SYTUACJA ŻYCIOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE BEATA CYTOWSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA ŻYCIOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE BEATA CYTOWSKA"

Transkrypt

1 SYTUACJA ŻYCIOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE BEATA CYTOWSKA

2 Strona formalna przepisy Rzeczywistość realizacja uwarunkowań prawnych i możliwości ludzkie Profilaktyka - wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci od 0 do 7 r.ż. Edukacja i wychowanie w integracji Edukacja włączająca w szkołach ogólnodostępnych Szkolnictwo specjalne Przygotowanie zawodowe Aktywność zawodowa Problemy życiowe dorosłych osób niepełnosprawnych

3 PROFILAKTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁANIE SKIEROWANE NA NAJMŁODSZYCH Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" (rządowy program pilotażowy ) Założenia programu powstały w wyniku współpracy międzyresortowej (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i organizacji pozarządowych pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich.

4 ZALETY Z PERSPEKTYWY DZIECKA I JEGO RODZICÓW: W jednym miejscu dostęp do wielu (potrzebnych dziecku) specjalistów Pomoc dostosowana do możliwości dziecka i jego rodziny Kompleksowa diagnoza orzekana przez zespół współdziałających ze sobą specjalistów Wspólnie nakreślony przez nich indywidualny program terapeutyczny dla dziecka, ewaluowany systematycznie Ciągłość oddziaływania, aż do momentu wyeliminowania zaburzeń lub, w trudniejszych przypadkach, objęcia stałym oddziaływaniem szkolnym

5 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 4 kwietnia 2005r. Przewidziane dla małych dzieci do 7 r. ż. wykazujących zaburzenia w rozwoju Przewaga wspomagania pedagogiczno-psychologicznego wśród proponowanych form oddziaływań. Ograniczony limit czasu pracy z dzieckiem: 4-8 godz. tyg.

6 EDUKACJA I WYCHOWANIE W INTEGRACJI Uwarunkowania prawne od połowy lat 90-tych sprzyjają organizowaniu szkolnictwa integracyjnego. Wymagania wobec jednostek oświatowych zakładających oddziały integracyjne zostały określone w Zarządzeniu nr 29 MEN z 4 października 1993 w sprawie organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, a potem znowelizowane i sprecyzowane przez Rozporządzenie MEN z 10 grudnia 1999

7 Wymogi stawiane placówkom tworzącym oddziały integracyjne: przyjmowanie dzieci na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego zmniejszona liczba dzieci (uczniów) w zespole (maks. 20 osób), w tym od 3 do 5 ze skierowaniem z ppp dodatkowy nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, działalność w oparciu o program autorski, odpowiednie przygotowanie i wyposażenie placówki.

8 1. W przedszkolach integracyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają organizowaną pomoc psychologiczną, logopedyczną, korekcyjno kompensacyjną. Mogą też uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności, tak jak pozostałe dzieci. 3. Większość dzieci niepełnosprawnych nie jest izolowana przez rówieśników z grupy przedszkolnej, jednakże nie zachodzą między nimi bliskie relacje. 4. Nauczyciele oddziałów integracyjnych inicjując wspólną zabawę włączając w nią dzieci niepełnosprawne, zaś ich udział uzależniony jest od możliwości i preferencji poszczególnych podopiecznych. 5. Dzieci zdrowe w większości wykazują zrozumienie zachowań i upodobań niepełnosprawnych kolegów i koleżanek, reagują pozytywnie na proponowane przez nauczyciela zmiany czy modyfikacje wspólnej zabawy ze względu na potrzeby tych osób. 6. Podczas zabaw swobodnych w grupach 2-4 osobowych,dzieci niepełnosprawne są akceptowane pod warunkiem podporządkowania się regułom zabawy czy gry.

9 7. Większość dzieci zdrowych nie wykazuje negatywnych czy lękowych reakcji na przejawy choroby lub niepełnosprawności swoich rówieśników. W niektórych przypadkach zauważa się zachowania pomocowe. 8. Stosunek nauczycieli do dzieci niepełnosprawnych jest zwykle pozytywny, nie zauważa się faworyzowania tych osób. Postawy świadczące o wypaleniu zawodowym takie jak: niechęć, rozdrażnienie, złoszczenie się na dzieci, postrzegane u niektórych nauczycieli, przejawiane są wobec wszystkich podopiecznych w jednakowym stopniu. 9. Współpraca pomiędzy nauczycielem prowadzącym a wspomagającym przebiega zwykle prawidłowo. Zauważa się pozytywny stosunek wzajemny. W sytuacjach, w których brak nauczyciela wspomagającego drugi nauczyciel prowadzący poświęcał dzieciom niepełnosprawnym mniej uwagi. 10. W większości przypadków personel pomocniczy oraz dodatkowe osoby uczestniczące w zajęciach (rodzice, wolontariusze, studenci, praktykanci), wchodzi w pozytywne relacje z dziećmi specjalnej troski.

10 GIMNAZJALIŚCI Większość uczniów ma adekwatną wiedzę na temat integracji szkolnej. Potrafi określić osobę niepełnosprawną, choć mało wyraziście o czym świadczy rozdrobnienie cech wskazujących na niepełnosprawność i przypisywanie ich różnym uczniom w klasie, a nawet większości. Natomiast dziewczęta i chłopcy wymagający wspomagania w edukacji wykazują tendencję do bardziej wyrazistej i ostrzejszej charakterystyki niepełnosprawności, przez co ponad połowa nie identyfikuje się z takimi jednostkami. Grupa stanowiąca większość klasy z łatwością określa zalety i wady uczenia się w klasie integracyjnej, wskazując przewagę plusów nad minusami, zaś niepełnosprawni uczniowie po prostu lubią szkołę, co stanowi zarazem opowiedzenie się za kształceniem się w oddziale integracyjnym.

11 Gimnazjaliści bez wcześniejszych doświadczeń z integracją szkolną starają się nawiązać dobre relacje z kolegami wymagającymi specjalnej pomocy w nauce, jednakże dostrzegają istnienie wielu negatywnych postaw wobec tej młodzieży, także w swojej klasie. Gros uczniów wspomaganych czuje się dobrze w klasie integracyjnej. Niektórzy rozumieją swoje trudności, choć nie identyfikują ich z odrzuceniem przez grupę. Osoby te są zdecydowanie mniej tolerancyjne wobec niepełnosprawnych i większość nie chciałaby uczyć się z takimi kolegami, co nie powinno dziwić, gdyż sami nie postrzegają siebie jako niepełnosprawnych. Fakt ów może wiązać się z nie do końca prawidłowym rozumieniem problematyki niepełnosprawności.

12 Edukacja włączająca w szkołach ogólnodostępnych Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. wraz ze zmianami Od 1997 r. obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci w Polsce w wieku od 7 18 r. ż. Od 2005 r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu do innego (odpowiedzialność szkół ogólnodostępnych za realizację obowiązku szkolnego dziecka z danego rejonu)

13 utrudnienia Brak przygotowania nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Brak specjalistów i oferty zajęć wspomagających Bariery psychoemocjonalne, mentalne, architektoniczne

14 Szkolnictwo specjalne Prawo do edukacji wydłużone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna do 24 lat, dla uczniów z głęboką niepeł. intel. do 25 lat (od 3 r.ż.) Dla dzieci z innego typu niepełnosprawnością edukacja może być wydłużona o rok na każdym etapie kształcenia Minusy ośrodków szkolno wychowawczych (szkoła specjalna+internat)

15 Problemy i luki w rozwiązaniach edukacyjnych osób z niepełnosprawnością Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego (pochopna diagnoza, zbyt rozwleczony proces diagnostyczny) Błędy w przyznawaniu nauczania indywidualnego dzieciom niepełnosprawnym Brak rozwiązań edukacyjnych dla dzieci z parcjalnymi zaburzeniami (MPDz) Schematyczne podejście do dziecka: nie liczenie się z jego potrzebami, możliwościami, skupienie się na brakach, zaburzeniach

16 Przygotowanie zawodowe Doradztwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom szkół W Polsce 388 szkół zawodowych specjalnych, uczniów, ale kończy tylko 35%. 60 techników i liceów profilowanych specjalnych,1750 uczniów i też tylko ok. 30 % kończy. Do liceów specjalnych (49) uczęszcza 1297 uczniów i kończy zaledwie 20-25% DLACZEGO?

17 PRÓBA ODPOWIEDZI -sytuacja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy -nieatrakcyjność wybranego zawodu lub kierunku kształcenia zawodowego -słaba motywacja do ukończenia szkoły zawężającej horyzonty -napotkane utrudnienia w edukacji

18 Aktywność zawodowa Zależy od stopnia niepełnosprawności orzeka Zespół ds.orzekania o niepełnosprawności ZUS lub powiatowy zespół orzeczniczy czy orzekanie bywa krzywdzące? Zatrudnienie na otwartym rynku pracy Zakłady Aktywizacji Zawodowej Warsztaty Terapii Zawodowej Zakłady pracy chronionej

19

20

21

22 Przeciwko dyskryminacji: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Znowelizowany kodeks pracy Ustawa o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy Z 20 kwietnia 2004 r. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997, ze zmianą z 20 grudnia 2002 Zmiana tendencji do orzekania o ubezwłasnowolnieniu całkowitym na rzecz częściowego oraz dążenie do maksymalnie pełnego zakresu korzystania z przynależnych praw Zmiana nomenklatury, wycofanie z nazw szkół i placówek określenia specjalna, świadectwa ukończenia klasy, szkoły bez stygmatów Edukacja społeczna!

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Warszawa, 2014 Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo