Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni Gdynia ul. Kielecka 7 tel fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail:"

Transkrypt

1 Wydział Zarządzania i Marketingu PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia, rok akademicki 2009/2010

2 Wydział Zarządzania i Marketingu PROGRAMY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia, rok akademicki 2009/2010

3 A. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

4 Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Zofia Procajło, mgr Karolina Bałłaban, mgr Ewa Karczewska, mgr Karolina Cempa, mgr Barbara Kaszubowska Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Zofia Procajło STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 2,3 Rok studiów: 1,2,3, Semestr: 3,4,5,6 Semestr: 2,3,4,5,6 Punkty ECTS: 3 Punkty ECTS: 5 Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: wykłady:0 ćwiczenia: 240 ćwiczenia:120 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Status: obowiązkowy Status: obowiązkowy Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Poziom A1 i A2 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy. Potrafi przedstawić siebie i innych, potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. Poziom B1 i B2 student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. Poziom C1 i C2 student potrafi wyraŝać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeniowe. Umie wypowiedzieć się na tematy konkretne i abstrakcyjne. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać i umieć : -potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy, porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. /poziom A1 i A2/ - znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp.,tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. /poziom B1i B2/ - język w mowie i pismie płynnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemy z wyraŝeniem czegoś potrafi tak sformułowac swoje wypowiedzi,ŝe rozmówcy sa własciwie nieswiadomi jego braków. /poziom C1 i C2/ WARUNKI POCZĄTKOWE: Poziomy: A1 nie ma konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy językowej; A2 podstawy języka, podstawowe słownictwo, budowa zdania, umiejętność zadawania pytań i odpowiedzi na nie, itd. Poziom B1 i B2 poziom średnio-zaawansowany zrozumienie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły itd.

5 Poziom C1 student rozumie szeroki zakres trudnych, dłuŝszych tekstów, dostrzegając ukryte znaczenia wyraŝone pośrednio Poziom C2 na tym poziomie osoba powinna z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. PROGRAM PRZEDMIOTU: Kurs języka angielskiego wykładany jest na trzech poziomach, zaleŝnie od zaawansowania danej grupy: I. Podstawowym A1 (beginner) i A2 (elementary); II. Średnio-zaawansowanym B1 (pre-intermediate) i B2 (intermediate); III. Zaawansowanym C1 (upper-intermediate) i C2 (advanced). Wszystkie poziomy oferują studentom szeroką gamę ćwiczeń i zadań w celu doskonalenia języka i zdobycia 4 podstawowych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu (listening); mówienia (speaking); czytania (reading); pisania (writing). Na wszystkich poziomach wprowadzany jest przede wszystkim język biznesu w związku z charakterem szkoły. Celem kursu językowego jest nauczenie studenta posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie sytuacji zawodowych, takich jak organizowanie spotkań i zebrań, prowadzenie korespondencji, operowanie informacjami na temat zagadnień związanych z działalnością firmy, umiejętności zdobywania i udzielania informacji na temat produktów i usług, obsługi klienta, itd. LITERATURA: Obowiązkowa: Cotton, Falvey, Kent: Market Leader pre-intermediate i intermediate Grant i McLarty: Business Basics Fakultatywna: Sue Robbins: First Insights into Business i New Insights into Business Hopkins, Potter: Work in Progress i More Work in Progress A. Ashley: Commercial Correspondence (Handbook, Workbook) Patoka i Świda: Basic English for Business (cz. 1, 2 i 3) METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie zajęcia indywidualne lub w małych grupach laboratoria komputerowe praca nad projektem lub praca w terenie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny i ustny Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, eseje, projekty specjalne i obecność

6 Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Krystyna Bodnar Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Krystyna Bodnar STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - Status: obowiązkowy Status: - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Student rozumie proste zdania i wyraŝenia często uŝywane w języku francuskim, Umie opisać w prosty sposób swoje wykształcenie, sytuację rodzinną i zainteresowania. potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności. Rozumie proste teksty ze słuchu. Powinien umieć opowiadać o wydarzeniach dotyczących przyszłości i przeszłości. Student powinien znać czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przyimków i rodzajników, uŝycie czasu present, futur proche, futur simple oraz zaimki dzierŝawcze i wskazujące. Uczy się zaimków osobowych. Student umie się przedstawić, opisać siebie lub inną osobę. Poznaje liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Umie spytać o drogę, poznaje środki transportu. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności, wymagających jedynie prostej wymiany informacji. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać i umieć : -potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy, porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. /poziom A1 i A2/ - znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp.,tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. - /poziom B1i B2/ - język w mowie i pismie płynnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemy z wyraŝeniem czegoś potrafi tak sformułowac swoje wypowiedzi,ŝe rozmówcy sa własciwie nieswiadomi jego braków. /poziom C1 i C2/ WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak

7 PROGRAM PRZEDMIOTU: Czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przyimków i rodzajników, uŝycie czasu present, futur proche, futur simple oraz zaimki dzierŝawcze i wskazujące. Zaimki osobowe. Przedstawianie się, opis siebie i innej osoby. Liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Pytanie o drogę, środki transportu. Porozumiewanie się w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności, wymagających jedynie prostej wymiany informacji. Konstrukcja: etre en train de oraz czasy przeszłe passe compose i imparfait. WyraŜenia potrzebne w sklepie i w restauracji. Umawianie się na spotkanie. Elementarne słownictwo związane z handlem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Potrafi opisać w prosty sposób swój dzień, sposób spędzania czasu wolnego i swoje zainteresowania. Formułuje pytania do tekstów. Pod koniec II semestru umie opowiadać o wydarzeniach Sue Robbins: First Insights into Business i New Insights into Business Grant i McLarty: Business Basics Hopkins, Potter: Work in Progress i More Work in Progress A. Ashley: Commercial Correspondence (Handbook, Workbook) Patoka i Świda: Basic English for Business (cz. 1, 2 i 3) w przeszłości i w przyszłości. LITERATURA: Obowiązkowa: A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 1, CLE international A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 2, CLE international A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 3, CLE international Fakultatywna: A. Monnerie Goarin, Champion 1,CLE international A. Monnerie Goarin Champion 2, CLE international Grammaire progressive du francais niveau debutant, M. Gregoire, CLE Int. Exercices de grammaire en contexte niveau debutant, Hachette Vocabulaire progressif du francais niveau debutant, CLE Int. S. Trevisi i D. Jennepin Cafe Creme Le francais de l entreprise Grammaire exercices niveau debutant et moyen METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia Eseje/referaty Projekty / zadania praktyczne Obecność

8 Nazwa przedmiotu: JĘZYK HISZPAŃSKI Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Iwona Dittmar, mgr Iwona Rozkwitalska Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Iwona Rozkwitalska STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - Status: obowiązkowy Status: - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Student powinien rozumieć proste zdania i wyraŝenia często uŝywane w języku hiszpańskim, umieć opisać w prosty sposób swoje wykształcenie, sytuację rodzinną i zainteresowania. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności. Rozumie proste teksty ze słuchu. Powinien umieć opowiadać o wydarzeniach dotyczących przyszłości i przeszłości. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać i umieć : -potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy, porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. /poziom A1 i A2/ - znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp.,tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. /poziom B1i B2/ - język w mowie i pismie płynnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemy z wyraŝeniem czegoś potrafi tak sformułowac swoje wypowiedzi,ŝe rozmówcy sa własciwie nieswiadomi jego braków. /poziom C1 i C2/ WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak PROGRAM PRZEDMIOTU: Czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przedimka nieokreślonego i określonego, stopniowanie przymiotników, uŝycie czasu presente simple oraz konstrukcję estar + gerundio. Przedstawianie się, opisywanie siebie i innej osoby. Liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Pytanie o drogę, środki transportu. Konstrukcja wyraŝająca przyszłość ir + a + gerundio, czasy przeszłe: preterito perfecto i preterito indefinido. WyraŜenia potrzebne w sklepie i w restauracji. Słownictwo dotyczące artykułów spoŝywczych i ich ilości.

9 LITERATURA: Obowiązkowa: M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B.Lloret Planeta 1 A. Wawrykowicz: Espanol de pe a pa - hiszpański dla początkujących Fakultatywna: M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B.Lloret Planeta 1 libro gramatical METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia pisemne, obecność, aktywność na zajęciach

10 Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr FlorianChyła; mgr Magdalena Dumińska- Róg Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr FlorianChyła STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - Status: obowiązkowy Status: - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Po zaliczeniu przedmiotu student powinien znać materiał gramatyczny zawarty w programie nauczania. Powinien znać wyraŝenia i typowe zwroty potrzebne w rozmowach ogólnych oraz handlowych. Student powinien przyswoić sobie treści nauczania zawarte w podręcznikach, zgodnie z programem nauczania (tj. teksty, rozmówki, teksty ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne). Powinien mieć podstawowe informacje o krajach niemieckojęzycznych. Umieć prowadzić rozmowy na tematy z Ŝycia codziennego, redagować podstawowe listy, rozumieć treści tekstów o charakterze ogólnym. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać i umieć : -potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy, porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. /poziom A1 i A2/ - znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp.,tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. /poziom B1i B2/ - język w mowie i pismie płynnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemy z wyraŝeniem czegoś potrafi tak sformułowac swoje wypowiedzi,ŝe rozmówcy sa własciwie nieswiadomi jego braków. /poziom C1 i C2/ WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak PROGRAM PRZEDMIOTU: Udzielanie informacji o sobie i innych, orientacja w mieści, zamawianie w restauracji, robienie zakupów, spędzanie wolnego czasu, załatwianie spraw w urzędach. Słownictwo umoŝliwiające rozumienie ze słuchu oraz redagowanie podstawowych form listu. Gramatyka zgodna z programem nauczania. W drugim roku wprowadza się słownictwo ekonomiczne, np. informacje o zawodzie, nawiązywanie kontaktów, podstawowe zasady korespondencji handlowej, praca w grupie. Podczas kursu studenci uzyskują informację o krajach niemieckojęzycznych i Unii Europejskiej.

11 LITERATURA: Obowiązkowa: TANGRAM 1A Deutsch als Fremdsprache, Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Kurs und Arbeitsbuch 1A, Max Hueber Vertag Unternehmen Deutsch Fakultatywna: Lehrwerk von C. Conlin Arbeitsheft von Ch. Wiseman, Klett Edition Deutsch Grammatik kein Problem! E. Reymont, E. Tomiczek Geschäftskontakte Videosprachkurs für Wirtchafsdeutsch, W. Krause, A. Bayard, Langeuscheidt METODY PRACY: Warsztaty/ćwiczenia w małej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny i ustny Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, obecność, aktywność na zajęciach

12 Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Andrzej Sabura Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Andrzej Sabura STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - Status: obowiązkowy Status: - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Poziom A1 i A2 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyraŝenia i bardzo proste wyraŝenia dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy. Potrafi przedstawić siebie i innych, potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać i umieć : -potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy, porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. /poziom A1 i A2/ - znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp.,tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. /poziom B1i B2/ - język w mowie i pismie płynnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemy z wyraŝeniem czegoś potrafi tak sformułowac swoje wypowiedzi,ŝe rozmówcy sa własciwie nieswiadomi jego braków. /poziom C1 i C2/ WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak PROGRAM PRZEDMIOTU: Teksty i dialogi obejmujące tematy: dane personalne (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zawód, miejsce pracy itp), dom, Ŝycie rodzinne (członkowie rodziny, rozkład dnia), świat przyrody (krajobraz, świat zwierząt i roślin),szkoła (plan lekcji, przedmioty nauczania), czas wolny, rozrywka (dyskoteka, kino, teatr itp., wypoczynek, hobby), zdrowie i kultura fizyczna (samopoczucie, choroby, kontakt z lekarzem, części ciała, dyscypliny sportowe, zasady zdrowego trybu Ŝycia), określanie czasu (czas godzinowy-oficjalny, potoczny, pory roku, miesiące, dni

13 tygodnia), komunikacja międzyludzka (korespondencja, rozmowy telefoniczne, zwroty grzecznościowe), zakupy (sklepy i ich rodzaje, podstawowe artykuły, dane produktu cena, waga, miara), restauracja, kawiarnia (rodzaje lokali w Rosji, typowe potrawy, formy grzecznościowe) nauka, technika (komputeryzacja, tel. komórkowy, poczta elektroniczna, Internet), podróŝe, transport i komunikacja (środki lokomocji, mapa, plan miasta, podróŝe, kontakty zagraniczne), Rosja i jej kultura (Moskwa, jej połoŝenie, główne obiekty i zabytki). LITERATURA: Obowiązkowa: H. Dąbrowska, Mirosław Zybert Новые встречи Fakultatywna: D. Dziewanowska Грамматика без проблем A. Pado Ты за или против? METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia Eseje/referaty Projekty / zadania praktyczne Obecność

14 Nazwa przedmiotu: KULTURA FIZYCZNA Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Regina Szutenberg Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Regina Szutenberg STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 1 Rok studiów: - Semestr: 1, 2 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie Forma zaliczenia: - Status: obowiązkowy Status: - Język wykładowy: polski Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Przyswojenie przez studentów wiadomości na temat: roli kultury fizycznej w rozwoju i Ŝyciu człowieka; zasad wybranych gier sportowych; działalności wybranych organizacji sportowych. Opanowanie przez studentów umiejętności z zakresu: dokonywania rozgrzewki przed intensywnym wysiłkiem; grania w wybrane gry zespołowe; udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak PROGRAM PRZEDMIOTU: Przedmiot obejmuje zajęcia sportowe, wybierane przez studentów. Treść przedmiotu obejmuje następujące punkty: Znaczenie rozgrzewki w zapobieganiu urazom podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Trening w ramach gier zespołowych: koszykówka, piłka noŝna, siatkówka Pływanie z elementami ratownictwa wodnego. Ćwiczenia gimnastyczne. Aerobic. Siłownia. METODY PRACY: Zajęcia sportowe FORMA ZALICZENIA: Zaliczenie: Obecność na zajęciach

15 B. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

16 Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA Grupa treści podstawowych Prowadzący: dr GraŜyna Kwiecińska, dr Piotr Dudziński Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Piotr Dudziński STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 8 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Status: obowiązkowy Status: obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Celem dydaktycznym jest opanowanie materiału przedmiotu w stopniu takim, jaki umoŝliwi naukę innych przedmiotów wykorzystujących elementy matematyki w zastosowaniach ekonomicznych takich jak mikroekonomia, ekonometria, matematyka finansowa. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać: współczesne metody matematyczne z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej. Po ukończeniu przedmiotu student powinien umieć: stosować i wykorzystywać metody matematyczne przydatne w innych przedmiotach takich jak mikroeonomia, ekonometria i matematyka finansowa. WARUNKI POCZĄTKOWE: Podstawą do prawidłowego opanowania materiału jest znajomość matematyki na poziomie klasy ogólnej liceum ogólnokształcącego. PROGRAM PRZEDMIOTU: Wykłady: Teoria i przykłady z zastosowaniami podzielone na następujące działy tematyczne: 1. Elementy analizy matematycznej: ciągi, granice ciągów, liczba e, 2. Granice funkcji, asymptoty wykresów funkcji, 3. Pochodna funkcji i jej zastosowania: obliczanie pochodnych funkcji elementarnych za pomocą wzorów, pochodna funkcji złoŝonej, reguła de L'Hospitala, badane monotoniczności funkcji, ekstrema funkcji, elastyczność funkcji, 4. Algebra liniowa: macierze i działania na nich, macierz jednostkowa, wyznaczniki, wzór Sarrusa, macierz odwrotna, metody odwracania macierzy i zastosowania do równań macierzowych. 5. Układy równań liniowych: metoda eliminacji Gaussa. Ćwiczenia: 1. Elementy analizy matematycznej: ciągi, granice ciągów, liczba e,

17 2. Granice funkcji, asymptoty wykresów funkcji, 3. Pochodna funkcji i jej zastosowania: obliczanie pochodnych funkcji elementarnych za pomocą wzorów, pochodna funkcji złoŝonej, reguła de L'Hospitala, badane monotoniczności funkcji, ekstrema funkcji, elastyczność funkcji, 4. Algebra liniowa: macierze i działania na nich, macierz jednostkowa, wyznaczniki, wzór Sarrusa, macierz odwrotna, metody odwracania macierzy i zastosowania do równań macierzowych. 5. Układy równań liniowych: metoda eliminacji Gaussa. LITERATURA: Obowiązkowa: 1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa, J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wyd. Akad. Ekon., Poznań, J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, ćwiczenia, Wyd. Akad. Ekon., Poznań, Fakultatywna: 1. M. Sadowski, T. Spanily, Matematyka w zadaniach dla studentów kierunków ekonomicznych, Wyd. Uniw. Gda., Gdańsk, T. Spanily, Elementy matematyki dla ekonomistów, WyŜsza Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, METODY PRACY: Wykłady i ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, utrwalanie nabytej wiedzy FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwium pisemne

18 Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA Grupa treści podstawowych Prowadzący:dr Ewa Ignaciuk, dr Janusz Tomaszewski Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Janusz Tomaszewski STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 8 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Status: obowiązkowy Status: obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Po ukonczeniu przedmiotu student powinien znać: istotę i zasady racjonalnego gospodarowania; czynniki wpływające na zachowania konsumentów (nabywców) oraz decyzje ekonomiczne producentów (przedsiębiorców, sprzedawców); zasady obliczania kosztów i zysków; zasadnicze formy rynku oraz warunki niezbędne do osiągania równowagi rynkowej; negatywne skutki decyzji gospodarczych, które nie uwzględniają społecznych ich skutków. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien umieć: samodzielnie podejmować decyzje gospodarcze z wykorzystaniem zasad racjonalnego gospodarowania; rozwiązywać zadania z mikroekonomii, określać zagroŝenia w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku marginalnego WARUNKI POCZĄTKOWE: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z analizy funkcji liniowych i nieliniowych PROGRAM PRZEDMIOTU: Wyłady: Zajęcia wprowadzające. Geneza i przedmiot mikroekonomii - 2 godz. Logika wyboru ekonomicznego. Klasyfikacja zasobów, dobra konsumpcyjne i inwestycyjne, dobra prywatne i publiczne, MRT.- 2 godz. Elementy rynku. Popyt, podaŝ, cena. Paradoks Giffena. Podstawowe definicje. Cenowe równowaŝenie ryku Elastyczność cenowa, dochodowa, oraz krzyŝowa (mieszana). Krzywe Engla. - 6 godz. Teorie popytu, konsument na rynku wyrobu gotowego: - 4 godz. UŜyteczność; Prawo malejącej uŝyteczności krańcowej i równowaga konsumenta; Krzywa obojętności i linia budŝetowa. MRS. Wyznaczanie krzywych cenowo-, i dochodowokonsumpcyjnych. Teoria produkcji: - 2 godz. Funkcja produkcji (jedno- i wieloczynnikowej), Prawo malejącej produktywności, Izokwanta i izokoszta, równowaga producenta. MRTS. Koszty produkcji: - 2 godz.

19 Klasyfikacja; Geometria; Obliczanie. Formy rynku: - 6 godz. Model doskonały; Monopol; Konkurencja monopolistyczna i oligopol. Rynek czynników produkcji: - 4 godz. rynek pracy; rynek kapitału; rynek ziemi. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego. 2 godz. zewnętrzne społeczne korzyści i koszty wynikające z podejmowanych decyzji gospodarczych. Rola państwa w przywracaniu ładu gospodarczego. Ćwiczenia: Ćw. 1. Logika wyboru ekonomicznego - 2 godz. Istota gospodarowania Klasyfikacja zasobów; Koszt alternatywny; Marginalna stopa transformacji Dobra konsumpcyjne i inwestycyjne, dobra prywatne i publiczne. Ćw.2.Elementy rynku.2 godz. Cena -istota, rodzaje cen; Popyt - istota, prawa popytu,. PodaŜ - istota, czynniki wpływające na wielkość podaŝy. Ćw. 3. Konsument w gospodarce rynkowej -2 godz. Znaczenie decyzji konsumenta w gospodarce rynkowej; Zasada maksymalizacji satysfakcji; UŜyteczność całkowita i krańcowa, prawo malejącej uŝyteczności krańcowej Rownowaga konsumenta w warunkach konsumpcji dwóch dóbr. Marginalna stopa substytucji. Ćw. 4. Ograniczenia i równowaga konsumenta -2 godz. Krzywa obojętności i ograniczenia konsumenta: Istota i rodzaje krzywych obojętności; równanie linii budŝetowej; równowaga konsumenta Wyznaczanie krzywych dochód konsumpcja; cena -konsumpcja. Ćw. 5. Teoria produkcji - 2 godz. Istota procesu produkcji; Funkcja jednoczynnikowa, prawo malejącej produktywności czynnika zmiennego Model wieloczynnikowy -izokwanta i izokoszta. MRTS; Równowaga producenta. Ćw. 6. Koszty produkcji - 2 godz. Istota kosztów Klasyfikacja i obliczanie kosztów Określanie warunków równowagi producenta na podstawie zadań (przyklady numeryczne oraz wykrsy) Ćw. 7. Formy rynku - 2godz. Model doskonały; Monopol; Konkurencja monopolistyczna i oligopol. LITERATURA: Literatura obowiązkowa 1. Begg David, Stanley Fisher Peter Smith, Mikroekonomia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, 2. Ekonomia. Zbiór zadań, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994, Kamersshen David, McKenzie., Nardinelli C., Ekonomia, Solidarność, Gdańsk, 1991.

20 4. Kamińska Teresa, Kubska - Maciejewicz B., Laudańska Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Uniwersytet Gdański(UG), Gdańsk Kamińska Teresa, Kubska - Maciejewicz B., Laudańska Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii. Zadania, UG, Gdańsk Kątowski Tomasz, Podstawowe zagadnienia mikroekonomii w zadaniach wraz z rozwiązaniami i komentarzem, UG, Gdańsk Kątowski Tomasz, Ignaciuk Ewa, Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Milewski R, Kwiatkowski E, Podstawy ekonomii, PWN, Rekowski M. Wprowadzenie do mikroekonomii, AE, Poznań Literatura fakultatywna 1. Nasiłowski Mieczysław, System rynkowy, Podstawy mikro- i makroekonomii, PTE, Warszawa Nordhaus Wiliam, Samuelson A, Ekonomia t1 i 2, PWN, Warszawa Oyrzanowski Bronisław, Mikroekonomia, Wyd. Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków METODY PRACY: Wykłady i ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Uczestnictwo w ćwiczeniach, rozwiązywanie zadań, studiowanie literatury FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin ustny i pisemny Zaliczenie Kolokwium pisemne, obecność

21 Nazwa przedmiotu: Grupa treści podstawowych PRAWO Prowadzący: dr Anna Reiwer-Kaliszewska Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Anna Reiwer-Kaliszewska STACJONARNE NIESTACJONARNE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 4 Punkty ECTS: 4 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: egzamin Forma zaliczenia: egzamin Status: obowiązkowy Status: obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Nabycie umiejętności rozumienia i posługiwania się podstawowym i pojęciami z zakresu nauk prawnych i praktyki prawniczej; analizowanie i rozumienia zjawisk prawnych, poznanie podstawowych poglądów na istotę prawa i jego funkcje, poznanie roli prawa w Ŝyciu publicznym i jego znaczenia w Ŝyciu obywatela oraz w funkcjonowaniu społeczeństw, w tym takŝe w stosunkach międzynarodowych i międzypaństwowych. WARUNKI POCZĄTKOWE: Bez warunków początkowych. Zdolność do zwykłej partycypacji w zajęciach, umiejętność koncentracji i słuchania wykładu. PROGRAM PRZEDMIOTU: Podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa; istota i pojęcie Prawa, norma prawna, przepis prawny, systematyka prawa, źródła prawa, funkcje prawa, tworzenie prawa, stosunki prawne, podmioty prawa, prawo publiczne i prawo prywatne, materialne i formalne, wewnętrzne i międzynarodowe, gałęzie prawa i wybrane elementy gałęzi prawa, stosowanie prawa, organy stosujące prawo, wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo wewnętrzne. LITERATURA: Obowiązkowa: Jabłońska Bonca Jolanta: Podstawy Prawa dla ekonomistów, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Siuda Wijciech: Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd, 2002 r. Fakultatywna: Aktualne publikacje w literaturze przedmiotu

Gdynia, rok akademicki 2008/2009

Gdynia, rok akademicki 2008/2009 Wydział Zarządzania i Marketingu PROGRAMY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W WYśSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne

Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne Instytut Ekonomii i Zarządzania Syllabusy Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne Treści ogólne 2 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj Technologia informacyjna ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

1. Advertisement: "Priceless training". "Will" - use and practice.

1. Advertisement: Priceless training. Will - use and practice. 1. KATALOG KURSÓW- UJĘCIE SZCZECZEGÓŁOWE Kierunek: MARK, INFO Nazwa przedmiotu: Język Angielski Rodzaj studiów: dzienne Rodzaj : konwersatoria Semestr: II - V Prowadzący: mgr Waldemar Kruszyński, mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język angielski stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZA_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo