Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning"

Transkrypt

1 REGULAMIN Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dydaktycznych, szkoleń oraz programu doradczocoachingowego, które dostępne są za pośrednictwem publicznej sieci Internet na Platformie Kształcenia Społecznościowego WeLearning funkcjonującej pod adresem internetowym welearning.edu.pl, będącej własnością Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie. 2. Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning to Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w okresie od r. do r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działania: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 3. Projekt realizowany jest w oparciu o: 1) Wniosek o dofinansowanie Projektu, 2) Umowę dofinansowania Projektu nr UDA POKL /11-00, zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 3) Ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Realizująca Projekt Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie jest niepubliczną uczelnią wyższą, działającą na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie mieści się pod adresem ul. Westerplatte 11, Kraków. Biuro Projektu znajduje się w Krakowie, przy ul. św. Filipa 25 pokój F5b. 2. Odpowiedzialność WSE 1. Informacje zamieszczone na Platformie i w zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na Platformie, materiałach dydaktycznych, szkoleniach i innych zasobach bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 1) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź braku możliwości korzystania z Platformy oraz zawartych na niej materiałów dydaktycznych, 2) szkody powstałe w wyniku działania Wykonawcy Platformy dotyczące Platformy i jej Użytkowników, 3) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika, 4) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy i jej zasobów, 5) przypadki braku dostępności do Platformy i jej zasobów spowodowane awarią systemu łączności. 6) za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyle informacji, 7) działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia oraz zdarzenia, którym Administrator nie może się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę w należytym wykonaniu zapisów Regulaminu. 3. Wykonawca Platformy Wykonawcą Platformy jest firma Wirtualis Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku. Rozdział II Definicje 4. Strona 1 z 9

2 Definicje 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Administrator podmiot będący właścicielem Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning tj. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 11. 2) Formularz internetowy formularz rejestracyjny, dostępny wyłącznie na Platformie, służący do zbierania danych od osób rejestrujących się na Platformie. 3) Hasło poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do zasobów Platformy, określany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. 4) Konto dostęp do Platformy wraz ze Szkoleniami i Zasobami na Platformie, wraz z danymi Użytkownika, historią postępów Użytkownika, uprawnieniami Użytkownika, oceną społeczności i rekomendacjami innych Użytkowników, identyfikowany jednoznacznie za pomocą Loginu. Wypowiedzi Użytkownika dodane za pomocą narzędzi Platformy, w tym także dodane przez niego pliki, nie są częścią Konta. 5) Kurs DL (Distance Learning) to rozbudowany materiał dydaktyczny w postaci elektronicznej umieszczony na platformie e-learningowej. Składa się z treści merytorycznych podzielonych na moduły, elementy sprawdzające oraz materiały uzupełniające. Służy osiągnięciu zdefiniowanego celu nauczania. 6) Login jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy, Loginem Użytkownika jest jego imię i nazwisko. 7) Materiały dydaktyczne materiały umieszczone na Platformie w postaci: kursów DL, infografik, artykułów, blogów, e-booków, aplikacji mobile learning, prezentacji multimedialnych, podkastów, wykładów multimedialnych, videotutoriali. 8) Odznaka - wirtualna odznaka przyznawana najbardziej aktywnym Użytkownikom Platformy, potwierdzająca bycie ekspertem w danej dziedzinie lub obszarze tematycznym lub inne wyjątkowe aktywności na Platformie. 9) Platforma Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning. System informatyczny typu LMS (ang. Learning Management System), dostępny po zalogowaniu się Użytkownika pod adresem internetowym welearning.edu.pl, udostępniający materiały dydaktyczne, szkolenia i inne zasoby, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy. 10) Projekt oznacza projekt Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning. 11) Program doradczo-coachingowy opracowany i będący własnością Administratora, udostępniany wybranym Testerom poza Platformą. 12) Rejestracja czynność dokonywana przez osobę przystępującą do Platformy w celu uzyskania dostępu do Platformy i za pośrednictwem sieci Internet. 13) Szkolenie opracowane i będące własnością Administratora szkolenie, udostępniane wybranym Testerom poza Platformą. 14) Talent system punktacji, wirtualna waluta gromadzona przez Użytkowników Platformy, którą można zdobyć poprzez podejmowanie aktywności na Platformie. 15) Tester Użytkownik, który uzyskał dostęp do Platformy w drodze procedury przystąpienia do Projektu w drodze rekrutacji i podpisaniu umowy z Administratorem. Tester posiada uprawnienia pozwalające na korzystanie z Platformy w sposób pełny. 16) Użytkownik osoba posiadająca konto na Platformie. Użytkownicy posiadają ograniczone możliwości korzystania z Platformy. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są zapisy o Użytkowniku bez wyraźnego rozróżnienia, należy je odnosić do Użytkownika i Testera. 17) Wykonawca podmiot, z którym Administrator zawarł umowę na wykonanie Platformy. 18) Zasób materiały o charakterze dydaktycznym, udostępniane na Platformie. Rozdział III Wymagania techniczne i pomoc techniczna 5. Dostęp do Platformy 1. Platforma jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów w których wystąpiła awaria Platformy. 2. Korzystanie z Platformy wymaga komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową MSIE 9.0+, Firefox 4.0+, Opera 10.0+, Google Chrome 9.0+ lub kompatybilną, z włączoną opcją Cookies, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x786 oraz z zainstalowanym dodatkiem flashplayer. 3. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej Strona 2 z 9

3 Błędy i kopie zapasowe 1. Wszelkie błędy i niewłaściwe działania dostrzeżone w funkcjonowaniu Platformy Użytkownicy powinni zgłaszać Administratorowi korzystając z zakładki kontakt https://welearning.edu.pl/kontakt lub mail 2. Na wypadek błędów i awarii Administrator będzie tworzyć raz w tygodniu kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii. 7. Przerwy techniczne 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem Platformy. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania działalności Platformy były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. 2. Administrator może wprowadzić zmiany oraz ulepszenia w działaniu Platformy bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Rozdział IV Zawartość Platformy 8. Zawartość Platformy 1. Zawartość Platformy obejmuje: 1) moduły: a) ankiety moduł ten odpowiedzialny jest za projektowanie formularzy ankietowych oraz wysyłanie ankiet do Użytkowników Platformy. Dostęp do modułu posiada Administrator, b) certyfikacja podstawowym zadaniem modułu jest wspieranie Użytkowników Platformy w sprawnej realizacji procesu certyfikacji. Moduł wyświetla użytkownikom certyfikaty, które mogą zdobyć wraz z informacją na temat warunków ich uzyskania. Moduł prowadzi również rejestrację stopnia realizacji wymagań (rejestruje proces nauki), a po ukończeniu niezbędnych kursów i wykonaniu aktywności pozwala na pobranie i wydrukowanie certyfikatu. Istnieje możliwość zamówienia wersji papierowej certyfikatu, która jest przesyłana kurierem, c) e-rynek pracy podstawowym zadaniem modułu jest dostarczenie mechanizmów wymiany informacji pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, d) efekty kształcenia moduł dostarcza funkcjonalności w zakresie zarządzania efektami kształcenia zgodnymi z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, e) grupy podstawowe zadanie tego modułu to dostarczenie funkcjonalności pozwalających na grupowanie Użytkowników o podobnych zainteresowaniach i organizacji treści oraz Użytkowników, f) komunikacja z Administracją celem modułu jest umożliwienie sprawnej komunikacji na linii Administrator Platformy Użytkownicy Platformy. 2) narzędzia Web 2.0: a) blog umożliwia Użytkownikowi prowadzenie chronologicznych wypowiedzi w postaci wpisów, prezentujących indywidualny punkt widzenia Użytkownika, g) chat dostępny 24 godziny na dobę, umożliwia Użytkownikom Platformy tekstową komunikację synchroniczną (bez kanału audio i video), h) forum dyskusyjne umożliwia prowadzenia Użytkownikom Platformy prowadzenie uporządkowanej w postaci wątków dyskusji w formie asynchronicznej, a tym samym swobodnej wymiany poglądów na tematy, które leżą we wspólnym obszarze zainteresowań, i) galeria umożliwia Użytkownikom Platformy zamieszczanie zdjęć/prac graficznych w uporządkowany sposób oraz przeglądanie i dodawanie komentarzy do zdjęć umieszczonych przez innych Użytkowników, j) kalendarz umożliwia Użytkownikom publikowanie dat ważnych wydarzeń i dzielenie się tymi informacjami z innymi Użytkownikami, k) Wiki pozwala Użytkownikom w łatwy sposób za pomocą edytora WYSWIG tworzyć wspólnie artykuły internetowe i stosować system linków zarówno do zasobów wewnętrznych Platformy jak i do zasobów Internetu, l) współdzielone repozytorium umożliwia Użytkownikom udostępnianie, kategoryzowanie i wyszukiwanie zasobów w postaci rożnego typu plików, co w konsekwencji prowadzi do stworzenia jednego dużego repozytorium w ramach Platformy, m) zakładki społecznościowe pozwalają Użytkownikom w sposób uporządkowany przedstawić odnośniki do interesujących stron internetowych, a tym samym podzielić się wiedzą z innymi Użytkownikami Platformy. 3) Networking podstawowe zadania modułu związane są z procesem budowania sieci znajomości za pomocą Platformy. Funkcjonalność modułu pozwala na zapraszanie do grona znajomych Użytkowników Platformy oraz osób Strona 3 z 9

4 spoza Platformy. Istnieje również możliwość śledzenia aktywności wybranych Użytkowników na Platformie oraz zgłaszanie prośby o referencje jak i samodzielne przygotowywanie referencji dla znajomych. 4) spotkania zadaniem modułu jest wspieranie procesu zarządzania informacją na temat spotkań. Użytkownik może utworzyć nowe spotkanie oraz dodać informacje na jego temat. 5) zasoby edukacyjne Platformy: a) kursy DL, b) studia przypadków (Case study), c) prezentacje multimedialne, d) podkasty, e) wykłady multimedialne, f) videotutoriale/filmy edukacyjne, g) infografiki (przystępna i przejrzysta graficzna prezentacja danych, informacji i wiedzy, kładąca nacisk na graficzne objaśnianie). h) aplikacje mobile learning, i) artykuły. j) aktywności zewnętrzne powiązane z Platformą: a) szkolenia, b) program doradczo-coachingowy. 2. Zawartość Platformy i jej funkcjonalność może być przez Administratora zmieniana bez informowania Użytkowników. Rozdział V Zasady uzyskiwania dostępu do zasobów platformy oraz szkoleń i doradztwa 10. Użytkownicy 1. Ograniczony dostęp do Platformy i jej zasobów może uzyskać każdy Użytkownik, który dokona rejestracji. 2. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto. 11. Testerzy 1. Testerem jest Użytkownik uczestnik Projektu, który dodatkowo spełnił poniższe wymagania: 1) jest osobą pracującą pomiędzy 25 a 64 rokiem życia, 2) nie prowadzi działalność gospodarczej, 3) był/-a lub jest związany z Administratorem w sposób: a) był/-a lub jest studentem/-ką I i/lub II stopnia studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych, b) był/-a lub jest słuchaczem studiów podyplomowych, c) był/-a lub jest uczestnikiem/-czką szkoleń/warsztatów/konferencji lub innych wydarzeń organizowanych na WSE, d) był/-a lub jest pracownikiem/-czką WSE. 4) przeszedł/-a procedurę rekrutacji oraz podpisał/-a umowę projektową z Administratorem. 12. Rejestracja 1. Platforma jest dostępna od 01 sierpnia 2013 roku. 2. Ograniczony dostęp do Platformy jest bezpłatny. 3. Uzyskanie ograniczonego dostępu do Platformy wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego obejmującej wypełnienie: 1) pól: Imię, Nazwisko, (na który przesłana zostanie informacja o uaktywnieniu Użytkownika), 2) Login (Użytkownik) i Hasło, Administrator zastrzega, że Loginem Użytkownika jest zawsze jego imię i nazwisko. 3) złożenie wymaganych deklaracji, w tym akceptacja niniejszego Regulaminu, konto Użytkownika zostanie uaktywnione po prawidłowym zakończeniu procesu Rejestracji. 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza zgodność ze stanem faktycznym zawartych w nim danych oraz akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. 5. Uzyskanie pełnego dostępu do Platformy wymaga rejestracji, o której mowa w ust. 3 oraz podpisania Umowy udziału w projekcie Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning. 6. Korzystanie z Platformy wymaga podania Loginu Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. 7. Uczestnik zamieszczając na Platformie wypowiedzi, komentarze, opinie - wyraża zgodę na ich publikację z oznaczeniem ich własnym Loginem. Strona 4 z 9

5 8. Administrator może odmówić Rejestracji Użytkownikowi, którego konto zostało usunięte na podstawie 13 ust Ograniczenia 1. Administrator Platformy jest uprawniony do usunięcia lub czasowego zawieszenia konta Użytkownika lub treści publikowanej przez niego, w przypadku, gdy: 1) Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, 2) wypowiedzi Użytkownika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, 3) wypowiedzi Użytkownika naruszają prawo lub dobre imię Administratora oraz innych Użytkowników, 4) Użytkownik nadużywa środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Administratora i lub osób trzecich pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług w ramach Platformy. 2. Administrator Platformy nie ma obowiązku informować Użytkownika o okolicznościach powodujących usunięcie jego konta lub treści przez niego publikowanej. Rozdział VI Zasady korzystania z zasobów Platformy oraz szkoleń i doradztwa obowiązki Użytkownika 14. Obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zapisami niniejszego Regulaminu. 2. Korzystanie z zasobów platformy e-learningowej i materiałów szkoleniowych na niej publikowanych wymaga logowania. 3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego Loginu i Hasła. 4. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Platformie na osoby trzecie. 15. Odpowiedzialność Użytkowników Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Administratora oraz osób trzecich za: a) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w portalu wypowiedzi, materiałów i informacji, b) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła. 16. Indywidualny Plan Rozwoju 1. Indywidualny Plan Rozwoju jest narzędziem aktywnym dla Testerów. Jest częścią Systemu diagnozy potrzeb i metod kształcenia. 2. Testerzy po pierwszym zalogowaniu, lub najpóźniej w ciągu miesiąca od pierwszego zalogowania na Platformie wypełniają krótką ankietę, której analiza przez Administratora wstępnie diagnozuje preferowane formy kształcenia/tematy szkoleń; plany związane z kształceniem. 3. Administrator po analizie ankiety może dodatkowo rekomendować Testerowi rozmowę z doradcą zawodowym 4. Na podstawie analizy ankiety i rozmowy Administrator opracowuje Indywidualny Plan Rozwoju Testera zawierający rekomendacje dalszych działań na Platformie/ wskazówki dotyczące ścieżki kształcenia. 17. Zadania Testerów 1. Do zadań Testerów należy: 1) regularne logowanie się oraz aktywne korzystanie z zasobów Platformy. Regularna aktywność rozumiana jest jako logowanie się minimum 4 razy w miesiącu, 2) pełnienie funkcję osoby testującej Platformy, 3) zgłaszanie uwag, sugestii i propozycji rozwiązań możliwych do zastosowania bezpośrednio na Platformie jak i w procesie kształcenia ustawicznego, 2. Testerzy zobowiązani są: 1) obowiązkowo skorzystać z minimum 15 materiałów dydaktycznych/form kształcenia dostępnych na Platformie i/lub oferowanych szkoleń i/lub programu doradczo -coachingowego, Strona 5 z 9

6 2) opracować minimum jeden autorski materiał dydaktyczny w wybranej formie (np. videotutorial, wykład multimedialny, artykuł, case studies, infografika, kurs e-learningowy, podcast, prezentacja multimedialna, aplikacja mobilna) i o dowolnej tematyce. Materiał dydaktyczny, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać zaakceptowany przez Administratora. 18. Talenty i statusy 1. Talenty są podstawową formą nagradzania Testerów za ich aktywność na Platformie. 2. Talenty są przyznawane automatycznie według ustalonego systemu punktacji za określone aktywności na Platformie. 3. Ilość zgromadzonych talentów widoczna jest w formie graficznej i liczbowej w profilu każdego Testera. 4. Talenty są przyznawane Użytkownikom w trzech kategoriach aktywności: 1) komunikacja, 2) wiedza, 3) społeczność. 5. Po zdobyciu określonej liczby talentów w danym obszarze aktywności na Platformie Testerzy mają możliwość osiągania tzw. statusów: 1) Inicjator status Testera, który zgłosił najwięcej pomysłów, 2) Innowator status Testera, którego najwięcej pomysłów zostało wdrożonych, 3) Komentator status Testera, który najczęściej komentuje aktywność innych Użytkowników. 6. Zasady przyznawania punktów oraz zdobywania poziomów określa szczegółowo załącznik nr 1 do Regulaminu. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieznacznych modyfikacji w zasadach przyznawania punktów i zdobywania poziomów (modyfikacje wprowadzana będą aneksem do Regulaminu) 19. Materiały dydaktyczne Premium 1. Użytkownicy po uzyskaniu dostępu do określonego poziomu zaawansowania na Platformie uzyskują dostęp do materiałów dydaktycznych Premium. 2. Materiały dydaktyczne Premium są to materiały dostępne tyko i wyłącznie dla Użytkowników na danym poziomie zaawansowania. 3. Materiały dydaktyczne Premium zawierają materiały dydaktyczne o zróżnicowanej tematyce i formie np. kursy DL, infografiki, prezentacje multimedialne. Rozdział VII Informacje o Użytkownikach i ochrona danych osobowych. 20. Ochrona danych Użytkowników 1. Akceptując zapisy Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wprowadzonych w trakcie korzystania z Platformy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane o Użytkowniku zebrane w trakcie jego korzystania z Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celu rejestracji i obsługi Platformy (w tym w celach statystycznych i badawczych prowadzonych w ramach Projektu). 3. Dane przekazane przez Testera w formularzu rejestracyjnym zapewniające dostęp do Platformy nie są ujawniane osobom trzecim. Rozdział VIII Odpowiedzialność za treść materiałów i prawa autorskie. 21. Prawa autorskie 1. Administrator nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Użytkownika na Platformie. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: wypowiedź na forum, materiały dydaktyczne - zwane dalej Treścią Użytkownika, pozostają własnością Użytkownika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się. 2. Wypowiedzi na czatach i wiadomości mailowe, przesyłane za pomocą mechanizmów Platformy, nie są uważane za Treść Użytkownika. Strona 6 z 9

7 3. Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk. 4. Administrator jest uprawniony do wykonania działań, o których mowa w ust. 2, według własnego uznania. 5. Treść Użytkownika pozostaje własnością Użytkownika także po usunięciu konta przez Administratora. W takiej sytuacji Użytkownik powinien dodatkowo rozporządzić swoją treścią, zwłaszcza jeśli chce, aby Administrator zaprzestał rozpowszechniania Treści Użytkownika. Rozdział IX Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia przez Rektora Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia. 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://welearning.edu.pl/ oraz O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta podany w formularzu rejestracyjnym. 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Projektu. Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński Kraków, Data i podpis Załącznik nr 1. Zasady systemu punktacji Strona 7 z 9

8 System przyznawania punktów i zdobywania poziomów 1) Talenty przyznawane są bezpośrednio po zakończeniu danej aktywności Testera. 2) Ilość talentów przyznawana jest bezpośrednio po zakończeniu danej aktywność i wynosi: Dodanie elementu Mnożnik (x ocena)* Uwagi E-learning Kurs e-learning min 15 "stron" Studium przypadku Prezentacja multimedialna Podcast Wykład multimedialny Videotutorial Infografika Aplikacja mobilna Artykuły specjalistyczne Zakładki społecznościowe 50 1 Blog Post Post zespołowy 12 7 Forum (ogólno dostępne) Post 10 0 brak możliwości oceny IPR Pierwsze wypełnienie Indywidualnego Planu Rozwoju brak możliwości oceny *Przykład: użytkownik dodaje kurs e-learningowy - dostaje 3300 talentów. Inny użytkownik uznaje ten kurs za ciekawy i przyznaje mu 8 gwiazdek, w związku z czym użytkownik otrzymuje dodatkowe 80 talentów = (10*8 talentów) itd. 3) Użytkownik może również zdobyć talenty bonusowe. System porównując pierwszy i ostatni dzień miesiąca wylicza miesięczny wzrost liczby talentów. Talenty bonusowe przyznawane są od 50% wzrostu liczby talentów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Za każde 10% powyżej 50% system przyznaje extra 1 % wyliczany z liczby talentów w danym miesiącu. 100% wzrostu liczby talentów premiowane jest bonusem w wysokości 50 talentów. Bonus przyznawany jest 1-go dnia nowego miesiąca, a bonusowe talenty zapisywane są na poczet miesiąca wcześniejszego. 4) W zależności od globalnie zdobytej ilości talentów Użytkownicy osiągają kolejne poziomy zaawansowania na Platformie. 5) Ilość talentów, konieczna do uzyskania przez Użytkowników na danym poziomie zaawansowania: Strona 8 z 9

9 Poziom Ilość talentów ) Za każdy zdobyty poziom zaawansowania Użytkownik otrzymuje wirtualną odznakę. 7) Po zdobyciu określonego poziomu zaawansowania Użytkownik może uzyskać zniżkę na szkolenia/kursy prowadzone przez Administratora. Strona 9 z 9

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zasady i warunki korzystania z Platformy E - learningowej dedykowanej w ramach projektu Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń będących własnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udostępnianych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny

UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki przedstawione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-dziennik

Regulamin serwisu e-dziennik Regulamin serwisu e-dziennik (v. 14/12/13 1.07) Strona 1 z 12 Regulamin serwisu e-dziennik 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.USŁUGA udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-dziennik - dostępnego na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo