ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek Kanclerza w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 43 Statutu PWST w dniu 20 maja 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, zwany dalej Regulaminem organizacyjnym, określa strukturę organizacyjną, organizację, zasady funkcjonowania, zakresy działania, odpowiedzialność i uprawnienia podstawowych jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych administracji i obsługi, ich kierowników oraz innych pracowników, stanowiąc uszczegółowienie i uzupełnienie regulacji zawartej w: 1. Ustawie z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U poz. 572 z późn. zm.); 2. Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie zatwierdzonym uchwałą nr 87/2011 Senatu PWST z dnia r. z późniejszymi zmianami. 2 Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 1. Ustawa Ustawę z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U poz. 572 z późniejszymi zmianami), 2. Uczelnia lub PWST Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie, 3. Filia we Wrocławiu Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, 4. WTT w Bytomiu Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, 5. Statut PWST Statut Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie zatwierdzony uchwałą nr 87/2011 Senatu PWST z dnia r. późniejszymi zmianami, 6. Podstawowa jednostka organizacyjna jednostkę organizacyjną (wydział) spełniającą kryteria określone art. 2 ust.1 pkt 29 Ustawy, przeznaczoną do wykonywania zadań określonych art. 6 Statutu Uczelni, 7. Jednostka międzywydziałowa jednostkę organizacyjną (biblioteka) spełniającą kryteria określone art. 88 ust.1 Ustawy, przeznaczoną do wykonywania zadań określonych art. 13 ust. 2 Statutu Uczelni, 8. Rektor Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, 9. Komórka organizacyjna dział, biuro, zespół, sekcja, pracownia, kancelaria, samodzielne stanowisko pracy, zapewniające realizację zadań administracji Uczelni określonych Regulaminem organizacyjnym Uczelni,

2 10. Teatr PWST struktura organizacyjna prowadząca działalność artystyczną i wykonująca zadania organizacyjne w oparciu o działalność komórek wymienionych w 15 niniejszego Regulaminu. ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 3 1. Strukturę organizacyjną Uczelni tworzą: 1) Podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są wydziały realizujące podstawowe zadania w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, artystycznej i naukowej oraz rozwoju kadry naukowej Uczelni określone przepisami Ustawy i Statutu PWST, czyli: a. Wydział Aktorski w Krakowie, b. Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, c. Wydział Aktorski we Wrocławiu, d. Wydział Lalkarski we Wrocławiu, e. Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. 2) Jednostki międzywydziałowe: a. Biblioteka międzywydziałowa PWST w Krakowie, b. Biblioteka międzywydziałowa Filii we Wrocławiu. 3) Jednostka wydziałowa: a. Biblioteka WTT w Bytomiu. 4) Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, zwane dalej komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi, wspomagające funkcjonowanie Uczelni w obszarze, o którym mowa w pkt.1 i realizujące zadania organizacyjne, finansowe, ekonomiczne, gospodarcze, techniczne i usługowe: Kraków: a. Kancelaria Uczelni, b. Dziekanat, c. Dział finansowo-księgowy, d. Dział gospodarczy, e. Dział techniczny, f. Dział organizacji Teatru PWST i promocji, g. Dział obsługi Domu studenckiego i obiektu Warszawska. Filia we Wrocławiu: a. Dziekanat, b. Dział finansowo-księgowy, c. Dział gospodarczy, d. Dział techniczny, 2

3 e. Pracownia plastyczna, f. Dział organizacji Teatru PWST i promocji. WTT w Bytomiu: a. Biuro obsługi Wydziału Teatru Tańca. 5) Samodzielne stanowiska Kraków: a. Stanowisko ds. kadr, b. Stanowisko ds. nauki i rozwoju naukowego, c. Stanowisko ds. obronnych, informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego, d. Archiwum Uczelni, e. Administrator systemu informatycznego, f. Administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego, g. Stanowisko ds. bhp. Filia we Wrocławiu: a. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, b. Stanowisko ds. współpracy zagranicznej, programów europejskich i celowych, c. Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, d. Archiwum Filii we Wrocławiu, e. Lokalny administrator systemu informatycznego, f. Stanowisko ds. p.poż. 2. W administracji mogą być tworzone inne niż wymienione w art. 1 stanowiska i struktury organizacyjne prowadzące działalność merytoryczną o odrębnej problematyce administracyjnej, ekonomicznej, kontrolnej, techniczno-usługowej i w zakresie bezpieczeństwa, do wykonania określonych zadań, których funkcjonowanie wynika z obowiązujących przepisów prawnych. 3. Niektóre zadania Uczelni określone w niniejszym Regulaminie lub wynikające z przepisów prawa bądź potrzeb Uczelni mogą być zlecane osobom lub firmom zewnętrznym Schemat organizacyjny Uczelni wraz z symbolami literowymi osób funkcyjnych, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych administracji i obsługi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Schemat organizacyjny stanowi odzwierciedlenie aktualnego, szczegółowego stanu organizacyjnego Uczelni i jest integralną częścią nin. Regulaminu organizacyjnego. 3

4 ROZDZIAŁ III ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ PWST 5 SENAT 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni, określającym zadania dla rektora w zakresie kierowania Uczelnią i zadania dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych. 2. Kompetencje i zasady działania Senatu określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy Statutu PWST. 6 REKTOR 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy prorektorów i kanclerza, którzy odpowiadają przed nim za wykonanie zadań, jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Kompetencje i sposób działania rektora określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut PWST. 3. Rektor w szczególności: 1) wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i inne wewnętrzne akty normatywne, 2) dokonuje podziału zadań i upoważnień pomiędzy prorektorów, kanclerza i podległych pracowników, 3) dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa Uczelni, kieruje i nadzoruje realizację zadań obronnych i zarządzania kryzysowego. 4. Rektora PWST w czasie jego nieobecności zastępuje prorektor lub inna osoba wyznaczona przez rektora, z tym, że do podpisywania aktów normatywnych wymagane jest odrębne pełnomocnictwo. 5. Rektor PWST może udzielić pełnomocnictwa pracownikom PWST, a w szczególności prorektorom, dziekanom, kanclerzowi, kwestorowi do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu, a także powierzyć im nadzór nad realizacją wskazanych zadań. 7 PROREKTOR DS. OGÓLNYCH 1. Prorektor podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie posiadanych kompetencji na zasadach ustalonych przez rektora i przed rektorem ponosi za te działania odpowiedzialność. 2. Prorektor koordynuje sprawy dotyczące współpracy między wydziałami, a w szczególności między Wydziałem Aktorskim w Krakowie, Wydziałem Reżyserii Dramatu i Wydziałem Teatru Tańca. 3. Do kompetencji prorektora należy w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad poszczególnymi pracowniami i uczelnianymi organizacjami studenckimi dla Krakowa i Bytomia, 4

5 2) opiniowanie wyboru repertuaru dyplomowego oraz opracowywanie we współpracy z dziekanami programów imprez prezentujących dorobek Uczelni, 3) sprawowanie opieki nad spektaklami dyplomowymi, dbanie o jakość, poziom artystyczny i częstotliwość prezentacji, 4) sprawowanie opieki nad grupowymi występami studentów z Krakowa poza siedzibą PWST, 5) uczestniczenie w imieniu rektora w prowadzeniu postępowań przetargowych jako przewodniczący komisji przetargowej, 6) sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem domu studenckiego w zakresie spraw studenckich, 7) nadzorowanie organizacyjnego i programowego funkcjonowania klubu studenckiego i współpraca z samorządem studenckim, 8) wykonywanie innych czynności określonych przez rektora, a wynikających z bieżących potrzeb PWST, 9) reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w zakresie zleconym przez rektora. 8 PROREKTOR DS. FILII WE WROCŁAWIU 1. Prorektor podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Filii we Wrocławiu w zakresie posiadanych kompetencji na zasadach ustalonych przez rektora i przed rektorem ponosi za te działania odpowiedzialność. 2. Do kompetencji prorektora należy w szczególności: 1) zapewnienie zgodności działania Filii z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, 2) wydatkowanie środków w sposób oszczędny, efektywny i celowy, 3) sprawowanie opieki nad uczelnianymi organizacjami studenckimi działającymi w Filii, 4) zapewnienie należytej ochrony zasobów Filii, 5) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji w Filii, 6) podejmowanie z upoważnienia rektora decyzji dotyczących mienia i gospodarki Filii, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 7) nadzorowanie funkcjonowania administracji i działalności gospodarczej Filii, 8) opiniowanie projektów zarządzeń i regulaminów dotyczących Filii, 9) opiniowanie wniosków o zatrudnienie kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych administracji i obsługi oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska w Filii, 10) rozpatrywanie odwołań od decyzji dziekanów wydziałów Filii, 11) planowanie współpracy zagranicznej Filii i po zaakceptowaniu przez Senat nadzorowanie jej realizacji, 12) zawieszanie zajęć w Filii w razie powstania okoliczności uniemożliwiających normalny tok pracy Uczelni, 13) wzywanie organów porządku i bezpieczeństwa publicznego do wkroczenia na teren Filii oraz opuszczenia przez nie terenu Uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich wezwania, z wyłączeniem włamania, kradzieży i pospolitych przestępstw kryminalnych, 5

6 14) zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, 15) wnioskowanie w sprawach powołania i odwołania rzeczników dyscyplinarnych, 16) dbałość o bezpieczeństwo pracowników i studentów Filii, 17) wykonywanie innych czynności określonych przez rektora, a wynikających z bieżących potrzeb PWST, 18) wykonywanie z upoważnienia rektora obowiązków określonych w Statucie PWST, uchwałach Senatu i zarządzeniach rektora. 9 KANCLERZ 1. Kanclerz prowadzi gospodarkę PWST, zapewnia warunki do realizacji podstawowych zadań Uczelni, dla przygotowania i eksploatacji przedsięwzięć artystycznych Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni, w zakresie zwykłego zarządu. 2. Kanclerz podlega bezpośrednio rektorowi i jest przed nim odpowiedzialny za powierzony zakres zadań. 3. Kanclerz wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, którzy odpowiadają przed nim za wykonanie określonych zadań, tj. 1) zastępcy kanclerza ds. ogólnych, 2) kwestora, pełniącego funkcję głównego księgowego i będącego zastępcą kanclerza ds. ekonomicznych, którego uprawnienia określają odrębne przepisy, 3) zastępcy kanclerza ds. Filii we Wrocławiu oraz w zakresie obsługi Wydziału Teatru Tańca przy pomocy dyrektora Biura obsługi WTT. 4. Kanclerz jest przełożonym wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników podlegających bezpośrednio rektorowi, a określonych w art. 41 pkt. 3 Statutu PWST. 5. Merytoryczne podporządkowanie pracowników określonych w art. 41 pkt 3 Statutu PWST nie wyłącza organizacyjnej podległości kanclerzowi. 6. Kompetencje, uprawnienia i zakres działalności kanclerza określają przepisy Ustawy, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz rektor. 7. Kanclerz w szczególności: 1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Uczelni, 2) przestrzega dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami, 3) podejmuje decyzje finansowe zgodnie z planem finansowym Uczelni w zakresie określonym przez rektora, 4) działa na rzecz pozyskiwania środków finansowych z funduszy i programów Unii Europejskiej, 5) składa oświadczenia woli w imieniu PWST w zakresie zaciągania zobowiązań we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, 6) sprawuje nadzór nad mieniem całej Uczelni i finansami podległych jednostek oraz nad opracowaniem procedur gospodarowania mieniem PWST, 7) zapewnia właściwą organizację pracy, 6

7 8) koordynuje i nadzoruje pracę podległych komórek organizacyjnych administracji i obsługi, 9) inicjuje i wprowadza w życie usprawnienia podnoszące poziom funkcjonowania struktur organizacyjnych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 10) prowadzi politykę osobową i płacową w podległych jednostkach, a w jednostkach i na stanowiskach nie podlegających mu merytorycznie zasięga opinii ich zwierzchnika, 11) nadzoruje planowanie i przebieg postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 12) zapewnia sprawne działanie komputerowego systemu wspomagania zarządzania, w tym wdrażanie nowych technologii informatycznych, 13) nadzoruje zarządzanie Domem Studenckim, 14) reprezentuje Uczelnię w sprawach administracyjnych i gospodarczych, w zakresie ustalonym przez rektora PWST, 15) planuje, organizuje i zleca prowadzenie prac remontowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych w obiektach PWST w Krakowie, Filii we Wrocławiu i WTT w Bytomiu, 16) organizuje kontrolę wewnętrzną, 17) czuwa nad przestrzeganiem zasad przechowywania i przekazywania dokumentów do archiwum, 18) podejmuje inne działania i czynności niezastrzeżone w Ustawie lub Statucie dla organów Uczelni. 8. Pod nieobecność kanclerza z powodu urlopu lub choroby, czynności należące do jego wyłącznej kompetencji wykonuje zastępca kanclerza lub inna osoba wyznaczona przez kanclerza lub rektora PWST. 10 ZASTĘPCA KANCLERZA DS. OGÓLNYCH 1. Zastępca kanclerza ds. ogólnych podlega kanclerzowi, z którym współdziała w realizacji zadań statutowych Uczelni. 2. Współdziałanie dotyczy w szczególności: 1) prowadzenia i nadzorowania wydatkowania środków publicznych, 2) sporządzania planu zamówień publicznych na podstawie wniosków z poszczególnych jednostek i komórek Uczelni, 3) obsługi komisji przetargowych i gromadzenia dokumentacji w tym zakresie, 4) przygotowania umów o realizację zadań oraz usług remontowych i inwestycyjnych, 5) sporządzania sprawozdań z wykonania zamówień publicznych w Uczelni, 6) nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. EURO zgodnie z uczelnianym regulaminem, 7) nadzorowania planowania prac Działu technicznego w Krakowie w celu zabezpieczenia obsługi działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej Uczelni, 8) nadzorowania funkcjonowania informacji wewnętrznej w Uczelni, 9) koordynacji współpracy Uczelni z Fundacją Sceny im. St. Wyspiańskiego. 3. Zastępca kanclerza ds. ogólnych pełni funkcję redaktora Biuletynu Informacji Publicznej PWST i realizuje zadania określone w Regulaminie prowadzenia BIP PWST. 7

8 4. Zastępca kanclerza jest pełnomocnikiem rektora ds. ochrony danych osobowych, pełniącym funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy zakres obowiązków określa Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych. 11 KWESTOR 1. Kwestora pełniącego funkcję głównego księgowego powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza. 2. Kwestor podlega bezpośrednio kanclerzowi, pełni funkcję jego zastępcy, jest kierownikiem Działu finansowo-księgowego Uczelni prowadzącego również księgowość dla WTT w Bytomiu, sprawuje jednocześnie nadzór nad gospodarką finansową Filii we Wrocławiu przy pomocy zastępcy kwestora do spraw Filii we Wrocławiu. 3. Do obowiązków kwestora należy w szczególności: 1) prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni polegającej na prawidłowym i racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na kontach bankowych, zapewniające zbilansowanie finansowe kosztów i wydatków poszczególnych rodzajów działalności z właściwych środków i funduszy, 2) nadzór nad bieżącym i prawidłowym ujmowaniem w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, 3) nadzór nad wiarygodnością sprawozdań finansowych, 4) prowadzenie rachunkowości polegającej na: a. organizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, b. organizowaniu i nadzorowaniu oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zapewniających właściwe rejestrowanie operacji finansowo-gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. terminowym sporządzaniu sprawozdań finansowych, d. sprawowaniu funkcjonalnej kontroli wewnętrznej działalności Uczelni pod względem prawidłowości formalnej, rachunkowej i kompletności dokumentów, 5) udostępnianie danych finansowych niezbędnych do stosowania prawidłowej procedury w zakresie zamówień publicznych, 6) opracowywanie planów finansowych w oparciu o plany i propozycje poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, 7) sporządzanie okresowych informacji i analiz ekonomicznych oraz przekazywanie ich kierownictwu Uczelni w określonych przez rektora terminach, 8) obsługa elektronicznego systemu POL-on w powierzonym zakresie, 9) czuwanie nad racjonalną gospodarką finansową, wnioskowanie w sprawie ograniczenia wydatków oraz uzyskiwania wpływów pozabudżetowych, 10) odpowiedzialność za przestrzeganie zasad prawidłowego wydatkowania środków finansowych, ewidencję kosztów i rozliczeń należności z budżetem państwa, 8

9 11) przedkładanie wniosków do zatwierdzenia przez rektora w sprawie naliczania bądź odstąpienia od naliczania odsetek. 4. Kwestor opracowuje politykę finansową Uczelni. 12 ZASTĘPCA KANCLERZA DS. FILII WE WROCŁAWIU 1. Zastępca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu sprawuje nadzór, organizuje i kieruje pracą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zapewniając prawidłową obsługę administracyjną, gospodarczą i techniczną w Filii we Wrocławiu. 2. Zastępca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu podlega bezpośrednio kanclerzowi. 3. Zastępcy kanclerza ds. Filii we Wrocławiu podlegają wszyscy pracownicy Filii niebędący nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem pracowników biblioteki, pracownika ds. p.poż. i pracownika ds. obronnych, informacji niejawnych i ds. archiwum, którzy podlegają prorektorowi do spraw Filii. 4. Decyzje w sprawach ruchu kadrowego w Filii we Wrocławiu w ramach przyznanych limitów - podejmuje zastępca kanclerza ds. Filii, po uprzednim uzgodnieniu z kanclerzem. 5. Zastępca kanclerza działa w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora i kanclerza. 6. Do obowiązków zastępcy kanclerza ds. Filii we Wrocławiu należy w szczególności: 1) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach zatrudnienia, awansu, nagród, odznaczeń dla podległych mu pracowników, 2) przyznawanie premii podległym pracownikom w ramach przyznanych limitów finansowych, 3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością gospodarki finansowej, gromadzeniem, zarządzaniem i ochroną majątku Filii, 4) podejmowanie decyzji finansowych w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa określonego przez kanclerza, w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Senat, 5) podpisywanie zgodnie z otrzymanym upoważnieniem wszystkich dokumentów finansowogospodarczych (zamówienia, rachunki itp.) wynikających z działalności Filii, 6) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym także z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz racjonalnego ich wydatkowania, 7) realizowanie - zgodnie z planem zamówień publicznych - zadań w ramach udzielania zamówień publicznych, w zakresie ustalonym przez rektora, 8) nadzorowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w podległych jednostkach organizacyjnych, 9) czuwanie nad eksploatacją, wykorzystaniem i zabezpieczeniem mienia Filii, 10) zapewnienie prawidłowego administrowania bazą lokalową Filii, organizowanie remontów i prac modernizacyjnych, 11) pełnienie funkcji organizatora produkcji Teatru PWST we Wrocławiu, 12) dbałość o należyte warunki pracy i nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp i ppoż. na terenie Filii we Wrocławiu, 13) czuwanie nad przestrzeganiem zasad przechowywania i przekazywania dokumentów do archiwum, 9

10 14) reprezentowanie Uczelni w imieniu kanclerza wobec władz lokalnych w sprawach majątkowych, leżących w zakresie zadań Filii. 13 ZASTĘPCA KWESTORA DS. FILII WE WROCŁAWIU 1. Zastępca kwestora ds. Filii we Wrocławiu sprawuje nadzór nad finansami Filii, organizuje i kieruje pracą pracowników Działu finansowo-księgowego Filii, zapewniając prawidłowe i racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na kontach bankowych. 2. Do obowiązków zastępcy kwestora ds. Filii we Wrocławiu należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości polegającej na: a. organizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, b. organizowaniu i nadzorowaniu oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zapewniającym właściwe rejestrowanie i rozliczanie operacji finansowo-gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. terminowym i rzetelnym sporządzaniu sprawozdań finansowych, d. sprawowaniu funkcjonalnej kontroli wewnętrznej działalności Filii pod względem prawidłowości formalnej, rachunkowej i kompletności dokumentów, 2) udostępnianie danych finansowych niezbędnych do stosowania prawidłowej procedury w zakresie zamówień publicznych, 3) opracowanie planów finansowych w oparciu o plany i propozycje poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, 4) sporządzanie okresowych informacji i analiz ekonomicznych oraz przekazywanie ich kierownictwu Uczelni w ustalonym terminie, 5) czuwanie nad racjonalną gospodarką finansową Filii. ROZDZIAŁ IV Zakresy działania jednostek organizacyjnych PWST 14 WYDZIAŁY 1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni. 2. Wydziałem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dziekan. 3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów wydziału odpowiedzialnym przed rektorem za realizację zadań wydziału. 4. Kompetencje dziekana oraz zakres jego zadań określają przepisy Ustawy, Statut PWST i rektor. 10

11 15 TEATR PWST Teatr PWST wykonuje zadania organizacyjne wynikające z planu ustalonego przez podstawowe jednostki organizacyjne lub rektora w oparciu o pracę komórek organizacyjnych administracji i obsługi: 1. W Krakowie: 1) Dział organizacji Teatru PWST i promocji, 2) Dział techniczny. 2. W Filii we Wrocławiu: 1) Dział organizacji Teatru PWST i promocji, 2) Dział techniczny, 3) Pracownię plastyczną. 3. W WTT w Bytomiu: 1) Biuro obsługi WTT. 16 BIBLIOTEKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA PWST W KRAKOWIE 1. Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne i informacyjne związane z potrzebami czytelniczymi pracowników i studentów Uczelni w zakresie literatury specjalistycznej, dotyczącej teatru i dziedzin pokrewnych oraz związanych z programem studiów. 2. Biblioteka pełni funkcję ogólnopolskiej biblioteki specjalistycznej o specjalizacji teatrologicznej i włączona jest do ogólnokrajowej sieci biblioteczno-informatycznej. 3. Do zadań Biblioteki PWST należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zbiory te są udostępniane przede wszystkim pracownikom i studentom PWST oraz osobom i instytucjom pragnącym ze zbiorów skorzystać na warunkach określonych przez Regulamin Biblioteki. 4. Biblioteka w Krakowie realizuje zadania określone przepisami Statutu PWST. 5. Biblioteką kieruje kierownik. Pracownicy biblioteki w Krakowie podlegają bezpośrednio rektorowi. 6. Kierownik Biblioteki w Krakowie sprawuje nadzór merytoryczny nad Biblioteką Wydziałową WTT w Bytomiu i Biblioteką Międzywydziałową we Wrocławiu. 7. W bibliotece funkcjonują programy informatyczne, m.in.: VTLS i Wirtualna Skene. 8. Szczegółowy zakres funkcjonowania Biblioteki określa Regulamin Biblioteki PWST. ROZDZIAŁ V Ramowe zakresy zadań komórek organizacyjnych administracji i obsługi Administracja Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie wykonuje zadania organizacyjne, gospodarcze, techniczne, finansowe i porządkowe zapewniające realizację podstawowych zadań Uczelni określonych Ustawą i Statutem, przy wykonywaniu których działa w oparciu o komórki organizacyjne administracji i obsługi. 11

12 2. Całokształtem zadań określonych w ust. 1 kieruje kanclerz. 3. Komórki organizacyjne administracji i obsługi o charakterze administracyjnym tworzy, przekształca i znosi kanclerz za zgodą rektora. 4. Do podstawowych zadań administracji Uczelni należy: 1) wykonywanie zadań administracyjnych i usługowych na rzecz działalności dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, pomocy materialnej dla studentów itp., 2) sporządzanie projektów, planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich wykonaniem, 3) gospodarowanie majątkiem Uczelni, 4) sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, porozumień, decyzji, umów i innych dokumentów, 5) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych i przestrzeganie związanych z nimi procedur, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych i wydatkowanie środków zgodnie z nimi, 6) działanie na rzecz zdobywania środków materialnych i finansowych mających na celu realizację zadań statutowych Uczelni i celów doraźnych wytyczonych w planach działania Uczelni, 7) prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni, sporządzanie sprawozdań i informacji oraz deklaracji do właściwych urzędów, sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń dla pracowników, 8) prowadzenie spraw pracowniczych oraz socjalnych pracowników i studentów Uczelni, 9) realizacja inwestycji i remontów, 10) działania na rzecz zapewnienia porządku i zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Uczelni, 11) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i ochrony p.poż., 12) przygotowanie sprawozdawczości Uczelni oraz przygotowanie i umieszczanie danych w systemie POL-on, 13) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w ramach koordynacji działań, 14) udostępnianie informacji publicznej, w tym informacji dotyczących Uczelni zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, 15) realizacja zadań: obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej związanych z zapobieganiem zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia określone w planach szczegółowych oraz ochrona danych osobowych, 16) gromadzenie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów do archiwum, 17) prowadzenie działalności promocyjnej, w tym strony internetowej Uczelni, 18) zabezpieczenie od strony informatycznej działalności Uczelni. 12

13 ROZDZIAŁ VI Ramowe zakresy zadań kierowników komórek organizacyjnych administracji i obsługi oraz samodzielnych stanowisk pracy Do zadań kierownika komórki organizacyjnej administracji i obsługi należy w szczególności: 1) zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań, 2) organizowanie pracy i ustalanie szczegółowego zakresu czynności dla podległych pracowników, 3) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników i przestrzeganiem dyscypliny pracy, 4) rozliczanie pracowników z wykonanych obowiązków, 5) ocena pracowników oraz składanie wniosków w sprawach pracowniczych, 6) racjonalna i oszczędna gospodarka mieniem oraz środkami finansowymi, 7) podejmowanie decyzji bieżących w ramach posiadanych kompetencji lub z upoważnienia przełożonego, 8) przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych i innych obowiązujących ustaw, aktów wykonawczych i zarządzeń wewnętrznych, 9) przygotowywane okresowych analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań, 10) identyfikacja zagrożeń w realizacji zadań i zarządzanie ryzykiem, 11) dbanie o ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniach, 12) przygotowywanie wniosków, opinii oraz propozycji wewnętrznych aktów normatywnych, 13) zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, 14) organizowanie prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa pożarowego oraz egzekwowanie ich przestrzegania, 15) czuwanie nad przestrzeganiem zasad ochrony dóbr osobistych studentów i pracowników, 16) organizowanie gromadzenia, przechowywania i przekazywania dokumentów do archiwum, 17) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji wspólnych zadań, 18) realizacja zadań wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej Uczelni. ROZDZIAŁ VII Zakresy działania komórek organizacyjnych administracji i obsługi A. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W KRAKOWIE 19 KANCELARIA UCZELNI 1. Kancelaria Uczelni prowadzi obsługę administracyjno-kancelaryjną Uczelni, rektora, prorektora i kanclerza. 13

14 2. Kancelaria Uczelni podlega w zakresie zadań rektora i prorektora rektorowi, a w zakresie zadań kanclerza kanclerzowi. 3. Kancelaria Uczelni realizuje zadania w zakresie: 1) obsługi sekretarskiej rektora, prorektora i kanclerza, 2) obsługi posiedzeń Senatu oraz innych posiedzeń organizowanych przez rektora lub kanclerza, 3) obsługi interesantów i nadzoru nad informacjami przekazywanymi na zewnątrz, a dotyczącymi wizerunku Uczelni, 4) prowadzenia księgi kontroli PWST dokonywanych przez organy zewnętrzne, 5) prowadzenia dziennika podawczego, ekspedycji poczty, rozliczania znaczków pocztowych, czuwania nad prawidłowym obiegiem dokumentów, 6) organizacji przepływu korespondencji pomiędzy jednostkami i komórkami w Krakowie, a Filią we Wrocławiu i WTT w Bytomiu, 7) zabezpieczania pieczątek Uczelni, 8) prowadzenia ewidencji skarg i wniosków, 9) przygotowywania projektów uchwał Senatu, zarządzeń rektora, prorektora, kanclerza, 10) koordynacji działań w zakresie Programu Erasmus+, 11) prowadzenia spraw związanych ze współpracą zagraniczną, w tym: a. gromadzenie dokumentacji dot. kontaktów zagranicznych Uczelni, b. planowanie i sprawozdawczość dot. współpracy zagranicznej, c. organizowanie pobytu gości zagranicznych recepcja, zabezpieczenie tłumaczeń, 12) prowadzenia rezerwacji i rozliczeń pokoi gościnnych PWST, 13) obsługi programów i funduszy Unii Europejskiej, 14) przygotowywania informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z Regulaminem BIP PWST, 15) obsługi elektronicznego systemu POL-on w powierzonym zakresie, 16) nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem strony internetowej Uczelni oraz jej aktualizacji w zakresie spraw ogólnych, 17) nadzoru nad działaniami promującymi Uczelnię, 18) współpracy w wyznaczonym zakresie w monitorowaniu losów absolwentów w ramach zespołu Biura Karier PWST. 20 DZIEKANAT 1. Dziekanat prowadzi oraz koordynuje sprawy związane z realizacją toku studiów, jakością kształcenia, pomocą materialną dla studentów. 2. Dziekanat organizacyjnie podporządkowany jest kanclerzowi, a pod względem merytorycznym dziekanom. 3. Do podstawowych zadań Dziekanatu należy: 1) w zakresie spraw studenckich: 14

15 a. prowadzenie elektronicznej dokumentacji osobowej studentów oraz ich akt osobowych, a także rejestrów, dzienników, albumów, protokołów egzaminów i zaliczeń, b. przygotowywanie i wydawanie indeksów, legitymacji, książeczek zdrowia, kart egzaminacyjnych, zaświadczeń, dyplomów ukończenia studiów (wraz z suplementami), c. gromadzenie i kontrola dokumentacji stanowiącej podstawę przyznawania pomocy materialnej studentom, obliczanie wysokości stypendium oraz przygotowywanie dokumentów do wypłat z własnego funduszu stypendialnego, d. sporządzanie list wypłat stypendiów, nagród i zapomóg oraz innych wypłat dla studentów, 2) w zakresie rekrutacji: a. opracowywanie zasad przyjęć na studia, b. przyjmowanie dokumentów, c. przygotowywanie i prowadzenie rekrutacji, z wykorzystaniem drogi elektronicznej, d. przygotowanie sprawozdań, 3) w zakresie toku nauczania i kadry dydaktycznej: a. prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji zadań wynikających z obsługi procesu dydaktycznego dla Wydziału Aktorskiego w Krakowie i Wydziału Reżyserii Dramatu, b. przygotowywanie planów, harmonogramów zajęć i planu ekonomicznego wykorzystania sal dydaktycznych, c. przygotowywanie pod względem organizacyjnym sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych i magisterskich, d. prowadzenie pełnej dokumentacji personalnej i godzinowo-rozliczeniowej dotyczącej powierzonych nauczycielom obowiązków dydaktycznych, e. rozliczanie pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycieli akademickich, f. gromadzenie sylabusów i kart przedmiotów na każdy rok akademicki, g. przygotowywanie na zlecenie dziekanów materiałów związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich oraz wniosków o awanse, nagrody, medale i urlopy, h. przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pedagogów na podstawie umów cywilnoprawnych, i. przekazywanie do pracownikowi ds. kadr oraz pracownikowi ds. nauki i rozwoju naukowego wyciągów z protokołów posiedzeń rad wydziałów dotyczących zmian w programach nauczania lub w ich realizacji, 4) w zakresie spraw ogólnych: a. obsługa sekretarska dziekanów, prodziekanów, rad wydziałów, rad pedagogicznych, pracowni i praktyk studenckich oraz komisji wydziałowych i dyscyplinarnych, b. internetowa obsługa korespondencji zewnętrznej, c. opracowywanie informacji, sprawozdań i statystyk w zakresie przebiegu studiów, 15

16 d. organizacja poradni dla kandydatów na studia, e. przygotowywanie i umieszczanie danych w systemie POL-on w powierzonym zakresie, f. przygotowywanie materiałów do oceny na potrzeby Państwowej Komisji Akredytacyjnej, g. współuczestnictwo w przygotowywaniu prezentacji działalności artystycznej studentów, h. aktualizacja strony internetowej w zakresie spraw wydziałów w Krakowie, i. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem studiów przez studentów zagranicznych, a wynikających z przepisów o cudzoziemcach oraz obsługa Programu Erasmus+ w Krakowie, j. monitorowanie losów absolwentów w ramach zespołu Biura Karier PWST. 21 DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 1. Dział finansowo-księgowy zapewnia obsługę finansową oraz księgową Uczelni zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami prawnymi dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i gospodarowania środkami publicznymi. 2. Dział finansowo-księgowy podporządkowany jest bezpośrednio kwestorowi. 3. Do podstawowych zadań Działu należy: 1) prowadzenie rozliczeń finansowych i operacji księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z aktami wykonawczymi, 2) obsługa finansowo-księgowa dotacji celowych programów operacyjnych oraz środków otrzymanych z funduszy regionalnych i europejskich, 3) prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów działalności Uczelni oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów źródłowych, 4) przygotowywanie list płac stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń, 5) dokonywanie wypłat wynagrodzeń, stypendiów i należności wynikających z działalności Uczelni, 6) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego i wyposażenia, 7) ewidencjonowanie kosztów działalności dydaktycznej na poszczególne wydziały oraz wydatków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i pozostałych kosztów Uczelni, 8) przygotowywanie dowodów księgowych wynikających z przepisów o zasadach prowadzenia rachunkowości, 9) wystawianie pracownikom zaświadczeń określających wysokość uzyskanych przychodów, 10) terminowe regulowanie należności wynikających z zatrudnienia oraz z podjętych przez Uczelnię zobowiązań, 11) przygotowywanie planów, analiz, sprawozdań i bilansu, 12) przygotowywanie dokumentów podatkowych zgodnie z przepisami o opodatkowaniu osób fizycznych i przekazywanie ich do właściwych organów i pracownikom, 16

17 13) współdziałanie z organami kontrolnymi w zakresie prowadzonych analiz, 14) prowadzenie bieżącej analizy ekonomicznych wyników prowadzonej działalności i sygnalizowanie kierownictwu Uczelni występujących zagrożeń utraty płynności finansowej, przekroczenia planów finansowych itp., 15) przestrzeganie zasad związanych z ochroną dóbr osobistych pracowników i studentów PWST, 16) prowadzenie rozliczeń podatkowych Uczelni, 17) realizacja zadań związanych z ubezpieczeniem pracowników w zakresie obowiązujących przepisów, 18) opracowanie sprawozdań oraz umieszczenie danych w systemie POL-on w powierzonym zakresie. 22 DZIAŁ GOSPODARCZY 1. Dział gospodarczy administruje obiektami Uczelni, prowadzi gospodarkę magazynową, materiałową i zaopatrzeniową Uczelni. 2. Dział podlega bezpośrednio kanclerzowi. 3. Do podstawowych zadań Działu należy: 1) w zakresie realizacji zadań administracyjno-gospodarczych: a. utrzymanie w pełnej sprawności użytkowej obiektów i majątku Uczelni oraz zapewnienie ich ciągłości eksploatacyjnej, b. organizowanie wynikających z obowiązujących przepisów kontroli stanu technicznego, przeglądów obiektów i bieżących prac remontowych, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń, c. wykonywanie czynności administracyjnych związanych z eksploatacją budynków, w tym: 1. gromadzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej należących do Uczelni nieruchomości, obiektów oraz urządzeń, 2. prowadzenie książki obiektu, d. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną i bezpieczeństwem mienia oraz utrzymaniem obiektów i terenów w należytej czystości i estetyce, e. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem łączności telefonicznej w obiektach Uczelni oraz utrzymywaniem w sprawności monitoringu obiektów, f. prowadzenie gospodarki odpadami, w tym szczególnie środkami zagrażającymi środowisku, g. zapewnienie właściwego wyposażenia obiektów w sprawny sprzęt przeciwpożarowy i jego terminowa legalizacja, h. zabezpieczenie spraw gospodarczych dla potrzeb działalności prowadzonej przez inne komórki i jednostki Uczelni, i. dysponowanie samochodem Uczelni, rozliczanie kosztów eksploatacyjnych, dokonywanie przeglądów okresowych, rejestracji, napraw itp., 2) w zakresie zaopatrzenia: 17

18 a. planowanie, realizacja i ewidencja zakupów materiałów i urządzeń z podziałem na rodzaje umożliwiające prawidłowe stosowanie procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu, ich znakowanie, gospodarowanie oraz likwidacja w przypadku zużycia, b. sporządzanie reklamacji odnośnie jakości, ilości i cen otrzymywanych materiałów, c. prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarką magazynową, d. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego PWST i wyposażenia dla Krakowa i Bytomia, e. gromadzenie środków bhp i ppoż., odzieży ochronnej oraz prowadzenie wymaganych w tym zakresie dokumentacji i rozliczeń, f. realizacja inwentaryzacji zgodnie z zarządzeniami rektora, g. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem faktur za rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i telefonii komórkowej. 23 DZIAŁ TECHNICZNY 1. Dział techniczny realizuje zadania statutowe Uczelni w zakresie zabezpieczenia jej działalności artystycznej i dydaktycznej, jest organizacyjnie podporządkowany kanclerzowi. 2. Do zadań Działu należy w szczególności: 1) zapewnienie produkcji oraz eksploatacji działalności artystycznej i dydaktycznej Uczelni poprzez: a. przygotowanie i montaż dekoracji zleconych do realizacji poszczególnych spektakli oraz egzaminów, pokazów i innych prac w ramach działalności dydaktycznej Uczelni, b. szycie kostiumów zleconych do wykonania dla poszczególnych spektakli i działalności dydaktycznej oraz gromadzenie, zabezpieczanie, konserwacja, naprawy i restauracja środków inscenizacji, takich jak: dekoracje, kostiumy, rekwizyty, obuwie, meble sceniczne, c. zabezpieczenie potrzeb technicznych w zakresie prób i pokazów realizowanych w ramach działalności dydaktycznej studentów, prac naukowo-artystycznych pedagogów, działalności artystycznej koła naukowego, po wcześniejszej akceptacji dziekana oraz kanclerza, d. techniczną obsługę egzaminów, prób, przedstawień i imprez, realizowanych w Uczelni zgodnie z ustalonym harmonogramem, e. przygotowanie i obsługę techniczną spektakli prezentowanych poza siedzibą PWST, pokazów, promocji, konferencji, itp., 2) działanie na rzecz modernizacji wyposażenia technicznego zgodnie z planem rozwoju Uczelni i wymogami postępu technicznego, 3) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem budynku i pomieszczeń do uroczystości uczelnianych oraz wykonywanie dekoracji i środków inscenizacyjnych związanych z inauguracją roku akademickiego i kulturalnymi wydarzeniami uczelnianymi, 18

19 4) prowadzenie właściwej dokumentacji świadczonych usług zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów (zlecenia, karty pracy, rozliczenia materiałowe, protokoły przerobu, RW, ewidencja wydanych narzędzi i sprzętu), 5) opracowywanie grafików pracy zespołu technicznego, 6) doraźne wykonywanie mebli i akcesoriów meblowych w celu doposażenia pomieszczeń biurowych. 24 DZIAŁ ORGANIZACJI TEATRU PWST I PROMOCJI 1. Dział organizacji Teatru PWST i promocji zajmuje się przygotowaniem prezentacji spektakli dyplomowych i pokazów studentów, a także prezentacją dorobku artystycznego pedagogów i absolwentów. 2. Dział podlega merytorycznie rektorowi, a organizacyjnie kanclerzowi. 3. Do obowiązków Działu organizacji Teatru PWST i promocji należy w szczególności: 1) zgłaszanie rektorowi propozycji programowych Teatru PWST, 2) współpraca z rektorem i odpowiednio dziekanami wydziałów w Krakowie w kierowaniu pracą studentów, reżyserów, scenografów, choreografów, asystentów i innych realizatorów spektakli, 3) współpraca z Działem technicznym celem przygotowania prezentacji spektakli, pokazów, promocji, konferencji itp., 4) opracowywanie harmonogramu prób i spektakli, 5) organizacja spektakli Teatru PWST na scenach Uczelni, 6) przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych, 7) zlecanie wykonywania dokumentacji fotograficznej, 8) przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji działalności artystycznej Uczelni, jej przechowywanie, a następnie przekazywanie do Archiwum, 9) dbałość o odpowiednią reklamę spektakli, 10) gromadzenie informacji finansowych dotyczących kosztów działalności artystycznej, 11) organizacja i obsługa spektakli wyjazdowych Teatru PWST i spektakli gościnnych na scenach PWST, 12) współpraca zagraniczna w wyznaczonym zakresie, 13) organizacja, przygotowanie oraz nadzór nad imprezami obcymi, 14) rezerwacja i sprzedaż biletów, sprzedaż programów teatralnych i innych materiałów reklamowych, 15) koordynacja i obsługa widowni na spektaklach, pokazach, warsztatach itp., 16) realizacja spraw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 17) monitorowanie losów absolwentów w ramach zespołu Biura Karier PWST, 18) aktualizacja strony internetowej dotycząca działalności artystycznej studentów i pedagogów w Krakowie, 19) promocja Uczelni w powierzonym zakresie, 20) prowadzenie Galerii PWST 21) promocja i dystrybucja wydawnictw. 19

20 25 DZIAŁ OBSŁUGI DOMU STUDENCKIEGO I OBIEKTU WARSZAWSKA 1. Dział realizuje zadania techniczne, organizacyjne i gospodarcze, a w zakresie Domu Studenckiego współpracuje z Radą Mieszkańców DS. 2. Dział podlega bezpośrednio kanclerzowi. 3. Do zakresu zadań kierownika działu należy w szczególności: 1) w zakresie realizacji zadań związanych z domem studenckim: a. w obszarze administrowania domem studenta: 1. kwaterowanie studentów zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi w tym zakresie, 2. prowadzenie spraw meldunkowych, 3. prowadzenie ewidencji materiałowej, 4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych obiektu, 5. prowadzenie rozliczeń opłat studenckich i osób zakwaterowanych w DS, 6. zapewnienie studentom właściwych warunków socjalno-bytowych zamieszkania, b. prowadzenie hostelu w okresie wolnym od planowanych zajęć dydaktycznych, c. utrzymanie obiektu w sprawności technicznej, eksploatacyjnej, sanitarnej i w czystości, w tym: 1. bieżące nadzorowanie stanu technicznego budynku oraz organizowanie okresowych przeglądów stanu obiektu, 2. prowadzenie książki obiektu, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej, 3. planowanie i organizacja niezbędnych remontów oraz prac konserwatorskoremontowych itp. w obiekcie i uczestnictwo w ich odbiorach, 4. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej euro oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, d. planowanie przychodów i kosztów oraz współudział w przygotowaniu planu rzeczowofinansowego w odniesieniu do działalności domu studenckiego, e. współpraca z innymi jednostkami i komórkami Uczelni w sprawach dotyczących domu studenckiego, f. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów administracyjnych, regulaminów i zarządzeń dotyczących korzystania z domu studenckiego oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż. na terenie domu studenckiego, 2) w zakresie realizacji zadań statutowych Uczelni: a. nadzorowanie przygotowania obiektu do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z otrzymanymi harmonogramami, w ścisłej współpracy z dziekanatem oraz działami: technicznym i gospodarczym. 20

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych - 11 - DZIAŁ III Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych 12 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały o strukturze instytutowej lub katedralnej oraz jednostki międzywydziałowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Zarządzenie nr 30 /2011 z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Ujednolicony tekst zarządzenia nr 2/2009 z 29 maja 2009 r. uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Dziekanów nr: 2/2010; 2/2013 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowe zasady działania Politechniki Gdańskiej (dalej zwaną Uczelnią) określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Załącznik do uchwały nr 1329/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY Załącznik do zarządzenia Nr 13B/2000 Dyrektora LOKiR w Leśnicy z dnia 14.08.2000 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku DYREKTORA CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY PLEŚNA

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku DYREKTORA CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY PLEŚNA Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku DYREKTORA CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY PLEŚNA w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA Zarządzenie nr 16 /2011 z dnia 29 marca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad funkcjonowania Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y A D M I N I S T R A C J I O G Ó L N O U C Z E L N I A N E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y A D M I N I S T R A C J I O G Ó L N O U C Z E L N I A N E J Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2016 Rektora UKSW w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Ogólnouczelnianej UKSW z dnia 9 września 2016 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y A D M I

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 84/2012 Zmiany: Zarządzenie Rektora Nr 78/2013 Zarządzenie Rektora Nr 129/2013 Zarządzenie Rektora Nr 35/2014 Zarządzenie Rektora Nr 80/2014 Zarządzenie Rektora Nr 48/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Złocieniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej ZOK" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo