Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie 2011-2012."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie Marzec, 2013 rok.

2 WSTĘP. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia roku O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z póżn. zm) i realizuje zadania z zakresu polityki rynku pracy. Zadania te zostały rozszerzone Ustawą z dnia roku o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2009 roku Nr 115 poz. 964). Nadto cale spektrum działalności administracyjnej regulują przepisy Ustawy z dnia roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz z późn. zm). Przedkładana analiza opracowana została na danych gromadzonych i przetworzonych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. 1. POZIOM BEZROBOCIA. Na koniec 2012 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie wynosiła z obszaru Miasta i Gminy Wschowa 1400 osób wobec 1349 osób w 2011 roku. Poziom osób bezrobotnych w okresie w Powiecie Wschowskim obrazuje wykres - załącznik Nr 1. Kształtowanie się poziomu osób bezrobotnych na przestrzeni poszczególnych miesięcy lat przedstawia tabela. Z niżej wymienionych danych wynika, że przez 10 miesięcy 2012 roku tj od stycznia do października ilość osób zarejestrowanych osób bezrobotnych była niższa niż w tym samych miesiącach 2011 roku, co wynikło z różnych przyczyn nie mniej jednak na koniec roku stan ten wyniósł 1400 osób i był wyższy niż w roku poprzednim o 51 osób. Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w gminie Wschowa. Miasto M I E S I Ą C E i Gmina Wschowa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Różnica ( ) Informacja nt. rynku pracy i bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

3 Poziom bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w latach 2011 i Głównymi przyczynami wpływającymi na powyższy stan były: - słaba kondycja zatrudnieniowa lokalnych podmiotów gospodarczych. - realizacja umów krótkoterminowych w zakresie zatrudnienia. - odnotowane zwolnienia grupowe z firmy Stena w Wschowie ze skutkiem na koniec IX i XII ubr. - oznaka kryzysu ekonomicznego. 2. OFERTY PRACY. W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie dysponował 818 ofertami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej, z czego 582 dotyczyły Miasta i Gminy Wschowa (w 2011 roku dysponowano ogółem 857 ofertami pracy, z czego 533 dotyczyło M i G Wschowa). Ze zgłoszonych ogółem ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej z terenu. M i G Wschowa: to oferty pracy, z czego 194 to oferty zamknięte i 246 otwarte (umożliwiające identyfikację pracodawcy), oferty to miejsca aktywizacji zawodowej czyli na prace społecznie użyteczne 31 oraz dotyczących staży 111. Z 582 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej z Miasta i Gminy Wschowa 110 dotyczyło sektora publicznego (117 ofert w 2011 roku), co stanowi 18,9% ogółu zgłoszonych ofert, 472 dotyczyły sektora prywatnego (416 w 2011 roku), co stanowi 81,1% ogółu ofert. Na pozostające w dyspozycji PUP 582 oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wydano osobom bezrobotnym w powyższym okresie 1062 skierowania (w 2011 roku 621), w tym 819 dot. ofert pracy, a 243 dotyczyło miejsc aktywizacji zawodowej. W wyniku wydanych skierowań 200 osób bezrobotnych uzyskało zatrudnienie dla porównania 211 osób roku. Największa liczba ofert pracy pochodziła od pracodawców sklasyfikowanych w sekcji PKD: - przetwórstwo przemysłowe, - handel hurtowy i detaliczny. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

4 W 2012 roku powstało 18 nowych podmiotów na terenie Miasta i Gminy Wschowa poprzez podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Głównie to działalność polegająca na świadczeniu usług: naprawy i konserwacji samochodów, handlu hurtowego i usług, elektrycznych, instalacji budowlanych, usług i produkcji w drewnie, projektowania, pielęgnacyjnych, fizykoterapeutycznych, ślusarsko - spawalniczych, informatyczno - reklamowych i prawniczych. Wszystkie utworzone podmioty kontynuują swą działalność gospodarczą, w dalszym ciągu zgodnie z zawartymi umowami. Nowe miejsca pracy zorganizowano w ilości 35 stanowisk pracy w podmiotach takich jak: PHU. E. Wójcik, "OAZA CLUB" Ł.Pytel, Fryzjerstwo Damsko-Męskie A. Płiciniak, Firma Handlowo Usługowa "MDS" M. Stawikowski, Kaja Elektronics D.Gbiorczyk, Firma Handlowa St. Plociniak, Uprawa Pieczarek T.Gościniak, KRS PHU R. Sliwa, BIMAR MEBLE R. Bieszczat, DELOS sp z o.o, FEL-GUM OPONY BŁ.Telicki, Firma Handlowa J. Semeniuk, PHU W.Wilczak, ELTOM T. Kruczyński, TiS Milewicz s.c. E. Milewicz, H. Milewicz, PPHU TAMO Sp. z o.o, Gospodarstwo Rolne Fic K., AUTO-BEN K.Karolczyk, PHU. GLASS-POL T. Dutka, Grekus M. Karolczyk, AUTO DIESEL SERWIS Preisner D., Stacja Paliw Płynnych W. Kmito,"TELGRA" Gr.Telicka. Do pozyskiwania nowych miejsc i ofert pracy wykorzystywane są wszelkie dostępne sposoby komunikacji oraz kontakty. Dla celów systematycznej obserwacji zjawisk zachodzących na rynku pracy pod względem kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy, zwiększenia efektywności organizowanych szkoleń oraz udostępnienia wyników badań władzom oświatowym i dyrekcja szkół dla korygowania poziomu i struktury kształcenia zawodowego opracowuje się ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wschowskim. Ranking sporządzany jest za okres półroczny i roczny. Podstawą opracowania powyższego rankingu są dane statystyczne gromadzone przez PUP. 3. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU. Kwota środków Funduszu Pracy wydatkowana na realizację w 2012 roku zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosiła tyś zł wobec 3.108,1 tyś zł w 2011 roku w ramach całego Powiatu Wschowskiego. Na rzecz Miasta i Gminy Wschowa przeznaczono w 2012 roku kwotę tyś złotych, a w 2011 roku tyś złotych. Należy przy tym zaznaczyć ze uzyskane środki w 2012 roku spływały do Urzędu Pracy głównie w III i IV kwartale, co też w znacznym stopniu ograniczało jego sprawną działalność. Podejmowane były działania w zakresie pozyskania kolejnych środków, w tym w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

5 VI, na realizację projektu Droga w przyszłość oraz innych programów dotyczące zwiększenie aktywności zawodowej osób poniżej 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z art. 49 ustawy. Struktura wydatków wg Instrumentów Rynku Pracy dla Powiatu Wschowskiego, w tym Miasta i Gminy Wschowa: Wyszczególnione Kwota w tyś. zł. POWIAT Kwota w tyś. zł GMINA Różni ca (tyś. zł) 2012 / / 2011 (4-5) [%] [%] POWIAT GMINA Środki na podjęcia działalności gospodarczej Refundacja kosztów wyposażenia (doposażenia) stan pracy 433,0 457,2 270,0 285,0-15,0 94,7% 94,7% 1 037,2 597,0 700,0 339,0 361,0 173,7% 206,5% Staże 897, ,6 521,0 895,10-374,1 63,8% 58,2% Szkolenia 531,8 336,5 324,47 199,30 125,2 158,0% 162,8% Roboty publiczne 202,4 115,9 167,38 66,80 100,6 174,6% 250,6% Przygotowanie zawodowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Prace interwencyjne 18,0 41,7 11,40 20,10-8,7 43,2% 56,7% Prace społeczno-użyteczne 82,1 77,4 31,31 29,30 2,01 106,1% 106,9% Inne wsparcia w ramach aktywnych form 55,9 75,8 36,36 44,20-7,8 73,7% 82,2% Razem 3 257, , , ,8 183,1 104,8% 109,7% Środki Funduszu Pracy na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku wynoszą tyś zł, zostały podzielone na zadania z uwzględnieniem wszystkich instrumentów rynku pracy, co pozwoli na aktywizację co najmniej 590 osób. W dniu roku Powiatowa Rada Zatrudnienia zaaprobowała dokonaną propozycję podziału. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

6 W ujęciu ilościowym aktywnymi formami objęto w 2012 oraz 2011 roku następującą ilość osób pozostających lub poszukujących pracy i tak: L.P. Instrumenty Rynku Pracy (liczba osób objętych działaniami) Ogółem w tym Miasto i Gmina Wschowa Różnica przyrost (+) /spadek (-) (5-6) WSCHOWA prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej refundacja koszt. wyposażenia stanowisk pracy 5. szkolenia staże przygotowanie zawodowe prace społeczno użyteczne Razem Różnica ( ) Ze środków Funduszu Pracy w 2012 roku ograniczono do niezbędnego minimum wsparcie organizacji prac interwencyjnych do 2 osób na rzecz realizacji robót publicznych (wzrost z 12 osób w 2011roku) do 23 osób, uznając potrzeby realizacji tych prac przez samorządy, w tym Urząd Miasta i Gminy Wschowa na poziomie 14 skierowanych bezrobotnych. 4. DODATKI AKTYWIZACYJNE, STYPENDIA Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH oraz POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH. a) W 2012 roku pozytywnie rozpatrzono 144 wnioski o dodatki aktywizacyjne złożone przez 140 osób, które podjęły zatrudnienie. Wypłacono dodatki na kwotę ,00 zł, w tym odpowiednio dla 75 osób z terenu Miasta i Gminy Wschowa, b) stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki i studiów podyplomowych wypłacana była w 2012 roku dla 3 osób na kwotę 2.252,13 zł, w tym z terenu Miasta i Gminy Wschowa dla 1 osoby. pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych nie była udzielana w 2011 zakończono wypłacanie rat pomocy na podstawie wniosków przyjętych do dnia r. (z tym dniem zakończono przyjmowanie wniosków). Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

7 5. SZKOLENIA. W 2012 roku skierowano na szkolenia 161 osób, (z czego 94 osoby z terenu Miasta i Gminy Wschowa), dodatkowo na studia podyplomowe 3 osoby. Zatrudnienie po szkoleniach dotychczas podjęło 68 osób co stanowi 37,8% ich efektywności. Egzaminy weryfikacyjne sfinansowano dla 6 osób, a w Klubie Pracy prowadzono szkolenia w których uczestniczyło 16 osób*) Szkolenia organizowane w okresie 2012 roku. Organizowane szkolenia z zakresu. Liczba osób Powiat UMG Wschowa Kierowcy w tym: kat. C, kat. CE, kat. D Kierowcy wózków jezdniowych. 5 2 Zawodowe, w tym: nowe technologie w budownictwie-4, Brukarz-7, Spawacz:-21, Operator koparko-ładowarki-8, Fryzjer-1, Kurs florystyczny I stopnia Handlowe: profesjonalny sprzedawca Administracja : podstawy rachunkowości. 2 2 Kursy dokształcające, w tym: Szkolenie podstawowe strażaka-4, Świadectwo kwalifikacji kierowcy-13, Kurs projektowania-1, Kurs palacza:-1, Razem: ( * dane dotyczące ilości osób biorących udział w szkoleniach z terenu Miasta i Gminy Wschowa) a) Ponadto Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP we Wschowie, świadczyło dla osób bezrobotnych z terenu powiatu usługi w postaci doradztwa zawodowego, wsparcia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i ich wykorzystania dla potrzeb zatrudnienia. Łącznie działaniami przez Klub Pracy objęto osób 145 bezrobotnych, dla których zorganizowano 32 jednodniowych zajęć aktywizacyjnych oraz 157 osób objęto indywidualnymi konsultacjami na temat metod aktywnego poruszania się na rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych. b) IPD tymi formami objęci są przede wszystkim bezrobotni rejestrujący się po raz pierwszy c) Przeprowadzono spotkania ze wszystkimi pracownikami zwalnianymi z pracy na wskutek przyczyn ekonomicznych tzw. zwolnień grupowych w firmie Stena ze Wschowy 2 krotnie tj.13 września i października 2012 roku z propozycjami wsparcia ze strony Urzędu Pracy, przy udziale przedstawicieli pracodawcy. Nie wskazano konkretnych oczekiwań, pracownicy otrzymali niezbędne informacje odnośnie rejestracji osoby bezrobotnej i przysługujących świadczeń. Z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zorganizowano przy współudziale: - Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej we Wschowie - I Festiwal Szkól i Doradztwa Zawodowego we Wschowie w dnu 16 marca 2012 roku, w którym uczestniczyło 12 jednostek oświatowych oraz poradni doradztwa zawodowego i Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

8 Dostarczając wielu pożytecznych informacji kształcącej się młodzieży nt. kształtowania kariery zawodowej oraz możliwości kształcenia w placówkach oświatowych na terenie powiatu. Impreza kontynuowana w bieżącym roku jako druga edycja. - Starosty Wschowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Wschowy, Sławy i Szlichtyngowej oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Oddział we Wschowie Powiatowe Prezentacje Gospodarcze Wschowa 2013, które odbyły się września 2012 roku we Wschowie. W imprezie uczestniczyło 26 wystawców przedsiębiorców prezentujących własne firmy oraz możliwości zatrudnienia pracowników w tym bezrobotnych. Prezentacje gospodarcze mają stworzyć naszej lokalnej społeczności możliwość poznania oferty usług i produktów firm, a firmom dać szansę na znalezienie partnerów wśród przedsiębiorstw działających na terenie powiatu jak również na promocji gospodarki i umocnieniu jej pozycji na mapie gospodarczej województwa lubuskiego. Impreza będzie kontynuowana wrześniu w bieżącym roku. 6. REALIZACJA ZADAŃ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EFS ORAZ WSZYSTKICH DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH WPŁYNĘŁA NA: a) Zmiany w poziomie bezrobocia. Zmiany w poziomie bezrobocia obserwuje się na napływie osób oraz ich wyrejestrowań, a szczególności rejestracji po raz pierwszy Obserwacje te prowadzą do stwierdzenia, że w ubr. ilości te malały stosunku do roku poprzedniego, Liczba nowo rejestrujących się w terenie Miasta i Gminy Wschowa Ogółem nowo- rejestrujący się w tym Razem w okresie po raz kolejny po raz pierwszy Ogółem W ciągu 2012 roku zarejestrowano 2088 osób w stosunku do 2066 bezrobotnych zarejestrowanych w 2011 roku. Największy napływ osób nowo rejestrujących się w 2012 roku odnotowano w miesiącu: styczniu 202 osoby, a najmniejszy w maju 117 osób, podobna sytuacja miała miejsce w 2010 roku. Należy zauważyć ze w okresie porównawczym następuje zmniejszenie osób rejestrujących się po raz kolejny spadek o 231 osób oraz po raz pierwszy spadek o 51 osób. Głównym czynnikiem powodującymi wyłączenia jest - zatrudnienie, które wykazuje, że w 2012 roku podjęcie pracy dokonało 757 osób wobec 761 w 2011 roku, osiągając poziom 37,2% w porównaniu do lat poprzednich tj. 2011/2010 wzrost o 1,2 %. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

9 Zatrudnienie bezrobotnych przy wsparciu środkami publicznymi (subsydiowane), utrzymuje się na poziomie 66 osób wobec 48 z roku 2011, natomiast niesubsydiowane zatrudnienie to 691 osób i jest niższe niż w 2011 roku wobec 713 osób. Innymi przyczynami wyłączenia jest brak gotowości do pracy, udział w aktywizacji zawodowej, szkoleniach itp. Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych - Gmina i Miasto Wschowa Ogółem wyrejestrowani w tym Razem podjęcie pracy: niesubsydiowanej z tego subsydiowanej inne przyczyny Zestawienie podjęć pracy w Powiecie Wschowskim w układzie miesięcy 2012 roku na tle Miasta i Gminy Wschowa przestawiono w załączniku tabela Nr 2, z prezentowanych danych wynika, że ogólna liczba podjęć pracy w powiecie wyniosła 1282, z czego 757 tj. 59% przypada z terenu Miasta i Gminy Wschowa wobec 761 w roku b) Zwolnienia grupowe: W 2012 odnotowano zwolnienia grupowe z firmy Stena" na łączną ilość 51 osób w całym roku głównie ze skutkiem wypowiedzeń na koniec roku. Ponadto w wielu przedsiębiorstwach odnotowywano bardzo liczne przypadki tzw. zawierania umów na czas określony bądź preferowano zatrudnienie na umowy cywilno-prawne. c) Wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiono w załączniku tabela Nr 3. Przedstawione dane wskazują, że na przestrzeni 2012 roku prezentowane kategorie osób bezrobotnych ulegały zmianom podobnym do tendencji poziomu bezrobocia w poszczególnych miesiącach, (od stycznia do października spadek po czym wzrost), ostatecznie na koniec roku nieznaczne zwiększenie do poziomu z przed roku. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

10 ZAKOŃCZENIE. Niekorzystne tendencje makroekonomiczne mające zasadniczy wpływ na rozwój przedsiębiorczości spowodowane kryzysem gospodarczym, odbiły się na lokalnym rynku pracy m.in. spadkiem ofert pracy popytem na pracowników, zwolnieniami pracowników bądź likwidacją lub ograniczeniem produkcji. Do najważniejszych działań na rok 2013 na rzecz zatrudnienia należy dokonać: - Priorytet 1. Poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności. Cel. Zwiększenie liczby miejsc pracy;. - Priorytet 2. Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Cel. Umożliwienie nabywania doświadczenia zawodowego przez młode osoby. - Priorytet 3. Promocja włączenia zawodowego i społecznego. Cel. Wzmocnienie motywacji osób w szczególnej sytuacji do reintegracji zawodowej oraz społecznej. Opracował: Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie Wschowa, marzec 2013 r Załączniki: Wykresy i tabele Nr 1,2,3. Analiza rynku pracy w Mieście i Gminie Wschowa w okresie /10

11 liczba bezrobotnych Załącznik Nr. 1 Poziom bezrobocia w Powiecie Wschowskim w latach Powiat Wschowski w 2012 r Powiat Wschowski w 2011 r styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paź-nik listopad grudzień Powiat Wschowski w 2012 r Powiat Wschowski w 2011 r

12 Załącznik Nr. 2 Pojęcia pracy w Mieście i Gminie Wschowa w 2012 roku 2012 rok Podjęcia pracy ogółem w Powiecie Wschowskim Gmina Wschowa podjęcia pracy, w tym: niesubstydiowane Gmina Wschowa substydiowane Gmina Wschowa styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM

13 Załącznik Nr 3 Wyszczególnienie Wybrane kategorie bezrobotnych w 2012 roku - Miasto i Gmina Wschowa Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie 2011-2013 oraz I-III 2014 roku.

Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie 2011-2013 oraz I-III 2014 roku. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Informacja nt. rynku pracy i stanu bezrobocia w Mieście i Gminie Wschowa w okresie 2011- oraz I-III 2014 u. kwiecień, 2014. WSTĘP. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 SZCZYTNO, ul. Ogrodowa 17, tel/fax (0-89) 624-32-87, e-mail: olsz@praca.gov.pl, www.szczytno.up.gov.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy w Powiecie Wschowskim w okresie I-IX 2013 r /na tle lat 2011-2012/.

Analiza rynku pracy w Powiecie Wschowskim w okresie I-IX 2013 r /na tle lat 2011-2012/. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w Powiecie Wschowskim w okresie I-IX 2013 r /na tle lat 2011-/. PAŹDZIERNIK 2013 Analiza rynku pracy w Powiecie Wschowskim w okresie I-IX 2013 r /na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-400 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-60, fax. (075) 64-50-70 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Podsumowanie okresu od stycznia 2013 roku: 1) Wg stanu na koniec grudnia 2013 roku bezrobocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku stanu na koniec stycznia 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku stanu na koniec września 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Marzec 2012 (statystyka)

Marzec 2012 (statystyka) PUP Świdnica Źródło: http://praca.swidnica.pl/pl/urzad/statystykirynkupracy/statystyki212/5645,marzec212statystyka.html Wygenerowano: Piątek, 1 lutego 217, 16:25 Marzec 212 (statystyka) INFORMACJA SYGNALNA

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Stan i struktura bezrobocia w powiecie skarżyskim. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu stan na 30.09.2011r. Opracował: Dział Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku stanu na koniec listopada 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo