STATUT. 1 Nazwa, siedziba. 2 Cel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. 1 Nazwa, siedziba. 2 Cel"

Transkrypt

1 STATUT 1 Nazwa, siedziba 1. Zrzeszenie zawodowe nosi nazwę Europäischer Verband der Wanderarbeiter / European Migrant Workers Union (Europejski Związek Pracowników Migracyjnych). Wpis do Rejestru Zrzeszeń Sądu Rejonowego w Monachium pod podaną nazwą z dopiskiem e.v. (Stowarzyszenie zarejestrowane). Może ono prowadzić ugrupowania, jak również biura w kraju i zagranicą. Może wstępować ono do innych organizacji w kraju i zagranicą, które zmierzają do osiągnięcia tych samych celów. 2. Siedziba związku znajduje się w Monachium. 2 Cel 1. Związek powstał z połączenia wędrujących robotników sezonowych w stowarzyszenie zawodowe. Celem związku jest wspieranie interesów ekonomicznych, socjalnych, zawodowych i kulturalnych osób zatrudnionych w 3 ustęp 1 wymienionych dziedzinach. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel, poprzez poprawę ogólnych warunków ramowych wszystkich zatrudnionych, osiągnięcie przede wszystkim następujących celów: a) poprawę ogólnej sytuacji socjalnej zatrudnionych, b) poprawę ochrony pracy i zdrowia zatrudnionych, c) wkład przeciwko dyskryminacji zatrudnionych podczas pracy i w życiu prywatnym, d) poprawę warunków pracy zatrudnionych, w szczególności poprzez umowy zbiorowe przeciwko części lub całości pracodawców, e) Informacje o warunkach panujących w kraju zatrudnienia, szczególnie w zakresie prawa o obcokrajowcach, prawa pracy, prawa o ubezpieczeniach społecznych, jak również prawa administracyjnego i podatkowego. Jeżeli prawo zezwala na udzielanie porad prawnych, będą one udzielane. Nie istnieje jednak obowiązek udzielania tego rodzaju porad prawnych, f) umożliwienie oraz poprawę kontaktów i solidarności pomiędzy osobami miejscowymi i pracownikami zagranicznymi oraz porozumienie pomiędzy - 1 -

2 zagranicznymi zatrudnionymi poprzez stworzenie odpowiednich możliwości i placówek, g) reprezentowanie interesów wobec Międzynarodowej Organizacji Pracy i innych międzynarodowych organizacji, instytucji europejskich, rządów Niemiec i krajów pochodzenia jak również pracodawców. 2. Związek kooperuje z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi związkami zawodowymi w celu poprawy warunków pracowników oddelegowanych. Kooperuje również z innymi niepaństwowymi i państwowymi organizacjami i placówkami, które gotowe są do wspierania celów stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie może zdobywać i przekazywać środki organizacjom jej podporządkowanym w innych krajach. 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez akcje i działalność PR jak również poprzez oświatę i konsultacje. 5. Stowarzyszenie może pobierać kredyty. 3 Członkowie 1. Wiele osób w krajach zatrudnienia i pochodzenia odesłanych pracowników czuje się związanych z celami zrzeszenia zawodowego i wspiera związek w różny sposób. 2. Związek ma: a) członków z prawem głosu b) członków honorowych ( 4 nr 4)) c) stowarzyszone organizacje członkowskie ( 4 nr 5). 3. Członkami mogą być zatrudnieni oddelegowani do wykonywania czynności w różnych krajach (wędrujący pracownicy sezonowi), zatrudnieni w przedsiębiorstwach następujących branży: a) Zatrudnieni oddelegowani w zakresie gospodarki budowlanej, w szczególności budownictwa, robót wykończeniowych, prac konserwacyjnych, przemysłu materiałów budowlanych, kamieniołomów, urbanistyki, ochrony środowiska, usuwania odpadów, czyszczenia budynków, obiektów przemysłowych i miast, facility management, gospodarki mieszkaniowej, biur architektonicznych i inżynieryjnych, instytutów badań budowlanych, organizacje w umowach zbiorowych pracy, ośrodki kształcenia zawodowego wraz z przedsiębiorstwami, organizacje, ośrodki i związki wykonujące usługi dla gospodarki budowlanej. b) Zatrudnieni odesłani w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, w szczególności rolnictwa ogólnie, ogrodnictwa, architektury krajobrazu, florystyki i przedsiębiorstwa, organizacje, ośrodki i związki wykonujące usługi dla rolnictwa, jak również w szczególności przedsiębiorstwa, organizacje, ośrodki i związki wykonujące usługi dla leśnictwa, ośrodki krajobrazowe i ochrony środowiska, ośrodki wypoczynkowe i sportów konnych i usługi z tym związane. 2

3 Obok pracowników oddelegowanych jak w punktach a) i b) do związku mogą przystąpić również osoby zarejestrowane w urzędzie pracy lub osoby bezrobotne z firm zajmujących się pośrednictwem zatrudnienia z kraju i zagranicy, które przed rozpoczęciem bezrobocia nie mogły zostać członkami związku i obecnie zamierzają podjąć pracę w tej dziedzinie. Podobne zasady obowiązują osoby biorące udział w zajęciach kształcących i doszkalających, które przygotowują do podjęcia pracy w tych branżach, które jednak nie odbywają się w wyżej wymienionych zakładach i placówkach. Członkiem może zostać również osoba, która reprezentuje cele stowarzyszenia i wspiera je przez swoją działalność oraz/lub przez swój wkład. Powyższe wymagania nie muszą być spełnione przez tych członków. Pozostałe wymaganie niezbędne do uzyskania członkostwa reguluje 4. 4 Uzyskanie członkostwa 1. Wstąpienie do stowarzyszenia jest dobrowolne. Wstąpienie do organizacji następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia. 2. Członkostwo rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca, za który została uiszczona pierwsza składka. Poprzez podpisanie oświadczenia o przyjęcie do związku, członek związku uznaje statut stowarzyszenia jako obowiązujący. 3. Zarząd może odmówić przyjęcia do związku lub też decyzja ta może zostać wycofana w przeciągu trzech miesięcy, jeżeli wydaje się to konieczne dla interesów związku. Nie będą przyjmowane następujące osoby: osoby, które poprzez swoje postępowanie wspierały postępowanie i przestępstwa przeciwko ludzkości, jak również osoby, które są zrzeszone w organizacjach o działalności przeciwnej działalności tej organizacji, oraz osoby należące lub wspierające związki o działalności przeciwnej do działalności związków zawodowych. Osoby, które zostały wykluczone z innych związków zawodowych lub wystąpiły z nich w związku z postępowaniem śledczym, mogą zostać przyjęte tylko na podstawie specjalnego wniosku i tylko za zgodą zarządu. Na wniosek nie przyjętego kandydata / kandydatki zgromadzenie członków może zadecydować wiążąco o przyjęciu większością dwóch trzecich głosów. 4. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju związku i której wniosek o honorowe członkostwo został złożony przez zgromadzenie członków. 5. Organizacje mogą przystępować do związku jako stowarzyszone organizacje. O przyjęciu decyduje zarząd związku. 6. Ponowne przyjęciu członków, Którzy wystąpili ze związku jest możliwe. 3

4 5 Składka członkowska Związek pobiera od swoich członków składki członkowskie, jak również opłatę wpisową. Zasady dotyczące składek członkowskich będą uchwalane przez zgromadzenie członków. 6 Prawa członkowskie 1. Członkowie z prawem głosu posiadają prawa zgodne z ustawą o członkach związków. 2. Członkowie honorowi mają te same prawa, co członkowie z prawem głosu, z wyjątkiem prawa do głosowania. 3. Organizacjom stowarzyszonym może zostać przyznana przez członków z prawem głosu określona liczba głosów w zgromadzeniu członków. 1. Członkostwo zostaje zakończone: a) w dniu śmierci, b) poprzez dobrowolne wystąpienie, c) poprzez wykluczenie. 7 Zakończenie członkostwa 2. Członek może zostać wykluczony ze związku, jeżeli swoim zachowaniem szkodzi związkowi lub w znaczący sposób narusza interesy związku. O wykluczeniu decyduje zarząd większością trzech czwartych oddanych głosów. Organami związku są: 8 Organy a) zgromadzenie członków z prawem głosu ( 9), b) zarząd ( 11), b) kierownictwo ( 12), 9 Zgromadzenie członków 1. Zgromadzenia członków z prawem głosu odbywają się co najmniej raz w roku. Poza tym zgromadzenia zwoływane są, jeżeli jest to interesie związku lub też jedna piąta członków z prawem głosu złoży zarządowi pisemny wniosek, z podaniem przyczyny o zwołanie zgromadzenia. 4

5 2. Zgromadzenia nie muszą odbywać się w siedzibie związku. Również bez zwoływania zgromadzenia możliwe jest ustalenie postanowień, jeżeli dziewięć dziesiątych członków z prawem głosu pisemnie wyrazi zgodę na postanowienie. 3. Zgromadzenia nie są publiczne. Zgromadzenia są zwoływane przez zarząd w formie pisemnej z podaniem ustalonego przebiegu dnia i wniosków. Zaproszenia powinny być skierowane również do członków honorowych. Termin zaproszenia wynosi cztery tygodnie (data stempla pocztowego).zaproszenie uznane jest za otrzymane przez członka, jeżeli zostało skierowane na ostatni przez członka pisemnie związkowi podany adres. 4. Kierownictwo powinno zostać zaproszone. W uzgodnieniach i głosowaniach nie biorą udziału członkowie kierownictwa. 5. Wnioski odnośnie przebiegu dnia, jak również propozycje dotyczące wyboru zarządu mogą być składane przez każdego członka z prawem głosu, każdego członka honorowego oraz każdą organizację stowarzyszoną. Powyżej wymienieni, jak również kierownictwo związku mają prawo do wygłaszania przemówień. Propozycje wyboru i wnioski o zmianę statutu muszą być wspierane, przez co najmniej dwóch członków z prawem głosu. Muszą one zostać otrzymane przez zarząd w formie pisemnej, na co najmniej sześć tygodni przed rozpoczęciem zgromadzenia. Wnioski o uzupełnienie porządku dnia, z wyjątkiem wniosków o zmianę statutu oraz pozostałe propozycje wyborcze, ustala zgromadzenie członków większością trzech czwartych oddanych głosów. 6. Zgromadzenie prowadzone jest przez jednego członka wybranego przez zarząd. Przewodnictwo zgromadzenia ma prawo dopuszczenia gości. W czasie wyborów przewodnictwo może zostać przekazane na czas trwania wyborów i wcześniejszej dyskusji komisji wyborczej. 7. Na temat przebiegu zgromadzenia powinien prowadzony być protokół. Kierownictwo zgromadzenia decyduje o osobie, która powinna prowadzić protokół. Osoba ta nie musi być członkiem związku. 10 Postanowienia zgromadzenie członków 1. Podczas zgromadzenia członków każdy obecny członek z prawem głosu posiada jeden głos. 2. Sposób głosowania zostaje określony przez przewodnictwo zgromadzenia. Jeżeli jeden z obecnych członków złoży taki wniosek, głosowanie musi być tajne. 3. Wniosek zostanie przyjęty, jeżeli otrzyma on ponad połowę obecnych przy postanowieniu głosów. Wstrzymanie się od głosu liczy się jako oddany głos. Do zmiany statutu niezbędna jest większość trzech czwartych obecnych głosów, do zmiany celu związku, jak również rozwiązania związku większość dziewięciu dziesiątych obecnych głosów. 5

6 4. Zgromadzenie ma moc ustawodawczą, jeżeli obecna jest więcej niż połowa członków z prawem głosu obecnych przy inauguracji. 5. Postanowienia powinny być umieszczone w protokole, z podaniem wyniku głosowania. Powinien on zostać podpisany przez przewodnictwo zgromadzenia i prowadzącego protokół. 11 Zarząd 1. W skład zarządu wchodzą, co najmniej trzy i maksymalnie siedem osób. Zarząd działa na zasadach honorowych. Wybiera on spośród siebie przewodniczącego / przewodniczącą zarządu. 2. Zarząd jest wybranym przedstawicielem członków. Jest on odpowiedzialny za sprawy, które zostały mu przydzielone w statucie lub też przez zgromadzenie członków. Zarząd powołuje i odwołuje kierownictwo, doradza mu i je kontroluje (na zgodność z prawem, celowość i efektywność) oraz odciąża. Może on udzielać kierownictwu polecenia w sprawach ogólnych i w przypadkach indywidualnych. Do pomocy przy kontroli kierownictwa zarząd może powołać jednego lub kilku rewidentów, którzy nie muszą być członkami związku. Szczegóły reguluje specjalny regulamin zarządu, który zostaje zatwierdzony przez zgromadzenie członków. 3. Zgromadzenie członków wybiera członków zarządu na okres dwóch lat. Zostają oni na stanowisku do czasu nowych wyborów. Wielokrotny wybór jest możliwy. Każdy członek zarządu powinien być wybierany oddzielnie. 4. Członkowie zarządu nie muszą być członkami z prawem głosu i nie mogą być pracownikami związku. 5. Zarząd wydaje postanowienia podczas posiedzeń odbywających się kilkakrotnie w ciągu roku. Postanowienia mogą zostać ustanowione również wtedy tylko jednogłośnie pisemnie. 6. Zarząd związku nie jest zarządem w sensie 26 BGB ( 26 niemieckiego kodeksu cywilnego) 12 Kierownictwo 1. W skład kierownictwa wchodzi jeden lub więcej członków. Jest ono powoływane i odwoływane przez zarząd, niezależnie od początku i końca stosunku zatrudnienia. 6

7 2. Pierwszy / pierwsza przewodniczący / przewodnicząca otrzymuje tytuł sekretarza generalnego i jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania związku. Osoba ta jest zarządem związku zgodnie z 26 BGB ( 26 niemieckiego kodeksu cywilnego) i otrzymuje za swoje czynności odpowiednie wynagrodzenie, w wysokości ustalanej przez zarząd. 3. Kierownictwo jest upoważnione do udzielania upoważnień na określony zakres zadań lub też pojedynczych upoważnień. 4. Zarząd ustala kierownictwu regulamin kierownictwa. 13 Rekompensata kosztów Związek może udzielić członkom swoich organów, zatrudnionym i upoważnionym osobom zwrotu wyłożonych kosztów i dodatkowych nakładów. 14 Rozwiązanie związku W przypadku rozwiązania związku majątek związku przypadnie innemu związkowi zawodowemu o tej samej orientacji. Dalsze postępowanie zostanie ustalone przez zgromadzenie członków. Berlin, 31. stycznia

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze spółdzielnie socjalne

Pierwsze spółdzielnie socjalne Mariusz Denisiuk, Andrzej Trzeciecki Ministerstwo Polityki Społecznej Pierwsze spółdzielnie socjalne Zainteresowanie osób, dla których pojawienie się w codziennym słowniczku ekonomiczno-społecznym pojęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo