I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ"

Transkrypt

1 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE W ASNEJ JAK SZUKAÆ PRACY BEZP ATNE KONSULTACJE COŒ PIERWSZY OSADNIK PRZYKRYTY EBY ZREALIZOWAÆ TRZEBA ZAG OSOWAÆ ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE KUPON NA BEZP ATNE OG OSZENIE DROBNE Zamieszczamy siódmy i ósmy kupon konkursowy Karolinki. Co miesi¹c w tym miejscu bêdzie ukazywa³ siê kolejny kupon. Ka dy kto zgromadzi dwanaœcie autentycznych kuponów mo e wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody niespodzianki. Potrzebujesz pilnie gotówki? TYLKO U NAS! KREDYT CHWILÓWKA I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ W dniu 11 lipca 2014 roku w Klubie Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej abianka w Gdañsku odby³a siê I Nadba³tycka Konferencja Polskiej Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej. Kilkudziesiêciu przedstawiciele spó³dzielni mieszkaniowych z ca³ego kraju debatowa³o nad przysz³oœci¹ tej formy zarz¹dzania. G³ówn¹ osi¹ wydarzenia by³o stworzenie forum wymiany myœli dla polskich spó³dzielców oraz osób, którym bliska jest tematyka spó³dzielczoœci mówi³ prezes SM abianka Dariusz Petrowski. Podczas konferencji omówiono aktualne zagro enia jakie stoj¹ przed polsk¹ spó³dzielczoœci¹, wynikaj¹ce z procedowanych przez Sejm projektów ustaw, zastanawiano siê nad przysz³oœci¹ oraz nad modelem dzia³ania w nowej rzeczywistoœci (na foto. Jerzy Jankowski Przewodnicz¹cy Zgromadzenia Ogólnego KRS mówi³ o idei spó³dzielczoœci) Zamieszczamy zdjêcie Kasi. Przypominamy, e w naszej Galerii mo e zaprezentowaæ siê ka da dziewczynka, która nie ukoñczy³a 10 lat. Wystarczy przes³aæ na adres redakcji zdjêcie i napisanych parê zdañ o sobie niekoniecznie w³asnorêcznie, mo - na poprosiæ rodziców. Kasia chodzi do szko³y podstawowej w Kozieg³owach. Lubi wystêpowaæ w przedstawieniach, dlatego chodzi na kó³ko teatralne. Interesuje siê mod¹. Lubi czytaæ ksi¹ ki przygodowe i bawiæ siê ze swoim m³odszym bratem. W wolnym czasie spotyka siê z kole- ankami, z którymi jeÿdzi na rowerowe wycieczki. Gotówka od rêki w 15 minut bez BIK! Kozieg³owy ul. Poznañska 46 tel

2 2 strona KAROLINKA lipiec sierpieñ 2014 NOMINACJA DO GRONA NAJLEPSZYCH SPÓ DZIELNI Polska Agencja Przedsiêbiorczoœci, g³ówny organizator Polskiego Kongresu Przedsiêbiorczoœci, którego pierwsza edycja odby³a siê 7 listopada 2013 r. w Katowicach i zgromadzi³a kilkuset przedstawicieli najwy - szego managementu polskich firm i instytucji, skierowa³a do prezesa Spó³dzielni Ryszarda Jaroñca zaproszenie na kolejny Polski Kongres Przedsiêbiorczoœci, który odbêdzie siê pod koniec paÿdziernika w Katowicach. Kongres ma byæ forum wymiany myœli i pogl¹dów. Organizatorzy przewiduj¹ liczne panele dyskusyjne, w tym równie na tematy spó³dzielcze. Zaproszenia wys³ano do prezesów spó³dzielni, przedstawicieli Zwi¹zków Rewizyjnych, Krajowej Rady Spó³dzielczej oraz polityków i ekspertów ds. prawa spó³dzielczego. W zaproszeniu skierowanym do naszej Spó³dzielni czytamy: Chcielibyœmy, aby Pañstwo siê do tej dyskusji w³¹czyli i podzielili z nami swoim doœwiadczeniem. Pañstwa g³os jest dla nas bardzo cenny! Na kongresie, chcemy tak e zaprezentowaæ i doceniæ najprê niej dzia- ³aj¹ce polskie spó³dzielnie mieszkaniowe. Poka emy, e ruch spó³dzielczy, wbrew wszystkiemu ma siê dobrze i stoi na solidnych Filarach. Takim Filarem s¹ tak e i Pañstwo, dlatego z przyjemnoœci¹ informujê, e Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Kozieg³owach znalaz³a siê w gronie najlepszych spó³dzielni nominowanych do presti owego tytu³u Filar Spó³dzielczoœci MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ SPÓ DZIELCZOŒCI W Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie odby³y siê uroczyste obchody Miêdzynarodowego Dnia Spó³dzielczoœci. W spotkaniu uczestniczyli dzia³acze i cz³onkowie spó³dzielni z terenu Wielkopolski. Spotkanie by³o okazj¹ do rozmów na temat ustaw prawo spó³dzielcze i o spó³dzielniach mieszkaniowych. Spotkaniu towarzyszy³ festyn zorganizowany przez spó³dzielców. By³o wiele atrakcji. Uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ jedyne w Polsce tego typu muzeum, dokonaæ degustacji i zakupów wielu wspania³ych produktów, a tak e podziwiaæ wystêpy Klubów dzia³aj¹cych przy Spó³dzielniach. Program artystyczny otworzy³y panie z zespo³u Polskie Kwiaty, który dzia³a przy Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach, za swój wystêp otrzyma³y gromkie oklaski Pogoda dopisa³a, frekwencja równie. Wszyscy uczestnicy z pobytu w Szreniawie byli bardzo zadowoleni. Za naszym poœrednictwem, bardzo dziêkuj¹ organizatorowi wyjazdu Spó³dzielni Mieszkaniowej w Kozieg³owach. NOWA INWESTYCJA (fil) Filar Spó³dzielczoœci to ogólnopolski program promuj¹cy dobre standardy zarz¹dzania oraz wzorce funkcjonowania. Prowadzony jest przez redakcjê Forum Przedsiêbiorczoœci, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Nagrody s¹ docenieniem dotychczasowych dzia³añ i osi¹gniêæ. Czujê siê zaszczycony nominacj¹ Spó³dzielni do tytu³u Filar Spó³dzielczoœci 2014, a pomys³ organizacji Kongresu Przedsiêbiorczoœci z udzia³em sektora spó³dzielczego dot¹d niezauwa anego w tej dziedzinie gospodarki, odbieram jako docenienie jego dotychczasowych osi¹gniêæ powiedzia³ prezes Ryszard Jaroniec. (fil) Nadziemne kondygnacje pojawiaj¹ siê nad p³otem otaczaj¹cym plac budowy Na najbardziej zaawansowanych segmentach budynku zalewane s¹ ju stropy nad parterem i gara ami. Ju wkrótce budowlany pejza zostanie wzbogacony o kolejny trzeci dÿwig.

3 lipiec sierpieñ 2014 KAROLINKA 3 strona SPÓ DZIELCY W OBRONIE W ASNEJ W Bydgoszczy, w dniu r. cz³onkowie spó³dzielni zorganizowali Forum Spó³dzielcze podczas, którego wypracowali petycjê do Prezydenta RP, Marsza³ka Sejmu RP oraz Premiera RP. Poni ej zamieszczamy pismo przewodnie i petycjê, których treœæ wyra a obawy spó³dzielców o przysz³oœæ. Pismo przewodnie Szanowny Panie Prezydencie (Pani Marsza³ek, Panie Premierze) Jesteœmy grup¹ obywateli RP, która dzia³a w obronie swych interesów. Czêœæ z nas zrzeszona jest w pozarz¹dowej organizacji Ogólnopolskie Stowarzyszenie Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowych, pozostali s¹ sympatykami stowarzyszenia lub osobami zwi¹zanymi ze spó³dzielczoœci¹. Do dzia³ania sprowokowa³o nas wszczêcie przez grupê pos³ów prac legislacyjnych naruszaj¹cych interesy spó³dzielni jako podmiotów gospodarczych oraz interesy indywidualne ich cz³onków. W dniu r., w regionie kujawsko-pomorskim, zorganizowaliœmy Forum Spó³dzielcze z udzia³em reprezentantów ró nych bran spó³dzielczych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ugrupowañ politycznych, samorz¹du i pañstwa. Wymienione w trakcie spotkania opinie i pogl¹dy oraz wyra one obawy upewniaj¹ nas, e z³o one i procedowane w Sejmie RP projekty ustaw w wersji PO zmierzaj¹ do likwidacji spó³dzielczoœci. Przedstawiciele poszczególnych bran spó³dzielczych podkreœlali w trakcie spotkania, e dzia³aj¹ce dzisiaj spó³dzielnie handlowe, rzemieœlnicze, rolnicze bêd¹ przekszta³cane w spó³ki prawa handlowego, a spó³dzielnie mieszkaniowe we wspólnoty mieszkaniowe. Panu Prezydentowi chcemy w tym miejscu przypomnieæ, ze, co innego obiecywa³ spó³dzielcom w 2012 r. w trakcie obchodów Œwiatowego Roku Spó³dzielczoœci. Takie dzia- ³anie polskiej w³adzy ustawodawczej jest sprzeczne z osi¹gniêciami spó³dzielczoœci zarówno w œwiecie jak i UE. Potwierdzeniem tego s¹ g³osy uczestników miêdzynarodowej konferencji na temat Prawna i faktyczna pozycja polskiej spó³dzielczoœci, która odby³a siê dwa dni temu, tj r., w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Z wyst¹pieñ goœci z innych krajów UE wynika jednoznacznie, e spó³dzielczoœæ zawsze by³a i jest bardzo wa nym partnerem gospodarczym w rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz istotnym czynnikiem u³atwiaj¹cym wyjœcie z obecnego kryzysu ekonomicznego. Da³o to nam przekonanie o zasadnoœci zwrócenia siê do Pana Prezydenta RP, Pani Marsza³ek Sejmu RP oraz Pana Premiera RP z petycj¹. Gor¹co liczymy na jej rozpatrzenie. Wraz z za³¹czon¹ petycj¹ przekazujemy podpisy obywateli, w tym uczestników Forum Spó³dzielczego, popieraj¹cych nasz¹ inicjatywê. Z wyrazami nale nego szacunku Zarz¹d Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowych Petycja w sprawie podjêcia dzia³añ zapobiegaj¹cych likwidacji polskiej spó³dzielczoœci Szanowni Pañstwo I. Stanowczo protestujemy wobec dzia³añ legislacyjnych ukierunkowanych na likwidowanie na rynku polskim spó³dzielczej formy w³asnoœci wskutek pogorszenia jej sytuacji prawnej w stosunku do innych form w³asnoœci. II. Wyra amy swoje oburzenie wobec nierównego traktowania grup spo³ecznych, ze wzglêdu na kryterium korzystania z formy w³asnoœci. W taki sposób mamy byæ potraktowani my spó³dzielcy, w tym cz³onkowie spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Dowodem na to jest projekt wprowadzenia pod przymusem prawnym obowi¹zkowej przynale noœci do wspólnot mieszkaniowych i ponoszenia zwi¹zanych z tym dodatkowych wydatków, ryzyk finansowych oraz niedogodnoœci spo³ecznych. III. Stanowczo protestujemy i wyra amy swoje oburzenie w stosunku do sposobu i metod procedowania ustaw przez Nadzwyczajn¹ Komisjê Sejmow¹ ds. ustaw spó³dzielczych. 1) 24 czerwca 2013 r. odby³o siê wys³uchanie publiczne. Wg zapowiedzi cz³onków Prezydium Komisji mia³o ono pos³u yæ za podstawê do procedowania przepisów projektów ustaw spó³dzielczych stworzonych przez i dla spó³dzielców. Bardzo liczne g³osy z wys³uchania zosta³y ca³kowicie zignorowane, a prace Komisji Nadzwyczajnej przebiegaj¹ tak, jakby wys³uchania publicznego nie by³o. 2) Zignorowane zosta³y uwagi wniesione przez instytucje pañstwowe do projektu ustawy przed jej pierwszym czytaniem, a wnoszone w trakcie prac Komisji s¹ odrzucane bez merytorycznego uzasadnienia. 3) Komisja Nadzwyczajna na jednym z pierwszych posiedzeñ, podjê³a uchwa³ê, e projektem wiod¹cym w zakresie Prawa spó³dzielczego i ustawy o spó³dzielniach bêdzie druk nr 980 (projekt PSL). Natomiast dalsza jej praca odbywa siê z wykorzystaniem fikcyjnego druku 980A tworzonego na bie ¹co wg w³asnych potrzeb Komisji. 4) Pomimo deklarowanego respektowania przez Komisjê g³osów samych zainteresowanych, tj. spó³dzielczych organizacji i ich cz³onków, skoñczy³o siê na obietnicach, Przyk³adem jest chocia by brak jakiejkolwiek odpowiedzi na zg³oszenie z³o one przez Ogólnopolskie Stowarzyszeni Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowych z siedzib¹ w Bydgoszczy (KRS ). IV. Apelujemy o podjêcie inicjatywy, aby nie zosta³ przyjêty przez Sejm RP kolejny produkt niezgodny z Konstytucj¹, godz¹cy w milionowe rzesze spó³dzielców, szkodliwy i niezrozumia³y dla spo³eczeñstwa. Prosimy o nie przyzwalanie na tworzenie ustaw w chaotyczny sposób, bez rzetelnego rozeznania i udokumentowania potrzeby wprowadzenia nowych regulacji prawnych lub zmiany ju istniej¹cych. Brak systematycznego rozeznawania siê w potrzebach i relacjach bardzo z³o onej tematyki jak¹ jest spó³dzielczoœæ

4 4 strona KAROLINKA lipiec sierpieñ 2014 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Komisja Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa, ul. Wspólna 1/3, Warszawa Szanowni Pañstwo Reprezentuj¹cy œrodowisko spó³dzielni mieszkaniowych wza- kresie ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (ucpg), zwracamy siê do Pañstwa z apelem o przeprowadzenie nowelizacji ww. ustawy, maj¹cej na celu wprowadzenie bezpoœredniego obowi¹zku sk³adania deklaracji oraz ponoszenia kosztów op³aty za gospodarowanie odpadami w budynkach wielolokalowych przez poszczególnych u ytkowników/formalnie w³adaj¹cych lokalami (m.in.: najemców lokali u ytkowych, posiadaczy spó³dzielczych w³asnoœciowych praw do lokali, spó³dzielczych lokatorskich praw do lokali, wyodrêbnionej w³asnoœci) a nie przerzucania tych obowi¹zków na spó³dzielnie mieszkaniowe. UZASADNIENIE Wprowadzenie do ustawy nowego rozdzia³u 3a pt. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminê zawieraj¹cego zupe³nie now¹ kategoriê obowi¹zków parapodatkowych w³aœcicieli nieruchomoœci, obejmuj¹cych sk³adanie deklaracji i ponoszenie op³aty publicznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi doprowadzi³o do skonfrontowania zawartych w tym rozdziale przepisów ze starym przepisem art. 2 ust. 3 ucpg. Nowa sytuacja prawna wywo³a³a nieoczekiwanie wœród jednostek samorz¹du terytorialnego falê ró nych, wykluczaj¹cych siê wzajemnie interpretacji tych samych przepisów. Nawet w s¹siaduj¹cych z sob¹ gminach w odmienny sposób wskazywano podmioty zobowi¹zane do wykonania obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 6h i6mwzw.zart. 2 ust. 3 ucpg. W obecnym stanie prawnym dosz³o wiêc do uformowania ca³ego wachlarza interpretacji wskazuj¹cych podmioty zobowi¹zane do z³o enia deklaracji i wnoszenia op³aty œmieciowej w budynkach wielolokalowych, zak³adaj¹cych mo liwoœæ wykonania wspomnianych obowi¹zków przez ka dy z podmiotów wskazanych w art. 2 ust.1 pkt 4 ucpg, w tym równie przez najemców i dzier awców w budynkach wielolokalowych (np. Gmina Miejska O³awa), poprzez uznanie, e zobowi¹zanymi do wykonania wspomnianych obowi¹zków s¹ tylko w³aœciciele lokali sensu stricto (np. gminy Opole, Œwidnica, Oleœnica, Oborniki Œl¹skie, Zgorzelec, G³ogów), a do pogl¹dów uznaj¹cych, e treœæ art. 2 ust. 3 dotyczy osób sprawuj¹cych zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹, spó³dzielni mieszkaniowych które powinny wykonaæ wskazane wy ej obowi¹zki za w³aœcicieli poszczególnych lokali (np. gmina Wroc³aw). W ten sposób w skali kraju mo na obecnie spotkaæ wykluczaj¹ce siê wzajemnie interpretacje tych samych przepisów. Maj¹c na uwadze opisany powy ej, zupe³nie niejednoznaczny, stan prawny przewidywana nowelizacja ucpg powinna doprowadziæ do jednoznacznego wskazania, które spoœród obowi¹zków obci¹ aj¹cych w³aœcicieli nieruchomoœci w budynkach wielolokalowych powinny byæ realizowane bezpoœrednio przez w³aœcicieli lokali, a które przez podmioty wskazane w art. 2 ust. 3 ucpg. Przyjêto tak e apel do Sejmu RP reprezentuj¹cy stanowisko spó³dzielni mieszkaniowych dotycz¹ce ustawy o gospodarowaniu odpadami, wypracowany w oparciu o aktualne problemy spó³dzielni zwi¹zane z wdra aniem w ycie ww. ustawy. Fragmenty apelu prezentujemy poni ej: Spó³dzielnie mieszkaniowe nie powinny natomiast poœredniczyæ w realizacji indywidualnych obowi¹zków w³aœcicieli lokali (w rozumieniu szerokim zgodnym z definicj¹ w³aœciciela w ucpg), niezwi¹zanych z obs³ug¹ nieruchomoœci wspólnej. Podkreœlenia wymaga fakt, e ustawodawca nie wyposa- y³ spó³dzielni, w jakiekolwiek instrumenty prawne pozwalaj¹ce wykonaæ obowi¹zki w zakresie: prawid³owego ustalenia danych niezbêdnych do wype³nienia deklaracji, ustalenia wysokoœci podatku i zap³aty podatku. Z adnych bowiem aktów prawnych nie mo na wywnioskowaæ obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci (u ytkowników lokali) w zakresie bie ¹cego podawania nam, danych niezbêdnych do wyliczenia op³aty za gospodarowanie odpadami. Wprowadzenie rozwi¹zañ wskazuj¹cych na system zbiorowy by³oby w tej sytuacji rozwi¹zaniem b³êdnym i rodzi³oby ci¹g³e problemy w zakresie ustalenia podmiotów faktycznie odpowiedzialnych za niewykonanie lub nieprawid³owe wykonanie obowi¹zków podatkowych. Tymczasem jednoznaczne wskazanie podmiotu faktycznie w³adaj¹cego nieruchomoœci¹ (m.in.: najemców lokali u ytkowych, posiadaczy spó³dzielczych w³asnoœciowych praw do lokali, spó³dzielczych lokatorskich praw do lokali, wyodrêbnionej w³asnoœci), jako podmiotu zobowi¹zanego do wykonania obowi¹zków podatkowych jednoznacznie pozwala wskazaæ podmiot odpowiedzialny za b³êdne wype³nienie obowi¹zków podatkowych. Z logicznego punktu widzenia równie sankcje zwi¹zane z nieprawid³owym wykonaniem obowi¹zków o charakterze podatkowym powinny bezpoœrednio obci¹ aæ podmiot faktycznie w³adaj¹cy nieruchomoœci¹. Podkreœlenia wymaga równie fakt, e zbiorowy model p³atnoœci tzw. podatku œmieciowego prowadzi³by do nierównego traktowania obywateli przy poborze tego podatku, poniewa podatnicy w budynkach wielolokalowych ponosiliby faktycznie wy sze koszty poboru tego podatku ni podatnicy w domkach jednorodzinnych. Tymczasem w budynkach jednorodzinnych wszelkie koszty poboru podatku œmieciowego bezpoœrednio przez gminy s¹ ju skalkulowane i ujête w kwocie nale nego podatku œmieciowego. Na³o enie na spó³dzielnie mieszkaniowe obowi¹zku realizacji zadañ zwi¹zanych ze sk³adaniem zbiorczych deklaracji i p³aceniem zbiorczej op³aty œmieciowej prowadzi³oby równie do dyskryminacji obywateli w budynkach wielolokalowych poprzez stworzenie swego rodzaju solidarnej ich odpowiedzialnoœci za zap³atê op³aty œmieciowej czego przejawami by³oby przerzucenie faktycznej odpowiedzialnoœci finansowej, za zap³atê podatku œmieciowego, z d³u - ników na osoby uczciwie p³ac¹cych. Istotnym dodatkowym argumentem za proponowane powy- ej rozwi¹zania s¹ przepisy ordynacji podatkowej, wg których tylko zap³ata podatku (a op³aty z tytu³u gospodarki odpadami maj¹ charakter podatkowy) bezpoœrednio przez podatnika powoduje wygaœniêcie zobowi¹zania podatkowego. Wskazuj¹ one na brak mo liwoœci dokonania zap³aty podatku ci¹ ¹cego na podatniku z rachunku bankowego innej osoby/podmiotu a wiêc ww. op³aty nie mo na dokonywaæ z konta spó³dzielni mieszkaniowej. (fil)

5 lipiec sierpieñ 2014 KAROLINKA 5 strona Z NOTATNIKA KOMENDANTA Generalnie, jak wynika z informacji uzyskanych od komendanta czerwonackiej policji, pierwszy miesi¹c lata up³yn¹³ na terenie gminy Czerwonak doœæ spokojnie. Nie zanotowano na szczêœcie najpowa niejszych przestêpstw, oby³o siê równie bez utoniêæ. Nie znaczy to, e by³o ca³kowicie bezpiecznie. Napad w Kozieg³owach W czwartek 24 lipca do placówki pocztowej na Osiedlu Leœnym 18 w Kozieg³owach, oko³o godziny 13.20, wszed³ mê - czyzna, który krzycz¹c to jest napad przedmiotem przypominaj¹cym pistolet sterroryzowa³ kasjerkê ¹daj¹c wydania wszystkich pieniêdzy. Przestraszona kobieta wyda³a sprawcy oko³o 7 tysiêcy z³otych. Mê czyzna schowa³ pieni¹dze do reklamówki i wyszed³ udaj¹c siê w nieznanym kierunku. Sprawca w wieku lat oko³o 170 cm wzrostu mia³ na g³owie czarn¹ czapkê bejsbolówkê i ciemne okulary. Znak szczególny: pieprzyk na jednym z policzków. Policja prosi wszystkich, którzy maj¹ jakieœ informacje na temat zdarzenia i mog¹ przyczyniæ siê do ujêcia sprawcy o kontakt. Krad³ kostkê brukow¹ W Promnicach zatrzymano 69-letniego mê czyznê, który wykorzystuj¹c seicento z przyczep¹ zwozi³ na swoja posesjê kradzion¹ kostkê brukow¹. Okaza³o siê, e przed zatrzymaniem zdo³a³ zgromadziæ kilka tysiêcy sztuk. Mê czyzna ju wczeœniej by³ notowany. Wandal zatrzymany W Owiñskach na gor¹cym uczynku zosta³ zatrzymany mê czyzna, który w stanie nietrzeÿwym niszczy³ samochody, powoduj¹c ich uszkodzenie. Mieszkaniec Poznania w wieku 30 lat us³ysza³ ju zarzuty i odpowie za spowodowane zniszczenia. Zatrzymanie mê czyzny by³o mo liwe dziêki zg³oszeniu przez jednego z mieszkañców. Sier ant opatka najlepszy Rozstrzygniêty zosta³ 14. konkurs na dzielnicowego roku w powiecie poznañskim. Mi³o nam poinformowaæ, e tytu³ dzielnicowego roku 2013 zdoby³ st. sier ant Jaros³aw opatka z Komisariatu Policji w Czerwonaku. Sier ant opatka odebra³ ju nagrodê podczas uroczystoœci, która odby³a siê 18 lipca w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Uwaga na w³amywaczy Okres urlopowy w pe³ni, czêsto, wiêc wyje d amy, Komendant Policji za naszym poœrednictwem zwraca siê z apelem do mieszkañców gminy, by opuszczaj¹c na d³u ej miejsce zamieszkania, w miarê mo liwoœci zabezpieczyli mieszkanie. Niestety, bowiem w ostatnim okresie czasu zwiêkszy³a siê iloœæ w³amañ do mieszkañ. Sprawcy dokonuj¹ tych przestêpstw w³aœnie wykorzystuj¹c fakt nieobecnoœci mieszkañców. (km) JAK SZUKAÆ PRACY? BEZP ATNE KONSULTACJE Fundacja Dalkia, poprzez aktywne dzia³anie na rynku pracy, wspiera bezp³atnie osoby bezrobotne poszukuj¹ce zatrudnienia lub planuj¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Osoba, która zg³osi siê do Fundacji w Poznaniu uzyska bezp³atne wsparcie, indywidualne rozmowy doradcze oraz pe³n¹ poufnoœæ. Fundacja Dalkia to organizacja pozarz¹dowa, w której wsparcie doradcy mo e uzyskaæ ka da osoba, która chce podj¹æ aktywnoœæ zawodow¹ poprzez znalezienie pracy lub rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Doradca zawodowy, dziêki swojemu indywidualnemu podejœciu, towarzyszy przez ca³y okres procesu pomocowego. W trakcie rozmów wykorzystuje zarówno swoj¹ wiedzê specjalistyczn¹, jak i bie ¹ce informacje dotycz¹ce rynku pracy. Uczy jak szukaæ pracy, aby dzia³ania te by³y aktywne i efektywne. Doradca zawodowy pomaga te stworzyæ dokumenty aplikacyjne bêd¹ce odpowiedzi¹ na potrzeby pracodawców, które jednoczeœnie zwiêksz¹ szanse uzyskania zaproszenia na rozmowê kwalifikacyjn¹. Podkreœla koniecznoœæ napisania dokumentów dopasowanych do konkretnego stanowiska i firmy. W tym celu uczy te wybierania najwa niejszych informacji i ich czytelnego przedstawiania. Poznanie zasad zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawc¹ i mo liwoœæ wspólnego przeæwiczenia jej przebiegu, pozwala uzyskaæ wiêkszy komfort psychiczny oraz zredukowaæ stres. Z osobami poszukuj¹cymi zatrudnienia, posiadaj¹cymi ju doœwiadczenie zawodowe, proces doradczy rozpoczyna siê od sporz¹dzenia tzw. bilansu zawodowego. Dziêki niemu doradca zawodowy wspólnie z beneficjentem analizuje posiadane doœwiadczenia zawodowe i wynikaj¹ce z nich kompetencje, mocne i s³abe strony. Zgromadzone w ten sposób informacje tworz¹ swego rodzaju bazê potrzebn¹ do okreœlenia zarówno celu zawodowego, jak i stworzenia dokumentów aplikacyjnych czy przygotowania siê do rozmowy z pracodawc¹. Rosn¹ca konkurencja wœród kandydatów do pracy sprawia, i wszystkie wymienione powy ej elementy s¹ niezbêdne, aby znaleÿæ satysfakcjonuj¹c¹ pracê zgodn¹ z ustalonym celem zawodowym. Dla osób dopiero wkraczaj¹cych na rynek pracy, wsparcie doradcy zawodowego jest szans¹ poznania praw nim rz¹dz¹cych oraz mo liwoœci, jakie stwarza. Z kolei osoby posiadaj¹ce ju doœwiadczenie zawodowe naucz¹ siê jak najlepiej je wykorzystaæ. Doradca zawodowy zawsze chêtnie odpowie na drêcz¹ce pytania i wyjaœni w¹tpliwoœci pojawiaj¹ce siê w trakcie procesu poszukiwania zatrudnienia. Zapewnia równie pe³n¹ poufnoœæ rozmów doradczych, co sprzyja stworzeniu atmosfery zaufania. U³atwia ona wzbudzanie motywacji do dzia³ania w momentach zw¹tpienia we w³asne mo liwoœci. Osoba, która zg³asza siê do Fundacji mo e liczyæ na roczne, bezp³atne wsparcie, indywidualne rozmowy oraz pe³n¹ poufnoœæ. Zapraszamy do siedziby Fundacji Dalkia w Poznaniu przy ul. Gdyñskiej 54, tel ; 63; 60, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.00 do Aby zapewniæ Pañstwu jak najwy sz¹ jakoœæ i komfort rozmów doradczych, prosimy o wczeœniejsze telefoniczne uzgadnianie terminów spotkañ. Materia³ Fundacji

6 6 strona KAROLINKA lipiec sierpieñ 2014 Kozieg³owy i okolice Z cyklu Co s³ychaæ? POWSTAJE CENTRUM WOLNOCZASOWE W poprzednim numerze Karolinki pisaliœmy, e znany jest ju wykonawca inwestycji pod nazw¹ Budowa Centrum Kultury w Kozieg³owach wraz z rozbudow¹ i przebudow¹ p³ywalni oraz budow¹, przebudow¹ i rozbudow¹ infrastruktury towarzysz¹cej, w tym drogi dojazdowej i wewnêtrznej. Od 5 czerwca br., kiedy to symbolicznego wbicia pierwszej ³opaty dokona³ wójt gminy Czerwonak Mariusz Poznañski, prace budowlane nabra³y ju widocznego rozmachu Przypomnijmy, e z wójtem symbolicznego wbicia ³opaty dokonali Przewodnicz¹cy Rady Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, dyrektorzy CRKF AKWEN, GOK Sokó³, szef generalnego wykonawcy poznañskiej firmy Lin-Tech Sp. z o.o., radni gminy, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Leœnego, a tak e mieszkañcy, którzy przyszli zobaczyæ rozpoczêcie budowy. W ramach modernizacji istniej¹cego ju budynku p³ywalni, w obiekcie powstanie si³ownia oraz nowa salka fitness. W nowym budynku, który powstanie przy p³ywalni DELFIN, znajdzie siê miêdzy innymi dzielona na dwa niezale ne pomieszczenia sala widowiskowa ze scen¹, re yserka oraz magazyn, bêdzie tak e salka fitness, pomieszczenia na gastronomiê oraz szatnie i sanitariaty Ca³oœæ ma byæ zrealizowana do 30 wrzeœnia przysz³ego roku. Koszt inwestycji, jakiej dawno w Kozieg³owach nie by³o, to kwota ponad 12 milionów z³otych. (km) EBY ZREALIZOWAÆ TRZEBA ZAG OSOWAÆ TRZY MA E INWESTYCJE DLA SPÓ DZIELCÓW Jak ju pisaliœmy, Gmina Czerwonak, jako pierwsza gmina wiejska w Polsce, próbuje daæ wiêksze szanse mieszkañcom, by sami mogli, przynajmniej w pewnym stopniu zadecydowaæ, które inwestycje s¹ nam najbardziej potrzebne. Mo liwoœæ tak¹ stwarza wyodrêbnienie z bud etu gminy bud etu obywatelskiego. Zakoñczy³ siê ju kolejny etap wyboru projektów Przypomnijmy, e w bud ecie gminy na rok 2015, na bud et obywatelski zabezpieczone zostan¹ œrodki w kwocie 800 tysiêcy z³otych. Siedmioosobowy Zespó³ Opiniuj¹cy z³o ony z radnych, pracowników Urzêdu Gminy i mieszkañców w sk³adzie Eugeniusz Cha³upniczak, Wies³awa Fedder, Andrzej Komorowski, Grzegorz Parszuto, Piotr Rybarczyk, Wojciech Skrzekut, i Ma³gorzata Staszewska przeanalizowa³ wnikliwie wszystkie z³o one projekty. By³o ich ³¹cznie 40, z czego 12 nie spe³ni³o wymogów formalnoprawnych. Do oceny pozosta³o, zatem 28 projektów, z których kilka zawiera³o podobne pomys³y i zlokalizowanych

7 lipiec sierpieñ 2014 KAROLINKA 7 strona by³o na tym samym terenie. W zwi¹zku z tym, na wniosek Zespo³u Opiniuj¹cego, po uzyskaniu zgody autorów projektów, niektóre zadania zosta³y po³¹czone, wiêc ostatecznie do oceny pozosta³y 23 inwestycje. Wybór projektów by³ bardzo trudny, dlatego zosta³ dokonany w drodze g³osowania. Ka dy z cz³onków Zespo³u Opiniuj¹cego móg³ g³osowaæ na dwa projekty z ka dej miejscowoœci. W wyniku g³osowania Zespó³ rekomendowa³ 11 projektów, które poddane zostan¹ pod g³osowanie mieszkañców gminy. Trzy projekty dla spó³dzielców? Poœród wybranych projektów, znalaz³y siê trzy inwestycje interesuj¹ce mieszkañców spó³dzielczych zasobów: My te chcemy iœæ bezpiecznie do szko³y, budowa 80 metrów chodnika z porêczami, które u³atwi¹ zejœcie ze skarpy na ty³ach osiedla 40-lecia PRL w Czerwonaku do ul. Okrê nej. Ponadto remont istniej¹cych chodników przy placu zabaw i bloku nr 7. (165 tysiêcy z³otych). Rewitalizacja parku na Osiedlu Karolin w Kozieg³owach, wytyczenie alejek, ³awek, si³ownia zewnêtrzna, miejsce na ognisko, uporz¹dkowanie zieleni (75 tysiêcy z³otych). Monta sto³ów do gry w szachy i chiñczyka na Osiedlu Leœnym w Kozieg³owach, 2 dwustanowiskowe sto³y betonowe do szachów i1dochiñczyka w parku na Os. Leœnym (12 tysiêcy z³otych). Nie da siê ukryæ, e Kozieg³owy byæ mo e, dlatego, e realizowana jest ju du a inwestycja Centrum Wolnoczasowe (piszemy o tym oddzielnie) w bud ecie obywatelskim potraktowane zosta³y po macoszemu. eby zrealizowaæ trzeba zag³osowaæ G³osowanie mieszkañców potrwa od 14 lipca do 14 wrzeœnia 2014 roku. Prawo udzia³u w g³osowaniu ma ka dy pe³noletni mieszkaniec Gminy Czerwonak. G³osowanie polega na wskazaniu na karcie do g³osowania trzech projektów do realizacji. Przez to oddajemy równie g³os na projekty nie z w³asnej miejscowoœci, co pozwala mieæ wp³yw na inwestycje na obszarze ca³ej gminy. Nale y podaæ swoje imiê i nazwisko oraz numer PESEL. G³osowaæ mo na osobiœcie w wyznaczonych punktach na terenie gminy oraz przez internet. Punkty do g³osowania: Urz¹d Gminy Czerwonak, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Czerwonaku, pla a Akwen Tropicana w Owiñskach, Oœrodek Kultury Sokó³ w Czerwonaku, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, filie biblioteki w Owiñskach, Kozieg³owach i Bolechowie, przedszkole nr 1 w Kozieg³owach czynne do 31 lipca i od 1 wrzeœnia, przedszkole nr 2 w Kozieg³owach czynne od 1 sierpnia. Elektronicznie mo emy g³osowaæ wysy³aj¹c wype³nion¹ kartê do g³osowania em na adres (przy tej formie g³osowania nie jest wymagany podpis na karcie). Ka dy uprawniony mieszkaniec Gminy mo e wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu tylko jeden raz wype³niaj¹c kartê do g³osowania w formie papierowej lub elektronicznej. G³osowanie odbywa siê poprzez postawienie znaku X przy 3 projektach spoœród wszystkich umieszczonych na karcie do g³osowania. G³os uznaje siê za niewa ny, jeœli zachodzi, co najmniej jedna z poni szych okolicznoœci: 1) g³os zostanie oddany przez nieuprawnion¹ osobê, 2) na karcie wybrana zostanie mniejsza lub wiêksza liczba projektów ni 3, 3) zostanie wype³niona przez jednego mieszkañca wiêcej ni jedna karta do g³osowania (elektroniczna lub papierowa), BUDOWA SPALARNI Instalacja Termicznego Przekszta³cania Odpadów Komunalnych dla Aglomeracji Poznañskiej (spalarnia) jest ju budowana. Realizacja inwestycji, pierwotnie wzbudzaj¹cej wœród spo³eczeñstwa Kozieg³ów wiele kontrowersji, ma byæ zakoñczona w listopadzie 2016 roku. Nowoczesna technologia instalacji Umowê odnoœnie budowy spalarni miasto Poznañ podpisa³o ju ponad rok temu z firm¹ SITA Zielona Energia. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y, koszt inwestycji to 725 mln z³, z czego 325 mln to dotacja unijna. Szacuje siê, e rocznie spalarnia utylizowaæ bêdzie 210 tys. ton œmieci z Poznania i s¹siednich gmin. Inwestor zapewnia, e zastosowana w instalacji technologia jest nowoczesna, a co najwa niejsze, bezpieczna dla œrodowiska. Wypada wierzyæ, e tak bêdzie w istocie. Jakie zmiany w uk³adzie komunikacji? Równolegle z budow¹ spalarni realizowany bêdzie nowy uk³ad drogowy, który powinien w znacznym stopniu poprawiæ komunikacjê gminy Czerwonak z miastem Poznañ. Przebudowana zostanie ulica Gdyñska od wjazdu do Centralnej Oczyszczalni Œcieków w Kozieg³owach a do mostu na rzece G³ównej w Poznaniu. Planuje siê rozbudowê ulicy Ba³tyckiej. Ma powstaæ bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi w ci¹gu ulicy Gdyñskiej na Karolinie. Przewidziana jest przebudowa lub rozbudowa skrzy owañ z ju istniej¹cymi ulicami, nowe chodniki i drogi serwisowe. Na te inwestycje Poznañ zarezerwowa³ w swoim bud ecie kwotê 120 mln z³. Nowy uk³ad drogowy mo na go zobaczyæ na stronie Spó³dzielni Mieszkaniowej im 23 Lutego ma byæ gotowy przed oddaniem do u ytku spalarni. Orientacyjne kalendarium realizacji inwestycji: do maja 2016 r. budowa spalarni, druga po³owa 2014 r. rozpoczêcie przebudowy uk³adu drogowego, czerwiec-listopad 2016 r. próbne rozruchy instalacji, 2016 r. zakoñczenie przebudowy uk³adu drogowego, listopad 2016 r. oddanie do u ytku spalarni. Pod nadzorem spo³ecznym Nad prawid³ow¹ realizacj¹ inwestycji czuwaæ ma miêdzy innymi powo³any wspólnie przez miasto Poznañ i gminê Czerwonak zespó³, który bêdzie monitorowa³ budowê spalarni i uk³adu drogowego. Rada Gminy Czerwonak ze sprawami dotycz¹cymi inwestycji bardziej szczegó³owo zapozna³a siê na sesji nadzwyczajnej w czerwcu br. W za³o eniach realizacja inwestycji nie powinna byæ uci¹ liwa dla mieszkañców Kozieg³ów, niemniej na pewne utrudnienia zwi¹zane z jej budow¹, a zw³aszcza przebudow¹ uk³adu komunikacyjnego powinniœmy byæ raczej przygotowani. (km) 4) wpisane na karcie imiê i nazwisko lub adres s¹ nieczytelne, 5) zostanie podany niepoprawny adres. Liczenie oddanych g³osów trwaæ bêdzie do 6 paÿdziernika, natomiast do dnia 5 listopada nast¹pi zakoñczenie konsultacji oraz wpisanie inwestycji, które uzyskaj¹ najwiêksze poparcie mieszkañców, do projektu bud etu gminy na rok (km)

8 8 strona KAROLINKA lipiec sierpieñ 2014 BATERIA ODPAD PROBLEMOWY Odpad problemowy Na temat funkcjonowania nowego systemu, po blisko roku mamy oczywiœcie ju wyrobione zdanie. Jedno w ka - dym razie nie ulega w¹tpliwoœci, Najwiêcej problemów mamy z tak zwanymi odpadami problemowymi, do których zaliczamy: zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, termometry rtêciowe, œwietlówki i arówki energooszczêdne, zu yty olej silnikowy, filtry olejowe, stare farby i rozpuszczalniki, baterie i akumulatory, ró nego typu œrodki i odczynniki chemiczne, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe (stare meble), odpady zielone (skoszona trawa, liœcie) i gruz z drobnych remontów. Problem jest tym powa niejszy, e wielkie gabaryty firmy wywo ¹ce odbieraj¹ bardzo rzadko, tak e z innymi odpadami problemowymi przede wszystkim musimy sobie radziæ sami. Z odpadami problemowymi na gratowisko Otó ka dy mieszkaniec z terenu objêtego funkcjonowaniem Zwi¹zku Miêdzygminnego GOAP, przywieÿæ mo e swoje odpady problemowe pochodz¹ce z gospodarstwa domowego do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Na terenie dzia³ania ZM GOAP s¹ trzy PSZOK-i: Poznañ, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, tel/fax Poznañ, ul. Wrzesiñska 12, tel/fax Suchy Las (na sk³adowisku odpadów), ul. Meteorytowa 1. Jak z powy szego wynika mieszkañcy gminy Czerwonak, w tym tak e Kozieg³ów, najbli ej maj¹ do PSZOK na ul. Wrzesiñsk¹ w Poznaniu. Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz oraz w soboty w godz Segreguj¹c odpady chronimy zdrowie i œrodowisko Nie zamierzamy tu zanudzaæ Czytelników, dlatego podkreœlamy tylko, e segreguj¹c odpady chronimy zdrowie i œrodowisko. Jakie to ma znaczenie wystarczy podaæ, e jedna ma³a bateria guzikowa mo e skaziæ 1 m szeœcienny gleby i zatruæ 400 litrów wody. St¹d w³aœnie znacznie wiêcej punktów, w których mo emy oddaæ baterie. Miejscami odbioru baterii i akumulatorów mog¹ byæ szko³y i placówki oœwiatowe, kulturalno-oœwiatowe oraz siedziby urzêdów i instytucji, o ile wyra ¹ chêæ i podpisz¹ odpowiedni¹ umowê z odbiorc¹. Natomiast obligatoryjnie musz¹ przyjmowaæ baterie i akumulatory punkty handlowe o powierzchni powy ej 25 metrów kwadratowych, w których odbywa siê sprzeda detaliczna baterii i akumulatorów przenoœnych, obiekty handlowe, sprzedawcy hurtowi tych produktów oraz punkty serwisowe. Dodaæ te nale y, e u ytkownik koñcowy, oddaj¹cy zu yte baterie i akumulatory, nie ponosi z tego tytu³u adnych kosztów. Punkty odbioru baterii na terenie gminy Czerwonak: sklep abka przy ul. Gdyñskiej w Czerwonaku, sklep Jab³uszko na Osiedlu Leœnym w Kozieg³owach, sklepy Kama na Os. Leœnym oraz przy ul. Pi³sudskiego w Kozieg³owach. Na pewno punkty takie znajduj¹ siê tak e w sklepach ALDI i Carrefour. Do wrzucania baterii przystosowane s¹ równie niektóre pojemniki na odpady, które stoj¹ przy altanach œmieciowych. (km) 1A NIERUCHOMOŒÆ PO NOWEMU Spó³ka Invest Home dzia³a na terenie Kozieg³ów od 2011 roku. W imieniu Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego zarz¹dza i administruje nieruchomoœci¹ os. Leœne 1A. EBOK Coraz wiêcej mieszkañców os. Leœnego 1A uruchamia funkcjonuj¹c¹ od niedawana us³ugê EBOK. Przypomnijmy EBOK Elektroniczne Biuro Obs³ugi Klienta s³u y do przegl¹dania podstawowych informacji dotycz¹cych mieszkania. Za pomoc¹ EBOK a mo na zobaczyæ dane lokalu, obroty na koncie lokalu, aktualne saldo, jak równie uzyskaæ informacje dotycz¹ce op³at, rozliczeñ, czy te ostatnich wp³at zaksiêgowanych na koncie. Aby korzystaæ z Elektronicznego Biura Obs³ugi Klienta wymagana jest dowolna przegl¹darka internetowa. Za³o enie i prowadzenie konta Elektronicznego Biura Obs³ugi Klienta jest ca³kowicie bezp³atne. G³ówn¹ zaleta korzystania z Elektronicznego Biura Obs³ugi Klienta jest fakt, i mog¹ Pañstwo o ka dej porze dnia i nocy z dowolnego miejsca na œwiecie sprawdziæ podstawowe informacje dotycz¹ce waszego mieszkania. Zapraszamy do naszego biura. Przegl¹d ppo. W zwi¹zku z licznymi zg³oszeniami uprzejmie informujemy, i niebawem odbêdzie siê przegl¹d ppo. ci¹gów komunikacyjnych (klatki schodowe, korytarz, piwnice). Ró ne przedmioty gromadzone na klatkach schodowych i korytarzach nie tylko nie zwiêkszaj¹ estetyki pomieszczenia, ale przed wszystkim stanowi¹ powa ne niebezpieczeñstwo. Wydaje siê, e dywan, drewniana szafka, czy rower nie stanowi adnego zagro enia. Niestety w przypadku po aru przedmioty te z jednej strony stanowi¹ materia³ ³atwopalny (drewno, guma) z drugiej strony utrudniaj¹ ewakuacjê mieszkañców. Prosimy, wiêc o zwrócenie uwagi na pozostawione w piwnicach i na korytarzach rzeczy. W³amania W weekend 26/27 lipca mia³y miejsce próby w³amania na os. Leœnym 1A i 1B. Na szczêœcie na moment zamykania numeru nie otrzymaliœmy zg³oszeñ o jakichkolwiek stratach (poza koniecznoœci¹ wymiany wk³adki do zamka). Okres letni, zwi¹zany np. z nieobecnoœci¹ mieszkañców sprzyja tego typu próbom. Zwracamy siê, wiêc z proœb¹ o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby obce krêc¹ce siê na terenie nieruchomoœci. W przypadku zaistnienia jakiegoœ konkretnego zdarzenia, szkody wa ne jest by zapamiêtaæ miejsca oraz czas (dzieñ, godz. zdarzenia), tak eby w miarê precyzyjnie móc sprawdziæ, która z kamer systemu monitoringu mog³a nagraæ materia³ pomocny w schwytaniu sprawców. Sojkaa

9 lipiec sierpieñ 2014 KAROLINKA 9 strona ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE DROGA PRZEZ MÊKÊ? By³ piêkny weekend. Jechaliœmy sobie spokojnie ca³¹ rodzink¹ na nasze miejsce nad jeziorem. Zatrzymaliœmy siê na skrzy owaniu przed sygnalizatorem i wtedy nagle poczuliœmy uderzenie w ty³ naszego auta. Poniewa nikt z pasa erów nie ucierpia³, za³atwiliœmy sprawê bez wzywania Policji sprawca napisa³ oœwiadczenie o spowodowaniu kolizji ze swojej winy. Po powrocie do domu zg³osi³em szkodê do ubezpieczyciela sprawcy i ju po dwóch dniach przyjecha³ pan likwidator i sporz¹dzi³ protokó³ z oglêdzin. Do tej pory by³em bardzo zadowolony z postêpu sprawy. Szybko i sprawnie po piêciu dniach otrzyma³em pieni¹dze na konto. Dopiero teraz zaczê³a siê moja mêka. Koszty naprawy auta wyliczono na tak¹ kwotê, e nic tylko p³akaæ. Nie pomaga³y adne pisma do ubezpieczyciela z kalkulacj¹ naprawy sporz¹dzon¹ przez warsztat naprawczy. Interwencja Rzecznika ubezpieczonych tak e by³a bezskuteczna. W chwili, kiedy ju zdecydowa³em siê na pokrycie brakuj¹cej sumy za naprawê pojazdu z w³asnej kieszeni, znalaz³em w internecie Poznañskie Biuro Rzeczoznawców Samochodowych (PBRS). Skontaktowa³em siê z rzeczoznawc¹ Biura panem Jackiem, przedstawi³em mu swój problem i umówiliœmy siê na spotkanie. Pan Jacek zapozna³ mnie z moimi prawami, jako poszkodowanego i o obowi¹zkach towarzystwa ubezpieczeniowego. Na podstawie oglêdzin mojego pojazdu i kalkulacji naprawy auta wykonanej przez rzeczoznawcê PBRS okaza³o siê, e wyliczone odszkodowanie prawie trzykrotnie przekracza kwotê, któr¹ ju otrzyma³em od ubezpieczyciela. W rzeczowej rozmowie dowiedzia³em siê, e nie mam obowi¹zku w ogóle naprawiaæ pojazdu, a jeœli ju zamierzam naprawiaæ auto, to nie muszê przedstawiaæ adnych faktur za naprawê. Za namow¹ pana Jacka udzieli³em pe³nomocnictwa dla jego Biura i czeka³em na rozwój sytuacji. Biuro wykona³o w³aœciwy kosztorys naprawy, wyliczy³o wartoœæ mojego pojazdu w stanie nieuszkodzonym, napisa³o fachow¹ opiniê i w moim imieniu skierowa³o sprawê do s¹du. Po pó³ roku na moje konto wp³ynê³a okr¹g³a sumka, dok³adnie taka jak wyliczono w PBRS. Oprócz tego zwrócono mi koszty pracy Biura oraz wpis s¹dowy. Dopiero teraz, po dzia³aniach Poznañskiego Biura Rzeczoznawców Samochodowych, jestem zadowolony z sumy odszkodowania. Wszystko potoczy³o siê bardzo sprawnie i nie ponios³em adnych kosztów adwokackich, a Biuro nie potr¹ci³o z mojego odszkodowania adnej prowizji. Pojazd naprawi³em przy u yciu nowych czêœci, aza pozosta³e pieni¹dze pojechaliœmy sobie nad Ba³tyk. Starczy³o na ca³y tydzieñ. KLUB SPORTOWY KAROLINKA W oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Zwi¹zek Pi³ki No nej wystêpuj¹ dwa zespo³y dzia³aj¹cego przy Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego KS Karolinka Kozieg³owy: trampkarze (rocznik 2000 i m³odsi) oraz m³odzicy (rocznik 2002 i m³odsi). Dla obu dru yn runda wiosenna minionego sezonu okaza³a siê bardzo udana. Prowadzony przez Wojciecha Bandosza zespó³ trampkarzy Karolinki od pocz¹tku spisywa³ siê bardzo dobrze i umiejêtnie wykorzysta³ wysok¹ formê sygnalizowan¹ ju w okresie przygotowawczym. Ostatecznie zespó³ zakoñczy³ rozgrywki na drugim miejscu, ustêpuj¹c jedynie Stelli Luboñ. Kozieg³owscy pi³karze odnieœli 9 zwyciêstw, 2 pora - ki, a 1 spotkanie zremisowali. Bilans bramek Karolinki: 70:18. Na uwagê zas³uguje zw³aszcza bardzo dobra skutecznoœæ zespo³u, a do historii klubu przejd¹ na pewno dwa rekordowe zwyciêstwa. W sobotê 26 kwietnia wrêcz zdeklasowali na wyjeÿdzie, Poloniê Poznañ, gromi¹c rywali15:0 (9:0), a dwa tygodnie póÿniej, równie na wyjeÿdzie rozgromili dru ynê Lasu Puszczykowo 19:0 (10:0). To jest obecnie najwy sze zwyciêstwo, jakie prowadzony przeze mnie zespó³ odniós³ kiedykolwiek w ca³ej mojej dotychczasowej pracy trenerskiej podkreœli³ Wojciech Bandosz. Tak e drug¹ lokatê zajê³a m³odsza z dru yn Karolinki. Prowadzony przez ukasza Bandosza zespó³ m³odzików gra³ wiosn¹ bezkompromisowo odnosz¹c 7 zwyciêstw oraz ponosz¹c 3 pora ki. Przy bilansie bramek 17:8, da³o to w sumie drugie miejsce, tylko o jeden punkt za najlepsz¹ w grupie dru yn¹ Oranje Sport II Poznañ. Pracowali nad technik¹, teraz bêd¹ szlifowaæ? Rezultaty osi¹gniête wiosn¹ przez oba zespo³y Karolinki wiosn¹ oczywiœcie ciesz¹, ale o dobr¹ formê trzeba dbaæ i obecnie trwaj¹ przygotowania do nastêpnego sezonu 2014/2015. M³odzi pi³karze Karolinki kilka dni temu zakoñczyli obóz w Œwieradowie Zdroju. W oœrodku prowadzonym przez by³ego pi³karza Lecha Poznañ Waldemara Krygiera, w dniach lipca przebywa³o tam ³¹cznie 27 zawodników Karolinki: 13 trampkarzy oraz 14 m³odzików. Zajêcia mia³y g³ównie charakter techniczno-taktyczny. Dalsze przygotowanie prowadziæ bêdziemy ju na miejscu. Mam nadziejê, e udany pobyt w Œwieradowie Zdroju oraz dalsze przygotowania przynios¹ efekty ju jesieni¹. Mo e uda siê wreszcie wywalczyæ awans do grupy mistrzowskiej. Wiosn¹ zawodnicy potwierdzili przecie, e czyni¹ systematyczne postêpy. stwierdzi³ trener Wojciech Bandosz. (km) Polecam skorzystaæ z us³ug fachowców szczegó³y na stronie: poniewa na w³asnej skórze przekona³em siê, e ich dzia³ania s¹ skuteczne. Ponadto okaza³o siê tak e, e za szkody spowodowane do 3 lat wstecz, mo - na tak e dochodziæ dodatkowych roszczeñ. Œwiadek J.

10 10 strona KAROLINKA lipiec sierpieñ , Oferta Spó³dzielni Mieszkaniowej LOKALE U YTKOWE DO WYNAJÊCIA lokalizacja powierzchnia Kozieg³owy Os. Leœne 12A 78,00 m 2 Os. Leœne 12B 83,30 m 2 Os. Leœne 14E 107,00 m 2 Ul. Poznañska 16A 40,67 m 2 Czerwonak Os. 40-lecia PRL 7 21,00 m 2 Pobiedziska Ul. Kutrzeby 2 61,10 m 2 WA NIEJSZE TELEFONY Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego Os. Leœne 18A: Centrala tel Zespó³ ds. Cz³onkowsko-Mieszk. tel tel Dzia³ Eksploatacji tel Klub Osiedlowy Karolinka tel Urz¹d Gminy Czerwonak ul. ródlana 39 tel Komisariat Policji w Czerwonaku (czynny ca³odobowo), ul. Leœna 3 tel (41, 42) tel. kom Ochotnicza Stra Po arna OSP Czerwonak, ul. Leœna 8 tel. (ca³odobowy) tel. kom Stra Gminna w Czerwonaku, ul. Leœna 8; Czerwonak tel tel. kom fax Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ul. Leœna 1, Czerwonak tel./fax OG OSZENIA DROBNE *** Sprzedam mieszkanie w Kozieg³owach, Osiedle Leœne o pow. 52,4 m kw., drugie piêtro. Tel WSZYSTKO DLA DOMU SKLEP Os. Leœne 24 blok TBS ARTYKU Y RÓ NE art. gospodarstwa domowego, art. drogeryjne, szk³o ozdobne, upominki godziny otwarcia: od poniedzia³ku do pi¹tku , sobota LOTTOMAT LOTTOMAT PRYWATNY GABINET GINEKOLOGICZNY KOZIEG OWY, OS. LEŒNE 15B KUPON nr 7 na bezp³atne og³oszenia drobne (do 10 wyrazów) KAROLINKA nazwisko i imiê adres zamieszkania Treœæ og³oszenia umieœciæ w gazecie KAROLINKA nr podpis Wype³niony kupon prosimy wys³aæ na adres redakcji do 25 ka dego miesi¹ca lub osobiœcie do siedziby Spó³dzielni

11 lipiec sierpieñ 2014 KAROLINKA 11 strona LATO Z KAROLINK Pó³kolonie Jak co roku w okresie letnim Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Kozieg³owach zorganizowa³a dla dzieci, które nie wyjecha³y na wakacje Akcjê Lato. Dziêki dofinansowaniu przez Spó³dzielniê program pó³kolonii by³ bardzo ró norodny i atrakcyjny. Uczestnicy codziennie wyje d ali na wycieczki do Poznania i okolic. Wœród atrakcji I turnusu nie zabrak³o wizyty w remizie stra ackiej, gdzie uczestnicy poznali specyfikê tego zawodu Oprócz op³aconych przejazdów i ubezpieczenia ka dy uczestnik mia³ zagwarantowany ciep³y posi³ek i napoje. Chêtnych zapraszamy na II turnus, który rozpocz¹³ siê 4 sierpnia i potrwa do 14 sierpnia br. W programie by³y wycieczki do kina, krêgielni w NIK-u, oraz na Malcie zjazd na oponach foto Seniorzy Od po³owy czerwca w Klubie Seniora trwa wakacyjna przerwa. Seniorzy nie spotykaj¹ siê ju na zajêciach klubowych, nie oznacza to, e nie spotykaj¹ siê wcale. W stadninie koni w Owiñskach, dzieci jeÿdzi³y konno, a w ciep³e, s³oneczne dni korzysta³y z k¹pieliska W Muzeum Archeologicznym mo na by³o ugruntowaæ swoj¹ szkoln¹ wiedze Kozieg³owscy seniorzy odwiedzili swoich rówieœników Domu Pomocy Spo³ecznej w Poznaniu, gdzie uczestniczyli w sympatycznym pikniku K.B. ZAPISY DO KLUBU MALUCHA Dzia³aj¹cy przy Klubie Osiedlowym,,Karolinka w Kozieg³owach, Os. Leœne 18 B Klub Malucha zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na ciekawe zajêcia od poniedzia³ku do pi¹tku w godz W programie: gry i zabawy edukacyjne, rytmika, zajêcia plastyczne, imprezy i uroczystoœci okolicznoœciowe, jêzyk angielski w zabawie, dodatkow¹ atrakcj¹ mo e byæ p³ywalnia i jazda konna. Zapewniamy mi³¹ i domow¹ atmosferê. Zapisy: Klub,,Karolinka, tel , kom Prowadz¹ca Klub Krystyna Bielawska

12 12 strona KAROLINKA lipiec sierpieñ 2013 COŒ PIERWSZY OSADNIK PRZYKRYTY Po ukazaniu siê czerwcowego wydania Karolinki do redakcji wp³ynê³a informacja firmy Aquanet SA o rozpoczêciu procesu przykrywania osadników w Centralnej Oczyszczalni Œcieków w Kozieg³owach. COŒ mo na poczuæ W informacji, czytamy, e przez najbli sze dwa miesi¹ce (lipiec sierpieñ), byæ mo e bêdzie odczuwalna wiêksza uci¹ liwoœæ zapachowa Centralnej Oczyszczalni Œcieków. Bêdzie ona spowodowana realizacj¹ kolejnego etapu hermetyzacji osadników wstêpnych, polegaj¹cego na wy³¹czeniu z eksploatacji dwóch osadników. Zbiorniki zostan¹ opró - nione, oczyszczone i przekazane Wykonawcy do modernizacji. Poniewa nie zmieni siê iloœæ œcieków przep³ywaj¹cych przez oczyszczalniê, pozosta³e osadniki wstêpne mog¹ byæ hydraulicznie przeci¹ one, co równie mo e sprzyjaæ zwiêkszonej (okresowo mo na by³o poczuæ) emisji nieprzyjemnych zapachów. Za wszystkie niedogodnoœci z tym zwi¹zane Aquanet przeprosi³ mieszkañców. Pierwsza kopu³a ju posadowiona powoduje, e powstaj¹ca ustawa jest zapisem burzy mózgów, a nie tworem legislacyjnym. Taki system tworzenia ustaw nie przystoi do standardów dwudziestego pierwszego wieku, a nam nie uprawdopodabnia prawid³owoœci wprowadzanych rozwi¹zañ. Intencje zmian oraz kryj¹ce siê za nimi interesy i cele s¹ nieczytelne. Dowodem jest zapis posiedzeñ Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów z zakresu prawa spó³dzielczego. Poniewa mamy ju za sob¹ pó³metek obecnej kadencji Sejmu, jesteœmy przekonani, e w takim stanie rzeczy zasadnicza przebudowa prawa spó³dzielczego jest w tej kadencji niemo liwa. Uwa amy, e rozeznanie spraw dotycz¹cych spó³dzielczoœci oraz zwi¹zanych z nimi konsekwencji gospodarczych i spo³ecznych jest przez Sejm niewystarczaj¹ce do utworzenia ustawy zasadniczej, a nastêpnie pakietu ustaw bran owych. V. Proponujemy, aby w tej kadencji Sejmu dokonaæ korekty obecnie obowi¹zuj¹cych ustaw zwi¹zanych ze spó³dzielczoœci¹ mieszkaniow¹, w ten sposób aby usun¹æ lub zmieniæ przepisy, które w sposób ra ¹cy naruszaj¹ prawa obywateli oraz parali uj¹ funkcjonowanie spó³dzielni, jak na przyk³ad likwidacja zapisu o ograniczeniu prawa do zasiadania w radzie nadzorczej do dwu kadencji i przywrócenie zebrañ przedstawicieli cz³onków. Jako spó³dzielcy, zwracamy siê do Pana Prezydenta RP, Pani Marsza³ek Sejmu RP i Pana Premiera RP o uszanowanie naszego istnienia. O uwzglêdnienie naszego g³osu i stanowiska. Liczymy na Pañstwa zrozumienie oraz na poparcie naszej troski i determinacji ukierunkowanej na ratowanie godnoœci i to samoœci spó³dzielców. Z wyrazami szacunku Spó³dzielcy, Obywatele Rzeczpospolitej (podpisy w za³¹czeniu) Jeden z czterech osadników wstêpnych na COŒ ma ju swoj¹ kopu³ê Skomplikowana operacja przenoszenia kopu³y o œrednicy 52 m i ciê arze 30 ton na pierwszy osadnik, trwa³a trzy dni, od poniedzia³ku 14 do œrody 16 lipca br. Jak skomplikowana by³a to operacja œwiadczy jej opis na stronie internetowej firmy Aquanet. W pierwszym dniu operacji, przez prawie 8 godzin, z ogromnych elementów zosta³ zmontowany specjalny dÿwig, który ok. godz. 17:00 (korzystaj¹c ze sprzyjaj¹cych warunków pogodowych) podniós³ le ¹c¹ na ziemi kopu³ê i przeniós³ j¹ w tymczasow¹ lokalizacjê, tj. na jeden z osadników. Drugi dzieñ operacji zosta³ poœwiêcony na demonta dÿwigu, przestawienie go pomiêdzy dwa osadniki i ponowny monta. Trzeci dzieñ operacji polega³ na podniesieniu kopu³y z osadnika tymczasowego na osadnik docelowy, co ³¹cznie trwa³o ok. 15 minut. Po tej akcji dÿwig zosta³ zdemontowany. We wtorek 15 lipca rozpocz¹³ siê monta z pojedynczych elementów drugiej kopu³y, po czym w sierpniu nast¹pi ponownie operacja jej posadowienia na zmodernizowanym osadniku. Do koñca roku 2014 na osadnikach zostan¹ zamontowane ju wszystkie takie 4 kopu³y Ca³oœæ zadania zwi¹zanego z hermetyzacj¹ osadników wstêpnych na COŒ zakoñczy siê 31 marca 2015 r., a efekt tych prac bêdzie mo na oceniæ w lipcu 2015 r. (fil) Wydawca: Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Kozieg³owach, Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Adres redakcji: Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Redaktor naczelny: Waldemar Filipowicz, tel Wspó³praca: Krystyna Potok, Krzysztof Maciejewski, Arkadiusz Sójka. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Fotografie archiwum miesiêcznika Karolinka Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadsy³anych tekstów Opracowanie graficzne, komputerowe i druk: UNI-DRUK s.c. Luboñ, tel do 52

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo