Listopad Miesi¹c Fotografii w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Listopad 2002. Miesi¹c Fotografii w Krakowie"

Transkrypt

1 Listopad 2002 Miesi¹c Fotografii w Krakowie P R O G R A M

2 Listopad 2002 Miesi¹c Fotografii w Krakowie Sponsor strategiczny Nowe wydarzenie na polskiej scenie kulturalnej. Festiwal fotografii prezentuj¹cy ró ne gatunki tej sztuki podczas kilkudziesiêciu wystaw trwaj¹cych przez ca³y listopad w Krakowie. Program "Miesi¹ca Fotografii w Krakowie" tworz¹ same galerie, pokazuj¹c fotografie wybrane wed³ug w³asnych kryteriów i preferencji, co zapewnia wielk¹ ró norodnoœæ wystaw, obecnoœæ wielu nazwisk i konfrontacjê ró nych trendów. Podczas "Miesi¹ca Fotografii w Krakowie" wszystko jest dopuszczalne i nic nie jest niemo liwe... Zapraszam na wystawy. Aleksander Ante Matczewski fotograf, organizator festiwalu

3 Miesi¹c Fotografii w Krakowie Wernisa e wystaw zobacz równie w Internecie: PaŸdziernik 22. Wtorek 18H - NOBUYOSHI ARAKI - Galeria Starmach (Otwarcie festiwalu) 19H - ZBIGNIEW RESZKA - Galeria OKO-Klub 23. Œroda 12H - GRA YNA KUBICA-HELLER - Muzeum Etnograficzne 18H - ZYGMUNT RYTKA - Muzeum Historii Fotografii 19H - FRED GIJBELS - Galeria Olympia 19H - WYSTAWA ZBIOROWA - Œródmiejski Oœrodek Kultury 24. Czwartek 18H - BARBARA MAROÑ - Galeria Potocka 25. Pi¹tek 19H - ADAM BUJAK - Empik Megastore 20H - ALEKSANDER ANTE - Krakowskie Centrum Kinowe ARS 29. Wtorek 18H - LESZEK M DZIK - Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha 30. Œroda 12H - WIES AW MAJKA - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 20H - BERT HOUBRECHTS, JEF JACOBS & KURT DE WIT - Galeria Sito 31. Czwartek 19H - JAROS AW BARANIK - Alchemia Listopad 2. Sobota 18H - COMMON SOURCES - Galeria Pryzmat 19H - ANDRZEJ PILICHOWSKI-RAGNO - Pauza 4. Poniedzia³ek 18H - AGNIESZKA KUCIA, EWA GO OGÓRSKA-KUCIA - Galeria Kanonicza 1 18H30 - FOTOGRAFOWIE AGENCJI MÉTIS - Instytut Francuski w Krakowie 5. Wtorek 17H - KAZIMIERZ FLAGA - Galeria Gil 18H - JAN ZYCH - Galeria Gil 18H - KRZYSZTOF ZIELIÑSKI - Galeria Zderzak 19H - ETA ZARÊBA - Dym Cafe Bar 6. Œroda 18H - HIROO KIKAI - Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha 18H - ALBERT ROSIÑSKI - Galeria Kanonicza / Kawiarnia Inkwizytor 19H - FOTOGRAFIA - NOWE MEDIA ZPAP - Galeria Centrum NCK 7. Czwartek 18H - PIOTR KORZENIOWSKI - Galeria Artemis 18H - ANDRZEJ STEFANIUK - Œródmiejski Oœrodek Kultury 18H - JAN BERDAK - Foto-Galeria NCK 19H - ANITA ANDRZEJEWSKA - Galeria Olympia 19H30 - ANDRZEJ PILICHOWSKI-RAGNO - Galeria Labirynt O 2 20H - IZABELLA PAJONK "DEGARDO" - Galeria Hotelu Eden Labirynt O 2 8. Pi¹tek 18H - FOTOGRAFIA - NOWE MEDIA ZPAP - Galeria Sukiennice 18H - TWARZ I CIA O - Galeria Fototerminal 18H30 - BO ENA BURZYM-CHAWIÑSKA - Galeria B&W 19H - FOTOGRAFIA - Nowe Media ZPAP - Otwarta Pracownia 9. Sobota 18H - MAREK GARDULSKI - Galeria ZPAF 19H - BARTEK ROGALEWICZ - Strefa Wtorek 18H GRUPA 7 - Klub Kazimierz 14. Czwartek 19H PIOTR SIKORA - Alchemia 18. Poniedzia³ek 18H - MARIAN CURZYD O - Galeria Sukiennice 19. Wtorek 18H - wytwarzanie odtwarzanie przetwarzanie - Galeria Pryzmat 20. Œroda 18H - DOMINIK PABIS - Dym Cafe Bar 23. Sobota 12H - TOMEK SIKORA - Pauza 25. Poniedzia³ek 18H - ANDRZEJ WIERZCHOWSKI - Œródmiejski Oœrodek Kultury 26. Wtorek 18H - JAN TARASIN - Galeria Starmach 27. Œroda 18H - UKASZ SK PSKI - Galeria Zderzak 28. Czwartek 18H ADAM ODZIÑSKI - galeria B&W

4 Nobuyoshi Araki - "Fotografie" Andrzej Stefaniuk - "Portrety Niezwyk³e" Jan Tarasin - "Fotografie" Galeria Starmach ul. Wêgierska 5 Nobuyoshi Araki - "Fotografie" Na wystawie pokazanych zostanie oko³o piêædziesiêciu czarno-bia³ych i kolorowych zdjêæ pochodz¹cych z cykli Angel's Festival, Tokyo Nude, Love in Winter, Flower Rondo stanowi¹cych reprezentatywny przegl¹d twórczoœci Arakiego. od (wernisa o 18h) do Jan Tarasin - "Fotografie" Autor tak mówi o swoich zdjêciach: "Fotografia ukazuje nam dwa skrzyd³a dzia³ania natury. Fascynuj¹ce po³¹czenie porz¹dku i chaosu, programu i przypadku. [...] Natura jest repozytorium form dla malarza, zbiorem o nieskoñczonej liczebnoœci. Moje chodzenie z aparatem fotograficznym przypomina polowanie". od 26.11(wernisa o18h) do 3.01 pn.-pt h P1 Centrum Kultury ydowskiej ul. Meiselsa 17 Sekcja Fotografia Nowe Media ZPAP - "Panoptikum" Wystawa prac cz³onków grupy Fotografia - Nowe Media inspirowana szczególn¹ atmosfer¹ krakowskiego Kazimierza. (wernisa poza festiwalem) od do pn.-pt h sb.-nd h K1 Galeria "Hamartef" - Klezmer Hois ul. Szeroka 6 Erwin Schenkelbach - "Jerozolima - Nowy Jork - Kraków" Jest to trochê surrealistyczna fotografia czarno-bia³a, autorstwa operatora i scenarzysty zamieszka³ego w Izraelu. (wernisa poza festiwalem) od do codziennie 9-23h K7 Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 Zygmunt Rytka - "Ci¹g³oœæ nieskoñczonoœci" Fotografie Rytki zbudowane s¹ z najprostszych œrodków, których u ycie - dziêki wra liwoœci twórcy - pozwala wyraziæ w¹tpliwoœci i nadzieje, po³¹czone z refleksj¹ nad znikomoœci¹ - egzystencji wobec si³ natury. od (wernisa o 18h) do œr.-pt.: , sob., nd.: S23 Fred Gijbels - "People in People's Republic Anita Andrzejewska - "Fotografie" Andrzej Wierzchowski - "Zamek Alladyna" Mini-Galeria - Œródmiejski Oœrodek Kultury ul. Miko³ajska 2 Wystawa fotografii uczestników Kursu Fotografii Artystycznej przy Œródmiejskim Oœrodku Kultury od (wernisa o 19h) do 5.11 Andrzej Stefaniuk - "Portrety Niezwyk³e" Zgromadzone na wystawie fotogramy to przyk³ady ukszta³towanej w minionym stuleciu wieloœci i ró norodnoœci znaczeñ pojêcia portretu. od 7.11 (wernisa o 18h) do Andrzej Wierzchowski - "Zamek Alladyna" Cyfrowo przetworzone zdjêcia miasta Paczkowa. od (wernisa o 18h) do 6.12 pn.-pt h S14 Galeria Olympia ul. Estery 16 Fred Gijbels - "People in People's Republic (Ludzie w Chiñskiej Republice Ludowej)" Dwukrotnie by³em w Chinach; w 1997 i 1998 r. Za ka dym razem odwiedza³em Pekin. W 1998 zwiedzi³em równie prowincjê Yunan. Moja wystawa opowiada o yj¹cych na ulicach ludziach Chiñskiej Republiki Ludowej; jedz¹cych, bawi¹cych siê, pracuj¹cych i œpi¹cych na ulicy. To urzek³o mnie najbardziej. od (wernisa o 19h) do 6.11 Anita Andrzejewska - "Fotografie" od 7.11 (wernisa o 19h) do wt.-pt h, sb h K3 Galeria Oko Klub ul. Wêgierska 1 Zbigniew Reszka - "Fotografie" Prezentowane na wystawie czarno-bia³e fotografie zawieraj¹ niezwyk³¹ si³ê ekspresji, szczególnie te, wzbogacone odautorskim komentarzem, który artysta wydrapuje na kliszach. od (wernisa o 19h) do (w pi¹tek nieczynne) pn.-pt h P2 Muzeum Etnograficzne pl. Wolnica 1 Gra yna Kubica-Heller: "Cz³owiek - z obu stron obiektywu. Fotografia i antropologia" Antropolog badaj¹c inne kultury bada innych ludzi, ale tak e i siebie. Autorka chce przekazaæ w tej wystawie swoj¹ fascynacjê cz³owiekiem. od (wernisa o 12h) do pn h, œr.-pt h sb., nd h K8 Grupa Fotografików "KontraZ" - "Smektyczne stany rzeczywistoœci" Rynek G³ówny, przy koœciele œw. Wojciecha Na p³ycie Rynku zostan¹ u³o one w ró nej konfiguracji - przestrzennie, pomalowane w ró nych kolorach, pud³a kartonowe z wyeksponowanymi na ich bokach fotografiami (3 ods³ony w ró nych terminach). 1. ods³ona: od do ods³ona: od 8.11 do ods³ona: od do od 10h30 do 15h30 S3

5 Barbara Maroñ - "As." Marta Deskur - "Dziewice" ARS Krakowskie Centrum Kinowe - galeria ul. œw. Jana 6, I p. Aleksander Ante - "Woda" "Nic nie powiem o moich fotografiach, poza tym, e s¹ to akty". od (wernisa o 20h) do codziennie 14-22h S8 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kamienica Hipolitów, Plac Mariacki 3 Wies³aw Majka - Fotografia Prasowa Ekspozycja jest prezentacj¹ dorobku fotograficznego Wies³awa Majki i jest to reporterski zapis jego pracy, jako fotografa Urzêdu m. Krakowa. od (wernisa o 12h) do (9 i nieczynne) œr.-nd. 9-15h30 czw h S6 Galeria "Sito" ul. Izaaka 1/4, I p. Bert Houbrechts, Jef Jacobs & Kurt De Wit - "Arlac Trimula" Wystawa trzech belgijskich fotografików, absolwentów The Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii prezentuje prace, które ³¹czy idea starej, flamandzkiej gry Arlac Trimula. od (wernisa o 20h) do codziennie 12-19h K4 Galeria Potocka - biuro organizacyjne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niepo³omicach pl. Sikorskiego 10 Barbara Maroñ - "As." Instalacja wideo. od (wernisa o 18h) do Leszek M¹dzik - "Fotografie" Jaros³aw Baranik - "Taniec wspó³czesny" "wytwarzanie odtwarzanie przetwarzanie" Marta Deskur - "Dziewice" Na projekt Dziewice sk³ada siê siedem "klasycznych" aktów kobiecych z komputerowo doprawionymi brzuchami ci¹ owymi. Prezentowane bêd¹ jako lighboxy, obecnoœæ œwiat³a wp³ynie wiêc na klimat kobiecych wizerunków. od 4.11 do wt.-czw h S21 Galeria Pryzmat ZPAP ul. obzowska 3 "Common Sources / Wspólne Ÿród³a" Wystawa 10 artystów z Bergen - Norwegia Wystawa grupy Norweskich Artystów z Bergen pos³uguj¹cych siê fotografi¹, wideo, oraz robi¹cych performance. Kurator wystawy: Robert Sot. od 2.11 (wernisa o 18h) do "wytwarzanie odtwarzanie przetwarzanie" Sylwia Kowalczyk, Aœka ak-twaróg, Krystian Urban, Marcin Przybylko, Wojtek Bednarz, Jakub Pierzcha³a, Marcin Mrowiec, Anna Morlinghaus, Agata Pankiewicz, Lech Polcyn EMPiK Galeria w EMPiK Megastore Rynek G³. 5, II piêtro Adam Bujak - "Podró e fotograficzne" Na wystawie zaprezentowane zostan¹ fotogramy z najlepszych albumów autorstwa Adama Bujaka wydanych przez krakowskie wydawnictwo Bia³y Kruk. od (wernisa o 19h) do Hiroo Kikai - "Persona II" Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha ul. Konopnickiej 26 Leszek M¹dzik - "Fotografie" Autor utrwali³ na zdjêciach zdarzenia ulotne, istniej¹ce jako pozornie wyrwane z kontekstu, istniej¹ce w danej chwili dla niego, dla tematu, nad którym pracuje w teatrze, o którym myœli. od (wernisa o 18h) do Hiroo Kikai - "Persona II" Wystawa zdjêæ wykonanych przypadkowo spotkanym przez artystê osobom w Asakusa, swoistym tokijskim down-town. Zdjêcia zaskakuj¹ ró norodnoœci¹ przedstawionych typów ludzkich, a przy tym fascynuj¹ swoj¹ si³¹ wyrazu. 0d 6.11 (wernisa o 18h) do 1.12 wt.-nd h S19 Piotr Sikora - "Lalka" "Alchemia" ul. Estery 5 Jaros³aw Baranik - "Taniec wspó³czesny" Wystawa jest wynikiem blisko czteroletniej wspó³pracy z tancerzami wspó³czesnych form tanecznych. Fotografie przedstawiaj¹ miêdzy innymi Eksperymentalne Studio Tañca "EST", Teatr Otwartej Kreacji "TOK" i solistów podczas spektakli i w ich codziennej pracy. od (wernisa o 19h) do Piotr Sikora - "Lalka" Prace artysty mieszkaj¹cego w Stanach Zjednoczonych znanego z fotografii gwiazd kultury masowej (m.in. muzyków hip-hop, sportowców). od (wernisa o 19h) do "Podobieñstwo jest zawsze pu³apk¹, a to, co w obrazie interesuj¹ce, kiedy umie zachowaæ swój sekret, to wyzwanie rzucone wszelkiemu podobieñstwu, to poszukiwanie gdzie indziej tego, co stamt¹d pochodzi." J. Baudrillard od (wernisa o 18h) do pn.-pt h S22 codziennie 9-22h S5 codziennie 10-4h K2

6 Œródmieœcie

7 Kazimierz i Podgórze Andrzej Pilichowski-Ragno - "untitled" Ewa Go³ogórska-Kucia, Agnieszka Kucia Tomek Sikora - Fotografie Albert Rosiñski - "W poszukiwaniu prostoty" "Pauza" ul. Floriañska 18/3, I p. Andrzej Pilichowski-Ragno - "untitled" "Kontynuacja serii fotografii z galerii Labirynt - akty martwa natura" od 2.11 (wernisa o 19h) do Tomek Sikora - Fotografie SECOND SKIN to seria portretów ludzi ukrytych za tatua em. Zdjêcia wykonane w Australii i w Polsce. (wstêp za zaproszeniem) od (wernisa o 12h) do pn.-sb h, nd h S12 Galeria Kanonicza 1 ul. Kanonicza 1 El bieta Zofia Chrzanowska - "Gaudi - moje zauroczenie" (wernisa poza festiwalem) Fotografie obejmuj¹ wiêkszoœæ zrealizowanych prac Gaudiego, m.in. Casa Battló i Milá w Barcelonie, Casa El Papricho w Comillas i pa³ac biskupi w Astordze, a tak e Casa de Los Botines w Leon. S¹ tu te zdjêcia pa³acu i parku Güell w Barcelonie. od do 2.11 codziennie 10-18h Nowa Huta Ewa Go³ogórska-Kucia, Agnieszka Kucia - "Fotografia" Kola e i fotografie, reszta jest niespodziank¹. wernisa o 18h od 3.11 do codziennie 10-18h Klub pod Jaszczurami Rynek G³. 8, (oficyna) Leszek Dziedzic - "Tadeusz Kantor i jego teatr" (wernisa poza festiwalem) Leszek Dziedzic jako jeden z niewielu fotografików mia³ mo liwoœæ fotografowania Tadeusza Kantora przy pracy, prób oraz spektakli. Wystawa pokazuje te fotografie. od 4.10 do 3.11 œr.-nd h lub po tel. umówieniu tel S4 (kawiarnia "Inkwizytor") Albert Rosiñski - "W poszukiwaniu prostoty" Powierzchnie, tekstury, odbicia, perspektywy zaobserwowane w architekturze, przyrodzie i martwej naturze. wernisa o 18h od do pn.-pt. 9-17h S16

8 Kim / Metis Images ukasz Sk¹pski - "Niebo" Eta Zarêba - "Okna" Rejestracja a kreacja" - Sekcja Fotografia Instytut Francuski w Krakowie ul. Stolarska 15 (parter) "Les Européens a Paris / Europejczycy w Pary u" - Fotografowie Agencji Métis Jest to spojrzenie dwunastu fotografów z agencji Metis na wk³ad wszystkich krajów wspólnoty europejskiej, które wspó³tworz¹ to samoœæ Pary a. od 4.11 (wernisa o 18h30) do pn.-pt. 9-19h sob h S15 Galeria Zderzak ul. Floriañska 3 Krzysztof Zieliñski - "Planespoting" Zamys³ fotografa opiera siê na zestawieniu banalnych, œwiadomie antyestetycznych fotografii - przedstawiaj¹cych lec¹cy samolot - z tekstami, bêd¹cymi zapisem urywanych dialogów, monologów i myœli pasa erów. od 5.11 (wernisa o 18h) do Dominik Pabis - "Przestrzeñ prywatna" Jan Berdak - "Fotografia wirtualna" Kazimierz Flaga - "Mosty" ukasz Sk¹pski - "Niebo" Wystawa "Niebo" prezentuje m.in. seriê fotograficznych monochromów, powiêkszeñ fotograficznych powsta³ych przez skierowanie obiektywu aparatu fotograficznego w niebo. Fotografie pozbawione wartoœci reprezentacyjnej, w których obraz rzeczywistoœci zamieniony jest na obraz abstrakcyjny to skrajnie minimalistyczny nurt w fotografii. Niezbywalnym elementem tych zdjêæ jest ich masa, rozmiar; tylko w wielkim formacie funkcjonuj¹ jako dzie³o. Format czyni z nich obiekt, oddalaj¹c te prace od "gatunku fotografii", a zbli aj¹c je do malarstwa, mimo wykorzystania zwyk³ego procesu naœwietlania negatywu i powiêkszania odbitek bez adnych dodatkowych manipulacji. od (wernisa o 18h) wt.-nd h S7 Dym Cafe Bar ul. œw. Tomasza 13 Eta Zarêba - "Okna" Wystawa dokumentuje gin¹c¹ drewnian¹ architekturê Syberii i Buriacji. Zdjêcia pochodz¹ z Irkucka, U³an-Ude i okolic. od 5.11 (wernisa o 19h) do Dominik Pabis - "Przestrzeñ prywatna" Prezentowane prace przedstawiaj¹ œwiat rzeczywisty ukryty, tzn. trudniej dostêpny potocznej percepcji. Jest to œwiat prywatnych przedmiotów codziennego u ytku, zarejestrowany poprzez camerê obscurê. od (wernisa o 18h) do 6.12 codziennie 10-24h S9 Nowohuckie Centrum Kultury (NCK) Al. Jana Paw³a II 232 Galeria Centrum (budynek B) Rejestracja a kreacja" - Sekcja Fotografia - Nowe Media ZPAP Jest to wystawa, która by³a pokazywana w 2001 w Kijowie i innych miastach Ukrainy i Mo³dawii. od 6.11 (wernisa o 19h) do Foto-Galeria (budynek A - parter) Jan Berdak - "Fotografia wirtualna" Wystawa fotografii przetworzonych technik¹ cyfrow¹ autorstwa Jana Berdaka - polskiego pioniera tej techniki. od 7.11 (wernisa o 18h) do codziennie 8-21h H1 Jan Zych - "Od srebra do cyfry" Galeria Gil ul. Warszawska 2 na terenie Politechniki Krakowskiej (brak oznaczenia na mapie) Kazimierz Flaga - "Mosty" od 5.11 (wernisa o 17h) do Jan Zych - "Od srebra do cyfry" od 5.11 (wernisa o 18h) do pn.-pt. 8-15h Galeria Sztuki Artemis ul. Starowiœlna 21 Piotr Korzeniowski - "Modu³y z³o onoœci" Próba powiedzenia o tym, co jest "pomiêdzy"... "pomiêdzy wszystkim" i o tym, co wi¹ e wszystko - scalaj¹c w jednorodn¹ (ale nie jednolit¹), dynamiczn¹ ca³oœæ. od 7.11 (wernisa o 18h) do pn.-pt h; sb h S17 Galeria fototerminal ul. Syrokomli 26 "Twarz i cia³o" Wystawa fotografii studentów WSB-NLU w Nowym S¹czu prowadzonych przez Jacka Œwiderskiego w ramach Agencji Promocji Sztuki fototerminal. od 8.11 (wernisa o 18h) do pn.-pt h S20 Otwarta Pracownia al. Dietla 11 "Podró na Wschód" - Sekcja Fotografia - Nowe Media ZPAP - Krescenty Grzegorz G³azik, Artur Tajber, Pawe³ Chawiñski, Maria Pyrlik, Eta Zarêba Podró na wschód jest równie podró ¹ w siebie, jest szukaniem w³asnej to samoœci. od 8.11 (wernisa o 19h) do pn., œr., pt h lub po tel. umówieniu (tel ) S18

9 Labirynt O 2 ul. Józefa 15 Andrzej Pilichowski-Ragno - "Fotografie" Seria czarno-bia³ych aktów i martwych natur krakowskiego fotografika. od 7.11 (wernisa o 19h30) do wt.-pt h sb h K5 "DŸwiêk obrazu" Galeria ZPAF ul. œw. Tomasza 24 Marek Gardulski - "...sesje wieczorne 1986, " Wszystkie fotografie poœwiêcone s¹ Zofii de Ines - Lewczuk... jej samej a te jej projektom, kostiumom... niczego poza wielokropkiem nie mogê napisaæ o tych spotkaniach wœród luster mojej ówczesnej pracowni... od 9.11 (wernisa o 18h) do 6.12 pn.-pt h S13 Klub Kazimierz ul. Krakowska 13 Grupa SIEDEM - "Mgnienia" (Ma³gorzata Pióro, Agata Pa³ys - Suchorab, Tadeusz Czarniecki, Jacek Dumanowski, Zygmunt Novak, Ireneusz Misiak, Artur Pióro) Mgnienia - drobiny rzeczywistoœci unoszone przez czas. Przep³ywaj¹ przed oczami i znikaj¹ w przesz³oœci... Chyba, e siê je schwyci i zamknie w kadrze obrazu, przyda trwa³oœci. od (wernisa o 18h) do pn.-pt h K9 Marian Curzyd³o - 2'15'' Galeria Sukiennice ZPAP Rynek G³ówny Bo ena Burzym-Chawiñska "DŸwiêk obrazu" - Marek Sajduk, Piotr Schneider, Grzegorz Banaszkiewicz, Wojciech Krzywob³ocki Pojedynczy obraz jest jak pojedynczy dÿwiêk, sam znaczy niewiele. Ci¹g dÿwiêków uk³ada siê w muzykê, obraz œwiata. od 8.11 (wernisa o 18h) do Marian Curzyd³o - 2'15'' Zaskakuj¹ce fotografie ruchu tworzone technik¹ cyfrow¹, lecz bez ingerencji komputera. od (wernisa o 18h) do wt.-pt h sb.-nd h S1 Strefa 22 Rynek G³. 22, I piêtro Bartek Rogalewicz - "Niejadek" Mi³oœæ pachnie pepsi. od 9.11 (wernisa o 19h) do codziennie18-24h S2 Galeria Architektury SARP/o Kraków Pl. Szczepañski 6 "Fotografia architektury - architektura w fotografii" - wystawa pokonkursowa Wystawa jest wynikiem konkursu fotograficznego, który towarzyszy³ IX Miêdzynarodowemu Biennale Architektury, Kraków (11-13 X 2002). (wernisa poza festiwalem) od do pn., œr., pt. 9-14h wt., czw h S10 Adam odziñski - "Kompozycje abstrakcyjne" Galeria B&W ul. œw. Jana 15, I piêtro, w podworcu Bo ena Burzym-Chawiñska - "Obraz, Czas, Fotografia" Interesuje mnie "wewnêtrzna struktura" obrazu, uwiêziona podobnie jak dusza w ciele. Podobnie jak o duszy w ciele uwiêzionej, mo na o niej wnioskowaæ na podstawie "œladów, odbiæ i cieni" zapisanych w innych mediach. od 8.11 (wernisa o 18h30) do Adam odziñski - "Kompozycje abstrakcyjne" Wystawa prezentuje 5 fotografii abstrakcyjnych artysty polskiego pochodzenia zamieszka³ego w Kanadzie. od (wernisa o 18h) do wt.-pt h sb h S11 Galeria Hotelu Eden ul. Ciemna 15 Izabella Pajonk "Degardo" - "Domy przedmieœcia" Krakowski Kazimierz - motywy miejsc opuszczonych, portrety Jerzego Panka. od 7.11 (wernisa o 20h) do codziennie, ca³¹ dobê K6 Organizator nie odpowiada za zmiany w programie, za treœæ opisów i reklam oraz za charakter publikowanych zdjêæ by Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych, Kraków.

10 Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych jest organizatorem Miesi¹ca Fotografii w Krakowie. Celem tego festiwalu jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, tworzenie przyjaznych warunków dla odbioru fotografii w Polsce oraz promowanie artystów tworz¹cych na tym polu i instytucji, które zwi¹zane s¹ z fotografi¹. Organizator wyra a szczególne podziêkowania za wsparcie i pomoc: - Panu Dyrektorowi Livio Guida (FL Poland) - Panu Prezesowi Krzysztofowi Stachoniowi - Panu Andrzejowi Starmachowi (Galeria Starmach) - Pani Mec. Ewie-Batko Matczewskiej (Kancelaria Prawna Ewy Batko-Matczewskiej) - Panu Mec. Zbigniewowi Buremu - Panu Bart³omiejowi Rogalewiczowi (rogalewicz.com) - Panom Zbigniewowi Leyko i Zbigniewowi Pamule (Drukarnia Leyko) - w³aœcicielom i dyrektorom galerii i pozosta³ych instytucji, które s¹ uczestnikami festiwalu oraz wszystkim innym osobom, które swoj¹ pomoc¹ i zaanga owaniem przyczynili siê do zorganizowania Miesi¹ca Fotografii w Krakowie. Projekty graficzne oraz logotyp MFK: Bartek Rogalewicz (www.rogalewicz.com) Webdesign: Bartek Rogalewicz / Jacek Karaszewski (www.binaryslave.com) Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych ul. Rêkawka 7/10, Kraków tel ,

11 Sponsor strategiczny Patronat honorowy Wojewoda Ma³opolski Sponsorzy i Partnerzy Patroni medialni

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej http://zacheta.szczecin.art.pl Kurator Festiwalu: Agata Zbylut

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a

Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a fot.m. Zdrzy³owski Ratusz obroniony! Wydaje siê, e specjalnoœci¹ B³onia staj¹ siê inscenizacje historycznych bitew. Ju mieliœmy okazjê ogl¹daæ niezwyk³e widowisko zaprezentowane podczas Dni B³onia. Teraz,

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii

inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

STYCZEÑ WRZESIEÑ 2014 ISSN 1232-6559 CENA 2 Z

STYCZEÑ WRZESIEÑ 2014 ISSN 1232-6559 CENA 2 Z NR 90/91 Mistrz polskiej prozy, dzie³o totalne, arcydzie³o, tak wita siê ka d¹ powieœæ Wies³awa Myœliwskiego, urodzonego w 1932 roku, blisko Sandomierza, wieloletniego redaktora w wydawnictwie i w redakcjach

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości W 1918 r. po 123 latach zaborów pañstwo polskie odrodzi³o siê i uzyska³o niepodleg³oœæ. Jesieni¹ 1918 r. dobiega³a koñca I wojna œwiatowa, która przynios³a klêskê wszystkim

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo