Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.ik.org.pl"

Transkrypt

1 7 CZERWIEC 2008 Instytut Kosciuszki Instytut Integracji Europejskiej Kraków Bruxelles MAŁOPOLSKA BEZ KORUPCJI Design by Quick Lopez RAPORT INSTYTUTU KOŚCIUSZKI ISBN INSTYTUT KOŚCIUSZKI THINK TANK KREUJĄCY NOWE IDEE DLA POLSKI I EUROPY MAŁOPOLSKA BEZ KORUPCJI: W POSZUKIWANIU DOBRYCH PRAKTYK ANTYKORUPCYJNYCH DLA POLSKI Izabela Albrycht dr Grzegorz Bryda, Łukasz Paw Anna Urbańska, Grażyna Kopińska, Alina Hussein, dr Krzysztof Szczerski, Jan Stefanowicz dr hab. Grażyna Skąpska, prof. UJ, dr hab. Marek Kosewski, prof. WSZiF, prof. dr hab. Wojciech Gasparski dr hab. Maria Magoska, dr Marek Chyliński; dr Marek Palczewski, Witold Gadowski Janusz Kahl, Santeri Eriksson, Arkadiusz Protas, Jacek Wojciechowicz Maciej Wnuk Redakcja: dr Krzysztof Szczerski, konsultacja: dr. hab Janina Filek, prof. UAE, prof. dr hab. Czesław Porębski Kamila Mazurek, Izabela Albrycht, Olga Plaze Wstęp Raport z badan socjologicznych Antykorupcja w Polsce stan i perspektywy. Instytucjonalne i prawne ramy zwalczania korupcji Psychologiczne oraz socjologiczne aspekty zjawiska korupcji Media a zjawisko korupcji Transfer Dobrych Praktyk Antykorupcyjnych. Globalne aspekty walki z korupcją Jakiej strategii antykorupcyjnej Polska potrzebuje? Branżowe poszukiwania dobrych praktyk antykorupcyjnych Raport z realizacji projektu Zespół redakcyjny: Izabela Albrycht i Olga Plaze Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Instytut Kościuszki Instytut Integracji Europejskiej, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

2 O projekcie Olga Plaze Olga Plaze Koordynator projektu Małopolska bez korupcji. Politolog, Absolewntka INPiSM UJ, obecnie doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, członek Rady Towarzystwa Doktorantów UJ. Od marca 2006 roku współpracownik Instytutu Kościuszki Instytut Kościuszki we współpracy ze Stowarzyszeniem Katon i Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizował od stycznia do czerwca 2008 r. projekt społeczny pt. MAŁOPOLSKA BEZ KORUPCJI przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Transition Facility 2005/ Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. Projekt miał na celu podniesienie stanu świadomości i wiedzy o zjawisku korupcji oraz przedstawienie i wypracowanie najlepszych metod jej zwalczania i zapobiegania w środowiskach młodych przedstawicieli świata nauki, sektora prywatnego, administracji samorządowej i rządowej, mediów oraz organizacji pozarządowych, a także prawników i lekarzy, jako grup szczególnie narażonych na zjawiska korupcjogenne w początkowej fazie drogi zawodowej. Województwo małopolskie zostało wskazane jako pilotażowe miejsce realizacji projektu, ponieważ jest silnym ośrodkiem naukowym, w którym jednocześnie intensyfikują się działania sektora prywatnego, w związku z tym duża grupa młodych ludzi rozpoczyna tutaj karierę zawodową. Wraz z młodym pokoleniem poprzez realizację projektu pod hasłem Przerwijmy zmowę milczenia zamanifestowaliśmy system wartości, w którym nie ma miejsca na korupcję, zachęcamy Państwa do przyłączenia się do wsparcia propagowanej przez nas idei i kontynuacji realizacji projektu. W ramach projektu Małopolska bez korupcji przede wszystkim edukowaliśmy ludzi młodych. Promowaliśmy w grupie przedstawicieli wytypowanych środowisk zawodowych zasady etycznego podejścia do zawodu i wykonywanej pracy. Wspólnie z Nimi opracowaliśmy aktualne i adekwatne do Ich profesji mapy drogowe Antykorupcyjnych Kodeksów Praktyki Etycznej, przygotowane wg wytycznych OECD. Zaangażowanie w ich stworzenie jednoczesnych odbiorców sprawiło, że określone zasady i wytyczne są właściwsze i łatwiejsze do stosowania w pracy zawodowej. Stworzenie Kodeksów jest wyrażeniem dążenia do założenia poszukiwań najlepszych wskazówek do samodzielnego rozstrzygania dylematów etycznych. Mamy nadzieję, że z czasem staną się także ogólnopolską marką, wyrażającą wolę postępowania według takich standardów, które nie pozostawiają miejsca na korupcję i sferę działań korupcjogennych. Zaangażowanie autorytetów życia społeczno-publicznego, wielu środowisk i organizacji eksperckich, nie tylko o charakterze regionalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym w promocję działań antykorupcyjnych w tym m.in. w realizację projektu Małopolska bez korupcji pozwala mieć nadzieję, że świadomość szkodliwości występowania zjawisk korupcyjnych i korupcjogennych urzeczywistni się w standardach praktyki zawodowej i pozwoli skutecznie zmniejszyć skalę występowania dysfunkcjonalnego dla społeczeństwa obywatelskiego i jakości życia publicznego zjawiska korupcji. Projekt Małopolska bez korupcji realizowany jest przez Instytut Kościuszki Instytut Integracji Europejskiej wraz ze Stowarzyszeniem Katon przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Transition Facility 2005/ Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce.

3 Instytut Kosciuszki Instytut Integracji Europejskiej MAŁOPOLSKA BEZ KORUPCJI Kraków Bruxelles RAPORT INSTYTUTU KOŚCIUSZKI Design by Quick Lopez MAŁOPOLSKA BEZ KORUPCJI: W POSZUKIWANIU DOBRYCH PRAKTYK ANTYKORUPCYJNYCH DLA POLSKI Izabela Albrycht dr Grzegorz Bryda, Łukasz Paw Anna Urbańska, Grażyna Kopińska, Alina Hussein, dr Krzysztof Szczerski, Jan Stefanowicz dr hab. Grażyna Skąpska, prof. UJ, dr hab. Marek Kosewski, prof. WSZiF, prof. dr hab. Wojciech Gasparski dr hab. Maria Magoska, dr Marek Chyliński, dr Marek Palczewski, Witold Gadowski Janusz Kahl, Santeri Eriksson, Arkadiusz Protas, Jacek Wojciechowicz Maciej Wnuk Redakcja: dr Krzysztof Szczerski, konsultacja: dr. hab Janina Filek, prof. UAK, prof. dr hab. Czesław Porębski Kamila Mazurek Wstęp Raport z badan socjologicznych Antykorupcja w Polsce stan i perspektywy. Instytucjonalne i prawne ramy zwalczania korupcji Psychologiczne oraz socjologiczne aspekty zjawiska korupcji Media a zjawisko korupcji Transfer Dobrych Praktyk Antykorupcyjnych. Globalne aspekty walki z korupcją Jakiej strategii antykorupcyjnej Polska potrzebuje? Branżowe poszukiwania dobrych praktyk antykorupcyjnych Raport z realizacji projektu Zespół redakcyjny: Izabela Albrycht i Olga Plaze Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Instytut Kościuszki Instytut Integracji Europejskiej, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. ISBN

4 O Instytucie Kościuszki Instytut Kościuszki Instytut Integracji Europejskiej (IK IIE) jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym Think Tank o charakterze non profit, założonym w 1999 r. jako inicjatywa grupy osób związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową W prace Instytutu zaangażowani są naukowcy, pracownicy polskiej i europejskiej administracji oraz praktycy działalności publicznej i społeczno-gospodarczej. Instytut tworzy ekspertyzy i rekomendacje programowe dla europejskich i polskich instytucji publicznych. Jego opracowania były i są podstawą zarówno ważnych reform legislacyjnych, jak i merytorycznym wsparciem dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje. Dotyczyły one tak ważnych zagadnień jak: Traktat Reformujący UE, propozycję reform gospodarczych (tzw. Pakiet Kluski) i instytucjonalnych ( Usprawnienie kształtowania polskiego stanowiska w UE skuteczniejsza polska polityka europejska ), polska i europejska polityka regionalna. Realizujemy projekty eksperckie i społeczne wsparte autorytetami wybitnych polskich naukowców, ekspertów i liderów opinii. Organizujemy konferencje, debaty, seminaria i szkolenia oraz wydajemy regularnie swoje publikacje. Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje publikowanie i dystrybucję Briefów Programowych oraz Raportów Instytutu Kościuszki o praktycznym wymiarze rekomendacyjnym. O Stowarzyszeniu Katon Stowarzyszenie KATON zostało założone w 1999r. w Krakowie. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i przestrzegania porządku publicznego. Posiada ono duże doświadczenie w podejmowaniu działań mających na celu poszerzenie świadomości społeczeństwa w zakresie prawa. Było organizatorem dużych konferencji naukowych takich jak: Granice wolności słowa, a polski kodeks karny, Dylematy polityki karnej w Polsce, Prawo karne - nie dla przestępcy, Obrona konieczna i jej granice, Korupcja i inne. Skupia ekspertów prawników, którzy brali udział w wypracowywaniu propozycji legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, a także przeprowadzali kampanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz eliminacji patologii społecznych, wśród nich również w zakresie korupcji. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie akcji profilaktycznych, mających służyć zapobieganiu przestępczości, jak też unikaniu przez poszczególnych obywateli zagrożeń wynikających z różnych form i przejawów przestępczości. Zajmuje się monitoringiem przestępczości oraz prowadzaniem badań stanu zagrożenia przestępczością, a także analizą pojawiających się zjawisk kryminalnych społecznie szkodliwych. Reaguje na wszelkie zagrożenia i symptomy zagrożeń dla zasady, że RP jest demokratycznym państwem prawa. Stowarzyszenie KATON zapewnia osobą pokrzywdzonym wsparcie oraz wszechstronną pomoc prawną. W ramach projektu prawnicy działający przy Stowarzyszeniu KATON pełnili dyżury w Forum Wsparcia Antykorupcyjnego oraz w Wirtualnym Biurze Konsultacji Antykorupcyjnej w Second Life Krakow. O Towarzystwie Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego założone zostało w 1992 roku. Wtedy też przyjęty został obowiązujący cały czas statut towarzystwa. Zgodnie z artykułem 1. tego dokumentu celem Towarzystwa Doktorantów jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów na UJ oraz organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych. Cele Towarzystwa Doktorantów pozostają bez zmian. Zmieniają się natomiast sposoby ich realizacji. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym doktoranci na uczelniach tworzą samorząd. W związku z tym organy Towarzystwa Doktorantów zostały przekształcone w organy samorządu doktorantów UJ. Postanowiono jednak zachować historyczną nazwę i od tej pory Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest nazwą własną samorządu doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. TDUJ w mocy prawa i zwyczaju pełni wszystkie zadania i uprawnienia samorządu doktorantów. Opisywane zmiany spowodowały konieczność uchwalenia nowego Statutu dla TDUJ, który został zatwierdzony przez Senat UJ w dniu Towarzystwo Doktorantów oprócz reprezentowania doktorantów przed władzami UJ podejmuje też współpracę z doktorantami z innych uczelni. TDUJ jest odpowiedzialny za intensyfikowanie działalności naukowej doktorantów. 4

5 Spis treści Izabela Albrycht Wstęp Rozdział I Raport z badan socjologicznych dr Grzegorz Bryda, Łukasz Paw Cel i metodologia badań Technika wywiadów grupowych Podział grup i realizacja badań Omówienie wyników Definiowanie korupcji Przyczyny i konsekwencje korupcji Przeciwdziałanie korupcji Wnioski i rekomendacje Rozdział II Antykorupcja w Polsce stan i perspektywy. Instytucjonalne i prawne ramy zwalczania korupcji Anna Urbańska 1. Definicja zjawiska korupcji oraz korupcja w Polsce Grażyna Kopińska 2. Strategie przeciwdziałania korupcji Alina Hussein 3. Dowolność wydatkowania środków publicznych jako mechanizm korupcjogenny dr Krzysztof Szczerski 4. Korupcja w sektorze publicznym jako problem polskiej biurokracji Jan Stefanowicz 5. Korupcja, prawo i wymiar sprawiedliwości Rozdział III Psychologiczne oraz socjologiczne aspekty zjawiska korupcji dr hab. Grażyna Skąpska, prof. UJ 1. Korupcja a społeczeństwo pokomunistyczne dr hab. Marek Kosewski, prof. WSZiF 2. Korupcja czyli o tym, kiedy i dlaczego porządni ludzie kradną i oszukują prof. dr hab. Wojciech Gasparski 3. Etyka zawodowa a zjawisko korupcji

6 Rozdział IV Media a zjawisko korupcji dr hab. Maria Magoska 1. Funkcje mediów w kontekście zjawiska korupcji dr Marek Chyliński 2. Etyka mediów: samokontrola czwartej władzy dr Marek Palczewski 3. Dziennikarze a zagrożenie korupcją Witold Gadowski 4. Warsztat dziennikarza śledczego Rozdział V Transfer Dobrych Praktyk Antykorupcyjnych. Globalne aspekty walki z korupcją Janusz Kahl Wstęp Santeri Eriksson 1. Finlandia kraj o najmniejszym współczynniku korupcji, aspekty społeczne Arkadiusz Protas 2. Lobbing a korupcja Jacek Wojciechowicz 3. Korupcja jako problem o zasięgu globalnym Rozdział VI Maciej Wnuk Jakiej strategii antykorupcyjnej Polska potrzebuje? Rozdział VII Wstęp i redakcja: dr Krzysztof Szczerski, konsultacja: dr hab. Janina Filek, prof. UEK, prof. dr hab. Czesław Porębski Antykorupcyjne mapy drogowe. Branżowe poszukiwania dobrych praktyk antykorupcyjnych Kamila Mazurek, Izabela Albrycht, Olga Plaze Raport z realizacji projektu Zespół redakcyjny: Izabela Albrycht i Olga Plaze 6

7 Wstęp Izabela Albrycht Zwalczanie korupcji to zarówno konieczność zmian prawa, zwiększenia skuteczności działania organów ścigania, stworzenia sprawnego antykorupcyjnego systemu instytucjonalnego, jak i istnienia powszechnie obowiązujących norm społecznych, a takżeprzewartościowania postaw i mentalności każdego obywatela z osobna. Tym samym walka z korupcją musi mieć wieloaspektowy charakter. Z wielości tych czynników zdają sobie sprawę polskie organizacje pozarządowe, które od lat 90 tych XX w. podejmują różnorodne inicjatywy antykorupcyjne. Można podzielić je na kolejne fazy w zależności od tego, jaki aspekt walki z korupcją był w danym momencie rozwoju polskiej demokracji najbardziej istotny i priorytetowy oraz zdiagnozowany przez organizacje jako ten mogący w największym stopniu przyczynić się do skutecznej walki z tą społeczną patologią. I tak, w początkowej fazie młodej polskiej demokracji, organizacje pozarządowe zaangażowane były przede wszystkim w inicjowanie antykorupcyjnych zmian legislacyjnych oraz konsultacje społeczne ustaw, wnosząc istotny wkład w prawne metody zwalczania korupcji w Polsce. W owym okresie priorytetowe było bowiem stworzenie dobrego prawa, ulepszenie procedur, likwidacja luk prawnych i instytucjonalnych w zakresie antykorupcji. W momencie, kiedy fundamenty dobrego prawa powstały, a w jego wyniku powołano do życia także jednostki czy instytucje zajmujące się zwalczaniem korupcji, znaczącą rolą organizacji pozarządowych stało się monitorowanie władzy w zakresie przestrzegania prawa, efektywności i skuteczności działania instytucji administracji publicznej w wykrywaniu przestępstw korupcyjnych oraz realizacji strategii antykorupcyjnych. Obecnie zaplecze instytucjonalne i prawne walki z korupcja w Polsce jest coraz bardziej skuteczne, staje się jednocześnie systemem raczej zamkniętym, który trudno jest w znacznym stopniu zewnętrznie modyfikować i regulować, można z nim jedynie współpracować wspierając oddolnie działania antykorupcyjne. Taką rolę, obok wsparcia eksperckiego i konsultacyjnego instytucji antykorupcyjnych, dostrzegam aktualnie dla współczesnych organizacji pozarządowych. Co prawda organizacje pozarządowe, jako przedstawiciele suwerena, są nadal władne i kompetentne pełnić wszystkie wyżej wymienione funkcje, jednak akcent ich aktywności antykorupcyjnej powinien być raczej postawiony na działania ukierunkowane na aspekt psychologiczny i społeczny zjawiska korupcji. Dopóki w świadomości społecznej będzie przyzwolenie na korupcję, dopóty to zjawisko będzie występowało w dużym natężeniu. Warto pamiętać, że korupcja jest wynikiem indywidualnego wyboru moralnego każdego z nas, a uwarunkowania zewnętrzne w tym system prawno instytucjonalny mogą jednie sprzyjać lub ograniczać jej występowanie. Społeczne projekty antykorupcyjne, takie jak projekt Instytutu Kościuszki Małopolska bez korupcji mają na celu zmianę postaw społecznych i przyczyniają się do rozwoju trendu etyczności oraz zmniejszenia poziomu przyzwolenia społecznego i tolerancji dla zjawisk korupcyjnych. Ich rezultatem jest także edukacja społeczna wskazująca na szkodliwość praktyk korupcyjnych. Dzięki społecznym inicjatywom organizacji pozarządowych rozwija się w Polsce społeczeństwo obywatelskie, a tylko w pełni rozwinięte społeczeństwo obywatelskie jest w stanie wspólnie zrealizować hasło projektu Przerwijmy zmowę milczenia. Antykorupcyjne projekty społeczne, a także różne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaliczyć należy do gamy skutecznych narzędzi prewencyjnych zwalczania korupcji. Należy wzmacniać zatem i wspierać współpracę rządu oraz agencji powołanych do zwalczania korupcji z organizacjami pozarządowymi w zakresie zwiększenia świadomości publicznej i promocja etycznych wzorców postępowania. Izabela Albrycht Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający Instytutu Kościuszki politolog, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera w Krakowie. 7

8 8

9 Rozdział I Raport z badan socjologicznych Cel i metodologia badań Celem projektu badawczego realizowanego przez Instytut Kościuszki w ramach projektu Małopolska bez korupcji było poznanie sposobów reprezentowania zjawiska korupcji oraz analiza realnych możliwości przeciwdziałania temu zjawisku na polu doświadczeń i przekonań wybranych uczestników szkolenia (przedstawicieli różnych środowisk zawodowych). Ważnym celem badania było także poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacji korupcyjnej czy uczestnicy badania mają świadomość, w jaki sposób powinni się zachować będąc uczestnikiem takiej sytuacji. W szczególności wszędzie tam, gdzie to tylko było możliwe, porównywano sposoby analizy sytuacji korupcyjnych przez badanych przed szkoleniem jak i po szkoleniu. Uwzględniając eksploracyjny charakter badań zdecydowano się zastosować metody jakościowe. Argumentem przemawiającym za wykorzystaniem metod jakościowych jest konieczność zwrócenia uwagi na kontekst społeczny, w którym funkcjonuje zjawisko korupcji. W złożonych problemach badawczych podejście jakościowe jest wykorzystywane w pierwszej fazie badania, zanim przeprowadzone zostaną badania ilościowe. Uzyskane w ten sposób wyniki służą jako podstawa do budowania kwestionariuszy do badań ilościowych, formułowania hipotez, koncepcji i idei. Metody jakościowe można także wykorzystywać jako ostatnią fazę projektu badawczego, celem zrozumienia nieoczekiwanych rezultatów, czy dalszego pogłębienia danych uzyskanych w wywiadach kwestionariuszowych. Badania jakościowe, w tym również wywiady grupowe, stosowane są także jako równoprawna, samodzielna technika badawcza. Chcąc poznać głębsze podstawy formułowanych ocen i opinii, zrekonstruować stosunek badanych do przedmiotu badania, można sięgnąć właśnie do metod jakościowych. Technika wywiadów grupowych Badacz wybierając metodę, którą posłuży się w procesie pozyskiwania danych musi podporządkować ją przyjętemu problemowi badawczemu. Kierując się powyższą zasadą zdecydowano się na realizację jakościowych badań eksploracyjnych przy użyciu uproszczonej (w sensie liczby uczestników) techniki wywiadu grupowego. Zastosowanie podejścia jakościowego w postaci wywiadu grupowego stanowi logiczną konsekwencję celu projektu badawczego tj. uzyskania pogłębionej informacji odnośnie różnic branżowych w występowaniu zjawisk i mechanizmów korupcyjnych oraz możliwości ich regulacji poprzez kodeksy branżowe. Technika wywiadu grupowego jest zogniskowana, skoncentrowana wokół jasno określonego tematu, rozmowa jest pogłębiona, a nie powierzchowna, spotkanie ma formę dyskusji, a nie tylko odpowiadania na zadane pytania. Badani nie zawsze mają skrystalizowane poglądy w sprawach będącym przedmiotem badania, poza tym poglądy te nie kształtują i nie precyzują się w odosobnieniu, niezależnie od opinii innych osób. W trakcie trwania wywiadu badani przysłuchują się opiniom innych respondentów, poszczególne kwestie podlegają dyskusji, pojawiają się interakcje pomiędzy uczestnikami badania. Taka sytuacja dodatkowo pozwala na poznanie emocji kryjących się za racjonalizacjami. Wywiad grupowy pozwala dotrzeć do motywacji leżących u podstaw określonych zachowań społecznych, wyjaśniać ich uwarunkowania, poznać i zrozumieć postawy badanych. Pokazuje jak kształtują się opinie badanych, pozwala prześledzić opinie kontrowersyjne, pokazuje również przebieg konfrontowania swojego punktu widzenia z punktem widzenia pozostałych osób. Klasyczny wywiad grupowy jest rozmową niewielkiej grupy zaproszonych osób, z udziałem osoby moderującej spotkanie, która kieruje przebiegiem dyskusji na temat zagadnień istotnych z punktu widzenia badacza i celu badania. Spotkanie odbywa się zazwyczaj w specjalnie wyposażonym studiu, w gronie od 6 do 10 respondentów dobranych według określonych zało- Barbara Krauz-Mozer Grzegorz Bryda Łukasz Paw Grzegorz Bryda dr Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Paw doktorant Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ patronat merytoryczny i opieka naukowa dr hab. Barbara Krauz-Mozer, prof. UJ Kierownik Zakładu Metodologii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ 9

10 ROZDZIAŁ I 10 żeń, określonych w ankietach rekrutacyjnych. Szczególny nacisk kładziony jest na to, ażeby osoby te były sobie wzajemnie nieznane oraz aby w żaden sposób nie były związane z badaniami socjologicznymi, lub szerzej społecznymi. Dyskusja grupowa trwa zazwyczaj od 1,5 do 3 godzin, przy czym długość spotkania zależy m.in. od zaangażowania uczestników, problematyki oraz wiedzy uczestników na dany temat, a także od konstrukcji i założeń metodologicznych badania. Narzędziem ułatwiającym moderowanie dyskusji jest scenariusz spotkania. Scenariusz to przewodnik zawierający wytyczne dotyczące tematów, które należy poruszyć podczas wywiadu. Scenariusz może stanowić zarys problematyczny, jak również może zawierać szczegółowe pytania, które podczas spotkania będą adresowane do jego uczestników. Scenariusz nie jest niezmiennym, sztywnym przewodnikiem, może ulegać zmianie w zależności od wiedzy uczestników badania oraz nowych tematów, które mogą się pojawić w trakcie dyskusji. Dyskusja jest procesem, którego nie sposób, mimo nawet doskonałej moderacji, całkowicie kontrolować. Pytania są bodźcami, które wpływają na aktywizację wiedzy uczestników oraz koncentrację na danym temacie. To od rodzaju pytań zależy czy uczestnicy wywiadu grupowego rozpoczną aktywne poszukiwania w pamięci w celu podania właściwej informacji, wywołania odpowiedniego obrazu czy zwerbalizowania swoich skojarzeń. Pytania stosowane w badaniach społecznych, jakimi są badania techniką wywiadów grupowych, służą przede wszystkim dotarciu do nieujawnionych w sposób bezpośredni przyczyn tych zachowań, motywów kierujących reakcjami, postaw, przekonań. Mając na uwadze ograniczenia ludzkiej pamięci należy stosować pytania niesugerujące, konkretne, nienarzucające oczekiwań związanych z rezultatami i założeniami badania. Podział grup i realizacja badań W procesie konceptualizacji projektu badawczego Małopolska bez korupcji przyjęto założenie, że badania techniką wywiadu grupowego zostaną przeprowadzone dwukrotnie. Pierwszy cykl wywiadów zrealizowano przed rozpoczęciem cyklu szkoleń konferencyjnych, zaś kolejny około półtora tygodnia po zakończeniu ostatniego szkolenia. W pierwszej turze przeprowadzono badania z grupami branżowymi: lekarzy, przedstawicieli administracji, szkolnictwa wyższego, mediów, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw sektora prywatnego. Natomiast w drugiej turze badań nie udało się zrealizować wywiadu z ostatnią grupą (przedstawiciele przedsiębiorstw), ale dodatkowo utworzono grupę prawników. Starano się, aby uczestnicy biorący udział w obu turach badań byli różni. W badaniu, ze względu na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia, przyjęto założenie, że wywiady będą realizowane w 3 osobowych grupach. Wybierając rzadko stosowany w metodach jakościowych wariant triady starano się zoptymalizować dyskusję pod kątem dynamiki grupowej i nawiązywania interakcji pomiędzy uczestnikami celem wymiany informacji na trudny i kontrowersyjny temat. Niestety nie udało się, ze względu na okoliczności niezależne od organizatorów, w niektórych grupach uzyskać pełnej liczebności uczestników Czas trwania dyskusji grupowych wahał od 1,5 do 2,5 godziny. Proces rekrutacji w badaniu został przeprowadzony przez organizatora konferencji tj. Instytut Kościuszki, którzy korzystali z pomocy merytorycznej ekspertów z Instytutu Socjologii UJ. Wykorzystane podczas badania scenariusze były scenariuszami problemowymi, poruszającymi istotne, z punktu widzenia założeń badawczych, kwestie do dyskusji wśród respondentów. Scenariusz ulegał jednak ewolucji. W drugiej części badań skoncentrowano się przede wszystkim na analizie przypadków korupcyjnych i możliwości aplikacji kodeksów branżowych. Analizie poddano przede wszystkim percepcję realnych i potencjalnych sytuacji korupcyjnych we własnym środowisku zawodowym na tle analogicznych sytuacji w innych środowiskach zawodowych. Zwracano szczególną uwagę na te sytuacje, które miały oparcie w osobistym doświadczeniu badanych (gdy sam badany bądź wiarygodne osoby z jego bezpośredniego otoczenia uczestniczyły lub były świadkami takiej sytuacji). Rozpatrując wymieniane sytuacje analizowano zdolność badanych do formułowania ogólnych zasad organizujących zjawisko korupcji w określonym wymiarze życia zawodowego. Określając przyczyny jak i konsekwencje zjawisk korupcyjnych, wszędzie tam, gdzie to możliwe, starano się wyróżniać wyjaśnienia odwołujące się do mechanizmów psychologicznych (przyczyną korupcji indywidualne predyspozycje jednostek, ich stany wewnętrzne itp.), socjologicznych (presja grupy, konformizm itp.), organizacyjnych (odwołujących się do pewnych uregulowań prawnych, które zmuszają racjonalnych uczestników sytuacji do określonych zachowań korupcyjnych), kulturowych (odwołujących się do zbiorowych, powszechnie akceptowanych, często międzygeneracyjnych wzorców zachowań). Analizując poszczególne sytuacje, zarówno te spontanicznie, raportowane przez badanych, jak i te fikcyjne, które były częścią przygotowanego materiału, starano się wyróżniać perspektywę dawcy oraz perspektywę biorcy korzyści korupcyjnej. Uzyskana wiedza jest podstawą do bardziej trafnego sformułowania

11 WPROWADZENIE problemu korupcji i jej przeciwdziałania w przyszłych badaniach (zarówno ilościowych, jak i jakościowych), precyzyjniejszej identyfikacji tych sytuacji, które mogą stanowić realne zagrożenie korupcyjne w poszczególnych środowiskach, poznania sposobów myślenia i analizy tych sytuacji, które mogą mieć wpływ na sposób zachowania się uczestników badania. W badaniach łącznie wzięło udział 31 osób, z czego w pierwszej turze 14, w drugiej 17. Średni wiek badanych to 29 lat, natomiast średni staż pracy to 4,5 roku. Reprezentacje zjawiska korupcji we wszystkich środowiskach zawodowych są względnie rozbudowane, obejmują większość tych obszarów życia, które w literaturze naukowej bądź mediach są wskazywane jako najbardziej zagrożone korupcją. Nie zaobserwowano większych różnic w zakresie tworzenia hierarchii znaczenia poszczególnych sytuacji korupcyjnych w każdej z grup pomiędzy badaniem pierwszym i drugim. Stąd też można wnioskować, że zjawisko korupcji jest reprezentowane w świadomości badanych w sposób względnie trwały, wiedza ta nie poddaje się łatwo zmianom. Badani w większości przypadków trafnie rozpoznają możliwe sytuacje problemowe, w których zagrożenia korupcyjne realnie występują. W sytuacji, gdy nie mają żadnych danych w tym zakresie (osobistych bądź zapośredniczonych przez media) są w stanie generować listy możliwych sytuacji, które z uwagi na swoją niejasność, są obarczone ryzykiem wystąpienia korupcji. Zdecydowana większość badanych zwracała uwagę na służbę zdrowia i administrację jako te sfery instytucjonalne, w których korupcja jest zarówno najczęstsza, jak i najbardziej szkodliwa z punktu widzenia społecznego (dlatego też najwięcej wątków raportu dotyczyć będzie tych właśnie środowisk). Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiciele tych dwóch grup zawodowych dobrze zdawali sobie z tego sprawę miało to odzwierciedlenie w pozycjonowaniu stopnia szkodliwości społecznej korupcji wewnątrz własnego środowiska na tle szkodliwości korupcji społecznej innych grup zawodowych. Szczegółowy wykaz konkretnych sytuacji Tabela 1 korupcyjnych wygenerowanych przez badanych zawarty jest w Tabeli 1. W kontekście dwóch głównych sfer potencjalnej aktywności korupcyjnej (administracja, służba zdrowia), przy poszukiwaniach cech istotnych dla określonej puli sytuacji, zwracano uwagę na nierówność pozycji obydwu stron interakcji pacjent/lekarz i urzędnik/petent. W pierwszym przypadku za nierówność odpowiada bariera wiedzy specjalistycznej pomiędzy lekarzem i pacjentem, przy faktycznym Omówienie wyników Definiowanie korupcji lekarze Badani przedstawiciele administracji przedstawiciele szkolnictwa wyższego przedstawiciele mediów przedstawiciele organizacji pozarządowych prawnicy* przedstawiciele przedsiębiorstw* * wyniki na podstawie jednego wywiadu Ogólna mapa zagrożenia korupcją w ujęciu badanych: główne sfery aktywności korupcyjnej (wraz z typowymi przykładami konkretnych sytuacji) w kolejności subiektywnie postrzeganej szkodliwości społecznej służba zdrowia: przyspieszenie decyzji o zabiegu, terapii administracja publiczna: decyzje architektów miejskich, organizacja przetargów na realizacje określonych inwestycji publicznych służby porządkowe: policyjna kontrola drogowa, kontrola biletów w komunikacji miejskiej szkolnictwo: kupowanie egzaminów służba zdrowia: przyjęcie do szpitala i kwalifikacja na zabieg, opłacanie personelu w zamian za lepszą obsługę, korzystanie z publicznego sprzętu medycznego przy leczeniu pacjentów z prywatnych gabinetów administracja: przyspieszanie decyzji ze strony urzędnika, wydawanie koncesji, sytuacje związane z odbiorem technicznym i dopuszczeniem do użytkowania samochodów, budynków, lokali gastronomicznych (sanepid) etc., egzaminy na prawo jazdy, kwestia opinii rzeczoznawców, które są niezbędne dla decyzji urzędnika służby porządkowe: policyjna kontrola drogowa, kontrola biletów w komunikacji miejskiej szkolnictwo i nauka: kwestie przyjęcia dziecka do określonego gimnazjum, szkoły średniej, wyższej sport: przekupywanie sędziów i drużyn piłkarskich inne instytucje publiczne: orzecznictwo ZUS-owskie w zakresie przyznawania rent, orzeczeń w kwestii stopnia utraty zdrowia służba zdrowia: przyspieszanie decyzji o zabiegu, korzystanie z publicznego sprzętu medycznego przy leczeniu pacjentów z prywatnych gabinetów, korzyści oferowane lekarzom przez firmy farmaceutyczne administracja: organizacja przetargów na inwestycje publiczne, nepotyzm przy rekrutacji fikcyjność rozpisywanych konkursów, organizacja egzaminów na prawo jazdy szkolnictwo i nauka: nepotyzm przy awansach w środowisku akademickim służby porządkowe: kontrola biletów w środkach komunikacji miejskiej służba zdrowia: przyjęcie do szpitala polityka: finansowanie partii politycznych w okresie wyborczym w zamian za korzystne rozstrzygnięcia w przyszłości służby porządkowe: policyjna kontrola drogowa, kontrola biletów w środkach komunikacji miejskiej sport: przekupywanie sędziów i drużyn piłkarskich administracja: decyzje urzędnika mające wpływ na funkcjonowanie sektora prywatnego, pozwolenia administracyjne na zabudowę przestrzenną polityka: skorumpowanie polityków (bez sprecyzowania) szkolnictwo: korumpowanie nauczycieli przez rodziców administracja: decyzje o przyspieszenie pewnych spraw w urzędach, decyzje organów skarbowych, wyróżnienie perspektywy administracyjnej we wszystkich innych sferach działania służba zdrowia: korzyści dla lekarza wręcza w szpitalu, kupowanie zwolnień lekarskich szkolnictwo: zaliczenie przedmiotów w zamian za określoną korzyść sport: przekupywanie sędziów i drużyn piłkarskich polityka: kupowanie mandatów, podejmowanie decyzji na poziomie centralnym, nepotyzm (sytuacje gdzie mechanizmem jest szantaż) administracja: wydawanie pozwoleń, koncesji na określoną działalność gospodarczą (gdy klientem urzędu firmy prywatne) służba zdrowia: sugerowanie przez lekarzy wizyt w prywatnych gabinetach pacjentom z publicznego sektora służby zdrowia służby porządkowe: policyjne kontrole drogowe 11

12 ROZDZIAŁ I Tabela 2 lekarze 12 Badani przedstawiciele administracji przedstawiciele szkolnictwa wyższego przedstawiciele mediów przedstawiciele organizacji pozarządowych prawnicy* przedstawiciele przedsiębiorstw* * wyniki na podstawie jednego wywiadu braku możliwości polemizowania z diagnozą, gdy życie pacjenta jest zagrożone: (...) wydaje mi się coś takiego, że generalnie z lekarzami się nie dyskutuje, bo oni mogą mieć rację... i tak naprawdę, ponieważ lekarz każe, lekarz przepisuje jakieś tam lekarstwo i się nie wnika, czy przepisuje, bo przyszedł do niego przedstawiciel medyczny. (opinia wygłoszona w kontekście relacjonowania rzeczywistej sytuacji zagrożenia życia członka rodziny; przedstawiciele szkolnictwa wyższego) 1. W drugim wy- 1 Prezentując wyniki, wszędzie tam gdzie to jest możliwe, wykorzystywano odpowiednie fragmenty wypowiedzi badanych daje to możliwość poznania sposobów wypowiadania się badanych na określony temat, także niekiedy pozwala różnionym przypadku urzędnik także jest uprzywilejowany, gdyż w porównaniu z nim (z uwagi na przerost przepisów formalnych) petent nigdy nie jest w stanie w krótkim czasie osiągnąć poziomu biegłości w poruszaniu się w gąszczu przepisów formalnych: Czasami było tak, że to ze strony urzędników była budowana sytuacja taka właśnie dająca obraz, że ta sprawa jest Mapa zagrożenia korupcją w poszczególnych środowiskach zawodowych w ujęciu badanych: potencjalne bądź rzeczywiste przykłady sytuacji korupcyjnych z perspektywy subiektywnie postrzeganej szkodliwości społecznej decyzje administracyjne w medycynie przetargi na sprzęt medyczny, lista leków refundowanych przyspieszenie decyzji o podjęciu zabiegu i terapii wybór lekarza do zabiegu wizyty w gabinecie prywatnym jako sposób ominięcia kolejki do rzadkich świadczeń publicznych drobne korzyści korupcyjne w miejscu hospitalizacji w zamian za lepszą opiekę przyjmowanie prezentów od firm farmaceutycznych przez lekarzy wręczanie korzyści w zamian za odstępowanie od kontroli bądź kontrole pozorne przyspieszanie decyzji ze strony urzędnika wydawanie koncesji, wydawanie zezwoleń nieczytelne procesy rekrutacyjne i polityka awansowa podwójne zatrudnienie, nieformalne doradztwo dla podmiotów gospodarczych obsługiwanych przez konkretny urząd, co prowadzi do konfliktu interesów zdradzanie tajemnicy służbowej kupowanie informacji od urzędników nepotyzm korzyści korupcyjne w zamian za zdanie egzaminu, uzyskanie zaliczenia sytuacje korupcyjne w zakresie przyznawania grantów badawczych wykorzystywanie pozycji dominującej w kontaktach społecznych/ instytucjonalnych np. dopisywanie się do prac swoich studentów, których się nie wykonało drobna korupcja w zakresie spraw administracyjnych uczelni wyższych korzyść korupcyjna w zamian za zrelacjonowanie faktów w określonym kontekście bądź ich przemilczenie prezenty od firm (działów PR, rzeczników prasowych) wręczane w trakcie konferencji sytuacja potencjalnie korupcjogenna pisanie tekstów zgodnie z sugestiami przełożonych w zamian za awans wprowadzanie do organizacji środków z nielegalnych źródeł (pranie brudnych pieniędzy) sytuacje korupcyjne w zakresie wniosków o granty na prowadzenie działalności wykorzystywanie sytuacji sponsorowania organizacji pozarządowej przez nieetyczne firmy (posiadające złą renomę) jako formy kryptoreklamy z ich strony korupcja na etapie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych (policja, prokuratura) przyspieszanie terminów rozpraw ze strony sądów gospodarczych korupcja na etapie organizowania przetargów (specyfikacja wymogów przetargu pod profile działalności konkretnych firm) nieuczciwy lobbing, zmowy pomiędzy przy lokalnymi politykami a firmami (np. w celu wykupu po niskich cenach atrakcyjnych nieruchomości) zmowy przedsiębiorców przed przetargami (uzgadnianie działań) awanse na wysokie stanowiska dyspozycyjnych osób w zamian za określone decyzje korzyść korupcyjna w zamian za przyspieszenie decyzji administracyjnych tak skomplikowana, że terminy są tak odległe. Wymuszenie klasyczne można powiedzieć (...) Trzeba sobie jasno uchwycić emocjonalny kontekst niektórych wypowiedzi. Z uwagi na specyfikę badanego problemu, w trosce o pełną anonimowość badanych, wszelkie dane umożliwiające ich identyfikację zostały zmienione. powiedzieć, że osoba, która przychodzi do urzędu nie ma pełnej wiedzy na temat sprawy, którą chce załatwić. Tutaj urzędnicy mogą naprawdę wszystko (przedstawiciele administracji). Za typową korzyść korupcyjną badani uznają zdecydowanie pieniądze, w kwestii załatwiania mniejszych spraw pojawiają się prezenty, zarówno uznaniowe (alkohol, słodycze, pióra) jak i związane ze specyfiką działalności podmiotu wręczającego korzyść (np. jakiś produkt wytwarzany przez firmę, która chce skorumpować urzędnika), także obecne są wycieczki zagraniczne (korzyść korupcyjna oferowana lekarzom prze firmy farmaceutyczne). Jako szczególny przejaw zachowań korupcyjnych traktowany jest także nepotyzm, gdzie zyskiem stron jest swoista wymiana korzyści osobistych. Tabela 2 zawiera z kolei listę sytuacji korupcyjnych w poszczególnych środowiskach branżowych. Występują różnice pomiędzy poszczególnymi branżami, jeśli chodzi o poziom konkretności przedstawianych sytuacji oraz sposoby ich analizy. Najbardziej rozbudowane zestawienia sytuacji i ich opisy były generowane przez takie grupy jak: przedstawiciele administracji, lekarze, przedstawiciele szkolnictwa wyższego. Problem korupcji był praktycznie nieobecny w codziennym doświadczeniu badanych reprezentujących organizacje pozarządowe, przedstawicieli mediów. Grupa lekarzy ma względnie dobrze rozbudowany obraz korupcji w swoim środowisku. Zwraca uwagę wieloaspektowość możliwych sytuacji korupcyjnych oraz wielość podmiotów, które są (mogą być) w nie uwikłani: pacjenci, lekarze, pielęgniarki, firmy farmaceutyczne (działające na dwóch poziomach względem organów centralnych jak i względem lekarzy). Sytuacje na linii lekarz pacjent są szczególnego rodzaju, z uwagi na

13 RAPORT Z BADAN SOCJOLOGICZNYCH priorytetowość kwestii zdrowia i życia rze). Może być to przykład ograniczenia za pieniądze i inne korzyści osobiste, w skali wartości każdego człowieka. zakresu definicji korupcji, co w efekcie co może być problemem szczególnie Widać to szczególnie wyraźnie wtedy, prowadzi do usprawiedliwienia włas- w mniejszych miastach: Słyszy się, że gdy lekarz ma okazję przyjmować per- nych działań: korupcja dotyczy tylko musze dać tyle i tyle aby się dostać do spektywę drugiej strony, kiedy to sam sfery relacji między ludźmi, z którymi urzędu (...) różnie to wygląda w zależ- zostaje postawiony w sytuacji członka jesteśmy w bezpośrednim kontakcie ności od wielkości, czyli mniejsza jest rodziny pacjenta: Moja ciotka musiała (lekarz-pacjent), nie dotyczy zaś kwestii to skala odnośnie do dużych aglome- przejść coś takiego, że dostęp do leczenia sposobów korzystania ze środków pub- racji, tam gdzie rynek pracy jest więk- i sobie musiała zapłacić za to w publicz- licznych w celach prywatnych. Warto szy i kwestia podjęcia pracy w jakimś nym szpitalu... takie przypadki moim również zwrócić uwagę na wątek relacji urzędzie nie jest na tyle atrakcyjna co zdaniem są najgorsze, bo z jednej strony pomiędzy biznesem farmaceutycznym w mniejszych ośrodkach (przedstawi- jest taka bezwzględność, z drugiej stro- a publiczną służbą zdrowia. Jeden z ba- ciele administracji). Zjawisko nepoty- ny desperacja pacjenta (lekarze). Także danych zauważył, że problem ten może zmu zostało również zrelacjonowane badani z innych grup opisując problem dotyczyć nie tylko relacji lekarz-firma, z perspektywy pierwszej osoby przez dostępu do zabiegów medycznych ale także pacjent-firma: Jeszcze taką badanego z innej grupy, który starał w publicznych placówkach bardzo po- inną, podobną formą tego, taki ciekawy się o pracę w urzędzie: Tak w ogóle, dobnie definiują te sytuacje. W jednym wariant, to akurat nawet u mnie się zda- teraz sobie przypomniałem, że kiedyś, przypadku (co prawda w innej grupie) rzało, że ci reprezentanci firm farmaceu- jak jeszcze pracowałem, starałem się padła nawet kwota rzeczywistej korzy- tycznych, oferowali korzyść pacjentom, o pracę w pewnym urzędzie w kadrach. ści pieniężnej, wręczonej przez rodzi- żeby kupili takie, a nie inne leki, np. insuli- No i tak się akurat składa, że na roz- nę jednego z badanych w zamian za ny, które są drogie. Im się dopłacało za to, mowie kwalifikacyjnej okazało się, że dostęp do specjalistycznego zabiegu że oni kupili. No bo to jest tak, że np. taka osoba, która prowadziła rozmowę, była (8 tys. złotych). Oprócz bezpośrednio insulina kosztuje 3 zł, a jest warta np. kil- znajomą znajomego mojego brata. wręczanej korzyści korupcyjnej równie kaset. Więc jeżeli np. ktoś z firmy zapłaci I osoba ta zadzwoniła do mojego brata powszechnie znanym mechanizmem, takiemu pacjentowi 20 zł za to, że kupi tą i powiedziała: wiesz, co, fajnie było po- wykorzystywanym zarówno przez insulinę, to dalej się to firmie opłaca, no rozmawiać z A. (tzn. z badanym), ale pacjentów (w celu ominięcia kolejki), bo i tak państwo za to zapłaci (lekarze). tam nie ma szansy, bo jest już ustalone. jak i przez lekarzy (w celu wyprowa- Bo trzeba oficjalnie w urzędach otwie- dzenia części pieniędzy poza system Z kolei, jeśli chodzi o przedstawicie- rać konkursy, bo to jest obowiązek, ale publicznej służby zdrowia), są wizyty li administracji, to grupa ta bardzo tam córka takiej i takiej pani będzie na w prywatnych gabinetach lekarskich sprawnie poruszała się pomiędzy po- to miejsce i tyle (przedstawiciele szkol- jako element towarzyszący leczeniu ziomem konkretu a poziomem uogól- nictwa wyższego). W trakcie dyskusji w publicznej placówce: (...) wizyta niania, badani wyraźnie dostrzegli grupa przedstawicieli administracji w gabinecie prywatnym jest tak napraw- dwa wyraziste aspekty sytuacji korup- również dotarła do sytuacji granicz- dę formą łapówki, a nie wizytą w gabine- cjogennych w swojej branży: aspekt nej, kiedy decyzja o tym, czy coś jest cie prywatnym, bo tak naprawdę chodzi kontrolny (gdzie potencjalny dawca czy też nie jest korupcją jawi się pod o to żeby dostać się tam publicznie do zabiega o odstąpienie od kontroli, znakiem zapytania: Słyszałam o takich sektora i tam zostać obsłużonym (leka- bądź kontrolę pozorną) oraz decyzyj- przypadkach, że kontrolujący przycho- rze). Także przedstawiciele innych grup ny, związany z uprawnieniami poten- dzą i są częstowani różnego rodzaju spontanicznie opisywali tego typu spo- cjalnego biorcy (np. przyspieszenia rzeczami, kawą, herbatą, różnego ro- soby działania. Wśród lekarzy pojawiły postępowania, określonego rozstrzyg- dzaju ciasteczkami. Pytanie na ile jest się w kilku miejscach wątpliwości od- nięcia). Na samodzielność myślenia to etyczne, żeby korzystać z tego, na ile nośnie tego, czy zdefiniowanie sytuacji przy analizie zjawiska korupcji jak jest to już korupcja? Sytuacja ta jest tego typu jako korupcyjnej powinno i spostrzegawczość badanych z tej jednak rozpoznana jako potencjalnie być uzależnione od tego, jakie są możli- grupy mogą wskazywać interesujące niebezpieczna, jako wstępny etap wości działania konkretnego publiczne- obserwacje, jak np.: Mnie kiedyś zasta- ewentualnego uwikłania w korupcję: go zakładu opieki zdrowotnej: Leczenie nowiło jak są czasami takie małe bary Urzędnik przychodzi do podatnika, prywatnych pacjentów w prywatnych w różnego rodzaju instytucjach gdzie się regularnie, nawet nie stwierdza niepra- placówkach... to też zależy od tego, czy kupuje ciepłe posiłki, a oprócz ciepłych widłowości, ale jest częstowany, kawa, to się odbywa wtedy, kiedy są wolne posiłków można tam kupić bombonier- obiad (...) i w którymś momencie, za moce przerobowe publicznej placówki, kę i kawę. Zwracano również uwagę miesiąc, za rok, przychodzi właściciel tej czy wtedy gdy jest przepełnienie (leka- na kwestię nepotyzmu oraz rekrutacji firmy, i mówi, my tutaj pana gościliśmy, 13

14 ROZDZIAŁ I a teraz oczekujemy rewanżu (przedsta- akredytację. I on był na etacie, brał za to padku tym to może to być bardziej nie- wiciele administracji). pieniądze, a ja musiałem pracować za świadome (przedstawiciele mediów). darmo. Szybko się pożegnałem z tamtą Do korupcji zaliczane są też przypadki Równie ciekawe wyniki w zakresie uczelnią... bo czułem się po prostu wy- sprzeniewierzenia się wewnętrznym spontanicznej, naturalnej konceptua- korzystywany (przedstawiciele szkol- standardom, takie jak pisanie artyku- lizacji zjawisk korupcyjnych dała ana- nictwa wyższego). łów z inspiracji przełożonego, w celu liza sytuacji opisywanych przez grupę zrobienia kariery w redakcji (korzyś- przedstawicieli środowisk uczelni Z kolei grupa przedstawicieli środo- cią w tym wypadku byłby awans). wyższych. Kilka z nich zostało relacjo- wisk prawniczych wskazywała na te W przypadku przedstawicieli sektora nowanych w pierwszej perspektywie, sytuacje, które wiążą się z prowadze- organizacji pozarządowych wygene- oprócz korzyści materialnych wrę- niem postępowania przygotowaw- rowane sytuacje były również całko- czanych/świadczonych przez studen- czego w sprawach karnych, zarówno wicie hipotetyczne. Zwraca uwagę tów, szczególnie zwraca uwagę inny przez organy prokuratury jak i odpo- fakt niezwykle szerokiego potrakto- aspekt funkcjonowania korupcyjnego, wiednie służby: To są sytuacje, tak jak wania korupcji: w grę wchodzą tutaj mianowicie rozbudowany nepotyzm powiedziałem, na styku postępowania wszelkie sytuacje patologiczne, które w strukturach uczelnianych. Zakres przygotowawczego i karnego, groma- mogą wystąpić w organizacjach tego pojęcia korupcji jest rozszerzany na dzenie dowodów i formułowanie wnio- typu, jak np. malwersacje finansowe, wszelkie inne sytuacje mające cha- sków (...) Tutaj są największe możliwości nieczytelne intencje firm przekazują- rakter patologii w środowisku oraz manipulacji, jak wniosek zostanie zma- cych środki na działalność organizacji wypaczenia etosu danej wspólnoty nipulowany i do kogo trafi (prawnicy). non-profit w celu uzyskania korzyści zawodowej, jak np. wykorzystywanie W przypadku pozostałych grup spo- wizerunkowych i prestiżowych (for- pozycji dominującej w kontaktach sób reprezentowania korupcji w świa- ma kryptoreklamy, uwiarygodniania społecznych (wyznaczanej przez wy- domości badanych są trochę słabiej własnej działalności). W grupie przed- soką pozycję instytucjonalną) w celu rozwinięte, badani praktycznie nigdy stawicieli przedsiębiorstw zaakcento- wzmacniania swojej pozycji na grun- nie mieli do czynienia z sytuacjami wano wyraźnie te sytuacje, w których cie merytorycznym, to jest związanej tego typu, w swoich wypowiedziach mechanizmem może być szantaż z prowadzeniem prac badawczych, przedstawiają hipotetyczne zagroże- (korzyścią korupcyjną dla biorcy jest np.: Moja sąsiadka pracuje na uczelni nia w obszarze działania ich środowisk w tym wypadku nieujawnienia infor- (...) cokolwiek sąsiadka nie zrobi swo- zawodowych. W grupie przedstawicie- macji kompromitującej), szczególnie jego w pracy naukowej, to zawsze jest li mediów szczególnie długo analizo- w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze dopisywana jej szefowa, jako szefowa wana była sytuacja wręczania dzien- spółkami, których działalność ma zna- katedry, i to jeszcze na pierwszym miej- nikarzom różnego rodzaju prezentów czenie dla interesów państwa: Przy scu, jakby to były jej badania. A jakieś w trakcie konferencji prasowych bądź dzisiejszym systemie władzy, weryfikacji półtora roku temu, jako że syn szefowej spotkań organizowanych przez działy osób na stanowiskach, gdzie każdy jest skończył studia, zaczął być dopisywany public relations dużych firm czy orga- weryfikowany, ja dokładnie też muszę też on. I mnie w tym momencie, brzydko nizacji. Jest to sytuacja potencjalnie zostać zweryfikowany. Na to służby bez- mówiąc, krew zalewa, bo ja miałem taką niebezpieczna, głównie z uwagi na pieczeństwa mają jeden miesiąc, abym sytuację, gdzie byłem na konferencji i... niejawny mechanizm prowadzący do mógł pracować w takiej spółce, w jakiej pani rektor chciała się dopisać do mojej nieformalnej relacji sprzyjającej sprze- pracuję. Więc nie wierzę, że osoby, któ- pracy, pani rektor z prywatnej uczelni, ja niewierzeniu się etosowi zawodowe- re piastują wysokie stanowiska nigdy powiedziałem: nie, nie ma mowy, bo ja mu:, Dlaczego przystają na takie coś? nie były w jakiś sposób weryfikowane sobie tego nie życzę (przedstawiciele (tj. dlaczego dziennikarze akceptują te i o tych faktach ktoś nie wiedział. Ktoś szkolnictwa wyższego). Inny wielo- prezenty) W tej sytuacji być może dlate- wie, tylko w pewnym momencie wycią- znaczny przykład patologii w ramach go, że ten rzecznik wychodzi z sercem, ga się te informacje, kiedy są potrzebne. środowiska może być z jednej stro- jest miły. To jak jest taki miły, to nawet I to jest moim zdaniem duża korupcja, ny przykładem nadużywania swojej podświadomie można go troszkę ina- aczkolwiek nie ma tutaj korzyści mate- pozycji, z drugiej zaś odnosi się do czej (opisać)... I to jest większy problem, rialnych. Bo jaka jest tutaj korzyść? Ko- tworzenia fikcyjnych stanów rzeczywi- bo to jest taka sytuacja... (że) trzeba się rzyścią jest tylko to, że ktoś się o czymś stości w ramach systemu szkolnictwa pilnować. Sytuacja z pieniędzmi to jest nie dowie i ta osoba będzie mogła na- wyższego: Sam miałem taką sytuację, sprawa jasna: jeśli ktoś dostaje i jest to dal piastować swą funkcję. (przedsta- że prowadziłem wykłady za kogoś, kto sprzeczne z jego przekonaniami, to wie wiciele przedsiębiorstw). Także i w tej 14 po prostu figurował, żeby uczelnia miała że się tak nie robi. Natomiast w przy- grupie podczas definiowania korupcji

15 RAPORT Z BADAN SOCJOLOGICZNYCH zakres pojęcia zostaje spontanicznie rozszerzany na inne sytuacje patologiczne, które stają się sytuacjami granicznymi : To polega na tym, że ja na przykład startuję w jednym przetargu, a druga (firma) też startuje w drugim albo chce startować (...) I przedsiębiorcy się umawiają (...) No jest to w jakiś sposób prawo wolnego rynku, ale nie do końca uczciwe. <<A ja sobie wezmę to i dam maksymalną ofertę, bo nie będą mieli wyboru, a ty sobie wystartujesz tam, a ja tam nie wystartuję>>. To są pewne zmowy niedopuszczalne. Albo wiemy, kto będzie startował w danym przetargu, umawiamy się z nim: <<słuchaj, jak ja wygram, to ty będziesz robił część, a jak ty wygrasz to ja będę robił część>> (...) Bo zmowa przedsiębiorców nie jest taką czystą postacią korupcji. To jest, powiedziałbym, taka wykoślawiona postać korupcji, bo to jest działanie nie fair w zakresie biznesu, niezgodne z pewnym kanonem funkcjonowania biznesu, natomiast tutaj bezpośrednio nie można wskazać biorcy. (przedstawiciele przedsiębiorstw). Przyczyny i konsekwencje korupcji Jeśli chodzi o analizę przyczyn i konsekwencji korupcji, to tutaj także można było zauważyć znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi grupami. Również zaobserwowano brak istotnych różnic pomiędzy badaniem pierwszym i drugim, jeśli chodzi o ocenę znaczenia poszczególnych czynników. Potwierdza to przypuszczenie, że wiedza organizująca postrzeganie zjawiska korupcji funkcjonuje we względnie trwałej postaci. Najbardziej systematyczne i wieloaspektowe wyjaśnienia były prezentowane przez przedstawicieli administracji publicznej, lekarzy, także w mniejszym zakresie przez przedstawicieli środowisk uczelni wyższych. Wykaz postrzeganych przyczyn, konsekwencji jak i typowych przyjmowanych/wręczanych korzyści w poszczególnych grupach zawiera Tabela 3. Tabela 3 lekarze Badani przedstawiciele administracji przedstawiciele szkolnictwa wyższego przedstawiciele mediów przedstawiciele organizacji pozarządowych prawnicy* przedstawiciele przedsiębiorstw* Przyczyny zachowań korupcyjnych (wyróżnienie perspektywy dawcy i perspektywy biorcy) Perspektywa dawcy: powszechnie zaakceptowany nawyk wręczania korzyści ze strony pacjentów silna presja ze strony pacjenta w sytuacji zagrożenia zdrowia interes ekonomiczny w przypadku firm farmaceutycznych Perspektywa biorcy: niskie płace lekarzy poczucie niedowartościowania własnej pracy duża moc decyzyjna lekarza wysoka pozycja lekarza w hierarchii (i z tego tytułu dostęp do określonych zasobów) nieformalna presja grupy (akceptacja przez grupę tego faktu, wykluczenie tych, którzy się sprzeciwiają tym praktykom) Perspektywa biorcy: niskie płace niewielkie ryzyko poniesienia konsekwencji indywidualny wybór każdego urzędnika przyzwolenie wewnątrz środowiska na tego typu praktyki nieformalne struktury w konkretnym miejscu pracy Perspektywa dawcy: realny interes ekonomiczny przerost formalnych przepisów przyzwyczajenie społeczne (norma kulturowa) Perspektywa dawcy: interes niektórych studentów Czynnik sprzyjający korupcji: sieć nieformalnych kontaktów w środowisku uczelnianym jako sytuacja sprzyjająca zachowaniom korupcyjnym wewnątrz środowiska związanych z nepotyzmem Perspektywa dawcy: realny interes osoby, która chce skorumpować (firma, osoba prywatna) Perspektywa biorcy: charakter konkretnego dziennikarza Perspektywa dawcy: chęć rozwoju własnej organizacji niepewność atrakcyjności własnej oferty w staraniach o granty przekonanie o niskim prawdopodobieństwie wykrycia Perspektywa biorcy: motywacja finansowa indywidualnych osób Perspektywa dawcy: realny interes osoby, która chce skorumpować (chęć uniknięcia kary) niska wykrywalność, trudność do udowodnienia, niskie ryzyko prawne Perspektywa biorcy: niskie płace Perspektywa dawcy: przerost przepisów formalnych racjonalna kalkulacja podmiotów gospodarczych wzmocnienie własnej wartości osoby korumpującej (motyw dominacji) Perspektywa biorcy: niskie zarobki w administracji uleganie szantażowi * wyniki na podstawie jednego wywiadu Typowe korzyści korupcyjne (potencjalne i rzeczywiste) pieniądze prezenty wycieczki zagraniczne pieniądze prezenty oraz usługi związane z profilem działalności firmy-podmiotu obsługiwanego przez urząd) korzyści osobiste (oczekiwanie odwzajemnienia decyzji, korzystnych działań) prezenty korzyści osobiste (oczekiwanie odwzajemnienia) prezenty wręczane w trakcie konferencji Konsekwencje zachowań korupcyjnych negatywna społeczna opinia o środowisku hierarchizacja środowiska, wytworzenie się grup, które czerpią znaczne korzyści z zaistniałej sytuacji stagnacja środowiska (brak realnych możliwości zmian) przepływ dużych środków pieniężnych poza systemem (w efekcie duża część tych pieniędzy nie jest inwestowana w obszarze ochrony zdrowia) negatywna społeczna opinia o urzędzie i środowisku wymierne straty dla państwa obniżanie standardów moralnych społeczeństwa niska jakość kadry naukowej, w efekcie niska jakość nauki utrata zaufania do środowiska (stronniczość sprzeniewierzeniem się etosowi dziennikarskiemu) pieniądze wzmacnianie nieetycznych zachowań społecznych (skoro negatywna opinia w ogóle o sektorze organizacji pozarządowych szkody wizerunkowe konkretnej organizacji pieniądze korzyści osobiste (oczekiwanie odwzajemnienia) pieniądze (duże sumy) korzyści osobiste (np. dopuszczenie do jakiejś grupy) korzyści osobiste (oczekiwanie odwzajemnienia) duże korzyści materialne (np. budowa domku letniskowego) brak danych za opinia o skorumpowanych branżach psucie poszczególnych gałęzi gospodarki (wypaczenie mechanizmów rynkowych) gdy formalizm biurokratyczny uniemożliwia rozwój sektora prywatnego, korupcja jest sposobem poradzenia sobie z przeszkodą (konsekwencja pozytywna) 15

16 ROZDZIAŁ I W przypadku służby zdrowia punk- zmianą systemie:...no bo sporo (jest) ległości, zależności (...) szczególnie nie- tem wyjścia dla zrozumienia moty- osób, którzy mają korzyści, no po prostu którzy profesorowie mają to do siebie, wacji osoby, która wręcza korzyść jest są zadowolone z takiego stanu sprawy. że budują rodzaj dworu wokół siebie... ja wspomniana już powyżej szczególna Przez to jakby taka spójność, solidarność bym to tak określił po prostu (przedsta- sytuacja pacjenta (jego psychiczne środowiska jest rozbita, bo szczególnie wiciele szkolnictwa wyższego). W opi- obciążenie związane z zagrożeniem ci na wysokich szczeblach często nie nii badanych nieformalne powiązania zdrowia i życia, poczucie niepewności, chcą żadnych zmian, bo jest im dobrze są przyczyną większości sytuacji pato- brak rzeczywistej wiedzy do poradze- z tym, jak jest. Prawdopodobnie gdyby logicznych w obrębie nauki, z drugiej nia sobie z tą sytuacją). Priorytetowość to wszystko stało się jawne, zarabia- strony wspólnota zorganizowana na zdrowia i życia w połączeniu z brakiem jąc w sposób legalny, zarabialiby dużo tej zasadzie, poprzez określone działa- możliwości rynkowej regulacji kwestii mniej (lekarze). nia, ma tendencje do odtwarzania się dostępu do drogich terapii i zabie- we względnie niezmienionej postaci. gów skutkuje determinacją pacjentów W przypadku przedstawicieli admi- Długoterminową konsekwencją tego w próbach zapewnienia sobie lepszej nistracji oprócz niskich płac także za- stanu rzeczy jest niska jakość nauki opieki. W innych grupach podkreśla- akcentowano kwestię nieformalnych polskiej. ny był także aspekt psychologiczny struktur wewnątrz poszczególnych dawania korzyści w sektorze służby urzędów (tzw. spółdzielni ), aczkol- Grupy dziennikarzy i przedstawicieli zdrowia: wręczenie korzyści korup- wiek jest to problem znany raczej sektora organizacji pozarządowych cyjnej jest próbą oswojenia trudnego ze słyszenia, aniżeli z bezpośrednich podkreślały bardzo wyraźnie moty- problemu poprzez wprowadzenie do doświadczeń: Kiedyś mówiło się o tak wacje związane z realizacją własnych sytuacji formalnej elementów blisko- zwanych spółdzielniach, czyli pewna interesów ekonomicznych, zarówno ści, zobowiązania, zależności niefor- grupa pracownicza wytwarzała sobie przez dawców, jaki biorców korzyści malnej. Równie istotną rolę odgrywają własny tryb postępowania i jeśli przy- korupcyjnej, jak i znaczenie określo- dobrze zinternalizowane nawyki funk- chodził ktoś nowy był poddawany pew- nych cech indywidualnych aktorów sy- cjonujące od dziesięcioleci, że w ten nej obserwacji, sondowaniu, i zostawał tuacji: Korupcja rodzi się w umyśle kon- właśnie sposób należy działać w sytu- krok po kroku dopuszczany do spół- kretnego osobnika ; czy też: Wydaję, acji kontaktu z lekarzem. Jeśli lekarz dzielni, no i wchodził w to (przedstawi- mi się, że przyczyny leżą przede wszyst- nie chce przyjąć korzyści (dowodu ciele administracji). Także podkreślano kim w charakterze każdego człowieka wdzięczności etc.), to jest to inter- rolę wyborów etycznych każdego w tym, jakimi zasadami się kieruje, jeżeli pretowane przez pacjentów nie tyle urzędnika, jednak są to wybory, które ktoś kieruje się nieuczciwymi zasadami jako wyraz utrzymywania przez niego należy plasować w kontekście pełnie- i dodatkowo ma pieniądze i chce je nie- pewnych standardów etosowych, ale nia roli zawodowej urzędnika, gdzie uczciwie zużyć, ja myślę, że to jest pod- raczej strachu i obawy przed organami szczególne znaczenie powinna mieć stawowa przyczyna (przedstawiciele ścigania: Natomiast oni (pacjenci) się kwestia świadomości znaczenia do- organizacji pozarządowych). W grupie czuli do tego zobligowani i jakby to, że bra wspólnego w wykonywaniu pracy przedstawicieli zawodów prawni- ja tego (określonej korzyści) jakby nie tego typu. czych podkreślano fakt, że potencjal- chcę, to jeszcze było uznawane za sytua- ny dawca korzyści korupcyjnej może cję dziwną, a po drugie właśnie też było W środowisku przedstawicieli uczelni mieć świadomość niskiego ryzyka takie współczucie (podkr. aut.), że tak wyższych zdecydowanie najszerzej prawnego przy wejściu w tego typu nas zastraszono tymi różnymi prowo- został rozwinięty wątek nieformalnych sytuacje, co w przypadku, gdy korzyść, kacjami (...) (lekarze). Z drugiej strony, powiązań w środowisku, które są efek- którą można osiągnąć jest znaczna, z perspektywy lekarza, pokusa ulega- tem długofalowych, systematycznych jest dodatkową pokusą dla jednej ze nia tego typu sytuacjom jest napraw- działań aktorów tej sfery życia publicz- stron: Odpowiedzialność zerowa, kon- dę duża, głównie z powodu niskich nego: Na uczelniach, bo ja pracowałem sekwencja prawno-karna również... po zarobków: No niekiedy się zdarzało, że na uczelni prywatnej i w państwowych trzecie prawdopodobnie dostanie wy- gdybym przyjął te wszystkie pieniądze instytucjach... wydaje mi się, że najważ- rok w zawieszeniu, jakąś grzywnę (...) w czasie dyżuru, które mi proponowa- niejsza jest ta nieformalna sieć kontak- To jest związane z brakiem jakiejkolwiek no, zarobiłbym więcej niż to ile mi pła- tów (...) i te kontakty to się robią nie tyl- konsekwencji i poziomem zarobków. cił szpital (lekarze). Ważną przyczyną ko na zasadzie znajomości, że ktoś tam (prawnicy). W przypadku przedstawi- utrzymywania się stanu sprzyjającego spotkał kogoś na konferencji, tylko... to cieli przedsiębiorstw oprócz zasygna- korupcji jest istnienie wewnątrz śro- jest taka sieć nie tyle znajomych służbo- lizowanej już sytuacji ulegania szan- 16 dowiska grupy niezainteresowanej wych, tylko na zasadzie takiej sieci pod- tażowi, akcentowano racjonalność

17 RAPORT Z BADAN SOCJOLOGICZNYCH podmiotów wręczających korzyść, co korupcyjnej: (Jest to) trudna sytuacja lekarza jest jeszcze większy, z uwagi na wynika z logiki działania podmiotów bo jeśli nie przyjmuję korzyści, to trud- to, że osoba korumpująca jest osobą na wolnym rynku: jeśli korupcja jest no uznać to za sytuację korupcyjną (...) chorą (bądź działa w interesie osoby skutecznym sposobem osiągnięcia Żeby sytuacja była jednoznacznie ko- chorej), a więc jest już wystarczająco w krótkim czasie, to działanie takie jest rupcyjna, to musi nastąpić ten element, poszkodowana. podejmowane. Ciekawym motywem tak mi się wydaje, wręczenia korzyści. Bo wręczania korzyści wymienionym jeśli korzyść nie zostało wręczona to jest W kilku miejscach dyskusji grupowych w tej grupie (a co istotnie różnicowało to tylko usiłowanie (przedstawiciele pojawiły się wątki, które mogą odsła- tą grupę na tle innych) było uzyskanie administracji). Sama próba wręczenia niać sposoby budowania sytuacji ko- określonej przewagi psychologicznej korzyści korupcyjnej jest często zasko- rupcyjnej przez aktorów, np. poprzez w relacji z drugą osobą z osobą, któ- czeniem dla potencjalnego biorcy, on świadczenie drobnych uprzejmości ra jest celem skorumpowania: Można sam reaguje nie do końca w opanowa- (wspomniane wyżej w grupie przed- mówić o uzyskaniu pewnej satysfakcji ny sposób. Przykładem może być dłuż- stawicieli administracji przypadki czę- (dla dawcy korzyści). To jest gdzieś na sza wypowiedź przedstawiciela uczelni stowania kawą, zapraszania na obiad drugim planie, ale jest ważne. Bo jeżeli wyższych, który tak opisuje rzeczywi- w trakcie wykonywania czynności dam komuś łapówkę, to on inaczej na stą sytuację, która mu się przytrafiła: służbowych przez urzędnika; gadżety mnie spojrzy, inaczej mnie potraktuje Ja raz miałem taką sytuację, kiedy nie wręczane dziennikarzom w trakcie (...) (Ta sytuacja) spowoduje, że ja będę wiedziałem jak się zachować, to była konferencji), także poprzez przejście się czuł lepiej, bo będę górował nad tą też prywatna uczelnia... z kolei ja byłem na nieformalny poziom komunikacji, osobą, zdobędę dominację. Sprawa jest na miejscu wykładowcy... była jedna jak np. w sytuacji jednego z bada- bardziej psychologiczna, ale to też jest osoba, która marna była, ogólnie rzecz nych, od którego strażnik miejski ważne. W biznesie często się to stosu- biorąc... i... przyszła do mnie z jakąś w opinii badanego chciał wyłudzić je: daje się coś, by pokazać jakąś taką paczuszką, ja nie wiem co tam było... ja korzyść: (relacjonowane słowa straż- swoją wyższość, klasę (przedstawiciele byłem wtedy strasznie zestresowany... nika miejskiego):<<panie B., co my tu przedsiębiorstw). w ogóle to była pierwsza sytuacja, któ- z Panem zrobimy... może dałoby się coś Przeciwdziałanie korupcji ra mi się trafiła w życiu z czymś takim (...) zaliczyć, to zaliczyłem mu tak, czy z tym zrobić...>> I w ogóle strasznie się zaczął ze mną spoufalać (o strażniku inaczej, bo dałem mu jakiś tam termin... miejskim) (grupa przedstawiciele W tej części analizy skupiono się głów- bo też chciałem z tego jakoś wybrnąć, szkolnictwa wyższego). Z uwagi na nie na sposobach przeciwdziałania bo tak naprawdę do końca nie wiedzia- wysokie koszty reakcji odmownej korupcji. Na bazie odpowiedzi bada- łem jak się w takiej sytuacji zachować... i zgłoszenia sprawy, jak i z uwagi na nych na pytania ogólne dotyczące zupełnie mnie to zaskoczyło... I żeby nie przypuszczane nieformalne sposoby sposobów przeciwdziałania korupcji, wyjść na jakiegoś... to też był mój drugi budowania przyszłej relacji korup- jak i analizy sposobów analizy po- rok pracy na uczelni... i żeby nie wyjść cyjnej, możliwości podejmowania szczególnych przypadków (specjalnie na kogoś, kto... zmienił tak jakby stronę skutecznych działań zapobiegających przygotowanych na potrzeby każ- po której jest, z tej strony studenckiej na korupcji może się więc jawić jako dej grupy badanej, które pełniły rolę stronę wykładowcy... to od razu zmienił szczególnie trudna. bodźca stymulującego generowanie charakter... to dałem temu chłopakowi konkretnych sposobów przeciw- jeszcze termin, nie wziąłem tego, co mi Najwięcej interesujących materiałów działania zjawiskom korupcyjnym). chciał dawać I w tym momencie nie dotyczących możliwości przeciw- Wszędzie tam, gdzie to było możliwe, wiem, czy nie wziąłem, bo mam silne działania korupcji odnosi się do sfery analizowano różnice pomiędzy tym, zasady moralne, czy byłem zestresowa- służby zdrowia. Jak podkreślają sami w jaki sposób badani podchodzili do ny, czy się bałem, że ktoś mnie nakryje. badani, będąc wewnątrz systemu, wy- problemu przeciwdziałania w trakcie To była pierwsza sytuacja w moim życiu konując codzienne czynności zawodo- pierwszego badania przed szkolenia- i jedyna do tej pory, w której kompletnie we, zmienia się percepcja szansy na mi oraz po szkoleniach. nie wiedziałem jak się zachować... w tym uwikłanie w korupcję: Moim takim cie- momencie mogę tylko gdybać dlaczego kawym doświadczeniem jest to, jak w to Na samym początku warto zwrócić skończyło się tak, a nie inaczej (przed- (tzn. sytuacje korupcyjne) tak napraw- uwagę na wysoki koszt (koszt psy- stawiciele szkolnictwa wyższego). dę łatwo wejść. Jakby biorąc pod uwagę chiczny, koszt społeczny, koszt poświę- W wielu przypadkach ze sfery służby taki jeszcze mój stosunek do studiów, conego czasu, ryzyko prawne) inter- zdrowia koszt psychiczny złożenia do- do tego całego zjawiska, do tego jak wencji w sytuacji złożenia propozycji nosu do organów ścigania po stronie zacząłem pracować. Z zewnątrz jest to 17

18 ROZDZIAŁ I dużo łatwiej odrzucić czy jakoś wyobra- ła się koncepcja wprowadzenia osoby prawnych organizujących określoną żać sobie te sytuacje. Natomiast z wielu zewnętrznej wobec danej placówki sferę życia, przede wszystkim wyklu- różnych stron, metodą małych kroków, opieki zdrowotnej, która miałaby moż- czających uznaniowość w decyzjach można w to wsiąknąć (...) trzeba by było liwość kontroli dokumentacji medycz- urzędnika. Jeśli zaś to nie jest możliwe, mieć takie dosyć głębokie przekonanie, nej, bądź też koncepcja utworzenia to priorytetem powinno być doprecy- no i też muszę powiedzieć brak ciśnie- stanowiska etyka w poszczególnych zowanie sposobów prowadzenia czyn- nia finansowego, żeby tak wyraźnie się jednostkach. Jeśli chodzi o możliwość ności urzędowych na poziomie regula- temu przeciwstawić w swoim przypad- aktywnego przeciwdziałania korupcji, cji wewnętrznych w każdej jednostce ku, bo tak naprawdę akurat tam, gdzie to tutaj pojawiła się wyraźna rozbież- organizacyjnej z osobna, z poziomu byłem, było bardzo łatwe, żeby w to ność pomiędzy z jednej strony sferą kierownictwa tej jednostki. Pośród wejść (...) ja zacząłem pracę jakoś tak ocen i przekonań na temat korupcji, rozwiązań szczegółowych doceniona jednocześnie z trzema osobami w moim z drugiej zaś oceną realnych możliwo- została zasada czterech oczu, to jest wieku, u nich wszystkich budziło to nie- ści działania. Badani prezentują jasną wykluczenie sytuacji, w której tylko chęć. Natomiast, no nie wiem czy to się i wyraźną postawę wobec zjawiska jedna osoba ze strony urzędu publicz- po prostu zmienia wraz ze stażem pracy, korupcji, są przekonani, że osobiście nego uczestniczy w czynnościach kon- bo już 5 lat starsi ode mnie koledzy już skutecznie oparliby się takim propo- trolnych. W momencie złożenia propo- patrzyli na to zupełnie inaczej (lekarze). zycjom, jednak zdają sobie sprawę zycji korupcyjnej rekomendowanym Jeśli chodzi o przekonanie o możliwo- z trudności, jakie mogłyby za sobą rozwiązaniem jest otwarte poinfor- ści ograniczenia problemu korupcji, pociągać aktywne działania w sytuacji mowanie składającego propozycję w pierwszym badaniu jest wyraźnie bycia świadkiem takiego zdarzenia: korupcyjną o fakcie, że popełnia prze- obecny brak wiary w możliwości na- To jest trudna sprawa, lęk, żeby się nie stępstwo (jasne zdefiniowanie sytuacji prawy systemu od środka, domino- narażać swoim kolegom, szefowi. Jak w punkcie wyjścia), zaś w następnej wało wyraźne przekonanie, że służba powiem (o korupcji), to przecież w Kra- kolejności poinformowanie przełożo- zdrowia powinna być uporządkowana kowie będę spalony... i że sypię czy że nego i organów ścigania. z zewnątrz, przez jakąś niezależną in- jestem nielojalny., To jest motyw, który stytucję. Z drugiej strony sceptycznie prezentuję, ale to nie tylko to. To jest też W przypadku przedstawicieli szkolni- analizowano możliwości zlikwidowa- kwestia bezpieczeństwa swojej własnej ctwa wyższego również postulowano nia problemu poprzez spektakularne osoby (lekarze). Z uwagi na wysokie wprowadzenie rozwiązań, które pod- działania organów ścigania (np. CBA), koszty społeczne (wykluczenie, ostra- kreślały rolę instytucji zewnętrznych jednak w efekcie nie sformułowano cyzm), badani preferowaliby w takiej względem systemu, np. nowe instytu- pozytywnego programu w tym za- sytuacji anonimową drogę zgłoszenia cje kontrolujące, najlepiej działające kresie. Według badanych, ważnym ewentualnego nadużycia korupcyjne- na poziomie centralnym, które miały- czynnikiem, który będzie wpływał na go. Także nie wchodzi w grę opcja zło- by stosowne uprawnienia ingerencji ograniczenie korupcji, jest stopniowa żenia donosu na pacjenta, który chce w zakres spraw konkretnych jedno- zmiana świadomości pacjentów, któ- skorumpować lekarza (najprawdopo- stek szkolnictwa wyższego. Wiąże się rzy coraz częściej będą zdawać sobie dobniej z uwagi na naruszenie relacji to ściśle z diagnozą postawioną przez sprawę z tego, że mają określone pra- zaufania, jaka powinna obowiązywać badanych na początku, gdyż tylko wa w związku z płaceniem ubezpie- pomiędzy lekarzem i pacjentem). w taki sposób można skutecznie wal- czenia zdrowotnego. Zasugerowano czyć z systematycznie budowanymi także rozwiązania systemowe, polega- Przedstawiciele administracji wśród przez wiele lat i nieformalnymi sie- jące na wprowadzeniu mikrodopłat rozwiązań długofalowych podkreślają ciami kontaktów. Badani pozytywnie oraz ubezpieczeń częściowych, co po znaczenie rozwoju programów szko- ocenili fakt funkcjonowania nowej pierwsze dowartościowałoby pracę le- leniowych, promujących odpowied- matury, która według nich ograniczy- karza, z drugiej strony byłyby to środki nie zachowania, opartych na spójnej ła możliwość manipulacji przy egza- finansowe, których część mogłaby po- koncepcji roli zawodowej urzędnika minach wstępnych na studia. Jak to zostać w systemie finansowania służ- (strażnika interesu publicznego) oraz zostało rozwinięte w drugim badaniu by zdrowia (a nie jak dotychczas, być w jasny sposób prezentujących moż- pozwoliło to ukrócić praktykę udzie- wydawana poza systemem). Analiza liwe pola konfliktu interesów. Postu- lania korepetycji przez pracowników możliwości przeciwdziałania sytua- lowanym rozwiązaniem ogólnym, określonego wydziału dla absolwen- cjom korupcyjnym w drugim badaniu możliwym do wprowadzenia z pozio- tów liceum, którzy chcieli się dostać przyniosła ukonkretnienie możliwości mu centralnego (ustawodawcy, rządu) na kierunek studiów na określonym 18 naprawy sytuacji od zewnątrz: pojawi- byłaby jasność i przejrzystość aktów wydziale, co według badanych było

19 RAPORT Z BADAN SOCJOLOGICZNYCH potencjalnym polem do nadużyć. Je- piętnować. Aż się prosi, żeby to ujawnić obudować zaufanie (przedstawiciele śli chodzi o szczegółowe rozwiązania (przedstawiciele mediów). Gotowość organizacji pozarządowych). w ramach własnej praktyki dydaktycz- ujawniania takich sytuacji jest wysoka, nej, to postulowanym rozwiązaniem jednak pojawiają się wątpliwości od- Grupa przedstawicieli środowisk praw- jest stosowanie testów w sytuacjach nośnie tego, czy dziennikarz powinien niczych prezentuje najbardziej spójną egzaminacyjnych gdyż ta metoda zgłaszać w pierwszej kolejności tego postawę wobec sytuacji korupcyj- egzaminowania zapewnia większą typu sytuacje (jeśli jest ich świadkiem) nych, szczególnie tych, które prezen- obiektywność, wyklucza dowolność do organów ścigania, szczególnie gdy tują się w sposób jasny i niebudzący oraz możliwość zaistnienia bezpośred- problem dotyczy innej osoby ze śro- wątpliwości, gdzie mamy do czynienia niej relacji pomiędzy egzaminatorem dowiska. Preferowanym działaniem z wyraźną korzyścią korupcyjną oraz i studentem. Badani prezentują jasną jest rozwiązywanie tego problemu dwiema stronami interakcji. Być może postawę moralną wobec korupcji, wewnątrz własnego środowiska, w ra- związane jest to z kwestią wysokiej problem pojawił się przy ich gotowo- mach redakcji. świadomości prawnej badanych, co ści do podjęcia ewentualnych działań. powoduje większe wyczulenie na ryzy- Pojawiło się różnicowanie pomiędzy Grupa przedstawicieli organizacji po- ko fałszywych oskarżeń. Gdy pojawiają sytuacjami o niskiej szkodliwości spo- zarządowych postulowała wprowa- się wątpliwości brak jest wystarcza- łecznej, gdy w grę wchodzi korzyść dzenie procedur podobnych do tych jących dowodów a sprawa oparta jest korupcyjna o niewielkiej wartości (w wypracowanych przez przedstawicieli na niepewnych przesłankach badani przypadku, których można tylko od- administracji, jak np. włączenie więk- preferują rozstrzygnięcia na korzyść mówić i zostawić sprawę bez konse- szej liczby osób do działań realizowa- podmiotu, którego dotyczą podejrze- kwencji) oraz sytuacjami poważnymi, nych w ramach organizacji, szczegól- nia odnośnie przyjęcia korzyści korup- gdzie potencjalna korzyść korupcyjna nie tam, gdzie podejmowane są ważne cyjnej. Jest to wyraźne w sytuacji, gdy jest wysokiej wartości (wtedy powinno decyzje. W tej sytuacji tworzy się istot- potencjalny mechanizm korupcyjny się sprawę zgłosić o stosownych orga- ną przeszkodę dla uwikłania danej or- dotyczy relacji nieformalnych w pra- nów ścigania). Badani dostrzegli pozy- ganizacji pozarządowej w jakąkolwiek cy, które mogą za sobą pociągać wy- tywny wpływ szkolenia, jeśli chodzi patologiczną relację z podmiotami mianę informacji pomiędzy bliskimi o bardziej dogłębne uświadomienie zewnętrznymi. Postulowano także współpracownikami. Zakłada się tutaj pewnych problemów, uznali również, konieczność wytworzenia kodeksów duży kredyt zaufania odnośnie współ- że w przypadku ich środowiska kon- etycznych oraz akcji promujących od- pracowników. Badani także akcentują ferencje oraz szkolenia mogą być do- powiednie zachowania w konfrontacji pozytywną rolę kodeksów etycznych brym pierwszym krokiem wstępnym z tego typu zjawiskiem. W kolejnym w poszczególnych zawodach prawni- sygnalizującym znaczenie problemu badaniu przedstawiciele tego sektora czych, w szczególności postulują, aby korupcji w ich środowisku. formułowali bardziej konkretne roz- zasady etyki zawodowej były prezen- wiązania. Oprócz zasady dopuszcze- towane względnie wcześnie w eduka- Niezwykle ciekawa sytuacja miała nia do procesu decyzji większej liczby cji prawniczej. miejsce w przypadku przedstawicieli osób, postulowano również uczytel- mediów, głównie z uwagi na fakt, że nienie procedur przetargowych, wpro- Jeśli chodzi o przedstawicieli przedsię- w etosie zawodu dziennikarza zawar- wadzenie procedury wniesienia skargi biorstw, to tutaj akcentowano przede ty jest postulat aktywnego działania przez każdy podmiot, który czuje się wszystkim kwestie związane z pod- na rzecz ujawniania wszelkich sytu- pokrzywdzony, także zaproponowano niesieniem wynagrodzeń pracowni- acji patologicznych z punktu widze- procedurę natychmiastowego wyłą- ków, jako głównym czynniku zmniej- nia społecznego. Ta wyraźna misja czenia z prac nad danym projektem szającym ryzyko wejścia w sytuacje społeczna zawodu dziennikarskiego członka organizacji, któremu złożono korupcyjne. Dominujące jest również wyznacza sposób percepcji propozy- taką propozycję (tak, aby wykluczyć przekonanie, że epatowanie strachem cji korupcyjnej, która dla dziennika- możliwość późniejszych skarg, intryg). (nawiązanie do głośnych medialnie rza winna być okazją dla ujawnienia Badani oceniają, że ich sektor w nie- akcji CBA) jako metoda zwalczania procederu i tym samym zbudowania wielkim stopniu narażony jest na tego korupcji jest niewystarczające: z ko- na tym fakcie swojej kariery, właśnie typu sytuacje: Wydaję mi się, że ko- rupcją powinno się walczyć za pomo- jako niezależny dziennikarz: każdego rupcja nie wchodziłaby w grę zupełnie, cą długotrwałych, systematycznych rasowego dziennikarza aż kusi, żeby to nie wiem patrząc na rachunek ekono- działań zorientowanych na zmianę ujawnić... no aż się prosi, żeby to ujaw- miczny to jest za dużo do stracenia. Nie postaw. W kwestii rozwiązań szczegó- nić... Dziennikarze są od tego, żeby to ma takich pieniędzy, które są w stanie łowych również za użyteczną uznano 19

20 ROZDZIAŁ I zasadę podejmowania spotkań biznesowych w większej grupie osób, szczególnie z wykluczeniem miejsc nieformalnych, znajdujących się poza siedziba firmy (np. restauracje). W sytuacji złożenia propozycji korupcyjnej wskazane jest na początku poinformowanie przełożonych, w wyjątkowej sytuacji (przy posiadaniu mocnych, niekwestionowanych dowodów) zgłoszenie sprawy organom ścigania. Wnioski i rekomendacje Podsumowując badania, widać wyraźnie, że przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych posiadają względnie rozbudowane reprezentacje korupcji. Pojawiają się również różnice pomiędzy sposobami analizy korupcji w obszarze bezpośredniego doświadczenia zawodowego poszczególnych grup. W grupach, co do których można podejrzewać, że korupcja jest poważnym problemem (administracja, lekarze) jest ona analizowana na poziomie bardziej konkretnym, badani generują o wiele więcej przykładów potencjalnych bądź rzeczywistych sytuacji korupcyjnych. Także pojawiają się różnice w kwestii analizy przyczyn i konsekwencji korupcji. W grupie przedstawicieli administracji i lekarzy dominowały wyjaśnienia odwołujące się do presji czynników sytuacyjnych, presji środowiska, czynników kulturowych (głęboko zinternalizowane nawyki), organizacyjnych, natomiast w grupach, które nie sygnalizowały problemu korupcji w swoich środowiskach (przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych) dominowały wyjaśnienia odwołujące się do różnic indywidualnych (grupa nieetycznych osób wewnątrz środowiska, która podejmuje takie działania), także w tych grupach spontanicznie rozszerzano zakres pojęciowy korupcji na inne obszary patologii zawodowej. Reprezentacje zjawiska korupcji nie zmieniły się znacząco pomiędzy pierwszym i drugim badaniem. Fakt, że badani są przyzwyczajeni do myślenia swoimi kategoriami, może wskazywać na to, że problem korupcji nie jest dla nich problemem nowym, ich wiedza na ten temat miała okazję kształtować się we względnie długim okresie. Większość badanych podkreślała pozytywny wpływ szkolenia, głównie w zakresie uporządkowania już posiadanej wiedzy, upewnienia się w swoich przeczuciach, opiniach, a przede wszystkim umocnienia w postawach. Z punktu widzenia przyszłych badań, warto skupić się na analizie tych środowisk zawodowych, w obrębie których stosunkowo łatwo dotrzeć do badanych, którzy mogą mieć coś interesującego do powiedzenia o zjawisku korupcji szczególnie w perspektywie pierwszej osoby, odwołując się bądź do własnych doświadczeń, bądź bezpośrednich obserwacji w miejscu pracy. Rekomendowane grupy to przedstawiciele administracji, lekarze, także przedstawiciele szkolnictwa wyższego, prawnicy. Badani ze środowisk potencjalnie zagrożonych korupcją w większości przypadków są świadomi tego, jakim zagrożeniem jest korupcja, a ich spontaniczne, naturalne definicje tych sytuacji są dobrze rozwinięte. Stworzone przez badanych typologie sytuacji korupcyjnych, ich przyczyn i konsekwencji, mogą być źródłem dla stworzenia nowych narzędzi badawczych, zarówno kwestionariuszy jak i scenariuszy wywiadów ustrukturyzowanych, za pomocą których będzie można w sposób bardziej precyzyjny dotrzeć do interesujących zjawisk i problemów w obszarze korupcji. W trakcie badania pojawiło się również kilka ciekawych szczegółowych wątków badawczych, takich jak np. sposoby budowania sytuacji korupcyjnej przez konkretnych aktorów, różne postaci racjonalizacji podejmowanych działań, sytuacje graniczne pomiędzy korupcją a innymi zachowaniami patologicznymi w danym środowisku zawodowym. Dokładniejsze zbadanie tych tematów może być korzystne przy pracach nad bardziej realistycznymi programami przeciwdziałania korupcji. Ostatnim problemem jest kwestia określenia gotowości badanych do działania we własnym środowisku w momencie konfrontacji z sytuacją korupcyjną. Akcje szkoleniowe zwiększyły świadomość moralną, umocniły badanych w określonych postawach. U niektórych badanych w trakcie drugiego badania pojawiły się bardziej dojrzałe wypowiedzi odnośnie analizy sytuacji przeciwdziałania korupcji. Dojrzałość przejawiała się głównie w bardziej kompleksowym zrozumieniu różnego rodzaju przeszkód związanych z bezpośrednim przeciwdziałaniem korupcji, badani zdawali sobie sprawę z różnego rodzaju ponoszonych kosztów, które wiążą się z faktem aktywnego przeciwdziałania. Wzbudzenie postawy refleksyjnej w tym zakresie może być dobrym punktem wyjścia dla bardziej dogłębnej analizy swojego funkcjonowania we własnym w środowisku zawodowym. 20

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej Cezary Trutkowski, Piotr Koryś Warszawa 2013 Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE A WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Ewa Bogacz-Wojtanowska Kraków 2013 Recenzenci: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania korupcji... 10 1.2 Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Ireneusz Kozera Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej Warszawa, listopad 2009

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania Materiał przygotowany dla Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Warszawa, maj 2011 Autorzy tekstów wykorzystanych do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ I RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH. Kraków, 2010 r.

POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ I RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH. Kraków, 2010 r. POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ I RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Kraków, 2010 r. Redakcja: Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej obserwatorium@rops.krakow.pl koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo