Schengen zaszkodzi turystyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schengen zaszkodzi turystyce"

Transkrypt

1 PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek specjalny UZDROWISKA 2007 expressem Turystyka on line w Chinach roênie WartoÊç chiƒskiego internetowego rynku us ug turystycznych wynios a w ubieg ym roku 100 mln funtów brytyjskich, czyli a o 82 proc. wi cej ni rok wczeêniej. Wirtualne agencje turystyczne zanotowa y w 2006 r. 2,75 mln rezerwacji. Analitycy szanghajskiej firmy iresearch, którzy przygotowali raport, prognozujà, i w przysz ym roku liczba klientów wyniesie 5,7 mln, a w 2010 r. 9 mln. WartoÊç internetowego rynku w Paƒstwie Ârodka z powodu dobrej koniunktury w turystyce i wzrostu dochodów rozporzàdzalnych chiƒskich konsumentów wzroênie w 2010 r. do 424 mln funtów. (w ) PIT zbierze si w Kadyksie XIX Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki odb dzie si w dniach listopada br. w Kadyksie. Takà decyzj podj a 18 lipca na posiedzeniu w Zakopanem Rada Naczelna Izby. Obradom w Andaluzji towarzyszyç b dzie workshop. Wezmà w nim udzia tak e firmy hiszpaƒskie. Polscy przedsi biorcy chcàcy w nim uczestniczyç powinni do koƒca sierpnia wp aciç 500 z zaliczki. W przypadku wp aty pe nej kwoty organizatorzy gwarantujà zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych. (w ) POT. Jan Rudomina odwo any ze stanowiska Jak si dowiedzia y WiadomoÊci Turystyczne, dyrektor Polskiego OÊrodka Informacji Turystycznej w Nowym Jorku zosta odwo any. Z naszych informacji wynika, e przyczynà podj tej decyzji sà podejrzenia o wspó prac ze s u bami specjalnymi PRL. Konkretnych zarzutów jednak nie postawiono. Jan Rudomina piastowa swojà funkcj od wielu lat. Wiosnà tego roku zosta jednog oênie zarekomendowany na kolejnà kadencj przez komisj konkursowà wy aniajàcà dyrektorów POIT. (w ) ISSN INDEX cena: 12 z (0% VAT) Schengen zaszkodzi turystyce Zbli a si data wejêcia Polski do strefy Schengen. B dziemy przekraczaç granice z paƒstwami tej strefy bez kontroli paszportów. Jednak wszystko wskazuje na to, e ucierpi wymiana turystyczna z naszymi wschodnimi sàsiadami. Wed ug wcià niepotwierdzonych do koƒca informacji ceny wiz b dà oscylowaç mi dzy 30 i 60 euro. Ju od 1 stycznia 2008 roku turyêci zza naszej wschodniej granicy b dà musieli zap aciç za wiz do Polski nawet 65 euro Best Harctur si wyprzedaje Lubelski oddzia Best Harcturu zosta kupiony przez firm Kerbud. Prawdopodobnie ch tni znaleêli si te na udzia y w Harcturach z Krakowa i odzi. Z kolei w Harcturze Gdaƒsk pojawi si inwestor zewn trzny lub wzmocni si rola kadry zarzàdzajàcej. Lubelska spó ka Kerbud, do której nale y Biuro Turystyki i Wypoczynku Watra-Travel i OÊrodek Wypoczynku Roztocze wzbogaci a si o trzeci podmiot prowadzàcy dzia alnoêç turystycznà. Dok adnie 2 maja przej liêmy Po analizie obowiàzujàcych od 2005 r. przepisów FSA (Financial Services Authority Nadzór Finansowy) zadecydowa, i nale y zakoƒczyç ich stosowanie. Do tej pory zasady sprzedawania polis regulowali samodzielnie touroperatorzy. Stowarzyszenie Brytyjskich Agentów Podró y (ABTA) przyj o decyzj z nieskrywanym rozczarowaniem. W adze izby w wydanym oêwiadczeniu uzna y, e nie ma wiarygodnych danych o tym, czy dotychczasowe praktyki szkodzi y klientom. Zdaniem ABTA jest mo liwe, e agenci nie b dà sk onni sprzedawaç polis, jeêli uznajà, e czas objaêniania ich zasad jest zbyt d ugi. Mo e to spo- Biuro Podró y Best Harctur oddzia w Lublinie. Komunikat w tej sprawie otrzymali m.in. nasi agenci poinformowa przedstawiciel spó ki Kerbud. ZHP, który jest w aêcicielem firmy Best Harctur, w protokole z posiedzenia komisji ds. zarzàdzania i finansów ujawnia, e firma ta sprzeda a nieruchomoêç w Lublinie za 490 tys. z. W drodze bezprzetargowej naby jà Kerbud, którego wspólnikami sà Robert Mazur i Karolina Mazur. Czy podana przez ZHP kwota jest to sama z cenà, za jakà zosta zbyty oddzia, dok adnie nie wiadomo. Takiej informacji nie uda o si nam potwierdziç u adnej ze stron transakcji. Strona 3 Brytyjskie ubezpieczenia wed ug nowych zasad Brytyjski FSA od 1 stycznia 2009 r. przejmie kontrol nad zasadami sprzeda y ubezpieczeƒ przez agentów turystycznych i touroperatorów. Ci ostatni obawiajà si, i spowoduje to wzrost wyjazdów nieubezpieczonych klientów. Granice mi dzy paƒstwami strefy w naszym przypadku z Czechami, Litwà, Niemcami i S owacjà przekraczaç b dzie mo na w dowolnym punkcie. Na lotniskach mi dzynarodowych wydzielone zostanà strefy dla lotów wewn trznych Schengen. KorzyÊci z u atwieƒ, przede wszystkim oszcz dnoêç czasu, b dà Nadzór Finansowy skontroluje agentów ewidentne. Ale jest i druga strona medalu. RównoczeÊnie wejdà w ycie ostrzejsze przepisy dotyczàce wydawania wiz oraz co mo e okazaç si ciosem dla naszej wymiany turystycznej ze wschodnimi sàsiadami wy sze ceny wiz. B dzie dro ej Przypomnijmy. Obecnie w ruchu z Bia orusià obowiàzujà na prawach wzajemnoêci tanie wizy. Podstawowa: 6 dolarów, bezp atne dla dzieci i m odzie y oraz osób starszych. Z Federacjà Rosyjskà 35 euro, z do niedawna warunkami specjalnymi dla mieszkaƒców obwodu kaliningradzkiego i udajàcych si do niego obywateli RP bezp atnymi wizami rocznymi. Tyle e ostatnio zasada ta zosta a zniesiona. Kto takà wiz ju posiada, mo e z niej korzystaç do koƒca roku. Strona 8 Czy prezes Best Harcturu pilnie Êledzi zmiany zachodzàce w firmie? wodowaç, e na wycieczki znaczna grupa klientów wyjedzie bez ochrony. Z pewnoêcià niektórzy agenci przestanà sprzedawaç ubezpieczenia uwa a Mike Monk, dyrektor finansowy ABTA. Naszym zadaniem jest to zminimalizowaç dodaje. Wtóruje mu dyrektor generalny stowarzyszenia Mark Tanzer. B dziemy ÊciÊle wspó pracowaç z FSA, aby wi kszoêç naszych cz onków kontynuowa a oferowanie tej wa nej us ugi oêwiadczy. Firmy, które nie uzyskajà autoryzacji nadzoru, b dà mog y sprzedawaç ubezpieczenia, je- Êli stanà si przedstawicielem przedsi biorstwa podlegajàcego regulacjom FSA. Innà mo liwoêcià jest kierowanie (za prowizjà) klientów do brokera albo ubezpieczyciela. (w )

2 2 kalendarium Jarmark Êw. Dominika. Gdaƒski Jarmark, Gdaƒsk, organizator: Mi dzynarodowe Targi Gdaƒskie SA, The Tall Ships Races, Szczecin, organizator: Biuro ds. Organizacji Regat 2007, tel./faks (0 91) , Targi bran owe autobusowe RDA, Kolonia, Niemcy, organizator: RDA International Coach Tourism Federation, VII Ogólnopolski Turniej Rycerski O PierÊcieƒ Ksi nej Anny, Podzamcze i Galeria Wie a zamku w Liwie, organizator: Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie Jarmark Uniejowski i Wielki Turniej Rycerski, Uniejów, organizator: Urzàd Miasta w Uniejowie, Agrotur XIV Krajowe Targi Agroturystyczne, Cz stochowa, organizator: Âlàski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Cz stochowie, tel. (0 34) , Nordeuropaworkshop workshop Europy Pó nocnej, Gdaƒsk, zg oszenia: biuro Niemieckiej Centrali Turystyki DZT, tel. (0 22) , faks (0 22) , POINFORMUJ BRAN O SWOJEJ IMPREZIE: Targi handlowo-promocyjne JATA, Tokio, Japonia, organizator: Japan Association of Travel Agents, Jarmark Cysterski, Pelplin, organizator: Urzàd Miejski w Pelplinie, III Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka i rekreacja czynniki integracji mi dzynarodowej, Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie, TT Warsaw Tour & Travel, XV Mi dzynarodowe Targi Turystyczne, Warszawa, organizator: Mi dzynarodowe Targi Polska, IV Kulinaria B kitnej Krainy w ramach XXV Âwiatowego Dnia Turystyki L bork, organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia L borska, Âwiatowy Dzieƒ Turystyki, Sopot Mi dzynarodowa Konferencja Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraiƒskiej strefie Karpat, Krosno, organizator: Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro- Ênie, tel. (013) , faks (013) , konferencja naukowo-bran owa JakoÊç us ug turystycznych a ochrona praw konsumenta, Katowice, organizatorzy: GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach im. Wojciecha Korfantego, Âlàska Organizacja Turystyczna, Âlàska Izba Turystyki Konferencja naukowa Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzaƒskim Parku Narodowym, Zakopane, organizator: Zak ad Geografii Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie Tour Salon Poznaƒ, organizator: Mi dzynarodowe Targi Poznaƒ, -salon.pl WTM World Travel Market, Londyn, Wielka Brytania, Konferencja naukowa Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa; organizator: Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia Ekonomiczno-Rolniczy; Internetowe Targi Turystyczne Mapa Ukrainy Niedawno Polityka zamieêci a map Ukrainy, a potem nadesz o zaproszenie od prezydenta Che ma, na wyjazd studyjny, wiodàcy tak e do Lwowa. Znajomy, którego o tej, w koƒcu niezbyt egzotycznej, podró y poinformowa- am, nie posiada si z zazdroêci. By o to tym dziwniejsze, e moimi poprzednimi wyjazdami za wschodnià granic, jakoê si nie ekscytowa. Ot, poradzi, eby uwa aç bo brudno tam i niebezpiecznie. Jak si okaza o czytali- Êmy t samà Polityk, a by a w niej nie tylko mapa ale i reporta o Ukrainie, pióra Tomasza Wo ka. Na poczàtku lat 90. pyta am Olgierda Budrewicza, czy reporta krajoznawczy ma jeszcze sens. KiedyÊ ch on o si pana olgierdowe opisywanie Êwiata niejako zamiast podró owania. Teraz Jak na sezon ogórkowy przysta o, sporo teraz w telewizji reklam turystycznych. Polsk promuje si w pakiecie z prognozà pogody. Oto prezenter àczy si z nadba tyckà miejscowoêcià, gdzie dwójka jego kolegów kuli si pod parasolem, i radoênie zapowiada: jutro Kaw czy herbat nadamy z Krynicy ( eby, Ustki lub innego Ko obrzegu). No i jak tam Jarku pytajà podmarzni ci b dzie s oƒce nad morzem? Ano, prosz paƒstwa rzecze Kret, zataczajàc r koma tajemnicze kr gi ten oto ni w aênie w druje sobie znad Wysp Brytyjskich w naszym kierunku, a z nim deszcze Ale dodaje optymistycznie on si ju prawie wypada wi c nad Ba tykiem nie b dà to ulewy! Mo e nawet czasem wyjrzy s oƒce?. Ach, jak Êwietnie KOMENTARZE ka dy sam sprawdza jak jest w Pary u czy innej Moskwie, a kolorowe pisma przeêcigajà si w dostarczaniu rodakom szczegó owych wskazówek, zamieniajàc kàciki turystyczne w poradniki bez wdzi ku. Wtedy znakomity podró nik wyjaêni, e reporta czyta si po to, by si dowiedzieç jak autor prze y spotkanie z innym krajem i kulturà. Interesujàca jest czyjaê wra liwoêç, a zainteresowanie miejscem wtórne. Mapa wra liwoêci na Ukrain Tomasza Wo ka okaza a si inspirujàca dla czytelników i po yteczna dla Ukrainy. Ciekawe czy tak e dla dobrego, subiektywnego reporta u podró niczego, który sta si w mi dzyczasie rzadkoêcià. Sceptyczka Czarterowe rachityczne skrzyde ka Jaros aw Kret czy komisarz Zawada cieszà si reporterzy bo tu jest znakomicie, tylko wszyscy majà ju doêç wysypywania tego piachu z kaloszy! O wiele sugestywniej wypadajà reklamy kierunków turystycznych w wykonaniu Jacka Pa asiƒskiego. Tyle e pan Jacek poszed na atwizn i uparcie promuje zagranic na tle Polski. Reklamujàc Monachium, zachwyci si : Prosz paƒstwa, to fascynujàce miasto ma trzy razy wi cej muzeów ni Warszawa! Co prawda w niechlubnych latach 30. p on y tu na stosach ksià ki, ale dodaje z triumfem nie by y to ksià ki Gombrowicza! Drobna przesada? O przesadzie mogà mówiç dopiero mi oênicy serialu Kryminalni. Akcja a dwóch odcinków dzieje si na Malcie. Widoki jak marzenie. D ugie od redakcji Polska wita goêci z Zachodu niesprawnà klimatyzacjà, chaosem przy odprawie paszportowej, t okiem i ha asem oraz nowiutkim, pustym Terminalem 2. Koƒca modernizacji Ok cia wcià nie widaç. Termin oddania nowego terminalu wcià si przesuwa, a inwestor i wykonawca k ócà si o pieniàdze oraz wychodzàce na jaw kolejne niedoróbki. Pasa erowie zaê pomstujà na warunki przypominajàce raczej lotniska Trzeciego Âwiata, ni unijne czy amerykaƒskie porty. Tymczasem nikt nie zada pytania natury zasadniczej: o co tyle ha- asu? Przecie jeszcze 70 lat temu podró nym wystarczy hangar, w którym mogli czekaç na aeroplan. Wszak przed wojnà LOT jedna z najbardziej wówczas cenionych linii lotniczych lata nie tylko do europejskich stolic, ale nawet do Palestyny z trawiastego lotniska na Polach Mokotowskich, a póêniej z Ok cia. Podró ni spacerem zmierzali do samolotowych schodków. Bez bramek, klimatyzacji, r kawów... Na w asnej skórze przekonujemy si, e nadmiar zdobyczy cywilizacyjnych zamiast u atwiaç ycie, tylko je utrudnia. A dziw, e nikt jeszcze si nie zorientowa w potencjale rozgrzebanego Terminalu 2. Przecie nie oddajàc terminalu do u ytku, moglibyêmy zapoczàtkowaç nowy Êwiatowy trend powrotu do naturalnych, ekologicznych technologii i procedur. Agnieszka Mularczyk uj cia poszarpanych ska i turkusowych wód wybrze a Gozo, rozêwietlonego portu i wàskich uliczek La Valetty. Od czasu do czasu wàt e dialogi, w rodzaju: móg bym tu zostaç do koƒca ycia czy nie dziwi si, e jego ona marzy a podró y poêlubnej na Malt Ja si te nie zdziwi am prze àczy am na Kryminalnych ze wzgl du na Malt nie na Zawad. Ale wielbiciele m skiego komisarza mogli si poczuç za enowani, oglàdajàc d ugà telewizyjnà reklamówk z naiwnà niby-akcjà. Czy zagranica wypada w telewizji lepiej, bo komisarz Zawada jest przystojniejszy od Jarka Kreta? Nic podobnego. Po prostu prezenter pogody, jakby nie kr ci, musi si trzymaç faktów. A przy tegorocznym kapryênym lecie krajowej turystyce mog aby pomóc tylko fabu a. Liliana Olchowik Polski rynek przelotów czarterowych roênie, a kondycja polskich przewoêników na tym rynku karleje. Tak mo na by w najwi kszym skrócie oceniç stan rzeczy. Fischer Air Polska zbankrutowa w ubieg ym roku i kosztowa o to wiele uczestników, biura podró y, ubezpieczycieli, niektórzy mówià (choç nie wszyscy), e i w aêcicieli. Na jego popio ach niczym feniksa wskrzeszono z aktywnym udzia em biur turystycznych, nowego przewoênika. Prima Charters mia y byç remedium na rosnàce potrzeby polskich turystów. Wobec doêç mizernego zaanga owania Centralwings, który wysi ki skupia na walce z konkurencjà w lowcostach, Prima Charters pozostajà jedynà polskà firmà, która ca kowicie oddaje si dzia alno- Êci czarterowej. A udzia przewoêników zagranicznych oscyluje w granicach 50 proc. Dla porównania w Wielkiej Brytanii rodzimi przewoênicy majà ok. 80 proc. rynku czarterowego. Presja szybko rosnàcego popytu by a w tym sezonie oczekiwana i potwierdzana przez wyniki sprzeda y w biurach podró- y. Normalnie, w takiej sytuacji ka dy przewoênik kierujàc si prymitywnà àdzà zysku, zwi ksza swój potencja przewozowy i mo liwoêci zaspokojenia potrzeb klientów. Natomiast polski przewoênik czarterowy staje w obliczu krótkiej ko dry, czyli braku samolotów. Awaria jednej z kilku tylko maszyn nie pozwala na wykonanie adnego manewru. Wszystkie samoloty sà w powietrzu (z wyjàtkiem tego zepsutego), a pasa erowie na lodzie mimo e nominalnie polecieli do Afryki. To, e samoloty jako urzàdzenia wyjàtkowo skomplikowane ulegajà niekiedy awarii, jest znane od zawsze. To, e awarie takie lub inne zdarzajà si w najmniej odpowiednich momentach, znane jest od czasu, gdy prawo to odkry Murphy. To, e najmniej odpowiednià chwilà na awarie jest szczyt sezonu wakacyjnego i weekend, tak e nie powinno nikogo zaskakiwaç. A jednak! W zesz ym roku Fischer Air Polska w takiej sytuacji skompromitowa si jako profesjonalny przewoênik. W tym roku dotkn o to Prima Charters. Gdyby nie ratunkowy rejs samolotu libijskiego po naszych turystów do Egiptu by oby nieciekawie. Hurghada w lipcu to przyjemne miejsce, pod warunkiem, e cz owiek jest zanurzony w basenie po czubek g owy. Oczekiwanie tam na samolot, który nie wiadomo kiedy przyleci, trudno ju do takich przyjemnoêci zaliczyç. Swojà drogà, paradoksem z dyskretnym odcieniem uroku jest fakt, e wybawcà z opresji okaza si samolot libijski, który jeszcze kilka lat temu nie mia prawa wlecieç w obszar Unii Europejskiej. Nie poprawia to jednak w najmniejszym stopniu oceny naszych czarterowych przewoêników. (ted) jednym zdaniem PLUS + - Polska bran a turystyczna dostrzega problem zwiàzany z wydawaniem wiz dla turystów ze Wschodu. PIT prosi swoich cz onków o przesy anie uwag i informacji w tej sprawie. Rzecz jest pilna, bo po planowanym wejêciu Polski do strefy Schengen pozyskanie wiz b dzie jeszcze trudniejsze. Miejmy nadziej, e bran y uda si zmobilizowaç w adze paƒstwowe do dzia ania. MINUS Autorzy raportu GoÊcie krakowskich hosteli wykazali si wyjàtkowym brakiem smaku (lub roztargnieniem). Podrozdzia o celach przyjazdów turystów do Krakowa zatytu owali: Auschwitz i dziewczynki. WiadomoÊci o celach wizyt sà oczywiêcie cenne, ale tytu wychodzi poza czystà informacj. Takiego pomys u mo na tylko pogratulowaç. PARTNER WiadomoÊci Turystycznych Wydawnictwo: Eurosystem Jaros aw Âleszyski, Wawelska 78, ap. 30 (wejêcie od ul. Glogera 1), Warszawa, tel.: (22) , fax: (22) , Redaktor prowadzàca: Agnieszka Mularczyk. Zespó : Tomasz Dziedzic, Ewa Maciejewska, Joanna Morawska, Liliana Olchowik, Ma gorzata Szerfer, Bart omiej Walas (Pary ), Agata WiÊniewska, Monika Witkowska, Iwona WrzeÊniewska-Wal. Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor), Joanna Markowska, Dorota Ârednicka. Sk ad i amanie: ArtMad Studio. Druk: Taurus Dwutygodnik dost pny w PRENUMERACIE: Zamówienia przyjmujemy pod numerem tel.: (22) , Prenumerat mo na zamówiç równie w punktach RUCH S.A.. Nak ad 6000 egz.

3 4 VI Forum Turystyki Plan prawie zamkni ty 5 Mazowsze Region z potencja em BIURA 12 Prezentacja Rada Krajowa Izb Turystyki 13 Targi Inwestycja w Stuttgarcie Australia terra coraz mniej incognita Biuro podró y OzTerra zosta o za o one przed pi cioma laty w Australii i jest touroperatorem wyjazdów do tego kraju. Od listopada 2006 r. jest obecne równie w Polsce Stanis aw PiÊko Gorzej byç nie mo e notowania Kursy walut z 5 sierpnia 2007 dolar USA 1 USD = 2,7614 PLN euro 1 EUR = 3,8033 PLN Spó dzielnia powsta a w 1957 r. i w niezmienionej postaci przetrwa a do poczàtku lat 90., kiedy to walne zgromadzenie prezesów oddzia ów podj o decyzj o podzieleniu przedsi biorstwa na samodzielne spó ki. Sprawami wspólnymi dla wszystkich podmiotów, m.in. zarzàdzaniem majàtkiem niepodzielnym, zaj a si tzw. spó dzielnia spó dzielni mówi Witold Furmanek, prezes Spó dzielni Turystycznej Turysta w Wa brzychu. Tak jest równie i dzisiaj. Niezale noêç poszczególnych biur nie oznacza wcale, e zapomnia y one o korzeniach. Przede Dorota Trzonkowska: Nurkowie powoli przekierowujà swoje zainteresowanie z Egiptu na Australi Oferta biura OzTerra zamyka si w czterech podstawowych pakietach. Adrenalina jest przeznaczona dla mi oêników mocnych wra eƒ, ludzi mobilnych i aktywnych. W programie sà skoki na bungee, sp yw kajakowy, nurkowanie g binowe, motocross i inne zapierajàce dech atrakcje. Aktywny wypoczynek to oferta dla osób lubiàcych sp dzaç czas na sportowo, ka dy dzieƒ wyjazdu przynosi inne sportowe wra enia: p ywanie statkiem, nurkowanie, lot samolotem. Tropikalny komfort to program dla osób starszych i rodzin, po àczony z poznawaniem miejscowych atrakcji, takich jak farma krokodyli albo plantacja kawy. Nurkowanie to oferta skierowana do zwolenników podwodnej przygody cieszàca si najwi kszà popularnoêcià wêród klubów nurkowych. Nurkowie powoli przekierowujà swoje zainteresowanie Pó wieku ze Spó dzielnià Turysta Choç dziê spó dzielnia funkcjonuje jako trzynaêcie oddzielnych podmiotów, to pracownicy nie zapomnieli o przypadajàcej na 2007 rok rocznicy powstania firmy. wszystkim spó dzielnie wyst pujà pod wspólnym logiem, gdzie wpisana jest nazwa miasta, na terenie którego dzia ajà. Odbywajà si równie regularne spotkania prezesów biur podkreêla Furmanek. W czasie tych zebraƒ omawiamy sprawy wspólne dla wszystkich podmiotów. Tradycjà sta y si tak e wspólne wyjazdy studyjno-integracyjne, m.in. do Indii, na Wyspy Kanaryjskie. do Chorwacji. Sprawà, która àczy wszystkie podmioty sygnowane logiem Spó dzielni Turysta, jest powstajàcy obecnie portal internetowy. Integracja poszczególnych jednostek Turysty Australia budzi coraz wi ksze zainteresowanie wêród turystów z krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej z Egiptu na Australi. Rafa koralowa w Egipcie jest bowiem zniszczona i w wielu miejscach jest zakaz nurkowania. W Australii takich ograniczeƒ nie ma i promujàc t ofert, uêwiadamiamy o tym turystów mówi Dorota Trzonkowska, marketing manager z biura OzTerra. Biuro promuje swojà ofert przede wszystkim poprzez reklam w mediach bran owych i prezentacje, ale stosuje tak e mniej konwencjonalne metody. ZorganizowaliÊmy kampani w taksówkach jednej korporacji. Wewnàtrz pojazdów mo na by o obejrzeç trzyminutowy film promocyjny. Dostajemy du o zapytaƒ od biur podró y, zainteresowanych wspó pracà z nami mówi Dorota Trzonkowska. Terytorium Australii, jeszcze dziewicze i nie do koƒca poznane, wzbudza du e zainteresowanie zw aszcza w krajach Europy Wschodniej, ju wyprzedajemy ofert na przysz y rok. (jm) Witold Furmanek: Tworzymy stron internetowà, na której b dzie mo na znaleêç oferty wszystkich biur Turysty polega tak e na wspólnych dzia aniach marketingowych przypomina Witold Furmanek. Jednym z nich jest np. tworzona w aênie strona internetowa, na której b dzie mo na znaleêç oferty wszystkich biur Turysty. Poniewa sezon w pe ni, wszelkiego rodzaju decyzje, wymagajàce wspólnych ustaleƒ musia y zostaç od o one na póêniej. Na ostatnim, lipcowym spotkaniu prezesów podj liêmy decyzj, e obchody 50-lecia istnienia Turysty odb dà si we wrzeêniu w jednym z oêrodków w Sudetach i b dà po àczone ze Âwiatowym Dniem Turystyki mówi Witold Furmanek. Karolina Grzeliƒska 3,8125 3,5929 3,3733 3,1538 2,9342 2,7146 baht tajlandzki 1 THB = 0,03336 USD 1 THB = 0,02422 EUR dinar tunezyjski 1 TND = 0,7874 USD 1 TND = 0,5717 EUR dolar australijski 1 AUD = 0,8543 USD 1 AUD = 0,6203 EUR dolar hongkoƒski 1 HKD = 0,1277 USD 1 HKD = 0,0927 EUR dolar kanadyjski 1 CAD = 0,9459 USD 1 CAD = 0,6868 EUR frank szwajcarski 1 CHF = 0,8397 USD 1 CHF = 0,6097 EUR funt egipski 1 EGP = 0,1769 USD 1 EGP = 0,1284 EUR funt brytyjski 1 GBP = 2,0386 USD 1 GBP = 1,4802 EUR jen japoƒski 1 JPY = 0, USD 1 JPY = 0, EUR juan chiƒski 1 CNY = 0,1321 USD 1 CNY = 0,09594 EUR korona duƒska 1 DKK = 0,1851 USD 1 DKK = 0,1344 EUR bz korona czeska 1 CZK = 0,04904 USD 1 CZK = 0,03561 EUR korona norweska 1 NOK = 0,1727 USD 1 NOK = 0,1254 EUR korona s owacka 1 SKK = 0,04122 USD 1 SKK = 0,02993 EUR korona szwedzka 1 SEK = 0,1487 USD 1 SEK = 0,1080 EUR kuna chorwacka 1 HRK = 0,1875 USD 1 HRK = 0,1362 EUR lir turecki 1 mln TRL = 0,7857 USD 1 mln TRL = 0,5704 EUR lir maltaƒski 1 MTL = 3,1898 USD 1 MTL = 2,3160 EUR peso argentyƒskie 1 ARS = 0,3182 USD 1 ARS = 0,2310 EUR peso meksykaƒskie 1 MXN = 0,09091 USD 1 MXN = 0,06601 EUR real brazylijski 1 BRL = 0,5260 USD 1 BRL = 0,3819 EUR rubel rosyjski 1 RUB = 0,03924 USD 1 RUB = 0,02849 EUR rupia indyjska 1 INR = 0,02486 USD 1 INR = 0,01805 EUR paliwa Ârednia cena paliw z 6 sierpnia 2007 Benzyna E 95 4,31 PLN / litr Olej nap dowy 3,72 PLN / litr Kurs ropy z 6 sierpnia ,59 USD za bary k EUR USD Best Harctur si wyprzedaje Ciàg dalszy ze strony 1 Wspomniany wczeêniej protokó ZHP mówi te o innych umowach. Mo na w nim m.in. przeczytaç, nast pujàce zdanie: (...) komisja wnios a o dostarczenie na nast pne posiedzenie informacji o innych transakcjach majàtkowych Best Harcturu w 2007 r., poniewa skarbnik poinformowa, e sprzedano po cenach nominalnych wszystkie udzia y w pozosta ych Harcturach. Z uzyskanych przez WiadomoÊci Turystyczne informacji wynika, e chodzi o zbycie mniejszoêciowych udzia ów w spó kach Harctur Kraków i Harctur ódê. W obu firmach Best Harctur mia ich po 49 proc. JeÊli sprzeda udzia y po nominale, to za Harctur Kraków otrzyma prawie 54 tys. z, a za Harctur ódê 46 tys. z. Kto zosta nabywcà i ile faktycznie zap aci na razie nie wiadomo. Harctur Gdaƒsk W Harcturze Gdaƒsk 51,1 proc. udzia ów nale y do kadry zarzàdzajàcej. Reszt posiada Best Harctur. Czy ju je sprzeda? W tej sprawie ca y czas trwajà rozmowy. DziÊ trudno powiedzieç, jaki b dzie ich rezultat. WÊród rozwa anych nabywców jest zarówno kadra zarzàdzajàca spó ki, jak i inwestorzy zewn trzni. Mówiàc o potencjalnej transakcji sprzeda y udzia ów trzeba jednak pami taç, e nasza dzia alnoêç nie przynosi du ych zysków. Dla ogó u klientów Harctur kojarzy si tylko z koloniami, obozami i wycieczkami mówi Andrzej Ciep ucha, prezes zarzàdu Harctur Gdaƒsk. Je eli Best Harctur równie te udzia y sprzeda po nominale, to uzyska 63 tys. z. Prezes Jab onka milczy Dlaczego Best Harctur wyprzedaje posiadany majàtek, mo na si jedynie domyêlaç. Pe niàcy od marca 2006 r. funkcj prezesa tej spó ki Piotr Jab onka, konsekwentnie nie udziela odpowiedzi na adne pytania dotyczàce dzia alnoêci kierowanej przez niego firmy. Co wi cej niewiele w tej sprawie przynios y mediacje przedstawicieli ZHP i PIT. Tymczasem bez odpowiedzi pozostaje przede wszystkim pytanie dotyczàce kondycji finansowej Best Harcturu. Ostatnie dost pne w Krajowym Rejestrze Sàdowym dokumenty na ten temat dotyczà 2005 r. i mówià o wypracowaniu 5,3 mln z przychodów ze sprzeda- y i wygenerowaniu straty netto na poziomie 359 tys. z. Piotr Jab onka w komentarzu do wyników finansowych napisa, e spó ka znajduje si w trudnej sytuacji m.in. z powodu: likwidacji funduszy socjalnych w zak adach pracy, du ej konkurencji na kurczàcym si rynku turystycznym i kosztów obs ugi likwidowanych spó ek córek. W jakiej sytuacji finansowej jest Best Harctur dzisiaj? Nale y mieç nadziej, e prezes przerwie milczenie w tej sprawie dla dobra ca ego rynku. Tomasz Furman Lip Sie pogoda na 14 sierpnia 2007 pd przelotny deszcz; b burze; s s onecznie; ch chmury; d deszcz; dê deszcz ze Êniegiem; Ê Ênieg; uz umiarkowane zachmurzenie Antalya, Turcja 35º C, s Bogota, Kolumbia 18º C, pd Djerba, Tunezja 32º C, s Dubrownik, Chorwacja 29º C, s Edynburg, Szkocja 16º C, ch Heraklion, Grecja 30º C, s Hurghada, Egipt 39º C, s Kilkenny, Irlandia 19º C, ch Las Palmas, Hiszpania 26º C, s Melbourne, Australia 15º C, ch Pary, Francja 22º C, uz Pekin, Chiny 30º C, uz Praga, Republika Czeska 22º C, uz Punta Cana, Dominikana 32º C, pd Rio Grande, Brazylia 15º C, uz Sorrento, W ochy 31º C, s Sztokholm, Szwecja 20º C, uz Varadero, Kuba 32º C, b Zell am See, Austria 22º C, ch Zurych, Szwajcaria 21º C, uz

4 4 INSTYTUCJE Forum ROT chce dzia aç Dopiero od 2009 r. regionalne organizacje turystyczne b dà mog y braç udzia w tworzeniu za o eƒ do planów merytorycznych POT. Kierownictwo POT nie przychyli o si do postulatów zarzàdu Forum ROT. Przedstawiciele FROT uwa ajà, e zapisy ustawy o POT nie sà w pe ni realizowane. Zagadnieniom wspó pracy mi dzy organizacjami poêwi cone by- o spotkanie w Jachrance, do którego dosz o w po owie lipca. Ustalono, e do koƒca sierpnia POT przeka e ROT-om ramy merytoryczne dzia aƒ w przygotowywanym planie POT na przysz y rok. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy ca y dokument zostanie przekazany regionalnym organizacjom do zaopiniowania. ROT-y b dà mog y jedynie w ograniczonym zakresie uczestniczyç w pozyskiwaniu Êrodków unijnych. POT jest beneficjentem 6.3 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) (Promocja turystycznych walorów Polski). Pieniàdze trafià do ROT- -ów pod warunkiem, e z o à one konkurencyjne oferty, np. na opracowanie ekspertyz i dokumentów analitycznych, których POT b dzie poszukiwaç w konkretnym przetargu lub konkursie. Na podobnych zasadach ROT-y mogà zg aszaç kandydatów do paneli eksperckich oceniajàcych projekty. POT zobowiàza a si przekazaç list wymagaƒ, jakie powinni spe niaç kandydaci. Nie okreêlono jednak terminu, w którym mia oby to nastàpiç. Kandydaci zaproponowani przez FROT nie zostanà równie automatycznie w àczeni do panelu ekspertów dzia ania 6.4 PO IG (Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym). Za jego wdra anie odpowiedzialna jest POT. Do koƒca sierpnia POT ma przedstawiç projekt zasad i regulaminu udzia u w targach turystycznych. Ze wst pnych deklaracji wynika, i ROT-om nie zostanà przyznane adne preferencje. Zdaniem FROT jest to sprzeczne z ustawà o POT i trójstopniowà strukturà promocji turystycznej. Uzgodniono warunki wspó pracy w odniesieniu do wydawnictw promocyjnych. POT umo liwi ROT-om udzia w tworzeniu ich merytorycznej zawartoêci. Projekty materia ów przekazywane b dà te lokalnym strukturom do technicznej i merytorycznej konsultacji. Trwajà robocze konsultacje nad stworzeniem wewn trznego systemu komunikacji pomi dzy POT, POIT-ami i ROT-ami. FROT postuluje stworzenie na stronie POT bazy danych o regionalnych organizacjach i domaga si umo liwienia wprowadzenia aktualnoêci dotyczàcych regionów. Kontynuowane b dà prace nad umowà mi dzy POT a ROT dotyczàcà wdro enia Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT). Kwestie sporne dotyczà kwoty przeznaczonej na wprowadzenie rekordu oraz praw autorskich do danych w bazie. Do czasu zamkni cia tego numeru WiadomoÊci Turystycznych nie uda o si uzyskaç stanowiska POT w sprawie spotkania i postulatów FROT. (w ) PIT domyka plan VI Forum Turystyki Znamy ju nie tylko termin, ale i program drugiej cz Êci VI Forum Turystyki. Do spotkania bran y dojdzie w zapowiadanym wcze- Êniej terminie wrzeênia w Warszawie. Has o obrad brzmi: Nowoczesna Gospodarka Turystyczna dla Rozwoju Regionalnego Polski goêci kontynuowaç b dzie zapoczàtkowanà Ramowy program ii etapu forum r. (czwartek) do godz rejestracja udzia w otwarciu XV Targów TT Warsaw uroczyste otwarcie Forum w Sali Kongresowej z udzia em w adz paƒstwowych A. Wprowadzenie programowe Od Cz stochowy do Warszawy z przystankiem ódê B. Podsumowanie dorobku pracy zespo- ów w odzi, wystàpienia przewodniczàcych zespo ów C. Wystàpienia zaproszonych goêci planowane zakoƒczenie I cz Êci Forum udzia w Targach TT Warsaw w grudniu 2006 r. debat nad stanem polskiej turystyki. II etap Forum b dzie kontynuacjà i rozwini ciem prac I etapu. Liczymy na stanowisko strony rzàdowej oraz okreêlenie, czy i w jakim stopniu podj a si realizacji naszych postulatów mówi wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Józef Ratajski. (w ) uroczysty koncert galowy w Sali Kongresowej dla uczestników VI Forum Turystyki Polskiej po àczony z jubileuszem XV-lecia Targów TT Warsaw (wystàpià zespo y Mazowsze i Âlàsk) przejazd do miejsc zakwaterowania r. (piàtek) przyjazd do Pa acu Kultury i Nauki, rozpocz cie drugiego dnia Forum. Dyskusja plenarna. Przyj cie przes ania programowego VI Forum Turystyki Polskiej zakoƒczenie obrad, udzia w II dniu Targów TT Warsaw, wyjazd z Warszawy Miejscem obrad b dzie Pa ac Kultury i Nauki w Warszawie. Przewodnicy niepe nosprawnych Forum Turystyki Regionów proponuje pracownikom bran y turystycznej i samorzàdów gminnych specjalne szkolenie. Po jego ukoƒczeniu b dà mogli pracowaç z grupami turystów niepe nosprawnych oraz kszta towaç produkty przeznaczone dla tej grupy klientów. Pilota owe szkolenie pt. Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepe nosprawnych zostanie zorganizowane w paêdzierniku. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników bran y turystycznej, g ównie pilotów i przewodników wycieczek oraz samorzàdowców do pracy z osobami niepe nosprawnymi. Na polskim rynku turystycznym wcià brakuje gamy ofert przygotowanych z myêlà o osobach niesprawnych fizycznie lub psychicznie. Nie ma te specjalnych agencji i biur, które zajmowa yby si organizacjà wypoczynku dla tej grupy. Stàd zrodzi si pomys na przygotowanie niniejszego projektu mówi pomys odawca szkolenia Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów. Przewidziano 40 miejsc dla osób z ca ej Polski. Zg oszenia mo na nadsy aç indywidualnie lub wziàç udzia w naborze przeprowadzanym w oddzia ach Rady Krajowej Izb Turystyki. Szkolenie b dzie prowadzone przez specjalistów i psychologów, którzy przedstawià sposoby porozumiewania si i przekazywania informacji ludziom z upoêledzeniem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Osoby prowadzàce zaj cia w ramach projektu na co dzieƒ pracujà z ludêmi niepe nosprawnymi. Do wspó pracy zaprosiliêmy specjalistów, którzy zajmujà si pacjentami z dysfunkcjà narzàdów ruchu, osobami g uchoniemymi i starszymi, równie wymagajàcymi specjalnej opieki. Po zakoƒczeniu dwudniowego szkolenia uczestnicy otrzymajà certyfikaty i publikacje umo liwiajàce przeprowadzenie podobnego szkolenia w miejscu pracy dodaje Marek Migdal. Projekt wspierany jest przez Polskà Izb Turystyki, Agencj Rozwoju Turystyki oraz Rad Krajowà Izb Turystyki. Uzyska te dofinansowane z bud etu Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Pilota owe szkolenie odb dzie si paêdziernika 2007 r. w Ko obrzegu i Dêwirzynie. (sch) Instytut Turystyki Sp. z o.o. Pod koniec lipca Ministerstwo Skarbu zadecydowa o o przekszta ceniu Instytutu Turystyki w spó k z ograniczonà odpowiedzialno- Êcià. Oznacza to zmiany organizacyjne. Instytut Turystyki stanie si spó kà i zacznie dzia aç zgodnie z regu ami kodeksu handlowego. SpodziewaliÊmy si tej zmiany. OpiniowaliÊmy jà pozytywnie ju rok temu mówi dyrektor Krzysztof opaciƒski. Instytut b dzie mia zarzàd. Jego prezesem zostanie obecny dyrektor. Stanowisko wiceprezesa obejmie Mariusz Ciechomski. Nie powo ano rady nadzorczej. Jej funkcje b dzie pe ni pe nomocnik, wiceprezes POT Rafa Szmytke. Nadzór w a- Êcicielski b dzie sprawowa minister skarbu rozliczajàcy spó k z zysku, a nadzór nad dzia alnoêcià naukowà prawdopodobnie obejmie minister sportu i turystyki. Zmniejszeniu ulegnie rola rady naukowej. Mam nadziej, e ró nic w dzia alnoêci merytorycznej nie b dzie mówi Krzysztof opaciƒski. Dyrektor wie, i zmieni si postrzeganie instytutu: z jednostki badawczej na firm konsultingowà. Komercjalizacja otwiera drog do dalszych przekszta ceƒ. Spó k mo na àczyç z innymi podmiotami albo sprzedaç. Jej kapita za o ycielski wyceniono na 100 tys. z. Zmiany zacznà obowiàzywaç po zarejestrowaniu ich w Krajowym Rejestrze Sàdowym. Nastàpi to z poczàtkiem paêdziernika lub listopada. (w ) samorzàd RKIT wspó pracuje z Ukrainà Zarzàd Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce spotka si 26 lipca z Irenà Lewandowskà, przedstawicielkà Narodowej Organizacji Turystycznej Ukrainy w Polsce. Omówiono za o enia wspó pracy mi dzy polskimi i ukraiƒskimi organizacjami zrzeszajàcymi bran. 6 sierpnia podpisano list intencyjny. NOT Ukrainy zadeklarowa a wspó prac jako poêrednik w kontaktach ze zwiàzkami zrzeszajàcymi biura i hotele na Ukrainie, b dziemy organizowaç wspólne spotkania i seminaria. Nasza wspó praca b dzie podporzàdkowana Euro ChcielibyÊmy utworzyç lig miast, w których b dà si odbywa y mecze. Ma to byç jedna z formu zach cajàcych polskich i ukraiƒskich turystów do odbywania podró y sentymentalnych mówi Aleksander Giertler, przewodniczàcy RKIT. NIT przygotowuje si do Forum Ekonomicznego Nowosàdecka Izba Turystyczna prowadzi zaawansowane prace organizacyjne do seminarium pt. Turystyka a biznes, partnerstwo publiczno-prywatne w krajach Europy Ârodkowo- -Wschodniej w ramach XVII Forum Ekonomicznego, które odb dzie si w dniach 5-8 wrzeênia 2007 r. w Krynicy Zdroju. Chcemy zorganizowaç konferencj o podobnym kszta cie na S owacji, w uzdrowisku Vy né RuÏbachy. B dzie ona poêwi cona partnerstwu publiczno-prywatnemu na S owacji. 16 lipca spotkaliêmy si w tej sprawie z kierownictwem oêrodka mówi Aleksander Giertler, prezes NIT. ÂIT: b dà szkolenia przewodników Âlàska Izba Turystyki planuje poszerzyç swojà ofert kursów specjalistycznych o szkolenia dla przewodników terenowych i lokalnych. Jest to du a luka w naszym województwie. Stara gwardia si ju wykrusza, a potrzeba m odych, pr nych ludzi. GórnoÊlàski Okr g Przemys owy jest jednym z dziesi ciu miejsc wymienionych w Ustawie o us ugach turystycznych, gdzie istnieje obowiàzek zwiedzania z wykwalifikowanym przewodnikiem. Przewodnik terenowy powinien posiadaç g bokà wiedz historycznà, geograficznà i kulturalnà, w zwiàzku z czym szkolenie b dzie musia o trwaç oko o roku. B dzie prowadzone we wspó pracy ze szko- ami turystycznymi mówi Miros awa Zawada-Safronow, dyrektor biura ÂIT. Izba chce szczególny nacisk po o yç na znajomoêç j zyków obcych, szczególnie niemieckiego, jako e Âlàsk stanowi cel podró y sentymentalnych dla naszych zachodnich sàsiadów, a tak e rosyjskiego i standardowo angielskiego. Szkolenia powinny ruszyç w listopadzie. ódzki oddzia PIT pomo e w badaniach Urzàd Marsza kowski w odzi powo a Jolant Kondys-Sikor, prezes ódzkiego oddzia u PIT, do rady programowej Zespo u Konsultacyjnego ds. Programu Rozwoju Turystyki w województwie ódzkim na lata Pierwsze spotkanie Zespo u poêwi cono prezentacji za o eƒ programu i koncepcji jego realizacji. Stan po zakoƒczeniu pierwszego etapu prac referowa a prezes PART Anna Somorowska. PART zosta a wy oniona przez Urzàd Marsza kowski w drodze przetargu do realizacji tego zadania. Prezes Somorowska przedstawi a koncepcj tworzenia programu, zwracajàc szczególnà uwag na zagadnienia, w rozwiàzaniu których oczekuje wspó pracy i pomocy cz onków zespo u. Wywiàza a si dyskusja dotyczàca koncepcji i sposobów jej realizacji, w której uczestniczyli wszyscy cz onkowie zespo u. Oddzia ódzki PIT zadeklarowa gotowoêç do wspó pracy, zw aszcza w zakresie badaƒ popytowych mówi S awomir Wysmyk, wiceprezes ódzkiego oddzia u PIT. Za o enia i koncepcja programu zosta y zaakceptowane. Walne PIT coraz bli ej XIX Walne Zgromadzenie PIT odb dzie si listopada w Kadyksie zdecydowa a w po owie lipca Rada Naczelna Izby. Dok adny program nie jest znany. Zale eç b dzie od bie àcej sytuacji. Je eli zostanie przyj ta Ustawa o izbach gospodarczych, konieczna b dzie zmiana statutu izby. Tematów dostarczy tak e VI Forum Turystyki. W ramach zagadnieƒ merytorycznych poruszymy kwesti zmian Ustawy o us ugach turystycznych mówi Józef Ratajski. Poza obradami zaplanowano workshop. B dzie to robocze spotkanie. Polscy przedsi biorcy przez trzy godziny b dà mogli zaprezentowaç oferty i zapoznaç si z propozycjami kontrahentów hiszpaƒskich, g ównie z Andaluzji dodaje Józef Ratajski. Termin zg oszeƒ up ywa pod koniec sierpnia. (w )

5 BIURA 5 Orbis wraca do pierwszej ligi Orbis Travel chce odzyskaç pozycj na rynku turystyki wyjazdowej i przyjazdowej. Do wyznaczonego celu ma doprowadziç firm nowa prezes. Orbis Travel czeka w tym roku wiele istotnych zmian. Ich zakres przede wszystkim okreêli Ma gorzata Miazek, która od 1 kwietnia sprawuje funkcj prezesa firmy. Ogólny, ale ambitny cel wyznaczy jej ju Orbis, najwi kszy wspólnik spó ki córki (ma 95,08 proc. udzia- ów). Naszym celem jest przywrócenie Orbis Travel pozycji lidera na rynku biur podró y, zarówno w dziedzinie turystyki wyjazdowej, przyjazdowej, jak i sprzeda y biletów. Takà w aênie misj otrzyma a Ma gorzata Miazek informuje Maciej Kaczanowski z BPI Polska, firmy doradczej Orbisu. Zmiany w ofercie Orbis Travel chce szybciej ni dotychczas reagowaç na zmieniajàce si oczekiwania klientów, dzia ania konkurencji oraz warunki wspó pracy z partnerami handlowymi. Przygotowujemy ofert, która powinna rozbudziç zainteresowanie Polskà, zainspirowaç do zwiedzania, zaspokoiç aspiracje poznawcze i kulturalne klientów, zapewniç relaks i rozrywk. Odchodzimy od sztampowych propozycji i powielanych od lat programów turystycznych mówi Ma gorzata Miazek. Dodaje, e z myêlà o goêciach zagranicznych zamierza uruchomiç specjalnà internetowà platform us ug i produktów turystycznych dla osób odwiedzajàcych Polsk. Planuje aktywne dzia ania prosprzeda owe na rynkach zagranicznych kierowane zarówno do firm wspó pracujàcych z Orbis Travel, jak i klientów indywidualnych. Sieç sprzeda y Kolejne plany dotyczà dystrybucji oferowanych produktów. DziÊ Orbis Travel ma 20 oddzia ów w asnych, 43 punkty sprzeda y i agentów. Na tym jednak nie koniec. Monitorujemy rynek, podejmujemy rozmowy z nowymi biurami Stypendia dla bran y Wy sza Szko a Gospodarki z Bydgoszczy uruchomi od najbli szego roku akademickiego programy stypendialne dla pracowników bran y turystycznej. Pracownicy bran y b dà mogli uzupe niç luki w wykszta ceniu kierunkowym. Dawniej wydzia y turystyki i rekreacji by y tylko na AWF-ach, w zwiàzku z czym wiele osób nie ma wykszta cenia kierunkowego mówi Agnieszka Walczak, sekretarz Wydzia u Turystyki i Geografii WSG. Ch tni b dà mogli wybraç spo- Êród szeêciu programów. Program bran owy jest skierowany do pracowników bran zwiàzanych z kierunkiem studiów i cz onków organizacji bran owych, takich jak np. Polska Izba Turystyki i Polskie Zrzeszenie Hoteli. Chcàc skorzystaç z Programu bran owego, nale y si wykazaç trzyletnim sta em w bran y lub cz onkostwem w zrzeszeniu. Mened er jest przeznaczony dla osób na stanowiskach kierowniczych, Dobry pracodawca skierowany do pracodawców i studentów, b dàcych ich pracownikami (pracodawca pokrywa 50 proc. kosztów studiów I stopnia, ale zyskuje zni ki na szkolenia, nauk j zyków obcych i studia podyplomowe), Studia razem dla osób z tej samej firmy, M ody przedsi biorca dla studentów kierunków ekonomiczno-mened erskich oraz bran owych z rocznà dzia alnoêcià gospodarczà oraz Studia w Polsce dla Polaków mieszkajàcych i pracujàcych za granicà. Uczestnicy programów otrzymujà zni ki, darmowe kursy specjalistyczne, u atwienia w indywidualnej organizacji studiów, wspó prac promocyjnà, mo liwoêç korzystania z us ug Centrum Analiz Spo ecznych i Rynkowych. Wydzia Turystyki i Geografii dzieli si na kilkanaêcie specjalno- Êci, m.in. zarzàdzanie turystykà, zarzàdzanie gastronomià, rekreacja i rehabilitacja oraz turystyka biznesowa. Studia sà trzystopniowe licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Te ostatnie równie eksternistyczne. Dodatkowà korzyêcià jest wzbogacenie wiedzy praktycznej o teori i poszerzenie kontaktów dodaje Agnieszka Walczak. Joanna Morawska agencyjnymi, ulokowanymi w dobrych punktach w celu wprowadzenia do nich naszej oferty turystycznej, poszukujemy dobrych lokalizacji dla w asnych salonów sprzeda y informuje Ma gorzata Miazek. Zamierza równie szybko wprowadzaç niezb dne zmiany w dystrybucji oferty oraz w dost pie do propozycji przygotowanych przez innych dostawców. Lepsze wyniki W 2006 r. Orbis Travel uzyska przychody ze sprzeda y na poziomie 214,5 mln z (wzrost o 9,9 proc.) i zysk netto w wysokoêci 934 tys. z (spadek o 8,7 proc.). Za jego poêrednictwem Polsk odwiedzi o wówczas prawie 80 tys. osób. Ponad 50 tys. klientów skorzysta o z oferty wyjazdowej, czyli o 34 proc. wi cej ni w 2005 r. Dobre sà równie tegoroczne wyniki. W pierwszym kwartale liczba osób obs u onych przez Orbis Travel wzros a o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubieg ego roku. Liczba osób wyje d ajàcych na wycieczki zagraniczne zwi kszy a si o 27 proc., a liczba Workshop turystyczny odb dzie si po raz piàty. Organizatorem zaplanowanej na wrzeênia w hotelu Baltica imprezy sà lokalne w adze turystyczne. Wspó dzia a z nimi Polski OÊrodek Informacji Turystycznej w Moskwie. Udzia wezmà lokalne i rosyjskie biura, a tak e podmioty z Litwy, otwy oraz W gier B dzie to najwa niejsze wydarzenie dla Ma gorzata Miazek: Odchodzimy od sztampowych propozycji i powielanych od lat programów turystycznych klientów odwiedzajàcych Polsk z Orbis Travel wros a o 25 proc. twierdzi Ma gorzata Miazek. Jej zdaniem dotychczasowa dynamika sprzeda y zarówno oferty zagranicznej turystyki wyjazdowej, jak i przyjazdowej wskazuje, e bie àcy rok powinien charakteryzowaç si wysokimi wynikami w bran y turystycznej, a wi c równie dla Orbis Travel. Tomasz Furman Po kontakty biznesowe do Kaliningradu Warsztaty to najlepsza metoda nawiàzania nowych kontaktów biznesowych. Ju w po owie wrzeênia przedstawiciele polskiej bran y spotkajà si w Kaliningradzie z reprezentantami biur podró y z Rosji, Litwy, otwy. Dla Rosjan Kaliningrad jest turystycznym oknem na Êwiat bran y w regionie mówi Andrzej Sierakowski, dyrektor POIT w Moskwie. Polscy uczestnicy dotychczasowych imprez wysoko oceniali warsztaty w Kaliningradzie. Miasto ma znaczenie ponadregionalne, generuje przyjazdy do Polski turystów z ca ej Federacji Rosyjskiej. W tym roku, ze wzgl du na zmian zasad wydawania wiz dla mieszkaƒców obwodu oraz zmiany w systemie licencjonowania firm turystycznych w FR, workshop b dzie mieç szczególne znaczenie. Udzia w workshopie jest bezp atny. Uczestnicy muszà pokryç koszty noclegów w hotelu oraz posi ków (ok. 100 dol. od osoby). Zg oszenia sà przyjmowane do 20 sierpnia. Dla uczestników z Polski b dzie do dyspozycji 40 stolików. (cez/w ) kalejdoskop Pre-paid w Thomas Cook Konsorcjum Thomas Cook zadba o portfele i wygod swoich klientów. Od listopada w 806 sklepach sieci na ca ym Êwiecie b dzie dost pny specjalny Cash Passport przygotowany we wspó pracy z Travelex. B dzie dzia aç jak typowa karta pre-paid. Paszporty dadzà dost p klientom Thomas Cook do kont walutowych w ponad milionie punktów Visy, które akceptujà system Visa Electron. Karty zachowajà wa noêç przez trzy lata. Mo na za nie p aciç w euro, dolarach i szterlingach. (agaw) Rainbow Tours promuje egzotyk Biuro podró y Rainbow Tours ruszy o z kampanià promujàcà destynacje egzotyczne. Obejmuje ona billboardy w du ych miastach oraz reklam prasowà i promuje trzy kierunki: Kub, Indie i Keni. Kampania àczy si z niedawno wydanym katalogiem z naszà ofertà jesienno-zimowà. Wybrane destynacje majà najwi cej programów do zaoferowania, przez co dajà klientom du o mo liwoêci. Jednak ca a oferta egzotyczna jest atrakcyjna, a wkrótce ruszy druga edycja katalogu po- Êwi cona wyjazdom stricte zimowym na narty i w góry mówi Aleksandra Kosmala, specjalista ds. marketingu Rainbow Tours. (msz) Udzia owcy First Choice opowiadajà si za fuzjà Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze First Choice zdecydowanà wi kszoêcià g osów zaakceptowali po àczenie ich firmy z TUI. Oznacza to, e po korzystnych decyzjach w adz antymonopolowych, pokonaliêmy drugi p otek na drodze do stworzenia TUI Travel PLC powiedzia, nie kryjàc zadowolenia, szef TUI Michael Frenzel AG Michael Frenzel. Zakoƒczenie procedur zwiàzanych z fuzjà przewidziano na 3 wrzeênia (pierwszy dzieƒ notowaƒ nowej spó ki na londyƒskiej gie dzie). (w ) Brytyjczycy liczà na agenta W sytuacjach kryzysowych nic nie zastàpi agenta. Turystycznego, rzecz jasna. Do takiego wniosku doszli Brytyjczycy po analizie skutków najwi kszej od 200 lat powodzi, która nawiedzi a Wyspy. Analitycy rynku spodziewajà si gwa townych zmian zwiàzanych ze zmianami decyzji klientów dos ownie w ostatniej chwili. Obawy przed kolejkami na lotniskach z powodu zaostrzonych rygorów bezpieczeƒstwa odstraszy y cz Êç klientów od podró owania. Teraz pozbawieni nadziei na pogodne lato, poêpiesznie dokonujà rezerwacji. Z drugiej strony Brytyjczycy dotkni ci albo zagro- eni ywio em rezygnujà z wczasów w trosce o ratowanie dobytku. Z tymi sytuacjami muszà sobie radziç brytyjscy agenci. A przecie wielu z nich tak e pad o ofiarà kataklizmu ich biura zosta y pozbawione wody lub elektrycznoêci. W sytuacjach kryzysowych klienci wolà zwracaç si bezpoêrednio do agentów, ni za atwiaç je przez call center lub internet. Codzienna praca agentów zaczyna zatem coraz cz Êciej przebiegaç pod znakiem radzenia sobie z komplikacjami wywo anymi zjawiskami atmosferycznymi, atakami terrorystycznymi lub innymi przyczynami. Jak ka dy medal, tak- e i ten ma oczywiêcie drugà stron : sprawne rozwiàzanie problemu przez agenta powoduje wi ksze zaufanie klienta. A to wartoêç szczególnie w d ugiej perspektywie bezcenna. (w ) Nowy adres WSTIJO Wy sza Szko a Turystyki i J zyków Obcych w Warszawie zmienia adres. Od poczàtku nowego roku akademickiego g ówny budynek b dzie mieêci si na ul. Prymasa Tysiàclecia 38, a nie jak do tej pory na ul. Dembowskiego 1. B dzie siedzibà administracji, wydzia ów Turystyki i Rekreacji oraz Socjologii. Numery telefonów pozostajà bez zmian, szko a b dzie te zajmowaç budynek przy ul. Ogrodowej 46/48. (sch)

6 6 kalejdoskop Polacy ma o aktywni Wed ug Instytutu Turystyki Polacy w ubieg ym roku uczestniczàc w krajowych wyjazdach turystycznych, wi kszoêç czasu sp dzali pasywnie. I tak 19 proc. z nas w trakcie wyjazdów d ugookresowych i 7 proc. w trakcie wyjazdów krótkookresowych zadeklarowa o, e uprawia o gimnastyk, uczestniczy o WYJAZDY KRAJOWE w zaj ciach fitness, chodzi o na d u sze spacery i wycieczki, 9proc p ywa o. Do POLAKÓW UPRAuprawiania turystyki kwali- WIA TURYSTYK KWALIFIKOWANÑ fikowanej (np. eglarstwo, kajakarstwo, wspinaczki górskie, jazda konna) podczas wyjazdów d ugookresowych przyzna o si 9 proc. Polaków, a podczas wyjazdów krótkookresowych 4 proc. Samemu narciarstwu odda o si 3 proc. z nas podczas wyjazdów d ugookresowych i 1 proc. podczas wyjazdów krótkookresowych. Wyjazdy d ugookresowe: minimum 5 dni. Krótkookresowe: 2-4 dni. (w ) Lubelszczyzna promuje si konkursami Lubelski urzàd marsza kowski organizuje konkursy majàce ukazaç atrakcyjnoêç regionu. Konkurs fotograficzny skierowany jest do mieszkaƒców i turystów. Aby wziàç w nim udzia, nale y przes aç do 31 paêdziernika maksymalnie pi ç zdj ç z regionu. W konkursie na maskotk regionu (termin nadsy ania prac up ywa 1 paêdziernika) startowaç mogà uczniowie z Lubelszczyzny. Dla zwyci zców przewidziano cenne nagrody: g ównymi sà odpowiednio kamera cyfrowa oraz laptop. (w ) Termin uruchomienia nowego lotniska obs ugujàcego aglomeracj warszawskà znowu zosta przesuni ty. Tym razem specjaliêci przewidujà, e pierwsi pasa erowie skorzystajà z niego w pierwszej po owie 2009 roku. Wed ug najnowszych prognoz b dzie obs ugiwa od 1,5 mln do 2 mln pasa erów rocznie. DziÊ realizacja tych zamierzeƒ jest jednak zdecydowanie bardziej realna ni jeszcze kilka miesi cy temu. A wszystko za sprawà dofinansowania z Unii Europejskiej. Piotr Okienczyc, prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin uwa a, e koszty kwalifikowane pierwszego etapu wyniosà oko o 50 mln euro, a dofinansowanie ze Êrodków UE mo e si gnàç 45 proc. tej kwoty. Kluczowy projekt Na jakich zasadach przyznane zostanà Êrodki na budow lotniska? Projekt Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizacj istniejàcej infrastruktury oraz budow nowej zwiàzanej z obs ugà samolotów i pasa erów na terenie by ego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) znajduje si na liêcie projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego , co oznacza, e ma wst pnie zarezerwowane Êrodki REGIONY Modlin dostanie pieniàdze z UE Oko o po owy Êrodków na powstanie lotniska cywilnego w Modlinie da Wspólnota. Reszt wy o à udzia owcy. Aby budowa mog a ruszyç niezb dne jest jednak uzyskanie decyzji Êrodowiskowej. na wspó finansowanie. Ostateczna kwota dofinansowania nie jest jeszcze znana informuje Monika Guzowska z Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego. Dodaje, e powo ana do obs ugi lotniska spó ka musi w odpowiednim terminie z o yç wniosek aplikacyjny wraz z ca à wymaganà dokumentacjà. Wówczas zostanie ona poddana ocenie, której efektem b dzie podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu. W tej chwili nie jesteêmy w stanie okreêliç tego terminu, gdy jest to uzale nione od wielu czynników, m.in. przyj cia ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego przez Komisj Europejskà, przekazania Êrodków na realizacj programu, przygotowania wniosku i dokumentacji przez beneficjenta twierdzi Monika Guzowska. Kolejne decyzje Ârodki z UE to jednak nie wszystko. Zarzàd województwa mazowieckiego postanowi jeszcze raz wystàpiç do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z proêbà o dofinansowanie inwestycji w ramach kontraktu wojewódzkiego. Niezale nie od decyzji resortu brakujàce pieniàdze b dà musieli wy o yç udzia owcy Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin, czyli Agencja Mienia Wojskowego, Przedsi biorstwo Po skarby do Lwówka Âlàskiego X Lwóweckie Lato Agatowe to nie tylko impreza, na którà przyje d ajà kolekcjonerzy, wystawcy i mi oênicy kamieni szlachetnych, to równie wydarzenie sprzyjajàce promocji regionu, wa ne dla bran y turystycznej. Rozwój portu lotniczego w Modlinie powinien przynieêç korzyêci okolicy. Na zdj ciu sypiàcy si spichlerz zaniedbanej Twierdzy Modlin Paƒstwowe Porty Lotnicze, samorzàd województwa i Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, na terenie którego le y lotnisko. JeÊli zaplanowana inwestycja dojdzie do skutku, to PKP przystàpi do budowy bocznicy àczàcej lotnisko w Modlinie z linià kolejowà E-65 (Warszawa Gdynia). Dzi ki niej b dzie mo liwe po àczenie Ok cia i centrum Warszawy z portem w Modlinie. Wymogi Êrodowiskowe DziÊ najwi kszym problemem wszystkich zwolenników szybkiego przystosowania by ego lotniska wojskowego do potrzeb cywilnych sà sprawy zwiàzane z ochronà Êrodowiska. Budowa drugiego lotniska dla Warszawy nie mo e ruszyç, bez wydania tzw. decyzji Êrodowiskowej przez burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Burmistrz jej nie wyda, bo czeka na odpowiedni raport, którego powstanie nadzoruje wojewoda. Ten z kolei domaga si, aby w raporcie dokonaç niezb dnych uzupe nieƒ. Chodzi zw aszcza o precyzyjne okreêlenie, jaki wp yw b dzie mia o lotnisko na obszar Natura 2000, który obejmuje Wis. Obawy budzi te potencjalne ograniczenie liczby ptaków w okolicy portu oraz wi ksze ni na innych lotniskach ryzyko kolizji ptaków z samolotami. (tf) Puƒsk rozwija turystyk Po o ona w woj. podlaskim gmina Puƒsk planuje kilka powa nych inwestycji turystycznych. Zostanie rozbudowany skansen, powstanie tak e Centrum Kultury Ludowej, Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Informacji Przedsi biorczoêci i nowa strona internetowa. Do istniejàcego ju skansenu dobudowujemy dwa budynki, w których powstanie karczma i zbiór eksponatów muzealnych, natomiast Centrum Kultury Ludowej b dzie organizacjà skupiajàcà zespo y ludowe z regionu. B dzie si te zajmowaç muzealnictwem i prowadzeniem gastronomii mówi Witold Liszkowski, wójt gminy Puƒsk. Ju od 1 sierpnia cz Êç gastronomiczna Centrum serwuje tradycyjne potrawy. Cz Êç muzealna zacznie dzia aç od stycznia przysz ego roku. Na inwestycje b dzie przeznaczony 1,1 mln z ze strony litewskiej (Litwini stanowià 80 proc. ludnoêci zamieszkujàcej Puƒsk, który w granicach polski jest od 1920 r.), 290 tys. z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji oraz oko o 1 mln z z unijnego programu INTERREG. (jm) Do tej pory odby y si dwie edycje projektu w lutym i maju br. WÊród uczestników pierwszej z nich znalaz a si m.in. oferta turystyczna produktów grupy partnerskiej Toruƒ to dobry wybór, grupa partnerska Bory Aktywne oraz produkt turystyczny Ksi stwo eba. W ramach wspo- Z okazji jubileuszowej, dziesiàtej edycji Lwóweckiego Lata Agatowego organizatorzy przygotowali bogaty program kulturalny po àczony z Gie dà Minera ów i Wyrobów Jubilerskich, która odby a si na rynku miasta. Tam równie swoje stoiska mia y firmy bran y turystycznej oraz DolnoÊlàska Organizacja Turystyczna promujàca regionalne produkty turystyczne. POT doceni w 2004 r. prace Urz du Gminy i Miasta Lwówek Âlàski, g ównego organizatora, przyznajàc certyfikat za stworzenie jednej z najlepszych imprez turystycznych w kraju. Wyró nienie to wr czono ze wzgl du na po àczenie promocji zabytków sztuki i kultury oraz szlaków turystycznych województwa mówi Wojciech Fedyk, dyrektor biura zarzàdu DolnoÊlàskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie trzech dni zorganizowano parad poszukiwaczy skarbów, 14 wystaw oraz koncerty lokalnych zespo ów rockowych i gwiazd sceny polskiej i Êwiatowej zespó Perfect i Kate Ryan. W urozmaiceniu programu pomog o PTTK. Wspó pracujemy z tutejszym PTTK, które podczas Grupy partnerskie w internecie Pierwsza edycja projektu Turystyka wspólna sprawa zaowocowa a powstaniem kilku serwisów internetowych promujàcych poszczególne regiony. mnianych projektów powsta y równie portale internetowe: Sà to trzy pierwsze serwisy, ale nie jedyne podkreêla Jacek Zdrojewski z Pomorskiego Biura Projektu Turystyka wspólna sprawa. Obecnie tworzonych jest W Lwówku Âlàskim odkryto prawdziwy skarb tylko tam wiedzà, jak z imprezy dla hobbystów zrobiç produkt turystyczny tych dni organizuje wycieczki na pola agatowe w P óczkach mówi Jan Serafin, przewodniczàcy komitetu Lata Agatowego. (sch) kilka kolejnych, np. szlak rowerowy Greenways w Cz uchowie i Serce Kaszub grupy koêcierskiej w regionie pomorskim. Celem istnienia tego rodzaju stron jest szeroko poj ta promocja miast i regionów. Mo na w nich znaleêç informacje o hotelach, gastronomii, muzeach, transporcie, klubach jazdy konnej, sp ywach kajakowych, nurkowaniu, strzelectwie sportowym, wycieczkach pieszych i rowerowych, przewodnikach turystycznych. Tu sà zamieszczane informacje o cenach us ug, kalendarz imprez oraz przydatne adresy X Lwóweckie Lato Agatowe, Lwówek Âlàski, lipca 2007 r. Organizator: Urzàd Gminy i Miasta i telefony. Wszystkie grupy, które powsta y w ramach projektu majà mo liwoêç dofinansowania (strony www, foldery itp.) mówi Jacek Zdrojewski. O ile wzi y udzia w szkoleniach (taka grupa to minimum 25 osób, z tego 20 to przedsi biorcy), wypracowa y koncepcj swojego produktu, wype ni y w okreêlonym terminie formularz wniosku o dofinansowanie i zabezpieczy y wk ad w asny (rzeczowy, tj. prac osób, materia y, zdj cia itp.) w wysokoêci 50 proc. kosztów. (kg)

7 REGIONY 7 Region z potencja em kalejdoskop Trollandia teraz te w Szklarskiej Por bie Mazowsze nie jest krainà, która przeci tnemu Kowalskiemu kojarzy aby si z wczasami. Ten stereotyp mo e si zmieniç w województwie sà regiony niezwykle atrakcyjne turystycznie. Najwa niejszym celem podró y na Mazowsze jest oczywiêcie Warszawa, ale istniejà tutaj równie oêrodki, które przyciàgajà turystów zainteresowanych nie tylko wielkomiejskimi atrakcjami. Znajdà tutaj coê dla siebie zarówno mi- oênicy kultury i sztuki, jak i ludzie chcàcy po prostu odpoczàç nad urokliwym, cichym jeziorem. P ock stawia na agroturystyk Przyk adem regionu, który ju cieszy si du ym zainteresowaniem turystów jest powiat p ocki. Samo miasto jest ciekawym miejscem znajduje si w nim mi dzy innymi zabytkowa katedra, oraz s ynne ze swych zbiorów Muzeum Mazowieckie. P ock jest te znany z imprez kulturalnych, od festiwali muzyki elektronicznej, hip-hopu i reggae, do wydarzeƒ takich jak festiwal muzyki jednog osowej, a nawet festiwal szachowy. Jednak magnesem dla turystów nie musi byç samo miasto równie atrakcyjne okazujà si jego okolice. Na terenie powiatu znajduje si Stado Ogierów w àcku obiekt majàcy ju rozpoznawalnà mark. Na niewielkim obszarze mieêci si 14 rezerwatów przyrody oraz ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne. Dbamy o warunki do uprawiania turystyki w naszym powiecie, inwestujemy w po àczenia mi dzy jeziorami, zalesiamy nowe obszary, tworzymy równie warunki do uprawiania turystyki rowerowej. RoÊnie liczba gospodarstw agroturystycznych; te ju dzia ajàce radzà sobie dobrze opowiada starosta Micha Boszko. Jest tu wiele miejsc, które sà prawdziwymi pere kami, ale sà nieznane. Chcemy je wypromowaç wêród ludzi m odych, aktywnych, ale liczymy te na zainteresowanie tzw. turystów trzeciego wieku z zachodu Europy dodaje Artur Buczyƒski, sekretarz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Gostynin na poczàtku drogi Na po udnie od P ocka le y Gostynin miasto malowniczo po o one wêród lasów na terenie Pojezierza Gostyniƒskiego. Z racji swojej lokalizacji miasto i jego okolice ju przyciàgajà turystów, chocia burmistrz Gostynina W odzimierz Âniecikowski uwa a, e potencja okolicy jest niewykorzystany w pe ni. JesteÊmy obszarem turystycznym o znaczeniu regionalnym, poziom zagospodarowania turystycznego jest niewystarczajàcy. Mo na mieç najpi kniejsze tereny, ale to za ma o, a turystyka to przecie atwe pieniàdze t umaczy W odzimierz Âniecikowski. Jednak lokalne w adze majà ambitne plany. Odkryto tu z o a wód termalnych o w aêciwoêciach leczniczych. Pomys, by wykorzystaç ten atut, doprowadzi do powstania du ego projektu o roboczej nazwie Termy Gostyniƒskie. Chcemy utworzyç w Gostyninie oêrodek, jakiego w Polsce jeszcze nie ma. W jego sk ad wejdà baseny z wodami mineralizowanymi, park rozrywki, centrum konferencyjne, hotele na 420 miejsc. WykupiliÊmy ju odpowiednie grunty w centrum miasta, szacujemy, e inwestycja przyniesie oko o mln z rocznie, z czego 80 proc. pozostanie w mieêcie. Jej koszt oceniamy na 300 mln z, a finansowaç jà chcemy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt zosta wpisany na list projektów kluczowych Regionalnych Programów Operacyjnych. MyÊl, e za pi ç lat obiekt b dzie gotowy opowiada Âniecikowski. Burmistrz jest wizjonerem. Jego projekt staje si coraz bardziej realny ocenia Artur Buczyƒski. Sanniki liczà na Chopina Znacznie skromniejsze plany majà w adze Sannik. MiejscowoÊç jest znana g ównie z Zespo- u Pa acowo-parkowego im. Fryderyka Chopina b dàcego wa nym oêrodkiem chopinowskim. Odbywajà si tu koncerty, recytacje oraz imprezy folkorystczne. ChcielibyÊmy stworzyç klimat dla turystów. Wiemy, e nasza gmina jest pi kna nie tylko za sprawà pa- acu, chocia do tego obiektu mamy najbardziej konkretne plany. Pragniemy go wyremontowaç L borskie dyskusje o skutecznej promocji Podczas IV Forum Turystyki organizowanego przez Lokalnà Organizacj Turystycznà Ziemia L borska, które w tym roku odby o si w Poraju, tematem przewodnim by a promocja turystyki. Forum zgromadzi o 50 uczestników, mi dzy innymi przybyli: Marta Che kowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urz du Marsza kowskiego Województwa Pomorskiego i wiceprezes Pomorskiej ROT, Ryszard Wenta starosta l borski, oraz pose PO, Kazimierz Klejna. Ponadto w forum wzi li udzia cz onkowie zarzàdu PROT oraz cz onkowie LOT Ziemia L borska. Marta Che kowska mówi a o sytuacji turystyki w województwie, m.in. o du ych szansach na zrealizowanie planu wdro enia systemu it (dzi ki du emu bud etowi przyznanemu sektorowi turystyki). Podj a te kwestie wspó pracy L borka i eby, które wspólnie oferujà pakiety turystyczne. Z kolei Roman Kal, dyrektor Biura LOT Ziemia L borska, poruszy kwesti promocji turystki. Mówi o narz dziach dotarcia do odbiorcy i sposobach reklamy oferty turystycznej. Chcia em, aby moje wystàpienie mia o charakter swego rodzaju vademecum promocji przedstawiajàcego sposoby skutecznej sprzeda y produktu turystycznego z naciskiem na wyraêne okreêlenie segmentu, do którego chcemy dotrzeç. Wa ne jest, co i komu chcemy sprzedaç, od tego zale y dobór Êrodków promocji mówi Roman Kal. Istotnym punktem spotkania by- o otwarcie Pa acowej Galerii Rzeêb w Poraju. W galerii jak dotàd znajduje si 15 rzeêb o ró norodnym charakterze (od figuratywnych po Marta Jab oƒska: Chcemy wyremontowaç Pa ac im. Fryderyka Chopina w Sannikach W odzimierz Âniecikowski: Planujemy stworzyç w Gostyninie oêrodek z basenami z wodami mineralizowanymi Mazowsze to region o du ym potencjale turystycznym, jest te dobrze skomunikowane z resztà kraju i przygotowaç do obs ugi wydarzeƒ takich jak konferencje. Brakuje nam niestety Êrodków mówi dyrektor zespo u Marta Jab oƒska. Jest jednak szansa na potrzebne dotacje. Pewne fundusze uda o nam si ju uzyskaç. Wspiera nas Instytut Fryderyka Chopina. MyÊlimy o partnerstwie publiczno-prywatnym, na razie jesteêmy na etapie rozmów wst pnych informuje Gabriel Wieczorek, wójt Sannik. Pó nocno-zachodnie Mazowsze niekoniecznie musi si kojarzyç z krainà monotonnych pól, rachitycznych lasów i przydro nych hurtowni. Region posiada wielki potencja turystyczny, dobrà lokalizacj i po àczenia z resztà kraju i zagranicà, a przede wszystkim ludzi, którzy nie tylko chcieliby na tym zarobiç, ale te wiedzà, jak to zrobiç. Przysz oêç poka e, czy ich plany zostanà zrealizowane. Wyjazd studyjny, Mazowsze, czerwca 2007 r. Organizator: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Jan Âlifierz L borskiemu Forum Turystyki towarzyszy o otwarcie Galerii Rzeêb w Poraju abstrakcyjne) autorstwa znaczàcych artystów, absolwentów i pracowników ASP w Gdaƒsku. (msz) IV Forum Turystyczne, Poraj, 16 lipca 2007 r. Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia L borska W Szklarskiej Por bie otwarto nowy park linowy Trollandia. Park usytuowany w centrum miasta jest kolejnà inwestycjà firmy S. C. Krzysztof akiewicz i Jacek Kula po Zakopanem, Karpaczu i Mi dzybrodziu ywieckim. Inwestycja obejmuje dwie trasy o ró nym stopniu trudnoêci oraz 26 platform o wysokoêci od 3 do 12 metrów do pokonania.. W uroczystym otwarciu wzià udzia burmistrz Szklarskiej Por by Arkadiusz Wichniak, telewizja regionalna i inne media. Staramy si, aby informacja o nowej atrakcji dla turystów dotar a do jak najwi kszej liczby instytucji, pensjonatów, hoteli oraz biur podró y, dla których mam atrakcyjne gratyfikacje w przypadku zorganizowania grup mówi Maciej Wojtaszek, mened er parku. (msz) Nowy logotyp marki Lubelskie Powsta nowy logotyp zaprojektowany dla marki Lubelskie. Ma on promowaç województwo w kraju i za granià poprzez obecnoêç na wybranych produktach oferowanych przez przedsi biorstwa z Lubelszczyzny. Prawo do pos ugiwania si logo b dzie nadawa a specjalna kapitu- a. Projekt logo uznanego za najlepsze wybra a kapitu a, majàc do dyspozycji propozycje przygotowane przez agencj reklamowà. Wy oniony logotyp jest najbardziej czytelny i przekonujàcy dla odbiorcy, wyró niajàc lubelskie spoêród innych województw mówi Mariusz Grad, cz onek Zarzàdu Województwa. (msz) Oczy szeroko otwarte wrzeênia w Krynicy Zdroju odb dzie si XVI Kongres Uzdrowisk Polskich pod has em Otwórz oczy zobacz polskie uzdrowiska. Organizatorzy chcà sprowokowaç polityków do innego spojrzenia na nasze kurorty, do zerwania z niekorzystnymi stereotypami. List w tym duchu zosta skierowany do premiera. Chcà te zainspirowaç ekspertów do zdiagnozowania stanu uzdrowisk. Pragnà te, by ich post py w unowoczeênianiu metod leczenia dotar y do opinii publicznej. Organizatorami kongresu sà: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie, Krajowa Izba Gospodarcza Przemys Rozlewniczy, Urzàd Miejski w Krynicy-Zdrojuoraz Uzdrowisko Krynica egiestów SA. (lk)

8 8 kalejdoskop Konno przez Jur Na terenie Jury Krakowsko-Cz stochowskiej powsta eksperymentalny, 4,5-kilometrowy odcinek szlaku konnego. Projekt jest wynikiem porozumienia o wspó pracy mi dzy Zespo em Parków Krajobrazowych Województwa Âlàskiego oraz Towarzystwem Mi oêników Ziemi Zawierciaƒskiej, które sfinansowa o inwestycj. Oznakowany, oddany do u ytku odcinek szlaku jest poligonem doêwiadczalnym. Powsta na prób w ramach wi kszego projektu realizacji szlaków konnych w w z owych rejonach Jury. B dziemy obserwowaç, czy przyj te rozwiàzanie i oznakowanie zdadzà egzamin. Je- Êli po ocenie specjalistów uznamy, e próba si przyj a, to b dziemy kontynuowaç dzia ania, rozszerzajàc je terytorialnie mówi Marek Broda, dyrektor Zespo u Parków Krajobrazowych. Szlak prowadzi wokó rezerwatu przyrody Góra Zborów w Kroczycach-Podlesicach. (msz) O wspó pracy transgranicznej w KroÊnie Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w KroÊnie organizuje mi dzynarodowà konferencj naukowà pt. Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraiƒskiej strefie Karpat. Zakres tematyczny obejmuje transgraniczne mo liwoêci organizowania turystyki w regionie górskim uwarunkowania ekonomiczne i spo eczne, dziedzictwo kulturowe obszarów górskich w Polsce i na Ukrainie, propozycje polsko-ukraiƒskiej wspó pracy w tworzeniu produktów turystycznych oraz wykorzystanie dotacji Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki na obszarach górskich. Konferencji b dzie towarzyszy o study tour dla goêci z Ukrainy, którzy odwiedzà Bieszczady. (jm) Polskie wizy od mafii Jak donios a Gazeta Wyborcza we Lwowie mo na kupiç polskà wiz. Czas oczekiwania na dokument uprawniajàcy do wjazdu na teren naszego kraju wynosi nawet kilka miesi cy. Konsulat wydaje dziennie ok. 1,8 tys. wiz, a na rozpatrzenie czeka kilkadziesiàt tysi cy wniosków. Dlatego wielu Ukraiƒców decyduje si skorzystaç z us ug po- Êredników. Oferujà oni omini cie kolejki za op atà. Polski MSZ wyklucza korupcj w polskim konsulacie. Obecnie polskie wizy sà dla Ukraiƒców bezp atne. Zmieni si to po wejêciu Polski do strefy Schengen. Zaostrzone zostanà wówczas tak e kryteria przyznawania dokumentów. (w ) Od redakcji W numerze z 1-15 sierpnia, w artykule Powrót Olsztyna do jezior napisaliêmy, e w okolicach miasta znajduje si 11 jezior. Olsztyn to wyjàtkowe miasto, posiadajàce bogatà ofert dla mi oêników sportów wodnych. 11 jezior ma w swoich granicach. Ten rzadko spotykany atut wykorzystano w kampanii promocyjnej Odwracamy Olsztyn do jezior. Za pomy k przepraszamy. Ciàg dalszy ze strony 1 Otrzymanie nowej, jednorazowej, od 1 czerwca 2007 r. kosztuje tak e dzieci i m odzie 35 euro. To praktycznie za ama o pisaliêmy o tym na amach poprzedniego numeru WT ruch przyjazdowy. Na Ukrain obywatele polscy (i pozosta ych krajów UE) wje d ajà bez wiz, w zamian obywatele Ukrainy otrzymujà wizy polskie bezp atnie. Ta sielanka skoƒczy si 1 stycznia 2008 r. Krótkoterminowe na pobyty do trzech miesi cy, jednorazowe wizy schengenowskie podro ejà z 35 do 60 euro. B dà kosztowaç niewiele mniej ni amerykaƒskie (100 dol.), wydawane na 10 lat. Na mocy porozumienia Rosji z UE ceny wiz dla obywateli Federacji majà pozostaç na dotychczasowym poziomie, tj. 35 euro. Prawdopodobnie oficjalnych informacji jeszcze brak takà samà kwot p aciç b dà obywatele Ukrainy. Nie wiadomo, czy obywatele UE b dà nadal mogli wje d aç do tego kraju bez wiz. Najwi cej, bo pe ne stawki 60 euro, zap acà Bia orusini i Polacy udajàcy si na Bia oruê. Przewidziano bezp atne wizy dla dzieci do lat szeêciu, uczniów i nauczycieli w ramach wyjazdów edukacyjnych oraz studentów i naukowców jadàcych w celach badawczych. Je- Êli te nieoficjalne informacje si potwierdzà, to ruch przygraniczny i turystyczny zamrze. Kraje Schengen nadal b dà mia y prawo do obni ki op at wizowych lub zwalniania z niej w przypadkach indywidualnych. Tak e stawki za wizy d ugoterminowe pozostajà w gestii poszczególnych krajów. Ceny wiz po wejêciu Polski do strefy b dà mia y istotny wp yw na turystyk. Kwota 30, nie mówiàc ju o 60 euro za jednorazowà wiz stanie si nieprzekraczalnà barierà dla wielu obywateli naszych i sàsiednich krajów. Warto pami taç, e w ciàgu REGIONY Szlakiem Êw. Szymona, koêcio ów i muzyki Ma opolska Organizacja Turystyczna promuje w aênie otwarty szlak Êw. Szymona. Zacz a od koncertów muzyki dawnej. 20 lipca rozpoczà si cykl koncertów muzyki dawnej w ma opolskich koêcio ach drewnianych UNESCO (w S kowej, Binarowej, w Lipnicy Murowanej i D bnie), w ramach projektu organizowanego przez MOT przy wsparciu finansowym województwa i wspó pracy parafii bioràcych udzia w przedsi wzi ciu oraz Akademii Muzycznej. Koncert inauguracyjny po àczono z otwarciem szlaku Êw. Szymona z Lipnicy Murowanej, obejmujàcego osiem obiektów oznakowanych tablicami informacyjnymi w trzech j zykach: Schengen zaszkodzi turystyce Andrzej Sierakowski: Cena wiz mo e okazaç si barierà dla odbudowy ruchu turystycznego dzieci i m odzie y Jan Korsak odby ju spotkanie na temat cen wiz i pracy naszych konsulatów w departamencie konsularnym MSZ polskim, angielskim i niemieckim. Rozpoczyna si on przy parafii pw. Âw. Leonarda. Naszym celem jest promocja istniejàcego ju, atrakcyjnego produktu, jakim jest Szlak Architektury Drewnianej. Sà na nim cztery obiekty wpisane na list UNESCO. Chcemy, aby jak najwi cej turystów zainteresowa o si ca ym szlakiem mówi Miros aw Bartyzel, specjalista ds. marketingu. 8 wrzeênia odb dzie si koncert fina owy oraz wystawa prezentujàca Szlak Architektury Drewnianej. (msz) czterech miesi cy br. àczna liczba przyjezdnych (w tym turystów) ze Wschodu wzros a o ponad 10 proc. w porównaniu z ubieg ym. JeÊli nie chcemy dopuêciç do za- amania ruchu turystycznego, wi kszego ni po wprowadzeniu przez rzàd Jerzego Buzka wymogu posiadania potwierdzanych zaproszeƒ zamiast tanich voucherów, konieczne sà dzia ania na rzecz u atwieƒ w ruchu turystycznym ze Wschodu. Zarówno w ramach przepisów Schengen, jak i na rzecz ich zmiany oraz uzyskania prawa do stosowania ulg dla naszych sàsiadów. Nie b dzie to sprawa prosta, bo kraje starej Unii nie rozumiejà znaczenia u atwieƒ we wzajemnym przekraczaniu granic mi dzy Polskà i jej wschodnimi sàsiadami. A co na to bran a? Nie wszyscy zainteresowani chcieli zabraç g os. ZwróciliÊmy si z proêbà o opinie na temat konsekwencji przewidywanej podwy ki do organów samorzàdowych oraz bran y we wschodnich i w narciarskich regionach kraju, ale w ciàgu dwu tygodni nie doczekaliêmy si odpowiedzi. O skutkach wejêcia Polski do strefy Schengen dla turystyki rozmawialiêmy natomiast z dyrektorem POIT w Moskwie Andrzejem Sierakowskim. Jego zdaniem odczujà to przede wszystkim mieszkaƒcy obwodu kaliningradzkiego, gdy za to, co otrzymywali bezp atnie, b dà musieli p aciç 35 euro i to ka dorazowo. Natomiast rosyjskie biura podró- y przyzwyczajà si wed ug niego do nowej sytuacji. Nawet odniosà z niej korzyêç, gdy organizujàc wyjazdy drogà làdowà na zachód lub po udnie Europy, nie b dà musia y uzyskiwaç wiz tranzytowych, b dà mog y wprowadzaç trasy àczone do kilku krajów itp. Jednak cena wiz mo e okazaç si barierà dla odbudowy ruchu turystycznego dzieci i m odzie y. I choç w ruchu z Federacji Rosyjskiej w ub.r. ten segment osiàgnà poziom 1,6 mln osób (dotyczy g ównie obwodu kaliningradzkiego), to w przypadku Bia orusi by o to ju ponad 3,6 mln, zaê Ukrainy ponad 5,6 mln goêci. Powag sytuacji rozumie samorzàd turystyczny. Józef Ratajski, wiceprezes PIT, zapewnia, e prezes Jan Korsak odby ju spotkanie na temat cen wiz i pracy naszych konsulatów w departamencie konsularnym MSZ. Problem cen omawiano na posiedzeniu Rady Naczelnej PIT, która powo a a zespó pod kierownictwem Ma gorzaty Chechliƒskiej, prezes firmy TRIP z Zakopanego. Do koƒca sierpnia ma on dokonaç analizy sytuacji po zapoznaniu si z opiniami samorzàdów turystycznych na Bia orusi, Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej. PIT uwa a, e paƒstwo powinno tworzyç przyjazne warunki dla turystyki. Wiceprezes wskazuje te na problem niedostosowania do potrzeb turystyki pracy polskich konsulatów na Bia orusi i Ukrainie. Ju w po owie grudnia ub.r. przesta y one, przed szczytem w okresie Nowego Roku i prawos awnego Bo ego Narodzenia, przyjmowaç wnioski wizowe. Do PIT dociera y sygna y, e konsulaty te nie wystawiajà wiz dla klientów biur podró y, lecz wy àcznie indywidualnie. Ratajski dodaje te, e PIT b dzie sprawdza, czy prawdà jest, e Bia oruê ju uzgadnia z Litwà i otwà stawki op aty za wizy ni sze ni 65 euro oraz ulgi dla mieszkaƒców strefy nadgranicznej. Polska nie powinna byç mniej konkurencyjna. Otwarte pozostajà perspektywy ruchu przygranicznego i kwestia wiz wielokrotnych. Do Schengen nie przyst puje Bu garia i Rumunia, stanà si wi c konkurencjà. Warto dodaç, e nie nale à do tego uk adu równie Wielka Brytania i Irlandia. Ekonomia lubi wyliczenia W dyskusji na temat potencjalnych strat brakuje na razie argumentów ekonomicznych przemawiajàcych za u atwieniami dla ruchu turystycznego ze wschodu. Dla PIT-u ma je dopiero przygotowaç powo any zespó. Nie zajmowaliêmy si analizowaniem konsekwencji wejêcia naszego kraju do uk adu z Schengen mówià rys. Ryszard Szokalski te w Instytucie Turystyki. Postanowi em dokonaç w asnych obliczeƒ. Za ich podstaw przyjà em wielkoêç ruchu granicznego z krajów wschodnich sàsiadów ze statystyk Stra y Granicznej, szacunki Instytutu Turystyki dotyczàce liczby turystów zawierajàcej si w liczbie osób przekraczajàcych nasze granice oraz badania IT dotyczàce pieni dzy pozostawionych w 2006 roku w Polsce przez ka dà z kategorii podró nych. Jeszcze nie wszystko stracone Rozwiàzaniem by oby wystàpienie na forum UE z inicjatywà na rzecz zniesienia wiz wjazdowych do krajów UE i Schengen dla obywateli Bia orusi, Rosji i Ukrainy. Precedens ju by. Przez wiele lat, nie marzàc jeszcze o cz onkostwie w UE, wje d aliêmy bez wiz do paƒstw Europy Zachodniej. Rosja ju o to prawo zabiega w UE. Cezary Rudziƒski Straty po wejsciu Polski do strefy Schengen W 2006 roku przyby o do nas àcznie ponad 5,6 mln goêci z Ukrainy, w tym 2,5 mln turystów, 3,9 mln w tym prawie 1,5 mln turystów z Bia orusi i ponad 1,7 mln z Federacji Rosyjskiej w tym 710 tys. turystów. àcznie z tych trzech paƒstw przyjecha o ponad 11 mln osób, w tym 4,7 mln turystów. Tylko goêcie jednodniowi, wydajàcy Êrednio wed ug szacunków Instytutu Turystyki od 65 do 118 dol. na osob zostawili u nas prawie 656 mln dol. (wynik uzyskany na podstawie kwot szacunkowych w aêciwych dla ka dego z krajów). TuryÊci natomiast prawie 497 mln dol. àcznie zostawili w Polsce ponad 1,1 mld dol. Kwota ta stanowi a ponad 16 proc. ogó u wp ywów (prawie 7,2 mld dol.) Polski z turystyki przyjazdowej w ubr. Po wprowadzeniu wy szych cen wiz te wp ywy zmalejà. Przy spadku liczby przyjazdów o po- ow, b dzie to ponad 576 mln dol., tj. ponad 1,6 mld z. Je eli za amanie si gnie 80 proc., a zdaniem Józefa Ratajskiego mo e okazaç si, przynajmniej w pierwszym roku, jeszcze wi ksze, to nasze restauracje, hotele, sklepy, muzea, Êrodki komunikacji itp. nie otrzymajà 922 mln dol., czyli blisko 2,6 mld z!

9 DESTYNACJE 9 Wesele Jagie y nagrodzone Firma turystyczna Âwiatowit z Lidy w obwodzie grodzieƒskim zosta a wyró niona Dyplomem Ministerstwa Sportu i Turystyki Bia- orusi Za wdro enie nowej animacji w turystyce w roku Z zamku do hotelu Spektakl Wesele Jagie y odgrywany na Zamku Gedymina w Lidzie zosta dostrze ony jako produkt turystyczny. W przedstawieniu biorà udzia cz onkowie lidzkich klubów rekonstrukcji wydarzeƒ historycznych Danaiv i Dies Magna oraz orkiestra Grupa Nemo mówi szef firmy Gennadij Konon. I to w miejscu, w którym rzeczywiêcie w roku 1422 odby a si uczta weselna 70-letniego wówczas króla polskiego oraz 16-letniej ruskiej ksi niczki Sofii Holszaƒskiej. Wesele jest jednà z atrakcji niedawno zrewaloryzowanego gotyckiego Zamku Gedymina w Lidzie z XIV wieku, pierwszej kamienno-ceglanej, zbudowanej na terenie Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. Szczególnym zainteresowaniem cieszy si dawny loch wi zienny z ma à ekspozycjà zabytkowych sprz tów, a turyêci ch tnie dajà si zakuwaç w dyby i w nich fotografowaç. Co dwa lata na zamku organizowane sà mi dzynarodowe turnieje rycerskie o Miecz Lidzkiego Zamku, na które przybywa po oko o 400 uczestników cz onków klubów historycznych z wielu krajów Europy oraz po par tysi cy widzów. Firma Âwiatowit jest laureatem tak e innych nagród, m.in. za najlepszà tras sp ywów szlakiem Dobiega koƒca odbudowa renesansowego zamku w Mirze na Bia orusi. Ju teraz sà tu organizowane dla turystów przedstawienia i festiwale. Za trzy lata zostanie otwarta cz Êç hotelowa. W sezonie turystycznym zamek w Mirze ma bogaty program festiwali folklorystycznych i muzycznych Zamek w Mirze to per a architektury XVI-XVII w., najdalej na wschodzie Europy po o onej tego rodzaju budowli. Jej wznoszenie rozpoczà w 1505 roku litewski magnat Iljinicz, dokoƒczy dzi ki pomocy wuja i opiekuna ks. Miko aja Radziwi a Czarnego jego wnuk Jury. Rozbudowywany zamek nale a do Radziwi ów, a od koƒca XIX w. do 1939 roku do ksià àt Swiatopo k-mirskich. Trwajàca kilka lat odbudowa ma zostaç ca kowicie zakoƒczona w 2010 roku. Ju teraz czynne jest muzeum, w którym eksponowane sà dokumenty z historii regionu i zamku, w sezonie turystycznym organizowane sà festiwale folklorystyczne R E K L A M A INFORMACJA TURYSTYCZNA MUZEUM REGIONALNE ul. J. Pi sudskiego 2A, Piƒczów tel./faks , tel i muzyczne oraz przedstawienia teatralne. Trwa adaptacja cz Êci zamku na hotel i restauracj, do u ytku oddane majà zostaç jeszcze w br. Zamek po o ony jest w starym parku, w którym znajduje si du a, równie remontowana kaplica grobowa rodu Swiatopo k-mirskich. Ca y zespó zamkowo-parkowy zrewaloryzowany zostanie do 2012 roku. Ale ju stanowi on du à atrakcj turystycznà, czemu sprzyja tak e dobre po o enie: w obwodzie grodzieƒskim, w odleg oêci zaledwie kilku kilometrów od mi dzynarodowej trasy: Warszawa BrzeÊç Miƒsk Moskwa. (cr) Udziela kompleksowej informacji turystycznej Prowadzi sprzeda przewodników, informatorów, folderów, map, pamiàtek, gad etów Oferuje us ugi przewodnickie PoÊredniczy w organizacji wycieczek po Ponidziu Wesele Jagie y to produkt turystyczny nagrodzony Za wdro enie nowej animacji w turystyce Zimowa Finlandia Szczara Niemen. Program oferowany przez bia oruskà firm wpisuje si w trasy po Grodzieƒszczyênie i Szlak Mickiewiczowski na Bia orusi. (cr) Kana Augustowski ju sp awny Na Bia orusi odnowiono XIX-wieczny zabytek techniki. Powsta a infrastruktura biwakowa, ruszy y rejsy. W adze obwodu grodzieƒskiego zapowiadajà kolejne inwestycje. Na progu letniego sezonu turystycznego 2007 oddano do u ytku zrewaloryzowanà i sp awnà na ca ej d ugoêci od granicy z Polskà do Niemna bia oruskà cz Êç Kana u Augustowskiego. Przypomnijmy, ze zbudowany w latach kana unikatowa budowla hydrotechniczna z 18 Êluzami, 21 komorami, 29 zaporami wodnymi i innymi konstrukcjami ma d ugoêç 101 km. Po II wojnie Êwiatowej 80 km pozosta o w Polsce, 21 km znalaz o si na terenie Bia orusi. Ten zaniedbany przez lata odcinek zosta odbudowany w ciàgu 2 lat. Jest na nim 5 Êluz od znajdujàcej si w pasie granicznym mi dzy RP i RB Kurzyniec, poprzez Wo kuszek, Dàbrówk, Kurkul do Niemeƒskiej. Ta ostatnia zosta a przebudowana z pierwotnej trzy na czterokomorowà, gdy zmieni si poziom wody. Spadek jej w tej Êluzie wynosi 980 cm. Nad kana em znajduje si kilka miejscowoêci, m.in. Dàbrówka, Usowo, Rynkowce, Czortek, Sonicze, Niermnowo w których powsta ju zalà ek infrastruktury: przystanie, pola biwakowe z toaletami, zadaszonymi drewnianymi sto ami i awami przy których mogà biesiadowaç nawet kilkudziesi cioosobowe grupy turystów, estrady na wyst py artystyczne itp. W przypadku wi kszych imprez a po kanale odbywajà si ju sp ywy, p ywajà statki wycieczkowe, owià w nim ryby w dkarze, kàpià si ludzie rozbijane sà du e namioty gastronomiczne. W adze mówi Michai Ka ura, szef dzia u turystyki w departamencie kultury fizycznej, sportu i turystyki w Grodnie szukajà kolejnych, równie zagranicznych inwestorów, gotowych wybudowaç na brzegach i w rejonie kana u nowe obiekty turystyczne na bardzo korzystnych warunkach. (cr) Fiƒska Izba Turystyczna organizuje w Europie cykl spotkaƒ z fiƒskimi touroperatorami. FIT zagoêci tak e w Polsce. Okazja do zapoznania si z walorami Finlandii nadarzy si we wrzeêniu w Warszawie. Podczas spotkania, które b dzie mia o charakter workshopu, b dzie mo na tak e nawiàzaç kontakty handlowe i podpisaç wst pne umowy. Pojawi si tam oko o 20 touroperatorów, których misjà jest dotarcie do polskich partnerów g ównie z ofertà zimowà, skierowanà do firm, ale te do turystów indywidualnych. Finlandia oferuje szerokie spektrum atrakcji: noclegi w hotelu lodowym, p ywanie w przer blach, wyêcigi reniferów i husky, w dkarstwo, polowania i wiele innych. Jest to kraj nie do koƒca odkryty, ale majàcy ju swoich fanów mówi Marek Lekszycki z agencji PR & Event Prozack. Finlandia promuje si w Polsce za pomocà konferencji, wysy ek informacji do firm b dàcych potencjalnymi partnerami handlowymi, kampanii w mediach. Ch ç udzia u w spotkaniu z Fiƒskà Izbà Turystycznà mo na zg aszaç do 31 sierpnia. Formularz rejestracyjny znajduje si na stronie wskie07breg. (jm) Spotkanie z Fiƒskà Izbà Turystycznà Warszawa, Teatr Sabat, 17 wrzeênia 2007 r. kalejdoskop Bezpieczeƒstwo promowane Londyƒskie lotnisko Stansted prowadzi kampani Przygotuj si do lata. Informuje ona pasa erów o obowiàzujàcych zasadach bezpieczeƒstwa. Kampania ma pomóc pasa erom zrozumieç restrykcje zanim przyb dà na lotnisko t umaczy Mark Murphy, dyrektor us ug dla klientów. Przypomina o g ównych zasadach: ka da osoba ma prawo zabraç na pok ad jednà sztuk baga u podr cznego, nadal obowiàzujà ograniczenia iloêci przewo- onych p ynów, a pasa erowie powinni przybyç na lotnisko dwie godziny przed lotem. (w ) Inkowie dro si turystom Z a wiadomoêç dla biur podró y: zwiedzanie Machu Picchu zdro eje. Zostanà te wprowadzone limity osób zwiedzajàcych zabytki. Obecnie dziennie zwiedza go 2,5 tys. turystów. Kosztuje ich to 38 dol., do czego nale y doliczyç koszt pociàgu z Cuzco (od 75 do 110 dol.) i autobusu (12 dol.). Ograniczenia zostanà wprowadzone, poniewa Machu Picchu jest dziedzictwem, które musimy przekazaç przysz ym pokoleniom powiedzia a dyrektorka Narodowego Instytutu Kultury Peru Cecilia Bakula. Jak doda a, b dà one wprowadzane stopniowo, poniewa turyêci majà ju wykupione pakiety. Odkryte na poczàtku XX w. miasto Inków od 1983 r. znajduje si na liêcie Êwiatowego dziedzictwa UNESCO. (w ) Wenezuelskie wybrze e po liftingu Zakoƒczy y si prace przy odnowie Fortu Solano, twierdzy po o onej w parku narodowym San Sebastian. Inwestycja trwa a od paêdziernika 2006 r. i poch on a 741 mln boliwarów (250 tys. euro). Jak zaznaczy Diego Castro Duno, odpowiedzialny za renowacj, dokona a si ona bez ingerencji w Êrodowisko przyrodnicze. Prace obj y g ównie poprawienie dost pnoêci fortu dla turystów: powi kszono parking, zainstalowano oêwietlenie, odnowiono schody i Êcie ki prowadzàce do obiektu. Fort po o ony jest w jednym z najatrakcyjniejszych miejsc Wenezueli w pobli u g ównego portu kraju Puerto Cabello. (w ) Singapur atrakcyjniejszy dla Brytyjczyków Liczba brytyjskich turystów odwiedzajàcych azjatyckie paƒstwo-miasto w pierwszym pó roczu 2007 r. osiàgn a rekordowy poziom 260 tys. W stosunku do analogicznego okresu roku ubieg ego oznacza to wzrost o 5 proc. Divya Panickar, dyrektor Singapore Tourism Board na Europ pó nocnà i zachodnià, podkreêla sta y wzrost przyjazdów z Wielkiej Brytanii. WÊród przyczyn tego trendu wskazuje szerokà ofert festiwali kulturalnych, egzotycznà flor i faun oraz ycie nocne. W ciàgu pierwszych szeêciu miesi cy do Singapuru przyjecha o 4,9 mln turystów (o 5,2 proc. wi cej ni rok wczeêniej). (w )

10 10 DESTYNACJE kalejdoskop Cypryjska Organizacja Turystyczna zastrajkuje Pracownicy Cypryjskiej Organizacji Turystycznej (CTO) zaplanowali na 29 sierpnia 24-godzinny strajk. Przyczynà jest odmowa ministerstwa finansów przyznania funduszy na restrukturyzacj organizacji. Dofinansowanie to wynegocjowa y zwiàzki zawodowe z poprzednim zarzàdem CTO. Ministerstwo finansów opowiada si za redukcjà etatów i jest przeciw przyj tym uzgodnieniom mówi przedstawiciel zwiàzków zawodowych Michalis Papagiorgis. Jak dodaje, obietnice pomocy ze strony ministerstwa handlu, przemys u i turystyki nie wysz y poza deklaracje. Nie mieliêmy nadziei na osiàgni cie pozytywnych rezultatów t umaczy decyzj o strajku Michalis Papagiorgis. W czasie jego trwania pracownicy CTO nie b dà obs ugiwaç turystów. Liczy na to jednak, i do koƒca sierpnia uda si znaleêç rozwiàzanie i do protestu nie dojdzie. (w ) Chilijczycy stawiajà na parki Konsolidacja parków narodowych jako oferty turystycznej by a jednym z g ównych tematów obrad XXIX kongresu ACHET (Stowarzyszenia Chilijskich Przedsi biorstw Turystycznych). Jego cz onkowie zgodzili si, i ekoturystyka stanowi szans na zwi kszenie atrakcyjnoêci Chile na Êwiatowym rynku turystycznym. Interesy bran y wymagajà jednak pogodzenia z ochronà dzikiej przyrody, co podkreêlali przedstawiciele Narodowego Przedsi biorstwa Le- Ênego (CONAF) nadzorujàcego parki narodowe. W obradach, które mia y miejsce 5-7 sierpnia, wzi li udzia równie przedstawiciele bran y turystycznej z Argentyny i Brazylii. Istniejàcy od 1946 r. ACHET skupia prywatne podmioty dzia ajàce w bran y turystycznej. (w ) Kolejny termalny park wodny na S owacji W s owackim mieêcie Galanta otworzono termalny park wodny Termal Centrum Galandia. Jego budow podzielono na trzy etapy, na razie do u ytku oddano szeêç basenów termalnych (cztery kryte o powierzchni 513 mkw. i trzy zewn trzne, z tego jeden p ywacki o d. 25 m). Temperatura wody w zbiornikach wynosi od 28 do 36 st. C. Koszt pierwszego etapu prac wyniós 200 mln koron s owackich (22 mln z ). Obiekt mo e pomie- Êciç 550 osób, dla nich przygotowano us ugi relaksacyjne m.in. sauny, solarium, punkty gastronomiczne i place zabaw dla dzieci. W kolejnych etapach powstanie kompleks hotelowy, luksusowe centrum odnowy biologicznej, pole golfowe, hale sportowe i amfiteatr z parkiem. (sch) Serce W och Pod takim w aênie has em promuje si region pó nocnych W och, w sk ad którego wchodzà Brescia, Mantova, Trento, Vicenza i najs ynniejsza z nich Werona. Wirtualna Sardynia Region Sardynii uruchomi portal internetowy dla podró ujàcych. Internauci mogà Êciàgnàç dziewi ç wyczerpujàcych, podzielonych tematycznie przewodników, dost pnych w j zyku francuskim, rosyjskim, czeskim i niemieckim. Sama strona ma dwie wersje j zykowe w oskà i francuskà. Portal obok przewodników zawiera te szczegó owe informacje dotyczàce bazy noclegowej, tras turystycznych (w tym winnych i kulinarnych) oraz ciekawostki w postaci filmów, zdj ç i muzyki z regionu. Ta strona jest bardzo wa na w promocji regionu. Publikacji ksià kowych szczegó owo opisujàcych poszczególne prowincje W och nie ma na naszym rynku. Portal zawiera bogaty spis adresów instytucji paƒstwowych i kulturalnych, który na pewno mo e W zbli ajàcych si targach World Travel Market w Londynie po raz pierwszy weêmie udzia si BoÊnia i Hercegowina. W osi wiedzà, jak Êciàgnàç do siebie turystów. Wielowiekowa kultura, liczne zabytki, doskona a kuchnia mówià same za siebie. Jednak- e eby skutecznie konkurowaç zarówno z innymi krajami, jak i innymi regionami samych W och, potrzebne sà nowe pomys y. Stàd te koncepcja pi ciu prowincji pó nocnej Italii na po àczenie si i stworzenie wspólnego produktu pod nazwà Serce W och. W tej chwili turyêci majà wybór mówi Antonio Ghini z Marketing Territoriale, organizacji zajmujàcej si promocjà regionu. Mogà skorzystaç z oferty starej, ale za to dobrze znanej, lub spróbowaç czegoê nowego, co zosta o sztucznie stworzone na potrzeby turystyki. Region s ynie m.in. z doskona- ych tras narciarskich oraz najwi kszego w pó nocnych W oszech Jeziora Garda. W 2006 r. jezioro odwiedzi y 24 mln turystów mówi Antonio Pasotti zwerony iregionu Jeziora Garda. 40 proc. z nich stanowili W osi, reszta to goêcie z pozosta ych krajów Europy, g ównie Niemcy, Anglicy, Holendrzy i Austriacy. JeÊli doda si do tego liczne atrakcje w postaci festiwali, wystaw oraz imprez sportowych, Serce W och charakteryzuje si wyjàtkowo bogatà ofertà. Polacy ch tnie wybierajà te okolice ze wzgl du na Êwietnie zagospodarowane trasy narciarskie. Prowincj Trento odwiedza oko o 50 tys. Polaków rocznie podkreêla Paola Pancher z Trento. Z tego 90 proc. turystów przyje d a zimà. Bioràc pod uwag uruchomione w czerwcu po àczenia lotnicze linii Air Italy mi dzy Warszawà a Weronà i planowane uruchomienie lotów czarterowych, wszystko wskazuje na to, e obszar ma szans staç si jednym z cz Êciej odwiedzanych przez turystów z Polski. Nasz region to serce podkreêla Antonio Ghini. W jego Êrodku znajduje si port lotniczy zdolny do obs ugi okolicznych miast. Wyjazd studyjny do Werony, W ochy, czerwca 2007 r. Karolina Grzeliƒska Romantyczna Werona àczy si y z sàsiedzkimi miastami. To sposób na przyciàni cie jeszcze wi kszej liczby turystów byç przydatny turystom wybierajàcym si w region Sardynii mówi Agata Rybkiewicz z Narodowej Agencji Turystyki W oskiej. (sch) Sardynia uruchomi a portal internetowy, którego celem jest promocja wyspy Kraj zaprezentuje si w dniach listopada br. W ten sposób chce ostatecznie zerwaç z wizerunkiem kraju zniszczonego wojnà. Organizacja Turystyczna BoÊni i Hercegowiny (B&H Tourism Association) przeprowadzi a w ostatnim czasie badania wêród 56 touroperatorów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady, które ujawni y m.in., e wielu z nich do tej pory ma wàtpliwoêci co do bezpieczeƒstwa podró- owania po BoÊni i Hercegowinie. Fiona Jeffery, dyrektor WTM przyzna a, e udzia by ej republiki Jugos awii w targach to doskona y sposób na zaprezentowanie kraju, jako nowego i ekscytujàcego kierunku i zaistnienie na mapie Êwiatowej turystyki. Kraj chce zaprezentowaç si jako nie odkryta tajemnica Europy i producent znakomitych win. Bo- Ênia i Hercegowina w promocji stawia przede wszystkim na walory przyrodnicze (np. Kanion Tara, drugi co do wielkoêci po Wielkim Kanionie w USA), atrakcje kulturalne (np. Festiwal Filmów w Sarajewie) oraz historyczne. Jak podkreêla Arna Ugljen-Kopic z Organizacji Turystycznej BoÊni To trzeci rok wzrostu. JeÊli takie tempo si utrzyma, w latach wzrost wyniesie àcznie 24 proc. mówi Stavros Andreadis, prezes Stowarzyszenia Greckich Przedsi biorstw Turystycznych. Potencja jest ogromny dodaje. W zesz ym roku Grecj odwiedzi o 16 mln turystów. Wydali 12 mld euro. Przemys turystyczny dostarcza 18 proc. PKB, zatrudnia jednà szóstà pracujàcych. Wzrost jest zas ugà pozytywnego obrazu kraju stworzonego dzi ki igrzyskom olimpijskim w 2004 r. i postrzeganie go jako wolnego od zagro enia terrorystycznego. (w ) BoÊnia i Hercegowina pierwszy raz na WTM Atrakcyjna Grecja Liczba turystów przybywajàcych do Grecji zwi kszy a si o 5,95 proc. w ciàgu pierwszego pó rocza i Hercegowiny, na Êwiecie jest tylko kilka miejsc, gdzie sàsiadujà ze sobà koêcio y katolickie, meczety i synagogi. Jednym z nich jest w a- Ênie Sarajewo. BoÊnia i Hercegowina chce w ciàgu najbli szych 10 lat utrzymywaç roczny 5-proc. wzrost w sektorze turystyki. World Tourism and Travel Council (WTTC) przewiduje, e w 2007 r. dochody z przemys u turystycznego w BoÊni i Hercegowinie wyniosà 1776,5 mln dol. B dzie to stanowi o 11,7 proc. Do koƒca br. w turystyce b dzie pracowa o 9,5 proc. wszystkich zatrudnionych w kraju. (kg) W zesz ym roku Grecj odwiedzi o 16 mln turystów BoÊnia i Hercegowina to bezpieczny kraj

11 BADANIA 11 Przemys turystyczny w nowej UE Rozszerzona Unia Europejska to wi cej atrakcji turystycznych na terenie Wspólnoty, to równie znacznie wi ksza liczba przedsi biorstw turystycznych, które dzia ajà na wspólnym rynku. Problematyka sektora turystycznego od dnia powi kszenia Unii Europejskiej o nowe kraje by a omawiana przez Komisj Europejskà dwukrotnie. Pierwszy raport ukaza si trzy lata temu, kolejny na poczàtku 2007 r. i obejmuje dane do 2004 r. w àcznie. Porównanie struktury przedsi biorstw turystycznych starych i nowych cz onków UE pokazuje, e sà one w du ym stopniu do siebie podobne. We wszystkich krajach dominujà firmy reprezentuje sektor gastronomiczno-hotelarski (HORECA) stanowià one a 95 proc., przy niewiele ponad 4-proc. udziale organizatorów turystyki (3,5 proc. w starych paƒstwach cz onkowskich i 7,9 proc. wnowych). STRUKTURA PRZEDSI BIORSTW 4proc PRZEDSI BIORSTW BRAN Y TURYSTYCZ- NEJ STANOWIÑ ORGA- NIZATORZY TURYSTYKI cz onkowie UE). Przedstawiciele gastronomii majà obroty odpowiednio na poziomie: 50 proc. i 53 proc. WÊród 150 najwi kszych w Europie touroperatorów przedsi biorstwa z nowych krajów cz onkowskich zajmujà miejsca poni ej 113. pozycji. Stàd te nie mo na si dziwiç, e 80 proc. obrotów wszystkich organizatorów turystyki pochodzi z takich krajów, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, W ochy i Hiszpania. WÊród wymienionych krajów prym wiedzie Wielka Brytania, której udzia w ca oêciowych obrotach omawianego sektora wynosi 42 proc. Jednak e kiedy liczb agentów i touroperatorów policzy si w odniesieniu do mieszkaƒców, okazuje si, e Przedsi biorstwa turystyczne w krajach UE (z podzia em na starych i nowych cz onków) Liczba firm w 2003 roku eu 27 eu 15 eu 12 Hotele i inne Restauracje, bary, catering Agencje turystyczne i touroperatorzy razem EU-27 kraje cz onkowskie Unii Europejskiej. EU-15 kraje cz onkowskie UE przed 1 maja 2004 r. EU-12 kraje, które przystàpi y do UE po 1 maja 2004 r. Wielka Brytania wypracowuje 42 proc. obrotów wszystkich europejskich touroperatorów. w takim zestawieniu wygrywajà nowi cz onkowie UE. W krajach, które wstàpi y do Wspólnoty w 2004 r. i póêniej na 100 tys. mieszkaƒców przypada 17 tys. przedsi biorstw, w pozosta ych krajach 13 tys. Du- a liczba organizatorów turystyki przypadajàca na mieszkaƒców poszczególnych krajów unijnych nie przek ada si na ich obroty. Dla przyk adu nowi cz onkowie UE, z najwi kszà liczbà przedsi biorstw, wykazujà obroty na poziomie 3,2 proc. Tymczasem pi ç krajów (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, W ochy i Hiszpania), gdzie zag szczenie przedsi biorstw z sektora turystyki jest najmniejsze, wykazujà obroty na poziomie prawie 79 proc. Tego rodzaju rozbie noêci pomi dzy organizatorami turystyki i ich obrotami wskazujà na potrzeb przeprowadzenie gruntownych zmian. Du e zag szczenie tego rodzaju przedsi biorstw powoduje wspó zawodnictwo cenowe. Touroperatorzy z nowych krajów cz onkowskich zapoczàtkowali walk o wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki w odniesieniu do cen us ug. Jest to spowodowane przede wszystkim ni szymi dochodami wi kszoêci ich klientów. Oprócz wspominanego wspó zawodnictwa cenowego, touroperatorzy ze starych krajów cz onkowskich skutecznie wkroczyli na rynki nowych cz onków Wspólnoty. Niektórzy z nich w takich krajach, jak Polska, S owenia i W gry, dwukrotnie zwi kszyli swój obrót. Zmiany, jakie zachodzà w sektorze organizatorów turystyki, majà doprowadziç do koncentracji przedsi biorstw, co przyczyni si do zmniejszenia liczby niezale nych agentów. Bardzo cz sto znikanie kolejnych agentów z rynku unijnego przypisuje si wzrostowi znaczenia internetowych touroperatorów. Jednak zmieniajà si nie tylko zwyczaje klientów, którzy coraz cz Êciej wolà dokonywaç rezerwacji online. Internet daje tradycyjnym touroperatorom mo liwoêç wzmocnienia ich dzia alnoêci i konkurencyjnoêci. Intensyfikacja wspó zawodnictwa wêród touroperatorów nie jest nap dzana wy àcznie przez same przedsi biorstwa. Swój znaczny wp yw na nie majà równie sektory hotelarski oraz lotniczy. Karolina Grzeliƒska Tekst opracowano na podstawie raportu Europejski przemys turystyczny w rozszerzonej Wspólnocie. Braki kryjà w sobie potencja i mo liwoêci przygotowanego przez Dyrekcj Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsi biorstw, styczeƒ 2007 r. W ca ej Unii znacznà wi kszoêç (99 proc.) stanowià firmy zatrudniajàce od 1 do 249 pracowników, z czego najwi cej jest ma ych przedsi biorstw (1-9 zatrudnionych). W paƒstwach dawnej 15 ich udzia wynosi 92 proc., natomiast wêród nowych cz onków 94 proc. Sektor gastronomiczny zajmuje tu dominujàcà pozycj, przy niewielkim udziale firm hotelarskich i organizatorów turystyki. Udzia w rynku przek ada si na obroty wspomnianych przedsi biorstw, które dla agentów i touroperatorów wynoszà: 28 proc. (starzy cz onkowie UE) i 19 proc. (nowi Liczba agentów i touroperatorów przypadajàcych na 100 tys. mieszkaƒców i udzia w obrotach, z podzia em na kraje eu-15 liczba na udzia eu-12 liczba na udzia 100 tys. mieszkaƒców w obrotach % * 100 tys. mieszkaƒców w obrotach % *Szwecja Cypr Luksemburg Republika Czeska Austria S owenia Hiszpania Estonia W ochy W gry Finlandia Bu garia Holandia Polska Belgia otwa Wielka Brytania Litwa Niemcy Rumunia Portugalia S owacja Dania Francja W badaniach nie uwzgl dniono Grecji, Irlandii, Malty. Obroty podano jako udzia ca kowitych obrotów w prezentowanych krajach. EU-15 kraje cz onkowskie UE przed 1 maja 2004 r. EU-12 kraje, które przystàpi y do UE po 1 maja 2004 r. Majowe podró e Polaków Jak pokaza y badania Instytutu Turystyki, w 2007 roku Polacy w wieku 15 i wi cej lat podró owali wi cej ni jeszcze rok wczeêniej. Liczba podró nych by a w tym roku o ponad 40 proc. wi ksza. Wyniki badaƒ Instytutu Turystyki pokaza y, e zanotowano wi kszy wzrost uczestnictwa w podró ach d ugookresowych, trwajàcych co najmniej pi ç dni, ni w krótkookresowych. W przypadku wyjazdów zagranicznych wzrost dotyczy wy àcznie podró y d ugookresowych. W maju 2007 r. Polacy wzi li udzia w 3,75 mln krajowych podró y turystycznych podajà szacunkowe dane Instytutu Turystyki. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg ego jest to wzrost a o 30 proc. W majowych podró ach wzi o udzia wi cej Cele krajowych wyjazdów d ugookresowych w maju 2006 roku. Razem: 1,0 mln S u bowe 17% Odwiedziny u krewnych i znajomych 35% osób ni rok wczeêniej, przy jednoczesnym spadku Êredniej d ugoêci pobytu w przypadku podró y krajowych. Rok 2007 przyniós równie zmiany w celach wyjazdów. Zwi kszy a si liczba wyjazdów typowo turystycznych, kosztem wyjazdów do rodziny lub znajomych. Tych pierwszych by o a 1,4 mln w porównaniu z milionem w roku ubieg ym. W maju tego roku za granic wyjecha o 4,3 mln Polaków, co jest wynikiem lepszym o 16,9 proc. w porównaniu do maja Wiàza o si to ze zwi kszeniem ruchu na lotniskach. Jednak ogólna liczba Inne 9% Turystycznowypoczynkowe 39% èród o: badania Instytutu Turystyki S u bowe 14% Odwiedziny u krewnych i znajomych 21% podró y turystycznych pozosta a bez zmian i podobnie jak w 2006 Cele krajowych wyjazdów d ugookresowych w maju 2007 roku. Razem: 1,6 mln Inne 21% Turystycznowypoczynkowe 44% èród o: badania Instytutu Turystyki roku wynios a 0,6 mln. (w )

12 12 PREZENTACJA Rada Krajowa Izb Turystyki Prezydium RKIT: Przewodniczàcy: Aleksander Giertler Wiceprzewodniczàcy: Zbigniew G àbiƒski Wiceprzewodniczàcy: Jerzy Kosiƒski Wiceprzewodniczàcy: Andrzej Szymaƒski Rada Krajowa Izb Turystyki Sekretariat Rady: Warszawska Izba Turystyki Warszawa, ul. Kredytowa 3 lok. 408 tel./faks (022) Przewodniczàcy: Aleksander Giertler Prowadzimy przez ca y czas prace organiczne i uczestniczymy we wszystkich dzia aniach majàcych wp yw na funkcjonowanie turystyki. BraliÊmy udzia w obronie POT oraz byliêmy w zespole ds. nowelizacji Ustawy o us ugach turystycznych przy Departamencie Turystyki. JesteÊmy proszeni o konsultacje ró nych projektów nowelizacji ustaw, np. pos a T. Lenza. Rada Krajowa Izb Turystyki cz sto obejmuje patronat nad inicjatywami majàcymi na celu promocj regionów, np. konferencjà gospodarczà Polska-Portugalia maj 2007 Lizbona, Turystyka Wspólna Sprawa oraz nad Ogólnopolskim Zjazdem Krystyn Zakopane 2007, który cieszy si du ym rozg osem medialnym. Beskidzka Izba Turystyki Bielsko-Bia a ul. Sixta 5 tel. / faks (033) , Prezes: Krzysztof Mrowiec Przez ostatni rok BIT bra udzia w wielu inicjatywach na rzecz bran- y turystycznej. W listopadzie 2006 r. zorganizowaliêmy, Krzysztof Mrowiec w porozumieniu ze Styryjskà Organizacjà Turystycznà z Austrii, wyjazd studyjny do regionu styryjskiego oraz do Thermalandii w po udniowo-wschodniej Austrii. Prezes izby wraz z wiceprezesem uczestniczà systematycznie w pracach Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, brali udzia w spotkaniach konsultacyjnych z organizacjami samorzàdu gospodarczego, urz dami i instytucjami centralnymi i regionalnymi. Szczycimy si dobrà wspó pracà z innymi Izbami Turystycznymi, czynnie wspó pracujemy ze Âlàskà Izbà Turystyki. DolnoÊlàska Izba Turystyki Wroc aw ul. Âwidnicka 39 oficyna I pi tro lok. 1 tel./faks (071) Prezes: Marek Ciechanowski Marek Ciechanowski Nasza praca przez ostatnie pó roku skupia a si wokó wydania nowego informatora DolnoÊlàskiej Izby Turystyki. Zorganizowali- Êmy zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wa na jest dla nas wspó praca z urz dem marsza kowskim, z którym prowadzimy rozmowy w sprawie kontroli przewoêników autokarowych. Popieramy oraz ch tnie bierzemy udzia w projektach DolnoÊlàskiej Organizacji Turystycznej, wspólnie planujemy zorganizowanie we Wroc awiu kiermaszu ofert turystycznych powiàzanego z promocjà regionu. Bierzemy równie udzia w komisjach egzaminacyjnych na pilotów wycieczek. Powo aliêmy komitet z okazji jubileuszu 15-lecia Izby. Zarzàd DIT interweniowa do w adz centralnych o zmian przepisów ustawy mówiàcej o rozliczeniu imprez turystycznych. Forum Turystyki Regionów Szczecin ul. 3 Maja 1 tel./ faks (091) Prezes: Marek Migdal Marek Migdal W ciàgu ostatniego pó rocza byliêmy inicjatorami wielu przedsi wzi ç i projektów, m.in. ukoƒczyliêmy projekt Pomerania- -Tour. Wspó praca i prezentacje potencja u turystycznego miast i gmin z Euroregionu Pomerania. W ramach tego projektu zorganizowano prezentacje turystyczne w formie stoisk targowych na turystycznym Pikniku nad Odrà, warsztaty bran owe, study-press. WydaliÊmy te katalog Euroregionalne projekty turystyczne wspierane ze Êrodków UE i ich realizatorzy. Obecnie jesteêmy w trakcie realizacji programu Regionalny System Doradztwa i Szkoleƒ Kadr Turystycznych, w ramach którego powstanie koncepcja programowa i organizacyjna utworzenia Regionalnego Systemu Doradztwa i Szkoleƒ Kadr Turystycznych dla województwa zachodniopomorskiego. Przeszkolona zostanie równie grupa wyk adowców i trenerów majàcych w planach zajmowaç si szkoleniem kadr dla potrzeb bran y turystycznej. Âlàska Izba Turystyki Katowice ul. Mariacka 1 tel./ faks (032) Prezes: Krystyna Papiernik Du ym osiàgni ciem Âlàskiej Izby Turystyki jest podpisanie porozumienia z Izbà Pielgrzymkowà. Takie dzia ania Krystyna Papiernik majà na celu integracj bran y. Organizujemy szkolenia i kursy na pilotów wycieczek. W niedalekiej przysz oêci planujemy zintegrowaç Âlàskà Izb Turystyki z Nowosàdeckà Izbà Turystyki. JesteÊmy równie organizatorami study tourów, wspólnie z Beskidzkà Izbà Turystyki i Austriackà Organizacjà Turystycznà zorganizowaliêmy wyjazd studyjny do Austrii. Wspó pracujemy te z Czech Tourism, przygotowujàc wyjazdy po Polsce i Czechach. Izba Turystyki Ziemi ódzkiej ódê ul. Wigury 12a tel./ faks (042) Prezes: Ma gorzata Mastalerz Ma gorzata Mastalerz Od dwóch lat prowadzimy walk z tzw. szarà strefà, na terenie naszego miasta i regionu. W akcje zaanga owane sà w adze, urzàd marsza kowski, wspó pracujemy równie z policjà. Organizujemy tak e szkolenia dla bran y w celu podniesienia kwalifikacji pracowników biur podró y, prowadzimy m.in. kursy j zykowe, które cieszà si du ym zainteresowaniem. Bierzmy udzia w projekcie Turystyka wspólna sprawa. Krakowska Izba Turystyki Kraków ul. Bracka 15 tel. (012) , tel./ faks (012) Prezes: Marek BabuÊka Wspólnie z urz dem marsza kowskim organizujemy akcje promocyjne na rzecz Krakowa, który zdobywa wysokie Marek BabuÊka miejsca w rankingach miasta atrakcyjnego turystycznie dla obcokrajowców. Publikujemy obcoj zyczne materia y informacyjne, pras itp. Tworzymy study toury oraz jesteêmy organizatorem konkursu Odys, w którym nagradzane sà biura i organizacje turystyczne majàce wp yw na rozwój turystyki w województwie. Przy pomocy takiej imprezy podwy szamy standardy turystyki w Ma opolsce. Nowosàdecka Izba Turystyczna Nowy Sàcz ul. Rynek 19 tel./ faks (018) Prezes: Aleksander Giertler Aleksander Giertler: Do osiàgni ç Nowosàdeckiej Izby Turystycznej nale y uruchomienie Regionalnego OÊrodka Szkolenia Kadr dla Turystyki. Przeprowadzono tam dwa szkolenia. Przygotowana zosta a umowa z Powiatowym Urz dem Pracy w Nowym Sàczu. Po raz piàty zorganizowaliêmy seminarium Turystyka a biznes, partnerstwo publiczno-prywatne w krajach Europy Ârodkowowschodniej na XVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. JesteÊmy twórcami ju ósmej edycji konkursu Sàdecki Laur Turystyczny Podpisali- Êmy umow dotyczàcà organizacji studiów podyplomowych w Wy szej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sàczu. Mo emy równie poszczyciç si przyj ciem w tym roku czterech nowych cz onków. Wielkopolska Izba Turystyczna Poznaƒ ul. Fredry 7 lok. 9 tel./faks (061) Prezydent: W odzimierz Kolat W lutym tego roku Wielkopolska Izba Turystyczna przy udziale bardzo wielu zacnych goêci Êwi towa a W odzimierz Kolat swoje 15-lecie. ZintensyfikowaliÊmy wspó prac z Poznaƒskà Lokalnà Organizacjà Turystycznà (LOT) oraz z Wielkopolskà Organizacjà Turystycznà (ROT), co zaowocowa o zorganizowaniem Pierwszych Warsztatów Turystyki Przyjazdowej. Odby y si one w oêrodku LeÊna Polana w Âlesinie. WIT jest Partnerem projektu Turystyka wspólna sprawa. Dzia alnoêç naszej izby zosta a dostrze ona przez w adze województwa wielkopolskiego WIT decyzjà wojewody wielkopolskiego zosta a powo ana w sk ad Sta ej Konferencji Wspó pracy w województwie wielkopolskim. Obecnie pracujemy nad II Spotkaniem cz onków Izb turystycznych w Licheniu, które odb dzie si w sierpniu. Zachodniopomorska Izba Turystyki Szczecin ul. Czackiego 3a pok. 45 tel./ faks (091) Prezes: Zbigniew G àbiƒski: Do naszych ostatnich sukcesów nale y zorganizowanie akcji Bezpieczny autokar. W przeprowadzeniu jej pomaga a nam policja, stacja diagnostyczna oraz urzàd marsza kowski. Na zakoƒczenie rozdaliêmy certyfikaty przewoênikom, którzy poddali si dobrowolnej kontroli pojazdów i oczywiêcie przeszli jà pomyêlnie. OpracowaliÊmy przebieg autokarowych tras turystycznych na terenie Szczecina oraz wyznaczyli- Êmy miejsca parkingowe dla autokarów. ZorganizowaliÊmy równie konferencj prasowà z udzia em marsza ka województwa zachodniopomorskiego w sprawie kontroli uprawnieƒ pilotów i przewoêników turystycznych. Regionalna Izba Turystyki w Lublinie Regionalna Izba Gospodarcza Lublin ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 72 tel./ faks (081) , Prezes: Lucjan Bukryj Praca Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie zwiàzana jest z promocjà regionu. Jeste- Êmy autorami Lucjan Bukryj folderów i materia ów informacyjnych przeznaczonych dla turystów. Nasi cz onkowie biorà udzia w inicjatywach Lokalnej Organizacji Turystycznej, m.in. w projekcie Turystyka wspólna sprawa. Praca RIT w Lublinie ma charakter opiniotwórczy, myêl tu o udziale w konsultacjach nad poprawkami do Ustawy o us ugach turystycznych. JesteÊmy te partnerami Lokalnej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej, z którymi organizujemy projekty na rzecz promocji regionu. Te wszystkie dzia- ania uwa am za najwi ksze osiàgni cia Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie. Warszawska Izba Turystyki Warszawa ul. Kredytowa 3 lok. 408 tel./faks (022) Prezes: Andrzej Szymaƒski W ostatnim pó roczu wzi liêmy udzia w wielu wa nych przedsi wzi ciach. W àczyliêmy si do inicjatywy Towarzystwa Przyjació Warszawy, której celem jest opracowanie i wykreowanie nowoczesnych tras zwiedzania stolicy ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb turystów polskich przyje d ajàcych na jeden dzieƒ oraz turystów zagranicznych odwiedzajàcych miasto. Izba równie przy àczy a si do inicjatywy radnych z Rady Miasta Sto- ecznego Warszawy, która po powo- aniu 5 lipca 2007 r. Komisji Turystyki podj a dzia ania dotyczàce zebrania opinii o mo liwoêciach promowania miasta i województwa. Doceniamy te wieloletnià dzia alnoêç firm turystycznych zrzeszonych w izbie, tych które podnoszà poziom us ug i spe niajà wymogi przepisów Ustawy o us ugach turystycznych, w tym zwiàzanych z ochronà interesów klienta. Uhonorowaniem naszych cz onków by o wr czenie przez Ministra Gospodarki odznak Za Zas ugi dla Turystyki.

13 TARGI 13 W Stuttgarcie powstaje nowe centrum targowe Inwestycja, która powstaje w samym centrum stolicy landu Badenii Wirtembergii, zostanie oddana do u ytku we wrzeêniu 2007 r. Ju teraz znany jest program imprez na najbli szy rok. W Stuttgarcie powstaje najnowoczeêniejsze w Europie centrum targowo-konferencyjne Neue Messe Stuttgart. Budynek ma 105 tys. mkw. powierzchni wystawowej i pomieszczenia dla 9200 goêci kongresowych. Roland Bleinroth, dyrektor zarzàdzajàcy targów, chwali dobry dojazd z lotniska i z autostrady. Atutem targów jest sàsiedztwo stacji kolejowej. W aênie na terenie Neue Messe Stuttgart odb dzie si 40. edycja najwi kszych w regionie konsumenckich i bran owych targów turystycznych CMT (styczeƒ 2008). W 2006 r. wzi o w nich udzia 1417 wystawców i goêci. Dotychczas wszystkie imprezy goêci y na starych terenach na wzgórzu Killesberg. Od paêdziernika ca y program zostanie przeniesiony do nowego obiektu mówi Krzysztof KaraÊ, dyrektor Oficjalnego Przedstawicielstwa Targów Hamburskich i Stuttgarckich w Polsce. Za organizacje polskiego stoiska odpowiedzialna jest komórka POT w Berlinie. G ównymi adresatami targów sà Niemcy i Szwajcarzy. Organizatorzy planujà kampani reklamowà w telewizji, prasie, radiu i na noênikach reklamy zewn trznej. Rozwa amy przybycie na przysz oroczne targi CMT. Promocja na rynku niemieckim jest bardzo wa na, a CMT pozwala pozyskaç nowych klientów. Odwiedzajàcy polskie stoisko szukali informacji o Polsce i pytali o nasze us ugi. Targi w Stuttgarcie ró ni od ITB to, e pojawiajà si tam ludzie szukajàcy nowych ofert, zaê w Berlinie cz sto spotyka si osoby ju podró- ujàce do Polski mówi uczestnik CMT w 2007 r. Daniel Nogaj z Zespo u Uzdrowisk K odzkich SA. Jego zdaniem polska obecnoêç na CMT wymaga wsparcia ze strony paƒstwa. Ze wzgl du na wysoki koszt uczestnictwa POT powinien wygospodarowaç dodatkowe fundusze, dzi ki którym mog oby pojawiç si w Stuttgarcie wi cej firm z Polski. Przyk adem mogà byç bardzo aktywni Czesi dodaje Daniel Nogaj. (sch) Najwi ksze w regionie targi turystyczne CMT (styczeƒ 2008 r.) odb dà si ju w nowej lokalizacji na terenie Neue Messe Azjatycki gigant CITM to najwi ksze profesjonalne targi turystyczne w Azji, odbywajàce si ka dego roku na zmian w Szanghaju i Kunming. Impreza przyciàga wystawców i odwiedzajàcych z ca ego Êwiata. Tegoroczna edycja CITM odb dzie si w Kunming w dniach 1-5 listopada. Na powierzchni 50 tys. m2 zaprezentujà si wystawcy ze wszystkich sektorów przemys u turystycznego, od chiƒskich i zagranicznych touroperatorów i agencji poprzez hotele, linie lotnicze, a po ró norodne organizacje zwiàzane z bran- à turystycznà. Polska zaprezentuje si na wspólnym stoisku z W grami, Czechami i S owacjà. Stoisko b dzie mia o powierzchni 100 mkw., wszystkich wystawców b dzie oko o 25, w tym 5 do 6 z Polski. Wed ug szacunków Âwiatowej Organizacji Turystyki do 2020 r. liczba podró ujàcych po Êwiecie turystów przekroczy 100 mln, a Kraj Z otego Smoka zajmie IV miejsce wêród krajów wysy ajàcych i stanie si pierwszà destynacjà turystycznà na Êwiecie. Chiƒczycy zacz li wyje d aç w celach turystycznych w 1997 r., a ich ulubione kierunki to Tajlandia, Singapur, Malezja i Filipiny oraz Hong Kong i Macao. SpoÊród krajów europejskich najwi kszà popularnoêcià cieszà si Francja, W ochy i Niemcy. Polska odgrywa w tych podró ach rol jednego z punktów na trasie wycieczki objazdowej po krajach Europy Zachodniej. Turysta chiƒski przyje d a do Polski na 3-4 dni, a najbardziej interesujà go produkty turystyki kulturowej: miasta, obiekty UNESCO, zamki i pa ace. Jednym z najcz Êciej zadawanych pytaƒ jest kwestia wiz. Chiƒscy touroperatorzy nie sà zorientowani, e oprócz indywidualnych wiz turystycznych mo na tak e aplikowaç o wizy dla wyjazdów grupowych mówi Barbara Tutak z POT, odpowiedzialna za targi CITM. Wystawcom na pewno nie zabraknie okazji do spotkaƒ z wieloma osobistoêciami z kr gów bran owych i do nawiàzania obiecujàcych kontaktów, a tak e do promocji swojej oferty. W ramach targów b dà si odbywaç sympozja i wyk ady na temat ostatnich trendów w rozwoju Êwiatowej turystyki. WiadomoÊci Turystyczne przygotowa y na CITM specjalne wydanie w j zyku chiƒskim, zawierajàce opisy najwa niejszych polskich atrakcji turystycznych oraz praktyczne informacje dla turystów. (jm) China International Travel Fair CITM Kunming, r. Japoƒczyk tradycjonalista Japoƒscy turyêci sà znani z tego, e podró ujà du o i wsz dzie, wydajàc na to niema e pieniàdze. Dlatego targi JATA w Tokio, które odb dà si w po owie wrzeênia, sà dobrà okazjà, by polskie biura podró y zawalczy y o japoƒski potencja. Przeci tny turysta japoƒski podczas jednego wyjazdu wydaje ok dol. W zwiàzku z tym ma wysokie wymagania co do standardu us ug turystycznych i bezpieczeƒstwa. Wed ug badaƒ Japan Travel Bureau Fundation podró e zagraniczne podejmuje ok. 17 mln Japoƒczyków, z czego ok. 60 proc. odbywa jednà podró zagranicznà w roku, a ok. 26 proc. dwie. Liczba podró- ujàcych wzrasta o 80 proc. w czasie Êwi ta Golden Week. Ulubione destynacje to Hawaje i wyspa Guan La Pologne w pigu ce Dowodem tego mo e byç najnowszy przewodnik po Polsce wydany przez oficyn Hachette. Pologne. Cracovie, Varsovie, Gdansk Hachette Tourisme ukaza si w znanej serii Les Guides Evasion. Jak sugeruje tytu, pokaêny (260 stron to nie byle co) tomik poêwi cono modnym weekendowym trasom po (oko o 60 proc. podró y), Korea, Hongkong, Tajlandia, Singapur i Tajwan. SpoÊród krajów europejskich odwiedzane sà Francja (16 proc.), W ochy i Wielka Brytania. Zainteresowanie Japoƒczyków Polskà utrzymuje si na mniej wi cej tym samym poziomie, nie jest zbyt du e. Tamtejsi turyêci kojarzà Polsk jako kraj Europy Ârodkowej, nieró niàcy si od takich paƒstw jak Czechy i W gry. JeÊli chodzi o ich preferencje turystyczne, pierwszy wybór padnie na Europ Zachodnià, w szczególnoêci Co wie przeci tny Francuz o Polsce? Kraj nad Wis à kojarzy mu si z Lechem Wa sà, Napoleonem i wódkà. Jednak wraz z wej- Êciem naszego kraju do Unii Europejskiej i pojawieniem si przystojnego hydraulika wzros o zainteresowanie wakacjami w Polsce. najbardziej znanych we Francji polskich miastach. Przewodnik zawiera jak przysta o na tego typu wydawnictwo bogato ilustrowane opisy zabytków, propozycje tras (obejmujàce nie tylko same miasta, ale te najciekawsze miejsca w regionie), porady praktyczne, informacje o przepisach i specyfice podró y po Polsce oraz adresy pomocnych stron internetowych. Praktyczne informacje uzupe nia 250 adresów kwater, wybranych restauracji i atrakcji kulturalnych. Jednak znacznie ciekawsza i bardziej przydatna ni cz Êç przewodnikowa jest tzw. Magazyn, czyli kompendium wiedzy o Polsce w pigu ce. Podczas gdy w wielu popularnych bedekerach turysta mo e znaleêç jedynie spis turystycznych atrakcji i ciekawych miejsc, Pologne. Cracovie, Varsovie, Gdansk przybli a nieznajàcym polskich realiów ani dziejowych zawi oêci Francuzom naszà Japoƒscy turyêci kojarzà Polsk przede wszystkim z Fryderykiem Chopinem. Zaplanowana z rozmachem promocja mo e ten stan zmieniç histori, obecnà sytuacj politycznà i spo ecznà (autorki nie uciekajà m.in. od aktualnych i delikatnych tematów, jak sytuacja kobiet w Polsce), opisuje narodowe tradycje i kultur. Obszerne rozdzia y poêwi cono cieszàcemu si dobrà opinià nad Sekwanà kinu i muzyce. Nie zapomniano nawet o spisach najbardziej reprezentatywnych lub najciekawszych filmów, ksià ek i p yt. Niema a w tym zas uga autorek. Catherine Zerdoun dobrze zna kultur i realia Êrodkowej i wschodniej Europy (wyda a m.in. przewodniki po Moskwie Pary, Londyn oraz Rzym. Dopiero póêniej wybiorà Polsk i sp dzà tu najwy ej kilka dni mówi Krystyna Flis z PBP Orbis, które w tym roku po raz pierwszy zaprezentuje swojà ofert na JATA. Japoƒczycy sà przywiàzani do tradycyjnych wyborów, majà z góry przewidziany program podró y do Polski, którà kojarzà zazwyczaj z Chopinem, Marià Sk odowskà- -Curie, Krakowem, OÊwi cimiem lub Wieliczkà. Bazujà tylko na tym, co promuje POT albo ambasada. Sà przywiàzani do tradycji i z regu y chcà zaliczyç standardy. eby zwróciç ich uwag na nowe produkty turystyczne, potrzeba zmasowanej inicjatywy dodaje Flis. Jej zdaniem rynek japoƒski jest przysz oêciowy. Du a odleg oêç i odmiennoêç kulturowa po àczone z zasobnoêcià portfela sprawiajà, e biura podró y sà i b dà potrzebnym poêrednikiem. (jm) WiadomoÊci Turystyczne przygotowujà na targi JATA specjalne wydanie promujàce najwa niejsze produkty turystyczne naszego kraju. Targi JATA, Japonia, Tokio, wrzeênia 2007 r. i Sankt-Petersburgu). Podobnie Anna Nowak-Rivi re nie pos uguje si wy àcznie wiedzà przewodnikowà, lecz jako zapalona podró niczka, dziennikarka i kulturoznawca przelewa na papier w asne doêwiadczenia. Du à rol odegra- o wsparcie paryskiego oêrodka POT, który bra udzia w przygotowywaniu bedekera. Efektem tej francusko-polskiej wspó pracy jest przyst pny, a zarazem fachowy przewodnik, który nie tylko u atwi ycie Francuzowi sp dzajàcemu weekend w Krakowie, ale te pomo e mu zrozumieç Polsk i Polaków. (mar)

14 14 MARKETING Targi z pomys em Udzia w targach, to jeden z najefektywniejszych sposobów komunikowania si z klientami i kontrahentami. Aby w pe ni wykorzystaç mo liwoêci takiej imprezy nale y si do niej solidnie przygotowaç. Klient powinien byç zauwa ony najpóêniej w ciàgu minuty Kluczowym elementem sukcesu jest zaprojektowanie stoiska. Stoisko jest wa nym elementem marketingu targowego, wizytówkà firmy. Ale nie rezydencjà. WielkoÊç, rodzaj, po o enie, architektura, program ekspozycji, tak e jej praca i organizacja muszà ilustrowaç cele wystawcy uwa a Alojzy Kuca z Polskiej Izby Przemys u Targowego. Podstawowe grupy celów dotyczà: wzrostu sprzeda y, kontaktów z klientami, badania rynku, tworzenia marki, dystrybucji i reklamy oraz promocji i PR. Wystawca powinien si zdecydowaç, które z nich chce osiàgnàç najpierw. Stoisko musi mieç jasnà struktur, a jego projekt (najhlepiej powierzony specjalistom) odzwierciedlaç to samoêç firmy. CzynnoÊci przygotowawcze Na poczàtku nale y pozyskaç plan hal wystawowych lub informatory dla wystawców. Wed ug UFI, Âwiatowego Stowarzyszenia Przemys u Targowego, skupiajàcego ponad 400 firm targowych przygotowania powinny m.in. obejmowaç stworzenie dok adnego bud etu i okreêlenie zakresu obowiàzków dla wszystkich osób zaanga owanych w przygotowanie wystawy. Nast pnie trzeba przygotowaç listy produktów do prezentacji, materia y promocyjne, gad ety oraz dokonaç wyboru i przeszkoliç pracowników. W du- ej mierze efekty targów zale à od obs ugi stoiska. Powinni si w nim znaleêç najlepsi sprzedawcy. Nic nie robi tak z ego wra enia, jak znudzony, niekompetentny personel informuje Alojzy Kuca. Zespó nale y monitorowaç i sprawdzaç osiàgni te rezultaty. Organizacja i technika Przed otwarciem targów trzeba wybraç produkty, pomyêleç o ich transporcie i ubezpieczeniu. Trzeba pami taç, e prezentowanych produktów nie powinno byç zbyt du o. Oferta musi si wyró niaç; nie mo na pokazywaç np. przestarza ych produktów. Na stoisku muszà znajdowaç si materia y informacyjne na temat oferty. Do promocji mo na wykorzystaç zdj cia, filmy, muzyk, prezentacj na ywo z udzia em znanych osób. Nie mo na zapomnieç o przygotowaniu zaproszeƒ dla goêci. Warto zainteresowaç stoiskiem dziennikarzy. Przygotuj oddzielne materia y dla mediów. I firmowe upominki. Skontaktuj si z biurem prasowym targów. Zapytaj o najdogodniejszy termin dla konferencji prasowej radzi Alojzy Kuca. Czego unikaç? Nale y wystrzegaç si natarczywo- Êci wobec goêci. Nie powinno si zadawaç schematycznych pytaƒ. W z ym tonie jest jedzenie kanapek, palenie papierosów, prywatne rozmowy. Przed wr czeniem folderu nie nale y àdaç wizytówki. Nale y unikaç niespójnoêci pomi dzy zawartoêcià ulotki, a stanem faktycznym. Potencjalny klient powinien byç zauwa ony przez obs ug najpóêniej w ciàgu minuty. Po tym czasie najcz Êciej odchodzi od stoiska. Po wystawie nie mo na zapomnieç o udzieleniu odpowiedzi na sk adane zapytania, przes aniu obiecanych materia ów, oraz dopilnowaniu umówionych terminów spotkaƒ. Nale y te oceniç rezultaty uczestnictwa w targach. Tomasz Furman Chaber - z oty interes czy ryzyko? Polska Izba Hotelarstwa tworzy nowà sieç 2-gwiazdkowych hoteli i moteli System Rodzinnego Wypoczynku Chaber. W ciàgu kilku lat ma powstaç kilkaset standardowych obiektów z pe nà gastronomià budowanych na podstawie jednego projektu, z mo liwoêcià jego modyfikacji. B dà to hotele lub motele jednopi trowe, ka dy z 28 pokojami dwuosobowymi z dostawkami, ponadto dwiema salami z mo liwo- Êcià ich àczenia na 100 osób. Nastawione wy àcznie lub g ównie na goêci krajowych. Zak ada si, e wynaj cie pokoju na dob z pe nymi Êniadaniami dla wszystkich osób w nim nocujàcych, kosztowaç b dzie od 100 do 150 z. Hotele lub motele sieci Chaber zbuduje utworzona przez PIH spó ka Chaber Management w której Izba ma 40 prac. udzia ów, natomiast reszt banki oraz firmy budowlane i wyposa eniowe. Koszt jednego typowego obiektu budowanego pod klucz, z pe nym wyposa eniem, a po naczynia, sztuçce, r czniki itp., wynosi aktualnie 4,2 mln. z mówi Krzysztof Milski, prezes Polskiej Izby Hotelarstwa. Dodam, e jeszcze rok temu szacowaliêmy go na poni ej 2 mln z. Tak bardzo wzros y ceny budowy. Inwestorzy majà zagwarantowany 100-proc. kredyt bankowy na okres od 20 do 40 lat, z oprocentowaniem od 4,5 do 6 proc. rocznie i z karencjà jego sp aty do trzech lat zapewnia Milski. Inwestorzy wchodzàcy do sieci na zasadzie franczyzy podpisujàc umow na 20 lat, muszà posiadaç dzia k budowlanà o powierzchni 2,5 tys. mkw. na której zostanie zbudowany obiekt. Kredyty uzyska o ju 25 inwestorów. Sà nimi wy àcznie spó ki: jednoosobowe, z o.o., ewentualnie akcyjne, gdy banki nie udzielajà na ten cel kredytu osobom prywatnym mówi prezes PIH. Nawet urz dy miejskie w Gorzowie Wlkp. i Toruniu, zainteresowane wybudowaniem obiektów tej sieci, te muszà zawiàzaç w tym celu spó ki celowe. PIH jako samorzàd gospodarczy skupia bowiem tylko podmiot gospodarcze. Z kredytu otwartego na budow hotelu lub motelu sieci Chaber mo e byç finansowana tylko ta inwestycja i to bezpoêrednio przez bank w rozliczeniach z firmami budowlanymi i wyposa eniowymi. Franczyzobiorca mo e sprzedaç obiekt przed up ywem terminu franczyzy, nabywca musi jednak pozostaç w sieci do koƒca obowiàzywania umowy. Franczyzobiorca musi wstàpiç do PIH i stosowaç si do kodeksu etyki hotelarskiej. Op ata za logo wyniesie 1000 z miesi cznie, kolejne 1000 z b dzie stanowiç op ata na tworzenie wizerunku sieci. Sieç zapewni obs ug przez centralny system rezerwacji miejsc, wspólnà polityk marketingowà i lojalnoêciowà, szkolenia oraz niektóre elementy zaopatrzenia. W budowie znajdujà si ju hotele w Lidzbarku Warmiƒskim, odzi, Kalwarii Zebrzydowskiej, arach i aganiu. W stanie surowym gotowe b dà przed zimà, w jej trakcie wyposa ane, otwarte zaê na wiosn 2008 r. dodaje Milski. Gdyby nie trudnoêci z uzyskiwaniem od w adz lokalnych zezwoleƒ na budow, w fazie realizacji by oby ju co najmniej 50 hoteli. Urz dnicy zw ok t umaczà brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. Szczególne trudnoêci sà w du ych miastach: Warszawie, Krakowie, TrójmieÊcie. Zg oszeƒ ch tnych na wybudowanie obiektów sieci Chaber jest ju ponad 200, m.in. z Wroc awia, Gdowa ko- o Krakowa i innych miejscowoêci. W koƒcu lipca zwróci si np. do PIH rektor sanktuarium w Gietrzwa dzie z proêbà o pomoc w wybudowaniu ko o niego hotelu. Oceniamy, e w ciàgu 10 lat powstanie w Polsce oko o hoteli naszej sieci. Jest to bowiem inwestycja bardzo op acalna. Przy za o eniu 65-proc. wykorzystania miejsc hotelowych w skali roku oraz organizacji 200 przyj ç lub innych imprez w restauracji, mo e przynieêç do miliona z otych zysku rocznie. Natomiast sp ata kredytu to wydatek oko o 150 tys. z. rocznie. Nasza izba na tych hotelach nie zamierza zarabiaç deklaruje Milski. Wszystko wskazuje, e pomys nowej sieci tanich hoteli w Polsce przybiera realne kszta ty. Plusem tego przedsi wzi cia jest budowa i wyposa anie obiektów pod klucz, co zwalnia inwestorów z wielu k opotów, zapewniaç powinno te ni sze koszty inwestycji. Czy jednak udzia w tym przedsi wzi ciu stanie si z otym interesem, czy sporym ryzykiem, poka e czas. Ka dy potencjalny franczyzobiorca musi sam rozwa yç wszystkie za i przeciw. Franczyza marki, która dopiero zamierza zdobywaç rynek, powinna budziç wàtpliwoêci. Ryzyko obcià a wy àcznie inwestorów, do tego ubezw asnowolnionych przez 20 lat. Hotel co prawda b dà mogli sprzedaç, ale wy àcznie nabywcy, który zechce pozostaç w sieci. Nie ma gwarancji, e o takich b dzie atwo. Kredyt natomiast musi byç sp acany przez 20 lub nawet 40 lat. Trzeba te liczyç si z tym, e wyliczenia PIH, jakie korzyêci przyniesie inwestorom w àczenie si do sieci, mogà okazaç si na wyrost. Nie wsz dzie da si zapewne uzyskaç co najmniej 65-proc. Êrednie w skali roku ob o enie ó ek, nie mówiàc ju o zorganizowaniu 200 imprez w hotelowej gastronomii. Wystarczy podniesienie stawek VAT, wi ksza chwilowo jej nie ma, ale za 10 lat? konkurencja w hotelarstwie, zmiana w przypadku moteli sieci dróg, dekoniunktura gospodarcza i mogà zaczàç si problemy: zamiast zapowiadanych zysków pojawiç trudnoêci z wychodzeniem na swoje. Wàtpliwe jest R E K L A M A te nastawianie si na klientów krajowych. Przecie nie brak cudzoziemców, nie tylko ubo szych goêci ze Wschodu, lub m odzie y z Zachodu, szukajàcych tanich i przyzwoitych hoteli. Nie zostanà oni zapewni nas prezes Milski odprawieni z kwitkiem. Ale czy nale y zak adaç, e to sieç hotelowa tylko dla naszych? (cez)

15 TRANSPORT 15 Air Italy stawia na Polsk Na warszawskim lotnisku pojawi si nowy przewoênik Air Italy. Pierwszy lot odby si na poczàtku czerwca br. Na razie sà to loty regularne, jednak e w przysz oêci linie planujà uruchomienie równie po àczeƒ czarterowych. Air Italy to prywatne linie lotniczne za o one w 2005 r. Pod ich szyldem istnieje latajàca od kilku miesi cy Euro Mediterranean (planowana zmiana nazwy na Air Italy Egypt). W listopadzie br. dzia alnoêç rozpocznie Air Italy Polska. 69 proc. udzia ów w polskiej spó ce ma Air Italy, po 10 proc. posiadajà Capital Partners (udzia owiec m.in. PTV Production Sp. z o. o., nadawcy kana u EasyJet lata na wyspy Tania linia lotnicza EasyJet uruchomi nowe po àczenia mi dzy Krakowem a Wielkà Brytanià. 29 paêdziernika zainaugurowane zostanà loty do Edynburga (cztery razy w tygodniu), a dzieƒ póêniej rozpocznà si rejsy do Bournemouth (trzy razy w tygodniu). Linia planuje, e w ciàgu roku z obu tras skorzysta 100 tys. Alessandro Notari: W przysz oêci planujemy uruchomienie lotów z po udnia Polski Pociàg jak samolot Podró e TV) oraz Bridge Fund. Pozosta e udzia y przypad y dwóm brytyjskim spó kom Leisureway Aviation Limited (10 proc.) i Odrano Investments Limited (1 proc.). Generalnym agentem sprzeda y w Polsce zosta Aviareps. Obecnie linie latajà trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki i soboty) na trasie Warszawa-Werona, Werona-Warszawa. Jednak e przedstawiciele Air Powsta pierwszy kolejowy sojusz przewoêników kolejowych w Europie. Najwi ksi i najnowoczeêniejsi operatorzy kolejowi Europy b dà wspó pracowaç w ramach stowarzyszenia Realteam. Rok rekordów Lotnicze przewozy pasa erskie pobi y w zesz ym roku rekord wszechczasów wynika z danych og oszonych przez Mi dzynarodowà Rad Portów Lotniczych (ACI). W 2006 r. przez 1100 lotnisk cz onkowskich organizacji przewin o si 4,4 mld pasa erów. Dane pokazujà dwie rzeczy: wzrost i stabilnoêç. Trzy czwarte lotnisk na Êwiecie odnotowa o wzrost ruchu pasa erskiego nie ukrywa radoêci dyrektor generalny ACI Robert J. Aaronson. Mi dzynarodowe przewozy zwi kszy y si w ubieg ym roku o 6,8 proc. Najszybciej ros y rynki w Chinach, Indiach i Zjednoczonych Emiratach Nowopowsta e stowarzyszenie wzoruje si na aliansach tworzonych przez linie lotnicze takich jak np. Star Aliance, do którego nale y LOT. Celem powstania sojuszu jest u atwienie podró nym szybkiego przemieszczania si po Europie kolejà i tym samym polepszenie oferty przejazdów, tak aby by a konkurencyjna do oferty samolotowej. Atutem oferty kolejowej w stosunku do samolotowej ma byç szybki przejazd, który si zaczyna i koƒczy w centrum miast. Przejazd z Londynu do Pary a ma trwaç 2 godz. i 15 min., a z Londynu do Brukseli 1 godz. i 51 minut. W ramach udogodnieƒ klienci przewoêników kolejowych b dà mogli wykupiç jeden bilet na przejazd pociàgami ró nych przewoêników, atwiej przesiadaç si na skomunikowane ze sobà pociàgi, korzystaç z jednego wspólnego systemu rezerwacyjnego, a w przysz oêci zakupiç bilet przez internet. Dla klientów przewidziane sà programy lojalnoêciowe np. zbieranie punktów za ka dy przejazd. Sojusz tworzà: francuskie SNCF, niemiecki DB, austriacki OBB, belgijski SNCB, holenderski NS, szwajcarski CFF. Pod koniec roku ma do àczyç równie brytyjski Eurostar. Wed ug zapewnieƒ przewoêników oferta ma byç na tyle konkurencyjna, e liczba pasa erów wzroênie w ciàgu pi ciu lat z obecnych 10 do 20 mln. (mstar) Arabskich. JeÊli trend b dzie si utrzymywa, za 10 lat region Azji i Pacyfiku (w ubieg ym roku wzrost o 9,7 proc.) zastàpi Ameryk Pó nocnà na pozycji lidera przewozów. Zyska y tak e afrykaƒskie destynacje turystyczne, zw aszcza Maroko korzystajàce z umowy o otwartym niebie z UE. Wzrost przewozów wewnàtrzregionalnych odpowiada w zasadzie tendencjom mi dzynarodowym. Wyjàtek stanowi kontynent amerykaƒski: w cz Êci pó nocnej wzrost by nieznaczny (zaledwie 0,5 proc.), natomiast na po udniu i Karaibach wyniós 5,5 proc. przy jednoczesnym spadku ruchu mi dzynarodowego. (w ) pasa erów. Uruchomienie nowych po àczeƒ EasyJet z podkrakowskich Balic potwierdza nasze sta e zainteresowanie polskim rynkiem mówi John Kohlsaat, regionalny dyrektor sprzeda y linii. Przewoênik b dzie tym samym obs ugiwa dziewi ç po àczeƒ z lotniska. Wi kszoêç z nich stanowià loty do Wielkiej Brytanii. (w ) Italy nie wykluczajà, e w razie potrzeby wprowadzà codzienne po àczenia. Ju teraz mamy 50 proc. ob o enie podkreêla Alessandro Notari, dyrektor finansowy Air Italy. Zak adamy, e w pierwszym roku przewieziemy oko o 150 tys. pasa erów, a w trzecim roku nawet 700 tys. Z Warszawy odbywajà si jedynie loty regularne, po àczenia czarterowe b dà realizowane z innych polskich lotnisk. W przysz oêci planujemy uruchomienie lotów równie z po udnia Polski mówi Alessandro Notari. Jednak e nie podj li- Êmy jeszcze decyzji, czy b dzie to Kraków czy Katowice. Zapowiada, e czartery b dà realizowane na tych trasach, które ju teraz obs uguje Air Italy, tzn. do Brazylii, Tajlandii, Przysz y rok b dzie prze omowy dla lotniska na poznaƒskiej awicy. W styczniu 2008 r. zostanie uruchomiona baza Wizz Air. Pierwszym krokiem w kierunku wejêcia PKP IC na gie d jest przekszta cenie PKP IC w spó k akcyjnà, co ma nastàpiç do koƒca bie àcego roku. Nast pnie rozpocznà si przygotowania do emisji akcji. Nowa baza Wizz Air w Poznaniu Air Italy ju lata z Ok cia. W przysz oêci W osi pojawià si w innych miastach. Uruchomienie nowej bazy to kolejny etap strategii rozwojowej Wizz Air. Obecnie Wizz Air ma trzy bazy w Polsce: w Katowicach, Warszawie i Gdaƒsku. Jego udzia w polskim rynku to 15 proc. Uruchomienie nowej bazy przyczyni si do stworzenia miejsc pracy dla lokalnej spo ecznoêci i przyspieszy rozwój turystyki w tym regionie mówi József Váradi, prezes Wizz Air. Zak adamy, e w 2008 r. w lotach do i z Poznania przewieziemy 300 tys. pasa erów dodaje. Wzrost liczby po àczeƒ z Poznania wià e si koniecznoêcià rozbudowy lotniska i zwi kszenia jego przepustowoêci. Sà zagwarantowane pieniàdze z Unii Europejskiej. Jednak trzeba uruchomiç inne mechanizmy finansowania przedsi wzi cia, m.in. przy wspó udziale samorzàdu województwa i miasta podkreêla Marek Woêniak, marsza ek województwa wielkopolskiego. Prezydent miasta Intercity jedzie na gie d PKP IC ma wejêç na Gie d Papierów WartoÊciowych w 2009 roku. Tak zak ada Ministerstwo Transportu w zatwierdzonym harmonogramie prywatyzacji spó ki. Zgodnie z danymi z drugiej po owy lipca liczba lotów na Êwiecie w porównaniu z tym samym miesiàcem zesz ego roku zwi kszy a si o prawie 130 tys. (5 proc. wzrost). Sytuacja ta prze o y a si równie na wi kszà liczb miejsc o 7 proc., czyli o 19,9 mln i b dzie wynosiç ponad 309 mln. Na uwag zas uguje sektor tanich linii lotniczych, Kenii, na Dominikan i Malediwy. Równie w najbli szym czasie do samolotów latajàcych z Polski wprowadzona b dzie polska obs uga. Jedynie zaplecze techniczne pozostanie w oskie. Karolina Grzeliƒska Ryszard Grobelny mówi, e wed ug programu rozwoju port b dzie obs ugiwa 3 mln pasa erów rocznie ju w roku Euro. Na baz zostanie przeznaczony jeden z hangarów, które awica dzier- awi od jednostki wojskowej. Stacjonowaç b dzie w niej wart 65 mln dol. Airbus A320. W ciàgu pi ciu lat Wizz Air sprowadzi do Poznania trzy takie maszyny. (mz) Konferencja prasowa Wizz Air, Poznaƒ, 18 czerwca 2007 r. W adze Poznania i województwa wielkopolskiego b dà wspó pracowaç z Wizz Air. Dobry lipiec dla bran y lotniczej Wed ug przewidywaƒ z koƒca ubieg ego miesiàca w lipcu mia- o si odbyç oko o 2,6 mln lotów, co oznacza wzrost w stosunku do lipca 2006 r. (2,47 mln). LIPIEC ,6 mln ZREALIZOWANYCH LOTÓW Jednak przed wejêciem PKP IC na gie d konieczne jest uporzàdkowanie niektórych form dzia alnoêci firmy. Wa nà kwestià jest alokacja majàtku poszczególnych spó ek dzia ajàcych w ramach ca- ej Grupy PKP. Przyk adowo lokomotywy, które obecnie wykorzystuje Intercity nale à do PKP Cargo. Ma si to zmieniç, tak aby pierwsza kolejowa spó ka na gie d wjecha a ju swoimi lokomotywami. Celem wejêcia Intercity na gie d jest pozyskanie kapita u, ale te promocja firmy, zwi kszenie jej presti u i wiarygodnoêci jako spó ki gie dowej. Na GPW ma trafiç mniejszoêciowy pakiet akcji spó ki. (mstar) gdzie nastàpi 23-proc. wzrost (oko o 76 tys. wi cej lotów) w stosunku do 2006 r. Rok temu na Êwiecie lata o nieca e 37 tys. samolotów. Obecnie jest ich ju ponad 38 tys. (wzrost o 4 proc.). Jednà trzecià tej liczby stanowià samoloty latajàce na terenie Ameryki Pó nocnej (ponad 13 tys. samolotów), na drugim miejscu jest Europa (ponad 10 tys.). Kolejne zajmujà Azja i Pacyfik oraz Afryka. Najwi kszy wzrost zauwa alny jest w przypadku dwóch ostatnich kontynentów, odpowiednio o 6,6 proc. i 6,2 proc. z roku na rok. Je eli weêmie si pod uwag po- àczenia mi dzy kontynentami, najwi kszy wzrost zanotowa y loty pomi dzy Europà Zachodnià i Afrykà (o 11 proc.), co przek ada si na oko o 2 tys. po àczeƒ i 322 tys. miejsc wi cej ni rok temu. Równie w Ameryce aciƒskiej stale roênie liczba po àczeƒ lotniczych. W lipcu br. odby o si ich ponad 4,5 tys. (o 3 proc. wi cej ni rok temu). Wià e si z tym równie wi ksza liczba miejsc oko o 880 tys. (wzrost 5 proc.). (kg)

16 16 TRANSPORT Ksià ki niezb dne w Twojej pracy Zamów: tel. (022) , Rynek biur podró y 2007 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; M. Byszewska- Dawidek, K. opaciƒski; 14 z ; Warszawa 2007 NowoÊç! Pilota wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne WSTH; A. Stasiak, R. WiluÊ; 22 z ; ódê 2007 NowoÊç! A to Polska w aênie... Przewodnik do çwiczeƒ z geografii turystycznej i krajoznawstwa WSTH; A. Stasiak; 59 z ; ódê 2006 Rynek lotniczy 2006 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; Tomasz Dziedzic; 14 z ; Warszawa 2006 Rynek hotelowy 2006 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; M. Byszewska-Dawidek, T. Dziedzic, K. opaciƒski; 14 z ; Warszawa 2006 Rynek biur podró y 2006 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; M. Byszewska-Dawidek, K. opaciƒski; 14 z ; Warszawa 2006 Prawo w Turystyce WiadomoÊci Turystyczne we wspó pracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki; 20 z ; Warszawa 2006 Kompendium pilota wycieczek Proksenia; red. Z. Kruczek; 26,50 z ; Kraków 2005 Kraje pozaeuropejskie. Zarys geograffii Proksenia; red. Z. Kruczek; 23 z ; Kraków 2005 Polska geografia atrakcji turystycznych Proksenia; red. Z. Kruczek; 22 z ; Kraków 2005 Kolej w dobre r ce oddam Niemiecki rzàd planuje sprzeda do 30 proc. akcji Deutsche Bahn (za 5-6 mld euro). To najwi ksza prywatyzacja od publicznej oferty Deutsche Post w listopadzie 2000 r. Decyzja rzàdu stanowi zwieƒczenie kilkunastoletnich dyskusji nad reformà kolei. W wydanym komunikacie niemiecki gabinet podkreêla zwiàzek przyj tych rozwiàzaƒ z liberalizacjà po àczeƒ kolejowych w UE (od 2007 r. obowiàzuje w odniesieniu do przewozów towarowych, od 2010 r. b dzie dotyczyç ruchu pasa erskiego). Nie podj to jeszcze decyzji, czy akcje zostanà sprzedane inwestorowi strategicznemu, czy zostanà wprowadzone na gie d. Firma otrzyma 15- letnià koncesj na korzystanie z torów. Przyj te rozwiàzanie stanowi Warto wiedzieç Deutsche Bahn zatrudnia 240 tys. osób. Nale y do niej 34 tys. km torów. WartoÊç firmy szacowana jest na 20 mld euro. kompromis mi dzy dà eniami libera ów opowiadajàcych si za wprowadzeniem modelu brytyjskiego (oddzielenie przewoênika od torów) a zwolennikami utrzymania dotychczasowego zintegrowanego modelu. JednoczeÊnie rzàd planuje wprowadzenie rozwiàzaƒ ograniczajàcych wp yw prywatnych udzia owców na Deutsche Bahn. Jak poinformowa minister transportu Wolfgang Tiefensee, paƒstwo zachowa pakiet dajàcy 75 proc. g osów w spó ce. Analitycy postrzegajà te wypowiedzi jako prób tonowania krytyki ni przejaw rzeczywistych intencji. PodkreÊlajà, e rzàd jest powa nie zainteresowany przyciàgni ciem zagranicznych inwestorów, w tym z krajów Zatoki Perskiej. Przepisy konstytucji nakazujà rzàdowi federalnemu zachowanie kontroli nad kolejami. Niemieckie koleje Deutsche Bahn zostanà sprywatyzowane. Plany rzàdu budzà sprzeciw krajów zwiàzkowych. Aby projekt wszed w ycie, musi zyskaç w listopadzie akceptacj parlamentu. Nie b dzie to atwe. Przyj te rozwiàzania budzà bowiem opór krajów zwiàzkowych. Najg o- Êniej artyku ujà je Hesja i Berlin. Obawiajà si one, e priorytetem dla prywatnych inwestorów b dà zyski, co oznaczaç mo e likwidacj nierentownych, a wa nych spo ecznie po àczeƒ. Minister Tiefensee ripostuje, i paƒstwowa kontrola nad infrastrukturà gwarantuje utrzymanie publicznego charakteru przedsi biorstwa. W obawie przed zwolnieniami prywatyzacji firmy sprzeciwia y si te lewica i zwiàzki zawodowe. (w ) Europa. Geografia turystyczna Proksenia; red. Z. Kruczek; 19 z ; Kraków 2005 Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki Proksenia; red. Z. Kruczek, M. Nowacki; 20 z ; Kraków 2003 Obs uga ruchu turystycznego Proksenia; red. Z. Kruczek, Krakowska Szko a Hotelarska; 26,50 z ; Kraków 2004 U atwienia Lufthansy Niemiecki przewoênik wprowadza internetowà kart pok adowà dla pasa erów z Warszawy. po àczeƒ Lufthansy. Obowiàzuje m.in. na wszystkich rejsach krajowych w Niemczech oraz do wi kszoêci portów w Europie. Przewoênik zapowiada, e jeszcze w tym roku us uga zostanie rozszerzona na ca à siatk po àczeƒ. (msz) Promocja i informacja. Proksenia; red. Z. Kruczek, B. Walas; 25 z ; Kraków 2004 Kompendium wiedzy o turystyce PWN; G. Go embski; 36 z ; Warszawa 2005 Marketing w turystyce PWN; J. Altkorn; 26 z ; Warszawa 2004 Internet w turystyce i hotelarstwie PZH; J. Turakiewicz; 32 z ; Turystyka biznesowa POT; R. Davidson, B. Cope; 42 z ; Warszawa 2003 Marketing atrakcji, jak zwi kszyç frekwencj i dochody POT; B. Richards; 32 z ; Warszawa sierpnia Lufthansa wprowadzi a na polski rynek nowe narz dzie internetowe, które ma usprawniç odpraw pasa erskà i zaoszcz dziç czas podró ujàcym. Z internetowej karty pok adowej mogà korzysaç odlatujàcy z Warszawy. Podró ni b dà mogli teraz samodzielnie wydrukowaç swojà kart pok adowà z dowolnego komputera. Warunkiem korzystania z internetowej karty jest posiadanie elektronicznego biletu Lufthansy etix (r), który mo na nabyç na stronie Lufthansy (zak adka odprawa online ) po zalogowaniu si i uzupe nieniu podstawowych danych numeru karty oraz nazwiska, na które dokonano rezerwacji. Wydrukowana karta dzi ki obecnoêci kodu paskowego potwierdza autentycznoêç dokumentu i zast puje klasycznà kart pok adowà. Karta jest dost pna dla niemal 300 Pasa erowie Lufthansy mogà samodzielnie drukowaç internetowà kart pok adowà, która zast puje kart tradycyjnà Turystyka PWE; W. Gaworecki; 46,50 z ; Warszawa 2003 Marketing w turystyce PWE; S. Briggs; 35 z ; Warszawa 2003 Mi dzynarodowe organizacje turystyczne Albis; W. Alejziak, T. Marciniec; 45 z ; Kraków 2003 Organizacja i technika pracy biurowej Albis; W. Alejziak; 29 z ; Kraków 2002 Turystyka w obliczu wyzwaƒ XXI Albis; W. Alejziak; 35 z ; Kraków 2000 Planowanie marketingowe w przedsi biorstwach PWE; L. Mazurkiewicz; 42 z ; Warszawa 2002 Metody stymulowania rozwoju turystyki w uj ciu przestrzennym WAE; G. Go embski; 43 z ; Poznaƒ 2002 Przedsi biorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej WAE; G. Go embski; 43 z ; Poznaƒ 1998 Informacja turystyczna WAE; J. Merski; 35 z ; Warszawa 2002 Umowa o imprez turystycznà Lexis Nexis; P. Cybula; 34 z ; Warszawa 2005 Prawo turystyczne Zakamycze; M. Nesterowicz; 44 z ; Zakamycze 2003 Geografia hotelarstwa Wydawnictwo U ; Kowalczyk; 54 z ; ódê 2001 Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku Êwiatowego AWF Poznaƒ; J. J drzejczyk, W. M ynarski; 42 z ; Katowice 2003 Biometeorologia turystyki i rekreacji AWF Poznaƒ; J. Bogucki; 48 z ; Poznaƒ 1999 Rynek lotniczy 2005 Instytut Turystyki, WiadomoÊci Turystyczne ; M. Byszewska, K. opaciƒski; 14 z ; Warszawa 2004 Portal turystyczny na szynach PKP IC chce zach caç do je d enia pociàgiem przez... propagowanie turystyki, podró owania i samodzielnego odkrywania najciekawszych miejsc w Polsce. Kolej na Polsk to nazwa kampanii, za pomocà której PKP Intercity chce zach caç do je d enia po Polsce... pociàgami. Zale y nam, aby wypromowaç podró owanie pociàgami po Polsce, pokazaç, e wypoczynek w kraju mo e byç nawet ciekawszy ni za granicà, szczególnie teraz, kiedy w ka dym regionie organizowanych jest wiele spotkaƒ, festiwali i koncertów wyjaênia Katarzyna ukawska z PKP IC naszej akcji przy- Êwieca zasada cudze chwalicie, swojego nie znacie. Bazà ca ej akcji jest portal internetowy, który àczy funkcje informacyjne i opiniotwórcze. Co dwa tygodnie promowany jest region, w którym odbywa si np. ogólnopolski festiwal, koncert lub inne kulturalne wydarzenie. Przy tej okazji prezentowane sà poszczególne miasta, atrakcje turystyczne i historyczne oraz kalendarz imprez. Poza tym na stronie internetowej zamieszczono kompleksowà informacj o produktach Intercity i trwajàcych promocjach. Dost pna jest wyszukiwarka po àczeƒ Tanie latanie z rachunkiem za gaz Linie Centralwings wspólnie z firmà Billbird SA uruchomi y nowà us ug zakupu biletów lotniczych w systemie pre-paid pod nazwà Moje Rachunki. Klienci taniego przewoênika b dà mogli kolejowych oraz mo liwoêç zarezerwowania noclegu w hotelu. Ambicjà serwisu jest, aby stanowi on portal spo ecznoêciowy, który b dzie integrowa potencjalnych podró ników i zach ca do aktywnego sp dzania wolnego czasu. Ma to byç forum wymiany doêwiadczeƒ i miejsce wirtualnych spotkaƒ osób podró ujàcych po Polsce. Docelowo uczestnicy forum majà wymieniaç mi dzy sobà pomys y na sp dzenie wolnego czasu i wzajemnie nakr caç si, by bywaç tam, gdzie dzieje si coê ciekawego. Poza tym PKP IC b dzie motywowaç swojà spo ecznoêç podró ników poprzez ró nego rodzaju konkursy. Stale trwa konkurs fotograficzny, w którym co miesiàc najlepsze zdj cia sà nagradzane biletami PKP IC, a raz na trzy miesiàce za najlepsze zdj cie przyznawana jest nagroda g ówna kamera cyfrowa. W przysz oêci strona ma si wzbogaciç o nowe artyku y, wi cej ciekawostek, informacji oraz szczegó owy kalendarz wydarzeƒ. W miar rozwijania si strony ma te powstaç aktywne forum podró ników. Przy okazji promocji regionów ma byç realizowana wspó praca reklamowego barteru z zainteresowanymi podmiotami. Serwis internetowy ruszy w lipcu i dotychczas zaprezentowano w nim Wroc aw oraz Trójmiasto. (mstar) dokonaç wp aty w wybranym spoêród 6000 punktów sieci Via Moje Rachunki. Rozszerzony kana sprzeda y biletów lotniczych przybli y firm do klienta. Zale y nam na komforcie pasa erów, a us uga pre-paid u atwia im ycie mówi Wojciech Kàdzio ka, rzecznik prasowy Centralwings. Warunkiem dokonania transakcji jest rezerwacja biletu na stronie internetowej Centralwings i wybór opcji Gotówka. Nast pnie nale y wydrukowaç kwit z kodem paskowym umo liwiajàcy wp at w punkcie Moje Rachunki. Po jej dokonaniu pasa er otrzymuje paragon b dàcy dowodem zakupu biletu. Klient powinien przeprowadziç operacj na 21 dni przed terminem wylotu. (sch)

17 PERSONALIA 17 Turystyka wciàga jak narkotyk Trade & Travel Company, znane równie jako Konsorcjum Polskich Biur Podró y zosta o niedawno wyró nione presti owym God em Teraz Polska. Nagroda to ogromna radoêç, ale tak e motywacja do ciàg ego rozwijania si i polepszania jakoêci us ug, o czym przekonuje prezes Konsorcjum Artur Matiaszczyk. Artur Matiaszczyk rozpoczà swojà przygod z turystykà w latach 80. jako dzia acz spo eczny Automobilklubu ódzkiego. Ju wtedy turystyka by a jego hobby. Jednak swojà zawodowà drog zwiàza z budownictwem, nie z turystykà. Kiedy budownictwo w koƒcówce lat 80. prze ywa o krach, postanowi zaanga owaç si w dzia alnoêç w bran y turystycznej. Turystyka jest jak narkotyk, im bardziej si w nià wchodzi, tym bardziej cz owieka poch ania. Nie ma takich samych ofert, sà tylko podobne. W turystyce nie mo na kierowaç si standardami. W turystyce handluje si marzeniami. Sprzeda oferty turystycznej to nie to samo co sprzeda telewizora lub samochodu. To sà marzenia turysty i to od osoby, która przedstawia ofert, zale y, jak swoje marzenia zrealizuje nasz klient i czego b dzie oczekiwa. Praca w turystyce powinna byç przyjemnoêcià, trzeba jà lubiç i nie nale y jej traktowaç jak obowiàzek. Je eli do pracy w turystyce podchodzimy jako do z a koniecznego, to lepiej daç sobie z nià spokój. OczywiÊcie odnosz si Artur Matiaszczyk: Przyznanie God a Teraz Polska to motywacja do dalszej efektywnej praca nad ofertà i dbanie o to, eby turysta by zadowolony tutaj do mojego podejêcia do pracy oraz do tego, co chcia bym zaszczepiç pracownikom, którzy pracujà w naszej firmie i którzy jà tworzà mówi Artur Matiaszczyk. Choç praca w turystyce niesie wiele wyzwaƒ i trudnoêci, zdarzajà si zabawne momenty. Szef Konsorcjum wspomina, e kiedyê podczas jednej z wycieczek po 16 godzinach lotu czeka z grupà w Los Angeles na samolot do Honolulu i ca y czas by- o widno. Po pewnym czasie zacz o szarzeç i wówczas jedna z uczestniczek to skomentowa a: O Bo e, nareszcie noc!. Wywo a o to burz Êmiechu wêród uczestników i do dnia dzisiejszego wszyscy to wspominajà. Sukcesy zobowiàzujà Poczàtki Trade & Travel Company to rok Konsorcjum powsta- o na bazie czterech firmy touroperatorskich, które si po àczy y we wspólnym dzia aniu. DziÊ to jedna firma, która oferuje swoim klientom praktycznie ca y Êwiat na spe nianie ich marzeƒ. Bez wspólnego dzia ania i konsekwencji w dzia aniu nie by o by tego, co osiàgn liêmy. Sukces zawodowy to nie tylko osoba, to ca y zespó, który pracuje z osobà kierujàcà firmà, a sukcesem jest to, jak firma jest postrzegana przez turystów, agentów, firmy wspó pracujàce i innych mówi prezes. W czerwcu tego roku firma zosta- a wyró niona God em Teraz Polska, które jest najwy szym, najbardziej presti owym i trudnym do osiàgni cia wyró nieniem nie tylko w bran y turystycznej. Konsorcjum Polskich Biur Podró y jest jedynym biurem podró y wyró nionym zaszczytnym God em. Jedynie Hotel Belweder i Litwor w Zakopanem posiada to wyró nienie w szeroko rozumianej bran y turystycznej. Wyró nienie God em Teraz Polska jest docenieniem naszej dotychczasowej dzia alnoêci. Mimo e nasza oferta by a doceniona przez PIT nagrodami Globus, wielokrotnie otrzymywaliêmy równie nagrod Hit Lata na targach turystycznych, równie konsumenci nagradzali nas Malwami srebrnymi, z otymi i platynowà, to God o Teraz Polska jest niewàtpliwie osiàgni ciem najwi kszym i najbardziej zaszczytnym w Polsce mówi Artur Matiaszczyk. Z przyznania wyró nienia bardzo si ucieszy em, jak równie ca a nasza za oga, która z wyt eniem pracowa a na ten sukces i go osiàgn a. Jest to docenienie wielu lat naszej pracy oraz wysi ków, aby oferta by a najlepszà na rynku i mia a solidne fundamenty. Przyznanie God a to równie motywacja do dalszej efektywnej pracy nad ofertà i dbania o to, eby turysta by zadowolony. Bo zadowolony turysta, który dzi ki naszej pomocy zrealizowa swoje marzenia, to najwi ksze zadowolenie i najlepsza reklama produktu, który oferujemy dodaje. WÊród najbli szych planów Konsorcjum jest dalsze poszerzanie oferty oraz doskonalenie tego, co ju zosta o wyprodukowane. Plany te b dà realizowane poprzez wprowadzenie w systemie rezerwacji Twoje Podró e hoteli, samochodów, rejsów itp. wersji polskiej. Turysta i domator w jednym Nasz bohater przyznaje, e prywatnie lubi podró owaç i robiç to, co robi. Najwi ksze wra enie wywar a na mnie podró na Polinezj Francuskà, którà uwa am za raj na ziemi, oraz Filipiny ze swojà naturalno- Êcià i przyjaznymi ludêmi. Najch tniej jednak sp dzam czas wolny w domu z onà i psem dalmatyƒczykiem, spacerujàc po okolicy, w której mieszkam i cieszàc si przyrodà, która mnie otacza mówi. JeÊli chodzi o moje marzenia, to hmm trudne pytanie. Ale chcia bym mieç zdrowie i si, eby w dalszym ciàgu robiç to, co robi i co lubi, wspólnie z onà Barbarà. Joanna Morawska Artur Matiaszczyk Urodzi si 8 listopada 1949 r. i jest zodiakalnym Skorpionem. Ma wykszta cenie Êrednie techniczne, swojà drog zawodowà rozpoczyna od pracy w sektorze budownictwa na ró nych szczeblach kariery. Z bran à tà rozsta si w roku 1988 i zaanga owa si w dzia alnoêç turystycznà. W roku 1993 za o y Trade & Travel Company, które powsta o z po àczenia si czterech touroperatorów. Jego hobby to turystyka, fotografia, przyroda i historia. Ma on Barbar. Mój cel: trwa a wspó praca z agentami Z koƒcem maja z biura podró y Selectours odesz a Hanna Miller, która pe ni a funkcj dyrektora handlowego. Jej miejsce z dniem 2 lipca zajà Robert Cholewa. Robert Cholewa jest z wykszta cenia technikiem mechanizacji. Jego przygoda z turystykà zacz a si w 2001 r. w biurze podró y Aladin Group SA na stanowisku koordynatora ds. rozwoju, gdzie pracowa do maja 2003 r. W tym czasie rozpoczà prac na drugim etacie w biurze El Greco, z którego odszed w paêdzierniku 2003 r. W styczniu 2004 trafi do biura Ecco Holiday na stanowisko Flight Departure Attendant. Od grudnia 2004 r. pracowa w biurze Kopernik Travel na stanowisku dyrektora ds. marketingu, a od czerwca 2005 na stanowisku dyrektora handlowego w biurze Z Solanek do T ni Marcin Sienkowski objà nowe stanowisko z 1 lipca, przechodzàc z Solanek Uzdrowiska Inowroc aw, gdzie pe ni funkcj specjalisty ds. marketingu. Do poprzedniej firmy trafi po skoƒczeniu studiów o kierunku Zarzàdzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania na Uniwersytecie im. Miko aja Kopernika w Toruniu. Sanatorium Uzdrowiskowe Pod T niami w Ciechocinku ma nowego kierownika dzia u sprzeda y i marketingu. Zosta nim Marcin Sienkowski. Marcin Sienkowski Robert Cholewa Alfa Star. 2 lipca przejà obowiàzki dyrektora handlowego w biurze Selectours po Hannie Miller, która odesz a pod koniec maja. Najwa niejsze zadania, jakie mnie czekajà w nowej pracy, to przede wszystkim rozbudowa sieci agencyjnej oraz stworzenie trwa ej i lojalnej wspó pracy z biurami agencyjnymi, przygotowanie programu motywacji agentów w zakresie sprzeda y i reklamy, utrzymanie kontaktów z istniejàcà siecià agencyjnà oraz wspó udzia przy projektowaniu katalogów reklamowych biura mówi Robert Cholewa. Pasjà nowego dyrektora handlowego BP Selectours sà skoki spadochronowe i zdrowy tryb ycia. (jm) W Solankach przepracowa jak sam mówi trzy lata, trzy miesiàce i trzy dni. Nowy kierownik marketingu Pod T niami stawia sobie za cel przede wszystkim budowanie silnej i wyraênej marki sanatorium i dalszy rozwój firmy, zw aszcza w zakresie coraz wi kszego zaspokajania potrzeb klientów. Zamierza te rozszerzyç wspó prac z biurami podró y, a za kilka miesi cy planuje przeprowadzenie du ej kampanii promujàcej powstajàcy w aênie kompleks balneologiczny im. Jana Paw a II. Prywatnie wielkà pasjà Marcina Sienkowskiego sà motocykle. Wolny czas poêwi ca w aênie swemu hobby, je d àc na wyjazdy, zloty i imprezy organizowane przez klub motocyklowy, którego jest cz onkiem. (msz) Nowy wiceprezes Geovity 20 czerwca wiceprezesem Geovity Turystycznej sieci marzeƒ na trzyletnià kadencj zosta Micha Pietrzyk. Justin Fleming zosta ponownie wybrany prezesem Stowarzyszenia Brytyjskich Agentów Podró y (ABTA). Sprawowaç b dzie urzàd przez rok. 58-letni prezes karier rozpoczà w 1976 r. w Hove Travel Agency. Póêniej za o y Panorama Travel Group. W 1998 r. sprzeda firm. W Departamencie Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urz du Marsza kowskiego województwa lubuskiego nastàpi a zmiana na stanowisku kierownika Wydzia u Turystyki. Miejsce Jadwigi B och, która pe ni a t funkcj, zajà Wiceprezes urodzi si w 1971 r. w Kielcach. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (finanse i bankowoêç). Do tej pory nie pracowa w turystyce. W Geovicie zastàpi Halin Cyndeckà. Micha Pietrzyk karier zaczyna jako specjalista ds. handlu zagranicznego. Ma doêwiadczenie w bankowoêci. Przez 7,5 roku pracowa w Banku Wspó pracy Regionalnej, Pierwszym Polsko- -Amerykaƒskim Banku i Fortis Banku, odbywajàc m.in. sta e zagraniczne w placówkach nowojorskich i brukselskich. Od 2003 roku pracowa w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, poczàtkowo jako kierownik dzia- u skarbu, a od listopada 2006 r. jako zast pca dyrektora departamentu ekonomicznego ds. finansowych. Ukoƒczy m.in. kursy zarzàdzania personelem, swaps, futures, zarzàdzania p ynnoêcià. W ada j zykiem angielskim i rosyjskim. Wolny czas sp dza na rowerze górskim. Jego pasjà jest paralotniarstwo. (w ) Fleming znowu prezesem ABTA DziÊ pracuje w Classic Collection Holidays. By te dyrektorem Federacji Touroperatorów (FTO) oraz Stowarzyszenia Niezale nych Touroperatorów (AITO). Od 1987 r. zasiada w komitetach ABTA, a przed obj ciem funkcji prezesa w 2006 r. w zarzàdzie. (w ) Lubuska turystyka bez Jadwigi B och B a ej Krupa, dotychczasowy podinspektor Wydzia u Turystyki, aktualnie po. kierownika wydzia u. Procedury konkursowe sà bowiem jeszcze w toku. (jm)

18 18 PRAWO Ustawa o izbach gospodarczych czeka na fina Na poczàtku lipca sejmowa komisja gospodarki zakoƒczy a prace nad zmianà Ustawy o izbach gospodarczych. Nowe propozycje popierajà przedstawiciele PIT. Nie wiadomo jednak, kiedy odb dzie si ostateczne g osowanie nad propozycjà. Projekt przewiduje dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze, umo liwia odbywanie zamiast walnego zgromadzenia cz onków (najwy szej w adzy izby gospodarczej) zebrania delegatów lub zastàpienie walnego zgromadzenia cz onków zebraniem delegatów, jeêli liczba tych pierwszych przekroczy okreêlonà w statucie izby wielkoêç. Zdaniem projektodawców pozwoli to usprawniç dzia alnoêç izb gospodarczych, zw aszcza tych liczàcych kilkuset albo nawet kilka tysi cy cz onków. Zapis ten nie budzi kontrowersji. Spory wywo uje natomiast druga zmiana. Przewiduje ona, e terenowe oddzia y izb b dà mog y uzyskaç osobowoêç prawnà pod warunkiem, e taka mo liwoêç zostanie zapisana w statucie organizacji. Przyj te rozwiàzanie jest analogiczne z ju obowiàzujàcym zapisem w ustawie Prawo o stowarzyszeniach (art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 1a). Tworzone jednostki organizacyjne podlegajà obowiàzkowi wpisania do Krajowego Rejestru Sàdowego i z chwilà wpisania nabywajà osobowoêci prawnej. W zamyêle twórców projektu wprowadzenie takiego przepisu umo liwi terenowym oddzia om izb gospodarczych samodzielne wyst powanie w obrocie gospodarczym, a wi c udzia w przetargach i konkursach. Za i przeciw Ustawa przesz a w podkomisji i komisji gospodarki zdecydowanà wi kszoêcià g osów. Nowelizacj popiera tak e rzàd relacjonuje sprawozdawca projektu, pose Adam Szejnfeld. Projekt ustawy przyjmujemy z zadowoleniem Adam Szejnfeld przypomina, e ustawa przesz a w podkomisji i komisji gospodarki zdecydowanà wi kszoêcià g osów Micha Wójcik jest za, ale przeciw. T umaczy, e wspiera izby gospodarcze, ale ustawa jest napisana na kolanie. Art. 1 Przedsi biorcy mogà zrzeszaç si w izby gospodarcze dzia ajàce na podstawie niniejszej ustawy i statutów. (obecne brzmienie: Podmioty prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà, z wyjàtkiem osób fizycznych prowadzàcych takà dzia alnoêç jako uboczne zaj cie zarobkowe, mogà zrzeszaç si w izby gospodarcze dzia ajàce na podstawie niniejszej ustawy i statutów.) Art. 2 Izba gospodarcza jest organizacjà samorzàdu gospodarczego, reprezentujàcà interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsi biorców w zakresie ich dzia alnoêci gospodarczej, w szczególnoêci wobec organów paƒstwowych. (obecne brzmienie: Izba gospodarcza jest organizacjà samorzàdu gospodarczego, reprezentujàcà interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich dzia alnoêci wytwórczej, handlowej, budowlanej lub us ugowej, w szczególnoêci wobec organów paƒstwowych.) Art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze Izba gospodarcza mo e byç utworzona, je eli takà inicjatyw podejmie co najmniej 50 przedsi biorców, zwanych dalej za o ycielami, na obszarze dzia ania tworzonej izby, obejmujàcym obszar województwa. (obecne brzmienie: Izba gospodarcza mo e byç utworzona, je eli takà Józef Ratajski popiera nowà ustaw. T umaczy, e jej brak nie pozwala izbom bran owym korzystaç z dotacji unijnych. Max Kraczkowski uwa a, e projekt ustawy b dzie g osowany na najbli szym posiedzeniu Sejmu oêwiadczy na czerwcowym posiedzeniu komisji gospodarki wiceminister Pawe Poncyljusz. Proponowane rozwiàzania popiera bran a turystyczna. Ustawa o izbach gospodarczych jest wa na dla wszystkich izb bran owych. Pozwoli im na samodzielne dzia anie w województwach. Brak takiej mo liwoêci blokuje dziê przede wszystkim dost p do Êrodków unijnych t umaczy wiceprezes PIT Józef Ratajski. G ówne zastrze enia podczas prac komisji zg asza pose PiS Micha Wójcik. Jestem zwolennikiem wspierania izb gospodarczych, ale uwa am, e projekt jest êle przygotowany mówi. Nowelizacja mia a byç rozpatrywana na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami (4-6 i 10 lipca). Do g osowania jednak nie dosz o. MyÊl, e marsza ek Sejmu wycofa ustaw z porzàdku obrad ze wzgl du na wàtpliwoêci wokó niej mówi inicjatyw podejmie co najmniej 50 podmiotów prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà, zwanych dalej za o ycielami, na obszarze dzia ania tworzonej izby, obejmujàcym obszar województwa.) Art. 7 ust. 4 Statut izby nie mo e ograniczaç uprawnieƒ przedsi biorców do zrzeszania si w izbie gospodarczej. (obecne brzmienie: Statut izby nie mo e ograniczaç uprawnieƒ podmiotów prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà do zrzeszania si w izbie gospodarczej.) Art. 7 ust. 5 Najwy szà w adzà izby gospodarczej jest walne zgromadzenie cz onków izby; cz onkowie izby nieb dàcy osobami fizycznymi sà reprezentowani w walnym zgromadzeniu cz onków izby przez swoich przedstawicieli. (obecne brzmienie: Najwy szà w adzà izby gospodarczej jest walne zgromadzenie cz onków izby; cz onkowie izby nieb dàcy osobami fizycznymi sà reprezentowani w walnym zgromadzeniu izby przez swoich przedstawicieli.) Art. 7 ust. 6 Statut izby mo e przewidywaç zamiast walnego zgromadzenia cz onków izby zgromadzenie delegatów lub zastàpienie walnego zgromadzenia cz onków izby zgromadzeniem delegatów, je eli liczba cz onków izby przekroczy okreêlonà w statucie wielkoêç. W takich przypadkach statut okreêla zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. (dodany) Art. 71 ust. 1 Izba gospodarcza, która zamierza utworzyç jednostki organizacyjne posiadajàce osobowoêç prawnà, jest obowiàzana okreêliç w statucie izby: 1) struktur organizacyjnà; 2) sposób tworzenia i likwidacji tych jednostek; 3) organy tych jednostek, w tym organ zarzàdzajàcy i reprezentujàcy jednostk na zewnàtrz, oraz sposób ich powo ywania i odwo- ywania; 4) mienie tych jednostek odpowiednie do zakresu dzia alnoêci, o której mowa w pkt 5; 5) zakres dzia alnoêci i obszar dzia ania tych jednostek. (dodany) Art. 71 ust. 2 Likwidacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, polega na zakoƒczeniu bie àcych interesów jednostki, Êciàgni ciu wierzytelnoêci i wype nieniu zobowiàzaƒ. Mienie jednostki pozosta e po likwidacji przekazuje si izbie. (dodany) Wójcik. Nieoficjalnie mówi si, e jest to wynik nacisków pos ów PiS zwiàzanych z organizacjami kupieckimi i rzemieêlniczymi przeciwnymi ustawie. Potrzebujà oni czasu, aby przekonaç LPR i Samoobron do odrzucenia projektu. Przeciwko nowelizacji wyst pujà organizacje rzemieêlników i kupców. Przekonujà, e jest ona niezgodna z prawem. Produkt pracy komisji jest zupe nie inny od projektu, który wszed do Sejmu. Wszystko wskazuje na to, e neutralny projekt nowelizacji ustawy zosta wykorzystany do tego, by tylnymi drzwiami stworzyç organizacj samorzàdu gospodarczego, organizacj o charakterze publiczno-prawnym, ale na drodze regulacji prawa prywatnego i przez tworzenie organizacji o charakterze prywatno-prawnym uwa a Tomasz Uchman, dyrektor generalny Naczelnej Rady Zrzeszeƒ Handlu i Us ug. Jego zdaniem projekt tworzy zam t prawny i organizacyjny. W przedstawionym projekcie niejasna pozostaje choçby kwestia zobowiàzaƒ mi dzy izbà a jej oddzia- em posiadajàcym osobowoêç prawnà. W projekcie mowa jest ponadto o Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, a tymczasem taka organizacja wed ug mnie obecnie nie istnieje. dodaje pose Micha Wójcik. Zarzuty przeciwników dotyczà mi dzy innymi braku okreêlenia w projekcie minimalnej liczby cz onków mogàcych utworzyç oddzia. Argumentujà oni, e oddzia y posiadajàce osobowoêç prawnà b dzie mog o utworzyç zaledwie kilka podmiotów. Tych obaw nie podziela pose Adam Szejnfeld. Statut izby zatwierdza sàd, a oddzia y zgodnie z proponowanà nowelà rejestrowane b dà w Krajowym Rejestrze Sàdowym. Trudno sobie wyobraziç racjonalnie dzia ajàcy sàd, który zgodzi si na utworzenie oddzia u sk adajàcego si np. z jednego cz onka uwa a pose Szejnfeld. Zresztà, gdyby to by faktyczny powód blokowania projektu ustawy, to wystarczy o zg osiç stosownà poprawk. Pewnie by aby przyj ta kontynuuje Szejnfeld. Krytycy nowelizacji twierdzà ponadto, i zapis o funkcjonowaniu osób prawnych w ramach osób prawnych wzorowany jest na przepisach art. 17 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach (z 7 kwietnia 1989 r.), które stanowià wyjàtek w prawie. Tworzenie osób prawnych w innych osobach prawnych jest co prawda mo liwe, ale wàtpliwe. Analogiczne zapisy funkcjonujàce w prawie o stowarzyszeniach sà krytykowane w doktrynie uwa a Micha Wójcik. Nie zgadza si z tà opinià pose sprawozdawca. Skoro stowarzyszenia mogà tworzyç oddzia y posiadajàce osobowoêç prawnà, to dlaczego nie mog yby tego robiç izby? pyta retorycznie Adam Szejnfeld. Ta instytucja od wielu lat dzia a w systemie polskiego prawa. Nie znam ani jednego przypadku jej nadu ycia. A stowarzyszeƒ mamy w Polsce przecie tysiàce dodaje pose Szejnfeld. Proponowane zmiany w Ustawie o izbach gospodarczych Art. 8 ust. 1 Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 71, podlegajà obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego. (obecne brzmienie: Izby gospodarcze podlegajà obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego.) Art. 8 ust. 3 Jednostk organizacyjnà, o której mowa w art. 71, reprezentuje w post powaniu rejestrowym organ zarzàdzajàcy i reprezentujàcy jednostk na zewnàtrz, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pkt 3. (dodany) Art. 12 ust. 3 Statut Krajowej Izby Gospodarczej mo e przewidywaç mo liwoêç oraz okreêlaç zasady bezpoêredniej wspó pracy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego z przedsi biorcami w zakresie handlu zagranicznego. (obecne brzmienie: Statut Krajowej Izby Gospodarczej mo e przewidywaç mo liwoêç oraz okreêlaç zasady bezpoêredniej wspó pracy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego z podmiotami prowadzàcymi dzia alnoêç gospodarczà w zakresie handlu zagranicznego.) Art. 12 ust. 4 pkt 4) organizowaç i stwarzaç warunki do rozstrzygania sporów w drodze post powania polubownego i pojednawczego, w tym powo aç przy Polskiej Izbie Handlu Z prac nad ustawà Komisyjny projekt ustawy zosta zg oszony 2 paêdziernika ubieg ego roku. 12 czerwca 2007 r., po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniach komisja zwróci a si do Sejmu o uchwalenie ustawy. Na posiedzeniu Sejmu 27 czerwca odby o si drugie czytanie, w trakcie którego klub PiS zaproponowa skreêlenie przepisów pozwalajàcych na tworzenie oddzia ów posiadajàcych osobowoêç prawnà. Komisja gospodarki rekomenduje odrzucenie tej propozycji. Pozytywnà opini o projekcie wyrazi a Krajowa Izba Gospodarcza. Równie rzàd (w stanowisku z 22 lutego 2007 r.) uzna propozycj za korzystnà z punktu widzenia sprawnoêci i efektywnoêci obrotu gospodarczego. Zdaniem Rady Ministrów nowelizacja pozwoli usprawniç dzia alnoêç izb gospodarczych. Projektowane rozwiàzania popiera tak e bran a turystyczna. To jest zdecydowanie wola tych podmiotów, które sà w terenie. Majà one coraz wi kszy problem z reprezentowaniem swoich izb na terenie regionów wobec marsza ków, wojewodów, a tak e w przetargach t umaczy a podczas kwietniowego posiedzenia komisji gospodarki Anna Somorowska, cz onek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki. O co chodzi? Oficjalnie krytycy przyj tych w ustawie rozwiàzaƒ mówià tylko o zarzutach prawnych. To nie jest kwestia interesu jakiejê grupy przedsi biorców, to nie jest problem sprawnoêci lobbystów. To jest problem dopuszczalnoêci tego rodzaju dzia aƒ i zgodnoêci z Konstytucjà ich rezultatu. Od lat stoimy na gruncie dzia aƒ uczciwych i przestrzegania regu stanowienia prawa oraz jego jakoêci deklaruje Tomasz Uchman. Zwolennicy proponowanych zmian uwa ajà, e bronià swojego interesu. Zwiàzek Rzemios a Polskiego jest jedynà organizacjà, która ma struktury niemal w ka dym powiecie. Rozwini tà struktur majà te organizacje kupieckie t umaczy pragnàca zachowaç anonimowoêç osoba obserwujàca prace nad projektem. Jak dodaje, obawiajà si one, e gdyby Krajowa Izba Gospodarcza utworzy a oddzia y posiadajàce osobowoêç prawnà odebra aby cz onków organizacjom rzemieêlniczym i kupieckim. Tu nie chodzi o prawo, tylko o partykularny interes blokujàcych zmiany uwa a nasz rozmówca. Jak dodaje, bran a turystyczna nie jest stronà sporu. Mo e raczej staç si jego ofiarà, jeêli nowelizacja nie wejdzie w ycie. Rozstrzygni cie zapadnie podczas plenarnego posiedzenia Sejmu. Wcià nie wiadomo jednak, kiedy dojdzie do trzeciego czytania. MyÊl, e projekt b dzie g osowany na najbli szym posiedzeniu mówi Maks Kraczkowski, przewodniczàcy komisji gospodarki. W chwili zamykania tego numeru WiadomoÊci Turystycznych rozpatrywania ustawy nie by o jednak w porzàdku zaplanowanych na sierpnia obrad. (w ) Zagranicznego Kolegium Arbitrów do rozstrzygania sporów wynik ych w zwiàzku ze wspó pracà gospodarczà z zagranicà, poddanych orzecznictwu Kolegium Arbitrów, jak równie opracowywaç i doskonaliç zasady etyki obowiàzujàcej przedsi biorców. (obecne brzmienie: organizowaç i stwarzaç warunki do rozstrzygania sporów w drodze post powania polubownego i pojednawczego, w tym powo aç przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Kolegium Arbitrów do rozstrzygania sporów wynik ych w zwiàzku ze wspó pracà gospodarczà z zagranicà, poddanych orzecznictwu Kolegium Arbitrów, jak równie opracowywaç i doskonaliç zasady etyki obowiàzujàcej podmioty prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà.) Art. 121 ust. 4 Cz onkami izb gospodarczych, o których mowa w ust. 1, mogà byç przedsi biorcy i przedsi biorcy zagraniczni (obecne brzmienie: Cz onkami izb gospodarczych, o których mowa w ust. 1, mogà byç prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà podmioty polskie oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu przepisów Ustawy o spó kach z udzia em zagranicznym.)

19 PRAWO 19 Stanis aw PiÊko komentuje Gorzej byç nie mo e Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powo a Ministra Sportu i Turystyki. Zdarzy o si to po raz pierwszy w powojennej historii naszego kraju. Chocia w przesz oêci ju kilkakrotnie ten sam centralny organ w adzy paƒstwowej zarzàdza sportem i turystykà. W drówkom turystyki po ró nych resortach i komitetach warto poêwi ciç troch uwagi. Nowe prawo lotnicze W okresie powojennym a do roku 1954 nadzór nad dzia alnoêcià turystycznà w Polsce sprawowa o Ministerstwo Komunikacji i Robót Publicznych. Póêniej zarzàdzanie turystykà powierzono G ównemu Komitetowi Kultury Fizycznej. Od roku 1960 do roku 1978 turystyka by a przedmiotem dzia alnoêci powo anego do zajmowania si sportem i turystykà G ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. W roku 1978 w celu zarzàdzania turystykà powo ano G ówny Komitet Turystyki. Komitet ten dzia a do 1986 roku tj. do momentu ponownego po àczenia turystyki ze sportem i utworzenia G ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. W 1987 roku ograniczono zakres dzia alnoêci turystycznej tego Komitetu tylko do problematyki turystyki kwalifikowanej, przekszta cajàc go równoczeênie w Komitet ds. M odzie y i Kultury Fizycznej. Zarzàdzanie dzia alnoêcià gospodarczà w dziedzinie turystyki (w tym rozdzia historycznych ju limitów dewizowych) przekazano równoczeênie Ministerstwu Rynku Wewn trznego. Ten sztuczny podzia turystyki na kwalifikowanà i pozosta à istnia do roku 1991, tj. do kolejnego po àczenia turystyki ze sportem w ramach powo anego Urz du Kultury Fizycznej i Turystyki. Urzàd ten dzia a do koƒca 1999 roku, a po jego przekszta ceniu w Urzàd Kultury Fizycznej i Sportu turystyk przekazano, tak jak zaraz po wojnie, do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, gdzie zajmowa si nià utworzony Departament Turystyki. Po kolejnej reorganizacji rzàdu ca y Departament Turystyki wraz z zadaniami zwiàzanymi z zarzàdzaniem turystykà przekazano (1 czerwca 2000 roku) do Ministerstwa Gospodarki. Od lipca 2007 roku mamy w Polsce po raz pierwszy Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego szczegó owy zakres dzia alnoêci nie jest jeszcze znany. Trudno jednoznacznie wymieniç przyczyny kolejnych zmian w ulokowaniu problematyki turystycznej w strukturach rzàdu. Niepoprawni idealiêci za dominujàcà przyczyn uwa ajà dà enie do znalezienia rozwiàzania s u àcego najlepiej interesom turystyki. Z o- Êliwi pragmatycy za g ównà przyczyn uznajà uk ad interesów i wp ywów politycznych w danym okresie na szczytach w adzy. Nale- y przy tym podkreêliç, e prawie wszystkie ww. zmiany mia y w Polsce wspólny mianownik. Tym mianownikiem by o nieliczenie si przy ich dokonywaniu z opinià Êrodowiska turystycznego lub nawet nie pytanie o t opini. Tak te by o i teraz, bowiem nie tylko nikogo ze Êrodowiska turystycznego nie pytano o opini na temat planowanego powo ania Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale o tej planowanej zmianie w Êrodowisku turystycznym nawet nikt nie wiedzia. Oblicza kolejnych rozwiàzaƒ Dzisiaj z perspektywy czasu mo na wymieniç cechy dominujàce omawianych rozwiàzaƒ w usytuowaniu turystyki w strukturach rzàdu. Najcz Êciej spotykanym przypadkiem by o àczenie turystyki ze sportem. Uwa ano ten model za wskazany, gdy turystyka, a szczególnie turystyka kwalifikowana, to jeden z filarów kultury fizycznej. Nie polemizujàc z tà tezà, nie mo na jednak nie zauwa aç, e gospodarka turystyczna plasuje si obecnie na Êwiecie ze wzgl du na obroty handlowe w pierwszej trójce (wraz z telekomunikacjà i przemys em samochodowym). Wzrostowi gospodarczego znaczenia turystyki nie sprzyja o àczenie jej ze sportem, wr cz przeszkadza o to jej rozwojowi. Cz sto osoby posiadajàce wysokie kwalifikacje do kierowania sportem nie docenia y problemów turystyki i nie podejmowa y dzia aƒ, których zaniechanie hamowa o jej rozwój. Sprzyja o takim sytuacjom wyznaczanie na kolejnych szefów àczonych Komitetów lub Urz dów Sportu i Turystyki osób znajàcych si przede wszystkim na sporcie, Polskie prawo lotnicze b dzie dostosowane do rozwiàzaƒ unijnych. Stanowi tak przyj ty przez rzàd pod koniec lipca projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Projekt szeroko reguluje kwestie bezpieczeƒstwa. Linie lotnicze wykonujàce loty mi dzynarodowe do lub z Polski b dà mia y obowiàzek przekazywaç Stra y Granicznej informacje o pasa erach. Kwestia ochrony lotnisk cywilnych przed atakami terrorystycznymi zosta a uj ta w sposób ogólny. Szczegó owe zapisy znajdà si w rozporzàdzeniach. Zgodnie z rozwiàzaniem przyj tym niedawno przez Parlament Europejski przewoênicy zostali unikajàcych zazwyczaj podejmowania problematyki turystycznej. Dzia alnoêç utworzonego w 1978 roku G ównego Komitetu Turystyki stanowi do dzisiaj dla tych, którzy go pami tajà, namacalny dowód, e ma y, sprawny resort zajmujàcy si wy àcznie turystykà, mo e dobrze s u yç jej rozwojowi. Natomiast w Ministerstwie Rynku Wewn trznego turystyk traktowano jak obce cia o. Zarzàdzanie nià nie by o poparte rzeczywistym zaanga owaniem kierownictwa resortu w rozwiàzywanie problemów gospodarki turystycznej. Oko o pó roczny pobyt turystyki w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej nie zdà y zaowocowaç wielkimi inicjatywami, choç nie sposób by o nie zauwa yç zainteresowania turystykà ze strony ówczesnego ministra tego resortu znajàcego si skàdinàd dobrze na problematyce turystycznej. By to okres dobrych rokowaƒ na przysz oêç i okres tworzenia Polskiej Organizacji Turystycznej. PrzejÊciu turystyki do Ministerstwa Gospodarki towarzyszy o oko o 25 proc. obci cie ju w roku nast pnym nak adów na promocj turystyki. BezpoÊredni nadzór nad dzia alnoêcià turystycznà od samego poczàtku powierzano jednemu z wiceministrów. Przy czym obowiàzki zarzàdzania turystykà by y dla niego zawsze obowiàzkami dodatkowymi wykonywanymi równolegle z innymi zadaniami w resorcie. W ani jednym przypadku wiceminister odpowiedzialny w Ministerstwie Gospodarki za turystyk nie wywodzi si z bran y turystycznej. Przed przej ciem w adzy w Polsce przez obecnà koalicj mieliêmy w Ministerstwie Gospodarki przypadki zarówno rzetelnego i kompetentnego reprezentowania interesów turystyki przez ministra i wiceministrów odpowiedzialnych za turystyk, jak te przypadki, o których tego powiedzieç nie mo na. By y sytuacje, kiedy fakt zarzàdzania turystykà przez mocnego ministra gospodarki mia istotny wp yw na podejmowanie zobligowani do podawania cen zawierajàcych wszystkie op aty i dop aty. Nowela reguluje ponadto zagadnienia rozwoju lotnisk regionalnych i lokalnych. Perspektywicznemu jego planowaniu ma s u yç obowiàzek przygotowania minimum 20-letnich planów rozwoju. B dzie on dotyczyç lotnisk publicznych dost pnych dla wszystkich samolotów i tworzonych na gruntach nale àcych do paƒstwa lub samorzàdu. Projekt korzystnych dla turystyki decyzji (jak np. VAT w turystyce), mieli- Êmy tak e prób likwidacji POT (do tego prowadzi o proponowane po àczenie POT i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji, i powo anie w ich miejsce Polskiej Agencji Promocji Gospodarczej). Przysz o nowe Szczególne dla turystyki czasy nasta y po przej ciu w adzy przez obecnie rzàdzàcà koalicj. Ostatni, prawie dwuletni okres pobytu turystyki w Ministerstwie Gospodarki, to okres koncentrowania si g ównie na problemach personalnych i zajmowania si przez ministra tego resortu tylko w znikomym stopniu istotnymi problemami turystyki. W okresie tym nie wypracowano adnej logicznej koncepcji zarzàdzania turystykà w Polsce, mankamentów wyst pujàcych w zarzàdzaniu nià przez poprzednie rzàdy nie wyeliminowano. Towarzyszàce dzia aniom ministra nieliczenie si z opinià Êrodowiska turystycznego prowadzi o do permanentnych wojen z bran à turystycznà. Dowodem ignorowania przez ministra gospodarki Êrodowiska turystycznego by a podj ta w 2006 roku wbrew jednoznacznej opinii wszystkich organizacji dzia ajàcych w turystyce próba likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej (bo tym by o proponowane tym razem po àczenie POT i PAIiIZ) oraz zmiana w 2007 roku statutu Rady POT ograniczajàca jej kompetencje. W ciàgu prawie dwóch lat minister nie znalaz czasu na spotkanie z przedstawicielami Êrodowiska turystycznego ani na wzi cie udzia u w jakiejkolwiek naradzie lub spotkaniu, na którym omawiano zagadnienia dotyczàce turystyki. Konsekwencjà koncentrowania si na sprawach kadrowych by y permanentne zmiany personalne w Polskiej Organizacji Turystycznej i towarzyszàce im polowanie na dyrektorów zagranicznych oêrodków POT. Kolejnego dyrektora zwalniano w poêpiechu w dniu powo ywania Ministra Sportu i Turystyki. Rezultatem tej polityki jest powierzanie w ciàgu dopuszcza mo liwoêç, by takimi portami zarzàdza y podmioty prywatne. Muszà mieç one jednak siedzib w kraju cz onkowskim UE. Projekt dopuszcza tak e tworzenie lotnisk u ytku wy àcznego. Mo liwe b dzie wykonywanie z nich, za zgodà zarzàdzajàcego, lotów handlowych. Zarzàdzajàcymi zaê b dà mog y byç podmioty majàce sta à siedzib w kraju cz onkowskim UE. Wed ug nowego prawa w sytuacjach awaryjnych (zwalczania niespe na dwóch lat ju trzeciej osobie kierowania dzia alnoêcià POT. Nast pstwem takiej sytuacji jest brak stabilnej koncepcji prowadzenia dzia alnoêci przez Polskà Organizacj Turystycznà i tymczasowy charakter kolejnych przedsi wzi ç podejmowanych w atmosferze nerwowoêci i napi cia. Prowadzi to do niszczenia i trwonienia dorobku poprzedników. W tych okolicznoêciach powo anie Ministerstwa Sportu i Turystyki mo na traktowaç jak stworzenie turystyce mo liwoêci ucieczki z resortu gospodarki przed unicestwieniem. Szkoda tylko, e nie jest to ucieczka np. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Turystyki, bowiem o sile polskiej turystyki decyduje dzisiaj g ównie jej pozycja w regionach. To przede wszystkim w adze wojewódzkie tworzà warunki do po àdanego rozwoju turystyki w Polsce. W adze centralne majàce, jak widaç, g ównie problemy z sobà, nie zajmujà si w oczekiwanym stopniu problemami turystyki. Po àczenie sportu i turystyki Na Êwiecie obroty handlowe plasujà gospodark turystycznà w pierwszej trójce razem z telekomunikacjà i przemys em samochodowym tworzy warunki do ujawnienia si wszystkich mankamentów, które towarzyszy y temu nieudanemu maria owi w minionych latach. Prawdopodobieƒstwo zaistnienia takiej sytuacji jest jednak wi ksze ni poprzednio, bowiem turystyka dzisiaj, to coraz wa niejsza cz Êç polskiej gospodarki. àczenie jej z dzia alnoêcià, która tylko w znikomym stopniu jest dzia alnoêcià gospodarczà mo e si okazaç po raz kolejny nieporozumieniem. Nie ulega wàtpliwoêci, e tym razem nie wyciàgni to wniosków z b dów pope nionych w przesz oêci. Sà jednak co najmniej dwa plusy tego rozwiàzania. Pierwszym jest to, e powo ana Minister Sportu i Turystyki w takim samym stopniu zna si na sporcie, jak na turystyce. B dzie wi c mog a zajmowaç si obydwoma dziedzinami, nie dyskryminujàc adnej z nich. Drugi natomiast jest zas ugà dotychczasowej sytuacji. W zarzàdzaniu turystykà w Polsce przez centralne organy w adzy by o ju tak êle, e gorzej byç nie mo e. Stanis aw PiÊko kl sk ywio owych, ratowania ludzi) mo liwe b dzie startowanie i làdowanie poza lotniskami i làdowiskami. Projekt zawiera równie zapisy dotyczàce s u by poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W noweli uregulowano zasady wykonywania lotów przez bezza ogowe statki powietrzne. Doprecyzowaniu uleg y równie przepisy odnoszàce si do personelu lotniczego oraz naziemnego. (w )

20 20 KRONIKA Tratwà z Brzegu do Szczecina Takà tras zaliczy o oko o 150 uczestników Flisu Odrzaƒskiego promujàcego ide turystycznego zagospodarowania Odry. Na trasie flisu organizowano pikniki, festyny, zawodowy sportowo-rekreacyjne Uczestnicy tegorocznego flisu wystartowali 28 czerwca, na mecie zjawili si 13 lipca, a uroczyste zakoƒczenie odby o si 3 sierpnia. Inicjatorem flisu by Zarzàd G ówny Ligi Morskiej i Rzecznej, a nad przebiegiem flisu czuwali dr El bieta Marsza ek, rektor Wy szej Szko y Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie (g ównego organizatora imprezy) oraz komandor flisów kapitan W odzimierz Grycner. Za has o tegorocznego flisu uznano Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Odry szansà na o ywienie gospodarcze miast i gmin nadodrzaƒskich. Na trasie flisu organizowano pikniki, festyny, zawodowy sportowo-rekreacyjne. Celem flisów jest nie tylko pokazanie niepowtarzalnoêci flisackiej kultury i obyczajów, ale przede wszystkim wypracowanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry podkre- Êla Ma gorzata Kuncewicz, rzecznik prasowy Wy szej Szko y Ekonomiczno-Turystycznej. Chodzi o zach cenie samorzàdów lokalnych, w adz wojewódzkich, inwestorów prywatnych do budowy przystani, portów rzecznych, zagospodarowywania Odry. Wiele Flis jest nie tylko dobrà zabawà. Jego celem jest przede wszystkim wypracowanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry wskazuje, e jest to mo liwe, bo jak mówi pani Kuncewicz Flis Odrzaƒski popar y, tak e finansowo, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Ochrony Ârodowiska, przedsi biorstwa gospodarki morskiej, firmy regionalne. Czy to przedsi wzi cie, zresztà jedno z wielu, zaowocuje konkretnymi decyzjami w zakresie zagospodarowywania Odry? (ih) Flis Odrzaƒski, 28 czerwca-3 sierpnia 2007 r. Organizator: Wy sza Szko a Ekonomiczno- -Turystyczna w Szczecinie Âwi to Wenezueli Z okazji Dnia Niepodleg oêci Wenezueli odby si uroczysty raut w rezydencji ambasadora dr Franklina Gonzalesa. Âwi towaliêmy 195. rocznic og oszenia Deklaracji Niepodleg oêci pierwszej Republiki Wenezueli. W rozstawionych w ogrodzie namiotach serwowano tradycyjne potrawy tego kraju, nie brakowa o te trunków z rumem na czele, ukoronowaniem uczty by W aêciciele kolorowych i niebanalnych p ywade przybyli do Augustowa, by uczestniczyç w zawodach wielki tort. UroczystoÊç zgromadzi a ok. 300 osób ze Êwiata polityki, nauki, kultury, mass mediów i biznesu. Tak e turystycznego obecny by m.in. Szymon Sado z Opal Travel. Uroki Wenezueli zachwala a Miss Âwiata, czyli najpi kniejszy Tinky Winky pokona konkurencj 41 za óg stan o do walki w augustowskich mistrzostwach Co ma p ywaç, nie utonie. Najwi kszym zainteresowaniem cieszy si s ynny posiadacz torebki, fioletowy stworek Tinky Winky. w p ywaniu na byle czym. Kreatywni twórcy co roku udowadniajà podczas wyêcigu na rzece Netcie, Tinky Winky jest normalny! g osi napis na zwyci skim p ywadle Smok Rospudnik równie podbi serca jury produkt eksportowy Wenezueli. Kraj ten s ynie bowiem nie tylko ze wspania ej przyrody i pi knych krajobrazów, ale tak e z urody kobiet. Wenezuelki zbierajà najwi cej laurów na presti owych mi dzynarodowych konkursach pi knoêci. (lok) Dzieƒ Niepodleg oêci Boliwariaƒskiej Republiki Wenezueli, Warszawa, 5 lipca 2007 r. Organizator: Ambasada Boliwariaƒskiej Republiki Wenezueli e mo liwe jest przemieszczanie si w maszynach zbudowanych z dowolnych materia ów. Najm odszym uczestnikiem tej sportowej zabawy by dziewi cioletni mieszkaniec SupraÊla, konstruktor p ywajàcego przystanku PKS. Co ma p ywaç nie utonie to wa ne wydarzenie dla promocji miasta. To dobra zabawa dla mieszkaƒców i przyjezdnych, którzy mogà sp dziç mi o czas, uczestniczàc równie w koncertach i pokazach towarzyszàcych mistrzostwom. Jury wybiera zwyci zców, kierujàc si kilkoma kryteriami. By wygraç, za- oga powinna zrealizowaç ciekawy pomys. Wa ne jest, aby pojazdy by y nap dzane si à mi Êni i dobrze si prezentowa y mówi Lech Cie- Êlik, burmistrz Augustowa. W tegorocznym wyêcigu pierwsze miejsce i nagrod publicznoêci otrzyma statek kosmiczny Teletubisiów, drugie miejsce przypad o sta emu ju uczestnikowi mistrzostw Adamowi Maculewiczowi z Czarnej Bia ostockiej za Smoka Rospudnika. Trzecià pozycj zajà Marek awniczak z Odolanowa, konstruktor wielkiej g owy Mamuta. Organizatorzy zadbali, aby imprezie towarzyszy o wiele atrakcji m.in. pokazy taƒca i wst py zespo ów rockowych. (sch) XII Mi dzynarodowe Mistrzostwa Co ma p ywaç, nie utonie, Augustów, 22 lipca 2007 r. Organizatorzy: Urzàd Miasta Augustowa i Polskie Radio Bia ystok W rezydencji ambasadora Wenezueli uroki tego kraju promowa a miss Êwiata pochodzàca z Wenezueli Tak si bawiono w Maso Corto Bia e szaleƒstwo w Êrodku lata oraz imprezy do bia ego rana o nudzie we w oskim kurorcie nie mo e byç mowy. Nie inaczej by o tym razem. Polscy turyêci, gwiazdy sportu i estrady nie zawiedli podczas piàtych ju Polskich Dni w Maso Corto. Narty z instruktorem, trekking i jazda na snowboardzie przeplata- y si z turniejami i zawodami sportowymi. Zwieƒczeniem dnia by Festiwal Kuchni Polskiej i Po udniowotyrolskiej. Organizatorzy zadbali o rozrywk w namiocie festynowym odbywa y si koncerty, pokazy odzie y narciarskiej i wyst py taneczne. Stali bywalcy ju czekajà na zapowiedzianà przysz orocznà edycj imprezy. (msz) Zabawie towarzyszy y liczne atrakcje sportowe Gwiazdy estrady i sportu nie zawiod y na tegorocznej imprezie Piàte Polskie Dni w Maso Corto, czerwca 2007 r. W nast pnym numerze: Przeglàd obiektów sieciowych

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców.

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców. Lipsko, dn. 21.04.2015r. PPUIC.POKL.4106.12.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu znak: PPUIC.POKL.4106.12.2015 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przez

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:49:15 Numer KRS: 0000086747

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:49:15 Numer KRS: 0000086747 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:49:15 Numer KRS: 0000086747 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości Poznań: Usługa szkoleniowa specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia czterech szkoleń zamkniętych nt.: 1) Opracowanie protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego, 2) Ustawa prawo budowlane z elementami

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do Regulaminu. UMOWA (Wzór)

Załącznik 2 do Regulaminu. UMOWA (Wzór) Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA (Wzór) o wsparcie uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wizycie studyjnej do Wielkiej Brytanii, odbywającej się w marcu 2012 roku, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo