Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review"

Transkrypt

1

2

3 Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014

4 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie w Londynie Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago Redakcja: Eugeniusz Janu a, Piotr Godlewski (z-ca redaktora naczelnego), Grzegorz Wieczorek, Krzysztof Wasilewski (redaktor naczelny) Rada naukowa: Andrzej Chodubski (Gda sk), Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Kielce), Kazimierz Dopiera a (Pozna ), Edmond Gogolewski (Lille), Wies aw H adkiewicz (Zielona Góra), Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga), Piotr Majer (Olsztyn), Roman Nir (Chicago), Joanna Ochocka (Edmonton), Edward Olszewski (Lublin), Danuta Pi tkowska (Nowy Jork), Wies awa Pi tkowska-stepaniak (Opole), Krzysztof Rowi ski (Londyn), Marek Szczerbi ski (Gorzów Wlkp.) przewodnicz cy, Edward Walewander (Lublin) Redaktor techniczny: Beata Bia aszczyk Opracowanie graficzne: Krzysztof Wikarski Recenzenci: Janusz Fary Piotr Majer Adres redakcji: Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie, ul. Krzywa 5, Gorzów Wlkp., tel / , Periodyk wydano ze rodków finansowych przyznanych przez Senat RP Copyright by Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie ISSN: Sk ad i druk: S.I. Warta Gorzów Wielkopolski, tel ;

5 SPIS TRE CI Od Redakcji...11 I. Z DZIEJÓW POLSKIEJ KSI KI I PRASY NA OBCZY NIE Oskar S. Czarnik Z dzia alno ci wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2. Korpusu Polskiego we W oszech ( )...15 Andrzej Chodubski Czasopi miennictwo polonijne w Holandii w latach 80. XX wieku...27 Wies aw Kukla, Marian Miszczuk Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa kronik dziejów ZHP poza granicami Kraju...41 Rados aw Domke Polska emigracja polityczna wobec problemów kraju w latach 70. XX wieku...53 Mirela Mazurkiewicz Rozg o nia Polska Radia Wolna Europa wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 roku...69 Roman Nir Zarys biografii Artura Leonarda Waldo ( )...97 Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska Biogramy polskich twórców na emigracji w S owniku pracowników ksi ki polskiej Marcelina Janisz Prolegomena do opowiada Piotra Guzego Adam Sudo Dzia alno literacka i spo eczna na obczy nie Zbigniewa Mieczkowskiego II. MEDIA POLONIJNE WOBEC WSPÓ CZESNYCH WYZWA Magdalena Bierzy ska-sudo Rola nowych mediów w integracji polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Nowy Czas ( New Time ) Czy nowa jako na polskim rynku prasowym w Wielkiej Brytanii? Maria Kalczy ska Stan bada nad mediami polonijnymi w Niemczech...217

6 Anna Chudzi ska-parkosadze Publikacje Zwi zku Kulturalno- O wiatowego Polonia w Gruzji u progu XXI wieku Kamila Zacharuk Polskie radio we Lwowie III. VARIA El bieta Later Chody owa Integracyjna rola Sprawozda Instytutu Polsko-Skandynawskiego Czes aw Bugdalski, S awomir Gi ycki Spo eczne i polityczne tre ci encyklik Jana Paw a II Anna Lew-Machniak Towarzystwo Szkolne w Szczecinie w wietle raportów policyjnych z lat Grzegorz Piwnicki Bohater narodów polskiego i tureckiego porucznik marynarki Zbigniew Ksi opolski ( ) Marek Jedli ski Prokatolicki, propolski g os z carskiej Rosji Tomasz Nakoneczny Kilka s ów o nauczaniu j zyka polskiego w Uzbekistanie Dominik Kubicki Kulturowo polska w globalizowanym spo ecze stwie obywatelskim Zachodu S awomir Gi ycki - Uwagi o badaniach nad emigracj i Poloni w Gorzowie Wielkopolskim w latach

7 IV. SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI Krzysztof Wasilewski, Sprawozdanie z mi dzynarodowej konferencji naukowej Informuj i edukuj ksi ka i prasa polska na obczy nie w XXI wieku, Gorzów Wlkp., listopada Dominik Kubicki, Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. lady polonijnej obecno ci w kulturach wiata dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne, Pozna : listopada 2014 roku Adam Sudo, Aleksandra Jankowska - Jubileuszu 15. lecia Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy V. RECENZJE Mieczys aw Rokosz, Les aw Dall, Harcerstwo zakopia skie w latach , Stowarzyszenie Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Ma kowskiego, Zakopane 2013, ss. 326, ISBN , (Pawe Iwaniuk) Marian Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich ( ). Biografia harcerska, Warszawa 2013, ss. 96, ISBN (Dariusz Karpi ski) Tomasz Sikorski, Krzy harcerski , Warszawa 2014, ISBN , , (Pawe Iwaniuk) LVI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie, Rok 2012/2013, Londyn, wrzesie 2014, ss. 368, ISBN (S awomir Gi ycki) Zeszyty Naukowe. Seria trzecia: nr 1. Rozprawy, artyku y, recenzje. Polski Uniwersytet na Obczy nie. Londyn 2013, nak ad 300 egz., ss.199, ISSN (S awomir Gi ycki)

8 25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granic. Zarys problematyki. Kancelaria Senatu. Warszawa 2014 r., Wydanie I, ss. 168, ISBN (S awomir Gi ycki) Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2014, ss. 384, ISBN (Krzysztof Wasilewski) Tomasz Jacek Lis, Polskie osadnictwo i duchowie stwo w Bo ni i Hercegowinie od 1894 roku do 1920 roku, Toru 2014, ss. 287 ISBN (Grzegorz Wieczorek) NASI AUTORZY 6

9 CONTENTS From the Editorial board...12 I. FROM THE HISTORY OF THE POLISH BOOK AND PRESS ABROAD Oskar S. Czarnik From the publishing activity of the Polish Army in the East and the 2 nd Polish Corps in Italy ( )...15 Andrzej Chodubski Polish periodicals in the Netherlands in the 1980s...27 Wies aw Kukla, Marian Miszczuk Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa a chronicle of the history of the Polish Scouting Association...41 Rados aw Domke Polish political immigration on the country s problems in the 1970s...53 Mirela Mazurkiewicz Radio Free Europe s Polish Service and the introduction of the martial law in Poland in December Roman Nir A biographical sketch of Artur Leonard Waldo ( )...97 Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska Biographs of Polish artists in exile in the S ownik pracowników ksi ki polskiej Marcelina Janisz Prolegomena to Piotr Guzy s stories Adam Sudo Literary and social activity in exile of Zbigniew Mieczkowski II. POLONIA MEDIA AND CONTEMPORARY CHALLENGES Magdalena Bierzy ska-sudo The role of new media in the integration of Polish immigrants in Great Britain and Ireland Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Nowy Czas ( New Time ) A new quality on the Polish press market in Great Britain? Maria Kalczy ska State of research on the media of the German Polonia...217

10 Anna Chudzi ska-parkosadze Publications of the Zwi zek Kulturalno-O wiatowy Polonia in Georgia at the onset of the 21st century Kamila Zacharuk Polish Radio in Lviv III. VARIA El bieta Later Chody owa The Integration role of the Sprawozdania Instytutu Polsko-Skandynawskiego Czes aw Bugdalski, S awomir Gi ycki Social and political contents of the encyclicals of John Paul II Anna Lew-Machniak Towarzystwo Szkolne w Szczecinie in the light of the police records Grzegorz Piwnicki A hero of Polish and Turkish nations, navy lieutenant Zbigniew Ksi opolski ( ) Marek Jedli ski Pro-Catholic, pro-poland voice from tsarist Russia Tomasz Nakoneczny A few words on the teaching of the Polish language in Uzbekistan Polish medicine doctors in Kazakhstan Dominik Kubicki Polish culture in the globalized citizen society of the West S awomir Gi ycki - Some thoughts on the research on immigration and Polonia conducted in Gorzów Wielkopolski in the years

11 IV. REPORTS FROM CONFERENCES Krzysztof Wasilewski, Report on the international conferencje Inform and educate - the Polish book and press abroad in the 21st century, Gorzów Wielkopolski, November Dominik Kubicki, Report on the conference "Eastern and Western immigration paths of Poles. The traces of the Polonia in the world cultures - spiritual, cultural and civilzation heritage", Pozna, November Adam Sudo, Aleksandra Jankowska - The 15 th anniversary of the Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy V. REVIEWS Mieczys aw Rokosz, Les aw Dall, Harcerstwo zakopia skie w latach , Stowarzyszenie Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Ma kowskiego, Zakopane 2013, ss. 326, ISBN , (Pawe Iwaniuk) Marian Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich ( ). Biografia harcerska, Warszawa 2013, ss. 96, ISBN (Dariusz Karpi ski) Tomasz Sikorski, Krzy harcerski , Warszawa 2014, ISBN , , (Pawe Iwaniuk) LVI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie, Rok 2012/2013, Londyn, wrzesie 2014, ss. 368, ISBN (S awomir Gi ycki) Zeszyty Naukowe. Seria trzecia: nr 1. Rozprawy, artyku y, recenzje. Polski Uniwersytet na Obczy nie. Londyn 2013, nak ad 300 egz., ss.199, ISSN (S awomir Gi ycki)

12 25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granic. Zarys problematyki. Kancelaria Senatu. Warszawa 2014 r., Wydanie I, str. 168, ISBN (S awomir Gi ycki) Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2014, ss. 384, ISBN (Krzysztof Wasilewski) Tomasz Jacek Lis, Polskie osadnictwo i duchowie stwo w Bo ni i Hercegowinie od 1894 roku do 1920 roku, Toru 2014, ss. 287 ISBN (Grzegorz Wieczorek) OUR AUTHORS 10

13 Od Redakcji Najnowszy, podwójny numer Przegl du Polsko-Polonijnego zosta zdominowany przez tematyk medioznawcz. Zamieszczone artyku y s w przewadze pok osiem zorganizowanej przez nasze rodowisko mi dzynarodowej konferencji naukowej pt. Informuj i edukuj ksi ka i prasa polska na obczy nie w XXI wieku, która odby a si w dniach listopada 2013 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Cieszymy si, e gorzowska ksi nica zgodzi a si podj trud organizacyjny tak du ego przedsi wzi cia, które zgromadzi o naukowców z wiod cych o rodków badawczych w kraju i zagranicy. Fakt, e tak wiele osób wci analizuje ró ne formy medialnej dzia alno ci skupisk polonijnych musi cieszy, zwa ywszy na niekwestionowan rol mediów w budowaniu to samo ci i podtrzymywaniu wi zi z ojczyzn. Zamieszczone w niniejszym tomie artyku y prezentuj zarówno dotychczasowy stan bada nad wybranymi elementami polonijnych mediów, jak i podejmuj zupe nie nowe, wr cz pionierskie zagadnienia. Niniejszy numer Przegl du Polsko-Polonijnego zawiera ponadto teksty niezwi zane z tematyka medioznawcz, cho nadal odnosz ce si do ycia Polonii. Ich autorzy przedstawili problem polskiej emigracji w szerszym kontek cie, dzi ki czemu w pe ni mo emy realizowa postawiony sobie wcze niej cel, a mianowicie, aby nasz periodyk czy w sobie analiz problemów Polonii i Polski na ró nych p aszczyznach, z wykorzystaniem perspektywy globalnej. Zach camy naszych Autorów i Czytelników do aktywnego kszta towania struktury i tre ci Przegl du Polsko-Polonijnego, by utrzyma on wysok pozycj w ród czasopism zajmuj cych si tematyk polonijn. Uwagi i sugestie prosimy przesy a na adres Redakcji.

14 From the Editorial Board The latest double issue "Review of Polish-Polonia" is dominated by the articles from the field of media studies. They are the aftermath of an international scientific conference Informuj i edukuj. Ksi ka i prasa polska na obczy nie w XXI w., which was held on November 2013 in the Zbigniew Herbert Provincial and Municipal Public Library in Gorzow Wielkopolski. We are pleased that the Gorzow library agreed to take the trouble of organizing such a large event, which brought together academicians from leading research centers in the country and abroad. The fact that so many people still analyzes different forms of the media presence of Polish migrants, is a welcoming one, given the undisputed role of the media in the construction of identity and maintaining ties with their homeland. Articles published in this volume represent both the current state of research on certain aspects of the Polish media as well as present new, even pioneering issues. This issue of "The Poland-Polonia Review" also includes texts unrelated to the subject of media studies, but are still related to the life of the Polish diaspora. The authors present the problem of Polish emigration in a broader context in order that we can fully realize the main purpose of our periodical, namely, to combine the analysis of the problems of Poland and Polish people at various levels, using a global perspective. We encourage our readers and authors to actively work on the periodical. Should they have any comments or proposal, please send an the Editor. 12

15 I Z dziejów polskiej ksi ki i prasy na obczy nie From the history of the polish book and press abroad

16

17 Oskar S. Czarnik Z DZIA ALNO CI WYDAWNICZEJ ARMII POLSKIEJ NA WSCHODZIE ORAZ 2. KORPUSU POLSKIEGO WE W OSZECH ( ) Przypominiana historia instytucji w ci gu sze ciu lat dzia a a rzeczywi cie pod siedmioma kolejnymi nazwami. Zorganizowano j latem 1940 r. jako komórk wydawnicz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Placówka nie mia a jeszcze swej odr bnej nazwy. Podlega a O rodkowi Szkolenia Oficerów, nast pnie funkcjonowa a w ramach Oddzia u Szkolnego O rodka Zapasowego SBSK. Kierowa ni pp k Stanis aw Tworzyd o. Dnia 22 listopada 1940 r. ukaza si jej pierwszy powielony tekst. Miejscem d u szego postoju placówki by obóz wojskowy El-Almiryia pod Aleksandri w Egipcie. Komórka wydawnicza wspó pracowa a z Referatem Kultury i O wiaty SBSK kierowanym przez majora Mieczys awa M otka. Kontynuowa a sw dzia alno w 1941 r. Oddzia y pierwszoliniowe SBSK uczestniczy y wówczas, od sierpnia 1941 r., w obronie obl onego Tobruku, a nast pnie w operacjach na Pustyni Libijskiej 1. Po wycofaniu SBSK z pozycji na pierwszej linii frontu nast pi a reorganizacja ca ej tej formacji. Wiosn 1942 r. nap ywa y te do Palestyny jednostki Armii Polskiej gen. W adys awa Andersa, ewakuowane z ZSRR w pierwszym rzucie w kwietniu 1942 r. Rozrasta y si struktury Polskich Si Zbrojnych na rodkowym i Bliskim Wschodzie. W zwi zku z tym bezimienna dotychczas komórka od 8 maja 1942 r. wyst powa a pod oficjaln nazw Komisja Wyszkoleniowo-Wydawnicza Wojska Polskiego na rodkowym Wschodzie. Pod tym mianem funkcjonowa a nadal w obozie El-Almiryia w Egipcie, a nast pnie w obozie Beit-Jirja w okolicach Gazy w Palestynie. Na pocz tku pa dziernika 1942 r. przeniesiono j do Jerozolimy. By a ju wtedy instytucj rozbudowan. Dzia a a w jej ramach redakcja, sekretariat, czystopisownia (zespó przepisywania tekstów na maszynie wraz z korekt ), kre larnia, powielarnia, introligatornia, magazyn, spedycja oraz biblioteka. Zatrudnia a kilkadziesi t osób. Prace redakcyjne i poligraficzne koordynowa 1 J. Oktawiec, Zarys historii Sekcji Wydawniczej 2. Korpusu za okres od 8 maja 1942 do 7 listopada Italia, Bari, dnia 8 listopada Maszynopis. Biblioteka Polska w Londynie, sygn. 516/Rps.

18 nadal pp k Stanis aw Tworzyd o. W adze brytyjskie przyzna y Komisji odr bny budynek w Jerozolimie w dzielnicy Nashashibi Quarter 2. Dnia 9 stycznia 1943 r. nadano instytucji now nazw Komisja Regulaminowo-Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie. Obsada i g ówne kierunki jej dzia alno ci nie uleg y zasadniczym zmianom 3. W zwi zku z dalszymi przekszta ceniami w strukturach wojskowych placówka od 7 czerwca 1943 r. funkcjonowa a pod kolejnym szyldem: Sekcja Wydawnicza Dowództwa Bazy i Etapów Armii Polskiej na Wschodzie, a od 19 wrze nia 1943 r. jako Sekcja Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie. Jesieni 1943 r. wydzielono z formacji polskich na Wschodzie 2. Korpus Polskich Si Zbrojnych, obejmuj cy jednostki, które planowano przerzuci na front w oski. Oddzia y 2. Korpusu l dowa y na Pó wyspie Apeni skim na pocz tku 1944 r. W lad za nimi pod y a tak zwana 2. Dru yna Drukarska, wydzielona z dotychczasowej Sekcji Wydawniczej APW. Dru yna wykonywa a dora ne prace poligraficzne na ty ach walcz cych formacji. W pierwszej po owie sierpnia 1944 r. wyruszy a z Palestyny do W och wi ksza cz Sekcji Wydawniczej APW. Znacznie mniejszy zespó pozosta w Palestynie i kontynuowa poprzedni dzia alno pod innymi nazwami 4. W a ciwa Sekcja Wydawnicza dotar a do Taranto 23 sierpnia 1944 r., a jej sta siedzib sta o si inne po udniowow oskie miasto Bari. Wkrótce nast pi y dalsze zmiany w nazewnictwie tej pielgrzymiej placówki edytorskiej. Od 19 wrze nia 1944 wyst powa a jako Sekcja Wydawnicza, a od 1 stycznia 1945 jako Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu. Nosi a t nazw stosunkowo do d ugo, jednak Tam e, zw aszcza s Sekretariatem kierowa sier ant Jan Oktawiec, czystopisowni (wraz z korekt ) plutonowy Dymitr Buben, kre larni starszy strzelec Tadeusz Piotrowski, a nast pnie podporucznik Stefan Mazurek, powielarni kapitan Franciszek Pustelniak, nast pnie plutonowy Marian Pluci ski, introligatorni równie kpt. Franciszek Pustelniak, nast pnie plut. Jan Romanowski, ekspedycj sier ant Jan Oktawiec, a nast pnie starszy sier ant Franciszek Grenadier, bibliotek i tymczasow sk adnic wydawnictw J. Oktawiec, dalej kpt. Stanis aw ukowski, nast pnie ochotniczka z Pomocniczej S u by Kobiet Natalia Bietkowska. Siedziba Komisji znajdowa a si przy ulicy prowadz cej obok nowego Domu Polskiego do Uniwersytetu Hebrajskiego. Od czasu przenosin do Jerozolimy Komisja uzyska a mo liwo korzystania z us ug drukarni prywatnych i zleca a im wykonanie cz ci swych tekstów. Tam e, zw aszcza s Obsad oficersk instytucji stanowi y nast puj ce osoby: podpu kownik Stanis aw Tworzyd o przewodnicz cy, kpt. Franciszek Pustelniak zast pca przewodnicz cego, kpt. Stanis aw ukowski sekretarz. Korekt tekstów przekazywanych do drukarni zajmowali si kpt. Marian Welk i ppor. Józef Banerek. T umaczenia z j zyka rosyjskiego wykonywa dla Komisji kpt. W adys aw Migdalski, a z j zyka angielskiego ppor. Jerzy Majmen i ppor. Mieczys aw Karczewski. Komisja korzysta a z ochrony jej obiektów przez wartowników. Zatrudnia a te pracowników cywilnych, w tym ochotniczki z Pomocniczej S u by Kobiet. Dzia a a w Palestynie w latach przej ciowo pod nazw Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu Polskiego, a nast pnie jako Sekcja Wydawnicza Jednostek Wojska na rodkowym Wschodzie. Kierowa ni kpt. Wiktor Romanow. 16

19 w kwietniu 1946 r. przemianowano t w drown instytucj na 476 Sekcj Wydawnicz. Pod tym w a nie mianem zako czy a sw dzia alno w drugiej po owie 1946 r., gdy wi kszo o nierzy 2. Korpusu przewo ono z W och do Wielkiej Brytanii, gdzie weszli w sk ad tak zwanego Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Trafi a tam równie wi kszo o nierzy i oficerów omawianej instytucji kulturalnej 5. Czy tak cz ste zmiany nazwy i równie cz ste przemieszczenia wi za y si z repertuarem edytorskim omawianej placówki, z jej preferencjami w doborze tekstów? Jakie g ówne cele przy wieca y podejmowanym przedsi wzi ciom wydawniczym? Kto by najcz ciej adresatem publikowanych ksi ek? Mo na by s dzi, e odpowied jest stosunkowo prosta. Us ugowa placówka edytorska publikowa a masowo teksty, które by y wojsku potrzebne, wr cz niezb dne. Dlatego jej repertuar zawiera ró ne instrukcje, regulaminy, poradniki, przewodniki i podr czniki, rysunki i szkice, plany i mapy, formularze oraz inne druki. S u y y one szkoleniu o nierzy i oficerów, wyja nia y zasady prowadzenia nowoczesnej wojny, zaznajamia y odbiorców ze sprz tem militarnym, cz sto dot d nieznanym w Polsce, opisywa y czynno ci techniczne podejmowane w toku operacji zaczepnych lub obronnych. Informowa y równie o wojskach nieprzyjaciela, o stosowanej przez niego strategii i technice. Z my l o potrzebach o nierzy publikowano równie s owniki dwuj zyczne specjalistyczne i ogólne, samouczki j zyków obcych, poradniki z zakresu higieny, medycyny wojskowej. Kierowano do odbiorców piewniki i modlitewniki oraz opracowania dotycz ce wychowania fizycznego, zw aszcza regu ró nych gier sportowych. wiadectwem tej ró norodno ci tematycznej s takie tytu y, jak np. Terenoznawstwo (1942), Regulamin s u by wewn trznej (1942), Rola broni pancernej i trakcji samochodowej w pierwszej wojnie wiatowej i obecnie (1942, Popularny przewodnik po armii niemieckiej (1942), Polsko-angielski i angielskopolski s ownik techniczny pancerno-samochodowy Zdzis awa Hiszpa skiego i Wac awa Michalskiego (1943), Podr cznik higieny wojskowej (1944), Skrócony podr cznik j zyka w oskiego. Gramatyka, rozmówki, s owniczek (1944), W marszu. Zbiór pie ni o nierskich (1944), Pi ka no na. Historia, technika 5 Por. J. Oktawiec, Czterolecie istnienia 467 Sekcji Wydawniczej. Gazeta o nierza 1946, nr 113, 14 V, s. 6; Por. O. S. Czarnik, W drodze do utraconej Itaki. Prasa, ksi ki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich ( ) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu ( ), Warszawa 2012, s Warto doda, e w zwi zku z cz stymi zmianami nazwy dorobek edytorski omawianej placówki rejestrowano w bibliografiach jako publikacje kilku odr bnych instytucji. 17

20 i przepisy gry Jerzego Grabowskiego (1944). Mo na by tu wymieni setki innych tytu ów reprezentuj cych powy sze zakresy tematyczne 6. Wspomniane preferencje stanowi tylko cz dorobku omawianej instytucji kulturalnej. Uczestniczy a ona zarazem w najwi kszej akcji o wiatowej ówczesnej polskiej diaspory, w najwi kszym jej przedsi wzi ciu wydawniczym, które obj o o rodki wychod cze w kilkudziesi ciu krajach w pi ciu cz ciach wiata. W okresie II wiatowej dzia a a w Jerozolimie placówka Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych, wyst puj ca nast pnie jako Delegatura Ministerstwa Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego Rz du RP w Londynie. Kierowa Delegatur Józef Follprecht, a pracowa w niej m.in. Leon Bernacki, Micha Zawadzki i Juliusz Scharf 7. W kr gu jerozolimskiej Delegatury i jej wspó pracowników przygotowano program systematycznej publikacji i rozpowszechniania podr czników i lektur szkolnych dla tysi cy uczniów polskich w ró nych o rodkach wychod czych, zw aszcza dla dzieci i m odzie y ewakuowanej w 1942 r. z ZSRR na rodkowy i Bliski Wschód wraz z Armi Polsk pod dowództwem gen. W adys awa Andersa. Powo ano tym celu w Jerozolimie Komisj Wydawnicz, kierowan bezpo rednio przez doc. dr ukasza Kurdybach (by on pocz tkowo przewodnicz cym Podkomisji dla Oceny Podr czników Szkolnych na Wschodzie). Minister Stanis aw Kot zleci Komisji kierowanej przez. Kurdybach, by dokona a rewizji podr czników, przeznaczonych dla polskich szkó cywilnych i wojskowych zorganizowanych na rodkowym i Bliskim Wschodzie. Komisja Wydawnicza formalnie podlega a jerozolimskiej Delegaturze Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych, nast pnie Delegaturze Ministerstwa Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego. W praktyce doc.. Kurdybacha, powo any oficjalnie na stanowisko przewodnicz cego Komisji Wydawniczej, uzyska niezale no w doborze i publikacji ksi ek. Tylko w uzasadnionych merytorycznie przypadkach 6 7 W latach staraniem placówki wydano 200 instrukcji, regulaminów oraz innych opracowa ogólnoinformacyjnych, a tak e podr czniki i poradniki dotycz ce dzia a piechoty (96 tytu ów), broni przeciwpancernej (26), artylerii (90), artylerii przeciwlotniczej (52), broni pancernej i motoryzacji (103), saperów (93), czno ci (87), uzbrojenia (40), kwatermistrzostwa i intendentury (45), s u by zdrowia (34), andarmerii (7), kartografii (16). Do publikacji wojskowych o innej tematyce zaliczono 107 tytu ów, a do wydawnictw wykonanych w SBSK przed wyodr bnieniem komórki wydawniczej 15 tytu ów. cznie stanowi o to 1031 publikacji ró nej tre ci i obj to ci od jedno czy kilkustronicowych ulotek do obszernych, kilkusetstronicowych podr czników. Por. J. Oktawiec, Bibliografia wydawnictw wojskowych w Palestynie i we W oszech 8 V V Bari Leon Bernacki by wizytatorem szkolnym, Micha Zawadzki inspektorem o wiatowym, natomiast Juliusz Scharf, wydawca krakowski, kierowa w Jerozolimie Sk adnic Ksi ek Szkolnych. W Delegaturze pracowa o te kilka innych osób. Por. J. Pietrzak, Polscy uchod cy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny wiatowej. O rodki, instytucje, organizacje, ód 2012, s

21 uzupe nia zawarto niektórych podr czników wydanych w II Rzeczypospolitej 8. Realizacja tak rozleg ego planu przerasta a jednak mo liwo ci organizacyjne i techniczne polskich instytucji cywilnych dzia aj cych na rodkowym i Bliskim Wschodzie. Niezb dna by a pomoc wojska. Okaza a j omawiana placówka, wyst puj ca m.in. pod nazw Sekcja Wydawnicza APW. Zapewni a ona przede wszystkim papier na druk przysz ych ksi ek. Wskutek dzia a wojennych by to wówczas na Bliskim Wschodzie towar reglamentowany. Zakup wi kszej ilo ci tego produktu wymaga zezwolenia brytyjskich w adz wojskowych. W toku d ugotrwa ych negocjacji, prowadzonych przez kierownictwo Sekcji Wydawniczej z przedstawicielami brytyjskiej Kwatery G ównej Si Zbrojnych na rodkowym Wschodzie (z siedzib w Kairze), uda o si uzgodni we wrze niu 1942 r. dodatkowe bezp atne przydzia y papieru na druk ksi ek o wiatowych. Kierownictwo Sekcji Wydawniczej uzasadnia o swe postulaty potrzebami wojska, kszta ceniem o nierzy oraz uczniów szkó wojskowych. Otrzymywane sukcesywnie zasoby papieru wykorzystywano jednak zarówno na druk ksi ek dla szkó junackich, podleg ych bezpo rednio Armii Polskiej na Wschodzie, jak i dla wychod czych szkó cywilnych, rozsianych w wielu krajach wiata. W toku spotkania roboczego, zorganizowanego dnia 8 grudnia 1942 r. w Jerozolimie mi dzy przedstawicielami polskich w adz cywilnych i wojskowych, ustalono zarazem, i zespó kierowany przez doc.. Kurdybach b dzie nadal zajmowa si doborem tytu ów i przygotowaniem ksi ek do druku, natomiast placówki wojskowe b d nadzorowa produkcj i dystrybucj ksi ek, w tym u atwi ich wysy k do ró nych krajów w 4 cz ciach wiata. By o to jednak rozgraniczenie ogólne. Niejednokrotnie sytuacja wymaga a, by podejmowa czynno ci dodatkowe niezale nie od przyj tego podzia u kompetencji. Tak np. pracownicy wojskowej placówki edytorskiej podejmowali inne pilne zadania, jak np. korekta drukowanych tekstów. Dzi ki temu mo na by o przyspieszy publikacj i wysy k ksi ek, oczekiwanych przez nauczycieli i uczniów w ca ej polskiej diasporze 9. cis a wspó praca instytucji cywilnych i wojskowych przynios a bogate rezultaty. Dzi ki pomocy Sekcji Wydawniczej APW, o rodek o wiatowy Jerozolimie, kierowany przez doc. dr. Kurdybach, opublikowa w latach cznie 205 tytu ów ksi ek w globalnym nak adzie Tam e, s J. Oktawiec, Zarys historii, Maszynopis, s

22 egzemplarzy 10. W doborze podr czników uwzgl dniono wszystkie przedmioty w zakresie szko y powszechnej (podstawowej), gimnazjum i liceum oczywi cie zgodnie z programami nauczania, które obowi zywa y w latach trzydziestych XX w. w szkolnictwie II Rzeczypospolitej. Starano si równie zaspokoi w pewnym stopniu potrzeby ksi kowe szkolnictwa zawodowego. Publikowana przy tym seria Szkolna Biblioteczka na Wschodzie ( cznie 102 tytu y) obj a podstawowy kanon literatury narodowej od prze omu redniowiecza i renesansu a do II wojny wiatowej. Upowszechniano zatem w tym wyborze dzie a wszystkich klasyków literatury narodowej, jak np. Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki, Franciszek Karpi ski, Adam Mickiewicz, Juliusz S owacki, Zygmunt Krasi ski, Cyprian Kamil Norwid, Boles aw Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Stanis aw Wyspia ski, Stefan eromski oraz wielu innych twórców. Zas uguje przy tym na podkre lenie zjawisko, i dobór tytu ów i publikacja kolejnych ksi ek stanowi a konsekwentn realizacj przemy lanego, spójnego programu. Jest to cecha szczególna ówczesnych przedsi wzi o wiatowych i edytorskich. Wyró nia si te w dziejach o wiaty polskiej na obczy nie masowo ówczesnej produkcji ksi kowej. Do 205 tytu ów, wydrukowanych w globalnym nak adzie egzemplarzy, nale a oby doliczy dorobek uzyskany poza ramami opisywanej tu wspó pracy cywilno-wojskowej. Trudno by oby tu poda dalsze ustalone dok adnie liczby. Mo na jednak szacunkowo do potwierdzonego ju dorobku doliczy ostro nie oko o 50 dalszych tytu ów o cznym nak adzie do egzemplarzy. W ci gu zaledwie kilku lat wydrukowano zatem na Wschodzie co najmniej egzemplarzy ksi ek o wiatowych. Trafi y one do licznych szkó polskich cywilnych i wojskowych w Iranie, Palestynie, Libanie i w Egipcie. Adresowano je równie do o rodków polskich w Indiach (np. osiedle Valivade ko o Kolhapur), do osiedli polskich w Afryce Wschodniej w takich krajach, jak ówczesna Kenia, Uganda, Tanganika, Rodezja Pó nocna i Rodezja Po udniowa. Kierowano je równie do Zwi zku Po udniowej Afryki oraz do Nowej Zelandii i Meksyku. Po zako czeniu dzia a wojennych ksi ki z Bliskiego Wschodu rozpowszechniano te w niektórych krajach Europy Zachodniej. Warto zatem podkre li dwa donios e zjawiska. Wytwórczo rodzimych ksi ek o wiatowych na Bliskim Wschodzie uzyska a w ci gu zaledwie kilku lat rozmiary masowe, przewy szaj ce ilo ciowo publikacj podr czników i lektur szkolnych na obczy nie w innych okresach historii. Wydrukowane nak ady mia y 10 Por.. Kurdybacha, Placówka wydawnicza by ego Ministerstwa Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicznego oraz Interim Treasury Committee for Polish Questions. Educational Branch. Katalog. Jerozolima W powy szym podsumowaniu uwzgl dniono równie ksi ki opublikowane po odej ciu Sekcji Wydawniczej APW na front w oski latem Ukazywa y si one nadal dzi ki wspó pracy mi dzy Sekcj Wydawnicz Jednostek Wojska na Wschodzie a jerozolimsk Delegatur MWRiOP. Po likwidacji Delegatury latem 1945 jej zadania o wiatowe i edytorskie przej a wymieniona powy ej instytucja brytyjsko-polska: Interim Treasury Committee for Polish Questions. 20

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku Rocznik Filozoficzny Ignatianum The Ignatianum Philosophical Yearbook PL ISSN 2300 1402 www.ignatianum.edu.pl/rfi XX / 1 (2014), s. 125 129 Recenzje Reviews Wiesław S Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r.

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 1723:48:00 INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WIELKOPOLSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /BADA ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku Ankietę prosimy przesyłać: pocztą

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU

WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU ZAŁĄCZNIK NR 1 "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15 SZEFA KANCELARII SENATU Z DNIA 7 MARCA 2008 R. WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU DATA WPŁYWU NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU 5 październik 2011 r. (PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY)

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE HISTORII UAM W POZNANIU

REGULAMIN NIEOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE HISTORII UAM W POZNANIU REGULAMIN NIEOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE HISTORII UAM W POZNANIU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia maja 2011 r. LBY-4101-25-07/2010 P/10/074 Pani Iwona Musiał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo