METODA PRZEPŁYWÓW NA RYNKU PRACY (IOA) I SZACOWANIE BEZROBOCIA RÓWNOWAGI W BADANIACH AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI WIEJSKIEJ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODA PRZEPŁYWÓW NA RYNKU PRACY (IOA) I SZACOWANIE BEZROBOCIA RÓWNOWAGI W BADANIACH AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI WIEJSKIEJ 1"

Transkrypt

1 Włodzimierz Kołodziejczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznani Katedra Finansów i Rachnkowości METODA PRZEPŁYWÓW NA RYNKU PRACY (IOA) I SZACOWANIE BEZROBOCIA RÓWNOWAGI W BADANIACH AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI WIEJSKIEJ 1 Streszczenie: Celem artykł jest prezentacja możliwości zastosowania do badania rynk pracy dostępnego dla ldności wiejskiej wybranych metod analizy dynamicznej. Skpiono się przede wszystkim na elementach metody przepływów na rynk pracy Inflow-Otflow Analysis (IOA) 2 oraz na metodzie szacowania poziom równowagi na podstawie analizy wielkości przepływów między poszczególnymi stanami aktywności ekonomicznej ldności, opracowanej przez The Centre for Economic Policy Research (CEPR) 3. Poprzez obliczenie stóp przepływów i poziom równowagi dla poszczególnych, wyodrębnionych ze względ na wybrane cechy grp ldności wiejskiej, zbadanie zmian ich wartości w czasie oraz porównanie z wynikami zyskanymi dla innych grp ldności (np. mieszkańców miast) można przeprowadzić wnioskowanie dotyczące determinant zmiany stan aktywności ekonomicznej oraz charakter (strktralnego lb koninktralnego) występjącego. Taka informacja jest niezbędna, aby prawidłowo dobrać metody przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zachodzącym na rynk pracy i możliwia skteczniejsze poszkiwanie rozwiązań mających na cel poprawę sytacji zawodowej i ekonomicznej mieszkańców wsi. Zastosowanie metod dynamicznych nie może skłaniać do całkowitego odejścia od tradycyjnego sposob przeprowadzania badań. Wydaje się, że najlepsze i najbardziej pełne wyniki można zyskać poprzez połączenie analizy tradycyjnej z dynamiczną. Słowa klczowe: aktywność ekonomiczna ldności wiejskiej, metoda przepływów na rynk pracy, bezrobocie równowagi. Abstract: The aim of the paper is to discss the applicability of selected methods of dynamic analysis in examination of labor market available to the rral poplation. The paper focses on some isses of labor market flows method called Inflow-Otflow Analysis (IOA) 4, as well as the method of estimating the level of natral nemployment on the basis of the size of flows between the different states of economic activity, developed by The Centre for Economic Policy Research ( CEPR ) 5. By calclating flow rates and natral nemployment level for selected grops of rral poplation, examining the changes in their vale over time and comparing to the reslts for other poplation grops (eg. rban residents), it is possible to draw conclsions abot the determinants of changes in economic activity and character (strctral or cyclical) of nemployment. This information is necessary to correctly choose the methods of conteracting the negative phenomena on the labor market and allow more efficient searching for soltions aimed at improving the economic and employment sitation of rral poplation. The application of dynamic methods can not lead to discontination of the conventional way of research. It appears that the best and most complete reslts can be obtained by combination of the conventional analysis with the dynamic one. Keywords: economic activity of rral poplation, Inflow-Otflow Analysis, natral nemployment Wstęp Badania rynk pracy dostępnego dla ldności wiejskiej koncentrowały się przez wiele lat na analizie wskaźników dotyczących demografii, sytacji ekonomicznej i zawodowej, związków z rolnictwem, przeprowadzanej zwykle w odniesieni do ogólnej sytacji gospodarczej i społecznej na wsi. Badania były prowadzone w jęci statycznym lb opisywano zmiany dokonjące się w pewnej perspektywie czasowej. Stosowano przy tym metodę deskryptywną, statystyki opisowe lb bardziej zaawansowane metody statystyczne, w tym modelowanie ekonometryczne. Podejście takie dostarczało wiel wartościowych informacji i pozwalało na formłowanie istotnych wniosków dotyczących przedmiot tych badań, pomocnych również w planowani i realizacji polityki gospodarczej, zwłaszcza w odniesieni do obszarów wiejskich. Jednak równocześnie prowadzone w taki sposób analizy narzcały istotne ograniczenia, polegające zwłaszcza na trdnościach związanych z określaniem związków przyczynowo-sktkowych i formłowaniem wniosków dotyczących mniejszych obszarów lb grp ldności. Równie ważną przeszkodą był brak możliwości precyzyjnego określenia determinant kształtjących występjące na wsi zjawiska, zwłaszcza w odniesieni do ich podział na związane z charakterystyką ldności wiejskiej i lokalnych rynków pracy oraz na dotyczące 1 Praca nakowa finansowana ze środków na nakę Ministerstwa Naki i Szkolnictwa Wyższego w latach , w ramach projekt badawczego nr NN , nt.: Determinanty aktywności ekonomicznej ldności wiejskiej w Polsce. Możliwości pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodów. 2 Unemployment: Choices for Erope, CEPR London, Unemployment: Choices for op. cit. 4 Unemployment: Choices for op. cit. 5 Unemployment: Choices for op. cit.

2 koninktry na rynk dóbr i słg. W tym zakresie tradycyjne podejście do badania rynk pracy dostępnego dla ldności wiejskiej okazało się niewystarczające. Konieczne było zatem zastosowanie innych metod i podejść badawczych. Celem artykł jest próba zaprezentowania możliwości zastosowania wybranych metod analizy dynamicznej do badania rynk pracy dostępnego dla ldności wiejskiej. Skpiono się przede wszystkim na elementach metody przepływów na rynk pracy Inflow-Otflow Analysis (IOA) 6 oraz na metodzie szacowania poziom równowagi na podstawie analizy wielkości przepływów między poszczególnymi stanami aktywności ekonomicznej ldności, opracowanej przez The Centre for Economic Policy Research (CEPR) 7. Obszar badań Aktywność ekonomiczna jest natralną cechą ldności, nierozerwalnie związaną z fnkcjonowaniem jednostek ldzkich i gospodarstw domowych. Jest ona w swej istocie tym samym, czym dla ldzi pierwotnych było polowanie i zbieractwo sensem aktywności ekonomicznej jest pozyskiwanie przez jednostkę lb gospodarstwo domowe środków do przeżycia i społecznego fnkcjonowania 8. Aktywność ekonomiczna ldności określa zachowanie ldności w wiek 15 i więcej lat w odniesieni do pozyskiwania źródeł trzymania podstawowe kryterim identyfikacji stanowi fakt wykonywania, poszkiwania lb podejmowania pracy lb zaniechania wysiłków w tym kiernk. W Polsce za aktywne ekonomicznie waża się wszystkie osoby w wiek 15 i więcej lat, natomiast jako nieaktywne ekonomicznie określane są osoby młodsze niż 15 lat. W zbiorowości osób aktywnych ekonomicznie wyróżnia się aktywnych zawodowo i biernych zawodowo. Do aktywnych zawodowo zalicza się wszystkich pracjących i bezrobotnych. Do biernych zawodowo zalicza się wszystkie osoby, których nie można zakwalifikować jako pracjące lb bezrobotne. Obowiązjące w Polsce kryteria, na podstawie których poszczególne osoby są klasyfikowanie jako pracjące lb bezrobotne nie są spójne. Istnieją dwa podstawowe sposoby definiowania tych osób: 1) wedłg kryteriów przyjętych w prowadzonym przez GUS Badani Aktywności Ekonomicznej Ldności BAEL 9, definije się m.in. pojęcia: aktywni ekonomicznie, aktywni zawodowo, pracjący, bezrobotni, bierni zawodowo. 2) wedłg kryteriów stosowanych przez Urzędy Pracy, zapisanych w Ustawie o przeciwdziałani bezroboci i instytcjach rynk pracy 10, definije się pojęcia związane z pracą i bezrobociem, jednak brak jest definicji aktywności ekonomicznej, zawodowej, pracjących i biernych zawodowo. W związk z powyższym, w analizie zmian stan aktywności ekonomicznej ldności nie jest w zasadzie możliwe stosowanie kryteriów stawowych, natomiast ze względ na obowiązjący aparat pojęciowy oraz konstrkcję i sposób prowadzenia badania BAEL, informacje zyskane na jego podstawie stanowią cenne źródło danych do obliczeń. Wiel atorów żywa określenia wiejski rynek pracy 11. Jednak należy mieć świadomość, że ograniczenie terytorialne odgrywa coraz mniejszą rolę w kształtowani aktywności ekonomicznej ldności wiejskiej. Ldność wiejska migrje na terenie kraj i za granicę, dojeżdża do pracy do miejscowości oddalonych często o wiele kilometrów i w coraz większym stopni korzysta ze środków komnikacji elektronicznej, dzięki czem może wykonywać pracę poza siedzibą pracodawcy. Ponadto zjawisko sbrbanizacji w otoczeni dżych ośrodków miejskich, zmiana miejsca stałego zameldowania części ldności miejskiej z miasta na podmiejską wieś, powodją głębokie przemiany jakościowe tych obszarów. Migranci z miast z regły kontynją pracę na ich terenie, a miejsce zamieszkania wybierają ze względów środowiskowych i ekonomicznych. Wobec powyższego wydaje się, że pojęcie wiejski rynek pracy traciło swoje pierwotne znaczenie i należałoby raczej żywać pojęcia rynek pracy dostępny dla ldności wiejskiej. Jako kryterim wyodrębnienia wsi jako miejsca badań w warnkach polskich można przyjąć miejsce zameldowania ldności (gminy wiejskie, w odróżnieni od państw starej Unii, gdzie przyjmje się kryterim gęstości zaldnienia). Natomiast badanie rynk pracy dostępnego dla ldności wiejskiej można prowadzić poza tradycyjną analizą wskaźników podawanych w statystyce pblicznej i samodzielnych badań ankietowych na podstawie indywidalnych danych BAEL dotyczących przepływów ldności wiejskiej pomiędzy trzema stanami aktywności ekonomicznej (zatrdnieniem, bezrobociem i biernością zawodową). Poznanie wielkości i strktry przepływów możliwia wnioskowanie o zmianach zachodzących na rynk pracy oraz o ich przyczynach strktralnych i koninktralnych. Należy mieć również na wadze, że ldność wiejska pomimo niewątpliwie występjącego związk z lokalnym rynkiem pracy fnkcjonje jednak na tym samym ogólnokrajowym, a często również międzynarodowym rynk pracy co ldność miejska i często konkrje z nią o miejsca pracy. Zatem najwłaściwsze wydaje się prowadzenie badań w szerokim kontekście terytorialnym, z względnieniem sytacji mieszkańców miast (wśród których także występje istotne zróżnicowanie sytacji zawodowej). 6 Unemployment: Choices for op. cit. 7 Unemployment: Choices for op. cit. 8 F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Aktywność ekonomiczna ldności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR Poznań, Aktywność ekonomiczna ldności Polski w latach , GUS, Warszawa, Ustawia o przeciwdziałani bezroboci i instytcjach rynk pracy, Dz.U ze zm. 11 I. Frenkel, A. Rosner, Ldność i wiejski rynek pracy w Polsce, [w:] Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca. IRWiR PAN. Warszawa, 2001, B. Sosnowska, Cechy wiejskiego rynk pracy w okresie transformacji strojowej w Polsce, Rch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Zeszyt 1., 2002, A. Malina, Przestrzenno-czasowa analiza rynk pracy w Polsce i krajach Unii Eropejskiej, Wyd. Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2008, J. Witkowski, Wiejski rynek pracy w Polsce. Co nas czeka?, [w:] Przyszłość pracy w XXI w., (red.) St. Borkowska, IPiSS, Warszawa, 2004, W. Zgilczyński, Rynek pracy na wsi, Stdia BAS, Nr 4 (24) 2010, dostęp:

3 Metoda przepływów na rynk pracy Siła robocza podlega niestannym, dynamicznym przemianom jej wewnętrznej strktry oraz przepływom pomiędzy trzema podstawowymi, możliwymi stanami aktywności ekonomicznej: zatrdnieniem (E), bezrobociem (U) oraz biernością zawodową (I) (rys. 1), co odpowiada zmianom pozycji poszczególnych osób na rynk pracy. Analiza zmian pozycji jednostek na rynk pracy w przeszłości pozwala przewidywać różnicowanie się ich pozycji na tym rynk w przyszłości (czyli możliwości pozostania w określonym stanie lb jego zmiany). Jak podają M. Socha i U. Sztanderska 12, jeżeli przemiany na rynk pracy następjące w kolejnych latach prowadzą do skracania okres trwania i do zmniejszania rozpiętości jego poziom (a więc różnicy pomiędzy najniższymi a najwyższymi wartościami stopy ) na poszczególnych mikrorynkach pracy, to można przypszczać, że istotne znaczenie dla kształtowania się poziom mają czynniki o charakterze koninktralnym. Jeżeli następje zjawisko odwrotne, można wnioskować, że decydjące znaczenie posiadają czynniki o charakterze strktralnoinstytcjonalnym. Granicę możliwości redkcji poprzez oddziaływanie kiernkowane na poprawę Pracjący (E) EU UE Bezrobotni (U) EN NE NU UN Bierni zawodowo (N) Rys. 1. Stany aktywności ekonomicznej ldności i przepływy na rynk pracy Źródło: E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nak. PWN, Warszawa, 2002 (a), M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy w Polsce, Wyd. Nak. PWN, Warszawa koninktry gospodarczej stanowi (w przybliżeni) poziom równowagi występjący w poszczególnych grpach siły roboczej 13.W konsekwencji, poznanie strktry przepływów pomiędzy poszczególnymi stanami aktywności ekonomicznej możliwia wnioskowanie o możliwościach podjęcia (trzymania) zatrdnienia, zagrożeni bezrobociem lb skłonności do dezaktywizacji zawodowej w grpach ldności wyodrębnionych ze względ na wybrane cechy 14. Ponieważ napływy (I ) i odpływy (O ) z w stanie stabilizowanym są równe, stopę można wyrazić w formie iloczyn stopy napływów do w sile roboczej i dłgości pozostawania w bezroboci 15. Dzięki tem, możliwe jest zdefiniowanie oraz obliczenie: - stopy napływów do w sile roboczej jako: i I U E gdzie: i stopa napływów do w sile roboczej, I napływy do, U liczba bezrobotnych, E liczba pracjących; - stopy odpływów z jako: o O U gdzie: o stopa odpływów z, O odpływy z, U liczba bezrobotnych; - przeciętnej dłgości trwania : D U 1 o 12 M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy w Polsce, Wyd. Nak. PWN, Warszawa, E. Kryńska, Propozycje dotyczące wykorzystania analizy polityki gospodarczej, w tym polityki rynk pracy do prognozowania popyt na pracę, [w:] Prognozowanie popyt na pracę. Elementy metodologii, Stdia i Materiały, t. II, RCSS, Warszawa, M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 15 M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit.

4 gdzie: D U przeciętne trwanie w badanej poplacji, o stopa odpływów z. Analiza wartości tych wskaźników oraz ich zmian w czasie pozwala między innymi na określenie płynności siły roboczej. Im wyższe są wartości stóp przepływów, tym większa płynność (mobilność) ldności aktywnej ekonomicznie. Niskie stopy przepływów wskazją na istotne znaczenie czynników o charakterze strktralnym dla kształtowania się sytacji na rynk pracy. Zwiększanie się wartości stóp przepływów, zwykle wskazje na zmniejszanie się znaczenia czynników strktralnych (jednak nie świadczy o tym wprost, bowiem czynniki strktralne mogą także powodować w niektórych przypadkach zwiększenie wartości stóp przepływów). Podobnie, wzrastająca dłgość okres trwania może świadczyć o istotnym wpływie czynników strktralnych, a krótsze okresy trwania pozwalają przypszczać, że znaczenie czynników strktralnych było mniejsze 16. Na podstawie analizy przepływów brtto 17 można wnioskować o tym, jak zmieniała się pozycja na rynk pracy osób jż zatrdnionych (insiders) w stosnk do osób pozostających bez pracy (otsiders). Im silniejsza pozycja insiders, tym trdniejsze jest podjęcie pracy przez otsiders. Silna pozycja insiders jest czynnikiem wpływającym na macnianie się strktralnych niedopasowań na rynk pracy (zwiększanie się dział strktralnego w rzeczywistym) 18. W warnkach polskich, metody oparte na badani przepływów ldności między stanami aktywności ekonomicznej (zatrdnieniem, bezrobociem i biernością zawodową) można stosować wykorzystjąc indywidalne dane kwartalne z Badania Aktywności Ekonomicznej Ldności. Możliwe są ttaj dwa podejścia: 1) Identyfikacja zmiany stan osoby aktywnej ekonomicznie w dwóch pnktach czasie (np. w kolejnych kwartałach badania) na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych w metodyce BAEL 19. Główny Urząd Statystyczny na podstawie odpowiedzi dzielanych przez respondentów ankiety BAEL przyporządkowje każdego z nich do grpy pracjących, bezrobotnych lb biernych zawodowo. Ponieważ próba dobierana jest rotacyjnie, w kolejnych w dwóch następjących po sobie kwartałach ankietowanych jest dwkrotnie około 30% osób. Aby zastosować to podejście należy z całości próby w dwóch kolejnych kwartałach wyodrębnić powtarzające się osoby i tworzyć z nich panele, na podstawie których będą przeprowadzane dalsze obliczenia. Badanie prowadzone jest w tym wypadk zwykle w cyklach kwartalnych. Możliwe jest prowadzenie badania dla dłższych okresów, jednak wraz ze zwiększaniem się odstęp pomiędzy kolejnymi obserwacjami liczba osób w tworzonych panelach będzie legała zmniejszeni. 2) Identyfikacja zmiany stan osoby aktywnej ekonomicznie w dwóch pnktach czasie na podstawie sbiektywnych odpowiedzi respondentów ankiety BAEL na pytanie Jaki jest Pana/Pani stats na rynk pracy obecnie oraz Jaki był Pana/Pani stats na rynk pracy rok tem (analiza retrospektywna). Otrzymane wyniki mogą różnić się od rezltatów badań opartych na obiektywnej klasyfikacji poszczególnych osób do grpy pracjących, bezrobotnych lb biernych zawodowo wedłg metodyki BAEL 20, ponieważ nie są względniane oficjalne, zgodne z metodyką BAEL kryteria, a jedynie sbiektywna ocena respondentów 21. Na korzyść tego podejścia przemawia jednak możliwość względnienia całej próby, podczas gdy badanie na podstawie klasyfikacji stan ekonomicznego zgodnie z metodyką BAEL wymaga odnalezienia osób, które były względnione w co najmniej dwóch kolejnych kwartałach badania BAEL, a więc ograniczenie badanej poplacji do około 30% stan wyjściowego. Zastosowanie danych sbiektywnych jest możliwe począwszy od 2006 rok, ponieważ dopiero wtedy te pytania zostały wprowadzone do ankiety BAEL. Ze względ na konstrkcję ankiety, to podejście możliwia zbadanie wyłącznie przepływów rocznych. Jedno z pierwszych badań z wykorzystaniem metody IOA zostało przeprowadzone przez Sochę i Sztanderską 22, dla danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ldności Polski (BAEL), pochodzących z lat Dokonali oni dekompozycji zjawiska na część cykliczną i strktralną oraz scharakteryzowali jego zróżnicowanie. W odniesieni do ldności wiejskiej podobne badanie z zastosowaniem metody IOA zostało przeprowadzone przez Wysockiego i Kołodziejczaka 23 dla danych pochodzących z lat , natomiast badanie na podstawie sbiektywnej klasyfikacji stan aktywności ekonomicznej przez Kołodziejczaka i Wysockiego 24 dla danych z lat Metody pomiar stopy równowagi Bezrobocie równowagi można szacować metodami, których założenia zostały oparte na teorii krzywej Philipsa lb na hipotezie racjonalnych oczekiwań i netralności pieniądza 25, a więc NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment stopa nie powodjąca przyspieszenia wzrost cen) i NAWRU (Non-Accelerating Wage 16 M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 17 Napływy/odpływy brtto są to napływy/odpływy do poszczególnych stanów aktywności ekonomicznej, które nie zostały pomniejszone o wielkość przepływ w kiernk odwrotnym (a więc łączne napływy/odpływy do/z zatrdnienia, lb stan bierności zawodowej). 18 Zob. E. Kwiatkowski, Strktralne determinanty natralnej stopy, Bank i Kredyt, nr 11-12/2002 (b). 19 Aktywność ekonomiczna ldności op. cit. 20 Zob. M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit., F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Aktywność ekonomiczna ldności wiejskiej w Polsce, Wyd. AR Poznań, W. Kołodziejczak, F. Wysocki, Determinanty zmiany stan aktywności ekonomicznej ldności w Polsce, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 23 F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Aktywność ekonomiczna ldności op. cit. 24 W. Kołodziejczak, F. Wysocki, Determinanty zmiany stan op. cit. 25 M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit.

5 Rate of Unemployment stopa nie powodjąca przyspieszenia wzrost płac). Modele stosowane w tych metodach wykorzystją zmienne rynkowe (m.in. wskaźnik inflacji, wydajność pracy, stopy procentowe i inne) 26. Poprawność szacnków dokonywanych przy ich życi warnkowana jest między innymi przez dokładność danych o płacach oraz inflacji, przyjęte założenia dotyczące oczekiwań i zachowań pracowników oraz niepewność co do wybor właściwego model ekonometrycznego i parametrów w równani inflacji 27. Ich zastosowanie jest zwykle ograniczone do danych agregatowych, ponieważ przeprowadzenie wiarygodnych szacnków NAIRU lb NAWRU dla grp ldności wyodrębnionych na podstawie wybranych cech jakościowych jest trdne. Szacnki NAIRU mogą być prowadzone również w oparci o modele oparte na założeniach krzywej Beveridge a (odwrotnej zależności między bezrobociem i liczbą wolnych miejsc pracy). Inne podejście polega na estymacji poziom NAIRCU (Non Accelerating Inflation Rate of Capacity Utilization stopa nie powodjąca przyspieszenia wzrost cen przy względnieni zdolności wytwórczych na poziomie prodkt potencjalnego), z zastosowaniem prawa Okna, jednak ze względ na trdności z określeniem estymatorów (zwłaszcza stopnia wykorzystania kapitał) ta metoda jest rzadko stosowana 28. Ze względ na brak możliwości przeprowadzenia obliczeń dla grp ldności wyodrębnionych na podstawie wybranych cech (np. miejsce zamieszkania), opisane wyżej metody nie znajdją bezpośredniego zastosowania w badaniach dotyczących ldności wiejskiej. Bezrobocie równowagi można również szacować na podstawie analizy wielkości i strktry przepływów między stanami aktywności ekonomicznej ldności (zatrdnieniem, bezrobociem i biernością zawodową). Przyjmje się, że bezrobocie równowagi występje, kiedy napływy i odpływy do innych stanów aktywności ekonomicznej są równe. Jak podają Socha i Sztanderska 29, do najważniejszych spośród metod wykorzystjących to założenie należą: metoda zaprezentowana w raporcie The Center for Economics Policy Research (CEPR) 30, metoda przedstawiona przez Gärtnera 31 oraz metoda opracowana przez Darby ego, Haltiwangera i Planta 32. Każde z opisanych podejść wymaga innego rozmienia natralnego. Metody obliczania NAIRU, NAWRU i NAIRCU akcentją wpływ zmiennych rynkowych, zwłaszcza cen, płac i wydajności na kształtowanie się poziom. Metody oparte na przepływach ldności między stanami aktywności ekonomicznej pozwalają na względnienie cech siły roboczej i obliczenie strktralnego w dowolnych przekrojach, ograniczonych jedynie dostępnością danych i wielkością próby 33. Wskazje to na przydatność metod opartych na przepływach do badania sytacji ldności wiejskiej. Natomiast metody NAIRU, NAWRU i NAIRCU, ze względ na brak możliwości zastosowania inaczej niż w skali całej gospodarki (np. kraj), mogą być pomocne jedynie do określenia poziom odniesienia, do którego będzie porównywana sytacja ldności wiejskiej. Analogicznie jak w przypadk metody IOA, szacowania poziom równowagi wśród ldności wiejskiej można dokonać na podstawie indywidalnych danych BAEL, wedłg obiektywnych lb sbiektywnych kryteriów klasyfikacji respondentów do grpy pracjących, bezrobotnych i biernych zawodowo (w kładzie kwartalnym lb rocznym) lb wedłg ich sbiektywnej oceny własnej sytacji na rynk pracy. Jedną z możliwych metod estymacji poziom równowagi ldności wiejskiej jest opracowana przez The Center for Economics Policy Research (CEPR) 34. Metoda ta polega na wyznaczeni stopy w równowadze wedłg wzor: * s z s h n gdzie: * stopa w równowadze, s = (EU + EN) / E stopa odpływ z zatrdnienia (łącznie do i bierności zawodowej), h = UE / U stopa odpływ z do zatrdnienia, z = (NU UN EN) / (E + U) demograficzny składnik, n procentowe zmiany zasobów siły roboczej w przyjętym okresie trwania próby, przy czym: E liczba pracjących na początk badanego okres, U liczba bezrobotnych na początk badanego okres, EU wielkość przepływ z zatrdnienia do w badanym okresie (liczba osób, które zmieniły stan z zatrdnionego na bezrobotnego), EN wielkość przepływ z grpy zatrdnionych do grpy biernych zawodowo, NU wielkość przepływ z grpy biernych zawodowo do grpy bezrobotnych, UN wielkość przepływ z grpy bezrobotnych do grpy biernych zawodowo, 26 J. Socha, W. Wojciechowski, Koncepcja NAIRU, dezinflacja a drga fala w Polsce, Bank i Kredyt, M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 28 M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 29 M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 30 Unemployment: Choices for op. cit. 31 M. Gärtner: A Primer in Eropean Macroeconomics. Prentice Hall, London, M. Darby, J. Haltiwanger, M. Plant, Unemployment Rate Dynamics and Persistent Unemployment nder Rational Expectations, American Economic Review (75), nr 4, M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 34 Unemployment: Choices for op. cit.

6 UE wielkość przepływ z grpy bezrobotnych do grpy zatrdnionych. Jeżeli *>, to bezrobocie rzeczywiste () prawdopodobnie będzie wzrastać, ponieważ nie osiągnęło jeszcze poziom wynikającego z oddziaływania czynników strktralnych na rynk pracy (niedostosowania popyt i podaży pracy); jeżeli *<, to bezrobocie rzeczywiste jest wyższe niż wynikające z czynników strktralnych, a różnica może być w przybliżeni tożsamiana z bezrobociem spowodowanym zbyt wolnym wzrostem gospodarczym (a więc prawdopodobnie możliwe jest zbliżenie wartości do poziom * poprzez pobdzanie koninktry na rynk dóbr i słg). Ponieważ dział frykcyjnego i instytcjonalnego w bezroboci równowagi nie przekracza zwykle kilk procent, a jednocześnie jest trdny do oszacowania, w prowadzonych badaniach przyjmje się, że stopa natralnego (równowagi) stanowi najbliższe przybliżenie stopy strktralnego w szerszym znaczeni 35. Tym samym prawnione jest założenie, że różnica pomiędzy bezrobociem rzeczywistym i strktralnym określa w przybliżeni poziom kształtowanego przez czynniki koninktralne (a więc bezrobocie koninktralne lb inaczej bezrobocie typ keynesowskiego). Oszacowanie dział równowagi i cyklicznego w bezroboci rzeczywistym pozwala na formłowanie wniosków dotyczących polityki państwa w zakresie zmniejszania skali występjącego rzeczywistego i dążenia do pełnego zatrdnienia 36. Analiza zmian wartości tych wskaźników dokonana dla poszczególnych grp ldności wyodrębnionych z zasobów pracy lb dla poszczególnych rynków możliwia natomiast określenie przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk oraz zaproponowanie kiernków działań zaradczych. Przykładowe formy prezentacji wyników Badanie metodą przepływów oraz szacowanie równowagi przeprowadzane na podstawie danych indywidalnych BAEL możliwia opisanie sytacji różnych grp ldności, wyodrębnionych ze względ na wybrane cechy, takie jak np.: wiek, płeć, wykształcenie, klasę (wielkość) miejscowości zamieszkania, województwo zamieszkania, związek z rolnictwem itd. W zasadzie ograniczeniem jest tylko to, czy dana cecha została względniona w ankiecie BAEL oraz czy w badanym okresie zostało przebadanych dość osób, aby zapewnić wiarygodność zyskanych wyników. Zakres czasowy badania, poza kwestiami merytorycznymi jest zależniony od możliwości pozyskania danych indywidalnych BAEL. W tabeli 1 przedstawiono przykładowe zestawienie wyników badania przeprowadzonego przez Kołodziejczaka i Wysockiego 37. Zaprezentowane wyniki zyskano jako średnie z poszczególnych kwartałów okres obejmjącego lata Oczywiście było możliwe również zamieszczenie wyników dla poszczególnych lat lb kwartałów, jednak przyjęcie dłższego okres pozwala na zwiększenie liczebności próby, co jest wskazane zwłaszcza ze względ na dość zaawansowany podział badanej zbiorowości i konstrkcję ankiety BAEL (w przypadk krótszych okresów może się okazać, że poszczególne podgrpy ldności nie są dość liczne dla przeprowadzenia obliczeń). W tabeli 1 zawarte są dane dotyczące stopy rzeczywistego i stopy w równowadze oraz ich wzajemne relacje. Wartość tej relacji poniżej 100% świadczy o istnieni pewnego poziom koninktralnego w bezroboci rzeczywistym, wartości równe 100% i wyższe informją, że całe bezrobocie rzeczywiste ma charakter strktralny. Stopy przepływów dostarczają informacji na temat płynności siły roboczej. Natomiast przeciętna dłgość trwania informje pośrednio o strktralnym lb innym charakterze im ta dłgość jest większa, tym bardziej prawdopodobne jest istotne znaczenie czynników strktralnych. Dopiero łączne rozpatrywanie relacji rzeczywistego do równowagi, stóp przepływów i dłgości trwania pozwala na wiarygodne wnioskowanie. Należy zaznaczyć, że wszelkie obliczenia mogą być obarczone pewnym błędem, wynikającym z konstrkcji ankiety BAEL. Ponieważ znaczna część próby zmienia się w kolejnych ankietach, może wystąpić pewien wpływ czynnika losowego a przedstawiony sposób interpretacji wyników stanowi proszczenie. Aby prawidłowo zinterpretować wyniki, konieczne jest względnienie zarówno specyfiki badanych obszarów, sytacji gospodarczej i jej determinant, otoczenia prawnego i instytcjonalnego, charakterystyki społecznokltrowej oraz wiel innych, adekwatnych do potrzeb danego badania. W tabeli 2 zaprezentowano przykładowy kład prezentacji wyników badania prowadzonego w przekroj województw. Również w tym przypadk wyniki są średnione dla wszystkich kwartałów okres od 2006 do 2009 rok. Pomimo tego, dalsza dekompozycja badanej zbiorowości (np. próba obliczenia wartości w kładzie takim jak w tabeli 1, ale oddzielnie dla poszczególnych województw) napotyka na barierę liczebności próby. W skrajnych wypadkach do poszczególnych grp zmniejszają się wtedy do kilknast osób, co w oczywisty sposób implikje brak zasadnienia dla prowadzenia takich obliczeń. Możliwe jest także zaprezentowanie wyników obliczeń dla krótszych okresów (kwartalnych lb rocznych), jednak w tym wypadk należy zwrócić wagę na ograniczenie możliwości dekompozycji badanej zbiorowości na mniejsze grpy. Z drgiej jednak strony, takie podejście łatwia kazanie zmian wartości badanych wskaźników. Jest to również ważne ze względ na możliwość śledzenia przebieg krzywych stopy rzeczywistego i strktralnego (równowagi) w dłższym okresie czas (rys. 2) oraz porównywanie ich ze zmianami wskaźników gospodarczych, np. stopy inflacji lb stopy wzrost PKB. Dzięki tem można wnioskować o wzajemnych zależnościach występjących np. pomiędzy bezrobociem a koninktrą gospodarczą, barierami egzogenicznymi i innymi potencjalnymi determinantami badanych zjawisk. 35 M. Socha, U. Sztanderska, Strktralne podstawy op. cit. 36 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nak. PWN, Warszawa, 2002 (a). 37 W. Kołodziejczak, F. Wysocki, Identyfikacja charakter w Polsce w latach , Gospodarka Narodowa, 9/2013, Wyd. SGH, Warszawa, 2013 (a).

7 Tabela 1. Charakterystyka zjawiska w wybranych grpach ldności w Polsce w latach (wartości średnie) Relacja napływów równowagi do odpływów z Badana zbiorowość w równowadze do rzeczywistego [BAEL] [%]* rzeczywistego [%] [CEPR] [%] [%] [%] Przeciętna dłgość trwania [kwartały] Polska ogółem 12,8 13,3 96,5 4,0 21,3 3,3 Płeć mężczyźni 11,3 12,1 93,4 3,8 6,7 3,2 kobiety 14,8 14,7 100,4 4,2 18,4 3,5 Wiek ,9 41,0 31,5 15,3 5,9 3, ,9 25,4 74,4 10,4 20,7 2, ,3 14,4 106,1 5,7 26,9 2, ,9 10,9 117,8 4,0 28,1 2, ,9 10,3 115,3 3,3 26,6 3, ,3 10,6 115,2 3,0 22,4 3, ,5 12,1 112,1 2,8 19,9 4, ,8 13,4 103,2 2,7 17,6 4, ,9 12,9 115,0 2,5 15,1 5, ,8 9,5 134,1 1,9 11,6 5,5 65 lat i więcej 11,3 2,0 561,1 0,5 2,1 3,8 Wykształcenie wyższe, w tym ze stopniem nakowym 5,7 8,2 69,6 3,0 27,0 2,4 policealne i średnie zawodowe 10,5 11,0 95,1 3,6 22,8 3,1 średnie ogólnokształcące 13,7 14,4 94,9 4,8 20,0 3,0 zasadnicze zawodowe 21,6 16,6 129,6 4,6 22,0 3,6 gimnazjm, podstawowe, niepełne podstawowe 25,5 23,8 107,1 5,2 16,1 4,5 i bez wykształcenia Klasa miejscowości [liczba mieszkańców] i więcej 10,9 10,5 103,7 3,4 23,6 3, ,8 14,7 93,7 4,5 22,4 3, ,4 14,7 105,0 4,5 20,8 3, ,6 15,1 103,8 4,7 21,4 3, ,3 16,2 94,4 4,9 22,5 3, ,2 18,5 92,9 4,4 17,9 4, i mniej 42,3 23,7 178,3 5,6 10,8 5,7 wieś 12,2 13,4 91,0 3,9 20,5 3,4 Źródło: W. Kołodziejczak, F. Wysocki, Identyfikacja charakter w Polsce w latach , Gospodarka Narodowa, 9/2013, Wyd. SGH, Warszawa, 2013 (a). * obliczono na podstawie indywidalnych, srowych danych BAEL, jako dział bezrobotnych w grpie osób aktywnych zawodowo.

8 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 % Tabela 2. Charakterystyka aktywności ekonomicznej ldności wiejskiej (wartości średnie z lat ) Wyszczególnienie Współczynnik aktywności zawodowej BAEL (%) Wskaźnik zatrdnienia BAEL (%) rzeczywistego BAEL (%) równowagi CEPR (%) Relacja równowagi do rzeczywistego (%) Polska 51,3 44,4 13,4 12,2 91,0 Dolnośląskie 49,7 41,2 17,0 17,6 103,2 Kjawsko-pomorskie 51,9 43,2 16,8 18,5 110,0 Lbelskie 53,5 48,0 10,2 5,6 54,8 Lbskie 51,2 41,4 19,1 23,2 121,7 Łódzkie 52,6 47,2 10,3 9,8 94,8 Małopolskie 50,9 46,7 8,2 6,1 74,9 Mazowieckie 53,7 47,6 11,4 9,9 86,3 Opolskie 49,5 42,6 13,9 14,4 103,5 Podkarpackie 50,4 42,6 15,6 9,2 58,8 Podlaskie 49,9 44,8 10,1 11,1 110,6 Pomorskie 50,7 42,7 15,6 18,5 118,6 Śląskie 44,7 40,0 10,4 9,2 88,7 Świętokrzyskie 53,7 46,8 13,0 10,5 81,0 Warmińsko-mazrskie 50,0 39,8 20,4 28,0 137,3 Wielkopolskie 52,8 47,0 10,9 10,2 93,5 Zachodniopomorskie 48,9 37,5 23,1 23,8 103,2 Źródło: W. Kołodziejczak, F. Wysocki, Charakter w Polsce i na wsi w przekroj województw w latach , Wieś i Rolnictwo, kwartalnik, Nr 3 (160), 2013 (b) Polska wieś * Polska * wieś Rys. 2. Bezrobocie rzeczywiste i bezrobocie równowagi w Polsce ogółem oraz na wsi w latach bezrobocie rzeczywiste, * - bezrobocie równowagi (CEPR) Źródło: Jak w tabeli 2. Podsmowanie Przedstawione w artykle metody analizy wielkości i stóp przepływów oraz szacowania równowagi należą do grpy dynamicznych metod badania aktywności ekonomicznej ldności. Dzięki tem, że są oparte na danych jednostkowych, czyli obserwacji zmian stan aktywności ekonomicznej poszczególnych respondentów ankiety BAEL można je stosować dla różnych grp ldności, wyodrębnionych na podstawie różnych kryteriów (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, związek z rolnictwem, przeszłość zawodowa itd.). Można również stosować te kryteria łącznie w dowolnych kombinacjach (np. można zbadać sytację kobiet z wykształceniem zawodowym, związanych z rolnictwem). Sprawia to, że opisane metody nadają się bardzo dobrze do badania sytacji ldności wiejskiej. Poprzez obliczenie stóp przepływów i poziom równowagi dla poszczególnych, wyodrębnionych

9 ze względ na wybrane cechy grp ldności wiejskiej, zbadanie zmian ich wartości w czasie oraz porównanie z wynikami zyskanymi dla innych grp ldności (np. mieszkańców miast) można przeprowadzić wnioskowanie dotyczące determinant zmiany stan aktywności ekonomicznej oraz charakter (strktralnego lb koninktralnego) występjącego. Taka informacja jest niezbędna, aby prawidłowo dobrać metody przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zachodzącym na rynk pracy i możliwia skteczniejsze poszkiwanie rozwiązań mających na cel poprawę sytacji zawodowej i ekonomicznej mieszkańców wsi. Zarówno tradycyjne podejście do badania rynk pracy dostępnego dla ldności wiejskiej, jak również metody analizy dynamicznej, dostarczają wartościowych informacji. Zatem zastosowanie metod dynamicznych nie może skłaniać do całkowitego odejścia od tradycyjnego sposob przeprowadzania badań. Wydaje się, że najlepsze i najbardziej pełne wyniki można zyskać poprzez połączenie analizy tradycyjnej z analizą dynamiczną. Obydwa podejścia nie są, w odniesieni do obszarów wiejskich, wobec siebie konkrencyjne ale komplementarne. Literatra Aktywność ekonomiczna ldności Polski w latach , GUS, Warszawa, Darby M., Haltiwanger J., Plant M., Unemployment Rate Dynamics and Persistent Unemployment nder Rational Expectations, American Economic Review (75), nr 4, Frenkel I., Rosner A., Ldność i wiejski rynek pracy w Polsce, [w:] Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca. IRWiR PAN. Warszawa, Gärtner M., A Primer in Eropean Macroeconomics. Prentice Hall, London, Kołodziejczak W., Wysocki F., Determinanty zmiany stan aktywności ekonomicznej ldności w Polsce, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Kołodziejczak W., Wysocki F., Identyfikacja charakter w Polsce w latach , Gospodarka Narodowa, 9/2013, Wyd. SGH, Warszawa, 2013 (a). Kołodziejczak W., Wysocki F., Charakter w Polsce i na wsi w przekroj województw w latach , Wieś i Rolnictwo, kwartalnik, Nr 3 (160), 2013 (b). Kryńska E., Propozycje dotyczące wykorzystania analizy polityki gospodarczej, w tym polityki rynk pracy do prognozowania popyt na pracę, [w:] Prognozowanie popyt na pracę. Elementy metodologii, Stdia i Materiały, t. II, RCSS, Warszawa, Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nak. PWN, Warszawa, 2002 (a). Kwiatkowski E., Strktralne determinanty natralnej stopy, Bank i Kredyt, nr 11-12/2002 (b). Malina A., Przestrzenno-czasowa analiza rynk pracy w Polsce i krajach Unii Eropejskiej, Wyd. Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, Socha J., Wojciechowski W., Koncepcja NAIRU, dezinflacja a drga fala w Polsce, Bank i Kredyt, Socha M., Sztanderska U., Strktralne podstawy w Polsce, Wyd. Nak. PWN, Warszawa, Sosnowska B., Cechy wiejskiego rynk pracy w okresie transformacji strojowej w Polsce, Rch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Zeszyt 1., Unemployment: Choices for Erope, CEPR London, Ustawia o przeciwdziałani bezroboci i instytcjach rynk pracy, Dz.U ze zm. Witkowski J., Wiejski rynek pracy w Polsce. Co nas czeka?, [w:] Przyszłość pracy w XXI w., (red.) St. Borkowska, IPiSS, Warszawa, Wysocki F., Kołodziejczak W., Aktywność ekonomiczna ldności wiejskiej w Polsce, Wyd. AR Poznań, Zgilczyński W., Rynek pracy na wsi, Stdia BAS, Nr 4 (24) 2010, dostęp:

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak

Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak Zeszyty Demograficzne JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce 1 Janina Jóźwiak Piotr Błędowski Rynek pracy wobec zmian demograficznych Bożena Karwat-Woźniak Marek Góra Paweł Chmieliński

Bardziej szczegółowo

Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005

Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005 Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005 Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005 Redakcja naukowa prof. dr hab. Alina Sikorska Autor mgr Łukasz Zwoliński Warszawa 2008 Autor publikacji jest

Bardziej szczegółowo

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r.

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r. Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020 raport końcowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI

DETERMINANTY ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI 4 Grzegorz Wałęga DETERMINANTY ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI 4.1. Wp r o wa d z e n i e Zadłużenie gospodarstw domowych w ostatnich latach znacznie wzrosło,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Redaktor naukowy Dorota Kotlorz

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce Warszawa 2012 Recenzent: Prof. dr hab. Stefan Bosiacki

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Jacek Czarecki, Robert Zajkowski Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Lublin 2007 r. Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 569 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 43 MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU GOSPODARKA. FINANSE. RYNEK PRACY SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Raport końcowy Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Copyright do wydania polskiego PZPF Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo