UCHWAŁA NR LVII/682/2006 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 27 września 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LVII/682/2006 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 27 września 2006 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVII/682/2006 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz ze zm.) w związku z art. 35 a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz 3 uchwały nr XI/95/2003 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Ryszard Pomykała Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr LVII/682/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 września 2006 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR I REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wrzesień 2006 r. Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 1

3 Sprawozdanie z działalności PCPR i realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowane są poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Wspiera rodziny i osoby w sytuacjach kryzysowych; rodziny dysfunkcyjne oraz osoby niepełnosprawne. Pomoc niepełnosprawnym opiera się głównie na ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Pod względem liczby osób niepełnosprawnych Powiat Kłodzki zajmuje czołowe miejsce w województwie dolnośląskim. Pomoc osobom niepełnosprawnym zamieszkującym nasz Powiat stała się jednym z kluczowych celów strategicznych, przyjętych przez Radę Powiatu w Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego. Przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach pozwolił na przygotowanie adekwatnych i celowych działań ukierunkowanych na zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Kłodzkiego. Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 2

4 Szczegółowa informacja z wykonanych zadań: Wykorzystanie środków PFRON za rok 2005 i I- VIII 2006 r.: Lp. Zadanie 2005 I- VIII 2006 I Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa , ,- a) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności , ,- gospodarczej albo rolniczej b) Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku x x z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych c) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób ,- 708,- niepełnosprawnych d) Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń na podstawie umów zawartych z pracodawcami na utworzenie nowych miejsc pracy do dnia r , ,- II Rehabilitacja społeczna , ,- a) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów , ,- w turnusach rehabilitacyjnych b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych , ,- c) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, , ,- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się , ,- i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych RAZEM: , ,- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ: Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i otrzymanie odpowiedniego zatrudnienia. Główne zadania PCPR w tej dziedzinie to: * zwrot kosztów organizacji nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, * zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, * pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej, * finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych. ROK 2005: Środki przyznane z algorytmu przez PFRON Warszawa: zł Wypłacono: * koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne: zł dla 28 osób niepełnosprawnych * pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zł dla 3 osób niepełnosprawnych * dofinansowanie sportu, kultury, turystyki, rekreacji zł dla 740 osób niepełnosprawnych * szkolenia dla osób niepełnosprawnych zł dla 169 osób niepełnosprawnych Program wyrównywania różnic między regionami: Środki przyznane: zł Wypłacono: Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 3

5 * stwarzanie nowych stanowisk pracy: 1 wniosek zł firma FOTPOL Polanica Zdrój (utworzono 3 stanowiska pracy), * likwidacja barier transportowych: 2 wnioski zł - Urząd Miasta Duszniki Zdr. zakupiono 1 samochód na kwotę: zł - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Polanicy Zdr. zakupiono 1 samochód na kwotę: zł I - VIII 2006 r. Środki przyznane z algorytmu przez PFRON Warszawa: zł Wypłacono: - koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne: zł dla 5 osób zatrudnionych w ZPCH - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zł dla 2 osób niepełnosprawnych - sport, turystyka, rekreacja: zł (5 umów), - szkolenia dla osób niepełnosprawnych: brak. Program wyrównywania różnic między regionami: Do dnia r. pracodawcy złożyli wnioski na poszczególne zadania: - stworzenie nowych stanowisk pracy: 2 wnioski dla 7 osób niepełnosprawnych na kwotę zł, - likwidacja bariere transportowych: 4 wnioski (4 samochody, w tym: 3 busy, 1 autobus) na kwotę , 75 zł, - likwidacja barier architektonicznych: 2 wnioski- zakup i montaż dźwigów osobowych na kwotę ,82 zł, - utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej: 1 wniosek (negatywnie zweryfikowany przez PFRON we Wrocławiu). TURNUSY REHABILITACYJNE /DOFINANSOWANIE POBYTU ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/: W roku 2005: Przyznano dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na łączną kwotę zł. Z dofinansowań skorzystało 756 osób dorosłych i 127- ro dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. 12 kwietnia 2006 r. Starosta Kłodzki, zarządzeniem nr 26, określił zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON. Wysokość dofinansowania: - znaczny stopień niepełnosprawności: 650 zł, - umiarkowany stopień niepełnosprawności 600 zł, - lekki stopień niepełnosprawności 550 zł, - opiekunowie osób niepełnosprawnych 430 zł, - pracownicy ZPCH 430 zł, - w przypadkach uzasadnionych szczególnie - trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej 880 zł. Decyzję o wysokości dofinansowania w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej podejmuje Starosta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 4

6 W okresie I- VIII 2006 r. dofinansowano uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (935 osób dorosłych i 209 dzieci wraz z opiekunami) w turnusach rehabilitacyjnych w łącznej kwocie ok zł. Na rozpatrzenie oczekują 244 wnioski na kwotę zł. DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH: W roku 2005 dofinansowano sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na łączną kwotę zł. Z dofinansowania skorzystały 493 osoby, w tym 209- ro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (kwota: zł) i 284 osoby dorosłe (kwota: zł). W okresie I- VIII 2006 r. dofinansowano: - sprzęt rehabilitacyjny: łóżka ortopedyczne, rowerki rehabilitacyjne, maty do hydromasażu, rotor; - środki ortopedyczne: wózki inwalidzkie, foteliki rehabilitacyjne, pionizatory, protezy, materace p/odleżynowe, aparaty słuchowe, chodziki; - sprzęt pomocniczy: pieluchomajtki, cewniki i inne na łączną kwotę ,31 zł (w tym 368 dofinansowań dot. osób dorosłych na kwotę ,39 i 89 dofinansowań dot. dzieci na kwotę ,92 zł). LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU I TECHNICZNYCH W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO: Zarządzeniem nr 27 z dnia 12 kwietnia 2006 r. Starosta Kłodzki określił zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2006 r. BARIERY ARCHITEKTONICZNE: W roku 2005: złożonych wniosków: 144 na kwotę ok ,00 zł + przechodzących z roku na kwotę ok ,00 zł Podpisano 72 umowy z tego wypłacono dofinansowań 68 na kwotę ,26 zł w tym dla osób dorosłych: 59 na kwotę ,15 zł w tym dla niepełnosprawnych dzieci: 9 na kwotę ,84 zł Średnia z całości dofinansowań na osobę: ,34 zł. Do końca sierpnia 2006 roku: złożonych wniosków: 134 na kwotę ok ,00 zł + przechodzących z roku ubiegłego 69 na kwotę ok ,00 zł Razem: ,00 zł. Podpisano bądź przygotowano do podpisu 59 umów ( w tym 4 z 2005 r.) na łączną kwotę ,23 zł. Odebrano 31 robót o łącznej wartości ,22 zł. LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU: W roku 2005: Z dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się skorzystało 115 osób. Łączna kwota dofinansowania: ,- zł. Do końca sierpnia 2006 roku: Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 5

7 Podpisano 49 umów na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, w tym: * 12 umów dotyczących osób dorosłych, * 37 umów dotyczących dzieci. Ogółem wydatkowano: ,51 zł, 22 wnioski zakwalifikowano do dofinansowania- oczekują na realizację po otrzymaniu dodatkowych środków z PFRON. BARIERY TECHNICZNE: W roku 2005: Z dofinansowania w ramach likwidacji barier technicznych skorzystały 3 osoby. Łączna kwota dofinansowania: ,- zł. Do końca sierpnia 2006 roku: Podpisano 7 umów na dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych na łączną kwotę 6.839,20 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi aktywną politykę społeczną ukierunkowaną na wielozakresową pomoc dziecku i rodzinie, wspomaga rodziny we wszystkich ich funkcjach podejmując działania na rzecz reintegracji rodziny. 4 lipca 2006 r. Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę nr LIV/655/2006 w sprawie przyjęcia Programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w oparciu o placówki socjalizacyjne. Przyjęcie programu pozwoli na wdrożenie różnorodności form prowadzenia placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu kłodzkiego, które umożliwią dostosowanie działalności placówek do wymogów standaryzacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE: W dziale placówek opiekuńczo- wychowawczych PCPR- u są realizowane następujące zadania: * kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowaczych (Domy Dziecka), * dowóz małoletnich i nieletnich do placówek na terenie powiatu kłodzkiego, * interwencje i współpraca z rodzinami wieloproblemowymi i dysfunkcyjnymi, * utrzymywanie stałej współpracy z pedagogami szkolnymi (organizowanie szkoleń i spotkań), * utrzymywanie stałej współpracy z kuratorami zawodowymi dla nieletnich, policją, ośrodkami pomocy społecznej, * stała współpraca z domami dziecka z terenu powiatu, * czuwanie nad procesem usamodzielnienia wychowanków. Lp. Nazwa DD Adres DD Liczba miejsc 1. Dom Dziecka im. St. Starzyńskiego Kłodzko ul. Korczaka Dom Dziecka "Gromadka" Nowa Ruda ul. Fredry Dom Dziecka Domaszków ul. Międzyleska Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr NMP Kłodzko ul. Wandy Rodzinny Dom Dziecka Gorzanów ul. Nadrzeczna 2 5 Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 6

8 Każdy z powyższych domów spotyka sie z wielorakimi problemami związanymi z dysfunkcjonalnością rodzin dzieci, które do danych domów trafiają. Wychowankowie w Domach Dziecka potrzebują szczególnej troski o ich rozwój zarówno psychiczny, jak i fizyczny; w większości pochodzą z rodzin patologicznych lub wychowawczo niewydolnych. Niejednokrotnie są one zaniedbane, niedożywione, często z różnymi chorobami skórnymi, a także zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi. Wysoki poziom bezrobocia i ubóstwa w naszym kraju sprawia, że coraz więcej rodziców spotyka się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Rodzice nie mogąc przezwyciężyć trudności życia codziennego często sięgają po alkohol, bądź inne środki odurzające, a to negatywnie odbija się na ich potomstwie. Sytuacje te sprawiają, że sąd niejednokrotnie podejmuje decyzje o konieczności umieszczenia dzieci w Domu Dziecka. Przed placówkami opiekuńczo - wychowawczymi stoją zadania opieki nad dziećmi i ich rodzinami i podjęcie wszelkich starań, aby wychowankowie powrócili do swoich domów. Jedynym skutecznym sposobem pomocy dzieciom z tych placówek jest umieszczenie ich na powrót w rodzinie. Dość rzadko może to być rodzina biologiczna, gdyż jej rekonstrukcja jest sprawą bardzo trudną, dużą szansą są zatem dla dzieci rodziny adopcyjne i zastępcze. RODZINY ZASTĘPCZE: Zadania realizowane w ramach potrzeb powiatu kłodzkiego * zawiązywanie rodzin zastępczych- umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych następuje na podstawie prawomocnego postanowienia sądu. Następnie przeprowadzany jest w rodzinie pierwszy wywiad środowiskowy, na którym oceniana jest sytuacja rodzinna, materialna i mieszkaniowa rodziny zastępczej. Rodzina gromadzi dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o wysokości wypłacanej pomocy pieniężnej na dziecko; * rodziny zastępcze oprócz pomocy materialnej otrzymują od nas również pomoc socjalną, w rodzinach zastępczych prowadzone są również wywiady kontrolne; * we współpracy z ośrodkiem interwencji kryzysowej świadczymy pomoc pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną poprzez organizowanie usług profilaktyczno - opiekuńczych dla rodzin zagrożonych kryzysem i niewydolnych wychowawczo; * wychowankowie z rodzin zastępczych w momencie uzyskania pełnoletności objęci są również szeregiem form pomocy, mogą otrzymać pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc materialną na usamodzielnienie lub pomoc rzeczową na zagospodarowanie. Świadczymy również pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem dorosłych wychowanków. Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie poprzez przeprowadzanie co pół roku wywiadów środowiskowych; * pozyskiwanie, kwalifikowanie i szkolenie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastepczej szkolenie programeme PRIDE oraz pomoc w znalezieniu dzieci dla przyszłych rodzin zastępczych; * zawiązywanie zawodowych wielodzietnych i specjalistycznych rodzin zastępczych, * tworzenie zespołu specjalistów mających za zadanie pomoc rodzinom zawodowym w pełnieniu swojej funkcji, * tworzenie i prowadzenie pogotowia rodzinnego (w powicie kłodzkim funkcjonują dwa pogotowia w Nowej Rudzie i Ławicy), udzielanie pomocy dzieciom umieszczonym w pogotowiu i organizowanie im innej formy opieki, * ustalanie odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych oraz rodzinnym domu dziecka. Pomoc społeczna Wykonanie I - VIII 2006 Formy świadczeń Liczba rodzin Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń Rodziny zastępcze zł Jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami zł dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej Pomoc finansowa z tytułu Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 7

9 usamodzielnienia i zagospodarowania w formie rzeczowej dla dzieci z rodzin zastępczych Pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych Liczba rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego Liczba rodzin pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych Wynagrodzenia za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego Wynagrodzenia za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej SUMA zł zł zł zł zł zł zł ORGANIZOWANIE I ZAPEWNIENIE USŁUG W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: l. p DPS 1 Bystrzyca Kłodza dla osób przewlekle somatycznie chorych 2 Nowa Ruda dla osób przewlekle somatycznie chorych 3 Jugów dla osób przewlekle somatycznie chorych 4 Podzamek dla mężczyzn niepełnosprawnyc h intelektualnie 5 Szczytna dla mężczyzn niepełnosprawnyc h intelektualnie 6 Ludwikowice Kłodzkie dla dzieci niepełnosprawnyc h intelektualnie 7 Ścinawka Dolna 21 dla chłopców niepełnosprawnyc h intelektualnie 8 Ścinawka Dolna 17 dla mężczyzn przewlekle Ilość miejsc Ilość osób Ilość osób oczekujących na miejsce w DPS Czas oczekiwania na miejsce w DPS natychmiasto we przyjęcie natychmiasto we przyjęcie natychmiasto we przyjęcie natychmiasto we przyjęcie natychmiasto we przyjęcie przyjęcie natychmiasto we przyjęcie natychmiasto we Umieszcz ające Ilość wydanych decyzji w 2006 r. Naliczaj ących odpłatno ść Odstępuj ących od odpłatno ści Kierujących na inny teren (przeniesien.pe nsjonar.) Uchylają cych ok. 1 rok Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 8

10 L.p. chorych Razem Domy Pomocy Społecznej zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, kulturalne i religijne mieszkańców. Domy wyposażone są w kaplice, sale rehabilitacyjne, gabinety zabiegowe, sale terapii zajęciowej,kąciki telewizyjne, tarasy wypoczynkowe. Zaawansowane są działania zmierzające do uzyskania wymaganych standardów we wszystkich Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu kłodzkiego. Elementy wymaganych standardów i stan ich realizacji: Norma 1 występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu - zagospodarowan ie terenu wyłożenie kostką, -elewacja budynku DPS Bystrzyca Kłodzka pl. Szpitalny 5 ul. Górna 23 brak 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 Niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek Dokumentacja w opracowaniu (realizacja do końca roku 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. na 100 mieszkańców/ 1 pracownik socjalny+ 1 asp. pracy socjalnej na dwa budynki 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,48, powinno 0,6 L.p Norma Ścinawka Dolna występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu brak 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest DPS Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 9

11 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 Niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek w normie 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet w normie 10 niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. Na 100 mieszkańców/ 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,47, powinno być 0,6 L.p. Norma DPS Ludwikowice Kłodzkie ul. Wiejska 9 1 występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu brak 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 Niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek w normie 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet w normie 10 niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. Na 100 mieszkańców/ 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,43, powinno być 0,6 DPS Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 10

12 L.p Norma Ścinawka Dolna występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu brak 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest w trakcie realizacji 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest w trakcie realizacji 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 Niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek w normie 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet w normie 10 niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. Na 100 mieszkańców/ nie 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,43, powinno być 0,5 L.p. Norma DPS Szczytna ul. Zamkowa 8 1 występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu brak 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek w normie 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet w normie 10 niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. Na 100 mieszkańców/ nie 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,44, powinno być 0,5 L.p. Norma DPS Podzamek Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 11

13 1 występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu brak 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest w trakcie realizacji 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest w trakcie realizacji 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 Niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek w normie 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet w normie 10 niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. Na 100 mieszkańców/ nie 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,4, powinno być 0,5 L.p. Norma DPS Nowa Ruda ul. Parkowa 20 1 występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu brak w otoczeniu kostka brukowa wymaga wymiany, ubytki uniemożliwiają poruszanie się na wózkach 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 Niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek w normie 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet w normie 10 niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. Na 100 mieszkańców/ jest 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,38, powinno być 0,6 L.p. Norma DPS Jugów Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 12

14 ul. Główna występujące bariery architektoniczne w budynku lub otoczeniu brak 2 konieczność zainstalowania windy jest 3 brak systemu przyzywowo-alarmowego jest 4 brak systemu alarmowo-przeciwpożarowego jest 5 brak infrastruktury dziennej /par. 6.1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie domów pomocy nie ma społ. z dn / 6 niespełnienie norm powierzchniowych pokoi mieszkalnych: 9m² - pokoje jednoosobowe 6m²/os - pok. wieloosobowe. 7 brak w wyposażeniu pokoi mieszkalnych nie ma 8 Niespełnienie warunków sanitarnych w zakresie dostępności do łazienek w normie 9 niespełnienie warunków w zakresie dostępności do toalet w normie 10 niespełnienie norm w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 11 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia odzieży, obuwia, bielizny itp. 12 niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia środków czystości i higieny 13 brak zabawek dla dzieci nie dotyczy 14 brak w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających / par. 6.1 pkt. 10 rozp. W spr. Dom. Pom. Społ. Z dn r./ zapewniamy 15 niespełnienie norm zatrudnienia prac socj. / 2 pracown. Na 100 mieszkańców/ według normy 1,5 etatu na 85 miejsc 16 zapewnienie kontaktów z psychologiem /psychiatrą/ zapewniamy 17 niespełnianie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego aktualnie wskaźnik 0,4, powinno być 0,6 Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane w Domach Pomocy Społecznej w 2006 r. przy współudziale środków pozyskanych z zewnątrz. Lp Zadanie 1. Instalacja systemów alarmowych: przyzywowych i przeciwpożarowych w DPS Szczytna, Podzamek, Ścinawka Dolna 17, Nowa Ruda 2. Adaptacja pomieszczeń na kuchnie i łazienki w DPS Bystrzyca Kłodzka 3. Adaptacja pomieszczeń w DPS Ścinawka Dolna 17 w celu rozgęszczenia pokoi 4. Modernizacja systemu alarmowego przyzywowego w DPS Szczytna Wartość zadania ogółem w zł Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w zł , ,00 (w ramach Kontraktu dla Woj. Dolnośląskiego ) , , , , , ,00 5. Remont dachu w DPS Szczytna , ,00 6. Remont hydroforni w DPS Podzamek , ,00 7. Modernizacja kotłowni w DPS Nowa Ruda , ,00 Razem : , ,00 Środki Wojewódzk. Funduszu Ochrony Środowiska DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W PSYCHICZNYM KRYZYSIE ŻYCIOWYM: Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy: * po urazowym doświadczeniu (np. ofiarom przemocy, ofiarom przestępstw, osobom po próbie samobójczej) * osobom zagrożonym narkomanią i uzależnionym od narkotyków. Ośrodek wzmacnia psychicznie osoby w obliczu kryzysu osobistego i rodzinnego (np. rozwodu, choroby), prowadzi psychoterapię krótkoterminową, współpracuje z innymi placówkami okołopomocowymi i osobami zajmującymi się pomocą psychologiczną i socjalną. Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 13

15 Problematyka spraw zgłaszanych do Ośrodka obejmuje: - problemy związane z przemocą: - udzielenie wsparcia ofiarom; - psychoterapia sprawców i ofiar; - pomoc prawna (wolontariusze z Komitetu Ochrony Praw Dziecka); - w razie potrzeby interwencja w domu - we współpracy z innymi służbami (policja, sąd, OPS-y i inne); - wspierająca obecność pracowników OIK przy policyjnych przesłuchaniach nieletnich ofiar przestępstw; - po pomoc zgłaszały się również osoby chore psychicznie - wówczas konieczna była ścisła współpraca z lekarzem psychiatrą, a działania OIK polegały na: - motywowaniu do leczenia; - wsparciu w okresach remisji choroby; - kilkakrotnie osoby chore psychicznie zostały przy naszym udziale skierowane na leczenie do szpitala psychiatrycznego lub stacjonarnego ośrodka psychoterapii; - osoby nie spełniające kryteriów choroby psychicznej, jednak wymagające okresowej pomocy psychologicznej - to znaczy takie, które łatwo dekompensują się w sytuacjach stresowych. Są to osoby, u których trudności dnia codziennego powodują obniżenie nastroju, różnego rodzaju zahamowania czy lęki, a także trudności w życiu społecznym (czego efektem mogą być tendencje lub próby samobójcze). Często osoby te posiadają dysfunkcjonalne przekonania na temat swój lub świata, które uniemożliwiają im skuteczne radzenie sobie ze stresem. Praca terapeutyczna krótko lub długoterminowa ukierunkowana jest na zmianę tych przekonań, co prowadzi do zmiany wzorców zachowań; - osoby w kryzysie małżeńskim pomoc im udzielana miała postać: analizy relacji rodzinnych; - usuwanie barier komunikacji werbalnej i pozawerbalnej; - mediacje wewnątrzrodzinne; - problem adolescencji w Ośrodku znalazły pomoc psychologiczną: - młode osoby przyprowadzane przez rodziców lub nauczycieli w związku z trudnościami wychowawczymi lub zaburzeniami zachowania; - młodzież dążąca do samopoznania i samorealizacji; - osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione problem alkoholizmu wśród klientów Ośrodka miał miejsce w niewielkiej liczbie przypadków, ponieważ osoby uzależnione były przez nas kierowane do Poradni Odwykowej w Kłodzku. Problem alkoholizmu pojawiał się przy okazji innych zgłaszanych spraw trudnościach w funkcjonowaniu u trzeźwych alkoholików oraz w nerwicowych objawach u małżonków i dzieci z rodzin alkoholowych; W sposób ciągły realizowane są zadania: * Rozwiązywanie problemów związanych z przemocą / wsparcie, terapia /; * Pomoc osobom chorym psychicznie; * Pomoc osobom zagrożonym chorobą psychiczną ; * Pomoc w kryzysie rodzinnym / małżeńskim /; * Pomoc adolescentom i ich rodzinom; * Poradnictwo w zakresie problemów psychicznych, osobowościowych i płynących z narkomanii; I. Działalność w okresie od stycznia do sierpnia 2006 r.: Podjęto 176 rozmów i interwencji; Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 197 osób; Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 14

16 Problemy zgłaszane do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2006r. /bez danych dotyczących liczby porad związanych z narkomanią/: - Przemoc: 76 - Próby samobójcze: 19 - AA i DDA: 59 - Problemy małżeńskie: 61 - Problemy wychowawcze: 62 - Kryzysy adolescencji: 31 - Problemy psychiatryczne: 52 - Żałoba: 26 - Zaburzenia posttraumatyczne: 40 - Bezdomność: 4 - Interwencje telefoniczne: 41 - Interwencje zewnętrzne: 14 - Konsultacje psychologiczne: Inne: 21 II. Działalność OIK w zakresie narkomanii: - Podjęto 380 interwencji wobec osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; - Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 155 osoby w związku z narkomanią; - Udzielono pomocy 2 osobom w znalezieniu miejsca na oddziale detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków; - Udzielono pomocy 17 osobom w znalezieniu miejsc w ośrodkach terapii długoterminowej dla osób uzależnionych; PODSUMOWANIE Z przyjętych w ramach Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zadań: 1. Wykonano remont pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Odremontowane pomieszczenia służą obecnie potrzebom Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Pomieszczenia, które wcześniej zajmował Zespół nie spełniały wymogów określonych dla Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 2. Wykonano remont pomieszczenia działu PFRON- obsługującego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, często poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki obsługi interesantów w dziale PFRON uległy znacznej poprawie. 3. Ze środków PFRON zakupiono busa dla przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup busa umożliwił osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kłodzkiego bezpłatny dojazd na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Opolnicy. 4. Rozwija się współpraca z organizacjami pozarządowymi: Kłodzkim Klubem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących, Noworudzkim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych z Kudowy Zdr., Uczniowskim Klubem Sportowym Sprawni Razem oraz ze szkołami specjalnymi i integracyjnymi. 5. Nawiązano ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 6. Działający w ramach PCPR- u Ośrodek Interwencji Kryzysowej zarejestrował liczne interwencje, rozmowy i zgłoszenia w sytuacjach kryzysowych, w tym również dotyczące osób niepełnosprawnych. Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 15

17 7. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wielokrotnie uczestniczyli w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (Dzień Dziecka, zabawa mikołajkowa) oraz imprezach zapobiegających rozszerzaniu się patologii społecznych (m. in. uczestnictwo w Forum Kudowa - miasto bezpieczne - wykłady dotyczące problematyki narkomanii). 8. Na bieżąco udzielane są informacje o programach PFRON, świadczona jest pomoc w uzyskaniu i wypełnianiu wniosków (Program Junior, Student, Pegaz 2003, Pitagoras i inne). 9. Coraz więcej obiektów budowlanych na terenie powiatu kłodzkiego dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich (m. in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku- wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych na wózkach zapewniającą swobodny dostęp do pomieszczeń, dostosowano toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wielu DPS- ach w ramach dochodzenia do standaryzacji zamontowano windy). Bariery architektoniczne i komunikacyjne coraz częściej przełamywane są w obiektach użyteczności publicznej (wykonana platforma transportowa na Poczcie Głównej w Kłodzku, wykonane w wielu marketach wejścia wyposażone w drzwi rozsuwane sterowane fotokomórką, licznie wykonywane pochylnie). 10. Uaktualniana jest baza osób niepełnosprawnych w powiecie kłodzkim. Zrealizowano wiele zadań określonych w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jako zadania priorytetowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na kontynuowanie działań zmierzających do: - podniesienia świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb, możliwości i wkładu w życie społeczne; - likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych; - stworzenia dostępu do miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 16

18 Uzasadnienie Zgodnie z uchwałą nr XI/95/2003 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnychw latach , Rada Powiatu Kłodzkiego zobowiązała Zarząd Powiatu do przedstawiania corocznej informacji z realizacji programu za rok poprzedni. WiceprzewodniczącyRady Powiatu Kłodzkiego Ryszard Pomykała Id: 4ED15DD2-F68A-4EC9-8D75-2D20D781BA08. Uchwalony Strona 1

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres 245 472 600 zł I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 237 941 400 zł pomocy społecznej, w tym zadania zlecone 7 531 200 zł 1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r.

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r. Uchwała Nr XL/216/2006 z dnia 28 marca 2006r. określająca zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Na podstawie art. 20 ust. 2, art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Kłodzko 10.01.2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowao ze środków Paostwowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/10/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/10/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XVII/10/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zostało powołane z dniem 1 kwietnia 1999r. mocą uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 marca 1999r. Celem działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

I. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. I. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 1. REALIZACJA PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.); Samorząd Powiatu Augustowskiego Samorząd Powiatu Augustowskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów tel. 643 20 71, e-mail pcpr2@poczta.onet.pl Godziny pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2007 Na podstawie art. 112 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia...

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. PS-KNPS.431.3.4.2015.GZ Pan Jacek Kubicki Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 22-24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r.

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Nysa 2016r. WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2017 ROK Wykaz potrzeb uwzględnia rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 2211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 2211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 2211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.09.2017 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Piotr Wołowicz Starosta Górowski

Szanowny Pan Piotr Wołowicz Starosta Górowski Góra, dnia 31 stycznia 2016r Szanowny Pan Piotr Wołowicz Starosta Górowski FKA 8209. 2.2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A N R XXIX/189/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie Załącznik Nr 2 Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Obszar strategiczny Wskaźnik Miara Źródło Zaspokajanie potrzeb rodzin w województwie podlaskim 1. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Rozdział IV Zadania Centrum 13. 1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Centrum, należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia...

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU Załącznik do uchwały Nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo