Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.), 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ( Dz. U. poz. 456) 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5); 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z str.6) 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311). 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: - Staroście - oznacza to Starostę Jeleniogórskiego; - Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze; - Komisji - oznacza to powołaną przez Dyrektora Komisję do spraw opiniowania wniosków, - Wnioskodawcy - oznacza to: osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, absolwenta centrum integracji społecznej (CIS), o którym mowa w art.2 pkt 1a ustawy o zatrudnieniu socjalnym, absolwenta klubu integracji społecznej ( KIS ), o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy o zatrudnieniu socjalnym. - ustawie - oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.); - rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 456)

2 - wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej, na formularzu opracowanym przez Urząd; - umowie - oznacza to umowę o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do już istniejącej spółdzielni. - przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.); - zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą. Rozdział II Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 3 1. O środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych mogą ubiegać się osoby zakładające spółdzielnię socjalną oraz osoby przystępujące do istniejącej spółdzielni posiadające status osoby bezrobotnej oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) oraz klubów integracji społecznej (KIS) Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na obowiązującym formularzu, wypełnione w sposób czytelny. Dopuszczalne jest zwiększanie wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku. Wszelkie poprawki w tekście należy dokonać poprzez skreślenie, poprawienie i ich własnoręczne parafowanie. 2. Wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub osobiście. Decyduje termin wpływu wniosku do siedziby Urzędu, w przypadku przesyłania pocztą data nadania w urzędzie pocztowym. Osoba dostarczająca wniosek otrzyma na żądanie potwierdzenie jego złożenia na posiadanej kopii wniosku. 3. Wypełniony wniosek o środki na założenie spółdzielni socjalnej należy złożyć najpóźniej na 60 dni przed datą określoną w uchwale spółdzielni socjalnej, jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej Wniosek o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej może być przez Starostę uwzględniony, jeżeli wnioskodawca spełnia łącznie poniższe kryteria: 1) zamierza prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych na terenie powiatu jeleniogórskiego. 2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku ( dotyczy osób bezrobotnych): a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu przez Urząd podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie 2

3 3) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, 4) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 5) nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 6) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. Nr 197, poz z późn. zm.) 7) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 8) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, wraz z podpisanymi oświadczeniami stanowiącymi integralną częścią wniosku. 2. Przed złożeniem wniosku osoby zamierzające tworzyć spółdzielnię i ubiegać się o środki organizują zebranie założycielskie, na którym: a) Podejmują uchwałę o powołaniu spółdzielni socjalnej, b) Uchwalają statut spółdzielni socjalnej, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów i podejmują uchwałę o jego przyjęciu, c) Dokonują wyboru organów spółdzielni, d) Podejmują uchwałę o powołaniu zarządu, e) Sporządzają listę członków założycieli spółdzielni socjalnej, f) Podejmują uchwałę członków spółdzielni o wyznaczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, g) Sporządzają protokół z zebrania założycielskiego. Kopie w/w dokumentów należy dołączyć do składanego wniosku. 3. Osoby ubiegające się o środki na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej załączają do wniosku: a) Listę aktualnych członków istniejącej spółdzielni socjalnej wraz z ich oryginalnymi podpisami i informacją o zajmowanych stanowiskach i okresie zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, c) Uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu, d) Pisemną informację spółdzielni o niezaleganiu przez nią w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, e) Pisemną informację spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji, f) Pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni, 6 3

4 1. Wnioskodawca składa ponadto oświadczenie, że: 1) wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, 2) przyjmuje do wiadomości, że: a) współmałżonek winien wyrazić zgodę na zawarcie umowy dotyczącej przyznania środków na podjęcie działalności i w razie przyznania tych środków osobiście złoży w Urzędzie stosowne oświadczenie b) wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi Wnioskodawca, c) złożenie wniosku nie wywołuje skutków prawnych zobowiązujących do zawarcia umowy o dofinansowanie d) złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach, 2. Wymagane załączniki do wniosku: 1) informacja o pomocy de minimis (na druku Urzędu ); 2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis); 3) dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy i poręczycieli, 4) oświadczenie współmałżonków wnioskodawców ( dot. ustawowej wspólnoty majątkowej), 5) dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia zwrotu środków w sytuacji zaproponowania: a) poręczenia osoby fizycznej oświadczenie poręczyciela (na druku Urzędu) o dochodach i zobowiązaniach finansowych, a w sytuacjach wymagających (w ocenie Urzędu) weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu, przedkładanie właściwych zaświadczeń, b) blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym oświadczenie Wnioskodawcy określające kwotę środków, która ma stanowić zabezpieczenie umowy oraz właściciela rachunku. 6) kserokopie dokumentów potwierdzających własność/ wynajęcie/ użyczenie/ udostępnienie nieruchomości w której ma być prowadzona działalność, - umowa najmu, dzierżawy, użyczenia dot. lokalu/nieruchomości. W umowie musi być podany nr księgi wieczystej danej nieruchomości lub załączony tytuł prawny dysponowania lokalem przez dzierżawcę, najemcę lub użyczającego, - w sytuacji, gdy lokal/ nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy należy załączyć tytuł własności (akt własności, akt notarialny, księgę wieczystą ) lub wpisać we wniosku numer księgi wieczystej 7) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego niezbędnych lub pomocnych do prowadzenia wnioskowanej działalności, prawo jazdy - w przypadku planowanego zakupu samochodu, 8) wstępną opinię Sanepidu w przypadku, gdy uruchamiana działalność tego wymaga ( np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne, gastronomia, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) 9) listy intencyjne w zakresie przyszłej współpracy i jej warunków, 10) dokumenty potwierdzające status absolwenta CIS lub KIS ( jeżeli dotyczy), 11) kserokopię protokołu z założycielskiego Walnego Zgromadzenia, 12) kserokopię z uchwały o założeniu spółdzielni socjalnej, 13) kserokopię uchwały o powołaniu zarządu spółdzielni socjalnej, 14) kserokopię uchwały o przyjęciu statutu wraz z załączonym statutem, 15) kserokopię uchwały członków spółdzielni o wyznaczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, 16) potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do KRS 7 4

5 1. Maksymalna wysokość środków, które mogą być przyznane nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni i 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. 2. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od środków będących w dyspozycji Urzędu w danym roku z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, oraz oceny czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności. 3. Osobą uprawnioną do złożenia w Urzędzie wniosku jest osoba, która: a) posiada w dniu złożenia wniosku status: - osoby bezrobotnej, - absolwenta centrum integracji społecznej, - absolwenta klubu integracji społecznej, b) posiada stały meldunek na terenie działania tutejszego Urzędu lub na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz/ lub meldunek czasowy na terenie działania tutejszego Urzędu obejmujący okres co najmniej 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, c) zamierza prowadzić działalność na terenie powiatu jeleniogórskiego, d) dysponuje lokalem/nieruchomością spełniającym warunki do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej określonej we wniosku na okres co najmniej 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Rozdział III Zasady przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 8 1. Środki mogą być wydatkowane na sfinansowanie wkładu do spółdzielni socjalnej. Złożony wniosek powinien zawierać opis sposobu ich wykorzystania wraz ze specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków. 2. Urząd nie udziela środków na podjęcie następujących przedsięwzięć: a) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, b) działalności sezonowej, c) handel akwizycyjny i obwoźny oraz gastronomia obwoźna, d) transport osób taksówkami, e) prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich. f) skupu i sprzedaży surowców wtórnych, g) działalności gospodarczej polegającej na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu wszelkich dóbr (zakupionych w ramach otrzymanych środków z Urzędu), Rozdział IV Warunki przyjęcia proponowanych przez wnioskodawcę form zabezpieczenia 1. Preferowane formy zabezpieczenia zwrotu środków, to: a) poręczenia osób fizycznych, b) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, d) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + poręczenie osoby fizycznej. 9 5

6 2. W przypadku poręczenia osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wymaga się dwóch poręczycieli, z których każdy uzyskuje dochód miesięczny nie mniejszy niż 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) brutto po odliczeniu miesięcznych zobowiązań wykazanych w oświadczeniach poręczycieli załączonych do wniosku. Poręczycieli nie może łączyć małżeńska wspólnota majątkowa. 3. W przypadku blokady środków na rachunku bankowym suma wynikająca z zabezpieczeń stanowi wartość przyznanych środków wyrażoną w zł powiększoną o odsetki ustawowe naliczone za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 4. W przypadku aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego wymagany jest zapis w akcie odnośnie wysokości kwoty tj. do kwoty ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z klauzulą wykonalności do 3 lat od dnia podpisania umowy. 5. Poręczycielem może być osoba fizyczna: - zameldowana na stałe, zamieszkująca i osiągająca dochody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, - pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krócej niż 2 lata licząc od daty złożenia wniosku, niebędąca w okresie wypowiedzenia, - prowadząca działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, nieposiadająca zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, - osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty przyznanej na stałe z tytułu niezdolności do pracy, - wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. 6. Poręczycielem nie może być: - współmałżonek Wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, - osoba, która już udzieliła poręczenia i jest ono nadal wiążące, bądź zamierza go udzielić w więcej niż jednej sprawie, której stroną jest Urząd, bądź też jest stroną umowy zawartej z Urzędem - osoba zatrudniona na czas określony poniżej 2 lat (licząc od daty złożenia wniosku), - osoba zatrudniona w zakładzie pracy będącym w likwidacji, upadłości bądź przewidziana do zwolnienia, - osoba prowadząca działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, oraz której firma jest w stanie upadłości lub likwidacji, - osoba, której dochody podlegają zajęciom sądowym lub administracyjnym, - osoba, która posiada przeterminowane zobowiązania tj. kredyty, pożyczki zaciągnięte w bankach i innych instytucjach oszczędnościowo- kredytowych, z zakładu pracy jak i od osób prywatnych oraz pozostałe zobowiązania finansowe, które są określone co do kwoty, wierzyciela i terminu wymagalności, powstają z mocy prawa lub zwyczaju. 7. Wnioskodawca powinien przedłożyć w załączeniu do wniosku: a) oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach oraz aktualnych zobowiązaniach finansowych na druku obowiązującym w Urzędzie oraz b) dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego poręczyciela, 8. Możliwe jest łączenie dwóch form zabezpieczenia wymienionych w 9 pkt 2 a,b, na wniosek Wnioskodawcy lub na podstawie opinii Komisji PUP.W przypadku łączonych form zabezpieczenia kwota blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowić 6

7 winna 50% kwoty przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 9. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor kierując się jej skutecznością w zawartych umowach. 10. Do zawarcia umowy wymagane są zgody małżonków poręczycieli wyrażone w formie pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie - osobiście w siedzibie Urzędu i w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. 11. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o udzieleniu poręczenia w obecności notariusza poza siedzibą Urzędu (po dokonaniu uzgodnień i otrzymaniu zgody Dyrektora Urzędu). 12. Zgoda współmałżonków poręczycieli nie jest wymagana w następujących przypadkach: - udokumentowanej rozdzielności majątkowej małżonków (akt notarialny o ustanowieniu rozdzielczości majątkowej, wyrok sądu o zniesieniu wspólności majątkowej), - udokumentowanego ustania małżeństwa (wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka), - udokumentowanej separacji (orzeczenie sądu w sprawie separacji). 13. Wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi zabezpieczenia umowy ponosi Wnioskodawca. Rozdział V Przeznaczenie środków na działalność gospodarczą 10 Środki nie mogą być przyznane na: 1) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń, remontów i adaptacji maszyn i urządzeń, pozyskanie lokalu itp., 2) zakup nieruchomości, 3) opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. wynagrodzenia, opłaty składek ZUS, abonamenty, koszty dzierżawy, czynsze, paliwa), 4) opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje; 5) koszty reklamy (szyldy, banery, ulotki, plakaty, wizytówki, strony i domeny internetowe, itp.); 6) zakup materiałów do produkcji, towarów do handlu i usług oraz materiałów eksploatacyjnych, 7) zakup zwierząt, 8) zakup automatów do gier i urządzeń wrzutowych, 9) zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego towarów, 10) dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa (zapis nie dotyczy sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą), 11) leasing maszyn, urządzeń lub pojazdów, 12) zakup domen internetowych oraz serwerów wirtualnych (hosting), 13) pokrycie kosztów transportu, dostawy, opłat pocztowych (porto) dotyczących zakupów realizowanych z przyznanych środków, Rozdział VI Tryb rozpatrywania wniosków na podjęcie działalności Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletne wnioski. 2. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Celem oceny formalnej jest stwierdzenie czy Wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o środki (ustawowe i projektowe), czy wniosek jest kompletny, sporządzony na 7

8 obowiązującym formularzu, czy są wypełnione wszystkie punkty we wniosku i czy zawiera wszystkie wymagane załączniki. 3. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez Komisję pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej. 4. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizytacji lokalu wskazanego przez Wnioskodawcę, jako miejsce wykonywania lub siedziby działalności gospodarczej. 5. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz opiniuje przedłożone wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w oparciu o niniejszy regulamin. 6. Dyrektor po zapoznaniu się z opinią Komisji, ostatecznie decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania. 7. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku odmowy podając jej przyczynę. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może: a) wyznaczyć inny termin rozpatrzenia wniosku; b) zaakceptować wniosek w innej niż wnioskowana kwocie; c) odroczyć wydanie opinii do czasu uzyskania dodatkowych informacji. 9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 10. Urząd nie wydaje oryginałów złożonych wniosków ani nie sporządza ich kopii. 11. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę w szczególności: a) posiadane przygotowanie Wnioskodawcy (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) niezbędne lub ułatwiające, czy też przydatne w prowadzeniu planowanej działalności. b) stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: - jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu, - rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia - działania podjęte oraz ich zaawansowanie na rzecz podjęcia działalności, - deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. c) celowość dokonania zaproponowanych zakupów w ramach wnioskowanych środków tj. pod względem ich wykorzystania i pozostawania w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności, d) poziom cen zakupów prezentowanych we wniosku, e) miejsce prowadzenia działalności (lokalizacja, stan techniczny obiektu), f) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, g) wyniki wizytacji miejsca prowadzenia lub siedziby działalności. Rozdział VII Umowa o dofinansowanie i rozliczenie przyznanych środków Przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy. 2. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 3. Przyznane środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów krajowych i unijnych 4. Po zawarciu umowy Urząd wystawi Zaświadczenie o pomocy de minimis. 8

9 13 1. Umowa o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawiera w szczególności zobowiązanie wnioskodawcy do: a) Wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, otrzymanych środków, b) Złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie, c) Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli: Otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, Członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej, Złoży na etapie składani wniosku niezgodne z prawdą oświadczenia, Naruszy inne warunki umowy, d) Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz ) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w terminie: Określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. W przypadku umowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej: a) Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie ze starostą, wynikająca z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej, b) Środki te podlegają przekazaniu przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. 3. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 pkt a-b w przypadku, gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od wnioskodawcy Wydatkowanie przyznanego dofinansowania powinno być udokumentowane stosownie do formy zakupu (faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w terminie określonym w umowie Przy płatności gotówkowej jest to data zapłaty, przy płatności bezgotówkowej (przelew ) jest to data obciążenie rachunku bankowego płatnika, a przy płatności kartą dzień uwidoczniony na dokumencie sprzedaży z adnotacją zapłacono kartą 9

10 2. W przypadku zakupu rzeczy na podstawie umowy cywilno-prawnej kupujący zobowiązany jest do dołączenia do umowy kupna-sprzedaży, trzech ofert sprzedaży (np.: katalog, oferta sklepu, e-sklepu, serwis aukcyjny itp.) potwierdzających wartość rynkową nowej lub używanej rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (typ/rodzaj urządzenia, wyposażenie, rocznik ). Wartość zakupionych rzeczy winna być niższa od wartości rynkowej. 3. W przypadku umów kupna sprzedaży o wartości przekraczającej 1000,00 zł. ( jeden tysiąc złotych) honorowane będą tylko umowy, które zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego w deklaracji PCC-3 wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganego podatku. c) W przypadku zakupów za granicą, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (dokument dwujęzyczny lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego). Wydatek poniesiony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania płatności. W sytuacji, gdy w dniu tym nie był ogłoszony średni kurs waluty obcej należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania płatności. d) Rozliczając zakup samochodu lub przyczepy samochodowej do rozliczenia należy załączyć dowód potwierdzający zarejestrowanie pojazdu na nazwisko Wnioskodawcy. e) W razie wystąpienia wątpliwości, co do wiarygodności zapłaconej ceny, właściwości zakupionej rzeczy, Urząd zastrzega sobie prawo żądania opinii rzeczoznawcy sporządzonej na koszt kupującego, także przy zakupie wyposażenia nowego. f) W okresie realizacji umowy Urząd zastrzega sobie prawo monitorowania jej przebiegu m.in. poprzez żądanie składania stosownych zaświadczeń i oświadczeń oraz dokonywanie wizyt monitorujących. Rozdział VIII Postanowienia końcowe. 15 Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym prawa i obowiązki stron zostaną zawarte w umowie. 16 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym przepisy przywołane na wstępie. 17 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia o jego wprowadzeniu. przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. 10

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2017 Tarnów, dnia... p pieczęć wpływu wniosku Znak sprawy: WIRP 2017 WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA:

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA: Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR-555-.../20. 2Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dot. warunków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W celu

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 )

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

I. Dane Wnioskodawcy. 1. Nazwisko i imię:.. 2. Adres zamieszkania:. 3. Dowód osobisty: Nr i seria... Wydany przez

I. Dane Wnioskodawcy. 1. Nazwisko i imię:.. 2. Adres zamieszkania:. 3. Dowód osobisty: Nr i seria... Wydany przez WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU LUB ABSOLWENTOWI CIS ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ * Podstawa prawna: art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Informacja na temat przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Informacja na temat przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Dofinansowanie odbywa się na podstawie n/w przepisów: 1. ustawy z dnia 20.04.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu z dnia 01.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów przyznawania jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ... /miejscowość i data/... /nr w rejestrze MUP/ wypełnia urząd/ MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie * lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2014 roku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2014 roku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22//2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 04.07.2014 REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 04.07.2014.r. R E G U L A M I N ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej ... (pieczęć kancelaryjna) POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH... /nr w rejestrze PUP/ WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518 R E G U L A M I N POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH dotyczący warunków i zasad przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 02.01.2015r. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora PUP w Tczewie z dnia 07.02.2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Tczew,

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE Kryteria przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie Podstawa prawna: Art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku 1 Niniejszy regulaminie został sporządzony na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2015 roku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2015 roku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19//2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.04.2015 REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA OSÓB WARUNKI SPEŁNIA OSOBA, KTÓRA:

KWALIFIKACJA OSÓB WARUNKI SPEŁNIA OSOBA, KTÓRA: WNIOSEK Osoba uprawniona zamierzająca podjąć działalność gospodarczą składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2016 r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia. R E G U LA M I N Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna:

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: Załącznik do Zarządzenia nr 19/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 27.05.2013r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2016 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

W N I O S E K POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE 1.. miejscowość, data POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy ( Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Weryfikacja formalna i merytoryczna osób:

Wniosek. Weryfikacja formalna i merytoryczna osób: Wniosek Weryfikacja formalna i merytoryczna osób: Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko)... Grudziądz, dnia...... (adres miejsca zamieszkania) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2014 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne REGULAMIN w sprawie przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. I. Podstawa prawna: REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy; refundacji kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Załącznik nr 5 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Tczew, marzec 2015 r. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: * art. 46 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.),

- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.), Kryteria i zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2015 r. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie http://pupstaszow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie http://pupstaszow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81 Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie http://pupstaszow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zasady rozpatrywania wniosków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 )

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/2016 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :...

Bardziej szczegółowo

od r. do r.

od r. do r. Otwock, dnia 25.11.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie działalności gospodarczej: - w ramach projektu CZAS NA ZMIANY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU KRYTERIA Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznanie dofinansowania bezrobotnemu środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju;

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną I. Podstawa prawna 1) ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 14 marca 2011r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo