Realizatorzy projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizatorzy projektu"

Transkrypt

1 1

2 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/ Katowice Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja pozarządowa, której celem jest prowadzenie i wspieranie współpracy regionalnej w zakresie rozwoju lokalnego, integracji społecznej oraz wymiany naukowej. Partnerzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Pl. Krakowski Zabrze Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu to jednostka samorządu terytorialnego mająca za zadanie obserwację lokalnego rynku pracy, pośrednictwo oraz aktywizację zawodową. Couveuse Interface 5 rue Gilbert ul DRU 13002, Marsylia, Francja Inkubator Interface powstał w 1999 roku. Inspiracją do jego stworzenia była obserwacja działań i doświadczenia Boutique de Gestion Acces Conseil zajmującego się wspieraniem inicjatyw gospodarczych. Zagraniczni partnerzy projektu: Union des Couveuses d Entreprises Palais Brongniart 28 place de la Palais Bourse Paryż, Francja Union des Couveuses d Entreprises to francuski związek inkubatorów typu couveuse. Został on utworzony w 2002 roku. Projekt, skład, łamanie, druk i oprawa Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska ul. Czarnieckiego1, Wrocław tel ; fax ISBN Egzemplarz bezpłatny 2

3 CouveusePL Podręcznik tworzenia i działania inkubatorów usamodzielniających gospodarczo osoby bezrobotne lub zagrożone bezrobociem Produkt finalny projektu PI-PWP CouveusePL 3

4 4

5 Spis treści Wstęp Geneza modelu inkubatora CouveusePL Podstawowe warunki wdrożenia modelu i skutecznej działalności inkubatora Metodyka CouveusePL opis modelu Definicje i objaśnienia skrótów Struktura opisu modelu Misja i cele inkubatora CouveusePL Struktura organizacyjna Zakres działalności i struktura procesów Zespół inkubatora Wzory dokumentów organizacyjnych Zasoby i infrastruktura Nakłady początkowe i koszty działalności Kluczowe czynniki sukcesu i kluczowe zagrożenia analiza ryzyka Efekty i efektywność działalności inkubatora Wdrażanie Instrukcja adaptacji modelu inkubatora CouvesusePL Program szkolenia Trenerów/Doradców Podsumowanie...49 Załączniki: Nr 1 Umowa (wersja umowy dwustronnej) - wzór Nr 1 A Umowa (wersja umowy trójstronnej) - wzór Nr 2 Karty stanowisk pracy w CouveusePL Nr 3 Procedura DR Rekrutacja Nr 4 Procedura DPP Planowanie i przygotowanie wsparcia Nr 5 Procedura DNPI Nadzorowanie procesu inkubacji Nr 6 Wzór umowy nieodpłatnego zbycia materiałów i sprzętów 5

6 6

7 Wstęp Oddajemy w Państwa ręce podręcznik stanowiący rezultat projektu PI-PWP CouveusePL realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej od 16 grudnia 2011 roku na terenie województwa śląskiego na podstawie umowy UDA- POKL /11-02 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, jako Instytucją Pośredniczącą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W ramach tematu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych, wymagających szczególnego wsparcia wypracowana została metodyka, której zastosowanie w praktyce przyczyni się do poprawienia jakości i zwiększenia skuteczności wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W podręczniku przedstawiono opis metodyki pn.: Inkubator CouveusePL, dołączając kompletną, wzorcową dokumentację organizacyjną oraz wytyczne wdrażania opisanych rozwiązań. Istotą prezentowanej metodyki jest stworzenie beneficjentom możliwości przetestowania pomysłu na biznes i zdobycia doświadczenia w działalności na rynku przed ostateczną decyzją o założeniu firmy i jej zarejestrowaniem. Przygotowanie do wejścia na rynek odbywa się pod bezpośrednim kierunkiem i nadzorem Trenera/Doradcy, w ramach specyficznego szkolenia, dopasowanego do indywidualnego poziomu kompetencji i potrzeb beneficjenta, związanych z jego zamierzeniem biznesowym. Ważnym elementem przedstawianej formy wsparcia jest przeniesienie ryzyka gospodarczego, w fazie testowania pomysłu na biznes, z beneficjenta na inkubator. Wynika z tego istotny warunek, jaki muszą spełniać inkubatory CouveusePL a mianowicie: możliwość (formalna i faktyczna), prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym inkubowanym biznesom. Podręcznik dedykowany jest wszystkim osobom reprezentującym instytucje, organizacje społeczne i gospodarcze (w szczególności podmioty gospodarki społecznej), organy administracji samorządowej i państwowej, zaangażowanym w zwalczanie bezrobocia i zainteresowanym poprawą skuteczności wspierania inicjatyw biznesowych podejmowanych przez bezrobotnych. Zakres i sposób wykorzystania przedstawionej metodyki i modelu działania inkubatora CouveusePL może być różny, odpowiednio do potrzeb i możliwości konkretnej organizacji lub instytucji, a w szczególności do ograniczeń wynikających z prawnych i finansowych uwarunkowań jej działalności. W szczególności: jednostki administracji samorządowej lub państwowej: województwa, powiaty, gminy lub ich związki mogą zdecydować o zastosowaniu przedstawionego rozwiązania w istniejących, podległych jednostkach lub o utworzeniu nowych podmiotów, których działalność zostałaby zorganizowana w oparciu o model inkubatora CouveusePL; istniejące organizacje takie jak: agencje rozwoju regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości, stowarzyszenia, fundacje, pozostałe podmioty ekonomii społecznej mogą wdrożyć opisaną metodykę i utworzyć inkubator CouveusePL poszerzając dotychczasowy zakres lub modyfikując sposób działania (tak, jak to zostało przeprowadzone w fazie testowania modelu inkubatora CouveusePL w ramach działalności Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej); 7

8 Urzędy Pracy jako jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych, realizujące między innymi zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, mogą wykorzystać opisaną metodykę do celów organizacji wsparcia osób bezrobotnych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach programów specjalnych, projektów realizowanych w partnerstwach z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi, zawierając umowy, których przedmiotem byłoby szkolenie typu CouveusePL. Opisana metodyka, a w szczególności procedury, regulamin i wzór umowy o wsparcie CouveusePL (szkolenie), mogą stanowić warunki zawieranych umów/specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Możliwe jest również częściowe wykorzystanie metodyki CouveusePL np. do organizacji procesu rekrutacji beneficjentów wsparcia ukierunkowanego na samodzielną działalność gospodarczą, według zasad wypracowanych w rezultacie projektu, opisanych w procedurze DR Rekrutacja (patrz: załącznik nr 4) w celu zwiększenia skuteczności działań. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą być również interesujące dla wszystkich osób, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą, a równocześnie obawiają się konsekwencji ewentualnej porażki, w szczególności strat finansowych. Dotyczy to nie tylko osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędach Pracy, których wspieranie jest zadaniem tych jednostek. Z pomocy inkubatorów CouveusePL mogłyby korzystać również osoby niemające statusu bezrobotnych, dla których pomoc inkubatora CouveusePL świadczona byłaby na zasadach rynkowych. Przewiduje się, że wraz z upowszechnieniem tej formy inkubowania działalności gospodarczej na rynku pojawi się popyt na taką usługę, a odpowiedzią będzie oferta inkubatorów działających zgodnie z metodyką prezentowaną w tym podręczniku. 8

9 1. Geneza modelu inkubatora CouveusePL Metodyka i odpowiadający jej model działania inkubatora CouveusePL, prezentowane w tym podręczniku powstały z inicjatywy kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Dostrzegając wzrastające bezrobocie i równocześnie niewystarczającą skuteczność wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, rozpoczynającym działalność gospodarczą, podjęto działania zmierzające do poprawy sytuacji. Analiza problemu wykazała jednoznacznie, że przyczyn niskiej skuteczności takich działań i efektywności ponoszonych w tym celu nakładów na dotacje i inne formy wsparcia, należy upatrywać w kwestiach dotyczących ryzyka związanego z wspieranymi inicjatywami gospodarczymi i ryzyka związanego z kompetencjami oraz motywacją podejmujących je osób. Stwierdzono, że można rozwiązać ten problem przyjmując takie zasady organizacji procesu wsparcia (i podejmowania decyzji w tym zakresie), które zapewniłyby ograniczenie ryzyka do możliwego minimum i opracowano koncepcję projektu PI - PWP CouveusePL. Źródłem inspiracji były informacje o działalności inkubatorów we Francji i Belgii, osiągających wysoką skuteczność w aktywizacji bezrobotnych. Uznano, że wykorzystanie stosowanych tam rozwiązań polegających m.in. na możliwości przetestowania pomysłu na biznes przed decyzją o założeniu firmy, pod bezpośrednim nadzorem doradcy oraz korzystaniu ze szkoleń i doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb, zwiększy skuteczność i efektywność wsparcia udzielanego bezrobotnym w Polsce. Dzięki możliwości sfinansowania działań niezbędnych do wypracowania i przetestowania innowacyjnego rozwiązania w zakresie inkubowania działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstał model inkubatora CouveusePL, który Państwu prezentujemy. Głównym celem projektu, jaki zdefiniowano i zadeklarowano w umowie o dofinansowanie jest: poprawa jakości wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez adaptację i dostosowanie modelu Couveuse do polskich realiów prawnych, gospodarczych i społecznych oraz włączenie go do polityki poprzez prowadzenie w województwie śląskim inkubatora CouveusePL. W celu realizacji projektu utworzono partnerstwo, którego liderem zostało Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej a członkami: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, stowarzyszenie Couveuse Interface oraz Union des Couveuses z Francji. Prace przebiegały w kilku etapach. W fazie przygotowania, na podstawie informacji pozyskanych od francuskich partnerów, dokonano szczegółowego przeglądu i analizy metod służących wspieraniu osób podejmujących działalność gospodarczą przez inkubatory we Francji, przeprowadzono analizy czynników decydujących o wysokiej skuteczności działania couveuses oraz problemów występujących w ich działalności. W efekcie Grupa Robocza, w skład której weszli przedstawiciele lidera, partnerów, specjaliści w dziedzinie ekonomii społecznej, prawnicy i naukowcy, wypracowała metodykę opisaną jako Model działania inkubatora CouveusePL i Strategię wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI PWP CouveusePL. Po akceptacji strategii przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, jako Instytucję Pośredniczącą, rozpoczęto realizację drugiej fazy projektu, która polegała na testowaniu opracowanej metodyki. Zaadaptowano model inkubatora CouveusePL do warunków organizacyjnych Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Było to możliwe, ponieważ stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą o odpowiednio szerokim zakresie, a Zarząd stowarzyszenia zaakceptował ryzyko związane z inkubowanymi działalnościami. Zaangażowano kompetentne osoby na stanowiska Trenerów/Doradców i zapoznano je z wszystkimi zasadami 9

10 postępowania i dokumentowania działań w ramach inkubatora. Dokonano podziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych pomiędzy członków zespołu projektowego, w ramach którego zaczął funkcjonować inkubator CouveusePL. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, zadaniem inkubatora była aktywizacja zawodowa 7 osób bezrobotnych (w tym minimum 4 kobiet) mieszkających na terenie województwa śląskiego, poprzez wsparcie ich w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (w formie inkubatora Couveuse) w okresie od I 2013 do XII W wyniku intensywnej akcji promocyjnej i nawiązanej współpracy z Urzędami Pracy z terenu województwa śląskiego zrekrutowano do udziału w projekcie osoby bezrobotne, zamierzające podjąć działalność gospodarczą. Spośród kandydatów wybrano 7 osób, których szanse na sukces inkubacji w ramach projektu oceniono najwyżej. We wszystkich, realizowanych przez inkubator działaniach stosowane były zasady postępowania ustalone w modelu inkubatora CouveusePL. Pojawiające się trudności i zidentyfikowane możliwości usprawnienia działań były analizowane przez członków Grupy Roboczej. Odpowiednio do wyników tych analiz wprowadzano modyfikacje w opisie modelu ustalonych procedurach i zasadach dokumentowania działań. Wprowadzone zmiany polegały na uzupełnieniu i wprowadzeniu możliwych uproszczeń w organizacji pracy Trenerów/Doradców, a w szczególności w prowadzonej przez nich dokumentacji. Nie zaistniała potrzeba zmian, które w istotny sposób naruszałyby koncepcję działania inkubatora opracowaną w fazie przygotowania i załączoną do przyjętej strategii wdrażania projektu. Nie oznacza to, że faza testowania przebiegała bez żadnych zakłóceń lub problemów. Pokonanie tych trudności wymagało wiele wysiłku i zaangażowania przede wszystkim ze strony zespołu Trenerów/Doradców i kierownictwa. Wiedza i doświadczenie, jakie przy tym zdobyto pozwoliły na wyciągnięcie wniosków i udoskonalenie metodyki CouveusePL tak, by mogła być upowszechniana z pełnym przekonaniem o jej użyteczności i skuteczności. 10

11 2. Podstawowe warunki wdrożenia modelu i skutecznej działalności inkubatora CouveusePL Model inkubatora CouveusePL może być wdrażany zarówno w istniejącej organizacji (tak, jak to ma miejsce w przypadku Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej), jak i w ramach podmiotu utworzonego specjalnie w celu prowadzenia inkubatora według opisanej metodyki, przy czym może to być wyłączny cel działalności takiego podmiotu. W każdym przypadku muszą być spełnione następujące warunki: 1. Organizacja, w ramach której będzie działał inkubator CouveusePL, ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podstawowym (usługi szkoleniowe i doradcze, promocja) oraz w zakresie odpowiadającym inkubowanym działalnościom, inicjowanym przez poszczególnych Podopiecznych; 2. Ryzyko gospodarcze, a w szczególności ryzyko finansowe, towarzyszące inkubowanym działalnościom zostanie zaakceptowane przez organy zarządzające i/lub nadzorujące działalność organizacji, uprawnione do podejmowania takich decyzji; 3. Misja i cele inkubatora zostaną włączone do misji i celów organizacji; 4. Organizacja dysponuje personelem posiadającym kompetencje odpowiednie do wymagań, jakie powinny spełniać osoby zajmujące poszczególne stanowiska w inkubatorze CouveusePL lub ma możliwość zatrudnienia takich osób patrz Karty stanowisk pracy załącznik nr Organizacja dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zadań inkubatora lub ma możliwość pozyskania takich zasobów patrz. pkt Przyjęto również założenie, że o wsparcie inkubatora CouveusePL może się starać każda osoba, która: 1. Nie posiada źródeł dochodu zapewniających utrzymanie jej i osobom od niej zależnym materialnie, (w szczególności nie pracuje lub wykonuje pracę, która nie przynosi jej wystarczających dochodów); Uwaga ten warunek może zostać zaostrzony i ograniczać grupę potencjalnych beneficjentów np. do osób zarejestrowanych w konkretnym Urzędzie Pracy, albo mieszkających na określonym obszarze, odpowiednio do warunków postawionych przez sponsora wsparcia. 2. Ma realną koncepcję działalności gospodarczej i jest przekonana, że realizacja tej koncepcji jest dobrym rozwiązaniem dotykającego jej problemu osiągania niewystarczających dochodów; 3. Potrzebuje wsparcia, jakie oferuje CouveusePL, by obniżyć ryzyko niepowodzenia z obawy przed dotkliwością skutków, jakie mogłoby spowodować; 4. Przekona Komisję Rekrutacyjną CouveusePL do swojej koncepcji biznesowej i uzyska jej rekomendację do zawarcia umowy o wsparcie CouveusePL/szkolenie. 5. Zaakceptuje warunki wsparcia, jakie oferuje inkubator, określone w Regulaminie szkolenia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy oraz w Umowie (wzory umowy w załączniku nr 1 i 1 A do niniejszego opracowania) i zobowiąże się do przestrzegania zapisów tej umowy; 6. Spełni inne warunki, jeśli zostaną postawione przed zawarciem Umowy, np. wynikające z umowy o dofinansowanie działalności CouveusePL lub określone przez sponsora wsparcia, którego beneficjentem będzie ta osoba. 11

12 Zgodnie z założeniami, jakie poczyniono na etapie przygotowywania modelu i doświadczeniami z etapu jego testowania, należy stwierdzić, że o skutecznej działalności inkubatora decyduje wiele czynników, spośród których najważniejsze to: kompetencje i zaangażowanie Trenerów/Doradców oraz ich dobra współpraca w ramach zespołu, prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacji, ciągłe monitorowanie postępu w procesach przygotowania i inkubacji, możliwość konsultowania się Trenerów/Doradców z ekspertami dziedzinowymi, w szczególności w kwestiach prawnych i związanych z rachunkowością i podatkami. 12

13 3. Metodyka CouveusePL opis modelu 3.1. Definicje i objaśnienia skrótów Beneficjent wsparcia CouveusePL osoba, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji i na podstawie zawartej umowy o wsparcie bierze lub brała udział w szkoleniu CouveusePL w celu przygotowania się do samodzielnej działalności gospodarczej na rynku (w opisie modelu, w odniesieniu do beneficjentów stosowane są zamiennie określenia: Podopieczny (inkubatora CouveusePL ) lub Uczestnik (szkolenia CouveusePL )). Regulamin szkolenia dokument określający zasady uczestnictwa w szkoleniu (korzystania ze wsparcia CouveusePL ), zasady organizacji szkolenia, prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia oraz ewentualnej rezygnacji ze szkolenia lub przerwania szkolenia przez Inkubator. Regulamin szkolenia jest integralną częścią Umowy (wzór Regulaminu szkolenia zamieszczono w załączniku nr 2 do Umowy). Umowa umowa zawierana pomiędzy Inkubatorem i osobą spełniającą warunki uczestnictwa określone w Regulaminie szkolenia (dwustronna załącznik nr 1) lub pomiędzy Inkubatorem, Powiatowym Urzędem Pracy i osobą spełniającą warunki uczestnictwa określone w Regulaminie szkolenia (trójstronna załącznik nr 1A). Umowa określa cele, zakres i zasady organizacji szkolenia, prawa i obowiązki stron umowy, warunki rozwiązania umowy. Załącznikami do umowy są: Ramowy Program Szkolenia, Regulamin szkolenia, wzór Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, wzór Listy Obecności, wzór Ankiety, a w przypadku umowy trójstronnej dodatkowo: Wykaz Osób Skierowanych na Szkolenie oraz Planowany Miesięczny Harmonogram Szkolenia. PUP Powiatowy Urząd Pracy T/D Trener/Doradca KI Kierownik Inkubatora S-AR Specjalista ds. administracyjnych i rozliczeń DR Procedura rekrutacji DPP Procedura planowania i przygotowania wsparcia DNPI Procedura nadzorowania procesu inkubacji 3.2. Struktura opisu modelu Metodyka CouveusePL została przedstawiona jako opis działania modelowego inkubatora. W prezentowanym opisie zawarte zostały wszystkie informacje niezbędne do utworzenia takiej organizacji i zarządzania nią. Opis rozpoczyna się od podstawowych ustaleń strategicznych (pkt. 3.3), które stanowią: misja, wizja i cele działania inkubatora. W ten sposób określone zostają podstawowe wartości, na jakich budowana powinna być taka organizacja. W przypadku wdrożenia modelu inkubatora w ramach działającej już organizacji, misja i cele inkubatora CouveusePL powinny zostać włączone do jej strategii. Ważne jest, by wszystkie osoby, które będą tworzyły zespół inkubatora uznawały misję inkubatora za własną i rozumiały istotność swojej roli w jej urzeczywistnianiu. W kolejnym podrozdziale (pkt. 3.4.) zaprezentowano wzorcową strukturę organizacyjną inkubatora. Na schemacie organizacyjnym (rys. 1) zaprezentowano strukturę niezbędnych jednostek organizacyjnych/ stanowisk oraz powiązania informacyjne i decyzyjne (hierar- 13

14 chiczne), jakie występują pomiędzy tymi jednostkami. Zdefiniowano role poszczególnych stanowisk i jednostek w działalności inkubatora. Uzupełnieniem opisu są załączone do podręcznika Karty stanowisk pracy w CouveusePL załącznik nr 2. Opis działalności inkubatora, stanowiący sedno metodyki CouveusePL, zamieszczono w podrozdziale 3.5. Schemat przedstawiony na rys. 2 odwzorowuje działalność inkubatora w formie mapy procesów, obejmującej procesy kluczowe, pomocnicze i zarządcze. Tworzą one kompletny i spójny zbiór powiązanych ze sobą działań, niezbędnych do realizacji misji i celów inkubatora. Każdy z procesów został szczegółowo opisany. W odniesieniu do działań o szczególnym znaczeniu dla zapewnienia wysokiej jakości wsparcia, jego skuteczności i efektywności, przywołano procedury, których wzory zostały zamieszczone w załącznikach nr 3, 4 i 5. Zadania pracowników inkubatora, podział odpowiedzialności i zasady współdziałania w ramach zespołu przedstawiono w podrozdziale 3.6. W podrozdziale 3.7. zaprezentowano wzorcową dokumentację organizacyjną inkubatora, którą stanowią m.in. Umowa, Regulamin szkolenia, Karty stanowisk pracy w CouveusePL, procedury. Przedstawiono również strukturę pozostałych dokumentów organizacyjnych. Wzory dokumentów zostały załączone do podręcznika. Informacje o tym, jakimi zasobami i jaką infrastrukturą powinien dysponować inkubator, by należycie wykonywać swoje zadania zamieszczono w pkt Prezentowane zestawienie obejmuje zasoby, które są niezbędne. Opis modelu dopełniają informacje o wartości kapitału, jaki należy zaangażować w utworzenie inkubatora, szacowanej wartości nakładów na finansowanie działalności w okresie roku oraz efektywności działania inkubatora CouveusePL, zawarte w pkt W kolejnym podrozdziale (3.10), w oparciu o przeprowadzone analizy i wyniki doświadczeń z fazy testowania metodyki w ramach projektu, zamieszczono uwagi dotyczące możliwych zagrożeń, ocenę związanego z nimi ryzyka i wskazano działania zapobiegawcze, jakie pozwolą je ograniczyć Misja i cele inkubatora CouveusePL Misja Misją inkubatora CouveusePL jest aktywne wspieranie ludzi poszukujących możliwości poprawy swojego statusu materialnego i społecznego przez podjęcie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej. Usługi CouveusePL są adresowane w szczególności do osób bezrobotnych, nieposiadających źródeł dochodu, które wystarczyłyby na utrzymanie ich i ich rodzin. Nadrzędnym celem CouveusePL jest sukces rynkowy każdego Klienta! Pracownicy inkubatora prowadzą swoich Podopiecznych po indywidualnie zaprojektowanej i precyzyjnie zaplanowanej drodze na rynek, pomagają w pokonywaniu trudności, wspierają w zdobywaniu potrzebnych umiejętności i wiedzy. Równocześnie starają się współtworzyć korzystne dla nich, powiązania z innymi uczestnikami rynku, pozyskiwać przychylność instytucji, przedsiębiorstw i innych interesariuszy tak, by osiągnąć pełną skuteczność wsparcia. Jedną z najważniejszych idei CouveusePL jest budowanie konstruktywnych, wzajemnie korzystnych powiązań pomiędzy Podopiecznymi, inspirowanie ich do współpracy, dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i wzajemna pomoc. CouveusePL dba o utrzymanie kontaktów ze swoimi Podopiecznymi również po ich usamodzielnieniu. 14

15 CouveusePL to inkubator przedsiębiorczości z misją społeczną pomaga wejść na drogę do biznesu ludziom, którzy z obawy przed ryzykiem nie zdecydowaliby się na podjęcie działalności bez tej pomocy i dla których jest to szansa na lepsze życie. Wizja CouveusePL jest podmiotem gospodarki społecznej działającym na rzecz lokalnej społeczności, przyczyniającym się do rozwiązywania problemów bezrobocia i poprawy statusu materialnego jej członków. Nawiązuje współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami rynku pracy, przedsiębiorcami, by w ten sposób stworzyć warunki sprzyjające gospodarczym inicjatywom swoich Klientów (Podopiecznych). Wypracowane rozwiązania w zakresie metod i form udzielanego wsparcia udostępnia innym organizacjom, zainteresowanym ich wdrożeniem, tworząc w ten sposób sieć współpracy ukierunkowaną na systematyczne usprawnianie prowadzonej działalności przez wymianę doświadczeń, wspólne inicjatywy i wzajemne wsparcie. Cele CouveusePL 1. Skuteczne i efektywne wspieranie ludzi, dla których podjęcie działalności gospodarczej jest realną szansą na rozwiązanie problemu niedoboru środków do życia wynikającego z braku wystarczających dochodów, w szczególności osób bezrobotnych - ciągłe doskonalenie form i metod wsparcia. 2. Budowanie sprawnie działającego zespołu pracowników inkubatora, składającego się z ludzi zmotywowanych do pracy dla innych, kompetentnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, uznających misję inkubatora za własną i rozumiejących istotność swojej roli w jej realizacji. 3. Nawiązywanie i rozwijanie partnerskiej współpracy z jednostkami samorządowymi, instytucjami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej ludzi zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją zawodową lub społeczną, w szczególności Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy, organami administracji samorządowej i państwowej oraz przedsiębiorcami i pozostałymi uczestnikami rynku, dla stworzenia jak najlepszych warunków do realizacji celów biznesowych Podopiecznych CouveusePL ; 4. Propagowanie wypracowanych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań organizacyjnych, metodycznych, ekonomicznych i dotyczących zarządzania pozwalających na skuteczne i efektywne usamodzielnianie gospodarcze Podopiecznych inkubatora, w celu upowszechnienia tych rozwiązań dla poprawy systemu społeczno ekonomicznego Struktura organizacyjna Inkubator CouveusePL może funkcjonować jako samodzielny podmiot lub stanowić jednostkę organizacyjną wewnątrz istniejącej organizacji. W pierwszym przypadku, wdrażając metodykę CouveusePL należy zastosować model organizacyjny według schematu przedstawionego na rys.1. Jeśli natomiast inkubator będzie tworzony jako wewnętrzna jednostka organizacyjna większej struktury, konieczne będzie zaadaptowanie modelu struktury tak, by istniejące powiązania organizacyjne, a w szczególności decyzyjne, nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu tej jednostki. Należy zapewnić możliwie największą samodzielność inkubatora, poprzez delegowanie odpowiedniego zakresu uprawnień decyzyjnych na Kierownika Inkubatora [KI]. 15

16 W prezentowanym modelu organizacyjnym założono, że inkubator CouveusePL jest organizacją zarządzaną jednoosobowo przez Kierownika Inkubatora [KI] pełniącego równocześnie rolę głównego koordynatora procesów wsparcia Podopiecznych, realizowanych przez zespół Trenerów/Doradców [T/D], we współpracy z jednostkami zewnętrznymi, świadczącymi specjalistyczne usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa prawnego. W miarę rozwoju inkubatora obciążenie pracą na stanowisku Kierownika Inkubatora [KI] może narastać i uzasadniona będzie konieczność utworzenia pomocniczego stanowiska np. asystenta kierownika. Skład zespołu Trenerów/Doradców w początkowej fazie funkcjonowania inkubatora CouveusePL powinien ograniczyć się do 2 stanowisk. Z powodu przyjętych metod i procedur działania ważne jest, by był to zespół Trenerów/Doradców, a nie jedna osoba. W związku z tym, w przypadkach, gdy skala działalności nie uzasadnia utrzymywania dwóch pełnoetatowych stanowisk, należy zatrudnić na nich osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i rozliczeń przewidziano jako niezbędne do realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu inkubatora, spraw pracowniczych, nadzorowaniem dokumentacji i korespondencji oraz wspomagania Kierownika Inkubatora i Trenerów/Doradców w rejestrowaniu i przetwarzaniu danych w ramach rozliczeń poszczególnych projektów wsparcia Podopiecznych, we współpracy z zewnętrzną jednostką, świadczącą usługi w zakresie rachunkowości. W strukturze organizacyjnej przewidziano, że inkubator jest podporządkowany Organowi nadzorującemu. W praktyce, w zależności od formy organizacyjno prawnej, powiązań własnościowych, zapisów statutu organizacji i/lub umów związanych z finansowaniem działalności, jednostka ta może być nazwana inaczej, pełnić zarówno rolę nadzoru (o różnym zakresie i randze), jak również wspomagania np. rada ekspertów. W przypadku, gdy inkubator będzie nowoutworzoną organizacją, taki organ mogą tworzyć przedstawiciele założycieli inkubatora, a w przypadku wdrożenia metodyki CouveusePL w ramach funkcjonującej organizacji rolę Organu nadzorującego może pełnić najwyższe kierownictwo (zarząd) samodzielnie lub włączyć do tej roli przedstawicieli podmiotów sponsorujących działalność inkubatora. Szczegółowe zasady funkcjonowania inkubatora przedstawiono w opisach procesów (pkt. 3.5.) i związanych z nimi procedurach. Ponadto opracowane zostały Karty stanowisk pracy w CouveusePL załącznik nr 2. Wszystkie karty stanowiskowe, oprócz ustaleń o charakterze organizacyjnym, zawierają informacje dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca dane stanowisko. 16

17 Rys. 1 Schemat organizacyjny inkubatora CouveusePL ORGAN NADZORUJĄCY Y I N K U B A T O R POWIĄZANIA INFORMACYJNE KIEROWNIK INKUBATORA- [KI] POWIĄZANIA DECYZYJNE SPECJALISTA DS.ADMINISTRACYJNYCH I ROZLICZEŃ [SA-R] ZESPÓŁ TRENERÓW/DORADCÓW [T/D] RACHUNKOWOŚĆ USŁUGA ZEWNĘTRZNA DORADZTWO PRAWNE USŁUGA ZEWNĘTRZNA 17

18 3.5. Zakres działalności i struktura procesów Odpowiednio do misji i kierunkowych celów strategicznych inkubatora CouveusePL opisano prowadzoną działalność jako zbiór powiązanych ze sobą procesów, których strukturę przedstawia schemat na rys. 2. Zdefiniowano trzy grupy procesów: PROCESY KLUCZO- WE, PROCESY POMOCNICZE i PROCESY ZARZĄDZANIA. 1 - PROCESY KLUCZOWE, w których realizowane są działania zmierzające bezpośrednio do wprowadzenia Podopiecznych na rynek, jako samodzielnych podmiotów gospodarczych. W tej grupie procesów są realizowane: proces rekrutacji, przygotowania, inkubacji, usamodzielniania oraz proces monitorowania i interwencji. W realizacji tych procesów uczestniczą Podopieczni. Liderem procesów: rekrutacji oraz monitorowania i interwencji jest Kierownik Inkubatora [KI]. Procesy: przygotowania, inkubacji i usamodzielniania są realizowane w ramach każdej umowy o wsparcie (jako procesy składowe projektu wsparcia Podopiecznego). Liderem tych procesów jest Trener/Doradca [T/D] prowadzący sprawy danego beneficjenta REKRUTACJA Celem procesu jest zapewnienie objęcia wsparciem osób spełniających warunki określone w Regulaminie szkolenia, których inicjatywy mają możliwie najwyższe szanse na sukces tak, by optymalnie wykorzystane były zasoby i środki pozostające w dyspozycji inkubatora. Za realizację celu procesu odpowiada Kierownik Inkubatora [KI]. Wynikiem procesu rekrutacji są umowy (o wsparcie CouveusePL /szkolenie) zawarte pomiędzy inkubatorem (lub podmiotem w ramach którego działa inkubator), beneficjentem i sponsorem (np. Powiatowym Urzędem Pracy). W przypadkach, gdy inkubator może finansować wsparcie działając we własnym imieniu, zawierana jest umowa dwustronna pomiędzy inkubatorem a beneficjentem. Wzory umowy w obu wersjach zamieszczono w załącznikach załącznik 1 umowa w wersji dwustronnej i załącznik 1A - umowa w wersji trójstronnej. Proces składa się z następujących działań: promocja oferty wsparcia CouveusePL (strona www, ulotki, ogłoszenia, promocja w mediach, organizowanie spotkań informacyjnych); rozmowy pre-kwalifikacyjne z kandydatami na Podopiecznych (przeprowadzane z kandydatami przez 2 osobowy zespół Trenerów/Doradców [T/D]), wstępna diagnoza kompetencji, wstępna analiza i ocena realności pomysłu biznesowego; informowanie kandydatów o wynikach prekwalifikacji; utworzenie Komisji Rekrutacyjnej CouveusePL; analiza wyników prekwalifikacji przez członków komisji; przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, ocena prezentowanej inicjatywy i kompetencji wnioskodawcy, podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu wnioskodawcy; sformułowanie wytycznych dotyczących wsparcia; informowanie kandydatów o wynikach rekrutacji; ustalenie zakresu wsparcia, oszacowanie kosztów, ustalenie potrzebnej wartości i źródeł finansowania; zawarcie umowy. By zminimalizować ryzyko nieprawidłowości w procesie rekrutacji, a w szczególności zapobiec zrekrutowaniu osób, których skuteczne wsparcie w CouveusePL nie będzie możliwe, ustalono szczegółową procedurę opisującą podział odpowiedzialności, zasady postępo- 18

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa 2010 Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo