Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach"

Transkrypt

1 Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A

2

3

4

5 Spis treœci 1. Wstêp - informacje o projekcie, cele przewodnika, rola Dolnoœl¹skiego Oœrodka Transferu Wiedzy i Technologii Komercjalizacja dorobku naukowo-badawczego w formie spó³ek spin-off, spin-out g³ówne kwestie definicyjne Regulacje prawne pochodz¹ce z polskich i zagranicznych uczelni dotycz¹ce komercjalizacji prac badawczo-wdro eniowych Informacje o infrastrukturze Instytucji Otoczenia Biznesu na Dolnym Œl¹sku: parki technologiczne, centra transferu technologii, fundusze porêczeñ kredytowych i po yczkowych, inkubatory technologiczne i akademickie Informacje na temat ochrony praw w³asnoœci intelektualnej (g³ówne zagadnienia) oraz procedury udzielania patentów...29

6

7 1. Wstêp - informacje o projekcie, cele Przewodnika Niniejsza publikacja jest jednym z elementów projektu pn. Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw. Projekt ten jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Dzia³anie 8.2. Transfer wiedzy, poddzia³anie Wsparcie dla wspó³pracy sfery nauki i przedsiêbiorstw. Przedsiêwziêcie to jest realizowane przez grupê podmiotów publicznoprywatnych, tj.: 1. Agencjê Rozwoju Innowacji sp. z o. o. - Lider projektu 2. Uniwersytet Wroc³awski, 3. Gminê Wroc³aw, 4. Izbê Przemys³owo-Handlow¹ Ziemi K³odzkiej. Do najwa niejszych zadañ realizowanych w ramach projektu nale y zaliczyæ: Utworzenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Budowa narzêdzia informatycznego Audyt technologiczny w firmie. Przeprowadzenie badañ sonda owych (iloœciowo-jakoœciowych) na temat wspó³pracy sfer nauki i biznesu na Dolnym Œl¹sku. Analiza oferty technologicznej uczelni Dolnego Œl¹ska oraz jej aktualizacja. Przeprowadzenie cyklu kampanii informacyjnych. Zasadniczym celem projektu jest jednak zwiêkszenia dostêpnoœci wyników prac badawczych i zasobów jednostek naukowych dedykowanych dla przedsiêbiorstw oraz efektywniejsza ich komercjalizacja. Realizacji tak zdefiniowanemu celowi ma pomóc oddany do r¹k Czytelników Przewodnik Innowatora. Jest to zwiêz³a lektura informacyjno-promocyjna, która ma zdefiniowaæ oraz wskazaæ g³ówne elementy formalnostrukturalne zwi¹zane z komercjalizacj¹ badañ naukowych. St¹d te w treœci Przewodnika Innowatora znajduj¹ siê podstawowe elementy definicyjne dotycz¹ce komercjalizacji myœli wynalazczej, wskazane s¹ tak e œcie ki komercjalizacji, które s¹ zbiorem doœwiadczeñ uczelni zagranicznych i krajowych. Osobna czeœæ poœwiêcona jest inwentaryzacji instytucji otoczenia biznesu na Dolnym Œl¹sku. W tym miejscu, w sposób szczególny, zosta³a opisana oferta i mo liwoœci jakie stwarza Dolnoœl¹ski Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci (DAIP), który jest ulokowany na powierzchni Wroc³awskiego Parku Technologicznego S.A. Wsparcie, jakie dostarcza DAIP w zakresie komercjalizacji twórczoœci badawczo-wdro eniowej zas³uguje na szczególn¹ uwagê. W przedsiêwziêciu tym aktywnie uczestniczy Uniwersytet Wroc³awski, który jest tak e cz³onkiem-za³o ycielem Wroc³awskiego Parku Technologicznego S.A. oraz g³ównym inicjatorem utworzenia DAIP. W ostatniej czêœci Przewodnika zawarte s¹ g³ówne elementy zwi¹zane z prawnymi aspektami ochrony w³asnoœci intelektualnej, czyli ochron¹ w³asnoœci autorskiej i w³asnoœci przemys³owej. Na zakoñczenie chcielibyœmy zaznaczyæ, ze zarówno sam projekt, jak i Przewodnik Innowatora wpisuje siê w reali

8 zacjê horyzontalnych procesów prawno-instytucjonalnych, które dotycz¹ opisywanej tematyki. Pierwszy z nich ma wymiar krajowy i wi¹ e siê ze zmianami ustawowymi, które wprowadza nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym. W projekcie tej ustawy nowa rola uczelni przejawia siê w nastêpuj¹cych regulacjach: 1. Mo liwoœci tworzenia regionalnych konsorcjów naukowo-przemys³owych, w sk³ad których wchodzi³yby jednostka naukowa uczelni oraz przedsiêbiorca. Zawi¹zanie tego typu konsorcjum ma mieæ wp³yw na ocenê parametryczn¹ uczelni i wysokoœæ dotacji stacjonarnej przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego dla danej uczelni. 2. Mo liwoœci przyznawania nieopodatkowanych stypendiów przez samorz¹d terytorialny i/lub przedsiêbiorców na komercjalizacjê wiedzy i technologii. 3. Koniecznoœci przyjêcia przez senaty wszystkich uczelni regulaminów praw w³asnoœci intelektualnej i zasad ich komercjalizacji oraz regulaminu tworzenia spó³ek spin-off. 4. Powo³ania spó³ki celowej (inkubatora lub centrum transferu technologii) do zarz¹dzania w³asnoœci¹ przemys³ow¹ uczelni (patentami, wzorami przemys³owymi, itd.) w zakresie jej komercjalizacji. Uczelnia bêdzie mog³a udzieliæ licencji tylko za poœrednictwem jednej utworzonej w tym celu spó³ki. Zakres uprawnieñ spó³ki to: wycena, ocena racjonalnoœci utrzymywania, ochrona, koszty ochrony, itp. Wszystkie te dzia³ania bêd¹ mia³y wp³yw na wysokoœæ dotacji stacjonarnej przekazywanej przez MNiSW poszczególnym uczelniom. Dodatkowo w noweli ustawy o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki kryteriami oceny dorobku habilitanta dla nauk œcis³ych, in ynieryjnych oraz nauk o yciu i Ziemi obecny jest dorobek technologiczny i innowacyjny, czyli projekty prowadzone we wspó³pracy z przemys³em; uzyskane patenty i wzory u ytkowe miêdzynarodowe i polskie; wdro enia technologii; opracowane oprogramowanie komputerowe; sta e w przemyœle lub innym oœrodku akademickim w kraju oraz prowadzenie lub wspó³uczestniczenie w spó³ce technologicznej 1 lub spin off. Jak widaæ z przedstawionych jedynie fragmentów nowych rozwi¹zañ prawnych, s¹ to dla wiêkszoœci polskich uczelni zmiany bardzo istotne, wymagaj¹ce zaanga owania specjalistów z ró nych dziedzin oraz zmuszaj¹ce do restrukturyzacji funkcjonowania administracji uczelnianej. To jest w³aœnie drugi horyzontalny proces, którego dotyczy idea Przewodnika. Wi¹ e siê on z sygnalizowan¹ powy ej instytucjonalizacj¹ procesu wspierania komercjalizacji badañ i przedsiêbiorczoœci w formie powo³ania Dolnoœl¹skiego Oœrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT). Oœrodek tworz¹ partnerzy projektu Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw, natomiast mo liwoœæ aktywnego w³¹czenia siê w t¹ inicjatywê maj¹ uczelnie wy sze z regionu oraz inne organizacje realizuj¹ce Dolnoœl¹sk¹ Strategiê Innowacji (DSI). Zgodnie z ide¹ otwartej innowacji (open innovation) partnerstwo w ramach tego przedsiêwziêcia jest w pe³ni otwarte. DOTWIT zatrudnia zespó³ wykwalifikowanych Konsultantów, którzy udzielaj¹ porad i koniecznej pomocy przy komercjalizacji wynalazków i us³ug pochodz¹cych z uczelni wy szych Dolnego Œl¹ska. Zdefiniowano tak e cele i zakres oferty DOTWIT. Dolnoœl¹ski Oœrodek Transferu Wiedzy i Technologii Oœrodek pomaga nieodp³atnie przedsiêbiorcom w diagnozie potrzeb technologicznych z wykorzystaniem metody audytu technologicznego. Z us³ug i baz danych ofert technologicznych bêd¹cych w stanie posiadania DOTWIT bêd¹ tak e nieodp³atnie korzystaæ uczelnie, instytuty badawcze, parki technologiczne i przemys³owe i inne podmioty otoczenia biznesu. DOTWIT jest zatem miejscem spotkañ i wspó³pracy przedsiêbiorców i naukowców Dolnego Œl¹ska. Wszystkie powy sze cele i zadania DOTWIT bêdzie realizowa³ poprzez zebranie lub zaktualizowanie informacji na temat oferty badañ i wdro eñ bêd¹cych w dyspozycji pracowników naukowych uczelni oraz jednostek naukowych 1 Za³o enia nowelizacji dzia³ania szkó³ wy szych przyjête przez RM znajduj¹ siê na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego:

9 Dolnego Œl¹ska. Zebraniu tych informacji ma s³u yæ dystrybucja przygotowanego przez grupê realizuj¹c¹ projekt kwestionariusza oferty dla przedsiêbiorstw. Kwestionariusz oferty technologicznej sk³ada siê z 10 zagadnieñ, w tym: 1. Dane osobowe. 2. Miejsce zatrudnienia. 3. Posiadane kwalifikacje, certyfikaty, uprawnienia. 4. Tytu³ ofert i s³owa kluczowe. 5. Czego dotyczy oferta (produkt, proces, us³uga, szkolenia). 6. Syntetyczny opis oferty. 7. Obszary zastosowañ. 8. Stan zaawansowania oferty (badania podstawowe, wdro eniowe, obecne na rynku). 9. Prawa w³asnoœci intelektualnej. 10. Mo liwoœæ przyjmowania zleceñ w jêzykach obcych. Kwestionariusz oferty mo liwy jest do pobrania oraz przekazania konsultantom oœrodka na stronie Zebrane oferty zaszeregowane zostan¹ do 4 grup, tj. info, techno, bio oraz basic. Warto tak e podkreœliæ, i przekazane dane zawarte w ofercie w aden sposób nie naruszaj¹ zakresu praw w³asnoœci intelektualnej zarówno pracowników naukowych, jak i Uczelni, co gwarantuje klauzula poufnoœci. G³ównym celem tak skonstruowanej bazy jest zatem jak najszersza i aktywna dyseminacja oferty technologicznej œrodowiska naukowo-badawczego województwa dolnoœl¹skiego i powi¹zanie jej z realnymi potrzebami przedsiêbiorstw i instytucji finansuj¹cych. Realizacja tego ostatniego, najszerszego, a jednoczeœnie najbardziej pragmatycznego celu dzia³ania DOTWIT bêdzie stanowi³a o sukcesie jego utworzenia i funkcjonowania w przysz³oœci. Skontaktuj siê z zespo³em konsultantów DOTWIT, aby uzyskaæ bli sze informacje. Dolnoœl¹ski Oœrodek Transferu Wiedzy i Technologii ul. Sokolnicza 5/ Wroc³aw tel fax: strona Internetowa: Wszystkie przes³ane oferty bêd¹ w szczególny sposób promowane poprzez: stronê internetow¹ projektu, og³oszenia prasowe i telewizyjne oraz dystrybucjê ofert poœród œrodowiska biznesowego. Ponadto twórcy ofert zyskaj¹ mo liwoœæ: skonsultowania komercjalizacji swej oferty z potencjalnymi inwestorami, przygotowania biznes planu i studium wykonalnoœci projektu, dostêp do Ÿróde³ finansowania oraz dostêp do darmowych profilowanych szkoleñ i konferencji w ramach istniej¹cych sieci anio³ów biznesu wspó³pracuj¹cych z DOTWIT

10

11 2. Komercjalizacja dorobku naukowo-badawczego w formie spó³ek spin-off, spin-out g³ówne kwestie definicyjne Komercjalizacjê dorobku naukowo-badawczego mo na zdefiniowaæ jako zbiór dzia³añ dotycz¹cych przekszta³cenia okreœlonej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i powi¹zanego z nimi know-how do szeroko pojêtej sfery spo³ecznogospodarczej. W praktyce oraz w literaturze przedmiotu wystêpuje wiele form tak rozumianej komercjalizacji wiedzy. 2 Zalicza siê do nich : A. Wykonanie us³ugi na zlecenie. Us³uga na zlecenie polega na wykonaniu prac naukowych prowadz¹cych do osi¹gniêcia pewnych rezultatów praktycznych, polegaj¹cych na przyk³ad na: przeprowadzeniu obliczeñ elementów wa nych w procesie produkcyjnym, opracowaniu dokumentacji projektowej lub technicznej, wykonaniu prototypu urz¹dzenia, opracowaniu zasad procesu technologicznego, opracowaniu dokumentacji w zakresie zmian systemu organizacji produkcji, logistyki itp., opracowaniu dokumentów w zakresie planowania strategicznego, przy wykorzystaniu metod naukowych, przeprowadzeniu badañ Ÿród³owych dotycz¹cych potrzeb rynkowych czy spo³ecznych w zakresie okreœlonego produktu lub us³ugi, dokonaniu pomiarów skutecznoœci, dok³adnoœci, bezpieczeñstwa itp., zwi¹zanych z okreœlonym urz¹dzeniem, obiektem czy te innym dobrem, przeprowadzeniu czêœciowo lub w pe³ni procesu prac badawczo-rozwojowych na zlecenie przedsiêbiorstwa, realizacji innych zleceñ w zakresie badañ naukowych (B+R). B. Dotacje badawcze z wykorzystaniem rezultatów przez przedsiêbiorstwa. W tym zakresie przewidywane s¹ okreœlone rozwi¹zania, tj.: umowa zawarta miêdzy stronami klarownie precyzuje zakres obowi¹zków stron, czas dochodzenia do rezultatów, uprawnienie donatora lub wskazanego przedsiêbiorcy do wykorzystania wyników badañ, a tak e zasady finansowania, umowa dopuszcza z regu³y pewien obszar ryzyka niepowodzenia lub niepe³nego powodzenia przedsiêwziêcia, umowa przewiduje mo liwoœæ nadzoru i œledzenia postêpów przez przedsiêbiorstwo, a tak e podejmowania interakcji, w przypadku, gdy zagro one jest osi¹gniêcie planowanych rezultatów, umowa najczêœciej obejmuje okresy kilku lub wieloletnie, posiadaj¹ce charakter etapowy i bardzo czêsto o kontynuacji badañ decyduj¹ udane efekty wczeœniejszych faz, sukces umów wymaga sta³ego kontaktowania siê pomiêdzy jednostk¹ naukow¹ a donatorem oraz uzgadniania szeregu spraw szczegó³owych z zakresu prowadzenia badania. C. Wspólne przedsiêwziêcie (jednorazowe). Najczêœciej s¹ one realizowane w odniesieniu do: zaprojektowania, wdro enia i eksploatacji innowacyjnej linii technologicznej, zaprojektowania, wdro enia i wspólnej eksploatacji innowacyjnych systemów infrastrukturalnych, zaprojektowania nowego produktu, wdro enia go do produkcji i eksploatacji korzyœci z tego tytu³u, zbudowania oœrodka badawczego, lub wyodrêbnienie czêœci oœrodka istniej¹cego, nastawionego na realizacjê badañ wy³¹cznie na rzecz partnera, prowadzenia badañ bezpoœrednio zwi¹zanych z patentowaniem i ochron¹ w³asnoœci przemys³owej, projektowania innowacyjnych instrumentów edukacyjnych w oparciu o doœwiadczenia jednostki naukowej (uniwersytetu) i dokonywanie upowszechnienia tych osi¹gniêæ. Z regu³y dla realizacji wspólnego przedsiêwziêcia nie jest wymagane tworzenie wyodrêbnionego bytu prawnego. D. Spó³ka przedsiêbiorstwa z uczelni¹. O powo³aniu spó³ki pomiêdzy przedsiêbiorstwem a uczelni¹ warto myœleæ, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce przes³anki: 2 Porównaj: Kulawczuk P., 2009, Modele biznesowe realizacji projektów badawczo-rozwojowych w warunkach polskich, [w:] M. B¹k, P. Kulawczuk (red.), Przedsiêbiorczy uniwersytet. Praktyczna u ytecznoœæ badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badañ naukowych we wspó³pracy z gospodark¹, IBnDiPP, Warszawa, s

12 spó³ka w wyniku samodzielnego dzia³ania bêdzie w stanie osi¹gn¹æ lepsze rezultaty, ni ka dy z parterów osobno, nawet w momencie podjêcia wspó³pracy (efekty synergii), spó³ka mo e wyjœæ na rynek w sposób bardziej swobodny, ni ka dy z partnerów z osobna (dotyczy to zw³aszcza uniwersytetów), presti i doœwiadczenie partnerów oraz mo liwoœæ korzystania z ich zasobów intelektualnych mo e byæ czynnikiem nadaj¹cym impet rozwojowy nowemu przedsiêbiorstwu, istnieje koniecznoœæ powo³ania przedsiêbiorstwa specjalistycznego, którego zadania wykrocz¹ poza specyfikê obu jednostek, jednak jako jednostka œciœle wyspecjalizowana bêdzie ona w stanie realizowaæ te zadania lepiej ni ka dy z partnerów z osobna, jest rynek, potencjalni klienci z ich potrzebami i zasobami finansowymi, które mog³yby byæ wydane na us³ugi œwiadczone przez spó³kê. E. Konsorcjum ze spó³k¹ badawczo-rozwojow¹ przedsiêbiorstwa. Najczêœciej spó³ka taka realizuje zlecenia zak³adu macierzystego, ale mo e te prowadziæ wspólne przedsiêwziêcia z uniwersytetami, czy te innymi placówkami naukowymi. Spó³ka tego rodzaju nie ma charakteru czysto rynkowego i z regu³y nie wspó³pracuje z konkurentami przedsiêbiorstwa macierzystego, chocia mo e utrzymywaæ z nimi kontakty konferencyjne, czy te o charakterze ogólnym. Zasadniczym celem wyodrêbnienia spó³ki B+R z przedsiêbiorstwa nie jest outsoursingowanie tego typu dzia³alnoœci, ale doprowadzenie do tego, aby jak najbardziej zbli y³a siê do szeroko rozumianego œwiata nauki, mog³a szerzej korzystaæ z jego zasobów, w tym w szczególnoœci realizowaæ wspólne projekty z jednostkami naukowymi. Ta forma wspó³pracy posiada bardzo du e znaczenie w konstruowaniu konsorcjów naukowo-badawczych (przemys³owych), których celem jest zarówno przeprowadzenie prac B+R, prac wdro eniowych oraz wp³yniêcie na osi¹gniêcie praktycznych rezultatów w wyniku wdro enia do dzia³alnoœci gospodarczej. Przypomnijmy, e tego typu przedsiêwziêcia wprowadza nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym. F. Tworzenie spó³ek spin-off i spin-out. Najbardziej wymagaj¹c¹ i rozwiniêt¹ form¹ komercjalizacji w³asnego dorobku naukowo-badawczego jest w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza w formie przedsiêbiorstwa. Zgodnie z ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 155 z 2007 r., poz 1095 j.t. z póÿn. zm.) dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó, a tak e dzia³alnoœæ zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Form¹ w³asnego przedsiêbiorstwa s¹ równie przedsiêbiorstwa odpryskowe typu spin-off i spin-out tworzone przez pracowników naukowych, w których pracuj¹ b¹dÿ s¹ wspó³za³o ycielami studenci, absolwenci lub doktoranci. Spin-off a spin-out Spin-off (firma odpryskowa) jest nowym przedsiêbiorstwem, które powsta³o w drodze usamodzielnienia siê pracownika/ów przedsiêbiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szko³y wy szej), wykorzystuj¹cego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Z kolei spin-out (internal start-up) to nowe przedsiêbiorstwo, które zosta³o za³o one przez pracownika/ów przedsiêbiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szko³y wy szej), wykorzystuj¹c w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off, w przeciwieñstwie do firm spin-out, s¹ kapita³owo lub/i operacyjnie 3 powi¹zane z organizacj¹ macierzyst¹ (np. uczelni¹). 3 Matusiak K.B. (red.), 2005, Innowacje i transfer technologii. S³ownik pojêæ, PARP, Warszawa 2005, s

13

14

15 3. Regulacje prawne pochodz¹ce z polskich i zagranicznych uczelni dotycz¹ce komercjalizacji prac badawczo-wdro eniowych Mo liwoœæ prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, czyli w praktyce tworzenia spó³ek spin off lub spin-out wymaga istnienia regulacji wewn¹trz uniwersytetu, które by³yby przyjazne dla tego typu inicjatyw oraz dawa³yby istotn¹ pomoc dla naukowców zw³aszcza w okresie rozwojowym. Okreœlenie relacji na linii uczelnia spó³ka spin-off wymaga ustalenia piêciu warunków brzegowych: 1. Stworzenia platformy wzajemnych korzyœci dla indywidualnych udzia³owców spó³ki jak równie dla uczelni. Temu mog¹ s³u yæ sformalizowane zasady udzia³u w korzyœciach z komercjalizacji, treœæ umowy spó³ki, strategia finansowania (pozyskiwania kapita³u) i inne dokumenty. 2. Zbudowania zasad korzystania przez spó³kê spin-off z zasobów materialnych uczelni: wyposa enia badawczego, pomieszczeñ, laboratoriów, sal konferencyjnych itp. 3. Ustalenia zasad wzajemnej promocji i wspierania siê w zakresie wykorzystania to samoœci marketingowej uniwersytetu, respektowanie zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej uczelni i znaku firmowego spó³ki. 4. Ustalenia zasad wspó³pracy w zakresie ochrony w³asnoœci intelektualnej wytworzonej przez spó³kê oraz zasad wykorzystania tej w³asnoœci, która podlega ochronie jako wy³¹czna w³asnoœæ uniwersytetu, czyli odpowiedÿ na pytania: kto, jak d³ugo i za ile zobowi¹zany jest do zapewnienia takiej ochrony? 5. Okreœlenia kierunków rozwoju firmy spin-off w pocz¹tkowym okresie przy wsparciu uczelni (kluczowa rola oœrodka transferu technologii lub akademickiego inkubatora przedsiêbiorczoœci wzglêdnie nowych komórek organi- 4 zacyjnych). Regulacje w zakresie tworzenia spó³ek spin-off w warunkach polskich s¹ materi¹, która wymaga jej wytworzenia. Prekursorem w tej kwestii jest Uniwersytet Jagielloñski, który przy wydatnej pomocy Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uczelni (CITTRU) przyj¹³ w 2007 roku, jako pierwsza uczelnia w Polsce, stosowny regulamin. Poni ej 5 przedstawiono kilka najistotniejszych elementów tej regulacji. Etap 1: Powo³anie spó³ki: Spó³ka spin-off jest powo- ³ywana przez Pracownika-za³o yciela oraz spó³kê bêd¹c¹ w³asnoœci¹ Uniwersytetu, której powierzono zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹ nale ¹c¹ do Uniwersytetu. W tworzeniu spó³ki mo e braæ udzia³ podmiot trzeci ( Inwestor ). Decyzjê o wydaniu zgody na utworzenie Spó³ki spin-off podejmuje Rektor, na wniosek Kierownika CITTRU i Kwestora. Etap 2: Kompetencje pracowników: Pracownik ma prawo: a) posiadaæ udzia³y lub prawo opcji do objêcia udzia³ów w Spó³ce spin-off, b) uczestniczyæ w organach Spó³ki spin-off, c) byæ konsultantem w Spó³ce spin-off. Co bardzo istotne i kontrowersyjne z drugiej strony, a tak e trudne do przeprowadzenia: Pe³noetatowy pracownik Uniwersytetu nie mo e byæ zatrudniony przez Spó³kê spin-off. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika jednostki, pracownik mo e 4 Kulawczuk P., 2009, op. cit., s Patrz wiêcej: Regulamin Zasady tworzenia spó³ek spin-off w Uniwersytecie Jagielloñskim. Dokument dostêpny jest na stronach internetowych CITTRU:

16 wyst¹piæ do Rektora o uzyskanie urlopu bezp³atnego na okres do 2 lat lub zmniejszenie wymiaru etatu na okres do 2 lat. Etap 3: Udzia³y w spó³ce: Zarz¹dzaniem spó³k¹ spin-off zajmuje siê zarz¹d powierniczy powo³ywany przez uczelniê. Uczelnia obejmuje udzia³y w spó³ce zale nie od wk³adu w powstanie i funkcjonowanie spó³ki, nie mniejsze jednak ni 20%. Uniwersytet proponuje pracownikom wysokoœæ udzia³ów w spó³ce zale nie od wk³adu w powstanie dóbr intelektualnych. Sugerowany, standardowy rozdzia³ zysków z dzia³alnoœæ spó³ki i rozdzia³ zysków ze sprzeda y udzia³ów w spó³ce przedstawia siê nastêpuj¹co: Twórca dobra 50 % Wydzia³ z którego pochodzi twórca 15 % Fundusz wspomagaj¹cy rozwój dóbr intelektualnych 10 % Bud et centralny UJ 25 % W przypadku w¹tpliwoœci, nieporozumieñ wysokoœæ rozdzia³u zysków rozstrzyga Uniwersytecka Komisja ds. w³asnoœci intelektualnej. Pozosta³e uczelnie posiadaj¹ zapisy o podziale zysków z dzia³alnoœci badawczej lub wdro eniowej, które s¹ zawarte w regulacjach dotycz¹cych praw w³asnoœci intelektualnej i s¹ to zró nicowane pod wzglêdem podmiotowym regulacje (kto uczestniczy i czerpie zyski) oraz udzia³owym (procent udzia³u w zyskach). Poni ej przedstawiono algorytmy rozwi¹zañ dotycz¹ce podzia³ów w ramach tworzenia spó³ek spin-off w wybranych uczelniach zagranicznych i polskich. A. Uniwersytet Herriott-Watt Edynburg (Szkocja) 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia i s¹ one odliczane od przychodu przed jego podzia³em miêdzy zainteresowanych. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje specjalnie wyodrêbniony Departament Technologii i Pomocy Badawczej (DTPB). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 50% naukowiec lub zespó³, 40% uczelnia, 10% DTPB. B. Uniwersytet Cork (Irlandia) 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia i s¹ one odliczane od przychodu przed jego podzia³em miêdzy zainteresowanych. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Uniwersytecki Fundusz Transferu Technologii (UFTT). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej do 15 tys. euro przychodu: 50% naukowiec lub zespó³, 35% uczelnia, 15% UFTT, a powy ej 15 tys. euro: 35% naukowiec lub zespó³, 35% uczelnia, 30% UFTT. C. Politechnika Gdañska 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia. 2. Dokumentacjê dotycz¹ce w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Biuro Transferu Technologii (BTT). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 50% naukowiec lub zespó³, 50% uczelnia (bud et centralny, wydzia³, BTT). D. Politechnika Krakowska 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Rzecznik Patentowy (RP) wraz z autorem pomys³u. 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 50% naukowiec lub zespó³, 35% jednostka organizacyjna zatru-dniaj¹ca badacza, 15% uczelnia. E. Politechnika ódzka 1. Koszty ochrony w³asnoœci intelektualnej ponosi Uczelnia. 2. Dokumentacjê dotycz¹c¹ w³asnoœci intelektualnej i umowê licencyjn¹ przygotowuje Centrum Transferu Technologii (CTT). 3. Podzia³y dochodów z umowy licencyjnej: 60% naukowiec lub zespó³, 30% jednostka organizacyjna zatrudniaj¹ca badacza, 10% CTT. Warunek aktywnego w³¹czenia biura czy centrum transferu technologii w proces komercjalizacji i umo liwienie mu czerpania zysków, a wiêc uzyskania realnego Ÿród³a finansowania jest standardem w rozwi¹zaniach zagranicznych i wp³ywa na zakres jego relewantnoœci i dywersyfikacji kapita³owej funkcjonowania podmiotu uczelnianego oraz przedsiêbiorstwa

17

18

19 4. Informacje o infrastrukturze Instytucji Otoczenia Biznesu na Dolnym Œl¹sku W nomenklaturze naukowej definiuj¹cej instytucje otoczenia biznesu, których zadania i oferta wpisuj¹ siê w zakres innowacyjnej przedsiêbiorczoœci akademickiej, a zatem tej, która odnosi siê do tworzenia firm tworzonych przez pracowników naukowych, czyli firm opartych na wiedzy nazywanych spin-off ami czy spin-out ami wyró nia siê parki technologiczne, inkubatory technologiczne i inkubatory akademickie, centra transferu technologii oraz lokalne fundusze po yczkowe i porêczeniowe. W tym miejscu œwiadomie pominiêto prezentacjê definicji, klasyfikacji, rodzajów wy ej wymienionych instytucji. Parki technologiczne Z za³o enia park technologiczny jest instytucj¹, która ma animowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ skoncentrowan¹ na wiedzy, st¹d te g³ównymi podmiotami do których skierowana jest oferta parku s¹ naukowcy oraz innowacyjni przedsiêbiorcy. Park ze swojej strony zapewnia im wysoko wyposa on¹, specjalistyczn¹ infrastrukturê (laboratoria, hale produkcyjne, fundusze zal¹ kowe, wsparcie menad erskie), a tak e poprzez skupienie na swym terenie w miarê jednorodnych pod wzglêdem kierunku rozwoju firm, ma przyczyniaæ siê do 6 generowania efektów addycyjnych. Odnosz¹c siê do praktyki funkcjonowania parków technologicznych w województwie dolnoœl¹skim mo na wyró niæ osiem tego typu inicjatywy, z czego 4 s¹ w fazie rozpoczynania dzia³alnoœci (ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym, Regionalny Park Przemys³owo-Technologiczny w Polkowicach, Bogatyñsko-Zgorzelecki Park Przemys³owo Technologiczny, Dolnoœl¹ski Park Innowacji i Nauki we Wroc³awiu) st¹d trudno jest oceniæ ich efektywnoœæ. Bez w¹tpienia liderem regionalnych inicjatyw jest Wroc³awski Park Technologiczny S.A., który jest najd³u ej funkcjonuj¹c¹ tego typu instytucj¹ w regionie i w ogóle w kraju. Na koniec 2009 roku dzia³a³o w nim blisko 90 7 przedsiêbiorstw, daj¹cych zatrudnienie ponad 1100 osobom. W tabeli 1 przedstawiono wszystkie niezbêdne informacje na temat czterech funkcjonuj¹cych inicjatyw, co daje perspektywê porównawcz¹ ich oferty i pozwala oceniæ przysz³emu przedsiêbiorcy zakres wsparcia na który mo e liczyæ ze strony ka dej z tych instytucji. Inkubatory technologiczne Platform¹, która jest wyspecjalizowana w zakresie wspierania m³odych innowacyjnych firm, a wiêc spin-off ów i spin-out ów s¹ te inkubatory technologiczne. Inkubatory technologiczne s¹ typem programu inkubacji przedsiêbiorczoœci, rozwijanym w otoczeniu lub powi¹zaniu z instytucjami naukowobadawczymi. G³ównym celem inkubatora technologicznego jest pomoc nowo powsta³ej, innowacyjnej firmie w osi¹gniêciu dojrza³oœci i zdolnoœci do samodzielnego funkcjonowania na 6 Patrz szerzej: Kwieciñski L., 2005, Parki technologiczne jako element polityki badawczorozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw. 7 Patrz szerzej:

20 rynku. Na koniec 2009 roku w województwie dolnoœl¹skim nie dzia³a³a adna tego typu instytucja, a w skali kraju mo na ich wyró niæ zaledwie 17 oraz dodatkowo piêæ kolejnych, które s¹ 8 w fazie tworzenia. Akademickie inkubatory przedsiêbiorczoœci Brak instytucji typowych inkubatorów technologicznych w województwie dolnoœl¹skim jest subsydiowany funkcjonowaniem akademickich inkubatorów przedsiêbiorczoœci. Na koniec 2009 roku mo emy wyró niæ 6 tego typu inicjatyw. S³aboœci¹ regionu jest fakt, i dzia³aj¹ one tylko we Wroc³awiu i tylko przy 5 najwiêkszych szko³ach wy szych: Uniwersytet Wroc³awski, Przyrodniczy, Ekonomiczny, Politechnika Wroc³awska i Akademii Medycznej oraz Wy szej Szkole Bankowej we Wroc³awiu (patrz tabela 2). Trzy spoœród wymienionych inkubatorów (Uniwersytetu Wroc³awskiego, Przyrodniczego i Politechniki) powo³a³y przy wsparciu Wroc³awskiego Parku Technologicznego jeden wspólny Dolnoœl¹ski Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci w³aœnie na terenach tego parku. Podobnie jest w przypadku Akademii Medycznej, której inkubator zosta³ umieszczony w strukturze Wroc³awskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego. Najstarsz¹ inicjatyw¹, funkcjonuj¹c¹ w ramach Fundacji AIP i zainicjowan¹ przez Business Centre Club jest inkubator Uniwersytetu Ekonomicznego. Tak¹ sam¹ formê prawn¹ ma inkubator dzia³aj¹cy przy Wy szej Szkole Bankowej. G³ówn¹ ró nic¹ miêdzy inkubatorami dzia³aj¹cymi przy parkach technologicznych i t¹ inicjatyw¹ Uniwersytetu Ekonomicznego czy Wy szej Szko³y Bankowej jest koniecznoœæ samodzielnoœci dzia³ania podmiotu gospodarczego. W inicjatywach opartych na parkach konieczne jest stworzenie i prowadzenie w³asnego, odrêbnego podmiotu od inkubatora i parku przedsiêbiorstwa, a natomiast w przypadku inkubatora UE i WSB podmiotowoœæ firmy wynika i jest sprzê ona z podmiotowoœci¹ inkubatora. Oba rozwi¹zania maj¹ swoje wady i zalety. To, które z rozwi¹zañ jest korzystniejsze dla potencjalnego przedsiêbiorcy wynika z nastêpuj¹cych czynników: finansowej stabilnoœci przedsiêwziêcia, dojrza³oœci koncepcji biznesowej, determinacji zespo³u 8 Matusiak K.B. (red.), 2009, Oœrodki Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Polsce. Raport 2009, PARP, Warszawa, s. 69 i n. lub lidera inicjuj¹cego przedsiêwziêcie, planowanego kierunku i sposobu rozwoju firmy. Czym bardziej dojrza³a, stabilna i przysz³oœciowa koncepcja biznesowa tym korzystniejsze s¹ regulacje zak³adania firm w inkubatorach przyparkowych, w przypadkach braku pewnoœci rynkowej i finansowej druga opcja wydaje siê w³aœciwsza. W ramach inkubatorów przedsiêbiorcy, wyselekcjonowani pod k¹tem szeroko pojêtego wymogu innowacyjnoœci przedsiêwziêcia, mog¹ skorzystaæ z szerokiej palety form wsparcia procesu za³o ycielskiego obejmuj¹cych: doradztwo i szkolenia, asystê w transferze technologii, dostêp do baz danych i kontaktów miêdzynarodowych oraz informacjê i pomoc w zakresie dostêpu do krajowych i zagranicznych grantów, jak i funduszy ryzyka (venture capital). Do g³ównych zadañ AIP nale y propagowanie i wspieranie przedsiêbiorczoœci w œrodowisku akademickim uczelni, skoncentrowanej na preinkubacji, m.in. w formie konkursów biznesplanów. Potencjalny przedsiêbiorca mo e przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê zakresu i form wsparcia obu tych rodzajów inkubatorów, odnosz¹c ich ofertê do swojego projektu biznesowego. W tym celu zaleca siê skorzystanie z wyczerpuj¹cych informacji, które 9 s¹ zamieszczone na stronach internetowych tych instytucji. 9 Patrz szerzej:

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Rola WCTT w transferze technologii na Politechnice Wrocławskiej

Rola WCTT w transferze technologii na Politechnice Wrocławskiej Rola WCTT w transferze technologii na Politechnice Wrocławskiej dr Jacek Firlej Wrocław, 19.11.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2012 z 17 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2012 z 17 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2012 z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora PG nr 18/2007 z 11 kwietnia 2007 r. w prawie kryteriów oceny wniosków

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu KOMPETENCJE SPRAWNOŚĆ PRACA dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy. Informacje

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo