Regulamin Panoram. 1. Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Panoram. 1. Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin Panoram 1. Definicje 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl, Onet Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 ( Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł (wniesiony w całości), NIP ; 1.2. Umowa tj. Zamówienie - dokument zlecający wykonanie Panoramy Zlecanej i jej emisję w Serwisie Lokalizator wraz z treścią niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, wraz z wszelkimi dodatkowymi uzgodnieniami Stron dotyczącymi, zawartymi pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Stron; 1.3. Panorama Zlecana - wykonywana przez Onet (bezpośrednio lub przez podwykonawcę) ruchoma panorama sferyczna Obiektu, zgodna ze Specyfikacją Techniczną Panoramy, zwana dalej także Panoramą. Wzór Specyfikacji Technicznej Panoramy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Regulaminu; 1.4. Klient Onet przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który zamawia wykonanie Panoramy w Onet.pl i zawiera Umowę; Umowa oraz Regulamin dotyczą wyłącznie przedsiębiorców. Osoba nie będąca przedsiębiorcą nie może korzystać z usług wymienionych w niniejszym Regulaminie; 1.5. Reprezentant Onet pracownik lub podmiot współpracujący z Onet na podstawie umowy cywilnoprawnej, który przyjmuje Zamówienie Klienta Onet; 1.6. Fotograf pracownik lub podmiot współpracujący z Onet, który wykonuje Sesję; 1.7. Specyfikacja Techniczna Panoramy dokument, podpisany przez Klienta Onet oraz Reprezentanta Onet, który określa szczegóły Zamówienia. Wzór Specyfikacji Technicznej Panoramy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 1.8. Zamówienie zamówienie wykonania Panoram przez Onet.pl, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Panoramy; 1.9. Obiekt obiekt na terytorium Polski, np.: budynek, fragment budynku, budynek wraz z otoczeniem, wskazany przez Klienta Onet jako przedmiot Panoramy; Wirtualna Wędrówka Panoramy połączone określoną technologią (za pomocą Hot Spotów w sposób umożliwiający przemieszczanie się pomiędzy Panoramami, tworząc wrażenie wędrówki); Sesja wykonywanie przez Fotografa fotografii Obiektu, niezbędnych do stworzenia Panoram zgodnie z Zamówieniem. Przewidywany czas trwania Sesji wynosi około 30 minut dla każdej Panoramy; Słoneczna Pogoda warunki meteorologiczne charakteryzujące się całkowitym brakiem zachmurzenia lub niewielkim zachmurzeniem, z brakiem opadów atmosferycznym lub mgły, występujące nie krócej niż 10 h. Sesje w takich warunkach są realizowane wyłącznie w miesiącach od kwietnia do września; Bezdeszczowa Pogoda warunki meteorologiczne charakteryzujące się brakiem opadów atmosferycznych;

2 1.14. Dowolna Pogoda każde warunki meteorologiczne; Pakiet Podstawowy standardowe warunki realizacji Zamówienia, obejmujące przygotowanie Panoramy wraz ze stroną tytułową Obiektu i tytułem, w polskiej wersji językowej, z możliwością łączenia w Wirtualne Wycieczki, w przypadku, gdy Zlecenie obejmuje więcej niż jedną Panoramę. Pakiet podstawowy obejmuje Panoramę w jednym formacie danych. Sesja jest realizowana: dla Panoram wnętrz przy Dowolnej Pogodzie, jaka wystąpi w terminie realizacji Sesji dla Panoram na zewnątrz budynków (w plenerze) przy Bezdeszczowej Pogodzie; Dodatek rozszerzenie standardowych warunków Zamówienia, występujących w Pakiecie Podstawowym, wybierane przez Klienta w Specyfikacji Technicznej Panoramy. Możliwe są następujące Dodatki: Dodatek Słoneczna Pogoda, Dodatek Multimedia (PL), Dodatek Multimedia (ENG), Dodatek QuickTime. Szczegółowy opis ww. Dodatków zawiera Załącznik nr 2; Protokół protokół odbioru, w którym Klient Onet akceptuje przedłożone mu przez Onet.pl wykonane Panoramy; Wsparcie Techniczne usługi doradztwa świadczone przez Onet.pl na rzecz Klienta Onet, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w zakresie dotyczącym uruchamiania Panoram na komputerach klasy PC lub umieszczania Panoram na stronach www; Oświadczenie Klienta Onet dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 3; Serwisy Onet.pl wszystkie serwisy internetowe, których właścicielem jest Onet.pl, w tym wortal Zumi.pl; Serwis Lokalizator serwis internetowy (www) oferowany przez Onet.pl w domenie: - jest to narzędzie, umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju adresów, obiektów (tj. np. obiektów użyteczności publicznej, firm, nieruchomości, itp.) na mapach oraz zapoznanie się z w/w obiektami poprzez dostępne w Serwisie Zumi Multimedia. 2. Warunki ogólne, odpowiedzialność 2.1. Niniejszy Regulamin opisuje procedurę zamówienia i wykonania Panoram i Wirtualnych Wędrówek i elementów przez Onet.pl, na rzecz Klienta Onet; 2.2. Zawierając Umowę Klient Onet wyraża zgodę na publikację w Serwisach Onet.pl Panoram, Wirtualnych Wędrówek i innych elementów wykonanych podczas realizacji Umowy; 2.3. Zamówienie Panoramy jest możliwe wyłącznie wraz z jednoczesnym zamówieniem produktu Wizytówka w wersji co najmniej złotej. Szczegółowe uregulowania dotyczące produktu Wizytówka znajdują się w regulaminie znajdującym się pod adresem Klient Onet oświadcza, iż wykorzystywane przez niego i udostępnione Onet.pl podczas realizacji Panoram znaki towarowe oraz materiały reklamowe nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania; 2.5. Klient Onet zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Onet.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych lub udostępnionych przez Klienta Onet w związku z realizacją Umowy materiałów, przystąpi do sprawy po stronie Onet.pl jako interwenient uboczny lub, jeśli to możliwe, wstąpi do sprawy w miejsce Onet.pl. Klient Onet zwróci Onet.pl na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie Onet.pl poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania

3 sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 3. Zamawianie i warunki płatności 3.1. Zamówienia Panoram dokonuje się w formie pisemnej, na Zamówieniu, dostępnym w Biurze Reklamy Onet.pl, po wcześniejszym zapoznaniu się z odpowiednimi Regulaminami. Dla swojej ważności zamówienie musi zawierać pieczęć oraz podpisy upoważnionych przedstawicieli Klienta Onet. Onet.pl przystąpi do realizacji Zamówienia w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Przez przystąpienie do realizacji Zamówienia rozumie się kontakt z Klientem Onet w celu ustalenia terminu wykonania Sesji; 3.2. Płatności za realizację Zamówienia należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT i w terminie określonym na niniejszej fakturze, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT; 3.3. Realizowane będą tylko Zamówienia potwierdzone przez przedstawiciela Onet.pl w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 3.4. Onet.pl po otrzymaniu Zamówienia i uruchomieniu procedury jego realizacji wystawi i prześle Klientowi Onet na adres podany w zamówieniu fakturę lub faktury VAT obejmującą zlecone w Zamówieniu usługi. Klient Onet upoważnia Onet.pl do wystawienia odpowiedniej faktury bez podpisu odbiorcy; 3.5. Onet.pl ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. W takim wypadku Onet.pl nie jest obowiązany świadczyć żadnych usług wynikających z Umowy na rzecz Klienta Onet. Odstąpienie od Umowy dokonuje się poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Klienta Onet podany w formularzu Zamówienia; 3.6. W razie uruchomienia przez Onet.pl kampanii reklamowej będącej przedmiotem Umowy i niezapłacenia przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia Onet.pl określonego w Umowie w terminach płatności wskazanych w wystawionej Zamawiającemu fakturze lub fakturach VAT, Onet.pl będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego kwotą odpowiadającą niezrealizowanym płatnościom wynikającym z Umowy tytułem rezerwacji powierzchni reklamowej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami podjętych działań windykacyjnych. W przypadku gdy wynagrodzenie płatne jest w ratach, uchybienie terminowi płatności jednej z rat lub jej zapłata w niepełnej wysokości, skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałych rat. Onet.pl będzie uprawniony do dochodzenia powyższych kwot na drodze sądowej, wraz z należnymi kosztami procesu; 3.7. Strony ustalają, iż zrzekają się uprawnienia do wypowiedzenia złożonego skutecznie Zamówienia, z wyłączeniem przypadków kiedy uzasadnione byłoby to ważnymi powodami, za które Strony uznają wystąpienie okoliczności spełniających znamiona siły wyższej, które uniemożliwiają realizację Zamówienia przez Stronę a także rażące naruszenie warunków Zamówienia przez Stronę. Zapis powyższy nie uchybia uprawnieniom wynikającym z pkt 3.5; 3.8. W sytuacji opisanej w pkt. 3.6 Onet.pl będzie miał również prawo, niezależnie od uprawnień przysługujących mu stosownie do zapisów punktu 3.6, do zaprzestania świadczenia wszelkich prac będących przedmiotem Umowy. 4. Realizacja Zamówień 4.1. Po otrzymaniu Zamówienia Onet.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia skontaktuje się telefonicznie z Klientem Onet celem ustalenia terminu wykonania Sesji;

4 4.2. W przypadku braku kontaktu z Klientem Onet pod numerem wskazanym w Specyfikacji Technicznej Zamówienia pomimo 5 prób ze strony Onet.pl, Onet.pl ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia i obciążyć Klienta Onet karą umowną w kwocie odpowiadającej 50 % wartości Zamówienia; 4.3. Onet.pl zrealizuje Sesję, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, w terminie: dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia nie wybrano Dodatku Słoneczna Pogoda; dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia zaznaczono Dodatek Słoneczna Pogoda. Onet.pl ustali termin wykonania Sesji samodzielnie na podstawie posiadanych danych meteorologicznych i poinformuje Klienta Onet minimum 2 dni przed realizacją Sesji o dokładnym jej terminie. W takiej sytuacji Klient Onet ma prawo jednokrotnie odrzucić propozycje terminu Sesji. Odrzucenie przez Klienta Onet propozycji terminu Sesji może wydłużyć czas wskazany powyżej każdorazowo o 10 dni. Terminy o których mowa w niniejszym punkcie mogą nie zostać dochowane przez Onet.pl, jeżeli w tym okresie nie wystąpi minimum dwukrotnie przewidywalna Słoneczna Pogoda. Przez przewidywalną Słoneczną Pogodę rozumie się Słoneczną Pogodę, która była poprzedzona na dwie doby, jedną dobę oraz w tym dniu zgodną prognozą Słonecznej Pogody publikowaną przez oba serwisy: serwis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) pod adresem oraz serwis ICM prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim pod adresem Przed przystąpieniem do realizacji Sesji Klient Onet zobowiązany jest podpisać i przekazać Fotografowi Oświadczenie Klienta Onet; 4.5. W przypadku, gdy Klient Onet nie udostępni Obiektu w terminie, umożliwiającym realizację Sesji, ustalonym zgodnie z zapisami punktu 4.1 i niniejszego Regulaminu, Onet.pl uzgodni nowy termin Sesji, która odbędzie się nie później niż 14 dni (w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia nie wybrano Dodatku Słoneczna Pogoda) lub 21 dni (w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia wybrano Dodatek Słoneczna Pogoda) od dnia nieudostępnienia Obiektu przez Klienta Onet, zgodnie z procedurą postępowania opisaną powyżej. Jeżeli Sesja nie zostanie zrealizowana, w przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym z przyczyn leżących po stronie Klienta Onet, Onet.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji danego niezrealizowanego Zamówienia oraz prawo do żądania kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia z tytułu danego Zamówienia. Onet.pl ma prawo zrealizować prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia niezrealizowanej Sesji; 4.6. Strony dopuszczają spóźnienie się Fotografa na termin Sesji, nie dłuższe jednak niż 60 minut; 4.7. Onet.pl w terminie 10 dni od dnia zrealizowanej Sesji, wykona Panoramę, zgodnie z Zamówieniem oraz umożliwi Klientowi Onet poprzez odpowiedni formularz na stronie www wskazanej przez Onet.pl, wybór i akceptację Panoram. Klient Onet zobowiązany jest wybrać i zaakceptować wykonane Panoramy bądź odpowiednio zgłosić zastrzeżenia co do wykonanych Panoram na adres : w terminie 3 dni od ich otrzymania. Brak uwag w powyższym terminie uznaje się za akceptację Panoram bez zastrzeżeń; 4.8. Zastrzeżenia do wykonanych Panoram mogą dotyczyć wyłącznie następujących sytuacji: widoczne są miejsca łączenia zdjęć, z których stworzona jest Panorama; Panorama jest nieostra; widoczna jest dominanta barwna (dominujący kolor w obrazie, powodujący nieprawidłowy wygląd pozostałych kolorów); pojawiły się tzw. artefakty osoby, przedmioty, które zmieniły położenie w trakcie wykonywania Panoramy i po połączeniu zdjęć w panoramę są półprzezroczyste lub niekompletne;

5 Panorama jest niedoświetlona lub prześwietlona, przy czym dopuszcza się, że do 10% elementów Panoramy może być niedoświetlone lub prześwietlone (np.: źródła światła, głębokie cienie itp.); Panorama nie uruchamia się prawidłowo; 4.9. Zastrzeżenia do wykonanych Panoram nie mogą jednocześnie dotyczyć sytuacji spowodowanych przez czynniki niezależne od Onet.pl, w tym w szczególności: wyboru przestrzeni w Obiekcie, która jest przedmiotem Panoramy bądź punktu, który jest środkiem Panoramy (miejsca lokalizacji statywu przez Fotografa), bądź rozmieszczenia Hot Spotów (dotyczy Wirtualnych Wycieczek) o ile elementy te są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Zamówienia; oświetlenia przestrzeni w Obiekcie, która jest przedmiotem Panoramy; rzeczy i osób jakie znalazły się w Panoramie; warunków atmosferycznych, podczas których były wykonywane Panoramy, chyba, że były inne, niż wybrano w Specyfikacji Technicznej Zamówienia; W przypadku zgłoszenia przez Klienta Onet uzasadnionych zastrzeżeń opisanych powyżej, Onet.pl przedstawi Klientowi Onet Panoramy do akceptacji, wolne od zastrzeżeń Klienta Onet, w terminie do 10 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o ile uwzględnienie ich będzie możliwe w ramach materiału zdjęciowego wykonanego w trakcie Sesji. Jeżeli uwzględnienie zastrzeżeń Klienta Onet nie będzie możliwe w ramach materiału zdjęciowego wykonanego w trakcie Sesji, Onet.pl powtórzy Sesję. Powtórna Sesja odbędzie się w terminie do 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń Klienta Onet, o ile w tym okresie wystąpią w sposób przewidywalny warunki meteorologiczne określone w Specyfikacji Technicznej Zamówienia. W takiej sytuacji Procedura realizacji Zamówienia zostaje powtórzona w całości zgodnie z niniejszym paragrafem; Akceptacja Panoram odbywa się poprzez zatwierdzenie Protokołem Odbioru przez Klienta Onet i kolejno przez Onet; W przypadku wyboru przez Klienta Onet Dodatku Multimedia PL, ENG lub dowolny język, Klient Onet jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia realizacji Sesji, przesłać na adres opisy do Panoram. Nie przesłanie ww. opisów w ww. terminie powoduje wykonanie Panoramy bez opisu oraz uznanie, że Dodatek Multimedia PL, ENG lub dowolny język został wykonany zgodnie z Umową; Klient Onet ma prawo wskazać Onet.pl twarze osób oraz rzeczy, które Onet.pl przetworzy, tak, aby niemożliwe było ich rozpoznanie. 5. Treść i styl Panoram 5.1. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wykonanych Panoram. Klient Onet zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Onet.pl, w związku z treścią wykonanych Panoram; 5.2. Onet.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji Panoram w Portalu Onet.pl bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich lub są sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi lub mogą obrażać uczucia religijne osób trzecich; 5.3. Onet.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji Panoram w Serwisach Onet.pl również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Onet.pl.

6 6. Wsparcie techniczne 6.1. Onet.pl zobowiązuje się wobec Klienta Onet, iż udziela Klientowi Onet Wsparcia Technicznego przez okres 30 dni od daty przekazania mu Panoram pozbawionych zastrzeżeń; 6.2. Wsparcie Techniczne świadczone będzie drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu poczty 6.3. Wsparcie Techniczne obejmuje udzielanie rad i wskazówek dotyczących uruchamiania Panoram na komputerach klasy PC lub umieszczania ich na stronach www. 7. Aktualność Panoram 7.1. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Panoram i danych w nich zawartych. 8. Odpowiedzialność Onet.pl 8.1. Onet.pl ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałe z winy Onet.pl. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Onet.pl szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wykonanie Panoramy. W szczególności Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta Onet; 8.2. Onet.pl nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów określonych w Umowie, w przypadku gdy, nie było ono spowodowane wyłączną winą Onet.pl. 9. Licencja i prawa majątkowe autorskie 9.1. Stworzone w ramach realizacji niniejszej Umowy Panoramy stanowić będą utwór w rozumieniu prawa autorskiego; 9.2. Do wszystkich stworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy Panoram Onet.pl lub odpowiedniemu podwykonawcy przysługiwać będą wszelkie prawa majątkowe autorskie do utworów w postaci Panoram. W przypadku, gdy prawa autorskie nabędzie podwykonawca Onet.pl, udzieli on Onet.pl odpowiedniej licencji; 9.3. Klient Onet oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia zgody na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób, przez Onet.pl, jego podwykonawcę lub podmioty wskazane przez Onet.pl lub jego podwykonawcę oraz podmioty, którym Onet.pl lub jego podwykonawca udziela sublicencji na korzystanie z Panoram, zdjęć Obiektu wskazanego w Specyfikacji Technicznej Zamówienia, w szczególności zdjęć wnętrz, włącznie z aranżacjami wnętrz i przedmiotami widocznymi na zdjęciu oraz oświadcza, że ww. wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie ze zdjęć nie narusza praw osób trzecich. Ponadto, oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym w sieci Internet; 9.4. Onet.pl udziela Klientowi Onet sublicencji na wykorzystanie Panoram w zakresie wprowadzania materiałów do pamięci komputera, prawo tworzenia kopii zapasowych, utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub części, w tym w sieci Internet, z wyłączeniem portali i serwisów konkurencyjnych do Onet, na wszystkich typach nośników, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, prawo publicznego odtwarzania, rozpowszechniania i publikacji w sieci Internet, z wyłączeniem portali i serwisów konkurencyjnych do Onet, w całości lub we fragmentach, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; prawo korzystania w celu promocji i reklamy z całości lub części Panoramy; sporządzanie wersji drukowanych utworów oraz utrwalanie w postaci screenshots ;

7 9.5. Sublicencja, o której mowa powyżej jest udzielana na czas określony 5 lat od momentu odbioru Panoramy. Po upływie tego okresu sublicencja przedłuża się automatycznie na czas nieokreślony. Sublicencja ma charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie i nie uprawnia do udzielania dalszych sublicencji; 9.6. Klient Onet oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń wobec prawa Onet.pl do opublikowania Panoramy w Portalu Onet.pl, w tym w szczególności w Serwisie Lokalizator. 10. Zmiany Regulaminu Onet.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu; Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Klient Onet zobowiązany jest do kontrolowania zmian w Regulaminie zamieszczanych pod wyżej podanym adresem. 11. Postanowienia końcowe Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Onet.pl; Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu; Do zawarcia Umowy, konieczne jest podpisanie przez Klienta Onet oświadczeń stanowiących treść załącznika nr 1; Onet.pl może wykonywać swoje obowiązki określone w Umowie za pomocą podwykonawcy, w szczególności za pomocą spółki VR Media sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. B. Joselewicza 26; Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009.

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Panoram Specyfikacja Techniczna Zamówienia - wzór NR ZAMÓWIENIA:. DATA ZLECENIA DANE KLIENTA- NAZWA FIRMY ADRES OBIEKTÓW, DLA KTÓRYCH MAJĄ POWSTAĆ PANORAMY OSOBA KONTAKTOWA PO STRONIE KLIENTA ZLECAJACY W ONET RODZAJ/ILOŚĆ PANORAM POŻĄDANA PORA DNIA WYKONANIA SESJI/ NAJKORZYSTNIEJSZE OŚWIETLENIE/ W GODZINACH ADRES DO DORĘCZEŃ (dla przekazania gotowej Panoramy/Panoram) imię i nazwisko Telefon imię i nazwisko Łączna ilość Panoram: Dodatek Słoneczna Pogoda Dodatek Multimedia (PL) Dodatek Multimedia (ENG) Dodatek Multimedia (dowolny język). Dodatek QuickTime Czy połączone w wirtualną wycieczkę .sztuk inna ( podać jaka ).. UWAGI Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Panoram i zobowiązuję się go wykonywać. Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia niniejszym zgody na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób, przez Onet lub podmioty wskazane przez Onet lub podmiot wykonujący Panoramy (podwykonawca) (z ograniczeniem korzystania przez ten podmiot do publikowania Panoram w imieniu własnym w domenie internetowej będącej wyłączną własnością wykonawcy Panoram, wydawanie prezentacji multimedialnych, przewodników multimedialnych, elementów prezentacji multimedialnych na nośnikach takich jak CD/DVD i pamięciach kiosków multimedialnych) oraz podmioty, którym Onet lub wykonawca Panoram udziela sublicencji na korzystanie z Panoram oraz przez wykonawcę Panoram lub Onet, któremu wykonawca Panoram udziela sublicencji na korzystanie z Panoram, zdjęć obiektu wskazanego w Specyfikacji Technicznej Zamówienia, w szczególności zdjęć wnętrz, włącznie z

9 aranżacjami wnętrz i przedmiotami widocznymi na zdjęciu oraz oświadczam, że ww. wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie ze zdjęć nie narusza praw osób trzecich. Ponadto, oświadczam, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym w sieci Internet. Klient Onet zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem lub żądaniem skierowanym przeciwko Onet z tytułu naruszenia jej praw, wobec lub w związku z oświadczeniem złożonym przez Klienta Onet powyżej, Klient Onet zobowiązuje się zwrócić Onet wszystkie wydatki poniesione przez Onet na skutek roszczenia lub żądania, o którym mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, ostateczną decyzją administracyjną lub ugodą. Onet zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta Onet o wystąpieniu przez osobę trzecią z roszczeniem lub żądaniem skierowanym przeciwko Onet określonym powyżej. Zapisy ustępu niniejszego stosuje się analogicznie w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem przeciwko podwykonawcy Onet z tytułu naruszenia jego praw przez korzystanie z Panoramy... Podpis Klienta Onet. REPREZENTANT ONET. KLIENT ONET

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu Panoram Opis Dodatków Dodatek - Słoneczna Pogoda Sesja zostanie zrealizowana wyłącznie przy Słonecznej Pogodzie. Dodatek Multimedia (PL) Zawiera : 1. mini-prezentację dla klienta na płycie CD z możliwością uruchomienia na komputerach PC; 2. wersja web-ready wędrówki przygotowana do umieszczenia na stronie www klienta. Mini-prezentacja i wersja web-ready zawierają następujące elementy: - opisy przejść pojawiających się przy hotspotach (strzałkach); - ogólny opis do wirtualnej wędrówki do 800 znaków- w języku polskim; - opis do każdej panoramy do 600 znaków- w języku polskim. Uwagi: Teksty dostarcza Klient Onet. Opisy czytane są przez komputerowy syntezator mowy. Dodatek Multimedia (ENG) Zawiera : 1.mini-prezentację dla klienta na płycie CD z możliwością uruchomienia na komputerach PC; 2. wersja web-ready wędrówki przygotowana do umieszczenia na stronie www klienta. Mini-prezentacja i wersja web-ready zawierają następujące elementy: - opisy przejść pojawiających się przy hotspotach (strzałkach); - ogólny opis do wirtualnej wędrówki do 800 znaków- w języku angielskim; - opis do każdej panoramy do 600 znaków- w języku angielskim. Uwagi: Teksty (w języku angielskim) dostarcza Klient Onet. Opisy czytane są przez komputerowy syntezator mowy. Dodatek Multimedia (dowolny język) Zawiera : 1.mini-prezentację dla klienta na płycie CD z możliwością uruchomienia na komputerach PC; 2. wersja web-ready wędrówki przygotowana do umieszczenia na stronie www klienta. Mini-prezentacja i wersja web-ready zawierają następujące elementy: - opisy przejść pojawiających się przy hotspotach (strzałkach); - ogólny opis do wirtualnej wędrówki do 800 znaków- w wybranym języku; - opis do każdej panoramy do 600 znaków - w wybranym języku. Uwagi: Teksty (w wybranym języku) dostarcza Klient Onet. Brak lektora, tylko opis tekstowy. Dodatek QuickTime Panoramy w dodatkowym (drugim) formacie danych QuickTime (bez opcji Wirtualnej Wędrówki). Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy Spółki: ,00 zł;(w całości wniesiony) NIP

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Panoram Wzór oświadczenia Klienta Onet Nazwa Klienta. Data Sesji... Oświadczam, że: 1. Przygotowałem przestrzeń w Obiekcie, która ma być przedmiotem Panoramy, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami oraz warunkami zawartymi w Regulaminie usługi. 2. Wskazałem i zaakceptowałem punkt, który ma być środkiem Panoramy (punkt ten może znajdować się w przedziale od 0,5m do 1,5 m wysokości od podłoża). 3. Wskazałem i zaakceptowałem punkty, w których umieszczone mają być Hot Spoty (dotyczy Zamówienia zawierającego Wirtualne Wycieczki). Opis punktów:.... W IMIENIU WYKONAWCY PANORAM. KLIENT ONET Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy Spółki: ,00 zł;(w całości wniesiony) NIP

Regulamin emisji reklam w Serwisie Lokalizator

Regulamin emisji reklam w Serwisie Lokalizator Regulamin emisji reklam w Serwisie Lokalizator 1 DEFINICJE 1.1 Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Efekt

Regulamin usługi SEM Efekt Regulamin usługi SEM Efekt 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Efekt. 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Reklama Facebook Ads

Regulamin usługi Reklama Facebook Ads Regulamin usługi Reklama Facebook Ads 1 kwiecień 2016 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania Reklamy FacebookAds 1.2 Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Open

Regulamin usługi SEM Open Regulamin usługi SEM Open 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Open 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w Serwisie Lokalizator

Regulamin emisji reklam w Serwisie Lokalizator Regulamin emisji reklam w Serwisie Lokalizator 1 Definicje 1.1 Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na wyświetlaczu, będącym własnością D.H. Wokulski 43-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH REGULAMIN REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH TELEBIM CZECHOWICE-DZIEDZICE skrzyżowanie ulic Węglowa i Katowicka Regulamin określa zasady wg, których emitowane są spoty reklamowe na telebimie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, NIP 712-314-94-01; REGON 060433560, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY. Prowadzenia kampanii reklamowych na nośnikach reklamowych HIT-TECH POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot Umowy

REGULAMIN UMOWY. Prowadzenia kampanii reklamowych na nośnikach reklamowych HIT-TECH POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot Umowy Załącznik do Zamówienia REGULAMIN UMOWY Prowadzenia kampanii reklamowych na nośnikach reklamowych HIT-TECH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Umowy 1. Niniejszy regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych 1 Definicje Wydawca Silver Store sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 35C, 50 011 Wrocław, NIP: 899-274-88-74,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI REKLAM

REGULAMIN EMISJI REKLAM REGULAMIN EMISJI REKLAM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. DEFINICJE ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE ROZDZIAŁ III. WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM ROZDZIAŁ IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE ROZDZIAŁ VI. TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Onet. Mój Biznes

Regulamin Oferty Onet. Mój Biznes Regulamin Oferty Onet. Mój Biznes Strona 1 z 9 Regulamin Oferty Onet. Mój Biznes 1. DEFINICJE 1.1.Onet SA, Onet - Onet Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych na telebimach LED (reklama świetlna) udostępnionych przez Gminę Łask

Regulamin świadczenia usług reklamowych na telebimach LED (reklama świetlna) udostępnionych przez Gminę Łask Regulamin Regulamin świadczenia usług reklamowych na telebimach LED (reklama świetlna) udostępnionych przez Gminę Łask 1. Postanowienia wstępne 1.1 Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych Zleceniodawców

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o. I. Deklaracja wydawcy Trader.com (Polska) Sp. z o.o. jest właścicielem ogłoszeniowych serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo