Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia Społeczna w Małopolsce"

Transkrypt

1 Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii społecznej ( 3 ) Oferta Oferta projektów systemowych dla instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej ( 4 ) Oferta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w 2011 r. ( 8 ) Opinie Trudna droga do rozwoju ( 12 ) W poszukiwaniu najbardziej efektywnego systemu finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ( 17 ) Relacje Zaproszenie do współpracy Relacja z seminarium poświęconego budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii społecznej ( 22 ) Relacja z seminarium prawnego poświęconego projektowi ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym ( 25 ) Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu biuletynu ( 29 )

2 Od redakcji Szanowni Państwo, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przekazuje w Państwa ręce drugi numer biuletynu poświęconego problematyce wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. Celem publikacji jest upowszechnianie informacji o aktualnych inicjatywach realizowanych w Małopolsce oraz promowanie samej idei ekonomii społecznej. W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu ofertę wsparcia dla pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej, dostępną w ramach ogólnopolskich projektów systemowych realizowanych pod nadzorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Prezentujemy również działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zaplanowane na 2011 r., a które powinny Państwa zainteresować. Ponadto, oprócz relacji z dwóch ciekawych spotkań, jakie miały miejsce w Małopolsce w grudniu ubiegłego roku (seminarium poświęcone problematyce budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej), przedstawiamy wywiad z Prezesem Zarządu Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej Panem Rafałem Sułkowskim, a także zachęcamy do lektury tekstu na temat form finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Biuletyn został przygotowany w ramach projektu INES Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Życzymy miłej lektury! Strona 2. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

3 Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii społecznej Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na spotkania poświęcone problematyce budowania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, które odbędą się w Nowym Sączu 23 lutego br. i Proszowicach 25 lutego br. Szczegółowe informacje o seminariach będą dostępne na stronie: Strona 3. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

4 Oferta Oferta projektów systemowych dla instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), jako instytucja pełniąca funkcję Beneficjenta Systemowego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekty systemowe zainicjowane przez właściwe Departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (m.in. Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Departament Rynku Pracy). Projekty te zakładają wsparcie systemowe instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej są one prowadzone przez zespół CRZL lub zakontraktowane instytucje, jak również w partnerskim konsorcjum wielu podmiotów, w tym organizacji pozarządowych. W ramach wspomnianych projektów są prowadzone liczne badania, w tym rynku pracy (np. monitoring efektywności polityki rynku pracy), szkolenia, kursy i studia podnoszące kwalifikacje oraz efektywność służb społecznych. Powstają także modele współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej, a w wyniku aktywności wydawniczej wiele ciekawych ogólnodostępnych publikacji, raportów i opracowań tematycznych. W obszarze rynku pracy warto zwrócić uwagę na ofertę takich projektów, jak: Oferta szkoleń w technologii e-learningu dla pracowników instytucji rynku pracy (projekt 1.7) Projekt zakłada realizację szkoleń e-learningowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia i pozostałych instytucji rynku pracy oraz zwiększenie dostępności do materiałów zapewniających pracownikom instytucji rynku pracy możliwość samokształcenia. Okres realizacji: Więcej informacji o projekcie: projekt-17-mainmenu-59 Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej (projekt 1.13) W ramach projektu jest przygotowywana seria raportów Zatrudnienie w Polsce, a także inne publikacje zawierające wyniki najnowszych badań na temat rynku pracy i integracji społecznej. Projekt zakłada również opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Okres realizacji: Więcej informacji o projekcie: projekt-113-mainmenu-63 Strona 4. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

5 Oferta Oferta projektów systemowych dla instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ (projekt B 1.16) Celem projektu jest promocja aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+, a także promocja działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób. Wśród stosowanych narzędzi, umożliwiających osiągnięcie celu projektu, są m.in. badania naukowe, opracowania na temat dobrych praktyk krajowych i zagranicznych, ogólnopolska społeczna kampania informacyjna, portal informacyjny (w trakcie tworzenia). Okres realizacji: Więcej informacji o projekcie: projekt-b116 W zakresie wsparcia systemowego dla instytucji pomocy i integracji społecznej, z punktu widzenia sektora ekonomii społecznej interesująca może być oferta takich projektów, jak: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (projekt 1.16) Projekt stawia sobie za cel podniesienie jakości i efektywności działań instytucji pomocy społecznej różnych szczebli w zakresie wdrażania aktywnej polityki społecznej. Jako narzędzia osiągnięcia celu wskazuje się m.in. stworzenie obserwatoriów integracji społecznej w strukturach ROPS, upowszechnianie badań, analiz i innych dokumentów eksperckich, cykliczne szkolenia dla pracowników ROPS, ale także szkolenia dla administracji samorządowej i rządowej w zakresie polityki integracji społecznej, wdrażania aktywnych form integracji i upowszechniania standardów usług. Z punktu widzenia sektora ekonomii społecznej szczególnie istotne są podejmowane w tym projekcie działania na rzecz zwiększenia stopnia koordynacji i współpracy pomiędzy instytucjami różnego szczebla administracji odpowiedzialnymi za pomoc i integrację społeczną. Okres realizacji: Więcej informacji o projekcie: lub na stronach podwykonawcy projektu Rewitalizacja społeczna (projekt 1.17) Projekt zakłada wdrożenie w ok. 20 gminach (wielkomiejskich, małych miastach i wiejskich) pilotażowego programu rewitalizacji społecznej. Celem projektu jest wypracowanie standardu działań o charakterze partnerskim, łączącego różne metody i techniki pracy socjalnej, które staną się podstawą do wdrażania działań w ramach aktywnej integracji, m.in. poprzez: stworzenie ogólnego modelu rewitalizacji społecznej, wypracowanie najlepszych rozwiązań w ramach pilotażu programów rewitalizacji, wypracowanie metody szkolenia lokalnych inicjatorów partnerskich programów rewitalizacji. Na obecnym etapie realizacji projektu wyłoniono gminy uprawnione do wzięcia udziału w dalszym etapie projektu. Z województwa małopolskiego zakwalifikowano 18 gmin. Kolejnym etapem projektu będzie m.in. ogłoszenie konkursu dla wytypowanych gmin. Okres realizacji: Więcej informacji: projekt-117-mainmenu-66 Strona 5. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

6 Oferta Oferta projektów systemowych dla instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej (projekt 1.18) Projekt jest realizowany w partnerstwie 12 instytucji: CRZL (jako lider) oraz 11 organizacji pozarządowych. Celem projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego. Projekt zakłada wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania środowiska lokalnego, zorientowanego na aktywizujące wsparcie grup społecznych, środowisk i społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wypracowany zostanie także Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności ekonomia społeczna jest wskazywana jako jedno z narzędzi zawodowej aktywizacji osób bezdomnych. Projekt jest komplementarny do projektu 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (opisanego w pierwszym numerze Biuletynu Ekonomia Społeczna w Małopolsce. Okres realizacji: Więcej informacji: projekt-118-mainmenu-67 lub oraz strony pozostałych partnerów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej (projekt 1.20) Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych, a w konsekwencji profesjonalizacja zawodowa oraz większa efektywność działań systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu planuje się m.in. prowadzenie szkoleń specjalistycznych, w tym specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających. Okres realizacji: Więcej informacji: projekt-120-mainmenu-69 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych (projekt 1.45) Podniesienie poziomu wykształcenia, umiejętności i kompetencji kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej poprzez uzyskanie przez nich wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, organizacji pomocy społecznej, gospodarki społecznej, ekonomii, komunikacji interpersonalnej itd. W ramach projektu są realizowane dwie edycje dwusemestralnych studiów podyplomowych. Okres realizacji: Więcej informacji: projekt-145-mainmenu-132 Strona 6. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

7 Oferta Oferta projektów systemowych dla instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym (projekt 1.48) Celem projektu jest uzyskanie w gminach synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług. Wypracowany zostanie tzw. wzór lokalnego modelu współpracy oraz nowa formuła organizacyjno-prawna dla samorządowych Centrów Integracji Społecznej. Projekt zakłada także podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwych form reintegracji społecznozawodowej w środowisku lokalnym oraz funkcjonowania lokalnego partnerstwa instytucjonalnego. Okres realizacji: Więcej informacji: projekt-148 Źródło: Strona www CRZL oraz strony partnerów i realizatorów projektów. Autorka: Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, współpracownik Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Strona 7. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

8 Ofeta Oferta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w 2011 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS) realizuje obecnie trzy projekty w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Są to: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES), Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące działań zaplanowanych na 2011 r. w ramach tych trzech projektów oraz ich oferty dla przedstawicieli sektora ekonomii społecznej w naszym województwie. Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES) Celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej głównie poprzez: międzysektorową współpracę na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej w instytucjach otoczenia ES oraz profesjonalizację działania podmiotów ekonomii społecznej. W 2011 r. ARES rozbudował ofertę dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim przede wszystkim o wsparcie finansowe zarówno dla tworzących się spółdzielni socjalnych (osób fizycznych i osób prawnych), jak i istniejących spółdzielni socjalnych, które zamierzają rozszerzyć swoją działalność gospodarczą i przyjąć nowych członków do spółdzielni socjalnej. Wsparcie finansowe będzie udzielane w postaci dotacji wynoszącej do 20 tys. złotych na osobę, nie więcej niż 200 tys. dla jednej spółdzielni socjalnej. Wysokość przyznanej kwoty będzie zależała od zestawienia planowanych wydatków potrzebnych do rozpoczęcia lub rozwoju działalności gospodarczej. Ocenie, m.in. pod kątem spójności, będzie podlegał cały biznesplan danego przedsięwzięcia. O przyznanie dotacji będą mogli ubiegać się członkowie spółdzielni już zarejestrowanych lub będących w trakcie rejestracji, którzy odbyli cykl szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni. Wspomniane szkolenia i doradztwo będą realizowane w 2011 r. w ramach projektu ARES, jak również w innych projektach finansowanych w ramach Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej PO KL. Ponadto o finansowe wsparcie pomostowe będą mogły ubiegać się spółdzielnie socjalne. Zgodnie z założeniami przysługuje ono każdemu członkowi spółdzielni i będzie przyznawane w wysokości Strona 8. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

9 Ofeta Oferta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w 2011 r. do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 6 miesięcy, zaś w uzasadnionych przypadkach 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe ma ułatwić pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności przez spółdzielnię socjalną. Dodatkowo, w ramach ARES, nowo powstające i funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej będą mogły liczyć na: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Projekt ARES obejmuje także inicjatywy zmierzające do tworzenia sieci współpracy w celu rozwoju ekonomii społecznej. W 2011 r. będą kontynuowane działania w ramach Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, głównie w ramach prac grup roboczych (m.in. prawnej, monitoringu przedsiębiorstw społecznych, systemu ekonomii społecznej). Rok 2011 to również działania związane z informowaniem, upowszechnianiem wiedzy o ekonomii społecznej oraz promocją inicjatyw realizowanych w tym sektorze. Działania informacyjne będą skierowane głównie do instytucji publicznych, z którymi podmioty ekonomii społecznej współpracują na co dzień. Jak wskazuje doświadczenie, wiedza tych instytucji na temat specyfiki sektora ES jest niezadowalająca. Przewidziane są szkolenia, seminaria, spotkania informujące, działalność wydawnicza oraz rozbudowa istniejącej małopolskiej strony poświęconej ekonomii społecznej (www.wortales.rops.krakow.pl). Działania informacyjne będą również obejmowały wsparcie przedsiębiorstw społecznych w promocji ich oferty (produktów i/lub usług) w formie katalogu i kalendarza, a także organizacji targów podmiotów ekonomii społecznej. Ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie opracowanie w 2011 roku wieloletniego, regionalnego planu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Plan ten będzie miał charakter dokumentu operacjonalizującego założenia aktualizowanej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata w zakresie przedsiębiorczości społecznej. W proces tworzenia planu zostaną włączone instytucje zrzeszone w Małopolskim Pakcie na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz inne podmioty działające w otoczeniu sektora przedsiębiorczości społecznej. Projekt jest realizowany w ramach Podziałania Wsparcie ekonomii społecznej PO KL. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej W 2011 r. ROPS kontynuuje działania w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Jest to już czwarta jego edycja. Do głównych celów tego projektu zalicza się: 1. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawę jakości i skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w Małopolsce. Strona 9. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

10 Ofeta Oferta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w 2011 r Podwyższenie umiejętności i kwalifikacji kadr pomocy społecznej poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie trzech obszarów aktywnej integracji oraz rozwoju metod i technik pracy socjalnej; pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań, w tym opracowania, realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z EFS oraz w zakresie zarządzania jednostkami pomocy społecznej. Poprawę jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej w regionie, m.in. przez wdrażanie rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2010 r. Wzmocnienie i upowszechnienie technik superwizji pracy socjalnej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (jops) poprzez korzystanie z dobrych praktyk. Rok 2011 przyniesie zmiany w dotychczasowych działaniach w ramach projektu. Poza wsparciem szkoleniowo-doradczym, zostanie utworzona regionalna platforma współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, której celem będzie wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresieprzeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie przepływu informacji i wiedzy pomiędzy tymi jednostkami. Zaplanowano działania z zakresu inicjowania nowych oraz wzmacniania już funkcjonujących lokalnych partnerstw publiczno-społecznych. Planowany jest umowny podział województwa na 5 subregionów w każdym zostaną utworzone tematyczne grupy robocze pracujące nad rozwiązaniem konkretnego problemu istniejącego w danym subregionie. Nowym działaniem będzie organizacja kampanii promocyjno-informacyjnych na terenie województwa małopolskiego, których celem będzie budowanie i upowszechnianie wizerunku Małopolanina aktywnego, zdrowego, świadomego mieszkańca, dbającego o realizację potrzeb społecznych we wszystkich aspektach życia. Pierwsza kampania będzie konstruowana wokół wizerunku nowoczesnego, profesjonalnie działającego pracownika socjalnego jej zadaniem ma być zwrócenie uwagi na problemy społeczne występujące w Małopolsce oraz promowanie integracji społecznej i rozwiązań mających podnieść jakość życia mieszkańców regionu. Poza tymi działaniami, w ramach projektu nadal będą organizowane szkolenia i doradztwo mające na celu podwyższenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w pracy zawodowej kadr pomocy i integracji społecznej. Zaplanowane na 2011 r. działania będą kierowane do wszystkich małopolskich jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i publicznych służb zatrudnienia w zakresie działań partnerskich i interdyscyplinarnych. Ich uczestnikami mogą być również partnerzy społeczno-gospodarczy, głównie w następujących obszarach: rozwoju dialogu, budowania partnerstw i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w ramach kampanii promocyjno-informacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz aktualnej oferty szkoleniowo-doradczej można znaleźć na stronie internetowej: Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL. Strona 10. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

11 Ofeta Oferta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w 2011 r. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Uruchomienie Obserwatorium Polityki Społecznej nastąpiło w wyniku realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata w obszarze Nowoczesne zarządzanie publiczne. Badania i analizy regionalne stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju województwa. Projekt stanowi uzupełnienie sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego, tworzonej przez cztery projekty systemowe o podobnym charakterze i określonej specjalizacji, mające charakter inicjatywy nowatorskiej w skali kraju. Obserwatoria zostały też ujęte w nowym dokumencie strategicznym województwa małopolskiego pod nazwą Małopolska Nieograniczone możliwości. Ich działalność ma służyć usprawnieniu procesów decyzyjnych w zarządzaniu rozwojem regionu. Działania Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, mające wspierać efektywność przedsięwzięć w obszarze polityki społecznej, koncentrują się głównie na uzupełnianiu luk informacyjnych poprzez gromadzenie nowych danych (z badań), a także integrowaniu i ułatwianiu dostępu do informacji już istniejących. W 2011 r. będą realizowane badania społeczne służące analizie zapotrzebowania na praktyczne informacje niezbędne do realizacji działań z zakresu polityki społecznej. Zaplanowano także rozbudowę Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów (która jest prowadzona wspólnie z Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji). Planowane jest również powiększenie bazy danych pod nazwą Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS), a także aktualizacja i promocja Małopolskiego Informatora Społecznego bazy danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej w regionie. Zapraszamy do korzystania z informacji gromadzonych w serwisie internetowym: obserwatoria.malopolska.pl Czas dotarcia do interesujących Państwa informacji można skrócić za pomocą takich narzędzi, jak Newsletter Projektu i opcja powiadomienia o nowościach w bibliotece, dostępnych w serwisie. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL. Zespoły projektowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Strona 11. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

12 Opinie Trudna droga do rozwoju O finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej oraz działalności Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej (MFES) w wywiadzie dla Biuletynu opowiada Rafał Sułkowski, Prezes Zarządu Funduszu. Barbara Gil: Jedną z najczęściej wskazywanych przez podmioty ekonomii społecznej barier rozwoju są ciągłe problemy finansowe. Jakiego rodzaju są to problemy i skąd się biorą? Rafał Sułkowski: Problemy finansowe stanowią jedynie część wszystkich problemów, z którymi na co dzień zmagają się podmioty ekonomii społecznej, ale rzeczywiście zazwyczaj podkreśla się, że są to problemy najbardziej dokuczliwe. Po pierwsze, istniejące już podmioty nie mają pieniędzy na bieżące inwestycje, nawet te najdrobniejsze, które pozwolą zrealizować następne zlecenie czy przyjąć kolejnego pracownika. Tym bardziej dotyczy to większych inwestycji, takich jak wyposażenie nowej siedziby, remont zakładu, rozkręcenie nowego przedsięwzięcia. Po drugie, często występuje brak płynności finansowej. Tak jak każde przedsiębiorstwo, także przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia przecież pracowników, posiada zobowiązania, które musi zapłacić. Zatem, jeśli przez długi czas nie otrzymuje ono pieniędzy od swoich odbiorców lub też oczekuje na środki z różnego rodzaju projektów, to cały proces finansowania rozciąga się w czasie i jest nieefektywny. W związku z powyższym zarówno braki po stronie finansowania inwestycyjnego, jak i braki kapitału obrotowego są ewidentnie dokuczliwe dla podmiotów ekonomii społecznej. Co więcej, bardzo często na te problemy nakłada się dość stereotypowe podejście do zarządzania finansami, które powoduje, że jeśli organizacja nie ma pieniędzy to albo rozkłada ręce i stwierdza, że nie może nic zrobić, albo bezczynnie czeka na następny projekt, z którego będzie mogła zdobyć pieniądze publiczne. Organizacje nie szukają alternatywnych dróg pozyskiwania środków finansowych tylko te większe i dłużej działające na rynku wypracowały już swoje sposoby na pokonywanie omawianych trudności. B.G.: Wspomniał Pan o różnego rodzaju środkach publicznych, z których mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej. Czy zgodzi się Pan z opinią, że pieniądze publiczne psują przedsiębiorczość społeczną? Nie tylko nie pozwalają na rozwój i wypracowanie płynności finansowej, ale wręcz uzależniają od zewnętrznych źródeł finansowania? R.S.: To jest moim zdaniem reguła dotycząca nie tylko podmiotów ekonomii społecznej, ale szeroko pojętego sektora organizacji pozarządowych. Stopień uzależnienia od publicznych pieniędzy w Polsce jest bardzo wysoki. Źródła, które w innych krajach zapewniają większość dochodów organizacji, jak zbiórki publiczne czy działalność gospodarcza, w naszym kraju stanowią jedynie znikomy ułamek. Strona 12. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

13 Opinie Trudna droga do rozwoju Większość z nich opiera swoją działalność na poszukiwaniu i realizacji kolejnych projektów, co w efekcie pociąga za sobą uzależnienie od publicznych źródeł finansowania. To powoduje sezonowość działalności organizacji pozarządowych nabierają one wigoru jedynie, gdy pojawiają się środki publiczne. Oczywiście istnieją organizacje, którym udało się od tego uwolnić jednak są to wyjątki od reguły. B.G.: W takim razie rozwiązaniem mogłoby być korzystanie z komercyjnych instrumentów finansowych, bankowych oraz pozabankowych, ale jak wiemy dostęp do takich instrumentów jest bardzo utrudniony. Dlaczego? R.S.: Finansowanie ekonomii społecznej przy pomocy instrumentów komercyjnych zawsze trzeba postrzegać z perspektywy instytucji finansowych, zwłaszcza bankowych. Opina je gorset ograniczeń wynikających z prawa bankowego i regulacji nadzorczych. Często, pomimo chęci współpracy, nie są w stanie ominąć tych barier. Istnieją kryteria wypłacalności, które musi spełniać potencjalny klient banku. Natomiast wiele organizacji, które ubiegają się o pozyskanie kredytu po prostu ich nie spełnia. Ponadto, podmioty ekonomii społecznej często od razu ubiegają się o najbardziej ambitne źródła finansowania, np. kredyt inwestycyjny. W rzeczywistości organizacja, która rozpoczyna działalność nie powinna liczyć na to, że w pierwszym czy drugim miesiącu funkcjonowania otrzyma kredyt bankowy. Dobrym porównaniem może być sytuacja w sektorze mikroprzedsiębiorstw najmniejsi przedsiębiorcy, jeśli nie mają 6 miesięcy historii działalności i historii obrotów na rachunku, to są w zasadzie odcięci od takiego rodzaju finansowania. A przecież to w interesie banku byłoby obdzielenie kredytami każdego klienta, bowiem to na nich bank zarabia. Nie jest to zatem brak chęci ze strony banków one muszą przestrzegać reguł ostrożnościowych. Natomiast takie instrumenty jak debet w rachunku, kredyt odnawialny czy karta kredytowa, to już są instrumenty osiągalne. Jeśli natomiast chodzi o inne źródła finansowania, pozabankowe, w Polsce istnieje stosunkowo dobrze rozwinięty system funduszy pożyczkowych. W dużej mierze oferta funduszy pożyczkowych jest nastawiona na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Większość organizacji pozarządowych nie kwalifikuje się do tej grupy, dlatego też fundusze nie mogą finansować ich działalności. Podobnie jest w przypadku funduszy poręczeniowych, które pozwalają przedsiębiorstwom zwiększyć wiarygodność czy zaoferować dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczonych pieniędzy. Istnieją jednak na rynku organizacje, jak na przykład fundusz pożyczkowy prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE), które są otwarte na organizacje pozarządowe, w tym podmioty ekonomii społecznej. Stosowane kryteria są zupełnie inne niż w sektorze bankowym, ponieważ fundusze nie są objęte regulacjami prawa bankowego. Przy udzielaniu pożyczek TISE zwraca uwagę na biznesplan i możliwości zwrotu pieniędzy to bardzo elastyczna forma finansowania. Na podobnych zasadach działa również fundusz PAFPIO (Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich przyp. red.). Tym niemniej ze znanych mi opinii środowiska ekonomii społecznej wynika, że funkcjonuje przekonanie, iż są to źródła bardzo drogie, ponieważ koszt uzyskania takiej pożyczki wynosi ok. 15% w skali roku. Z jednej strony, dla organizacji przyzwyczajonych do funkcjonowania w oparciu o bezzwrotne dotacje czy granty jest to zbyt dużo. Z drugiej zaś, sektor pozarządowy szeroko wykorzystuje kredyt kupiecki związany z odroczoną płatnością, który w rzeczywistości jest kilkakrotnie droższym źródłem finansowania, aniżeli pożyczki TISE. Strona 13. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

14 Opinie Trudna droga do rozwoju B.G.: Przejdźmy zatem do Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej. Jak zrodził się pomysł na rozpoczęcie tego rodzaju działalności? R.S.: Pomysł zrodził się w 2008 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działając przez swoją jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, brał udział w jednym z większych i istotniejszych projektów na rzecz ekonomii społecznej w Polsce, a mianowicie: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. Jednym z efektów tego wielowymiarowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL było zdiagnozowanie sytuacji sektora ekonomii społecznej w Polsce, jego potrzeb i słabości. Z analiz jasno wynikało, że problemy finansowe i brak dostępu do finansowania to jedna z głównych bolączek tego sektora. Pojawił się zatem pomysł, aby już poza projektem stworzyć instytucję, która będzie ułatwiała podmiotom ekonomii społecznej taki dostęp. Początkowo analizowaliśmy możliwość powołania funduszu pożyczkowego, ale kapitał, który jest konieczny do utworzenia takiego funduszu jest znacznie większy, niż byliśmy wówczas w stanie zgromadzić. W oparciu o dyskusje z ekspertami z instytucji finansowych, które współpracują z sektorem ekonomii społecznej, doszliśmy do wniosku, że efektywniejszym rozwiązaniem będzie stworzenie instytucji udzielającej poręczeń. W tym przypadku kwota kapitału, jaką dysponujemy nie ogranicza nas tak mocno udzielając poręczeń nie blokujemy dostępu do takiego samego wsparcia kolejnym instytucjom. Fundusz powstawał przez około rok najpierw zebrano grupę partnerów, którzy w naszym odczuciu bardzo dobrze się uzupełniają. Pięć instytucji, które utworzyły Fundację Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej to: Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli duża instytucja zaangażowana w finansowanie wielu przedsięwzięć publicznych; następnie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, zajmująca się między innymi udzielaniem pożyczek i poręczeń, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw; Krakowski Bank Spółdzielczy, czyli instytucja sektora finansowego, ale z pewną domieszką pierwiastka społecznego wynikającego z natury spółdzielczej; Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych podmiot, który kiedyś był częścią banku BISE, a obecnie należy do francuskiej grupy CreditCooperatif, zajmujący się niestandardowym finansowaniem podmiotów pozarządowych oraz ostatni, piąty fundator, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, powiązana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. W kręgu tych pięciu instytucji została wypracowana koncepcja dotycząca tego, jak Fundusz powinien wyglądać, jak powinien się rozwijać, co oferować. W maju 2009 r. została powołana do życia fundacja bo taką formę prawną przyjął Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej. Pierwszego poręczenia udzieliliśmy w grudniu tego samego roku i dotyczyło ono czterech członków zakładanej spółdzielni socjalnej. Jednocześnie jest to pierwszy klient, z którym przeszliśmy całą drogę od początku do końca, gdyż poręczenie wygasło w grudniu 2010 r. Łącznie do końca listopada 2010 r. udzieliliśmy 28 poręczeń. Udało nam się stworzyć ponad 40 miejsc pracy. Duża część tych osób to kobiety, a mniej więcej 1/5 to osoby niepełnosprawne. Nasza dotychczasowa współpraca z tymi instytucjami układa się bezkonfliktowo do tej pory nie mieliśmy jeszcze sytuacji, kiedy musielibyśmy zrealizować poręczenie, czyli wypłacić pieniądze za któregoś z naszych klientów. Wydaje się więc, że koncepcja, którą przyjęliśmy sprawdza się. W niedalekiej przyszłości będziemy próbowali ją rozszerzyć. Strona 14. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

15 Opinie Trudna droga do rozwoju B.G.: Proszę zatem opowiedzieć jak wygląda Państwa działalność w praktyce zgłasza się do Państwa klient i co dalej? Jakie są kryteria kwalifikowania podmiotów do udzielenia poręczenia? Jak wygląda analiza? R.S.: Naszym celem było stworzenie mechanizmu, który nie będzie zbytnio zbiurokratyzowany, lecz elastyczny i dostosowany do potrzeb klientów. Nie chcieliśmy rozpoczynać rozmowy z klientem od żądania wielkiego pliku dokumentów i zaświadczeń. Najczęściej współpraca rozpoczyna się od kontaktu ze strony potencjalnego klienta, który informacje o naszych usługach zdobył od instytucji finansującej, np. od Powiatowego Urzędu Pracy, udzielającego dofinansowania na utworzenie spółdzielni socjalnych. Pierwszym etapem jest prośba o przesłanie dokumentów, na podstawie których klient ma uzyskać dofinansowanie najczęściej jest to jakaś forma biznesplanu czy studium wykonalności. Wtedy analizujemy zamiary danego klienta pod kątem wykonalności, racjonalności finansowej, prawidłowego oszacowania kosztów, a także czy szacując przewidywane przychody z całego przedsięwzięcia nie przyjęto zbyt optymistycznych założeń. Nie jest to absolutnie jedyny i decydujący sposób oceny całego pomysłu. Po tej wstępnej analizie spotykamy się i wspólnie z klientami weryfikujemy nasze wątpliwości, często też staramy się podsunąć pewne pomysły na ulepszenie biznesplanu. Zazwyczaj po takiej rozmowie nasze wrażenie jest znacznie lepsze niż po przeczytaniu dokumentów. Chociaż nie mamy ograniczeń statutowych, współpracujemy głównie z podmiotami z terenu Małopolski i jej bliskiego sąsiedztwa. Wynika to głównie z opisanego powyżej bezpośredniego modelu współpracy z klientami. Kolejnym etapem jest przedstawienie zarówno instytucji, która faktycznie sfinansuje dane przedsięwzięcie, jak i naszego zapewnienia o gotowości udzielenia poręczenia. Nasza rola sprowadza się potem do dokonania czynności prawnej polegającej albo na poręczeniu weksla, albo na wystawieniu poręczenia cywilnego. Jesteśmy jednak otwarci na propozycje innej formy udzielenia poręczenia. B.G.: Problem braku środków finansowych to nie jedyny problem, z jakim zmagają się podmioty ekonomii społecznej często brakuje też odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Czy w ramach swoich usług świadczą Państwo również usługi doradcze? R.S.: Jak już wspomniałem, na etapie konsultowania biznesplanu oferujemy coś, co można nazwać usługą doradczą. Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, wszystko jest ujęte w prowizji. Nigdy także nie zdarzyło nam się odmówić pomocy klientom, którzy mieli jakieś pytania czy wątpliwości już jakiś czas po udzieleniu poręczenia. Co więcej, bardzo często staramy się ułatwiać naszym klientom kontakty biznesowe na przykład, jeśli pojawia się potrzeba znalezienia dostępu do dobrych usług poligraficznych, a my wśród klientów mamy takie podmioty i możemy je zarekomendować, to z chęcią to robimy. Strona 15. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

16 Opinie Trudna droga do rozwoju Tworzymy pewnego rodzaju sieć powiązań pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, oczywiście nie zakładając jednocześnie, że powinny one współpracować jedynie ze sobą. Współpraca takich podmiotów z komercyjnymi przedsiębiorstwami ma bowiem walor edukacyjny, wpływa na poziom usług lub produktów, które przedsiębiorstwa społeczne oferują. B.G.: Co miał Pan na myśli mówiąc o planach rozszerzenia działalności? Czy myślą Państwo o rozpoczęciu działalności również w innych regionach Polski? R.S.: Być może w którymś momencie będziemy chcieli wrócić do pomysłu udzielania pożyczek. Zarówno potencjalni, jak i dotychczasowi klienci pytają nas o możliwość skorzystania z takiego produktu. Jesteśmy w fazie przyglądania się temu tematowi. Zrodził się też nowy, pośredni pomysł, aby zaproponować naszym klientom coś na kształt leasingu. W wielu przypadkach podmioty ekonomii społecznej potrzebują niewielkich inwestycji, które pozwoliłyby im na zaoferowanie klientom nowego produktu czy usługi. Ta inwestycja to może być nowy komputer, zestaw pojemników do przenoszenia żywności w ramach cateringu czy kolejne stanowisko do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, na którą potrzebna jest kwota rzędu paru tysięcy złotych. Aby dokonać takiego zakupu instytucje te musiałyby przez zbyt długi czas gromadzić wypracowaną nadwyżkę, co tak naprawdę podważałoby sensowność całej inwestycji. Chcielibyśmy więc uruchomić mechanizm, który da możliwość nabywania środka trwałego, następnie udostępniania go klientowi oraz dostosowania harmonogramu i wysokości spłat do przychodów, który dany zakup będzie generował. Dzięki temu przez jakiś czas klient będzie dzielił się przychodami z Funduszem, a w końcu inwestycja stanie się jego własnością. Nie wykluczam także, że z biegiem czasu uda nam się rozszerzyć działalność MFES poza granice Małopolski i jej bliskiego otoczenia. Jednak obecnie z przyczyn organizacyjnych nie jest to jeszcze możliwe. W tym momencie jedyny sposób na wyjście poza granice regionu to upowszechnianie modelu, który udało się nam wypracować, a którym chętnie dzielimy się z zainteresowanymi podmiotami. z Rafałem Sułkowskim rozmawiała Barbara Gil, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Strona 16. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

17 Opinie W poszukiwaniu najbardziej efektywnego systemu finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Ekonomię społeczną można traktować jako sposób na radzenie sobie z ważnymi problemami w społeczeństwie sposób, dzięki któremu korzystając z mechanizmów rynkowych tworzy się wartości społeczne i oddziałuje społecznie. Rzeczywistym odzwierciedleniem tej idei są przedsiębiorstwa społeczne instytucje, które działając na rynku jednocześnie lokują swoją misję i cele poza rynkiem. Wydaje się, że w Polsce został już stworzony odpowiedni grunt dla rozwoju tego rodzaju instytucji, prowadzone są liczne badania i analizy sektora, tworzone są nowe regulacje prawne mające na celu usprawnienie działalności podmiotów ekonomii społecznej, a wypracowane przez nie rozwiązania są wpisywane w strategie rozwoju kraju. Wciąż istnieje jednak kilka kluczowych kwestii, na które należy zwrócić uwagę, jeśli chcemy zwiększyć znaczenie sektora ekonomii społecznej w Polsce i sprawić, że stanie się on faktycznym narzędziem rozwiązywania problemów związanych z wykluczeniem społecznym oraz zawodowym. O kondycji sektora Poczynając od 2006 r., kiedy zostało przeprowadzone najbardziej kompleksowe badanie sektora (badanie pod nazwą Kondycja sektora ekonomii społecznej w Polsce 2006 ), można zauważyć wyraźną tendencję do uwypuklania problemów finansowych jako tych, które w głównej mierze utrudniają bieżącą działalność oraz rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Analiza zasobów finansowych sektora organizacji pozarządowych wskazała na stopniowe pogarszanie się sytuacji finansowej stowarzyszeń oraz fundacji, mające swój wyraz zarówno w obniżaniu się średnich rocznych przychodów organizacji, jak i w narastającym wewnętrznym rozwarstwieniu sektora. Prawie 2/3 z przebadanych spółdzielni socjalnych stwierdziło, iż najbardziej odczuwalnym problemem w życiu organizacji w ciągu ostatnich lat były m.in. trudności w zdobyciu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności. Ponad połowa respondentów za konieczny czynnik rozwoju uznała uzyskanie dostępu do kapitału i kredytów. Tak samo sytuacja wyglądała wśród centrów integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej, które problemy w pozyskiwaniu funduszy uważały za najbardziej dokuczliwie i utrudniające ich bieżącą działalność. Bogatym źródłem danych na temat kondycji finansowej (i nie tylko) organizacji pozarządowych, będących jednym z głównych aktorów na scenie ekonomii społecznej oraz stanowiących bardzo dobry grunt dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych, są badania sektora regularnie prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Z badania przeprowadzonego w 2008 r. wynika m.in., że prawie 43% całości zasobów sektora pochodzi z krajowych źródeł publicznych (ponad 30% z rządowych i 12% z samorządowych). Pozostałe rodzaje źródeł zasilających sektor mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Strona 17. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

18 Opinie W poszukiwaniu najbardziej efektywnego systemu finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Największą przeszkodą w sprawnym funkcjonowaniu organizacji, odczuwaną wyraźnie przez 61%organizacji, są trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań organizacji. Ponad połowa organizacji ma ponadto problemy związane z rozbudowaną biurokracją administracji publicznej, zbyt skomplikowanymi formalnościami związanymi z korzystaniem ze środków instytucji grantodawczych oraz brakiem osób chętnych bezinteresownie angażować się działania organizacji. Jeśli chodzi o potrzeby organizacji, wyraźnie wskazują one na konieczność inwestycji w nowy sprzęt: związany z obszarem działań organizacji (42%) oraz biurowy (28%). Ponadto około 1/4 organizacji deklaruje potrzebę zarówno podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, jak i powiększenia lub remontu lokalu. Diagnozę sytuacji sektora z perspektywy regionalnej dostarcza przeprowadzone w 2010 r. badanie Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Jako najważniejsze źródła finansowania swojej działalności przedsiębiorstwa społeczne wymieniają kolejno: dochody z działalności ekonomicznej, rządowe i samorządowe środki publiczne oraz darowizny. Aż 40% przebadanych podmiotów w roku poprzedzającym badania zanotowało stratę, jednak tylko 2% organizacji przewiduje duże prawdopodobieństwo upadku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ważną część przeprowadzonych badań stanowiły pytania o główne bariery utrudniające działalność i rozwój przedsiębiorstw społecznych. Najczęściej wskazywanym ograniczeniem związanym z prowadzeniem działalności ekonomicznej jest trudność w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, a kolejnym - bariery biurokratyczne i prawne. Również bariery rozwoju związane z zasobami ludzkimi mają swe źródła w niedostatkach finansowych przedsiębiorstw. Do najbardziej dokuczliwych ograniczeń zaliczone zostały: niski poziom wynagrodzeń oferowanych pracownikom oraz uzależnienie poziomu zatrudnienia od zewnętrznego wsparcia finansowego. O korzystaniu ze środków publicznych W Polsce podstawową jednostką administracji publicznej na poziomie lokalnym są samorządy terytorialne. Działając na rzecz i w imieniu swoich mieszkańców wykonują większość zadań publicznych mających związek z funkcjonowaniem społeczności lokalnej. Można powiedzieć, że cele ogólne działalności samorządów terytorialnych oraz sektora ekonomii społecznej są ze sobą zbieżne jakkolwiek bowiem nie ujmować ekonomii społecznej, nie można nie dostrzec jej lokalnego zakorzenienia i działania na rzecz wspólnoty lokalnej. Badania trzeciego sektora wskazują, że dla ponad połowy organizacji pozarządowych to samorząd lokalny jest kluczowym partnerem, jeśli chodzi o realizację ich celów statutowych. Samorządy, korzystając z możliwości zlecania zadań publicznych przedsiębiorstwom społecznym, mogłyby wypełniać kilka funkcji naraz realizować bieżące zadania, a jednocześnie rozwiązywać ważne w regionie problemy społeczne i wspierać rozwój ekonomii społecznej. W omawianym kontekście warto bliżej przyjrzeć się znowelizowanej w 2010 r. ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O status organizacji pożytku publicznego (OPP) mogą ubiegać się teraz nie tylko organizacje pozarządowe, z których wywodzi się duża część przedsiębiorstw społecznych, ale także spółdzielnie socjalne. Strona 18. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

19 Opinie W poszukiwaniu najbardziej efektywnego systemu finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Organy administracji mogą tworzyć jednostki wspierające działania OPP, a także udzielać im pożyczek, gwarancji i poręczeń na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Zobligowane są ponadto do corocznego tworzenia ramowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, uznając je tym samym za równorzędnych partnerów w realizacji swoich zadań. Jak na razie praktyka wskazuje jednak, że wspomniane powyżej zapisy nie są często wykorzystywane, tak samo jak wprowadzona niedawno klauzula społeczna w zamówieniach publicznych. Główną barierą jest wzajemne niezrozumienie specyfiki swojej działalności: przedsiębiorcy społeczni nie rozumieją i nie mają cierpliwości do biurokratycznych reguł rządzących administracją, a urzędnicy, z kolei, z powodu niskiej wiedzy na temat ekonomii społecznej nie rozumieją interesów przedsiębiorców i nie potrafią podjąć decyzji dotyczących współpracy z nimi. Wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla rozwoju przedsięwzięć ekonomii społecznej dają programy realizowane w ramach środków przyznawanych przez Unię Europejską. Z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej największe znaczenie wydaje się mieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a w szczególności następujące Priorytety: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz VII Promocja Integracji Społecznej. W ramach priorytetu VI wsparcie jest kierowane przede wszystkim do osób mających największe trudności z wejściem oraz utrzymaniem się na rynku pracy. Środki przyznane w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia mogą być spożytkowane m.in. na wsparcie dla osób pragnących założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną, a pomoc taka obejmuje doradztwo i szkolenia ułatwiające założenie działalności gospodarczej, a także obejmujące pomoc finansową oraz doradcze wsparcie pomostowe. Na jeszcze większą uwagę zasługuje priorytet VII Promocja integracji społecznej. W opisie tego priorytetu określono wprost, że celem podejmowanych działań jest ułatwienie dostępu do rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie instytucji ekonomii społecznej. Wsparcie w ramach tego priorytetu dotyczy przede wszystkim kształtowania warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia, w tym przede wszystkim tych w sektorze ekonomii społecznej. W tym kontekście najważniejsze jest pomaganie, z jednej strony, przedsiębiorczości społecznej samej w sobie, z drugiej zaś wszystkim instytucjom powołanym do jej wspierania, które dzięki dostarczaniu wiedzy i doświadczenia w takich obszarach, jak prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie personelem czy stosowanie przepisów prawnych, ułatwią rozwój i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej. O korzystaniu z komercyjnych instrumentów finansowych Przedsiębiorstwa społeczne tak jak przedsiębiorstwa klasyczne do rozwoju potrzebują możliwości korzystania z oferowanych zarówno przez banki, jak i instytucje pozabankowe instrumentów finansowych, takich jak: pożyczki, kredyty czy poręczenia. Z uwagi na niskie przychody i najczęściej bardzo niewielki majątek własny (mogący posłużyć jako zabezpieczenie zobowiązań), korzystanie z pożyczek i kredytów bankowych jest w przypadku PS mocno ograniczone, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Strona 19. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

20 Opinie W poszukiwaniu najbardziej efektywnego systemu finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Większość z podmiotów ekonomii społecznej nie spełnia restrykcyjnych wymogów prawa bankowego pozwalających na korzystanie z oferowanych instrumentów finansowych. Taki stan rzeczy warunkowany jest przez dwa główne czynniki: cel działania oraz słabość ekonomiczną większości przedsięwzięć społecznych. Jak już wiemy, celem działania podmiotów ekonomii społecznej z definicji nie jest osiąganie zysku. Oznacza to zatem, że nie dość, iż przedsiębiorstwa społeczne zazwyczaj charakteryzują się słabą pozycją ekonomiczną, to jeszcze nie może być mowy o wysokiej zyskowności przedsięwzięć przez nie realizowanych. Natura podejmowanych działań nie pozwala też na szybkie i zdecydowane polepszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ponadto, komercyjne instytucje finansowe do oceny sprawności działania instytucji starającej się o pożyczkę stosują kryteria korzystności, skuteczności i efektywności. Podczas gdy instytucje działające w obszarze ekonomii społecznej najbardziej cenią sobie korzystność projektu, a najmniej efektywność, to w przypadku bankowych analiz kolejność ta jest odwrotna. Alternatywą dla oferty bankowej mogą być instrumenty finansowe oferowane przez fundusze pożyczkowe oraz poręczeniowe. Ich oferta wydaje się być najlepiej dostosowana do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej i, z uwagi na fakt, że nie podlega restrykcyjnym regulacjom prawa bankowego, zdecydowanie bardziej elastyczna. Niestety jednak instytucje te z reguły kierują swoje wsparcie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a oferta dedykowana podmiotom ekonomii społecznej wciąż jest uboga. Do niedawna jedyną instytucją utworzoną specjalnie po to, aby wspierać przedsięwzięcia społeczne był utworzony w 1999 r. Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Udziela on pożyczek organizacjom społecznym, a także spółkom handlowym, które część swoich zysków przeznaczają na działalność społeczną. Fundusz ten działa bardzo aktywnie od początku działalności objęto wsparciem 448 organizacji, z czego, co warte pokreślenia, tylko 8 nie spłaciło swojej pożyczki. Może to dowodzić faktu, że również organizacje działające dla dobra społecznego, które nie są nastawione na zysk, mogą być wartym zaufania i rzetelnym klientem instytucji finansowych. Z kolei podmioty ekonomii społecznej z Małopolski może zainteresować pierwszy w Polsce fundusz poręczeniowy, który powstał w Krakowie w maju 2009 r., kierujący swoją ofertę specjalnie do tych instytucji. Oferowane przez Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej poręczenia są dedykowane wszystkim podmiotom, które w swej działalności kierują się celami społecznymi, niezależnie od ich formy prawnej. Fundusz oferuje także stałą współpracę w formie doradztwa dla swoich klientów. O konieczności dalszego udoskonalania rozwiązań Pewne jest, że instytucje ekonomii społecznej potrzebują wsparcia zewnętrznego i bez niego nie jest możliwe ani zakładanie nowych podmiotów, ani ich trwanie w czasie. Ich rozwój wymaga wzajemnej współpracy wielu aktorów, dlatego też istnieje konieczność podnoszenia wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród osób mających wpływ na podejmowanie decyzji. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że oferowane wsparcie nie może powodować uzależnienia przedsiębiorstw społecznych od pomocy zewnętrznej ma je stymulować do działania, dawać podstawy do rozwoju i pomagać przezwyciężać problemy, ale to od samych przedsiębiorców zależy efektywne wykorzystanie tego wsparcia. Strona 20. Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce styczeń 2011 r.

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 4/2012 EKSPERTYZY

RAPORTY 4/2012 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 4/2012 RAPORTY EKSPERTYZY Magdalena Arczewska PRODUKTY FINANSOWE DEDYKOWANE INSTYTUCJOM EKONOMII SPOŁECZNEJ. RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Produkty finansowe dedykowane instytucjom ekonomii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Maria Płonka, Rafał Sułkowski. Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej

Maria Płonka, Rafał Sułkowski. Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Maria Płonka, Rafał Sułkowski Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej 11/2008 Spis treści Rekomendacje 4 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY es.o.es Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI es.o.es Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 30-070

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce Raport otwarcia Bank BISE

Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce Raport otwarcia Bank BISE E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Praca zbiorowa pod redakcją Anny Królikowskiej Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce Raport otwarcia Bank BISE Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zakupy i zamówienia publiczne jako narzędzie pozytywnej zmiany. przykłady zagraniczne Krzysztof Cibor

Społecznie odpowiedzialne zakupy i zamówienia publiczne jako narzędzie pozytywnej zmiany. przykłady zagraniczne Krzysztof Cibor Społecznie odpowiedzialne zakupy i zamówienia publiczne jako narzędzie pozytywnej zmiany przykłady zagraniczne Krzysztof Cibor 1 Społecznie odpowiedzialne zakupy i zamówienia publiczne jako narzędzie pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo