P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie otworzył XIX sesję i po powitaniu radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy Hannę Kuczyńską, Sekretarz Aleksandrę Szczesiak, kierowników jednostek, sołtysów z terenu Gminy Janikowo, oraz gości, oznajmił, iŝ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał./ lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu/ Nieobecni radni podczas stwierdzenia quorum to: radna Halina Bielińska - usprawiedliwiona Protokolantem XIX sesji była podinspektor d/s obsługi Rady Miejskiej w Janikowie Barbara Smolik. Przewodniczący Rady Roman Jaszcz przedstawił projekt porządku obrad. Wobec nie zgłoszenia propozycji zmian w porządku obrad Rada jednogłośnie 14 głosami za przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie i przywitanie przybyłych na sesję. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z prac w okresie pomiędzy sesjami (z realizacji uchwał, informacja o stanie środków finansowych gminy). 6. Składanie interpelacji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na 2012r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru zniŝek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym

2 2 powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo. 10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak równieŝ nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o róŝnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŝy lokalu mieszkalnego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na zbycie nieruchomości w gminnych zasobów nieruchomości 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na oddanie w dzierŝawę nieruchomości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 1) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011r. 2) Dyskusja 3) Podjęcie uchwały 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. 1) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŝetu za 2011r. 2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyraŝenia opinii o przedłoŝonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo sprawozdaniu z wykonania budŝetu gminy za 2011r. wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy. 3) Przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. i opinii Komisji Rewizyjnej o realizacji budŝetu za 2011r. 4) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyraŝenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2011r.

3 5) Dyskusja. 6) Podjęcie uchwały Odpowiedzi na interpelacje. 19. Wnioski i zapytania. 20. Zakończenie sesji. Punkt 4 Przewodniczący Rady Roman Jaszcz poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został sporządzony i był wyłoŝony do wglądu w biurze rady. KaŜdy z radnych mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualne zastrzeŝenia. Rada przyjęła protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Janikowie 14 głosami za - jednogłośnie. Przewodniczący Rady Roman Jaszcz powiedział, Ŝe na sali obrad jest Dyrektor Powiatowego Biura Pracy z Inowrocławia Przemysław Stefański, który poprosił o udzielenie mu głosu. Dyrektor przedstawił załoŝenia projektu innowacyjnego Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Partner w Bydgoszczy. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu z programem tym zgłosił się do 3 gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego, z którymi dobrze układa się współpraca. Program skierowany jest do mieszkańców z terenów wiejskich, głównie, gdzie wcześniej działały PGR. Dyrektor powiedział, Ŝe na terenie gminy Janikowo na miejsce spotkań wybrano wieś Kołudę Wielką. Programem zostaną objęte osoby bezrobotne w najtrudniejszej sytuacji. Niektóre osoby trudno przekonać, aby udały się do biura pracy, a na swoim terenie kaŝdy czuje się bezpiecznie i dlatego wychodzi się z programem w teren. Projekt został poprzedzony badaniami wykonanymi w Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Z badań wynika, Ŝe prawie 3% kobiet z terenów wiejskich miało myśli samobójcze. P. Stefański dodał, Ŝe liczy tutaj na współpracę z sołtysami. W Polsce realizowano kilka takich projektów. Opiekunem tego projektu jest Pani Monika Berkowska.

4 4 Na tym Dyrektor P.Stefański zakończył swoją wypowiedź. Punkt 5 Burmistrz Andrzej Brzeziński przedstawił stan finansowy gminy: - jednostki budŝetowe (środki pochodzące z kredytu w rachunku bankowym) ,19 zł Wykonanie dochodów i wydatków budŝetowych na dzień 21 czerwca 2012r. - dochody ,81 zł - wydatki ,14 zł Na dzień 21 czerwca 2012 roku ustalono nadwyŝkę w budŝecie na kwotę ,67 ZadłuŜenie na dzień 22 czerwca 2012r. wynosi: - kredyt na termomodernizację w Banku Zachodnim WBK 1/O Inowrocław - (z roku 2002) ,00 zł, - kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław ( z roku 2003) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu w PBS Janikowo ( z roku 2007) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu w BZ WBK ( z roku 2008) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu PKO BP ( z roku 2010) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu BGK (z roku 2011) ,57 zł - kredyt na pokrycie deficytu PBS (z roku 2011) ,00 zł - poŝyczka z WFOŚiGW ( z roku 2011) ,00 zł Razem kredyty i poŝyczki ,57 zł ZadłuŜenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień r. stanowi 48,11% kwoty planowanych dochodów. /Zał. Nr 2 do protokółu/ 2. Następnie Burmistrz złoŝył sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami. 1. Wydano 11 Zarządzeń Burmistrza w sprawie: 1) Przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budŝetu Gminy i Miasta Janikowo za I kwartał 2012 roku. 2) Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janikowo przeznaczonej do sprzedaŝy i dzierŝawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5 5 3) Powołania Komitetu wykonawczego do spraw organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Janikowo. 4) 2 - Zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na rok ) Zmieniające zarządzenie w sprawie ryczałtu na zakup ubioru słuŝbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego. 6) Przyjęcia informacji o wykonaniu budŝetu Gminy i Miasta Janikowo za rok ) Udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących inwestycji budowy ogrodzenia, uporządkowania i zagospodarowania na potrzeby działalności kulturalnej, terenu wokół MGOK w Janikowie. 8) Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 9) Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie. 10) Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Janikowie. Z realizacji uchwał: 1) Ogłoszono przetarg na: - sprzedaŝ działki w Janikowie pod budownictwo wielomieszkaniowe na ulicy Dworcowej cena wywoławcza ,00 zł netto - sprzedaŝy działek na ulicy Wiejskiej w Janikowie na cele mieszkaniowe, 2) sprzedano w przetargu działkę w Janikowie na ulicy Dworcowej na cele działalności gospodarczej za kwotę ,00 zł netto cena wywoławcza zł netto. 3) sprzedano najemcy lokal mieszkalny, ulica Ogrodowa za kwotę ,00 złotych, 4) dokonano zamiany lokali mieszkalnych ul. Słoneczna 3b/14 na ulicę Główną 21/6 /Zał. Nr 3 do protokółu/

6 6 Burmistrz do swojej wypowiedzi dodał, Ŝe program, o którym mówił Dyrektor Stefański będzie dotyczył równieŝ mieszkańców wsi Głogówiec, tylko spotkania będą się odbywały w świetlicy w Kołudzie Wielkiej. Został ogłoszony konkurs na realizację targowiska i w przyszłym roku powinna ruszyć jego budowa. Punkt 6 Składanie interpelacji Na XIX sesji nie zgłoszono interpelacji. Punkt 7 i 8 Skarbnik Hanna Kuczyńska przedstawiła proponowane zmiany w budŝecie, wyjaśniając, Ŝe zmiany w budŝecie na 2012 rok obejmują: DOCHODY BUDśETOWE: Dochody bieŝące: W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się planowane wpływu z usług. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych oraz zwiększa się plan dochodów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,00 zł. Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku Nr ST3/4820/2/2012/459 o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę ,00 zł zmniejsza się wpływy z tytułu subwencji oświatowe zgodnie z pismem Ministra Finansów. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się dochody uzyskanie z wynajmu pomieszczeń szkolnych, a o kwotę 9 000,00 zł wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów szkół podstawowych. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w oparciu o Aneks Nr 8 z dnia 12 czerwca 2012 roku do umowy Nr UDA-PKOL /08 do planu dochodów wprowadza się kwotę ,44 zł na realizację Projektu systemowego Poznaj siebie-inwestuj w siebie.

7 7 W dziale 926 Kultura fizyczna o łączną kwotę ,00 zł zwiększa się planowane dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie m.in. za wynajmowanie pomieszczeń. Dochody majątkowe: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł zwiększa się plan dochodów uzyskanych ze sprzedaŝy działek budowlanych. WYDATKI BUDśETOWE: Wydatki bieŝące: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z planowanymi w roku bieŝącym wyŝszymi wpływami z tytułu podatku rolnego, o kwotę ,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wpłaty na rzecz izb rolniczych. W dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, a zwiększeniu o łączną kwotę ,00 zł ulega plan wydatków przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W dziale 720 Informatyka o łączną kwotę ,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup usług i pokrycie kosztów dostępu do sieci Internet. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki za zakup materiałów i zakup usług dla USC o łączną kwotę 1 000,00 zł. Ponadto dokonuje się korekty w wydatkach przeznaczonych na wpłaty na PFRON poprzez zmniejszenie planu o kwotę ,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia dla urzędu gminy o kwotę ,89 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej łącznej kwoty 23,80 zł w wydatkach przeznaczonych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług, a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie dostaw energii elektrycznej dla OSP. Ponadto o kwotę 514,89 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miejskiego. W dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie prowizji naliczanej przez bank. W dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z planowanym zmniejszeniem wpływu subwencji oświatowej oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na

8 8 pokrycie kosztów ogrzewania szkół dokonuje się korekt w planach wydatków dotyczących oświaty. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na: - świadczenia bhp ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,00 zł, - zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500,00 zł, - pokrycie kosztów dowoŝenia dzieci do szkół ,00 zł. Zwiększenia dotyczą planowanych wydatków na: - zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł, - zakup środków Ŝywności do przygotowywania śniadań dla uczniów 9 000,00 - zakup usług pozostałych 4 000,00 zł, - opłaty za dostęp do sieci Internet 1 800,00 zł, - szkolenia pracowników 1 500,00 zł. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do planu wydatków wprowadza się kwotę ,44 zł na realizację Projektu systemowego Poznaj siebie-inwestuj w siebie. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlic szkolnych. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na róŝne opłaty i składki. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów, zakup usług i opłaty za udział w szkoleniach o łączną kwotę ,00 zł. Planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł. Wydatki majątkowe: W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do planu wydatków wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie oraz kwotę ,00 zł na budowę sieci wodociągowej w Janikowie. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się planowane wydatki na modernizację sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Janikowie o kwotę ,00 zł. Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę ,44 zł po stronie zwiększeń. Następnie Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata , wyjaśniając, Ŝe zmiany dotyczą kwot wydatków na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w WPF: Dokonuje się korekty w zakresie dochodów i wydatków.

9 9 Planowane na rok 2012 dochody i wydatki ogółem ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą: - dochody ogółem ,79 zł, - wydatki ogółem ,30 zł. PoniewaŜ nie zgłoszono pytań, co do przedstawionego projektu zmian w budŝecie Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszewska odczytała treść uchwały, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 4 / Następnie Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę zmieniająca WPF. Przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosowania. /zał.nr 5 / Punkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniŝek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo Dyrektor MGZO Agnieszka Majkowska wyjaśniła, Ŝe zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkolę lub placówkę określa rozmiar obniŝek, o których mowa w ust. 6. Zmiana niniejszej uchwały spowodowana jest zmniejszeniem liczby oddziałów w Szkole Podstawowej w Janikowie. W poprzedniej uchwale z 23 sierpnia 2000 r. stanowisko wicedyrektora tworzyło się w szkole kaŝdego typu, która liczy oddziałów, natomiast kolejne stanowisko w szkole, która liczyła 31 i więcej oddziałów. Zgodnie z nowym brzmieniem uchwały stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole kaŝdego typu, która liczy oddziałów, a kolejne stanowisko wicedyrektora w szkole, która liczy 23 i więcej oddziałów. Ze względu na fakt, iŝ Szkoła Podstawowa w Janikowie mieści się w dwóch budynkach: na ul. Szkolnej 1 i na ul. Biskupa Michała Kozala 3, zasadne jest, by utworzone były w niej dwa stanowiska wicedyrektorów.

10 10 Projekt uchwały został zaopiniowany przez istniejące na terenie Gminy Janikowa związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 6/ Punkt 10 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak równieŝ nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o róŝnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo A.Majkowska - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 7 pkt 3 nakłada na organ prowadzący szkoły m.in. obowiązek określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŝnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów. Zmiana dotychczasowej uchwały dotyczy właśnie czasu pracy pedagoga, psychologa i logopedy. Dotychczas tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy tych nauczycieli wynosił 23 godziny. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ prowadzący szkołę ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli specjalistów, nie dłuŝszy niŝ 40 godzin. Niniejsza uchwała wprowadza pensum dla pedagogów, psychologów szkolnych i logopedów w wysokości 25 godzin. Zwiększenie wymiaru pensum ww. nauczycieli było podyktowane koniecznością zapewnienia uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb. Projekt uchwały został zaopiniowany przez istniejące na terenie Gminy Janikowa związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 7/

11 Punkt Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo A.Majkowska wyjaśniła, Ŝe uchwała stanowi wykonanie upowaŝnienia zawartego w art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Obecnie propozycja jest ustalona w wysokości: 1) dla 1 osoby 1 zł; 2) dla 2 osób 2 zł; 3) dla 3 i więcej osób 3 zł. Projekt uchwały został równieŝ uzgodniony ze Związkami Zawodowymi. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 8/ Punkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŝy lokalu mieszkalnego. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe o odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej bonifikaty prosi osoba samotna, nie posiadająca dzieci. Lokal mieszkalny znajduje się na ulicy Słonecznej, został sprzedany najemcy w 2009r. z bonifikatą 60% Właściciel swój lokal mieszkalny chce przekazać za doŝywocie siostrzenicy Radna Małgorzata Stolecka zapytała, czy podjęcie tej uchwały nie będzie skutkowało większą ilością takich wniosków. Burmistrz jest to osoba po osiemdziesiątce, samotna. Za kaŝdym razem i tak taką decyzję musi zaakceptować Rada. Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszewska Rada ustaliła uchwałą pewne zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaŝy lokali mieszkalnych. JeŜeli ta osoba chce być pewna, Ŝe to mieszkanie otrzyma siostrzenica, moŝe to zrobić w formie

12 12 testamentu i w ten sposób problem zostanie rozwiązany. Robiony jest wyjątek od zasady, którą radni sami ustalili w uchwale. Burmistrz powiedział, Ŝe to samo mówił temu Panu, ale chce on to wszystko pozałatwiać jeszcze przed śmiercią. Okres 5 lat karencji, co do sprzedaŝy lokalu mieszkalnego przejdzie na osobę, która otrzyma ten lokal. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań i uwag, Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 2 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania./zał.nr 9 / Punkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyraŝenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnych zasobów nieruchomości Gminy Janikowo. Burmistrz Andrzej Brzeziński wyjaśnił, Ŝe do sprzedaŝy przeznacza się lokal uŝytkowy garaŝ, który nie jest przedmiotem najmu ani dzierŝawy. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań i uwag, Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania./zał.nr 10/ Punkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na oddanie w dzierŝawę nieruchomości. W punkcie tym z-ca burmistrza Jacek Duma wyjaśnił, Ŝe nieruchomości, o których mowa w uchwale były juŝ przedmiotem najmu przez te same podmioty, które zwróciły się o ponowne ich wydzierŝawienie. Znajdują się w Wierzejewicach na cele rolne i w Janikowie na ulicy Ogrodowej, na cele prowadzenia działalności handlowej. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań i uwag Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta przy 14 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 11 /

13 Punkt Uchwałą w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych. Jacek Duma wyjaśnił, Ŝe zaliczenie dróg wymienionych w niniejszej uchwale do kategorii dróg gminnych obejmuje drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełnienie dróg, które słuŝą miejscowym potrzebom. Stworzy to takŝe moŝliwości dla prawidłowej obsługi ruchu lokalnego i ubieganie się o środki zewnętrzne przy realizacji inwestycji drogowych. Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszeska czy w gminie Janikowo są jeszcze drogi nie zaliczone do kategorii dróg gminnych? J.Duma tak, jest to robione sukcesywnie, taką drogę trzeba wyznaczyć geoidezyjnie, uzyskać opinię Powiatu. Radny Bogdan Kopczyński dlaczego zaczyna się od obwodnicy? Gmina będzie miała zwiększone koszty związane z utrzymaniem tej drogi. Z-ca burmistrza gmina i tak utrzymuje wszystkie drogi, czy one są w katalogu dróg gminnych czy nie. Większość dróg jest juŝ zaliczone do kategorii dróg gminnych. B. Kopczyński jeŝeli chodzi o ulicę Wędkarską, to czy jest to podyktowane tym, aby osoby tam mieszkające miały dojazd? J.Duma ta droga i tak jest gminna, a utrzymywać trzeba wszystkie drogi. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się od głosowania. /zał. nr 12/ Punkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 1) Sprawozdanie finansowe za 2011r. przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Kuczyńska /zał. nr 13 do protokołu/ 2) Dyskusja W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 3) Podjęcie uchwały

14 14 Wobec nie zgłoszenia pytań i uwag, Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał treść uchwały, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał. Nr 14/ Punkt 17 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. 1) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŝetu za 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011r. i informację o stanie mienia gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Kuczyńska /zał. 15 nr do protokołu/ 2) następnie Skarbnik zapoznała wszystkich z Uchwałą Nr 8/S/2012 Składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wyraŝenia opinii o przedłoŝonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowa sprawozdaniu z wykonania budŝetu gminy za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Z danych wykazanych w sprawozdaniach budŝetowych oraz sprawozdaniu opisowym wynika, Ŝe Gmina spełniła wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, Ŝe na koniec roku budŝetowego wykonane wydatki bieŝące nie mogą być wyŝsze, iŝ wykonane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, pochodzące z rozliczenia zobowiązań długoterminowych z lat ubiegłych. Ponadto w opinii wykazano, Ŝe Gmina zamknęła rok 2011 ze zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi na skutek braku środków finansowych na rachunku bankowym. W sprawozdaniu zaznaczono, Ŝe na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budŝetu zobowiązania te w przewaŝającej części zostały uregulowane. JednakŜe dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych jest zjawiskiem niepokojącym, świadczącym o utracie płynności finansowej jednostki. PowyŜsza sytuacja rodzi zagroŝenie braku moŝliwości wykonywania podstawowych zadań Gminy Janikowo. W związku z powyŝszym Gmina powinna podjąć działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej. /zał. nr 16/

15 15 Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie wykonania budŝetu i opinii RIO. Przewodniczący Rady Roman Jaszcz poinformował, Ŝe nad wykonaniem budŝetu za 2011 rok pracowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Janikowie, która sporządziła wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Roman Jaszcz poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Jerzego Karaszewskiego o przedstawienie w/w opinii. 3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie przedstawił wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. i opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budŝetu za 2011r., z której wynika, Ŝe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Janikowie opiniuje pozytywnie wykonanie budŝetu Gminy i Miasta Janikowo za 2011 rok i występuje do Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrzejowi Brzezińskiemu. Pod opinią podpisało się 5 z 5 członków Komisji Rewizyjnej. /zał. nr 17/ 4) Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej podlega takŝe zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał wszystkich uczestniczących w obradach sesji z Uchwałą Nr 14/Kr/2012 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wyraŝenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2011 rok. W/w Skład Orzekający uznał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2010 rok, jako prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa. Skład Orzekający uznał, Ŝe przedłoŝony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie oparto na ocenie wykonania budŝetu, co jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium,

16 16 wynikającego z przytoczonego powyŝej art.. 18a ust. 3 ustawy gminnym. /zał. nr 18/ o samorządzie 5) Dyskusja. Kolejno w dyskusji głos zabrali: - Radny Bogdan Kopczyński powiedział, Ŝe jego stanowisko w sprawie absolutorium jest znane Komisji Rady. Chciałby jednak wyjaśnić, za co dawane jest absolutorium Burmistrzowi, poniewaŝ wyborcy zarzucają, Ŝe nie są wykonywane pewne rzeczy, a radni dają Burmistrzowi absolutorium. Natomiast oceniane jest tylko wykonanie finansowe budŝetu, a nie zadaniowe. Radny przytoczył analizę na temat absolutorium Pani Józefy Byczkowskiej (www.jozefabyczkowska.pl). Zgodnie z art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zakres przedmiotowy kontroli w procesie absolutoryjnym: W procesie absolutoryjnym kontrolą obejmujemy tylko wykonanie budŝetu, Wykonanie budŝetu to realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przez organ wykonawczy. Analizując znaczenie słowa absolutorium zgodnie z definicją przytoczoną przez autorów Wielkiego słownika wyrazów obcych i trudnych naleŝałoby uznać, iŝ jest to przyjęcie przez organ ustawodawczy sprawozdania organu wykonawczego, które dotyczy działalności głównie finansowej za okres minionego roku. Łacińskie podstawy znaczenia słowa absolutorium oznaczały zwalniać, rozwiązywać. Potwierdza to równieŝ interpretacja znaczenia słowa absolutorium zaprezentowana przez Władysława Kopalińskiego: absolutorium - zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej, uznanie jej za prawidłową. Encyklopedyści poszli dalej w analizie znaczenia słowa absolutorium i uznali, iŝ jest to akt organu naczelnego uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego za prawidłową. Krótko mówiąc absolutorium dotyczy jedynie wykonania budŝetu a nie odnosi się do całokształtu działalności włodarza.

17 17 Udzielając absolutorium, akceptuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budŝetu zarówno pod kątem poprawności rachunkowej, rzetelności jak i kompletności przedstawionych danych.. O czym jednak naleŝy pamiętać przede wszystkim. Poprzez instytucję absolutorium radni wyraŝają ocenę z finansowego wykonania budŝetu a nie oceniają poprawności sprawowania mandatu burmistrza / wójta, czy teŝ nie oceniają politycznego zaangaŝowania w realizację programów przedwyborczych. Na to będzie czas przed wyborami!!! Radny Kopczyński zwrócił uwagę na cześć zapisu w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej na temat wykonania budŝetu Gminy Janikowo za 2011 rok, która mówi o załamaniu finansów gminy. Radny dodał, Ŝe po wyjaśnieniu Pani Skarbnik będzie głosował tak jak postanowił. Na tym radny Bogdan Kopczyński zakończył swoją wypowiedź. - Przewodniczący Rady Roman Jaszcz powiedział, Ŝe wysłuchano opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2011 rok. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania budŝetu Gminy janikowo za 2011 rok. Komisja w swojej opinii wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy uznała wniosek Komisji Rewizyjnej, jako prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa. Przewodniczący dodał, Ŝe realizacja budŝetu w 2011 roku napotkała na trudności w realizacji dochodów. Miała na to wpływ trudna sytuacja osób fizycznych i prawnych, podatników Gminy Janikowo. Gmina wykonała największą inwestycję w 2011r. Przewodniczący prosił radę o poparcie wykonania tego budŝetu i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. - Burmistrz Andrzej Brzeziński powiedział, Ŝe absolutorium daje się Burmistrzowi, ale właściwie jest ono dla Pani Skarbnik, poniewaŝ to ona dba o wszystkie finanse gminy. Burmistrz odniósł się do wykazanych w sprawozdaniach na

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 4 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 5 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 6 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko

Bardziej szczegółowo