Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie 2011-2012."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie Marzec, 2013 rok.

2 WSTĘP. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia roku O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z póżn. zm) i realizuje zadania z zakresu polityki rynku pracy. Zadania te zostały rozszerzone Ustawą z dnia roku o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2009 roku Nr 115 poz. 964). Nadto cale spektrum działalności administracyjnej regulują przepisy Ustawy z dnia roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz z późn. zm). Przedkładana analiza opracowana została na danych gromadzonych i przetworzonych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. 1. POZIOM BEZROBOCIA. Na koniec 2012 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie wynosiła z obszaru Miasta i Gminy Wschowa 1400 osób wobec 1349 osób w 2011 roku. Poziom osób bezrobotnych w okresie w Powiecie Wschowskim obrazuje wykres - załącznik Nr 1. Kształtowanie się poziomu osób bezrobotnych na przestrzeni poszczególnych miesięcy lat przedstawia tabela. Z niżej wymienionych danych wynika, że przez 10 miesięcy 2012 roku tj od stycznia do października ilość osób zarejestrowanych osób bezrobotnych była niższa niż w tym samych miesiącach 2011 roku, co wynikło z różnych przyczyn nie mniej jednak na koniec roku stan ten wyniósł 1400 osób i był wyższy niż w roku poprzednim o 51 osób. Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w gminie Wschowa. Miasto M I E S I Ą C E i Gmina Wschowa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Różnica ( ) Informacja nt. rynku pracy i bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

3 Poziom bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w latach 2011 i Głównymi przyczynami wpływającymi na powyższy stan były: - słaba kondycja zatrudnieniowa lokalnych podmiotów gospodarczych. - realizacja umów krótkoterminowych w zakresie zatrudnienia. - odnotowane zwolnienia grupowe z firmy Stena w Wschowie ze skutkiem na koniec IX i XII ubr. - oznaka kryzysu ekonomicznego. 2. OFERTY PRACY. W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie dysponował 818 ofertami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej, z czego 582 dotyczyły Miasta i Gminy Wschowa (w 2011 roku dysponowano ogółem 857 ofertami pracy, z czego 533 dotyczyło M i G Wschowa). Ze zgłoszonych ogółem ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej z terenu. M i G Wschowa: to oferty pracy, z czego 194 to oferty zamknięte i 246 otwarte (umożliwiające identyfikację pracodawcy), oferty to miejsca aktywizacji zawodowej czyli na prace społecznie użyteczne 31 oraz dotyczących staży 111. Z 582 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej z Miasta i Gminy Wschowa 110 dotyczyło sektora publicznego (117 ofert w 2011 roku), co stanowi 18,9% ogółu zgłoszonych ofert, 472 dotyczyły sektora prywatnego (416 w 2011 roku), co stanowi 81,1% ogółu ofert. Na pozostające w dyspozycji PUP 582 oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wydano osobom bezrobotnym w powyższym okresie 1062 skierowania (w 2011 roku 621), w tym 819 dot. ofert pracy, a 243 dotyczyło miejsc aktywizacji zawodowej. W wyniku wydanych skierowań 200 osób bezrobotnych uzyskało zatrudnienie dla porównania 211 osób roku. Największa liczba ofert pracy pochodziła od pracodawców sklasyfikowanych w sekcji PKD: - przetwórstwo przemysłowe, - handel hurtowy i detaliczny. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

4 W 2012 roku powstało 18 nowych podmiotów na terenie Miasta i Gminy Wschowa poprzez podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Głównie to działalność polegająca na świadczeniu usług: naprawy i konserwacji samochodów, handlu hurtowego i usług, elektrycznych, instalacji budowlanych, usług i produkcji w drewnie, projektowania, pielęgnacyjnych, fizykoterapeutycznych, ślusarsko - spawalniczych, informatyczno - reklamowych i prawniczych. Wszystkie utworzone podmioty kontynuują swą działalność gospodarczą, w dalszym ciągu zgodnie z zawartymi umowami. Nowe miejsca pracy zorganizowano w ilości 35 stanowisk pracy w podmiotach takich jak: PHU. E. Wójcik, "OAZA CLUB" Ł.Pytel, Fryzjerstwo Damsko-Męskie A. Płiciniak, Firma Handlowo Usługowa "MDS" M. Stawikowski, Kaja Elektronics D.Gbiorczyk, Firma Handlowa St. Plociniak, Uprawa Pieczarek T.Gościniak, KRS PHU R. Sliwa, BIMAR MEBLE R. Bieszczat, DELOS sp z o.o, FEL-GUM OPONY BŁ.Telicki, Firma Handlowa J. Semeniuk, PHU W.Wilczak, ELTOM T. Kruczyński, TiS Milewicz s.c. E. Milewicz, H. Milewicz, PPHU TAMO Sp. z o.o, Gospodarstwo Rolne Fic K., AUTO-BEN K.Karolczyk, PHU. GLASS-POL T. Dutka, Grekus M. Karolczyk, AUTO DIESEL SERWIS Preisner D., Stacja Paliw Płynnych W. Kmito,"TELGRA" Gr.Telicka. Do pozyskiwania nowych miejsc i ofert pracy wykorzystywane są wszelkie dostępne sposoby komunikacji oraz kontakty. Dla celów systematycznej obserwacji zjawisk zachodzących na rynku pracy pod względem kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy, zwiększenia efektywności organizowanych szkoleń oraz udostępnienia wyników badań władzom oświatowym i dyrekcja szkół dla korygowania poziomu i struktury kształcenia zawodowego opracowuje się ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wschowskim. Ranking sporządzany jest za okres półroczny i roczny. Podstawą opracowania powyższego rankingu są dane statystyczne gromadzone przez PUP. 3. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU. Kwota środków Funduszu Pracy wydatkowana na realizację w 2012 roku zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosiła tyś zł wobec 3.108,1 tyś zł w 2011 roku w ramach całego Powiatu Wschowskiego. Na rzecz Miasta i Gminy Wschowa przeznaczono w 2012 roku kwotę tyś złotych, a w 2011 roku tyś złotych. Należy przy tym zaznaczyć ze uzyskane środki w 2012 roku spływały do Urzędu Pracy głównie w III i IV kwartale, co też w znacznym stopniu ograniczało jego sprawną działalność. Podejmowane były działania w zakresie pozyskania kolejnych środków, w tym w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

5 VI, na realizację projektu Droga w przyszłość oraz innych programów dotyczące zwiększenie aktywności zawodowej osób poniżej 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z art. 49 ustawy. Struktura wydatków wg Instrumentów Rynku Pracy dla Powiatu Wschowskiego, w tym Miasta i Gminy Wschowa: Wyszczególnione Kwota w tyś. zł. POWIAT Kwota w tyś. zł GMINA Różni ca (tyś. zł) 2012 / / 2011 (4-5) [%] [%] POWIAT GMINA Środki na podjęcia działalności gospodarczej Refundacja kosztów wyposażenia (doposażenia) stan pracy 433,0 457,2 270,0 285,0-15,0 94,7% 94,7% 1 037,2 597,0 700,0 339,0 361,0 173,7% 206,5% Staże 897, ,6 521,0 895,10-374,1 63,8% 58,2% Szkolenia 531,8 336,5 324,47 199,30 125,2 158,0% 162,8% Roboty publiczne 202,4 115,9 167,38 66,80 100,6 174,6% 250,6% Przygotowanie zawodowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Prace interwencyjne 18,0 41,7 11,40 20,10-8,7 43,2% 56,7% Prace społeczno-użyteczne 82,1 77,4 31,31 29,30 2,01 106,1% 106,9% Inne wsparcia w ramach aktywnych form 55,9 75,8 36,36 44,20-7,8 73,7% 82,2% Razem 3 257, , , ,8 183,1 104,8% 109,7% Środki Funduszu Pracy na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku wynoszą tyś zł, zostały podzielone na zadania z uwzględnieniem wszystkich instrumentów rynku pracy, co pozwoli na aktywizację co najmniej 590 osób. W dniu roku Powiatowa Rada Zatrudnienia zaaprobowała dokonaną propozycję podziału. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

6 W ujęciu ilościowym aktywnymi formami objęto w 2012 oraz 2011 roku następującą ilość osób pozostających lub poszukujących pracy i tak: L.P. Instrumenty Rynku Pracy (liczba osób objętych działaniami) Ogółem w tym Miasto i Gmina Wschowa Różnica przyrost (+) /spadek (-) (5-6) WSCHOWA prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej refundacja koszt. wyposażenia stanowisk pracy 5. szkolenia staże przygotowanie zawodowe prace społeczno użyteczne Razem Różnica ( ) Ze środków Funduszu Pracy w 2012 roku ograniczono do niezbędnego minimum wsparcie organizacji prac interwencyjnych do 2 osób na rzecz realizacji robót publicznych (wzrost z 12 osób w 2011roku) do 23 osób, uznając potrzeby realizacji tych prac przez samorządy, w tym Urząd Miasta i Gminy Wschowa na poziomie 14 skierowanych bezrobotnych. 4. DODATKI AKTYWIZACYJNE, STYPENDIA Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH oraz POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH. a) W 2012 roku pozytywnie rozpatrzono 144 wnioski o dodatki aktywizacyjne złożone przez 140 osób, które podjęły zatrudnienie. Wypłacono dodatki na kwotę ,00 zł, w tym odpowiednio dla 75 osób z terenu Miasta i Gminy Wschowa, b) stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki i studiów podyplomowych wypłacana była w 2012 roku dla 3 osób na kwotę 2.252,13 zł, w tym z terenu Miasta i Gminy Wschowa dla 1 osoby. pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych nie była udzielana w 2011 zakończono wypłacanie rat pomocy na podstawie wniosków przyjętych do dnia r. (z tym dniem zakończono przyjmowanie wniosków). Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

7 5. SZKOLENIA. W 2012 roku skierowano na szkolenia 161 osób, (z czego 94 osoby z terenu Miasta i Gminy Wschowa), dodatkowo na studia podyplomowe 3 osoby. Zatrudnienie po szkoleniach dotychczas podjęło 68 osób co stanowi 37,8% ich efektywności. Egzaminy weryfikacyjne sfinansowano dla 6 osób, a w Klubie Pracy prowadzono szkolenia w których uczestniczyło 16 osób*) Szkolenia organizowane w okresie 2012 roku. Organizowane szkolenia z zakresu. Liczba osób Powiat UMG Wschowa Kierowcy w tym: kat. C, kat. CE, kat. D Kierowcy wózków jezdniowych. 5 2 Zawodowe, w tym: nowe technologie w budownictwie-4, Brukarz-7, Spawacz:-21, Operator koparko-ładowarki-8, Fryzjer-1, Kurs florystyczny I stopnia Handlowe: profesjonalny sprzedawca Administracja : podstawy rachunkowości. 2 2 Kursy dokształcające, w tym: Szkolenie podstawowe strażaka-4, Świadectwo kwalifikacji kierowcy-13, Kurs projektowania-1, Kurs palacza:-1, Razem: ( * dane dotyczące ilości osób biorących udział w szkoleniach z terenu Miasta i Gminy Wschowa) a) Ponadto Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP we Wschowie, świadczyło dla osób bezrobotnych z terenu powiatu usługi w postaci doradztwa zawodowego, wsparcia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i ich wykorzystania dla potrzeb zatrudnienia. Łącznie działaniami przez Klub Pracy objęto osób 145 bezrobotnych, dla których zorganizowano 32 jednodniowych zajęć aktywizacyjnych oraz 157 osób objęto indywidualnymi konsultacjami na temat metod aktywnego poruszania się na rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych. b) IPD tymi formami objęci są przede wszystkim bezrobotni rejestrujący się po raz pierwszy c) Przeprowadzono spotkania ze wszystkimi pracownikami zwalnianymi z pracy na wskutek przyczyn ekonomicznych tzw. zwolnień grupowych w firmie Stena ze Wschowy 2 krotnie tj.13 września i października 2012 roku z propozycjami wsparcia ze strony Urzędu Pracy, przy udziale przedstawicieli pracodawcy. Nie wskazano konkretnych oczekiwań, pracownicy otrzymali niezbędne informacje odnośnie rejestracji osoby bezrobotnej i przysługujących świadczeń. Z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zorganizowano przy współudziale: - Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej we Wschowie - I Festiwal Szkól i Doradztwa Zawodowego we Wschowie w dnu 16 marca 2012 roku, w którym uczestniczyło 12 jednostek oświatowych oraz poradni doradztwa zawodowego i Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

8 Dostarczając wielu pożytecznych informacji kształcącej się młodzieży nt. kształtowania kariery zawodowej oraz możliwości kształcenia w placówkach oświatowych na terenie powiatu. Impreza kontynuowana w bieżącym roku jako druga edycja. - Starosty Wschowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Wschowy, Sławy i Szlichtyngowej oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Oddział we Wschowie Powiatowe Prezentacje Gospodarcze Wschowa 2013, które odbyły się września 2012 roku we Wschowie. W imprezie uczestniczyło 26 wystawców przedsiębiorców prezentujących własne firmy oraz możliwości zatrudnienia pracowników w tym bezrobotnych. Prezentacje gospodarcze mają stworzyć naszej lokalnej społeczności możliwość poznania oferty usług i produktów firm, a firmom dać szansę na znalezienie partnerów wśród przedsiębiorstw działających na terenie powiatu jak również na promocji gospodarki i umocnieniu jej pozycji na mapie gospodarczej województwa lubuskiego. Impreza będzie kontynuowana wrześniu w bieżącym roku. 6. REALIZACJA ZADAŃ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EFS ORAZ WSZYSTKICH DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH WPŁYNĘŁA NA: a) Zmiany w poziomie bezrobocia. Zmiany w poziomie bezrobocia obserwuje się na napływie osób oraz ich wyrejestrowań, a szczególności rejestracji po raz pierwszy Obserwacje te prowadzą do stwierdzenia, że w ubr. ilości te malały stosunku do roku poprzedniego, Liczba nowo rejestrujących się w terenie Miasta i Gminy Wschowa Ogółem nowo- rejestrujący się w tym Razem w okresie po raz kolejny po raz pierwszy Ogółem W ciągu 2012 roku zarejestrowano 2088 osób w stosunku do 2066 bezrobotnych zarejestrowanych w 2011 roku. Największy napływ osób nowo rejestrujących się w 2012 roku odnotowano w miesiącu: styczniu 202 osoby, a najmniejszy w maju 117 osób, podobna sytuacja miała miejsce w 2010 roku. Należy zauważyć ze w okresie porównawczym następuje zmniejszenie osób rejestrujących się po raz kolejny spadek o 231 osób oraz po raz pierwszy spadek o 51 osób. Głównym czynnikiem powodującymi wyłączenia jest - zatrudnienie, które wykazuje, że w 2012 roku podjęcie pracy dokonało 757 osób wobec 761 w 2011 roku, osiągając poziom 37,2% w porównaniu do lat poprzednich tj. 2011/2010 wzrost o 1,2 %. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

9 Zatrudnienie bezrobotnych przy wsparciu środkami publicznymi (subsydiowane), utrzymuje się na poziomie 66 osób wobec 48 z roku 2011, natomiast niesubsydiowane zatrudnienie to 691 osób i jest niższe niż w 2011 roku wobec 713 osób. Innymi przyczynami wyłączenia jest brak gotowości do pracy, udział w aktywizacji zawodowej, szkoleniach itp. Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych - Gmina i Miasto Wschowa Ogółem wyrejestrowani w tym Razem podjęcie pracy: niesubsydiowanej z tego subsydiowanej inne przyczyny Zestawienie podjęć pracy w Powiecie Wschowskim w układzie miesięcy 2012 roku na tle Miasta i Gminy Wschowa przestawiono w załączniku tabela Nr 2, z prezentowanych danych wynika, że ogólna liczba podjęć pracy w powiecie wyniosła 1282, z czego 757 tj. 59% przypada z terenu Miasta i Gminy Wschowa wobec 761 w roku b) Zwolnienia grupowe: W 2012 odnotowano zwolnienia grupowe z firmy Stena" na łączną ilość 51 osób w całym roku głównie ze skutkiem wypowiedzeń na koniec roku. Ponadto w wielu przedsiębiorstwach odnotowywano bardzo liczne przypadki tzw. zawierania umów na czas określony bądź preferowano zatrudnienie na umowy cywilno-prawne. c) Wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiono w załączniku tabela Nr 3. Przedstawione dane wskazują, że na przestrzeni 2012 roku prezentowane kategorie osób bezrobotnych ulegały zmianom podobnym do tendencji poziomu bezrobocia w poszczególnych miesiącach, (od stycznia do października spadek po czym wzrost), ostatecznie na koniec roku nieznaczne zwiększenie do poziomu z przed roku. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

10 ZAKOŃCZENIE. Niekorzystne tendencje makroekonomiczne mające zasadniczy wpływ na rozwój przedsiębiorczości spowodowane kryzysem gospodarczym, odbiły się na lokalnym rynku pracy m.in. spadkiem ofert pracy popytem na pracowników, zwolnieniami pracowników bądź likwidacją lub ograniczeniem produkcji. Do najważniejszych działań na rok 2013 na rzecz zatrudnienia należy dokonać: - Priorytet 1. Poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności. Cel. Zwiększenie liczby miejsc pracy;. - Priorytet 2. Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Cel. Umożliwienie nabywania doświadczenia zawodowego przez młode osoby. - Priorytet 3. Promocja włączenia zawodowego i społecznego. Cel. Wzmocnienie motywacji osób w szczególnej sytuacji do reintegracji zawodowej oraz społecznej. Opracował: Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie Wschowa, marzec 2013 r Załączniki: Wykresy i tabele Nr 1,2,3. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

11 liczba bezrobotnych Załącznik Nr. 1 Poziom bezrobocia w Powiecie Wschowskim w latach Powiat Wschowski w 2012 r Powiat Wschowski w 2011 r styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paź-nik listopad grudzień Powiat Wschowski w 2012 r Powiat Wschowski w 2011 r

12 Załącznik Nr. 2 Pojęcia pracy w Mieście i Gminie Wschowa w 2012 roku 2012 rok Podjęcia pracy ogółem w Powiecie Wschowskim Gmina Wschowa podjęcia pracy, w tym: niesubstydiowane Gmina Wschowa substydiowane Gmina Wschowa styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM

13 Załącznik Nr 3 Wyszczególnienie Wybrane kategorie bezrobotnych w 2012 roku - Miasto i Gmina Wschowa Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZUU Informator o działalności Powiatowegoo Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok Grudziądz, marzec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 28 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych 1. Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 2. Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo