ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek Kanclerza w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 43 Statutu PWST w dniu 20 maja 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, zwany dalej Regulaminem organizacyjnym, określa strukturę organizacyjną, organizację, zasady funkcjonowania, zakresy działania, odpowiedzialność i uprawnienia podstawowych jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych administracji i obsługi, ich kierowników oraz innych pracowników, stanowiąc uszczegółowienie i uzupełnienie regulacji zawartej w: 1. Ustawie z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U poz. 572 z późn. zm.); 2. Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie zatwierdzonym uchwałą nr 87/2011 Senatu PWST z dnia r. z późniejszymi zmianami. 2 Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 1. Ustawa Ustawę z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U poz. 572 z późniejszymi zmianami), 2. Uczelnia lub PWST Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie, 3. Filia we Wrocławiu Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, 4. WTT w Bytomiu Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, 5. Statut PWST Statut Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie zatwierdzony uchwałą nr 87/2011 Senatu PWST z dnia r. późniejszymi zmianami, 6. Podstawowa jednostka organizacyjna jednostkę organizacyjną (wydział) spełniającą kryteria określone art. 2 ust.1 pkt 29 Ustawy, przeznaczoną do wykonywania zadań określonych art. 6 Statutu Uczelni, 7. Jednostka międzywydziałowa jednostkę organizacyjną (biblioteka) spełniającą kryteria określone art. 88 ust.1 Ustawy, przeznaczoną do wykonywania zadań określonych art. 13 ust. 2 Statutu Uczelni, 8. Rektor Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, 9. Komórka organizacyjna dział, biuro, zespół, sekcja, pracownia, kancelaria, samodzielne stanowisko pracy, zapewniające realizację zadań administracji Uczelni określonych Regulaminem organizacyjnym Uczelni,

2 10. Teatr PWST struktura organizacyjna prowadząca działalność artystyczną i wykonująca zadania organizacyjne w oparciu o działalność komórek wymienionych w 15 niniejszego Regulaminu. ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 3 1. Strukturę organizacyjną Uczelni tworzą: 1) Podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są wydziały realizujące podstawowe zadania w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, artystycznej i naukowej oraz rozwoju kadry naukowej Uczelni określone przepisami Ustawy i Statutu PWST, czyli: a. Wydział Aktorski w Krakowie, b. Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, c. Wydział Aktorski we Wrocławiu, d. Wydział Lalkarski we Wrocławiu, e. Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. 2) Jednostki międzywydziałowe: a. Biblioteka międzywydziałowa PWST w Krakowie, b. Biblioteka międzywydziałowa Filii we Wrocławiu. 3) Jednostka wydziałowa: a. Biblioteka WTT w Bytomiu. 4) Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, zwane dalej komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi, wspomagające funkcjonowanie Uczelni w obszarze, o którym mowa w pkt.1 i realizujące zadania organizacyjne, finansowe, ekonomiczne, gospodarcze, techniczne i usługowe: Kraków: a. Kancelaria Uczelni, b. Dziekanat, c. Dział finansowo-księgowy, d. Dział gospodarczy, e. Dział techniczny, f. Dział organizacji Teatru PWST i promocji, g. Dział obsługi Domu studenckiego i obiektu Warszawska. Filia we Wrocławiu: a. Dziekanat, b. Dział finansowo-księgowy, c. Dział gospodarczy, d. Dział techniczny, 2

3 e. Pracownia plastyczna, f. Dział organizacji Teatru PWST i promocji. WTT w Bytomiu: a. Biuro obsługi Wydziału Teatru Tańca. 5) Samodzielne stanowiska Kraków: a. Stanowisko ds. kadr, b. Stanowisko ds. nauki i rozwoju naukowego, c. Stanowisko ds. obronnych, informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego, d. Archiwum Uczelni, e. Administrator systemu informatycznego, f. Administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego, g. Stanowisko ds. bhp. Filia we Wrocławiu: a. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, b. Stanowisko ds. współpracy zagranicznej, programów europejskich i celowych, c. Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, d. Archiwum Filii we Wrocławiu, e. Lokalny administrator systemu informatycznego, f. Stanowisko ds. p.poż. 2. W administracji mogą być tworzone inne niż wymienione w art. 1 stanowiska i struktury organizacyjne prowadzące działalność merytoryczną o odrębnej problematyce administracyjnej, ekonomicznej, kontrolnej, techniczno-usługowej i w zakresie bezpieczeństwa, do wykonania określonych zadań, których funkcjonowanie wynika z obowiązujących przepisów prawnych. 3. Niektóre zadania Uczelni określone w niniejszym Regulaminie lub wynikające z przepisów prawa bądź potrzeb Uczelni mogą być zlecane osobom lub firmom zewnętrznym Schemat organizacyjny Uczelni wraz z symbolami literowymi osób funkcyjnych, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych administracji i obsługi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Schemat organizacyjny stanowi odzwierciedlenie aktualnego, szczegółowego stanu organizacyjnego Uczelni i jest integralną częścią nin. Regulaminu organizacyjnego. 3

4 ROZDZIAŁ III ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ PWST 5 SENAT 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni, określającym zadania dla rektora w zakresie kierowania Uczelnią i zadania dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych. 2. Kompetencje i zasady działania Senatu określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy Statutu PWST. 6 REKTOR 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy prorektorów i kanclerza, którzy odpowiadają przed nim za wykonanie zadań, jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Kompetencje i sposób działania rektora określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut PWST. 3. Rektor w szczególności: 1) wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i inne wewnętrzne akty normatywne, 2) dokonuje podziału zadań i upoważnień pomiędzy prorektorów, kanclerza i podległych pracowników, 3) dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa Uczelni, kieruje i nadzoruje realizację zadań obronnych i zarządzania kryzysowego. 4. Rektora PWST w czasie jego nieobecności zastępuje prorektor lub inna osoba wyznaczona przez rektora, z tym, że do podpisywania aktów normatywnych wymagane jest odrębne pełnomocnictwo. 5. Rektor PWST może udzielić pełnomocnictwa pracownikom PWST, a w szczególności prorektorom, dziekanom, kanclerzowi, kwestorowi do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu, a także powierzyć im nadzór nad realizacją wskazanych zadań. 7 PROREKTOR DS. OGÓLNYCH 1. Prorektor podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie posiadanych kompetencji na zasadach ustalonych przez rektora i przed rektorem ponosi za te działania odpowiedzialność. 2. Prorektor koordynuje sprawy dotyczące współpracy między wydziałami, a w szczególności między Wydziałem Aktorskim w Krakowie, Wydziałem Reżyserii Dramatu i Wydziałem Teatru Tańca. 3. Do kompetencji prorektora należy w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad poszczególnymi pracowniami i uczelnianymi organizacjami studenckimi dla Krakowa i Bytomia, 4

5 2) opiniowanie wyboru repertuaru dyplomowego oraz opracowywanie we współpracy z dziekanami programów imprez prezentujących dorobek Uczelni, 3) sprawowanie opieki nad spektaklami dyplomowymi, dbanie o jakość, poziom artystyczny i częstotliwość prezentacji, 4) sprawowanie opieki nad grupowymi występami studentów z Krakowa poza siedzibą PWST, 5) uczestniczenie w imieniu rektora w prowadzeniu postępowań przetargowych jako przewodniczący komisji przetargowej, 6) sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem domu studenckiego w zakresie spraw studenckich, 7) nadzorowanie organizacyjnego i programowego funkcjonowania klubu studenckiego i współpraca z samorządem studenckim, 8) wykonywanie innych czynności określonych przez rektora, a wynikających z bieżących potrzeb PWST, 9) reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w zakresie zleconym przez rektora. 8 PROREKTOR DS. FILII WE WROCŁAWIU 1. Prorektor podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Filii we Wrocławiu w zakresie posiadanych kompetencji na zasadach ustalonych przez rektora i przed rektorem ponosi za te działania odpowiedzialność. 2. Do kompetencji prorektora należy w szczególności: 1) zapewnienie zgodności działania Filii z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, 2) wydatkowanie środków w sposób oszczędny, efektywny i celowy, 3) sprawowanie opieki nad uczelnianymi organizacjami studenckimi działającymi w Filii, 4) zapewnienie należytej ochrony zasobów Filii, 5) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji w Filii, 6) podejmowanie z upoważnienia rektora decyzji dotyczących mienia i gospodarki Filii, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 7) nadzorowanie funkcjonowania administracji i działalności gospodarczej Filii, 8) opiniowanie projektów zarządzeń i regulaminów dotyczących Filii, 9) opiniowanie wniosków o zatrudnienie kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych administracji i obsługi oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska w Filii, 10) rozpatrywanie odwołań od decyzji dziekanów wydziałów Filii, 11) planowanie współpracy zagranicznej Filii i po zaakceptowaniu przez Senat nadzorowanie jej realizacji, 12) zawieszanie zajęć w Filii w razie powstania okoliczności uniemożliwiających normalny tok pracy Uczelni, 13) wzywanie organów porządku i bezpieczeństwa publicznego do wkroczenia na teren Filii oraz opuszczenia przez nie terenu Uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich wezwania, z wyłączeniem włamania, kradzieży i pospolitych przestępstw kryminalnych, 5

6 14) zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, 15) wnioskowanie w sprawach powołania i odwołania rzeczników dyscyplinarnych, 16) dbałość o bezpieczeństwo pracowników i studentów Filii, 17) wykonywanie innych czynności określonych przez rektora, a wynikających z bieżących potrzeb PWST, 18) wykonywanie z upoważnienia rektora obowiązków określonych w Statucie PWST, uchwałach Senatu i zarządzeniach rektora. 9 KANCLERZ 1. Kanclerz prowadzi gospodarkę PWST, zapewnia warunki do realizacji podstawowych zadań Uczelni, dla przygotowania i eksploatacji przedsięwzięć artystycznych Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni, w zakresie zwykłego zarządu. 2. Kanclerz podlega bezpośrednio rektorowi i jest przed nim odpowiedzialny za powierzony zakres zadań. 3. Kanclerz wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, którzy odpowiadają przed nim za wykonanie określonych zadań, tj. 1) zastępcy kanclerza ds. ogólnych, 2) kwestora, pełniącego funkcję głównego księgowego i będącego zastępcą kanclerza ds. ekonomicznych, którego uprawnienia określają odrębne przepisy, 3) zastępcy kanclerza ds. Filii we Wrocławiu oraz w zakresie obsługi Wydziału Teatru Tańca przy pomocy dyrektora Biura obsługi WTT. 4. Kanclerz jest przełożonym wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników podlegających bezpośrednio rektorowi, a określonych w art. 41 pkt. 3 Statutu PWST. 5. Merytoryczne podporządkowanie pracowników określonych w art. 41 pkt 3 Statutu PWST nie wyłącza organizacyjnej podległości kanclerzowi. 6. Kompetencje, uprawnienia i zakres działalności kanclerza określają przepisy Ustawy, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz rektor. 7. Kanclerz w szczególności: 1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Uczelni, 2) przestrzega dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami, 3) podejmuje decyzje finansowe zgodnie z planem finansowym Uczelni w zakresie określonym przez rektora, 4) działa na rzecz pozyskiwania środków finansowych z funduszy i programów Unii Europejskiej, 5) składa oświadczenia woli w imieniu PWST w zakresie zaciągania zobowiązań we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, 6) sprawuje nadzór nad mieniem całej Uczelni i finansami podległych jednostek oraz nad opracowaniem procedur gospodarowania mieniem PWST, 7) zapewnia właściwą organizację pracy, 6

7 8) koordynuje i nadzoruje pracę podległych komórek organizacyjnych administracji i obsługi, 9) inicjuje i wprowadza w życie usprawnienia podnoszące poziom funkcjonowania struktur organizacyjnych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 10) prowadzi politykę osobową i płacową w podległych jednostkach, a w jednostkach i na stanowiskach nie podlegających mu merytorycznie zasięga opinii ich zwierzchnika, 11) nadzoruje planowanie i przebieg postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 12) zapewnia sprawne działanie komputerowego systemu wspomagania zarządzania, w tym wdrażanie nowych technologii informatycznych, 13) nadzoruje zarządzanie Domem Studenckim, 14) reprezentuje Uczelnię w sprawach administracyjnych i gospodarczych, w zakresie ustalonym przez rektora PWST, 15) planuje, organizuje i zleca prowadzenie prac remontowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych w obiektach PWST w Krakowie, Filii we Wrocławiu i WTT w Bytomiu, 16) organizuje kontrolę wewnętrzną, 17) czuwa nad przestrzeganiem zasad przechowywania i przekazywania dokumentów do archiwum, 18) podejmuje inne działania i czynności niezastrzeżone w Ustawie lub Statucie dla organów Uczelni. 8. Pod nieobecność kanclerza z powodu urlopu lub choroby, czynności należące do jego wyłącznej kompetencji wykonuje zastępca kanclerza lub inna osoba wyznaczona przez kanclerza lub rektora PWST. 10 ZASTĘPCA KANCLERZA DS. OGÓLNYCH 1. Zastępca kanclerza ds. ogólnych podlega kanclerzowi, z którym współdziała w realizacji zadań statutowych Uczelni. 2. Współdziałanie dotyczy w szczególności: 1) prowadzenia i nadzorowania wydatkowania środków publicznych, 2) sporządzania planu zamówień publicznych na podstawie wniosków z poszczególnych jednostek i komórek Uczelni, 3) obsługi komisji przetargowych i gromadzenia dokumentacji w tym zakresie, 4) przygotowania umów o realizację zadań oraz usług remontowych i inwestycyjnych, 5) sporządzania sprawozdań z wykonania zamówień publicznych w Uczelni, 6) nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. EURO zgodnie z uczelnianym regulaminem, 7) nadzorowania planowania prac Działu technicznego w Krakowie w celu zabezpieczenia obsługi działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej Uczelni, 8) nadzorowania funkcjonowania informacji wewnętrznej w Uczelni, 9) koordynacji współpracy Uczelni z Fundacją Sceny im. St. Wyspiańskiego. 3. Zastępca kanclerza ds. ogólnych pełni funkcję redaktora Biuletynu Informacji Publicznej PWST i realizuje zadania określone w Regulaminie prowadzenia BIP PWST. 7

8 4. Zastępca kanclerza jest pełnomocnikiem rektora ds. ochrony danych osobowych, pełniącym funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy zakres obowiązków określa Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych. 11 KWESTOR 1. Kwestora pełniącego funkcję głównego księgowego powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza. 2. Kwestor podlega bezpośrednio kanclerzowi, pełni funkcję jego zastępcy, jest kierownikiem Działu finansowo-księgowego Uczelni prowadzącego również księgowość dla WTT w Bytomiu, sprawuje jednocześnie nadzór nad gospodarką finansową Filii we Wrocławiu przy pomocy zastępcy kwestora do spraw Filii we Wrocławiu. 3. Do obowiązków kwestora należy w szczególności: 1) prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni polegającej na prawidłowym i racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na kontach bankowych, zapewniające zbilansowanie finansowe kosztów i wydatków poszczególnych rodzajów działalności z właściwych środków i funduszy, 2) nadzór nad bieżącym i prawidłowym ujmowaniem w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, 3) nadzór nad wiarygodnością sprawozdań finansowych, 4) prowadzenie rachunkowości polegającej na: a. organizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, b. organizowaniu i nadzorowaniu oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zapewniających właściwe rejestrowanie operacji finansowo-gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. terminowym sporządzaniu sprawozdań finansowych, d. sprawowaniu funkcjonalnej kontroli wewnętrznej działalności Uczelni pod względem prawidłowości formalnej, rachunkowej i kompletności dokumentów, 5) udostępnianie danych finansowych niezbędnych do stosowania prawidłowej procedury w zakresie zamówień publicznych, 6) opracowywanie planów finansowych w oparciu o plany i propozycje poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, 7) sporządzanie okresowych informacji i analiz ekonomicznych oraz przekazywanie ich kierownictwu Uczelni w określonych przez rektora terminach, 8) obsługa elektronicznego systemu POL-on w powierzonym zakresie, 9) czuwanie nad racjonalną gospodarką finansową, wnioskowanie w sprawie ograniczenia wydatków oraz uzyskiwania wpływów pozabudżetowych, 10) odpowiedzialność za przestrzeganie zasad prawidłowego wydatkowania środków finansowych, ewidencję kosztów i rozliczeń należności z budżetem państwa, 8

9 11) przedkładanie wniosków do zatwierdzenia przez rektora w sprawie naliczania bądź odstąpienia od naliczania odsetek. 4. Kwestor opracowuje politykę finansową Uczelni. 12 ZASTĘPCA KANCLERZA DS. FILII WE WROCŁAWIU 1. Zastępca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu sprawuje nadzór, organizuje i kieruje pracą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zapewniając prawidłową obsługę administracyjną, gospodarczą i techniczną w Filii we Wrocławiu. 2. Zastępca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu podlega bezpośrednio kanclerzowi. 3. Zastępcy kanclerza ds. Filii we Wrocławiu podlegają wszyscy pracownicy Filii niebędący nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem pracowników biblioteki, pracownika ds. p.poż. i pracownika ds. obronnych, informacji niejawnych i ds. archiwum, którzy podlegają prorektorowi do spraw Filii. 4. Decyzje w sprawach ruchu kadrowego w Filii we Wrocławiu w ramach przyznanych limitów - podejmuje zastępca kanclerza ds. Filii, po uprzednim uzgodnieniu z kanclerzem. 5. Zastępca kanclerza działa w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora i kanclerza. 6. Do obowiązków zastępcy kanclerza ds. Filii we Wrocławiu należy w szczególności: 1) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach zatrudnienia, awansu, nagród, odznaczeń dla podległych mu pracowników, 2) przyznawanie premii podległym pracownikom w ramach przyznanych limitów finansowych, 3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością gospodarki finansowej, gromadzeniem, zarządzaniem i ochroną majątku Filii, 4) podejmowanie decyzji finansowych w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa określonego przez kanclerza, w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Senat, 5) podpisywanie zgodnie z otrzymanym upoważnieniem wszystkich dokumentów finansowogospodarczych (zamówienia, rachunki itp.) wynikających z działalności Filii, 6) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym także z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz racjonalnego ich wydatkowania, 7) realizowanie - zgodnie z planem zamówień publicznych - zadań w ramach udzielania zamówień publicznych, w zakresie ustalonym przez rektora, 8) nadzorowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w podległych jednostkach organizacyjnych, 9) czuwanie nad eksploatacją, wykorzystaniem i zabezpieczeniem mienia Filii, 10) zapewnienie prawidłowego administrowania bazą lokalową Filii, organizowanie remontów i prac modernizacyjnych, 11) pełnienie funkcji organizatora produkcji Teatru PWST we Wrocławiu, 12) dbałość o należyte warunki pracy i nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp i ppoż. na terenie Filii we Wrocławiu, 13) czuwanie nad przestrzeganiem zasad przechowywania i przekazywania dokumentów do archiwum, 9

10 14) reprezentowanie Uczelni w imieniu kanclerza wobec władz lokalnych w sprawach majątkowych, leżących w zakresie zadań Filii. 13 ZASTĘPCA KWESTORA DS. FILII WE WROCŁAWIU 1. Zastępca kwestora ds. Filii we Wrocławiu sprawuje nadzór nad finansami Filii, organizuje i kieruje pracą pracowników Działu finansowo-księgowego Filii, zapewniając prawidłowe i racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na kontach bankowych. 2. Do obowiązków zastępcy kwestora ds. Filii we Wrocławiu należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości polegającej na: a. organizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, b. organizowaniu i nadzorowaniu oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zapewniającym właściwe rejestrowanie i rozliczanie operacji finansowo-gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. terminowym i rzetelnym sporządzaniu sprawozdań finansowych, d. sprawowaniu funkcjonalnej kontroli wewnętrznej działalności Filii pod względem prawidłowości formalnej, rachunkowej i kompletności dokumentów, 2) udostępnianie danych finansowych niezbędnych do stosowania prawidłowej procedury w zakresie zamówień publicznych, 3) opracowanie planów finansowych w oparciu o plany i propozycje poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, 4) sporządzanie okresowych informacji i analiz ekonomicznych oraz przekazywanie ich kierownictwu Uczelni w ustalonym terminie, 5) czuwanie nad racjonalną gospodarką finansową Filii. ROZDZIAŁ IV Zakresy działania jednostek organizacyjnych PWST 14 WYDZIAŁY 1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni. 2. Wydziałem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dziekan. 3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów wydziału odpowiedzialnym przed rektorem za realizację zadań wydziału. 4. Kompetencje dziekana oraz zakres jego zadań określają przepisy Ustawy, Statut PWST i rektor. 10

11 15 TEATR PWST Teatr PWST wykonuje zadania organizacyjne wynikające z planu ustalonego przez podstawowe jednostki organizacyjne lub rektora w oparciu o pracę komórek organizacyjnych administracji i obsługi: 1. W Krakowie: 1) Dział organizacji Teatru PWST i promocji, 2) Dział techniczny. 2. W Filii we Wrocławiu: 1) Dział organizacji Teatru PWST i promocji, 2) Dział techniczny, 3) Pracownię plastyczną. 3. W WTT w Bytomiu: 1) Biuro obsługi WTT. 16 BIBLIOTEKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA PWST W KRAKOWIE 1. Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne i informacyjne związane z potrzebami czytelniczymi pracowników i studentów Uczelni w zakresie literatury specjalistycznej, dotyczącej teatru i dziedzin pokrewnych oraz związanych z programem studiów. 2. Biblioteka pełni funkcję ogólnopolskiej biblioteki specjalistycznej o specjalizacji teatrologicznej i włączona jest do ogólnokrajowej sieci biblioteczno-informatycznej. 3. Do zadań Biblioteki PWST należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zbiory te są udostępniane przede wszystkim pracownikom i studentom PWST oraz osobom i instytucjom pragnącym ze zbiorów skorzystać na warunkach określonych przez Regulamin Biblioteki. 4. Biblioteka w Krakowie realizuje zadania określone przepisami Statutu PWST. 5. Biblioteką kieruje kierownik. Pracownicy biblioteki w Krakowie podlegają bezpośrednio rektorowi. 6. Kierownik Biblioteki w Krakowie sprawuje nadzór merytoryczny nad Biblioteką Wydziałową WTT w Bytomiu i Biblioteką Międzywydziałową we Wrocławiu. 7. W bibliotece funkcjonują programy informatyczne, m.in.: VTLS i Wirtualna Skene. 8. Szczegółowy zakres funkcjonowania Biblioteki określa Regulamin Biblioteki PWST. ROZDZIAŁ V Ramowe zakresy zadań komórek organizacyjnych administracji i obsługi Administracja Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie wykonuje zadania organizacyjne, gospodarcze, techniczne, finansowe i porządkowe zapewniające realizację podstawowych zadań Uczelni określonych Ustawą i Statutem, przy wykonywaniu których działa w oparciu o komórki organizacyjne administracji i obsługi. 11

12 2. Całokształtem zadań określonych w ust. 1 kieruje kanclerz. 3. Komórki organizacyjne administracji i obsługi o charakterze administracyjnym tworzy, przekształca i znosi kanclerz za zgodą rektora. 4. Do podstawowych zadań administracji Uczelni należy: 1) wykonywanie zadań administracyjnych i usługowych na rzecz działalności dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, pomocy materialnej dla studentów itp., 2) sporządzanie projektów, planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich wykonaniem, 3) gospodarowanie majątkiem Uczelni, 4) sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, porozumień, decyzji, umów i innych dokumentów, 5) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych i przestrzeganie związanych z nimi procedur, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych i wydatkowanie środków zgodnie z nimi, 6) działanie na rzecz zdobywania środków materialnych i finansowych mających na celu realizację zadań statutowych Uczelni i celów doraźnych wytyczonych w planach działania Uczelni, 7) prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni, sporządzanie sprawozdań i informacji oraz deklaracji do właściwych urzędów, sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń dla pracowników, 8) prowadzenie spraw pracowniczych oraz socjalnych pracowników i studentów Uczelni, 9) realizacja inwestycji i remontów, 10) działania na rzecz zapewnienia porządku i zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Uczelni, 11) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i ochrony p.poż., 12) przygotowanie sprawozdawczości Uczelni oraz przygotowanie i umieszczanie danych w systemie POL-on, 13) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w ramach koordynacji działań, 14) udostępnianie informacji publicznej, w tym informacji dotyczących Uczelni zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, 15) realizacja zadań: obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej związanych z zapobieganiem zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia określone w planach szczegółowych oraz ochrona danych osobowych, 16) gromadzenie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów do archiwum, 17) prowadzenie działalności promocyjnej, w tym strony internetowej Uczelni, 18) zabezpieczenie od strony informatycznej działalności Uczelni. 12

13 ROZDZIAŁ VI Ramowe zakresy zadań kierowników komórek organizacyjnych administracji i obsługi oraz samodzielnych stanowisk pracy Do zadań kierownika komórki organizacyjnej administracji i obsługi należy w szczególności: 1) zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań, 2) organizowanie pracy i ustalanie szczegółowego zakresu czynności dla podległych pracowników, 3) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników i przestrzeganiem dyscypliny pracy, 4) rozliczanie pracowników z wykonanych obowiązków, 5) ocena pracowników oraz składanie wniosków w sprawach pracowniczych, 6) racjonalna i oszczędna gospodarka mieniem oraz środkami finansowymi, 7) podejmowanie decyzji bieżących w ramach posiadanych kompetencji lub z upoważnienia przełożonego, 8) przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych i innych obowiązujących ustaw, aktów wykonawczych i zarządzeń wewnętrznych, 9) przygotowywane okresowych analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań, 10) identyfikacja zagrożeń w realizacji zadań i zarządzanie ryzykiem, 11) dbanie o ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniach, 12) przygotowywanie wniosków, opinii oraz propozycji wewnętrznych aktów normatywnych, 13) zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, 14) organizowanie prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa pożarowego oraz egzekwowanie ich przestrzegania, 15) czuwanie nad przestrzeganiem zasad ochrony dóbr osobistych studentów i pracowników, 16) organizowanie gromadzenia, przechowywania i przekazywania dokumentów do archiwum, 17) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji wspólnych zadań, 18) realizacja zadań wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej Uczelni. ROZDZIAŁ VII Zakresy działania komórek organizacyjnych administracji i obsługi A. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W KRAKOWIE 19 KANCELARIA UCZELNI 1. Kancelaria Uczelni prowadzi obsługę administracyjno-kancelaryjną Uczelni, rektora, prorektora i kanclerza. 13

14 2. Kancelaria Uczelni podlega w zakresie zadań rektora i prorektora rektorowi, a w zakresie zadań kanclerza kanclerzowi. 3. Kancelaria Uczelni realizuje zadania w zakresie: 1) obsługi sekretarskiej rektora, prorektora i kanclerza, 2) obsługi posiedzeń Senatu oraz innych posiedzeń organizowanych przez rektora lub kanclerza, 3) obsługi interesantów i nadzoru nad informacjami przekazywanymi na zewnątrz, a dotyczącymi wizerunku Uczelni, 4) prowadzenia księgi kontroli PWST dokonywanych przez organy zewnętrzne, 5) prowadzenia dziennika podawczego, ekspedycji poczty, rozliczania znaczków pocztowych, czuwania nad prawidłowym obiegiem dokumentów, 6) organizacji przepływu korespondencji pomiędzy jednostkami i komórkami w Krakowie, a Filią we Wrocławiu i WTT w Bytomiu, 7) zabezpieczania pieczątek Uczelni, 8) prowadzenia ewidencji skarg i wniosków, 9) przygotowywania projektów uchwał Senatu, zarządzeń rektora, prorektora, kanclerza, 10) koordynacji działań w zakresie Programu Erasmus+, 11) prowadzenia spraw związanych ze współpracą zagraniczną, w tym: a. gromadzenie dokumentacji dot. kontaktów zagranicznych Uczelni, b. planowanie i sprawozdawczość dot. współpracy zagranicznej, c. organizowanie pobytu gości zagranicznych recepcja, zabezpieczenie tłumaczeń, 12) prowadzenia rezerwacji i rozliczeń pokoi gościnnych PWST, 13) obsługi programów i funduszy Unii Europejskiej, 14) przygotowywania informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z Regulaminem BIP PWST, 15) obsługi elektronicznego systemu POL-on w powierzonym zakresie, 16) nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem strony internetowej Uczelni oraz jej aktualizacji w zakresie spraw ogólnych, 17) nadzoru nad działaniami promującymi Uczelnię, 18) współpracy w wyznaczonym zakresie w monitorowaniu losów absolwentów w ramach zespołu Biura Karier PWST. 20 DZIEKANAT 1. Dziekanat prowadzi oraz koordynuje sprawy związane z realizacją toku studiów, jakością kształcenia, pomocą materialną dla studentów. 2. Dziekanat organizacyjnie podporządkowany jest kanclerzowi, a pod względem merytorycznym dziekanom. 3. Do podstawowych zadań Dziekanatu należy: 1) w zakresie spraw studenckich: 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zarządzenie Rektora nr 38/2012 z 1.12.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Rozdział 1 Postanowienia i przepisy ogólne 1 1. Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo