Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 Gie da Energii Strategie Zarz dzania Ryzykiem Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska

3 Recenzent: Jacek Malko S owo wst pne: Marek Zerka Projekt ok adki: Bart omiej Puchowski Sk ad i amanie: Rafa Weron Rozdzia y: 1, dodatki { Aleksander WeroniRafa Weron 3, 4 { Aleksander Weron 2, 5, 6, 7 { Rafa Weron Celem niniejszej ksi ki jest przybli enie Czytelnikowi nowego podmiotu rynku energii jakim jest gie da energii oraz wprowadzenie go w problematyk nowoczesnych narz dzi i metod zarz dzania ryzykiem na tym rynku. Ksi ka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych gie d energii, obrotem energi elektryczn oraz ocen i zarz dzaniem ryzykiem na tym rynku. Ksi ka jest bogato ilustrowana praktycznymi przyk adami i zawiera ponad 100 rysunk w, symulacji komputerowych oraz tabel. Szczeg owo om wiono te oryginalny, przyjazny dla u ytkownika pakiet komputerowy Financial Engineer, umo liwiaj cy tw rcze stosowanie metod zarz dzania ryzykiem i istotnie u atwiaj cy przyswojenie przedstawionego materia u. Tytu rekomendowany przez Gie d Energii SA. c Copyright by Aleksander Weron and Rafa Weron, Wroc aw 2000 Wszelkie prawa zastrze one. Utw r w ca o ci ani we fragmentach nie mo e by, bez uprzedniej zgody posiadacza praw autorskich, powielany ani rozpowszechniany za pomoc urz dze elektronicznych, mechanicznych, kopiuj cych, nagrywaj cych i innych. Wszelkie prawa autorskie do projektu ok adki zastrze one przez eproject Sp. z o.o. Wydawca: CIRE { Centrum Informacji o Rynku Energii [www.cire.pl] eproject Sp. z o.o. [www.eproject.pl] ul. Bema 17, Wroc aw ISBN Wydanie I Druk: ANTEX, Sob tka, ul. Mickiewicza 53, tel. (071)

4 Spis tre ci Od wydawcy 9 S owo wst pne Wprowadzenie Rynek nansowy Kr tka historia rynk w nansowych : : : : : : : : : : : : : : : : : : Co to jest in ynieria nansowa? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Struktura i uczestnicy rynku : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rynki regulowane : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Gie dy towarowe i terminowe : : : : : : : : : : : : : : : : : : Gie dy papier w warto ciowych : : : : : : : : : : : : : : : : : Organizacja i dzia anie gie dy : : : : : : : : : : : : : : : : : : Regulowany rynek pozagie dowy : : : : : : : : : : : : : : : : Indeksy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Dow Jones Industrial Average : : : : : : : : : : : : : : : : : : Warszawski Indeks Gie dowy : : : : : : : : : : : : : : : : : : Swiss Electricity Price Index : : : : : : : : : : : : : : : : : : Central European Power Index : : : : : : : : : : : : : : : : : 48 Literatura : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rynek energii elektrycznej Wyj tkowo rynku energii elektrycznej : : : : : : : : : : : : : : : : Rozw j konkurencyjnych rynk w a ryzyko : : : : : : : : : : : : : : : Rozwi zania zagraniczne : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ryzyko na rynku energii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Struktura rynku : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Model rynku : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Operator systemu przesy owego : : : : : : : : : : : : : : : : : Rynek bilansuj cy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ryzyko operatora systemu przesy owego : : : : : : : : : : : : Gie da energii elektrycznej : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 77 Literatura : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 79

5 6 Spis tre ci 4. Gie da energii elektrycznej Gie da w pytaniach : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rynek natychmiastowy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : California Power Exchange : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Nord Pool : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rynek bilansuj cy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rynek terminowy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rynek us ug : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Statystyka us ug systemowych : : : : : : : : : : : : : : : : : Gie da Energii SA : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Sk adanie ofert : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rozliczenia : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 123 Literatura : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kontrakty terminowe Wst p : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kontrakty forward : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ceny terminowe : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Towarowe kontrakty forward : : : : : : : : : : : : : : : : : : Walutowe kontrakty forward : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kontrakty FRA : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kontrakty wymiany : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Wymiany walutowe i procentowe : : : : : : : : : : : : : : : : Modykacje podstawowych kontrakt w wymiany : : : : : : : Kontrakty futures : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Rozliczenie dzienne : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : System depozyt w : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Izba rozliczeniowa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Zbie no cen terminowych i got wkowych : : : : : : : : : : : Towarowe kontrakty futures : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Finansowe kontrakty futures : : : : : : : : : : : : : : : : : : Opcje : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Instrumenty podstawowe : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Cena opcji : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ograniczenia na cen opcji : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Przedterminowe wykonanie opcji ameryka skich : : : : : : : Parytet kupna-sprzeda y : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Model Blacka-Scholesa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 173 Literatura : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Zarz dzanie ryzykiem Ryzyko nansowe : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Miary zmienno ci : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Miary wra liwo ci : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Miary zagro enia : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Warto nara ona na ryzyko : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Co to jest VaR? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 193

6 Spis tre ci Zalety VaR jako miary ryzyka : : : : : : : : : : : : : : : : : : VaR dla pojedynczego kontraktu na energi elektryczn : : : VaR dla portfela kontrakt w na energi elektryczn : : : : : Alternatywne podej cia do liczenia VaR : : : : : : : : : : : : Przyk adowe strategie zabezpieczaj ce : : : : : : : : : : : : : : : : : Kr tkie zabezpieczenie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : D ugie zabezpieczenie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Syntetyczna d uga opcja kupna : : : : : : : : : : : : : : : : : Syntetyczna kr tka opcja kupna : : : : : : : : : : : : : : : : Ko nierz : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : In ynieria nansowa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kombinacje opcji : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Instrumenty syntetyczne : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kontrakt break forward : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kontrakt range forward : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Opcja wyboru : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Opcja azjatycka : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Opcje barierowe : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 228 Literatura : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Narz dzia komputerowe Wst p : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Financial Engineer : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kalkulator Blacka-Scholesa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Implikowana zmienno : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Electricity Book : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Dost pne instrumenty : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Zarz dzanie ryzykiem : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Niezb dne dane : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Contango : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : POMAX Analyzer : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 250 Literatura : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 254 Dodatki 255 A. Elementy rachunku nansowego 257 A.1. Przysz a warto sumy pieni nej : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 257 A.2. Bie ca warto przysz ej sumy pieni nej : : : : : : : : : : : : : : : 258 A.3. Przysz a warto ci gu p atno ci : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 259 A.4. Bie ca warto ci gu p atno ci : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 260 A.5. Stopa zwrotu : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 260

7 8 Spis tre ci B. Papiery warto ciowe 263 B.1. Obligacje : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 263 B.2. Klasykacja d u nik w : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 265 B.3. Akcje : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 266 B.4. Krajowy Depozyt Papier w Warto ciowych : : : : : : : : : : : : : : 267 C. S owniczek 269 Indeks 279

8 Od wydawcy Ju prawie p tora roku min o od uruchomienia w styczniu 1999 r. serwisu internetowego Centrum Informacji o Rynku Energii (www.cire.pl). Wzrastaj ca liczba odbiorc w serwisu potwierdza zainteresowanie, jakim ciesz si zagadnienia zwi zane z rynkami energii w Polsce i za granic. Ostatnie lata cechuje bowiem wzrost tempa dzia a zmierzaj cych dostworzenia w Polsce warunk w swobodnego handlu energi. Zwi kszenie liczby odbiorc w, kt rzy uzyskali dost p do sieci przesy owej, pojawienie si nowych po rednik w w handlu energi, a wreszcie powo anie sp ki Gie da Energii SA stanowi fakty tworz ce podstaw do uruchomienia krajowego rynku energii. W takiej sytuacji rodzi si zapotrzebowanie na specjalistyczn wiedz z tych dziedzin nauki, kt re s bezpo rednio zwi zane z funkcjonowaniem rynku energii. Odpowiedzi na te potrzeby jest uruchomienie przez Centrum Informacji o Rynku Energii serii wydawniczej pod wsp lnym tytu em CIRE { Rynek Energii. Celem Komitetu Redakcyjnego serii jest udost pnienie szerokiego zestawu publikacji zawieraj cych wiedz niezb dn do poznania i zrozumienia mechanizmu funkcjonowania rynk w energii. Nie przez przypadek seri otwiera ksi ka pt. Gie da Energii: Strategie zarz dzania ryzykiem". Ksi ka napisana przez prof. Aleksandra Werona i dra Rafa a Werona porusza zagadnienia gie dowego obrotu energi oraz zarz dzania ryzykiem w tym segmencie rynku energii. Problematyka ta ma fundamentalne znaczenie dla dzia ania rynk w energii. Jednocze nie, na podkre lenie zas uguje fakt, e moment ukazania si ksi ki inicjuj cej seri, zbiega si z rozpocz ciem funkcjonowania polskiej gie dy energii. Wierz c, e zapoznanie si z niniejsz ksi k dostarczy Pa stwu specjalistycznej wiedzy zwi zanej z gie dowym obrotem energi oraz zarz dzaniem ryzykiem nansowym, yczymy przyjemnej i owocnej lektury. Wroc aw, maj 2000 r. Redakcja CIRE

9 10 Od wydawcy

10 S owo wst pne Ci, kt rzy skracaj dzie a, czyni krzywd poznaniu i mi o ci, gdy mi o dla jakiego przedmiotu jest c rk tego poznania. Leonardo da Vinci Te s owa jednego z najwi kszych ludzi Renesansu w pe ni uwzgl dnili autorzy niniejszej ksi ki. Decyduje o tym nie tylko bardzo szeroki zakres przedmiotowy pracy, dotycz cej zar wno stosunkowo dobrze rozpoznanych rynk w nansowych, jak i kszta tuj cych si rynk w energii. Obejmuje ona r wnie wiele cennych i atrakcyjnie przedstawionych informacji dodatkowych, bez kt rych poznanie nowych obszar w wiedzy by oby z pewno ci znacznie trudniejsze i bardziej nu ce. Z pe nym przekonaniem mo na wi c poleci t prac jakoniezawodny przewodnik po trudnych, lecz zajmuj cych zagadnieniach gie dowego handlu energi i zarz dzania ryzykiem rynkowym. Korzysta z niej b d z pewno ci nie tylko energetycy ale tak e wszyscy poszukuj cy swojej szansy na ywio owo rozwijaj cych si rynkach energii. Jak dowodz do wiadczenia kraj w, kt re wdro y y konkurencyjne rynki energii, jednym z najpowa niejszych wyzwa, z jakim spotka y si przedsi biorstwa energetyczne, obj te procesami deregulacji i prywatyzacji, jest konieczno skutecznego zarz dzania ryzykiem rynkowym. W nowej sytuacji, nie znanej w takim stopniu w dotychczas zintegrowanych, znacjonalizowanych i silnie regulowanych sektorach energetyki, zarz dzanie ryzykiem w znacznym stopniu decyduje o pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw na rynku, a tym samym o ich mo liwo ciach rozwojowych. Jednocze nie zagro- enia wynikaj ce z braku skutecznych system w zarz dzania ryzykiem nie zawsze s w pe ni zidentykowane, a znaczna cz przedsi biorstw ci gle jeszcze takich system w nie wprowadzi a. Nie jest r wnie w pe ni przygotowana do wykorzystania instytucji rynkowych, do kt rych nale mi dzy innymi gie dy energii. Poziom ryzyka jest szczeg lnie wysoki na tych rynkach towarowych, na kt rych zachodzi znaczna i szybka uktuacja cen oraz wielko ci zapotrzebowania. Jak s usznie wskazuj autorzy, do takich rynk w nale mi dzy innymi rynki energii. Na szybko i zakres uktuacji cen energii elektrycznej

11 12 S owo wst pne ma wp yw dodatkowo fakt, e praktycznie nie mo e by ona magazynowana i e zachodzi konieczno ci g ego bilansowania jej produkcji i zapotrzebowania. Wp ywaj na to r wnie ograniczenia w mo liwo ci swobodnego przemieszczania terytorialnego energii, wynikaj ce g wnie z ogranicze przesy owych w sieci. Cech charakterystyczn obrotu energi staje si wzrost znaczenia kontrakt w kr tkoterminowych kosztem kontrakt w d ugoterminowych, transakcji zawieranych na otwartych aukcjach (gie dach energii) w miejsce transakcji dwustronnych, a tak e coraz g bsze r nicowanie warunk w dostaw energii w zale no ci od charakterystyk grup odbiorc w. Dlatego te ksi k nale y uzna za istotny krok w kierunku lepszej edukacji i przygotowania podmiot w na rynku do stosowania in ynierii - nansowej g wnie do zarz dzania ryzykiem uktuacji cen. Takiego samego przygotowania jednak e wymaga zarz dzanie tak e innymi rodzajami ryzyk na rynku konkurencyjnym. Ponadto nale y wyra nie podkre li, e bez wdro enia okre lonych mechanizm w zarz dzania ryzykiem i powstania instytucji przejmuj cych cz ryzyka z podmiot w uczestnicz cych w rynku energii, do kt rych odwo- uje si r wnie ksi ka, rozw j tego rynku b dzie zdecydowanie ograniczony. Odnosi si to zw aszcza powstania gie d energii, izb rozrachunkowych i mechanizmu zapewniaj cego bie ce bilansowanie dostaw energii elektrycznej. Konieczne jest tak e coraz lepsze przygotowanie uczestnik w. Ponadto w zwi zku z procesami prywatyzacji i rozwoju swobody podejmowania dzia alno ci, r wnie w sektorze energetyki wzrasta rola system w oceny wiarygodno ci kredytowej podmiot w, a tak e zarz dzania ryzykiem kredytowym na rynku. Brak tego typu dzia a mo e stanowi trudn do likwidacji barier rozwoju konkurencyjnych rynk w energii w Polsce. Autorzy nale do tych, kt rzy skutecznie tego typu bariery prze amuj. Wroc aw, maj 2000 r. Marek Zerka

12 Rozdzia 1 Wprowadzenie Nie wiem dlaczego, ale podr czniki s fatalne. Co do jednego! Richard P. Feynman Dnia 19 grudnia 1996 r. Rada Unii Europejskiej przyj a ko cow wersj Dyrektywy 96/92/EC, dotycz cej liberalizacji rynku energii elektrycznej. 1 Formalnie, za rozpocz cie przez Polsk procesu liberalizacji rynku energii nale y uzna dat 4 grudnia 1997 r., kiedy to wprowadzono w ycie Prawo energetyczne". W dniu 23 lipca 1999 r. Ministerstwo Skarbu Pa stwa og osi o w Rzeczpospolitej przetarg nieograniczony na wy onienie konsorcjum do powo ania i prowadzenia sp ki akcyjnej pod nazw Gie da Energii z terminem 6 wrze nia 1999 r., a ju 7 grudnia 1999 r. zwyci skie konsorcjum Elektrimu zarejestrowa o sp k Gie da Energii SA. Pierwsze transakcje na rynku natychmiastowym maj pojawi si ju 30 czerwca 2000 r., a pierwsze transakcje na rynku terminowym maj zosta zawarte 30 czerwca 2001 r. Celem niniejszej ksi ki jest przybli enie Czytelnikowi nowego podmiotu rynku energii elektrycznej jakim jest niew tpliwie gie da energii oraz wprowadzenie go w problematyk podstawowych strategii zarz dzania ryzykiem na tym rynku, czyli jak nie straci na obrocie energi elektryczn. Na zdemonopolizowanym rynku paliw i energii ceny kszta tuj si pod wp ywem konkurencji. Urynkowienie cen poszczeg lnych rodzaj w paliw i energii w Polsce (w giel { 1992 r., paliwa p ynne { 1994 r., ciep o { 1998 r., energia elektryczna { 1999 r.) nie spowodowa o natychmiastowego zaistnienia konkurencji, co przyczyni o si do przed u enia administracyjnego kszta towania cen. Powszechne sta o si prze wiadczenie, e r wnie w przysz o ci podstaw cen b d koszty. Rozw j sytuacji w polskim g rnictwie 1 DyrektywaParlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wsp lnych zasad wewn trznego rynku energii elektrycznej, patrz Fakty i Dokumenty PSE SA, nr 1, 1997.

13 14 1. Wprowadzenie wskazuje, e dopiero kilka lat po formalnym uwolnieniu cen zaczynaj dzia- a rzeczywiste si y rynkowe. Dramatyczny spadek cen w gla w 1999 r. jest dowodem na to, e na rynku koszty si nie licz, kiedy poda przekracza popyt. Prognozowanie cen paliw i energii kszta tuj cych si podwp ywem konkurencji oraz budowanie strategii rozwoju sektora energetycznego stosownie do przewidywanych cen napotyka na r ne trudno ci: I konieczno przezwyci ania nieprawid owej struktury cen krajowych I zbyt du y zakres subsydiowania ludno ci przez odbiorc w przemys owych I konieczno dostosowania si do wielkichspadk w cen energii elektrycznej dla odbiorc wko cowych, kt re nast puj w Europie w wyniku konsekwentnego wdra ania przez Uni Europejsk wewn trznych rynk w gazu i energii elektrycznej I uktuacje cen wiatowych. W zaistnia ej sytuacji, konkurencja wewn trz sektora elektroenergetycznego jest potrzebna po to, aby uzyska on zdolno do konkurowania z innymi sektorami kompleksu paliwowo-energetycznego, z opcj lepszego wykorzystania energii po stronie popytowej, a tak e z zagranicznymi przedsi biorstwami energetycznymi. Elektroenergetyka uchodzi a ju od lat 50-tych za sektor bardzo dobrze zorganizowany, a jedynym ujawnionym mankamentem zdawa a si by jej monopolistyczna pozycja wobec u ytkownik w energii elektrycznej. 2 Form zarz dzania elektroenergetyk sta y si hierarchicznie ukszta towane struktury. W wielu krajach, r wnie w Polsce, rozpowszechni si ci le scentralizowany typ organizacji i zarz dzania elektroenergetyk. Dopatrywano si w tym przejawu optymalizacji wynik w dzia ania tego sektora. Decyzje wielkie i drobne podejmowane by y wed ug kryterium optymalizacji globalnej z pomini ciem ekstrem w lokalnych. Okaza o si jednak, e taki typ zarz dzania nie przystaje do tendencji liberalnych i prorynkowych, jakie zarysowa y si w gospodarce wiatowej, a w tym tak e w krajach dawnego bloku wschodniego. 3 Skuteczno pr b prze amania centralizmu by a zale na od przyj tego stopnia uzale nienia decyzji na ni szych szczeblach od rozstrzygni systemowych. Mo na uzna, e tak silna centralizacja by a 2 Uznano, e jest to monopol naturalny" i nie istnieje si a, kt ra mo e to prze ama, a dublowanie sieci elektrycznej przez konkurencyjnych dostawc w energii elektrycznej by obyewidentnym marnotrawstwem i odbywa oby to si ze szkod dla rodowiska naturalnego i kosztem konsumenta. 3 Brak mechanizm w rynkowych w obrocie energi elektryczn powoduje, e ani kupuj cy, ani sprzedaj cy nie ponosz adnego ryzyka. Kupuj cy p aci bowiem sta cen (w okresie jej obowi zywania), natomiast sprzedaj cy jest chroniony przez regulatora.

14 1. Wprowadzenie 15 pozytywnym czynnikiem podczas odbudowy polskiego systemu elektroenergetycznego po zniszczeniach wojennych i nast pnie dalszej jego rozbudowy. Wynika to z faktu ogromnej kapita och onno ci inwestycji energetycznych, szczeg lnie w zakresie budowy du ych elektrowni. Jednak e w obszarze decyzji mikroekonomicznych centralizacja prowadzi a do wielu wypacze. Dwadzie cia lat transformacji elektroenergetyki w skali globalnej doprowadzi o do radykalnych przeobra e strukturalnych, si gaj cych samej - lozoi funkcjonowania tego podsektora infrastruktury energetycznej. Liberalizacji i zwi kszonej konkurencyjno ci towarzysz procesy prywatyzacji, zwi kszona troska o rodowisko oraz zmiany w formie i istocie regulacji rynkowych. Sektor energii jest szczeg lnie interesuj cy, takzuwagi na sw wielko i znaczenie we wsp czesnej cywilizacji, jak i bogactwo mo liwych rozwi za strukturalnych: od ca kowicie na og zliberalizowanego i mi dzynarodowego podsektora ropy naftowej po, do niedawna ca kowicie zintegrowane pionowo, pa stwowe monopole energii elektrycznej. Wyj ciowy model integracji pionowej, ukszta towany w wyniku do wiadcze pa stw uczestnicz cych w drugiej wojnie wiatowej, wykaza sw skuteczno w fazie powstawania nowoczesnych narodowych i autarkicznych system w (okre lanych obrazowo mianem narodowych fortec"), wykaza wsp cze nie szereg typowych wad centralistycznych monopoli. Pierwszym historycznie wy omem w tej monolitycznej strukturze elektroenergetyki okaza o si dopuszczenie w USA, na mocy ustawy o polityce regulacyjnej (PURPA, 1978), tzw. wytw rc w kwalikowanych 4 (Qualied Facilities, QFs). Ustawa na o y a na lokalne przedsi biorstwa energetyczne (utilities) obowi zek zakupu energii z tych r de zgodnie z formu koszt w unikni tych. Uruchomi o to efektywny mechanizm konkurencyjno ci w podsektorze wytwarzania, kreuj c klas wytw rc w niezale nych(independent Power Producers, IPPs) idoprowadzaj c do dezintegracji sektora przez wyodr bnienie wytwarzania, przesy u i dystrybucji oraz ukszta towanie podsektora obrotu energi wraz z odej ciem od tradycyjnej koncepcji u yteczno ci publicznej sektora. Fizykalna natura elektroenergetyki stwarza skomplikowany uk ad podsektor w, zdolnych do konkurowania (wytwarzanie, dostawa us ug energetycznych) i monopolistycznych (naturalny monopol sieciowych struktur przesy u i dystrybucji), za sama energia elektryczna utraci a status dobra u yteczno ci publicznej, staj c si towarem rynkowym. Ten z o ony hybrydowy uk ad konkurencji i regulacji wygenerowa ca kowicie nowe podmioty na powstaj cych rynkach energii elektrycznej, modykuj c r wnocze nie zakresy dzia ania i wzajemne powi zania podmiot w ju istniej cych. Za 4 Czyli producent w energii elektrycznej wykorzystuj cych zasoby odnawialne (renewables) i r d askojarzone (combined heat and power, CHP).

15 16 1. Wprowadzenie dobr ilustracj tego zjawiska mo e pos u y przyj te w Kalifornii (USA), a cz sto cytowane w literaturze, rozwi zanie modelowe. Przypadek kalifornijski daje si uog lni na inne rodz ce si rynki energii, b d ce zjawiskiem ca kowicie jeszcze nowym i znajduj cym si dopiero w fazie kszta towania. Wiele element w tej struktury istnia o w systemie elektroenergetycznym od jego zarania, ale nawet intuicyjnie oczywisty agregat poj ciowy wytw rcy" zmieni istotnie sw tre. 5 R wnie wytworzony na drugim kra cu podsektor dystrybucji zmieni istotnie sw j charakter { od przedsi biorstwa dostawy energii elektrycznej do przedsi biorstwa us ug energetycznych, a nawet przedsi biorstwa wielous ugowego (multiutility). Specy- czn rol odgrywa nadal podsektor przesy u (transmisji): na jego stykach zwytwarzaniem i dystrybucj powsta y nowe podmioty { przedsi biorstwa obrotu hurtowego i detalicznego (maklerzy, brokerzy), dzia aj ce b d na rzecz przedsi biorstw tych podsektor w, b d te samodzielnie. Opisujemy to szczeg owo w rozdzia ach 3-4, analizuj c rozwi zania innych kraj w, kt re wyprzedzi y Polsk wtym procesie. W szczeg lno ci, staramy si wyci gn wnioski z do wiadcze skandynawskich { Nord Pool oraz ameryka skich { CalPX. Rynek energii wpisuje si w schemat (nansowych) rynk w towarowych i dlatego celowym wydaje si poznanie struktury i podstawowych zasad dzia ania rynk wnansowych. Rozdzia 2. zawiera kr tk histori rynk wnansowych, identykuje najwa niejsze struktury i uczestnik wtychrynk w. Szczeg owo omawia gie dy towarowe, gie dy terminowe, gie dy papier w warto ciowych oraz indeksy gie dowe. Wprowadza w ten spos b Czytelnika w niezb dn dla dalszej lektury terminologi ekonomiczn. Rozdzia 3. zawiera systematyczny opis rodz cego si na naszych oczach rynku energii elektrycznej. Om wiono jego g wne sk adowe: gie d energii, operatora systemu i rynek bilansuj cy. Struktura ta wyr nia zdecydowanie rynek energii elektrycznej spo r d innych rynk w towarowych nawet w sektorze energetycznym (gaz ziemny czy ropa naftowa). W rozdziale 4. przedstawiono przegl d najwa niejszych gie d energii elektrycznej na wiecie, ze szczeg lnym uwzgl dnieniem CalPX i Nord Poolu. Om wiono szczeg owo tzw. rynek natychmiastowy (transakcje dzie przed" i godzina przed") oraz rynek terminowy. Dla zwr cenia uwagi Czytelnika na du zmienno cen przedstawiono statystyk cen zar wno na 5 Jest to obecnie zbi r niezale nych i samodzielnych podmiot w, grupuj cych zar wno tradycyjne elektrownie systemowe i przemys owe, systemowe ikomunalne elektrociep ownie, jak i nies ychanie zr nicowane pod wzgl dem mocy zainstalowanej i technologii r d a niesystemowe. To zr nicowanie ma cechy trwa o ci pomimo zarysowuj cych si tendencji do konsolidacji, bowiem ten proces scalania (na og kapita owego) znajduje si pod kontrol zar wno organ w regulacji, jak i urz d w antymonopolowych, zapewniaj cych funkcjonowanie mechanizm w konkurowania.

16 1. Wprowadzenie 17 rynku natychmiastowym energii/mocy, jak i na rynku us ug. W pogl dowy spos b (ilustracje komputerowe oparte na danych empirycznych) udokumentowano du zmienno proces wceny, co wymusza stosowanie zaawansowanych metod zarz dzania ryzykiem. Zawarto te aktualne informacje na temat tworzonej obecnie polskiej Gie dy Energii SA. Wieloletnie do wiadczenia sektora nansowego doprowadzi y do powstania sprawdzonej ju metodologii w postaci tzw. kontrakt w terminowych 6, kt rym po wi cono ca y rozdzia 5. Kontrakty te (na dostaw energii w p niejszym terminie ni to ma miejsce na rynku natychmiastowym { doba czy godzina przed) s u nie tyle do bezpo redniego obrotu energi, co do zabezpieczenia pozycji (hedging) przez uczestnik w rynku. W rozdziale tym om wiono konstrukcj i wycen czterech podstawowych, z punktu widzenia zarz dzania ryzykiem, typ w instrument w terminowych: kontrakt w forward, futures i wymiany (swaps) oraz opcji. J zykiem nans w jest angielski. Prawie wszystkie wprowadzone terminy s podawane zar wno w j zyku polskim (pogrubiona czcionka) jak i w angielskim (kursywa). Zdarza si jednak, e podano tylko terminy angielskie aby unikn wprowadzania na si zwrot w w j zyku polskim. Dotyczy to wy cznie przypadk w gdy nie ma do tej pory dobrych odpowiednik w polskoj zycznych. Rozdzia 6. jest po wi cony zarz dzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej. Wprowadza Czytelnika w niezb dne elementy in ynierii nansowej: analiz zmienno ci, analiz wra liwo ci, metodologi warto ci nara onej na ryzyko (VaR) oraz w podstawowe strategie zabezpieczaj ce. Problematyka in ynierii nansowej, a zw aszcza metod wyceny instrument wpochodnych konstruowanych pod potrzeby klienta, nie jest niestety atwa. Dlatego dla wygody Czytelnika zastosowano metod wprowadzania z o onych poj in ynierii nansowej na konkretnych osadzonych w realiach przyk adach, wspomagan licznymi ilustracjami gracznymi i komputerowymi. Dodatkowo, rozdzia 7. zawiera prezentacj pakiet w komputerowych z zakresu zarz dzania ryzykiem na rynkach energii elektrycznej. Om wiono najlepsze pakiety komercyjne: ameryka ski EPRI Electricity Book, skandynawski OM POMAX Analyzer oraz brytyjski FSD Contango. Niestety, nie s one jednak popularne na polskim rynku, a dodatkow barier jest ich wysoka cena. Dlatego integraln cz ci tego rozdzia u jest prezentacja oryginalnego polskiego pakietu edukacyjnego Financial Engineer. Ten atwy w u yciu pakiet, dzia aj cy w rodowisku Windows, umo liwia Czytelnikowi praktyczne testowanie prezentowanego w ksi ce materia u. 6 Nie nale y myli tych kontrakt w z popularnymi kontraktami d ugoterminowymi zawartymi pomi dzy elektrowniami i PSE SA.

17 18 1. Wprowadzenie W dodatku A znajduje si om wienie podstawowych zagadnie z rachunku nansowego, a w dodatku B przegl d podstawowych papier w warto ciowych: akcji i obligacji. Dodatek C zawiera s owniczek wa niejszych termin w. Niniejsza ksi kapowsta a na podstawie wyk ad w, jakie prowadzimyod roku akademickiego 1994/95 na Wydziale PPT Politechniki Wroc awskiej, zar wno na studiach magisterskich, jak i na studiach podyplomowych z zakresu in ynierii nansowej 7. Szczeg lnie gor co dzi kujemy Beacie Przyby- owicz i Sylwii Sta kiewicz, naszym tegorocznym magistrantkom, oraz Ma gorzacie Bany, dealerowi Banku Zachodniego SA, kt rych entuzjazm oraz zaanga owanie przyczyni y si do ulepszenia wielu fragment w tej ksi ki. Ksi ka jest te wynikiem naszych kilkuletnich do wiadcze ze wsp pracy z sektorem energetycznym. 8 Jeste my wielce zobowi zani wobec Profesor w Jana Bujko (IASE), Jacka Malko (Politechnika Wroc awska) oraz Jana Popczyka(Politechnika l ska) za zach t i wprowadzenie nas w praktyczne aspekty restrukturyzacji polskiego rynku energii elektrycznej. Przy tej okazji pragniemy podzi kowa r wnie uczestnikom r nych seminari w bran owych i kurs w szkoleniowych z zakresu gie dy energii elektrycznej za ich yw reakcj w czasie naszych zaj, czasami trudne pytania, a przede wszystkim za celne uwagi. Last but not least, jeste my wdzi czni Prezesowi Markowi Zerce (PSE SA) za napisan przedmow iokazan yczliwo naszym poczynaniom z zakresu zarz dzania ryzykiem. Wroc aw, kwiecie 2000 r. Aleksander Weron Rafa Weron 7 Informacje o studium SPIF mo na znale na stronie internetowej Centrum im. Hugona Steinhausa: 8 Mi dzy innymi w ramach projektu badawczego KBN 8 T10B pt. Analiza i symulacje gry ekonomicznej na rynkach energii elektrycznej i us ug" oraz projekt w realizowanych na zam wienie PSE SA, ESP SA oraz IASE.

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Ewa Drabik Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Risk cummulation in the financial market as a major threat to the market equilibrium Celem pracy jest pokazanie i pomimo,

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacyjne w rmie

Technologie komunikacyjne w rmie www.infopzs.pl ŚRODOWISKO stycze -luty 2011 cena 6,99 z (w tym VAT) Azoty Tarnów Kupujemy wielkie okazje Technologie komunikacyjne w rmie Raport Komunikacja kluczowa dla rozwoju Wiele do zrobienia w gospodarce

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Ryszard Wojciechowski ukasz Cio ek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiœbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiœbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiœbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznaæska

Bardziej szczegółowo