Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne. Katarzyna Zalasińska. Wydanie 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne. Katarzyna Zalasińska. Wydanie 1"

Transkrypt

1

2 Muzea publiczne Studium administracyjnoprawne Katarzyna Zalasińska Wydanie 1 Warszawa 2013

3 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Anna Dudzik Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Publikacja była przedmiotem recenzji prof. dr hab. Wojciecha Kowalskiego, Uniwersytet Śląski Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, Warszawa tel , faks Infolinia: Redakcja: tel , , , faks Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony

4 Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Ewolucja statusu prawnego muzeów publicznych w Polsce Sytuacja prawna i działalność muzeów w Polsce do 1945 r Sytuacja prawna i działalność muzeów w Polsce w latach Sytuacja prawna i działalność muzeów w Polsce po 1996 r ROZDZIAŁ II. Uwarunkowania realizacji misji muzealnej w Polsce Uwarunkowania prawne Uwarunkowania konstytucyjne Uwarunkowania prawnomiędzynarodowe Uwarunkowania ustawowe Uwarunkowania pozaprawne Przebieg procesu legislacyjnego ustawy o muzeach Utworzenie muzeów samorządowych w wyniku reformy administracyjnej Realizacja misji muzealnej w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w latach Polityka administracyjna w zakresie muzealnictwa ROZDZIAŁ III. Zadania publiczne w obszarze muzealnictwa Interes publiczny a realizacja misji muzealnej Cele działalności muzeów Zadania muzeów Misja muzealna jako zadanie publiczne Muzeum jako strażnik dziedzictwa

5 Spis treści 2.2. Muzeum jako twórca dziedzictwa Muzeum jako instytucja naukowa Muzeum a działalność kulturalna ROZDZIAŁ IV. Rodzaje muzeów i ich organizacja Uwagi wprowadzające Muzea publiczne Muzea państwowe Muzea samorządowe Muzea prywatne Muzea współorganizowane Muzea rejestrowane ROZDZIAŁ V. Czynniki determinujące konstrukcję prawną muzeów publicznych w Polsce Muzea publiczne jako forma decentralizacji administracji publicznej Samodzielność muzeów publicznych względem organizatora Samodzielność organizacyjna muzeów publicznych Nadzór fachowy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Uspołecznienie realizacji misji muzealnej Zasada pomocniczości jako sfera delimitacji realizacji misji muzealnej przez muzea publiczne Prywatyzacja wykonywania zadań publicznych w zakresie muzealnictwa ROZDZIAŁ VI. Muzeum publiczne jako zakład administracyjny Muzeum publiczne jako forma organizacyjna realizacji administracji świadczącej Administracyjnoprawna ochrona zbiorów muzealnych Pracownicy muzeum publicznego Prawo zakładowe w muzeum publicznym Statuty muzeów publicznych Regulaminy muzeów publicznych Prawa i obowiązki użytkowników muzeum publicznego Finansowanie działalności muzeów publicznych Zakończenie Wykaz aktów prawnych Bibliografia

6 Wykaz skrótów Publikatory Dz.Pr. KP Dz.Pr. PP Dz.U. Dz.U. UE Dz.Urz. Lex LexPolonica M.P. ONSAiWSA OSA OSP OTK Czasopisma AUW GSP PO IJCP KP NZS OZ PiP ST St. Iur. St. Pr. ZNSA Dziennik Praw Królestwa Polskiego Dziennik Praw Państwa Polskiego Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Monitor Polski Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych Orzecznictwo Sądów Administracyjnych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Acta Universitatis Wratislaviensis Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa International Journal of Cultural Property Kontrola Państwowa Nowe Zeszyty Samorządowe Ochrona Zabytków Państwo i Prawo Samorząd Terytorialny Studia Iuridica Studia Prawnicze Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Akty prawne k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 7

7 Wykaz skrótów k.p. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) k.p.c. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) p.p.s.a. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) ustawa o muzeach ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 987 ze zm.) ustawa o ochronie ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jedn. dóbr kultury Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz ze zm.) nie obowiązuje ustawa o ochronie ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zazabytków i opiece bytkami (Dz.U. Nr 162, poz ze zm.) nad zabytkami Pozostałe skróty AAN EFTA GUS ICOM KOBiDZ MWRiOP NID NIK NIMOZ PKWN PTTK TK UNESCO Archiwum Akt Nowych Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu Główny Urząd Statystyczny Międzynarodowa Rada Muzeów Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Narodowy Instytut Dziedzictwa Najwyższa Izba Kontroli Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Trybunał Konstytucyjny United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 8

8 Pojęcie muzeum wywodzi się od greckiego mouseion, oznaczającego świątynię muz, greckich bóstw opiekujących się poszczególnymi gałęziami sztuki 1. S.B. Linde pisał, że muzeum jest miejscem schadzki w celu bawienia się wzajemnego kunsztami i naukami 2. Geneza muzealnictwa wiąże się nierozerwalnie z dziejami kolekcjonerstwa, które rozwija się od najdawniejszych czasów 3. Pierwsze kolekcje powstawały już za czasów Aleksandra Wielkiego, choć koncepcja tworzenia muzeów publicznych pojawiła się dopiero w dobie oświecenia. Ruch kolekcjonerski rozwijał się głównie we Włoszech, skąd oddziaływał na Francję, Niemcy i inne kraje Europy. Jego rozkwit przypada na drugą połowę XVI w., gdy w wyniku trwającego»dyskursu o ciekawości«władców, poetów, pisarzy, uczonych, księży, urzędników, kupców i papieży ogarnia moda na kolekcjonerstwo lub wręcz szaleństwo kolekcjonowania 4. Tworzone w tym okresie tzw. gabinety sztuki i osobliwości w XVIII w. przekształcone zostały z kolekcji dostępnych nielicznym i wybranym gościom w kolekcje publiczne. Gabinety osobliwości nie były muzeami, gdyż nie miały dwóch konstytutywnych dla tych instytucji cech: były tworzone bez żadnego planu i nie były przezna- 1 Zob. M. Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989, s S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. III, Lwów 1857, s Wedle niektórych autorów pierwszym kolekcjonerem był Noe (zob. J. Elsner, R. Cardinal, Introduction, w: The Culture of Colecting, Londyn 1994, s. 2). 4 H. Schreiber, Koncepcja sztuki prymitywnej, Warszawa 2012, s W szczególności wśród bogatych patrycjuszy rozpowszechnił się zwyczaj gromadzenia i wystawiania antycznych marmurów, eksponowanych w reprezentacyjnych wnętrzach pałacowych, w ogrodach i na dziedzińcach. Kolekcje te nie były otwarte dla publiczności, jakkolwiek były one odwiedzane przez artystów podejmujących studia nad spuścizną antyczną (I. Kozina, Dialog tradycji i awangardy: ontogeneza współczesnego muzeum, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 633). 9

9 czone dla szerszej widowni [ ]. Gabinety osobliwości były ośrodkami pracy naukowej, motorem rozwoju wiedzy, podstawą kolekcji sztuki w znaczeniu jak najbardziej współczesnym. Były również inspiracją dla artystów 5. Przyjmuje się, że pierwsze muzeum publiczne zostało założone w 1679 r. przez Eliasza Ashmole a w Oksfordzie. Do najstarszych muzeów w nowoczesnym tego słowa znaczeniu należy ponadto British Museum, utworzone aktem parlamentu w 1753 r., a otwarte w 1759 r. w Montague House po przejęciu przez państwo w darowiźnie prywatnych zbiorów sir Hansa Sloane a. Choć, jak pisał T. Dobrowolski, dopiero rewolucja francuska wytworzyła świadomość, że dzieła sztuki i wyniki nauki są wspólnym dobrem ludzkości, czemu dał wyraz dekret Zgromadzenia Narodowego w roku 1791, głoszący, że zbiory publiczne»mają stać otworem dla całej ludzkości, dla całego świata«. Na tej podstawie utworzono Muzeum Luwru po upaństwowieniu dawnych zbiorów królewskich i włączeniu do nich skonfiskowanych zbiorów prywatnych 6. Powstanie pierwszych muzeów w Europie środkowej przypada na koniec XVIII w. W 1796 r. utworzono w Pradze Privat-Gesellschaft Patriotischer Kunstfreunde, a w 1802 r. Ferenc Szehenyi ofiarował narodowi węgierskiemu Bibliotheca Hungarica Familiae Comitum Szechenyi Patriae Sacrata 7. W tym też okresie powstają pierwsze polskie muzea, utworzone przez Izabelę z Flemmingów Czartoryską oraz Stanisława Kostkę Potockiego. Jak przyjmuje K. Pomian, nie były to muzea w ścisłym tego słowa znaczeniu. Były to zbiory prywatne udostępniane wprawdzie publiczności, ale pozostające nadal własnością swych twórców. Za muzea bowiem można uznać dowolny zbiór przedmiotów wtedy dopiero, gdy zapewnione są warunki, które czynią możliwym trwanie tego zbioru jako regularnie otwartego dla publiczności po śmierci założyciela, w nieograniczonym z założenia przedziale czasowym. Gdy, innymi słowy, jego właścicielem zostaje osoba prawna: stowarzyszenie, korporacja, rada powiernicza, instytucja publiczna, gmina czy państwo 8. 5 M. Krawczyk, Osobliwe gabinety epoki ciekawości, Mówią Wieki. Magazyn Historyczny 2012, nr 1, s Zob. T. Dobrowolski, w: Muzealnictwo, red. S. Komornicki, T. Dobrowolski, Kraków 1947, s K. Pomian, Winckelmann Polski, w: 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i perspektywy. Materiały sesji naukowej, red. A. Rottermund, A. Sołtan, M. Wrede, Warszawa 2006, s Tamże, s

10 Z tych względów współcześnie dominuje definicja muzeum w ujęciu instytucjonalnym, co tym samym tworzy interesujące pole badawcze do prowadzenia studiów administracyjnoprawnych 9. Motywacją do podjęcia badań nad statusem prawnym muzeów publicznych była potrzeba odpowiedzi na pytanie, czy obecna regulacja prawna odpowiada wyzwaniom stojącym przed tymi instytucjami 20 lat po transformacji ustrojowej. Stało się to szczególnie aktualne wobec współczesnych problemów polskich muzeów publicznych. Piszący o zmieniających się uwarunkowaniach realizacji misji muzealnej A. Rottermund wskazuje: Dzisiaj po dwudziestu latach niepodległości obserwujemy, jak na naszych oczach zmienia się model instytucji muzealnej, zmierzając nieubłaganie w kierunku»miękkiej«komercjalizacji. [ ] Ten nowy model muzeum okreś lany jest coraz częściej jako post-muzeum. Działa przeważnie na zasadach przedsiębiorstwa usługowego 10. Nierzadko komercjalizacja muzeów sprawia, że coraz częściej łamie się tradycją uświęcone zasady działania okreś lone w kodeksach zachowań, a dyrektorzy wielkich muzeów światowych coraz rzadziej stają na czele organizacji zawodowych w rodzaju ICOM-u, by nie być posądzeni o hipokryzję 11. Proces ten nie jest przy tym domeną wyłącznie polskich muzeów, np. na obszarze niemieckiego kręgu kulturowego dokonuje się powolny proces odrywania muzeów i galerii spod bezpośredniej gestii państwa. Prywatyzacja instytucji kultury nie przebiega tu w tak bezpośredni sposób, jak w świecie anglosaskim, ale jest faktem. Przyjmuje ona kształt autonomizacji, w ramach której»państwowe«muzea i galerie uzyskały znaczącą samodzielność instytucjo- 9 Zob. np. D.A. Allan, Rola muzeów, w: Organizacja muzeów. Rady praktyczne, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. XVII, Warszawa 1967, s. 11. Autor wskazuje, że muzeum [ ] grupuje pod jednym dachem, dla wygody, przedmioty pierwotnie rozproszone w czasie i przestrzeni. Z drugiej strony muzeum identyfikuje przedmioty i dołącza do nich objaśnienia, co stanowi pierwszy krok do ich zrozumienia; kieruje myśl zwiedzającego daleko od przedmiotów, które są mu bliskie i od bezpośredniego środowiska. Po trzecie muzeum wystawia swoje zbiory w ten sposób, by zwiedzający odczuwał przyjemność przy studiowaniu ich, by był szczęśliwy, że tam chodzi, że może oglądać z bliska eksponowane przedmioty; by odczuwał pragnienie bliższego ich poznania i powrotu do muzeum. 10 A. Rottermund, O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków, w: Muzea regionalne. Jaka przyszłość?, red. K. Łukawski, Pułtusk 2010, s A. Rottermund, Muzeum w procesie przemian, Spotkania z Zabytkami 2010, nr 11 12, s

11 nalną, budżetową i merytoryczną 12. Niskie nakłady na kulturę sprawiają, że polskim muzeom coraz trudniej sprostać rosnącym oczekiwaniom społecznym. Muzea mają już nie tylko zapewniać możliwość obcowania ze sztuką, lecz także pomagać w zrozumieniu świata i odnalezieniu własnej tożsamości zmieniającego się w dobie globalizacji społeczeństwa. Przy tak szybkich i daleko idących przemianach w życiu społecznym muzea mają jednak problem z odnalezieniem własnej tożsamości 13. Uwarunkowania te sprawiają, że zasadne było zbadanie, jaki wpływ na status prawny muzeów publicznych ma ich usytuowanie w strukturze administracji świadczącej, w szczególności wobec poważnego kryzysu tej sfery administracji. Zasadność podjęcia niniejszego tematu, ale również sformułowania wielu wniosków de lege ferenda, potwierdzają również alarmujące wyniki kontroli Najwyżej Izby Kontroli z 2009 r. w przedmiocie ochrony i udostępniania zbiorów muzealnych w Polsce 14. Wykazały one liczne nieprawidłowości w działalności muzeów publicznych, które w wielu wypadkach miały charakter rażący. To rodzi pytanie o skuteczność nadzoru w obszarze muzealnictwa. Osobną kwestią jest model finansowania działalności muzeów publicznych, który budzi współcześnie wiele wątpliwości. Wykazane przez NIK niedofinansowanie zmusza je do poszukiwania nowych źródeł dochodów, a w konsekwencji dostosowania działalności muzeum do warunków gospodarki rynkowej. Przyjęty temat opracowania, Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, sprawia, że prowadzone rozważania zostały ograniczone do muzeów publicznych, do których zalicza się muzea państwowe i samorządowe. W pracy jedynie zasygnalizowano kwestie związane ze statusem prawnym muzeów prywatnych, w tym tych, których organizatorami są kościoły i związki wyznaniowe 15. Włączenie muzeów kościelnych do głównego 12 H. Wróblewska, Projekt muzeum tradycja, napięcie, przyszłość, w: Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, red. G. Matt, Warszawa 2006, s W. Kowalczyk, Celebrować, zabawiać czy edukować? Po co społeczeństwu są dziś publiczne muzea?, Muzealnictwo 2010, nr 51, s Zob. Informacja o wynikach kontroli ochrony i udostępniania zasobów muzealnych w Polsce, Warszawa Kontrola NIK przeprowadzona od 30 kwietnia do 13 października 2008 r. została podjęta z inicjatywy własnej NIK. 15 Na temat muzealnictwa kościelnego zob. np. B. Skrzydlewska, Muzeum diecezjalne w Płocku na tle dziejów muzealnictwa kościelnego, Muzealnictwo 2008, nr 49, s

12 nurtu działalności polskich muzeów było priorytetem działania nieżyjącego już Andrzeja Tomaszewskiego jako prezesa PKN ICOM 16. Odniesienie się do statusu prawnego muzeów prywatnych stało się niezbędne ze względu na potrzebę zasygnalizowania procesów, jakie zachodzą w sferze administracji świadczącej, polegających na upublicznianiu zakładów prywatnych oraz prywatyzowaniu zakładów administracyjnych. Nadal istnieje więc potrzeba zbadania i okreś lenia statusu prawnego muzeów prywatnych. Wytyczone w pracy pole badawcze objęło ponadto jedynie aspekty administracyjnoprawne działalności muzeów. W związku z tym pominięte zostały więc kwestie dotyczące struktury własnościowej zbiorów. Problemy związane z badaniem ich proweniencji są m.in. wynikiem działania dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej 17. Jego celem było wprawdzie upełnorolnienie gospodarstw mało- i średniorolnych oraz tworzenie nowych gospodarstw i ośrodków kultury rolnej, jednak na podstawie reformy przejmowano nieruchomości zabytkowe (w tym liczne pałace i zamki, które stały się później siedzibą nowo powstających muzeów), a także ich wyposażenie, obejmujące dzieła sztuki (przede wszystkim malarstwo) i rzemiosło artystyczne, księgozbiory, archiwalia oraz pamiątki historyczne 18. Wiele z tych obiektów, bezprawnie odebranych właścicielom, nadal spoczywa w magazynach muzealnych. Problemy jednak z badaniem proweniencji zbiorów, właściwą inwentaryzacją oraz długimi procesami sądowymi uniemożliwiają zwrócenie ich właścicielom. W sposób szczególny problem własnościowy zbiorów dotyka Muzeum Narodowego w Warszawie 19. W pewnym stopniu na status własnościowy wpływ miały rów- 16 E. Święcka, Andrzej Tomaszewski historyk, architekt i filozof, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia, Kraków 2011, nr 19, s Tekst jedn. Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm. 18 Zob. J. Pruszyński, Prawa własności do mienia skonfiskowanego w trybie dekretu z 6 września 1944 r. o reformie rolnej, Przegląd Sądowy 2002, nr 10, s Jego wieloletni dyrektor, Stanisław Lorentz, pisał o sytuacji Muzeum Narodowego w Warszawie w okresie powojennym następująco: Z ocalałych zbiorów przedwojennych nie można było oczywiście stworzyć stołecznego Muzeum Narodowego. Nastąpić to mogło tylko przez komasację w Muzeum Narodowym innych przedwojennych zbiorów warszawskich: z Zamku Królewskiego, Łazienek, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Państwowych Zbiorów Sztuki, Mennicy Państwowej i drobniejszych kolekcji. Ich uzupełnieniem stały się niektóre zbiory podworskie, zbiory bezpańskie i zbiory zabezpieczone w terenie. Niezwykle cenne eksponaty pozyskano z wojennych składnic niemieckich na terenie Śląska i Pomorza [ ]. W 1946 r. władze sądowe przekazały Muzeum Narodowemu bezcenne zbiory Potockich pochodzące z Pałacu Pod Baranami 13

13 nież: ustawa z 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych 20, a następnie dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich 21. Zabytki nieruchome i dzieła sztuki znajdujące się na Ziemiach Odzyskanych (Śląsk, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury) przeszły na własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nabyły one prawo własności pod tytułem pierwotnym, tj. wolnym od obciążeń i bezpośrednich zobowiązań odszkodowawczych 22. Praca nie obejmuje więc rozważań w zakresie restytucji zbiorów muzealnych, zarówno utraconych w czasie II wojny światowej, jak i w wyniku innych zdarzeń 23. Poza zakresem opracowania znalazły się również aspekty prawne związane z rozwojem nowych technologii i wkraczania muzeów w przestrzeń wirtualną czy też przestrzeni wirtualnej do muzeów 24. Zaznaczyć jednak wypada, że polskie środowisko muzealników podchodzi do tych zagadnień bardzo ostrożnie. Fascynacja cyfrowymi zapisami nie może być działaniem pierwszorzędnym w stosunku do zabytkowych obiektów ani tym bardziej zastępować metodycznych działań konserwatorskich. Dokumentacja cyfrowa powinna być formą towarzyszącą opisom i fotografiom wykonanym w sposób tradycyjny 25. Natomiast muzeum wirtualne nie magazynuje rzeczywistych przedmiotów, a więc nie ma trwałych i jedynych w swoim rodzaju właściw Krakowie i Krzeszowic (S. Lorentz, Odbudowa muzealnictwa warszawskiego w latach , w: Przeszłość przyszłości Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, red. A. Rottermund, D. Folga-Januszewska, E. Micke-Broniarek, Warszawa 1999, s. 64). 20 Dz.U. Nr 17, poz. 97 ze zm. 21 Dz.U. Nr 13, poz. 87 ze zm. 22 Zob. W. Kowalski, Tytuł prawny Polski do zabytków wywiezionych z Wrocławia pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej, w: Przegląd Prawa i Administracji, t. 88, Wrocław 2012, s O restytucji dóbr kultury zob. np. W. Kowalski, Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym, Katowice 1989; W. Kowalski, Problematyka prawna restytucji utraconego dziedzictwa kulturowego Polski, w: Prawna ochrona zabytków, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010, s ; W. Kowalski, Rodzaje roszczeń o odzyskanie utraconych dóbr kultury, w: Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i proble my państwa Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Warszawa 2004, s. 25 i n.; o współczesnych modelach restytucyjnych: K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Warszawa 2011, s Zob. np. R. Golat, Prawne aspekty digitalizacji zbiorów muzeów, Muzealnictwo 2011, nr 52, s E. Święcka, Czy zostaną tylko dokumentacje?, w: System ochrony zabytków w Polsce analiza, diagnoza, propozycje, red. B. Szmygin, Lublin Warszawa 2011, s

14 wości muzeum w tradycyjnym znaczeniu tego słowa 26. Przy czym jeśli oczywiste wydaje się, iż podstawową różnicę pomiędzy realnymi i wirtualnymi muzeami wyznaczają zgromadzone w nich»przedmioty«, ściślej rzecz ujmując: ich ontologiczny status (immaterialne obiekty versus materialne artefakty), to sprawa nieco się komplikuje, kiedy stawiana jest kwestia doświadczeń percepcyjnych odwiedzających bądź to fizyczna przestrzeń realnego muzeum, bądź usadowionego przed indywidualnym terminalem użytkownika sieci zanurzonego w cyberprzestrzeni 27. W związku z tym przyjmuje się, że w przypadku muzeów wirtualnych dominują funkcje zdecydowanie odmienne niż w przypadku muzeów tradycyjnych. Celem opracowania jest wskazanie odpowiedzi na pytanie o obecny status prawny muzeów publicznych. W szczególności wymaga to ustalenia, w jakim stopniu zmiany zachodzące w metodach administrowania 28 dotykają obszaru muzealnictwa. Potrzeba szybkiego dostosowania się do nowych warunków oraz nowych społecznych wymagań, również w odniesieniu do muzeów, powodują w konsekwencji konieczność poszukiwania nowych, bardziej akceptowanych społecznie form działania 29. W szczególności zauważalny jest coraz szerszy udział podmiotów prywatnych w procesie administrowania 30, jak i wkraczanie form organizacyjnych, metod i instytucji o charakterze prywatnym w sferę prawa administracyjnego 31, w tym wzrost znaczenia form konsensualnych w działaniu administracji 32, 26 G. Lewis za: P. Zawojski, Wirtualna sztuka, wirtualne muzea, w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Katowice 2006, s Tamże. 28 Zob. np. T. Rabska, Pytania o stan współczesnej administracji, w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego, red. H. Bauer, R. Hendler, P.M. Huber i in., Poznań 1999, s. 161 i n.; W. Chróścielewski, Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (w świetle doktryny i zmian ustawodawczych lat 90-tych), PiP 1995, nr 6, s M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s Zob. np. S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa Kraków 1994, s M. Ofiarska, Umowa jako forma działania administracji w wybranych systemach prawa, w: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002, s. 409 i n. 32 Zob. np. A. Kubiak-Kozłowska, Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s

15 w szczególności umów wywodzących się z prawa cywilnego 33. Rodzi to pytanie o to, w jakim zakresie proces ten ma znaczenie dla sposobu realizowania zadań publicznych w obszarze muzealnictwa. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście zarówno okreś lenie miejsca muzeów publicznych w strukturze administracji publicznej, jak i wskazanie współczesnej treści zadań publicznych związanych z realizacją misji muzealnej. Określenia wymaga tym samym związek, jaki zachodzi między formami a metodami działania muzeów publicznych, a także związek między formą działania a ustrojem okreś lonego pionu organów administracji 34. Wybór pola badawczego oznacza, że wprawdzie dominującą jest metoda formalno-dogmatyczna, pozostająca w językowo-logicznym kierunku badań nad prawem, to jednak w pracy uwzględniona została również płaszczyzna aksjologiczna. Trzeba mieć jednak na względzie to, że prawo jest zjawiskiem kulturowym, ponieważ budowane jest na gruncie pewnych wartości w celu ich realizacji i ochrony 35. Myśl ta wyznacza podstawową funkcję prawa, jaką jest ochrona różnego rodzaju dóbr. Przyjętym w pracy kryterium oceny regulacji prawnej są więc także reguły prawnonaturalne 36. Z tego też względu rozważania dotyczące prawnych podstaw działalności muzeów publicznych, oprócz warstwy normatywnej, zostały również odniesione do sfery chronionych wartości. W książce nie wykorzystano metody prawnoporównawczej. Zarówno rozwój polskiego muzealnictwa, jak i specyfika zbiorów muzealnych sprawiają, że przyjęty status prawny muzeów publicznych nie może być porównywany z rozwiązaniami przyjętymi w innych państwach. W pracy prowadzone są natomiast rozważania dotyczące uwarunkowań historycznych obowiązującej regulacji, a także uwarunkowań prawnomiędzynarodowych, kształtujących treść misji muzealnej. Pojawienie się wątków historycznych oraz wątków wychodzących poza krajowy porządek prawny wiąże się z potrzebą wskazania uwarunkowań działania muzeów publicznych. 33 Szerzej o problemach umów w administracji publicznej: K. Kiczka, Umowy w administracji publicznej jako instrumenty realizacji zasady ogólnej prawa publicznego, w: Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008, s Zob. też Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994, s Zob. J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s J. Wróblewski, K. Opałek, Aksjologia dylemat pomiędzy pozytywizmem prawniczym a doktryną prawa natury, PiP 1966, nr 9, s

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE POLECAMY RÓWNIEŻ: O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH W ODZIMIERZ DZIER ANOWSKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY RAFA GOLAT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE JUSTYNA OLSZEWSKA-STOMPEL,

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH

MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH ANNA SZUKALSKA-KUŚ, MICHAŁ NIEZABITOWSKI, SŁAWOMIR SZAFRAŃSKI ZAŁOŻENIA DO PRACY NAD NINIEJSZYM PROGRAMEM Idea powołania

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek

PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ. Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ pod redakcją Andrzeja Glinieckiego Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek Wydanie 2 Stan prawny na 25 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treści zawarte w raporcie odzwierciedlają wyłącznie poglądy jego autorów. Przepisy prawa z zakresu kultury

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

Zacznę trochę prowokacyjnie. Gdybym

Zacznę trochę prowokacyjnie. Gdybym Gospodarka komunalna podstawy i mechanizmy prawne Gospodarka komunalna stanowi podstawową sferę działania i główną misję samorządu terytorialnego, obejmując trzy podstawowe obszary zadań własnych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch PRAWO SPÓŁDZIELCZE Henryk Cioch Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów...11 Od autora...13 Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce...17 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce...20 2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ŁUKASZ KARAŚ OCHRONA PRAW CUDZOZIEMCÓW W FRANCUSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM PRACA DOKTORSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 1 (16) STYCZEŃ LUTY 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny numer

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17.

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17. Wprowadzenie Wdrożona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego w Polsce została oparta na koncepcji trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego Polaków. I filar to powszechne i obowiązkowe ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Agnieszka Bednarczyk-Płachta Streszczenie Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia e-learningu w programach nauczania szkół

Bardziej szczegółowo

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Warszawa 2013 Publikacja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM Joanna Banasiuk Warszawa 2012 Stan prawny na 1 marca 2012 r. Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo