Jeśli na chod jedno pytanie odpowiecie Paostwo na TAK, to my możemy wam pomóc.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeśli na chod jedno pytanie odpowiecie Paostwo na TAK, to my możemy wam pomóc."

Transkrypt

1 e-analizator to nowa możliwośd dokonywania oceny operacji finansowych realizowanych przez Paostwa jednostki. Niejednokrotnie zastanawialiście się albo nawet próbowaliście dokonywad samodzielnie pewnych analiz danych, jakie macie zgromadzone w systemach finansowych, różnych aplikacjach operujących na zbiorach danych czy też bezpośrednio w zbiorach danych w formie elektronicznych wydruków komputerowych. Nie udało się? Wasze systemy nie umożliwiają definiowania własnych analiz? Nie było dostępu do informacji? Informacji było zbyt dużo? A może nie mieliście czasu? Jeśli na chod jedno pytanie odpowiecie Paostwo na TAK, to my możemy wam pomóc. Jesteśmy elastyczni wobec Paostwa potrzeb w dokonywaniu analiz danych. Czy chcecie sprawdzid poprawnośd dokonywania wydatków, poprawnośd sporządzanych sprawozdao budżetowych, a może zweryfikowad przelewy z waszego rachunku bankowego, czy sprawdzid bazę podatników podatku od środków transportowych albo też dokonad innych przeglądów w danych zawsze służymy pomocą. Jeśli sami chcecie Paostwo prowadzid analizy, a nie możecie tylko pozyskad danych z waszych systemów elektronicznych również służymy pomocą. Rozwiązanie e-analizatora ma w założeniu byd dla Paostwa jak najbardziej proste, oparte wyłącznie na elektronicznej wymianie informacji miedzy nami. Zasada: za czy też ftp za jest idealnym sposobem. My dostajemy Paostwa dane w postaci wszelkiego rodzaju zbiorów elektronicznych, dokonujemy ich przekształceo do postaci baz danych i realizujemy wymagane przez Paostwa analizy i odsyłamy gotowe raporty czy też Paostwa dane doprowadzone do stanu używalności. Prawda że proste? Zaufali nam inni, zaufaj i TY!!!

2 1. INFORMACJE OGÓLNE e-analizator jest ofertą skierowaną zwłaszcza do jednostek samorządu terytorialnego (jst) oraz ich jednostek organizacyjnych (jo jst). Dzięki wykorzystaniu możliwości dokonywania różnego rodzaju analiz danych finansowych, organy wykonawcze jst mogą w szybki i łatwy sposób weryfikowad sposób planowania i gospodarowania środkami finansowymi. Ustawa o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2010 r. nakazuje prowadzid w każdej jednostce sektora finansów publicznych kontrolę zarządczą. Bieżące monitorowanie stanu finansów poprzez elektroniczną analizę danych jak najbardziej wbudowuje się w nowoczesny model takiej kontroli. Zdając sobie sprawę, iż nie każda jednostka posiada rozbudowane służby finansowo- kontrolne, czasem odpowiednią kadrę oraz możliwości techniczne, stworzyliśmy elastyczny model analiz elektronicznych wykonywanych przez naszą firmę na podstawie przekazywanych danych elektronicznych. Jesteśmy otwarci na wszystkie metody przekazywania danych źródłowych czyli , konta ftp, przekazywanie danych na nośnikach danych etc. Otrzymane dane elektroniczne będą przez nas poddawane obróbce specjalistycznymi narzędziami informatycznymi w celu przetworzenia ich do postaci bazodanowej, która to umożliwia efektywną i skuteczna analizę. Po opracowaniu informacji raport wysyłany jest na Paostwa konto mailowe wraz ze wszystkimi zamówionymi materiałami. 2. MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE Oferta e-analizatora z założenia jest modułowa i dynamiczna, tzn. każdy może zamówid takie elementy, które są potrzebne. Ponieważ jest to nowa oferta naszej firmy, liczba modułów analitycznych będzie się z cała pewnością powiększała. Mamy nadzieję, że również z Paostwa strony zgłaszane będą zapotrzebowania na kolejne, nowe typy analiz, które będziemy dla Paostwa realizowad. Jako wersję startową e-analizatora proponujemy następujące grupy tematyczne (moduły): Plany budżetowe Wydatki budżetowe Zaangażowanie wydatków budżetowych Sprawozdawczośd budżetowa

3 Import danych Plany budżetowe Właściwe planowanie stanowi podstawę dla skutecznego i efektywnego działania. W ramach zagadnieo związanych z planami finansowymi możemy uzyskad dzięki e-analizatorowi następujące informacje dotyczące dokonywanych zmian w planach finansowych: statystyki dotyczące planów finansowych analizę zmian planu finansowego w stosunku do zrealizowanych wydatków analizę zmian planu finansowego w stosunku do już zaciągniętych zobowiązao (zaangażowanie). Wydatki budżetowe Stosownie do postanowieo ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą byd ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w m.in. w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. W trakcie roku budżetowego przy zwiększającym się tempie realizacji zadao, niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy decyzje odnośnie poniesienia wydatków rozmijają (przekraczają) z założonymi planami. Takie przypadki mogą stanowid m.in. naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podstawowe możliwości e-analizatora w zakresie wydatków: statystyka wydatków analiza przekroczeo planu finansowego wydatków analiza stanu wydatków wobec zaangażowania analiza wydatków wg dni tygodnia powtarzające się wydatki (kwoty) Zaangażowanie wydatków budżetowych Dla wielu jednostek obowiązek prowadzenia na kontach pozabilansowych zaangażowania wydatków budżetowych do dnia dzisiejszego jest tylko i wyłącznie niechcianym obowiązkiem, koniecznym do prawidłowego sporządzenia sprawozdania o wydatkach budżetowych Rb-28S. Jednakże zaangażowanie w dobrze skonstruowanym systemie finansowym jednostki jest doskonałym narzędziem do planowania i monitorowania stanu finansów. Dzięki terminowo prowadzonej ewidencji

4 zaangażowania w powiązaniu z ewidencją wydatków budżetowych możliwe jest łatwe kontrolowanie m.in.: możliwości zaciągania zobowiązao, wypłaty środków już zaangażowanych. e-analizator pozwala nam przeprowadzid: statystyka zaangażowania analizę prawidłowości ewidencji zaangażowania analizę przekroczeo planu finansowego wydatków przez zaangażowanie Sprawozdawczośd budżetowa Wyniki działalności jednostek sektora finansów publicznych są przedstawiane w postaci różnego rodzaju sprawozdao. Do najważniejszych informacji należą jednak dane dotyczące zrealizowanych wydatków budżetowych oraz pozyskanych dochodów. Sprawozdania sporządza się na podstawie danych wykazywanych w ewidencji księgowej. Rzeczywistośd pokazuje jednak, że niejednokrotnie popełniane są różnego rodzaju błędy skutkujące rozbieżnościami pomiędzy sprawozdaniami a ewidencją. Przypadki takie często stanowią podstawę do kierowania wniosków o naruszenia dyscypliny finansów publicznych do odpowiednich rzeczników. Aby takim sytuacjom przeciwdziaład, e-analizator pozwala szybko i sprawnie zweryfikowad sprawozdania: o dochodach budżetowych Rb-27S, o wydatkach budżetowych Rb-28S względem odpowiednich zapisów ewidencyjnych: weryfikacja zgodności sprawozdao Rb-28S (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) z ewidencją księgową w zakresie planu, zaangażowania, kwot wydatków weryfikacja zgodności sprawozdao Rb-27S (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) z ewidencją księgową w zakresie dochodów. Import danych Niejednokrotnie Skarbnicy jst czy tez Główni Księgowi posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się różnymi narzędziami analitycznymi, niezależnymi od posiadanych systemów księgowych. Praktycznie każdy posiada dostęp do programu Microsoft Excel w ramach pakietu Microsoft Office, Calc w ramach OpenOffice czy też innych, gdzie można realizowad wszelkiego rodzaju analizy, pod warunkiem posiadania danych w formatach akceptowalnych przez aplikacje.

5 Wychodząc naprzeciw tym osobom, oferujemy importowanie danych z systemów księgowych, poprzez ekstrakcję informacji z wydruków generowanych z tych systemów. 3. POZYSKIWANIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH Z założenia e-analizator jest podejściem czysto informatycznym, tak wiec wszelkie dane wejściowe przekazywane przez Paostwa dla dokonania analiz muszą byd w wersji elektronicznej. W obecnym czasie nie jest to żaden problem, gdyż większośd jednostek prowadzi komputerowe księgi rachunkowe. Bez względu na to, czy programy księgowe są oparte na systemach dosowych, windowsowych czy innych, zawsze istnieje możliwośd wygenerowania odpowiednich raportów. Możliwości generowania wydruków do postaci elektronicznej są często zaimplementowane w samych programach księgowych. W takich przypadkach mamy wydruki wprost zapisywane do plików komputerowych. Gdy programy nie mają takich opcji, zawsze istnieje możliwośd wydrukowania takich wydruków do plików w formacie PDF poprzez wirtualna drukarkę zainstalowaną w systemie. Takich darmowych, wirtualnych drukarek w Internecie jest mnóstwo, więc ich instalacja nie wymaga ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dla Paostwa jedynym zadaniem jest wygenerowanie danych do postaci elektronicznej, bez względu na format plików. Dla nas każdy format jest dopuszczalny np. pliki tekstowe, PDF, arkusze Excel czy OpenOffice, pliki bazodanowe, html, bez względu na wielkośd. Tylko skanowane dokumenty są dla nas ograniczeniem. Każdy wydruk może byd w jednym pliku komputerowym, bądź w kilku częściach, w zależności jak Paostwu wygodnie generowad takie dane. Zakres danych przekazywanych do analizy zależy oczywiście od typu analiz które Paostwo chcą przeprowadzad: dane dotyczące planu finansowego wydruki analityczne konta Plan finansowy wydatków budżetowych, zawierające co najmniej informacje o klasyfikacji budżetowej wydatków, dacie dokonania zmian budżetowych oraz o kwotach dokonywanych zmian. Wydruk taki winien oczywiście uwzględniad pozycje planu początkowego.

6 możliwe są wszelkie inne zapisy dotyczące ewidencji zmian planu wydatków, w przypadku prowadzenia ich w innych systemach komputerowych dane dotyczące wydatków budżetowych wydruki analityczne z ewidencji wydatków (konto Rachunek bieżący jednostki budżetowej) zawierające co najmniej informacje o klasyfikacji budżetowej wydatków, dacie dokonania wydatków oraz o kwotach możliwe są wszelkie inne zapisy dotyczące ewidencji wydatków, w przypadku prowadzenia ich w innych systemach komputerowych dane dotyczące zaangażowania wydatków budżetowych wydruki analityczne konta Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, zawierające co najmniej informacje o klasyfikacji budżetowej, dacie dokonania ewidencji zaangażowania, oraz o kwocie zaangażowanych wydatków możliwe są wszelkie inne zapisy dotyczące ewidencji zaangażowania, w przypadku prowadzenia ich w innych systemach komputerowych dane dotyczące sprawozdao budżetowych dochodów Rb-27S i wydatków Rb-28S wydruki sprawozdao Rb-27S i wydatków Rb-28S pliki xml z systemu SJO dane dotyczące importowania danych wszelkie formaty wydruków w wersjach elektronicznych czy też innych plików zawierających potrzebne dane 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH W wyniku przeprowadzanych analiz sporządzany jest raport w wersji elektronicznej w formacie PDF. Na życzenie raport taki może byd przesłany do Paostwa w wersji papierowej. Wraz z raportem wysyłamy w wersji elektronicznej tabele z wynikami analiz, jak również dane w wersji bazodanowej (format do uzgodnienia) pozyskane z przekazanych przez Paostwa materiałów. Sugerowaną metodą przekazywania materiałów jest poczta elektroniczna. Oczywiście możliwa jest wymiana danych i dostarczanie w indywidualnych przypadkach w inny sposób (ftp, nośniki danych itp.) Zapraszamy do korzystania z usługi e-analizatora!!!

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie aktualizacji wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. : tel. 033-816-03-45

Kontakt. : tel. 033-816-03-45 Szanowni Państwo! Gratulujemy Państwu posiadania jednego z systemów Insert GT. Nasza firma - Perspekt z Bielska-Białej jest dystrybutorem i prowadzi autoryzowany serwis oprogramowania firmy InsERT. Mając

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY: KSAT2000i Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalnośd i scenariusze zastosowao BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 http://www.boc-eu.com Email: boc@boc-eu.com

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo