M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I. Departament Rozwoju Gospodarki ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I. Departament Rozwoju Gospodarki ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I Departament Rozwoju Gospodarki ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2007

2 Ministerstwo Gospodarki realizując zadania, wynikające z dokumentu Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2007 r., przygotowało Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów, przy współpracy z: Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Funduszem Kapitałowym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PoniŜsze Zestawienie... będzie sukcesywnie rozszerzane wraz z uruchamianiem kolejnych instrumentów. Zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce, Zestawienie... będzie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i aktualizowane w okresach kwartalnych, tak aby przedsiębiorcy w sposób kompleksowy mogli zapoznać się z aktualnie dostępnymi instrumentami. Instrumenty zasilane z funduszy strukturalnych zostaną dołączone po zakończeniu prac legislacyjnych. PoniŜej przedstawione zestawienie zawiera 35 dostępnych instrumentów z następujących obszarów: - innowacje, inwestycje i ochrona środowiska, - przedsiębiorczość, - promocja, szkolenia, bazy danych, - restrukturyzacja, - poręczenia, gwarancje, instytucje finansowe, - rynek pracy. Ułatwieniem w dotarciu do poszukiwanego są bezpośrednie przekierowania na właściwe strony internetowe, zawierające szczegółowe informacje nt. danego.

3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA (z pominięciem instrumentów wynikających z funduszy strukturalnych) Wg stanu z 28 września 2007 r. Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej INNOWACJE, INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA (7) 1. ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - art. 10 (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, 2. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 274) oraz rozporządzenia wykonawcze 3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego mein/index.jsp?place=men u08&news_cat_id=23&lay out=2 Ministerstwo Gospodarki dsiebiorcy/wsparcie+dla+ MSP/przdsiebiorcy+konta kty+telefoniczne.html Bank Gospodarstwa Krajowego /fkt.jsp wzrost innowacyjności przedsiębiorstw rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionach najsłabiej rozwiniętych ekonomicznie realizacja inwestycji związanych z zakupem nowej technologii, jej wdroŝeniem i uruchomieniem w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub usług dofinansowanie projektów celowych (badań przemysłowych i prac rozwojowych) zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych kredyt technologiczny z moŝliwością umorzenia do 50% kwoty kredytu przedsiębiorcy od 1991 r. 120 mln. zł (2005 r.) 90 mln. zł (2006 r.) 100 mln. zł przedsiębiorcy Od 1994 r. do r. przedsiębiorcy od 20 października 2005 r. 120 mln zł (2005 r.) 37,6 mln zł (2006 r.) 4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie PARP ore/295 realizacja inwestycji o charakterze innowacyjnym poŝyczka na innowacje mikro, mali i średni przedsiębiorcy 5 mln zł

4 udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, 5. System finansowego duŝych projektów inwestycyjnych, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. 6. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PAIiIZ S.A. Dep. Inwestycji Zagranicznych tel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionach najmniej uprzywilejowanych poprzez wsparcie finansowe projektów inwestycyjnych realizacja inwestycji związanych z gospodarką odpadami dotacje na wsparcie kosztów nowych inwestycji oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy poŝyczki oraz dotacje inwestycyjne na realizacje przedsięwzięć przedsiębiorcy - inwestorzy od 14 grudnia 2004 r., w znowelizowanej formie od 29 czerwca 2005 r mln zł rocznie ok. 200 mln zł przedsiębiorcy tys. zł dotacje inwestycyjne tys. zł poŝyczki 7. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacja inwestycji dotyczących ograniczeń energo- materiało- i wodochłonności, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii poŝyczki, kredyty bankowe z dopłatami NFOŚiGW, linie kredytowe oraz umorzenia przedsiębiorcy od 1 lipca 1989 r tys. zł poŝyczki (2007r.) tys. zł kredyt konsorcjalny (2007r.) tys. zł dopłaty do odsetek (2007r.)

5 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej 8. umowa z dnia r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Prezesem BGK, ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), ustawa z dnia r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 171, poz. 1397) 9. Projekt pn. Tworzenie warunków dla zakładania oraz rozwijania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - plan rzeczowo-finansowy MG Bank Gospodarstwa Krajowego dusze/inne/absolwent.jsp Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia orcy/wsparcie+dla+msp/ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (4) rozpoczęcie działalności gospodarczej rozwijanie AIP wspierających studentów w podejmowaniu działalności gospodarczej oraz szerzenie idei przedsiębiorczości wśród młodzieŝy Program Pierwszy Biznes niskoprocentowa poŝyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej z moŝliwością umorzenia do 35 % kwoty poŝyczki. dotacje na zakładanie nowych i rozwijanie działających AIP osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia lub osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem szkoły wyŝszej, które nie ukończyły 27 roku Ŝycia. Wniosek o poŝyczkę składa osoba bezrobotna, poŝyczka jest wypłacana po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. polskie uczelnie, przy których istnieją bądź tworzone są Inkubatory od 2002 r. program funkcjonował pod nazwą Praca dla Absolwenta, 2004 r- Praca dla Młodych, od października 2005 r. Pierwszy Biznes rok budŝetowy 15 mln PLN (2006 r.) zł 10. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, PARP ore/1216 wsparcie na rozwój klastra dofinansowanie współpracy klastra, promocji, doskonalenia kwalifikacji koordynatora klastra, działań zwiększających innowacyjność klastra fundacje, stowarzyszenia, spółki akcyjne, spółki z o.o., organizacje przedsiębiorców od 22 sierpnia 2007 r. 3,8 mln zł

6 11. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, PARP ore/1215 wsparcie dla technostarterów dotacje dla ośrodków KSU na działalność doradczą i analityczną innowacyjnych pomysłów oraz dotacje na rozpoczęcie działalności innowacyjnej I etap - podmioty zarejestrowane w KSU dla MSP II etap - osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej na podstawie innowacyjnego rozwiązania od 22 sierpnia 2007 r. 60 tys. zł

7 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (5) 12. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, PARP ore/1217 wsparcie na ochronę własności przemysłowej dofinansowanie kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru uŝytkowego, przemysłowego lub znaku towarowego mikro, mali i średni przedsiębiorcy od 22 sierpnia 2007 r. 500 tys. zł 13. Portal promocji eksportu Ministerstwo Gospodarki PAIiIZ SA 14. rozbudowa internetowej bazy danych EuLex zawierającej akty prawne UE odnoszące się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - plan rzeczowofinansowy MG Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PARP system integruje rozproszone zasoby informacji o tematyce gospodarczej istotnej dla eksportera i udostępnia je w portalu internetowym ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do regulacji prawnych UE przedstawionych w formie syntez aktów prawnych internetowa baza danych zawierająca informacje o profilach eksportowych polskich eksporterów, zapytaniach ofertowych z zagranicy, ofertach polskich eksporterów, moŝliwościach oferowania polskich produktów na rynkach międzynarodowych, warunkach dostępu do rynków międzynarodowych, dostępnym dla przedsiębiorców w Polsce instrumentarium wspierania eksportu. internetowa baza danych EuLex zawierająca syntezy aktów prawnych UE sporządzone w języku polskim wraz z pełnymi ich tekstami przedsiębiorcy mali i średni przedsiębiorcy od 30 kwietnia 2003 r. rok budŝetowy ok. 360 tys. zł ze środków MG oraz środki przewidziane na ten cel w umowie z PAIiIZ zł

8 15. Projekt pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branŝowych plan rzeczowo-finansowy MG Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia orcy/wsparcie+dla+msp/ zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw na forum międzynarodowym dotacje na częściowe pokrycie składek członkowskich wynikających z przynaleŝności do międzynarodowych grup lub organizacji branŝowych organizacje zrzeszające polskich przedsiębiorców, w tym ogólnopolskie izby gospodarcze i stowarzyszenia rok budŝetowy zł 16. umowa twinningowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. PL2005/IB/EC/01, dotycząca wspierania MSP we wdraŝaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PARP &task=view&id=1061&ite mid=59 sci/strona+glowna/ce+war sztaty.htm ułatwienie przedsiębiorcom właściwego stosowania zharmonizowanego prawodawstwa z zakresu standaryzacji i certyfikacji cykl nieodpłatnych szkoleń pracownicy administracji, Krajowego Systemu Usług oraz mali i średni przedsiębiorcy od października 2006 r. 1,53 mln Euro z budŝetu UE 24 tys. Euro środki krajowe

9 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywani a Poziom alokacji finansowej RESTRUKTURYZACJA (3) 17. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity) (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, 18. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493,, rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Wołoska Warszawa Ministerstwo Skarbu Państwa ex_msp.php?dzial=84&id= 1538 pomoc publiczna indywidualna na ratowanie i restrukturyzację pomoc na ratowanie i restrukturyzację dokapitalizowanie, poŝyczka i poręczenie pomoc na ratowanie w formie poŝyczki, pomoc na restrukturyzację w formie: 1) poŝyczki; 2) dotacji; 3) dopłaty w przypadku, o którym mowa w art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji; duzi przedsiębiorcy przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji, spełniający warunki wymienione w 3 ust. 1-4 ww. rozporządzenia od 31 maja 2004 r. od 24 maja 2007 r. w roku 2007* do dn. 27 września br: - przeznaczono: ,93 zł, - pozostało: ,90 zł w tym juŝ zadeklarowano kwotę: ,- zł * na podstawie ust. 1 pkt 2 ustawy minister właściwy ds. skarbu państwa podwyŝsza corocznie kapitał zakładowy ARP S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu 540 mln zł (plan na 2007 r.)

10 ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dz. U. Nr 80, poz. 543) 4) podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez objęcie akcji lub udziałów; 5) zmiany terminów spłaty lub konwersji poŝyczki na ratowanie, o której mowa w 9 ust. 1, na kapitał zakładowy przedsiębiorcy. 19. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397,, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz. U. Nr 84, poz. 580) Ministerstwo Skarbu Państwa ex_msp.php?dzial=84&id= 1538 pomoc na realizację nowej inwestycji oraz pomoc na restrukturyzację pomoc publiczna w procesach prywatyzacji w formie: 1) rozłoŝenia na raty naleŝności Skarbu Państwa z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku; 2) zwolnienia z części opłat dodatkowych przypadających do zapłaty na podstawie umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania; 3) zmiany postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania poprzez: a) odroczenie terminu spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął, b) rozłoŝenie na raty spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności juŝ upłynął. 1) beneficjentem pomocy na realizację nowej inwestycji nie moŝe być przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej; 2) beneficjentem pomocy na restrukturyzację mogą być przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniający kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy oraz pozostałe warunki wymienione w 10 ww. rozporządzenia od 2 czerwca 2006 r. 4,9 mln zł (za I i II kw 2007r.)

11 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej PORĘCZENIA, GWARANCJE, INSTYTUCJE FINANSOWE (5) 20. ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689,. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785). Bank Gospodarstwa Krajowego dusze/kfpk ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego poręczenia i gwarancje; obejmowanie lub nabywanie akcji (udziałów) lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych m.in. przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego; lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe W okresie r. jako Fundusz Poręczeń Kredytowych. Od 1997 r. jako Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych - bezterminowe 21. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262); ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 120, poz. 823). Bank Gospodarstwa Krajowego dusze/fpu Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania zewnętrznego i zwiększenia moŝliwości wykorzystania środków unijnych Poręczenia, gwarancje i regwarancje Przedsiębiorcy i jst realizujący projekty unijne Od 2004 r. do 1 maja 2010 r., następnie włączony do KFPK 22. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491) Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ucture&id=27&nid=13 wspieranie finansowe funduszy kapitałowych inwestujących w przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz o duŝym potencjale rozwoju obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji funduszy, certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, obligacji itp. fundusze kapitałowe od 16 lipca 2007 r. 47,4 mln zł z czego: - 30,5 mln zł dotacja Ministerstwa Gospodarki, - 16,4 mln zł

12 środki własne KFK, - 0,5 mln zł odsetki wygenerowane z dotacji 23. System funduszy poręczeniowych i poŝyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw zbudowany na podstawie Rządowego programu rozbudowy systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach Kapitał dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki Dep. Instrumentów Wsparcia PARP Bank Gospodarstwa Krajowego dex/7 / ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania zewnętrznego zintegrowany system regionalnych i lokalnych instytucji finansowych mali i średni przedsiębiorcy za pośrednictwem funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych od 2002 r. 9,8 mln zł dla funduszy poŝyczkowych oraz 9,8 mln zł dla funduszy poręczeniowych

13 Lp. Podstawa prawna Nazwa instytucji wdraŝającej instrument Przeznaczenie Forma Beneficjenci Okres obowiązywania Poziom alokacji finansowej 24. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 25. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 26. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 27. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 28. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz, U. Nr 99, poz. 1001, 29. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP (publiczne słuŝby zatrudnienia) MPiPS; WUP; PUP Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych RYNEK PRACY ( 12) rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej dofinansowanie i finansowanie kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej; zwrot kosztów wynagrodzenia za osoby bezrobotne skierowane do prac interwencyjnych; zwrot kosztów wynagrodzenia za osoby bezrobotne skierowane do robót publicznych; refundacja kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagroŝonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy (u pracodawców, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy); dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika bezrobotni i pracodawcy bezrobotni chcący podjąć działalność gospodarczą przyszli przedsiębiorcy bezrobotni i pracodawcy bezrobotni i pracodawcy bezrobotni i pracodawcy pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy zgodnie z obowiązywaniem ustawy do r. 250 mln PLN 560 mln PLN 200 mln PLN 150 mln PLN część środków z kwoty zaplanowanej w planie finansowym Funduszu Pracy na szkolenia PLN

14 (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 26c rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118). 30. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), art. 25; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budŝetu państwa (Dz. U. Nr 164, poz.1190); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118). wi/zwi.nsf/graph?openfra meset Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz budŝet państwa wi/zwi.nsf/graph?openfra meset rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy ( tym przedsiębiorcy) do r. ok PLN

15 31. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 41; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 76, poz.497). 32. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 32; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ( Dz. U. Nr 76, poz. 496) 33. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 32; rozporządzenie Ministra starosta pomoc na szkolenia refundacja kosztów szkolenia pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) pomoc automatyczna (gminy, urzędy skarbowe oraz inne podmioty) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wi/zwi.nsf/graph?openfra rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej a) zwolnienia z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego i od czynności cywilnoprawnych b) zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych do I-szego progu skali podatkowej dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (w tym przedsiębiorcy) pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (w tym przedsiębiorcy) do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu do r PLN do r PLN suma: PLN PLN

16 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 125, poz.1161) meset marszałek województwa pomoc automatyczna ochrona istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, jednorazowa poŝyczka w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej ( w tym przedsiębiorcy) pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (w tym przedsiębiorcy) do r. do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu 34. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,, art. 26; rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych starosta rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu

17 oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186) 35. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), art. 26d; rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118). starosta rekompensata podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) do r. wsparcie ustalane corocznie przez jednostkę samorządu województwa w ramach środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Raport o publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku Warszawa, październik 2007 rok SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 II. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 12 stycznia 2009 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...6 2. Rodzaje pomocy publicznej udzielanej

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* DATA WPYŁWU WNIOSKU DO PUP Załącznik 1 do umowy ZNAK SPRAWY CAZ/RP 555-.../15. Pieczęć pracodawcy dn...20.r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (FWRGMS) Sp. z o.o. Szczecin, dnia (rrrr-mm-dd) WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o. Data wpływu wniosku Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo