Regulamin Panoram. 1. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Panoram. 1. Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin Panoram 1. Definicje 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl, Onet Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 ( Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł (wniesiony w całości), NIP ; 1.2. Umowa tj. Zamówienie - dokument zlecający wykonanie Panoramy Zlecanej i jej emisję w Serwisie Lokalizator wraz z treścią niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, wraz z wszelkimi dodatkowymi uzgodnieniami Stron dotyczącymi, zawartymi pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Stron; 1.3. Panorama Zlecana - wykonywana przez Onet (bezpośrednio lub przez podwykonawcę) ruchoma panorama sferyczna Obiektu, zgodna ze Specyfikacją Techniczną Panoramy, zwana dalej także Panoramą. Wzór Specyfikacji Technicznej Panoramy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Regulaminu; 1.4. Klient Onet przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który zamawia wykonanie Panoramy w Onet.pl i zawiera Umowę; Umowa oraz Regulamin dotyczą wyłącznie przedsiębiorców. Osoba nie będąca przedsiębiorcą nie może korzystać z usług wymienionych w niniejszym Regulaminie; 1.5. Reprezentant Onet pracownik lub podmiot współpracujący z Onet na podstawie umowy cywilnoprawnej, który przyjmuje Zamówienie Klienta Onet; 1.6. Fotograf pracownik lub podmiot współpracujący z Onet, który wykonuje Sesję; 1.7. Specyfikacja Techniczna Panoramy dokument, podpisany przez Klienta Onet oraz Reprezentanta Onet, który określa szczegóły Zamówienia. Wzór Specyfikacji Technicznej Panoramy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 1.8. Zamówienie zamówienie wykonania Panoram przez Onet.pl, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Panoramy; 1.9. Obiekt obiekt na terytorium Polski, np.: budynek, fragment budynku, budynek wraz z otoczeniem, wskazany przez Klienta Onet jako przedmiot Panoramy; Wirtualna Wędrówka Panoramy połączone określoną technologią (za pomocą Hot Spotów w sposób umożliwiający przemieszczanie się pomiędzy Panoramami, tworząc wrażenie wędrówki); Sesja wykonywanie przez Fotografa fotografii Obiektu, niezbędnych do stworzenia Panoram zgodnie z Zamówieniem. Przewidywany czas trwania Sesji wynosi około 30 minut dla każdej Panoramy; Słoneczna Pogoda warunki meteorologiczne charakteryzujące się całkowitym brakiem zachmurzenia lub niewielkim zachmurzeniem, z brakiem opadów atmosferycznym lub mgły, występujące nie krócej niż 10 h. Sesje w takich warunkach są realizowane wyłącznie w miesiącach od kwietnia do września; Bezdeszczowa Pogoda warunki meteorologiczne charakteryzujące się brakiem opadów atmosferycznych;

2 1.14. Dowolna Pogoda każde warunki meteorologiczne; Pakiet Podstawowy standardowe warunki realizacji Zamówienia, obejmujące przygotowanie Panoramy wraz ze stroną tytułową Obiektu i tytułem, w polskiej wersji językowej, z możliwością łączenia w Wirtualne Wycieczki, w przypadku, gdy Zlecenie obejmuje więcej niż jedną Panoramę. Pakiet podstawowy obejmuje Panoramę w jednym formacie danych. Sesja jest realizowana: dla Panoram wnętrz przy Dowolnej Pogodzie, jaka wystąpi w terminie realizacji Sesji dla Panoram na zewnątrz budynków (w plenerze) przy Bezdeszczowej Pogodzie; Dodatek rozszerzenie standardowych warunków Zamówienia, występujących w Pakiecie Podstawowym, wybierane przez Klienta w Specyfikacji Technicznej Panoramy. Możliwe są następujące Dodatki: Dodatek Słoneczna Pogoda, Dodatek Multimedia (PL), Dodatek Multimedia (ENG), Dodatek QuickTime. Szczegółowy opis ww. Dodatków zawiera Załącznik nr 2; Protokół protokół odbioru, w którym Klient Onet akceptuje przedłożone mu przez Onet.pl wykonane Panoramy; Wsparcie Techniczne usługi doradztwa świadczone przez Onet.pl na rzecz Klienta Onet, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w zakresie dotyczącym uruchamiania Panoram na komputerach klasy PC lub umieszczania Panoram na stronach www; Oświadczenie Klienta Onet dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 3; Serwisy Onet.pl wszystkie serwisy internetowe, których właścicielem jest Onet.pl, w tym wortal Zumi.pl; Serwis Lokalizator serwis internetowy (www) oferowany przez Onet.pl w domenie: - jest to narzędzie, umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju adresów, obiektów (tj. np. obiektów użyteczności publicznej, firm, nieruchomości, itp.) na mapach oraz zapoznanie się z w/w obiektami poprzez dostępne w Serwisie Zumi Multimedia. 2. Warunki ogólne, odpowiedzialność 2.1. Niniejszy Regulamin opisuje procedurę zamówienia i wykonania Panoram i Wirtualnych Wędrówek i elementów przez Onet.pl, na rzecz Klienta Onet; 2.2. Zawierając Umowę Klient Onet wyraża zgodę na publikację w Serwisach Onet.pl Panoram, Wirtualnych Wędrówek i innych elementów wykonanych podczas realizacji Umowy; 2.3. Zamówienie Panoramy jest możliwe wyłącznie wraz z jednoczesnym zamówieniem produktu Wizytówka w wersji co najmniej złotej. Szczegółowe uregulowania dotyczące produktu Wizytówka znajdują się w regulaminie znajdującym się pod adresem Klient Onet oświadcza, iż wykorzystywane przez niego i udostępnione Onet.pl podczas realizacji Panoram znaki towarowe oraz materiały reklamowe nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania; 2.5. Klient Onet zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Onet.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych lub udostępnionych przez Klienta Onet w związku z realizacją Umowy materiałów, przystąpi do sprawy po stronie Onet.pl jako interwenient uboczny lub, jeśli to możliwe, wstąpi do sprawy w miejsce Onet.pl. Klient Onet zwróci Onet.pl na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie Onet.pl poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania

3 sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 3. Zamawianie i warunki płatności 3.1. Zamówienia Panoram dokonuje się w formie pisemnej, na Zamówieniu, dostępnym w Biurze Reklamy Onet.pl, po wcześniejszym zapoznaniu się z odpowiednimi Regulaminami. Dla swojej ważności zamówienie musi zawierać pieczęć oraz podpisy upoważnionych przedstawicieli Klienta Onet. Onet.pl przystąpi do realizacji Zamówienia w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Przez przystąpienie do realizacji Zamówienia rozumie się kontakt z Klientem Onet w celu ustalenia terminu wykonania Sesji; 3.2. Płatności za realizację Zamówienia należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT i w terminie określonym na niniejszej fakturze, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT; 3.3. Realizowane będą tylko Zamówienia potwierdzone przez przedstawiciela Onet.pl w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 3.4. Onet.pl po otrzymaniu Zamówienia i uruchomieniu procedury jego realizacji wystawi i prześle Klientowi Onet na adres podany w zamówieniu fakturę lub faktury VAT obejmującą zlecone w Zamówieniu usługi. Klient Onet upoważnia Onet.pl do wystawienia odpowiedniej faktury bez podpisu odbiorcy; 3.5. Onet.pl ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. W takim wypadku Onet.pl nie jest obowiązany świadczyć żadnych usług wynikających z Umowy na rzecz Klienta Onet. Odstąpienie od Umowy dokonuje się poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Klienta Onet podany w formularzu Zamówienia; 3.6. W razie uruchomienia przez Onet.pl kampanii reklamowej będącej przedmiotem Umowy i niezapłacenia przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia Onet.pl określonego w Umowie w terminach płatności wskazanych w wystawionej Zamawiającemu fakturze lub fakturach VAT, Onet.pl będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego kwotą odpowiadającą niezrealizowanym płatnościom wynikającym z Umowy tytułem rezerwacji powierzchni reklamowej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami podjętych działań windykacyjnych. W przypadku gdy wynagrodzenie płatne jest w ratach, uchybienie terminowi płatności jednej z rat lub jej zapłata w niepełnej wysokości, skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałych rat. Onet.pl będzie uprawniony do dochodzenia powyższych kwot na drodze sądowej, wraz z należnymi kosztami procesu; 3.7. Strony ustalają, iż zrzekają się uprawnienia do wypowiedzenia złożonego skutecznie Zamówienia, z wyłączeniem przypadków kiedy uzasadnione byłoby to ważnymi powodami, za które Strony uznają wystąpienie okoliczności spełniających znamiona siły wyższej, które uniemożliwiają realizację Zamówienia przez Stronę a także rażące naruszenie warunków Zamówienia przez Stronę. Zapis powyższy nie uchybia uprawnieniom wynikającym z pkt 3.5; 3.8. W sytuacji opisanej w pkt. 3.6 Onet.pl będzie miał również prawo, niezależnie od uprawnień przysługujących mu stosownie do zapisów punktu 3.6, do zaprzestania świadczenia wszelkich prac będących przedmiotem Umowy. 4. Realizacja Zamówień 4.1. Po otrzymaniu Zamówienia Onet.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia skontaktuje się telefonicznie z Klientem Onet celem ustalenia terminu wykonania Sesji;

4 4.2. W przypadku braku kontaktu z Klientem Onet pod numerem wskazanym w Specyfikacji Technicznej Zamówienia pomimo 5 prób ze strony Onet.pl, Onet.pl ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia i obciążyć Klienta Onet karą umowną w kwocie odpowiadającej 50 % wartości Zamówienia; 4.3. Onet.pl zrealizuje Sesję, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, w terminie: dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia nie wybrano Dodatku Słoneczna Pogoda; dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia zaznaczono Dodatek Słoneczna Pogoda. Onet.pl ustali termin wykonania Sesji samodzielnie na podstawie posiadanych danych meteorologicznych i poinformuje Klienta Onet minimum 2 dni przed realizacją Sesji o dokładnym jej terminie. W takiej sytuacji Klient Onet ma prawo jednokrotnie odrzucić propozycje terminu Sesji. Odrzucenie przez Klienta Onet propozycji terminu Sesji może wydłużyć czas wskazany powyżej każdorazowo o 10 dni. Terminy o których mowa w niniejszym punkcie mogą nie zostać dochowane przez Onet.pl, jeżeli w tym okresie nie wystąpi minimum dwukrotnie przewidywalna Słoneczna Pogoda. Przez przewidywalną Słoneczną Pogodę rozumie się Słoneczną Pogodę, która była poprzedzona na dwie doby, jedną dobę oraz w tym dniu zgodną prognozą Słonecznej Pogody publikowaną przez oba serwisy: serwis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) pod adresem oraz serwis ICM prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim pod adresem Przed przystąpieniem do realizacji Sesji Klient Onet zobowiązany jest podpisać i przekazać Fotografowi Oświadczenie Klienta Onet; 4.5. W przypadku, gdy Klient Onet nie udostępni Obiektu w terminie, umożliwiającym realizację Sesji, ustalonym zgodnie z zapisami punktu 4.1 i niniejszego Regulaminu, Onet.pl uzgodni nowy termin Sesji, która odbędzie się nie później niż 14 dni (w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia nie wybrano Dodatku Słoneczna Pogoda) lub 21 dni (w przypadku, kiedy w Specyfikacji Technicznej Zamówienia wybrano Dodatek Słoneczna Pogoda) od dnia nieudostępnienia Obiektu przez Klienta Onet, zgodnie z procedurą postępowania opisaną powyżej. Jeżeli Sesja nie zostanie zrealizowana, w przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym z przyczyn leżących po stronie Klienta Onet, Onet.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji danego niezrealizowanego Zamówienia oraz prawo do żądania kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia z tytułu danego Zamówienia. Onet.pl ma prawo zrealizować prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia niezrealizowanej Sesji; 4.6. Strony dopuszczają spóźnienie się Fotografa na termin Sesji, nie dłuższe jednak niż 60 minut; 4.7. Onet.pl w terminie 10 dni od dnia zrealizowanej Sesji, wykona Panoramę, zgodnie z Zamówieniem oraz umożliwi Klientowi Onet poprzez odpowiedni formularz na stronie www wskazanej przez Onet.pl, wybór i akceptację Panoram. Klient Onet zobowiązany jest wybrać i zaakceptować wykonane Panoramy bądź odpowiednio zgłosić zastrzeżenia co do wykonanych Panoram na adres : w terminie 3 dni od ich otrzymania. Brak uwag w powyższym terminie uznaje się za akceptację Panoram bez zastrzeżeń; 4.8. Zastrzeżenia do wykonanych Panoram mogą dotyczyć wyłącznie następujących sytuacji: widoczne są miejsca łączenia zdjęć, z których stworzona jest Panorama; Panorama jest nieostra; widoczna jest dominanta barwna (dominujący kolor w obrazie, powodujący nieprawidłowy wygląd pozostałych kolorów); pojawiły się tzw. artefakty osoby, przedmioty, które zmieniły położenie w trakcie wykonywania Panoramy i po połączeniu zdjęć w panoramę są półprzezroczyste lub niekompletne;

5 Panorama jest niedoświetlona lub prześwietlona, przy czym dopuszcza się, że do 10% elementów Panoramy może być niedoświetlone lub prześwietlone (np.: źródła światła, głębokie cienie itp.); Panorama nie uruchamia się prawidłowo; 4.9. Zastrzeżenia do wykonanych Panoram nie mogą jednocześnie dotyczyć sytuacji spowodowanych przez czynniki niezależne od Onet.pl, w tym w szczególności: wyboru przestrzeni w Obiekcie, która jest przedmiotem Panoramy bądź punktu, który jest środkiem Panoramy (miejsca lokalizacji statywu przez Fotografa), bądź rozmieszczenia Hot Spotów (dotyczy Wirtualnych Wycieczek) o ile elementy te są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Zamówienia; oświetlenia przestrzeni w Obiekcie, która jest przedmiotem Panoramy; rzeczy i osób jakie znalazły się w Panoramie; warunków atmosferycznych, podczas których były wykonywane Panoramy, chyba, że były inne, niż wybrano w Specyfikacji Technicznej Zamówienia; W przypadku zgłoszenia przez Klienta Onet uzasadnionych zastrzeżeń opisanych powyżej, Onet.pl przedstawi Klientowi Onet Panoramy do akceptacji, wolne od zastrzeżeń Klienta Onet, w terminie do 10 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o ile uwzględnienie ich będzie możliwe w ramach materiału zdjęciowego wykonanego w trakcie Sesji. Jeżeli uwzględnienie zastrzeżeń Klienta Onet nie będzie możliwe w ramach materiału zdjęciowego wykonanego w trakcie Sesji, Onet.pl powtórzy Sesję. Powtórna Sesja odbędzie się w terminie do 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń Klienta Onet, o ile w tym okresie wystąpią w sposób przewidywalny warunki meteorologiczne określone w Specyfikacji Technicznej Zamówienia. W takiej sytuacji Procedura realizacji Zamówienia zostaje powtórzona w całości zgodnie z niniejszym paragrafem; Akceptacja Panoram odbywa się poprzez zatwierdzenie Protokołem Odbioru przez Klienta Onet i kolejno przez Onet; W przypadku wyboru przez Klienta Onet Dodatku Multimedia PL, ENG lub dowolny język, Klient Onet jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia realizacji Sesji, przesłać na adres opisy do Panoram. Nie przesłanie ww. opisów w ww. terminie powoduje wykonanie Panoramy bez opisu oraz uznanie, że Dodatek Multimedia PL, ENG lub dowolny język został wykonany zgodnie z Umową; Klient Onet ma prawo wskazać Onet.pl twarze osób oraz rzeczy, które Onet.pl przetworzy, tak, aby niemożliwe było ich rozpoznanie. 5. Treść i styl Panoram 5.1. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wykonanych Panoram. Klient Onet zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Onet.pl, w związku z treścią wykonanych Panoram; 5.2. Onet.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji Panoram w Portalu Onet.pl bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich lub są sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi lub mogą obrażać uczucia religijne osób trzecich; 5.3. Onet.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji Panoram w Serwisach Onet.pl również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Onet.pl.

6 6. Wsparcie techniczne 6.1. Onet.pl zobowiązuje się wobec Klienta Onet, iż udziela Klientowi Onet Wsparcia Technicznego przez okres 30 dni od daty przekazania mu Panoram pozbawionych zastrzeżeń; 6.2. Wsparcie Techniczne świadczone będzie drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu poczty 6.3. Wsparcie Techniczne obejmuje udzielanie rad i wskazówek dotyczących uruchamiania Panoram na komputerach klasy PC lub umieszczania ich na stronach www. 7. Aktualność Panoram 7.1. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Panoram i danych w nich zawartych. 8. Odpowiedzialność Onet.pl 8.1. Onet.pl ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałe z winy Onet.pl. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Onet.pl szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wykonanie Panoramy. W szczególności Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta Onet; 8.2. Onet.pl nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów określonych w Umowie, w przypadku gdy, nie było ono spowodowane wyłączną winą Onet.pl. 9. Licencja i prawa majątkowe autorskie 9.1. Stworzone w ramach realizacji niniejszej Umowy Panoramy stanowić będą utwór w rozumieniu prawa autorskiego; 9.2. Do wszystkich stworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy Panoram Onet.pl lub odpowiedniemu podwykonawcy przysługiwać będą wszelkie prawa majątkowe autorskie do utworów w postaci Panoram. W przypadku, gdy prawa autorskie nabędzie podwykonawca Onet.pl, udzieli on Onet.pl odpowiedniej licencji; 9.3. Klient Onet oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia zgody na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób, przez Onet.pl, jego podwykonawcę lub podmioty wskazane przez Onet.pl lub jego podwykonawcę oraz podmioty, którym Onet.pl lub jego podwykonawca udziela sublicencji na korzystanie z Panoram, zdjęć Obiektu wskazanego w Specyfikacji Technicznej Zamówienia, w szczególności zdjęć wnętrz, włącznie z aranżacjami wnętrz i przedmiotami widocznymi na zdjęciu oraz oświadcza, że ww. wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie ze zdjęć nie narusza praw osób trzecich. Ponadto, oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym w sieci Internet; 9.4. Onet.pl udziela Klientowi Onet sublicencji na wykorzystanie Panoram w zakresie wprowadzania materiałów do pamięci komputera, prawo tworzenia kopii zapasowych, utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub części, w tym w sieci Internet, z wyłączeniem portali i serwisów konkurencyjnych do Onet, na wszystkich typach nośników, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, prawo publicznego odtwarzania, rozpowszechniania i publikacji w sieci Internet, z wyłączeniem portali i serwisów konkurencyjnych do Onet, w całości lub we fragmentach, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; prawo korzystania w celu promocji i reklamy z całości lub części Panoramy; sporządzanie wersji drukowanych utworów oraz utrwalanie w postaci screenshots ;

7 9.5. Sublicencja, o której mowa powyżej jest udzielana na czas określony 5 lat od momentu odbioru Panoramy. Po upływie tego okresu sublicencja przedłuża się automatycznie na czas nieokreślony. Sublicencja ma charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie i nie uprawnia do udzielania dalszych sublicencji; 9.6. Klient Onet oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń wobec prawa Onet.pl do opublikowania Panoramy w Portalu Onet.pl, w tym w szczególności w Serwisie Lokalizator. 10. Zmiany Regulaminu Onet.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu; Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Klient Onet zobowiązany jest do kontrolowania zmian w Regulaminie zamieszczanych pod wyżej podanym adresem. 11. Postanowienia końcowe Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Onet.pl; Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu; Do zawarcia Umowy, konieczne jest podpisanie przez Klienta Onet oświadczeń stanowiących treść załącznika nr 1; Onet.pl może wykonywać swoje obowiązki określone w Umowie za pomocą podwykonawcy, w szczególności za pomocą spółki VR Media sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. B. Joselewicza 26; Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009.

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Panoram Specyfikacja Techniczna Zamówienia - wzór NR ZAMÓWIENIA:. DATA ZLECENIA DANE KLIENTA- NAZWA FIRMY ADRES OBIEKTÓW, DLA KTÓRYCH MAJĄ POWSTAĆ PANORAMY OSOBA KONTAKTOWA PO STRONIE KLIENTA ZLECAJACY W ONET RODZAJ/ILOŚĆ PANORAM POŻĄDANA PORA DNIA WYKONANIA SESJI/ NAJKORZYSTNIEJSZE OŚWIETLENIE/ W GODZINACH ADRES DO DORĘCZEŃ (dla przekazania gotowej Panoramy/Panoram) imię i nazwisko Telefon imię i nazwisko Łączna ilość Panoram: Dodatek Słoneczna Pogoda Dodatek Multimedia (PL) Dodatek Multimedia (ENG) Dodatek Multimedia (dowolny język). Dodatek QuickTime Czy połączone w wirtualną wycieczkę .sztuk inna ( podać jaka ).. UWAGI Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Panoram i zobowiązuję się go wykonywać. Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia niniejszym zgody na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób, przez Onet lub podmioty wskazane przez Onet lub podmiot wykonujący Panoramy (podwykonawca) (z ograniczeniem korzystania przez ten podmiot do publikowania Panoram w imieniu własnym w domenie internetowej będącej wyłączną własnością wykonawcy Panoram, wydawanie prezentacji multimedialnych, przewodników multimedialnych, elementów prezentacji multimedialnych na nośnikach takich jak CD/DVD i pamięciach kiosków multimedialnych) oraz podmioty, którym Onet lub wykonawca Panoram udziela sublicencji na korzystanie z Panoram oraz przez wykonawcę Panoram lub Onet, któremu wykonawca Panoram udziela sublicencji na korzystanie z Panoram, zdjęć obiektu wskazanego w Specyfikacji Technicznej Zamówienia, w szczególności zdjęć wnętrz, włącznie z

9 aranżacjami wnętrz i przedmiotami widocznymi na zdjęciu oraz oświadczam, że ww. wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie ze zdjęć nie narusza praw osób trzecich. Ponadto, oświadczam, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym w sieci Internet. Klient Onet zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem lub żądaniem skierowanym przeciwko Onet z tytułu naruszenia jej praw, wobec lub w związku z oświadczeniem złożonym przez Klienta Onet powyżej, Klient Onet zobowiązuje się zwrócić Onet wszystkie wydatki poniesione przez Onet na skutek roszczenia lub żądania, o którym mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, ostateczną decyzją administracyjną lub ugodą. Onet zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta Onet o wystąpieniu przez osobę trzecią z roszczeniem lub żądaniem skierowanym przeciwko Onet określonym powyżej. Zapisy ustępu niniejszego stosuje się analogicznie w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem przeciwko podwykonawcy Onet z tytułu naruszenia jego praw przez korzystanie z Panoramy... Podpis Klienta Onet. REPREZENTANT ONET. KLIENT ONET

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu Panoram Opis Dodatków Dodatek - Słoneczna Pogoda Sesja zostanie zrealizowana wyłącznie przy Słonecznej Pogodzie. Dodatek Multimedia (PL) Zawiera : 1. mini-prezentację dla klienta na płycie CD z możliwością uruchomienia na komputerach PC; 2. wersja web-ready wędrówki przygotowana do umieszczenia na stronie www klienta. Mini-prezentacja i wersja web-ready zawierają następujące elementy: - opisy przejść pojawiających się przy hotspotach (strzałkach); - ogólny opis do wirtualnej wędrówki do 800 znaków- w języku polskim; - opis do każdej panoramy do 600 znaków- w języku polskim. Uwagi: Teksty dostarcza Klient Onet. Opisy czytane są przez komputerowy syntezator mowy. Dodatek Multimedia (ENG) Zawiera : 1.mini-prezentację dla klienta na płycie CD z możliwością uruchomienia na komputerach PC; 2. wersja web-ready wędrówki przygotowana do umieszczenia na stronie www klienta. Mini-prezentacja i wersja web-ready zawierają następujące elementy: - opisy przejść pojawiających się przy hotspotach (strzałkach); - ogólny opis do wirtualnej wędrówki do 800 znaków- w języku angielskim; - opis do każdej panoramy do 600 znaków- w języku angielskim. Uwagi: Teksty (w języku angielskim) dostarcza Klient Onet. Opisy czytane są przez komputerowy syntezator mowy. Dodatek Multimedia (dowolny język) Zawiera : 1.mini-prezentację dla klienta na płycie CD z możliwością uruchomienia na komputerach PC; 2. wersja web-ready wędrówki przygotowana do umieszczenia na stronie www klienta. Mini-prezentacja i wersja web-ready zawierają następujące elementy: - opisy przejść pojawiających się przy hotspotach (strzałkach); - ogólny opis do wirtualnej wędrówki do 800 znaków- w wybranym języku; - opis do każdej panoramy do 600 znaków - w wybranym języku. Uwagi: Teksty (w wybranym języku) dostarcza Klient Onet. Brak lektora, tylko opis tekstowy. Dodatek QuickTime Panoramy w dodatkowym (drugim) formacie danych QuickTime (bez opcji Wirtualnej Wędrówki). Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy Spółki: ,00 zł;(w całości wniesiony) NIP

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Panoram Wzór oświadczenia Klienta Onet Nazwa Klienta. Data Sesji... Oświadczam, że: 1. Przygotowałem przestrzeń w Obiekcie, która ma być przedmiotem Panoramy, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami oraz warunkami zawartymi w Regulaminie usługi. 2. Wskazałem i zaakceptowałem punkt, który ma być środkiem Panoramy (punkt ten może znajdować się w przedziale od 0,5m do 1,5 m wysokości od podłoża). 3. Wskazałem i zaakceptowałem punkty, w których umieszczone mają być Hot Spoty (dotyczy Zamówienia zawierającego Wirtualne Wycieczki). Opis punktów:.... W IMIENIU WYKONAWCY PANORAM. KLIENT ONET Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy Spółki: ,00 zł;(w całości wniesiony) NIP

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Open

Regulamin usługi SEM Open Regulamin usługi SEM Open 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Open 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Efekt

Regulamin usługi SEM Efekt Regulamin usługi SEM Efekt 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Efekt. 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI REKLAM NA PORTALU EUROADRES (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN EMISJI REKLAM NA PORTALU EUROADRES (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN EMISJI REKLAM NA PORTALU EUROADRES (zwany dalej Regulaminem ) Serwisy internetowe www.euroadres.pl oraz www.euroaddress.com działają na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady i sposób korzystania z serwisu: www.fryzjerzy-kosmetyczki.ploraz

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo