Informacja z działalności Zarządu Powiatu i Starosty Szczycieńskiego w okresie pierwszych dwóch lat II kadencji Samorządu Powiatowego w Szczytnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z działalności Zarządu Powiatu i Starosty Szczycieńskiego w okresie pierwszych dwóch lat II kadencji Samorządu Powiatowego w Szczytnie"

Transkrypt

1 Informacja z działalności Zarządu Powiatu i Starosty Szczycieńskiego w okresie pierwszych dwóch lat II kadencji Samorządu Powiatowego w Szczytnie Szanowni Państwo! W listopadzie 2004 r. minęła połowa II kadencji Zarządu Powiatu w Szczytnie i mojej jako Starosty Szczycieńskiego. Jest więc czas na podsumowanie tego okresu i przedstawienie Społeczności Powiatu Szczycieńskiego naszych dokonań. Był to okres trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Otrzymane środki finansowe z budżetu państwa były niewystarczające do wykonania ustawowych zadań. Decyzje podejmowane były na podstawie zasobności rocznych budżetów, a dobre chęci i życzenia musiały ustąpić twardej finansowej rzeczywistości. Wspólnie z Radą i Zarządem Powiatu postawiliśmy sobie cele i zadania do wykonania. Priorytetem była pomoc dla szpitala i przywrócenie możliwości jego skutecznego działania oraz zintensyfikowanie szeroko pojętej pomocy społecznej. Założyliśmy sobie także poprawę stanu dróg powiatowych, poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Szczycieńskim, skuteczną walkę z bezrobociem oraz rozwój turystyki poprzez promocję powiatu w kraju i za granicą. Realizacja tych zadań wymagała dużych nakładów finansowych, mimo to udało się zmniejszyć deficyt budżetowy z tyś. zł do tyś. zł, co stanowi 7,6 % planowanych wydatków w 2004r. Osiągnięto to poprzez spłatę zaciągniętych w pierwszej kadencji kredytów, nie zaciąganie nowych zobowiązań oraz skuteczne działania w celu pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych. Dorobek samorządowy oceniany jest zwykle przez pryzmat dokonań inwestycyjnych. Dlatego też skupię się przede wszystkim na tym aspekcie. 1. Służba zdrowia Realizując główne swoje zamierzenie na wniosek Zarządu Rada Powiatu przeznaczyła tyś. zł na modernizację i zaopatrzenie szpitala w wysoko specjalistyczny sprzęt medyczny. Zarząd Powiatu zdecydował o zmianie kierunków i priorytetów związanych z rozwojem i modernizacją szpitala. Zrezygnowano z inwestycji w bazę lokalową (budynki), a główny nacisk położono na wymianę sprzętu i zakup nowoczesnej aparatury medycznej. Decyzja Zarządu w istotny sposób przyczyniła się do systematycznego podnoszenia jakości świadczonych usług przez szpital. Inwestycja w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwia wykonywanie złożonych i skomplikowanych zabiegów i operacji. Ponadto zwiększyła się możliwość kontraktowania nowych usług. Dzięki temu placówka zyskała renomę i wysokie oceny w oczach mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego. Potwierdzeniem celowości podejmowanych działań przez Zarząd Powiatu oraz kierownictwo szpitala jest fakt przyznania -jako jedynej placówce medycznej w kraju oraz jedynej firmie z województwa Warmińsko-Mazurskiego - wyróżnienia Najaktywniejsza Firma" przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W roku bieżącym wykonano ponad limity kontraktowe usługi na kwotę ponad 2 mln zł. Do tej pory z tytułu wypracowanych ponadlimitów szpital otrzymał z Narodowego Funduszu Zdrowia 510 tyś. zł. Czynione są dalsze starania w kierunku odzyskania całej kwoty. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż usługi kontraktowane przez szpital począwszy od roku 2002 obejmują coraz większy zakres świadczeń. To właśnie dzięki właściwemu określeniu priorytetów możliwe jest systematyczne otrzymywanie coraz większych kwot wynegocjowanych w ramach kontraktów na świadczone usługi. Dla porównania: w roku 2002 wysokość kontraktu wynosiła około 9 mln 357 tyś., w roku 2003 łączna suma uzyskana z Warmińsko-Mazurskiej Kasy Chorych oraz później NFZ wynosiła około 10 mln 359 tyś. i wreszcie w mln 244 tyś. W roku 2005 planowane jest dalsze unowocześnianie aparatury medycznej, standaryzacja i modernizacja ZOZ na kwotę 4,5 mln zł. Powiat Szczycieński poręczył szpitalowi kredyt w wysokości 1,5 mln zł co poprawiło jego sytuację finansową, pozwoliło na bieżącą obsługę

2 należności, spłatę zadłużenia wobec dostawców leków, drobnego sprzętu, mediów, przywróciło wiarygodność finansową i możliwość bieżącego funkcjonowania. Zarząd Powiatu wspierał poprzez współfinansowanie realizację programów związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia prowadzoną na terenie powiatu. 2. Pomoc społeczna Szczególnym prawnym obowiązkiem powiatu jest prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu przykłada wielką wagę do ich prawidłowej realizacji. W podejmowanych decyzjach zawsze kieruje się interesem społecznym. Rocznie na wszystkie kierunki pomocy społecznej wydatkowana jest kwota około 7 mln zł. Kosztem tyś. zł rozbudowany i zmodernizowany został Dom Pomocy Społecznej. Obiekt został dostosowany do wymogów standaryzacyjnych, przybyło 31 dodatkowych miejsc dla pensjonariuszy. W okresie zimowym funkcjonuje w nim noclegownia dla osób bezdomnych. Wyremontowane zostały pomieszczenia w budynku przy ul. Wielbarskiej. Remont zamknął się w kwocie 100 tyś. zł. Stworzone zostały warunki do powstania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób. Starosta Szczycieński i Zarząd Powiatu przykłada wielką wagę do sytuacji osób niepełnosprawnych. Wymiernym dowodem tej troski jest nowa lokalizacja Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Umieszczenie siedziby Zespołu w Szczytnie umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z orzecznictwa bez konieczności uciążliwych dojazdów do Olsztyna. W przypadku osób niepełnosprawnych ma to szczególne znaczenie. Obecnie realizowana jest za kwotę 1 mln zł rozbudowa budynku przy ul. Wielbarskiej z przeznaczeniem na powiększenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i przygotowanie miejsc dla kolejnych 40 osób. Docelowym działaniem jest utworzenie Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. Zarząd Powiatu systematycznie monitoruje pracę i funkcjonowanie placówek opiekuńczowychowawczych. Mając na uwadze ich perspektywiczną standaryzację modernizuje budynki i pomieszczenia. 3. Drogownictwo Stan techniczny przejętych przez Powiat dróg jest bardzo zły. W trosce o poprawę ich jakości i zwiększenia bezpieczeństwa coraz większe środki przeznaczane są na ich modernizację, przebudowę i bieżące utrzymanie. Inwestycje drogowe są bardzo drogie, potrzeba wielu lat aby poprawić ich stan. W 2003 i 2004 r. przeznaczono łącznie tyś. zł. Kwota ta obejmuje między innymi 2,5 mln zł przeznaczone na modernizację dróg: Kowalik-granica powiatu, Kwiatuszki- Kowalik, Olędry-Lesiny-granica powiatu, Łączki-Karpa o łącznej długości około 7,9 km. Ponadto wybudowane zostały chodniki w Klonie i w Płozach łącznej długości 1,4 km. Przyjęta została zasada, że drogi budujemy wspólnie z gminami, na terenie których, dana droga się znajduje oraz z sąsiednimi Powiatami Piskim i Ostrołęckim. Pozyskujemy środki z budżetu państwa, liczymy też na dotacje z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 4. Oświata, kultura, sport Podstawowym statutowym obowiązkiem Powiatu jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd Powiatu realizując te zadania corocznie przeznacza znaczące kwoty na remonty bieżące placówek oświatowych. Łącznie wydatkowano kwotę tyś. Najwięcej (800 tyś. zł) kosztowała modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Wymienione zostały okna, centralne ogrzewanie, odnowiono elewację. Dzięki temu stworzone zostały lepsze warunki do nauki i pobytu młodzieży w szkołach i internatach. Planowana jest budowa sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół Nr 2 i 3. W ramach realizacji programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur" w ZS Nr 2 planowana jest rozbudowa pionu gastronomicznego. Wspierane są finansowo wszelkie inicjatywy młodzieży i kadry pedagogicznej w

3 organizacji olimpiad, konkursów, czy zawodów sportowych. Dzięki systematycznemu monitorowaniu kształcenia w placówkach oświatowych w przypadku pojawienia się sygnałów o braku możliwości nauki dla młodzieży z terenu powiatu, zarząd podejmuje decyzje o uruchomieniu dodatkowych oddziałów, tak by każdy uczeń miał możliwość kontynuowania nauki w wybranej szkole. Starosta Szczycieński i Zarząd Powiatu w swoich działaniach dąży do rozbudowy infrastruktury szkolnej w szczególności obiektów sportowych. Planowane inwestycje związane są z zamiarem utworzenia sieci klas sportowych w szkolnictwie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 5. Bezpieczeństwo publiczne Pamiętając o tym, że mieszkańcy Powiatu Szczycieńskiego mają prawo żyć bezpiecznie, a funkcjonariusze spełniać swoją misję w godziwych warunkach, podjęliśmy trud wybudowania nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie to realizować będziemy wspólnie z Komendą Główną Straży Pożarnej i Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. W budowanym obiekcie znajdzie siedzibę Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W budżecie powiatu zaplanowano kwotę tyś. zł oraz bezpłatnie przekazano z zasobu powiatu działkę budowlaną przy ul. M. C. Skłodowskiej. Ogólny koszt inwestycji wynosi około 9,5 mln zł. Strażacy wykonują cały szereg zadań między innymi ratownictwo drogowe, wodne. Inwestycja ta na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu. Nie możemy prowadzić dwóch dużych inwestycji jednocześnie, dlatego też pomoc dla Komendy Powiatowej Policji ograniczona została do zakupu, wspólnie z Miastem Szczytno samochodu o wartości zł oraz zakupu materiałów na remont bieżący budynku Komendy Powiatowej Policji za kwotę zł. Remont ten został wykonany przez osoby bezrobotne skierowane w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy. Wzorowo układa się współpraca z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i jej władzami. 6. Bezrobocie Powiat Szczycieński w sposób szczególny odczuł zmiany ustrojowe państwa. Ze względu na charakter rolniczo-leśny został dotknięty strukturalnym bezrobociem. Władze Powiatu problem bezrobocia traktują priorytetowo, czyniąc wszystko co jest niezbędne do jego złagodzenia. Popierane było każde przedsięwzięcie tworzące nowe miejsca pracy. Wprowadzane były nowe aktywne formy ograniczania bezrobociu. Rozwijany był system kredytowania i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowych miejsc pracy. Dla potrzeb promocji powiatu i pełniejszej informacji dla przyszłych inwestorów powstało opracowanie pt. Pożądane inwestycje i proponowane tereny inwestycyjne" zawierające informacje o kierunkach inwestowania oraz o terenach przeznaczonych pod inwestycje w Powiecie Szczycieńskim. Działania promocyjne, informacje o możliwości inwestowania na terenie powiatu przynoszą efekty. Wspólna oferta Starosty, Burmistrza i Wójta została przyjęta przez firmę Grand Meble", która wybuduje na terenie miasta zakład produkujący meble tapicerowane (przewidziane zatrudnienie około 200 osób). Lokalizacją swojego zakładu na terenie powiatu zainteresowanych jest kilka innych firm. Dla zobrazowania sytuacji przedstawię kilka liczb. Ogólna liczba osób bezrobotnych w Powiecie Szczycieńskim na koniec października wyniosła osoby, tj. o 937 osób mniej niż w 2003 r. Zasiłki lub świadczenia przedemerytalne pobiera 870 osób, o 59 osób więcej niż w 2003 r. Z poszczególnych form aktywizacji zawodowej w latach skorzystało osób, między innymi w ramach prac interwencyjnych pracę podjęło 591 osób, robót publicznych 568 osób, umów absolwenckich 129 osób, staży absolwenckich 616 osób. Prowadzone były także szkolenia, poradnictwo grupowe z którego skorzystało 2410 osób. 7. Współpraca samorządowa Doceniając inicjatywy społeczne, pracę organizacji pozarządowych, wspierane są finansowo imprezy promujące powiat, imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o corocznym wręczaniu statuetek Juranda" ludziom biznesu, kultury i sportu. Jest to

4 docenianie i promowanie osób aktywnych, zaangażowanych, osiągających sukcesy, a jednocześnie promowanie rozwoju powiatu. W roku 2002 Juranda" otrzymały następujące osoby: Pan Kazimierz Skalik, Pan Zygmunt Rząp, Pan Ryszard Sobieraj, Zajazd Tusinek", Pan Ryszard Króliczak. W roku 2003: Pani Anna Sarnowska, Pan Piotr Moczydłowski, Państwo Agata i Krzysztof Dunajscy, Pan Lech Pieniek, Państwo Bogusława i Dariusz Hodkowscy. Szczególne miejsce w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego zajmuje partnerstwo i współpraca. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń pojawia się możliwość wymiany pomysłów i koncepcji, które w praktyce zostały już zweryfikowane. To właśnie temu służyć będzie ( i służy) podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy Powiatem Żywieckim i Szczycieńskim oraz porozumienia pomiędzy poszczególnymi gminami. Współpraca została nawiązana dużo wcześniej, a wymiernym jej efektem jest kolonijna wymiana dzieci i młodzieży oraz wykorzystanie doświadczeń Powiatu Żywieckiego w zakresie gospodarki i segregacji odpadów komunalnych. Kontynuowana i rozwijana jest współpraca z zaprzyjaźnionym Powiatem Bad Kreuznach. Corocznie następuje wymiana grup młodzieżowych strażackich, sportowych, muzycznych. Dowodem doskonałej współpracy i wzajemnych kontaktów jest kolejny dar w postaci karetki. W Powiecie Szczycieńskim powołana i zarejestrowana została Lokalna Organizacja Turystyczna, której zadaniem będzie promocja powiatu i poszczególnych gmin. Odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie w sprawie powołania Stowarzyszenia Gmin Nadomulwiańskich. Pozytywnie oceniając inicjatywę Starosty Szczycieńskiego 15 samorządów gminnych i powiatowych, leżących w dorzeczu rzeki Omulew, zgłosiło akces do stowarzyszenia. 8.Ochrona środowiska Naturalne środowisko przyrodnicze stanowi ogromne nasze bogactwo. Stwarza znakomite warunki wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców powiatu, a także osób przyjezdnych. Władze powiatu widzą ogromne możliwości rozwoju turystyki jako źródła dochodu dla mieszkańców. Środowisko musi być chronione i zachowane w jak najlepszym stanie. Mając to na uwadze Zarząd Powiatu wspomaga finansowo w formie dotacji działania samorządów gminnych w zakresie rekultywacji i likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci. Zarząd zadeklarował zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja składowisk odpadów w Linowie prowadzone wspólnie przez wszystkie gminy i powiat. W związku z likwidacją mogilnika przeterminowanych środków ochrony roślin w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia Powiat Szczytno przeznaczył na to zadanie zł. Wspomogliśmy kwotą 3000 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na badanie czystości rzeki Rozoga i jezior Świętajno i Wałpusz. Bardzo często wspomagamy pomniejsze inicjatywy ekologiczne. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą Rada Powiatu wprowadziła zakaz używania jednostek pływających z silnikiem spalinowym na 20 jeziorach w Powiecie Szczycieńskim. Opracowany i uchwalony został Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego i Plan Gospodarki Odpadami. Zorganizowane zostało sympozjum pt. Gospodarka Odpadami". W ramach kształcenia i rozwijania świadomości ekologicznej współpracujemy również ze szkołami między innymi w zakresie organizacji konkursów i akcji ekologicznych. 9. Organizacja pracy urzędu W celu poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego wprowadzone zostały zmiany organizacyjne pozwalające na efektywniejsze wykonanie dotychczasowych i nowych zadań. Powołany został Wydział Integracji Europejskiej, Promocji i Rozwoju Lokalnego, połączone zostały Wydziały Zdrowia i Edukacji. Opracowany został Plan Rozwoju Lokalnego stanowiący podstawę do ubiegania się o środki pomocowe z zewnątrz. Uaktualniona została Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego. W 2003 r. Starostwo Powiatowe uzyskało Certyfikat Jakości ISO jako dowód doskonalenia organizacji pracy w urzędzie i sprawnej obsługi naszych klientów.

5 Stan zatrudnienia w Starostwie utrzymywany jest na dotychczasowym poziomie. Duży nacisk położony jest na jakość kadr. Obecnie 85% pracowników posiada wyższe wykształcenie, a 5 osób je uzupełnia. Większość stanowią ludzie młodzi. Szanowni Państwo! Mamy powody do satysfakcji i zadowolenia z uzyskanych wyników społecznogospodarczych. Zdobyte doświadczenie służyć będzie dalszemu umacnianiu samorządu powiatu. Radni Rady Powiatu drugiej kadencji tworzą zgrany zespół i są dobrym gospodarzem. Wspólne działania w podnoszeniu na wyższy poziom warunków życia naszej lokalnej społeczności zjednoczyły nas. Pracowaliśmy zawsze z myślą że jesteśmy na usługach społeczeństwa. Naszą misją jest nowoczesne przywództwo regionalne wyrażające się inicjatywą administracji publicznej w zakresie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego powiatu oraz sprawna obsługa podmiotów gospodarczych i osób fizycznych ułatwiająca im osiąganie słusznych i uzasadnionych celów. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i ciepła rodzinnego. Aby w naszej Małej Ojczyźnie żyło nam się lepiej i dostatniej. Życzę także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2005 roku. Przewodniczący Zarządu Wiceprzewodniczący Zarządu Starosta Szczycieński Andrzej Kijewski V-ce Starosta Wiesław Szubka Adam Żywica Zbigniew Kudrzycki Jarosław Matłach

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 Spis treści Historia Powiatu Międzychodzkiego 5 Rada Powiatu Międzychodzkiego w latach 1998-2008 9 Powiat w liczbach 13 Oświata i kultura 16 Drogi powiatowe 19 Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Tadeuszem Glazerem, Boimy się nieznanego Dokumenty 4 Bank przyjazny samorządom 6 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych - samorządowy laureat konkursu EUROPRODUKT 7 Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo