Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach"

Transkrypt

1 Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A

2

3

4

5 Spis treœci 1. Wstêp - informacje o projekcie, cele przewodnika, rola Dolnoœl¹skiego Oœrodka Transferu Wiedzy i Technologii Komercjalizacja dorobku naukowo-badawczego w formie spó³ek spin-off, spin-out g³ówne kwestie definicyjne Regulacje prawne pochodz¹ce z polskich i zagranicznych uczelni dotycz¹ce komercjalizacji prac badawczo-wdro eniowych Informacje o infrastrukturze Instytucji Otoczenia Biznesu na Dolnym Œl¹sku: parki technologiczne, centra transferu technologii, fundusze porêczeñ kredytowych i po yczkowych, inkubatory technologiczne i akademickie Informacje na temat ochrony praw w³asnoœci intelektualnej (g³ówne zagadnienia) oraz procedury udzielania patentów...29

6

7 1. Wstêp - informacje o projekcie, cele Przewodnika Niniejsza publikacja jest jednym z elementów projektu pn. Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw. Projekt ten jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Dzia³anie 8.2. Transfer wiedzy, poddzia³anie Wsparcie dla wspó³pracy sfery nauki i przedsiêbiorstw. Przedsiêwziêcie to jest realizowane przez grupê podmiotów publicznoprywatnych, tj.: 1. Agencjê Rozwoju Innowacji sp. z o. o. - Lider projektu 2. Uniwersytet Wroc³awski, 3. Gminê Wroc³aw, 4. Izbê Przemys³owo-Handlow¹ Ziemi K³odzkiej. Do najwa niejszych zadañ realizowanych w ramach projektu nale y zaliczyæ: Utworzenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Budowa narzêdzia informatycznego Audyt technologiczny w firmie. Przeprowadzenie badañ sonda owych (iloœciowo-jakoœciowych) na temat wspó³pracy sfer nauki i biznesu na Dolnym Œl¹sku. Analiza oferty technologicznej uczelni Dolnego Œl¹ska oraz jej aktualizacja. Przeprowadzenie cyklu kampanii informacyjnych. Zasadniczym celem projektu jest jednak zwiêkszenia dostêpnoœci wyników prac badawczych i zasobów jednostek naukowych dedykowanych dla przedsiêbiorstw oraz efektywniejsza ich komercjalizacja. Realizacji tak zdefiniowanemu celowi ma pomóc oddany do r¹k Czytelników Przewodnik Innowatora. Jest to zwiêz³a lektura informacyjno-promocyjna, która ma zdefiniowaæ oraz wskazaæ g³ówne elementy formalnostrukturalne zwi¹zane z komercjalizacj¹ badañ naukowych. St¹d te w treœci Przewodnika Innowatora znajduj¹ siê podstawowe elementy definicyjne dotycz¹ce komercjalizacji myœli wynalazczej, wskazane s¹ tak e œcie ki komercjalizacji, które s¹ zbiorem doœwiadczeñ uczelni zagranicznych i krajowych. Osobna czeœæ poœwiêcona jest inwentaryzacji instytucji otoczenia biznesu na Dolnym Œl¹sku. W tym miejscu, w sposób szczególny, zosta³a opisana oferta i mo liwoœci jakie stwarza Dolnoœl¹ski Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci (DAIP), który jest ulokowany na powierzchni Wroc³awskiego Parku Technologicznego S.A. Wsparcie, jakie dostarcza DAIP w zakresie komercjalizacji twórczoœci badawczo-wdro eniowej zas³uguje na szczególn¹ uwagê. W przedsiêwziêciu tym aktywnie uczestniczy Uniwersytet Wroc³awski, który jest tak e cz³onkiem-za³o ycielem Wroc³awskiego Parku Technologicznego S.A. oraz g³ównym inicjatorem utworzenia DAIP. W ostatniej czêœci Przewodnika zawarte s¹ g³ówne elementy zwi¹zane z prawnymi aspektami ochrony w³asnoœci intelektualnej, czyli ochron¹ w³asnoœci autorskiej i w³asnoœci przemys³owej. Na zakoñczenie chcielibyœmy zaznaczyæ, ze zarówno sam projekt, jak i Przewodnik Innowatora wpisuje siê w reali

8 zacjê horyzontalnych procesów prawno-instytucjonalnych, które dotycz¹ opisywanej tematyki. Pierwszy z nich ma wymiar krajowy i wi¹ e siê ze zmianami ustawowymi, które wprowadza nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym. W projekcie tej ustawy nowa rola uczelni przejawia siê w nastêpuj¹cych regulacjach: 1. Mo liwoœci tworzenia regionalnych konsorcjów naukowo-przemys³owych, w sk³ad których wchodzi³yby jednostka naukowa uczelni oraz przedsiêbiorca. Zawi¹zanie tego typu konsorcjum ma mieæ wp³yw na ocenê parametryczn¹ uczelni i wysokoœæ dotacji stacjonarnej przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego dla danej uczelni. 2. Mo liwoœci przyznawania nieopodatkowanych stypendiów przez samorz¹d terytorialny i/lub przedsiêbiorców na komercjalizacjê wiedzy i technologii. 3. Koniecznoœci przyjêcia przez senaty wszystkich uczelni regulaminów praw w³asnoœci intelektualnej i zasad ich komercjalizacji oraz regulaminu tworzenia spó³ek spin-off. 4. Powo³ania spó³ki celowej (inkubatora lub centrum transferu technologii) do zarz¹dzania w³asnoœci¹ przemys³ow¹ uczelni (patentami, wzorami przemys³owymi, itd.) w zakresie jej komercjalizacji. Uczelnia bêdzie mog³a udzieliæ licencji tylko za poœrednictwem jednej utworzonej w tym celu spó³ki. Zakres uprawnieñ spó³ki to: wycena, ocena racjonalnoœci utrzymywania, ochrona, koszty ochrony, itp. Wszystkie te dzia³ania bêd¹ mia³y wp³yw na wysokoœæ dotacji stacjonarnej przekazywanej przez MNiSW poszczególnym uczelniom. Dodatkowo w noweli ustawy o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki kryteriami oceny dorobku habilitanta dla nauk œcis³ych, in ynieryjnych oraz nauk o yciu i Ziemi obecny jest dorobek technologiczny i innowacyjny, czyli projekty prowadzone we wspó³pracy z przemys³em; uzyskane patenty i wzory u ytkowe miêdzynarodowe i polskie; wdro enia technologii; opracowane oprogramowanie komputerowe; sta e w przemyœle lub innym oœrodku akademickim w kraju oraz prowadzenie lub wspó³uczestniczenie w spó³ce technologicznej 1 lub spin off. Jak widaæ z przedstawionych jedynie fragmentów nowych rozwi¹zañ prawnych, s¹ to dla wiêkszoœci polskich uczelni zmiany bardzo istotne, wymagaj¹ce zaanga owania specjalistów z ró nych dziedzin oraz zmuszaj¹ce do restrukturyzacji funkcjonowania administracji uczelnianej. To jest w³aœnie drugi horyzontalny proces, którego dotyczy idea Przewodnika. Wi¹ e siê on z sygnalizowan¹ powy ej instytucjonalizacj¹ procesu wspierania komercjalizacji badañ i przedsiêbiorczoœci w formie powo³ania Dolnoœl¹skiego Oœrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT). Oœrodek tworz¹ partnerzy projektu Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw, natomiast mo liwoœæ aktywnego w³¹czenia siê w t¹ inicjatywê maj¹ uczelnie wy sze z regionu oraz inne organizacje realizuj¹ce Dolnoœl¹sk¹ Strategiê Innowacji (DSI). Zgodnie z ide¹ otwartej innowacji (open innovation) partnerstwo w ramach tego przedsiêwziêcia jest w pe³ni otwarte. DOTWIT zatrudnia zespó³ wykwalifikowanych Konsultantów, którzy udzielaj¹ porad i koniecznej pomocy przy komercjalizacji wynalazków i us³ug pochodz¹cych z uczelni wy szych Dolnego Œl¹ska. Zdefiniowano tak e cele i zakres oferty DOTWIT. Dolnoœl¹ski Oœrodek Transferu Wiedzy i Technologii Oœrodek pomaga nieodp³atnie przedsiêbiorcom w diagnozie potrzeb technologicznych z wykorzystaniem metody audytu technologicznego. Z us³ug i baz danych ofert technologicznych bêd¹cych w stanie posiadania DOTWIT bêd¹ tak e nieodp³atnie korzystaæ uczelnie, instytuty badawcze, parki technologiczne i przemys³owe i inne podmioty otoczenia biznesu. DOTWIT jest zatem miejscem spotkañ i wspó³pracy przedsiêbiorców i naukowców Dolnego Œl¹ska. Wszystkie powy sze cele i zadania DOTWIT bêdzie realizowa³ poprzez zebranie lub zaktualizowanie informacji na temat oferty badañ i wdro eñ bêd¹cych w dyspozycji pracowników naukowych uczelni oraz jednostek naukowych 1 Za³o enia nowelizacji dzia³ania szkó³ wy szych przyjête przez RM znajduj¹ siê na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego:

9 Dolnego Œl¹ska. Zebraniu tych informacji ma s³u yæ dystrybucja przygotowanego przez grupê realizuj¹c¹ projekt kwestionariusza oferty dla przedsiêbiorstw. Kwestionariusz oferty technologicznej sk³ada siê z 10 zagadnieñ, w tym: 1. Dane osobowe. 2. Miejsce zatrudnienia. 3. Posiadane kwalifikacje, certyfikaty, uprawnienia. 4. Tytu³ ofert i s³owa kluczowe. 5. Czego dotyczy oferta (produkt, proces, us³uga, szkolenia). 6. Syntetyczny opis oferty. 7. Obszary zastosowañ. 8. Stan zaawansowania oferty (badania podstawowe, wdro eniowe, obecne na rynku). 9. Prawa w³asnoœci intelektualnej. 10. Mo liwoœæ przyjmowania zleceñ w jêzykach obcych. Kwestionariusz oferty mo liwy jest do pobrania oraz przekazania konsultantom oœrodka na stronie Zebrane oferty zaszeregowane zostan¹ do 4 grup, tj. info, techno, bio oraz basic. Warto tak e podkreœliæ, i przekazane dane zawarte w ofercie w aden sposób nie naruszaj¹ zakresu praw w³asnoœci intelektualnej zarówno pracowników naukowych, jak i Uczelni, co gwarantuje klauzula poufnoœci. G³ównym celem tak skonstruowanej bazy jest zatem jak najszersza i aktywna dyseminacja oferty technologicznej œrodowiska naukowo-badawczego województwa dolnoœl¹skiego i powi¹zanie jej z realnymi potrzebami przedsiêbiorstw i instytucji finansuj¹cych. Realizacja tego ostatniego, najszerszego, a jednoczeœnie najbardziej pragmatycznego celu dzia³ania DOTWIT bêdzie stanowi³a o sukcesie jego utworzenia i funkcjonowania w przysz³oœci. Skontaktuj siê z zespo³em konsultantów DOTWIT, aby uzyskaæ bli sze informacje. Dolnoœl¹ski Oœrodek Transferu Wiedzy i Technologii ul. Sokolnicza 5/ Wroc³aw tel fax: strona Internetowa: Wszystkie przes³ane oferty bêd¹ w szczególny sposób promowane poprzez: stronê internetow¹ projektu, og³oszenia prasowe i telewizyjne oraz dystrybucjê ofert poœród œrodowiska biznesowego. Ponadto twórcy ofert zyskaj¹ mo liwoœæ: skonsultowania komercjalizacji swej oferty z potencjalnymi inwestorami, przygotowania biznes planu i studium wykonalnoœci projektu, dostêp do Ÿróde³ finansowania oraz dostêp do darmowych profilowanych szkoleñ i konferencji w ramach istniej¹cych sieci anio³ów biznesu wspó³pracuj¹cych z DOTWIT

10

11 2. Komercjalizacja dorobku naukowo-badawczego w formie spó³ek spin-off, spin-out g³ówne kwestie definicyjne Komercjalizacjê dorobku naukowo-badawczego mo na zdefiniowaæ jako zbiór dzia³añ dotycz¹cych przekszta³cenia okreœlonej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i powi¹zanego z nimi know-how do szeroko pojêtej sfery spo³ecznogospodarczej. W praktyce oraz w literaturze przedmiotu wystêpuje wiele form tak rozumianej komercjalizacji wiedzy. 2 Zalicza siê do nich : A. Wykonanie us³ugi na zlecenie. Us³uga na zlecenie polega na wykonaniu prac naukowych prowadz¹cych do osi¹gniêcia pewnych rezultatów praktycznych, polegaj¹cych na przyk³ad na: przeprowadzeniu obliczeñ elementów wa nych w procesie produkcyjnym, opracowaniu dokumentacji projektowej lub technicznej, wykonaniu prototypu urz¹dzenia, opracowaniu zasad procesu technologicznego, opracowaniu dokumentacji w zakresie zmian systemu organizacji produkcji, logistyki itp., opracowaniu dokumentów w zakresie planowania strategicznego, przy wykorzystaniu metod naukowych, przeprowadzeniu badañ Ÿród³owych dotycz¹cych potrzeb rynkowych czy spo³ecznych w zakresie okreœlonego produktu lub us³ugi, dokonaniu pomiarów skutecznoœci, dok³adnoœci, bezpieczeñstwa itp., zwi¹zanych z okreœlonym urz¹dzeniem, obiektem czy te innym dobrem, przeprowadzeniu czêœciowo lub w pe³ni procesu prac badawczo-rozwojowych na zlecenie przedsiêbiorstwa, realizacji innych zleceñ w zakresie badañ naukowych (B+R). B. Dotacje badawcze z wykorzystaniem rezultatów przez przedsiêbiorstwa. W tym zakresie przewidywane s¹ okreœlone rozwi¹zania, tj.: umowa zawarta miêdzy stronami klarownie precyzuje zakres obowi¹zków stron, czas dochodzenia do rezultatów, uprawnienie donatora lub wskazanego przedsiêbiorcy do wykorzystania wyników badañ, a tak e zasady finansowania, umowa dopuszcza z regu³y pewien obszar ryzyka niepowodzenia lub niepe³nego powodzenia przedsiêwziêcia, umowa przewiduje mo liwoœæ nadzoru i œledzenia postêpów przez przedsiêbiorstwo, a tak e podejmowania interakcji, w przypadku, gdy zagro one jest osi¹gniêcie planowanych rezultatów, umowa najczêœciej obejmuje okresy kilku lub wieloletnie, posiadaj¹ce charakter etapowy i bardzo czêsto o kontynuacji badañ decyduj¹ udane efekty wczeœniejszych faz, sukces umów wymaga sta³ego kontaktowania siê pomiêdzy jednostk¹ naukow¹ a donatorem oraz uzgadniania szeregu spraw szczegó³owych z zakresu prowadzenia badania. C. Wspólne przedsiêwziêcie (jednorazowe). Najczêœciej s¹ one realizowane w odniesieniu do: zaprojektowania, wdro enia i eksploatacji innowacyjnej linii technologicznej, zaprojektowania, wdro enia i wspólnej eksploatacji innowacyjnych systemów infrastrukturalnych, zaprojektowania nowego produktu, wdro enia go do produkcji i eksploatacji korzyœci z tego tytu³u, zbudowania oœrodka badawczego, lub wyodrêbnienie czêœci oœrodka istniej¹cego, nastawionego na realizacjê badañ wy³¹cznie na rzecz partnera, prowadzenia badañ bezpoœrednio zwi¹zanych z patentowaniem i ochron¹ w³asnoœci przemys³owej, projektowania innowacyjnych instrumentów edukacyjnych w oparciu o doœwiadczenia jednostki naukowej (uniwersytetu) i dokonywanie upowszechnienia tych osi¹gniêæ. Z regu³y dla realizacji wspólnego przedsiêwziêcia nie jest wymagane tworzenie wyodrêbnionego bytu prawnego. D. Spó³ka przedsiêbiorstwa z uczelni¹. O powo³aniu spó³ki pomiêdzy przedsiêbiorstwem a uczelni¹ warto myœleæ, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce przes³anki: 2 Porównaj: Kulawczuk P., 2009, Modele biznesowe realizacji projektów badawczo-rozwojowych w warunkach polskich, [w:] M. B¹k, P. Kulawczuk (red.), Przedsiêbiorczy uniwersytet. Praktyczna u ytecznoœæ badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badañ naukowych we wspó³pracy z gospodark¹, IBnDiPP, Warszawa, s

12 spó³ka w wyniku samodzielnego dzia³ania bêdzie w stanie osi¹gn¹æ lepsze rezultaty, ni ka dy z parterów osobno, nawet w momencie podjêcia wspó³pracy (efekty synergii), spó³ka mo e wyjœæ na rynek w sposób bardziej swobodny, ni ka dy z partnerów z osobna (dotyczy to zw³aszcza uniwersytetów), presti i doœwiadczenie partnerów oraz mo liwoœæ korzystania z ich zasobów intelektualnych mo e byæ czynnikiem nadaj¹cym impet rozwojowy nowemu przedsiêbiorstwu, istnieje koniecznoœæ powo³ania przedsiêbiorstwa specjalistycznego, którego zadania wykrocz¹ poza specyfikê obu jednostek, jednak jako jednostka œciœle wyspecjalizowana bêdzie ona w stanie realizowaæ te zadania lepiej ni ka dy z partnerów z osobna, jest rynek, potencjalni klienci z ich potrzebami i zasobami finansowymi, które mog³yby byæ wydane na us³ugi œwiadczone przez spó³kê. E. Konsorcjum ze spó³k¹ badawczo-rozwojow¹ przedsiêbiorstwa. Najczêœciej spó³ka taka realizuje zlecenia zak³adu macierzystego, ale mo e te prowadziæ wspólne przedsiêwziêcia z uniwersytetami, czy te innymi placówkami naukowymi. Spó³ka tego rodzaju nie ma charakteru czysto rynkowego i z regu³y nie wspó³pracuje z konkurentami przedsiêbiorstwa macierzystego, chocia mo e utrzymywaæ z nimi kontakty konferencyjne, czy te o charakterze ogólnym. Zasadniczym celem wyodrêbnienia spó³ki B+R z przedsiêbiorstwa nie jest outsoursingowanie tego typu dzia³alnoœci, ale doprowadzenie do tego, aby jak najbardziej zbli y³a siê do szeroko rozumianego œwiata nauki, mog³a szerzej korzystaæ z jego zasobów, w tym w szczególnoœci realizowaæ wspólne projekty z jednostkami naukowymi. Ta forma wspó³pracy posiada bardzo du e znaczenie w konstruowaniu konsorcjów naukowo-badawczych (przemys³owych), których celem jest zarówno przeprowadzenie prac B+R, prac wdro eniowych oraz wp³yniêcie na osi¹gniêcie praktycznych rezultatów w wyniku wdro enia do dzia³alnoœci gospodarczej. Przypomnijmy, e tego typu przedsiêwziêcia wprowadza nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym. F. Tworzenie spó³ek spin-off i spin-out. Najbardziej wymagaj¹c¹ i rozwiniêt¹ form¹ komercjalizacji w³asnego dorobku naukowo-badawczego jest w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza w formie przedsiêbiorstwa. Zgodnie z ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 155 z 2007 r., poz 1095 j.t. z póÿn. zm.) dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó, a tak e dzia³alnoœæ zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Form¹ w³asnego przedsiêbiorstwa s¹ równie przedsiêbiorstwa odpryskowe typu spin-off i spin-out tworzone przez pracowników naukowych, w których pracuj¹ b¹dÿ s¹ wspó³za³o ycielami studenci, absolwenci lub doktoranci. Spin-off a spin-out Spin-off (firma odpryskowa) jest nowym przedsiêbiorstwem, które powsta³o w drodze usamodzielnienia siê pracownika/ów przedsiêbiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szko³y wy szej), wykorzystuj¹cego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Z kolei spin-out (internal start-up) to nowe przedsiêbiorstwo, które zosta³o za³o one przez pracownika/ów przedsiêbiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szko³y wy szej), wykorzystuj¹c w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off, w przeciwieñstwie do firm spin-out, s¹ kapita³owo lub/i operacyjnie 3 powi¹zane z organizacj¹ macierzyst¹ (np. uczelni¹). 3 Matusiak K.B. (red.), 2005, Innowacje i transfer technologii. S³ownik pojêæ, PARP, Warszawa 2005, s

13

14

15 3. Regulacje prawne pochodz¹ce z polskich i zagranicznych uczelni dotycz¹ce komercjalizacji prac badawczo-wdro eniowych Mo liwoœæ prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, czyli w praktyce tworzenia spó³ek spin off lub spin-out wymaga istnienia regulacji wewn¹trz uniwersytetu, które by³yby przyjazne dla tego typu inicjatyw oraz dawa³yby istotn¹ pomoc dla naukowców zw³aszcza w okresie rozwojowym. Okreœlenie relacji na linii uczelnia spó³ka spin-off wymaga ustalenia piêciu warunków brzegowych: 1. Stworzenia platformy wzajemnych korzyœci dla indywidualnych udzia³owców spó³ki jak równie dla uczelni. Temu mog¹ s³u yæ sformalizowane zasady udzia³u w korzyœciach z komercjalizacji, treœæ umowy spó³ki, strategia finansowania (pozyskiwania kapita³u) i inne dokumenty. 2. Zbudowania zasad korzystania przez spó³kê spin-off z zasobów materialnych uczelni: wyposa enia badawczego, pomieszczeñ, laboratoriów, sal konferencyjnych itp. 3. Ustalenia zasad wzajemnej promocji i wspierania siê w zakresie wykorzystania to samoœci marketingowej uniwersytetu, respektowanie zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej uczelni i znaku firmowego spó³ki. 4. Ustalenia zasad wspó³pracy w zakresie ochrony w³asnoœci intelektualnej wytworzonej przez spó³kê oraz zasad wykorzystania tej w³asnoœci, która podlega ochronie jako wy³¹czna w³asnoœæ uniwersytetu, czyli odpowiedÿ na pytania: kto, jak d³ugo i za ile zobowi¹zany jest do zapewnienia takiej ochrony? 5. Okreœlenia kierunków rozwoju firmy spin-off w pocz¹tkowym okresie przy wsparciu uczelni (kluczowa rola oœrodka transferu technologii lub akademickiego inkubatora przedsiêbiorczoœci wzglêdnie nowych komórek organi- 4 zacyjnych). Regulacje w zakresie tworzenia spó³ek spin-off w warunkach polskich s¹ materi¹, która wymaga jej wytworzenia. Prekursorem w tej kwestii jest Uniwersytet Jagielloñski, który przy wydatnej pomocy Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uczelni (CITTRU) przyj¹³ w 2007 roku, jako pierwsza uczelnia w Polsce, stosowny regulamin. Poni ej 5 przedstawiono kilka najistotniejszych elementów tej regulacji. Etap 1: Powo³anie spó³ki: Spó³ka spin-off jest powo- ³ywana przez Pracownika-za³o yciela oraz spó³kê bêd¹c¹ w³asnoœci¹ Uniwersytetu, której powierzono zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹ nale ¹c¹ do Uniwersytetu. W tworzeniu spó³ki mo e braæ udzia³ podmiot trzeci ( Inwestor ). Decyzjê o wydaniu zgody na utworzenie Spó³ki spin-off podejmuje Rektor, na wniosek Kierownika CITTRU i Kwestora. Etap 2: Kompetencje pracowników: Pracownik ma prawo: a) posiadaæ udzia³y lub prawo opcji do objêcia udzia³ów w Spó³ce spin-off, b) uczestniczyæ w organach Spó³ki spin-off, c) byæ konsultantem w Spó³ce spin-off. Co bardzo istotne i kontrowersyjne z drugiej strony, a tak e trudne do przeprowadzenia: Pe³noetatowy pracownik Uniwersytetu nie mo e byæ zatrudniony przez Spó³kê spin-off. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika jednostki, pracownik mo e 4 Kulawczuk P., 2009, op. cit., s Patrz wiêcej: Regulamin Zasady tworzenia spó³ek spin-off w Uniwersytecie Jagielloñskim. Dokument dostêpny jest na stronach internetowych CITTRU:

16 wyst¹piæ do Rektora o uzyskanie urlopu bezp³atnego na okres do 2 lat lub zmniejszenie wymiaru etatu na okres do 2 lat. Etap 3: Udzia³y w spó³ce: Zarz¹dzaniem spó³k¹ spin-off zajmuje siê zarz¹d powierniczy powo³ywany przez uczelniê. Uczelnia obejmuje udzia³y w spó³ce zale nie od wk³adu w powstanie i funkcjonowanie spó³ki, nie mniejsze jednak ni 20%. Uniwersytet proponuje pracownikom wysokoœæ udzia³ów w spó³ce zale nie od wk³adu w powstanie dóbr intelektualnych. Sugerowany, standardowy rozdzia³ zysków z dzia³alnoœæ spó³ki i rozdzia³ zysków ze sprzeda y udzia³ów w spó³ce przedstawia siê nastêpuj¹co: Twórca dobra 50 % Wydzia³ z którego pochodzi twórca 15 % Fundusz wspomagaj¹cy rozwój dóbr intelektualnych 10 % Bud et centralny UJ 25 % W przypadku w¹tpliwoœci, nieporozumieñ wysokoœæ rozdzia³u zysków rozstrzyga Uniwersytecka Komisja ds. w³asnoœci intelektualnej. Pozosta³e uczelnie posiadaj¹ zapisy o podziale zysków z dzia³alnoœci badawczej lub wdro eniowej, które s¹ zawarte w regulacjach dotycz¹cych praw w³asnoœci intelektualnej i s¹ to zró nicowane pod wzglêdem podmiotowym regulacje (kto uczestniczy i czerpie zyski) oraz udzia³owym (procent udzia³u w zyskach). Poni ej przedstawiono algorytmy rozwi¹zañ dotycz¹ce podzia³ów w ramach tworzenia spó³ek spin-off w wybranych uczelniach zagranicznych i polskich. A. Uniwersytet Herriott-Watt Edynburg (Szkocja) 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia i s¹ one odliczane od przychodu przed jego podzia³em miêdzy zainteresowanych. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje specjalnie wyodrêbniony Departament Technologii i Pomocy Badawczej (DTPB). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 50% naukowiec lub zespó³, 40% uczelnia, 10% DTPB. B. Uniwersytet Cork (Irlandia) 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia i s¹ one odliczane od przychodu przed jego podzia³em miêdzy zainteresowanych. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Uniwersytecki Fundusz Transferu Technologii (UFTT). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej do 15 tys. euro przychodu: 50% naukowiec lub zespó³, 35% uczelnia, 15% UFTT, a powy ej 15 tys. euro: 35% naukowiec lub zespó³, 35% uczelnia, 30% UFTT. C. Politechnika Gdañska 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia. 2. Dokumentacjê dotycz¹ce w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Biuro Transferu Technologii (BTT). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 50% naukowiec lub zespó³, 50% uczelnia (bud et centralny, wydzia³, BTT). D. Politechnika Krakowska 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Rzecznik Patentowy (RP) wraz z autorem pomys³u. 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 50% naukowiec lub zespó³, 35% jednostka organizacyjna zatru-dniaj¹ca badacza, 15% uczelnia. E. Politechnika ódzka 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Centrum Transferu Technologii (CTT). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 60% naukowiec lub zespó³, 30% jednostka organizacyjna zatrudniaj¹ca badacza, 10% CTT. Warunek aktywnego w³¹czenia biura czy centrum transferu technologii w proces komercjalizacji i umo liwienie mu czerpania zysków, a wiêc uzyskania realnego Ÿród³a finansowania jest standardem w rozwi¹zaniach zagranicznych i wp³ywa na zakres jego relewantnoœci i dywersyfikacji kapita³owej funkcjonowania podmiotu uczelnianego oraz przedsiêbiorstwa

17

18

19 4. Informacje o infrastrukturze Instytucji Otoczenia Biznesu na Dolnym Œl¹sku W nomenklaturze naukowej definiuj¹cej instytucje otoczenia biznesu, których zadania i oferta wpisuj¹ siê w zakres innowacyjnej przedsiêbiorczoœci akademickiej, a zatem tej, która odnosi siê do tworzenia firm tworzonych przez pracowników naukowych, czyli firm opartych na wiedzy nazywanych spin-off ami czy spin-out ami wyró nia siê parki technologiczne, inkubatory technologiczne i inkubatory akademickie, centra transferu technologii oraz lokalne fundusze po yczkowe i porêczeniowe. W tym miejscu œwiadomie pominiêto prezentacjê definicji, klasyfikacji, rodzajów wy ej wymienionych instytucji. Parki technologiczne Z za³o enia park technologiczny jest instytucj¹, która ma animowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ skoncentrowan¹ na wiedzy, st¹d te g³ównymi podmiotami do których skierowana jest oferta parku s¹ naukowcy oraz innowacyjni przedsiêbiorcy. Park ze swojej strony zapewnia im wysoko wyposa on¹, specjalistyczn¹ infrastrukturê (laboratoria, hale produkcyjne, fundusze zal¹ kowe, wsparcie menad erskie), a tak e poprzez skupienie na swym terenie w miarê jednorodnych pod wzglêdem kierunku rozwoju firm, ma przyczyniaæ siê do 6 generowania efektów addycyjnych. Odnosz¹c siê do praktyki funkcjonowania parków technologicznych w województwie dolnoœl¹skim mo na wyró niæ osiem tego typu inicjatywy, z czego 4 s¹ w fazie rozpoczynania dzia³alnoœci (ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym, Regionalny Park Przemys³owo-Technologiczny w Polkowicach, Bogatyñsko-Zgorzelecki Park Przemys³owo Technologiczny, Dolnoœl¹ski Park Innowacji i Nauki we Wroc³awiu) st¹d trudno jest oceniæ ich efektywnoœæ. Bez w¹tpienia liderem regionalnych inicjatyw jest Wroc³awski Park Technologiczny S.A., który jest najd³u ej funkcjonuj¹c¹ tego typu instytucj¹ w regionie i w ogóle w kraju. Na koniec 2009 roku dzia³a³o w nim blisko 90 7 przedsiêbiorstw, daj¹cych zatrudnienie ponad 1100 osobom. W tabeli 1 przedstawiono wszystkie niezbêdne informacje na temat czterech funkcjonuj¹cych inicjatyw, co daje perspektywê porównawcz¹ ich oferty i pozwala oceniæ przysz³emu przedsiêbiorcy zakres wsparcia na który mo e liczyæ ze strony ka dej z tych instytucji. Inkubatory technologiczne Platform¹, która jest wyspecjalizowana w zakresie wspierania m³odych innowacyjnych firm, a wiêc spin-off ów i spin-out ów s¹ te inkubatory technologiczne. Inkubatory technologiczne s¹ typem programu inkubacji przedsiêbiorczoœci, rozwijanym w otoczeniu lub powi¹zaniu z instytucjami naukowobadawczymi. G³ównym celem inkubatora technologicznego jest pomoc nowo powsta³ej, innowacyjnej firmie w osi¹gniêciu dojrza³oœci i zdolnoœci do samodzielnego funkcjonowania na 6 Patrz szerzej: Kwieciñski L., 2005, Parki technologiczne jako element polityki badawczorozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw. 7 Patrz szerzej:

20 rynku. Na koniec 2009 roku w województwie dolnoœl¹skim nie dzia³a³a adna tego typu instytucja, a w skali kraju mo na ich wyró niæ zaledwie 17 oraz dodatkowo piêæ kolejnych, które s¹ 8 w fazie tworzenia. Akademickie inkubatory przedsiêbiorczoœci Brak instytucji typowych inkubatorów technologicznych w województwie dolnoœl¹skim jest subsydiowany funkcjonowaniem akademickich inkubatorów przedsiêbiorczoœci. Na koniec 2009 roku mo emy wyró niæ 6 tego typu inicjatyw. S³aboœci¹ regionu jest fakt, i dzia³aj¹ one tylko we Wroc³awiu i tylko przy 5 najwiêkszych szko³ach wy szych: Uniwersytet Wroc³awski, Przyrodniczy, Ekonomiczny, Politechnika Wroc³awska i Akademii Medycznej oraz Wy szej Szkole Bankowej we Wroc³awiu (patrz tabela 2). Trzy spoœród wymienionych inkubatorów (Uniwersytetu Wroc³awskiego, Przyrodniczego i Politechniki) powo³a³y przy wsparciu Wroc³awskiego Parku Technologicznego jeden wspólny Dolnoœl¹ski Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci w³aœnie na terenach tego parku. Podobnie jest w przypadku Akademii Medycznej, której inkubator zosta³ umieszczony w strukturze Wroc³awskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego. Najstarsz¹ inicjatyw¹, funkcjonuj¹c¹ w ramach Fundacji AIP i zainicjowan¹ przez Business Centre Club jest inkubator Uniwersytetu Ekonomicznego. Tak¹ sam¹ formê prawn¹ ma inkubator dzia³aj¹cy przy Wy szej Szkole Bankowej. G³ówn¹ ró nic¹ miêdzy inkubatorami dzia³aj¹cymi przy parkach technologicznych i t¹ inicjatyw¹ Uniwersytetu Ekonomicznego czy Wy szej Szko³y Bankowej jest koniecznoœæ samodzielnoœci dzia³ania podmiotu gospodarczego. W inicjatywach opartych na parkach konieczne jest stworzenie i prowadzenie w³asnego, odrêbnego podmiotu od inkubatora i parku przedsiêbiorstwa, a natomiast w przypadku inkubatora UE i WSB podmiotowoœæ firmy wynika i jest sprzê ona z podmiotowoœci¹ inkubatora. Oba rozwi¹zania maj¹ swoje wady i zalety. To, które z rozwi¹zañ jest korzystniejsze dla potencjalnego przedsiêbiorcy wynika z nastêpuj¹cych czynników: finansowej stabilnoœci przedsiêwziêcia, dojrza³oœci koncepcji biznesowej, determinacji zespo³u 8 Matusiak K.B. (red.), 2009, Oœrodki Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Polsce. Raport 2009, PARP, Warszawa, s. 69 i n. lub lidera inicjuj¹cego przedsiêwziêcie, planowanego kierunku i sposobu rozwoju firmy. Czym bardziej dojrza³a, stabilna i przysz³oœciowa koncepcja biznesowa tym korzystniejsze s¹ regulacje zak³adania firm w inkubatorach przyparkowych, w przypadkach braku pewnoœci rynkowej i finansowej druga opcja wydaje siê w³aœciwsza. W ramach inkubatorów przedsiêbiorcy, wyselekcjonowani pod k¹tem szeroko pojêtego wymogu innowacyjnoœci przedsiêwziêcia, mog¹ skorzystaæ z szerokiej palety form wsparcia procesu za³o ycielskiego obejmuj¹cych: doradztwo i szkolenia, asystê w transferze technologii, dostêp do baz danych i kontaktów miêdzynarodowych oraz informacjê i pomoc w zakresie dostêpu do krajowych i zagranicznych grantów, jak i funduszy ryzyka (venture capital). Do g³ównych zadañ AIP nale y propagowanie i wspieranie przedsiêbiorczoœci w œrodowisku akademickim uczelni, skoncentrowanej na preinkubacji, m.in. w formie konkursów biznesplanów. Potencjalny przedsiêbiorca mo e przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê zakresu i form wsparcia obu tych rodzajów inkubatorów, odnosz¹c ich ofertê do swojego projektu biznesowego. W tym celu zaleca siê skorzystanie z wyczerpuj¹cych informacji, które 9 s¹ zamieszczone na stronach internetowych tych instytucji. 9 Patrz szerzej:

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r Projekt dyplomowy: Szczeciñski Park Technologiczny Wydzia³ Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch.

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo