Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning"

Transkrypt

1 REGULAMIN Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dydaktycznych, szkoleń oraz programu doradczocoachingowego, które dostępne są za pośrednictwem publicznej sieci Internet na Platformie Kształcenia Społecznościowego WeLearning funkcjonującej pod adresem internetowym welearning.edu.pl, będącej własnością Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie. 2. Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning to Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w okresie od r. do r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działania: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 3. Projekt realizowany jest w oparciu o: 1) Wniosek o dofinansowanie Projektu, 2) Umowę dofinansowania Projektu nr UDA POKL /11-00, zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 3) Ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Realizująca Projekt Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie jest niepubliczną uczelnią wyższą, działającą na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie mieści się pod adresem ul. Westerplatte 11, Kraków. Biuro Projektu znajduje się w Krakowie, przy ul. św. Filipa 25 pokój F5b. 2. Odpowiedzialność WSE 1. Informacje zamieszczone na Platformie i w zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na Platformie, materiałach dydaktycznych, szkoleniach i innych zasobach bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 1) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź braku możliwości korzystania z Platformy oraz zawartych na niej materiałów dydaktycznych, 2) szkody powstałe w wyniku działania Wykonawcy Platformy dotyczące Platformy i jej Użytkowników, 3) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika, 4) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy i jej zasobów, 5) przypadki braku dostępności do Platformy i jej zasobów spowodowane awarią systemu łączności. 6) za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyle informacji, 7) działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia oraz zdarzenia, którym Administrator nie może się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę w należytym wykonaniu zapisów Regulaminu. 3. Wykonawca Platformy Wykonawcą Platformy jest firma Wirtualis Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku. Rozdział II Definicje 4. Strona 1 z 9

2 Definicje 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Administrator podmiot będący właścicielem Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning tj. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 11. 2) Formularz internetowy formularz rejestracyjny, dostępny wyłącznie na Platformie, służący do zbierania danych od osób rejestrujących się na Platformie. 3) Hasło poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do zasobów Platformy, określany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. 4) Konto dostęp do Platformy wraz ze Szkoleniami i Zasobami na Platformie, wraz z danymi Użytkownika, historią postępów Użytkownika, uprawnieniami Użytkownika, oceną społeczności i rekomendacjami innych Użytkowników, identyfikowany jednoznacznie za pomocą Loginu. Wypowiedzi Użytkownika dodane za pomocą narzędzi Platformy, w tym także dodane przez niego pliki, nie są częścią Konta. 5) Kurs DL (Distance Learning) to rozbudowany materiał dydaktyczny w postaci elektronicznej umieszczony na platformie e-learningowej. Składa się z treści merytorycznych podzielonych na moduły, elementy sprawdzające oraz materiały uzupełniające. Służy osiągnięciu zdefiniowanego celu nauczania. 6) Login jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy, Loginem Użytkownika jest jego imię i nazwisko. 7) Materiały dydaktyczne materiały umieszczone na Platformie w postaci: kursów DL, infografik, artykułów, blogów, e-booków, aplikacji mobile learning, prezentacji multimedialnych, podkastów, wykładów multimedialnych, videotutoriali. 8) Odznaka - wirtualna odznaka przyznawana najbardziej aktywnym Użytkownikom Platformy, potwierdzająca bycie ekspertem w danej dziedzinie lub obszarze tematycznym lub inne wyjątkowe aktywności na Platformie. 9) Platforma Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning. System informatyczny typu LMS (ang. Learning Management System), dostępny po zalogowaniu się Użytkownika pod adresem internetowym welearning.edu.pl, udostępniający materiały dydaktyczne, szkolenia i inne zasoby, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy. 10) Projekt oznacza projekt Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning. 11) Program doradczo-coachingowy opracowany i będący własnością Administratora, udostępniany wybranym Testerom poza Platformą. 12) Rejestracja czynność dokonywana przez osobę przystępującą do Platformy w celu uzyskania dostępu do Platformy i za pośrednictwem sieci Internet. 13) Szkolenie opracowane i będące własnością Administratora szkolenie, udostępniane wybranym Testerom poza Platformą. 14) Talent system punktacji, wirtualna waluta gromadzona przez Użytkowników Platformy, którą można zdobyć poprzez podejmowanie aktywności na Platformie. 15) Tester Użytkownik, który uzyskał dostęp do Platformy w drodze procedury przystąpienia do Projektu w drodze rekrutacji i podpisaniu umowy z Administratorem. Tester posiada uprawnienia pozwalające na korzystanie z Platformy w sposób pełny. 16) Użytkownik osoba posiadająca konto na Platformie. Użytkownicy posiadają ograniczone możliwości korzystania z Platformy. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są zapisy o Użytkowniku bez wyraźnego rozróżnienia, należy je odnosić do Użytkownika i Testera. 17) Wykonawca podmiot, z którym Administrator zawarł umowę na wykonanie Platformy. 18) Zasób materiały o charakterze dydaktycznym, udostępniane na Platformie. Rozdział III Wymagania techniczne i pomoc techniczna 5. Dostęp do Platformy 1. Platforma jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów w których wystąpiła awaria Platformy. 2. Korzystanie z Platformy wymaga komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową MSIE 9.0+, Firefox 4.0+, Opera 10.0+, Google Chrome 9.0+ lub kompatybilną, z włączoną opcją Cookies, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x786 oraz z zainstalowanym dodatkiem flashplayer. 3. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej Strona 2 z 9

3 Błędy i kopie zapasowe 1. Wszelkie błędy i niewłaściwe działania dostrzeżone w funkcjonowaniu Platformy Użytkownicy powinni zgłaszać Administratorowi korzystając z zakładki kontakt https://welearning.edu.pl/kontakt lub mail 2. Na wypadek błędów i awarii Administrator będzie tworzyć raz w tygodniu kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii. 7. Przerwy techniczne 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem Platformy. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania działalności Platformy były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. 2. Administrator może wprowadzić zmiany oraz ulepszenia w działaniu Platformy bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Rozdział IV Zawartość Platformy 8. Zawartość Platformy 1. Zawartość Platformy obejmuje: 1) moduły: a) ankiety moduł ten odpowiedzialny jest za projektowanie formularzy ankietowych oraz wysyłanie ankiet do Użytkowników Platformy. Dostęp do modułu posiada Administrator, b) certyfikacja podstawowym zadaniem modułu jest wspieranie Użytkowników Platformy w sprawnej realizacji procesu certyfikacji. Moduł wyświetla użytkownikom certyfikaty, które mogą zdobyć wraz z informacją na temat warunków ich uzyskania. Moduł prowadzi również rejestrację stopnia realizacji wymagań (rejestruje proces nauki), a po ukończeniu niezbędnych kursów i wykonaniu aktywności pozwala na pobranie i wydrukowanie certyfikatu. Istnieje możliwość zamówienia wersji papierowej certyfikatu, która jest przesyłana kurierem, c) e-rynek pracy podstawowym zadaniem modułu jest dostarczenie mechanizmów wymiany informacji pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, d) efekty kształcenia moduł dostarcza funkcjonalności w zakresie zarządzania efektami kształcenia zgodnymi z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, e) grupy podstawowe zadanie tego modułu to dostarczenie funkcjonalności pozwalających na grupowanie Użytkowników o podobnych zainteresowaniach i organizacji treści oraz Użytkowników, f) komunikacja z Administracją celem modułu jest umożliwienie sprawnej komunikacji na linii Administrator Platformy Użytkownicy Platformy. 2) narzędzia Web 2.0: a) blog umożliwia Użytkownikowi prowadzenie chronologicznych wypowiedzi w postaci wpisów, prezentujących indywidualny punkt widzenia Użytkownika, g) chat dostępny 24 godziny na dobę, umożliwia Użytkownikom Platformy tekstową komunikację synchroniczną (bez kanału audio i video), h) forum dyskusyjne umożliwia prowadzenia Użytkownikom Platformy prowadzenie uporządkowanej w postaci wątków dyskusji w formie asynchronicznej, a tym samym swobodnej wymiany poglądów na tematy, które leżą we wspólnym obszarze zainteresowań, i) galeria umożliwia Użytkownikom Platformy zamieszczanie zdjęć/prac graficznych w uporządkowany sposób oraz przeglądanie i dodawanie komentarzy do zdjęć umieszczonych przez innych Użytkowników, j) kalendarz umożliwia Użytkownikom publikowanie dat ważnych wydarzeń i dzielenie się tymi informacjami z innymi Użytkownikami, k) Wiki pozwala Użytkownikom w łatwy sposób za pomocą edytora WYSWIG tworzyć wspólnie artykuły internetowe i stosować system linków zarówno do zasobów wewnętrznych Platformy jak i do zasobów Internetu, l) współdzielone repozytorium umożliwia Użytkownikom udostępnianie, kategoryzowanie i wyszukiwanie zasobów w postaci rożnego typu plików, co w konsekwencji prowadzi do stworzenia jednego dużego repozytorium w ramach Platformy, m) zakładki społecznościowe pozwalają Użytkownikom w sposób uporządkowany przedstawić odnośniki do interesujących stron internetowych, a tym samym podzielić się wiedzą z innymi Użytkownikami Platformy. 3) Networking podstawowe zadania modułu związane są z procesem budowania sieci znajomości za pomocą Platformy. Funkcjonalność modułu pozwala na zapraszanie do grona znajomych Użytkowników Platformy oraz osób Strona 3 z 9

4 spoza Platformy. Istnieje również możliwość śledzenia aktywności wybranych Użytkowników na Platformie oraz zgłaszanie prośby o referencje jak i samodzielne przygotowywanie referencji dla znajomych. 4) spotkania zadaniem modułu jest wspieranie procesu zarządzania informacją na temat spotkań. Użytkownik może utworzyć nowe spotkanie oraz dodać informacje na jego temat. 5) zasoby edukacyjne Platformy: a) kursy DL, b) studia przypadków (Case study), c) prezentacje multimedialne, d) podkasty, e) wykłady multimedialne, f) videotutoriale/filmy edukacyjne, g) infografiki (przystępna i przejrzysta graficzna prezentacja danych, informacji i wiedzy, kładąca nacisk na graficzne objaśnianie). h) aplikacje mobile learning, i) artykuły. j) aktywności zewnętrzne powiązane z Platformą: a) szkolenia, b) program doradczo-coachingowy. 2. Zawartość Platformy i jej funkcjonalność może być przez Administratora zmieniana bez informowania Użytkowników. Rozdział V Zasady uzyskiwania dostępu do zasobów platformy oraz szkoleń i doradztwa 10. Użytkownicy 1. Ograniczony dostęp do Platformy i jej zasobów może uzyskać każdy Użytkownik, który dokona rejestracji. 2. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto. 11. Testerzy 1. Testerem jest Użytkownik uczestnik Projektu, który dodatkowo spełnił poniższe wymagania: 1) jest osobą pracującą pomiędzy 25 a 64 rokiem życia, 2) nie prowadzi działalność gospodarczej, 3) był/-a lub jest związany z Administratorem w sposób: a) był/-a lub jest studentem/-ką I i/lub II stopnia studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych, b) był/-a lub jest słuchaczem studiów podyplomowych, c) był/-a lub jest uczestnikiem/-czką szkoleń/warsztatów/konferencji lub innych wydarzeń organizowanych na WSE, d) był/-a lub jest pracownikiem/-czką WSE. 4) przeszedł/-a procedurę rekrutacji oraz podpisał/-a umowę projektową z Administratorem. 12. Rejestracja 1. Platforma jest dostępna od 01 sierpnia 2013 roku. 2. Ograniczony dostęp do Platformy jest bezpłatny. 3. Uzyskanie ograniczonego dostępu do Platformy wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego obejmującej wypełnienie: 1) pól: Imię, Nazwisko, (na który przesłana zostanie informacja o uaktywnieniu Użytkownika), 2) Login (Użytkownik) i Hasło, Administrator zastrzega, że Loginem Użytkownika jest zawsze jego imię i nazwisko. 3) złożenie wymaganych deklaracji, w tym akceptacja niniejszego Regulaminu, konto Użytkownika zostanie uaktywnione po prawidłowym zakończeniu procesu Rejestracji. 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza zgodność ze stanem faktycznym zawartych w nim danych oraz akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. 5. Uzyskanie pełnego dostępu do Platformy wymaga rejestracji, o której mowa w ust. 3 oraz podpisania Umowy udziału w projekcie Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning. 6. Korzystanie z Platformy wymaga podania Loginu Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. 7. Uczestnik zamieszczając na Platformie wypowiedzi, komentarze, opinie - wyraża zgodę na ich publikację z oznaczeniem ich własnym Loginem. Strona 4 z 9

5 8. Administrator może odmówić Rejestracji Użytkownikowi, którego konto zostało usunięte na podstawie 13 ust Ograniczenia 1. Administrator Platformy jest uprawniony do usunięcia lub czasowego zawieszenia konta Użytkownika lub treści publikowanej przez niego, w przypadku, gdy: 1) Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, 2) wypowiedzi Użytkownika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, 3) wypowiedzi Użytkownika naruszają prawo lub dobre imię Administratora oraz innych Użytkowników, 4) Użytkownik nadużywa środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Administratora i lub osób trzecich pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług w ramach Platformy. 2. Administrator Platformy nie ma obowiązku informować Użytkownika o okolicznościach powodujących usunięcie jego konta lub treści przez niego publikowanej. Rozdział VI Zasady korzystania z zasobów Platformy oraz szkoleń i doradztwa obowiązki Użytkownika 14. Obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zapisami niniejszego Regulaminu. 2. Korzystanie z zasobów platformy e-learningowej i materiałów szkoleniowych na niej publikowanych wymaga logowania. 3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego Loginu i Hasła. 4. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Platformie na osoby trzecie. 15. Odpowiedzialność Użytkowników Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Administratora oraz osób trzecich za: a) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w portalu wypowiedzi, materiałów i informacji, b) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła. 16. Indywidualny Plan Rozwoju 1. Indywidualny Plan Rozwoju jest narzędziem aktywnym dla Testerów. Jest częścią Systemu diagnozy potrzeb i metod kształcenia. 2. Testerzy po pierwszym zalogowaniu, lub najpóźniej w ciągu miesiąca od pierwszego zalogowania na Platformie wypełniają krótką ankietę, której analiza przez Administratora wstępnie diagnozuje preferowane formy kształcenia/tematy szkoleń; plany związane z kształceniem. 3. Administrator po analizie ankiety może dodatkowo rekomendować Testerowi rozmowę z doradcą zawodowym 4. Na podstawie analizy ankiety i rozmowy Administrator opracowuje Indywidualny Plan Rozwoju Testera zawierający rekomendacje dalszych działań na Platformie/ wskazówki dotyczące ścieżki kształcenia. 17. Zadania Testerów 1. Do zadań Testerów należy: 1) regularne logowanie się oraz aktywne korzystanie z zasobów Platformy. Regularna aktywność rozumiana jest jako logowanie się minimum 4 razy w miesiącu, 2) pełnienie funkcję osoby testującej Platformy, 3) zgłaszanie uwag, sugestii i propozycji rozwiązań możliwych do zastosowania bezpośrednio na Platformie jak i w procesie kształcenia ustawicznego, 2. Testerzy zobowiązani są: 1) obowiązkowo skorzystać z minimum 15 materiałów dydaktycznych/form kształcenia dostępnych na Platformie i/lub oferowanych szkoleń i/lub programu doradczo -coachingowego, Strona 5 z 9

6 2) opracować minimum jeden autorski materiał dydaktyczny w wybranej formie (np. videotutorial, wykład multimedialny, artykuł, case studies, infografika, kurs e-learningowy, podcast, prezentacja multimedialna, aplikacja mobilna) i o dowolnej tematyce. Materiał dydaktyczny, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać zaakceptowany przez Administratora. 18. Talenty i statusy 1. Talenty są podstawową formą nagradzania Testerów za ich aktywność na Platformie. 2. Talenty są przyznawane automatycznie według ustalonego systemu punktacji za określone aktywności na Platformie. 3. Ilość zgromadzonych talentów widoczna jest w formie graficznej i liczbowej w profilu każdego Testera. 4. Talenty są przyznawane Użytkownikom w trzech kategoriach aktywności: 1) komunikacja, 2) wiedza, 3) społeczność. 5. Po zdobyciu określonej liczby talentów w danym obszarze aktywności na Platformie Testerzy mają możliwość osiągania tzw. statusów: 1) Inicjator status Testera, który zgłosił najwięcej pomysłów, 2) Innowator status Testera, którego najwięcej pomysłów zostało wdrożonych, 3) Komentator status Testera, który najczęściej komentuje aktywność innych Użytkowników. 6. Zasady przyznawania punktów oraz zdobywania poziomów określa szczegółowo załącznik nr 1 do Regulaminu. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieznacznych modyfikacji w zasadach przyznawania punktów i zdobywania poziomów (modyfikacje wprowadzana będą aneksem do Regulaminu) 19. Materiały dydaktyczne Premium 1. Użytkownicy po uzyskaniu dostępu do określonego poziomu zaawansowania na Platformie uzyskują dostęp do materiałów dydaktycznych Premium. 2. Materiały dydaktyczne Premium są to materiały dostępne tyko i wyłącznie dla Użytkowników na danym poziomie zaawansowania. 3. Materiały dydaktyczne Premium zawierają materiały dydaktyczne o zróżnicowanej tematyce i formie np. kursy DL, infografiki, prezentacje multimedialne. Rozdział VII Informacje o Użytkownikach i ochrona danych osobowych. 20. Ochrona danych Użytkowników 1. Akceptując zapisy Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wprowadzonych w trakcie korzystania z Platformy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane o Użytkowniku zebrane w trakcie jego korzystania z Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celu rejestracji i obsługi Platformy (w tym w celach statystycznych i badawczych prowadzonych w ramach Projektu). 3. Dane przekazane przez Testera w formularzu rejestracyjnym zapewniające dostęp do Platformy nie są ujawniane osobom trzecim. Rozdział VIII Odpowiedzialność za treść materiałów i prawa autorskie. 21. Prawa autorskie 1. Administrator nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Użytkownika na Platformie. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: wypowiedź na forum, materiały dydaktyczne - zwane dalej Treścią Użytkownika, pozostają własnością Użytkownika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się. 2. Wypowiedzi na czatach i wiadomości mailowe, przesyłane za pomocą mechanizmów Platformy, nie są uważane za Treść Użytkownika. Strona 6 z 9

7 3. Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk. 4. Administrator jest uprawniony do wykonania działań, o których mowa w ust. 2, według własnego uznania. 5. Treść Użytkownika pozostaje własnością Użytkownika także po usunięciu konta przez Administratora. W takiej sytuacji Użytkownik powinien dodatkowo rozporządzić swoją treścią, zwłaszcza jeśli chce, aby Administrator zaprzestał rozpowszechniania Treści Użytkownika. Rozdział IX Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia przez Rektora Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia. 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://welearning.edu.pl/ oraz O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta podany w formularzu rejestracyjnym. 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Projektu. Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński Kraków, Data i podpis Załącznik nr 1. Zasady systemu punktacji Strona 7 z 9

8 System przyznawania punktów i zdobywania poziomów 1) Talenty przyznawane są bezpośrednio po zakończeniu danej aktywności Testera. 2) Ilość talentów przyznawana jest bezpośrednio po zakończeniu danej aktywność i wynosi: Dodanie elementu Mnożnik (x ocena)* Uwagi E-learning Kurs e-learning min 15 "stron" Studium przypadku Prezentacja multimedialna Podcast Wykład multimedialny Videotutorial Infografika Aplikacja mobilna Artykuły specjalistyczne Zakładki społecznościowe 50 1 Blog Post Post zespołowy 12 7 Forum (ogólno dostępne) Post 10 0 brak możliwości oceny IPR Pierwsze wypełnienie Indywidualnego Planu Rozwoju brak możliwości oceny *Przykład: użytkownik dodaje kurs e-learningowy - dostaje 3300 talentów. Inny użytkownik uznaje ten kurs za ciekawy i przyznaje mu 8 gwiazdek, w związku z czym użytkownik otrzymuje dodatkowe 80 talentów = (10*8 talentów) itd. 3) Użytkownik może również zdobyć talenty bonusowe. System porównując pierwszy i ostatni dzień miesiąca wylicza miesięczny wzrost liczby talentów. Talenty bonusowe przyznawane są od 50% wzrostu liczby talentów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Za każde 10% powyżej 50% system przyznaje extra 1 % wyliczany z liczby talentów w danym miesiącu. 100% wzrostu liczby talentów premiowane jest bonusem w wysokości 50 talentów. Bonus przyznawany jest 1-go dnia nowego miesiąca, a bonusowe talenty zapisywane są na poczet miesiąca wcześniejszego. 4) W zależności od globalnie zdobytej ilości talentów Użytkownicy osiągają kolejne poziomy zaawansowania na Platformie. 5) Ilość talentów, konieczna do uzyskania przez Użytkowników na danym poziomie zaawansowania: Strona 8 z 9

9 Poziom Ilość talentów ) Za każdy zdobyty poziom zaawansowania Użytkownik otrzymuje wirtualną odznakę. 7) Po zdobyciu określonego poziomu zaawansowania Użytkownik może uzyskać zniżkę na szkolenia/kursy prowadzone przez Administratora. Strona 9 z 9

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Postanowienia ogólne

Regulamin portalu Postanowienia ogólne Regulamin portalu Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń i Zasobów dostępnych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu funkcjonującego pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń będących własnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udostępnianych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ www.frbs.org.pl Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa główne zasady i warunki korzystania ze Szkoleń, Zasobów i Materiałów dostępnych na platformie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS Office365 w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zasady i warunki korzystania z Platformy E - learningowej dedykowanej w ramach projektu Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej eportal.ue.wroc.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość REGULAMIN UCZELNIANEJ PLATFORMY MOODLE 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i informacji oferowanych na Uczelnianej Platformie Moodle na Politechnice Gdańskiej. 1 Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu CZĘŚĆ I. 1 Przedmiot Regulaminu

Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu CZĘŚĆ I. 1 Przedmiot Regulaminu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 150/2014 Rektora UPWr z dnia 10 października 2014 r. Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej Mediaspołecznicy

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej Mediaspołecznicy Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej Mediaspołecznicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres niekomercyjnej usługi świadczonej drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych Psychologia i Pedagogika Sądowa realizowanej w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fizyka.zamkor.pl obowiązujący od 30.12.2015 r.

Regulamin Serwisu fizyka.zamkor.pl obowiązujący od 30.12.2015 r. Regulamin Serwisu fizyka.zamkor.pl obowiązujący od 30.12.2015 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego fizyka.zamkor.pl, którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

REGULAMIN usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie REGULAMIN usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ Spis treści 1. Wprowadzenie do platformy e-learning Akademia NFZ 3 Cel instrukcji obsługi dla użytkowników Platformy E-learning 3 Przejście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

w dalszej części niniejszego regulaminu portal zwany jest WITRYNĄ.

w dalszej części niniejszego regulaminu portal  zwany jest WITRYNĄ. REGULAMIN użytkowania konta www.trisana.com.pl WSTĘP: Regulamin www.treeneo.com został stworzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, i reguluje on warunki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo