Schengen zaszkodzi turystyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schengen zaszkodzi turystyce"

Transkrypt

1 PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek specjalny UZDROWISKA 2007 expressem Turystyka on line w Chinach roênie WartoÊç chiƒskiego internetowego rynku us ug turystycznych wynios a w ubieg ym roku 100 mln funtów brytyjskich, czyli a o 82 proc. wi cej ni rok wczeêniej. Wirtualne agencje turystyczne zanotowa y w 2006 r. 2,75 mln rezerwacji. Analitycy szanghajskiej firmy iresearch, którzy przygotowali raport, prognozujà, i w przysz ym roku liczba klientów wyniesie 5,7 mln, a w 2010 r. 9 mln. WartoÊç internetowego rynku w Paƒstwie Ârodka z powodu dobrej koniunktury w turystyce i wzrostu dochodów rozporzàdzalnych chiƒskich konsumentów wzroênie w 2010 r. do 424 mln funtów. (w ) PIT zbierze si w Kadyksie XIX Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki odb dzie si w dniach listopada br. w Kadyksie. Takà decyzj podj a 18 lipca na posiedzeniu w Zakopanem Rada Naczelna Izby. Obradom w Andaluzji towarzyszyç b dzie workshop. Wezmà w nim udzia tak e firmy hiszpaƒskie. Polscy przedsi biorcy chcàcy w nim uczestniczyç powinni do koƒca sierpnia wp aciç 500 z zaliczki. W przypadku wp aty pe nej kwoty organizatorzy gwarantujà zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych. (w ) POT. Jan Rudomina odwo any ze stanowiska Jak si dowiedzia y WiadomoÊci Turystyczne, dyrektor Polskiego OÊrodka Informacji Turystycznej w Nowym Jorku zosta odwo any. Z naszych informacji wynika, e przyczynà podj tej decyzji sà podejrzenia o wspó prac ze s u bami specjalnymi PRL. Konkretnych zarzutów jednak nie postawiono. Jan Rudomina piastowa swojà funkcj od wielu lat. Wiosnà tego roku zosta jednog oênie zarekomendowany na kolejnà kadencj przez komisj konkursowà wy aniajàcà dyrektorów POIT. (w ) ISSN INDEX cena: 12 z (0% VAT) Schengen zaszkodzi turystyce Zbli a si data wejêcia Polski do strefy Schengen. B dziemy przekraczaç granice z paƒstwami tej strefy bez kontroli paszportów. Jednak wszystko wskazuje na to, e ucierpi wymiana turystyczna z naszymi wschodnimi sàsiadami. Wed ug wcià niepotwierdzonych do koƒca informacji ceny wiz b dà oscylowaç mi dzy 30 i 60 euro. Ju od 1 stycznia 2008 roku turyêci zza naszej wschodniej granicy b dà musieli zap aciç za wiz do Polski nawet 65 euro Best Harctur si wyprzedaje Lubelski oddzia Best Harcturu zosta kupiony przez firm Kerbud. Prawdopodobnie ch tni znaleêli si te na udzia y w Harcturach z Krakowa i odzi. Z kolei w Harcturze Gdaƒsk pojawi si inwestor zewn trzny lub wzmocni si rola kadry zarzàdzajàcej. Lubelska spó ka Kerbud, do której nale y Biuro Turystyki i Wypoczynku Watra-Travel i OÊrodek Wypoczynku Roztocze wzbogaci a si o trzeci podmiot prowadzàcy dzia alnoêç turystycznà. Dok adnie 2 maja przej liêmy Po analizie obowiàzujàcych od 2005 r. przepisów FSA (Financial Services Authority Nadzór Finansowy) zadecydowa, i nale y zakoƒczyç ich stosowanie. Do tej pory zasady sprzedawania polis regulowali samodzielnie touroperatorzy. Stowarzyszenie Brytyjskich Agentów Podró y (ABTA) przyj o decyzj z nieskrywanym rozczarowaniem. W adze izby w wydanym oêwiadczeniu uzna y, e nie ma wiarygodnych danych o tym, czy dotychczasowe praktyki szkodzi y klientom. Zdaniem ABTA jest mo liwe, e agenci nie b dà sk onni sprzedawaç polis, jeêli uznajà, e czas objaêniania ich zasad jest zbyt d ugi. Mo e to spo- Biuro Podró y Best Harctur oddzia w Lublinie. Komunikat w tej sprawie otrzymali m.in. nasi agenci poinformowa przedstawiciel spó ki Kerbud. ZHP, który jest w aêcicielem firmy Best Harctur, w protokole z posiedzenia komisji ds. zarzàdzania i finansów ujawnia, e firma ta sprzeda a nieruchomoêç w Lublinie za 490 tys. z. W drodze bezprzetargowej naby jà Kerbud, którego wspólnikami sà Robert Mazur i Karolina Mazur. Czy podana przez ZHP kwota jest to sama z cenà, za jakà zosta zbyty oddzia, dok adnie nie wiadomo. Takiej informacji nie uda o si nam potwierdziç u adnej ze stron transakcji. Strona 3 Brytyjskie ubezpieczenia wed ug nowych zasad Brytyjski FSA od 1 stycznia 2009 r. przejmie kontrol nad zasadami sprzeda y ubezpieczeƒ przez agentów turystycznych i touroperatorów. Ci ostatni obawiajà si, i spowoduje to wzrost wyjazdów nieubezpieczonych klientów. Granice mi dzy paƒstwami strefy w naszym przypadku z Czechami, Litwà, Niemcami i S owacjà przekraczaç b dzie mo na w dowolnym punkcie. Na lotniskach mi dzynarodowych wydzielone zostanà strefy dla lotów wewn trznych Schengen. KorzyÊci z u atwieƒ, przede wszystkim oszcz dnoêç czasu, b dà Nadzór Finansowy skontroluje agentów ewidentne. Ale jest i druga strona medalu. RównoczeÊnie wejdà w ycie ostrzejsze przepisy dotyczàce wydawania wiz oraz co mo e okazaç si ciosem dla naszej wymiany turystycznej ze wschodnimi sàsiadami wy sze ceny wiz. B dzie dro ej Przypomnijmy. Obecnie w ruchu z Bia orusià obowiàzujà na prawach wzajemnoêci tanie wizy. Podstawowa: 6 dolarów, bezp atne dla dzieci i m odzie y oraz osób starszych. Z Federacjà Rosyjskà 35 euro, z do niedawna warunkami specjalnymi dla mieszkaƒców obwodu kaliningradzkiego i udajàcych si do niego obywateli RP bezp atnymi wizami rocznymi. Tyle e ostatnio zasada ta zosta a zniesiona. Kto takà wiz ju posiada, mo e z niej korzystaç do koƒca roku. Strona 8 Czy prezes Best Harcturu pilnie Êledzi zmiany zachodzàce w firmie? wodowaç, e na wycieczki znaczna grupa klientów wyjedzie bez ochrony. Z pewnoêcià niektórzy agenci przestanà sprzedawaç ubezpieczenia uwa a Mike Monk, dyrektor finansowy ABTA. Naszym zadaniem jest to zminimalizowaç dodaje. Wtóruje mu dyrektor generalny stowarzyszenia Mark Tanzer. B dziemy ÊciÊle wspó pracowaç z FSA, aby wi kszoêç naszych cz onków kontynuowa a oferowanie tej wa nej us ugi oêwiadczy. Firmy, które nie uzyskajà autoryzacji nadzoru, b dà mog y sprzedawaç ubezpieczenia, je- Êli stanà si przedstawicielem przedsi biorstwa podlegajàcego regulacjom FSA. Innà mo liwoêcià jest kierowanie (za prowizjà) klientów do brokera albo ubezpieczyciela. (w )

2 2 kalendarium Jarmark Êw. Dominika. Gdaƒski Jarmark, Gdaƒsk, organizator: Mi dzynarodowe Targi Gdaƒskie SA, The Tall Ships Races, Szczecin, organizator: Biuro ds. Organizacji Regat 2007, tel./faks (0 91) , Targi bran owe autobusowe RDA, Kolonia, Niemcy, organizator: RDA International Coach Tourism Federation, VII Ogólnopolski Turniej Rycerski O PierÊcieƒ Ksi nej Anny, Podzamcze i Galeria Wie a zamku w Liwie, organizator: Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie Jarmark Uniejowski i Wielki Turniej Rycerski, Uniejów, organizator: Urzàd Miasta w Uniejowie, Agrotur XIV Krajowe Targi Agroturystyczne, Cz stochowa, organizator: Âlàski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Cz stochowie, tel. (0 34) , Nordeuropaworkshop workshop Europy Pó nocnej, Gdaƒsk, zg oszenia: biuro Niemieckiej Centrali Turystyki DZT, tel. (0 22) , faks (0 22) , POINFORMUJ BRAN O SWOJEJ IMPREZIE: Targi handlowo-promocyjne JATA, Tokio, Japonia, organizator: Japan Association of Travel Agents, Jarmark Cysterski, Pelplin, organizator: Urzàd Miejski w Pelplinie, III Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka i rekreacja czynniki integracji mi dzynarodowej, Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie, TT Warsaw Tour & Travel, XV Mi dzynarodowe Targi Turystyczne, Warszawa, organizator: Mi dzynarodowe Targi Polska, IV Kulinaria B kitnej Krainy w ramach XXV Âwiatowego Dnia Turystyki L bork, organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia L borska, Âwiatowy Dzieƒ Turystyki, Sopot Mi dzynarodowa Konferencja Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraiƒskiej strefie Karpat, Krosno, organizator: Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro- Ênie, tel. (013) , faks (013) , konferencja naukowo-bran owa JakoÊç us ug turystycznych a ochrona praw konsumenta, Katowice, organizatorzy: GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach im. Wojciecha Korfantego, Âlàska Organizacja Turystyczna, Âlàska Izba Turystyki Konferencja naukowa Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzaƒskim Parku Narodowym, Zakopane, organizator: Zak ad Geografii Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie Tour Salon Poznaƒ, organizator: Mi dzynarodowe Targi Poznaƒ, -salon.pl WTM World Travel Market, Londyn, Wielka Brytania, Konferencja naukowa Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa; organizator: Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia Ekonomiczno-Rolniczy; Internetowe Targi Turystyczne Mapa Ukrainy Niedawno Polityka zamieêci a map Ukrainy, a potem nadesz o zaproszenie od prezydenta Che ma, na wyjazd studyjny, wiodàcy tak e do Lwowa. Znajomy, którego o tej, w koƒcu niezbyt egzotycznej, podró y poinformowa- am, nie posiada si z zazdroêci. By o to tym dziwniejsze, e moimi poprzednimi wyjazdami za wschodnià granic, jakoê si nie ekscytowa. Ot, poradzi, eby uwa aç bo brudno tam i niebezpiecznie. Jak si okaza o czytali- Êmy t samà Polityk, a by a w niej nie tylko mapa ale i reporta o Ukrainie, pióra Tomasza Wo ka. Na poczàtku lat 90. pyta am Olgierda Budrewicza, czy reporta krajoznawczy ma jeszcze sens. KiedyÊ ch on o si pana olgierdowe opisywanie Êwiata niejako zamiast podró owania. Teraz Jak na sezon ogórkowy przysta o, sporo teraz w telewizji reklam turystycznych. Polsk promuje si w pakiecie z prognozà pogody. Oto prezenter àczy si z nadba tyckà miejscowoêcià, gdzie dwójka jego kolegów kuli si pod parasolem, i radoênie zapowiada: jutro Kaw czy herbat nadamy z Krynicy ( eby, Ustki lub innego Ko obrzegu). No i jak tam Jarku pytajà podmarzni ci b dzie s oƒce nad morzem? Ano, prosz paƒstwa rzecze Kret, zataczajàc r koma tajemnicze kr gi ten oto ni w aênie w druje sobie znad Wysp Brytyjskich w naszym kierunku, a z nim deszcze Ale dodaje optymistycznie on si ju prawie wypada wi c nad Ba tykiem nie b dà to ulewy! Mo e nawet czasem wyjrzy s oƒce?. Ach, jak Êwietnie KOMENTARZE ka dy sam sprawdza jak jest w Pary u czy innej Moskwie, a kolorowe pisma przeêcigajà si w dostarczaniu rodakom szczegó owych wskazówek, zamieniajàc kàciki turystyczne w poradniki bez wdzi ku. Wtedy znakomity podró nik wyjaêni, e reporta czyta si po to, by si dowiedzieç jak autor prze y spotkanie z innym krajem i kulturà. Interesujàca jest czyjaê wra liwoêç, a zainteresowanie miejscem wtórne. Mapa wra liwoêci na Ukrain Tomasza Wo ka okaza a si inspirujàca dla czytelników i po yteczna dla Ukrainy. Ciekawe czy tak e dla dobrego, subiektywnego reporta u podró niczego, który sta si w mi dzyczasie rzadkoêcià. Sceptyczka Czarterowe rachityczne skrzyde ka Jaros aw Kret czy komisarz Zawada cieszà si reporterzy bo tu jest znakomicie, tylko wszyscy majà ju doêç wysypywania tego piachu z kaloszy! O wiele sugestywniej wypadajà reklamy kierunków turystycznych w wykonaniu Jacka Pa asiƒskiego. Tyle e pan Jacek poszed na atwizn i uparcie promuje zagranic na tle Polski. Reklamujàc Monachium, zachwyci si : Prosz paƒstwa, to fascynujàce miasto ma trzy razy wi cej muzeów ni Warszawa! Co prawda w niechlubnych latach 30. p on y tu na stosach ksià ki, ale dodaje z triumfem nie by y to ksià ki Gombrowicza! Drobna przesada? O przesadzie mogà mówiç dopiero mi oênicy serialu Kryminalni. Akcja a dwóch odcinków dzieje si na Malcie. Widoki jak marzenie. D ugie od redakcji Polska wita goêci z Zachodu niesprawnà klimatyzacjà, chaosem przy odprawie paszportowej, t okiem i ha asem oraz nowiutkim, pustym Terminalem 2. Koƒca modernizacji Ok cia wcià nie widaç. Termin oddania nowego terminalu wcià si przesuwa, a inwestor i wykonawca k ócà si o pieniàdze oraz wychodzàce na jaw kolejne niedoróbki. Pasa erowie zaê pomstujà na warunki przypominajàce raczej lotniska Trzeciego Âwiata, ni unijne czy amerykaƒskie porty. Tymczasem nikt nie zada pytania natury zasadniczej: o co tyle ha- asu? Przecie jeszcze 70 lat temu podró nym wystarczy hangar, w którym mogli czekaç na aeroplan. Wszak przed wojnà LOT jedna z najbardziej wówczas cenionych linii lotniczych lata nie tylko do europejskich stolic, ale nawet do Palestyny z trawiastego lotniska na Polach Mokotowskich, a póêniej z Ok cia. Podró ni spacerem zmierzali do samolotowych schodków. Bez bramek, klimatyzacji, r kawów... Na w asnej skórze przekonujemy si, e nadmiar zdobyczy cywilizacyjnych zamiast u atwiaç ycie, tylko je utrudnia. A dziw, e nikt jeszcze si nie zorientowa w potencjale rozgrzebanego Terminalu 2. Przecie nie oddajàc terminalu do u ytku, moglibyêmy zapoczàtkowaç nowy Êwiatowy trend powrotu do naturalnych, ekologicznych technologii i procedur. Agnieszka Mularczyk uj cia poszarpanych ska i turkusowych wód wybrze a Gozo, rozêwietlonego portu i wàskich uliczek La Valetty. Od czasu do czasu wàt e dialogi, w rodzaju: móg bym tu zostaç do koƒca ycia czy nie dziwi si, e jego ona marzy a podró y poêlubnej na Malt Ja si te nie zdziwi am prze àczy am na Kryminalnych ze wzgl du na Malt nie na Zawad. Ale wielbiciele m skiego komisarza mogli si poczuç za enowani, oglàdajàc d ugà telewizyjnà reklamówk z naiwnà niby-akcjà. Czy zagranica wypada w telewizji lepiej, bo komisarz Zawada jest przystojniejszy od Jarka Kreta? Nic podobnego. Po prostu prezenter pogody, jakby nie kr ci, musi si trzymaç faktów. A przy tegorocznym kapryênym lecie krajowej turystyce mog aby pomóc tylko fabu a. Liliana Olchowik Polski rynek przelotów czarterowych roênie, a kondycja polskich przewoêników na tym rynku karleje. Tak mo na by w najwi kszym skrócie oceniç stan rzeczy. Fischer Air Polska zbankrutowa w ubieg ym roku i kosztowa o to wiele uczestników, biura podró y, ubezpieczycieli, niektórzy mówià (choç nie wszyscy), e i w aêcicieli. Na jego popio ach niczym feniksa wskrzeszono z aktywnym udzia em biur turystycznych, nowego przewoênika. Prima Charters mia y byç remedium na rosnàce potrzeby polskich turystów. Wobec doêç mizernego zaanga owania Centralwings, który wysi ki skupia na walce z konkurencjà w lowcostach, Prima Charters pozostajà jedynà polskà firmà, która ca kowicie oddaje si dzia alno- Êci czarterowej. A udzia przewoêników zagranicznych oscyluje w granicach 50 proc. Dla porównania w Wielkiej Brytanii rodzimi przewoênicy majà ok. 80 proc. rynku czarterowego. Presja szybko rosnàcego popytu by a w tym sezonie oczekiwana i potwierdzana przez wyniki sprzeda y w biurach podró- y. Normalnie, w takiej sytuacji ka dy przewoênik kierujàc si prymitywnà àdzà zysku, zwi ksza swój potencja przewozowy i mo liwoêci zaspokojenia potrzeb klientów. Natomiast polski przewoênik czarterowy staje w obliczu krótkiej ko dry, czyli braku samolotów. Awaria jednej z kilku tylko maszyn nie pozwala na wykonanie adnego manewru. Wszystkie samoloty sà w powietrzu (z wyjàtkiem tego zepsutego), a pasa erowie na lodzie mimo e nominalnie polecieli do Afryki. To, e samoloty jako urzàdzenia wyjàtkowo skomplikowane ulegajà niekiedy awarii, jest znane od zawsze. To, e awarie takie lub inne zdarzajà si w najmniej odpowiednich momentach, znane jest od czasu, gdy prawo to odkry Murphy. To, e najmniej odpowiednià chwilà na awarie jest szczyt sezonu wakacyjnego i weekend, tak e nie powinno nikogo zaskakiwaç. A jednak! W zesz ym roku Fischer Air Polska w takiej sytuacji skompromitowa si jako profesjonalny przewoênik. W tym roku dotkn o to Prima Charters. Gdyby nie ratunkowy rejs samolotu libijskiego po naszych turystów do Egiptu by oby nieciekawie. Hurghada w lipcu to przyjemne miejsce, pod warunkiem, e cz owiek jest zanurzony w basenie po czubek g owy. Oczekiwanie tam na samolot, który nie wiadomo kiedy przyleci, trudno ju do takich przyjemnoêci zaliczyç. Swojà drogà, paradoksem z dyskretnym odcieniem uroku jest fakt, e wybawcà z opresji okaza si samolot libijski, który jeszcze kilka lat temu nie mia prawa wlecieç w obszar Unii Europejskiej. Nie poprawia to jednak w najmniejszym stopniu oceny naszych czarterowych przewoêników. (ted) jednym zdaniem PLUS + - Polska bran a turystyczna dostrzega problem zwiàzany z wydawaniem wiz dla turystów ze Wschodu. PIT prosi swoich cz onków o przesy anie uwag i informacji w tej sprawie. Rzecz jest pilna, bo po planowanym wejêciu Polski do strefy Schengen pozyskanie wiz b dzie jeszcze trudniejsze. Miejmy nadziej, e bran y uda si zmobilizowaç w adze paƒstwowe do dzia ania. MINUS Autorzy raportu GoÊcie krakowskich hosteli wykazali si wyjàtkowym brakiem smaku (lub roztargnieniem). Podrozdzia o celach przyjazdów turystów do Krakowa zatytu owali: Auschwitz i dziewczynki. WiadomoÊci o celach wizyt sà oczywiêcie cenne, ale tytu wychodzi poza czystà informacj. Takiego pomys u mo na tylko pogratulowaç. PARTNER WiadomoÊci Turystycznych Wydawnictwo: Eurosystem Jaros aw Âleszyski, Wawelska 78, ap. 30 (wejêcie od ul. Glogera 1), Warszawa, tel.: (22) , fax: (22) , Redaktor prowadzàca: Agnieszka Mularczyk. Zespó : Tomasz Dziedzic, Ewa Maciejewska, Joanna Morawska, Liliana Olchowik, Ma gorzata Szerfer, Bart omiej Walas (Pary ), Agata WiÊniewska, Monika Witkowska, Iwona WrzeÊniewska-Wal. Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor), Joanna Markowska, Dorota Ârednicka. Sk ad i amanie: ArtMad Studio. Druk: Taurus Dwutygodnik dost pny w PRENUMERACIE: Zamówienia przyjmujemy pod numerem tel.: (22) , Prenumerat mo na zamówiç równie w punktach RUCH S.A.. Nak ad 6000 egz.

3 4 VI Forum Turystyki Plan prawie zamkni ty 5 Mazowsze Region z potencja em BIURA 12 Prezentacja Rada Krajowa Izb Turystyki 13 Targi Inwestycja w Stuttgarcie Australia terra coraz mniej incognita Biuro podró y OzTerra zosta o za o one przed pi cioma laty w Australii i jest touroperatorem wyjazdów do tego kraju. Od listopada 2006 r. jest obecne równie w Polsce Stanis aw PiÊko Gorzej byç nie mo e notowania Kursy walut z 5 sierpnia 2007 dolar USA 1 USD = 2,7614 PLN euro 1 EUR = 3,8033 PLN Spó dzielnia powsta a w 1957 r. i w niezmienionej postaci przetrwa a do poczàtku lat 90., kiedy to walne zgromadzenie prezesów oddzia ów podj o decyzj o podzieleniu przedsi biorstwa na samodzielne spó ki. Sprawami wspólnymi dla wszystkich podmiotów, m.in. zarzàdzaniem majàtkiem niepodzielnym, zaj a si tzw. spó dzielnia spó dzielni mówi Witold Furmanek, prezes Spó dzielni Turystycznej Turysta w Wa brzychu. Tak jest równie i dzisiaj. Niezale noêç poszczególnych biur nie oznacza wcale, e zapomnia y one o korzeniach. Przede Dorota Trzonkowska: Nurkowie powoli przekierowujà swoje zainteresowanie z Egiptu na Australi Oferta biura OzTerra zamyka si w czterech podstawowych pakietach. Adrenalina jest przeznaczona dla mi oêników mocnych wra eƒ, ludzi mobilnych i aktywnych. W programie sà skoki na bungee, sp yw kajakowy, nurkowanie g binowe, motocross i inne zapierajàce dech atrakcje. Aktywny wypoczynek to oferta dla osób lubiàcych sp dzaç czas na sportowo, ka dy dzieƒ wyjazdu przynosi inne sportowe wra enia: p ywanie statkiem, nurkowanie, lot samolotem. Tropikalny komfort to program dla osób starszych i rodzin, po àczony z poznawaniem miejscowych atrakcji, takich jak farma krokodyli albo plantacja kawy. Nurkowanie to oferta skierowana do zwolenników podwodnej przygody cieszàca si najwi kszà popularnoêcià wêród klubów nurkowych. Nurkowie powoli przekierowujà swoje zainteresowanie Pó wieku ze Spó dzielnià Turysta Choç dziê spó dzielnia funkcjonuje jako trzynaêcie oddzielnych podmiotów, to pracownicy nie zapomnieli o przypadajàcej na 2007 rok rocznicy powstania firmy. wszystkim spó dzielnie wyst pujà pod wspólnym logiem, gdzie wpisana jest nazwa miasta, na terenie którego dzia ajà. Odbywajà si równie regularne spotkania prezesów biur podkreêla Furmanek. W czasie tych zebraƒ omawiamy sprawy wspólne dla wszystkich podmiotów. Tradycjà sta y si tak e wspólne wyjazdy studyjno-integracyjne, m.in. do Indii, na Wyspy Kanaryjskie. do Chorwacji. Sprawà, która àczy wszystkie podmioty sygnowane logiem Spó dzielni Turysta, jest powstajàcy obecnie portal internetowy. Integracja poszczególnych jednostek Turysty Australia budzi coraz wi ksze zainteresowanie wêród turystów z krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej z Egiptu na Australi. Rafa koralowa w Egipcie jest bowiem zniszczona i w wielu miejscach jest zakaz nurkowania. W Australii takich ograniczeƒ nie ma i promujàc t ofert, uêwiadamiamy o tym turystów mówi Dorota Trzonkowska, marketing manager z biura OzTerra. Biuro promuje swojà ofert przede wszystkim poprzez reklam w mediach bran owych i prezentacje, ale stosuje tak e mniej konwencjonalne metody. ZorganizowaliÊmy kampani w taksówkach jednej korporacji. Wewnàtrz pojazdów mo na by o obejrzeç trzyminutowy film promocyjny. Dostajemy du o zapytaƒ od biur podró y, zainteresowanych wspó pracà z nami mówi Dorota Trzonkowska. Terytorium Australii, jeszcze dziewicze i nie do koƒca poznane, wzbudza du e zainteresowanie zw aszcza w krajach Europy Wschodniej, ju wyprzedajemy ofert na przysz y rok. (jm) Witold Furmanek: Tworzymy stron internetowà, na której b dzie mo na znaleêç oferty wszystkich biur Turysty polega tak e na wspólnych dzia aniach marketingowych przypomina Witold Furmanek. Jednym z nich jest np. tworzona w aênie strona internetowa, na której b dzie mo na znaleêç oferty wszystkich biur Turysty. Poniewa sezon w pe ni, wszelkiego rodzaju decyzje, wymagajàce wspólnych ustaleƒ musia y zostaç od o one na póêniej. Na ostatnim, lipcowym spotkaniu prezesów podj liêmy decyzj, e obchody 50-lecia istnienia Turysty odb dà si we wrzeêniu w jednym z oêrodków w Sudetach i b dà po àczone ze Âwiatowym Dniem Turystyki mówi Witold Furmanek. Karolina Grzeliƒska 3,8125 3,5929 3,3733 3,1538 2,9342 2,7146 baht tajlandzki 1 THB = 0,03336 USD 1 THB = 0,02422 EUR dinar tunezyjski 1 TND = 0,7874 USD 1 TND = 0,5717 EUR dolar australijski 1 AUD = 0,8543 USD 1 AUD = 0,6203 EUR dolar hongkoƒski 1 HKD = 0,1277 USD 1 HKD = 0,0927 EUR dolar kanadyjski 1 CAD = 0,9459 USD 1 CAD = 0,6868 EUR frank szwajcarski 1 CHF = 0,8397 USD 1 CHF = 0,6097 EUR funt egipski 1 EGP = 0,1769 USD 1 EGP = 0,1284 EUR funt brytyjski 1 GBP = 2,0386 USD 1 GBP = 1,4802 EUR jen japoƒski 1 JPY = 0, USD 1 JPY = 0, EUR juan chiƒski 1 CNY = 0,1321 USD 1 CNY = 0,09594 EUR korona duƒska 1 DKK = 0,1851 USD 1 DKK = 0,1344 EUR bz korona czeska 1 CZK = 0,04904 USD 1 CZK = 0,03561 EUR korona norweska 1 NOK = 0,1727 USD 1 NOK = 0,1254 EUR korona s owacka 1 SKK = 0,04122 USD 1 SKK = 0,02993 EUR korona szwedzka 1 SEK = 0,1487 USD 1 SEK = 0,1080 EUR kuna chorwacka 1 HRK = 0,1875 USD 1 HRK = 0,1362 EUR lir turecki 1 mln TRL = 0,7857 USD 1 mln TRL = 0,5704 EUR lir maltaƒski 1 MTL = 3,1898 USD 1 MTL = 2,3160 EUR peso argentyƒskie 1 ARS = 0,3182 USD 1 ARS = 0,2310 EUR peso meksykaƒskie 1 MXN = 0,09091 USD 1 MXN = 0,06601 EUR real brazylijski 1 BRL = 0,5260 USD 1 BRL = 0,3819 EUR rubel rosyjski 1 RUB = 0,03924 USD 1 RUB = 0,02849 EUR rupia indyjska 1 INR = 0,02486 USD 1 INR = 0,01805 EUR paliwa Ârednia cena paliw z 6 sierpnia 2007 Benzyna E 95 4,31 PLN / litr Olej nap dowy 3,72 PLN / litr Kurs ropy z 6 sierpnia ,59 USD za bary k EUR USD Best Harctur si wyprzedaje Ciàg dalszy ze strony 1 Wspomniany wczeêniej protokó ZHP mówi te o innych umowach. Mo na w nim m.in. przeczytaç, nast pujàce zdanie: (...) komisja wnios a o dostarczenie na nast pne posiedzenie informacji o innych transakcjach majàtkowych Best Harcturu w 2007 r., poniewa skarbnik poinformowa, e sprzedano po cenach nominalnych wszystkie udzia y w pozosta ych Harcturach. Z uzyskanych przez WiadomoÊci Turystyczne informacji wynika, e chodzi o zbycie mniejszoêciowych udzia ów w spó kach Harctur Kraków i Harctur ódê. W obu firmach Best Harctur mia ich po 49 proc. JeÊli sprzeda udzia y po nominale, to za Harctur Kraków otrzyma prawie 54 tys. z, a za Harctur ódê 46 tys. z. Kto zosta nabywcà i ile faktycznie zap aci na razie nie wiadomo. Harctur Gdaƒsk W Harcturze Gdaƒsk 51,1 proc. udzia ów nale y do kadry zarzàdzajàcej. Reszt posiada Best Harctur. Czy ju je sprzeda? W tej sprawie ca y czas trwajà rozmowy. DziÊ trudno powiedzieç, jaki b dzie ich rezultat. WÊród rozwa anych nabywców jest zarówno kadra zarzàdzajàca spó ki, jak i inwestorzy zewn trzni. Mówiàc o potencjalnej transakcji sprzeda y udzia ów trzeba jednak pami taç, e nasza dzia alnoêç nie przynosi du ych zysków. Dla ogó u klientów Harctur kojarzy si tylko z koloniami, obozami i wycieczkami mówi Andrzej Ciep ucha, prezes zarzàdu Harctur Gdaƒsk. Je eli Best Harctur równie te udzia y sprzeda po nominale, to uzyska 63 tys. z. Prezes Jab onka milczy Dlaczego Best Harctur wyprzedaje posiadany majàtek, mo na si jedynie domyêlaç. Pe niàcy od marca 2006 r. funkcj prezesa tej spó ki Piotr Jab onka, konsekwentnie nie udziela odpowiedzi na adne pytania dotyczàce dzia alnoêci kierowanej przez niego firmy. Co wi cej niewiele w tej sprawie przynios y mediacje przedstawicieli ZHP i PIT. Tymczasem bez odpowiedzi pozostaje przede wszystkim pytanie dotyczàce kondycji finansowej Best Harcturu. Ostatnie dost pne w Krajowym Rejestrze Sàdowym dokumenty na ten temat dotyczà 2005 r. i mówià o wypracowaniu 5,3 mln z przychodów ze sprzeda- y i wygenerowaniu straty netto na poziomie 359 tys. z. Piotr Jab onka w komentarzu do wyników finansowych napisa, e spó ka znajduje si w trudnej sytuacji m.in. z powodu: likwidacji funduszy socjalnych w zak adach pracy, du ej konkurencji na kurczàcym si rynku turystycznym i kosztów obs ugi likwidowanych spó ek córek. W jakiej sytuacji finansowej jest Best Harctur dzisiaj? Nale y mieç nadziej, e prezes przerwie milczenie w tej sprawie dla dobra ca ego rynku. Tomasz Furman Lip Sie pogoda na 14 sierpnia 2007 pd przelotny deszcz; b burze; s s onecznie; ch chmury; d deszcz; dê deszcz ze Êniegiem; Ê Ênieg; uz umiarkowane zachmurzenie Antalya, Turcja 35º C, s Bogota, Kolumbia 18º C, pd Djerba, Tunezja 32º C, s Dubrownik, Chorwacja 29º C, s Edynburg, Szkocja 16º C, ch Heraklion, Grecja 30º C, s Hurghada, Egipt 39º C, s Kilkenny, Irlandia 19º C, ch Las Palmas, Hiszpania 26º C, s Melbourne, Australia 15º C, ch Pary, Francja 22º C, uz Pekin, Chiny 30º C, uz Praga, Republika Czeska 22º C, uz Punta Cana, Dominikana 32º C, pd Rio Grande, Brazylia 15º C, uz Sorrento, W ochy 31º C, s Sztokholm, Szwecja 20º C, uz Varadero, Kuba 32º C, b Zell am See, Austria 22º C, ch Zurych, Szwajcaria 21º C, uz

4 4 INSTYTUCJE Forum ROT chce dzia aç Dopiero od 2009 r. regionalne organizacje turystyczne b dà mog y braç udzia w tworzeniu za o eƒ do planów merytorycznych POT. Kierownictwo POT nie przychyli o si do postulatów zarzàdu Forum ROT. Przedstawiciele FROT uwa ajà, e zapisy ustawy o POT nie sà w pe ni realizowane. Zagadnieniom wspó pracy mi dzy organizacjami poêwi cone by- o spotkanie w Jachrance, do którego dosz o w po owie lipca. Ustalono, e do koƒca sierpnia POT przeka e ROT-om ramy merytoryczne dzia aƒ w przygotowywanym planie POT na przysz y rok. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy ca y dokument zostanie przekazany regionalnym organizacjom do zaopiniowania. ROT-y b dà mog y jedynie w ograniczonym zakresie uczestniczyç w pozyskiwaniu Êrodków unijnych. POT jest beneficjentem 6.3 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) (Promocja turystycznych walorów Polski). Pieniàdze trafià do ROT- -ów pod warunkiem, e z o à one konkurencyjne oferty, np. na opracowanie ekspertyz i dokumentów analitycznych, których POT b dzie poszukiwaç w konkretnym przetargu lub konkursie. Na podobnych zasadach ROT-y mogà zg aszaç kandydatów do paneli eksperckich oceniajàcych projekty. POT zobowiàza a si przekazaç list wymagaƒ, jakie powinni spe niaç kandydaci. Nie okreêlono jednak terminu, w którym mia oby to nastàpiç. Kandydaci zaproponowani przez FROT nie zostanà równie automatycznie w àczeni do panelu ekspertów dzia ania 6.4 PO IG (Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym). Za jego wdra anie odpowiedzialna jest POT. Do koƒca sierpnia POT ma przedstawiç projekt zasad i regulaminu udzia u w targach turystycznych. Ze wst pnych deklaracji wynika, i ROT-om nie zostanà przyznane adne preferencje. Zdaniem FROT jest to sprzeczne z ustawà o POT i trójstopniowà strukturà promocji turystycznej. Uzgodniono warunki wspó pracy w odniesieniu do wydawnictw promocyjnych. POT umo liwi ROT-om udzia w tworzeniu ich merytorycznej zawartoêci. Projekty materia ów przekazywane b dà te lokalnym strukturom do technicznej i merytorycznej konsultacji. Trwajà robocze konsultacje nad stworzeniem wewn trznego systemu komunikacji pomi dzy POT, POIT-ami i ROT-ami. FROT postuluje stworzenie na stronie POT bazy danych o regionalnych organizacjach i domaga si umo liwienia wprowadzenia aktualnoêci dotyczàcych regionów. Kontynuowane b dà prace nad umowà mi dzy POT a ROT dotyczàcà wdro enia Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT). Kwestie sporne dotyczà kwoty przeznaczonej na wprowadzenie rekordu oraz praw autorskich do danych w bazie. Do czasu zamkni cia tego numeru WiadomoÊci Turystycznych nie uda o si uzyskaç stanowiska POT w sprawie spotkania i postulatów FROT. (w ) PIT domyka plan VI Forum Turystyki Znamy ju nie tylko termin, ale i program drugiej cz Êci VI Forum Turystyki. Do spotkania bran y dojdzie w zapowiadanym wcze- Êniej terminie wrzeênia w Warszawie. Has o obrad brzmi: Nowoczesna Gospodarka Turystyczna dla Rozwoju Regionalnego Polski goêci kontynuowaç b dzie zapoczàtkowanà Ramowy program ii etapu forum r. (czwartek) do godz rejestracja udzia w otwarciu XV Targów TT Warsaw uroczyste otwarcie Forum w Sali Kongresowej z udzia em w adz paƒstwowych A. Wprowadzenie programowe Od Cz stochowy do Warszawy z przystankiem ódê B. Podsumowanie dorobku pracy zespo- ów w odzi, wystàpienia przewodniczàcych zespo ów C. Wystàpienia zaproszonych goêci planowane zakoƒczenie I cz Êci Forum udzia w Targach TT Warsaw w grudniu 2006 r. debat nad stanem polskiej turystyki. II etap Forum b dzie kontynuacjà i rozwini ciem prac I etapu. Liczymy na stanowisko strony rzàdowej oraz okreêlenie, czy i w jakim stopniu podj a si realizacji naszych postulatów mówi wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Józef Ratajski. (w ) uroczysty koncert galowy w Sali Kongresowej dla uczestników VI Forum Turystyki Polskiej po àczony z jubileuszem XV-lecia Targów TT Warsaw (wystàpià zespo y Mazowsze i Âlàsk) przejazd do miejsc zakwaterowania r. (piàtek) przyjazd do Pa acu Kultury i Nauki, rozpocz cie drugiego dnia Forum. Dyskusja plenarna. Przyj cie przes ania programowego VI Forum Turystyki Polskiej zakoƒczenie obrad, udzia w II dniu Targów TT Warsaw, wyjazd z Warszawy Miejscem obrad b dzie Pa ac Kultury i Nauki w Warszawie. Przewodnicy niepe nosprawnych Forum Turystyki Regionów proponuje pracownikom bran y turystycznej i samorzàdów gminnych specjalne szkolenie. Po jego ukoƒczeniu b dà mogli pracowaç z grupami turystów niepe nosprawnych oraz kszta towaç produkty przeznaczone dla tej grupy klientów. Pilota owe szkolenie pt. Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepe nosprawnych zostanie zorganizowane w paêdzierniku. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników bran y turystycznej, g ównie pilotów i przewodników wycieczek oraz samorzàdowców do pracy z osobami niepe nosprawnymi. Na polskim rynku turystycznym wcià brakuje gamy ofert przygotowanych z myêlà o osobach niesprawnych fizycznie lub psychicznie. Nie ma te specjalnych agencji i biur, które zajmowa yby si organizacjà wypoczynku dla tej grupy. Stàd zrodzi si pomys na przygotowanie niniejszego projektu mówi pomys odawca szkolenia Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów. Przewidziano 40 miejsc dla osób z ca ej Polski. Zg oszenia mo na nadsy aç indywidualnie lub wziàç udzia w naborze przeprowadzanym w oddzia ach Rady Krajowej Izb Turystyki. Szkolenie b dzie prowadzone przez specjalistów i psychologów, którzy przedstawià sposoby porozumiewania si i przekazywania informacji ludziom z upoêledzeniem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Osoby prowadzàce zaj cia w ramach projektu na co dzieƒ pracujà z ludêmi niepe nosprawnymi. Do wspó pracy zaprosiliêmy specjalistów, którzy zajmujà si pacjentami z dysfunkcjà narzàdów ruchu, osobami g uchoniemymi i starszymi, równie wymagajàcymi specjalnej opieki. Po zakoƒczeniu dwudniowego szkolenia uczestnicy otrzymajà certyfikaty i publikacje umo liwiajàce przeprowadzenie podobnego szkolenia w miejscu pracy dodaje Marek Migdal. Projekt wspierany jest przez Polskà Izb Turystyki, Agencj Rozwoju Turystyki oraz Rad Krajowà Izb Turystyki. Uzyska te dofinansowane z bud etu Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Pilota owe szkolenie odb dzie si paêdziernika 2007 r. w Ko obrzegu i Dêwirzynie. (sch) Instytut Turystyki Sp. z o.o. Pod koniec lipca Ministerstwo Skarbu zadecydowa o o przekszta ceniu Instytutu Turystyki w spó k z ograniczonà odpowiedzialno- Êcià. Oznacza to zmiany organizacyjne. Instytut Turystyki stanie si spó kà i zacznie dzia aç zgodnie z regu ami kodeksu handlowego. SpodziewaliÊmy si tej zmiany. OpiniowaliÊmy jà pozytywnie ju rok temu mówi dyrektor Krzysztof opaciƒski. Instytut b dzie mia zarzàd. Jego prezesem zostanie obecny dyrektor. Stanowisko wiceprezesa obejmie Mariusz Ciechomski. Nie powo ano rady nadzorczej. Jej funkcje b dzie pe ni pe nomocnik, wiceprezes POT Rafa Szmytke. Nadzór w a- Êcicielski b dzie sprawowa minister skarbu rozliczajàcy spó k z zysku, a nadzór nad dzia alnoêcià naukowà prawdopodobnie obejmie minister sportu i turystyki. Zmniejszeniu ulegnie rola rady naukowej. Mam nadziej, e ró nic w dzia alnoêci merytorycznej nie b dzie mówi Krzysztof opaciƒski. Dyrektor wie, i zmieni si postrzeganie instytutu: z jednostki badawczej na firm konsultingowà. Komercjalizacja otwiera drog do dalszych przekszta ceƒ. Spó k mo na àczyç z innymi podmiotami albo sprzedaç. Jej kapita za o ycielski wyceniono na 100 tys. z. Zmiany zacznà obowiàzywaç po zarejestrowaniu ich w Krajowym Rejestrze Sàdowym. Nastàpi to z poczàtkiem paêdziernika lub listopada. (w ) samorzàd RKIT wspó pracuje z Ukrainà Zarzàd Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce spotka si 26 lipca z Irenà Lewandowskà, przedstawicielkà Narodowej Organizacji Turystycznej Ukrainy w Polsce. Omówiono za o enia wspó pracy mi dzy polskimi i ukraiƒskimi organizacjami zrzeszajàcymi bran. 6 sierpnia podpisano list intencyjny. NOT Ukrainy zadeklarowa a wspó prac jako poêrednik w kontaktach ze zwiàzkami zrzeszajàcymi biura i hotele na Ukrainie, b dziemy organizowaç wspólne spotkania i seminaria. Nasza wspó praca b dzie podporzàdkowana Euro ChcielibyÊmy utworzyç lig miast, w których b dà si odbywa y mecze. Ma to byç jedna z formu zach cajàcych polskich i ukraiƒskich turystów do odbywania podró y sentymentalnych mówi Aleksander Giertler, przewodniczàcy RKIT. NIT przygotowuje si do Forum Ekonomicznego Nowosàdecka Izba Turystyczna prowadzi zaawansowane prace organizacyjne do seminarium pt. Turystyka a biznes, partnerstwo publiczno-prywatne w krajach Europy Ârodkowo- -Wschodniej w ramach XVII Forum Ekonomicznego, które odb dzie si w dniach 5-8 wrzeênia 2007 r. w Krynicy Zdroju. Chcemy zorganizowaç konferencj o podobnym kszta cie na S owacji, w uzdrowisku Vy né RuÏbachy. B dzie ona poêwi cona partnerstwu publiczno-prywatnemu na S owacji. 16 lipca spotkaliêmy si w tej sprawie z kierownictwem oêrodka mówi Aleksander Giertler, prezes NIT. ÂIT: b dà szkolenia przewodników Âlàska Izba Turystyki planuje poszerzyç swojà ofert kursów specjalistycznych o szkolenia dla przewodników terenowych i lokalnych. Jest to du a luka w naszym województwie. Stara gwardia si ju wykrusza, a potrzeba m odych, pr nych ludzi. GórnoÊlàski Okr g Przemys owy jest jednym z dziesi ciu miejsc wymienionych w Ustawie o us ugach turystycznych, gdzie istnieje obowiàzek zwiedzania z wykwalifikowanym przewodnikiem. Przewodnik terenowy powinien posiadaç g bokà wiedz historycznà, geograficznà i kulturalnà, w zwiàzku z czym szkolenie b dzie musia o trwaç oko o roku. B dzie prowadzone we wspó pracy ze szko- ami turystycznymi mówi Miros awa Zawada-Safronow, dyrektor biura ÂIT. Izba chce szczególny nacisk po o yç na znajomoêç j zyków obcych, szczególnie niemieckiego, jako e Âlàsk stanowi cel podró y sentymentalnych dla naszych zachodnich sàsiadów, a tak e rosyjskiego i standardowo angielskiego. Szkolenia powinny ruszyç w listopadzie. ódzki oddzia PIT pomo e w badaniach Urzàd Marsza kowski w odzi powo a Jolant Kondys-Sikor, prezes ódzkiego oddzia u PIT, do rady programowej Zespo u Konsultacyjnego ds. Programu Rozwoju Turystyki w województwie ódzkim na lata Pierwsze spotkanie Zespo u poêwi cono prezentacji za o eƒ programu i koncepcji jego realizacji. Stan po zakoƒczeniu pierwszego etapu prac referowa a prezes PART Anna Somorowska. PART zosta a wy oniona przez Urzàd Marsza kowski w drodze przetargu do realizacji tego zadania. Prezes Somorowska przedstawi a koncepcj tworzenia programu, zwracajàc szczególnà uwag na zagadnienia, w rozwiàzaniu których oczekuje wspó pracy i pomocy cz onków zespo u. Wywiàza a si dyskusja dotyczàca koncepcji i sposobów jej realizacji, w której uczestniczyli wszyscy cz onkowie zespo u. Oddzia ódzki PIT zadeklarowa gotowoêç do wspó pracy, zw aszcza w zakresie badaƒ popytowych mówi S awomir Wysmyk, wiceprezes ódzkiego oddzia u PIT. Za o enia i koncepcja programu zosta y zaakceptowane. Walne PIT coraz bli ej XIX Walne Zgromadzenie PIT odb dzie si listopada w Kadyksie zdecydowa a w po owie lipca Rada Naczelna Izby. Dok adny program nie jest znany. Zale eç b dzie od bie àcej sytuacji. Je eli zostanie przyj ta Ustawa o izbach gospodarczych, konieczna b dzie zmiana statutu izby. Tematów dostarczy tak e VI Forum Turystyki. W ramach zagadnieƒ merytorycznych poruszymy kwesti zmian Ustawy o us ugach turystycznych mówi Józef Ratajski. Poza obradami zaplanowano workshop. B dzie to robocze spotkanie. Polscy przedsi biorcy przez trzy godziny b dà mogli zaprezentowaç oferty i zapoznaç si z propozycjami kontrahentów hiszpaƒskich, g ównie z Andaluzji dodaje Józef Ratajski. Termin zg oszeƒ up ywa pod koniec sierpnia. (w )

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16 30 KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà?

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo