P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie otworzył XIX sesję i po powitaniu radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy Hannę Kuczyńską, Sekretarz Aleksandrę Szczesiak, kierowników jednostek, sołtysów z terenu Gminy Janikowo, oraz gości, oznajmił, iŝ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał./ lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu/ Nieobecni radni podczas stwierdzenia quorum to: radna Halina Bielińska - usprawiedliwiona Protokolantem XIX sesji była podinspektor d/s obsługi Rady Miejskiej w Janikowie Barbara Smolik. Przewodniczący Rady Roman Jaszcz przedstawił projekt porządku obrad. Wobec nie zgłoszenia propozycji zmian w porządku obrad Rada jednogłośnie 14 głosami za przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie i przywitanie przybyłych na sesję. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z prac w okresie pomiędzy sesjami (z realizacji uchwał, informacja o stanie środków finansowych gminy). 6. Składanie interpelacji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na 2012r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru zniŝek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym

2 2 powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo. 10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak równieŝ nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o róŝnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŝy lokalu mieszkalnego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na zbycie nieruchomości w gminnych zasobów nieruchomości 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na oddanie w dzierŝawę nieruchomości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 1) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011r. 2) Dyskusja 3) Podjęcie uchwały 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. 1) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŝetu za 2011r. 2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyraŝenia opinii o przedłoŝonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo sprawozdaniu z wykonania budŝetu gminy za 2011r. wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy. 3) Przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. i opinii Komisji Rewizyjnej o realizacji budŝetu za 2011r. 4) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyraŝenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2011r.

3 5) Dyskusja. 6) Podjęcie uchwały Odpowiedzi na interpelacje. 19. Wnioski i zapytania. 20. Zakończenie sesji. Punkt 4 Przewodniczący Rady Roman Jaszcz poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został sporządzony i był wyłoŝony do wglądu w biurze rady. KaŜdy z radnych mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualne zastrzeŝenia. Rada przyjęła protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Janikowie 14 głosami za - jednogłośnie. Przewodniczący Rady Roman Jaszcz powiedział, Ŝe na sali obrad jest Dyrektor Powiatowego Biura Pracy z Inowrocławia Przemysław Stefański, który poprosił o udzielenie mu głosu. Dyrektor przedstawił załoŝenia projektu innowacyjnego Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Partner w Bydgoszczy. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu z programem tym zgłosił się do 3 gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego, z którymi dobrze układa się współpraca. Program skierowany jest do mieszkańców z terenów wiejskich, głównie, gdzie wcześniej działały PGR. Dyrektor powiedział, Ŝe na terenie gminy Janikowo na miejsce spotkań wybrano wieś Kołudę Wielką. Programem zostaną objęte osoby bezrobotne w najtrudniejszej sytuacji. Niektóre osoby trudno przekonać, aby udały się do biura pracy, a na swoim terenie kaŝdy czuje się bezpiecznie i dlatego wychodzi się z programem w teren. Projekt został poprzedzony badaniami wykonanymi w Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Z badań wynika, Ŝe prawie 3% kobiet z terenów wiejskich miało myśli samobójcze. P. Stefański dodał, Ŝe liczy tutaj na współpracę z sołtysami. W Polsce realizowano kilka takich projektów. Opiekunem tego projektu jest Pani Monika Berkowska.

4 4 Na tym Dyrektor P.Stefański zakończył swoją wypowiedź. Punkt 5 Burmistrz Andrzej Brzeziński przedstawił stan finansowy gminy: - jednostki budŝetowe (środki pochodzące z kredytu w rachunku bankowym) ,19 zł Wykonanie dochodów i wydatków budŝetowych na dzień 21 czerwca 2012r. - dochody ,81 zł - wydatki ,14 zł Na dzień 21 czerwca 2012 roku ustalono nadwyŝkę w budŝecie na kwotę ,67 ZadłuŜenie na dzień 22 czerwca 2012r. wynosi: - kredyt na termomodernizację w Banku Zachodnim WBK 1/O Inowrocław - (z roku 2002) ,00 zł, - kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław ( z roku 2003) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu w PBS Janikowo ( z roku 2007) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu w BZ WBK ( z roku 2008) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu PKO BP ( z roku 2010) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu BGK (z roku 2011) ,57 zł - kredyt na pokrycie deficytu PBS (z roku 2011) ,00 zł - poŝyczka z WFOŚiGW ( z roku 2011) ,00 zł Razem kredyty i poŝyczki ,57 zł ZadłuŜenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień r. stanowi 48,11% kwoty planowanych dochodów. /Zał. Nr 2 do protokółu/ 2. Następnie Burmistrz złoŝył sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami. 1. Wydano 11 Zarządzeń Burmistrza w sprawie: 1) Przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budŝetu Gminy i Miasta Janikowo za I kwartał 2012 roku. 2) Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janikowo przeznaczonej do sprzedaŝy i dzierŝawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5 5 3) Powołania Komitetu wykonawczego do spraw organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Janikowo. 4) 2 - Zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na rok ) Zmieniające zarządzenie w sprawie ryczałtu na zakup ubioru słuŝbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego. 6) Przyjęcia informacji o wykonaniu budŝetu Gminy i Miasta Janikowo za rok ) Udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących inwestycji budowy ogrodzenia, uporządkowania i zagospodarowania na potrzeby działalności kulturalnej, terenu wokół MGOK w Janikowie. 8) Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 9) Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie. 10) Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Janikowie. Z realizacji uchwał: 1) Ogłoszono przetarg na: - sprzedaŝ działki w Janikowie pod budownictwo wielomieszkaniowe na ulicy Dworcowej cena wywoławcza ,00 zł netto - sprzedaŝy działek na ulicy Wiejskiej w Janikowie na cele mieszkaniowe, 2) sprzedano w przetargu działkę w Janikowie na ulicy Dworcowej na cele działalności gospodarczej za kwotę ,00 zł netto cena wywoławcza zł netto. 3) sprzedano najemcy lokal mieszkalny, ulica Ogrodowa za kwotę ,00 złotych, 4) dokonano zamiany lokali mieszkalnych ul. Słoneczna 3b/14 na ulicę Główną 21/6 /Zał. Nr 3 do protokółu/

6 6 Burmistrz do swojej wypowiedzi dodał, Ŝe program, o którym mówił Dyrektor Stefański będzie dotyczył równieŝ mieszkańców wsi Głogówiec, tylko spotkania będą się odbywały w świetlicy w Kołudzie Wielkiej. Został ogłoszony konkurs na realizację targowiska i w przyszłym roku powinna ruszyć jego budowa. Punkt 6 Składanie interpelacji Na XIX sesji nie zgłoszono interpelacji. Punkt 7 i 8 Skarbnik Hanna Kuczyńska przedstawiła proponowane zmiany w budŝecie, wyjaśniając, Ŝe zmiany w budŝecie na 2012 rok obejmują: DOCHODY BUDśETOWE: Dochody bieŝące: W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się planowane wpływu z usług. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych oraz zwiększa się plan dochodów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,00 zł. Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku Nr ST3/4820/2/2012/459 o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę ,00 zł zmniejsza się wpływy z tytułu subwencji oświatowe zgodnie z pismem Ministra Finansów. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się dochody uzyskanie z wynajmu pomieszczeń szkolnych, a o kwotę 9 000,00 zł wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów szkół podstawowych. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w oparciu o Aneks Nr 8 z dnia 12 czerwca 2012 roku do umowy Nr UDA-PKOL /08 do planu dochodów wprowadza się kwotę ,44 zł na realizację Projektu systemowego Poznaj siebie-inwestuj w siebie.

7 7 W dziale 926 Kultura fizyczna o łączną kwotę ,00 zł zwiększa się planowane dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie m.in. za wynajmowanie pomieszczeń. Dochody majątkowe: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł zwiększa się plan dochodów uzyskanych ze sprzedaŝy działek budowlanych. WYDATKI BUDśETOWE: Wydatki bieŝące: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z planowanymi w roku bieŝącym wyŝszymi wpływami z tytułu podatku rolnego, o kwotę ,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wpłaty na rzecz izb rolniczych. W dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, a zwiększeniu o łączną kwotę ,00 zł ulega plan wydatków przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W dziale 720 Informatyka o łączną kwotę ,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup usług i pokrycie kosztów dostępu do sieci Internet. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki za zakup materiałów i zakup usług dla USC o łączną kwotę 1 000,00 zł. Ponadto dokonuje się korekty w wydatkach przeznaczonych na wpłaty na PFRON poprzez zmniejszenie planu o kwotę ,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia dla urzędu gminy o kwotę ,89 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej łącznej kwoty 23,80 zł w wydatkach przeznaczonych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług, a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie dostaw energii elektrycznej dla OSP. Ponadto o kwotę 514,89 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miejskiego. W dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie prowizji naliczanej przez bank. W dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z planowanym zmniejszeniem wpływu subwencji oświatowej oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na

8 8 pokrycie kosztów ogrzewania szkół dokonuje się korekt w planach wydatków dotyczących oświaty. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na: - świadczenia bhp ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,00 zł, - zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500,00 zł, - pokrycie kosztów dowoŝenia dzieci do szkół ,00 zł. Zwiększenia dotyczą planowanych wydatków na: - zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł, - zakup środków Ŝywności do przygotowywania śniadań dla uczniów 9 000,00 - zakup usług pozostałych 4 000,00 zł, - opłaty za dostęp do sieci Internet 1 800,00 zł, - szkolenia pracowników 1 500,00 zł. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do planu wydatków wprowadza się kwotę ,44 zł na realizację Projektu systemowego Poznaj siebie-inwestuj w siebie. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlic szkolnych. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na róŝne opłaty i składki. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów, zakup usług i opłaty za udział w szkoleniach o łączną kwotę ,00 zł. Planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł. Wydatki majątkowe: W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do planu wydatków wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie oraz kwotę ,00 zł na budowę sieci wodociągowej w Janikowie. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się planowane wydatki na modernizację sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Janikowie o kwotę ,00 zł. Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę ,44 zł po stronie zwiększeń. Następnie Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata , wyjaśniając, Ŝe zmiany dotyczą kwot wydatków na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w WPF: Dokonuje się korekty w zakresie dochodów i wydatków.

9 9 Planowane na rok 2012 dochody i wydatki ogółem ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą: - dochody ogółem ,79 zł, - wydatki ogółem ,30 zł. PoniewaŜ nie zgłoszono pytań, co do przedstawionego projektu zmian w budŝecie Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszewska odczytała treść uchwały, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 4 / Następnie Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę zmieniająca WPF. Przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosowania. /zał.nr 5 / Punkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniŝek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo Dyrektor MGZO Agnieszka Majkowska wyjaśniła, Ŝe zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkolę lub placówkę określa rozmiar obniŝek, o których mowa w ust. 6. Zmiana niniejszej uchwały spowodowana jest zmniejszeniem liczby oddziałów w Szkole Podstawowej w Janikowie. W poprzedniej uchwale z 23 sierpnia 2000 r. stanowisko wicedyrektora tworzyło się w szkole kaŝdego typu, która liczy oddziałów, natomiast kolejne stanowisko w szkole, która liczyła 31 i więcej oddziałów. Zgodnie z nowym brzmieniem uchwały stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole kaŝdego typu, która liczy oddziałów, a kolejne stanowisko wicedyrektora w szkole, która liczy 23 i więcej oddziałów. Ze względu na fakt, iŝ Szkoła Podstawowa w Janikowie mieści się w dwóch budynkach: na ul. Szkolnej 1 i na ul. Biskupa Michała Kozala 3, zasadne jest, by utworzone były w niej dwa stanowiska wicedyrektorów.

10 10 Projekt uchwały został zaopiniowany przez istniejące na terenie Gminy Janikowa związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 6/ Punkt 10 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak równieŝ nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o róŝnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo A.Majkowska - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 7 pkt 3 nakłada na organ prowadzący szkoły m.in. obowiązek określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŝnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów. Zmiana dotychczasowej uchwały dotyczy właśnie czasu pracy pedagoga, psychologa i logopedy. Dotychczas tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy tych nauczycieli wynosił 23 godziny. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ prowadzący szkołę ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli specjalistów, nie dłuŝszy niŝ 40 godzin. Niniejsza uchwała wprowadza pensum dla pedagogów, psychologów szkolnych i logopedów w wysokości 25 godzin. Zwiększenie wymiaru pensum ww. nauczycieli było podyktowane koniecznością zapewnienia uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb. Projekt uchwały został zaopiniowany przez istniejące na terenie Gminy Janikowa związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 7/

11 Punkt Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo A.Majkowska wyjaśniła, Ŝe uchwała stanowi wykonanie upowaŝnienia zawartego w art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Obecnie propozycja jest ustalona w wysokości: 1) dla 1 osoby 1 zł; 2) dla 2 osób 2 zł; 3) dla 3 i więcej osób 3 zł. Projekt uchwały został równieŝ uzgodniony ze Związkami Zawodowymi. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 8/ Punkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŝy lokalu mieszkalnego. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe o odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej bonifikaty prosi osoba samotna, nie posiadająca dzieci. Lokal mieszkalny znajduje się na ulicy Słonecznej, został sprzedany najemcy w 2009r. z bonifikatą 60% Właściciel swój lokal mieszkalny chce przekazać za doŝywocie siostrzenicy Radna Małgorzata Stolecka zapytała, czy podjęcie tej uchwały nie będzie skutkowało większą ilością takich wniosków. Burmistrz jest to osoba po osiemdziesiątce, samotna. Za kaŝdym razem i tak taką decyzję musi zaakceptować Rada. Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszewska Rada ustaliła uchwałą pewne zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaŝy lokali mieszkalnych. JeŜeli ta osoba chce być pewna, Ŝe to mieszkanie otrzyma siostrzenica, moŝe to zrobić w formie

12 12 testamentu i w ten sposób problem zostanie rozwiązany. Robiony jest wyjątek od zasady, którą radni sami ustalili w uchwale. Burmistrz powiedział, Ŝe to samo mówił temu Panu, ale chce on to wszystko pozałatwiać jeszcze przed śmiercią. Okres 5 lat karencji, co do sprzedaŝy lokalu mieszkalnego przejdzie na osobę, która otrzyma ten lokal. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań i uwag, Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 2 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania./zał.nr 9 / Punkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyraŝenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnych zasobów nieruchomości Gminy Janikowo. Burmistrz Andrzej Brzeziński wyjaśnił, Ŝe do sprzedaŝy przeznacza się lokal uŝytkowy garaŝ, który nie jest przedmiotem najmu ani dzierŝawy. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań i uwag, Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania./zał.nr 10/ Punkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na oddanie w dzierŝawę nieruchomości. W punkcie tym z-ca burmistrza Jacek Duma wyjaśnił, Ŝe nieruchomości, o których mowa w uchwale były juŝ przedmiotem najmu przez te same podmioty, które zwróciły się o ponowne ich wydzierŝawienie. Znajdują się w Wierzejewicach na cele rolne i w Janikowie na ulicy Ogrodowej, na cele prowadzenia działalności handlowej. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań i uwag Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta przy 14 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał.nr 11 /

13 Punkt Uchwałą w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych. Jacek Duma wyjaśnił, Ŝe zaliczenie dróg wymienionych w niniejszej uchwale do kategorii dróg gminnych obejmuje drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełnienie dróg, które słuŝą miejscowym potrzebom. Stworzy to takŝe moŝliwości dla prawidłowej obsługi ruchu lokalnego i ubieganie się o środki zewnętrzne przy realizacji inwestycji drogowych. Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszeska czy w gminie Janikowo są jeszcze drogi nie zaliczone do kategorii dróg gminnych? J.Duma tak, jest to robione sukcesywnie, taką drogę trzeba wyznaczyć geoidezyjnie, uzyskać opinię Powiatu. Radny Bogdan Kopczyński dlaczego zaczyna się od obwodnicy? Gmina będzie miała zwiększone koszty związane z utrzymaniem tej drogi. Z-ca burmistrza gmina i tak utrzymuje wszystkie drogi, czy one są w katalogu dróg gminnych czy nie. Większość dróg jest juŝ zaliczone do kategorii dróg gminnych. B. Kopczyński jeŝeli chodzi o ulicę Wędkarską, to czy jest to podyktowane tym, aby osoby tam mieszkające miały dojazd? J.Duma ta droga i tak jest gminna, a utrzymywać trzeba wszystkie drogi. Wobec nie zgłoszenia więcej pytań Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się od głosowania. /zał. nr 12/ Punkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 1) Sprawozdanie finansowe za 2011r. przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Kuczyńska /zał. nr 13 do protokołu/ 2) Dyskusja W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 3) Podjęcie uchwały

14 14 Wobec nie zgłoszenia pytań i uwag, Przewodniczący Rady Roman Jaszcz odczytał treść uchwały, następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym się od głosowania. /zał. Nr 14/ Punkt 17 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. 1) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŝetu za 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011r. i informację o stanie mienia gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Kuczyńska /zał. 15 nr do protokołu/ 2) następnie Skarbnik zapoznała wszystkich z Uchwałą Nr 8/S/2012 Składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wyraŝenia opinii o przedłoŝonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowa sprawozdaniu z wykonania budŝetu gminy za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Z danych wykazanych w sprawozdaniach budŝetowych oraz sprawozdaniu opisowym wynika, Ŝe Gmina spełniła wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, Ŝe na koniec roku budŝetowego wykonane wydatki bieŝące nie mogą być wyŝsze, iŝ wykonane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, pochodzące z rozliczenia zobowiązań długoterminowych z lat ubiegłych. Ponadto w opinii wykazano, Ŝe Gmina zamknęła rok 2011 ze zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi na skutek braku środków finansowych na rachunku bankowym. W sprawozdaniu zaznaczono, Ŝe na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budŝetu zobowiązania te w przewaŝającej części zostały uregulowane. JednakŜe dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych jest zjawiskiem niepokojącym, świadczącym o utracie płynności finansowej jednostki. PowyŜsza sytuacja rodzi zagroŝenie braku moŝliwości wykonywania podstawowych zadań Gminy Janikowo. W związku z powyŝszym Gmina powinna podjąć działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej. /zał. nr 16/

15 15 Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie wykonania budŝetu i opinii RIO. Przewodniczący Rady Roman Jaszcz poinformował, Ŝe nad wykonaniem budŝetu za 2011 rok pracowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Janikowie, która sporządziła wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Roman Jaszcz poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Jerzego Karaszewskiego o przedstawienie w/w opinii. 3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie przedstawił wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011r. i opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budŝetu za 2011r., z której wynika, Ŝe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Janikowie opiniuje pozytywnie wykonanie budŝetu Gminy i Miasta Janikowo za 2011 rok i występuje do Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrzejowi Brzezińskiemu. Pod opinią podpisało się 5 z 5 członków Komisji Rewizyjnej. /zał. nr 17/ 4) Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, Ŝe opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej podlega takŝe zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał wszystkich uczestniczących w obradach sesji z Uchwałą Nr 14/Kr/2012 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wyraŝenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2011 rok. W/w Skład Orzekający uznał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2010 rok, jako prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa. Skład Orzekający uznał, Ŝe przedłoŝony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie oparto na ocenie wykonania budŝetu, co jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium,

16 16 wynikającego z przytoczonego powyŝej art.. 18a ust. 3 ustawy gminnym. /zał. nr 18/ o samorządzie 5) Dyskusja. Kolejno w dyskusji głos zabrali: - Radny Bogdan Kopczyński powiedział, Ŝe jego stanowisko w sprawie absolutorium jest znane Komisji Rady. Chciałby jednak wyjaśnić, za co dawane jest absolutorium Burmistrzowi, poniewaŝ wyborcy zarzucają, Ŝe nie są wykonywane pewne rzeczy, a radni dają Burmistrzowi absolutorium. Natomiast oceniane jest tylko wykonanie finansowe budŝetu, a nie zadaniowe. Radny przytoczył analizę na temat absolutorium Pani Józefy Byczkowskiej (www.jozefabyczkowska.pl). Zgodnie z art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zakres przedmiotowy kontroli w procesie absolutoryjnym: W procesie absolutoryjnym kontrolą obejmujemy tylko wykonanie budŝetu, Wykonanie budŝetu to realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przez organ wykonawczy. Analizując znaczenie słowa absolutorium zgodnie z definicją przytoczoną przez autorów Wielkiego słownika wyrazów obcych i trudnych naleŝałoby uznać, iŝ jest to przyjęcie przez organ ustawodawczy sprawozdania organu wykonawczego, które dotyczy działalności głównie finansowej za okres minionego roku. Łacińskie podstawy znaczenia słowa absolutorium oznaczały zwalniać, rozwiązywać. Potwierdza to równieŝ interpretacja znaczenia słowa absolutorium zaprezentowana przez Władysława Kopalińskiego: absolutorium - zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej, uznanie jej za prawidłową. Encyklopedyści poszli dalej w analizie znaczenia słowa absolutorium i uznali, iŝ jest to akt organu naczelnego uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego za prawidłową. Krótko mówiąc absolutorium dotyczy jedynie wykonania budŝetu a nie odnosi się do całokształtu działalności włodarza.

17 17 Udzielając absolutorium, akceptuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budŝetu zarówno pod kątem poprawności rachunkowej, rzetelności jak i kompletności przedstawionych danych.. O czym jednak naleŝy pamiętać przede wszystkim. Poprzez instytucję absolutorium radni wyraŝają ocenę z finansowego wykonania budŝetu a nie oceniają poprawności sprawowania mandatu burmistrza / wójta, czy teŝ nie oceniają politycznego zaangaŝowania w realizację programów przedwyborczych. Na to będzie czas przed wyborami!!! Radny Kopczyński zwrócił uwagę na cześć zapisu w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej na temat wykonania budŝetu Gminy Janikowo za 2011 rok, która mówi o załamaniu finansów gminy. Radny dodał, Ŝe po wyjaśnieniu Pani Skarbnik będzie głosował tak jak postanowił. Na tym radny Bogdan Kopczyński zakończył swoją wypowiedź. - Przewodniczący Rady Roman Jaszcz powiedział, Ŝe wysłuchano opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janikowa za 2011 rok. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania budŝetu Gminy janikowo za 2011 rok. Komisja w swojej opinii wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy uznała wniosek Komisji Rewizyjnej, jako prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa. Przewodniczący dodał, Ŝe realizacja budŝetu w 2011 roku napotkała na trudności w realizacji dochodów. Miała na to wpływ trudna sytuacja osób fizycznych i prawnych, podatników Gminy Janikowo. Gmina wykonała największą inwestycję w 2011r. Przewodniczący prosił radę o poparcie wykonania tego budŝetu i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. - Burmistrz Andrzej Brzeziński powiedział, Ŝe absolutorium daje się Burmistrzowi, ale właściwie jest ono dla Pani Skarbnik, poniewaŝ to ona dba o wszystkie finanse gminy. Burmistrz odniósł się do wykazanych w sprawozdaniach na

18 18 koniec 2011 roku zobowiązaniach wymagalnych, wyjaśniając, Ŝe powstały, poniewaŝ spłacono kredyt z dochodów własnych. Planowany był większy deficyt niŝ został wykonany. Działania Pani Skarbnik i decyzje radnych dotyczące dokonywanych zmian w budŝecie doprowadziły do tego, Ŝe nie było duŝych problemów na koniec roku. ZadłuŜenie spadło poniŝej 19 mln złotych i poniŝej 50 %. Widząc coraz lepszą współpracę porozumiemy się, co do merytorycznych działań, które zadowoliłyby wyborców radnych z poszczególnych okręgów. Samo umorzenie podatków to 700 tys. złotych. JeŜeli chodzi o Janipol to się cały czas, rozbudowywują. Chcą zamienić działkę z Inochłodem i rozbudować hale do ulicy Dworcowej, aby usprawnić proces produkcyjny. Nie składają juŝ wniosku o umorzenia podatków. Na tym Dyskusja została zakończona. 6) Podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo za 2011 rok. Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały absolutoryjnej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowa za 2011 rok. Za udzieleniem absolutorium w głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych na obecnych 14 radnych podczas głosowania, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymującym się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe udzielono Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo absolutorium za 2011 rok. /zał. Nr 19 do protokółu/ Przewodniczący Rady Roman Jaszcz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszewska wręczyli kwiaty Burmistrzowi i Skarbnikowi. Punkt 18, 19 i 29 1) Przewodniczący Rady przedstawił pismo radnego Powiatu Inowrocławskiego Ryszarda Dernoga, skierowane do Przewodniczącego Rady. W piśmie tym radny informuje, Ŝe odbył rozmowę ze Starostą Powiatu Inowrocławskiego oraz skierował do niego pismo z prośbą o naprawienie drogi powiatowej nr 2549C w miejscowości

19 19 Wierzejewice. Ustalono, Ŝe rzeczywiście droga ta wymaga remontu i Starosta obiecał, Ŝe problem zostanie przedstawiony członkom Zarządu Powiatu. 2) Przewodniczący Rady udzielił głosu P. Janowi Gnutek Przewodniczącemu LZS. P. Gnutek przedstawił zebranym wyniki jakie reprezentacja Janikowa osiągnęła na olimpiadzie Londyn Tuchola 2012r. Do finału dostało się 80 zawodników. DruŜynowo zajęto 7 miejsce. Indywidualnie wygrywano w wielu konkurencjach. P. Jan Gnutek podziękował Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady za wsparcie finansowe i pomoc w realizacji tego zadania. Na ręce Burmistrza wręczył wszystkie puchary jakie otrzymano oraz srebrny medal piłkarzy noŝnych. Przewodniczący rady pogratulował osiągniętych wyników i powiedział, Ŝe te osiągnięcia i udział reprezentantów naszej gminy to jest występ dla wspólnego dobra całego miasta i gminy. Następnie nastąpiła dyskusja. Kolejno głos zabrali: 1) Radny Grzegorz Czerwiński pogratulował osiągnięć, powiedział, Ŝe jednak pozostał pewien niedosyt, zwłaszcza jeŝeli chodzi o brak złotego medalu w piłce koszykowej dziewcząt. Ich osiągnięcia wskazywały, Ŝe mają szansę na zwycięstwo. Radny Andrzej Wierciszewski powiedział, Ŝe jest mu przykro, iŝ takie słowa tutaj padają, poniewaŝ osobiście był zaangaŝowany w tą olimpiadę. Co się stało nie da się juŝ wrócić, naleŝy tylko na przyszłość wyciągnąć z tego faktu odpowiednie wnioski. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe trener zrobił błąd wstawiając zawodniczkę do druŝyny, nie wiedząc do końca, czy moŝe ona uczestniczyć w grze. Jedynie moŝna Ŝałować tych dziewcząt, które tyle osiągnęły. 2. Wiceprzewodnicząca Rady Halina Krzeszewska: czy będzie dalszy remont bloku przy ulicy Wilkowskiego 7

20 20 - skoro będzie robiona ulica Jana z Ludziska, czy nie moŝna zrobić teŝ ulicy Wiejskiej? Zwłaszcza jak pada deszcz nie moŝna tam przejść. Burmistrz ulica Jana z Ludziska zostanie zrobiona z pozostałego materiału, trzeba tylko trochę dokupić. Na ulicę Wiejską trzeba by zakupić cały materiał. Zostaną sprawdzone moŝliwości i konieczność wykonania tych prac. Natomiast balkony na ulicy Wilkońskiego 7 będą robione. Więcej pytań nie zgłoszono. Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady słowami zamykam obrady o godzinie zakończył XIX Sesję Rady Miejskiej w Janikowie. Protokółowała: Barbara Smolik Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz

P R O T O K Ó Ł z XXVII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 7 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXVII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 7 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXVII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 7 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z VIII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 19 kwietnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł. z VIII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 19 kwietnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z VIII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 19 kwietnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 29 kwietnia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 29 kwietnia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 29 kwietnia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł. z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z IV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł. z IV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z IV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Czerwiński o godzinie 15 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z X sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 czerwca 2011r. konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z X sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 czerwca 2011r. konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z X sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 30 czerwca 2011r. konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie w sali Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3.

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3. 1 Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 22 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14 Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budŝetu miasta na rok 2007 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 32/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 23 kwietnia 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 32/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 23 kwietnia 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 32/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 23 kwietnia 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokołu. Ponadto

Bardziej szczegółowo