M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I. Departament Rozwoju Gospodarki ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I. Departament Rozwoju Gospodarki ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I Departament Rozwoju Gospodarki ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2007

2 Ministerstwo Gospodarki realizując zadania, wynikające z dokumentu Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2007 r., przygotowało Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów, przy współpracy z: Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Funduszem Kapitałowym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PoniŜsze Zestawienie... będzie sukcesywnie rozszerzane wraz z uruchamianiem kolejnych instrumentów. Zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce, Zestawienie... będzie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i aktualizowane w okresach kwartalnych, tak aby przedsiębiorcy w sposób kompleksowy mogli zapoznać się z aktualnie dostępnymi instrumentami. Instrumenty zasilane z funduszy strukturalnych zostaną dołączone po zakończeniu prac legislacyjnych. PoniŜej przedstawione zestawienie zawiera 35 dostępnych instrumentów z następujących obszarów: - innowacje, inwestycje i ochrona środowiska, - przedsiębiorczość, - promocja, szkolenia, bazy danych, - restrukturyzacja, - poręczenia, gwarancje, instytucje finansowe, - rynek pracy. Ułatwieniem w dotarciu do poszukiwanego są bezpośrednie przekierowania na właściwe strony internetowe, zawierające szczegółowe informacje nt. danego.

3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA (z pominięciem instrumentów wynikających z funduszy strukturalnych) Wg stanu z 28 września 2007 r. Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej INNOWACJE, INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA (7) 1. ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - art. 10 (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, 2. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 274) oraz rozporządzenia wykonawcze 3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego mein/index.jsp?place=men u08&news_cat_id=23&lay out=2 Ministerstwo Gospodarki dsiebiorcy/wsparcie+dla+ MSP/przdsiebiorcy+konta kty+telefoniczne.html Bank Gospodarstwa Krajowego /fkt.jsp wzrost innowacyjności przedsiębiorstw rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionach najsłabiej rozwiniętych ekonomicznie realizacja inwestycji związanych z zakupem nowej technologii, jej wdroŝeniem i uruchomieniem w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub usług dofinansowanie projektów celowych (badań przemysłowych i prac rozwojowych) zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych kredyt technologiczny z moŝliwością umorzenia do 50% kwoty kredytu przedsiębiorcy od 1991 r. 120 mln. zł (2005 r.) 90 mln. zł (2006 r.) 100 mln. zł przedsiębiorcy Od 1994 r. do r. przedsiębiorcy od 20 października 2005 r. 120 mln zł (2005 r.) 37,6 mln zł (2006 r.) 4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie PARP ore/295 realizacja inwestycji o charakterze innowacyjnym poŝyczka na innowacje mikro, mali i średni przedsiębiorcy 5 mln zł

4 udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, 5. System finansowego duŝych projektów inwestycyjnych, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. 6. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PAIiIZ S.A. Dep. Inwestycji Zagranicznych tel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionach najmniej uprzywilejowanych poprzez wsparcie finansowe projektów inwestycyjnych realizacja inwestycji związanych z gospodarką odpadami dotacje na wsparcie kosztów nowych inwestycji oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy poŝyczki oraz dotacje inwestycyjne na realizacje przedsięwzięć przedsiębiorcy - inwestorzy od 14 grudnia 2004 r., w znowelizowanej formie od 29 czerwca 2005 r mln zł rocznie ok. 200 mln zł przedsiębiorcy tys. zł dotacje inwestycyjne tys. zł poŝyczki 7. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacja inwestycji dotyczących ograniczeń energo- materiało- i wodochłonności, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii poŝyczki, kredyty bankowe z dopłatami NFOŚiGW, linie kredytowe oraz umorzenia przedsiębiorcy od 1 lipca 1989 r tys. zł poŝyczki (2007r.) tys. zł kredyt konsorcjalny (2007r.) tys. zł dopłaty do odsetek (2007r.)

5 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej 8. umowa z dnia r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Prezesem BGK, ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), ustawa z dnia r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 171, poz. 1397) 9. Projekt pn. Tworzenie warunków dla zakładania oraz rozwijania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - plan rzeczowo-finansowy MG Bank Gospodarstwa Krajowego dusze/inne/absolwent.jsp Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia orcy/wsparcie+dla+msp/ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (4) rozpoczęcie działalności gospodarczej rozwijanie AIP wspierających studentów w podejmowaniu działalności gospodarczej oraz szerzenie idei przedsiębiorczości wśród młodzieŝy Program Pierwszy Biznes niskoprocentowa poŝyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej z moŝliwością umorzenia do 35 % kwoty poŝyczki. dotacje na zakładanie nowych i rozwijanie działających AIP osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia lub osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem szkoły wyŝszej, które nie ukończyły 27 roku Ŝycia. Wniosek o poŝyczkę składa osoba bezrobotna, poŝyczka jest wypłacana po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. polskie uczelnie, przy których istnieją bądź tworzone są Inkubatory od 2002 r. program funkcjonował pod nazwą Praca dla Absolwenta, 2004 r- Praca dla Młodych, od października 2005 r. Pierwszy Biznes rok budŝetowy 15 mln PLN (2006 r.) zł 10. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, PARP ore/1216 wsparcie na rozwój klastra dofinansowanie współpracy klastra, promocji, doskonalenia kwalifikacji koordynatora klastra, działań zwiększających innowacyjność klastra fundacje, stowarzyszenia, spółki akcyjne, spółki z o.o., organizacje przedsiębiorców od 22 sierpnia 2007 r. 3,8 mln zł

6 11. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, PARP ore/1215 wsparcie dla technostarterów dotacje dla ośrodków KSU na działalność doradczą i analityczną innowacyjnych pomysłów oraz dotacje na rozpoczęcie działalności innowacyjnej I etap - podmioty zarejestrowane w KSU dla MSP II etap - osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej na podstawie innowacyjnego rozwiązania od 22 sierpnia 2007 r. 60 tys. zł

7 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (5) 12. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, PARP ore/1217 wsparcie na ochronę własności przemysłowej dofinansowanie kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru uŝytkowego, przemysłowego lub znaku towarowego mikro, mali i średni przedsiębiorcy od 22 sierpnia 2007 r. 500 tys. zł 13. Portal promocji eksportu Ministerstwo Gospodarki PAIiIZ SA 14. rozbudowa internetowej bazy danych EuLex zawierającej akty prawne UE odnoszące się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - plan rzeczowofinansowy MG Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PARP system integruje rozproszone zasoby informacji o tematyce gospodarczej istotnej dla eksportera i udostępnia je w portalu internetowym ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do regulacji prawnych UE przedstawionych w formie syntez aktów prawnych internetowa baza danych zawierająca informacje o profilach eksportowych polskich eksporterów, zapytaniach ofertowych z zagranicy, ofertach polskich eksporterów, moŝliwościach oferowania polskich produktów na rynkach międzynarodowych, warunkach dostępu do rynków międzynarodowych, dostępnym dla przedsiębiorców w Polsce instrumentarium wspierania eksportu. internetowa baza danych EuLex zawierająca syntezy aktów prawnych UE sporządzone w języku polskim wraz z pełnymi ich tekstami przedsiębiorcy mali i średni przedsiębiorcy od 30 kwietnia 2003 r. rok budŝetowy ok. 360 tys. zł ze środków MG oraz środki przewidziane na ten cel w umowie z PAIiIZ zł

8 15. Projekt pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branŝowych plan rzeczowo-finansowy MG Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia orcy/wsparcie+dla+msp/ zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw na forum międzynarodowym dotacje na częściowe pokrycie składek członkowskich wynikających z przynaleŝności do międzynarodowych grup lub organizacji branŝowych organizacje zrzeszające polskich przedsiębiorców, w tym ogólnopolskie izby gospodarcze i stowarzyszenia rok budŝetowy zł 16. umowa twinningowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. PL2005/IB/EC/01, dotycząca wspierania MSP we wdraŝaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PARP &task=view&id=1061&ite mid=59 sci/strona+glowna/ce+war sztaty.htm ułatwienie przedsiębiorcom właściwego stosowania zharmonizowanego prawodawstwa z zakresu standaryzacji i certyfikacji cykl nieodpłatnych szkoleń pracownicy administracji, Krajowego Systemu Usług oraz mali i średni przedsiębiorcy od października 2006 r. 1,53 mln Euro z budŝetu UE 24 tys. Euro środki krajowe

9 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywani a Poziom alokacji finansowej RESTRUKTURYZACJA (3) 17. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity) (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, 18. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493,, rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Wołoska Warszawa Ministerstwo Skarbu Państwa ex_msp.php?dzial=84&id= 1538 pomoc publiczna indywidualna na ratowanie i restrukturyzację pomoc na ratowanie i restrukturyzację dokapitalizowanie, poŝyczka i poręczenie pomoc na ratowanie w formie poŝyczki, pomoc na restrukturyzację w formie: 1) poŝyczki; 2) dotacji; 3) dopłaty w przypadku, o którym mowa w art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji; duzi przedsiębiorcy przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji, spełniający warunki wymienione w 3 ust. 1-4 ww. rozporządzenia od 31 maja 2004 r. od 24 maja 2007 r. w roku 2007* do dn. 27 września br: - przeznaczono: ,93 zł, - pozostało: ,90 zł w tym juŝ zadeklarowano kwotę: ,- zł * na podstawie ust. 1 pkt 2 ustawy minister właściwy ds. skarbu państwa podwyŝsza corocznie kapitał zakładowy ARP S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu 540 mln zł (plan na 2007 r.)

10 ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dz. U. Nr 80, poz. 543) 4) podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez objęcie akcji lub udziałów; 5) zmiany terminów spłaty lub konwersji poŝyczki na ratowanie, o której mowa w 9 ust. 1, na kapitał zakładowy przedsiębiorcy. 19. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397,, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz. U. Nr 84, poz. 580) Ministerstwo Skarbu Państwa ex_msp.php?dzial=84&id= 1538 pomoc na realizację nowej inwestycji oraz pomoc na restrukturyzację pomoc publiczna w procesach prywatyzacji w formie: 1) rozłoŝenia na raty naleŝności Skarbu Państwa z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku; 2) zwolnienia z części opłat dodatkowych przypadających do zapłaty na podstawie umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania; 3) zmiany postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania poprzez: a) odroczenie terminu spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął, b) rozłoŝenie na raty spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności juŝ upłynął. 1) beneficjentem pomocy na realizację nowej inwestycji nie moŝe być przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej; 2) beneficjentem pomocy na restrukturyzację mogą być przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniający kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy oraz pozostałe warunki wymienione w 10 ww. rozporządzenia od 2 czerwca 2006 r. 4,9 mln zł (za I i II kw 2007r.)

11 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej PORĘCZENIA, GWARANCJE, INSTYTUCJE FINANSOWE (5) 20. ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689,. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785). Bank Gospodarstwa Krajowego dusze/kfpk ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego poręczenia i gwarancje; obejmowanie lub nabywanie akcji (udziałów) lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych m.in. przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego; lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe W okresie r. jako Fundusz Poręczeń Kredytowych. Od 1997 r. jako Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych - bezterminowe 21. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262); ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 120, poz. 823). Bank Gospodarstwa Krajowego dusze/fpu Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania zewnętrznego i zwiększenia moŝliwości wykorzystania środków unijnych Poręczenia, gwarancje i regwarancje Przedsiębiorcy i jst realizujący projekty unijne Od 2004 r. do 1 maja 2010 r., następnie włączony do KFPK 22. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491) Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ucture&id=27&nid=13 wspieranie finansowe funduszy kapitałowych inwestujących w przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz o duŝym potencjale rozwoju obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji funduszy, certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, obligacji itp. fundusze kapitałowe od 16 lipca 2007 r. 47,4 mln zł z czego: - 30,5 mln zł dotacja Ministerstwa Gospodarki, - 16,4 mln zł

12 środki własne KFK, - 0,5 mln zł odsetki wygenerowane z dotacji 23. System funduszy poręczeniowych i poŝyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw zbudowany na podstawie Rządowego programu rozbudowy systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach Kapitał dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PARP Bank Gospodarstwa Krajowego dex/7 / ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania zewnętrznego zintegrowany system regionalnych i lokalnych instytucji finansowych mali i średni przedsiębiorcy za pośrednictwem funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych od 2002 r. 9,8 mln zł dla funduszy poŝyczkowych oraz 9,8 mln zł dla funduszy poręczeniowych

13 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej 24. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 25. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 26. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 27. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 28. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 29. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych RYNEK PRACY ( 12) rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej dofinansowanie i finansowanie kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej; zwrot kosztów wynagrodzenia za osoby bezrobotne skierowane do prac interwencyjnych; zwrot kosztów wynagrodzenia za osoby bezrobotne skierowane do robót publicznych; refundacja kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagroŝonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy (u pracodawców, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy); dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika bezrobotni i pracodawcy bezrobotni chcący podjąć działalność gospodarczą przyszli przedsiębiorcy bezrobotni i pracodawcy bezrobotni i pracodawcy bezrobotni i pracodawcy pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy do r. 250 mln PLN 560 mln PLN 200 mln PLN 150 mln PLN część środków z kwoty zaplanowanej w planie finansowym Funduszu Pracy na szkolenia PLN

14 (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 26c rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118). 30. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), art. 25; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budŝetu państwa (Dz. U. Nr 164, poz.1190); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118). wi/zwi.nsf/graph?openfra meset Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz budŝet państwa wi/zwi.nsf/graph?openfra meset rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy ( tym przedsiębiorcy) do r. ok PLN

15 31. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 41; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 76, poz.497). 32. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 32; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ( Dz. U. Nr 76, poz. 496) 33. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 32; rozporządzenie Ministra starosta pomoc na szkolenia refundacja kosztów szkolenia pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) pomoc automatyczna (gminy, urzędy skarbowe oraz inne podmioty) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wi/zwi.nsf/graph?openfra rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej a) zwolnienia z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego i od czynności cywilnoprawnych b) zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych do I-szego progu skali podatkowej dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (w tym przedsiębiorcy) pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (w tym przedsiębiorcy) do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu do r PLN do r PLN suma: PLN PLN

16 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 125, poz.1161) meset marszałek województwa pomoc automatyczna ochrona istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, jednorazowa poŝyczka w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej ( w tym przedsiębiorcy) pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (w tym przedsiębiorcy) do r. do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu 34. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 26; rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych starosta rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu

17 oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186) 35. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), art. 26d; rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118). starosta rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Wybrane formy wsparcia biznesu Pożyczki Poręczenia Gwarancje Dopłaty do pożyczek i kredytów Umorzenia pożyczek Refundacja

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE

INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE EKO-INNOWACJE W MAŁOPOLSCE 1 z 12 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie...3 2 Instrumenty finansowe...3 2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka...4 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

Warszawa Wrzesień 2011

Warszawa Wrzesień 2011 Warszawa Wrzesień 2011 O Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ARP S.A. to: WaŜny instrument państwa do prowadzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki. Jedna z największych polskich

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA Strona9 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2010-05-18. Wystartuj z dotacją. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 13 maja 2010 r.

2010-05-18. Wystartuj z dotacją. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 13 maja 2010 r. Wystartuj z dotacją V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 13 maja 2010 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Kto moŝe ubiegać się o pomoc Osoba niepełnosprawna moŝe, jak wszyscy inni, prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2 ZIT WROF Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo