Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

2 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Podstawowe dane liczbowe Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2

3 Kluczowe dane za I półrocze i II kwartał 2015 r. Wyniki finansowe za II kw. 2,1 mld zł EBITDA 1,7 mld zł EBITDA powtarzalna 1,7 mld zł śr. pieniężnych netto z dział. operac. 1,1 mld zł zysk netto przyp. akcjonariuszom bez odpisu Wyniki operacyjne za II kw. 13,1 TWh Produkcja netto (+0% r/r) 8,0 TWh Wolumen dystrybucji (+4% r/r) 9,4 TWh Sprzedaż do odbiorców końcowych (-2% r/r) Trudniejsze otoczenie biznesowe Spadające ceny paliw kopalnych Wypieranie źródeł konwencjonalnych przez OZE Wzrost obciążenia z tytułu emisji CO2 8,8 mld zł utrata wartości aktywów (przed podatkiem) Odpowiedź Zarządu Nowa polityka dywidendowa (skorygowany zysk netto) Przegląd strategii do końca 2015 r. 3

4 Dywidenda znak firmowy PGE Przyjęta nowa polityka dywidendy : Dywidenda wypłacana ze skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Generowanie solidnych przepływów pieniężnych Silny bilans Zdolność do wypłaty znacznych dywidend Niska dźwignia Dywidenda z zysku za 2014 r. WZ zatwierdziło zaproponowaną przez Zarząd dywidendę w wysokości 0,78 zł na akcję (stopa dywidendy: 5%) Dzień dywidendy 24 września 2015 r. Dzień wypłaty dywidendy 15 października 2015 r. 4

5 Zewnętrzne przesłanki testów na utratę wartości Negatywny wpływ na marże wytwarzania konwencjonalnego Ceny paliw kopalnych Globalny spadek cen paliw kopalnych utrzymujący się w perspektywie średnioterminowej Węgiel kamienny, jako paliwo wyznaczające koszt krańcowy, powoduje spadek cen energii elektrycznej Spłaszczenie merit order skutkujące niższymi marżami w generacji konwencjonalnej Polityka klimatyczna Ostrzejsza polityka środowiskowa na poziomie europejskim penalizująca jednostki konwencjonalne, zwłaszcza elektrownie mniej sprawne i o wysokiej emisji dwutlenku węgla Paradoks OZE im więcej OZE, tym większe zapotrzebowanie na rezerwy mocy, co prowadzi do obniżenia cen hurtowych Nierówne warunki gry rynkowej Przyspieszony wzrost mocy OZE wypiera jednostki konwencjonalne z merit order Ograniczony czas pracy wypieranych jednostek konwencjonalnych obniża ich rentowność Rozwój połączeń transgranicznych i napływ energii z rynków dysponujących nadpodażą mocy wywierają presję na ceny krajowe Regulacje Wsparcie inwestycji zorientowanych na OZE Surowsze normy środowiskowe (BAT/BREF) powodują wzrost nakładów inwestycyjnych na generację konwencjonalną bez gwarancji zwrotu Segment wytwórczy w coraz większym stopniu zależny od decyzji organów regulacyjnych - potrzebne mechanizmy wspierania mocy 5

6 Mieszany wpływ otoczenia makro (przyzwoity PKB, słaby rynek surowców) Otoczenie makroekonomiczne II kw r. II kw r. I pół r. I pół r. Realny wzrost PKB (r-d-r) 3,3% 3,6% 3,4% 3,6% Wzrost krajowego zużycia energii el. (r-d-r) 2,4% 0,9% 1,8% -0,3% Krajowe zużycie energii elektrycznej [TWh] 38,15 37,26 79,91 78,49 Polski indeks cen węgla energetycznego vs. ARA* CO2 (grudzień 2015 r.) Cena energii el. w Polsce (średnia mies.) 300 Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego [lewa oś] ARA+transport [prawa oś] 100 8,0 220 Kontrakty terminowe na nast. rok (baza) Rynek dnia następnego PLN/t lip 13 sty 14-11% r-d-r lip 14-19% r-d-r sty USD/t EUR 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 lip 13 sty 14 lip 14 29% r-d-r sty 15 PLN % r-d-r Baza_R_14 Baza_R_15 Baza_R_16 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 *Kontrakty ARA bieżący miesiąc + stały narzut 10 USD jako szacunkowy koszt transportu do portów bałtyckich 6

7 Strategia PGE w obliczu nowych wyzwań rynkowych Grupa aktywnie rozwijająca nowe obszary biznesowe Wiodący wytwórca energii elektrycznej w Polsce 4 1 Innowacje 3 2 Najbardziej efektywna grupa energetyczna w Polsce Preferowany i niezawodny dostawca energii Sytuacja rynkowo-regulacyjna wymaga przeglądu głównych aspiracji i działań strategicznych W szczególności, w celu zachowania możliwości realizacji ambitnego programu inwestycyjnego w zakresie energetyki konwencjonalnej konieczne jest wdrożenie głębokich działań restrukturyzacyjnych i daleko idącej poprawy efektywności funkcjonowania całej organizacji Dodatkowo, strategicznym priorytetem jest szybsza dywersyfikacja portfela wytwórczego PGE wnikliwie analizuje swoje plany rozwojowe w kontekście sytuacji rynkowej oraz maksymalizacji efektywności CAPEX i OPEX Podstawowe zagadnienia analiz: Przyszły kształt rynku energii w Polsce CAPEX w całym łańcuchu wartości Działania M&A oraz dezinwestycje Programy poprawy efektywności Dodatkowy cel redukcji wydatków o 1 mld PLN po roku 2016 Analiza i aktualizacja działań strategicznych zaplanowana jest do końca 2015 r. 7

8 Perspektywy aktualnego portfela wytwórczego PGE Węgiel brunatny Wydobycie i generacja z węgla brunatnego potencjalnie najbardziej dotknięte polityką klimatyczną Bloki opalane węglem brunatnym są bardziej emisyjne Projekt bloku wspierany dzięki swojej sprawności, lecz nadal pod presją regulacyjną (CO2 i BAT/BREF) Węgiel kamienny Strukturalna nadpodaż węgla energetycznego wpływa na ceny energii elektrycznej, lecz utrzymuje marże na wytwarzaniu energii z węgla kamiennego Prognoza rentowności Elektowni Opole II utrzymana, ponieważ rynek będzie faworyzował efektywne i elastyczne wytwarzanie energii OZE Rentowność obecnego portfela wytwórczego niezagrożona Dokończenie budowanych elektrowni wiatrowych Pierwsza aukcja w 2016 r. w ramach nowych przepisów umożliwi prognozę dla przyszłych projektów Analiza szans i możliwości inwestycyjnych 8

9 Postępy na budowach Turów (~490 MWe) Opole II (2x~900 MWe) Projekt Opole II Roboty w toku zgodnie z harmonogramem Aktualny stan prac: - wyburzenie fundamentów starych chłodni kominowych i powiązanych z nimi instalacji podziemnych; Następne kroki: - Wykopy pod fundamenty głównych budowli. Gorzów CHP Projekt przyspiesza - aktualne zaawansowanie projektu na poziomie 20%; Aktualny stan prac: wznoszenie płaszcza chłodni kominowej nr 5; zakończenie betonowania placu pod fundamenty kotła bloku nr 6; Kolejne kroki: wzniesienie konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5; ukończenie fundamentów turbiny i maszynowni do poziomu "0". Wizualizacja projektu Turów Projekt na zaawansowanym etapie prac; Aktualny stan prac: - Zakończenie prac budowlanych, układanie kabli i rur oraz montaż urządzeń w toku. Przygotowania do odbioru. 9

10 Ekspansja w odnawialnych źródłach energii, dalsze modernizacje Modernizacje Uruchomienie bloków nr 11 i 12 w Bełchatowie, rozpoczęta modernizacja bloków nr 9 i 10; EC Pomorzany i Bydgoszcz - zapewniona modernizacja obiektów strategicznych dla obu regionów; Projekty modernizacyjne w energetyce konwencjonalnej z naciskiem na obniżenie emisji SO 2 i NO x : - instalacja odsiarczania spalin bloków 3-12 w Bełchatowie oraz bloków 4-6 w Turowie; - instalacje redukujące emisję NO x bloków 1, 2 i 4 w Opolu. Energetyka odnawialna Karwice 40 MW: - projekt przekazany do eksploatacji w lipcu 2015 r. Lotnisko 90 MW: - zakończenie budowy dróg wewnętrznych i fundamentów; - montaż wież i turbin wiatrowych w toku. Resko II 76MW: - zakończono budowę dróg wewnętrznych i fundamentów; - montaż wież i turbin wiatrowych w toku. Kisielice II 12 MW: - zakończenie montażu wszystkich turbin wiatrowych. EC Pomorzany Bełchatów Farma wiatrowa Karwice 10

11 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne Magdalena Bartoś - Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych 11

12 Wyniki finansowe w skrócie mln PLN II kw II kw r-d-r % I pół I pół r-d-r % Przychody % % EBITDA % % Powtarzalna* EBITDA % % Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy Zysk na akcję z wyłączeniem odpisu**(pln) n.a n.a. 0,55 1,11-50% 1,15 1,53-25% I pół Sprzedaż Powtarzalna sprzedaż (dla akcjonariuszy) EBITDA Powtarzalna* EBITDA Wynik netto dla akcj. Powtarzalny* wynik zysk netto I poł I poł Przypływy gotówkowe netto z działalności oper % % II kw Sprzedaż CAPEX % % Dług netto (koniec okresu) *** Powtarzalna sprzedaż EBITDA Ratingi kredytowe Rating Perspektywa Powtarzalna* EBITDA Wynik netto dla akcj Fitch BBB+ Stabilna Moody s Baa1 Stabilna 715 Powtarzalny* wynik zysk netto (dla akcjonariuszy) 550 II kw II kw * Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (więcej o wydarzeniach jednorazowych na slajdzie 26) ** Podstawa do wyliczenia dywidendy wg. nowej polityki dywidendowej ***Stan na 31 Marca

13 Odpisy w energetyce konwencjonalnej Dbałość o wysoką jakość sprawozdań finansowych, Bilans skorygowany tak, aby oddawał najbardziej rzetelne szacunek wartości aktywów, Wartość księgowa aktywów związana z oczekiwaną generacją przepływów pieniężnych w przyszłości, Podsumowanie testów na utratę wartości aktywów w segmencie Energetyka Konwencjonalna (mln zł) Stan na 30 czerwca 2015 r. Wartość księgowa testowana Stwierdzona utrata wartości Wartość księgowa po odpisie Jednostki wytwórcze dotknięte odpisem Kompleks górniczo-energetyczny Turów Kompleks górniczo-energetyczny Bełchatów Elektrociepłownia Bydgoszcz Elektrociepłownia Kielce Pozostałe aktywa Pozostałe jednostki wytwórcze Elektrownia Opole Elektrociepłownia Szczecin Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Elektrociepłownia Rzeszów Elektrociepłownia Gorzów Elektrociepłownia Pomorzany Elektrownia Dolna Odra Elektrociepłownia Zgierz SUMA Więcej informacji na temat testów na utratę wartości na stronie 21 13

14 Podsumowanie wyników produkcji energii elektrycznej 0,13 0,33 (-3%) 0,16 (+14%) (-7%) 0,08 (-11%) Produkcja w II kw r. (zmiana % r-d-r) Inne Węgiel kamienny; 2,69 (-17%) RAZEM 13,10 TWh(0%) Węgiel brunatny; 9,38 (+3%) 0,22 0,66 (+2%) 0,39 (+15%) 0,27 (+13%) (-21%) Produkcja w I połowie 2015 r. (zmiana % r-d-r) Inne Węgiel kamienny; 5,59 (-12%) RAZEM 27,63 TWh (+4%) Węgiel brunatny; 19,40 (+5%) 0,33 (+313%) 1,10 (+400%) Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz Szczytowopompowe Wodne Wiatrowe Biomasa Wzrost produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym wskutek powrotu bloku nr 11 w Bełchatowie, zmodernizowanego w I połowie 2014 r. Spadek w produkcji z węgla kamiennego spowodowany wyłączeniem bloku nr 4 w Opolu (październik 2014 luty 2015) i mniejszym zapotrzebowaniem ze strony OSP. Wznowione wsparcie dla kogeneracji przyczyniło się do zwiększenia produkcji w EC opalanych gazem w Lublinie i Rzeszowie. Dodatkowy wpływ miał nowy blok gazowy w Rzeszowie działający od listopada Wzrost produkcji w elektrowniach wiatrowych w II kw r. wskutek lepszych warunków pogodowych. Dane półroczne dodatkowo wsparte przez 28 MW w Farmy Wiatrowej w Wojciechowie od marca 2014 r. Spadek produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych wskutek mniejszego zapotrzebowania ze strony OSP. 14

15 Wskaźniki wydajności Aktywa wytwórcze Węgiel brunatny Węgiel kamienny Elektociepłownie Aktywa wiatrowe Dyspozycyjność I półrocze 2015 r. Dyspozycyjność I półrocze 2014 r. Wskaźnik obciążenia I półrocze 2015 r. Wskaźnik obciążenia I półrocze 2014 r. 85,9% 90,5% 92,5% 98,8% 80,9% 85,2% 92,1% 98,0% 85,3% 65,6% 78,5% 29,0% 85,7% 69,7% 70,5% 26,6% Aktywa dystrybucyjne 7,05 Straty sieciowe [%] (ostatnie dwanaście miesięcy) SAIDI (planowane + nieplanowane) SAIFI (planowane + nieplanowane) Czas przyłączenia 6,90 6,75 6,60 6,45 6,81 6,76 6,75 6,72 6,72 6,74 6,65 6,63 6,52 6,40 6,45 6,34 6,33 6,40 6,40 6,38 6,36 6,37 6, % 201 2,03-1% 2, % 291 6,30 6,15 6,12 6,23 6,23 6,24 6,26 6,13 6,06 6,04 6,00 kwi 13 paź 13 maj 14 lis 14 cze 15 H H Minuty na obsługiwanego odbiorcę H H Przerwy na obsługiwanego odbiorcę H H Dni 15

16 Kształtowanie się EBITDA wg głównych czynników budowy wartości Q EBITDA RAPORTOWANA mln zł Zdarzenia jednorazowe Q EBITDA POWTARZALNA* Hurtowa cena energii elektrycznej Wolumen energii elektrycznej** Węgiel kamienny z transportem Koszt uprawnień do emisji CO Marża na rynku detalicznym Wsparcie dla OZE Wsparcie dla kogeneracji Zwrot z dystrybucji Inne Q EBITDA POWTARZALNA* Zdarzenia jednorazowe 384 Q EBITDA RAPORTOWANA * Wynik na działalności powtarzalnej, tzn. z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych **Bez kogeneracji gazowej (wolumeny uwzględnione we wsparciu dla kogeneracji) 16

17 Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2015 r. 67 mln zł 688 mln zł 219 mln zł mln zł 6% 32% 21% RAZEM CAPEX 3,3 mld zł (+49%) 2% 39% Kluczowe projekty Budowa nowych bloków Opole II Remonty i modernizacje w Bełchatowie Modernizacje aktywów dystrybucyjnych Nowe projekty w segmencie dystrybucji CAPEX w I półroczu 2015 r mln zł 338 mln zł 351 mln zł 337 mln zł mln zł Farma wiatrowa Lotnisko 87 mln zł Nowe inwestycje Modernizacja i utrzymanie Farma wiatrowa Karwice 60 mln zł 57% 43% Inwestycje w moce wytwórcze włączając energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną i dystrybucję Farma wiatrowa Resko II 35 mln zł Energetyka konwencjonalna modernizacja, prace remontowe i inne Energetyka konwencjonalna - nowe projekty Energetyka odnawialna Dystrybucja Obrót i inne Drugi kwartał umożliwił nam przyspieszenie prac przy budowie naszych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej Program inwestycji w farmy wiatrowe realizowany zgodnie z harmonogramem, pierwsze megawaty energii elektrycznej z Karwic Kontynuacja projektu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie, postęp prac zgodny z harmonogramem. 17

18 EBITDA i CAPEX: perspektywa na 2015 r. Energetyka Konwencjonalna Perspektywa 2015 vs 2014 Główne czynniki Wzrost po korekcie o wydarzenia jednorazowe + Średnia cena hurtowa za cały rok w zakresie PLN/MWh + Stabilne wolumeny produkcji z węgla brunatnego, natomiast niski dwucyfrowy (%) spadek produkcji z węgla kamiennego + Wpływ wyższych wolumenów z kogeneracji gazowej będzie ograniczony wyższymi kosztami paliwa + Kontynuacja programów optymalizacyjnych + Spadek ceny węgla kamiennego średni jednocyfrowy (%) + Przychody ze zwykłych KDT za cały rok w przedziale mln zł + Jasna prognoza dotycząca uprawnień do emisji CO2 Wzrost niedoboru uprawnień do emisji CO2 o ok. 4 mln ton Energetyka odnawialna Obrót Dystrybucja CAPEX Bez zmian Wzrost Bez zmian Wzrost + Brak istotnych zmian mocy rdr + Większa produkcja wiatrowa ze względu na warunki pogodowe + Projekty wiatrowe zostaną uruchomione do końca 2015 r. i będą wpływać na wyniki począwszy od 2016 r. Negatywny skutek niższych cen zielonych certyfikatów + Koncentrowanie się na podnoszeniu średniej marży + Możliwy pozytywny skutek niższych cen zielonych certyfikatów + Baza aktywów regulowanych (RAB) wyceniona na 14,6 mld zł dla taryfy na 2015 r. + Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2015 r. na poziomie 7,2% (przed podatkiem) + Kontynuacja programów optymalizacyjnych Obniżenie zwrotu z aktywów o 5% może mieć negatywny wpływ na EBITDA dystrybucji na poziomie 2% Projekt Opole II zgodnie z harmonogramem; planowane wejście w okres wyższych wydatków inwestycyjnych Kontynuacja projektu w Gorzowie Kontynuacja projektu w Turowie, jednak termin przekazania do eksploatacji przesunięto o 3 miesiące wskutek wymaganych zmian projektu wynikających z surowszych wymagań środowiskowych (BAT/BREF) Poza zaliczką na blok w Turowie od stycznia 2015 r. CAPEX w wysokości ok. 200 mln zł Wyższy poziom wydatków w segmencie dystrybucji wpłynie na przyszły zwrot za aktywów.. Wyższy poziom nakładów inwestycyjnych w segmencie OZE MW w budowie 18

19 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa 19

20 Pogarszające się warunki na rynku towarowym uderzają w ceny Uprawnienia do emisji CO2 (EUA_DEC15) EUR/t 4,9 5,1 6,2 5,5 6,3 +33% 6,7 7,1 7,4 Węgiel kamienny USD/t 1 75,9 83,8-22% 78,9 74,9 75,0 72,3 61,0 58,7 Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez PGE PLN/MWh % +7% Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej na TGE w latach PLN/MWh Cena spot - bazowa 163,6 148,0 166,4 183,0 196,5 193,9-15% 146,4 155,3 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Cena spot w szczycie 175,5 163,8 185,3 205,8 229,5 236,4-19% 163,5 167,2 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: PGE Base_Y_14/15/16 (Forward, następny rok) Base_Y_14 Base_Y_15 Base_Y_16 173,3 172,9 172,7 166,3 163,6-2% 163,6 151,8 152,5 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: TGE 1 DES ARA bieżący miesiąc Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 20

21 Odpisy w energetyce konwencjonalnej Kluczowe założenia* (ceny realne): Cena hurtowa energii elektrycznej: wzrost o 20% do roku 2020 r., łagodniejszy wzrost w kolejnej dekadzie, Ceny pozwoleń CO2: wzrost 2,5x do roku 2020 r., łagodniejszy wzrost w kolejnej dekadzie, Cena węgla kamiennego horyzontalna w latach , wzrost w latach , stabilizacja w kolejnej dekadzie, Średnioważony koszt kapitału (WACC) 7,26% w całym okresie prognozy (obniżka z 7,63% użytych w poprzednich testach), Rynek mocy w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo dostaw; po 2023 r. założyliśmy model wynagrodzeń aktywów wytwórczych analogiczny do rynku brytyjskiego, Przydział darmowych C02 (zarówno w okresie jak też ), Wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji Optymalizacja zatrudnienia Analiza wrażliwości (mld zł); ile wyniósł by odpis, gdyby przyjąć inne założenia Czynnik Zmiana Wpływ na odpis Zwiększenie Zmniejszenie Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% / -1% 1,1 1,0 Zmiana średnioważonego kosztu kapitału (WACC) + 0,5 p.p. / - 0,5 p.p. 1,4 0,9 Zmiana ceny pozwoleń CO2 w całym okresie prognozy 1% / -1% 0,4 0,4 Założenie dot. istnienia rynku mocy brak po roku 2023 r. 5,2 *Szczegóły - rozdział A 2.3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I pół r. Przesłanki za odpisem także strona 5 niniejszej prezentacji 21

22 Kluczowe dane operacyjne Produkcja energii netto według źródeł (TWh) II kw II kw II kw vs. II kw I pół I pół I pół vs. I pół Elektrownie opalane węglem brunatnym 9,48 9,16 3% 19,61 18,71 5% Elektrownie opalane węglem kamiennym 2,54 3,13-19% 5,14 5,95-14% Elektrociepłownie opalane węglem kamiennym 0,26 0,25 4% 0,67 0,64 5% Elektrociepłownie opalane węglem kamiennym 0,33 0,08 313% 1,10 0,22 400% Elektrociepłownie opalane biomasą 0,12 0,13-8% 0,23 0,24-4% El. szczytowo pompowe 0,08 0,09-11% 0,22 0,28-21% Elektrownie Wodne 0,13 0,14-7% 0,27 0,24 13% Elektrownie Wiatrowe 0,16 0,14 14% 0,39 0,34 15% SUMA 13, % 27,63 26,62 4% OZE 0,62 0,62 0% 1,32 1,23 7% w tym współspalanie biomasy 0,21 0,21 0% 0,43 0,41 5% 22

23 Nakłady inwestycyjne w II kwartale 2015 r. 47 m zł 425 m zł 151 m zł 587 m zł 729 m zł Nowe projekty 8% 30% 22% CAPEX 1,9 mld zł (+58%) 2% 56% 44% 38% Modernizacja i prace remontowe Inwestycje w moce wytwórcze włączając energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną i dystrybucję Kluczowe projekty Budowa nowych bloków Opole II Remonty i modernizacje w Bełchatowie Modernizacje aktywów dystrybucyjnych Nowe projekty w segmencie dystrybucji Farma wiatrowa Lotnisko Farma wiatrowa Karwice Farma wiatrowa Resko II CAPEX w Q r. 574 m zł 174 m zł 210 m zł 215 m zł 77 m zł 21 m zł 21 m zł Energetyka konwencjonalna modernizacja, prace remontowe i inne Energetyka konwencjonalna - nowe projekty Energetyka odnawialna Dystrybucja Obrót i inne Drugi kwartał umożliwił nam przyspieszenie prac przy budowie naszych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej Program inwestycji w farmy wiatrowe realizowany zgodnie z harmonogramem, pierwsze megawaty energii elektrycznej z Karwic Kontynuacja projektu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie, postęp prac zgodny z harmonogramem 23

24 Nakłady inwestycyjne CAPEX za Q2 i H (mln zł) Q Q Q2 15 vs Q2 14 H H H1 15 vs H1 14 Segment Energetyka konwencjonalna % % Dystrybucja % % Przyłączanie nowych odbiorców % % Sieci dystrybucyjne % % Energetyka odnawialna % % Modernizacje i odtworzenie % % Obrót, Hurt, Pozostałe % % ŁĄCZNIE % % ŁĄCZNIE (wraz z włączeniami) % % 24

25 Najważniejsze wyniki finansowe Dane skonsolidowane, międzynarodowe standardy rachunkowości II kw II kw II kw I pół I pół I pół Przekształcone vs. Przekształcone vs. mln PLN mln PLN II kw mln PLN mln PLN I pół Przychody % % Rekompensaty z tytułu KDT % % Przychody bez KDT % % EBITDA % % Powtarzalna* EBITDA % % EBIT n.a n.a. Powtarzalny* EBIT % % Net profit (to equity) n.a n.a. Powtarzalny* zysk netto dla akcjonariuszy % % CAPEX (po korektach) % % Przypływy pieniężne netto z dział. operacyjnej % % Przypływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej % % Marża EBITDA 31% 46% -15 pp 30% 36% -6 pp Powtarzalna marża EBITDA 26% 23% 2 pp 27% 26% 1 pp Majątek Obrotowy Netto ** -18% Dług netto/12 mies. EBITDA 0,06x -0,11x** *Zestawienie wydarzeń jednorazowych na następnej stronie **Na koniec 2014 r. 25

26 Wyliczenie powtarzalnej EBITDA i powtarzalnego zysku netto Zestawienie zdarzeń jednorazowych Wyliczenie powtarzalnej EBITDA i powtarzalnego EBIT Kluczowe zdarzenia jednorazowe II kw II kw I pół I pół Rekompensaty KDT Spory sądowe KDT Rezerwa rekultywacyjna (stopa dyskonta) Rozwiązanie rezerwy (darmowe CO2 na rok 2013) Darmowe CO2 na I kw Program dobrowolnych odejść Rezerwa aktuarialna Suma korekt na poziomie EBITDA Odpis aktywów trwałych Suma korekt na poziomie EBIT Wyliczenie powtarzalnego wyniku netto dla akcjonariuszy Kluczowe zdarzenia jednorazowe II kw II kw I pół I pół Rekompensaty KDT Spory sądowe KDT Rezerwa rekultywacyjna (stopa dyskonta) Rozwiązanie rezerwy (darmowe CO2 na rok 2013) Darmowe CO2 na I kw Program dobrowolnych odejść Rezerwa aktuarialna Odpis aktywów trwałych* Suma korekt na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy Proszę zauważyć, że zgodnie z nową polityką dywidendy odpisy aktywów trwałych są jedynym zdarzeniem jednorazowym dodawanym do zysku netto na potrzeby wyliczenia dywidendy. Pozostałe zdarzenia jednorazowe są prezentowane powyżej wyłączenie na potrzeby międzyokresowego porównania wyników operacyjnych. 26

27 Skorygowany* zysk EBITDA w II kw r , Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna*** Obrót** Dystrybucja Inne EBITDA II kw r Udział w EBITDA w II kw r. (%) 53% 5% 7% 34% 1% II kw r Zmiana (mln zł) Zmiana (%) 27% -30% 1.105% -1% -55% 16% Wzrost głównie w wyniku: Wyższej cenie energii sprzedanej średnia cena wyższa o 11 zł za MWh łączny wpływ w wysokości 141 mln zł Wyniki po wpływem niższych cen zielonych certyfikatów oraz niższych cen sprzedanej energii elektrycznej na rynku bilansującym oraz na giełdzie towarowej. Pozytywny wpływ podwyższonych marż i niższych kosztów wsparcia OZE. Wyższe wolumeny i ceny w dystrybucji. Powtarzalny wynik niższy z powodu korekt o rezerwy aktuarialne. Pozytywny efekt niższych cen węgla kamiennego ograniczony przez wzrost pozostałych kosztów zmiennych (gaz i CO 2 ). *Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych **Od I kw r. sprzedaż detaliczna i hurtowa prezentowana jest łącznie jako segment Obrotu ***Segment uwzględnia wynik 3 elektrowni wodnych, wcześniej ujętych w segmencie Obrotu 27

28 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Energetyka konwencjonalna (mln zł) II kw r.ii kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł I poł r. I poł r. vs. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Rekompensaty KDT % % Sprzedaż ciepła % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT n.a n.a. EBITDA % % 28

29 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Energetyka odnawialna (mln zł) II kw r. II kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł r. I poł r. I poł vs. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % 3 3-5% Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % 9 9-2% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % 29

30 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Dystrybucja (mln zł) II kw r. II kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł r. I poł I poł. vs r. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż z usług dystrybucyjnych % % Pozostałe przychody operacyjne % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % 30

31 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Obrót* (mln zł) Q Q Q vs. Q H H H vs. H Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Sprzedaż usług dystrybucyjnych % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi zewnętrzne % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % *As of Q1 15 Supply and Wholesale will be presented as a one business line Supply. Previously, Supply and Wholesale were presented as two separate segments. 31

32 Energetyka konwencjonalna EBIT II kwartał 2015 r. Kluczowe zmiany w EBIT (mln PLN) PRZYCHODY KOSZTY ZMIENNE KOSZTY STAŁE EBIT włączając odpisy EBIT* Q2'14 Sprzedaż ee ilość Sprzedaż ee cena Sprzedaż Sprzedaż PM żółte i PM zielone czerwone Sprzedaż ciepła Węgiel kamienny i transport Gaz Biomasa CO2* Koszty stałe Elektrownie i elektrociepło wnie Koszty stałe Kopalnie Pozostałe** Odchylenie EBIT Q2' EBIT Q2' EBIT Q2'15 *EBIT wyłączając odpisy (odpis dla okresu bazowego wyniósł 53 mln zł) ** Przychody z KDT były niższe w I połowie 2015 r. o mln zł. Dodatkowo dane dla okresu bazowego zostały powiększone o rozwiązaną rezerwę na CO2 w wysokości 751 mln zł 32

33 Energetyka konwencjonalna EBIT I połowa 2015 r. Kluczowe zmiany w EBIT (mln PLN) PRZYCHODY KOSZTY ZMIENNE KOSZTY STAŁE EBIT włączając odpisy EBIT* H1'14 Sprzedaż ee ilość Sprzedaż ee cena Sprzedaż Sprzedaż PM żółte i PM zielone czerwone Sprzedaż ciepła Węgiel kamienny i transport Gaz Biomasa CO2* Koszty stałe Elektrownie i elektrociepłow nie Koszty stałe Kopalnie Pozostałe** Odchylenie EBIT H1' EBIT H1' EBIT H1 15 *EBIT wyłączając odpisy (odpis dla okresu bazowego wyniósł 53 mln zł) ** Przychody z KDT były niższe w I połowie 2015 r. o mln zł. Dodatkowo dane dla okresu bazowego zostały powiększone o rozwiązaną rezerwę na CO2 w wysokości 751 mln zł 33

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015 GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy Maj 2015 AGENDA 1 Wyniki finansowe i kluczowe elementy Strategii Grupy 2 Załączniki A B C Szczegółowe wyniki finansowe Strategia Grupy - uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Prezentacja Grupy ČEZ Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.... 2 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF...

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF... Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo