W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel , Fax WNIOSKODAWCA (miejscowość i data) (imię i nazwisko) Załącznik nr 15 do SIWZ (adres zameldowania na wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) P o d s t a w a p r a w n a : STAROSTA CZŁUCHOWSKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZŁUCHOWIE 1. Art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 69 poz 415 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62 poz. 512 z późn.zm) 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z ) 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z , str.6), 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311) U W A G A : Wniosek naleŝy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w kaŝdym do tego wyznaczonym punkcie wniosku. Wszelkie poprawki naleŝy dokonywać poprzez skreślenie, zaparafowanie. Rozpatrzeniu podlegał będzie jedynie wniosek prawidłowo sporządzony, złoŝony wraz z kompletem wymaganych dokumentów stanowiących podstawę przyznania dotacji. Nie naleŝy modyfikować i usuwać elementów wniosku. ZłoŜony wniosek nie podlega zwrotowi. Sam fakt złoŝenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków. Środki publiczne przeznaczone na dotację są limitowane decyzjami finansowymi lub budŝetami projektów. Od negatywnego stanowiska PUP nie przysługuje odwołanie. ZŁOśENIE WNIOSKU NIE ZWALNIA OSOBY BEZROBOTNEJ ZAREJESTROWANEJ Z OBOWIĄZKU STAWIANIA SIĘ NA WIZYTY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WYZNACZONYCH TERMINACH W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskowana kwota...zł, słownie:... - z przeznaczeniem na: (nazwa rodzaju działalności gospodarczej) 1

2 I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1.Adres do korespondencji:... 2.Wiek... stan cywilny Nr ewidencyjny (PESEL) 4. Dowód osobisty : seria. numer NIP. 6. Adres WspółmałŜonek:... (imię i nazwisko) (seria i nr dowodu osobistego) 8. Miejsce zatrudnienia lub źródło dochodu współmałŝonka.. 9.Osoby pozostające na utrzymaniu: (proszę wymienić i podać stopień pokrewieństwa) 10.Wykształcenie (rodzaj, kierunek, data ukończenia naleŝy załączyć dokumenty) :. 11.Przebieg pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje oraz ukończone szkolenia przydatne do prowadzenia planowanej działalności ( do wniosku obowiązkowo naleŝy załączyć potwierdzające to dokumenty) Ostatnie miejsce pracy. 13. Tryb, data i przyczyna ustania zatrudnienia -(załączyć kserokopię ostatniego świadectwa pracy) Czy wcześniej prowadził/a Pan/i działalność gospodarczą? TAK NIE (jeśli tak proszę podać rodzaj oraz termin prowadzonej działalności, a takŝe przyczyny jej likwidacji załączyć zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej) w okresie od..do.. w okresie od..do.. 2

3 15.Czy Pan/i posiada zobowiązania cywilnoprawne (kredyt bankowy, poŝyczka konsumpcyjna, hipoteczna, alimenty, egzekucja komornicza)? TAK NIE (jeśli tak proszę podać, z jakiego tytułu, w jakiej wysokości, wobec kogo, formę zabezpieczenia i warunki spłaty) II.OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.Główny rodzaj działalności, którą zamierza Pan/Pani Podjąć i przeznaczyć wnioskowane środki : Produkcja... PKD. (rodzaj produkcji) Usługi...PKD. (rodzaj usług) Handel...PKD. (rodzaj handlu) Inna...PKD wskazać rodzaj) informacje dotyczące PKD liczba wskazanych PKD nie moŝe przekroczyć 5 2.Krótki opis planowanej działalności gospodarczej (cel, misja, motywacja, przyczyny dla których decyduje się Pan/Pani na rozpoczęcie działalności gospodarczej) 3. Miejsce Prowadzenia działalności oraz siedziba firmy Przewidywany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej. (działalność gospodarcza (w tym dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) nie moŝe być podjęta przed otrzymaniem środków na konto bezrobotnego, wskazany termin jest terminem planowanym). 5. Forma prawna działania.... 3

4 6. Planowana działalność gospodarcza: nie wymaga dodatkowych szczególnych uprawnień /koncesji/ zezwoleń wymaga dodatkowych szczególnych uprawnień /koncesji/ zezwoleń jakich :. 7. Przewidywana forma opodatkowania. 8. Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej : a) pozyskanie lokalu : lokal własny dostarczyć kserokopię aktu własności nieruchomości powierzchnia w m² przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej... lokal wynajęty dostarczyć wstępną umowę najmu lub oświadczenie o moŝliwości wynajmu powierzchnia w m² przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej lokal uŝyczony dostarczyć oświadczenie o uŝyczeniu powierzchnia w m² przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej Stan techniczny pomieszczeń (planowane remonty, adaptacje, itp.) 10.Posiadany sprzęt ( maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposaŝenie, środki transportu) jeŝeli jest to wymienić: Czy zamierza Pan/i zatrudniać pracowników jeśli tak to proszę podać stanowiska, ilość osób, przewidywany termin zatrudnienia Przewidywany całkowity koszt podjęcia działalności gospodarczej.., w tym: - środki wnioskowane - środki własne 4

5 13. Specyfikacja wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie zostaną poniesione od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej (całkowite koszty rozpoczynanej działalności gosp.) Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ŚRODKI WŁASNE ŚRODKI FP/EFS RAZEM RAZEM :... (miejscowość i data). (czytelny podpis wnioskodawcy) 5

6 14. Harmonogram wydatkowania wnioskowanej kwoty ( wpisać tylko pozycje które będą zakupione ze środków FP/EFS) WYSZCZEGÓLNIENIE Lp. TERMIN PONIESIENIA WYDATKU KWOTA RAZEM :. (miejscowość i data).. (czytelny podpis wnioskodawcy) 6

7 III. DANE DOTYCZĄCE RYNKU KONKURENCJI 1.Informacja o dokonanym rozeznaniu i nawiązanych kontaktach z przyszłymi dostawcami, odbiorcami, kontrahentami 2..Charakterystyka konkurencji (czy w rejonie działają firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością i czy stanowią zagroŝenie dla planowanego przedsięwzięcia). IV. ZABEZPIECZENIE Poręczycielem moŝe być osoba fizyczna : - pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony co najmniej 2 lata, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, - prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości kserokopia PIT za ostatni rok o osiągniętych dochodach - prowadząca gospodarstwo rolne zaświadczenie z Urzędu Gminy o osiągniętych dochodach - osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty decyzja o przyznaniu emerytury lub renty. Poręczycielem nie moŝe być współmałŝonek wnioskodawcy. W przypadku małŝeństwa poręczycielem moŝe być jedno z małŝonków. Do podpisania umowy stawiają się wnioskodawca, małŝonek wnioskodawcy, poręczyciele i małŝonkowie poręczycieli. Koszty zabezpieczenia ponosi wnioskodawca. 1. Dane poręczycieli: a) Imię i Nazwisko... adres zameldowania. Nr i seria dowodu osobistego PESEL... miejsce pracy... b) Imię i Nazwisko adres zameldowania. Nr i seria dowodu osobistego PESEL... miejsce pracy.... Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla celów realizacji procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w tym na zamieszczenie ich w gablocie jako informacji o wynikach oceny złoŝonych wniosków oraz na przetwarzanie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, numer telefonu) na potrzeby badań realizowanych lub zlecanych przez PUP w celu monitoringu działalności gospodarczej rozpoczętej w związku z otrzymanymi jednorazowo środkami (miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy) 7

8 Przewidywane przychody i koszty prowadzonej działalności gospodarczej - licząc od I miesiąca rozpoczętej działalności gospodarczej. Wyszczególnienie I m-c II m-c III m-c IV m-c V m-c VI m-c VII m-c VIII m-c IX m-c X m-c XII m-c XII m-c RAZEM A. PRZYCHODY 1. sprzedaŝ towarów, produktów, usług 2. inne RAZEM PRZYCHODY B. KOSZTY 1. Zakup materiałów, towarów, usług 2.Zus właściciela 3.Wynagrodzenie pracowników + ZUS 4.Opłata za najem lokalu 5. Transport /własny, obcy/ 6.Opłaty eksploatacyjne /energia, woda, gaz, co./ 7.Inne koszty /telefon, reklama, biuro rachunkowe, bank. 8.Inne usługi RAZEM KOSZTY C. ZYSK BRUTTO w zł /A-B/ Podatek dochodowy/.../ D. ZYSK NETTO D=C-podatek 8

9 Załącznik nr 1 (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe: 1. Korzystałem(am)/nie korzystałem(am)*, z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 2. Jest mi wiadome, Ŝe przyznane środki stanowią pomoc w ramach zasady de minimis i oświadczam, Ŝe spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15. grudnia 2006r., gdyŝ w okresie trzech lat nie korzystałam/-em ze środków pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom przekraczających kwotę EUR; 3. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŝenie wniosku : a) nie odmówiłem(am)* bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą b) z własnej winy nie przerwałem(am) szkolenia, staŝu, wykonywania prac społecznie uŝytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie c) po skierowaniu podjąłem(am) szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staŝ lub inną formę pomocy określoną w ustawie; 4. Spełniam/nie spełniam* warunki do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 62 poz. 512 z późn. zm); 5. Prowadziłem(am)/nie prowadziłem(am)* działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złoŝeniem wniosku; 6. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem; 7. Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 8. Byłem(am)/nie byłem(am)* karany/a w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny; 9. Rezygnuję z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 10. Składałem(am)/nie składałem(am)* wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty; 11. Posiadam/nie posiadam* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 12. Dane zawarte we wniosku podałem/(am) zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym; 13. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe Staroście za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie przysługuje prawo do weryfikacji wiarygodności danych zamieszczonych we wniosku oraz zobowiązuję się przedłoŝyć na Ŝądanie niezbędne dokumenty oraz umoŝliwić wizję lokalną. Niniejsze oświadczenie składam po pouczeniu i zapoznaniu z treścią art k.k., która brzmi: Kto, składa zeznania mające słuŝyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na postawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (data i miejscowość). (czytelny podpis) * Niepotrzebne skreślić 9

10 ZAŁĄCZNIKI : 1. Oświadczenie Wnioskodawcy- załącznik nr 1; 2. W przypadku, gdy otrzymano pomoc de minimis, w tym takŝe pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, kserokopie wszystkich zaświadczeń potwierdzających otrzymanie tej pomocy, w roku w którym Wnioskodawca ubiega się o wsparcie, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie (w przypadku gdy nie otrzymano w/w pomocy naleŝy wypełnić pkt I Załącznika Nr 2wniosku); 3. W przypadku, gdy otrzymano inną pomoc publiczną, oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w przypadku gdy nie otrzymano w/w pomocy naleŝy wypełnić pkt II Załącznika Nr 2 Wniosku; 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Dz.U. Nr 53, poz. 311); 5. Kserokopia aktu własności nieruchomości, umowy najmu lub oświadczenia o moŝliwości wynajmu; 6. W przypadku gdy działalność wymaga koncesji Kserokopia przyrzeczenia koncesji; 7. Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia, szkolenia związane z kierunkiem planowanej działalności (świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w danym zawodzie itp.); 8. Kserokopia Dokumentów potwierdzających wykształcenie; 9. W przypadku wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej kserokopia zaświadczenia o wykreśleniu z ewidencji gospodarczej 10

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... 11111111111111111111111111111111111111111111111 (ulica, nr domu)... Nr w rejestrze (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K. w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Chrzanów, dnia. W N I O S E K POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (Obowiązuje od 30.04.2012 r.)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR...

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR... 1.... imię/imiona i nazwisko bezrobotnego, 2.... adres zamieszkania lub pobytu, telefon POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3.... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo