VOLKSWAGEN BANK POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VOLKSWAGEN BANK POLSKA"

Transkrypt

1 VOLKSWAGEN BANK POLSKA Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego kredytobiorców na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty stałego źródła dochodu / 7

2 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW NA WYPADEK ZGONU, NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA ORAZ UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU INDEKS SWU 05 VWB01 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców na Wypadek Zgonu, Niezdolności do Pracy, Poważnego Zachorowania lub Utraty stałego źródła dochodu (indeks SWU 05 VWB01), zwane dalej SWU VWB01, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców Polisa VWB 05, zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z firmą Volkswagen Bank Polska S.A., na mocy której Ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko Zgonu, Niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania Ubezpieczonych oraz do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców Polisa SWU VWB 05 UP, zawartej przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z firmą Volkswagen Bank Polska S.A., na mocy której Ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko Utraty stałego źródła dochodu Ubezpieczonych. Wypłata świadczenia przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczającego zwalnia Ubezpieczonych albo ich spadkobierców od obowiązku spłaty ciążących na nich zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie świadczenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 2. Użyte w niniejszych SWU VWB01 określenia oznaczają: 1) Deklaracja ubezpieczeniowa oświadczenie woli Kredytobiorcy, złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na formularzu Ubezpieczyciela stanowiącym odrębny dokument lub część Umowy kredytu, udostępnionym przez Ubezpieczającego, na mocy którego Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie Ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Ubezpieczenia; 2) Działalność gospodarcza oznacza prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we własnym imieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3) Dzień przystąpienia do ubezpieczenia dzień przekazania Ubezpieczającemu wypełnionej i podpisanej Deklaracji ubezpieczeniowej przez Kredytobiorcę, nie wcześniej jednak niż dzień uruchomienia Kredytu; 4) Dzień zajścia zdarzenia: a) w przypadku Zgonu dzień zgonu wskazany w akcie zgonu, b) w przypadku Niezdolności do pracy dzień wskazany w Orzeczeniu jako dzień wystąpienia niezdolności do pracy lub w przypadku braku wskazania tego dnia w Orzeczeniu, za dzień zajścia niezdolności do pracy uznaje się dzień wydania Orzeczenia, c) w przypadku Utraty stałego źródła dochodu dzień rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, wskazany w pisemnym dokumencie potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy, stosunku służbowego, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia; w przypadku osób fizycznych prowadzących własną Działalność gospodarczą dzień wyrejestrowania Działalności gospodarczej z odpowiedniej ewidencji, d) w przypadku Poważnego zachorowania dzień rozpoznania choroby lub przeprowadzenia zabiegu, w zależności od rodzaju Poważnego zachorowania, zgodnie z definicją pkt. 14) niniejszego ustępu; 5) Harmonogram pierwotny harmonogram spłat kredytu, stanowiący integralną część Umowy kredytu, ustalony i dołączony do Umowy kredytu w dniu jej zawarcia; 6) Kredyt kredyt z miesięcznym planem spłat udzielany Ubezpieczonemu na podstawie Umowy kredytu zawartej z Ubezpieczającym; 7) Kredyt balonowy kredyt, w którym harmonogram spłaty przewiduje jednorazową spłatę kapitału lub kapitału i odsetek na koniec okresu kredytowania albo w którym harmonogram spłaty oprócz rat kapitałowo-odsetkowych płaconych okresowo przewiduje dodatkowo spłatę raty balonowej (czyli części kapitału lub kapitału i odsetek) na koniec okresu kredytowania; 8) Kredytobiorca osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu. W rozumieniu niniejszych SWU VWB01 przez Kredytobiorcę należy rozumieć także Współkredytobiorcę; 9) Kredytodawca Ubezpieczający, Volkswagen Bank Polska S.A.; 10) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie nagłe, wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego powstałe w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 11) Niezdolność do pracy stan niesprawności spowodowany Nieszczęśliwym wypadkiem uniemożliwiający Ubezpieczonemu wykonywanie jakiejkolwiek pracy, podejmowanie jakiejkolwiek działalności przynoszącej dochód lub wynagrodzenie oraz, ze względu na niemożność samodzielnej egzystencji wymagający stałej lub długotrwałej opieki innej osoby, trwający przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty wypadku, potwierdzony stosownym orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS lub KRUS, z uwzględnieniem wyłączeń z Rozdziału 11 niniejszych SWU VWB01; 12) Ochrona ubezpieczeniowa ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Ubezpieczyciela danemu Ubezpieczonemu, na zasadach określonych w niniejszych SWU VWB01; 13) Okres ubezpieczenia czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczynający się w Dniu przystąpienia do ubezpieczenia a wygasa zgodnie z Rozdziałem 10 SWU VWB01; 14) Orzeczenie prawomocne orzeczenie lekarskie, wydane zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach dotyczące stanu zdrowia Ubezpieczonego, orzekające o całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji na okres co najmniej 6 miesięcy (orzeczenia na okresy krótsze niż 6 miesięcy nie podlegają sumowaniu), wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcę KRUS, komisję lekarską lub wyrok sądu; 15) Poważne zachorowanie co najmniej jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile jej stwierdzenie przez lekarza nastąpiło po dniu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Umowy, z uwzględnieniem wyłączeń z Rozdziału 11 niniejszych SWU VWB01: zawał serca martwica części mięśnia sercowego w następstwie przerwania dopływu krwi wykazana w wywiadzie przez występujące łącznie typowe objawy: długotrwałe bóle klatki piersiowej, nowe zmiany EKG charakterystyczne dla świeżo przebytego zawału serca oraz zwiększony poziom enzymów sercowych, udar mózgu nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych. Rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu, niewydolność nerek schyłkowe stadium choroby nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek, nowotwór (rak) guz złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek, potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym białaczkę, chłoniaka złośliwego, choroba Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak złośliwy oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów. Nie objęte są nowotwory będące wynikiem zakażenia wirusem HIV, nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz inne nowotwory skóry, przeszczep dużych narządów przeszczep następujących narządów: serce, płuca, wątroba lub trzustka, pod warunkiem, że Ubezpieczony jest biorcą lub wpisanie Ubezpieczonego przez właściwego lekarza specjalistę na Centralną Listę Biorców przeszczepów prowadzoną przez Instytut Transplantologii przy Akademii Medycznej w Warszawie lub prowadzoną przez inny zakład opieki zdrowotnej wyznaczony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w stosownym Zarządzeniu; 16) Rata kredytu Rata kapitałowo-odsetkowa kwota należna Kredytodawcy za dany miesiąc trwania Umowy kredytu, której wysokość oraz termin wpłaty wskazane są w Harmonogramie załączonym do Umowy kredytu, obejmująca kapitał oraz odsetki obliczone od nieprzeterminowanej części kapitału; / 7

3 17) Status bezrobotnego status uzyskany przez Ubezpieczonego po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, uprawniający Ubezpieczonego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych; 18) Świadczenie ubezpieczeniowe kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu lub Uposażonemu (zgodnie z postanowieniami niniejszych SWU VWB01), w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 19) Ubezpieczający Volkswagen Bank Polska S.A.; 20) Ubezpieczony Kredytobiorca objęty Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych SWU VWB01; 21) Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. lub Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce ( Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2); 22) Umowa kredytu Umowa kredytu zawarta pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Kredytodawcy; 23) Uposażony osoba upoważniona do otrzymania Świadczenia w przypadku Zgonu Ubezpieczonego; 24) Uprawniony osoba upoważniona do otrzymania Świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzeń innych niż Zgon Ubezpieczonego; 25) Utrata stałego źródła dochodu a) w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, stosunku służbowego, umowy zlecenia zdarzenie objęte ubezpieczeniem, polegające na utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego, stosunku służbowego, umowy zlecenie lub rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, zawartych z Ubezpieczonym na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonania określonej pracy, którego termin wygaśnięcia przypada po dacie spłaty kredytu zgodnie z Harmonogramem, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskuje Status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności w ramach niniejszych SWU VWB01; b) w przypadku osób fizycznych prowadzących Działalność gospodarczą wyrejestrowanie działalności gospodarczej spowodowane przyczynami ekonomicznymi, tj. w sytuacji, gdy: a. w okresie ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających Zdarzenie ubezpieczeniowe, przez co najmniej 6 miesięcy w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, Działalność gospodarcza przynosiła straty, lub b. łączny skumulowany wynik za ostatnie 6 miesięcy w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, bezpośrednio poprzedzających Zdarzenie ubezpieczeniowe, jest ujemny, lub c. osoba prowadząca Działalność gospodarczą rozwiązała umowę z głównym zleceniodawcą, który zapewniał co najmniej 60% wszystkich przychodów w ciągu ostatnich 6 miesięcy w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, bezpośrednio poprzedzających Zdarzenie Ubezpieczeniowe, a nadto Ubezpieczony prowadził Działalność gospodarczą ponad 24 miesiące oraz uzyskał Status bezrobotnego i prawo do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w niniejszych SWU VWB01; 26) Wiek liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia Ubezpieczonego. 27) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie wymienione w niniejszych SWU VWB01, które miało miejsce w Okresie ubezpieczenia, oraz którego zajście powoduje powstanie prawa do wnioskowania o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. 28) Zgon śmierć Ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny z uwzględnieniem wyłączeń z Rozdziału 11 niniejszych SWU VWB01. Rozdział 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonych oraz ryzyko Utraty przez Ubezpieczonego stałego źródła dochodów. 2. W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w razie zajścia następujących zdarzeń: Wariant A1 Zgon, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie Ubezpieczonego oraz Utrata stałego źródła dochodów, Wariant A2 Zgon, Niezdolność do pracy Ubezpieczonego oraz Utrata stałego źródła dochodów, Wariant A3 Zgon Ubezpieczonego oraz Utrata stałego źródła dochodów. 3. W razie zajścia zdarzenia przewidzianego w ust. 2 odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na wypłacie Uposażonemu lub Uprawnionemu, z zastrzeżeniem SWU VWB01, Świadczenia w wysokości określonej w Rozdziale 6. Rozdział 3 Objęcie ochroną ubezpieczeniową 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, będąca Kredytobiorcą głównym lub Współkredytobiorcą, której wiek łącznie z okresem kredytowania nie przekracza72 lat i której udzielono kredytu(ów) o łącznej kwocie kapitału nieprzekraczającej, w dniu objęcia ubezpieczeniem, PLN (w przypadku kilku Współkredytobiorców uwzględnia się kwotę wynikającą z podzielenia kwoty kredytu przez liczbę Współkredytobiorców), spełniająca warunki określone w ust. 2. Objęcie ubezpieczeniem Kredytobiorcy, któremu udzielono kredytu(ów) w wyższej łącznej kwocie kapitału wymaga każdorazowo zgody Ubezpieczyciela udzielonej na piśmie. 2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, o której mowa w ust. 1 jest, aby osoba ta: 1) zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu, 2) podpisała Deklarację ubezpieczeniową. 3. Liczba Ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach jednej Umowy kredytu nie może przekroczyć 4, przy czym w trakcie trwania Umowy kredytu Ubezpieczający nie może zgłosić do ubezpieczenia kolejnych osób, z zastrzeżeniem Rozdziału 6 ust.10. Rozdział 4 Początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Objęcie danej osoby Ochroną ubezpieczeniową oferowaną przez Ubezpieczyciela następuje po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego Rozdziału. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego rozpoczyna się: 1) w dniu zawarcia przez tę osobę Umowy kredytu w przypadku ubezpieczenia na wypadek Zgonu lub Niezdolności do pracy, 2) dziewięćdziesiątego dnia po dniu zawarcia Umowy kredytu w przypadku ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania, 3) dziewięćdziesiątego dnia po dniu zawarcia Umowy kredytu w przypadku ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub stosunku służbowego, umowy zlecenia, 4) sto osiemdziesiątego dnia po dniu zawarcia Umowy kredytu w przypadku ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących Działalność gospodarczą. Rozdział 5 Suma ubezpieczenia 1. W przypadku kredytu(ów) o łącznej kwocie kapitału nieprzekraczającej w dniu objęcia ubezpieczeniem kwoty PLN (dla jednej osoby) suma ubezpieczenia na wypadek Zgonu lub Niezdolności do pracy ubezpieczonego Kredytobiorcy, w poszczególnym dniu trwania Umowy kredytu, równa jest kapitałowi kredytu rozumianemu jako kwota kapitału kredytu udzielonego Ubezpieczonemu, wraz ze skredytowaną prowizją bankową, odsetkami wynikającymi z Harmonogramu, z kapitałem skredytowanej składki ubezpieczeniowej, oraz łącznie z innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu pozostającemu do spłaty w tym dniu, zgodnie z Harmonogramem. 2. W przypadku kredytu(ów) o łącznej kwocie kapitału przekraczającej w dniu objęcia ubezpieczeniem kwotę PLN (dla jednej osoby) suma ubezpieczenia na wypadek Zgonu lub Niezdolności do pracy ubezpieczonego Kredytobiorcy stanowi procent sumy ubezpieczenia, określonej w ust. 1, równy stosunkowi kwoty PLN do łącznej kwoty kapitału. 3. Suma ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania w przypadku kredytu(ów) o łącznej kwocie kapitału nieprzekraczającej w dniu objęcia ubezpieczeniem kwoty PLN (dla jednej osoby) równa jest 6-krotności Raty kapitałowo-odsetkowej zgodnie z Harmonogramem, jednak nie więcej niż pozostałe do spłaty zadłużenie zgodnie z tym Harmonogramem, licząc od zajścia Poważnego zachorowania. Jeżeli w Harmonogramie występuje rata balonowa, jej kwota nie jest podstawą do ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia / 7

4 4. Suma ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania w przypadku kredytu(ów) o łącznej kwocie kapitału przekraczającej w dniu objęcia ubezpieczeniem kwotę PLN (dla jednej osoby) stanowi procent sumy ubezpieczenia, określonej w ust. 3, równy stosunkowi kwoty PLN do łącznej kwoty kapitału. 5. Suma ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu równa jest 6-ciu ratom kapitałowo-odsetkowym zgodnie z Harmonogramem, jednak nie więcej niż liczba rat jaka pozostała do spłaty zgodnie z Harmonogramem, przypadającym do zapłaty po 30 dniach od daty zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. Suma ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu nie może przekroczyć kwoty PLN. Jeżeli w Harmonogramie występuje rata balonowa, jej kwota nie jest podstawą do ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia. W przypadku wypłaty roszczenia, jezeli ostatnie miesięczne świadczenie do wypłaty będzie przypadać zgodnie z Harmonogramem na ratę balonową to wysokość tego świadczenia będzie równa przedostatniej racie kredytu określonej zgodnie z Harmonogramem. Rozdział 6 Wysokość świadczeń 1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach Wariantu A1, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie równe: a) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego jednorazowo 70% sumy ubezpieczenia na wypadek Zgonu, której wysokość określona jest w Rozdziale 5; b) w przypadku Niezdolności do pracy Ubezpieczonego jednorazowo 70% sumy ubezpieczenia na wypadek Niezdolności do pracy, której wysokość określona jest w Rozdziale 5; c) w przypadku Poważnego zachorowania Ubezpieczonego jednorazowo Świadczenie, którego wysokość określona jest w Rozdziale 5. d) w przypadku Utraty źródła dochodu miesięcznie jednej Racie kapitałowo-odsetkowej przez okres 6-ciu miesięcy. Maksymalna wysokość Świadczenia miesięcznego z tytułu Utraty stałego źródła dochodu wynosi 3000 PLN. 2. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach Wariantu A2, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie równe: a) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego jednorazowo 80% sumy ubezpieczenia na wypadek Zgonu, której wysokość określona jest w Rozdziale 5; b) w przypadku Niezdolności do pracy Ubezpieczonego jednorazowo 80% sumy ubezpieczenia na wypadek Niezdolności do pracy, której wysokość określona jest w Rozdziale 5; c) w przypadku Utraty źródła dochodu miesięcznie jednej Racie kapitałowo-odsetkowej przez okres 6 miesięcy. Maksymalna wysokość Świadczenia miesięcznego z tytułu Utraty stałego źródła dochodu wynosi 3000 PLN. 3. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach Wariantu A3, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie równe: a) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego jednorazowe Świadczenie równe 100% sumy ubezpieczenia na wypadek Zgonu, której wysokość określona jest w Rozdziale 5; b) w przypadku Utraty źródła dochodu miesięcznie jednej Racie kapitałowoprzez okres 6 miesięcy. Maksymalna wysokość Świadczenia miesięcznego z tytułu Utraty stałego źródła dochodu wynosi 3000 PLN. 4. Wysokość Świadczenia z tytułu Niezdolności do pracy ustalana jest na dzień, w którym wydane zostało przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Orzeczenie określające stan zdrowia Ubezpieczonego jako niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. W przypadku zaś, gdy zgodnie z Orzeczeniem niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji powstała przed datą wydania Orzeczenia, wysokość Świadczenia ustalana jest na dzień wystąpienia tejże niezdolności. 5. Wysokość Świadczenia z tytułu Poważnego zachorowania Ubezpieczonego ustalana jest na dzień, w którym rozpoznano chorobę lub przeprowadzono zabieg, w zależności od rodzaju Poważnego zachorowania. 6. W przypadku Zgonu Ubezpieczonego w okresie 28 dni od dnia zajścia Poważnego zachorowania Świadczenie z tytułu Zgonu Ubezpieczonego zostanie pomniejszone o kwotę Świadczenia wypłaconego z tytułu Poważnego zachorowania, jeżeli Zgon był następstwem Poważnego zachorowania. 7. W przypadku Świadczenia z tytułu Utraty stałego źródła dochodu Ubezpieczyciel wypłaci pierwsze Świadczenie danemu Ubezpieczonemu po upływie 60 dni nieprzerwanego posiadania przez niego Statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w wysokości jednej Raty kapitałowo-odsetkowej wskazanej w Harmonogramie spłat, która przypadała do spłaty po 30 dniach nieprzerwanego posiadania przez niego Statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli w tym okresie do spłaty przypadały dwie Raty kapitałowo-odsetkowe Ubezpieczyciel wypłaci ratę, której data zapadalności jest wcześniejsza, natomiast drugą z rat Ubezpieczyciel wypłaci w kolejnych 30 dniach nieprzerwanego posiadania przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 8. W przypadku, gdy po upływie 60 dni, o których mowa w ust. 7 Ubezpieczonemu nadal przysługuje Status bezrobotnego, Ubezpieczyciel wypłaci danemu Ubezpieczonemu Świadczenie po każdych kolejnych 30 dniach nieprzerwanego posiadania przez niego Statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w wysokości jednej Raty kapitałowo-odsetkowej wskazanej w Harmonogramie spłat, która przypada do spłaty w okresie tych 30 dni posiadania Statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli w tym okresie do spłaty przypadały dwie Raty kapitałowo-odsetkowe Ubezpieczyciel wypłaci ratę, której data zapadalności jest wcześniejsza, natomiast drugą z rat Ubezpieczyciel wypłaci w kolejnych 30 dniach nieprzerwanego posiadania przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 9. W przypadku zajścia zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową przed opłaceniem składki za miesiąc, w którym zaszło to zdarzenie, Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie ulega pomniejszeniu o kwotę niezapłaconej składki ubezpieczeniowej, natomiast Ubezpieczający zobowiązany jest do jej opłacenia w pełnej wymaganej wysokości. 10. W przypadku objęcia Ochroną ubezpieczeniową więcej niż jednej osoby w ramach jednej Umowy kredytu, wysokość Świadczeń określonych w niniejszym rozdziale dzielona jest proporcjonalnie do liczby Ubezpieczonych. Rozdział 7 Uprawnienie do świadczenia i wypłata świadczenia 1. Świadczenia z tytułu zajścia zdarzeń objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, wypłacane są osobie Uposażonej lub Uprawnionej do otrzymania Świadczenia. 2. Wniosek o realizację Świadczenia wraz z odpowiednimi dokumentami Ubezpieczony, Uposażony lub Uprawniony jest zobowiązany zgłosić Ubezpieczycielowi niezwłocznie po powzięciu informacji o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 3. Wniosek o wypłatę świadczenia Ubezpieczyciel rozpatruje najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia. 4. Gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie będzie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel spełni w terminie, o którym mowa w ust Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia: 1) W przypadku Zgonu: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta zgonu), d) Deklaracja ubezpieczeniowa, e) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia (np. dokumentacja medyczna z leczeniaw placówce podstawowej opieki zdrowotnej i ze szpitala, protokół lub raport policyjny z miejsca wypadku lub decyzja o umorzeniu śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w przypadku zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku). 2) W przypadku niezdolności do pracy: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające stan zdrowia Ubezpieczonego jako trwałą i całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji, c) zaświadczenie od lekarza potwierdzające niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku, d) Deklaracja ubezpieczeniowa, e) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia / 7

5 (np. dokumentacja medyczna z leczenia w placówce podstawowej opieki zdrowotnej i ze szpitala, protokół lub raport policyjny z miejsca wypadku lub decyzja o umorzeniu śledztwa prowadzonego przez prokuraturę). 3) W przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczonego: a) zgłoszenie roszczenia o świadczenie, b) dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego, c) Deklaracja ubezpieczeniowa, d) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia (np. dokumentacja medyczna z leczenia w placówce podstawowej opieki zdrowotnej i ze szpitala). 4) W przypadku Utraty stałego źródła dochodu przez Ubezpieczonego: a) zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, b) Deklaracja ubezpieczeniowa, c) Świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia lub kopia oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy w odniesieniu do osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, stosunku służbowego, umowy zlecenia, d) zaświadczenie o uzyskaniu Statusu bezrobotnego wraz z datą od kiedy przysługuje Ubezpieczonemu prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, e) oświadczenie Ubezpieczonego o zaprzestaniu prowadzenia Działalności gospodarczej (w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących Działalność gospodarczą): a. z powodu ponoszenia strat w okresie ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających Zdarzenie ubezpieczeniowe, przez co najmniej 6 miesięcy w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, lub b. w przypadku, gdy łączny skumulowany wynik z prowadzonej Działalności gospodarczej za ostatnie 6 miesięcy, bezpośrednio poprzedzających Zdarzenie ubezpieczeniowe, prowadzenia Działalności gospodarczej jest ujemny, lub c. z powodu rozwiązania umowy z głównym zleceniodawcą, który zapewniał co najmniej 60% wszystkich przychodów Działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających Zdarzenie ubezpieczeniowe, wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi opisaną przyczynę zaprzestania prowadzenia Działalności gospodarczej (np.: księga przychodów i rozchodów prowadzonej działalności, odpowiednie deklaracje PIT wraz z potwierdzeniem ich złożenia); f) zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości w przypadku osób fizycznych prowadzących Działalność gospodarczą, g) ewentualnie inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: h) kopię zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego posiadanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz statusu bezrobotnego w ostatnim dniu danego okresu. 6. O przysługującym Świadczeniu Ubezpieczyciel poinformuje Uprawnionego w terminie siedmiu dni od daty podjęcia decyzji o wypłacie Świadczenia. 7. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym zgłaszającego roszczenie na piśmie w terminach wskazanych w ust. 3 i 4, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniające całkowitą bądź częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja Ubezpieczyciela będzie zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Rozdział 8 Obowiązki Ubezpieczonego 1. Ubezpieczony, pod rygorem utraty prawa do Świadczenia, powinien w razie potrzeby poddać się leczeniu bez zbędnego opóźnienia, postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i w razie uzasadnionej prośby Ubezpieczyciela poddać się badaniom lekarskim na koszt Ubezpieczyciela u lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela. Informacje dotyczące wyników badań, udzielone Ubezpieczycielowi, będą wykorzystane jedynie dla potrzeb prawnych lub związanych z zarządzaniem ubezpieczeniem. 2. Ubezpieczyciel może żądać przeprowadzenia badania lekarskiego w celu akceptacji ryzyka lub przyznania Świadczenia, przy czym koszty tych badań zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela. 3. Udzielenie przez Ubezpieczonego lub zgłaszającego roszczenie odpowiedzi niezgodnych z prawdą lub niekompletnych stanowi podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia, po wezwaniu do złożenia wyjaśnień i usunięcia braków w dokumentacji. Rozdział 9 Rezygnacja Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w trakcie trwania ochrony 1. Ubezpieczony może zrezygnować z Ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu pisemną rezygnację. 2. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu składkę za niewykorzystany Okres ubezpieczenia. Rozdział 10 Wygaśnięcie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w stosunku do każdego Ubezpieczonego: 1) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 72 lata, 2) w ostatnim dniu miesiąca, w którym kończy się okres ubezpieczenia trwający maksymalnie 84 miesiące, 3) o godz. 24:00 w dniu określonym w Harmonogramie jako dzień spłaty ostatniej Raty kapitałowo-odsetkowej, 4) po upływie maksymalnie dwunastu miesięcy od daty przewidzianej w Harmonogramie jako dzień spłaty ostatniej Raty kapitałowo-odsetkowej, w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela wniosku o przedłużenie okresu ubezpieczenia w przypadku zawieszenia spłaty kredytu zgodnie z art Ustawy z dnia r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002, Nr 21, poz 205), 4) w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego w terminie, określonym w umowie ubezpieczenia, 5) w dniu wypłaty świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu Zgonu lub z tytułu Niezdolności do pracy Ubezpieczonego, 6) w odniesieniu do Niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa od dnia, w którym lekarz orzecznik wydał Orzeczenie o trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy i do samodzielnej egzystencji lub Ubezpieczony nabył uprawnienia do renty z ubezpieczenia społecznego, 7) w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania w dniu wypłaty Świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu Poważnego zachorowania, 8) w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu w dniu wypłaty 6-tego Świadczenia miesięcznego z tytułu Utraty stałego źródła dochodu lub w dniu osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego, 9) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony zrezygnował z ubezpieczenia, 10) w dniu rozwiązania Umowy kredytu przed terminem, na który przypadał termin spłaty ostatniej Raty kapitałowo-odsetkowej przewidziany w Harmonogramie (wcześniejsza spłata). Rozdział 11 Wyłączenia odpowiedzialności 1. W przypadku Zgonu, Niezdolności do pracy oraz Poważnego zachorowania odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku, gdy zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło w związku z: 1) Samobójstwem, które miało miejsce w ciągu dwóch pierwszych lat od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 2) działaniem Ubezpieczonego po spożyciu alkoholu, jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekraczało poziom 0,2 lub obecność w wydychanym powietrzu przekraczała poziom 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, 3) aktami wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwem w zamieszkach, przestępstwach lub wykroczeniach, aktach terroryzmu lub sabotażu, 4) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), / 7

6 5) w przypadku ubezpieczenia na wypadek zgonu następstwami i konsekwencjami wypadków lub chorób stwierdzonych przez lekarza lub leczonych w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty objęcia ubezpieczeniem na wypadek zgonu, 6) nieuzasadnionym nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek z wypadkiem, 7) zdarzeniami powstałymi podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym itp.), 8) udziału w zawodach oraz wyczynowego i rekreacyjnego uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe lub motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, spadochronowe, na linie, sporty walki; 9) uczestnictwem w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, 10) zakażeniem wirusem HIV lub chorobą AIDS w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, 11) próbą samobójczą, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego. 2. W przypadku Utraty stałego źródła dochodu odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło wskutek: - w odniesieniu do osób fizycznych: 1) rozwiązania stosunku służbowego, stosunku pracy, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia nastąpiło w okresie pierwszych 90 dni, licząc od przystąpienia Kredytobiorcy do ubezpieczenia; 2) zakończenia stosunku służbowego, stosunku pracy, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, przez Ubezpieczonego; 3) rozwiązania stosunku służbowego, stosunku pracy, kontraktu menadżerskiego za porozumieniem stron, w rozumieniu przepisów prawa pracy lub innych przepisów prawa regulujących dany stosunek, chyba że porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a Ubezpieczony otrzymał zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku służbowego, umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Stałego Źródła Dochodu względem tego Ubezpieczonego, 4) rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menadżerskiego przez pracodawcę bez wypowiedzenia, na podstawie przepisów prawa polskiego, - w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących Działalność gospodarczą: 1) usiłowania popełnienia lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego; 2) zaprzestania prowadzenia Działalności gospodarczej przez Kredytobiorcę z innych powodów niż ekonomiczne opisane w Rozdziale 1 ust. 2 pkt. 24 ppkt. c). 3) zaprzestania prowadzenia Działalności gospodarczej przez Kredytobiorcę w okresie pierwszych 180 dni, licząc od dnia objęcia Ochroną ubezpieczeniową. Rozdział 12 Przedawnienie roszczeń 1. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia ulegają przedawnieniom z upływem 3 lat. Rozdział 13 Sposób i tryb składania reklamacji 1. Ubezpieczającemu oraz Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia na działania lub decyzje Ubezpieczyciela podejmowane w ramach wykonywania postanowień Umowy Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na skargę lub zażalenie, o których mowa w ust. 1, na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 3. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać pisemnego potwierdzenia skarg lub zażaleń złożonych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 4. W celu ostatecznego rozstrzygnięcia, osoba zainteresowana może wnieść skargę lub zażalenie do Zarządu Ubezpieczyciela lub Dyrekcji. 5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odwołania do Rzecznika Ubezpieczonych lub do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów. Rozdział 14 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Sprawy sporne, wynikające ze stosunku ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWU VWB01 mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej / 7

7 ŠKODA Finance to oferta wyspecjalizowanych podmiotów: Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Dedykowana jest samochodom marki ŠKODA. Obejmuje pełne spektrum usług: finansowanie pojazdów i przedsięwzięć oraz ubezpieczenia. Klienci ŠKODA Finance mogą również korzystać z bankowości elektronicznej Volkswagen Bank direct. Polskie spółki należą do holdingu Volkswagen Financial Services AG, który od ponad 60 lat świadczy swoim Klientom usługi finansowe, działając w ponad 35 krajach, na wszystkich kontynentach

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW O INDEKSIE TIMB/CARCPI_3_1.0/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW O INDEKSIE TIMB/CARCPI_3_1.0/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW O INDEKSIE TIMB/CARCPI_3_1.0/2015 RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Sygma Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka zgonu, całkowitej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/03) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/03) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/03), zwane dalej WU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO LEASINGOBIORCÓW W CARDIF POLSKA S.A Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców (indeks EFL/01car),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

4. Wysokość składki i częstotliwości jej pobierania. art. 9

4. Wysokość składki i częstotliwości jej pobierania. art. 9 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Utrata Pracy/Bezpieczne rachunki o indeksie RCIB/CARCPI_5_1.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych SWU

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

BNPP/CARDCPI_3_1.1/2015

BNPP/CARDCPI_3_1.1/2015 KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS M/05)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS M/05) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS M/05) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców Biznes raty (indeks M/05), zwane dalej WU/M/05,

Bardziej szczegółowo

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_2.2/2015

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_2.2/2015 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców/ Pożyczkobiorców Indeks: SWU BZ WBK L/CARCPI_5_2.2/2015 zawartej w dniu 01-01-2016r pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje Rozdział 1. Definicje WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) aktywacja karty - zmiana statusu karty z nieaktywnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_1.2/2015,

SWU BZ WBK L/CARCPI_5_1.2/2015, Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców Indeks: SWU BZ WBK L/CARCPI_5_1.2/2015, zawartej w dniu 01-01-2016r pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska, a BZ WBK Leasing

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Informacja do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015 Poniższa tabela prezentuje wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU.

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU. KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU.

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU. KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW INDEKS: SYGMA/03/2011 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców, oznaczone indeksem SYGMA/03/2011 mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo