Listopad Miesi¹c Fotografii w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Listopad 2002. Miesi¹c Fotografii w Krakowie"

Transkrypt

1 Listopad 2002 Miesi¹c Fotografii w Krakowie P R O G R A M

2 Listopad 2002 Miesi¹c Fotografii w Krakowie Sponsor strategiczny Nowe wydarzenie na polskiej scenie kulturalnej. Festiwal fotografii prezentuj¹cy ró ne gatunki tej sztuki podczas kilkudziesiêciu wystaw trwaj¹cych przez ca³y listopad w Krakowie. Program "Miesi¹ca Fotografii w Krakowie" tworz¹ same galerie, pokazuj¹c fotografie wybrane wed³ug w³asnych kryteriów i preferencji, co zapewnia wielk¹ ró norodnoœæ wystaw, obecnoœæ wielu nazwisk i konfrontacjê ró nych trendów. Podczas "Miesi¹ca Fotografii w Krakowie" wszystko jest dopuszczalne i nic nie jest niemo liwe... Zapraszam na wystawy. Aleksander Ante Matczewski fotograf, organizator festiwalu

3 Miesi¹c Fotografii w Krakowie Wernisa e wystaw zobacz równie w Internecie: PaŸdziernik 22. Wtorek 18H - NOBUYOSHI ARAKI - Galeria Starmach (Otwarcie festiwalu) 19H - ZBIGNIEW RESZKA - Galeria OKO-Klub 23. Œroda 12H - GRA YNA KUBICA-HELLER - Muzeum Etnograficzne 18H - ZYGMUNT RYTKA - Muzeum Historii Fotografii 19H - FRED GIJBELS - Galeria Olympia 19H - WYSTAWA ZBIOROWA - Œródmiejski Oœrodek Kultury 24. Czwartek 18H - BARBARA MAROÑ - Galeria Potocka 25. Pi¹tek 19H - ADAM BUJAK - Empik Megastore 20H - ALEKSANDER ANTE - Krakowskie Centrum Kinowe ARS 29. Wtorek 18H - LESZEK M DZIK - Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha 30. Œroda 12H - WIES AW MAJKA - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 20H - BERT HOUBRECHTS, JEF JACOBS & KURT DE WIT - Galeria Sito 31. Czwartek 19H - JAROS AW BARANIK - Alchemia Listopad 2. Sobota 18H - COMMON SOURCES - Galeria Pryzmat 19H - ANDRZEJ PILICHOWSKI-RAGNO - Pauza 4. Poniedzia³ek 18H - AGNIESZKA KUCIA, EWA GO OGÓRSKA-KUCIA - Galeria Kanonicza 1 18H30 - FOTOGRAFOWIE AGENCJI MÉTIS - Instytut Francuski w Krakowie 5. Wtorek 17H - KAZIMIERZ FLAGA - Galeria Gil 18H - JAN ZYCH - Galeria Gil 18H - KRZYSZTOF ZIELIÑSKI - Galeria Zderzak 19H - ETA ZARÊBA - Dym Cafe Bar 6. Œroda 18H - HIROO KIKAI - Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha 18H - ALBERT ROSIÑSKI - Galeria Kanonicza / Kawiarnia Inkwizytor 19H - FOTOGRAFIA - NOWE MEDIA ZPAP - Galeria Centrum NCK 7. Czwartek 18H - PIOTR KORZENIOWSKI - Galeria Artemis 18H - ANDRZEJ STEFANIUK - Œródmiejski Oœrodek Kultury 18H - JAN BERDAK - Foto-Galeria NCK 19H - ANITA ANDRZEJEWSKA - Galeria Olympia 19H30 - ANDRZEJ PILICHOWSKI-RAGNO - Galeria Labirynt O 2 20H - IZABELLA PAJONK "DEGARDO" - Galeria Hotelu Eden Labirynt O 2 8. Pi¹tek 18H - FOTOGRAFIA - NOWE MEDIA ZPAP - Galeria Sukiennice 18H - TWARZ I CIA O - Galeria Fototerminal 18H30 - BO ENA BURZYM-CHAWIÑSKA - Galeria B&W 19H - FOTOGRAFIA - Nowe Media ZPAP - Otwarta Pracownia 9. Sobota 18H - MAREK GARDULSKI - Galeria ZPAF 19H - BARTEK ROGALEWICZ - Strefa Wtorek 18H GRUPA 7 - Klub Kazimierz 14. Czwartek 19H PIOTR SIKORA - Alchemia 18. Poniedzia³ek 18H - MARIAN CURZYD O - Galeria Sukiennice 19. Wtorek 18H - wytwarzanie odtwarzanie przetwarzanie - Galeria Pryzmat 20. Œroda 18H - DOMINIK PABIS - Dym Cafe Bar 23. Sobota 12H - TOMEK SIKORA - Pauza 25. Poniedzia³ek 18H - ANDRZEJ WIERZCHOWSKI - Œródmiejski Oœrodek Kultury 26. Wtorek 18H - JAN TARASIN - Galeria Starmach 27. Œroda 18H - UKASZ SK PSKI - Galeria Zderzak 28. Czwartek 18H ADAM ODZIÑSKI - galeria B&W

4 Nobuyoshi Araki - "Fotografie" Andrzej Stefaniuk - "Portrety Niezwyk³e" Jan Tarasin - "Fotografie" Galeria Starmach ul. Wêgierska 5 Nobuyoshi Araki - "Fotografie" Na wystawie pokazanych zostanie oko³o piêædziesiêciu czarno-bia³ych i kolorowych zdjêæ pochodz¹cych z cykli Angel's Festival, Tokyo Nude, Love in Winter, Flower Rondo stanowi¹cych reprezentatywny przegl¹d twórczoœci Arakiego. od (wernisa o 18h) do Jan Tarasin - "Fotografie" Autor tak mówi o swoich zdjêciach: "Fotografia ukazuje nam dwa skrzyd³a dzia³ania natury. Fascynuj¹ce po³¹czenie porz¹dku i chaosu, programu i przypadku. [...] Natura jest repozytorium form dla malarza, zbiorem o nieskoñczonej liczebnoœci. Moje chodzenie z aparatem fotograficznym przypomina polowanie". od 26.11(wernisa o18h) do 3.01 pn.-pt h P1 Centrum Kultury ydowskiej ul. Meiselsa 17 Sekcja Fotografia Nowe Media ZPAP - "Panoptikum" Wystawa prac cz³onków grupy Fotografia - Nowe Media inspirowana szczególn¹ atmosfer¹ krakowskiego Kazimierza. (wernisa poza festiwalem) od do pn.-pt h sb.-nd h K1 Galeria "Hamartef" - Klezmer Hois ul. Szeroka 6 Erwin Schenkelbach - "Jerozolima - Nowy Jork - Kraków" Jest to trochê surrealistyczna fotografia czarno-bia³a, autorstwa operatora i scenarzysty zamieszka³ego w Izraelu. (wernisa poza festiwalem) od do codziennie 9-23h K7 Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 Zygmunt Rytka - "Ci¹g³oœæ nieskoñczonoœci" Fotografie Rytki zbudowane s¹ z najprostszych œrodków, których u ycie - dziêki wra liwoœci twórcy - pozwala wyraziæ w¹tpliwoœci i nadzieje, po³¹czone z refleksj¹ nad znikomoœci¹ - egzystencji wobec si³ natury. od (wernisa o 18h) do œr.-pt.: , sob., nd.: S23 Fred Gijbels - "People in People's Republic Anita Andrzejewska - "Fotografie" Andrzej Wierzchowski - "Zamek Alladyna" Mini-Galeria - Œródmiejski Oœrodek Kultury ul. Miko³ajska 2 Wystawa fotografii uczestników Kursu Fotografii Artystycznej przy Œródmiejskim Oœrodku Kultury od (wernisa o 19h) do 5.11 Andrzej Stefaniuk - "Portrety Niezwyk³e" Zgromadzone na wystawie fotogramy to przyk³ady ukszta³towanej w minionym stuleciu wieloœci i ró norodnoœci znaczeñ pojêcia portretu. od 7.11 (wernisa o 18h) do Andrzej Wierzchowski - "Zamek Alladyna" Cyfrowo przetworzone zdjêcia miasta Paczkowa. od (wernisa o 18h) do 6.12 pn.-pt h S14 Galeria Olympia ul. Estery 16 Fred Gijbels - "People in People's Republic (Ludzie w Chiñskiej Republice Ludowej)" Dwukrotnie by³em w Chinach; w 1997 i 1998 r. Za ka dym razem odwiedza³em Pekin. W 1998 zwiedzi³em równie prowincjê Yunan. Moja wystawa opowiada o yj¹cych na ulicach ludziach Chiñskiej Republiki Ludowej; jedz¹cych, bawi¹cych siê, pracuj¹cych i œpi¹cych na ulicy. To urzek³o mnie najbardziej. od (wernisa o 19h) do 6.11 Anita Andrzejewska - "Fotografie" od 7.11 (wernisa o 19h) do wt.-pt h, sb h K3 Galeria Oko Klub ul. Wêgierska 1 Zbigniew Reszka - "Fotografie" Prezentowane na wystawie czarno-bia³e fotografie zawieraj¹ niezwyk³¹ si³ê ekspresji, szczególnie te, wzbogacone odautorskim komentarzem, który artysta wydrapuje na kliszach. od (wernisa o 19h) do (w pi¹tek nieczynne) pn.-pt h P2 Muzeum Etnograficzne pl. Wolnica 1 Gra yna Kubica-Heller: "Cz³owiek - z obu stron obiektywu. Fotografia i antropologia" Antropolog badaj¹c inne kultury bada innych ludzi, ale tak e i siebie. Autorka chce przekazaæ w tej wystawie swoj¹ fascynacjê cz³owiekiem. od (wernisa o 12h) do pn h, œr.-pt h sb., nd h K8 Grupa Fotografików "KontraZ" - "Smektyczne stany rzeczywistoœci" Rynek G³ówny, przy koœciele œw. Wojciecha Na p³ycie Rynku zostan¹ u³o one w ró nej konfiguracji - przestrzennie, pomalowane w ró nych kolorach, pud³a kartonowe z wyeksponowanymi na ich bokach fotografiami (3 ods³ony w ró nych terminach). 1. ods³ona: od do ods³ona: od 8.11 do ods³ona: od do od 10h30 do 15h30 S3

5 Barbara Maroñ - "As." Marta Deskur - "Dziewice" ARS Krakowskie Centrum Kinowe - galeria ul. œw. Jana 6, I p. Aleksander Ante - "Woda" "Nic nie powiem o moich fotografiach, poza tym, e s¹ to akty". od (wernisa o 20h) do codziennie 14-22h S8 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kamienica Hipolitów, Plac Mariacki 3 Wies³aw Majka - Fotografia Prasowa Ekspozycja jest prezentacj¹ dorobku fotograficznego Wies³awa Majki i jest to reporterski zapis jego pracy, jako fotografa Urzêdu m. Krakowa. od (wernisa o 12h) do (9 i nieczynne) œr.-nd. 9-15h30 czw h S6 Galeria "Sito" ul. Izaaka 1/4, I p. Bert Houbrechts, Jef Jacobs & Kurt De Wit - "Arlac Trimula" Wystawa trzech belgijskich fotografików, absolwentów The Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii prezentuje prace, które ³¹czy idea starej, flamandzkiej gry Arlac Trimula. od (wernisa o 20h) do codziennie 12-19h K4 Galeria Potocka - biuro organizacyjne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niepo³omicach pl. Sikorskiego 10 Barbara Maroñ - "As." Instalacja wideo. od (wernisa o 18h) do Leszek M¹dzik - "Fotografie" Jaros³aw Baranik - "Taniec wspó³czesny" "wytwarzanie odtwarzanie przetwarzanie" Marta Deskur - "Dziewice" Na projekt Dziewice sk³ada siê siedem "klasycznych" aktów kobiecych z komputerowo doprawionymi brzuchami ci¹ owymi. Prezentowane bêd¹ jako lighboxy, obecnoœæ œwiat³a wp³ynie wiêc na klimat kobiecych wizerunków. od 4.11 do wt.-czw h S21 Galeria Pryzmat ZPAP ul. obzowska 3 "Common Sources / Wspólne Ÿród³a" Wystawa 10 artystów z Bergen - Norwegia Wystawa grupy Norweskich Artystów z Bergen pos³uguj¹cych siê fotografi¹, wideo, oraz robi¹cych performance. Kurator wystawy: Robert Sot. od 2.11 (wernisa o 18h) do "wytwarzanie odtwarzanie przetwarzanie" Sylwia Kowalczyk, Aœka ak-twaróg, Krystian Urban, Marcin Przybylko, Wojtek Bednarz, Jakub Pierzcha³a, Marcin Mrowiec, Anna Morlinghaus, Agata Pankiewicz, Lech Polcyn EMPiK Galeria w EMPiK Megastore Rynek G³. 5, II piêtro Adam Bujak - "Podró e fotograficzne" Na wystawie zaprezentowane zostan¹ fotogramy z najlepszych albumów autorstwa Adama Bujaka wydanych przez krakowskie wydawnictwo Bia³y Kruk. od (wernisa o 19h) do Hiroo Kikai - "Persona II" Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha ul. Konopnickiej 26 Leszek M¹dzik - "Fotografie" Autor utrwali³ na zdjêciach zdarzenia ulotne, istniej¹ce jako pozornie wyrwane z kontekstu, istniej¹ce w danej chwili dla niego, dla tematu, nad którym pracuje w teatrze, o którym myœli. od (wernisa o 18h) do Hiroo Kikai - "Persona II" Wystawa zdjêæ wykonanych przypadkowo spotkanym przez artystê osobom w Asakusa, swoistym tokijskim down-town. Zdjêcia zaskakuj¹ ró norodnoœci¹ przedstawionych typów ludzkich, a przy tym fascynuj¹ swoj¹ si³¹ wyrazu. 0d 6.11 (wernisa o 18h) do 1.12 wt.-nd h S19 Piotr Sikora - "Lalka" "Alchemia" ul. Estery 5 Jaros³aw Baranik - "Taniec wspó³czesny" Wystawa jest wynikiem blisko czteroletniej wspó³pracy z tancerzami wspó³czesnych form tanecznych. Fotografie przedstawiaj¹ miêdzy innymi Eksperymentalne Studio Tañca "EST", Teatr Otwartej Kreacji "TOK" i solistów podczas spektakli i w ich codziennej pracy. od (wernisa o 19h) do Piotr Sikora - "Lalka" Prace artysty mieszkaj¹cego w Stanach Zjednoczonych znanego z fotografii gwiazd kultury masowej (m.in. muzyków hip-hop, sportowców). od (wernisa o 19h) do "Podobieñstwo jest zawsze pu³apk¹, a to, co w obrazie interesuj¹ce, kiedy umie zachowaæ swój sekret, to wyzwanie rzucone wszelkiemu podobieñstwu, to poszukiwanie gdzie indziej tego, co stamt¹d pochodzi." J. Baudrillard od (wernisa o 18h) do pn.-pt h S22 codziennie 9-22h S5 codziennie 10-4h K2

6 Œródmieœcie

7 Kazimierz i Podgórze Andrzej Pilichowski-Ragno - "untitled" Ewa Go³ogórska-Kucia, Agnieszka Kucia Tomek Sikora - Fotografie Albert Rosiñski - "W poszukiwaniu prostoty" "Pauza" ul. Floriañska 18/3, I p. Andrzej Pilichowski-Ragno - "untitled" "Kontynuacja serii fotografii z galerii Labirynt - akty martwa natura" od 2.11 (wernisa o 19h) do Tomek Sikora - Fotografie SECOND SKIN to seria portretów ludzi ukrytych za tatua em. Zdjêcia wykonane w Australii i w Polsce. (wstêp za zaproszeniem) od (wernisa o 12h) do pn.-sb h, nd h S12 Galeria Kanonicza 1 ul. Kanonicza 1 El bieta Zofia Chrzanowska - "Gaudi - moje zauroczenie" (wernisa poza festiwalem) Fotografie obejmuj¹ wiêkszoœæ zrealizowanych prac Gaudiego, m.in. Casa Battló i Milá w Barcelonie, Casa El Papricho w Comillas i pa³ac biskupi w Astordze, a tak e Casa de Los Botines w Leon. S¹ tu te zdjêcia pa³acu i parku Güell w Barcelonie. od do 2.11 codziennie 10-18h Nowa Huta Ewa Go³ogórska-Kucia, Agnieszka Kucia - "Fotografia" Kola e i fotografie, reszta jest niespodziank¹. wernisa o 18h od 3.11 do codziennie 10-18h Klub pod Jaszczurami Rynek G³. 8, (oficyna) Leszek Dziedzic - "Tadeusz Kantor i jego teatr" (wernisa poza festiwalem) Leszek Dziedzic jako jeden z niewielu fotografików mia³ mo liwoœæ fotografowania Tadeusza Kantora przy pracy, prób oraz spektakli. Wystawa pokazuje te fotografie. od 4.10 do 3.11 œr.-nd h lub po tel. umówieniu tel S4 (kawiarnia "Inkwizytor") Albert Rosiñski - "W poszukiwaniu prostoty" Powierzchnie, tekstury, odbicia, perspektywy zaobserwowane w architekturze, przyrodzie i martwej naturze. wernisa o 18h od do pn.-pt. 9-17h S16

8 Kim / Metis Images ukasz Sk¹pski - "Niebo" Eta Zarêba - "Okna" Rejestracja a kreacja" - Sekcja Fotografia Instytut Francuski w Krakowie ul. Stolarska 15 (parter) "Les Européens a Paris / Europejczycy w Pary u" - Fotografowie Agencji Métis Jest to spojrzenie dwunastu fotografów z agencji Metis na wk³ad wszystkich krajów wspólnoty europejskiej, które wspó³tworz¹ to samoœæ Pary a. od 4.11 (wernisa o 18h30) do pn.-pt. 9-19h sob h S15 Galeria Zderzak ul. Floriañska 3 Krzysztof Zieliñski - "Planespoting" Zamys³ fotografa opiera siê na zestawieniu banalnych, œwiadomie antyestetycznych fotografii - przedstawiaj¹cych lec¹cy samolot - z tekstami, bêd¹cymi zapisem urywanych dialogów, monologów i myœli pasa erów. od 5.11 (wernisa o 18h) do Dominik Pabis - "Przestrzeñ prywatna" Jan Berdak - "Fotografia wirtualna" Kazimierz Flaga - "Mosty" ukasz Sk¹pski - "Niebo" Wystawa "Niebo" prezentuje m.in. seriê fotograficznych monochromów, powiêkszeñ fotograficznych powsta³ych przez skierowanie obiektywu aparatu fotograficznego w niebo. Fotografie pozbawione wartoœci reprezentacyjnej, w których obraz rzeczywistoœci zamieniony jest na obraz abstrakcyjny to skrajnie minimalistyczny nurt w fotografii. Niezbywalnym elementem tych zdjêæ jest ich masa, rozmiar; tylko w wielkim formacie funkcjonuj¹ jako dzie³o. Format czyni z nich obiekt, oddalaj¹c te prace od "gatunku fotografii", a zbli aj¹c je do malarstwa, mimo wykorzystania zwyk³ego procesu naœwietlania negatywu i powiêkszania odbitek bez adnych dodatkowych manipulacji. od (wernisa o 18h) wt.-nd h S7 Dym Cafe Bar ul. œw. Tomasza 13 Eta Zarêba - "Okna" Wystawa dokumentuje gin¹c¹ drewnian¹ architekturê Syberii i Buriacji. Zdjêcia pochodz¹ z Irkucka, U³an-Ude i okolic. od 5.11 (wernisa o 19h) do Dominik Pabis - "Przestrzeñ prywatna" Prezentowane prace przedstawiaj¹ œwiat rzeczywisty ukryty, tzn. trudniej dostêpny potocznej percepcji. Jest to œwiat prywatnych przedmiotów codziennego u ytku, zarejestrowany poprzez camerê obscurê. od (wernisa o 18h) do 6.12 codziennie 10-24h S9 Nowohuckie Centrum Kultury (NCK) Al. Jana Paw³a II 232 Galeria Centrum (budynek B) Rejestracja a kreacja" - Sekcja Fotografia - Nowe Media ZPAP Jest to wystawa, która by³a pokazywana w 2001 w Kijowie i innych miastach Ukrainy i Mo³dawii. od 6.11 (wernisa o 19h) do Foto-Galeria (budynek A - parter) Jan Berdak - "Fotografia wirtualna" Wystawa fotografii przetworzonych technik¹ cyfrow¹ autorstwa Jana Berdaka - polskiego pioniera tej techniki. od 7.11 (wernisa o 18h) do codziennie 8-21h H1 Jan Zych - "Od srebra do cyfry" Galeria Gil ul. Warszawska 2 na terenie Politechniki Krakowskiej (brak oznaczenia na mapie) Kazimierz Flaga - "Mosty" od 5.11 (wernisa o 17h) do Jan Zych - "Od srebra do cyfry" od 5.11 (wernisa o 18h) do pn.-pt. 8-15h Galeria Sztuki Artemis ul. Starowiœlna 21 Piotr Korzeniowski - "Modu³y z³o onoœci" Próba powiedzenia o tym, co jest "pomiêdzy"... "pomiêdzy wszystkim" i o tym, co wi¹ e wszystko - scalaj¹c w jednorodn¹ (ale nie jednolit¹), dynamiczn¹ ca³oœæ. od 7.11 (wernisa o 18h) do pn.-pt h; sb h S17 Galeria fototerminal ul. Syrokomli 26 "Twarz i cia³o" Wystawa fotografii studentów WSB-NLU w Nowym S¹czu prowadzonych przez Jacka Œwiderskiego w ramach Agencji Promocji Sztuki fototerminal. od 8.11 (wernisa o 18h) do pn.-pt h S20 Otwarta Pracownia al. Dietla 11 "Podró na Wschód" - Sekcja Fotografia - Nowe Media ZPAP - Krescenty Grzegorz G³azik, Artur Tajber, Pawe³ Chawiñski, Maria Pyrlik, Eta Zarêba Podró na wschód jest równie podró ¹ w siebie, jest szukaniem w³asnej to samoœci. od 8.11 (wernisa o 19h) do pn., œr., pt h lub po tel. umówieniu (tel ) S18

9 Labirynt O 2 ul. Józefa 15 Andrzej Pilichowski-Ragno - "Fotografie" Seria czarno-bia³ych aktów i martwych natur krakowskiego fotografika. od 7.11 (wernisa o 19h30) do wt.-pt h sb h K5 "DŸwiêk obrazu" Galeria ZPAF ul. œw. Tomasza 24 Marek Gardulski - "...sesje wieczorne 1986, " Wszystkie fotografie poœwiêcone s¹ Zofii de Ines - Lewczuk... jej samej a te jej projektom, kostiumom... niczego poza wielokropkiem nie mogê napisaæ o tych spotkaniach wœród luster mojej ówczesnej pracowni... od 9.11 (wernisa o 18h) do 6.12 pn.-pt h S13 Klub Kazimierz ul. Krakowska 13 Grupa SIEDEM - "Mgnienia" (Ma³gorzata Pióro, Agata Pa³ys - Suchorab, Tadeusz Czarniecki, Jacek Dumanowski, Zygmunt Novak, Ireneusz Misiak, Artur Pióro) Mgnienia - drobiny rzeczywistoœci unoszone przez czas. Przep³ywaj¹ przed oczami i znikaj¹ w przesz³oœci... Chyba, e siê je schwyci i zamknie w kadrze obrazu, przyda trwa³oœci. od (wernisa o 18h) do pn.-pt h K9 Marian Curzyd³o - 2'15'' Galeria Sukiennice ZPAP Rynek G³ówny Bo ena Burzym-Chawiñska "DŸwiêk obrazu" - Marek Sajduk, Piotr Schneider, Grzegorz Banaszkiewicz, Wojciech Krzywob³ocki Pojedynczy obraz jest jak pojedynczy dÿwiêk, sam znaczy niewiele. Ci¹g dÿwiêków uk³ada siê w muzykê, obraz œwiata. od 8.11 (wernisa o 18h) do Marian Curzyd³o - 2'15'' Zaskakuj¹ce fotografie ruchu tworzone technik¹ cyfrow¹, lecz bez ingerencji komputera. od (wernisa o 18h) do wt.-pt h sb.-nd h S1 Strefa 22 Rynek G³. 22, I piêtro Bartek Rogalewicz - "Niejadek" Mi³oœæ pachnie pepsi. od 9.11 (wernisa o 19h) do codziennie18-24h S2 Galeria Architektury SARP/o Kraków Pl. Szczepañski 6 "Fotografia architektury - architektura w fotografii" - wystawa pokonkursowa Wystawa jest wynikiem konkursu fotograficznego, który towarzyszy³ IX Miêdzynarodowemu Biennale Architektury, Kraków (11-13 X 2002). (wernisa poza festiwalem) od do pn., œr., pt. 9-14h wt., czw h S10 Adam odziñski - "Kompozycje abstrakcyjne" Galeria B&W ul. œw. Jana 15, I piêtro, w podworcu Bo ena Burzym-Chawiñska - "Obraz, Czas, Fotografia" Interesuje mnie "wewnêtrzna struktura" obrazu, uwiêziona podobnie jak dusza w ciele. Podobnie jak o duszy w ciele uwiêzionej, mo na o niej wnioskowaæ na podstawie "œladów, odbiæ i cieni" zapisanych w innych mediach. od 8.11 (wernisa o 18h30) do Adam odziñski - "Kompozycje abstrakcyjne" Wystawa prezentuje 5 fotografii abstrakcyjnych artysty polskiego pochodzenia zamieszka³ego w Kanadzie. od (wernisa o 18h) do wt.-pt h sb h S11 Galeria Hotelu Eden ul. Ciemna 15 Izabella Pajonk "Degardo" - "Domy przedmieœcia" Krakowski Kazimierz - motywy miejsc opuszczonych, portrety Jerzego Panka. od 7.11 (wernisa o 20h) do codziennie, ca³¹ dobê K6 Organizator nie odpowiada za zmiany w programie, za treœæ opisów i reklam oraz za charakter publikowanych zdjêæ by Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych, Kraków.

10 Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych jest organizatorem Miesi¹ca Fotografii w Krakowie. Celem tego festiwalu jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, tworzenie przyjaznych warunków dla odbioru fotografii w Polsce oraz promowanie artystów tworz¹cych na tym polu i instytucji, które zwi¹zane s¹ z fotografi¹. Organizator wyra a szczególne podziêkowania za wsparcie i pomoc: - Panu Dyrektorowi Livio Guida (FL Poland) - Panu Prezesowi Krzysztofowi Stachoniowi - Panu Andrzejowi Starmachowi (Galeria Starmach) - Pani Mec. Ewie-Batko Matczewskiej (Kancelaria Prawna Ewy Batko-Matczewskiej) - Panu Mec. Zbigniewowi Buremu - Panu Bart³omiejowi Rogalewiczowi (rogalewicz.com) - Panom Zbigniewowi Leyko i Zbigniewowi Pamule (Drukarnia Leyko) - w³aœcicielom i dyrektorom galerii i pozosta³ych instytucji, które s¹ uczestnikami festiwalu oraz wszystkim innym osobom, które swoj¹ pomoc¹ i zaanga owaniem przyczynili siê do zorganizowania Miesi¹ca Fotografii w Krakowie. Projekty graficzne oraz logotyp MFK: Bartek Rogalewicz (www.rogalewicz.com) Webdesign: Bartek Rogalewicz / Jacek Karaszewski (www.binaryslave.com) Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych ul. Rêkawka 7/10, Kraków tel ,

11 Sponsor strategiczny Patronat honorowy Wojewoda Ma³opolski Sponsorzy i Partnerzy Patroni medialni

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK GRY z CIENIEM "PRZECHODNIE CIENIE" 140x180 akryl na płótnie 2009 JAN WOJCIECH MALIK Jan Wojciech MALIK : laureat wielu konkursów i festiwali sztuki, m. in. Srebrnego Medalu na II Biennale Sztuki "Europa-Azja"

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU - STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Tadeusz Nieścier KATRYNKA 15; 16-010 Wasilków tel. +48 85 718 61 60; kom. +48 606 12 52 78; e-mail: tadeuszniescier@gmail.com Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Fotografia x 12 to tytuł wystawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady...

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Inauguracja spotkañ i kolejne wyk³ady Uczestnicy wyk³adu pt. Franciszek Ludwik von Neuburg ksi¹ ê nyski, wielki mecenas kultury Kazimierz Staszków prelegent oraz Artur

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

12 lat minęło... wystawa zbiorowa członków Jurajskiego Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Regionalny Ośrodek Kultury, ul.

12 lat minęło... wystawa zbiorowa członków Jurajskiego Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 12 lat minęło... wystawa zbiorowa członków Jurajskiego Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a Częstochowa, czerwiec 2013 Gdy w roku 2001, próbowaliśmy wspólnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WANDALEX" S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WANDALEX S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 1 Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 zdanie 1 i art. 420 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota PROGRAM PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie 22.03.2014 sobota 15.00 CRACOW FASHION AWARDS PREMIERY Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 (obowiązują zaproszenia) I etap konkursu dla

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych ak obejmie kompozycje malarskie i k pow lat.

zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych ak obejmie kompozycje malarskie i k pow lat. PLAN WYSTAW MUZEUM SZTUKI W 2015 ROKU Andrzej Czarnacki ms1, 20 lutego 19 kwietnia 2015 Andrzej Czarnacki jest artys stanowi podsumowanie etapu ba zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych

Bardziej szczegółowo

18 stycznia (poniedziałek)

18 stycznia (poniedziałek) Ferie w Muzeum 18 30 stycznia 2016 Zajęcia dla dzieci i młodzieży www.mhk.pl 18 stycznia (poniedziałek) 10.00 Czym bawiły się dzieci w dawnym Krakowie? Warsztaty dla dzieci w wieku 3 5 lat 10.00 Szopka

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA 10 listopada / piątek / KATOWICE / godz. 17.00 / Otwarcie wystaw: Antoni Kreis WIEŻE Marek Locher CISZA MIEJSC PRZESZŁYCH I-III Oraz prezentacja multimedialna MOTYWY ŚLĄSKA / GALERIA SZYB WILSON, Ul. Oswobodzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

p.3 Opis programu studiów

p.3 Opis programu studiów p.3 Opis programu studiów Spis przedmiotów, struktury studiów, planów zajęć, wyborów specjalności oraz przyznawania punktów ECTS. Katedra Sztuki Mediów 01 Działania przestrzenne, prof. Mirosław Bałka 02

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Studia Lednickie 12, 199-202 2013 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Muzeum Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011 16. 09. Piątek Hotel Bukovina / Bukowina Tatrzańska Wystawa poświęcona Stanisławowi Wisłockiemu połączona

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia w Klubie SUPER MAMA. Klub to miejsce przyjazne mamom, to przestrzeń spotkań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. To miejsce, w którym można porozmawiać

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r.

Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r. Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r. Autor: Małgorzata Konsek Ośrodek tematyczny: Sport. Temat: Sportowcy i kibice. Ocena postępowania bohaterów opowiadania Mariana Orłonia pt. : Słoń na szczęście.

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Cztery Pory Roku w Międzyrzeczu. oraz. Międzyrzecze na starej fotografii

Cztery Pory Roku w Międzyrzeczu. oraz. Międzyrzecze na starej fotografii Cztery Pory Roku w Międzyrzeczu oraz Międzyrzecze na starej fotografii Międzyrzecze AD 2014 Redagował zespół: Barbara Mroczko, Leszek Mroczko, Jacek Paździor, Krzysztof Wieczerzak Fotografie: Anna Beruś,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

Rabka na fotografii Zofii Rydet ( )

Rabka na fotografii Zofii Rydet ( ) Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/rabka-na-fotografii-zofii-rydet-1950-1990/idn: 1792/printpdf 01 cze 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Rabka na fotografii Zofii

Bardziej szczegółowo

TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ,

TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ, lp ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WTORKI 16.30-18.30 NAUCZYCIELE PROWADZĄCY PAŹDZIERNIK 1. 01.10.2013 Adam vicedyrektor Bogumila Werner, dyr. Marian Olejniczak oraz pozostali nauczyciele plastycy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM III DNI KULTURY GRUZIŃSKIEJ W KRAKOWIE 9 11 CZERWCA 2012

PROGRAM III DNI KULTURY GRUZIŃSKIEJ W KRAKOWIE 9 11 CZERWCA 2012 PROGRAM III DNI KULTURY GRUZIŃSKIEJ W KRAKOWIE 9 11 CZERWCA 2012 PLAN WYDARZEŃ: STARE MIASTO Wydarzenia okołofestiwalowe: 8.06.2012 22.06. 2012 Wystawa Fotograficzna Tbilisi miasto świateł Miejsce: Centrum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLASA I ROK SZKOLNY 2013 / 2014 przedmiot autorzy / wydawnictwa cena uwagi Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia polski literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej 24,30,-

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 17:37:21 Numer KRS: 0000612308

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 17:37:21 Numer KRS: 0000612308 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 17:37:21 Numer KRS: 0000612308 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń!

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Pałac Ostrogskich, w którym mieści się Muzeum Fryderyka Chopina, jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej Rejestracja Ogólna znajduje się na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej, jest dostępna dla pacjentów:

Bardziej szczegółowo

Wizytówki. oferta dla dystrybutorów FLP

Wizytówki. oferta dla dystrybutorów FLP Wizytówki oferta dla dystrybutorów FLP Specjalnie dla dystrybutorów FLP opracowaliœmy zestaw wizytówek, kart biznesowych, kalendarzyków i banera z logo Forever. Oferta ograniczona jest do prezentowanych

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Festiwal Warsztaty Sztuki Fotografii (Kraków, 20 22 stycznia)

Festiwal Warsztaty Sztuki Fotografii (Kraków, 20 22 stycznia) Festiwal Warsztaty Sztuki Fotografii (Kraków, 20 22 stycznia) Festiwal Warsztaty Sztuki Fotografii w Krakowie będzie trzydniowym wydarzeniem (20 22 stycznia 2012) o bogatym i różnorodnym programie. Różni

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

zapraszają na IV edycję Festiwalu Komiksów i Planszowych Gier Historycznych

zapraszają na IV edycję Festiwalu Komiksów i Planszowych Gier Historycznych zapraszają na IV edycję Festiwalu Komiksów i Planszowych Gier Historycznych Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia 17 maja 2014 r, Warszawa ul. Marszałkowska 21/23. PROGRAM Sala wystawowa/hol Wystawy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Wernisaż: 14 października 2010, godz. 19.00 Wystawa potrwa do 28 października 2010 Galeria Sztuki ATTIS Ryszard

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

Światła Chartes Eustachy Kossakowski, 1983-1989

Światła Chartes Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 wymiary: 40 x 29 cm technika: 12 odbitek kolorowych na papierze Hahnemuhle Photo Rag 308 g edycja: 6 cena: 12 000 PLN Każde portfolio jest numerowane i sygnowane przez właścicielkę

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu fotograficznego Man in E-motion

Regulamin otwartego konkursu fotograficznego Man in E-motion Regulamin otwartego konkursu fotograficznego Man in E-motion organizowanego w ramach realizacji projektu pt. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie Organizator: Mościckie Centrum

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE Jawor, 2010-06-07 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12 A 59-400 Jawor Zaproszenie do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście 2.07-28.08.2012 r. TEMATYKA ZAJĘĆ MIEJSCE TERMIN GODZINY UWAGI Dla najmłodszych Zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 4-6 lat /z odrębnym

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011. MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl

Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011. MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl Fina³ Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Zatrzymane w kadrze 2011 MDK Nr 1 Droga Dêbiñska 21 Poznañ www.mdk1.pl Poznañ, 9 kwietnia, 2011 roku Protokó³ Jury Wielkopolskiego Konkursu Fototgraficznego

Bardziej szczegółowo

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU "WIZJE I OBRAZY ( MALARSTWO, FOTOGRAFIA, GRAFIKA, RYSUNEK) INSPIROWANE LEGENDĄ, SYMBOLIKĄ LUB/ I BAŚNIĄ JAPOŃSKĄ" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015 Zapraszamy do udziału w 9. edycji konkursu Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego - którego celem jest promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików, a także twórczości i dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013 Dane o wystawie: XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FOTOGRAFICZNY PONIDZIE 2013 Wystawy: MOJA PREZENTACJA Galeria Zielona BWA PONIDZIE Galeria U Żródeł BSCK ODKRYWAMY PONIDZIE PIĘKNO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PONIDZIA

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013 Przemyśl, dnia 23 stycznia 2013 r. Decyzją Kapituły Artystycznej Nagrody im. Mariana Strońskiego od roku 2013 Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego przyznawana będzie co dwa lata i przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2013 w Młodzieżowym domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5. I tydzień

Lato w mieście 2013 w Młodzieżowym domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5. I tydzień Lato w mieście 2013 w Młodzieżowym domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5 Poniedziałek, 1 lipca I tydzień 9.00 12.15 Zajęcia świetlicowe Monika Ćwik 9.00 12.15 Warsztaty taneczne HIP HOP Adam

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki 1 Spis treści Logo - kolorystyka podstawowa Logo - siatka modułowa Logo - zależności wielkościowe Logo - pole ochronne Logo czarno-białe - wersja podstawowa Logo czarno-białe - wersje dopuszczalne Logo

Bardziej szczegółowo

CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU

CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU Adina Zemanek CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA CHIŃSKIEGO Tom 2 Chińszczyzna po polsku. Praktyczna gramatyka języka chińskiego Projekt okładki: Elżbieta Kidacka Redaktor prowadzący: Jolanta

Bardziej szczegółowo

autor: Stanisław Rodziński

autor: Stanisław Rodziński Nakad: 30 egz. Wystawa pt. PF Kraków 2017 jest 310 ekspozycją zorganizowaną przez Galerię Ekslibrisu w Krakowie. Projekt wystawy, opracowanie, tekst i redakcja Katalogu - Jacek Owczarek Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo