MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1054) wrzesień 2010 Tom 66(CVI) Słowo wstępne Przed nami Piętnasta Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, okazja do kolejnego spotkania i wymiany poglądów w obszarach wiedzy i doświadczeń związanych ogólnie z ekonomiką i zarządzaniem w przemyśle wydobywczym i w jego otoczeniu. Szkoła organizowana jest cyklicznie od 1995 r. i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników oraz zgłaszanych artykułów. Pierwszą Szkołę Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie zorganizowano w Krakowie w dniach listopada 1995 roku. Od tamtego czasu organizowano Szkoły corocznie, za wyjątkiem 2008 roku, przypadającego na organizację w Polsce XXI Światowego Kongresu Górniczego, który w swym zakresie tematycznym obejmował również zagadnienia ekonomiki i zarządzania w przemyśle wydobywczym. W bieżącym roku Szkoła, podobnie jak w ubiegłym, organizowana jest w Krynicy, a jej obrady zaplanowano w dniach września 2010 roku. Prace nadesłane na Szkołę Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010 są publikowane w niniejszym numerze czasopisma Przegląd Górniczy. Stanowi to pewną kontynuację publikacyjną, bowiem prace nadesłane w ubiegłym roku były również zamieszczone w Przeglądzie Górniczym. W związku z udostępnieniem nam łamów tego prestiżowego czasopisma, kierujemy słowa podziękowania na ręce Redaktora Naczelnego Prof. dr. hab. inż. Wiesława Blaschke. Zakres tematyczny prac recenzowanych i przyjętych do druku pokrywa się z zakresem tematycznym Szkoły. Recenzenci wskazani byli przez komitet organizacyjny Szkoły. Łączna liczba prac wynosi 48, a najogólniej można wyodrębnić w niej następujące grupy tematyczne zagadnień: zarządzanie strategiczne, prognozowanie, planowanie, projektowanie i restrukturyzacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego, realizacja strategii w przemyśle miedziowym, rynki i ceny surowców mineralnych oraz marketing, działalność inwestycyjna, zarządzanie produkcją górniczą i modelowanie procesów produkcyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, koszty wydobycia surowców, efektywność ekonomiczna kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz zarządzanie finansami, organizacja produkcji z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa pracy, zastosowanie techniki komputerowej w górnictwie. W miarę możliwości artykuły są uszeregowane według grup tematycznych w celu ułatwienia płynnego studiowania ich materiału merytorycznego. Życzę Czytelnikom Przeglądu Górniczego miłej lektury, a uczestnikom Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010 owocnych obrad, ciekawych przemyśleń i dyskusji oraz przyjemnego pobytu w Krynicy. Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH Prof. dr hab. inż. Roman Magda

2 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 UKD: /.047: 628.4: (438): (438): : Metodyka wielokryterialnej oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki węglowej Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik* ) Dr inż. Krzysztof Wodarski* ) Treść: Budowa strategii spółki węglowej wymaga przeprowadzenia analizy strategicznej obejmującej badanie otoczenia spółki oraz jej sytuacji wewnętrznej. Szczególne znaczenie ma tutaj analiza i ocena stanu aktualnego oraz potencjału rozwojowego kopalń, wchodzących w skład spółki, jako jej jednostek strategicznych. W artykule przedstawiono metodykę oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki węglowej. Słowa kluczowe: strategia spółki węglowej, analiza strategiczna, kopalnie węgla kamiennego, metodyka oceny kopalń 1. Wprowadzenie Analiza stanu aktualnego i możliwości rozwojowych kopalń powinna zmierzać w kierunku oceny możliwości prowadzenia przez nie działalności górniczej. Wymaga to przede wszystkim rozpoznania posiadanych zasobów węgla. Niezależnie od tego kopalnie muszą mieć potencjalne możliwości rozwoju produkcji węgla wynikające z warunków geologiczno-górniczych i występujących zagrożeń naturalnych, oddziaływania na środowisko naturalne i możliwości zapobiegania jej negatywnym skutkom, możliwości stosowania nowoczesnych technologii eksploatacji złóż i rozwiązań techniczno-technologicznych (w tym, w zakresie bezpieczeństwa pracy) oraz organizacyjnych dla podniesienia koncentracji wydobycia, wydajności pracy, a także produktywności zakładów górniczych. Z punktu widzenia rentowności produkcji węgla kamiennego bardzo ważna jest analiza kształtowania się podstawowych wskaźników ekonomicznych. *) Politechnika Śląska, Gliwice. Artykuł opiniował prof. dr hab. inż. Roman Magda. Przeprowadzona w takim zakresie analiza strategiczna kopalń wchodzących w skład spółki węglowej pozwoli na identyfikację ich pozycji strategicznej w spółce pod względem możliwości dalszego funkcjonowania i rozwoju. 2. Metodyka oceny kopalń Do oceny możliwości rozwojowych kopalń wchodzących w skład spółki węglowej przyjęto metodę wielokryterialną opartą na technikach punktowych. Celem zastosowania takiej metody oceny jest opracowanie listy rankingowej kopalń utworzonej na podstawie przyjętego kryterium, pozwalającej na podjęcie decyzji odnośnie do dalszej działalności produkcyjnej poszczególnych kopalń. Wykorzystanie wielokryterialnej metody punktowej dla oceny możliwości rozwojowych kopalń wymaga: określenia zbioru kryteriów, które będą charakteryzowały możliwości rozwojowe kopalń, określenia sposobu reprezentacji przyjętych kryteriów oceny poprzez parametry techniczne oraz wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz obliczania wartości tych parametrów i wskaźników,

3 Nr 9 PRZEGLĄD GÓRNICZY 3 określenia wag poszczególnych kryteriów charakteryzujących możliwości rozwojowe kopalń, przyporządkowania punktów dla osiągniętych wartości parametrów technicznych oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych, według skali przyjętej po ocenie wag kryteriów, utworzenia wskaźnika możliwości rozwojowych dla poszczególnych kopalń. 3. Kryteria oceny kopalń Problem w ocenie możliwości rozwojowych kopalń polega na właściwym doborze kryteriów oceny możliwości rozwojowych kopalń oraz właściwym doborze parametrów technicznych i wskaźników ekonomiczno-finansowych, reprezentatywnych dla przyjętych kryteriów. Do tej pory podstawową miarą możliwości rozwojowych kopalń były informacje wynikające z danych o zasobach węgla kopalni oraz z informacji o wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych (tzw. miar finansowych). Stosowanie wyłącznie wymienionych miar powoduje znaczne ograniczenia w uzyskiwaniu informacji na temat bieżącego stanu kopalni. Miary te, będące efektem dotychczasowych działań, w niepełnym stopniu wskazują czy kopalnia ma szansę odnosić sukcesy w przyszłości. Stąd też, doceniając znaczenie dotychczas stosowanych kryteriów oceny kopalń, przyjęto, że możliwości rozwojowe kopalń zostaną scharakteryzowane również poprzez inne kryteria techniczne. Dla oceny możliwości rozwojowych kopalń, przyjęto następujące kryteria: W1: Żywotność kopalni, W2: Udział pokładów węgla o grubości powyżej 1,5 m, W3: Bezpieczeństwo ze względu na zagrożenia naturalne, W4: Wydajność pracy, W5: Koncentracja wydobycia, W6: Wpływ na środowisko naturalne, W7: Rentowność sprzedaży węgla, W8: Koszt pozyskania 1 GJ energii, W9: Kapitałochłonność utrzymania zdolności produkcyjnej. W1: Żywotność kopalni. Żywotność kopalni określa się jako stosunek ilości zasobów operatywnych kopalni do jej rocznego wydobycia brutto. Zasoby operatywne określa się na podstawie wielkości zasobów operatywnych ustalonych w operacie ewidencyjnym zasobów. Roczne wydobycie brutto przyjęto jako średnie wydobycie brutto uzyskiwane w ostatnich pięciu latach. W2: Udział pokładów o grubości powyżej 1,5 m. Udział pokładów o grubości powyżej 1,5 m określa się w stosunku do zasobów operatywnych na poziomach czynnych i w budowie wg stanu ustalonego w operacie ewidencyjnym zasobów. Pokłady o miąższości powyżej 1,5 m umożliwiają efektywne prowadzenie wydobycia. Dla takich warunków górniczych istnieje potencjalna możliwość zwiększenia koncentracji produkcji i uzyskiwania wysokich wydajności przodków ścianowych. Ważną przesłanką do takiego podziału pokładów jest także zapewnienie komfortu pracy i bezpieczeństwa zatrudnionej tam załogi. W3: Bezpieczeństwo ze względu na zagrożenia naturalne. Ocena potencjalnego poziomu bezpieczeństwa kopalni zakłada, że zagrożenia naturalne w sposób decydujący wpływają na opinie i poczucie jakości bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym czyli samej kopalni wśród pracowników jak i zewnętrznym, a więc w otoczeniu górnictwa i w opinii publicznej. Ocena bezpieczeństwa ze względu na zagrożenia naturalne opiera się na takich elementach, jak: plany projektowanej eksploatacji, perspektywiczne założenia rozwoju działalności górniczej w poszczególnych kopalniach, analiza dotychczasowych ocen stanu poszczególnych zagrożeń, ekspercka wiedza specjalistów wykonujących poszczególne prognozy składowe. Kopalnie pod względem potencjalnego bezpieczeństwa zostały podzielone na trzy grupy: Grupa I. Kopalnie o wysokim potencjalnym poziomie zagrożeń dla BHP, Grupa II. Kopalnie o średnim potencjalnym poziomie zagrożeń dla BHP, Grupa III. Kopalnie o niskim potencjalnym poziomie zagrożeń dla BHP. W4: Wydajność pracy. Wydajność pracy stanowi jeden z podstawowych mierników efektywności pracy kopalni. Wpływa ona w dużym stopniu na kształtowanie się kosztów produkcji. Do oceny wydajności pracy załogi kopalni przyjęto wydajność roczną na jednego zatrudnionego w kopalni. W5: Koncentracja wydobycia. Koncentracja wydobycia rozumiana jest jako średnie dobowe wydobycie z jednej ściany w kopalni w okresie ostatnich pięciu lat. Znaczenie koncentracji wydobycia dla uzyskania niskiej pracochłonności procesu produkcyjnego w kopalni jest tym większe, im wyższy jest poziom mechanizacji robót. Ze wzrostem liczby zainstalowanych maszyn i urządzeń technicznych rośnie bowiem liczba stanowisk roboczych o stałej lub prawie stałej obsadzie. W6: Wpływ na środowisko naturalne. Wśród głównych form wpływów eksploatacji na powierzchniowe środowisko naturalne wyróżnia się: deformacje powierzchni, zmiany warunków wodnych, drgania wywoływane wstrząsami górniczymi, zrzuty słonych wód kopalnianych do rzek. Ocena wpływu kopalń na środowisko naturalne przeprowadzana jest przez służby spółki węglowej, które dokonują podziału wszystkich kopalń funkcjonujących w spółce na trzy grupy: Grupa I. Kopalnie o wysokim stopniu oddziaływania na środowisko, Grupa II. Kopalnie o średnim stopniu oddziaływania na środowisko, Grupa III. Kopalnie o małym stopniu oddziaływania na środowisko. W7: Rentowność sprzedaży węgla. Wskaźnik rentowności sprzedaży węgla odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność działania kopalni. Rentowność sprzedaży węgla oblicza się jako relację ceny sprzedanego węgla do jednostkowego kosztu sprzedanego węgla. Za prawidłową uznaje się relację, w której obliczony wskaźnik rentowności jest większy od 1. W8: Koszt pozyskania 1 GJ energii. Koszt pozyskania 1 GJ energii z węgla łączy w sobie ocenę poziomu kosztów z jakością (kalorycznością) wydobywanego węgla. Wskaźnik ten umożliwia ocenę i porównanie kopalń wydobywających różne typy węgli, o różnych uwarunkowaniach naturalnych, które wpływają na poziom kosztów wydobycia węgla. W9: Kapitałochłonność utrzymania zdolności produkcyjnej. Prowadzenie działalności produkcyjnej w kopalni wymaga wydatkowania dużych środków finansowych na utrzymanie lub wzrost zdolności produkcyjnej. Wiąże się to m.in. z koniecznością udostępniania nowych poziomów wydobywczych, nowych rejonów eksploatacyjnych, odtwarzania parku maszynowego, modernizacji maszyn, urządzeń i instalacji. Kryterium silnie wpływającym na ocenę możliwości rozwojowych kopalń jest żywotność kopalni. Posiadane przez kopalnię zasoby węgla warunkują możliwości rozwojowe w sposób zasadniczy. Oznacza to, że kopalnie nieposiadające zasobów węgla w złożu nie stwarzają możliwości dalszego rozwoju. Proponuje się, aby analiza i ocena możliwości rozwojowych kopalń została przeprowadzona przy uwzględnieniu podziału na trzy grupy wydzielone z uwagi na żywotność

4 4 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Tablica 1. Kryteria oceny kopalń, sposób obliczania punktów oraz wagi dla poszczególnych kryteriów oceny Kryteria oceny Sposób obliczenia punktów do przyjętych kryteriów oceny kopalń W2: Udział pokładów węgla o grubości powyżej 1,5 m W3: Bezpieczeństwo ze względu na zagrożenia naturalne W4: Wydajność pracy W5: Koncentracja wydobycia W6: Wpływ na środowisko naturalne W2 U kop kop = W 2 100% % - - max W2 kop liczba punktów uzyskana przez daną kopalnię za udział pokładów o grubości powyżej 1,5m, m, W2 max maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez daną kopalnię za udział pokładów o grubości powyżej 1,5 m, U kop udział pokładów o grubości powyżej 1,5 m danej kopalni wyrażony w %. GRUPA I kopalnie o wysokim potencjalnym poziomie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy W3 kop = 0 pkt, GRUPA II kopalnie o średnim potencjalnym poziomie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy W3 kop = 0,5 W3 pkt, max GRUPA III kopalnie o niskim potencjalnym poziomie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy W3 kop = W3 pkt. max W4 W5 Wyd Wyd kop min kop = W 4 Wyd max - Wyd min Wsc Wsc kop min kop = W 5 Wsc max - Wsc min max max W4 kop liczba punktów uzyskana przez daną kopalnię za wydajność ogólną, W4 max maks. liczba punktów możliwa do uzyskania przez daną kopalnię za wydajność ogólną, Wyd kop wydajność ogólna w danej kopalni, Wyd max górna granica przedziału wydajności ogólnej, Wyd min dolna granica przedziału wydajności ogólnej. W5 kop liczba punktów uzyskana przez daną kopalnię za wydajność ogólną, W5 max maks. liczba punktów możliwa do uzyskania przez daną kopalnię za wydajność ogólną, Wsc kop wydajność ogólna w danej kopalni, ton/d, Wsc max górna granica przedziału wydajności ogólnej, Wsc min dolna granica przedziału wydajności ogólnej. GRUPA I kopalnie o wysokim potencjalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne W6 kop = 0 pkt, GRUPA II kopalnie o średnim potencjalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne W6 kop = 0,5 W6 pkt, max GRUPA III kopalnie o małym potencjalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne W6 kop = W6 pkt, max W7: Rentowność sprzedaży Wrs kop - Wrs min węgla W7 kop = W 7 max Wrs - Wrs W8: Koszt pozyskania 1 GJ Wke kop - Wke min energii W8 kop = W 8 max Wke - Wke W9: Kapitałochłonność utrzymania zdolności Wuz kop - Wuz min W9 kop = W 9 max produkcyjnej Wuz - Wuz max max max min min min W7 kop liczba punktów uzyskana przez daną kopalnię za wydajność ogólną, W7 max maks. liczba punktów możliwa do uzyskania przez daną kopalnię za rentowność sprzedaży, Wrs kop rentowności sprzedaży węgla w danej kopalni, Wrs max górna granica przedziału rentowności sprzedaży, Wrs min dolna granica przedziału rentowności sprzedaży. W8 kop liczba punktów uzyskana przez daną kopalnię za jednost. koszt pozyskania 1 GJ energii, W8 max maks. liczba punktów możliwa do uzyskania przez daną kopalnię za jednost. koszt 1 GJ, Wke kop jednostkowy koszt pozyskania 1 GJ energii w danej kopalni, Wke max górna granica przedziału jednostkowego kosztu pozyskania 1 GJ energii, Wke min dolna granica przedziału jednostkowego kosztu pozyskania 1 GJ energii. W9 kop liczba punktów uzyskana przez daną kopalnię za kapitałochłonność utrzymania zdolności produkcyjnej, W9 max maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez daną kopalnię za kapitałochłonność utrzymania zdolności produkcyjnej kopalni, Wuz kop kapitałochłonność utrzymania zdolności produkcyjnej w danej kopalni, Wke max górna granica przedziału kapitałochłonności utrzymania zdolności produkcyjnej kopalni, Wke min dolna granica przedziału kapitałochłonności utrzymania zdolności produkcyjnej kopalni. Opracowanie własne max W (waga kryterium) 7,4 14,5 8,7 8,7 14,5 14,5 21,0 10,7

5 Nr 9 PRZEGLĄD GÓRNICZY 5 ustaloną na podstawie zasobów na poziomach czynnych i w budowie, tj.: kopalnie o żywotności poniżej 10 lat, kopalnie o żywotności od 10 lat do 25 lat i kopalnie o żywotności powyżej 25 lat. Sposób przyporządkowania punktów do kryteriów od W2 do W9 jest zróżnicowany z uwagi na charakteryzujące je parametry techniczne oraz wskaźniki techniczne i ekonomiczno-finansowe. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez daną kopalnię za poszczególne kryteria określają zależności opisane w tablicy Wyznaczenie wag dla kryteriów oceny kopalń Ważność poszczególnych obszarów działalności kopalni, a zatem również i kryteriów oceny, jest różna. Do ustalenia wag poszczególnych kryteriów oceny została wykorzystana grupowa ocena ekspertów. Każdego eksperta poproszono o przyporządkowanie każdemu kryterium właściwej liczby punktów, wiedząc, że suma punktów dla wszystkich kryteriów wynosi 100. Wagi poszczególnych kryteriów ustalono jako średnie z liczby punktów przyznanych przez wszystkich ekspertów. Obliczone wagi zostały przyjęte jako maksymalne wartości punktów dla określonych dziewięciu kryteriów oceny i przedstawione w tablicy Wskaźnik możliwości rozwojowych kopalni Wskaźnik możliwości rozwojowych poszczególnych kopalń jest sumą punktów przyporządkowanych kopalni za poszczególne kryteria oceny: W = W2kop+W3 kop+w4 kop+w5 kop+w6 kop+ +W7 kop+w8 kop +W9 kop Wskaźnik ten pozwala porównywać pomiędzy sobą kopalnie funkcjonujące w spółce węglowej, co daje podstawy do oceny ich pozycji strategicznej. 6. Podsumowanie i wnioski Do oceny możliwości rozwojowych kopalń wchodzących w skład spółki węglowej zaproponowano metodę wielokryterialną opartą na technikach punktowych. Wykorzystanie takiej metody dla oceny możliwości rozwojowych kopalń wymaga: określenia zbioru kryteriów, które będą charakteryzowały możliwości rozwojowe kopalń, określenia sposobu reprezentacji przyjętych kryteriów oceny poprzez parametry techniczne oraz wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz obliczania wartości tych parametrów i wskaźników, określenia wag poszczególnych kryteriów oceny, przyporządkowania punktów poszczególnym kryteriom według skali przyjętej po ocenie wag kryteriów, utworzenia wskaźnika możliwości rozwojowych dla poszczególnych kopalń. Kryterium silnie wpływającym na ocenę możliwości rozwojowych kopalń jest żywotność kopalni. Wynika ona bezpośrednio z wielkości zasobów zalegających w złożu kopalni. Posiadane przez kopalnię zasoby węgla warunkują możliwości rozwojowe w sposób zasadniczy. Oznacza to, że kopalnie nie posiadające zasobów węgla w złożu nie stwarzają możliwości dalszego rozwoju. Z tego powodu proponuje się analizę i ocenę kopalń z wyróżnieniem trzech grup kopalń ze względu na określoną żywotność poziomów czynnych i w budowie (poniżej 10 lat, pomiędzy 10 i 25 lat, powyżej 25 lat). Dla oceny możliwości rozwojowych kopalń przyjęto ponadto następujące kryteria oceny: W2 udział pokładów węgla o grubości powyżej 1,5 m, W3 Bezpieczeństwo ze względu na zagrożenia naturalne, W4 Wydajność pracy, W5 Koncentracja wydobycia, W6 Wpływ na środowisko naturalne, W7 Rentowność sprzedaży węgla, W8 Koszt pozyskania 1 GJ energii, W9 Kapitałochłonność utrzymania zdolności produkcyjnej. Określono sposób obliczenia wartości parametrów technicznych i wskaźników ekonomiczno-finansowych charakteryzujących poszczególne kryteria oceny kopalń. Na podstawie grupowej oceny ekspertów wyznaczono wagi dla poszczególnych kryteriów oceny kopalń. Przyjęto również, iż wagi określone dla poszczególnych kryteriów stanowią maksymalną liczbę punktów, które kopalnia może uzyskać w ocenie poszczególnych obszarów swojej działalności. Wykorzystanie określonej metodyki oceny kopalń pozwala na określenie możliwości ich dalszego rozwoju oraz ich pozycji strategicznej w spółce węglowej.

6 6 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 UKD: /.047: 628.4: (438): (438): : Nabycie zagranicznego złoża miedzi realizacja strategii KGHM Polska Miedź S.A. Dr inż. Herbert Wirth* ) Mgr Krzysztof Kubacki* ) Treść: KGHM Polska Miedź S.A. jest dziewiątym producentem górniczym miedzi na świecie. Produkuje około 440 tysięcy Mg miedzi w koncentracie pochodzącej z własnych złóż. Strategia spółki uchwalona w 2009 r. zakłada zwiększenie łącznego poziomu produkcji do 700 tysięcy Mg. Aby cel ten osiągnąć, KGHM musi powiększać swoją bazę zasobową poprzez nabywanie nowych złóż poza obszarem Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Na początku maja 2010 r. Spółka poinformowała o podpisaniu umowy inwestycyjnej z Abacus Mining & Exploration Corporation, dotyczącej wspólnej inwestycji w złoże miedzi i złota Afton-Ajax, w prowincji Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady. Jest to pierwszy krok ku realizacji strategii KGHM, a niniejszy artykuł opisuje szczegółowo proces selekcji projektów, złoże Afton-Ajax, strukturę transakcji oraz wycenę wartości projektu. Słowa kluczowe: strategia, nabycie, złoże, baza zasobowa, fuzje i przejęcia, eksploracja 1. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. Nowa strategia Spółki na lata została uchwalona w lutym 2009 r. Zgodnie z jej założeniami wizją przedsiębiorstwa jest dołączenie do grupy dużych globalnych producentów miedzi o produkcji do około 700 tysięcy ton miedzi rocznie [3]. Aby osiągnąć ten cel, KGHM planuje rozwój bazy zasobowej poprzez: rozwój systemu głębokiego wydobycia, eksplorację nowych złóż w regionie, przejęcia w sektorze górniczym oraz intensyfikację przeróbki złomów. Kluczowym elementem jest zatem nabywanie nowych, już udokumentowanych złóż miedzi, ponieważ jest to najszybszy i najpewniejszy sposób na zwiększenie wolumenu produkcji w zakładanym horyzoncie czasowym. Jest to jednocześnie sposób na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku światowych producentów miedzi oraz kreowanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Ponadto nabycie takich aktywów daje Spółce możliwość zdywersyfikowania działalności *) KGHM Polska Miedź S.A. Artykuł opiniował dr hab. inż. Ryszard Śnopkowski, prof. AGH. podstawowej pod względem geograficznym, a w dłuższej perspektywie pozwoli na zwiększenie produkcji miedzi i innych metali po niższych kosztach jednostkowych. 2. Strategia nabywania złóż proces selekcji Poszukując złóż miedzi poza obszarem LGOM, Spółka działa opierając się na ściśle ustalonych kryteriach techniczno-ekonomicznych, jakie powinien spełniać dany projekt. Są to kolejno: metal podstawowy miedź, okres eksploatacji złoża min. 15 lat (co najmniej 2 cykle koniunkturalne), zasoby w złożu min. 1,5 mln Mg miedzi ekwiwalentnej, produkcja 50 tys. Mg Cu w koncentracie/rok, koszty operacyjne produkcji w kategorii C1 poniżej 1 USD/lb miedzi elektrolitycznej, stan zaawansowania projektu minimum opublikowane studium możliwości (Preliminary Economic Assesment i Scoping Study Technical Report),

7 Nr 9 PRZEGLĄD GÓRNICZY 7 bezpieczna lokalizacja projektu, tj. bezpieczeństwo geopolityczne, występowanie złóż miedzi (strategia elephant country) oraz kultura górnicza. Ponadto dodatkowym atutem przy selekcji aktywów jest udział w projekcie partnera branżowego, posiadającego udokumentowane doświadczenie w działaniu na terenie, na którym znajduje się złoże oraz przy innych projektach geologiczno-górniczych. Mając na uwadze powyższe kryteria, selekcji poddano przede wszystkim aktywa należące do spółek eksploracyjnych i górniczych notowanych na giełdach papierów wartościowych w Toronto, Sydney i Londynie. Wynika to w znaczącym stopniu z transparentności ich działania oraz standardów prowadzenia posiadanych projektów złożowych, tj. wg australijskiego kodeksu JORC lub kanadyjskiego NI , co stanowi o większej wiarygodności publikowanych danych. Było to w sumie około 300 projektów, eliminowano w trakcie tego procesu wszystkie, które nie spełniały warunków opisanych powyżej. Do bliższego rozpoznania wytypowano 20 spełniających kryteria Spółki, co do których przeprowadzono tzw. analizę desktop, bezpośrednie rozmowy z obecnymi właścicielami oraz konsultacje z bankami inwestycyjnymi i firmami konsultingowymi. Do krótkiej listy projektów zakwalifikowano 10 z nich, zlokalizowanych w stabilnych pod względem gospodarczym i politycznym krajach Ameryki Północnej i Południowej, gdzie znajduje się około 60 % udokumentowanych zasobów miedzi na świecie. Z właścicielami tych projektów zostały podpisane umowy o zachowaniu poufności, dzięki którym KGHM otrzymał dostęp do informacji poufnych. Na podstawie takiej szczegółowej weryfikacji danych wytypowane zostały 3 projekty do odbycia terenowych wizyt technicznych oraz szczegółowej oceny zasobowej i technicznej. Wizyty techniczne odbywały się z udziałem specjalistów w dziedzinie geologii, górnictwa, przeróbki, ochrony środowiska i wyceny wartości projektów górniczych. Natomiast ocena zasobowa przeprowadzana była przez pracowników KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR przy użyciu oprogramowania Surpac Vision. Projekt Afton-Ajax został zweryfikowany w ww. sposób. Zarówno ocena techniczna w czasie zwiadu terenowego, jak i analiza danych zasobowych wypadły pozytywnie. Ponadto bardzo wysoko zostały ocenione kompetencje kadry zarządczej i technicznej spółki Abacus Mining & Exploration, do której to złoże należy. Analiza desktop projektu Afton-Ajax została wykonana w okresie od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r., po niej podpisana została umowa o zachowaniu poufności oraz miała miejsce wizyta techniczna. W wyniku pozytywnej weryfikacji została przygotowana oferta wstępna (niewiążąca) z udziałem doradcy finansowego banku TD Securities, który doradzał m.in. takim znanym firmom górniczym, jak BHP Billiton, Xstrata czy Vale. Bank ten jest jednym z liderów na rynku transakcji fuzji i przejęć w sektorze górniczym. Od 2005 r. przeprowadził 11 transakcji M&A (mergers and acquisitions fuzji i przejęć) w branży górniczej, za ogólną kwotę 30 miliardów USD. Przedstawienie oferty oraz pierwszy etap negocjacji odbyły się w lutym 2010 r. Na początku marca br. odbyła się druga runda negocjacji, gdzie osiągnięto porozumienie co do warunków brzegowych transakcji. Następnie miało miejsce ustalanie szczegółowych zapisów umowy inwestycyjnej, której podpisanie odbyło się 4 maja 2010 r. 3. Opis projektu złożowego Afton-Ajax Afton-Ajax to porfirowe złoże miedzi i złota, położone w rejonie miasta Kamloops, w południowej części prowincji Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady. Jest to region o bardzo bogatej historii górniczej i dużej aktywności eksploracyjnej. W 2009 r. wydatki na eksplorację w tej prowincji wyniosły około 154 mln USD [1]. W obszarze tym zlokalizowanych jest obecnie ponad 350 projektów eksploracyjnych. Prognozowana jest budowa 36 kopalń, z czego aż 21 prowadzić będzie wydobycie złóż metali. Afton-Ajax jest projektem typu brownfield, przez co ryzyko inwestycyjne z nim związane jest niższe. Projekt znajduje się aktualnie na etapie realizacji Feasibility Study (Studium Wykonalności), a planowane rozpoczęcie produkcji przewidziane jest na 2013 r. W lipcu 2009 roku właściciel złoża Abacus Mining & Exploration Corporation opublikował Studium Możliwości projektu [2]. Zgodnie z informacją w nim zawartą, projekt Afton-Ajax charakteryzuje się następującymi parametrami: 523 miliony Mg zasobów o średniej zawartości 0,29 % Cu i 0,18 g/t Au (w tym 442 miliony Mg w kategorii Measured & Indicated o średniej zawartości 0,3 % Cu i 0,19 g/t Au), nakłady inwestycyjne na budowę zakładu górniczego, przeróbczego i składowiska odpadów poflotacyjnych w wysokości 535 mln USD, odkrywkowa eksploatacja złoża oraz przerób rudy miedzi i złota technologią wzbogacania (flotacji), okres eksploatacji złoża wynoszący 23 lata, roczna produkcja miedzi w koncentracie na poziomie 50 tysięcy Mg oraz złota w koncentracie na poziomie 100 tysięcy uncji, średni koszt gotówkowy produkcji 1 Mg miedzi elektrolitycznej w wysokości około 2204 USD (w zależności od zakładanych, długoterminowych cen metali). Projekt Afton-Ajax po podpisaniu umowy inwestycyjnej pomiędzy Abacus i KGHM oraz zatwierdzeniu transakcji przez akcjonariuszy Abacus będzie realizowany przez obie strony w formie wspólnego przedsięwzięcia joint-venture (spółki celowej). Docelowo KGHM będzie posiadać 80 % udziałów w tej spółce, Abacus 20 % udziałów. Struktura tej transakcji została w wyniku negocjacji zaplanowana następująco: Zakup przez KGHM 51 % udziałów w projekcie Afton- -Ajax za kwotę 37 mln USD z chwilą zawarcia umowy joint-venture (po akceptacji akcjonariuszy Abacus, nie później niż do 30 września 2010 r.); Nabycie przez KGHM prawa opcji na zakup dalszych 29 % udziałów w projekcie Afton-Ajax (z chwilą podpisania umowy joint-venture). Zakup tych udziałów przewidziany został za kwotę nie większą niż 35 mln USD po ukończeniu bankowego studium wykonalności (w tym studium podany będzie bilans zasobów przemysłowych złoża, za które KGHM zapłaci po 2,5 centa za każdy funt ekwiwalentnej miedzi, jednak nie więcej niż 35 mln USD). Ukończenie studium wykonalności planowane jest do końca 2011 r. Miedź ekwiwalentną oblicza się według określonej formuły, zgodnie z którą przelicza się wielkość metali towarzyszących przy założeniu określonych cen długoterminowych. Nabycie do 10 % akcji spółki Abacus Mining & Exploration w drodze emisji zamkniętej za łączną kwotę 4,5 milionów CAD, niezwłocznie po podpisaniu umowy inwestycyjnej. Umowa inwestycyjna została podpisana w dniu 4 maja 2010 r., a nabycie akcji nastąpiło w dniu 7 maja KGHM nabył 15 milionów akcji po 0,30 CAD za akcję, za łączną kwotę 4,5 milionów CAD, co stanowiło wówczas 8,75 % w akcjonariacie spółki Abacus. Takie warunki transakcji zostały wynegocjowane przez strony, poczynając od oferty wstępnej niewiążącej, przedstawionej przez KGHM w lutym 2010 r. Wycena wartości projektu została przygotowana wspólnie przez zespół specjalistów KGHM i doradcę finansowego TD Securities z Kanady.

8 8 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Również struktura transakcji została przygotowana przez te jednostki. Struktura opierała się na założeniu, że projekt ma być realizowany przez obie spółki wspólnie, z wykorzystaniem doświadczenia operacyjnego i lokalnego zespołu z Abacus. KGHM będzie się w to przedsięwzięcie angażował stopniowo, tak aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne w miarę postępu prac nad projektem. Kluczowym momentem jest ukończenie studium wykonalności projektu, po którym zapadnie decyzja o ostatecznym zaangażowaniu się w budowę zakładu górniczego lub wycofaniu z przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o wycenę wartości projektu, która była podstawą do ustalenia warunków transakcji, to została ona opracowana na podstawie kilku stosowanych w tej branży metod. Były to: metoda wyceny wstępnej wartości aktywów netto (NAV) w odniesieniu do wyceny wartości akcji spółki na giełdzie, metoda wyceny na podstawie transakcji porównawczych w odniesieniu do wielkości zasobów miedzi ekwiwalentnej w złożu, metoda wyceny na podstawie notowań giełdowych podobnych spółek eksploracyjnych w odniesieniu do wielkości zasobów miedzi ekwiwalentnej w złożu, metoda wyceny na podstawie wyceny wartości spółki na giełdzie w 52-tygodniowym okresie ostatnich notowań akcji. Najmniej miarodajną okazała się metoda wyceny na podstawie kapitalizacji giełdowej. Z różnych powodów spółka ta była niedoszacowana przez rynek i w przypadku złożenia oferty sporządzanej tylko na podstawie takiego parametru, na pewno zostałaby ona odrzucona, a transakcja nie doszłaby do skutku. Biorąc pod uwagę pozostałe przedział wyceny był bardzo duży. Aby skwantyfikować wartość projektu czy spółki należy również określić swoje przewidywania co do długoterminowych cen metali oraz stopy dyskontowej, dla jakiej wycenia się projekt metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jest to za każdym razem punkt wyjścia do określenia pozostałych parametrów wyceny. Kluczowe znaczenie mają transakcje porównawcze oraz kapitalizacje rynkowe podobnych spółek. W odniesieniu do wielkości posiadanych zasobów są najbardziej miarodajnym wskaźnikiem takiej wyceny. Jednocześnie należy odpowiednio wyceniać ryzyko geopolityczne, dlatego najlepiej porównywać projekty położone w podobnym obszarze geograficznym. Wycena wartości projektu Afton-Ajax uwzględniała wszystkie ww. czynniki i nie odbiega od wycen porównywalnych projektów w transakcjach zawieranych w okresie wcześniejszym. Były to transakcje zawierane w latach i dotyczyły ponad 20 fuzji i przejęć w branży miedziowej. 4. Podsumowanie Nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. udziałów w projekcie złożowym Afton-Ajax w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie jest pierwszym krokiem ku realizacji najważniejszego celu w nowej strategii Spółki. W perspektywie 3-4 lat stwarza to możliwość osiągnięcia dodatkowej rocznej produkcji na poziomie ok. 50 tysięcy Mg miedzi i 100 tysięcy uncji złota. Akwizycja takiego właśnie projektu została starannie przemyślana i wyselekcjonowana. Również wycena wartości projektu i osiągnięte warunki transakcji były odpowiednio przygotowane. Poprzez realizację projektu KGHM uzyskuje możliwość zainwestowania w zagraniczny projekt górniczy w rejonie bardzo niskiego ryzyka geopolitycznego, o niewysokiej kapitałochłonności, z dużym potencjałem eksploracyjnym. Jednocześnie jest to projekt, który spełnia wszystkie kryteria techniczno-ekonomiczne przyjęte w Spółce. Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerem kanadyjskim, firmą Abacus Mining & Exploration Corporation. Jest ona uznaną firmą specjalizującą się w poszukiwaniu i eksploracji złóż metali, a osoby w niej pracujące posiadają bogate doświadczenie, zarówno w tej dziedzinie, jak i w zarządzaniu zakładami górniczymi. Skuteczna realizacja przedsięwzięcia pozwoli uwiarygodnić działania Spółki w zakresie akwizycji zagranicznych i umożliwi przeprowadzenie dalszych tego typu transakcji. Literatura 1. British Columbia Geological Survey Wardrop Engineering Ajax Copper/Gold Project, Kamloops, British Columbia Preliminary Assessment Technical Report 3.

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.... 2 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, kwiecień 214 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. WPŁYW USTAWY NA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award * RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU * NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award 2 RAPORT CSR 2012 Spis treści Wstęp 2 1. O KGHM wyzwania i szanse lokalnego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Leonard H. ROZENBERG 1 DECYZJE INWESTYCYJNE I RYZYKO FINANSOWE 1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa Decyzje inwestycyjne są

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ SA NA LATA 2009 2018 STRATEGY OF THE POLISH COPPER STOCK COMPANY (KGHM) FOR 2009 2018

STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ SA NA LATA 2009 2018 STRATEGY OF THE POLISH COPPER STOCK COMPANY (KGHM) FOR 2009 2018 GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Herbert WIRTH, Krzysztof KUBACKI, Jarosław ZIEMKIEWICZ KGHM Polska Miedź SA, Legnica STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ SA NA LATA 2009 2018 Streszczenie. Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych

MSSF dla spółek giełdowych Kwiecień 2013 r. MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 8 W tym wydaniu: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013 2. Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo