Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu nkubator Społecznej Przedsiębiorczości (SP) BZNESPLAN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Promocja integracji społecznej Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Prognozy należy sporządzić na okres nie krótszy niż 24 miesiące działalności spółdzielni socjalnej. NR WNOSKU: UWAGA: Dokument ten musi być podpisany oraz parafowany na każdej stronie przez wszystkich członków założycieli, a w przypadku dokumentu składanego przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do istniejącej spółdzielni socjalnej przez Spółdzielnię i uczestnika projektu.

2 SPS TREŚC SEKCJA A. DANE WNOSKODAWCY... 3 A-1. Dane przedsiębiorstwa... 3 A-2. Życiorys zawodowy/ potencjał wnioskodawcy... 3 SEKCJA B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSĘWZĘCA... 6 B. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia... 6 SEKCJA C. PLAN MARKETNGOWY... 7 C-1. Opis produktu / usługi... 7 C-2. Charakterystyka rynku... 7 C-3. Konkurencja na rynku... 8 C-4. Dystrybucja i promocja... 8 C-5. Cena C-6. Prognoza sprzedaży C-7. Przychody SEKCJA D. PLAN NWESTYCYJNY D-1. Opis planowanej inwestycji D-2. Aktualne zdolności wytwórcze D-3. nformacja o planowanej inwestycji SEKCJA E. SYTUACJA EKONOMCZNO-FNANSOWA E-1. Uproszczony bilans E-2. Rachunek zysków i strat HARMONOGRAM RZECZOWO FNANSOWY NWESTYCJ - ZAŁĄCZNK NR 4 DO REGULAMNU PRZYZNAWANA ŚRODKÓW FNANSOWYCH W ZADANU NKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSĘBORCZOŚC Str.2

3 SEKCJA A. DANE WNOSKODAWCY A-1. Dane przedsiębiorstwa 1. Pełna nazwa spółdzielni socjalnej 2. Adres siedziby spółdzielni socjalnej 3. Lokalizacja działalności gospodarczej (miejsce wykonywania działalności oraz adresy ewentualnych oddziałów firmy) 4. Adres do korespondencji 5. Numer telefonu oraz 6. Osoba wyznaczona do kontaktu (lider/menager), numer telefonu 7. Czy spółdzielnia posiada/zamierza ubiegać się o status podatnika VAT? 8. Nazwa banku, nr rachunku bankowego 1 A-2. Życiorys zawodowy/ potencjał wnioskodawcy Pozycja spółdzielni socjalnej jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących działalność gospodarczą bądź potencjałem podmiotów tworzących spółdzielnię socjalną. Wnioskodawcy - osoby fizyczne 2 proszeni są o wypełnienie części A-2-a, natomiast osoby prawne 3 powinny uzupełnić część A-2-b. A-2-a. Życiorys zawodowy członka grupy inicjatywnej osób fizycznych 1 Jeżeli posiada 2 Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (czyli osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 3 Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne) Str.3

4 W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada lider 4 grupy inicjatywnej osób fizycznych. 1.mię i nazwisko 2. Adres zamieszkania 2. PESEL 3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/ specjalność) 4. Doświadczenie zawodowe (proszę krótko opisać przebieg kariery zawodowej ze wskazaniem okresów zatrudnienia, stanowisk i zakresów obowiązków) 5. nne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia (w tym przebyte kursy i szkolenia) 6. Zajmowane stanowisko i zakres obowiązków w spółdzielni socjalnej W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada wnioskodawca - osoba fizyczna. Tabelę A-2-a należy powielić zgodnie z potrzebami (w zależności od liczby członków planowanej spółdzielni socjalnej) 5 1.mię i nazwisko 2. Data urodzenia 3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/ specjalność) 4. Doświadczenie zawodowe (proszę krótko opisać przebieg kariery zawodowej ze wskazaniem okresów zatrudnienia, stanowisk i zakresów obowiązków) 5. nne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia (w tym przebyte kursy i szkolenia) 6. Zajmowane stanowisko i zakres obowiązków w spółdzielni socjalnej 4 Przyszły lider spółdzielni socjalnej 5 Jedna tabela odpowiada jednemu członkowi grupy inicjatywnej osób fizycznych Str.4

5 A-2-b. Potencjał grupy inicjatywnej osób prawnych W poniższej tabeli należy przeanalizować potencjał organizacyjny i kadrowy, który posiada wnioskodawca - osoba prawna. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada osoba będąca liderem 6 w grupie inicjatywnej spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne. 1.mię i nazwisko 2. Data urodzenia 3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/ specjalność) 4. Doświadczenie zawodowe (proszę krótko opisać przebieg kariery zawodowej ze wskazaniem okresów zatrudnienia, stanowisk i zakresów obowiązków) 5. nne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia (w tym przebyte kursy i szkolenia) 6. Zajmowane stanowisko i zakres obowiązków w spółdzielni socjalnej W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada (lub powinna posiadać) osoba, która zostanie zatrudniona w spółdzielni socjalnej 7. Tabelę A-2-a należy powielić zgodnie z potrzebami (w zależności od liczby osób zatrudnionych w tworzonej spółdzielni socjalnej) 8. 1.mię i nazwisko 2. Data urodzenia 3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/ specjalność) 4. Doświadczenie zawodowe (proszę 6 Przyszły lider spółdzielni socjalnej 7 Środki finansowe na zatrudnienie przyznawane są zgodnie z art. 5a ust 1, a więc jedynie na osoby o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wsparcie nie może być przyznane na osoby, które prowadziły działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i nformacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 8 Jedna tabela odpowiada jednej osobie zatrudnionej w tworzonej spółdzielni socjalnej Str.5

6 krótko opisać przebieg kariery zawodowej ze wskazaniem okresów zatrudnienia, stanowisk i zakresów obowiązków) 5. nne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia (w tym przebyte kursy i szkolenia) 6. Zajmowane stanowisko i zakres obowiązków w spółdzielni socjalnej SEKCJA B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSĘWZĘCA B. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Proszę określić przedmiot, formę rozliczeń z urzędem skarbowym oraz opisać planowane przedsięwzięcie 1. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 2. Rodzaj działalności (handel, produkcja, usługi) 3. Przedmiot i zakres działalności 4. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym 5. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka, inne -jakie?) Proszę zaprezentować w skrócie działalność gospodarczą: zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/świadczonych usług. 6. Działalność Krótka charakterystyka Planowany udział % w ogólnej wartości planowanych przychodów ze sprzedaży Podstawowa: Nr PKD Pozostała: Nr PKD Pozostała: Nr PKD 7. Uzasadnienie założenia spółdzielni socjalnej (motywy założenia spółdzielni socjalnej oraz uzasadnienie wyboru branży) Str.6

7 SEKCJA C. PLAN MARKETNGOWY C-1. Opis produktu / usługi Proszę opisać oferowany produkt / usługę. Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów/usług oferowanych przez konkurencję i na czym polega jego przewaga? 1. Proszę opisać produkty / usługi oraz określić dla nich rynek. 2. Proszę podać w jaki sposób produkt różni się od produktów / usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku? 3. Proszę wskazać zalety produktu / usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów / usług. C-2. Charakterystyka rynku Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż produktów/usług. 1. Kim będą nabywcy produktów i usług? Proszę scharakteryzować grupy oraz podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym). 2. Czy oferowane produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport? W przypadku oferowania produktów lub usług na kilka rynków, proszę określić % udział w przychodach. 3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usług? Na podstawie czego (badań, dokumentów, innych) określono potrzeby i oczekiwania nabywców? 4. Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości? 5. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek (dotyczy tylko nowopowstałych spółdzielni)? Str.7

8 C-3. Konkurencja na rynku Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia produktu /usługi na rynek? 1. Proszę podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Proszę dokonać oceny ich produktów / usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu/usługi. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią arytmetyczną w kolumnie 5. Nazwa Jakość Cena Oferta wnioskodawcy Reklama / promocja Średni wynik punktowy Konkurent 1 /nazwa/ Konkurent N /nazwa/ 2. Kto jest liderem na rynku i dlaczego? Z czego wynika jego przewaga, np. cena, jakość, lokalizacja. 3. Proszę opisać potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcję na te działania. (Czy konkurenci dokonają obniżenia cen swoich produktów (usług), uruchomią dodatkową akcję promocyjną, a może zachowają się w jeszcze inny sposób? Jaka będzie wtedy reakcja Wnioskodawcy?) C-4. Dystrybucja i promocja Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja. Proszę pamiętać, że są różne metody promowania produktów i usług. Proszę uzasadnić wybór konkretnych metod w kontekście oferowanych produktów/usług. 1. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż (np. bezpośrednio, przez internet)? Jakie dodatkowe działania spółdzielnia planuje podjąć by sposób sprzedaży był dogodny dla klientów? Proszę uzasadnić wybór form sprzedaży w kontekście oferowanych rodzajów produktów/usług. Str.8

9 2. W jaki sposób klienci będą informowani o oferowanych produktach/ usługach? Proszę możliwie szczegółowo opisać formy promocji/reklamy. Należy przy tym pamiętać o charakterystyce swoich klientów i specyfice produktu/usługi. 3. Dlaczego wybrano ww. formy/metody promocji i informacji? Proszę uzasadnić ich wybór w kontekście oferowanych produktów/usług. 4. Jakie będą przewidziane formy płatności za oferowane produkty, usługi(przelew, gotówka, karta)? Str.9

10 C-5. Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją C- 6, C Proszę określić planowany poziom cen. Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów / usług (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi). Produkt/usługa Rok, w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok n + 1 Rok n Etc. 2. Dlaczego zastosowano ceny określone w pkt. 1? V V V Str.10

11 C-6. Prognoza sprzedaży Poniżej należy oszacować wielkość sprzedaży. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją C- 5, C Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli C-5. Rok, w którym została założona działalność Rok n + 1 Rok n + 2 Produkt/usługa gospodarcza (n) Etc. 2. Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne. kwarta ł V V V Str.11

12 C-7. Przychody Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli C-5 oraz C-6 (C-7 = C-5 X C-6). Wartości w tabeli muszą być tożsame z wartościami podanymi w tabeli E-2. Rok, w którym została założona działalność Rok n + 1 Rok n + 2 Produkt/usługa gospodarcza (n) Etc. SUMA: V V Str.12

13 SEKCJA D. PLAN NWESTYCYJNY Spółdzielnia socjalna rozlicza wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikiem podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, uczestnik projektu ubiegający się o środki finansowe, powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania Biznesplanu, czy spółdzielnia socjalna, którą zamierza założyć/do której zamierza przystąpić, planuje zarejestrować się/jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT, a następnie zobowiązać się w momencie składania Wniosku o przyznanie środków finansowych do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną przez spółdzielnię socjalną działalnością. D-1. Opis planowanej inwestycji Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. zakup maszyn i urządzeń, itp.). W pkt. 1-2 należy odnieść się do całokształtu działań a w pkt. 3 jedynie do kosztów kwalifikowanych 1.Uzasadnienie inwestycji 2. Zakres inwestycji (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady): Rodzaj działania / kosztów Uzasadnienie Koszty (PLN) n. RAZEM (PLN): 3.Wymienić jedynie koszty kwalifikowalne w ramach działań do zrealizowania Rodzaj działania / kosztów Uzasadnienie Koszty (PLN) n. RAZEM (PLN): ntegralną częścią powyższego opisu jest Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu nkubator Społecznej Przedsiębiorczości - Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji Str.13

14 D-2. Aktualne zdolności wytwórcze Prowadzenie działalności umożliwiającej oferowanie określonych produktów lub usług uwarunkowane jest posiadaniem określonych zasobów technicznych np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Proszę wymienić aktualny zakres dostępu do takich środków. 1. Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia? Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub dostosować je do planowanej działalności? Należy wskazać również podstawę dysponowania nieruchomością (własność, umowa dzierżawy/najmu na okres ) 2. Proszę opisać ww. pomieszczenia (wielkość powierzchni, lokalizacja, warunki, itp.). 3. Proszę opisać zasoby techniczne Rodzaj maszyny / urządzenia Rok produkcji Szacunkowa wartość Tytuł prawny 9 D-3. nformacja o planowanej inwestycji 1. Jak będzie wyglądał proces technologiczny produkcji lub oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji? Proszę opisać proces wytwarzania produktu lub świadczenie usługi. 2. Proszę podać specyfikację techniczną planowanych zakupów maszyn i urządzeń wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej. Proszę uzasadnić, że jest ona adekwatna do wymagań przedsięwzięcia. 9 Planowany stosunek własności w przyszłej spółdzielni socjalnej Str.14

15 3. Jeśli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu). Czy posiadane jest pozwolenie na budowę? Jeżeli nie, proszę określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia. 4. Jeżeli w ramach projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, że stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. SEKCJA E. SYTUACJA EKONOMCZNO-FNANSOWA E-1. Uproszczony bilans Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom Aktywa MAJĄTEK TRWAŁY (A do G): A/ wartości niematerialne i prawne B/ grunty C/ budynki i budowle D/ maszyny i urządzenia E/ inwestycje rozpoczęte F/ długoterminowe papiery wartościowe Rok w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok n + 1 Rok n + 2 Str.15

16 G/ pozostały majątek trwały MAJĄTEK OBROTOWY (H do K): H/ należności i roszczenia / zapasy J/ środki pieniężne K/ pozostały majątek obrotowy AKTYWA RAZEM (MAJĄTEK TRWAŁY OBROTOWY) Pasywa PASYWA DŁUGOTERMNOWE (L do N) Rok w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok n + 1 Rok n + 2 L/ fundusze własne M/ zobowiązania długoterminowe (bez kredytów i pożyczek) N/ kredyty i pożyczki długoterminowe PASYWA KRÓTKOTERMNOWE (O do R) O/ zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek) P/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe R/ pozostałe pasywa PASYWA RAZEM (DŁUGO KRÓTKOTERMNOWE): Str.16

17 E-2. Rachunek zysków i strat Rachunek ten dostarcza informacji jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane: Pozycja PRZYCHODY (netto/brutto) z działalności handlowej 1.2. z działalności produkcyjnej Rok w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok n + 1 Rok n z działalności usługowej 1.4. spłaty należności 1.5. inne RAZEM PRZYCHODY KOSZTY (netto/brutto) zakupy towarów 2.2 zakupy surowców/ materiałów 2.3 wynagrodzenie pracowników 2.4 narzuty na wynagrodzenia 2.5 czynsz 2.6 transport 2.7 energia, co, gaz, woda 2.8 usługi obce 2.9 podatki lokalne 2.10 reklama 2.11 ubezpieczenia rzeczowe 2.12 koszty administracyjne i telekom. 10 Dla spółdzielni socjalnej, która zamierza w ramach planowanej działalności gospodarczej odprowadzać podatek VAT koszty i przychody powinny zostać podane w wartościach netto, natomiast dla działalności gospodarczej, od której nie będzie odprowadzany podatek VAT, należy podać wartości brutto 11 Dla spółdzielni socjalnej, która zamierza w ramach planowanej działalności gospodarczej odprowadzać podatek VAT koszty i przychody powinny zostać podane w wartościach netto, natomiast dla działalności gospodarczej, od której nie będzie odprowadzany podatek VAT, należy podać wartości brutto Str.17

18 2.13 leasing 2.14 inne koszty 2.15 odsetki od kredytów 2.16 amortyzacja 2. RAZEM KOSZTY 3. Zmiany stanu produktów (+/-) 4. KOSZTY UZYSKANA PRZYCHODÓW 5. ZYSK BRUTTO (1-4) 6. PODATEK DOCHODOWY 7. ZYSK NETTO (5-6)- nadwyżka bilansowa Podpis wnioskodawcy/ów: mię i nazwisko Data, miejscowość. Str.18

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach neuropejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 13 BIZNESPLAN w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Spis treści FORMATY BIZNESOWE 9 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. uproszczony

BIZNES PLAN. uproszczony BIZNES PLAN uproszczony 1 Spis treści I. Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy... 3 II. Opis operacji - cel i zakres... 6 III. Żródła finansowania operacji... 7 IV. Analiza SWOT i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Biznes plan dla Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości Tytuł projektu/nazwa firmy:...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE TEL/FAX 018 20 154 79 EMAIL: krza@praca.gov.pl www.pupzakopane.pl Załącznik 1 do Regulaminu Zakopane, dnia... WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań Poznań, dn....r.... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć Sanok, dnia Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo