Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.), 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ( Dz. U. poz. 456) 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5); 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z str.6) 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311). 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: - Staroście - oznacza to Starostę Jeleniogórskiego; - Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze; - Komisji - oznacza to powołaną przez Dyrektora Komisję do spraw opiniowania wniosków, - Wnioskodawcy - oznacza to: osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, absolwenta centrum integracji społecznej (CIS), o którym mowa w art.2 pkt 1a ustawy o zatrudnieniu socjalnym, absolwenta klubu integracji społecznej ( KIS ), o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy o zatrudnieniu socjalnym. - ustawie - oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.); - rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 456)

2 - wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej, na formularzu opracowanym przez Urząd; - umowie - oznacza to umowę o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do już istniejącej spółdzielni. - przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.); - zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą. Rozdział II Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 3 1. O środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych mogą ubiegać się osoby zakładające spółdzielnię socjalną oraz osoby przystępujące do istniejącej spółdzielni posiadające status osoby bezrobotnej oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) oraz klubów integracji społecznej (KIS) Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na obowiązującym formularzu, wypełnione w sposób czytelny. Dopuszczalne jest zwiększanie wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku. Wszelkie poprawki w tekście należy dokonać poprzez skreślenie, poprawienie i ich własnoręczne parafowanie. 2. Wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub osobiście. Decyduje termin wpływu wniosku do siedziby Urzędu, w przypadku przesyłania pocztą data nadania w urzędzie pocztowym. Osoba dostarczająca wniosek otrzyma na żądanie potwierdzenie jego złożenia na posiadanej kopii wniosku. 3. Wypełniony wniosek o środki na założenie spółdzielni socjalnej należy złożyć najpóźniej na 60 dni przed datą określoną w uchwale spółdzielni socjalnej, jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej Wniosek o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej może być przez Starostę uwzględniony, jeżeli wnioskodawca spełnia łącznie poniższe kryteria: 1) zamierza prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych na terenie powiatu jeleniogórskiego. 2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku ( dotyczy osób bezrobotnych): a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu przez Urząd podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie 2

3 3) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, 4) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 5) nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 6) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. Nr 197, poz z późn. zm.) 7) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 8) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, wraz z podpisanymi oświadczeniami stanowiącymi integralną częścią wniosku. 2. Przed złożeniem wniosku osoby zamierzające tworzyć spółdzielnię i ubiegać się o środki organizują zebranie założycielskie, na którym: a) Podejmują uchwałę o powołaniu spółdzielni socjalnej, b) Uchwalają statut spółdzielni socjalnej, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów i podejmują uchwałę o jego przyjęciu, c) Dokonują wyboru organów spółdzielni, d) Podejmują uchwałę o powołaniu zarządu, e) Sporządzają listę członków założycieli spółdzielni socjalnej, f) Podejmują uchwałę członków spółdzielni o wyznaczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, g) Sporządzają protokół z zebrania założycielskiego. Kopie w/w dokumentów należy dołączyć do składanego wniosku. 3. Osoby ubiegające się o środki na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej załączają do wniosku: a) Listę aktualnych członków istniejącej spółdzielni socjalnej wraz z ich oryginalnymi podpisami i informacją o zajmowanych stanowiskach i okresie zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, c) Uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu, d) Pisemną informację spółdzielni o niezaleganiu przez nią w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, e) Pisemną informację spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji, f) Pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni, 6 3

4 1. Wnioskodawca składa ponadto oświadczenie, że: 1) wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, 2) przyjmuje do wiadomości, że: a) współmałżonek winien wyrazić zgodę na zawarcie umowy dotyczącej przyznania środków na podjęcie działalności i w razie przyznania tych środków osobiście złoży w Urzędzie stosowne oświadczenie b) wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi Wnioskodawca, c) złożenie wniosku nie wywołuje skutków prawnych zobowiązujących do zawarcia umowy o dofinansowanie d) złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach, 2. Wymagane załączniki do wniosku: 1) informacja o pomocy de minimis (na druku Urzędu ); 2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis); 3) dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy i poręczycieli, 4) oświadczenie współmałżonków wnioskodawców ( dot. ustawowej wspólnoty majątkowej), 5) dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia zwrotu środków w sytuacji zaproponowania: a) poręczenia osoby fizycznej oświadczenie poręczyciela (na druku Urzędu) o dochodach i zobowiązaniach finansowych, a w sytuacjach wymagających (w ocenie Urzędu) weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu, przedkładanie właściwych zaświadczeń, b) blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym oświadczenie Wnioskodawcy określające kwotę środków, która ma stanowić zabezpieczenie umowy oraz właściciela rachunku. 6) kserokopie dokumentów potwierdzających własność/ wynajęcie/ użyczenie/ udostępnienie nieruchomości w której ma być prowadzona działalność, - umowa najmu, dzierżawy, użyczenia dot. lokalu/nieruchomości. W umowie musi być podany nr księgi wieczystej danej nieruchomości lub załączony tytuł prawny dysponowania lokalem przez dzierżawcę, najemcę lub użyczającego, - w sytuacji, gdy lokal/ nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy należy załączyć tytuł własności (akt własności, akt notarialny, księgę wieczystą ) lub wpisać we wniosku numer księgi wieczystej 7) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego niezbędnych lub pomocnych do prowadzenia wnioskowanej działalności, prawo jazdy - w przypadku planowanego zakupu samochodu, 8) wstępną opinię Sanepidu w przypadku, gdy uruchamiana działalność tego wymaga ( np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne, gastronomia, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) 9) listy intencyjne w zakresie przyszłej współpracy i jej warunków, 10) dokumenty potwierdzające status absolwenta CIS lub KIS ( jeżeli dotyczy), 11) kserokopię protokołu z założycielskiego Walnego Zgromadzenia, 12) kserokopię z uchwały o założeniu spółdzielni socjalnej, 13) kserokopię uchwały o powołaniu zarządu spółdzielni socjalnej, 14) kserokopię uchwały o przyjęciu statutu wraz z załączonym statutem, 15) kserokopię uchwały członków spółdzielni o wyznaczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, 16) potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do KRS 7 4

5 1. Maksymalna wysokość środków, które mogą być przyznane nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni i 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. 2. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od środków będących w dyspozycji Urzędu w danym roku z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, oraz oceny czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności. 3. Osobą uprawnioną do złożenia w Urzędzie wniosku jest osoba, która: a) posiada w dniu złożenia wniosku status: - osoby bezrobotnej, - absolwenta centrum integracji społecznej, - absolwenta klubu integracji społecznej, b) posiada stały meldunek na terenie działania tutejszego Urzędu lub na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz/ lub meldunek czasowy na terenie działania tutejszego Urzędu obejmujący okres co najmniej 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, c) zamierza prowadzić działalność na terenie powiatu jeleniogórskiego, d) dysponuje lokalem/nieruchomością spełniającym warunki do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej określonej we wniosku na okres co najmniej 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Rozdział III Zasady przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 8 1. Środki mogą być wydatkowane na sfinansowanie wkładu do spółdzielni socjalnej. Złożony wniosek powinien zawierać opis sposobu ich wykorzystania wraz ze specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków. 2. Urząd nie udziela środków na podjęcie następujących przedsięwzięć: a) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, b) działalności sezonowej, c) handel akwizycyjny i obwoźny oraz gastronomia obwoźna, d) transport osób taksówkami, e) prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich. f) skupu i sprzedaży surowców wtórnych, g) działalności gospodarczej polegającej na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu wszelkich dóbr (zakupionych w ramach otrzymanych środków z Urzędu), Rozdział IV Warunki przyjęcia proponowanych przez wnioskodawcę form zabezpieczenia 1. Preferowane formy zabezpieczenia zwrotu środków, to: a) poręczenia osób fizycznych, b) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, d) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + poręczenie osoby fizycznej. 9 5

6 2. W przypadku poręczenia osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wymaga się dwóch poręczycieli, z których każdy uzyskuje dochód miesięczny nie mniejszy niż 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) brutto po odliczeniu miesięcznych zobowiązań wykazanych w oświadczeniach poręczycieli załączonych do wniosku. Poręczycieli nie może łączyć małżeńska wspólnota majątkowa. 3. W przypadku blokady środków na rachunku bankowym suma wynikająca z zabezpieczeń stanowi wartość przyznanych środków wyrażoną w zł powiększoną o odsetki ustawowe naliczone za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 4. W przypadku aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego wymagany jest zapis w akcie odnośnie wysokości kwoty tj. do kwoty ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z klauzulą wykonalności do 3 lat od dnia podpisania umowy. 5. Poręczycielem może być osoba fizyczna: - zameldowana na stałe, zamieszkująca i osiągająca dochody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, - pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krócej niż 2 lata licząc od daty złożenia wniosku, niebędąca w okresie wypowiedzenia, - prowadząca działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, nieposiadająca zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, - osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty przyznanej na stałe z tytułu niezdolności do pracy, - wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. 6. Poręczycielem nie może być: - współmałżonek Wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, - osoba, która już udzieliła poręczenia i jest ono nadal wiążące, bądź zamierza go udzielić w więcej niż jednej sprawie, której stroną jest Urząd, bądź też jest stroną umowy zawartej z Urzędem - osoba zatrudniona na czas określony poniżej 2 lat (licząc od daty złożenia wniosku), - osoba zatrudniona w zakładzie pracy będącym w likwidacji, upadłości bądź przewidziana do zwolnienia, - osoba prowadząca działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia złożenia oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach finansowych, oraz której firma jest w stanie upadłości lub likwidacji, - osoba, której dochody podlegają zajęciom sądowym lub administracyjnym, - osoba, która posiada przeterminowane zobowiązania tj. kredyty, pożyczki zaciągnięte w bankach i innych instytucjach oszczędnościowo- kredytowych, z zakładu pracy jak i od osób prywatnych oraz pozostałe zobowiązania finansowe, które są określone co do kwoty, wierzyciela i terminu wymagalności, powstają z mocy prawa lub zwyczaju. 7. Wnioskodawca powinien przedłożyć w załączeniu do wniosku: a) oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach oraz aktualnych zobowiązaniach finansowych na druku obowiązującym w Urzędzie oraz b) dwustronną, czytelną kserokopię dowodu osobistego poręczyciela, 8. Możliwe jest łączenie dwóch form zabezpieczenia wymienionych w 9 pkt 2 a,b, na wniosek Wnioskodawcy lub na podstawie opinii Komisji PUP.W przypadku łączonych form zabezpieczenia kwota blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowić 6

7 winna 50% kwoty przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi za okres 18 miesięcy z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych w górę. 9. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor kierując się jej skutecznością w zawartych umowach. 10. Do zawarcia umowy wymagane są zgody małżonków poręczycieli wyrażone w formie pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie - osobiście w siedzibie Urzędu i w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. 11. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o udzieleniu poręczenia w obecności notariusza poza siedzibą Urzędu (po dokonaniu uzgodnień i otrzymaniu zgody Dyrektora Urzędu). 12. Zgoda współmałżonków poręczycieli nie jest wymagana w następujących przypadkach: - udokumentowanej rozdzielności majątkowej małżonków (akt notarialny o ustanowieniu rozdzielczości majątkowej, wyrok sądu o zniesieniu wspólności majątkowej), - udokumentowanego ustania małżeństwa (wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka), - udokumentowanej separacji (orzeczenie sądu w sprawie separacji). 13. Wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi zabezpieczenia umowy ponosi Wnioskodawca. Rozdział V Przeznaczenie środków na działalność gospodarczą 10 Środki nie mogą być przyznane na: 1) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń, remontów i adaptacji maszyn i urządzeń, pozyskanie lokalu itp., 2) zakup nieruchomości, 3) opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. wynagrodzenia, opłaty składek ZUS, abonamenty, koszty dzierżawy, czynsze, paliwa), 4) opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje; 5) koszty reklamy (szyldy, banery, ulotki, plakaty, wizytówki, strony i domeny internetowe, itp.); 6) zakup materiałów do produkcji, towarów do handlu i usług oraz materiałów eksploatacyjnych, 7) zakup zwierząt, 8) zakup automatów do gier i urządzeń wrzutowych, 9) zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego towarów, 10) dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa (zapis nie dotyczy sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą), 11) leasing maszyn, urządzeń lub pojazdów, 12) zakup domen internetowych oraz serwerów wirtualnych (hosting), 13) pokrycie kosztów transportu, dostawy, opłat pocztowych (porto) dotyczących zakupów realizowanych z przyznanych środków, Rozdział VI Tryb rozpatrywania wniosków na podjęcie działalności Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletne wnioski. 2. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Celem oceny formalnej jest stwierdzenie czy Wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o środki (ustawowe i projektowe), czy wniosek jest kompletny, sporządzony na 7

8 obowiązującym formularzu, czy są wypełnione wszystkie punkty we wniosku i czy zawiera wszystkie wymagane załączniki. 3. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez Komisję pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej. 4. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizytacji lokalu wskazanego przez Wnioskodawcę, jako miejsce wykonywania lub siedziby działalności gospodarczej. 5. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz opiniuje przedłożone wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w oparciu o niniejszy regulamin. 6. Dyrektor po zapoznaniu się z opinią Komisji, ostatecznie decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania. 7. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku odmowy podając jej przyczynę. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może: a) wyznaczyć inny termin rozpatrzenia wniosku; b) zaakceptować wniosek w innej niż wnioskowana kwocie; c) odroczyć wydanie opinii do czasu uzyskania dodatkowych informacji. 9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 10. Urząd nie wydaje oryginałów złożonych wniosków ani nie sporządza ich kopii. 11. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę w szczególności: a) posiadane przygotowanie Wnioskodawcy (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) niezbędne lub ułatwiające, czy też przydatne w prowadzeniu planowanej działalności. b) stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: - jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu, - rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia - działania podjęte oraz ich zaawansowanie na rzecz podjęcia działalności, - deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. c) celowość dokonania zaproponowanych zakupów w ramach wnioskowanych środków tj. pod względem ich wykorzystania i pozostawania w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności, d) poziom cen zakupów prezentowanych we wniosku, e) miejsce prowadzenia działalności (lokalizacja, stan techniczny obiektu), f) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, g) wyniki wizytacji miejsca prowadzenia lub siedziby działalności. Rozdział VII Umowa o dofinansowanie i rozliczenie przyznanych środków Przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy. 2. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 3. Przyznane środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów krajowych i unijnych 4. Po zawarciu umowy Urząd wystawi Zaświadczenie o pomocy de minimis. 8

9 13 1. Umowa o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawiera w szczególności zobowiązanie wnioskodawcy do: a) Wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, otrzymanych środków, b) Złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie, c) Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli: Otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, Członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej, Złoży na etapie składani wniosku niezgodne z prawdą oświadczenia, Naruszy inne warunki umowy, d) Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz ) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w terminie: Określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. W przypadku umowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej: a) Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie ze starostą, wynikająca z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej, b) Środki te podlegają przekazaniu przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. 3. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 pkt a-b w przypadku, gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od wnioskodawcy Wydatkowanie przyznanego dofinansowania powinno być udokumentowane stosownie do formy zakupu (faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w terminie określonym w umowie Przy płatności gotówkowej jest to data zapłaty, przy płatności bezgotówkowej (przelew ) jest to data obciążenie rachunku bankowego płatnika, a przy płatności kartą dzień uwidoczniony na dokumencie sprzedaży z adnotacją zapłacono kartą 9

10 2. W przypadku zakupu rzeczy na podstawie umowy cywilno-prawnej kupujący zobowiązany jest do dołączenia do umowy kupna-sprzedaży, trzech ofert sprzedaży (np.: katalog, oferta sklepu, e-sklepu, serwis aukcyjny itp.) potwierdzających wartość rynkową nowej lub używanej rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (typ/rodzaj urządzenia, wyposażenie, rocznik ). Wartość zakupionych rzeczy winna być niższa od wartości rynkowej. 3. W przypadku umów kupna sprzedaży o wartości przekraczającej 1000,00 zł. ( jeden tysiąc złotych) honorowane będą tylko umowy, które zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego w deklaracji PCC-3 wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganego podatku. c) W przypadku zakupów za granicą, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (dokument dwujęzyczny lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego). Wydatek poniesiony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania płatności. W sytuacji, gdy w dniu tym nie był ogłoszony średni kurs waluty obcej należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania płatności. d) Rozliczając zakup samochodu lub przyczepy samochodowej do rozliczenia należy załączyć dowód potwierdzający zarejestrowanie pojazdu na nazwisko Wnioskodawcy. e) W razie wystąpienia wątpliwości, co do wiarygodności zapłaconej ceny, właściwości zakupionej rzeczy, Urząd zastrzega sobie prawo żądania opinii rzeczoznawcy sporządzonej na koszt kupującego, także przy zakupie wyposażenia nowego. f) W okresie realizacji umowy Urząd zastrzega sobie prawo monitorowania jej przebiegu m.in. poprzez żądanie składania stosownych zaświadczeń i oświadczeń oraz dokonywanie wizyt monitorujących. Rozdział VIII Postanowienia końcowe. 15 Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym prawa i obowiązki stron zostaną zawarte w umowie. 16 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym przepisy przywołane na wstępie. 17 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia o jego wprowadzeniu. przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. 10

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo