Realizatorzy projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizatorzy projektu"

Transkrypt

1 1

2 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/ Katowice Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja pozarządowa, której celem jest prowadzenie i wspieranie współpracy regionalnej w zakresie rozwoju lokalnego, integracji społecznej oraz wymiany naukowej. Partnerzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Pl. Krakowski Zabrze Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu to jednostka samorządu terytorialnego mająca za zadanie obserwację lokalnego rynku pracy, pośrednictwo oraz aktywizację zawodową. Couveuse Interface 5 rue Gilbert ul DRU 13002, Marsylia, Francja Inkubator Interface powstał w 1999 roku. Inspiracją do jego stworzenia była obserwacja działań i doświadczenia Boutique de Gestion Acces Conseil zajmującego się wspieraniem inicjatyw gospodarczych. Zagraniczni partnerzy projektu: Union des Couveuses d Entreprises Palais Brongniart 28 place de la Palais Bourse Paryż, Francja Union des Couveuses d Entreprises to francuski związek inkubatorów typu couveuse. Został on utworzony w 2002 roku. Projekt, skład, łamanie, druk i oprawa Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska ul. Czarnieckiego1, Wrocław tel ; fax ISBN Egzemplarz bezpłatny 2

3 CouveusePL Podręcznik tworzenia i działania inkubatorów usamodzielniających gospodarczo osoby bezrobotne lub zagrożone bezrobociem Produkt finalny projektu PI-PWP CouveusePL 3

4 4

5 Spis treści Wstęp Geneza modelu inkubatora CouveusePL Podstawowe warunki wdrożenia modelu i skutecznej działalności inkubatora Metodyka CouveusePL opis modelu Definicje i objaśnienia skrótów Struktura opisu modelu Misja i cele inkubatora CouveusePL Struktura organizacyjna Zakres działalności i struktura procesów Zespół inkubatora Wzory dokumentów organizacyjnych Zasoby i infrastruktura Nakłady początkowe i koszty działalności Kluczowe czynniki sukcesu i kluczowe zagrożenia analiza ryzyka Efekty i efektywność działalności inkubatora Wdrażanie Instrukcja adaptacji modelu inkubatora CouvesusePL Program szkolenia Trenerów/Doradców Podsumowanie...49 Załączniki: Nr 1 Umowa (wersja umowy dwustronnej) - wzór Nr 1 A Umowa (wersja umowy trójstronnej) - wzór Nr 2 Karty stanowisk pracy w CouveusePL Nr 3 Procedura DR Rekrutacja Nr 4 Procedura DPP Planowanie i przygotowanie wsparcia Nr 5 Procedura DNPI Nadzorowanie procesu inkubacji Nr 6 Wzór umowy nieodpłatnego zbycia materiałów i sprzętów 5

6 6

7 Wstęp Oddajemy w Państwa ręce podręcznik stanowiący rezultat projektu PI-PWP CouveusePL realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej od 16 grudnia 2011 roku na terenie województwa śląskiego na podstawie umowy UDA- POKL /11-02 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, jako Instytucją Pośredniczącą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W ramach tematu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych, wymagających szczególnego wsparcia wypracowana została metodyka, której zastosowanie w praktyce przyczyni się do poprawienia jakości i zwiększenia skuteczności wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W podręczniku przedstawiono opis metodyki pn.: Inkubator CouveusePL, dołączając kompletną, wzorcową dokumentację organizacyjną oraz wytyczne wdrażania opisanych rozwiązań. Istotą prezentowanej metodyki jest stworzenie beneficjentom możliwości przetestowania pomysłu na biznes i zdobycia doświadczenia w działalności na rynku przed ostateczną decyzją o założeniu firmy i jej zarejestrowaniem. Przygotowanie do wejścia na rynek odbywa się pod bezpośrednim kierunkiem i nadzorem Trenera/Doradcy, w ramach specyficznego szkolenia, dopasowanego do indywidualnego poziomu kompetencji i potrzeb beneficjenta, związanych z jego zamierzeniem biznesowym. Ważnym elementem przedstawianej formy wsparcia jest przeniesienie ryzyka gospodarczego, w fazie testowania pomysłu na biznes, z beneficjenta na inkubator. Wynika z tego istotny warunek, jaki muszą spełniać inkubatory CouveusePL a mianowicie: możliwość (formalna i faktyczna), prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym inkubowanym biznesom. Podręcznik dedykowany jest wszystkim osobom reprezentującym instytucje, organizacje społeczne i gospodarcze (w szczególności podmioty gospodarki społecznej), organy administracji samorządowej i państwowej, zaangażowanym w zwalczanie bezrobocia i zainteresowanym poprawą skuteczności wspierania inicjatyw biznesowych podejmowanych przez bezrobotnych. Zakres i sposób wykorzystania przedstawionej metodyki i modelu działania inkubatora CouveusePL może być różny, odpowiednio do potrzeb i możliwości konkretnej organizacji lub instytucji, a w szczególności do ograniczeń wynikających z prawnych i finansowych uwarunkowań jej działalności. W szczególności: jednostki administracji samorządowej lub państwowej: województwa, powiaty, gminy lub ich związki mogą zdecydować o zastosowaniu przedstawionego rozwiązania w istniejących, podległych jednostkach lub o utworzeniu nowych podmiotów, których działalność zostałaby zorganizowana w oparciu o model inkubatora CouveusePL; istniejące organizacje takie jak: agencje rozwoju regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości, stowarzyszenia, fundacje, pozostałe podmioty ekonomii społecznej mogą wdrożyć opisaną metodykę i utworzyć inkubator CouveusePL poszerzając dotychczasowy zakres lub modyfikując sposób działania (tak, jak to zostało przeprowadzone w fazie testowania modelu inkubatora CouveusePL w ramach działalności Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej); 7

8 Urzędy Pracy jako jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych, realizujące między innymi zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, mogą wykorzystać opisaną metodykę do celów organizacji wsparcia osób bezrobotnych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach programów specjalnych, projektów realizowanych w partnerstwach z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi, zawierając umowy, których przedmiotem byłoby szkolenie typu CouveusePL. Opisana metodyka, a w szczególności procedury, regulamin i wzór umowy o wsparcie CouveusePL (szkolenie), mogą stanowić warunki zawieranych umów/specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Możliwe jest również częściowe wykorzystanie metodyki CouveusePL np. do organizacji procesu rekrutacji beneficjentów wsparcia ukierunkowanego na samodzielną działalność gospodarczą, według zasad wypracowanych w rezultacie projektu, opisanych w procedurze DR Rekrutacja (patrz: załącznik nr 4) w celu zwiększenia skuteczności działań. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą być również interesujące dla wszystkich osób, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą, a równocześnie obawiają się konsekwencji ewentualnej porażki, w szczególności strat finansowych. Dotyczy to nie tylko osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędach Pracy, których wspieranie jest zadaniem tych jednostek. Z pomocy inkubatorów CouveusePL mogłyby korzystać również osoby niemające statusu bezrobotnych, dla których pomoc inkubatora CouveusePL świadczona byłaby na zasadach rynkowych. Przewiduje się, że wraz z upowszechnieniem tej formy inkubowania działalności gospodarczej na rynku pojawi się popyt na taką usługę, a odpowiedzią będzie oferta inkubatorów działających zgodnie z metodyką prezentowaną w tym podręczniku. 8

9 1. Geneza modelu inkubatora CouveusePL Metodyka i odpowiadający jej model działania inkubatora CouveusePL, prezentowane w tym podręczniku powstały z inicjatywy kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Dostrzegając wzrastające bezrobocie i równocześnie niewystarczającą skuteczność wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, rozpoczynającym działalność gospodarczą, podjęto działania zmierzające do poprawy sytuacji. Analiza problemu wykazała jednoznacznie, że przyczyn niskiej skuteczności takich działań i efektywności ponoszonych w tym celu nakładów na dotacje i inne formy wsparcia, należy upatrywać w kwestiach dotyczących ryzyka związanego z wspieranymi inicjatywami gospodarczymi i ryzyka związanego z kompetencjami oraz motywacją podejmujących je osób. Stwierdzono, że można rozwiązać ten problem przyjmując takie zasady organizacji procesu wsparcia (i podejmowania decyzji w tym zakresie), które zapewniłyby ograniczenie ryzyka do możliwego minimum i opracowano koncepcję projektu PI - PWP CouveusePL. Źródłem inspiracji były informacje o działalności inkubatorów we Francji i Belgii, osiągających wysoką skuteczność w aktywizacji bezrobotnych. Uznano, że wykorzystanie stosowanych tam rozwiązań polegających m.in. na możliwości przetestowania pomysłu na biznes przed decyzją o założeniu firmy, pod bezpośrednim nadzorem doradcy oraz korzystaniu ze szkoleń i doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb, zwiększy skuteczność i efektywność wsparcia udzielanego bezrobotnym w Polsce. Dzięki możliwości sfinansowania działań niezbędnych do wypracowania i przetestowania innowacyjnego rozwiązania w zakresie inkubowania działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstał model inkubatora CouveusePL, który Państwu prezentujemy. Głównym celem projektu, jaki zdefiniowano i zadeklarowano w umowie o dofinansowanie jest: poprawa jakości wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez adaptację i dostosowanie modelu Couveuse do polskich realiów prawnych, gospodarczych i społecznych oraz włączenie go do polityki poprzez prowadzenie w województwie śląskim inkubatora CouveusePL. W celu realizacji projektu utworzono partnerstwo, którego liderem zostało Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej a członkami: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, stowarzyszenie Couveuse Interface oraz Union des Couveuses z Francji. Prace przebiegały w kilku etapach. W fazie przygotowania, na podstawie informacji pozyskanych od francuskich partnerów, dokonano szczegółowego przeglądu i analizy metod służących wspieraniu osób podejmujących działalność gospodarczą przez inkubatory we Francji, przeprowadzono analizy czynników decydujących o wysokiej skuteczności działania couveuses oraz problemów występujących w ich działalności. W efekcie Grupa Robocza, w skład której weszli przedstawiciele lidera, partnerów, specjaliści w dziedzinie ekonomii społecznej, prawnicy i naukowcy, wypracowała metodykę opisaną jako Model działania inkubatora CouveusePL i Strategię wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI PWP CouveusePL. Po akceptacji strategii przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, jako Instytucję Pośredniczącą, rozpoczęto realizację drugiej fazy projektu, która polegała na testowaniu opracowanej metodyki. Zaadaptowano model inkubatora CouveusePL do warunków organizacyjnych Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Było to możliwe, ponieważ stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą o odpowiednio szerokim zakresie, a Zarząd stowarzyszenia zaakceptował ryzyko związane z inkubowanymi działalnościami. Zaangażowano kompetentne osoby na stanowiska Trenerów/Doradców i zapoznano je z wszystkimi zasadami 9

10 postępowania i dokumentowania działań w ramach inkubatora. Dokonano podziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych pomiędzy członków zespołu projektowego, w ramach którego zaczął funkcjonować inkubator CouveusePL. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, zadaniem inkubatora była aktywizacja zawodowa 7 osób bezrobotnych (w tym minimum 4 kobiet) mieszkających na terenie województwa śląskiego, poprzez wsparcie ich w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (w formie inkubatora Couveuse) w okresie od I 2013 do XII W wyniku intensywnej akcji promocyjnej i nawiązanej współpracy z Urzędami Pracy z terenu województwa śląskiego zrekrutowano do udziału w projekcie osoby bezrobotne, zamierzające podjąć działalność gospodarczą. Spośród kandydatów wybrano 7 osób, których szanse na sukces inkubacji w ramach projektu oceniono najwyżej. We wszystkich, realizowanych przez inkubator działaniach stosowane były zasady postępowania ustalone w modelu inkubatora CouveusePL. Pojawiające się trudności i zidentyfikowane możliwości usprawnienia działań były analizowane przez członków Grupy Roboczej. Odpowiednio do wyników tych analiz wprowadzano modyfikacje w opisie modelu ustalonych procedurach i zasadach dokumentowania działań. Wprowadzone zmiany polegały na uzupełnieniu i wprowadzeniu możliwych uproszczeń w organizacji pracy Trenerów/Doradców, a w szczególności w prowadzonej przez nich dokumentacji. Nie zaistniała potrzeba zmian, które w istotny sposób naruszałyby koncepcję działania inkubatora opracowaną w fazie przygotowania i załączoną do przyjętej strategii wdrażania projektu. Nie oznacza to, że faza testowania przebiegała bez żadnych zakłóceń lub problemów. Pokonanie tych trudności wymagało wiele wysiłku i zaangażowania przede wszystkim ze strony zespołu Trenerów/Doradców i kierownictwa. Wiedza i doświadczenie, jakie przy tym zdobyto pozwoliły na wyciągnięcie wniosków i udoskonalenie metodyki CouveusePL tak, by mogła być upowszechniana z pełnym przekonaniem o jej użyteczności i skuteczności. 10

11 2. Podstawowe warunki wdrożenia modelu i skutecznej działalności inkubatora CouveusePL Model inkubatora CouveusePL może być wdrażany zarówno w istniejącej organizacji (tak, jak to ma miejsce w przypadku Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej), jak i w ramach podmiotu utworzonego specjalnie w celu prowadzenia inkubatora według opisanej metodyki, przy czym może to być wyłączny cel działalności takiego podmiotu. W każdym przypadku muszą być spełnione następujące warunki: 1. Organizacja, w ramach której będzie działał inkubator CouveusePL, ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podstawowym (usługi szkoleniowe i doradcze, promocja) oraz w zakresie odpowiadającym inkubowanym działalnościom, inicjowanym przez poszczególnych Podopiecznych; 2. Ryzyko gospodarcze, a w szczególności ryzyko finansowe, towarzyszące inkubowanym działalnościom zostanie zaakceptowane przez organy zarządzające i/lub nadzorujące działalność organizacji, uprawnione do podejmowania takich decyzji; 3. Misja i cele inkubatora zostaną włączone do misji i celów organizacji; 4. Organizacja dysponuje personelem posiadającym kompetencje odpowiednie do wymagań, jakie powinny spełniać osoby zajmujące poszczególne stanowiska w inkubatorze CouveusePL lub ma możliwość zatrudnienia takich osób patrz Karty stanowisk pracy załącznik nr Organizacja dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zadań inkubatora lub ma możliwość pozyskania takich zasobów patrz. pkt Przyjęto również założenie, że o wsparcie inkubatora CouveusePL może się starać każda osoba, która: 1. Nie posiada źródeł dochodu zapewniających utrzymanie jej i osobom od niej zależnym materialnie, (w szczególności nie pracuje lub wykonuje pracę, która nie przynosi jej wystarczających dochodów); Uwaga ten warunek może zostać zaostrzony i ograniczać grupę potencjalnych beneficjentów np. do osób zarejestrowanych w konkretnym Urzędzie Pracy, albo mieszkających na określonym obszarze, odpowiednio do warunków postawionych przez sponsora wsparcia. 2. Ma realną koncepcję działalności gospodarczej i jest przekonana, że realizacja tej koncepcji jest dobrym rozwiązaniem dotykającego jej problemu osiągania niewystarczających dochodów; 3. Potrzebuje wsparcia, jakie oferuje CouveusePL, by obniżyć ryzyko niepowodzenia z obawy przed dotkliwością skutków, jakie mogłoby spowodować; 4. Przekona Komisję Rekrutacyjną CouveusePL do swojej koncepcji biznesowej i uzyska jej rekomendację do zawarcia umowy o wsparcie CouveusePL/szkolenie. 5. Zaakceptuje warunki wsparcia, jakie oferuje inkubator, określone w Regulaminie szkolenia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy oraz w Umowie (wzory umowy w załączniku nr 1 i 1 A do niniejszego opracowania) i zobowiąże się do przestrzegania zapisów tej umowy; 6. Spełni inne warunki, jeśli zostaną postawione przed zawarciem Umowy, np. wynikające z umowy o dofinansowanie działalności CouveusePL lub określone przez sponsora wsparcia, którego beneficjentem będzie ta osoba. 11

12 Zgodnie z założeniami, jakie poczyniono na etapie przygotowywania modelu i doświadczeniami z etapu jego testowania, należy stwierdzić, że o skutecznej działalności inkubatora decyduje wiele czynników, spośród których najważniejsze to: kompetencje i zaangażowanie Trenerów/Doradców oraz ich dobra współpraca w ramach zespołu, prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacji, ciągłe monitorowanie postępu w procesach przygotowania i inkubacji, możliwość konsultowania się Trenerów/Doradców z ekspertami dziedzinowymi, w szczególności w kwestiach prawnych i związanych z rachunkowością i podatkami. 12

13 3. Metodyka CouveusePL opis modelu 3.1. Definicje i objaśnienia skrótów Beneficjent wsparcia CouveusePL osoba, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji i na podstawie zawartej umowy o wsparcie bierze lub brała udział w szkoleniu CouveusePL w celu przygotowania się do samodzielnej działalności gospodarczej na rynku (w opisie modelu, w odniesieniu do beneficjentów stosowane są zamiennie określenia: Podopieczny (inkubatora CouveusePL ) lub Uczestnik (szkolenia CouveusePL )). Regulamin szkolenia dokument określający zasady uczestnictwa w szkoleniu (korzystania ze wsparcia CouveusePL ), zasady organizacji szkolenia, prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia oraz ewentualnej rezygnacji ze szkolenia lub przerwania szkolenia przez Inkubator. Regulamin szkolenia jest integralną częścią Umowy (wzór Regulaminu szkolenia zamieszczono w załączniku nr 2 do Umowy). Umowa umowa zawierana pomiędzy Inkubatorem i osobą spełniającą warunki uczestnictwa określone w Regulaminie szkolenia (dwustronna załącznik nr 1) lub pomiędzy Inkubatorem, Powiatowym Urzędem Pracy i osobą spełniającą warunki uczestnictwa określone w Regulaminie szkolenia (trójstronna załącznik nr 1A). Umowa określa cele, zakres i zasady organizacji szkolenia, prawa i obowiązki stron umowy, warunki rozwiązania umowy. Załącznikami do umowy są: Ramowy Program Szkolenia, Regulamin szkolenia, wzór Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, wzór Listy Obecności, wzór Ankiety, a w przypadku umowy trójstronnej dodatkowo: Wykaz Osób Skierowanych na Szkolenie oraz Planowany Miesięczny Harmonogram Szkolenia. PUP Powiatowy Urząd Pracy T/D Trener/Doradca KI Kierownik Inkubatora S-AR Specjalista ds. administracyjnych i rozliczeń DR Procedura rekrutacji DPP Procedura planowania i przygotowania wsparcia DNPI Procedura nadzorowania procesu inkubacji 3.2. Struktura opisu modelu Metodyka CouveusePL została przedstawiona jako opis działania modelowego inkubatora. W prezentowanym opisie zawarte zostały wszystkie informacje niezbędne do utworzenia takiej organizacji i zarządzania nią. Opis rozpoczyna się od podstawowych ustaleń strategicznych (pkt. 3.3), które stanowią: misja, wizja i cele działania inkubatora. W ten sposób określone zostają podstawowe wartości, na jakich budowana powinna być taka organizacja. W przypadku wdrożenia modelu inkubatora w ramach działającej już organizacji, misja i cele inkubatora CouveusePL powinny zostać włączone do jej strategii. Ważne jest, by wszystkie osoby, które będą tworzyły zespół inkubatora uznawały misję inkubatora za własną i rozumiały istotność swojej roli w jej urzeczywistnianiu. W kolejnym podrozdziale (pkt. 3.4.) zaprezentowano wzorcową strukturę organizacyjną inkubatora. Na schemacie organizacyjnym (rys. 1) zaprezentowano strukturę niezbędnych jednostek organizacyjnych/ stanowisk oraz powiązania informacyjne i decyzyjne (hierar- 13

14 chiczne), jakie występują pomiędzy tymi jednostkami. Zdefiniowano role poszczególnych stanowisk i jednostek w działalności inkubatora. Uzupełnieniem opisu są załączone do podręcznika Karty stanowisk pracy w CouveusePL załącznik nr 2. Opis działalności inkubatora, stanowiący sedno metodyki CouveusePL, zamieszczono w podrozdziale 3.5. Schemat przedstawiony na rys. 2 odwzorowuje działalność inkubatora w formie mapy procesów, obejmującej procesy kluczowe, pomocnicze i zarządcze. Tworzą one kompletny i spójny zbiór powiązanych ze sobą działań, niezbędnych do realizacji misji i celów inkubatora. Każdy z procesów został szczegółowo opisany. W odniesieniu do działań o szczególnym znaczeniu dla zapewnienia wysokiej jakości wsparcia, jego skuteczności i efektywności, przywołano procedury, których wzory zostały zamieszczone w załącznikach nr 3, 4 i 5. Zadania pracowników inkubatora, podział odpowiedzialności i zasady współdziałania w ramach zespołu przedstawiono w podrozdziale 3.6. W podrozdziale 3.7. zaprezentowano wzorcową dokumentację organizacyjną inkubatora, którą stanowią m.in. Umowa, Regulamin szkolenia, Karty stanowisk pracy w CouveusePL, procedury. Przedstawiono również strukturę pozostałych dokumentów organizacyjnych. Wzory dokumentów zostały załączone do podręcznika. Informacje o tym, jakimi zasobami i jaką infrastrukturą powinien dysponować inkubator, by należycie wykonywać swoje zadania zamieszczono w pkt Prezentowane zestawienie obejmuje zasoby, które są niezbędne. Opis modelu dopełniają informacje o wartości kapitału, jaki należy zaangażować w utworzenie inkubatora, szacowanej wartości nakładów na finansowanie działalności w okresie roku oraz efektywności działania inkubatora CouveusePL, zawarte w pkt W kolejnym podrozdziale (3.10), w oparciu o przeprowadzone analizy i wyniki doświadczeń z fazy testowania metodyki w ramach projektu, zamieszczono uwagi dotyczące możliwych zagrożeń, ocenę związanego z nimi ryzyka i wskazano działania zapobiegawcze, jakie pozwolą je ograniczyć Misja i cele inkubatora CouveusePL Misja Misją inkubatora CouveusePL jest aktywne wspieranie ludzi poszukujących możliwości poprawy swojego statusu materialnego i społecznego przez podjęcie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej. Usługi CouveusePL są adresowane w szczególności do osób bezrobotnych, nieposiadających źródeł dochodu, które wystarczyłyby na utrzymanie ich i ich rodzin. Nadrzędnym celem CouveusePL jest sukces rynkowy każdego Klienta! Pracownicy inkubatora prowadzą swoich Podopiecznych po indywidualnie zaprojektowanej i precyzyjnie zaplanowanej drodze na rynek, pomagają w pokonywaniu trudności, wspierają w zdobywaniu potrzebnych umiejętności i wiedzy. Równocześnie starają się współtworzyć korzystne dla nich, powiązania z innymi uczestnikami rynku, pozyskiwać przychylność instytucji, przedsiębiorstw i innych interesariuszy tak, by osiągnąć pełną skuteczność wsparcia. Jedną z najważniejszych idei CouveusePL jest budowanie konstruktywnych, wzajemnie korzystnych powiązań pomiędzy Podopiecznymi, inspirowanie ich do współpracy, dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i wzajemna pomoc. CouveusePL dba o utrzymanie kontaktów ze swoimi Podopiecznymi również po ich usamodzielnieniu. 14

15 CouveusePL to inkubator przedsiębiorczości z misją społeczną pomaga wejść na drogę do biznesu ludziom, którzy z obawy przed ryzykiem nie zdecydowaliby się na podjęcie działalności bez tej pomocy i dla których jest to szansa na lepsze życie. Wizja CouveusePL jest podmiotem gospodarki społecznej działającym na rzecz lokalnej społeczności, przyczyniającym się do rozwiązywania problemów bezrobocia i poprawy statusu materialnego jej członków. Nawiązuje współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami rynku pracy, przedsiębiorcami, by w ten sposób stworzyć warunki sprzyjające gospodarczym inicjatywom swoich Klientów (Podopiecznych). Wypracowane rozwiązania w zakresie metod i form udzielanego wsparcia udostępnia innym organizacjom, zainteresowanym ich wdrożeniem, tworząc w ten sposób sieć współpracy ukierunkowaną na systematyczne usprawnianie prowadzonej działalności przez wymianę doświadczeń, wspólne inicjatywy i wzajemne wsparcie. Cele CouveusePL 1. Skuteczne i efektywne wspieranie ludzi, dla których podjęcie działalności gospodarczej jest realną szansą na rozwiązanie problemu niedoboru środków do życia wynikającego z braku wystarczających dochodów, w szczególności osób bezrobotnych - ciągłe doskonalenie form i metod wsparcia. 2. Budowanie sprawnie działającego zespołu pracowników inkubatora, składającego się z ludzi zmotywowanych do pracy dla innych, kompetentnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, uznających misję inkubatora za własną i rozumiejących istotność swojej roli w jej realizacji. 3. Nawiązywanie i rozwijanie partnerskiej współpracy z jednostkami samorządowymi, instytucjami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej ludzi zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją zawodową lub społeczną, w szczególności Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy, organami administracji samorządowej i państwowej oraz przedsiębiorcami i pozostałymi uczestnikami rynku, dla stworzenia jak najlepszych warunków do realizacji celów biznesowych Podopiecznych CouveusePL ; 4. Propagowanie wypracowanych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań organizacyjnych, metodycznych, ekonomicznych i dotyczących zarządzania pozwalających na skuteczne i efektywne usamodzielnianie gospodarcze Podopiecznych inkubatora, w celu upowszechnienia tych rozwiązań dla poprawy systemu społeczno ekonomicznego Struktura organizacyjna Inkubator CouveusePL może funkcjonować jako samodzielny podmiot lub stanowić jednostkę organizacyjną wewnątrz istniejącej organizacji. W pierwszym przypadku, wdrażając metodykę CouveusePL należy zastosować model organizacyjny według schematu przedstawionego na rys.1. Jeśli natomiast inkubator będzie tworzony jako wewnętrzna jednostka organizacyjna większej struktury, konieczne będzie zaadaptowanie modelu struktury tak, by istniejące powiązania organizacyjne, a w szczególności decyzyjne, nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu tej jednostki. Należy zapewnić możliwie największą samodzielność inkubatora, poprzez delegowanie odpowiedniego zakresu uprawnień decyzyjnych na Kierownika Inkubatora [KI]. 15

16 W prezentowanym modelu organizacyjnym założono, że inkubator CouveusePL jest organizacją zarządzaną jednoosobowo przez Kierownika Inkubatora [KI] pełniącego równocześnie rolę głównego koordynatora procesów wsparcia Podopiecznych, realizowanych przez zespół Trenerów/Doradców [T/D], we współpracy z jednostkami zewnętrznymi, świadczącymi specjalistyczne usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa prawnego. W miarę rozwoju inkubatora obciążenie pracą na stanowisku Kierownika Inkubatora [KI] może narastać i uzasadniona będzie konieczność utworzenia pomocniczego stanowiska np. asystenta kierownika. Skład zespołu Trenerów/Doradców w początkowej fazie funkcjonowania inkubatora CouveusePL powinien ograniczyć się do 2 stanowisk. Z powodu przyjętych metod i procedur działania ważne jest, by był to zespół Trenerów/Doradców, a nie jedna osoba. W związku z tym, w przypadkach, gdy skala działalności nie uzasadnia utrzymywania dwóch pełnoetatowych stanowisk, należy zatrudnić na nich osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i rozliczeń przewidziano jako niezbędne do realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu inkubatora, spraw pracowniczych, nadzorowaniem dokumentacji i korespondencji oraz wspomagania Kierownika Inkubatora i Trenerów/Doradców w rejestrowaniu i przetwarzaniu danych w ramach rozliczeń poszczególnych projektów wsparcia Podopiecznych, we współpracy z zewnętrzną jednostką, świadczącą usługi w zakresie rachunkowości. W strukturze organizacyjnej przewidziano, że inkubator jest podporządkowany Organowi nadzorującemu. W praktyce, w zależności od formy organizacyjno prawnej, powiązań własnościowych, zapisów statutu organizacji i/lub umów związanych z finansowaniem działalności, jednostka ta może być nazwana inaczej, pełnić zarówno rolę nadzoru (o różnym zakresie i randze), jak również wspomagania np. rada ekspertów. W przypadku, gdy inkubator będzie nowoutworzoną organizacją, taki organ mogą tworzyć przedstawiciele założycieli inkubatora, a w przypadku wdrożenia metodyki CouveusePL w ramach funkcjonującej organizacji rolę Organu nadzorującego może pełnić najwyższe kierownictwo (zarząd) samodzielnie lub włączyć do tej roli przedstawicieli podmiotów sponsorujących działalność inkubatora. Szczegółowe zasady funkcjonowania inkubatora przedstawiono w opisach procesów (pkt. 3.5.) i związanych z nimi procedurach. Ponadto opracowane zostały Karty stanowisk pracy w CouveusePL załącznik nr 2. Wszystkie karty stanowiskowe, oprócz ustaleń o charakterze organizacyjnym, zawierają informacje dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca dane stanowisko. 16

17 Rys. 1 Schemat organizacyjny inkubatora CouveusePL ORGAN NADZORUJĄCY Y I N K U B A T O R POWIĄZANIA INFORMACYJNE KIEROWNIK INKUBATORA- [KI] POWIĄZANIA DECYZYJNE SPECJALISTA DS.ADMINISTRACYJNYCH I ROZLICZEŃ [SA-R] ZESPÓŁ TRENERÓW/DORADCÓW [T/D] RACHUNKOWOŚĆ USŁUGA ZEWNĘTRZNA DORADZTWO PRAWNE USŁUGA ZEWNĘTRZNA 17

18 3.5. Zakres działalności i struktura procesów Odpowiednio do misji i kierunkowych celów strategicznych inkubatora CouveusePL opisano prowadzoną działalność jako zbiór powiązanych ze sobą procesów, których strukturę przedstawia schemat na rys. 2. Zdefiniowano trzy grupy procesów: PROCESY KLUCZO- WE, PROCESY POMOCNICZE i PROCESY ZARZĄDZANIA. 1 - PROCESY KLUCZOWE, w których realizowane są działania zmierzające bezpośrednio do wprowadzenia Podopiecznych na rynek, jako samodzielnych podmiotów gospodarczych. W tej grupie procesów są realizowane: proces rekrutacji, przygotowania, inkubacji, usamodzielniania oraz proces monitorowania i interwencji. W realizacji tych procesów uczestniczą Podopieczni. Liderem procesów: rekrutacji oraz monitorowania i interwencji jest Kierownik Inkubatora [KI]. Procesy: przygotowania, inkubacji i usamodzielniania są realizowane w ramach każdej umowy o wsparcie (jako procesy składowe projektu wsparcia Podopiecznego). Liderem tych procesów jest Trener/Doradca [T/D] prowadzący sprawy danego beneficjenta REKRUTACJA Celem procesu jest zapewnienie objęcia wsparciem osób spełniających warunki określone w Regulaminie szkolenia, których inicjatywy mają możliwie najwyższe szanse na sukces tak, by optymalnie wykorzystane były zasoby i środki pozostające w dyspozycji inkubatora. Za realizację celu procesu odpowiada Kierownik Inkubatora [KI]. Wynikiem procesu rekrutacji są umowy (o wsparcie CouveusePL /szkolenie) zawarte pomiędzy inkubatorem (lub podmiotem w ramach którego działa inkubator), beneficjentem i sponsorem (np. Powiatowym Urzędem Pracy). W przypadkach, gdy inkubator może finansować wsparcie działając we własnym imieniu, zawierana jest umowa dwustronna pomiędzy inkubatorem a beneficjentem. Wzory umowy w obu wersjach zamieszczono w załącznikach załącznik 1 umowa w wersji dwustronnej i załącznik 1A - umowa w wersji trójstronnej. Proces składa się z następujących działań: promocja oferty wsparcia CouveusePL (strona www, ulotki, ogłoszenia, promocja w mediach, organizowanie spotkań informacyjnych); rozmowy pre-kwalifikacyjne z kandydatami na Podopiecznych (przeprowadzane z kandydatami przez 2 osobowy zespół Trenerów/Doradców [T/D]), wstępna diagnoza kompetencji, wstępna analiza i ocena realności pomysłu biznesowego; informowanie kandydatów o wynikach prekwalifikacji; utworzenie Komisji Rekrutacyjnej CouveusePL; analiza wyników prekwalifikacji przez członków komisji; przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, ocena prezentowanej inicjatywy i kompetencji wnioskodawcy, podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu wnioskodawcy; sformułowanie wytycznych dotyczących wsparcia; informowanie kandydatów o wynikach rekrutacji; ustalenie zakresu wsparcia, oszacowanie kosztów, ustalenie potrzebnej wartości i źródeł finansowania; zawarcie umowy. By zminimalizować ryzyko nieprawidłowości w procesie rekrutacji, a w szczególności zapobiec zrekrutowaniu osób, których skuteczne wsparcie w CouveusePL nie będzie możliwe, ustalono szczegółową procedurę opisującą podział odpowiedzialności, zasady postępo- 18

19 wania i dokumentowania działań. Do procedury załączono wzory dokumentów, jakie powinny być stosowane w tym procesie. Procedura została oznaczona symbolem DR i nadano jej tytuł: CouveusePL Procedura rekrutacji. Pełną treść procedury i przywołanych w niej wzorów dokumentów (formularzy) zamieszczono w załączniku nr 3. Uwaga procedura może być wykorzystana niezależnie od pozostałych elementów modelu, nie tylko w przypadku korzystania z metodyki CouveusePL. Warunkiem sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji jest wstępne wyselekcjonowanie kandydatów przez PUP tak, by wnioski o wsparcie CouveusePL składały tylko takie osoby, które mają swój plan i autentyczną motywację do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie, która odpowiada ich kompetencjom i zainteresowaniom. Należy starać się zdiagnozować, czy przyczyną zainteresowania potencjalnego kandydata nie jest wyłącznie dotacja i inne korzyści materialne, których upatruje w związku ze wsparciem. Jest to niestety dość powszechnie obserwowana postawa, co wykazały badania prowadzone w fazie inicjowania projektu i w fazie przygotowania (patrz: Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI PWP CouveusePL ). Potwierdzają to także doświadczenia pracowników Inkubatora CouveusePL zebrane w fazie testowania modelu inkubatora w ramach projektu PI PWP CouveusePL PRZYGOTOWANIE Celem procesu jest zwiększenie i uzupełnienie kompetencji Podopiecznych oraz zaplanowanie działań w procesie inkubacji tak, by zapewnić skuteczność i maksymalną efektywność wsparcia. Za realizację procesu odpowiada Trener/Doradca prowadzący danego Podopiecznego. Proces składa się z następujących działań: wstępne szkolenia i instruktaż Podopiecznego w zakresie zasad i form współpracy, komunikacji z Trenerem/Doradcą inkubatora CouveusePL oraz wymagań dotyczących dokumentowania działań, ustalenie potrzebnego zakresu wsparcia oraz harmonogramu szkolenia; uszczegółowienie biznesplanu; ustalenie planu działań, sposobu pozyskiwania klientów, form i zakresu promocji, planu wydatków itp.; pomoc w pozyskaniu środków finansowych na pokrycie kosztów inkubowanej działalności; indywidualne szkolenia i instruktaże Podopiecznego dotyczące realizacji planu wsparcia; szkolenia i warsztaty grupowe dotyczące zarządzania, promocji, ofertowania, kalkulacji kosztów i cen, sprzedaży, podstaw rachunkowości; spotkania Podopiecznych CouveusePL wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy; ocena zaangażowania Podopiecznego, przyrostu kompetencji, weryfikacja oceny ryzyka, rekomendacja dot. kontynuowania wsparcia, ewentualnej modyfikacji planowanego wsparcia; decyzja o kontynuowaniu umowy. By zapewnić realizację procesu Przygotowania według identycznych zasad dla każdego Podopiecznego oraz jednoznaczność tych zasad dla Trenerów/Doradców inkubatora, ustalono szczegółową procedurę opisującą podział odpowiedzialności, zasady postępowania i dokumentowania działań. Do procedury załączono wzory dokumentów, jakie powinny być stosowane w tym procesie. Procedura została oznaczona symbolem DPP i nadano jej tytuł: CouveusePL Procedura planowania i przygotowania wsparcia. Pełną treść 19

20 procedury i przywołanych w niej wzorów dokumentów/formularzy zamieszczono w załączniku nr INKUBACJA Proces ma na celu przygotowanie Podopiecznych do samodzielnego prowadzenia wybranej działalności gospodarczej przy zachowaniu zasady maksymalnej efektywności wsparcia. Proces jest kontynuacją wsparcia w przypadku pozytywnego wyniku procesu przygotowania. Za jego realizację odpowiada również Trener/Doradca prowadzący danego Podopiecznego. Proces składa się z następujących działań: bieżącego doradztwa i coachingu w zakresie realizacji biznesplanu przez Podopiecznego; treningu w zakresie komunikacji z klientami, dostawcami, urzędnikami US, ZUS, udziału w spotkaniach, pozyskiwania i przekazywania informacji, dokumentowania, prowadzenia korespondencji itp.; treningu w zakresie zawierania umów, przyjmowania zamówień, dokonywania transakcji sprzedaży usług/wyrobów Podopiecznego; treningu w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczeń związanych z inkubowaną działalnością; monitorowania działań Podopiecznego, ponoszonych kosztów, prawidłowości dokumentowania, weryfikowanie przedstawianych danych; okresowej oceny postępu realizacji (spotkania, sprawozdania), zaangażowania Podopiecznego, osiąganych wyników, aktualizowania oceny ryzyka; decyzji o: kontynuowaniu umowy /przejściu do fazy usamodzielniania /innej formie aktywizacji zawodowej Podopiecznego; podsumowaniu i oceny procesu wsparcia Podopiecznego - opracowania Raportu końcowego. Proces Inkubacji, podobnie jak proces Przygotowania, wymaga powtarzalnych dobrze zorganizowanych działań oraz właściwego dokumentowania ich wyników, ocen, zaistniałych sytuacji, zdarzeń. By zapewnić należytą jakość w procesie ustalono procedurę, którą należy stosować. Procedura została oznaczona symbolem DNPI i nadano jej tytuł: CouveusePL Procedura nadzorowania procesu inkubacji. Pełną treść procedury wraz z przywołanym w niej wzorem Raportu końcowego zamieszczono w załączniku nr USAMODZIELNIANIE Celem procesu jest wprowadzenie podopiecznych na rynek przy możliwie najniższym poziomie zagrożeń dla osiągnięcia ich celów gospodarczych. Za realizację i wyniki procesu jest odpowiedzialny Trener/Doradca prowadzący Podopiecznego. Proces składa się z następujących działań: podsumowania i oceny wyników wsparcia Podopiecznego, oceny realizacji biznesplanu, ustalenia planu na okres pierwszego roku samodzielnej działalności; nadzorowania rejestracji działalności gospodarczej przez Podopiecznego, nadania NIP, numeru REGON, założenia konta bankowego itp. zamknięcia procesu wsparcia; rozliczenia finansowego; skompletowania dokumentacji; opracowania Raportu końcowego ; 20

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

CouveusePL PROCEDURA NADZOROWANIA PROCESU INKUBACJI. Obowiązuje od dnia

CouveusePL PROCEDURA NADZOROWANIA PROCESU INKUBACJI. Obowiązuje od dnia Strona 1 1. Cele procedury Celem procedury jest określenie zasad nadzorowania działań podopiecznego związanych z trenowaniem działalności gospodarczej w ramach szkolenia przez inkubator. 2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

CouveusePL - nowe narzędzie dla OWES. Bogusław Kamiński Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

CouveusePL - nowe narzędzie dla OWES. Bogusław Kamiński Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej CouveusePL - nowe narzędzie dla OWES Bogusław Kamiński Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej INICJACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wielu projektodawców mikro-firm rezygnuje jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

CouveusePL PROCEDURA REKRUTACJI

CouveusePL PROCEDURA REKRUTACJI Załącznik nr 3 Procedura DR Rekrutacja Symbol: DR Wydanie CouveusePL PROCEDURA REKRUTACJI Obowiązuje od dnia Strona 1 Liczba stron 5 1. Cele procedury Celem procedury jest określenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego planu szkoleń jest zapewnienie, że w Stowarzyszeniu LGD Qwsi, na wszystkich stanowiskach, pracuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD.

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016 WZC ZPT z dn.07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Sprawni w pracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Sprawni w pracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do projektu systemowego pn. Sprawni w pracy. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych realizowanych w ramach LSR wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych realizowanych w ramach LSR wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40/2016 WZC z dn. 07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji własnych realizowanych w ramach LSR 2014-2020 wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów Opracowane i

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy

PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II Strona 0 Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZO-SZKOLENIOWYCH

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZO-SZKOLENIOWYCH UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZO-SZKOLENIOWYCH w ramach projektu Moje życie moja firma! nr RPLB.06.03.01-08-0033/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DORADCZ0 - SZKOLENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DORADCZ0 - SZKOLENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DORADCZ0 - SZKOLENIOWYCH NR. Projekt KOBIECY PULS BIZNESU współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak: Or.272.1.5.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Koordynator projektu praca na umowę zlecenie w okresie kwiecień 2013 r. czerwiec 2015 r. w wymiarze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo