KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) TEL. (068) masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 5pap2318 c2 AP02314 KREDYTY GOTÓWKOWE TEL. (068) KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) pap1868 b2 str. 3 5pap2497 b3 AP02491 UWAGA- Tylko u nas atrakcyjne KREDYTY MIESZKANIOWE Z PAÑSTWOW DOP AT!!! Oferujemy równie kredyty gotówkowe Tel: ptu3313 b1 TU bap2395 b2 AP02391 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia³ek, 02 marzec bap2847 b2 AP aap2407 a3 AP02402 Kredyty natychmiastowe pod zastaw wszelkich nieruchomoœci, gruntów rolnych, samochodów Tel. (061) Kom aap2805 a2 5bap3318 b2 AP bbo2088 b2 BO xbo2385 a2 BO abo2724 a2 BO02777 w poniedzia³ek 2 marca, we wtorek 3 marca, w œrodê 4 marca, w czwartek 5 marca, w pi¹tek 6 marca, w sobotê 7 marca, w niedzielê 8 marca, w poniedzie³ek 9 marca, we wtorek 10 marca, w œrodê 11 marca, w czwartek 12 marca, w pi¹tek 13 marca, w sobotê 14 marca, w niedzielê 15 marca, Helena, Henryk, Rados³aw, Kunedunda, Tycjan, Eugeniusz, Kazimierz, Adrian, Krzysztof, Ró y, Wiktor, Felicyta, Perpetua, DZIEÑ KOBIET, Jan, Beata, Franciszek, Dominika, Cyprian, Jan, Eugenia, Benedykt, Konstantyn, Bernard, Grzegorz, Piotr, Bo ena, Krystyna, Leon, Matylda, Piotr, Klemens, Ludwika. CZYTAJ co drugi poniedzia³ek 5cap1890 c4 AP01882 REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do pi¹tku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa 2 tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Dorota Utrata tel.fax Mariankowo 24 tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak - tel Janusz Korsun - tel ulica Lipowa Wolsztyn REGON NIP Redaguje zespó³ pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel

3 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 3 Rada Powiatu Wolsztyñskiego odwo³a³a przewodnicz¹cego- Jana Kozio³ka Przewodnicz¹cy straci³ sto³ek Krótkim komentarzem tu po og³oszeniu wyników tajnego g³osowania odwo³uj¹cego go ze stanowiska odniós³ siê przewodnicz¹cy rady powiatu Jan Kozio³ek- W³adcy lubi¹ tych, którzy s¹ im przydatni i tylko tak d³ugo dopóki ich potrzebuj¹.- nic wiêcej nie mam do powiedzenia.- mówi³. Skargi i niepochlebne oœwiadczenia na temat pracy przewodnicz¹cego by³y ju s³yszalne od kilku miesiecy w kuluarach jak i na sesjach. Z³o enie wniosku o odwo³anie przewodniczacego rady tu przed sesj¹, 25 lutego zaskoczy³o chyba najbardziej jego samego. Pod wnioskiem odwo³awczym podpisali siê radni: Roman Andrys, Krzysztof Piasek, Andrzej Wita, Janusz Mrozkowiak, Leszek Rubach, Mieczys³aw Orlikowski, Stanis³aw Skorupka, Jacek Skrobisz Nie spe³nia³ oczekiwañ Jako uzasadnienie wniosku podano miedzy innymi fakt nieradzenia sobie z funkcj¹ przewodnicz¹cego oraz to, e od osoby o tak d³ugoletnim doœwiadczeniem w pracy w samorz¹dzie nale y wymagaæ i spodziewaæ siê wiêcej. Koœci¹ w gardle radnych sta³a postawa przewodnicz¹cego, który mimo wielokrotnych próœb nie zwo³a³ sesji poœwiêconej problemom i zawirowaniom wokó³ wolsztyñskiego szpitala. Dodatkowo atmosferê podgrza³y wyniki kontroli komisji rewizyjnej w sprawie zakupu aparatu rtg dla wolsztyñskiego szpitala i wykazane w dokumencie pokontrolnym nieprawid³owoœci. -,,...Mimo zobowi¹zania, e sprawa pokontrolna bêdzie szybko wyjaœniona, przewodnicz¹cy bez racjonalnego uzasadnienia przesuwa tê decyzjê w czasie. Konsekwencj¹ tego s¹ zupe³nie niepotrzebne, ostre wymiany zdañ podczas obrad, którym przewodnicz¹cy ca³kowicie pob³a a - pisali w uzasadnieniu odwo³awczym wnioskodawcy. ciw, Jan Kozio³ek zosta³ odwo³any ze stanowiska przewodnicz¹cego Rady Powiatu Wolsztyñskiego. Dalsze obrady sesji prowadzi³ jednak Jan Kozio³ek, który poproszony o to zosta³ przez wiceprzewodnicz¹cego W³adys³awa Leœnika. W najbli szych dniach na wniosek radnego Janusza Mrozkowiaka ma siê odbyæ kolejna sesja Rady Powiatu, podczas której, ma zostaæ wybrany nowy przewodnicz¹cy. Zdecydowa³a wiêkszoœæ Powo³ana podczas sesji komisja rewizyjna w sk³adzie: Janusz Mrozkowiak, Mieczys³aw Orlikowski, Jan Utrata, nadzorowa³a przebieg tajnego g³osowania. Po oddaniu g³osów, po krótkiej przerwie og³oszono wynik. Stosunkiem g³osów 10 za, 5 prze-

4 str. 4 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn¹ zabraæ g³os, zwróciæ uwagê na rzeczy, sytuacjê ludzi, ale przede wszystkim uzyskaæ odpowiedÿ na nurtuj¹ce ich pytania. W miarê swoich mo liwoœci postaramy siê w kolejnych numerach udzieliæ odpowiedzi i wyjaœnieñ w poruszonych kwestiach. Redakcja Nieformalny, ale uci¹ liwy parking Po remoncie ulicy Fabrycznej w Wolsztynie, na wysokoœci miejscowoœci Berzyna zosta³ podniesiony krawê nik, który uniemo - liwia zjazd w jedn¹ drogê gruntow¹ z ulicy Fabrycznej. Miejsce odciêtej drogi sta³o siê wygodnym miejscem parkingowym dla pracowników pobliskiego zak³adu. Nieformalny parking staje siê jednak uci¹ liwy. Ka dy bowiem parkuje tam jak mu siê podoba, uniemo liwiaj¹c nawet sami sobie wyjazd. Nie lada problem maj¹ mieszkañcy, którzy maj¹ problemy aby dostaæ siê do swoich posesji. Problemy maj¹ równie punkty handlowe, do których klienci zmuszeni s¹ spacerowaæ kilkadziesi¹t metrów z uwagi na brak mo liwoœci zaparkowania. Jak wskazuj¹ mieszkañcy, mo e wreszcie ktoœ z w³adz zaintere- Z redakcj¹ naszej gazety skontaktowa³a siê mieszkanka Karpicka, która wskaza³a na problem, który dotyczy g³ównej ulicy biegn¹cej przez miejscowoœæ. Jak zaakcentowa³a czytelniczka, nawierzchnia ulicy Wczasowej, drogi prowadz¹cej z Wolsztyna do Nowego Tomyœla jest w op³akanym stanie. Po zimowej aurze, której w tym roku nie brakowa³o, powsta³o w jezdni sporo dziur. Ruchliwa droga sta³a siê przez to jeszcze bardziej uci¹ liwa poniewa wzmóg³ siê ha³as przeje d aj¹cych aut. Huk jaki powoduj¹ auta przeje d aj¹ce przez dziury s³yszalny jest bardzo dotkliwie. Nie pomagaj¹ zabiegi drogowców w postaci ³atania dziur. Jak wskaza³a nasza rozmówczyni, drogowcy sypi¹ w dziury sypki kruszec, który nie na d³ugo pozostaje w dziurach, szybko jest rozje d any przez auta. W dziu- suje siê sytuacj¹ i albo uporz¹dkuje sprawê parkowania, albo go zaka e w tym miejscu. Mamy Wczasowa jak ser nadziejê, e ich apel za naszym poœrednictwem zostanie us³yszany. red rach zbiera siê woda, któr¹ auta chlapi¹ domy. Sprawê uci¹ liwoœci natê enia ruchu na ulicy Wczasowej w Karpicku ju niejednokrotnie sygnalizowa³ so³tys Kapicka podczas sesji Rady Gminy Wolsztyn. Widaæ jednak, e sprawa powoli staje siê coraz bardziej uci¹ liwa dla mieszkañców. W zwi¹zku z tym, w kolejnym numerze postaramy siê dog³êbniej podejœæ do problemu. red BRAK TYU U TO NAJLEPSZY TYTU Mia³am problem z zatytu³owaniem tego felietonu, wiêc postanowi³am wcale go nie tytu³owaæ. Tegoroczna zima jest zupe³nie jak kryzys gospodarczy - nie odpuszcza. Œniegu wci¹ jest du o i na domiar z³ego sporo go przybywa. Fakt, e szybciej topnieje, ale jednak na pó³nocy i po³udniu Polski trwa regularna zima. Ciê ko jest zauwa- aæ cokolwiek oprócz pogodowych kaprysów. Wcale nie bawi mnie Rokitowe ratunku! Bij¹ mnie Niemcy. Po pierwsze zachowanie Jana Marii lub Jana W³adys³awa - jak ostatnio s³ysza³am - by³o mocno niemêskie. (Wszak, który mê czyzna w sile wieku dar³by siê w niebog³osy zamiast samemu zabraæ siê do czynnej obrony?) Po drugie jego s³owa zapachnia³y narodowym rasizmem, bo co za ró nica czy bij¹ go (je- eli w ogóle go bili) Niemcy,czy - dajmy na to - Chorwaci? le to zw³aszcza o nim œwiadczy z niemieckiego pochodzenia ma³ onk¹ u boku. Zreszt¹ pañstwo Rokitowie to nie jedyni negatywni bohaterowie obyczajowi. Minister Sprawiedliwoœci Andrzej Czuma te coœ krêci na boku. Mo e i pod³ym jest wynajdywanie spraw sprzed lat, ale cz³owiek na stanowisku z tek¹ Temidy powinien mieæ nieco inn¹ biografiê. W koñcu nie ka dy musi byæ ministrem. Popaœæ w d³ugi zdarza siê wielu osobom, a jednak niektórym nie wypada... Wcale nie przemawia do mnie ani to, e w koñcu je sp³aci³, ani to, e mia³ opozycyjn¹ przesz³oœæ. Œmiem twierdziæ, e nie mamy szczêœcia w obsadzaniu Ministerstwa Sprawiedliwoœci..., choæ z drugiej strony, jakby siê przyjrzeæ wielu innym ministerstwom, to szczêœcie zupe³nie nas opuœci³o. A co pañstwo powiecie o drugiej ods³onie przyjaznego PiS-u? moim zdaniem majstersztyk reklamy. Jaros³aw Kaczyñski bez krawata. Œwietna bluzeczka ze stójk¹ pani Natalli-Œwiat. Na to co mówili nie zwróci- ³am uwagi, bo to jak z wieloma filmami bywa. Pierwsza czeœæ jest niez³a, nawet wci¹ga, ale remake bywa ju odchyleniem wyobraÿni jego twórców. Mam jedynie nadziejê, e producentem spotu Prawa i Sprawiedliwoœci nie jest wspó³pracownik Mody na sukces, bo 4086 odcinek o partii Kaczyñskich niewielu by strawi³o bez czkawki. Polityka i tak jest brudna i brudami yje, czego dowodem s¹ wybory na Prezydenta Miasta Olsztyn, do których dosz³o po odwo³aniu w referendum Czes³awa Jerzego Ma³kowskiego oskar anego o gwa³t na jednej urzêdniczce i molestowaniu kilku innych. Pierwsza tura przebiega³a nad wyraz spokojnie. Debaty radiowe, konferencje prasowe z udzia³em i poparciem warszawskich gwiazd z Wiejskiej. Dopiero druga tura pomiêdzy znanym tutaj Piotrem Grzymowiczem z PSL a spadochroniarzem (mój prywatny os¹d) Krzysztofem Krukowskim z PO - podkrêci³a atmosferê. Wzajemne oskar enia, doszukiwanie siê niemerytorycznych argumentów. W koñcu zapachnia³o œwiatow¹ kampani¹, a nie prowincjonalnymi wyborami. Z góry dziêkujê tym panom za zachêcenie moich kole anek i kolegów reporterów do pracy. Doprawdy kie³basy wyborcze s¹ jak fast foody - sztuczne i niezjadliwe, ale oszczerstwa smakuj¹ lepiej... naturalniej. Olsztyñskie wybory to taka próba przed nadchodz¹cymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jednak w naszym kraju nie mo na oprzeæ siê wra eniu, e na okr¹g³o trwaj¹ kampanie wyborcze... Weronika Lewicka Jedzie kulig, jedzie Zimowa aura w po³¹czeniu z feriami jest gwarantem œnie nych szaleñstw. Ci, którzy skorzystali z oferty Oœrodka Agroturystycznego Amazonka w Mariankowie z pewnoœci¹ siê nie zawiedli. Prawdziwy kulig, sanie ci¹gnione przez konia a na koniec ognisko. Po drodze mo na by³o spotkaæ równie innych kuligowiczów, których sanki ci¹gniête by³y przez traktor. M³odym ludziom inwencji nie brakuje, dzieci zaprzêg³y sobie do sanek kuca. Z takiej przeja d ki skorzysta³ równie pies. Jamnik dzielnie trzyma³ siê na sankach.

5 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 5 Co myœlimy na temat Dnia Kobiet? Otym, e warto byæ ko biet¹ œpiewa w swojej piosence Alicja Majewska. Która z pañ nie chcia³aby mieæ z pó³ kilo bi uterii, kapelusze takie du e i od sta- ³ych wielbicieli wci¹ dostawaæ listy, ró e...? Dzieñ Kobiet jest takim dniem w roku, kiedy ka da kobieta- ma³a i du a, mo e poczuæ siê doceniona i wyj¹tkowa. Dosyæ czêsto jest krytykowane ze wzglêdu na swoje PRLowskie korzenie. Kiedyœ obchodzone by³o z wielk¹ pomp¹. Za czasów PRL-u organizowano huczne zabawy, a kobiety obdarowywano goÿdzikami i rajstopami. Obecnie, mê czyÿni staraj¹ siê zaskoczyæ kobiety z najbli szego otoczenia piêknym kwiatkiem, s³odyczami lub ciekawym upominkiem. Wa ne jednak, aby Panowie dbali i doceniali kobiety codziennie, nie tylko tego jednego dnia! D ulia Burmistrz Wolsztyna, Andrzej Rogozinski: Co roku, 8 marca kobiety obchodz¹ swoje œwiêto - Dzieñ Kobiet. Jednak ma³o kto wie, e to œwiêto jest wyrazem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ka dej Kobiecie z pewnoœci¹ bêdzie mi³o, gdy otrzyma piêkny bukiet kwiatów, pude³ko czekoladek czy okolicznoœciow¹ kartkê. Warto jednak pamiêtaæ, eby szanowaæ p³eæ piêkn¹ ka dego dnia, a nie tylko z okazji 8 marca... Œwiat bez kobiet by³by jak ogród bez kwiatów Pierre de Brantome Szanowne Panie, z okazji Dnia Kobiet pragnê z³o yæ wszystkim Paniom - mieszkankom Miasta i Gminy Wolsztyn - najlepsze yczenia du o zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci w yciu osobistym oraz w pracy zawodowej. yczê, aby zawsze pamiêtano o Paniach, o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poœwiêceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie ycia. yczê, eby szczêœcie towarzyszy³o Paniom nie tylko w tym dniu, ale przez ca³y rok, a uœmiech na sta³e goœci³ na Waszych twarzach. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski Iwona: Œwiêto Kobiet to jedno z uroczych dni. yczenia, kwiaty i ca³a oprawa sprawia, e czujemy siê dowartoœciowane i dumne z tego, e jesteœmy kobietami. Szkoda, e to œwiêto obchodzimy tylko raz w roku:) Ewa: Dzieñ Kobiet- to dobra okazja, eby mi³o spêdziæ czas i pozwoliæ sobie na oderwanie siê od codziennych spraw, które czêsto nie pozwalaj¹ nam na drobne przyjemnoœci: spotkania z przyjació³mi, dobrej kolacji czy te bukiet piêknych kwiatów. Pawe³ Gmerek: Od kiedy siêgnê pamiêci¹ zawsze ten dzieñ by³ celebrowany. Z czasów dzieciêcych przypomina mi siê wierszyk i laurki, z m³odzieñczych kwiatek - goÿdzik. Bez dwóch zdañ to bardzo wa ny dzieñ w roku, choæ uwa- am, i uœmiech i szacunek nale y okazywaæ wszystkim damom przez ca³y rok, a nie tylko w dniu Œwiêta Kobiet. Micha³ i Tomek: Nie mamy nic przeciwko temu œwiêtu. Je eli jest Dzieñ Babci, Dzieñ Dziadka, Dzieñ Ch³opaka to dlaczego nie mia³oby byæ Dnia Kobiet. Jest to jeden dzieñ roku, w którym kobiety mog¹ poczuæ siê naprawdê wyj¹tkowo. Beata: Uwa am, e Dzieñ Kobiet to mi³e i sympatyczne œwiêto. Mê czyÿni pamiêtaj¹ tego dnia o swoich kobietach. Przyjemnie jest dostaæ kwiatka lub s³odycze. Staram siê w Dzieñ Kobiet usi¹œæ przy dobrym winie i mi³o zakoñczyæ ten dzieñ. Robert, Cezary i Andrzej, ratownicy z Wolsztyna: Dzieñ Kobiet jest bardzo potrzebny. Kobiety powinny byæ zawsze kochane, za codzienny ycia trud. Agnieszka: Lubiê Dzieñ Kobiet. Mi³o byæ w tym dniu bardziej docenionym przez mê czyznê. Liczy siê nawet ma³y gest, na przyk³ad podarowany kwiatuszek. Dzieñ Kobiet móg³by trwaæ przez ca³y rok. Honorata KaŸmierczak: Dzieñ Kobietnie powiem, jest mi³o. Panowie s¹ yczliwsi ni zazwyczaj. Mi³o jest te dostaæ kwiaty lub coœ s³odkiego. Ale nie przesadza³abym z hucznym obchodzeniem tego dnia. Kobiety dzisiaj czuj¹ siê bardziej wyemancypowane i poza yczliwoœci¹, zrozumieniem niczego nie potrzebuj¹. Karina: Dzieñ Kobiet jest jak najbardziej po ¹danym œwiêtem. Moim zdaniem, tego dnia powinno byæ wiêcej imprez organizowanych dla kobiet, aby mog³y uczciæ ten dzieñ i fajnie spêdziæ czas. Lubiê to œwiêto. Dla kobiet kwiatów nigdy za wiele! Jest to bardzo mi³y gest. W Dzieñ Kobiet zamierzam wyjœæ w gronie kole anek do kawiarni, aby oderwaæ siê od codziennych obowi¹zków. Mê - czyÿni powinni postaraæ siê bardziej i oprócz kwiatów przygotowaæ dodatkowe niespodzianki. Ka da kobieta lubi byæ obdarowywana i kiedy jej obecnoœæ jest zauwa ana. Uwa am, e taki dzieñ nie powinien byæ tylko jeden raz w roku, a wrêcz kilka. Myœlê, e œwiat pozbawiony kobiet by³by bezbarwny. Agnieszka, Renata i Marta: Mi³o jest dostaæ kwiatka tego dnia. Jednak mi³oœæ i szacunek powinny byæ okazywane kobietom czêœciej, nie tylko raz w roku. Marek: Moim zdaniem Dzieñ Kobiet to goÿdzikowe œwiêto, maj¹ce PRLowsk¹ tradycjê. Do³¹czam siê do tego dnia, podarowuj¹c symboliczny kwiatek, niekoniecznie jest to goÿdzik.

6 str. 6 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 Pierwsze zawody na p³ywalni Mistrzowska rywalizacja Dwudziestego szóstego i dwudziestego siódmego lutego, o godzinie dziewi¹tej na Wolsztyñskiej P³ywalni odby³y siê I Mistrzostwa Wolsztyna w P³ywaniu Szkó³ Podstawowych i Szkó³ Gimnazjalnych dziewcz¹t i ch³opców. Wszystkich uczestników powita³ burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz kierownik Wolsztyñskiej P³ywalni Pawe³ Gmerek. Pierwszego dnia rywalizowali ze sob¹ uczniowie szkó³ podstwowych. Pierwsze miejsce w stylu dowolnym 25 metrówdziewczêta (klasy I- IV) zdoby³a Weronika Warlikowska z SP3 w Wolsztynie, drugie- Joanna Patalas z SP 5 w Wolsztynie, trzecie- Martyna Knobel z SP w Adamowie. W stylu klasycznym na 25 metrów- dziewczêta (kl.i- IV) I miejsce zdoby³a Wiktoria Woga SP Mochy, II- Weronika Warlikowska SP nr 3 wwolsztynie oraz aneta Bartkowik z SP Adamowo. W stylu klasycznym na 50 metrów (kl. V-VI) zwyciê y³a Blanka Czachnowska SP3, drugie miejsce zajê³a Anita Kubaœ SP3.W stylu dowolnym na 25 metrów (kl.i-iv) I miejsce zajê³a Aleksandra Mania SP nr3, drugie- Michalina Hallmann SP3, trzecie Weronika Warzikowska. W stylu dowolnym-ch³opcy( kl.i-iv) I miejsce zaj¹³ Mateusz Dobrowolski SP3, II- Horowski Jêdrzej SP3, III- Plura Bartosz SP5, w stylu dowolnym 25 metrów (kl.v-vi) I miejsce zaj¹³ Tomasz Horowski SP 3, II-Tomasz Marach SP Tuchorza, III- Adam Waniowski SP3. W stylu dowolnym na 50 m (kl.v-vi) pierwsze miejse zdoby³ Jêdrzej Fija³kowski SP3, drugie-damian Marciniak SP3, trzecie-kamil Rogózki SP3. Drugiego dnia Mistrzostw zmierzyli siê uczniowie gimnazjów. Pierwsze miejsce w stylu dowolnym 25 metrów- dziewczêta (klasy I- III) pierwsze miejsce zdoby³a Marlena Kóska GIM 4 Wolsztyn, drugie- Martyna Mania GIM1, trzecie-anna Dulat GIM2.W stylu klasycznym na 50 metrów-dziewczêta (kl.v-vi) I miejsce zdoby³a Dominika Bim- Powiat Wolsztyn. Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej M³odzie Zapobiega Po arom Wczwartek, 13 lutego, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odby³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej M³odzie Zapobiega Po arom. - Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z szeroko rozumianego zakresu ochrony przeciwpo arowej wœród dzieci i m³odzie y szkolnej a tak e popularyzacja zasad postêpowania na wypadek powstania po aru oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po przeprowadzonych w styczniu eliminacjach gminnych przysz³a pora na konkurs powiatowy, który zorganizowa³ Zarz¹d Powiatowy ZOSP RP w Wolsztynie przy wspó³udziale Komendy Powiatowej PSP. Zmagania uczestników oceniane by³y przez Komisjê kierowan¹ przez Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie kpt. Rafa³a Kociembê. - informuje komenda wolsztyñskiej stra y. - W wyniku zaciêtej rywalizacji wy³oniono zwyciêzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy bêd¹ reprezentowali Powiat w eliminacjach wojewódzkich.- informuje komendant : kpt. Rafa³ Kociemba Piêciu najlepszych w ka dej kiewicz GIM1, II- Marlena Kóska GIM4, III- Malwina Siemczyk GIM2.W stylu dowolnym na 25 m (kl.i-iii) I miejsce zajê³a Dominika Bimkiewicz, drugie- Marlena Kóska, trzecie- Martyna Mania GIM1. W stylu dowolnym na 25 m ch³opcy (kl.i-iii) pierwsze miejsce zaj¹³ Marcin Kubik GIM2, drugie- Tomasz Kubik GIM 2, trzecie-damian Rysman GIM1. W stylu klasycznym na 25 m.( kl. I- III) I miejce zaj¹³ Marcin Kubik GIM2, drugie- Tomasz Kubik GIM 2, trzecie-micha³ Pepke GIM2. W stylu dowolnym na 50 m ch³opcy (kl.iv-v) I miejce zaj¹³ Robert Tomaszewicz GIM1, II- Micha³ Adamczak GIM2, III-Sebastian Œliwiñski GIM1. W stylu klasycznym na 50 m ch³opcy (kl.iv-v) I miejce zaj¹³ Robert Tomaszewicz GIM1, II- Micha³ Adamczak GIM2, trzecie-micha³ Sobieszek GIM1. Medale i pami¹tkowe dyplomy wrêcza³ burmistrz Wolsztyna. Serdecznie wszystkim gratulujemy! D ulia kategorii wiekowej uhonorowanych zosta³o nagrodami ksi¹ kowymi. Klasyfikacja koñcowa: I grupa wiekowa (szko³y podstawowe) 1. Dawid Kubik -SP Siedlec 2. Natalia Wojciech - SP Nr 1 Wolsztyn 3. Arkadiusz Paw³owski- ZS w Buczu 4. Joachim Krawczyk- SP Nr 1 Wolsztyn 5. Joanna Klamka - SP Nr 1 Wolsztyn II grupa wiekowa (gimnazja) 1. Monika Bajserowicz - Gimnazjum w Chobieniach Wminiony poniedzia³ek 23 lutego br. podpisano umowê pomiêdzy Burmistrzem Wolsztyna - Andrzejem Rogozinskim, a prywatnym Przedsiêbiorstwem Przygotowania i Realizacji Budownictwa KONTRAKT Kubiaczyk, Pawlak, Wosiek spó³ka jawna, na roboty budowlane zwi¹zane ze zmian¹ sposobu u ytkowania budynku us³ugowego na szko³ê publiczn¹ w m. Karpicko. Pocz¹tkowo inwestor zamierza³ zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowê zmieniæ u ytkowanie istniej¹cego budynku us³ugowego, jedynie przy czêœciowej rozbiórce œcian konstrukcyjnych, z wykorzystaniem istniej¹cej konstrukcji dachu oraz pozosta³ych œcian konstrukcyjnych. Opracowany póÿniej zamienny projekt 2. Krystian Domañski - Gimnazjum w Siedlcu 3. Karolina Radzimska - Gimnazjum Kêb³owo 4. Artur Olszak - ZS w Buczu 5. Krzysztof Hanusek - ZS w Buczu III grupa wiekowa (szko³y ponadgimnazjalne) 1. Jacek Jórdeczka - LO Wolsztyn 2. Piotr Micha³owski - ZSRiT Powodowo 3. Adam Kupœ - ZSZ Wolsztyn 4. Magdalena Szott - ZSZ Wolszty Wolsztyn. Mo na zaczynaæ prace Podpisano umowê! budowlany za³o y³ ca³kowit¹ rozbiórkê konstrukcji dachu oraz wszystkich œcian konstrukcyjnych i dzia³owych z pozostawieniem podpiwniczenia istniej¹cego budynku. Z wykorzystaniem istniej¹cych fundamentów i kondygnacji piwnic wykonany zostanie obiekt parterowy z dachem p³askim, o nastêpuj¹cych parametrach technicznych: -powierzchnia zabudowy - 847,00 m2, -powierzchnia u ytkowa - 603,908 m2, -kubatura 4412 m3. Zakresem zadania objête s¹ w m.in.: -roboty budowlane; -roboty elektryczne; -roboty sanitarne, -instalacje wod.-kan., -instalacja C.O., instalacja gazowa i technologia kot³owni gazowej. Kwota realizacji inwestycji to ,18 z³ brutto, a przewidywany termin realizacji zadania uzgodniono na dzieñ 5 sierpnia 2009 roku. >VŒ< Podpisanie umowy na rozbudowê Szko³y Podstawowej w Karpicku.

7 Kolizyjny poniedzia³ek Poniedzia³ek, 16 lutego na drogach powiatu wolsztyñskiego up³yn¹³ pod znakiem kolizji drogowych. Czêœæ kierowców, którzy tego dnia zdecydowali siê na podró swoim pojazdem przeceni³a swoje mo liwoœci i w zetkniêciu z trudnymi warunkami atmosferycznymi musieli uznaæ wy- szoœæ si³ natury. Jeœli dodaæ do tego wiêksz¹ od po ¹danej prêdkoœæ jazdy przepis na kolizjê wydaje siê byæ gotowy. Obra - Oko³o godz. 08:00 na ul. Wolsztyñskiej w Obrze kieruj¹cy audi A-4 mieszkaniec Nowego Miasteczka na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy do panuj¹cych warunków, straci³ panowanie nad pojazdem i doprowadzi³ do zderzenia z kieruj¹c¹ renaultem Clio mieszkank¹ Œwiêtna. Oboje kieruj¹cy wyszli ze zdarzenia bez szwanku, oboje równie byli trzeÿwi. Sprawca zdarzenia ukarany zosta³ mandatem karnym. Oko³o godz. 14:30 na ul. Kana³owej w Obrze mieszkaniec Nia³ka Wielkiego kieruj¹c vw polo podczas w³¹czania siê do ruchu nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu i zderzy³ siê z mazd¹ kierowan¹ przez mieszkañca Lubiatowa. aden z kieruj¹cych nie odniós³ obra- eñ, obaj tak e byli trzeÿwi. O winie zdecyduje S¹d Rejonowy w Wolsztynie. - informuje st. sier. Wojciech Adamczyk. Wolsztyn - Oko³o godz. 16:00 na ul. Niepodleg³oœci w Wolsztynie kieruj¹cy Daewoo Matizem mieszkaniec Kórnika nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy do panuj¹cych warunków, wpad³ w poœlizg, a nastêpnie po zjechaniu na pobocze uderzy³ w s³up oœwietleniowy. Auto zosta³o znacznie uszkodzone, jednak e kieruj¹cy nie odniós³ powa niejszych obra eñ. Jak wykaza³o badanie by³ trzeÿwy. Za spowodowanie zagro enia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym zosta³ ukarany mandatem karnym Oko³o godz. 17:00 na odcinku drogi krajowej nr 32 pomiêdzy rondem Powstania Wielkopolskiego a skrzy owaniem z ul. Komorowsk¹ w Wolsztynie kieruj¹cy ciê arow¹ scani¹ z przyczep¹ mieszkaniec Nowej Soli podczas wyprzedzania zajecha³ drogê poruszaj¹cej siê nissanem micra wolsztyniance. Podobnie jak we wczeœniejszych przypadkach kieruj¹cy byli trzeÿwi i nie odnieœli obra eñ. Mê - czyzna kieruj¹cy Skani¹ jako winny zdarzeniu zosta³ ukarany mandatem karnym.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy. Do trzech razy sztuka Za wódkê przed s¹d Jednego dnia, dwaj mieszkañcy Wolsztyna, trzykrotnie dokonali kradzie- y sklepowej. Dalszy rozwój wypadków zatrzymali policjanci Zespo³u Patrolowo-Interwencyjnego, a powiedzenie do trzech razy sztuka w tym przypadku znajduje swoje pe³ne uzasadnienie. Mê czyÿni za kradzie e, których dokonali odpowiedz¹ przed s¹dem. - We œrodê, 18 lutego, ok.godz. 11:30 Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie zosta³a powiadomiona o fakcie kradzie- y butelki wódki o pojemnoœci 0,7 litra dokonanej w markecie Netto przy ul. Spacerowej w Wolsztynie przez dwóch nieznanych mê - czyzn. Policjanci skierowani na miejsce kradzie y po obejrzeniu zapisu monitoringu dzia³aj¹cego w sklepie ustalili, e sprawcami kradzie y s¹ dwaj znani im mieszkañcy Wolsztyna w wieku 37 i 38 lat.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Zatrzymany 15 lutego przez wolsztyñskich stró ów prawa 38-letni wolsztynianin us³ysza³ prokuratorskie zarzuty. Za naruszenie czynnoœci narz¹dów cia³a, w wyniku których dosz³o do z³amania nogi i ogólnych pot³uczeñ jego konkubiny grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Niemal na gor¹cym uczunku Jak relacjonuje dalej rzecznik W. Adamczyk, policjanci natychmiast udali siê do mieszkañ obu mê czyzn, jednak e adnego z nich tam nie zastali. Sytuacja o identycznym przebiegu powtórzy³a siê kilka minut po piêtnastej. Sprawcy po raz drugi wybrali siê do Netto. Tym razem ukradli dwie butelki wódki i oddalili siê w nieznanym kierunku. Podobnie jak przed po³udniem kontrola mieszkañ oraz patrol terenu przyleg³ego do marketu nie przyniós³ efektów. Niespe³na godzinê póÿniej dosz³o do kolejnej - trzeciej tego dnia - kradzie y alkoholu dokonanej przez tych samych sprawców. W tym jednak przypadku, dziêki natychmiastowej reakcji obs³ugi sklepu i zg³oszenia kradzie y, policjanci zatrzymali sprawców niemal na gor¹cym uczynku. Areszt i grzywna Mê czyÿni zostali zatrzymani na ul. Komorowskiej i doprowadzeni do wolsztyñskiej Komendy. Tu poddano ich badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj znajdowali siê w stanie nietrzeÿwoœci - 1,45 mg/l (3,04 promila) i 1,19 mg/l (2,49 promila). Za kradzie e, które pope³nili odpowiedz¹ przed S¹dem Rejonowym w Wolsztynie. Grozi im kara aresztu, ograniczenia wolnoœci lub grzywna. Grozi mu do 5 lat! Z³ama³ nogê konkubinie - We wtorek, 17 lutego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie doprowadzili do wolsztyñskiej Prokuratury Rejonowej 38- letniego mieszkañca Wolsztyna, zatrzymanego w minion¹ niedzielê 15 lutego, po tym jak kilka dni wczeœniej, w trakcie awantury z³ama³ nogê swojej konkubinie. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Zg³osi³a rodzina Jak dowiedzieliœmy siê od rzecznika prasowego policji, informacja o zdarzeniu zosta³a przekazana wolsztyñskiej jednostce 15 lutego przez rodzinê pokrzywdzonej. Jak wynika³o z poczynionych ustaleñ, kilka dni wczeœniej - 9 lutego, pomiêdzy poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 7 Weekend kradzie y sklepowych Policjanci wolsztyñskiej jednostki policji, trzykrotnie w ci¹gu weekendu (13-15 lutego) interweniowali wobec sprawców kradzie y sklepowych. W dwóch przypadkach sprawcy zostali ukarani wysokimi mandatami, natomiast w trzecim skierowano wniosek o ukaranie do s¹du. Ka dy z fina- ³ów tych zdarzeñ powinien prowadziæ do wniosku, e kradzie nie pop³aca. - W pi¹tek, r. ok.godz. 12:00 w sklepie Netto przy ul. Spacerowej w Wolsztynie zatrzymano 52-letni¹ mieszkankê Wolsztyna, która dokona³a kradzie y artyku³ów spo ywczych. Po doprowadzeniu do KPP w Wolsztynie ustalono, e kobieta w chwili kradzie- y znajdowa³a siê w stanie nietrzeÿwoœci 0,83 mg/l (1,74 promila). Za kradzie, której siê dopuœci³a odpowie przed S¹dem Rejonowym w Wolsztynie. Tego samego dnia ok.godz. 15:00 w sklepie Biedronka przy ul. Dworcowej w Wolsztynie 32-letni mieszkaniec Granówka (pow. grodziski) dokona³ kradzie y artyku³ów spo- ywczych. Mê czyznê ukarano 500-z³otowym mandatem karnym r. ok.godz. 16:00 w markecie Intermarche przy ul. Dworcowej w Wolsztynie podczas próby opuszczenia sklepu zatrzymano 29-letniego mieszkañca Nowej Soli, który dokona³ kradzie y 8 opakowañ czekoladek o ³¹cznej wartoœci 103,92 z³. Mê czyzna ukarany zosta³ 500-z³otowym mandatem karnym.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. konkubentami dosz³o do awantury, w trakcie której kobieta by³a uderzana rêkoma oraz kopana po ca³ym ciele. W wyniku tego dozna³a z³amania prawej nogi oraz ogólnych pot³uczeñ. Wystarczy³a godzina! - W niespe³na godzinê po otrzymaniu tej informacji policjanci zatrzymali wskazanego sprawcê. W chwili zatrzymania mê czyzna znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu, a badanie alkotestem wykaza³o u niego stan nietrzeÿwoœci 0,80 mg/l (1,68 promila).w Prokuraturze Rejonowej w Wolsztynie mê czyzna us³ysza³ zarzut naruszenia czynnoœci narz¹dów cia³a. Za przestêpstwo, którego siê dopuœci³ grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st. sier. Wojciech Adamczyk.

8 str. 8 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 Powiat Wolsztyn Plan B dla szpitali niesprawiedliwy Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wolsztyñskiego,która odby³a siê w œrodê, 25 lutego, zosta³a poruszona sprawa przysz³oœci szpitala powiatowego w odniesieniu do aktualnej sytuacji w kraju i planów rz¹du co do funkcjonowania s³u by zdrowia. Pytanie ze strony radnego Janusza Mrozkowiaka o wyniki spotkañ w Warszawie, w którym uczestniczy³ starosta Ryszard Powiatu Wolsztyñskiego przedstawia swoje spostrze enia. W projekcie rozporz¹dzenia nie przewidziano pomocy finansowej dla tych samorz¹dów, które dotychczas dobrze radzi³y sobie z funkcjonowaniem stacjonarnej opieki medycznej w formie SP ZOZ-ów. Przyk³adem takim jest nasza wolsztyñska lecznica powiatowa. Przez okres ostatnich 10 lat jej funkcjonowanie nigdy nie by³o zagro one co zapewnia- ³o i dalej zapewnia opiekê medyczn¹ nie tylko mieszkañcom naszego powiatu. Kurp, wzbudzi³o zainteresowanie radnych. Tego samego dnia, tj. w œrodê, 25 lutego, Zarz¹d Powiatu Wolsztyñskiego poda³ do publicznej wiadomoœci swoje stanowisko w sprawie rz¹dowych planów co do polskich szpitali. Nawi¹zuj¹c do komunikatu, który ukaza³ siê na stronie w sprawie konsultacji projektu programu wieloletniego pod nazw¹ Wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia Zarz¹d By³o to mo liwe dziêki sprawnemu zarz¹dzaniu szpitalem, ofiarnej pracy personelu szpitalnego jak i du emu zaanga owaniu samorz¹dów tworz¹cych Powiat Wolsztyñski. Od czasu jak szpital trafi³ pod kuratelê samorz¹du powiatowego corocznie zabezpieczamy w kolejnych bud etach okreœlone kwoty na doposa enie i remonty szpitala. Do koñca roku 2008 uzbiera³a siê kwota prawie PLN. Dodatkowo samorz¹dy gminne naszego powiatu zasili³y bud et szpitala kwot¹ blisk¹ PLN. Na terenie powiatu dzia³aj¹ organizacje pozarz¹dowe takie jak Rotary Ciub Wolsztyn czy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego. Przekaza- ³y one tak w formie rzeczowej jak i finansowej sprzêt medyczny i us³ugi remontowo-budowlane o wartoœci odpowiednio: Rotary Ciub oko³o PLN oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala oko³o PLN. Ponadto sam szpital inwestowa³ w infrastrukturê szpitaln¹ i sprzêt specjalistyczny wydaj¹c na te cele z dochodów w³asnych kwotê PLN. Równie powiat jako organ za³o ycielski wraz z szpitalem by³ uczestnikiem Programu Restrukturyzacji Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej z 2005 roku. W ramach tego programu nasz szpital uzyska³ po yczkê w wysokoœci PLN z czego 70% jest umorzone w wyniku dobrze przeprowadzonego procesu restrukturyzacji. Te wszystkie dzia³ania spowodowa³y, e nasza powiatowa lecznica wypracowa³a za 2008 rok zysk w wysokoœci PLN. Oczywiœcie nie pozwala to na tzw. spokojny sen, gdy konkurencja na rynku us³ug medycznych jest coraz wiêksza. Jako Zarz¹d Powiatu Wolsztyñskiego uwa amy, e program przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia powinien równie zawieraæ wsparcie w formie œrodków finansowych dla tych samorz¹dów, które przez okres ostatnich 10-lat nie doprowadzi³y wraz z dyrektorami szpitali i bardzo zaanga owan¹ za³og¹ do zad³u eñ. Uwa amy, e dla tych szpitali powinien byæ sporz¹dzony tzw. bonus inwestycyjny, który pozwoli³by na doposa enie szpitala w wysokospecjalistyczny sprzêt lub umo liwi³by niezbêdne remonty poprawiaj¹ce komfort pobytu pacjentów w szpitalu. Oczywiœcie warunkiem otrzymania dotacji by³by fakt przekszta³cenia siê w spó³kê prawa handlowego na zasadach okreœlonych w projekcie programu wieloletniego. Tylko takie podejœcie do tematu przekszta³ceñ w s³u bie zdrowia mo e spowodowaæ zainteresowanie tych szpitali, które dziœ radz¹ sobie funkcjonuj¹c w formie SP ZOZ-ów. Otrzymanie tzw. bonusa inwestycyjnego jest stosunkowo ³atwe do okreœlenia na podstawie z³o enia odpowiednich dokumentów, z których bêdzie wynika³a wysokoœæ zaanga- owania przez organy prowadz¹ce w szpitale œrodków finansowych. Przyk³adowo na podstawie naszego szpitala przez okres dziesiêciu lat (od 1999 do 2008 roku) nasze samorz¹dy (powiatowy i gminne) oraz organizacje pozarz¹dowe zainwestowa³y w powiatow¹ lecznicê ogó³em kwotê PLN. By³oby bardzo wskazane aby takie w³aœnie samorz¹dy by³y docenione otrzymaniem tzw. bonusa inwestycyjnego w kwocie równowa nej wydatkowanym œrodkom na poprawienie infrastruktury szpitalnej i zakupu sprzêtu wysokospecjalistycznego. Uwa amy, e pomoc taka nale y siê nie tylko tym, którzy generuj¹ d³ugi w zakresie zobowi¹zañ publiczno-prawnych, ale równie tym, którzy nie dopuœcili do powstania takich zobowi¹zañ. Tylko takie podejœcie do tematu restrukturyzacji w s³u bie zdrowia w ramach tzw. planu B bêdzie œwiadczyæ o równym traktowaniu wszystkich tych, którzy czuj¹ siê odpowiedzialni za ochronê zdrowia w zak³adzie lecznictwa stacjonarnego w naszym kraju. Docenienie tych, którzy dbali i dalej chc¹ dbaæ ó bezpieczeñstwo zdrowotne naszych rodaków bêdzie œwiadczy³o o wielkiej m¹droœci rz¹dz¹cych w naszym kraju. Z powa aniem: Przewodnicz¹cy Zarz¹du mgr Ryszard Kurp

9 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 9 Oszuœci wci¹ na wolnoœci Powiat Wolsztyn Kredyt mimo woli Ratowali na lodzie T rzech nieznanych sprawców wykorzystuj¹c podesz³y wiek i ³atwowiernoœæ jednej z mieszkanek Wolsztyna dokona³o na jej szkodê oszustwa. Kobieta zgodzi³a siê na bezp³atny monta nowych drzwi do swojego mieszkania. Intencja fa³szywych filantropów wysz³a na jaw po kilku dniach, gdy kobieta odebra³a plan sp³aty rat przes³any przez jeden z banków. Policja poszukuje sprawców oszustwa. Za przestêpstwo, które pope³nili grozi im do 8 lat pozbawienia wolnoœci. - We wtorek, 17 lutego, Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie zosta³a powiadomiona o oszustwie pope³nionym na szkodê 80-letniej wolsztynian- ki dokonanym przez nieznanych sprawców podaj¹cych siê za pracowników Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. Jak ustalono, 12 lutego do jednego z mieszkañ w budynku komunalnym przy ul. Wschowskiej w Wolsztynie zapuka³ mê czyzna ubrany w kombinezon roboczy przedstawiaj¹c siê jako pracownik wolsztyñskiego ZGM-u. Jak okreœli³, zajmuje siê typowaniem mieszkañ, w których ze wzglêdu na stopieñ zu ycia nale a³oby wymieniæ drzwi. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy policji, st. sier. Wojciech Adamczyk. Kredyt mimo woli Jak informuje policja, staruszka dowiedzia³a siê równie, e ma prawdziwe szczêœcie, bo w magazynie zosta³y ostatnie drzwi, które w³aœnie jej - i to w dodatku bezp³atnie - zostan¹ wymienione. Ju nastêpnego dnia wczesnym rankiem zjawili siê dwaj fachowcy, którzy sprawnie i szybko zamontowali nowe drzwi. Zadowolona kobieta cieszy³a siê z nabytku przez niespe³na tydzieñ, do chwili, kiedy w miniony wtorek otrzyma³a informacjê z jednej z firm dzia³aj¹cej na polskim rynku finansowym dotycz¹c¹ warunków sp³aty zaci¹gniêtego przez ni¹ kredytu. Z korespondencji wynika³o, e 13 lutego zaci¹gnê³a kredyt na zakup nowych drzwi. W tym momencie okaza³o siê, e nie by³y one prezentem ZGM-u, a podaj¹cy siê za jego pracowników mê czyÿni to oszuœci. Apelujemy o pomoc! Wolsztyñska jednostka prosi o kontakt pod numerem telefonu lub 997 wszystkie osoby, które w podobnych okolicznoœciach zetknê³y siê z oszustami i mog³yby przyczyniæ siê do ustalenia ich to samoœci. Jeden z trzech oszustów to mê czyzna w wieku oko³o 50 lat, œredniego wzrostu i tê szej budowy cia³a ubrany w niebieski kombinezon z nadrukiem na plecach GOSPODARKA KOMUNALNA. - Jednoczeœnie apelujemy o daleko id¹c¹ ostro noœæ w sytuacji kontaktu z osobami oferuj¹cymi tzw. okazje. W takich sytuacjach (szczególnie osoby starsze) powinny bezwzglêdnie potwierdziæ telefonicznie, czy firma administruj¹ca budynkiem wysy³a³a pod wskazany adres swoich pracowników, a w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci zawsze W e wtorek, 24 lutego br. stra acy z Jednostki RatownoczoGaœniczej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie przeprowadzili æwiczenia doskonal¹ce z zakresu ratownictwa na zamarzniêtych akwenach wodnych. mo na poprosiæ o interwencjê policyjn¹ dzwoni¹c pod bezp³atny numer 997. W sprawie oszustwa wszczête zosta³o postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Sprawcom za przestêpstwo, którego siê dopuœcili grozi do 8 lat pozbawienia wolnoœci.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. Chorzemin Po ar w tartaku S tra acy w pe³nej gotowoœci, wozy na sygnale- to sytuacja, która zaistnia³a w œrodê, 25 lutego w Chorzeminie. Na szczêscie by³ to tylko element zaplanowanych æwiczeñ na obiekcie tartaku. - Celem æwiczeñ by³o sprawdzenie przygotowania i zabezpieczenia obiektu na wypadek powstania po aru poprzez sprawdzenie: dróg po arowych i ich przejezdnoœci, przygotowania zaopatrzenia wodnego, rozmieszczenia podrêcznego sprzêtu gaœniczego. W celu sprawdzenia przebiegu dzia³añ ratowniczo-gaœniczych sprawdzeniu poddano czas dojazdu zastêpów JRG na miejsce symulowanego zdarzenia, zgodnoœæ prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych z zasadami bhp, umiejêtnoœæ udziela- nia kwalifikowanej pomocy medycznej zgodnie z okreœlonymi procedurami. Po zrealizowaniu tych celów omówiono stwierdzone uwagi do æwiczeñ oraz zapoznano stra aków z zagro eniami charakterystycznymi dla tego typu obiektów.- mówi st.kpt. S³awomir Œnita. -Celem æwiczeñ by³o doskonalenie umiejêtnoœci udzielania pomocy osobom, pod którymi za³ama³ siê lód.w zwi¹zku z du ¹ iloœci akwenów wodnych na chronionym terenie, jednostka posiada specjalistyczny sprzêt do dzia³añ na lodzie. S¹ to sanie lodowe z wyposa eniem oraz ubrania do pracy w wodzie. Pomimo posiadania tego sprzêtu nale y pamiêtaæ, e dotarcie ratowników i sprawienie sprzêtu wymaga czasu. W zwi¹zku z tym przypominamy o potrzebie zachowania szczególnej ostro noœci podczas przebywania na zamarzniêtych jeziorach, tym bardziej, e nadchodzi ocieplenie.- mówi rzecznik wolsztyñskiej stra y st.kpt. S³awomir Œnita. fot. PPSP Zatrzymany za k³usownictwo Jak informuje wschowska policji, zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz polowania bez wymaganych uprawnieñ us³ysza³ wczoraj mieszkaniec powiatu wschowskiego. Mê czyzna zosta³ zatrzymany zaraz po tym jak upolowa³ dzika. - W œrodê (18.02) ok policjanci ze Wschowy otrzymali informacjê, e w lesie niedaleko miejscowoœci Gola s³ychaæ strza³y. Podejrzewaj¹c, e s¹ to k³usownicy, policjanci wraz z myœliwymi natychmiast pojechali w to miejsce. Maj¹c dobre rozpoznanie terenu szybko znaleÿli miejsce, gdzie strzelano. Zauwa yli te mê czyznê, który na ich widok zacz¹³ uciekaæ. Po krótkim poœcigu mê czyznê zatrzymano. Okaza³ siê nim 26-letni mieszkaniec pow. wschowskiego. Niedaleko miejsca, w którym zauwa ono podejrzanego mê czyznê policjanci wraz z myœliwymi znaleÿli martwego dzika. Jak siê okaza³o, s³yszane wczeœniej strza³y oddane by³y w³aœnie w jego kierunku. Zatrzymany mê czyzna uciekaj¹c ukry³ broñ, z której strzela³. Po rozmowie z policjantami wskaza³ miejsce jej ukrycia. Okaza³o siê, e nie ma na ni¹ zezwolenia. Czyny, jakich dopuœci³ siê mê czyzna zagro one s¹ kar¹ nawet do 8 lat pozbawienia wolnoœci.informuje wschowska komenda.

10 str. 10 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 Kêb³owo Chobienice Bal sportowca Internet w remizie W sobotê, 7 lutego b.r. w sali Domu Kultury odby³ siê II Bal Sportowca organizowany przez Zarz¹d LKS D¹b Kêb³owo. Honorowym Goœciem Balu by³ Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Rogoziñski. Impreza by³a okazj¹ do podziêkowañ i wspólnej zabawy. W dniu 10 lutego, w budnyku remizy OSP Chobienice, zosta³o otwarte Centrum kszta³cenia na odleg³oœæ Wioska internetowa. Druhowie oraz ca³a spo³ecznoœæ naszej miejscowoœci wzbogaci³a siê o salê, w której znajduje siê piêæ nowoczesnych stanowisk komputerowych. Obra Po ar kot³owni W niedzielê, 15 lutego, w Obrze gm. Wolsztyn oko³o godziny 14:06, zastêp OSP Obra i JRG Wolsztyn zadysponowano do po aru kot³owni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. - Dzia³ania zastêpów JRG Wolsztyn i OSP Obra polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu pr¹du i gazu oraz oddymieniu pomieszczenia kot³owni.po ar powsta³ przy piecu na paliwo sta³e, który znajdowa³ siê w kot³owni w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Spaleniu uleg³o: pompka centralnego ogrzewania oraz jej przewody. Miejsce zdarzenia zosta³o przekazane w³aœcicielowi. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: Zwarcie instalacji elektrycznej pompy centralnego ogrzewania.- informuje rzecznik stra y po arnej. Wilcze Drzewo na drodze - Nie zabraklo sponsorów naszego Klubu m.in. Edwarda Konstañczaka-firma Lisner, jak równie Jana Zwierzyñskiego firma Granit. Obecni byli dzia³acze starszego pokolenia p.boleslaw Wieczorek i p.florian Rogoziñski.Oprócz pi³karzy Dêbu Kêb³owo,na balu bawi³y siê te zawodniczki unihokejowej dru yny Junior Kêb³owo.Podczas imprezy p.burmistrz wrêczy³ odznaczenia przyznane przez Z.G. LZS w Warszawie i Z.W. W Poznaniu,które otrzymali koledzy:zenon Ziomek, Edward Konstañczak,Roman Kêdziora, Leon Buœko i Waldemar Wieczorek.Prezes Klubu podziêkowa³ równie p.miros³awie Dokowicz za prowadzenie ksiêgowoœci i spraw administracyjnych i Romanowi Kêdziorze za prowadzenie treningów i meczy.ponadto ka dy z zawodników otrzyma³ okolicznosciowy puchar.imprezê doskonale prowadzi³ zespó³ Power Hit,przy którego muzyce ostatni uczestnicy balu opuszczali parkiet o godz.6 rano.zespó³ Power Hit podarowa³ równie Klubowi niezwykle piêkn¹ statuetkê wykonan¹ przez ojca jednego z muzyków.w sfinansowaniu Balu Sportowca pomogli niezawodni sponsorzy naszego Klubu; Agrofirma Wroniawy, Lisner Poznañ,Ubojnia Drobiu Merda Kêb³owo,Janusz Majerowski oraz Granit Kêb³owo.Termin nastêpnego Balu Sportowca wyznaczono ju na dzieñ 6 lutego 2010r.- informuje so³tys, Bogdan Œwietliñski. - Centrum bêdzie s³u y³o stra akom w szkoleniach oraz mieszkañcom wsi w podnoszeniu swoich kwalifikacji i odbyciu szkoleñ z ró nych zakresów tematycznych. Stanowiska komputerowe s¹ równie do dyspozycji naszej m³odzie y. Centrum kszta³cenia jest otwarte od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 16:00 do 20:00. Po oficjalnym otwarciu centrum kszta³cenia w tym samym dniu druhowie z naszej jednostki OSP udali siê do sali wiejskiej gdzie odby³o siê walne zebranie sprawozdawcze. Na zebraniu w wyniku g³osowania przyjêto absolutorium jenog³oœnie.informuje zespó³ szkó³ w Chobienicach. W pi¹tek, 20 lutego w Wilczu gm. Wolsztyn, interweniowa³a stra po arna. - Oko³o godziny 03:12 zastêp Ochotniczej Stra y Po arnej Œwiêtno zadysponowano do usuniêcia powalonego drzewa na drodze. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy pomocy pilarki spalinowej pociêciu starej powalonej akacji na mniejsze czêœci, które nastêpnie usuniêto na pobocze drogi tak aby nie stwarza³y zagro enia. Zastêp dodatkowo oœwietla³ miejsce dzia³añ przy u yciu agregatu pr¹dotwórczego. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: Podmuchy wiatru, œnie yca.- informuje rzecznik stra y. Siedlec Po ar na wysypisku W czwartek, 26 lutego, oko³o godziny 23:42 zastêp JRG Wolsztyn, OSP Siedlec i OSP Tuchorza zadysponowano do po aru œmieci na wysypisku. - Dzia³ania zastêpów polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarcie do Ÿród³a po aru by³o bardzo utrudnione, wjazd w g³¹b sk³adowiska by³ zasypany, po dotarciu do miejsca po aru, podano w pocz¹tkowej fazie dwa pr¹dy wody na sk³adowane ró nego pochodzenia ha³dy œmieci, ze wzglêdu na nisk¹ skutecznoœæ gaœnicz¹ wody, wykorzystano pianê ciê k¹ co wyraÿnie poprawi³o dogaszenie, po ar kumulowa³ siê w g³¹b i trzeba by³o przegarn¹æ znaczna iloœæ odpadów, któr¹ dok³adnie sch³odzono. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ powstania po aru by³o samozapalenie œmieci.informuje rzecznik stra y po arnej.

11 Powiat Wolsztyn. Zwolnieñ coraz wiêcej, ofert pracy coraz mniej Widmo bezrobocia Na koniec stycznia 2009r. W Powiatowym Urzêdzie Pracy w Wolsztynie liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynios³a osób. Jak szacunkowo mo na ju przypuszczaæ, liczba ta na koniec lutego bêdzie wy sza, mo e siêgn¹æ nawet osób. Jak przypuszcza kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy w Wolsztynie, Sylwia Tomiak, mo - liwe e do czerwca powtórzy siê scenariusz z sprzed dwóch lat, kiedy to liczba bezrobotnych siêgnê³a liczby osób. - Póki co to tylko obawy i przypuszczenia, miejmy jednak nadziejê, e siê nie sprawdz¹. - mówi Sylwia Tomiak. Rejestracja w kolejce Przybywa osób bezrobotnych, które rejestruj¹ siê w urzêdzie pracy, jednoczeœnie maleje liczba ofert. Jeszcze w grudniu Powiatowy Urz¹d Pracy mia³ w swojej ofercie 65 ofert pracy, w styczniu ju tylko 50. Od lutego rejestracja w urzêdzie wymaga³a ustawienia siê w kolejce. Jak zaznacza dyrektor Sylwia Tomiak, proces rejestracji wymaga wype³nienia dokumentacji i wprowadzenia jej do systemu komputerowego a to jest czasoch³onne. Jak siê jednak okazuje, zjawisko wzrostu bezrobocia z jakim mamy doczynienia na terenie Powiatu Wolsztyñskiego, nie jest dramatyczna. - Na naszym terenie nie mamy doczynienia z grupowymi zwolnieniami. To raczej efekt ograniczania zatrudnienia przez pracodawców, rozwi¹zywania np. umów czasowych lub zwalniania sezonowych pracowników.- mówi Sylwia Tomiak. B¹dŸ przygotowany Z pewnoœci¹ rejestracja w urzêdzie pracy bêdzie sprawniejsza, jeœli osoba chc¹ca siê zarejestrowaæ pójdzie do urzêdu przygotowana. - Do rejestracji potrzebna jest kopia œwiadectwa pracy, kopia ostatniego œwiadectwa szkolnego, dowód osobisty, numer NIP i numer konta (jeœli ewentualny zasi³ek mia³by byæ przelewany na konto).- mówi Sylwia Tomiak. Urz¹d pracy zaprasza równie na organizowane przez siebie kursy, które maj¹ aktywizowaæ osoby bezrobotne, ale poszerzyæ perspektywy zatrudnienia. W chwili obecnej s¹ to szkolenia kurs jêzyka angielskiego dla pocz¹tkuj¹cych, europejski certyfikat umiejetnoœci, kurs komputerowy, podstaw ksiêgowoœci, kurs pracownika kadrowo-p³acowego, kurs kierowców kat. C, E oraz obs³ugi wózków jezdnych. Wolsztyn Na pomoc ofiarom Wdniach od 23 do 27 lutego odby³ siê ogólnopolski Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw. Inicjatorem akcji by³o Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Jej g³ównym celem by³o zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i potrzeby ofiar przestêpstw. Ka dy poszkodowany móg³ zasiêgn¹æ porad kuratorów zawodowych, którzy pe³nili dy ur od godziny dziewi¹tej do piêtnastej w S¹dzie Rejonowym w Wolsztynie. - W jaki sposób mo na pomóc osobom, które s¹ ofiarami przestêpstw? Jaka jest Pana rola jako kuratora zawodowego. Przede wszystkim nale y uœwiadomiæ osobom, które s¹ ofiarami przestêpstw o przys³uguj¹cych im prawom i to w³aœnie, w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestêpstw jest g³ównym zadaniem kuratorów s¹dowych, którzy zostali wyznaczeni przez Prezesa S¹du Rejonowego do pe³nienia dy urów. - Czy ka da ofiara przestêpstw otrzyma tutaj pomoc podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestêpstw? Oczywiœcie, e ka da osoba bêd¹ca ofiar¹ przestêpstwa mo e skorzystaæ z pomocy kuratora. Akcja ta nie obejmuje jednak informacji dotycz¹cych przebiegu tocz¹cych siê spraw, porad z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy prawa pracy. - Co ma na celu inicjatywa Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw. Jakie s¹ jej przestêpstw g³ówne za³o enia? Jak siê przyjê³a w Wolsztynie? Inicjatywa ta ma na celu uœwiadomienie ofiarom o przys³uguj¹cych im uprawnieniom, z pomocy tej korzystaæ maj¹ ludzie, którym skromna wiedza prawnicza utrudnia walkê o swoje prawa. W tym roku w S¹dzie Rejonowym w Wolsztynie, w odró nieniu od lat poprzednich, nie by³o zainteresowania ze strony potencjalnych ofiar przemocy. - Niektóre z osób poszkodowanych, podczas rozmowy, mog¹ odczuwaæ z ró nych powodów pewien dyskomfort. Czy ludzie chêtnie korzystaj¹ z oferowanej pomocy? Jak wspomnia³em wy ej, w tym roku nie by³o zainteresowania uzyskaniem pomocy. Na pewno nie jest ³atwo opowiadaæ obcemu cz³owiekowi o swoich powa nych problemach, jednak e mogê zapewniæ, i kuratorzy za- chowuj¹ daleko id¹c¹ dyskrecjê i odpowiedni¹ wra liwoœæ. - Gdzie osoba poszkodowana mo e szukaæ pomocy na co dzieñ? Przede wszystkim fakt bycia ofiar¹ przestêpstwa wi¹ e siê z bytem samego przestêpstwa, dlatego osoba poszkodowana powinna zwróciæ siê do policji lub prokuratury. Ministerstwo Sprawiedliwoœci w tym roku uruchomi- ³o stronê internetow¹ dla ofiar szukaj¹cych pomocy - gdzie mo na uzyskaæ niezbêdne informacje dotycz¹ce samej akcji jak i praw przys³uguj¹cych osobom pokrzywdzonym, przyk³adowe rodzaje wniosków oraz inne niezbêdne informacje. Z Tomaszem Barskim, kuratorem zawodowym specjalist¹ rozmawia³a Julia Waluk. Dla kogo praca? Dla kogo i ile zasi³ku? Oferty pracy, którymi dysponuje Powiatowy Urz¹d Pracy w Wolsztynie dotycz¹ przede wszystkim poszukiwania pracowników fizycznych, pracowników bez kwalifikacji. Jak zauwa ¹ Sylwia Tomiak - Wiêkszoœæ osób, które siê u nas rejestruje, nie chce ju pracowaæ w zawodzie, który wykonywali do tej pory, chcieli by innej pracy. Dotyczy to przede wszystkim szwaczek. - mówi S. Tomiak. Jak informuje dyrektor urzêdy, obecnie uprawnionych do pobierania zasi³ku dla bezrobotnych jest 32% zarejestrowanych. Zasi³ek przyznawany jest na Jak informuje gmina Kargowa, najstarsz¹ mieszkank¹ gminy Kargowa jest Gertruda Benysek z Kargowej. Pani Gertruda, 22 lutego br. skoñczy³a dziewiêædziesi¹t dziewiêæ lat. Dostojn¹ jubilatkê odwiedzili Burmistrz Kargowej Janusz K³ys i jego zastêpca Jerzy Fabiœ wrêczaj¹c wi¹zankê kwiatów w iœcie wiosennych kolorach oraz z³o- yli yczenia zdrowia i d³ugich jeszcze lat ycia. - Pani Gertruda, osoba o drobnej posturze zachowuje dobr¹ pamiêæ, porusza siê o w³asnych si³ach, chocia bezpieczniej czuje siê kiedy korzysta z pomocy kogoœ z licznej rodziny. poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 11 okres do 6 miesiêcy a wynosi (dla osób ze sta em pracy od 5 do 20 lat) 551,80 brutto. Powiat w liczbach Najnowsze dane statystyczne pokazuj¹, e bezrobocie w skali kraju wynosi 10,5%. W województwie wielkopolskim procentowa liczba wynosi 7,2%. Na tle tych danych Powiat Wolsztyñski wypada dobrze, procentowa liczba wynios³a 4,9% ( a by³o 4,1%). Powiaty oœcienne maj¹ wiêkszy wzrost bezrobocia. Dla porównania: powiat grodziski ma obecnie 5,8% osób bezrobotnych a mia³ 4,7%, powiat nowotomyski ma 5,4 % a mia³ 4,2%. Kargowa Rozpoczê³a setny rok ycia Jest osob¹ bardzo kontaktow¹, sympatyczn¹ i bardzo pogodn¹. Jubilatka mia³a troje dzieci córkê z któr¹ mieszka oraz dwóch synów, niestety ju nie yj¹cych. Posiada szeœcioro wnuków, trzynaœcioro prawnuków i troje praprawnuków. M¹ by³ rzeÿnikiem a Pani Gertruda pomaga³a ma³- onkowi w pracy, przede wszystkim prowadzi³a we w³asnym domu sklep rzeÿniczy. Od wielu lat odpoczywa na emeryturze w tym okresie lubi³a podró owaæ Wêgry, Niemcy a tak e po Polsce. W czasie przygotowañ rodziny do podró y, pierwsza by³a gotowa do drogi. Burmistrz Kargowej otrzyma³ ju zaproszenie na obchody 100 rocznicy urodzin Pani Gertrudy. - informuje gmina Kargowa.

12 str. 12 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 Adamowo. FERYJNE PODRÓ E DOOKO A ŒWIATA Szko³a Podstawowa w Adamowie zadba³a o to, by czas przerwy zimowej dla uczniów, nie by³ czasem nudów, by dni wolne od nauki szkolnej, by³y spêdzane przez dzieci bardzo aktywnie i atrakcyjnie. Przez ca³y tydzieñ od r. dzieci maj¹ mo liwoœæ uczestniczenia w podró ach Dooko- ³a Œwiata. Odwiedzi³y ju œwiat Ekoludków, gdzie mog³y poznaæ : -zasady segregacji œmieci, - umiejêtnoœci utrzymania otoczenia w czystoœci, - a tak e projektowa³y w³asnego ludka z masy solnej. Uczestniczy³y w indiañskim œwiêcie Dobrej Pogody, przygotowuj¹c sobie stroje i talizmany, które wykorzysta³y w tañcu i zabawie. Dzieci przenios³y siê tak e do Afryki, gdzie wraz z mieszkañcami tamtejszej wioski mog³y aparatem fotograficznym polowaæ na dzikie zwierzêta. Wielk¹ atrakcj¹ by³a wirtualna wycieczka do W³och. Tam spróbowali swoich si³ kulinarnych w przygotowywaniu pizzy. Dodatkowymi atrakcjami s¹ sprzyjaj¹ce warunki pogodowe, a co za tym idzie, gry i zabawy na œniegu: lepienie ba³wana i rzucanie œnie kami. Maj¹ te mo liwoœci,by podczas zabaw i gier dydaktycznych podszkoliæ jêzyk angielski. Wszystkie dzieci bawi¹ siê œwietnie i zapewniaj¹, i za rok chêtnie znów skorzystaj¹ z zabaw jakie oferuje im placówka. Trzeba zaznaczyæ, i na zajêcia przychodz¹ te dzieci nie tylko z Adamowa, ale te z okolicznych miejscowoœci, gdy przyjechali w odwiedziny do rodziny, ale skusi³y ich atrakcje w szkole. Ciekawe propozycje zajêæ podsunê³y i pomog³y w przygotowaniu Panie: Karolina Nowicka i Rozalia Kotlarska, które w przysz³oœci wi¹ ¹ swoje plany zawodowe z prac¹ z dzieæmi. N i K opr. CIOSANIEC FERIE ZIMOWE 2009 W CIOSAÑCU 16 lutego rozpoczê³y siê ferie zimowe. W Domu Kultury w Ciosañcu w wolny od zajêæ lekcyjnych czas dla dzieci i m³odzie y przygotowano liczne atrakcje i niespodzianki. O godzinie 12:00 nast¹pi³o oficjalne otwarcie ferii zimowych Uczestnicy zapoznali siê z planem zajêæ w ferie. Skupiono siê na bezpieczeñstwie w czasie wypoczynku zimowego i w czasie zabaw w plenerze. Zainteresowaniem cieszy³ siê zorganizowany plener fotograficzny, Uczestnicy zostali podzieleni na dwuosobowe grupy, w których jedna osoba fotografowa³a natomiast druga by³a modelem, a póÿniej role siê odwraca³y, uwiecznili okolice Ciosañca w piêknej zimowej scenerii. Nauczyli siê te praktycznie wykorzystywaæ program komputerowy do obróbki zdjêæ. By³y wypady w teren na sanki oraz zabawy na œniegu. Bogaty by³ program zajêæ w domu kultury i bibliotece. Odby³ siê konkurs plastyczny pod has³em Moja Kartka Walentynkowa. Powsta³o du o ciekawych prac o ró nych kszta³tach i kolorach. Za wspania³e pomys³y wszyscy zostali nagrodzeni pami¹tkowymi dyplomami. Pod tytu³em Ciekawostki ze œwiata - flagi pañstw zorganizowali dzieciom podró dooko³a œwiata z flagami pañstwowymi. W trakcie wspólnej zabawy przed ŒMIESZKOWO ZIMOWE FERIE W ŒMIESZKOWIE Pierwszy dzieñ ferii zimowych w Domu Kultury w Œmieszko wie rozpocz¹³ siê od Bezpiecznych ferii. Nauczycielki ze szko³y podstawowej przeprowadzi³y pogadankê na temat bezpieczeñstwa zachowania siê dzieci w czasie wypoczynku zimowego. PóŸniej odby³ siê Bal Karnawa³owy. Jak przysta³o na bal ka de dziecko mia³o wymyœln¹ kreacjê. Zabawa by³a bogata w liczne atrakcje z niespodziankami. W trakcie z wizyt¹ zjawi³ siê Œwiêty Miko³aj, rozda³ wszystkim dzieciom prezenty. Dzieci natomiast zaœpiewa³y piosenki i zadeklamowa- ³y wierszyki. W kolejnych dniach ogl¹dano filmy, odbywa³y siê zajêcia w pracowni plastycznej. Dzieci wykonywa³y prace o tematyce zimowej, nie brakowa³o ró nych ciekawych pomys³ów. Tegoroczna zima daje dzieciom nacieszyæ siê œniegiem, a do tego sprzyjaj¹ca pogoda umo liwia organizowanie ró - nych zabaw. Ferie w Domu Kultury w Œmieszkowie dzieci spêdzi³y na zabawach zorganizowanych w znacznej mierze na œwie- ym powietrzu. Ciep³o ubrani wychodzili na œniegowe zabawy. uczestnikami stanê³o wiele zadañ do wykonania. Dzieci zafascynowane by³y tematem. Podzieleni na grupy otrzymali zestawy czterech flag, nastêpnie miêli za zadanie odgadn¹æ do jakiego pañstwa nale y dana flaga. Po ustaleniu nazwy kraju nale a³o krótko scharakteryzowaæ dane pañstwo maj¹c do dyspozycji ksi¹ ki z biblioteki. Po sporz¹dzeniu informacji kapitan ka dej dru yny dokona³ prezentacji geopolitycznej i kulturowej odnalezionego kraju. Na zakoñczeniu odby³ siê konkurs plastyczny pod has³em: Tradycyjne potrawy poznanych pañstw. Mo na by³o siê pochwaliæ swoim hobby. Wœród dziewczynek popularnoœci¹ cieszy siê kolorowa papeteria, plakaty, muszle, oraz ró nego rodzaju karty okolicznoœciowe. Ch³opcy natomiast to zapaleni filateliœci, numizmatycy oraz wêdkarze. Niemal wszyscy wziêli udzia³ w konkursie karaoke. Œpiewano solo i w duecie, a co niektórzy postanowili po³¹czyæ z muzyk¹ taniec. By³o równie coœ do cia³a, Klub Kuchcika- Gotujemy przez zabawê pyszn¹ potrawê. Dziewczyny z wielkim zaanga owaniem wziê³y siê do przygotowywania pizzy wielosk³adnikowej. Po uprzednim przygotowaniu produktów, zrobi³y ciasto i upiek³y pyszne pizze. Ch³opcy w tym czasie uczyli siê dekoracyjnego sk³adania serwetek, poniewa ich zadaniem by³o przygotowanie sto³u. Pyszne specja³y zjedli wszyscy z wielkim apetytem. Z. Komolka Zosta³ równie zorganizowany konkurs na naj³adniejszego ba³wana. By³a interesuj¹ca wycieczka do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Radzyniu. Dzieci spotka³y siê z panem Alfredem Röslerem szefem instytutu, który oprowadzi³ ich po ogródku meteorologicznym, przybli y³ historiê i ciekawostki stacji, a tak e pokaza³ wykorzystywane przyrz¹dy s³u ¹ce do pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Ponadto pokaza³ pomiary œniegu oraz wiatru i temperatury. Nastêpnie wymêczeni ale m¹drzejsi wrócili bezpiecznie do domów. Z. Komolka

13 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 13 Ferie na sportowo M iejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie zaproponowa³ dzieciom i m³odzie y bardzo bogaty program zajêæ sportowych, który pozwoli³ czynnie i na sportowo spêdziæ ferie. Wolsztyn Ferie pe³ne niesamowitych wra eñ P odczas tegorocznych ferii aden z uczniów nie móg³ narzekaæ na nudê! Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanis³awa Platera, Wolsztyñski Dom Kultury oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w dniach od 16 do 27 lutego przygotowa³y dla dzieci i m³odzie y szereg ró nych atrakcji. Ka dego dnia mo na by³o w mi³y i ciekawy sposób spêdziæ wolny czas. Wœród organizowanych zajêæ by³y miêdzy innymi: turniej szkó³ podstawowych w pi³ce no nej klas IV-VI, w którym nie zabrak³o dru yn dziewcz¹t- by³y ich a dwie; po raz pierwszy odby³y siê zawody w p³ywaniu, turniej siat- kówki, pingponga oraz badbinkton. Propozycje sportowe MOSiR cieszy³y siê du ym powodzeniem i przynios³y uczestnikom moc satysfacji, ale przede wszystkim by³y œwietn¹ zabaw¹. W wolsztyñskiej bibliotece odby³y siê zajêcia rzeÿbiarskie pod kierunkiem rzeÿbiarza Rafa³a Mencla, bajkowa rewia mody, pokaz fryzur, dziêki któremu dzieci mog³y wcieliæ siê w bajkowe postacie. By³y tak e gry i zabawy integracyjne. Biblioteka udostêpni³a równie kolorowanki, materia³y plastyczne, puzzle, zabawki i gry planszowe. Dwudziestego lutego na zakoñczenie ferii w bibliotece odby³ siê asuch literacki - czyli ulubione potrawy bohaterów Kubusia Puchatka. Dzieci, pod kierownictwem Marii Nowickiej przygotowywa³y pyszne surówki z ró nych, w³asnorêcznie pokrojonych warzyw. Nastêpnie odby³a siê degustacja oraz pyszny poczêstunek. Dyrekcja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanis³awa Platera bardzo dziêkuje Panu Walkowiakowi za dro d ówki oraz sklepowi Cukruœ za ciep³e bu³eczki. Natomiast Wolsztyñski Dom Kultury postawi³ przede wszystkim na teatr i taniec. Odby³ siê spektakl teatralny pt. O dwóch takich, co ukradli ksiê yc, zorganizowano warsztaty teatralne pod has³em Sami tworzymy teatr oraz Teatr lalek, podczas którego dzieci samodzielnie wykonywa³y kukie³ki. Zapozna³y siê tak e z najwa niejszymi technikami tañca hip- hopowego i tañca nowoczesnego podczas specjalnych warsztatów. D ulia KRZEPIELÓW Ferie w Krzepielowie D zieci i m³odzie z Krzepielowa w czasie ferii bra³y licznie udzia³ w zajêciach zorganizowanych przez Dom Kultury. Dzia³alnoœæ rozpoczyna³a siê codziennie od godz 9:00. W œwietlicy dzieci uczy³y siê piosenek przy akompaniamencie pianina, gra³y w gry œwietlicowe, dziewczêta i ch³opcy uczyli siê rêkodzie³a artystycznego. W bibliotece korzysta³y z internetu, czyta³y swoje ulubione bajki. odby³y siê zajêcia taneczne i wokalne. PóŸniej dzieci spêdzi³y czas na zabawach zorganizowanych na œwie ym powietrzu, podczas których m.in. zje d a³y z górki na byle czym, najwiêcej radoœci by³o na kuligu, do ci¹gnika zaczepiono ponad dwadzieœcia sanek i dojechali w okolice wsi Pszczó³kowo i z powrotem. Wrócili zmarzniêci, zmêczeni, ale pe³ni niesamowitych wra eñ i uœmiechniêci. Codziennie w godzinach popo³udniowych dla chêtnych udostêpniono si³owniê, oraz gra w tenisa sto³owego pod okiem trenera. Z. Komolka

14 str. 14 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 Rakoniewice XI BAL CHARYTATYWNY S towarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE wraz z Warsztatami Terapii Zajêciowej w Rakoniewicach w sobotê, 14 lutego, zorganizowali ju XI Bal Charytatywny tym razem Walentynkowy. Uczestnikami zabawy byli goœcie ze spo³ecznoœci lokalnej, cz³onkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy WTZ, uczestniczy³o oko³o 130 osób. - Podczas zabawy sprzedawane by³y losy, nagrody na loteriê fantow¹ otrzymaliœmy od naszych sponsorów za co serdecznie DZIEKUJEMY- PHU DOMEX Ró ycka, Olejniczak, Wolsztyn; Biuro Podró y RUTA TUR - Poznañ; NEXBAU - p. Bauta Wolsztyn; GAMMA ME- TAL - p. Leœniczak, Lichocki, Nowicka Rakoniewice; DUDIMEX - p. Dudziak Rakoniewice; GJAN-PAK - p. Grygier Wolsz- tyn; F.H.U. ELEKTROPARK -p. Wieczorek Wolsztyn; SKLEP SPORTOWY - Ewa Witting Wolsztyn; Gospodarstwo Rolne Furmaniak- Rostarzewo; Przedsiêbiorstwo Handlowe A. Ciorga - Rakoniewice; Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe p. Kostrzyñski - Rakoniewice; VICA Radomski - Wolsztyn; Kaczmarek - Electric - Wolsztyn; Litwiñski - Rakoniewice; Inter - Kram Rakoniewice; Popió³ - Gnin; Interchamp Ruchocice; Tech Kom p. Greszkowiak - Rakoniewice; Salon Urody Alice Rakoniewice; PHU Auto - Elektryk p. Lisiewicz Wolsztyn; SIL - BUD p. Mania Rakoniewice; Avis Media p. Gintrowicz Wolsztyn; Pizzeria Caffita Szczygie³ Rakoniewice; Kodak Studio Digital - p. B³a ejczak & Biechowiak Rakoniewice; Zak³ad Produkcyjny Ceramex Alina Cugier Wilkowo Polskie; Ubojnia Drobiu Smolarek Wielichowo-Wieœ; Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego p. Œwiniarek - Rakoniewice; Nadobrzañski Bank Narodowy Rakoniewice; Szko³a Tañca Latina p. Skrzypek - Wolsztyn; WALDI Zak³ad Miêsny - Grodzisk Wlkp.; LANGE ukasz UKSJ - Mirków; KANLUX Sp. z o.o - Radzionków; PCE Sp. z o.o - Dzier oniów; Hurtownia Warzywna p. Dworniczak - Wolsztyn; AUGUSTO Koœcian; RUDOPOL - Rudniki; Stowarzyszenie Dom Pomocna D³oñ A. Hercog - B³oñsko.- dziêkuj¹ organizatorzy. - Sponsorzy ufundowali m.in. antenê satelitow¹, komplet krzese³ ogrodowych, karnet na naukê tañca do szko³y Latina, karnety do kosmetyczek, akcesoria kuchen- ne, biurowe itp. Impreza walentynkowa rozpoczê³a siê o godzinie 20.00, goœci przywita³a Prezes Stowarzyszenia wraz z kierownikiem WTZ. Po powitaniu zespó³ taneczny Serduszka zatañczy³ pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu m³odzie y niepe³nosprawnej i instruktorów. Nastêpnie rozpoczê³a siê zabawa taneczna, która zakoñczy³a siê o godzinie O godzinie zosta³y sprzedane losy, losowanie nagród natomiast odby³o po godzinie G³ówn¹ nagrod¹ by³a wycieczka do Malborka na 5-dni dla 2 osób ufundowana przez Biuro Podró y Ruta Tur z Poznania - wygrali j¹ pañstwo Arleta i Aleksander Baranowscy z Poznania.Kolejny Bal Charytatywny odbêdzie siê w listopadzie na który ju serdecznie zapraszamy- informuje WTZ Rakoniewice. opr. OBRA POWSTAÑCOM WIELKOPOLSKIM N a temat 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego powiedziano ju wiele. Jest to czas wspomnieñ, odkurzania historycznych archiwów, spisywanie relacji uczestników b¹dÿ ich rodzin. Wszystko po to, aby ocaliæ od zapomnienia to, co zapomniane byæ nie mo e i nie powinno.gimnazjum w Obrze równie postanowi³o uczciæ tê piêkn¹ rocznicê, tym bardziej, e w dzia³aniach powstañczych wziê³o udzia³ 25 mieszkañców z Obry, Nowej Obry i Ja yñca. Inicjatywa narodzi³a siê jesieni¹, kiedy chêtni uczniowie pod opiek¹ nauczycielki historii Beaty Tomiak oraz polonistki Marty Poniedzia³ek postanowili wzi¹æ udzia³ w wewn¹trzszkolnym projekcie ph. Nasi krewni i s¹siedzi w Powstaniu Wielkopolskim. Co ciekawe i godne uwagi, do zadañ grupy w³¹czyli siê tak e gimnazjaliœci- mieszkañcy Œwiêtna, które podczas tamtych pamiêtnych dni by³o Republik¹ Œwiêtniewsk¹, wrogo nastawion¹ do Polaków. M³odzie z tej miejscowoœci skupi³a swoj¹ uwagê na pastorze Hegemannie i jego dzia³alnoœci w Wolnym Pañstwie Œwiêtno.Prace w ramach projektu przebiega³y wielotorowo: uczniowie wyszukiwali dane o powstañcach, przeprowadzali wywiady z krewnymi, gromadzili poezjê zwi¹zan¹ z tamtymi wydarzeniami, przygotowywali materia³y archiwalne do gablot, wycinki, zdjêcia i informacje o militariach oraz odznaczeniach. Warto te wspomnieæ, e jednym z zadañ projektu by³o uczestnictwo m³odzie y w konkursach wiedzowych, plastycznych i recytatorskich, przygotowywanych w naszej gminie z okazji tej wa nej rocznicy. Wszystkie te zmagania gimnazjaliœci koñczyli sukcesami. Nie mog³o te zabrakn¹æ tej grupy zapaleñców na rekonstrukcji wydarzeñ Wolsztynie, która mia³a miejsce 5 stycznia 2009 roku. Obserwacja odtworzonych faktów zosta³a poprzedzona wizyt¹ w Muzeum Marcina Ro ka, które z tej okazjo oferowa³o m³odzie y ciekaw¹ ekspozycjê i skutecznie utrwali³o jej wiedzê.ukoronowaniem tych wszystkich dzia³añ sta³a siê inscenizacja pt....a pamiêæ o Nich niech pozostanie ywa poœród nas wg scenariusza p. Beaty Tomiak, w której wziêli udzia³ wszyscy uczestnicy projektu, wcielaj¹c siê m.in. w rolê walcz¹cych w Obrze powstañców, ale tak e postaci historycznych takich jak Józef Pi³sudski czy Ignacy Paderewski. Nie zabrak³o tak e recytatorów i postaci wspó³czesnych. Inscenizacjê obejrzeli najpierw uczniowie szko³y w dniu 12 lutego, a g³ówna uroczystoœæ odby³a siê 15 lutego br. w auli WSD dziêki yczliwoœci Ojca Superiora Antoniego Bochma OMI oraz kleryków, którzy pomagali m³odej grupie aktorów przy sce- nografii, muzyce i œwietle. Bardzo uroczystym akcentem przedstawienia sta³ siê koñcowy apel ku czci powstañców, podczas którego mia³o miejsce symboliczne przekazanie Œwiat³a Pamiêci. Krewni powstañców oraz zaproszeni mieszkañcy, zaanga owani w ycie spo³eczne wrêczyli ów symbol w d³onie wystêpuj¹cej m³odzie y, co sta³o siê znakiem kontynuacji pamiêci przez kolejne pokolenia.po przedstawieniu mo na by³o wesprzeæ datkiem inicjatywê ufundowania pami¹tkowej tablicy ku czci Powstañców. Zebrana kwota przeros³a oczekiwania organizatorów- na szczytny cel przygotowania pami¹tkowej tablicy zebrano kwotê 943 z³otych. Dyrekcja szko³y, nauczyciele i m³odzie serdecznie dziêkuj¹ wszystkim darczyñcom, którzy wsparli tê lokaln¹ zbiórkê. Ponadto szczególne podziêkowania nale ¹ siê Pani Barbarze ok, mieszkance Obry, która uszy³a i udostêpni³a powstañcze stroje, wykonane w swojej pracowni- wypo yczalni kostiumów. opr.

15 Powiat Wolsztyn O puchar komendanta Turniej siatkówki zmian s³u bowych w pi³ce siatkowej odby³ siê w czwartek, 26 lutego, w Hali Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. Uczestniczy³y w nim zespo³y zmian s³u bowych Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej oraz reprezentacja pracowników systemu codziennego Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. - Zawody rozegrano systemem ka dy z ka dym, rozgrywaj¹c ³¹cznie 6 meczy, w których najlepsz¹ okaza³a siê dru yna zmiany III. Klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj¹co:- Zmiana III - stosunek setów - 6:1 - I miejsce- Zmiana II - stosunek setów - 5:2 - II miejsce- Zmiana I - stosunek setów - 2:5 - III miejsce- codzienny - stosunek setów - 1:6 - IV miejsce Zwyciêzcy otrzymali Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie.Serdecznie gratulujemy.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra y st.kpt. S³awomir Œnita. Powód do zadowolenia maj¹ mieszkañcy Nia³ka Wielkiego, którzy od d³ugiego ju czasu starali siê aby skrzy owanie z drog¹ K32 zosta³o zamienione w rondo. Inwestycja taka ma byæ zrealizowana ju w tym roku. - Pragniemy wszystkich zainteresowanych poinformowaæ, e dnia roku Pan mgr in. Marek Napiera³a Dyrektor Oddzia³u GDDKiA w Poznaniu poinformowa³ Radê So³eck¹ i So³tysa wsi o zamierzeniach remontowych na tej drodze w najbli szym czasie. Z otrzymanego pisma wynika, e na tym skrzy- owaniu jest zaprojektowane rondo wraz z azylami dla pieszych. Remont drogi na odcinku Powodowo - Wolsztyn ma byæ realizowany w bie ¹cym roku co bardzo wszystkich ucieszy³o, a szczególnie mieszkañców Nia³ka Wielkiego. Takie rozwi¹zanie zadawala wszystkich u ytkowników dróg tworz¹cych to skrzy owanie. W tym miejscu nale ¹ siê Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu podziêkowania za podtrzymanie obietnicy z³o onej podczas spotkañ w Wolsztynie w zakresie tej inwestycji.- komunikuje starosta Ryszard Kurp. Wolsztyn-Powodowo Obsun¹³ siê do rowu Niedostosowanie prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeÿwoœci by³o najprawdopodobnej przyczyn¹ tego, e kieruj¹cy samochodem ciê arowym 48 letni mieszkaniec S³awna zjecha³ na pobocze i niebezpiecznie przechyli³ pojazd w kierunku przydro nego rowu. Zdarzenie mia³o miejsce w sobotê, 28 lutego, na drodze K32 pomiedzy Wolsztynem a Powo- Sprawa nie od dziœ - Kilka lat temu dziêki interwencjom mieszkañców Nia³ka Wielkiego, samorz¹dów powiatowego i gminnego przy czynnym wsparciu ówczesnych Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Panów Stanis³awa Piosika i Jana Kozio³ka zosta³ przeprowadzony kompleksowy remont drogi wojewódzkiej nr 315 w granicach wsi Nia³ek Wielki. W ubieg³ym roku zakoñczono równie remont tej e drogi na odcinku Nia³ek Wielki - Obra z przejœciem przez miejscowoœæ Obra w³¹cznie. Problemem do rozwi¹zania by³o tylko skrzy owanie drogi wojewódzkiej nr 315 z drog¹ krajow¹ nr 32 oraz powiatow¹ ulic¹ Nia³eck¹, która zosta³a wyremontowana wraz z budow¹ chodnika w 2007 i 2008 roku ze œrodków samorz¹du powiatowego. Mieszkañcy Nia³ka Wielkiego kilkakrotnie zwracali siê do zarz¹dcy drogi nr 32 (GDDKiA oddzia³ w Poznaniu) o poprawê bezpieczeñstwa na tym skrzy owaniu szczególnie w kontekœcie osób pieszych udaj¹cych siê codziennie do Wolsztyna na zakupy, do pracy i szkó³ zlokalizowanych w mieœcie. Dokonano pewnej korekty na tym skrzy owaniu montuj¹c miêdzy innymi pulsuj¹ce œwiat³o pomarañczowe informuj¹ce o wzmo onym ruchu pieszych i wybudowano tzw. azyl dla pieszych. Niestety te rozwi¹zania nie poprawi³y stanu bezpieczeñstwa osób korzystaj¹cych z tego skrzy owania. Dlatego te wielokrotnie tak mieszkañcy Nia³ka Wielkiego (za poœrednictwem So³tysa i Rady So³eckiej) zwracali siê za poœrednictwem w³adz samorz¹dowych powiatu i gminy o poprawê istniej¹cego stanu drogi poprzez wybudowanie w tym miejscu ronda. Ostatnie pismo w tej sprawie napisa³a Rada So³ecka i So³tys wsi Pan Janusz Wojtkowiak do oddzia³u GDDKiA w Poznaniu w dniu roku z proœb¹ o uwzglêdnienie budowy ronda podczas planowanych prac remontowych drogi nr 32 na odcinku Powodowo - Wolsztyn (d³ugoœæ przewidziana do remontu to oko³o 5,2 km) w roku Pismo to zosta³o przekazane równie do samorz¹dów ju wczeœniej wspomnianych. Zarz¹d Powiatu natych- poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 15 Nia³ek Wielki- Wolsztyn Skrzy owania na okr¹g³o miast wys³a³ do Oddzia³u Poznañskiego GDDKiA pismo popieraj¹ce Radê So³eck¹ w swych dzia- ³aniach. - informuje Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp. Konieczne kolejne Ju od czasu remontu wolsztyñskiego wiaduktu, stworzone skrzy owanie przy Urzêdzie Skarbowym wzbudza³o wiele kontrowersji i apeli, równie ze strony policji, o to, aby je przebudowaæ. Ju dwa ponad rok temu mówiono o rondzie w tym miejscu. Wymogi bezpieczeñstwa to g³ówna przes³anka, która motywuje w³adze aby w tym miejscu powsta³o okr¹g³e skrzy owanie. Niestety, nie uda siê tego zrealizowaæ w tym roku. Na razie rondo jest w przygotowaniu. Nale y mieæ jednak nadziejê, e realizacja tego przedsiêwziêcia znajdzie swój fina³ w 2010r. Rondo ma byæ piêciowlotowe. Gmina Wolsztyn zaproponowa³a partycypacjê w kosztach budowy, jednak na obecnym etapie koszt tej inwestycji wyceniono na 9 mln z³. Wyskoki koszy wymaga weryfikacji kosztów wskaÿników lokalnych. W tej sprawie nadal trwaj¹ konsultacje z g³ównym inwestorem- Generaln¹ Drekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad. dowem, tu po zapadnieciu zmroku. Na szczêœcie nikt nie zosta³ ranny. S³u ba drogowa poradzi³a sobie z ciê arówk¹. Jednak kierowca zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia. 48- latek wydmucha³ 0,83 mg/l co daje 1,74 promila alkoholu.

16 str. 16 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 Powiat Wolsztyn Na skraju likwidacji Nieprzyjemnym akcentem formalnym by³o przeg³osowanie uchwa³y w sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie. Szko³a niedawno przejêta przez powiat boryka siê obecnie z du ymi problemami jeœli chodzi o nabór na kolejne lata nauki. Obecnie w tej szkole krzta³ci siê drugi rok, rekrutacja na pierwszy okaza³a siê fiaskiem. Z dniem 31 sierpnia 2009r. zamierza siê zlikwidowaæ Medyczne Studium Zawodowe w Wolsztynie. Od trzech lat problem Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwa³y, likwidacja Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie spowodowana jest brakiem zainteresowania m³odzie y szko³¹ tego typu. Do Medycznego Studium od trzech lat nie dokonano naboru. Sytuacja ta spowodowana jest miêdzy innymi tym, e osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie œrednie kontynuuj¹ naukê na studiach wy szych lub Dyrektor placówki by³a obecna na sesji. podejmuj¹ pracê oraz tym, e szko³y policealne funkcjonuj¹ce na terenie miasta Wolsztyn zapewniaj¹ ofertê zgodn¹ z potrzebami i oczekiwaniami absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych. Likwidacja szko³y nie wymaga przenoszenia s³uchaczy do innej szko³y. Uchwa³a o zamiarze likwidacji jest uchwa³¹ intencyjn¹ pozwalaj¹c¹ na rozpoczêcie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania stanowisk. Zobowi¹zuje siê i upowa nia Zarz¹d Powiatu do dokonania czynnoœci niezbêdnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególnoœci do zawiadomienia o zamiarze likwidacji s³uchaczy oraz Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty w Poznaniu. Dlaczego ju teraz? Ju teraz, w lutym przyjêto uchwa³ê, która mówi, e studium zostanie zamkniête z dniem 31 sierpnia 2009r. Dlaczego tak szybko? Otó, Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. Radni przyjêli zaproponowan¹ uchwa³ê. o systemie oœwiaty stanowi, e szko³a publiczna mo e byæ zlikwidowana z koñcem roku szkolnego przez organ prowadz¹cy szko- ³ê, po zapewnieniu przez ten organ uczniom mo liwoœci kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a tak- e odpowiednio o tym samym lub zbli onym profilu kszta³cenia albo kszta³c¹cej w tym samym lub zbli- onym zawodzie. Organ prowadz¹cy jest obowi¹zany, co najmniej na 6 miesiêcy przed terminem likwidacji, zawiadomiæ o zamiarze likwidacji szko³y: rodziców s³uchaczy i w³aœciwego kuratora oœwiaty. Szko³a, profil kszta³cenia ogólno zawodowego lub zawód, w jakim szko³a kszta³ci, a tak e placówka publiczna prowadzona przez jednostkê samorz¹du terytorialnego, mog¹ zostaæ zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oœwiaty. Radny Janusz Mrozkowiak zapewni³, e jako cz³onek komisji oœwiaty do³o y wszelkich starañ aby szko³a tego typu mog³a funkcjonowaæ na terenie powiatu. S³awa Narkotykowa wpadka Osukcesie mo e mówiæ s³awska policja, której funkcjona riusze 11 lutego b.r. w toku wykonywanych czynnoœci s³u - bowych uzyskali informacje o mieszkañcach gminy S³awa, którzy byli w posiadaniu substancji psychotropowych w postaci amfetaminy oraz œrodków odurzaj¹cych w postaci marihuany. - Wykonane czynnoœci pozwoli³y na przedstawienie zarzutów trzem osobom z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. 21- letniej mieszkance gminy S³awa przedstawiono zarzut posiadania amfetaminy. 23-letniemu mê czyÿnie przedstawiono zarzut posiadania amfetaminy i marihuany, a 25-letniemu mê czyÿnie przedstawiono zarzut udzielania narkotyków innym osobom. Oso- - Z podzia³em na kategorie wiekowe rozegrano cztery konkurencje indywidualne: 50 i 100 m stylem dowolnym, 100 m stylem klasycznym i 50 m stylem motylkowym oraz konkurencje dru ynow¹: 4 x 50 m stylem dowolnym. Nasz¹ Komendê reprezentowa³a dru yna w sk³adzie: Damian Ko- by te przes³uchano w charakterze podejrzanych, przyzna³y siê do zarzucanych czynów i z³o y³y obszerne wyjaœnienia. Akta sprawy dotycz¹ce w/w osób zostan¹ przekazane do Prokuratury Rejonowej we Wschowie z wnioskiem o skierowanie aktu oskar enia do S¹du Rejonowego we Wschowie.- informuje Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. Mistrzostwa Wielkopolski Stra aków w P³ywaniu Po raz kolejny w Œrodzie Wlkp. we œrodê, 18 lutego br. rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski Stra aków w P³ywaniu.- Do rywalizacji przyst¹pi³o ponad 100 zawodników reprezentuj¹cych 23 Komendy Powiatowe/Miejskie woj. wielkopolskiego.- informuje rzecznik wolsztyñskiej stra y po arnej. tlarski, Tomasz Pasik, Karol Pabich, Tomasz Ramicki. W II grupie wiekowej na dystansie 100m stylem klasycznym Damian Kotlarski zaj¹³ drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy.- informuje st.kpt. S³awomir Œnita. foto: KW PSP

17 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 17 Tendencja wzrostowa Sezon grypowy w pe³ni Powiat Wolsztyn Mniej dla niepe³nosprawnych Zakaz odwiedzin w wolsztyñskim szpitalu wywo- ³a³ niepokój wœród mieszkañców powiatu. Od œrody, 21 stycznia, na drzwiach wejœciowych na poszczególne oddzia³y pojaw³y siê komunikaty dyrektora szpitala. Zakaz spowodowany jest gryp¹, a przedsiêwziête œrodki zakazu odwiedzin to profilaktyczne dzia³anie maj¹ce na celu dobro pacjentów i personelu. Sytuacja od tego czasu nie uleg³a zmianie. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wolsztynie w styczniu i lutym co tydzieñ sk³ada meldunki o medycznych rozpoznaniach stanów grypowych. Lekarze z powiatu maja obowiazek odnotowywania takich przypadków. Od 1 do 7 stycznia odnotowano 136 przypadków, od 8 do 15 stycznia 122 zachorowañ a od 16 do 22 stycznia 494 przypadków rozpoznania stanów grypowych u pacjentów.kolejny tydzieñ czyli przyniós³ wzrost do liczby 593 przypadków. Z pocz¹tkiem lutego odnotowano spadek, od 1.02 do 7.02 odnotowano 441 przypadków. Okaza³o siê jednak, e to nie tendencja spadkowa, bo ju w tygodniu od 8.02 do odnotowano a 939 przypadków zachorowañ grypopodobnych. Kolejny tydzieñ, od do wskaza³ na liczbê 632 przypadków zachorowañ. Z badañ przeprowadzonych na pobranych wymazach od pacjentów, nie wynika jednak aby w którymœ wyizolowano wirus grypy. Jak zapewnia PSSE w Wolsztynie, nie ma potwierdzonych przypadków grypy, mamy do czynienia ze stanami grypopodobnymi. Pamietajmy o higienie Pracowniczy wolsztyñskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej apeluj¹, nale y pamiêtaæ o higienie podczas choroby. Nale y unikaæ skupisk ludzi, zakrywaæ usta podczas kaszlu i wietrzyæ pomieszczenia w których siê przebywa. Choæ na szczepienia dla wielu osób mo e byæ ju za póÿno, to warto przypomnieæ, e póki co to najskuteczniejsza ochrona przed wirusem i sposób na z³agodzenie ewentualnych skutków zachorowania. Niestety jak pokazuj¹ statystyki, szczepienia nadal nie ciesza siê du ym powodzeniem. Jak wskazuj¹ dane PSSE w Wolsztynie, w 2007 roku przeciw grypie zaszczepi³o siê 999 osób. W 2008r. mniej, bo 901 osób. Podczas ostatniej sesji rady Powiatu, która odby³a siê 25 lutego, radni mieli okazjê zapoznaæ siê ze sprawozdaniem komendanta wolsztyñskiej stra y po arnej. Omówienia i odpowiedzi na pytania podczas sesji odpowiada³ komendant kpt.mgr in. Rafa³ Kociemba. Kryzys dotkn¹³ wszystkich, ale z pewnoœci¹ najdotkliwiej najs³abszych. Odczuj¹ to ju nied³ugo mieszkañcy powiatu, którzy jako osoby niepe³nosprawne korzystaj¹ ze œrodków Pañstwowego Funduszu Osób Niepe³nosprawnych. Zdecydowanie mniej pieni¹dzy, ciêcie wydatków i w konsekwencji mniejsza pomoc. Tak zapowiadaj¹ siê najbli sze miesi¹ce. Z tak¹ sytuacj¹ nie mog¹ zgodziæ siê radni powiatu, którzy zapowiedzieli interwencjê w tej Jak pe³ni¹ s³u bê? W Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie s³u ba pe³niona jest w systemie codziennym i zmianowym. W systemie zmianowym s³u bê pe³ni¹ trzy zmiany po 11 osób w Jednostce Ratowniczo - Gaœniczej oraz 5 dy urnych w Powiatowym Stanowisku Kierowania. W wyniku zmian dotycz¹cych czasu pe³nienia s³u by w 2008 roku, czas s³u by wszystkich stra aków wynosi³ przeciêtnie 40 godzin tygodniowo w pó³rocznym okresie rozliczeniowym. Za przekroczenie tej normy stra- akowi udzielano czasu wolnego w odpowiednim wymiarze. Pomimo starañ, przekroczono normê czasu s³u by w okresie rozliczeniowym. Powsta³e nadgodziny zostan¹ wykorzystane w bie ¹cym roku. Minimalne obsady osobowe zmian s³u bowych utrzymywano w przedziale 50% - 55% stanu etatowego zmiany tj. 6 stra- aków. Ilu ich pracuje? Limit przyznanych etatów na 2008 rok dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie wynosi³: 48 etatów sprawie. Jednak póki co, na mocy przyjêtej uchwa³y Rady Powiatu podzielono te fundusze, które s¹. Na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Wolsztyñski ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeznaczono : - Rehabilitacja zawodowa : ,- z³otych; w tym: jednorazowe dofinansowanie rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej, ,- z³otych - Rehabilitacja spo³eczna : ,- z³ote, w tym dofinansowanie uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, Powiat Wolsztyn Podsumowali ubieg³y rok Lp. Wyszczególnienie Ogó³em Gmina Wolsztyn Siedlec Przemêt 1. Ilo zdarze Ilo po arów, w tym: ma³e rednie du e bardzo du e 3. Ilo miejscowych zagro e, w tym: ma³e lokalne rednie 2 2 du e gigantyczne 4. Ilo alarmów fa³szywych, w tym: z³o liwe 1 1 w dobrej wierze z instalacji wykrywania 2 2 dla funkcjonariuszy PSP oraz 1 etat cywilny. Stan zatrudnienia na dzieñ r. w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie wynosi³ ogó³em 49 osób, w tym 48 funkcjonariuszy oraz jeden pracownik cywilny. W systemie codziennym pracowa³o 11, a w zmianowym 38 osób. W Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie nie przekroczono limitu zatrudnienia przydzielonego przez Komendê Wojewódzk¹ Pañstwowej Stra y Po arnej w Poznaniu ,- z³otych; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych, w zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami osób niepe³nosprawnych, ,- z³otych; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych, ,- z³otych; dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym na podstawie odrêbnych przepisów ,- z³ote; dofinansowanie w ramach przyjêtego programu wspó³pracy na rok 2009 Powiatu Wolsztyñskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej ,- z³otych. Gdzie i ile razy inerweniowali? W 2008 roku na terenie powiatu powsta³o ogó³em 647 zdarzeñ: 139 po arów, 495 miejscowych zagro eñ oraz 13 alarmów fa³szywych. Szczegó³owe dane oraz porównanie w stosunku do lat ubieg³ych przedstawiaj¹ poni sze tabele: Lp. Wyszczególnienie Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok Ilo zdarze ogó³em, Po ary Miejscowe zagro enia Alarmy fa³szywe Straty w tys. z³ 860, Uratowane mienie w tys. z³ 4. Poszkodowani Wypadki miertelne Osoby ranne Spalona powierzchnia lasu (ha) 2,74 9,63 0,71 0,15 2,035

18 str. 18 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 KUPIÊ STAROCIE Interesuj¹ mnie przedmioty do naprawy, renowacji, nawet te bardzo zniszczone i ich elementy: -wszelkie meble, zegary, lampy, m³ynki, elazka,wagi, porcelana, szk³o, ramy -militaria (he³my, plecaki, skrzynki na amunicjê, czapki, mundury, bagnety, odznaczenoa itp). -stare radio lampowe, elementy pieców (drzwiczki, kafle ozdobne), ozdobne pompy wodne -narzêdzia kowalskie (m³otki, kowad³a, szczypce, kute bramy, ogrodzenia itp.) -przedmioty z dawnych gospodarstw wiejskich: dzie e, niecki, maselnice -wyposa enie przedwojennych sklepów, karczm, aptek, stare szyldy, reklamy, dokumenty -stare motocykle (SHL, DKW, OSA, NSU, BMW itp.) oraz ich czêœci. -obrazy, przedwonneje zdjêcia, pocztówki, pami¹tki z powstania, monety -elementy architektoniczne: stare drzwi, filary, elementy rzeÿbione w kamieniu i drewnie. KONTAKT: pod nr tel bbo3320 b2 BO03312 US UGI: REMONTOWO-BUDOWLANE: -elewacje zewnêtrzne, -szpachlowanie, -malowanie, -uk³adanie p³ytek, -tapetowanie, -prace w drewnie, -ciesielstwo, -wykoñczenia wnêtrz. tel tel bbo3162 b2 BO03164 Przyjmujemy zamówienia na dymkê wiosenn¹ odmiany: setton, sturon, centurion, jagro, jetset, red baron, oraz na nasiona cebuli Kubiak Grzegorz Perzyny 71 tel ant3310 a1 NT03302 PROFESJONALNE WYKONYWANIE WEWNÊTRZYNYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH (stiuk, trawertyn itp.) KUPIÊ AUTO AUDI 80 W KOMBI TDI tel abo3309 a1 BO ant3282 a2 NT bbo3319 b2 BO03311 Us³ugi w zakresie: - malowanie, szpachlowanie, - uk³adanie paneli, p³ytek, - regipsy, tapetowanie, - wykoñczenia wnêtrz. tel bbo3305 b1 BO03297 TANIO - WÊGIEL - MATERIA Y BUDOWLANE SULECHÓW (RAMPA PKP) TEL. (068) ATU3281 b1 tu03273 ZATRUDNIÊ BARMANA/ BARMANKÊ TEL abo3317 a1 BO03309 HURTOWA SPRZEDA JAB EK PRZY ZAKUPIE 10 KG - 5 KG GRATIS!!! GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN MARASZEK WOLSZTYN, UL. POZNAÑSKA 12 TEL abo3314 a1 BO03306 Sprzedam SIEWNIK Poznaniak tel. (068) abo3322 a1 BO03314 Sprzedam -jêczmieñ, pszen yto, siano, ci¹gnik Bia³oruœ, agregat uprawowy tel abo3295 a1 BO03287 T UMIKI KATALIZATORY, Z CZA ELASTYCZNE STRUMIENICE SPRZEDA - MONTA - NAPRAWA SKUP KATALIZATORÓW WOLSZTYN TEL abo3292 a1 BO03284 Posiadam do wynajêcia 3 hale (435 m2 w pó³kach) do uprawy pieczarek lub boczniaka - pe³ne wyposa enie - sanitariat -ch³odnia Jab³onna ul. Nowotomyska 23 (przy fermie kur) tel ant3308 a2 NT03300 CH ODNICE REGENERACJA CH ODNIC I NAGRZEWNIC DO: -samochodów, -ci¹gników, -maszyn, -kombajnów SOLEC, UL. SZKOLNA 23 K/WOLSZTYNA ZAK AD CZYNNY: OD 8.00-DO abo3054 a2 BO bbk106 b2 BK0096 SPRZEDAM DRZEWO OPA OWE LIŒCIASTE-IGLASTE POCIÊTE W KLOCKI DOWÓZ DO KLIENTA TEL abo316 a1 BO03308 SPRZEDAM Silnik od Renault Master ze skrzyni¹ biegów Karoserie na czêœci do Renault Master Skrzyniê biegów do Golfa III VR6 Tel SPRZEDAM DZIA KI BUDOWLANE UZBROJONE OKOLICE WOLSZTYNA TEL aap3315 a1 AP03307 W zwi¹zku z trwaj¹cym sezonem epidemicznym grypy zachêcam do zaszczepienia siê przeciwko grypie, poniewa skutki powik³añ pogrypowych mog¹ dotkn¹æ wszystkich niezale nie od wieku - najbardziej zagro one s¹ dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chorzy. - Grypa jest powa n¹ chorob¹ zakaÿn¹, której nastêpstwem mog¹ byæ groÿne powik³ania takie jak: zapalenie p³uc, opon mózgowo- rdzeniowych lub miêœnia sercowego. Od nas samych zale y jak wielu z nas uniknie za- TYNKI GIPSOWE TEL Grypa jest groÿna ka enia wirusem grypy i powik³añ po zachorowaniu odnosz¹c korzyœci z podstawowej metody w profilaktyce jak¹ s¹ szczepienia. Grypa jest groÿn¹ chorob¹ zakaÿn¹, której mo na zapobiec. Szczepienia wykonywane s¹ w przychodniach lekarzy rodzinnych.- komunikuje Powiatowy Inspektorat Stacji Sanitarno Epidemiologiznej w Wolsztynie.

19 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 19 HOROSKOP Baran Zapragniesz czuæ siê kochany i doceniany. Nie bagatelizuj swoich têsknot i potrzeb, idÿ za g³osem serca. Twoje postêpowanie mo e staæ siê powodem rodzinnej dyskusji. Byk Zaczniesz mówiæ wprost o swoich mi³osnych sprawach. Jeœli partner nie zwróci na ciebie uwagi, to mo esz po egnaæ go i szybko poszukaæ kogoœ atrakcyjniejszego. BliŸniêta W tym roku wreszcie uda ci siê uporz¹dkowaæ mi³osne sprawy. Staniesz siê pewny swoich uczuæ i potrzeb.b¹dÿ szczery i odwa ny. Rak Postanowisz wyjaœniæ stare rodzinne nieporozumienia, a w razie potrzeby postawisz partnerowi twarde warunki do spe³nienia. Lew B¹dŸ konsekwentny i kieruj siê wspólnym dobrej, a szczêœcie bêdzie ci sprzyjaæ.b¹dÿ szczery i odwa ny, bo gwiazdy przez ca³y rok s¹ po twojej stronie. Panna W tym czasie szukaj nowej mi³oœci, baw siê i korzystaj z ycia. A jeœli jesteœ z kimœ zwi¹zany, poœwiêæ waszemu zwi¹zkowi wiêcej czasu, zorganizuj romantyczny wyjazd i ciesz siê mi³oœci¹. Waga Jeœli jesteœ samotny, to tym roku masz szansê na naprawdê wa ne spotkanie. Jeœli jednak w twoim zwi¹zku dzieje siê Ÿle, mo esz podj¹æ decyzjê o rozstaniu. Skorpion Przed tob¹ rok mi³osnych podbojów i sukcesów, na które zas³ugujesz.a jeœli jesteœ z kimœ zwi¹zany, poœwiêæ waszemu zwi¹zkowi wiêcej czasu. Strzelec Ukochana osoba oka e siê twoj¹ podpor¹, a przyjaciele pomog¹ ci uporaæ siê z ró nymi yciowymi k³opotami. Korzystaj z tego, co przyniesie ci los i nie zamartwiaj siê niczym na zapas. Kozioro ec Uwa aj tylko, aby dla œwiêtego spokoju nie obiecaæ zbyt wiele komuœ, kto jest zazdrosny i zrzêdliwy.korzystaj z uroków ycia, póki trwa dobra passa! Wodnik Czas sprzyja nowym znajomoœciom. Uwa aj tylko, aby dla œwiêtego spokoju nie obiecaæ zbyt wiele komuœ, kto jest zazdrosny i zrzêdliwy. Ryby Do spraw uczuæ i relacji z ludÿmi podejdziesz w tym roku w bardziej odpowiedzialny sposób. Planeta Saturn przez ca³y rok znajduje siê w kwadraturze do twojego znaku. Oferty pracy - Wolsztyn Informacja pod nr telefonu wew. 113, 114 Kierowca kat.c+e - Starkowo, Karna, Wolsztyn Nauczyciel wych. przedszkolnego - Mochy Kierowca kat B - Wolsztyn Doradca kredytowo-ubezpieczeniowy - Wolsztyn Pracownik fizyczny - Chorzemin, Kopanica, Obra, Pracownik gospodarczy, kelner, pomoc kuchenna, recepcjonistka,kierowca Murarz - Wolsztyn, Kopanica, odyñ, Przemêt, Kêb³owo, kat. D + II gr. Inwalidzka - Boszkowo Malarz - Wolsztyn, Chobienice, Nieborza, Grójec Wielki, Ksiêgowa -Boszkowo, Karpicko Komorowo Sekretarka - Starkowo Tynkarz - T³oki Œlusarz -Spawacz - Karpicko Blacharz-dekarz, cieœla - Wolsztyn, Kêb³owo, Magazynier +upr. na wózek wid³owy - Mochy Kie³kowo, Solec, T³oki, Krawiec -Nia³ek Mechanik samochodów Wielki, Wolsztyn ciê arowych - Mochy Sprzedawca-kasjer - Wolsztyn Barman - Wolsztyn Pracownik biurowy, znajomoœæ j.niemieckiego lub j Wychowawca - Goœcieszyn,.angielskiego - Belêcin Rytmik - tancerz - powiat Wolsztyn Technik budowlany - Krutla Elektronik - Wolsztyn Kosmetyczka - Wolsztyn Kierowca kat. D - odyñ Telemarketer - Wolsztyn Piekarz - Mochy Przedstawiciel handlowy - Karpicko Cukiernik - Stara Tuchorza Specjalista ds. sprzeda y hurtowej (bieg³a znajomoœæ Wychowawca wykszt. j.rosyjskiego) - Karpicko wy sze - Goœcieszyn Istnieje mo liwoœæ naboru kandydatów do zawodowej Operator równiarki drogowej - Siedlec s³u by wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych (kontakt Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ Nowy Po³o na - Wolsztyn Tomyœl p. Szurkowska Ewa tel Technik farmacji - Wolsztyn Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu Instalator wod-kan - Karpicko, przeprowadza rekrutacjê absolwentów szkó³ œrednich Pilarz/pomocnik pilarza - Wielka Wieœ i wy szych do wojskowego szkolnictwa zawodowego Handlowiec - Rakoniewice (kontakt mjr mgr Lech Lotka tel w.221 Sprzedawca - Wolsztyn w/w oferty aktualizowane s¹ raz w tygodniu! Tapicer - Wolsztyn Dane w/w ofert z dnia r

20 str. 20 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 Wolsztyn Edukacyjna Gra Miejska Wpi¹tek, 13 lutego, w Wolsztynie odby³a siê edukacyjna gra miejska TROPEM PO- WSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH, zorganizowana przez OBEP IPN w Poznaniu, pod patronatem Urzêdu Miasta w Wolsztynie. W przedsiêwziêciu udzia³ wziêli uczniowie ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, reprezentuj¹cy Wolsztyn, Œwiêtno, Widzim i Rostarzewo. Uczestnikami oraz wspó³prowadz¹cymi grê byli równie harcerze ZHP z 18 Wolsztyñskiej Dru yny Wêdrowniczej. - Wstêpem do gry by³o uroczyste powitanie goœci w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sk³odowskiej- Curie przez dyrektora szko³y Katarzynê Lulkiewicz i burmistrza miasta Wolsztyna, Andrzeja Rogoziñskiego. W tematykê gry wprowadzi³ uczniów pracownik OBEP IPN w Poznaniu Bartosz Kuœwik, który wyg³osi³ wyk³ad Powstanie Wielkopolskie. Wielkopolska droga do wolnoœci. Referat uzupe³nia³ pokaz slajdów. Kieruj¹c siê map¹ kilkuosobowe patrole przemierza³y miasto, odwiedzaj¹c Powiat Wolsztyn NAJLEPSZA DRU YNA MLKS ORKAN CHORZEMIN W ROKU 2008 Uhonorowani i nagrodzeni za swoje osi¹gniêcia sportowe zostali pi³karze chorzemiñskiego klubu. Najpierw jeszcze w styczniu na Balu Sportowca doceni³ ich pracê zarz¹d klubu, a podczas sesji Rady Powiatu w œrodê, 25 lutego, docenieni zostali równie przez w³adze powiatu. X Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie XI Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Profilowanych w Wolsztynie XII Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie XIII Harcerska Dru yna Po- arnicza Stary Widzim XIV Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie XV Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie XVI Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie miejsca historycznie zwi¹zane z Powstaniem. Zadania postawione uczniom dotyczy³y historii oraz znajomoœci god³a, hymnu i barw narodowych. Uczniowie odpowiadali na pytania zgodne z ich poziomem kszta³cenia. Punktem kulminacyjnym by³o uhonorowanie osób, które z najwiêksz¹ liczb¹ punktów uzyskanych podczas gry, najszybciej dotar³y do szko³y. Pod uwagê brano równie godn¹ postawê w trakcie spotkania. Zwyciêzcom wrêczono dyplomy i nagrody ksi¹ kowe. Okazj¹ do wspomnieñ i dyskusji by³ wspólny obiad, na który zaprosi- ³a uczestników pani dyrektor.- informuje gmina Wolsztyn. Wyniki: I Gimnazjum w Rostarzewie II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Wolsztynie III Szko³a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie IV Szko³a Podstawowa w Œwiêtnie V Szko³a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie VI Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie VII Szko³a Podstawowa w Starym Widzimiu - 11 Harcerska Dru yna Po arnicza VIII Szko³a Podstawowa w Rostarzewie IX Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie XVII Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie XVIII Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie XIX Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie XX Technikum w Wolsztynie XXI Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie XXII Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie Pi³karze, trenerzy i prezes klubu otrzymali gratulacjê oraz yczenia dalszej owocnej pracy. Najlepsza dru yna klubu w 2008 roku to dru yna Seniorów, która wystêpuje w leszczyñskiej klasie Okrêgowej nieprzerwanie od 1992 roku. W ubieg³ym roku mimo, i zajê³a 3 miejsce w rozgrywkach to zabrak³o jej dwóch punktów do awansu do IV ligi. Mimo to osi¹gnê³a historyczny sukces, zdobywaj¹c wicemistrzostwo Polski LZS w Raciborzu. Jest to najwiêkszy sukces klubu w 60-letniej historii istnienia. Po rundzie jesiennej tak e sezonu 2008/2009 ta dru yna tak e pla- suje siê w czo³ówce w klasie Okrêgowej. (IV miejsce). Sk³ad dru yny: Biniakowski Andrzej, Ceglarek Arkadiusz, Ceglarek Wies³aw, D¹browski Bart³omiej, Dominiak Patryk, Grinig Jakub, Grolewski Jakub, Grolewski Marcin, Jersz Pawe³, Kotlarski Adrian, Kotlarski Pawe³, Kubala Rafa³; ukaszewski Miron; Mierzwa Piotr, Orwat Adam, Piasek Krystian, Piotrowski Krzysztof, Ratajczak ukasz, Tomys Dariusz, Wawrzyñski Dawid, Wawrzyñski Emil, ok Robert. Trener dru yny: Marek Kubala.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo