Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

2 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Podstawowe dane liczbowe Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2

3 Kluczowe dane za I półrocze i II kwartał 2015 r. Wyniki finansowe za II kw. 2,1 mld zł EBITDA 1,7 mld zł EBITDA powtarzalna 1,7 mld zł śr. pieniężnych netto z dział. operac. 1,1 mld zł zysk netto przyp. akcjonariuszom bez odpisu Wyniki operacyjne za II kw. 13,1 TWh Produkcja netto (+0% r/r) 8,0 TWh Wolumen dystrybucji (+4% r/r) 9,4 TWh Sprzedaż do odbiorców końcowych (-2% r/r) Trudniejsze otoczenie biznesowe Spadające ceny paliw kopalnych Wypieranie źródeł konwencjonalnych przez OZE Wzrost obciążenia z tytułu emisji CO2 8,8 mld zł utrata wartości aktywów (przed podatkiem) Odpowiedź Zarządu Nowa polityka dywidendowa (skorygowany zysk netto) Przegląd strategii do końca 2015 r. 3

4 Dywidenda znak firmowy PGE Przyjęta nowa polityka dywidendy : Dywidenda wypłacana ze skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Generowanie solidnych przepływów pieniężnych Silny bilans Zdolność do wypłaty znacznych dywidend Niska dźwignia Dywidenda z zysku za 2014 r. WZ zatwierdziło zaproponowaną przez Zarząd dywidendę w wysokości 0,78 zł na akcję (stopa dywidendy: 5%) Dzień dywidendy 24 września 2015 r. Dzień wypłaty dywidendy 15 października 2015 r. 4

5 Zewnętrzne przesłanki testów na utratę wartości Negatywny wpływ na marże wytwarzania konwencjonalnego Ceny paliw kopalnych Globalny spadek cen paliw kopalnych utrzymujący się w perspektywie średnioterminowej Węgiel kamienny, jako paliwo wyznaczające koszt krańcowy, powoduje spadek cen energii elektrycznej Spłaszczenie merit order skutkujące niższymi marżami w generacji konwencjonalnej Polityka klimatyczna Ostrzejsza polityka środowiskowa na poziomie europejskim penalizująca jednostki konwencjonalne, zwłaszcza elektrownie mniej sprawne i o wysokiej emisji dwutlenku węgla Paradoks OZE im więcej OZE, tym większe zapotrzebowanie na rezerwy mocy, co prowadzi do obniżenia cen hurtowych Nierówne warunki gry rynkowej Przyspieszony wzrost mocy OZE wypiera jednostki konwencjonalne z merit order Ograniczony czas pracy wypieranych jednostek konwencjonalnych obniża ich rentowność Rozwój połączeń transgranicznych i napływ energii z rynków dysponujących nadpodażą mocy wywierają presję na ceny krajowe Regulacje Wsparcie inwestycji zorientowanych na OZE Surowsze normy środowiskowe (BAT/BREF) powodują wzrost nakładów inwestycyjnych na generację konwencjonalną bez gwarancji zwrotu Segment wytwórczy w coraz większym stopniu zależny od decyzji organów regulacyjnych - potrzebne mechanizmy wspierania mocy 5

6 Mieszany wpływ otoczenia makro (przyzwoity PKB, słaby rynek surowców) Otoczenie makroekonomiczne II kw r. II kw r. I pół r. I pół r. Realny wzrost PKB (r-d-r) 3,3% 3,6% 3,4% 3,6% Wzrost krajowego zużycia energii el. (r-d-r) 2,4% 0,9% 1,8% -0,3% Krajowe zużycie energii elektrycznej [TWh] 38,15 37,26 79,91 78,49 Polski indeks cen węgla energetycznego vs. ARA* CO2 (grudzień 2015 r.) Cena energii el. w Polsce (średnia mies.) 300 Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego [lewa oś] ARA+transport [prawa oś] 100 8,0 220 Kontrakty terminowe na nast. rok (baza) Rynek dnia następnego PLN/t lip 13 sty 14-11% r-d-r lip 14-19% r-d-r sty USD/t EUR 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 lip 13 sty 14 lip 14 29% r-d-r sty 15 PLN % r-d-r Baza_R_14 Baza_R_15 Baza_R_16 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 *Kontrakty ARA bieżący miesiąc + stały narzut 10 USD jako szacunkowy koszt transportu do portów bałtyckich 6

7 Strategia PGE w obliczu nowych wyzwań rynkowych Grupa aktywnie rozwijająca nowe obszary biznesowe Wiodący wytwórca energii elektrycznej w Polsce 4 1 Innowacje 3 2 Najbardziej efektywna grupa energetyczna w Polsce Preferowany i niezawodny dostawca energii Sytuacja rynkowo-regulacyjna wymaga przeglądu głównych aspiracji i działań strategicznych W szczególności, w celu zachowania możliwości realizacji ambitnego programu inwestycyjnego w zakresie energetyki konwencjonalnej konieczne jest wdrożenie głębokich działań restrukturyzacyjnych i daleko idącej poprawy efektywności funkcjonowania całej organizacji Dodatkowo, strategicznym priorytetem jest szybsza dywersyfikacja portfela wytwórczego PGE wnikliwie analizuje swoje plany rozwojowe w kontekście sytuacji rynkowej oraz maksymalizacji efektywności CAPEX i OPEX Podstawowe zagadnienia analiz: Przyszły kształt rynku energii w Polsce CAPEX w całym łańcuchu wartości Działania M&A oraz dezinwestycje Programy poprawy efektywności Dodatkowy cel redukcji wydatków o 1 mld PLN po roku 2016 Analiza i aktualizacja działań strategicznych zaplanowana jest do końca 2015 r. 7

8 Perspektywy aktualnego portfela wytwórczego PGE Węgiel brunatny Wydobycie i generacja z węgla brunatnego potencjalnie najbardziej dotknięte polityką klimatyczną Bloki opalane węglem brunatnym są bardziej emisyjne Projekt bloku wspierany dzięki swojej sprawności, lecz nadal pod presją regulacyjną (CO2 i BAT/BREF) Węgiel kamienny Strukturalna nadpodaż węgla energetycznego wpływa na ceny energii elektrycznej, lecz utrzymuje marże na wytwarzaniu energii z węgla kamiennego Prognoza rentowności Elektowni Opole II utrzymana, ponieważ rynek będzie faworyzował efektywne i elastyczne wytwarzanie energii OZE Rentowność obecnego portfela wytwórczego niezagrożona Dokończenie budowanych elektrowni wiatrowych Pierwsza aukcja w 2016 r. w ramach nowych przepisów umożliwi prognozę dla przyszłych projektów Analiza szans i możliwości inwestycyjnych 8

9 Postępy na budowach Turów (~490 MWe) Opole II (2x~900 MWe) Projekt Opole II Roboty w toku zgodnie z harmonogramem Aktualny stan prac: - wyburzenie fundamentów starych chłodni kominowych i powiązanych z nimi instalacji podziemnych; Następne kroki: - Wykopy pod fundamenty głównych budowli. Gorzów CHP Projekt przyspiesza - aktualne zaawansowanie projektu na poziomie 20%; Aktualny stan prac: wznoszenie płaszcza chłodni kominowej nr 5; zakończenie betonowania placu pod fundamenty kotła bloku nr 6; Kolejne kroki: wzniesienie konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5; ukończenie fundamentów turbiny i maszynowni do poziomu "0". Wizualizacja projektu Turów Projekt na zaawansowanym etapie prac; Aktualny stan prac: - Zakończenie prac budowlanych, układanie kabli i rur oraz montaż urządzeń w toku. Przygotowania do odbioru. 9

10 Ekspansja w odnawialnych źródłach energii, dalsze modernizacje Modernizacje Uruchomienie bloków nr 11 i 12 w Bełchatowie, rozpoczęta modernizacja bloków nr 9 i 10; EC Pomorzany i Bydgoszcz - zapewniona modernizacja obiektów strategicznych dla obu regionów; Projekty modernizacyjne w energetyce konwencjonalnej z naciskiem na obniżenie emisji SO 2 i NO x : - instalacja odsiarczania spalin bloków 3-12 w Bełchatowie oraz bloków 4-6 w Turowie; - instalacje redukujące emisję NO x bloków 1, 2 i 4 w Opolu. Energetyka odnawialna Karwice 40 MW: - projekt przekazany do eksploatacji w lipcu 2015 r. Lotnisko 90 MW: - zakończenie budowy dróg wewnętrznych i fundamentów; - montaż wież i turbin wiatrowych w toku. Resko II 76MW: - zakończono budowę dróg wewnętrznych i fundamentów; - montaż wież i turbin wiatrowych w toku. Kisielice II 12 MW: - zakończenie montażu wszystkich turbin wiatrowych. EC Pomorzany Bełchatów Farma wiatrowa Karwice 10

11 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne Magdalena Bartoś - Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych 11

12 Wyniki finansowe w skrócie mln PLN II kw II kw r-d-r % I pół I pół r-d-r % Przychody % % EBITDA % % Powtarzalna* EBITDA % % Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy Zysk na akcję z wyłączeniem odpisu**(pln) n.a n.a. 0,55 1,11-50% 1,15 1,53-25% I pół Sprzedaż Powtarzalna sprzedaż (dla akcjonariuszy) EBITDA Powtarzalna* EBITDA Wynik netto dla akcj. Powtarzalny* wynik zysk netto I poł I poł Przypływy gotówkowe netto z działalności oper % % II kw Sprzedaż CAPEX % % Dług netto (koniec okresu) *** Powtarzalna sprzedaż EBITDA Ratingi kredytowe Rating Perspektywa Powtarzalna* EBITDA Wynik netto dla akcj Fitch BBB+ Stabilna Moody s Baa1 Stabilna 715 Powtarzalny* wynik zysk netto (dla akcjonariuszy) 550 II kw II kw * Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (więcej o wydarzeniach jednorazowych na slajdzie 26) ** Podstawa do wyliczenia dywidendy wg. nowej polityki dywidendowej ***Stan na 31 Marca

13 Odpisy w energetyce konwencjonalnej Dbałość o wysoką jakość sprawozdań finansowych, Bilans skorygowany tak, aby oddawał najbardziej rzetelne szacunek wartości aktywów, Wartość księgowa aktywów związana z oczekiwaną generacją przepływów pieniężnych w przyszłości, Podsumowanie testów na utratę wartości aktywów w segmencie Energetyka Konwencjonalna (mln zł) Stan na 30 czerwca 2015 r. Wartość księgowa testowana Stwierdzona utrata wartości Wartość księgowa po odpisie Jednostki wytwórcze dotknięte odpisem Kompleks górniczo-energetyczny Turów Kompleks górniczo-energetyczny Bełchatów Elektrociepłownia Bydgoszcz Elektrociepłownia Kielce Pozostałe aktywa Pozostałe jednostki wytwórcze Elektrownia Opole Elektrociepłownia Szczecin Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Elektrociepłownia Rzeszów Elektrociepłownia Gorzów Elektrociepłownia Pomorzany Elektrownia Dolna Odra Elektrociepłownia Zgierz SUMA Więcej informacji na temat testów na utratę wartości na stronie 21 13

14 Podsumowanie wyników produkcji energii elektrycznej 0,13 0,33 (-3%) 0,16 (+14%) (-7%) 0,08 (-11%) Produkcja w II kw r. (zmiana % r-d-r) Inne Węgiel kamienny; 2,69 (-17%) RAZEM 13,10 TWh(0%) Węgiel brunatny; 9,38 (+3%) 0,22 0,66 (+2%) 0,39 (+15%) 0,27 (+13%) (-21%) Produkcja w I połowie 2015 r. (zmiana % r-d-r) Inne Węgiel kamienny; 5,59 (-12%) RAZEM 27,63 TWh (+4%) Węgiel brunatny; 19,40 (+5%) 0,33 (+313%) 1,10 (+400%) Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz Szczytowopompowe Wodne Wiatrowe Biomasa Wzrost produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym wskutek powrotu bloku nr 11 w Bełchatowie, zmodernizowanego w I połowie 2014 r. Spadek w produkcji z węgla kamiennego spowodowany wyłączeniem bloku nr 4 w Opolu (październik 2014 luty 2015) i mniejszym zapotrzebowaniem ze strony OSP. Wznowione wsparcie dla kogeneracji przyczyniło się do zwiększenia produkcji w EC opalanych gazem w Lublinie i Rzeszowie. Dodatkowy wpływ miał nowy blok gazowy w Rzeszowie działający od listopada Wzrost produkcji w elektrowniach wiatrowych w II kw r. wskutek lepszych warunków pogodowych. Dane półroczne dodatkowo wsparte przez 28 MW w Farmy Wiatrowej w Wojciechowie od marca 2014 r. Spadek produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych wskutek mniejszego zapotrzebowania ze strony OSP. 14

15 Wskaźniki wydajności Aktywa wytwórcze Węgiel brunatny Węgiel kamienny Elektociepłownie Aktywa wiatrowe Dyspozycyjność I półrocze 2015 r. Dyspozycyjność I półrocze 2014 r. Wskaźnik obciążenia I półrocze 2015 r. Wskaźnik obciążenia I półrocze 2014 r. 85,9% 90,5% 92,5% 98,8% 80,9% 85,2% 92,1% 98,0% 85,3% 65,6% 78,5% 29,0% 85,7% 69,7% 70,5% 26,6% Aktywa dystrybucyjne 7,05 Straty sieciowe [%] (ostatnie dwanaście miesięcy) SAIDI (planowane + nieplanowane) SAIFI (planowane + nieplanowane) Czas przyłączenia 6,90 6,75 6,60 6,45 6,81 6,76 6,75 6,72 6,72 6,74 6,65 6,63 6,52 6,40 6,45 6,34 6,33 6,40 6,40 6,38 6,36 6,37 6, % 201 2,03-1% 2, % 291 6,30 6,15 6,12 6,23 6,23 6,24 6,26 6,13 6,06 6,04 6,00 kwi 13 paź 13 maj 14 lis 14 cze 15 H H Minuty na obsługiwanego odbiorcę H H Przerwy na obsługiwanego odbiorcę H H Dni 15

16 Kształtowanie się EBITDA wg głównych czynników budowy wartości Q EBITDA RAPORTOWANA mln zł Zdarzenia jednorazowe Q EBITDA POWTARZALNA* Hurtowa cena energii elektrycznej Wolumen energii elektrycznej** Węgiel kamienny z transportem Koszt uprawnień do emisji CO Marża na rynku detalicznym Wsparcie dla OZE Wsparcie dla kogeneracji Zwrot z dystrybucji Inne Q EBITDA POWTARZALNA* Zdarzenia jednorazowe 384 Q EBITDA RAPORTOWANA * Wynik na działalności powtarzalnej, tzn. z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych **Bez kogeneracji gazowej (wolumeny uwzględnione we wsparciu dla kogeneracji) 16

17 Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2015 r. 67 mln zł 688 mln zł 219 mln zł mln zł 6% 32% 21% RAZEM CAPEX 3,3 mld zł (+49%) 2% 39% Kluczowe projekty Budowa nowych bloków Opole II Remonty i modernizacje w Bełchatowie Modernizacje aktywów dystrybucyjnych Nowe projekty w segmencie dystrybucji CAPEX w I półroczu 2015 r mln zł 338 mln zł 351 mln zł 337 mln zł mln zł Farma wiatrowa Lotnisko 87 mln zł Nowe inwestycje Modernizacja i utrzymanie Farma wiatrowa Karwice 60 mln zł 57% 43% Inwestycje w moce wytwórcze włączając energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną i dystrybucję Farma wiatrowa Resko II 35 mln zł Energetyka konwencjonalna modernizacja, prace remontowe i inne Energetyka konwencjonalna - nowe projekty Energetyka odnawialna Dystrybucja Obrót i inne Drugi kwartał umożliwił nam przyspieszenie prac przy budowie naszych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej Program inwestycji w farmy wiatrowe realizowany zgodnie z harmonogramem, pierwsze megawaty energii elektrycznej z Karwic Kontynuacja projektu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie, postęp prac zgodny z harmonogramem. 17

18 EBITDA i CAPEX: perspektywa na 2015 r. Energetyka Konwencjonalna Perspektywa 2015 vs 2014 Główne czynniki Wzrost po korekcie o wydarzenia jednorazowe + Średnia cena hurtowa za cały rok w zakresie PLN/MWh + Stabilne wolumeny produkcji z węgla brunatnego, natomiast niski dwucyfrowy (%) spadek produkcji z węgla kamiennego + Wpływ wyższych wolumenów z kogeneracji gazowej będzie ograniczony wyższymi kosztami paliwa + Kontynuacja programów optymalizacyjnych + Spadek ceny węgla kamiennego średni jednocyfrowy (%) + Przychody ze zwykłych KDT za cały rok w przedziale mln zł + Jasna prognoza dotycząca uprawnień do emisji CO2 Wzrost niedoboru uprawnień do emisji CO2 o ok. 4 mln ton Energetyka odnawialna Obrót Dystrybucja CAPEX Bez zmian Wzrost Bez zmian Wzrost + Brak istotnych zmian mocy rdr + Większa produkcja wiatrowa ze względu na warunki pogodowe + Projekty wiatrowe zostaną uruchomione do końca 2015 r. i będą wpływać na wyniki począwszy od 2016 r. Negatywny skutek niższych cen zielonych certyfikatów + Koncentrowanie się na podnoszeniu średniej marży + Możliwy pozytywny skutek niższych cen zielonych certyfikatów + Baza aktywów regulowanych (RAB) wyceniona na 14,6 mld zł dla taryfy na 2015 r. + Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2015 r. na poziomie 7,2% (przed podatkiem) + Kontynuacja programów optymalizacyjnych Obniżenie zwrotu z aktywów o 5% może mieć negatywny wpływ na EBITDA dystrybucji na poziomie 2% Projekt Opole II zgodnie z harmonogramem; planowane wejście w okres wyższych wydatków inwestycyjnych Kontynuacja projektu w Gorzowie Kontynuacja projektu w Turowie, jednak termin przekazania do eksploatacji przesunięto o 3 miesiące wskutek wymaganych zmian projektu wynikających z surowszych wymagań środowiskowych (BAT/BREF) Poza zaliczką na blok w Turowie od stycznia 2015 r. CAPEX w wysokości ok. 200 mln zł Wyższy poziom wydatków w segmencie dystrybucji wpłynie na przyszły zwrot za aktywów.. Wyższy poziom nakładów inwestycyjnych w segmencie OZE MW w budowie 18

19 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa 19

20 Pogarszające się warunki na rynku towarowym uderzają w ceny Uprawnienia do emisji CO2 (EUA_DEC15) EUR/t 4,9 5,1 6,2 5,5 6,3 +33% 6,7 7,1 7,4 Węgiel kamienny USD/t 1 75,9 83,8-22% 78,9 74,9 75,0 72,3 61,0 58,7 Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez PGE PLN/MWh % +7% Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej na TGE w latach PLN/MWh Cena spot - bazowa 163,6 148,0 166,4 183,0 196,5 193,9-15% 146,4 155,3 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Cena spot w szczycie 175,5 163,8 185,3 205,8 229,5 236,4-19% 163,5 167,2 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: PGE Base_Y_14/15/16 (Forward, następny rok) Base_Y_14 Base_Y_15 Base_Y_16 173,3 172,9 172,7 166,3 163,6-2% 163,6 151,8 152,5 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: TGE 1 DES ARA bieżący miesiąc Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 20

21 Odpisy w energetyce konwencjonalnej Kluczowe założenia* (ceny realne): Cena hurtowa energii elektrycznej: wzrost o 20% do roku 2020 r., łagodniejszy wzrost w kolejnej dekadzie, Ceny pozwoleń CO2: wzrost 2,5x do roku 2020 r., łagodniejszy wzrost w kolejnej dekadzie, Cena węgla kamiennego horyzontalna w latach , wzrost w latach , stabilizacja w kolejnej dekadzie, Średnioważony koszt kapitału (WACC) 7,26% w całym okresie prognozy (obniżka z 7,63% użytych w poprzednich testach), Rynek mocy w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo dostaw; po 2023 r. założyliśmy model wynagrodzeń aktywów wytwórczych analogiczny do rynku brytyjskiego, Przydział darmowych C02 (zarówno w okresie jak też ), Wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji Optymalizacja zatrudnienia Analiza wrażliwości (mld zł); ile wyniósł by odpis, gdyby przyjąć inne założenia Czynnik Zmiana Wpływ na odpis Zwiększenie Zmniejszenie Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% / -1% 1,1 1,0 Zmiana średnioważonego kosztu kapitału (WACC) + 0,5 p.p. / - 0,5 p.p. 1,4 0,9 Zmiana ceny pozwoleń CO2 w całym okresie prognozy 1% / -1% 0,4 0,4 Założenie dot. istnienia rynku mocy brak po roku 2023 r. 5,2 *Szczegóły - rozdział A 2.3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I pół r. Przesłanki za odpisem także strona 5 niniejszej prezentacji 21

22 Kluczowe dane operacyjne Produkcja energii netto według źródeł (TWh) II kw II kw II kw vs. II kw I pół I pół I pół vs. I pół Elektrownie opalane węglem brunatnym 9,48 9,16 3% 19,61 18,71 5% Elektrownie opalane węglem kamiennym 2,54 3,13-19% 5,14 5,95-14% Elektrociepłownie opalane węglem kamiennym 0,26 0,25 4% 0,67 0,64 5% Elektrociepłownie opalane węglem kamiennym 0,33 0,08 313% 1,10 0,22 400% Elektrociepłownie opalane biomasą 0,12 0,13-8% 0,23 0,24-4% El. szczytowo pompowe 0,08 0,09-11% 0,22 0,28-21% Elektrownie Wodne 0,13 0,14-7% 0,27 0,24 13% Elektrownie Wiatrowe 0,16 0,14 14% 0,39 0,34 15% SUMA 13, % 27,63 26,62 4% OZE 0,62 0,62 0% 1,32 1,23 7% w tym współspalanie biomasy 0,21 0,21 0% 0,43 0,41 5% 22

23 Nakłady inwestycyjne w II kwartale 2015 r. 47 m zł 425 m zł 151 m zł 587 m zł 729 m zł Nowe projekty 8% 30% 22% CAPEX 1,9 mld zł (+58%) 2% 56% 44% 38% Modernizacja i prace remontowe Inwestycje w moce wytwórcze włączając energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną i dystrybucję Kluczowe projekty Budowa nowych bloków Opole II Remonty i modernizacje w Bełchatowie Modernizacje aktywów dystrybucyjnych Nowe projekty w segmencie dystrybucji Farma wiatrowa Lotnisko Farma wiatrowa Karwice Farma wiatrowa Resko II CAPEX w Q r. 574 m zł 174 m zł 210 m zł 215 m zł 77 m zł 21 m zł 21 m zł Energetyka konwencjonalna modernizacja, prace remontowe i inne Energetyka konwencjonalna - nowe projekty Energetyka odnawialna Dystrybucja Obrót i inne Drugi kwartał umożliwił nam przyspieszenie prac przy budowie naszych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej Program inwestycji w farmy wiatrowe realizowany zgodnie z harmonogramem, pierwsze megawaty energii elektrycznej z Karwic Kontynuacja projektu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie, postęp prac zgodny z harmonogramem 23

24 Nakłady inwestycyjne CAPEX za Q2 i H (mln zł) Q Q Q2 15 vs Q2 14 H H H1 15 vs H1 14 Segment Energetyka konwencjonalna % % Dystrybucja % % Przyłączanie nowych odbiorców % % Sieci dystrybucyjne % % Energetyka odnawialna % % Modernizacje i odtworzenie % % Obrót, Hurt, Pozostałe % % ŁĄCZNIE % % ŁĄCZNIE (wraz z włączeniami) % % 24

25 Najważniejsze wyniki finansowe Dane skonsolidowane, międzynarodowe standardy rachunkowości II kw II kw II kw I pół I pół I pół Przekształcone vs. Przekształcone vs. mln PLN mln PLN II kw mln PLN mln PLN I pół Przychody % % Rekompensaty z tytułu KDT % % Przychody bez KDT % % EBITDA % % Powtarzalna* EBITDA % % EBIT n.a n.a. Powtarzalny* EBIT % % Net profit (to equity) n.a n.a. Powtarzalny* zysk netto dla akcjonariuszy % % CAPEX (po korektach) % % Przypływy pieniężne netto z dział. operacyjnej % % Przypływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej % % Marża EBITDA 31% 46% -15 pp 30% 36% -6 pp Powtarzalna marża EBITDA 26% 23% 2 pp 27% 26% 1 pp Majątek Obrotowy Netto ** -18% Dług netto/12 mies. EBITDA 0,06x -0,11x** *Zestawienie wydarzeń jednorazowych na następnej stronie **Na koniec 2014 r. 25

26 Wyliczenie powtarzalnej EBITDA i powtarzalnego zysku netto Zestawienie zdarzeń jednorazowych Wyliczenie powtarzalnej EBITDA i powtarzalnego EBIT Kluczowe zdarzenia jednorazowe II kw II kw I pół I pół Rekompensaty KDT Spory sądowe KDT Rezerwa rekultywacyjna (stopa dyskonta) Rozwiązanie rezerwy (darmowe CO2 na rok 2013) Darmowe CO2 na I kw Program dobrowolnych odejść Rezerwa aktuarialna Suma korekt na poziomie EBITDA Odpis aktywów trwałych Suma korekt na poziomie EBIT Wyliczenie powtarzalnego wyniku netto dla akcjonariuszy Kluczowe zdarzenia jednorazowe II kw II kw I pół I pół Rekompensaty KDT Spory sądowe KDT Rezerwa rekultywacyjna (stopa dyskonta) Rozwiązanie rezerwy (darmowe CO2 na rok 2013) Darmowe CO2 na I kw Program dobrowolnych odejść Rezerwa aktuarialna Odpis aktywów trwałych* Suma korekt na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy Proszę zauważyć, że zgodnie z nową polityką dywidendy odpisy aktywów trwałych są jedynym zdarzeniem jednorazowym dodawanym do zysku netto na potrzeby wyliczenia dywidendy. Pozostałe zdarzenia jednorazowe są prezentowane powyżej wyłączenie na potrzeby międzyokresowego porównania wyników operacyjnych. 26

27 Skorygowany* zysk EBITDA w II kw r , Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna*** Obrót** Dystrybucja Inne EBITDA II kw r Udział w EBITDA w II kw r. (%) 53% 5% 7% 34% 1% II kw r Zmiana (mln zł) Zmiana (%) 27% -30% 1.105% -1% -55% 16% Wzrost głównie w wyniku: Wyższej cenie energii sprzedanej średnia cena wyższa o 11 zł za MWh łączny wpływ w wysokości 141 mln zł Wyniki po wpływem niższych cen zielonych certyfikatów oraz niższych cen sprzedanej energii elektrycznej na rynku bilansującym oraz na giełdzie towarowej. Pozytywny wpływ podwyższonych marż i niższych kosztów wsparcia OZE. Wyższe wolumeny i ceny w dystrybucji. Powtarzalny wynik niższy z powodu korekt o rezerwy aktuarialne. Pozytywny efekt niższych cen węgla kamiennego ograniczony przez wzrost pozostałych kosztów zmiennych (gaz i CO 2 ). *Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych **Od I kw r. sprzedaż detaliczna i hurtowa prezentowana jest łącznie jako segment Obrotu ***Segment uwzględnia wynik 3 elektrowni wodnych, wcześniej ujętych w segmencie Obrotu 27

28 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Energetyka konwencjonalna (mln zł) II kw r.ii kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł I poł r. I poł r. vs. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Rekompensaty KDT % % Sprzedaż ciepła % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT n.a n.a. EBITDA % % 28

29 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Energetyka odnawialna (mln zł) II kw r. II kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł r. I poł r. I poł vs. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % 3 3-5% Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % 9 9-2% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % 29

30 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Dystrybucja (mln zł) II kw r. II kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł r. I poł I poł. vs r. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż z usług dystrybucyjnych % % Pozostałe przychody operacyjne % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % 30

31 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Obrót* (mln zł) Q Q Q vs. Q H H H vs. H Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Sprzedaż usług dystrybucyjnych % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi zewnętrzne % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % *As of Q1 15 Supply and Wholesale will be presented as a one business line Supply. Previously, Supply and Wholesale were presented as two separate segments. 31

32 Energetyka konwencjonalna EBIT II kwartał 2015 r. Kluczowe zmiany w EBIT (mln PLN) PRZYCHODY KOSZTY ZMIENNE KOSZTY STAŁE EBIT włączając odpisy EBIT* Q2'14 Sprzedaż ee ilość Sprzedaż ee cena Sprzedaż Sprzedaż PM żółte i PM zielone czerwone Sprzedaż ciepła Węgiel kamienny i transport Gaz Biomasa CO2* Koszty stałe Elektrownie i elektrociepło wnie Koszty stałe Kopalnie Pozostałe** Odchylenie EBIT Q2' EBIT Q2' EBIT Q2'15 *EBIT wyłączając odpisy (odpis dla okresu bazowego wyniósł 53 mln zł) ** Przychody z KDT były niższe w I połowie 2015 r. o mln zł. Dodatkowo dane dla okresu bazowego zostały powiększone o rozwiązaną rezerwę na CO2 w wysokości 751 mln zł 32

33 Energetyka konwencjonalna EBIT I połowa 2015 r. Kluczowe zmiany w EBIT (mln PLN) PRZYCHODY KOSZTY ZMIENNE KOSZTY STAŁE EBIT włączając odpisy EBIT* H1'14 Sprzedaż ee ilość Sprzedaż ee cena Sprzedaż Sprzedaż PM żółte i PM zielone czerwone Sprzedaż ciepła Węgiel kamienny i transport Gaz Biomasa CO2* Koszty stałe Elektrownie i elektrociepłow nie Koszty stałe Kopalnie Pozostałe** Odchylenie EBIT H1' EBIT H1' EBIT H1 15 *EBIT wyłączając odpisy (odpis dla okresu bazowego wyniósł 53 mln zł) ** Przychody z KDT były niższe w I połowie 2015 r. o mln zł. Dodatkowo dane dla okresu bazowego zostały powiększone o rozwiązaną rezerwę na CO2 w wysokości 751 mln zł 33

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

PGE Credit Factbook. wrzesień 2015 r.

PGE Credit Factbook. wrzesień 2015 r. PGE Credit Factbook wrzesień 2015 r. Grupa PGE informacje ogólne 1 Kluczowe dane PGE łączy operacyjne i finansowe silne strony I połowa 2015 r. EBITDA 4,3 mld zł I połowa 2015 r. Przychody 14 mld zł Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Grupa ENERGA wyniki 2013

Grupa ENERGA wyniki 2013 Grupa ENERGA wyniki 2013 10 marca 2014 Grupa ENERGA Wykres obrazuje kontrybucję poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Grupy w 2013 r. 2 Podsumowanie roku 2013 Zysk jednostkowy netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 213 r. 14 listopada 213 r. Kluczowe parametry finansowe Wyniki Grupy TAURON [] I-III kw. 213 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży 14 29 (-22% r/r) 4 537 (-23%

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013 13 marca 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 1 Jednorazowe pozycje niepieniężne Inwestycje i kontrakty

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii IIQ, IH 2014 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Dalida Gepfert Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Paweł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Luty 2012 2 Od rozbudowanego konglomeratu do nowoczesnej i konkurencyjnej korporacji POCZĄTEK TRANSFORMACJA WARTOŚĆ I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Enea zmienia się dla Klienta

Grupa Enea zmienia się dla Klienta Grupa Enea zmienia się dla Klienta IQ 2015 Warszawa, 15 maja 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IQ 2015 Grupa Enea inwestuje i rozwija się dla Klienta 2

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów 1. Przychody

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1(w)k Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 3 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 3 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku Spis treści 1 Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r.

Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Sierpień 2013 Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy Plan Prezentacji Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w fazie developmentu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 3 i 9 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 3 i 9 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku Spis treści 1 Podstawowe informacje na temat Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012 Podsumowanie wyników finansowych IQ 14 maja Podsumowanie IQ Dobre wyniki GK ENEA po IQ r. Wyniki GK ENEA IQ r. vs. IQ 2011 r.: Przychody netto wzrost o 7,0% EBIT wzrost o 0,8% EBITDA wzrost o 11,4% Zysk

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. VII-XII 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Informacja prasowa Warszawa, 18 stycznia212 Ponad 5% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 211 r. Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii

Bardziej szczegółowo

Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Maciej Chrost, Dyrektor Biura. Zarządca Rozliczeń S.A. 1

Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Maciej Chrost, Dyrektor Biura. Zarządca Rozliczeń S.A. 1 DOŚWIADCZENIA Z FUNKCJONOWANIA ZARZĄDCY ROZLICZEŃ Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Maciej Chrost, Dyrektor Biura Zarządca Rozliczeń S.A. 1 Plan prezentacji 1. Rola i miejsce Spółki w procesie rozliczeń kosztów

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. Marek Wdowiak Departament Inwestycji PGE GiEK S.A. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. 1. Wstęp Polski sektor energetyczny po wejściu

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 2 Zespół Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1 Wyniki finansowe PGNiG S.A. I kwartał 27 r. 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1Q 27

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 18 sierpnia 2015 I półrocze 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 86,7 tys. ton w I półroczu 2015 i 163 tys. ton w LTM EBITDA 47,4 mln PLN w I półroczu 2015 i

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności Ponad 90% Obszary Dystrybucji i Wytwarzania Około 50% Obszar Dystrybucji Największe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.

Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Przemysław Kołodziejak Nałęczów 22-24 czerwca 2015r

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO UTECH S.A. www.enut.pl 1 GIEŁDOWA GRUPA KAPITAŁOWA Spółka Akcyjna Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski 100% udziałów Kapitał zakładowy: 15.746.000,00

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO rachunku zysków lub strat oraz jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów

Bardziej szczegółowo