Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy"

Transkrypt

1 Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006

2 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda ul. Wojciechowska 7, Lublin tel , Konferencja i materiały zostały sfinansowane ze środków przeznaczonych na tworzenie systemu współpracy pomiędzy OHP a szkołami. Druk: Si-Art Z.P.P.D. Lublin, ul. Zemborzycka 59 tel

3 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w ramach tworzenia systemu współpracy pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy a Szkołami zorganizowała konferencję: Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży do 25 roku życia. Realizują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Zadania realizowane przez OHP są dostosowane do zapotrzebowań i oczekiwań zróżnicowanych grup młodzieży, stanowią istotny element w dziedzinie integracji społecznej i bezrobocia. W ramach ogólnopolskiego systemu stworzonego przez OHP funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych zapewniających uczestnikom uzupełnienie wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia. Do podstawowych działań OHP związanych z rynkiem pracy należy pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacja zawodowa, aktywizacja zawodowa absolwentów i ludzi młodych wchodzących na rynek pracy oraz działalność szkoleniowa. Ochotnicze Hufce Pracy starają się wychodzić naprzeciw problemom, z jakimi przychodzi się zmagać młodzieży i osobom bezrobotnym poprzez różnego rodzaju programy dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego; przedsiębiorczości. Pracownicy OHP organizują także seminaria, konferencje, warsztaty tematyczne, targi edukacyjne. Ma to na celu dostarczenie młodzieży informacji niezbędnej do podejmowania decyzji edukacyjnej i zawodowej. Jedną z inicjatyw OHP jest stworzenie systemu współpracy ze szkołami. Dlatego powstała Platforma Programowa OHP dla Szkoły wspierająca działania w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, skierowana głównie do doradców zawodowych. Platforma realizowana jest pod hasłem Edukacja dla rynku pracy. Podstawowym celem działania Platformy jest wypracowanie wspólnych standardów w zakresie poradnictwa zawodowego oraz zwiększenie dostępu młodzieży do usług świadczonych przez wykwalifikowanych i profesjonalnych doradców zawodowych. W ramach opisanych działań stworzony został ogólnopolski portal tematyczny pl. Zawiera on informacje na temat działań podejmowanych przez doradców zawodowych, pomysły na prowadzone zajęcia (scenariusz zajęć), informacje zawodoznawcze oraz szkolenia e-learningowe dla doradców zawodowych. W dniu 16 października 2006 roku Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w ramach tworzenia systemu współpracy pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy a Szkołami zorganizowała konferencję Poradnictwo Zawodowe w Szkole- Perspektywy. Konferencja dotyczyła takich tematów jak: Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość jako zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży

4 Standardy świadczenia usług poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rola Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego w rozwoju Doradztwa Karier młodzieży. Modele Doradztwa Karier dla młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej. Praca czy dalsza nauka, w kraju czy za granicą? Plany młodzieży dotyczące kariery zawodowej w świetle badań ankietowych. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, psychologów i pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz osób zajmujących się w szkołach tematyką poradnictwa zawodowego. W województwie lubelskim realizowane są liczne inicjatywy w ramach stworzonego systemu współpracy. Wspólnie ze szkolnymi doradcami zawodowymi, pedagogami szkolnymi a także osobami zatrudnionymi w poradniach pedagogiczno psychologicznych nasi doradcy zawodowi organizują: szkolenia mające na celu rozwijanie umiejętności pracy z młodzieżą seminaria mające na celu wymianę dobrych praktyk konferencje, targi pracy i giełdy edukacyjne. Opracowywane są materiały pomocne do prowadzenia zajęć oraz informatory i ulotki dla młodzieży pomocne w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery OHP posiadają urozmaicone zbiory literatury, filmów edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych, którymi dzielą się z osobami pracującymi w szkołach. Ponad to MCIZy wyposażone są w materiały służące do badania predyspozycji zawodowych, dotyczące zawodów przyszłości oraz rynku pracy. Zachęcamy osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy do kontaktu z naszymi doradcami. Możliwości kontaktu można szukać na stronie Wojewódzki Komendant OHP Marcin Kopciewicz - 4 -

5 Włodzimerz Trzeciak - Instytut Rozwoju Kariery Koordynator Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego Rola Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego w rozwoju doradztwa karier dla młodzieży. 1. Wprowadzenie W świetle unormowań prawnych usługi publicznego poradnictwa zawodowego przypisane są dwóm resortom: - resortowi Edukacji Narodowej: poradnictwo dla młodzieży szkolnej i studiującej, - resortowi Pracy i Polityki Społecznej: poradnictwo dla osób dorosłych. Konsekwencją takiego rozwiązania są funkcjonujące do chwili obecnej odrębne struktury organizacyjne publicznego poradnictwa zawodowego: - sieć 575 poradni psychologiczno pedagogicznych zatrudniających 1760 doradców zawodowych świadczących usługi młodzieży szkolnej, podporządkowanych resortowi Edukacji Narodowej, oraz - wydzielone stanowiska pracy dla około 800 doradców zawodowych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, świadczących usługi osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, podporządkowanych bezpośrednio administracji samorządowej a pośrednio resortowi Pracy i Polityki Społecznej. Wyżej wymienione struktury organizacyjne publicznego poradnictwa zawodowego uzupełnia, rozbudowana ostatnio, dzięki grantom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sieć Akademickich Biur Karier działających w szkołach wyższych. Ponadto w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej funkcjonują Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej, zajmujące się poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy a w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy-podporządkowanych resortowi pracy,prężnie działa sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Szczególną rolę w rozszerzaniu dostępności usług dla uczniów odegrało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wprowadzając do organizacji szkolnej stanowisko doradcy zawodowego. Decyzja o wykreowaniu z profesji nauczycielskiej doradcy zawodowego w szkole, rozszerza ofertę poradnictwa zawodowego w Polsce, gdyż dotychczas młodzież ucząca się mogła korzystać, w ograniczonym zakresie, z pomocy doradczej poradni psychologiczno pedagogicznych ze względu na nieliczną kadrę specjalistów zatrudnionych w tych placówkach. Podkreślenia wymaga fakt wspierania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szkolnych Ośrodków Kariery, zatrudniających doradców zawodowych w szkołach poprzez przyznawane granty na wyposażenie warsztatu pracy a także poprzez działanie doradców zawodowych Ochotniczych Hufców Pracy. Rozszerzono także ofertę poradnictwa zawodowego wobec młodzieży studiującej poprzez dofinansowanie i zatrudnienie kadry doradców w Biurach Zawodowej - 5 -

6 Promocji Studentów i Absolwentów (potocznie nazywanych Akademickimi Biurami Karier). Na ogół Biura te działają na trzech płaszczyznach: - informacji i poradnictwa zawodowego, - pośrednictwa pracy, - marketingu własnej uczelni. Jak już wspomniano, Ministerstwo Obrony Narodowej stworzyło własną sieć placówek poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy tj. Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej. Doradcy zawodowi świadczą pomoc żołnierzom zasadniczej służby wojskowej w znalezieniu pracy na cywilnym rynku pracy. Ważnym ogniwem w systemie poradnictwa zawodowego jest poradnictwo zawodowe świadczone w urzędach pracy. Usługi poradnictwa świadczone są na dwóch poziomach. Poziom pierwszy tworzą doradcy zawodowi Powiatowych Urzędów Pracy, podporządkowani administracji samorządowej starostom. Ich głównym zadaniem jest udzielanie pomocy klientom urzędów pracy, mam na myśli zarówno osoby zamierzające wybrać zawód, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym, które pragną zdobyć nowy zawód, a także osoby bezrobotne mające trudności w uzyskaniu pracy i osoby zagrożone utratą pracy. Doradcy zawodowi udzielają indywidualnych porad zawodowych, prowadzą zajęcia grupowe z osobami bezrobotnymi. Uczestniczą także w programach przeciwdziałania bezrobociu, np. w programach PHARE., gdzie ułatwiają młodym bezrobotnym tworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz własnego PORTFOLIO kariery. Tworzenie przez osobę bezrobotną Indywidualnego Planu Działania oraz PORTFOLIO kariery mieści się w nurcie doradztwa karier a nie klasycznego poradnictwa zawodowego. Klient jest tu bowiem osobą aktywną, poszukującą rozwiązań swojego problemu zawodowego a doradca towarzyszy jego poszukiwaniom rozwiązań, wspiera i motywuje do wdrażania przemyślanego planu. Poziom drugi w organizacji poradnictwa zawodowego urzędów pracy stanowią doradcy zawodowi pracujący w sieci 51 Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy, podporządkowanych urzędom marszałkowskim. Warto podkreślić, że tworzenie pierwszych Centrów w polskich urzędach pracy umożliwiło porozumienie zawarte w 1944 roku pomiędzy Ministerstwem Pracy Polski i Niemiec. Realizacja tego przedsięwzięcia zajmowały się Federalny Urząd Pracy Niemiec i b. Krajowy Urząd Pracy w Polsce. W efekcie tej współpracy, Centra polskie stanowią adaptację podobnych instytucji działających w niemieckim systemie służb zatrudnienia. Sieć Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy oferuje klientom komplementarną informację o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zapotrzebowania pracodawców na wykwalifikowaną kadrę, a poprzez spotkania grupowe i indywidualne konsultacje, doradcy Centrów pomagają im rozwiązywać specyficzne problemy zawodowe. Centra cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Zatrudniona tam kadra doradców w liczbie 5 10 osób, przypadająca na jedno Centrum, świadczy pomoc specjalistyczną tym grupom klientów, którzy dotychczas nie mogli jej otrzymać w powia

7 towych urzędach pracy. Centra ukierunkowane są na wszystkich klientów urzędów pracy, a przede wszystkim, w związku z ich otwartą formułą usług, na osoby bezrobotne, zagrożone bezrobociem i poszukujące pracy. Doradcy zawodowi Centrów prowadzą poradnictwo indywidualne, udostępniają informację zawodową, świadczą także specjalistyczne usługi w zakresie planowania kariery zawodowej. Istotnym elementem pracy doradców jest także działalność popularyzacyjna idei poradnictwa zawodowego (współorganizowanie imprez takich jak: Targi Pracy, Targi Edukacyjne, Targi Przedsiębiorczości, Giełdy Pracy, Dni Kariery itp.). Podsumowując można stwierdzić, że działania podejmowane przez doradców zawodowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom różnych grup klientów związanych z podjęciem pracy. W odniesieniu jednakże do ogółu bezrobotnych w Polsce, dostępność usług poradnictwa w służbach zatrudnienia jest za mała. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieliczna kadra doradców zawodowych. Zapewnienie dostępności usług poradnictwa zawodowego osobom bezrobotnym i poszukującym pracy wymagałoby zatrudnienia w urzędach pracy dodatkowo 2000 doradców zawodowych. Rozszerzenie oferty usług poradnictwa zawodowego i objęcie pomocą specjalistyczną grup młodzieży zagrożoną marginalizacją społeczną stanowi ważny cel Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy. Ta rządowa struktura, posiadająca sieć 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, 126 Klubów Pracy i 47 filii oraz dysponująca w skali kraju ponad 360 osobową kadrą, pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wyborze i zmianie kariery zawodowej oraz odpowiedniego kierunku kształcenia i szkolenia. Mobilne Centra Informacji Zawodowej dla młodzieży, powiązane są ze sobą tworzą sieć 49 dużych Centrów. Mobilne Centra, wyjeżdżają w teren i świadczą tam usługi informacyjno doradcze. Celem głównym tych placówek jest ułatwienie młodzieży nabywania umiejętności sterowania własną karierą zawodową, zwłaszcza w okresie przejścia z edukacji do rynku pracy. Poprzez przebudowane zasoby informacji: edukacyjnej, zawodowej, rynku pracy oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, placówki te na wzór istniejących od kilku lat Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy rozszerzają dostęp uczniom korzystania z usług informacyjnych. Z kolei, poprzez treningi podejmowania decyzji, szkolenia kursowe, umiejętności poszukiwania pracy, placówki te będą mogły lepiej niż dotychczas przygotowywać młodzież należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka do wejścia na rynek pracy. Powiązanie usług informacji i poradnictwa zawodowego z pośrednictwem pracy może zapewnić w sposób kompleksowy, rozwiązanie problemów tej grupy młodzieży. 2. Ogólnopolskie Forum Poradnictwa Zawodowego i jego rola w rozwoju doradztwa karier W 2000 roku powstało przy Biurze Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji Fundusz Współpracy Ogólnopolskie Forum Poradnictwa Zawodowego. Głównym celem działań Forum jest tworzenie spójnych rozwiązań podzielonego na dwa resor

8 ty poradnictwa zawodowego w Polsce. Forum w zamyśle jego twórców, jest miejscem wymiany doświadczeń i przemyśleń w gronie specjalistów i wybitnych znawców poradnictwa. Efektem wymiany doświadczeń ma być nie tylko poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności, ale także modernizacja systemu poradnictwa zawodowego w Polsce. Ważnym aspektem działania Forum jest poszerzenie współpracy doradców zawodowych z Polski z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej. Członkami Forum są przedstawiciele świata nauki, administracji samorządowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, szkół wyższych, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz doradcy zawodowi urzędów pracy, poradni psychologiczno pedagogicznych, szkolni doradcy zawodowi, akademiccy doradcy zawodowi, doradcy zawodowi struktur Ochotniczych Hufców Pracy i inne osoby zainteresowane rozwojem poradnictwa zawodowego. Do zadań Forum należy: - identyfikacja potrzeb i narodowych priorytetów w zakresie doradztwa karier na przestrzeni życia, zgodnie z strategią przyjętą przez rząd, - prezentowanie stanowisk doradców zawodowych dotyczących istotnych kwestii doradztwa karier na przestrzeni życia, - wymiana doświadczeń i integracja kadry zajmującej się problematyką doradztwa, - rozszerzenie współpracy doradców zawodowych w Polsce z doradcami zawodowymi w innych krajach Unii Europejskiej. Powołaniu Forum towarzyszyła potrzeba środowiska doradców zawodowych dwóch resortów, podjęcia działań służących modernizacji systemu poradnictwa zawodowego. Oczekiwali także działań służących integracji, sztucznie podzielonego na dwa resorty, środowiska doradców, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy dla własnego rozwoju zawodowego poprzez udział w konferencjach i seminariach z udziałem naukowców i ekspertów zagranicznych. W ramach swoich działań Forum organizuje seminaria, konferencje i spotkania poświecone wybranym zagadnieniom w zakresie poradnictwa zawodowego. Są to wydarzenia, podczas których członkowie Forum mają możliwość wymiany poglądów a także integracji. Jak dotąd zorganizowano sześć konferencji (ogólnopolskich i międzynarodowych), dwa seminaria, dwa spotkania Zespołów Roboczych Forum i Rady Programowej. Uczestnicy międzynarodowej konferencji pod hasłem Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego w Polsce (2000) skoncentrowali się na analizie obecnie funkcjonującego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz próbie stworzenia modelu zintegrowanego, korzystając z doświadczeń krajów Unii Europejskiej. Kontynuacja tych rozważań miała miejsce podczas ogólnopolskiej konferencji Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego nowe problemy i zadania (2001). Tematykę poprzedniego spotkania poszerzono o zagadnienia wynikające z wprowadzonej reformy administracyjnej kraju oraz wskazano na zagrożenia związane z wprowadzeniem reformy, zwłaszcza zburzenia Systemu Urzędów Pracy. Poruszane zagadnienia uzupełniono także o problematykę eurodoradztwa, czyli doradztwa zawodowego prowadzonego na skalę europejską, obejmującego swoim zakresem - 8 -

9 pomocy osoby, pragnące się kształcić poza granicami własnego kraju i realizować karierę europejską. Podczas przeprowadzonej konferencji międzynarodowej z udziałem zagranicznych ekspertów Bilans Kompetencji nowe narzędzie planowania i zarządzania karierą zawodową (2001) uczestnicy mięli okazję zapoznać się z francuskim narzędziem oceny i rozwoju kompetencji, które jest bardzo przydatne w pracy z osobami bezrobotnymi posiadającymi doświadczenie zawodowe. Kolejną konferencję (2002) poświęcono rozwojowi niepublicznego poradnictwa zawodowego. Konferencję tę można określić mianem prekursorskiej, albowiem system niepublicznego doradztwa zawodowego w Polsce nie istnieje. W 2003 roku zorganizowano konferencję pt. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, na której omówiono problemy związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności. W ramach spotkań Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego poruszono między innymi tematykę roli szkoły w planowaniu kariery zawodowej uczniów (2000), kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2001) oraz wykorzystania technologii informacyjnych w pracy doradców zawodowych (2002). Szczególnie ważną rolę spełniła konferencja międzynarodowa pt. Poradnictwo zawodowe w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (15-16 grudnia 2003). Uczestniczyło w niej 80 osób: eksperci zagraniczni, naukowcy, przedstawiciele resortów, doradcy zawodowi urzędów pracy, poradni psychologiczno- pedagogicznych, akademiccy doradcy zawodowi oraz szkolni doradcy zawodowi. Podczas 15-tu wystąpień przedstawiono dorobek polskiego poradnictwa zawodowego, omówiono aspekty teoretyczne i działania praktyczne, nakreślono europejski wymiar poradnictwa i jego perspektywy rozwoju w zjednoczonej Europie. Konferencja umożliwiła uczestnikom wymianę doświadczeń i przedyskutowanie wielu ważnych problemów, związanych z kształceniem, narzędziami pracy oraz statusem zawodowym doradcy zawodowego. W 2004 roku zorganizowano seminarium pt. Jakość poradnictwa zawodowego (Łańcut, maj). Przedstawiono m.in. następujące referaty: Skale samooceny jakości procesu doradztwa zawodowego Pana Prof. dr hab. Augustyna Bańki z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczącego Rady Programowej Forum, Jakość procesu doradczego w wymiarze testowania i oceny Pana dr Czesława Noworola z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Standardy usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy - doświadczenia woj. podkarpackiego Pana Jacka Grafowskiego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Projekt rezolucji Rady UE dotyczący poradnictwa zawodowego - Włodzimierza Trzeciaka, koordynatora Forum. Podczas seminarium doradcy zawodowi poradni psychologiczno pedagogicznych, urzędów pracy, naukowcy i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej dyskutowali na temat bieżących problemów poradnictwa zawodowego. Udzielono także wywiadów mediom lokalnym

10 Forum współorganizowało w 2004 roku z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie III Podkarpacką Konferencję Poradnictwa Zawodowego na temat Poradnictwo zawodowe w wymiarze krajowym i europejskim, na której omawiano problemy poradnictwa karier oraz przedstawiono dorobek poradnictwa w województwie podkarpackim. Przedstawiciele Forum uczestniczyli w spotkaniu doradców krajów U.E., którzy w ramach wizyty studyjnej odwiedzili polskie instytucje poradnictwa zawodowego. Warto podkreślić, że działania Forum były popularyzowane podczas seminariów i konferencji organizowanych przez urzędy pracy, szkoły wyższe, poradnie psychologiczno pedagogiczne i Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. 3. Europejskie Fora Doradztwa Karier na Przestrzeni Życia. W związku z propozycją Komisji Unii Europejskiej utworzenia Europejskiej sieci Narodowych Fora Doradztwa Karier, podjęto w 2004 roku decyzję o przekazaniu Forum z Biura Koordynacji Kształcenia Kadr, nowopowstałemu Stowarzyszeniu o nazwie Instytut Rozwoju Kariery z siedzibą w Warszawie. Aplikację w ramach Programu Leonardo da Vinci na tworzenie Europejskiej sieci Fora przygotował Instytut Rozwoju Kariery. Promotorem zostali przedstawiciele Austrii, a partnerami przedstawiciele Niemiec, Francji, Finlandii, Czech i Polski. Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu Europejskiej sieci Narodowych Fora Doradztwa Karier, zaprojektowanie rozwiązań organizacyjnych i finansowych sieci, umożliwiających powstanie Narodowych Fora w krajach realizujących projekt oraz promowanie w społecznościach poradnictwa i umacnianie statusu doradcy zawodowego. Pan John McCarty z Komisji Europejskiej w Brukseli występujący jako gość w spotkaniu promotora i partnerów projektu w Wiedniu b.r. podkreślał rolę doradztwa karier we wdrażaniu doktryny U.E. budowania w Europie społeczeństwa wiedzy. Zwracał uwagę na występujący w wielu krajach brak zainteresowania polityków i decydentów rozwojem doradztwa karier na przestrzeni życia, uzasadniał potrzebę budowania w krajach członkowskich Unii Europejskiej Narodowych Fora Doradztwa Karier. Jego zdaniem, Fora pozwalają zrealizować następujące cele: umożliwianie wspólnego uczenia się i wspierania się poprzez dzielenie się doświadczeniami, stymulację działań służących rozwojowi systemów poradnictwa zawodowego, zwrócenie uwagi na adekwatność polityki poszczególnych krajów wobec polityki europejskiej (U.E.), umożliwianie współpracy na poziomie europejskim poprzez wspólną sieć, identyfikowanie i popularyzację działań podejmowanych na poziomie U.E., efektywne wykorzystywanie środków finansowych poszczególnych krajów członkowskich oraz środków pomocowych na rozwój doradztwa karier. czuwanie nad realizacją zadań związanych z wdrażaniem postanowień rezolucji z maja 2004 w poszczególnych krajach

11 W Polsce, w wyniku funkcjonowania rozproszonych placówek poradnictwa zawodowego i braku koordynacji działań na wszystkich poziomach tj. centralnym, regionalnym i lokalnym, a także różnorodnie przygotowanej kadry doradców, posiadającej różny status, kluczową rolą Ogólnopolskiego Forum jest podejmowanie przedsięwzięć służących integracji doradców zawodowych poprzez organizowanie konferencji i spotkań, z udziałem doradców zawodowych szkół, struktur OHP, poradni psychologiczno-pedagogicznych, służb zatrudnienia i akademickich biur karier. Wymiana doświadczeń i integracja doradców różnych placówek oraz udział przedstawicieli; nauki, administracji samorządowej i pracodawców w spotkaniach i konferencjach, stanowi ważny element tworzenia płaszczyzn do kooperacji, budowania więzi i podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju doradztwa karier na przestrzeni życia, zgodnie z rezolucją Rady Unii Europejskiej z maja 2004 roku. Rolą Forum jest tworzenie dla doradców zawodowych możliwości wyrażania swojego stanowiska wobec ważnych problemów zawodowych i społecznych np. warsztatu pracy i narzędzi pracy, statusu zawodowego i uposażenia, oceny jakości procesu doradczego i problemów etycznych w pracy doradcy. Dla doradców ważną sprawą są bariery rozwoju karier młodych ludzi we własnym kraju. Rolą Forum jest wywołanie refleksji wśród decydentów, że należy zmodernizować system poradnictwa zawodowego w Polsce, zwłaszcza poprzez; zwiększenie kadr doradców w szkołach, jasne a nie enigmatyczne jak jest obecnie określenie statusu doradcy w szkole, zapewnienie mu narzędzi pracy i dostępu do baz danych o zawodach i ścieżkach karier, stworzenie warunków do ciągłego uczenia się i uzyskiwania satysfakcji z pracy, także materialnej. Zdaniem uczestników Forum, umocnienie pozycji doradcy zawodowego w szkole, stanowi główny warunek rozwoju poradnictwa zawodowego na przestrzeni życia, gdyż umożliwia wprowadzenie zasady powszechności nabycia przez uczniów uniwersalnych umiejętności sterowania własną karierą przez całe życie, tym samym wyrównując ich szanse w konkurowaniu o pracę, również na rynku europejskim. Rolą Forum jest podejmowanie wysiłków do pozyskania sojuszników wśród parlamentarzystów w celu przygotowania rozwiązań legislacyjnych, systemowych, które służyłyby budowaniu i realizacji satysfakcjonujących karier młodych Polaków w swoim kraju. Pierwsze efekty takich działań są już widoczne. W maju 2006 roku Senat R.P., z udziałem uczestników Forum oraz Senatorów, przedstawicieli ministerstw, naukowców i ekspertów zagranicznych, zorganizował konferencję poświęconą rozwojowi poradnictwa zawodowego, na której przedstawiono rolę doradców w zapobieganiu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków. Podczas konferencji powołane zostały Regionalne Fora ; Lubelskie, Wielkopolskie, Mazowieckie, Podlaskie

12 Adam Biela* - prof. KUL, Senator RP Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość jako zapobieganie bezrobociu młodzieży Jaki jest stan bezrobocia młodzieży w Polsce? Niestety, problem bezrobocia młodzieży w Polsce nie jest marginalny. Obejmuje on według oficjalnych statystyk EUROSTAT 37,7% ogółu polskiej młodzieży (dane za rok 2005). Oznacza to, iż 37,7% polskiej młodzieży, która nie uczęszcza już do szkół (tzn. jest po szkole średniej, zawodowej lub wyższej) nie znajduje nigdzie stałego zatrudnienia zarobkowego. Sytuację 37,7% bezrobocia młodzieży można określić jako sygnał stanu alarmowego dla bezpieczeństwa i przyszłości państwa. Sygnał ten musi wyzwolić wysiłek intelektualny, wolę współpracy i działania wszystkich zdrowych odłamów społeczeństwa polskiego w kierunku opracowania strategii politycznych, społecznych i gospodarczych, które zapewnią pracę polskiej młodzieży w wieku lat. W sytuacji otwarcia się rynku pracy w Unii Europejskiej można mówić o dwóch kierunkach poszukiwania rozwiązań dla problemów bezrobocia polskiej młodzieży: 1) zachęcanie polskiej młodzieży do poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej; 2) stworzenie systemu zatrudnienia młodzieży w Polsce. Rozważmy obecnie skuteczność obu strategii rozwiązania problemu bezrobocia polskiej młodzieży, biorąc pod uwagę ich konsekwencje dla polskiej gospodarki, dla stabilności i przyszłości państwa polskiego oraz ich wielowymiarowe konsekwencje dla młodzieży polskiej. 1. Wymiar państwowotwórczy emigracji polskiej młodzieży ** Przeprowadzimy obecnie analizę mocnych i słabych stron (tzw. SWOT) emigracji polskiej młodzieży w poszukiwaniu pracy jako strategii rozwiązania problemu bezrobocia młodzieży w Polsce. a) Mocne strony Stała praca zawodowa młodego emigranta stanowi podstawę jego decyzji dotyczącej: 1) pozostania na emigracji albo też 2) powrotu do kraju po ustalonym okresie funkcjonowania zawodowego. W przypadku podjęcia decyzji stałej emigracji, jego praca w kraju osiedlenia jest podstawą podwyższania dobrobytu tego kraju. Kraj pochodzenia może wówczas liczyć tylko na sporadyczne korzyści pośrednie typu: pomoc emigranta dla krewnych zamieszkałych w kraju, przyjazdy rodzinne lub urlopowe emigranta do kraju, ewentualne ułatwienia w kontaktach emigranta z Polską jako pośrednika w działalności biznesowej (zwłaszcza w zakresie małego biznesu)

13 Znaczne korzyści gospodarcze może natomiast odnieść Polska w przypadku, gdy emigrant po kilku lub kilkunastu latach zdecyduje się powrócić do kraju wraz z dorobkiem kapitałowym uzyskanym za swoją pracę. Wówczas pozytywną konsekwencją dla kraju o charakterze państwowotwórczym jest nie tylko przywieziony do Polski kapitał, który może zostać zainwestowany w polską gospodarkę, lecz o wiele większą wartość ma wtedy jego doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą w zakresie nowych technologii, organizacji i zarządzania biznesem oraz w przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej kraju zamieszkania przez lata pracy na emigracji. Zdobyte doświadczenie za granicą obejmuje również znajomość języka obcego zdobyta w kraju osiedlenia, znajomość norm, zasad i standardów pracy, kultury organizacyjnej oraz klimatu organizacyjnego z kraju o rozwiniętej infrastrukturze gospodarki rynkowej. Efektem takich powrotów do gniazda może być powstanie w Polsce nowych firm, inicjatyw gospodarczych, które nawiązują nie tylko partnerski kontakt na rynku polskim, lecz są zdolne do funkcjonowania z powodzeniem na rynkach zagranicznych. Firmy te będą zatrudniały nie tylko polskich pracowników w Polsce, lecz będą potrafiły wchodzić w efektywne powiązania kooperacyjne zarówno z polskimi podmiotami gospodarczymi, jak i z zagranicznymi. b) Słabe strony Wyjazdy młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu pracy zarobkowej obfitują, niestety bardzo często w negatywne konsekwencje społeczne dla więzi z najbliższymi. Dłuższy pobyt za granicą w celach zarobkowych jednego ze współmałżonków tylko rzadko kiedy nie prowadzi do pogłębiających się kryzysów małżeńskich. Skutkiem ich są coraz częstsze rozpady małżeństw wraz ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla dzieci. Od strony psychologicznej każdy dłuższy pobyt jednego z rodziców za granicą w celach zarobkowych, to problem faktycznej nieobecności ojca lub matki na co dzień w rodzinie. Oznacza to trudne do ocenienia szkody społeczne w rodzinie wynikające z konieczności wychowywania dzieci tylko przez jednego z rodziców lub przez dziadków. Tak więc praca za granicą ojca lub matki, to kompleks poważnych problemów wychowawczych z dziećmi wynikających z braku wzorca nieobecnego rodzica i z jego faktycznego braku udziału w roli wychowawczej. Ponadto, praca za granicą jednego ze współmałżonków związana jest z uleganiem przez niego różnym negatywnym zjawiskom w kraju pracy zarobkowej. Jednym z nich jest nasilające się zjawisko wykorzystywania seksualnego, zwłaszcza pracujących za granicą kobiet. Do innych negatywnych zjawisk społecznych, którym ulegają młodzi ludzie z Polski to przejmowanie negatywnych wzorców kulturowych, standardów zachowania, które są obce zwyczajom i tradycji polskiej. Zjawisko to prowadzi do zaburzenia identyfikacji kulturowej i etnicznej polskich emigrantów zarobkowych oraz konfliktów na tym tle z ich środowiskiem lokalnym i regionalnym w Polsce. Jednym z takich pól konfliktorodnych mogą być standardy i zwyczaje religijne w Polsce i w kraju emigracji zarobkowej. Masowe wyjazdy za granicę absolwentów szkół w celu poszukiwania stałej pracy zawodowej nie mogą być korzystne dla Polski z następujących powodów: Za granicę wyjeżdżają młodzi, dobrze wykształceni przez polskie szkoły średnie i wyższe ludzie, których inwencyjność i motywacja pracy winna zasilić

14 raczej polską gospodarkę niż kraju, gdzie uzyskają oni pracę zarobkową. Liczne wyjazdy młodych absolwentów polskich szkół do pracy za granicą przyczyniają się ewidentnie do deprecjacji kapitału ludzkiego oraz intelektualnego w Polsce. Praca młodych Polek i Polaków za granicą na masowa skalę przyczynia się do wzrostu zasobności budżetu państwa krajów, które dają im pracę (m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest płacony w kraju emigracji) i jednocześnie powoduje zubożenie polskich finansów publicznych (państwo polskie poniosło wydatek na wykształcenie każdego absolwenta, zaś ten nie zwraca żadnych środków, gdyż nawet podatek dochodowy z jego comiesięcznych zarobków nie jest odprowadzany do budżetu państwa w Polsce, lecz w kraju, który dał mu zatrudnienie). Z dotychczasowych doświadczeń z wyjazdów zagranicznych wynika, iż tylko około 30 40% młodych ludzi przyjeżdża z powrotem do Polski po okresowym pobycie zawodowym i zarobkowym. Tendencja ta jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia makrogospodarczego (m.in. może to grozić rozchwianiem systemu zdrowotnego i emerytalnego). W wyniku pracy licznych absolwentów polskich szkół średnich i wyższych za granicą, powstaje w skali makrogospodarczej krajów zatrudniających ich, pokaźna wartość dodana, podczas gdy w Polsce będziemy notowali coraz większe wskaźniki stagnacji gospodarczej. Masowe wyjazdy absolwentów polskich szkół za granicę w celu poszukiwania pracy zarobkowej przyczynią się niewątpliwie do niekorzystnych dla państwa polskiego zmian demograficznych. Przewidywaną konsekwencją jest m.in. dalsza wyraźna zmiana wzorca płodności i spadek natężenia urodzeń, zwłaszcza w młodszych grupach wieku rozrodczego. Jest to ściśle związane m.in. z formowaniem się i rozpadem rodzin oraz gospodarstw domowych w związku z narastającymi wyjazdami zagranicznymi młodych ludzi za pracą. Zmniejsza się skłonność wśród młodego pokolenia do zawierania związków małżeńskich. Decyzje dotyczące małżeństwa są odkładane w czasie lub zaniechane. W Polsce zdecydowana większość dzieci (ponad 80%) rodzi się w związkach małżeńskich. Tak więc mniejsza skłonność do zawierania pierwszych związków małżeńskich stanowi jedną z istotnych przyczyn malejącej liczby urodzeń. Te niekorzystne procesy demograficzne mogą się przełożyć na konkretne problemy makrogospodarcze Polski, takie jak zachwianie się z trudem budowanego systemu emerytalnego, którego tzw. I-szy filar zakłada solidarność pokoleniową: bez pracy młodego pokolenia nie będzie emerytur dla starszego pokolenia ( patrz : materiały I-szego Kongresu Demograficznego w Polsce). Z przedstawionej analizy mocnych i słabych stron strategii emigracyjnej jako sposobu rozwiązania problemów bezrobocia młodzieży kończącej szkoły wyższe w Polsce, można mieć wyrobiony pogląd na ogólny bilans tej strategii. Nie można w sposób tendencyjny mówić tylko o negatywnych konsekwencjach wyjazdów zarobkowych młodzieży, zwłaszcza gdy młodzież ta praktycznie zmuszona jest do ta

15 kich wyjazdów z uwagi na brak możliwości zatrudnienia w kraju. Dla jakiejś części młodzieży wyjeżdżającej, emigracja za pracą może stanowić szansę życiową. Strategia emigracyjna nie może jednak zostać uznana za państwowotwórczą dla Polski z uwagi na jej negatywne konsekwencje społeczne, gospodarcze i demograficzne dla naszego kraju. 2. Praca w Polsce dla absolwentów szkół zawodowych, średnich i wyższych. Na pytanie będące tytułem tego opracowania: Jak powstrzymać emigrację polskiej młodzieży w poszukiwaniu pracy? można odpowiedzieć jednoznacznie tylko w jeden sposób: należy dla absolwentów polskich szkół stworzyć w Polsce alternatywę wobec wyjazdu zagranicznego w celu znalezienia pracy. Absolwent polskiej szkoły zawodowej, średniej i wyższej winien mieć stworzony system umożliwiający mu podjęcie pracy pełnoetatowej w Polsce. W tym celu Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Młodzieży zorganizowała w dniu 2 czerwca 2006 roku Konferencję: Rozwój Systemu Poradnictwa Zawodowego w Polsce Szansą Efektywnego Obniżenia Bezrobocia z udziałem senatorów, przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za poradnictwo zawodowe, autorytetów zagranicznych z krajów o rozwiniętym systemie poradnictwa zawodowego oraz doradców zawodowych z różnych regionów Polski. W czasie tej konferencji został przeze mnie przedstawiony projekt ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży. Projekt ten składa się z pięciu następujących rozdziałów: Rozdział I: Rozdział II: Program nauki pracy i promocji zatrudnienia młodzieży; Doradztwo zawodowe i kształtowanie postaw przedsiębiorczości u młodzieży; Rozdział III: Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w zakresie małego i średniego biznesu dającego samozatrudnienie; Rozdział IV: Infrastruktura przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych; Rozdział V: Zmiany w niektórych innych ustawach; Rozdział VI: Przepisy przejściowe i końcowe. I. Program nauki pracy Projekt proponuje program nauki pracy w trosce o przyszłość i dobro wspólne naszego kraju, mając na uwadze potencjał twórczy i intelektualny młodego pokolenia oraz potrzebę stworzenia mu warunków łatwiejszego wkroczenia w życie zawodowe. Celem nauki pracy jest umożliwienie absolwentowi, dzięki pełnoetatowemu zatrudnieniu, nabycia podstawowych nawyków umysłowych, wzorów zachowania oraz standardów organizacyjnych, ergonomicznych, gospodarczych, etycznych i prawnych związanych z wykonywaniem pracy zawodowej. Program nauki pracy obejmuje: zatrudnienie osoby uprawnionej na czas nie krótszy niż 2 lata w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zwrot pracodawcy części kosztów osobowych odpowiadającej poniesionej przez pracodawcę składce na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego. Skierowany jest do pracodawców oraz osób

16 uprawnionych, którymi są absolwenci szkół co najmniej ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Polski, którzy nie kontynuują dalszej nauki w systemie dziennym, ukończyli 18 lat i w dniu objęcia programem nie ukończyli 28 roku życia. Pracodawca w ramach programu nauki pracy zawiera z osobą uprawnioną umowę o pracę na czas nie krótszy niż 2 lata, w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem nie mniejszym niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Za pierwszy rok zatrudnienia osoby uprawnionej, zwrotowi podlega 100% kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe opłaconych za zatrudnionego przez pracodawcę. Za drugi rok zatrudnienia osoby uprawnionej podlega: 1) 75% kwoty składek opłacanych za zatrudnionego przez pracodawcę w okresie pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia; 2) 50% kwoty składek opłacanych za zatrudnionego przez pracodawcę w okresie kolejnych sześciu miesięcy zatrudnienia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej z osobą uprawnioną przed upływem 24 miesiąca zatrudnienia, pracodawca jest obowiązany zwrócić otrzymane środki z tytułu zwrotu opłaconych składek. Pracodawca nie zwraca otrzymanych środków z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli: 1) umowa o pracę zawarta z osobą uprawnioną została rozwiązana, a pracodawca zatrudnił w terminie 1 miesiąca od dnia rozwiązania umowy inną osobę uprawnioną na okres nie krótszy niż 24 miesiące w ramach nauki pracy; 2) umowa o pracę z osobą uprawnioną została rozwiązana z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; 3) umowa o pracę z osobą uprawnioną została rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednak w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, osoba uprawniona nie może zostać ponownie zatrudniona w ramach programu nauki pracy. Przepisy projektowanej ustawy nie naruszają praw pracowniczych dotychczasowych pracowników. Jeśli pracodawca korzysta z systemu ułatwień gwarantowanych przez państwo w zakresie programu nauki i promocji zatrudnienia młodzieży określone w ustawie, to nie może on zwalniać dotychczasowych pracowników ani w czasie trwania programu nauki pracy ani na trzy miesiące przed dniem rozpoczęcia tego programu. Zakaz zwalniania pracowników nie obejmuje zwolnień z przyczyn jaskrawego naruszenia dyscypliny pracy przez zatrudnionego pracownika. Jakie są przewidywane skutki finansowe, w tym wydatki z budżetu państwa, związane z realizacją programu nauki pracy proponaowanego w ustawie? Odpowiedź na to pytanie dostarczył GUS w związku z oświadczeniami senatorskimi (znak BPS/DSK /05; BPS/DSK /06; BPS/DSK /06). Z analiz GUS-u wynika, że gdyby w 2006 roku zostali zatrudnieni w ramach programu nauki pracy wszyscy bezrobotni w wieku lat (626,1 tyś osób), zakładając iż uzyskaliby co najmniej minimalne wynagrodzenie miesięczne oraz inne warunki określone w projekcie ustawy, to koszty nauki pracy obejmujące refundację pracodawcom z budżetu państwa zapłaconych przez nich składek ubezpieczenia spo

17 łecznego wynosiłyby 1164 mln zł, zaś w tym samym roku szacunkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu pobieranych od pracowników zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiłyby 566 mln zł. Jednak wpływy finansowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego opłacanego opłacanego przez pracowników wynosiłyby 1264 mln. zł. Wpływy łączne z tytułu programu nauki pracy młodzieży w 2006 roku wyniosłyby 1830 mln zł. Tak więc łączny wynik finansowy wdrożenia programu nauki pracy w 2006 roku wyniósłby plus 666 mln zł. Jednak faktycznie budżet państwa uzyskałby w 2006 roku z programu nauki pracy młodzieży nie tylko wpływy rzędu 566 mln zł z tytułu podatku od osób fizycznych, lecz również z tytułu większego podatku dochodowego, uiszczanego od firm zatrudniających absolwentów. Większe też byłyby wpływy do budżetu państwa z podatku VAT otrzymywanego z uwagi na większe ożywienie gospodarcze wynikające z zatrudnienia w 2006 roku ponad 600 tyś. młodych ludzi. Program nauki pracy zostałby praktycznie sfinansowany z wpływów finansowych wniesionych przez zatrudnioną młodzież z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego wnoszonego przez samą zatrudnioną młodzież: kwota 1264 mln zł. Formalnie jednak kwota ta po zreformowaniu ubezpieczenia społecznego w Polsce nie stanowi dochodu budżetowego. Można jednak powiedzieć, iż stanowi ona element finansów publicznych pozostający w powiązaniu systemowym z budżetem państwa. Gdyby więc szukać źródeł finansowania kosztów programu nauki pracy młodzieży w 2006 roku, czyli refundacji opłaty ubezpieczenia społecznego pracodawcom w kwocie 1164 mln zł, to można wskazać na dwa źródła budżetowe. Pierwszym źródłem finansowania jest kwota przewidywanego wpływu do budżetu państwa z tytułu zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli kwota 566 mln zł. Drugim zaś źródłem mogłaby być przewidziana w budżecie państwa na 2006 rok kwota 2100mln w planie finansowym Funduszu Pracy przeznaczonym właśnie na programy zapobiegania bezrobociu. Nauka pracy młodzieży jest właśnie programem zapobiegania bezrobociu młodzieży w najbardziej właściwym psychologicznie i pedagogicznie okresie, kiedy można mu zapobiec, tj. tuż po ukończeniu szkoły zawodowej, średniej lub wyższej, gdy młodzież oczekuje przejścia z fazy uczenia się w szkole do pracy zawodowej i jest najbardziej chłonna na naukę nawyków i standardów regularnej, uczciwej pracy. Z tej właśnie pozycji może zostać uzupełniona kwota 598 mln zł ( = 598). Jest jednak oczywiste, że z utworzeniem miejsc pracy dla bezrobotnych wiążą się określone koszty. Do kosztów ekonomicznych należy również dołączyć koszty społeczne i psychologiczne związane z bezrobociem, zwłaszcza długoterminowym. Dlatego też najbardziej efektywnie jest zapobiegać bezrobociu jeszcze przed jego zaistnieniem. Najtaniej i najbardziej skuteczne w sensie psychologicznym jest właśnie zapobiegać bezrobociu na etapie komunikacji absolwenta szkoły z nauką pracy już w pierwszych miesiącach po ukończeniu przez niego szkoły zawodowej, średniej lub wyższej. Temu celowi służy właśnie przedkładany przeze mnie projekt ustawy o nauce pracy dla absolwentów polskich szkół

18 II. Doradztwo zawodowe i kształtowanie postaw przedsiębiorczości u młodzieży Istotne znaczenie w zapobieganie bezrobociu młodzieży w Polsce ma doradztwo zawodowe i kształtowanie postaw przedsiębiorczości młodzieży. Projekt ustawy przewiduje gruntowną reformę nauczania przedsiębiorczości młodzieży już na poziomie gimnazjalnym. W związku z tym Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania włączy do szkolnych programów wychowawczych w gimnazjum oraz w klasach szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów cele dydaktyczne związane z przedsiębiorczością, a w szczególności z kompetencją absolwentów do zakładania małych inicjatyw gospodarczych na lokalnym rynku pracy, dającym im w przyszłości samozatrudnienie. Minister ten, niezwłocznie po wejściu w życie ustawy, dokona modyfikacji podstawy programowej nauczania przedmiotu przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w gimnazjach, oraz podstawy programowej nauczania przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów: pod kątem przygotowania przyszłych absolwentów tych szkół do inicjowania własnej przedsiębiorczości w zakresie małego biznesu w środowisku lokalnym, dającej im możliwość samozatrudnienia jako alternatywy w stosunku do pracy najemnej. W oparciu o modyfikację podstaw programowych, minister zwróci się do autorów programów nauczania przedsiębiorczości oraz aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, z zaleceniem dokonania w nich stosownych zmian, umożliwiających bardziej efektywne osiąganie celów dydaktycznych. Minister oświaty i wychowania wyznaczając również priorytety nadzoru pedagogicznego dla kuratoriów oświaty poleci pierwszoplanowe traktowanie nauczania w zakresie obu przedmiotów podległych szkołach. Projekt ustawy przewiduje ponadto, iż: 1) nauczanie tych przedmiotów można powierzyć tylko nauczycielom, którzy uzyskali odpowiednie przygotowanie w trybie studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości albo też uzyskali taką specjalność na studiach w zakresie nauk o zarządzaniu lub ekonomii; 2) nauczanie tych przedmiotów winno być w szkole skoordynowane z nauczaniem innych przedmiotów; 3) do obowiązków nauczyciela tych przedmiotów należy koordynacja w szkole ich nauczania z innymi przedmiotami; 4) ich nauczanie winno być również skoordynowane z doradztwem edukacyjnym i zawodowym dla uczniów w każdej szkole w taki sposób, żeby: a) każdy absolwent gimnazjum miał określony kierunek dalszego kształcenia, zaś b) każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej miał określony kierunek dalszego kształcenia lub kierunek poszukiwania pracy na rynku nie wykluczając własnej działalności gospodarczej jako samozatrudnienie. Projekt ustawy przewiduje również, iż minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, nie później niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wprowadzi do przedmiotów obowiązkowych minimum programowego na wszystkich kierunkach studiów wszystkich typów uczelni w Polsce przedmiot o nazwie kariera

19 zawodowa i przedsiębiorczość, będzie on nauczany na ostatnim lub przedostatnim roku każdego kierunku studiów. Celem nauczania tego przedmiotu jest przygotowanie przyszłych absolwentów szkoły wyższej do pracy zawodowej, która w miarę możliwości jest jak najbardziej zgodna z ich przygotowaniem zdobytym na ich uczelni i ukończonym kierunku studiów i winna prowadzić do kreowania nowych miejsc pracy bądź w istniejących podmiotach gospodarczych czy instytucjach, organizacjach bądź też uruchamiać nowe przedsięwzięcia gospodarcze dające samozatrudnienie młodzieży w ich własnym środowisku lokalnym. Ustawa nakłada na rektora szkoły wyższej obowiązek opracowania, wraz z kadrą nauczającą, doradcami zawodowymi, zarządem studenckim oraz samorządem terytorialnym, program nauczania na danym kierunku studiów nowego produktu. Przewiduje się również, iż uczelnia może utworzyć firmę studencką jako spółkę handlową z ograniczoną odpowiedzialnością będącą formą kształcenia przedsiębiorczości na każdym kierunku studiów. Projekt ustawy przewiduje szczegółowe zapisy dotyczące funkcjonowania spółki studenckiej. III. Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w kierunku samozatrudnienia Projekt ustawy zakłada, iż osiągnięte cele kształcenia młodzieży gimnazjalnej, pogimnazjalnej i studenckiej doprowadzi do aktywności absolwentów w postaci zakładania małych i średnich biznesów w ich własnych środowiskach lokalnych dając samozatrudnienie dla ich inicjatorów i ich rówieśników. Przedsiębiorczość ta będzie wspierana poprzez: 1) udzielanie osobom uprawnionym, czyli absolwentom szkół kredytu przedsiębiorczego na bardzo korzystnych warunkach; 2) stworzenie systemu podatkowego ułatwiającego rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodzież; 3) zwolnienie z opłat rejestrowych w tym i sądowych, jeśli osobami rejestrującymi spółkę są absolwenci szkół; 4) zwolnienie kwot dochodu przywiezionego do Polski z zagranicy przez młodzież z podatku dochodowego, o ile w okresie nie później niż pół roku od przywozu do Polski zostanie ona przeznaczona na zainwestowanie w działalność gospodarczą w Polsce lub też zostanie przeznaczona na cel budownictwa mieszkaniowego. Osoba uprawniona, jak przewiduje projekt, może uzyskać kredyt przedsiębiorczy z właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w kwocie tyś. zł. Jeśli dwie lub więcej osób uprawnionych chce wspólnie zainicjować działalność gospodarczą, to wówczas każda ze starających się osób może uzyskać kwotę kredytu przedsiębiorczego do 20 tyś. zł. Warunkiem uzyskania kredytu przedsiębiorczego jest: 1) rejestracja osoby uprawnionej w urzędzie pracy jako absolwenta szkoły poszukującego zatrudnienia; 2) przedstawienie przez wnioskującego o kredyt biznes planu przedsięwzięcia

20 Schemat wzorcowy takiego biznes planu określa ustawa oraz odpowiednie rozporządzenie ministra pracy. Kredyt przedsiębiorczy wypłaca się ze środków Funduszu Pracy. Urząd Pracy winien udzielić wszelkiej pomocy typu instruktażowo szkoleniowego w zakresie przygotowania wniosku o kredyt i biznes planu. Kredyt przedsiębiorczy naliczany jest na warunkach bezprocentowej spłaty w ratach miesięcznych, których kwota jest nie mniejsza niż 500 zł., płatnych z okresem karencji półrocznej, liczonym od daty jego uzyskania. Gwarancji kredytowych na zaciągany kredyt przedsiębiorczości może udzielić instytucja mająca do tego stosowne uprawnienia. Instytucja udzielająca gwarancji na kredyt przedsiębiorczości dla ponad 100 absolwentów szkół, może zwrócić się o pomoc państwa w zabezpieczeniu swojego funduszu gwarancji kredytowych. Spłata połowy rat kredytowych jest umarzana, o ile kredytobiorca spełnia łącznie dwa warunki: 1) dokonywał systematycznie i terminowo spłaty ustalonych rat kredytowych; 2) z przedstawionego przez kredytobiorcę bilansu działalności podmiotu gospodarczego wynika, iż pokrycie rat kredytu nastąpiło z uzyskanych przychodów przez ten podmiot, w przedstawionym okresie bilansowym. Jeśli absolwent szkoły rozpoczyna działalność gospodarczą, dającą mu samozatrudnienie, indywidualnie bądź wspólnie z innymi, to może on również korzystać z pomocy państwa w zakresie refundacji kosztów ubezpieczenia społecznego, z tytułu zatrudnienia pełnoetatowego w swojej firmie siebie oraz innych osób uprawnionych w ramach programu nauki pracy. O ile aktywność gospodarcza absolwenta szkoły lub grupy absolwentów wiąże się z kreowaniem innowacyjnej myśli technologicznej, z wynalazkami lub odkryciami naukowymi mającymi znaczenie aplikacyjne dla działalności przedsiębiorczej, to mogą oni złożyć wniosek patentowy, w zakresie swojego wynalazku, do właściwego miejscowo Urzędu Patentowego. Koszty postępowania patentowego w związku ze złożonym wnioskiem ponoszone są ze środków funduszy celowych budżetu państwa. Urząd pracy, gdzie zarejestrowany jest absolwent szkoły zobowiązany będzie w takiej sytuacji do niezbędnej pomocy w usprawnieniu procedury patentowej. IV. Infrastruktura przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych Projekt ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży proponuje również stworzenie odpowiedniej infrastruktury wsparcia kapitałowego, informacyjnego oraz organizacyjnego dla przedsiębiorczości młodzieży w społecznościach lokalnych. Przewiduje się, iż starosta każdego powiatu wraz z wójtami gmin wchodzących w obręb powiatu, burmistrzami i prezydentami miast w tym powiecie, tworzy Państwowy Fundusz Przedsiębiorczości i Innowacyjności jako spółkę akcyjną. Akcjonariuszami tej spółki mogą również być funkcjonujące na terenie powiatu banki oraz inne instytucje prowadzące usługi finansowe. Misją Funduszu jest wspieranie i promocja przedsiębiorczości lokalnej na terenie państwa oraz innowacyjnej myśli naukowej i technicznej, która może stanowić zaczyn rozwoju gospodarczego polskich gmin

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 7 czerwca 2016 r. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 23.05.2012r Opracowanie: mgr Anna Kuźniar 1 PODSTAWA PRAWNA Rezolucja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole efekt motyla

Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole efekt motyla Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole efekt motyla Krystyna Pałka, 6 kwietnia 2017 r. Dlaczego taki projekt? Głównym celem projektu jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Działania Narodowego Forum Doradztwa Kariery

Działania Narodowego Forum Doradztwa Kariery Działania Narodowego Forum Doradztwa Kariery Włodzimierz Trzeciak Wiceprezes Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery Mielec 9.X.2011 Geneza Idea utworzenia Forum powstała na konferencji: Model

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY Warszawa, 23-24.10.2013 r. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP 1 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP Interesują mnie staże i praktyki: SHtraining - firma szkoleniowa Praktyki w dziale rekrutacji Praktyki przy organizacji szkoleń otwartych Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dziennik Ustaw Nr 155 9173 Poz. 920 920 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego Warszawski System Doradztwa Zawodowego Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO opracowanie: mgr ANDRZEJ TOMCZYK RACIBÓRZ 2016 1 Doradztwo zawodowe usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Projekt 15 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży Załącznik nr 6 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Plan pracy Doradcy Zawodowego w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 OPRACOWAŁA: Anna Niewęgłowska-Maik- Doradca Zawodowy Biskupice: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo