Gra Second Life wirtualny świat, realne przestępstwa?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gra Second Life wirtualny świat, realne przestępstwa?"

Transkrypt

1 Gra Second Life wirtualny świat Joanna Kulesza, Jan Kulesza Gra Second Life wirtualny świat, realne przestępstwa? Streszczenie W artykule dowiedziono, Ŝe moŝliwa jest odpowiedzialność karna za niektóre zachowania podejmowane w grach typu MMORPG, przede wszystkim w grze Second Life. W szczególności chodzi o naruszenie art k.k. oraz przepisów karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Brak jest natomiast moŝliwości prawnokarnej ochrony znaków towarowych w wirtualnych światach, w oparciu o przepisy karne ustawy Prawo własności przemysłowej. W szerokim zakresie mogą natomiast znaleźć zastosowanie przepisy art. 202 k.k., penalizującego rozpowszechnianie treści pornograficznych, które w grze Second Life w szczególności mogą być zarówno utrwalane, jak i za jej pośrednictwem rozpowszechniane. Rozwój wirtualnych gier typu MMORPG 1, a w szczególności gry Second Life 2, która od 2003 r. wciągnęła juŝ ponad dziewięć milionów graczy 3 na całym świecie 4, skłania do refleksji nad pytaniem, czy moŝliwa jest odpowiedzialność karna za zachowania podejmowane w trakcie tego rodzaju zabawy, które gdyby miały miejsce w świecie realnym stanowiłyby przestępstwa. Choć na pozór wydawałoby się, Ŝe chodzi jedynie o rozrywkę, to jednak w szczególności pojawienie się w grze Second Life wirtualnej pornografii dziecięcej, oferowanie przez postacie o wyglądzie małoletnich kontaktów seksualnych, czy wreszcie dokonywanie kradzieŝy wirtualnych przedmiotów naleŝących do innych graczy, które następnie były zbywane za realne pieniądze na portalach aukcyjnych rodzi podejrzenie, Ŝe być moŝe w tą niewinną zabawę powinny wkroczyć organy ścigania. JuŜ w 2003 r. południowokoreańskie organy ścigania donosiły, Ŝe 50% przestępstw popełnia- 1 Massively Multiplayer Online Role Playing Game, np. Lineage, EverQest, Sims Online, Asheron s Call, Star Wars Galaxies, Shadowbane, Entropia Universe. 2 Dla której inspiracją była powieść Neala Stephensona Snow Crash (w Polsce wydana pod tytułem Zamieć ). W powieści jeden z bohaterów kreuje drugą rzeczywistość Metaversum, dostępną dla wszystkich chętnych. 3 W tym około 40 tys. Polaków. Jednocześnie aktywnych w ciągu ostatnich 60 dni było około 1,5 mln osób (podaję za: 4 Czym jednak nadal nie przebiła najpopularniejszej World of Warcraft. i Prawo 3,

2 J. Kulesza, J. Kulesza nych w Internecie ma miejsce właśnie w grach typu MMORPG 5. NaleŜy się zastanowić, czy rzeczywiście całkowita wirtualność owego świata i czynów w nim podejmowanych powoduje, Ŝe nie moŝna pociągnąć do odpowiedzialności realnych graczy, fizycznie istniejących osób zasiadających za komputerem i sterujących zachowaniami swoich postaci. Czy rację ma moŝe raczej J. P. Barlow, który w swojej Deklaracji niepodległości w Internecie stwierdził: Nie macie Ŝadnej władzy tam, gdzie my się gromadzimy. Nie macie Ŝadnego moralnego prawa, aby nami rządzić, ani nie posiadacie metod, których mielibyśmy powody naprawdę się bać. Cyberprzestrzeń nie leŝy w waszych granicach 6. W grach typu MMO, poprzez Internet uczestnicy z dowolnego miejsca na świecie uzyskują dostęp do gry, która rozgrywa się w całkowicie wirtualnym świecie. Scenariusz gry jest ściśle zaplanowany przez jej twórców jest to w pewien sposób udoskonalona wersja klasycznych gier komputerowych, w której jednocześnie bierze udział wielu uczestników. Natomiast Second Life 7 stanowi nową jakość tego typu rozrywki, będąc skrzyŝowaniem wspominanego typu gier z serwisami społecznościowymi, jak MySpace, Yahoo!, YouTube. To uczestnicy dodają nowe elementy do szkieletu stworzonego przez pomysłodawcę gry. Kreuje ona wirtualny świat, owo Drugie śycie, podobny do realnego. Gracz rozpoczyna od zaprojektowania swojej postaci, tzw. awatara 8, a następnie przebywając w grze moŝe robić, na co tylko przyjdzie mu ochota. Nie ma Ŝadnych plansz do przejścia, punktów do zdobycia, dzięki którym trafia się za wyŝszy poziom gry. Jej pomysł opiewa na stworzenie sobie drugiego Ŝycia, tym razem wirtualnego i spędzanie go w grze. Ograniczeniem są jedynie umiejętności, pomysłowość i zasobność 5 Extend%20Legislation%20into%20Virtual%20World% pdf. 6 J. P. B a r l o w, A Declaration of the Independence of Cyberspace, dostępna pod Deklaracja została ogłoszona dnia 8 lutego 1996 r. w Davos. Jej autor jest załoŝycielem Electronic Frontier Foundation, organizacji chroniącej wolności jednostki w Internecie. 7 Informacje ogólne na temat zasad gry i funkcjonowania cyberświata pochodzą z następujących źródeł: L. K. T a l k o, K. P o k r y s h k i n, Moje drugie Ŝycie, Gazeta Wyborcza (dalej GW) z grudnia 2006 r.; M. S t r z e l e c k a, Stworzyłem lepszy świat, GW z dnia 12 lipca 2007 r.; t e jŝe, Kamera w Drugim śyciu, GW z dnia 10 września 2007 r.; t e jŝ e, Mój koniec z Second Life, GW z dnia 19 listopada 2007 r.; I. A d a m c z e w s k a, Łódź teŝ będzie w Second Life, GW z dnia 25 lipca 2007 r.; V. M a k a r e n k o, Jeśli kogoś kocham, w realu czy tutaj, nie zdradzę go nigdzie, GW z dnia 22 sierpnia 2007 r.; I. T a m m a s, Gitara z biodra Suzanne Vegi, GW z dnia 8 listopada 2007 r.; t e jŝe, To Second Life. Wszystko jest moŝliwe, GW z dnia 18 października 2007 r.; M. W i t k o w s k a, Daj mi drugie Ŝycie, Dziennik Łódzki z lipca 2007 r. 8 Nazwa związana jest z mitologią hinduską i oznacza inkarnację boga. W innym, ogólniejszym znaczeniu chodzi o personifikację osoby, bóstwa w innej rzeczywistości (podaję za: Natomiast w języku francuskim oznacza przemianę, metamorfozę, nieszczęście. 24 i Prawo 3, 2009

3 Gra Second Life wirtualny świat portfela gracza. Na wstępie awatar ubrany jest w podstawowe ubranie, a moŝliwości animacji postaci ograniczone są do minimum. Lepsze ubranie, zdolność wykonywania wyszukanych gestów czy bardziej skomplikowanych czynności, a takŝe samochód, dom, jedzenie, rozrywkę, moŝna nabyć za lindeńskie 9 dolary. Te z kolei moŝna albo zarobić w grze 10, albo wymienić w zamian za dolary, jak najbardziej realne, na specjalnej stronie internetowej (gdzie oczywiście pobiera się od tej operacji prowizję), według kursu: 1 dolar amerykański około 290 dolarów lindeńskich. Dzienne transakcje dokonywane przez uczestników gry szacuje się na około 500 tys. dolarów amerykańskich. Kurs podlega normalnym wahaniom, jak w realnym świecie 11. Uzyskiwanie nowych elementów gry jest teŝ moŝliwe za pomocą dostępnego w grze programu słuŝącego do projektowania (np. ubioru, budynku), przy czym moŝliwe jest równieŝ stworzenie mapy bitowej obiektu w innym programie i przeniesienie jej do gry. Aby awatar czy inny element gry interreagował z otoczeniem w sposób, którego Ŝyczy sobie gracz, moŝliwe jest napisanie własnego programu w tym celu, opartego o edytor udostępniony przez twórców Second Life 12. JeŜeli gracz jest zatem w miarę biegły w projektowaniu i programowaniu, moŝe sam sprawić, Ŝe jego awatar będzie się płynnie poruszał, posiadał ekscentryczne ubranie czy luksusową rezydencję. Dowodem na realność zarobków uzyskiwanych poprzez sprzedaŝ wirtualnych elementów gry jest pierwszy milion realnych dolarów amerykańskich, jakie zarobiła Anshe Chung (w rzeczywistości Ailin Gräf), sprzedając wirtualne ubrania, gadŝety, samochody, nieruchomości i grunty 13. Rosnąca popularność gry sprawia, Ŝe włączają się do niej równieŝ międzynarodowe koncerny, m.in. American Apparel, Adidas, Lacoste, Dell, Mazda, IBM, Microsoft, które otwierają w niej swoje wirtualne sklepy czy sieci hotelowe, jak Aloft 14. Ich intencją jest promocja marki, a takŝe wypróbowanie nowych wzorów ubrań czy wy- 9 Gra jest własnością firmy Linden Lab, stąd ich nazwa. 10 Wykonując róŝne czynności czy sprzedając stworzone przez siebie elementy gry, za które płacą inni uczestnicy. Zarobić moŝna teŝ odsprzedając z czasem posiadane elementy, np. kupiona na początku gry wyspa obecnie moŝe być sprzedana za kilkakrotność pierwotnej ceny. 11 Załamanie kursu spowodowało przykładowo wprowadzenie do gry przez nieuczciwego gracza programu, który kopiował wytwory innych uczestników, by moŝna je było potem odsprzedać, co spowodowało spadek wartości wszystkich elementów gry, ich wyprzedaŝ i pozbywanie się równieŝ lindeńskich dolarów. Warto przy okazji wspomnieć, Ŝe w Toronto istnieje firma Gaming Open Market, zajmująca się wyłącznie wymianą rzeczywistych pieniędzy na wirtualne, nie tylko lindendolarów oraz róŝnych wirtualnych walut między sobą (podaję za: C. Thompson, Game Theories, dostępne pod: economics game theories/5/). 12 Więcej na temat szczegółów technicznych: 13 Pierwotnym sprzedawcą gruntu jest sama firma Linden Lab. Powierzchnia wszystkich gruntów wynosi obecnie około 250 kilometrów kwadratowych. 14 Choć oczywiście w grze nie trzeba jeść, spać, ani realizować innych naturalnych potrzeb. i Prawo 3,

4 J. Kulesza, J. Kulesza stroju wnętrz, zanim zostaną zrealizowane w realnym świecie. TakŜe media wkraczają na nowy teren. Agencje Reuters 15 i SkyNews posiadają w Second Life swoich przedstawicieli, zaś telewizja NBC pilotaŝowo wyemitowała świąteczny program. Organizowane są równieŝ koncerty 16, na których muzyka grana na Ŝywo jest emitowana w grze, a postacie muzyków są odpowiednio animowane, zaś biura otworzyły np. Wydawnictwo Znak oraz Przekrój. Prowadzone są równieŝ wykłady w stylu wirtualnego uniwersytetu 17, budowane kościoły i prowadzone akcje misyjne. RównieŜ państwa zaczynają zdradzać zainteresowanie Second Life. Swoje przedstawicielstwa otworzyły Szwecja i Malediwy 18, zaś polskie MSWiA planuje otworzyć punkt informacyjny. Z kolei samorządy, jak choćby w Łodzi, czy Krakowie, starają się umieścić w grze odwzorowania najwaŝniejszych zabytków danego miasta oraz oczywiście punkt informacji turystycznej. Istnieją juŝ wirtualne: ParyŜ, Dublin czy Londyn. Gra znalazła się wreszcie w orbicie zainteresowania polityków przykładowo, kandydat na prezydenta USA, Howard Dean, zorganizował tam spotkanie wyborcze. Uczestnicy gry komunikują się ze sobą przy pomocy tekstu pisanego, opcjonalnie przy uŝyciu mikrofonów i słuchawek. Skoro rzeczywistość Second Life stanowić ma odbicie (co prawda z załoŝenia lepsze) rzeczywistości istniejącej realnie, nie moŝe jednak dziwić, Ŝe spotkać moŝna się teŝ z takimi zachowaniami, które wydają się nosić znamiona przestępstwa. MoŜliwość zastosowania polskich przepisów karnych nie budzi wątpliwości, biorąc pod uwagę szeroki zakres jurysdykcji, jaki wynika z przepisów kodeksu karnego, zarówno dotyczących miejsca popełnienia czynu (art. 6 2 k.k.), jak i jurysdykcji personalnej (art ) 19. Pierwszym z zachowań, których kwalifikację moŝna rozwaŝyć, jest swoista kradzieŝ, której jakiś czas temu dopuścił się awatar Baba Yamamoto 20. Jego właściciel, wykorzystując lukę w systemie, wprowadził do gry program typu CopyBot, który kopiował postacie awatarów, ubrania, domy, samochody, a nawet całe wyspy. Kopie były następnie sprzedawane przez Babę Yamamoto innym uczestnikom gry. NaleŜy załoŝyć, Ŝe chodziło zarówno 15 Która posiada oficjalny serwis informujący o wydarzeniach w Second Life, dostępny pod: 16 U2, Pet Shop Boys, Suzanne Vega, koncerty w ramach Live Earth. W Polsce zorganizowano koncert piosenek Marka Grechuty (http://media.playmobile.pl/notatka html). 17 Np. Harvard przeprowadził kurs prawa. 18 Planowane jest otwarcie przedstawicielstw Malty, Macedonii i Filipin. 19 Na temat szerokiego, analogicznego do polskiego, ujęcia niemieckiej jurysdykcji karnej odnośnie do zachowań podejmowanych w Second Life por.: B. M r o z e k, Virtueller Sex mit Tieren ist Strafbar (wywiad z S. Mathé), dostępne pod: html oraz T. H o e r e n, Internetrecht, s (skrypt, stan: marzec 2008 r.), dostępne pod: muenster.de/jura.itm/hoeren/materialien/skript/skript_maerz2008.pdf. 20 Kazus podaję za: L. K. T a l k o, K. P o k r y s h k i n, Moje 26 i Prawo 3, 2009

5 Gra Second Life wirtualny świat o kopiowanie obiektów będących efektem wykorzystania programów do projektowania elementów gry (budynków, awatarów), jak i programów koniecznych do funkcjonowania elementu w grze (czyli np. programu umoŝliwiającego płynne poruszanie się awatara). W podobnym stanie faktycznym awatar Volkov Catteneo skopiował sprzedawane przez awatara Strokera Serpentine specjalne łóŝko, po czym zaczął je sprzedawać po niŝszej cenie. W tym przypadku chodziło bez wątpienia równieŝ o skopiowanie programu komputerowego, istotą produktu była bowiem moŝliwość uzyskania na owym łóŝku dostępu do ponad 150 pozycji seksualnych 21. Wydaje się oczywiste, Ŝe sam awatar nie ponosi odpowiedzialności karnej, bowiem nie jest człowiekiem. W omawianym przypadku poniósł jednak najwyŝszą karę wirtualną konto gracza zostało zlikwidowane 22. Odpowiedzialność karną moŝe ponieść jedynie jego twórca i animator, który w tym przypadku był jednocześnie osobą, która wprowadziła szkodliwy program i osiągnęła zyski z jego wykorzystania. Nie mamy zatem oczywiście takŝe do czynienia z Ŝadną postacią współdziałania przestępnego pomiędzy awatarem i jego animatorem. Nie moŝe być mowy o przestępstwie kradzieŝy z art k.k., skoro za kradzieŝ uznaje jedynie zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Zaś zgodnie z art. 45 k.c. rzeczami są tylko przedmioty materialne 23. Zatem nie są nimi elementy gry, mimo Ŝe posiadają wartość, którą ostatecznie moŝna wyrazić w dolarach amerykańskich. Pogląd ten prezentowany jest równieŝ w Niemczech, gdzie podnosi się te same przyczyny niemoŝności dopuszczenia się przestępstwa kradzieŝy w stosunku do elementów gry Second Life 24. MoŜna jednak odwołać się do 2 art. 278 k.k., zgodnie z którym stanowi przestępstwo uzyskanie cudzego programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe prawa osobiste i majątkowe do wkładu graczy w grę (w postaci jej dodanych elementów) 25 słuŝą im samym, a nie firmie Linden Lab, zatem to oni są uprawnieni do dysponowania nimi 26. Zatem skopiowanie i zwielokrotnienie programu, nawet bez pozbawienia 21 Szerzej na temat tej sprawy P. W a g l o w s k i, Spór o seksualny gadŝet dostarczający doznań w Second Life, dostępne pod: oraz powołane przez niego źródła. 22 NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe wiązało się to równieŝ ze zlikwidowaniem konta ze zgromadzonymi na nim środkami finansowymi, przeliczalnymi przecieŝ na realne dolary amerykańskie. 23 Poza kategoriami prawnymi pozostają równieŝ wirtualne nieruchomości, bowiem według art k.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej. 24 M. V e r b e e t, In der Praxis herrscht eher Anarchie (wywiad z A. Loberem), Spiegel Online z dnia 18 czerwca 2007 r., dostępne pod: 0,1518,489093,00.html. 25 Tzw. User generated content, szerzej na ten temat: generated_content. 26 Por. choćby: D. T e r d i m a n, The legal rights to your Second Life avatar, dostępne pod: legal rights to your Second Life avatar/ _ html. i Prawo 3,

6 J. Kulesza, J. Kulesza osoby uprawnionej do dysponowania nim, władztwa nad tym programem, wypełni znamiona art k.k. 27. Wydaje się jednak, Ŝe skopiowanie stworzonej przez gracza postaci, budowli, wystroju sklepu, a zatem efektu pracy w programie projektującym, nie stanowi kradzieŝy programu, lecz raczej naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 28 (dalej Pr.aut.), w szczególności jej art Obiekty tworzone przez uczestników gry stanowią niewątpliwie przejaw ich działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleŝnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyraŝenia 30, są zatem utworem chronionym przez przepisy ustawy 31. Wspomniany art Pr.aut. będzie teŝ właściwy do oceny skopiowania i sprzedawania przez animatora Baby Yamamoto programów komputerowych, słuŝących do obsługi elementów gry. Przepisy karne tej ustawy dotyczą bowiem równieŝ programów komputerowych (por. art. 74 i n. Pr.aut.). W takim wypadku moŝna zastosować kumulatywną kwalifikację prawną, łącznie z zaproponowanym powyŝej art k.k. 32. Natomiast biorąc pod uwagę, Ŝe handel nie odbywał się w sposób jawny i legalny, najprawdopodobniej nie doszło do wypełnienia znamion czynu z art. 115 Pr.aut. 33, choć nie moŝna tego całkowicie wykluczyć. 27 E. P ł y w a c z e w s k i, (w:) Kodeks karny. Komentarz, pod red. O. G ó r n i o k, Warszawa 2004, s Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz Art : Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie ( ) 3: JeŜeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje ( ). 30 Art. 1 ust. 1 Pr.aut. 31 Pogląd ten prezentuje równieŝ P. W a g l o w s k i (Prawa autorskie awatara i UFO, dostępne pod: t e nŝe, Umowa o przeniesienie prawa do korzystania z awatarów i artefaktów, dostępne pod: choć w tym artykule nie bez wątpliwości). Za słusznością takiego poglądu zdaje się przemawiać równieŝ fakt, iŝ pamiętając o odmiennościach systemów prawa powoływana juŝ Ailin Gräf wystąpiła o ochronę z tytułu naruszenia praw autorskich, w związku z uŝyciem wizerunku jej awatara Anshe Chung w świecie rzeczywistym przez serwisy informacyjne. Argumentowała, Ŝe awatar stanowi utwór, w związku z czym słuŝy jej, jako twórcy, ochrona prawnoautorska. Szerzej na ten temat P. W a g l o w s k i, Prawa (oraz powołane przez niego dalsze źródła) oraz: M. S c h ö n h e r r, Wem gehört mein Avatar?, dostępne pod: sendungen/computer/585223/. RównieŜ w sprawie skopiowania łóŝka powód powoływał się na naruszenie prawa autorskiego oraz prawa znaków towarowych (P. W a g l o w s k i, Spór ). 32 Kumulatywną kwalifikację, aczkolwiek z art. 117 Pr.aut., dopuszcza M. K u l i k, (w:) Kodeks karny. Praktyczny komentarz, pod red. M. M o z g a w y, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa. 28 i Prawo 3, 2009

7 Gra Second Life wirtualny świat W opisanym stanie faktycznym animator Baby Yamamoto wprowadził swojego CopyBota do systemu gry, wykorzystując lukę w oprogramowaniu. Wydaje się jednak, Ŝe oprócz wymienionych powyŝej norm, nie naruszył dodatkowo normy z art k.k., ze względu na brak przełamania jakiegokolwiek zabezpieczenia gry. Jak moŝna przypuszczać, trudno byłoby równieŝ zakwalifikować jego zachowanie z któregoś z innych przepisów klasycznie odnoszonych do przestępstw komputerowych. Jego zachowanie nie polegało na niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu ani zmianie informacji lub danych, utrudnianiu lub udaremnianiu zapoznania się z nimi, czy zakłócaniu lub uniemoŝliwianiu przetwarzania, gromadzenia, przekazywania danych (art a). Nie chodziło teŝ o zakłócenie pracy systemu lub sieci, poprzez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, czy zmianę danych (art. 269a). Animator Baby Yamamoto nie zakłócił swoim zachowaniem działania systemu, lecz co najwyŝej funkcjonowanie wirtualnego świata. Nie moŝna poczytać za owo zakłócenie pojawienia się nagle identycznych elementów gry, jak juŝ istniejące, jeŝeli tylko nie były one obarczone błędem zakłócającym funkcjonowanie całego systemu, który mógłby wystąpić podczas ich kopiowania. Natomiast w projekcie zamian kodeksu karnego przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 34 proponuje się równieŝ zmianę art k.k. w szczególności w ten sposób, by obejmował on takŝe dostanie się do systemu poprzez obejście jego zabezpieczeń. W takim ujęciu przepis ten znalazłby zastosowanie w omawianej sytuacji. Odnośnie do kwalifikacji prawnej zachowania osób, które nabywały od Baby Yamamoto programy wykorzystywane w grze, chodzić moŝe o odpowiedzialność za paserstwo umyślne bądź nieumyślne (art. 291 i 292 w zw. z art. 293 k.k.). Natomiast odnośnie do odpowiedzialności z art Pr.aut. moŝna wyrazić wątpliwość, czy zwykłe uŝywanie zakupionego programu słuŝącego do obsługi elementów gry stanowiło rozpowszechnianie cudzego utworu, o którym mowa jest w art. 116 Pr.aut. Co prawda istotą programu jest umoŝliwienie animacji elementu gry, to nie wydaje się, by samo prezentowanie owej animacji szerszemu kręgowi innych uczestników 35 stanowiło czynienie powszechnie dostępnym, jak się definiuje w nauce znamię rozpowszechniania 36. To samo naleŝy odnieść do samego elementu gry. Pamiętać jednocześnie naleŝy, Ŝe nie stanowi on rzeczy, o czym była 34 Projekt z dnia 11 lutego 2007 r. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w dniu 24 października 2008 r. i w chwili ukazania się artykułu najprawdopodobniej będzie juŝ obowiązywała. 35 Pamiętać bowiem naleŝy, Ŝe prezentowanie w wąskim gronie osób nie stanowi rozpowszechniania [por. na ten temat w szczególności: J. W a r y l e w s k i, (w:) Kodeks karny. Część szczególna, t. I, pod red. A. Wą s k a, Warszawa 2004, s. 909]. 36 Por. choćby: J. W a r y l e w s k i, (w:) Kodeks, s i Prawo 3,

8 J. Kulesza, J. Kulesza juŝ mowa, w związku z czym w tym wypadku nie moŝe być równieŝ mowy o przestępstwie paserstwa. Na zakończenie warto wspomnieć, Ŝe Baba Yamamoto nabył program, który wykorzystał do kopiowania elementów i programów gry od awatara imieniem Prim Revolution. Ten ostatni zbywał program równieŝ innym uczestnikom gry, którzy mogli sami skopiować dla siebie wybrany obiekt i program. Wydaje się, Ŝe zachowanie jego animatora nie wypełniło jednak znamion przestępstwa z art. 269b 1 k.k., bowiem przepis ten dotyczy tzw. narzędzi hackerskich, przystosowanych do popełnienia enumeratywnie wyliczonych typów rodzajowych przestępstw, wśród których nie znaleźliśmy właściwej kwalifikacji dla zachowania animatora Baby Yamamoto. MoŜna natomiast rozwaŝać jego odpowiedzialność za pomocnictwo do przestępstw popełnianych następnie przez osoby, którym sprzedał narzędzie w postaci programu CopyBot. Wątpliwe jest jednak, pod jakie typy rodzajowe moŝna podciągnąć zachowanie tych osób, które dzięki zakupionemu od niego programowi następnie kopiowały elementy gry i programy konieczne do ich animowania. Odnośnie do kradzieŝy programu komputerowego (tego, który obsługuje określony obiekt gry) podnosi się niekiedy, iŝ działanie w celu samego uniknięcia kosztów związanych z legalnym zakupem programu nie stanowi działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 37. W takim wypadku do dyspozycji pozostałyby jedynie chyba tylko art Pr.aut. w tych ich wariantach, które nie przewidują działania w tym określonym celu 38. Nie wydaje się jednocześnie, by moŝna było podciągnąć pod jakiś przepis karny zachowania chińskiego gracza gry Lineage II, który wykorzystując specjalny program wspomagający, dokonywał wirtualnych rozbojów na innych uczestnikach gry, kradnąc naleŝące do nich cenne przedmioty w postaci Kolczyka Mądrości i Tarczy Koszmaru Sennego, po czym sprzedał je na serwisie aukcyjnym 39. Takie elementy gry są przydatne jej uczestnikom, dając im dodatkowe zdolności lub umoŝliwiając przejście na wyŝszy poziom gry. Nie doszło do przestępstwa rozboju (art k.k.), bowiem 37 O. G ó r n i o k, (w:) O. G ó r n i o k, S. H o c, M. K a l i t o w s k i, S. M. P r z y j e m s k i, Z. S i e n k i e w i c z, J. S z u m s k i, L. T y s z k i e w i c z, A. Wą s e k, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Gdańsk 2005, s. 388; Tak teŝ jak się zdaje K. Dąbr o w s k a - K a r d a s, P. K a r d a s, (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. III, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 67 (skoro piszą o uzyskaniu korzyści w zamian za program komputerowy). Odmiennie jednak: E. P ł y w a c z e w s k i, (w:) Kodeks, s. 774; M. K u l i k, (w:) Kodeks, s Odnośnie do kwalifikacji w razie uzyskania programu nie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej por. R. G ó r a l, Kodeks, s Z punktu widzenia firmy dostarczającej grę było to jedynie wykroczenie przeciw regulaminowi gry, bowiem nie uznaje ona materialnej wartości elementów gry. Szerzej na temat całego kazusu: K. T o r n i n g, Virtual game robbers!, dostępne pod: virtual game robbers/; W. K n i g h t, Computer characters mugged in virtual crime spree, dostępne pod: ns?id=dn7865&print=true. 30 i Prawo 3, 2009

9 Gra Second Life wirtualny świat nie dokonano zaboru w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej (por. uwagi na temat rzeczy ruchomej powyŝej). Choć niewątpliwie doprowadzono inne postacie do stanu bezbronności, to jednak przepis wymaga, by dotykało to człowieka, a nie postaci wirtualnej. Na marginesie warto zauwaŝyć, Ŝe w innych grach typu MMO niŝ Second Life (jak w Lineage na przykład) nie mogłoby równieŝ dojść w takim przypadku do uzyskania cudzego programu komputerowego wbrew woli osoby uprawnionej czy wykorzystania cudzego utworu, bowiem w tej grze uczestnicy nie wnoszą do niej niczego nowego i wszystkie jej elementy naleŝą cały czas do twórców gry i to oni są osobami uprawnionymi do dysponowania programem. Zaś uzyskanie dostępu do danego elementu jest immanentną częścią gry. Jednocześnie samo zbywanie zdobytych przedmiotów, czy nawet własnej postaci, nie jest zabronione 40. W innym przypadku 41 chiński gracz, Legend of Mir 3 Qui Chengwei, poŝyczył graczowi Zhu Caoyuan zdobyty wcześniej w grze wirtualny miecz, który ten ostatni sprzedał jednak bez wiedzy właściciela na aukcji internetowej za równowartość 870 dolarów amerykańskich. Policja chińska odmówiła interwencji, twierdząc, Ŝe nie moŝna ukraść czegoś, co nie istnieje, w związku z czym brak jest przestępstwa. W akcie zemsty Chengwei zabił Caoyuan wielokrotnym pchnięciem noŝem w klatkę piersiową (realnie, nie wirtualnie), za co został skazany na karę doŝywotniego pozbawienia wolności. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w Korei Południowej powstała juŝ specjalna komórka policji zajmująca się przestępstwami przeciwko wirtualnemu mieniu, zaś sprawa ta wywołała dyskusję nad statusem wirtualnych przedmiotów. Z jednej strony podnoszono, Ŝe moŝliwe jest przyznanie prawa własności do wirtualnego mienia, skoro gracze poświęcają czas i pieniądze na jego zdobycie. Z drugiej zaś broniono poglądu, iŝ mamy jedynie do czynienia z danymi stworzonymi (zapisanymi) przez dostarczyciela gry, które nie mogą być przedmiotem własności graczy 42. Warto jednak zauwaŝyć, Ŝe w niektórych grach typu MMO 43 do ich istoty naleŝeć moŝe np. dokonywanie kradzieŝy przedmiotów naleŝących do in- 40 Istnieją nawet firmy, jak BlackSnow, które zatrudniają graczy, których zadaniem jest gra, by moŝna było sprzedać potem np. dostęp do gry na wyŝszym poziomie, z ominięciem Ŝmudnego przechodzenia przez kolejne plansze. Podaję za: C. T h o m p s o n, Game Theories ; V. D r u d g e, Blood on the virtual carpet: tempers flare as editor is thrown out of online town with 80,000 inhabitants, dostępne pod: 2004_01_11_ countrystore_archive.html. 41 Szerzej na temat tego kazusu: M. S l o c o m b e, Legend of Mir 3 Gamer Killed After Selling Virtual Sword, dostępne pod: lifestyles.info/2005/03/31/legend of mir 3 gamer killed after selling virtual sword; Chinese gamer sentenced to life, BBC News, z dnia 8 czerwca 2005, dostępne pod: /hi/technology/ stm. 42 Podaję za: Chinese gamer 43 M. V e r b e e t, In der Praxis (wywiad z A. Loberem). i Prawo 3,

10 J. Kulesza, J. Kulesza nych postaci gry. W takim wypadku nie moŝna będzie moŝna mówić o wypełnieniu znamion jakiegokolwiek z przestępstw. Na marginesie warto wspomnieć, Ŝe problematyczna moŝe być równieŝ prawnokarna ocena sprzedawania w Second Life przedmiotów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym (czyli np. butów, koszulek opatrzonych logo Nike, Adidas i in.). Na pierwszy rzut oka chodzić moŝe o naruszenie art ustawy Prawo własności przemysłowej 45. Nie wydaje się jednak, by moŝna było owe wirtualne obiekty uznać za towar, o którym wspomina powołany przepis. W polskim systemie prawnym niektóre ustawy wprowadzają definicję legalną tego pojęcia. Przykładowo, ustawa o podatku od towarów i usług 46 definiuje w art. 2 ust. 6 towar m.in. jako rzeczy ruchome, podobnie zresztą, jak ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 47. Zakładając spójność systemu prawa, nie wydaje się, by moŝliwe było odstąpienie od takiej definicji na gruncie prawa karnego, zwłaszcza Ŝe mielibyśmy do czynienia z wykładnią rozszerzającą. Pojawiają się jednak doniesienia o Ŝądaniu ochrony znaków towarowych takŝe w świecie wirtualnym 48, jak moŝna przypuszczać, nie chodzi jednak o ochronę instrumentami prawa karnego. Osobną grupą potencjalnych przestępstw są zachowania wymierzone w sferę wolności seksualnej i obyczajności. Awatar moŝe przybrać dowolny wygląd, takŝe dziecka lub zwierzęcia. Stały rozwój gry powoduje, Ŝe dostępne są juŝ programy umoŝliwiające uprawianie wirtualnego seksu (póki co sprowadzają się one do moŝliwości zakupu poszczególnych pozycji seksualnych). Biorąc pod uwagę, Ŝe jeśli uczestnicy nie teleportują się w grze do miejsca niedostępnego dla innych graczy, np. wirtualnego domu jednego z nich, widok ich awatarów jest powszechnie dostępny, moŝemy mieć wobec tego do czynienia z naruszeniem art k.k. Wydaje się nie ulegać wątpliwości, Ŝe animowane pozycje seksualne stanowią treści pornograficzne w rozumieniu tego przepisu. Sytuacja jest tu analogiczna, jak w przypadku zwykłego filmu animowanego o takiej treści lub tylko rysunków o takim charakterze. MoŜna oczywiście odwołać się do nierozwiązanego sporu o to, co do istoty jest treścią pornograficzną, nie zmienia to jednak faktu, Ŝe wobec doskonalenia techniki Second Life w pewnym momencie 44 1: Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ( ). 3: JeŜeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., Dz. U. Nr 54, poz W art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., Dz. U. Nr 50, poz Na ten temat por. L. K. T a l k o, K. P o k r y s h k i n, Moje 32 i Prawo 3, 2009

Piotr Dziekoński. Streszczenie

Piotr Dziekoński. Streszczenie Piotr Dziekoński Problem kwalifikacji prawnej VoIP-phreakingu Streszczenie Rozwój społeczeństwa informatycznego związany jest nierozłącznie z pojawianiem się nowych form cyberprzestępczości. Jedną z nich,

Bardziej szczegółowo

KONTA NA SERWERACH GIER INTERNETOWYCH W OBROCIE PRAWNYM ZAGADNIENIA WĘZŁOWE

KONTA NA SERWERACH GIER INTERNETOWYCH W OBROCIE PRAWNYM ZAGADNIENIA WĘZŁOWE Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Jacek Andrzej Pakuła Nr albumu 209084 KONTA NA SERWERACH GIER INTERNETOWYCH W OBROCIE PRAWNYM ZAGADNIENIA WĘZŁOWE Praca magisterska na kierunku prawo

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym wybrane zagadnienia

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym wybrane zagadnienia Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 6/17 Kielce 2014 Wojciech Lis Lublin Słowa kluczowe: swoboda komunikowania się, rzeczywistość sieciowa, ochrona informacji, przestępczość internetowa Key words:

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego Transformacje Prawa Prywatnego 4/2011 ISSN 1641 1609 Adam Olszewski * Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego 1. Wprowadzenie Na portalach internetowych często

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w ramach wirtualnych światów

Prawo autorskie w ramach wirtualnych światów Prawo autorskie w ramach wirtualnych światów Krzysztof Gienas Pamięci Ukochanego Dziadka 1.0 Wstęp Popularność gier typu multiplayer wśród uŝytkowników Internetu jest zjawiskiem powszechnym. W chwili obecnej,

Bardziej szczegółowo

09F911029D74E35BD84156C5635688C0 niewiele znaczący ciąg znaków czy symbol rewolucji?

09F911029D74E35BD84156C5635688C0 niewiele znaczący ciąg znaków czy symbol rewolucji? 09F911029D74E35BD84156C5635688C0 niewiele znaczący ciąg znaków czy symbol rewolucji? Rzecz o skutecznych technicznych zabezpieczeniach przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów. Wiktor

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE Autor: Małgorzata Sudoł Redakcja: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub

Bardziej szczegółowo

prawo autorskie Postacie świata wirtualnego w prawie autorskim Wprowadzenie Ireneusz Matusiak

prawo autorskie Postacie świata wirtualnego w prawie autorskim Wprowadzenie Ireneusz Matusiak P Postacie świata wirtualnego w prawie autorskim Ireneusz Matusiak Wraz z rozwojem nowych technologii coraz częściej pojawiają się stanowiska, że zachodzi potrzeba zmiany paradygmatów prawa autorskiego.

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne typu open content jako przykład umów web-wrap

Umowy licencyjne typu open content jako przykład umów web-wrap Umowy licencyjne typu open content jako przykład umów web-wrap Mgr Piotr Wasilewski 1 1. Wprowadzenie Cyfrowy zapis danych (digitalizacja) oraz będąca jego konsekwencją moŝliwość wymiany informacji poprzez

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie kontroli przekazów informacji. w ramach telefonii internetowej

Zagadnienie kontroli przekazów informacji. w ramach telefonii internetowej Zagadnienie kontroli przekazów informacji Aleksandra Kiedrowicz Zagadnienie kontroli przekazów informacji w ramach telefonii internetowej Voice over Internet Protocol 1 (w skrócie: VoIP) to angielska nazwa

Bardziej szczegółowo

Kontratypy w prawie karnym skarbowym

Kontratypy w prawie karnym skarbowym Igor Zduński, Igor Zgoliński Kontratypy w prawie karnym skarbowym Streszczenie W artykule autorzy poruszają zagadnienie kontratypów w prawie karnym skarbowym tak wąsko uregulowane przez ustawodawcę i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. art. 294 k.k.)

Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. art. 294 k.k.) SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Prawa Jolanta Curyło Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. art. 294 k.k.) luty 2011 1 Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Jolanta Curyło Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego

Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego M. Kucharska-Derwisz Marzena Kucharska-Derwisz Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego W dobie rozwiniętej gospodarki wolnorynkowej znak towarowy stał się znaczącym instrumentem w walce o potencjalnego

Bardziej szczegółowo

lub wykroczenie skarbowe

lub wykroczenie skarbowe Janusz Sawicki Wadliwe prowadzenie kantoru jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe Streszczenie Artykuł dotyczy działalności kantorowej, stanowiącej od 2004 r. regulowaną działalność gospodarczą. Punktem

Bardziej szczegółowo

../2009/OBS/DB/AB. Warszawa, 6 stycznia 2010 r. Sygn. akt VII KA 437/09. 1. Uwagi wstępne

../2009/OBS/DB/AB. Warszawa, 6 stycznia 2010 r. Sygn. akt VII KA 437/09. 1. Uwagi wstępne ../2009/OBS/DB/AB Warszawa, 6 stycznia 2010 r. Sygn. akt VII KA 437/09 OPINIA PRAWNA HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA w sprawie Pawła S. oraz Marcina T. skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsko-Białej

Bardziej szczegółowo

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1)

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) 31.12.2012 Prezentujemy listę pytań i odpowiedzi, zadawanych "wirtualnemu rzecznikowi" w projekcie: "Własność intelektualna niedoceniony potencjał przedsiębiorców". Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

Skutek w prawie karnym

Skutek w prawie karnym ElŜbieta Hryniewicz Skutek w prawie karnym Streszczenie Artykuł dotyczy pojęcia skutku w prawie karnym z punktu widzenia jego praktycznego zastosowania. Kodeks karny nie przewiduje definicji tego pojęcia,

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Łukasz Ciołek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii

Rozdział 5. Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Anna Zalesińska, Przemysław Pęcherzewski, Piotr Rodziewicz Rozdział 5. Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Większość technologii ma swój świetlisty awers, ale życie dało im rewers czarną

Bardziej szczegółowo

DZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH

DZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH w Tychach Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych Kierunek Administracja DAWID MACIĄśKA Ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym. Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Aleksander Stuglik OBRÓT PRODUKTAMI INFORMATYCZNYMI; KOMENTARZ Z WZORAMI UMÓW

Aleksander Stuglik OBRÓT PRODUKTAMI INFORMATYCZNYMI; KOMENTARZ Z WZORAMI UMÓW Aleksander Stuglik OBRÓT PRODUKTAMI INFORMATYCZNYMI; KOMENTARZ Z WZORAMI UMÓW Katowice 2006 1 Spis treści: Wstęp 4 I. Rodzaje produktów informatycznych w obrocie cywilnoprawnym. 7 1. POJĘCIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO.

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w procesie karnym porównanie regulacji prawnych polskich i niemieckich

Ochrona prywatności w procesie karnym porównanie regulacji prawnych polskich i niemieckich Ochrona prywatności w procesie karnym Zdzisław Brodzisz Ochrona prywatności w procesie karnym porównanie regulacji prawnych polskich i niemieckich Streszczenie Przedmiotem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Stacjonarne Studium Prawa Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

z art. 299 2 k.k. Marcin Mazur Streszczenie

z art. 299 2 k.k. Marcin Mazur Streszczenie Marcin Mazur Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 299 2 k.k. Streszczenie Autor dokonuje charakterystyki przedmiotów czynności wykonawczej przestępstwa z art. 299 2 k.k. Dokonując analizy

Bardziej szczegółowo