Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen"

Transkrypt

1 Dębica Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen

2 Burmistrz Miasta Dębicy - Paweł Wolicki Szanowni Państwo! Zdecydowałem, że w najbliższym czasie promocji miasta przyświecać będzie hasło Dębica - Miasto Otwarte. Dlatego, że zarówno ja i mieszkańcy naszego miasta, jesteśmy otwarci na zmiany, na ludzi odwiedzająch Dębicę oraz na inwestorów, którzy zdecydują się ulokować nad Wisłoką swój kapitał i stworzą dodatkowe miejsca pracy. Czekamy na wszystkich. Dębica to miasto wyjątkowe, miasto otwarte na wszystko co dobre i ciekawe. Otwarte dla każdego. Przekonują się już o tym lokalni przedsiębiorcy, którzy mogą liczyć na pomoc władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego. Doświadczenie w obsłudze inwestorów, znakomite położenie oraz gospodarczy charakter miasta stwarzają doskonałe warunki do lokowania u nas kapitału. Dębica to także miasto perspektyw i dynamicznego rozwoju, który może być również Państwa udziałem. Zapraszamy! Mayor of Debica Paweł Wolicki Dear Sirs! In the nearest future, promotion of the town will be held under the title Open Town. That s because I and residents of the town are open for changes, people visiting Debica and for investors, deciding to put their money by Wislok and create new working places. We are waiting for everybody. Debica is a unique town, open for everything that is good and interesting. Open for everybody. Local entrepreneurs are already sure of that and can count on support from local authorities and Town Council employees. Experience in supporting investors, perfect localization and industrial characteristics of the town create excellent conditions for investment. Moreover, Debica is the town of prospects and dynamic growth, what can also become your contribution. Bürgermeister der Stadt Dębica Paweł Wolicki Sehr geehrte Damen und Herren! Feel welcome! Ich habe entschieden, dass in der kommenden Zeit der Promotion von Dębica die Parole, Dębica eine Offene Stadt, vorschweben wird. Sowohl ich selbst als auch die Bewohner von Dębica sind offen auf Änderungen, auf Leute die uns besuchen und für Investoren, die hier in unserer Stadt ihren Kapital anlegen möchten, was für Erschaffung von neuen Arbeitsplätzen sorgen würde. Wir warten auf alle. Dębica ist eine einzigartige Stadt, offen auf alles was gut und interessant ist. Offen für jeden. Viele Unternehmer haben sich davon schon überzeugt, in dem sie jede Menge Hilfe aus dem Stadtrat und von den städtlichen Behörden bekommen haben. Langjährige Erfahrung in Betreuung der Investoren, eine sehr gute Lage und ein wirtschaftliches Charakter der Stadt kreieren perfekte Bedingungen für Investitionen in Dębica. Dębica Zatrudnimy ist auch do eine pracy Stadt osoby der Perspektiven na stanowiska: und einer dynamischen Entwicklung, was auch Ihrer Anteil sein kann. KONSULTANT Wir laden Sie herzlich ein! Oczekiwania:

3 Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu Zbigniew Nosal Starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy Piotr Szul Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Krakowie Monika Pilarska Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie Mieczysław Łagowski Stowarz yszenie przedsiębiorców powiatu dębickiego w s p i e r a j ą c e wszelkie inicjatywy dotyczące obszaru przedsiębiorczości, pragnie zachęcić do nawiązywania współpracy w każdej dziedzinie, która przyczynia się do wzrostu gospodarczego miasta Dębica. Wyrażamy pełną gotowość do podjęcia współpracy podczas informowania o możliwościach inwestycyjnych z każdym przedsiębiorcą. Życząc miłej lektury, pozostajemy z biznesowym pozdrowieniem. D ę b i c k i Cech zrzesza r z e m i e ś l n i k ó w i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Dębicy i okolic. W naszym mieście żyjemy i pracujemy, dlatego wszystko co dotyczy funkcjonowania naszego miasta nie jest nam obojętne. Dokładamy więc wszelkich starań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i wykorzystujemy wszelkie możliwości jakie niesie za sobą współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. A m e r y k a ń s k a Izba Handlowa w Krakowie bardzo ceni sobie współpracę z miastem Dębica. Pan Paweł Wolicki, doskonale zna potrzeby biznesu, a sprawny samorząd, plany perspektywicznego i zbalansowanego rozwoju miasta, rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej, wspieranie działających na terenie miasta przedsiębiorstw oraz otwartość na nowych inwestorów tworzą bardzo dobry klimat inwestycyjny. Dodatkowo, budowana autostrada A4, która znacznie usprawni komunikację w regionie, z pewnością zwiększy atrakcyjność Dębicy. Dębica to miasto przyjazne i n w e s t o r o m, przedsiębiorcom i ludziom z inicjatywą. Przekonujemy się o tym poprzez ścisłą współpracę z władzami miasta. Zawsze są to partnerskie i otwarte relacje, a to bardzo ważne w biznesie. W pełni rekomenduję Dębicę, każdemu planującemu rozwój własnej firmy lub jej założenie. President of Dębica s Business Club Zbigniew Nosal Senior of Trade and Entrepreneurship Craft in Debica Piotr Szul Director of American Chamber of Commerce in Cracow Monika Pilarska President of Industrial and Commercial Chamber in Rzeszow Mieczyslaw Lagowski Association of entrepreneurs from debicki administrative district, which supports all entrepreneurship initiatives, whishes to establish cooperation in all lines of business that could contribute to town s economical growth. We want to voice our readiness to give all necessary information about investment opportunities to all potential investors. Whish you a nice business reading. Craft in Debica, gathers craftsmen and entrepreneurs operating in Debica and vicinity. We live and work in our town, and everything connected with it is close to us. We put our efforts into entrepreneurship development and use every benefits we can get from local authorities support. American Chamber of Commerce in Cracow is greatly satisfied with cooperation with Debica. Mr Paweł Wolicki is perfectly aware of business needs. Effective local authorities, plans of future and sustainable town development, economic zone enlargement, support for local companies and openness for new investors, create good investment atmosphere. What s more, currently extended highway A4 will considerably improve communication in the region and add to Debica attractiveness. Debica is friendly towards investors, entrepreneurs and people with initiative. We are sure of that due to close cooperation with town authorities. This relations are always based on partnership and openness, what is extremely important in business. We highly recommend Debica to everyone, who plans to develop or establish their own enterprise. Vorsitzer der Gesellschaft Geschäftsverein von Dębica Zbigniew Nosal Der Ältere des Zunftes vom Handwerk und Unternehmen in Dębica Piotr Szul Direktor der Amerikanischen Handelskammer in Kraków Monika Pilarska Vorsitzer der Industrie Handelskammer in Rzeszów Mieczysław Łagowski Gesellschaft der Unternehmer des Dębica Bezirkes, die die Initiativen von allerlei Unternehmen stark unterstützt, möchte zur Kontakten in allen Feldern, die den wirtschaftlichen Wachstum der Stadt Dębica steigern, ermutigen. Wir sind bereit zur Mitarbeit beim informieren über die Investitionsmöglichkeiten mit jedem Unternehmer. Wir wünschen eine gute Lektüre und bleiben mit einem geschäftlichen Gruss. Der Zunft von Dębica vereinigt Handwerker und Unternehmer aus der Stadt und der Region. In unserer Stadt leben wir und arbeiten, deswegen ist es uns nicht egal wie die Stadt funktioniert, alles was das Funktionieren der Stadt betrifft liegt uns am Herzen. Wir machen alles mögliche um die Entwicklung vom Unternehmen zu beschleunigen und unterstützen. Wir nutzen jede einzelne Möglichkeit der Mitarbeit mit den lokalen Selbstverwaltungen. Die Amerikanische Handelskammer in Kraków ist sehr zufrieden mit der Kooperation und Mitarbeit mit der Stadt Dębica. Herr Paweł Wolicki, weiss von den Bedürfnissen des Handels und kennt die Situation sehr gut. Eine geübte und erfahrene Selbstverwaltung, Pläne der perspektivischen und gut balanzierten Entwicklung der Stadt, Erweiterung der Speziellen Industriezone, Unterstützung der in der Stadt funktionierenden Firmen und die Offenheit auf neue Investoren. Das alles sorgt dafür, dass wir in unserer Stadt eine sehr gutes Investitionsklima haben. Auch die A4 Autobahn, die gebaut wird, wird die Kommunikation in der Region wesentlich leichter machen, und die allgemeine Attraktivität der Stadt von Dębica steigern. Dębica ist eine Stadt die für Investoren, Unternehmer und Menschen mit Initiative freundlich ist. Durch eine sehr gute Mitarbeit mit den Stadtsbehörden lassen wir uns davon immer wieder überzeugen. Das sind immer freundliche und offene Relationen. Das ist sehr wichtig in der Geschäftsführung. Ich würde Dębica jedem Geschäftsführer oder Investor empfehlen, der seine Firma entwickeln möchte oder von Anfang an das Unternehmen gründen will. 3

4 Dębica - dobrze ulokowana Dębica, to jedno z najciekawszych miejsc do inwestowania na południu Polski. Miasto położone jest w południowo - wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa podkarpackiego, w pobliżu granic z Ukrainą i Słowacją. Dębica spełnia istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacyjnym. Bliskość do granicy stawia Dębicę w doskonałym miejscu ulokowania przedsiębiorstwa, którego produkty przeznaczone są na rynki w/w krajów. Udogodnieniem jest tutaj także Urząd Celny, zlokalizowany na terenie miasta Dębica. Infrastruktura kolejowa Przez Dębicę przebiega transeuropejska magistrala kolejowa E 30 relacji Berlin Kijów. Linia ta ma ogromne znaczenie w przewozach pasażerskich i towarowych. Dworzec kolejowy znajduje się w centrum miasta. Dębica ma doskonałe połączenie w ruchu pasażerskim zarówno z Rzeszowem (40 min.) stolicą województwa, jak również z Krakowem (1 h 40 min). Poza tym z Dębicy bezpośrednio można dojechać koleją do Wrocławia, Poznania, Szczecina, Katowic, Warszawy, Gdańska, Lublina, Zamościa i Przemyśla. Z bocznic kolejowych i transportu PKP Cargo korzystają firmy inwestujące w Dębicy. Infrastruktura lotnicza Najbliższe lotnisko wykonujące połączenia krajowe i międzynarodowe znajduje się w Jasionce, koło Rzeszowa (50 km). W najbliższym czasie planowana jest budowa nowego terminalu pasażerskiego, rozbudowa siatki połączeń międzynarodowych oraz rozbudowa portu cargo dla transportu wyrobów przemysłowych. Port lotniczy o jeszcze większym potencjale znajduje się w Balicach koło Krakowa (120 km). Jest to drugi pod względem ilości pasażerów port lotniczy w Polsce. Lotniskiem cargo oraz służącym do celów rekreacyjnych dysponuje także Mielec (30 km). Czynione są starania, by także tam zlokalizować port dla samolotów pasażerskich. Debica Perfect Localization Debica, one of the most interesting places to invest in the south of Poland. The town Is located in the south-eastern part of Poland, in western part of padkarpatian region, close to the border with Ukraine and Slovakia. Debica plays an important part in national and international communication system. Closeness with the border, gives Debica perfect base for setting up companies, which aim their production at export on the markets mentioned above. There is Customs Office in the town, what is a great facility. Railway infrastructure Major transeuropean railway truck E-30, from Berlin to Kiev runs through Debica. This connection has great influence on passenger and cargo transport. Railway station is based in the town centre. Debica is proud of its excellent passenger connections with Rzeszow (40 min), which is the capital of the province, as well as with Cracow (1 h 40 min). Additionally, you can travel by train from Debica directly to Wraclaw, Poznan, Szczecin, Katowice, Warsaw, Gdansk, Lublin, Zamosc and Przemysl. Companies investing in Debica use railway side-trucks and services provided by PKP Cargo. Airline infrastructure The nearest airport that can provide national and international flights is based in Jasionka, 50km from Rzeszow. There are plans to build new passenger terminal, to increase number of international flights and to extend cargo transportation system. There is another airport with far greater potential in Balice, near Cracow (120 km). This is the second airport in Poland with regard to number of passenger flights. This airport provides connections with most European countries and transatlantic connections. Airport for cargo and recreation is also located in Mielec (30km). Efforts have been taken to base passenger flights at this airport. Dębica gut lokalisiert Dębica ist eine der interessantesten Städten zum investieren im südlichen Teil Polens. Die Stadt liegt im Südosten von Polen, im westlichen Teil von Podkarpacie Wojewodschaft in der Nähe von der Grenze mit der Ukraine und der Slovakei. Dębica spielt eine wichtige Rolle im staatlichen als auch internationalen Kommunikationssystem. Die Nähe zur Grenze bedeutet, dass Dębica eine überragende Investitionsstelle für neue Unternehmen ist. Die Produkte können in allen oben genannten Ländern verkauft werden. Was vieles vereinfacht ist der Zollamt, der hier in Dębica lokalisiert ist. Bahn Infrastruktur Durch die Stadt führt eine transeuropäische Verkehrsader E 30 auf der Strecke Berlin Kiev. Diese Strecke hat eine grosse Bedeutung im sowohl Personal als auch im Güterverkehr. Der Bahnhof befindet sich im Zentrum der Stadt. Dębica hat eine sehr gute Verbindung mit Rzeszów (40 Min), der Hauptstadt der Wojewodschaft als auch mit Kraków (1 St 40 Min). Ausserdem kann man von hier aus mit der Bahn direkt nach Wrocław, Poznań, Szczecin, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Lublin, Zamość und Przemyśl fahren. Anschlussgleiser und PKP Cargo Transport dienen für Unternehmen die in Dębica investieren. Flughafen Infrastruktur Der nächste Flughafen der innländische und internationale Flüge bedient befindet sich in Jasionka bei Rzeszów (50 Km). In der kommenden Zeit plannt man den Bau von einem neuen Passagierterminal, erweiterung von internationalen Verbindungen und Ausbau des Cargo Hafen für den transport von Industriegütern. Ein Flughafen mit einem grösseren Potenziall befindet sich in Balice bei Kraków (120 Km). Es ist der zweitgrösste Flughafen in Polen. Es werden hier Verbindungen mit den meisten europäischen Ländern sowie transatlantische Flüge bedient. Ein Cargo und Sportflughafen gibt es auch in Mielec (30 Km). Es wird dafür gelobt, dass man auch dort ein Terminal für Passagierflugzeuge lokalisiert. 4

5 Gdańsk A1 Szczecin A2 Poznań Warszawa A2 A4 A1 Wrocław TIR Rzeszów Kraków A1 Infrastruktura drogowa Dębica leży na szlaku III Paneuropejskiego Ko- rytarza Komunikacyjnego. Miasto położone jest przy drodze tranzytowej Berlin - Wrocław - Kraków - Korczowa - Kijów. Obecnie jest to droga krajowa nr 4. W latach planowana jest budowa odcinka autostrady A4, która pozwoli na jeszcze sprawniejszą komunikację w transporcie osobowym i towarowym. Dębica jest także węzłem komunikacyjnym dla dróg prowadzących z Warszawy, Tarnobrzega i Mielca do Jasła i Krosna oraz przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. A4 Dębica A4 Road infrastructure D ebica is located on III Paneuropean Communication Channel. Town is situated close to transit road Berlin Wroclaw Cracow Korczyna Kiev. At present this is national road nr 4. There is a plan to extend part of A4 highway in years , what will considerably improve passenger and freight transport. Debica is also a communication junction for roads leading from Warsaw, Tarnobrzeg and Mielec to Jaslo and Krosno as well as for border passing with Slovakia in Barwinek. Amsterdam km Ateny km Berlin km Berno km Bratysława km Bruksela km Budapeszt km Bukareszt km Dublin km Helsinki km Lizbona km Ljublijana km Londyn km Luksemburg km Madryt km Oslo km Paryż km Praga km Ryga km Rzym km Sofia km Sztokholm km Tallinn km Wiedeń km Wilno km Strassen Infrastruktur D ębica liegt auf dem Verkehrsweg des III Paneuropäischen Kommunikationskorridor. Die Stadt liegt bei dem Transitweg Berlin Wrocław Kraków Korczowa Kiev. Zur Zeit ist das die Landesstrasse Nummer 4. In Jahren plannt man den Bau einer weiteren Strecke der A4 Autobahn. Das wird den Transport, sowohl den personalen als auch den Gütertransport, deutlich verbessern und leichter machen. Dębica hat auch eine Knotenverbindung mit Strassen die von Warszawa, Tarnobrzeg und Mielec nach Jasło und Krosno und dem Grenzübergang mit Slovakei in Barwinek führen. 5

6 Dębica to rynek pracy. Przemysł, handel, usługi - współpraca na rzecz lokalnego rynku pracy Dębica oferuje bogatą infrastrukturę techniczną, zaplecze socjalne i oświatowe, a działające tutaj firmy około biznesowe świadczą usługi consultingowe, finansowe, projektowe, ubezpieczeniowe oraz prawne. Potencjalnym inwestorom Dębica oferuje wolne i przygotowane pod inwestycje tereny przeznaczone pod działalność przemysłową, usługową i handlową. Inwestycje w naszym mieście to niski koszt pracy, towarów i usług oraz konkurencyjne ceny towarów inwestycyjnych. Inwestorzy, tworzący nowe miejsca pracy mogą liczyć na fachową pomoc ze strony pracowników Urzędu Miejskiego oraz instytucji wspierających inicjatywy gospodarcze. Dębica od czasów utworzenia w latach 30 - tych XX wieku Centralnego Okręgu Przemysłowego zachowuje swój gospodarczy charakter. W mieście działalność prowadzi kilka tysięcy firm produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, reprezentujących wysoki poziom technologii. Atutem jest także świetnie przeszkolona kadra. Dębica to miasto otwarte na gości, inwestycje i nowe propozycje współpracy, szukających nowych kontaktów handlowych, bądź szukających partnera w biznesie. W 2007 roku ponad 10 instytucji podpisało umowę partnerską wspólnego działania na rzecz lokalnego rynku pracy. W grupie inicjatywnej znalazły się wszystkie samorządy powiatu dębickiego, instytucje wspomagające rynek pracy w tym Powiatowy Urząd Pracy oraz organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości. Efektem umowy partnerskiej są pozyskane granty w kwocie ponad 2 mln zł na rzecz wspierania przedsiębiorców w staraniach o pozyskiwanie dobrej kadry pracowniczej. Debica as a job market. Industry, trade, services cooperation to support local job market Dębica offers rich technical infrastructure, social and educational facilities. There are many companies operating in this region, providing services in consulting, finance, design, insurance and legal advice. Prospective investors can count on spare and prepared for investments areas, that are available for industry, services and trade. Investment in our town means low labour, commodities and services cost, as well as competitive prices of investment goods. Investors creating opportunities for employment can count on professional help from town council and other institutions supporting economic initiatives. Since establishment of Central Industrial Zone in the 30- ties in the XX century, Debica still remains its industrial characteristic. There are few thousand production, service and trade companies in the town, which represent high level of technology. Well-educated workforce is an additional advantage. Debica is open for visitors, investment and new cooperation plans, especially with regard to seeking new trade contacts and business partners. In 2007 more than 10 companies joined partnership agreement to support local job market. All local administration offices, institutions supporting local job market with District Employment Agency and non-governmental organizations like Local Business Club, Business Initiative Association, Trade and Entrepreneurship Craft took part in this undertaking. This partnership agreement resulted in gaining grants of more than 2mln zloty for supporting entrepreneurs in attracting professional employees. Dębica ist ein Arbeitsmarkt. Industrie, Handel, Dienstleistung Mitarbeit für den örtlichen Arbeitsmarkt Dębica verfügt über eine hochentwickelte technische Infrastruktur, eine Sozial und Bildungbasis. Firmen die hier tätig sind bieten folgende Dienstleistungen: Consulting, Finanzen, Projektierung, Versicherung und Rechtsdienstleistung. Den potenziellen Investoren bietet die Stadt freie und Investitionsvorbereitete Grundstücke, die für industriale, Dienst - und Handelszwecke dienen können. Investitionen in unserer Stadt beduten niedrige Arbeits, Güter und Dienstkosten sowie attraktive Preise von Investitionsgütern. Investoren die neue Arbeitsplätze erschaffen, können auf die Hilfe der stadtlichen Behörden und Institutionen die wirtschaftliche Initiativen fordern zehlen. Dębica seit der Erschaffung von dem Zentralen Industrie Bezirk in den dreiziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, hat ihren wirtschaftlichen Charakter bis heute bewahren können. In der Stadt tätig sind tausende Produktions, Dienstleistungs und Handelsfirmen, die ein hohes technologisches Niveau mit sich bringen. Diese Firmen verfügen auch über ein hochqualifiziertes Arbeitskader. Dębica ist eine sehr gastfreundliche Stadt, offen auf Investitionen und neue Kooperationsmöglichkeiten, auf Leute die neue Geschäftskontakte aufnehmen möchten oder einen neuen Geschäftspartner suchen. In 2007 mehr als 10 Institutionen unterschrieben einen Vertrag zu Folge dessen man sich für Mitarbeit zu Gunsten des regionalen Arbeitsmarktes vereinigt hat. In der Initiativgruppe fanden sich alle Selbstverwaltungen aus dem Dębica Bezirk, Institutionen die den Arbeitsmarkt unterstützen, wie das regionale Arbeitsamt und mehrere ausseramtliche Organisationen Gesellschaft Geschäftsklub von Dębica, Gesellschaft Beförderung des Unternehmen, Zunft des Handwerkes und des Unternehmens. Dank des Vertrages konnte man mehr als 2 Millionen Złotych Zuschuss für Unterstützung von Unternehmern, die auf der Suche nach einem guten Arbeitskader sind, bekommen. 6

7 Ludność Dębicy wg wieku w 2006 r. Residents of Debica in 2006/ Bevölkerung von Dębica nach dem Alter in % Struktura wiekowa mieszkańców Dębicy w 2006 r. Age structure of Dębica in 2006 Altersstruktur der Bewohner von Dębica in Kobiety/Women/Frauen Mężczyźni/Men/Männer Ogółem/All together/allgemein % % 0-19 lat/years old/jahre - 24% lat/years old/jahre- 47% 22 % lat/years old/jahre - 22% 70 lat i więcej/years old and more/jahre und älter - 7% Wiek przedprodukcyjny Pre-production age Vorproduktionsalter Wiek produkcyjny Production age Produktionsalter Wiek poprodukcyjny After-production age Nachproduktionsalter Dębica to ludzie Wśród mieszkańców Dębicy najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby w wieku od 20 do 29 lat. W 2006 roku było to 8750 osób czyli 18,67% mieszkańców. Kolejne miejsca pod względem liczebności w strukturze wiekowej zajmują mieszkańcy w wieku od lat jest to 15,28%. W wieku lat jest to 14,4%, a w wieku od 30 do 39 lat jest to 12,47%. Struktura zatrudnienia Najwięcej osób zatrudnionych jest w przemyśle i budownictwie, prawie 48 procent. Kolejne 28,7 proc. to pracownicy sektora usług rynkowych i 23 procent usług nierynkowych. W branży rolniczej pracuje 0,2 proc. Age structure Among the citizens of Debica, people round 20 or 29 years old represent the biggest share. In 2006, it was 8750 people, that is 18,67% of all residents. Next position in the statistics is taken by people between 40 and 49 years old, that is 15,28%. Then we have people between 50 and 59 14,4%, and residents between 30 and 39 years old 12,47%. Employment structure The biggest number of people is employed in industry and building sector, almost 48%. Then we have 28,7% of people working in public service sector, and 23% employed in private service sector. There are 0,2% of people working in agriculture. Dębica das sind Menschen Von allen Einwohnern der Stadt die grösste Altersgruppe ist die von Leuten zwischen dem 20. und dem 29. Lebensjahr. In 2006 gab es in dieser Altersgruppe 8750 Einwohner, das war 18,67% der ganzen Bevölkerung. Weitere Plätze in dieser Struktur gehören den Einwohnern zwischen dem 40. und 49. Lebensjahr 15,28%. Im Alter von 50 bis 59 sind das 14,4% und im Alter von 30 bis 39 sind das 12,47%. Struktur der Beschäftigung (Arbeitsplätze) Die meisten Leute sind in der Industrie und im Bauwesen angestellt, fast 48%. Weitere 28,7% sind in der Dienstleistung des Marktsektors und 23% in der des Nicht Marktes tätig. In der Landwirtschaft arbeiten 0,2%. 7

8 Dębica partnerem dla inwestorów Inwestorzy mogą liczyć na skrócenie do minimum formalności administracyjnych - tzw. szybką ścieżkę obsługi inwestorów. Oprócz tego każde zapytanie inwestora spotyka się z szybką i dostosowaną do konkretnych wymagań ofertą, przedstawioną przez Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą Urzędu Miejskiego w Dębicy, zajmujące się obsługą firm i inwestorów. Dla inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy przewidziano stosowne zwolnienia podatkowe, tak jeśli chodzi o podatek gruntowy jak i pewne przywileje w zależności od ilości stworzonych miejsc pracy. Ponadto Rada Miejska w Dębicy w celu promowania inwestycji na terenie miasta w zakresie produkcji i usług oraz tworzenia nowych miejsc pracy podjęła uchwałę na podstawie, której pracodawca może zostać okresowo zwolniony z podatku od nieruchomości wykorzystywanych na działalność gospodarczą. Dębica to niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zdecydowanie tańsze usługi niż w ośrodkach wielkomiejskich. Nasze atuty to: Niższe wynagrodzenie Niższe podatki Niższe ceny gruntów i budynków Niższe ceny zakupu i najmu mieszkań i domów Niższe ceny hotelu i wyżywienia Niższe ceny najmu biur i hal produkcyjnych Dobrze rozwinięta infrastruktura Dogodne położenie Atrakcje turystyczne i rekreacyjne Znakomita baza sportowa Debica as a partner for investors Investors can count on minimum of administrative formality that is quick route of investors service. What is more, each enquiry will be followed by quick and matched to every need offer, prepared by Town Council Office for Cooperation with Entrepreneur, responsible for companies and investors service. Investors, who create new working places, can take the benefit of tax cuts, for example when it comes to land taxes and can gain additional advantages, what depends on number of new job places. Moreover, Town Council in Debica, to promote investment in the town connected with production, services and new working places creation, adopted resolution to temporarily relieve employers from real estate taxes, if property is used for business needs. Debica means lower cost of running a business and lower expenses connected with services in comparison with bigger cities. Our advantages: Lower salaries Lower taxes Lower real estate and building prices Lower flat and houses rent and purchase Lower prices of hotel and board Lower prices of office and production halls rent Well-developed infrastructure Convenient localization Tourist and recreation attractions Excellent sport base Dębica ein Partner für Investoren Investoren dürfen auf eine Beschrenkung der administrativen Formalitäten zehlen sogennante schnelle Strecke, in Bedienung der Investoren.Ausserdem jede Anfrage eines Investors wird mit einem schnellen und passenden Angebot beantwortet. Der Angebot wird vom Büro der Mitarbeit mit dem Unternehmer der stadtlichen Behörde in Dębica presentiert, einer Institution die sich mit Bedienung von Firmen und Investoren beschäftigt. Für Investoren die neue Arbeitsplätze erschaffen werden hat man Steuer Auslösungen vorgesehen, sowohl die Grundsteuer als auch andere Privilege, ermessen nach der Zahl der neu erschaffenen Arbeitsstellen. Ausserdem hat der Stadtrat in Dębica einen Beschluss gefasst, der eine zeitbegrenzte Auslösung von Gebäudesteuer für Arbeitgeber ermöglicht. Dębica bedeutet niedrigere Kosten der Geschäftsführung und deutlich billigere Dienstleistungen als in Grossstädten. Unsere Trumpfe: Niedrigerer Gehalt Niedrigere Steuer Niedrigere Preise von Grundstücken und Gebäuden Niedrigere Einkaufspreise und Mietpreise von Wohnungen und Häusern Niedrigere Hotelpreise und Ernährungskosten Niedrigere Mietpreise von Büros und Produktionshallen Gut entwickelte Infrastruktur Gute Lage Touristische und Freizeit Attraktionen Herrvorragende Sport Basis 8

9 Coroczne konsultacje budżetowe władz miasta z przedsiębiorcami regionu w Ratuszu Miejskim Annual budget consultation of town officials with regional entrepreneurs in the Town Hall Pro jährliche Konsultationen der städtlichen Behörden mit den Unternehmern der Region im Rathaus im Thema des Haushaltsplannes. Firma TC Dębica S.A. inwestuje 117 mln $ w SSE w Dębicy (wice burmistrz Mariusz Trojan i Prezes firmy Jacek Pryczek) Company TC Debica S.A. invests 117mln $ in SSE in Debica (Vice-Mayor Mariusz Trojan and president of the company Jacek Pryczek) Das Unternehmen TC Dębica A.G. investiert 117 mln $ in SSE in Dębica (Vize Bürgermeister Mariusz Trojan und Vorstandsvorsitzender der Firma Jacek Pryczek) Dębickie firmy w czołówce rankingu Gazety Codziennej NOWINY - Złota Setka Podkarpacia Companies from Dębica have the top rankings in local newspaper GOOD NEWS Golden Podkarpatian Hundred Unternehmen und Firmen aus Dębica in der Spitze des Ranking von Gazeta Codzienna NOWINY Die goldene Hundert in Podkarpacie Firmy, które zdecydują się inwestować w Obszarze Przemysłowym Dębica mogą liczyć na dofinansowanie szkoleń zawodowych pracowników, dofinansowanie dla pracodawców z tytułu przyjęcia pracowników z rejestru osób bezrobotnych, a przede wszystkim okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości określone w Uchwale Rady Miejskiej. Atrakcyjność i celowość inwestowania na terenie Obszaru Przemysłowego Dębica opiera się na następujących podstawach: młoda i bardzo dobrze wykształcona kadra zaplecze techniczne, kadrowe w istniejących na terenie miasta zakładach uprawnienie przysługujące inwestorowi do skorzystania z pomocy publicznej zwanej też pomocą regionalną Companies, which decide to invest in Debica Industrial Zone is based on: can count on grants for training staff, additional grants for hiring unemployed people and above all for temporary relieve from paying real estate taxes, what was decided with special town Council resolution. Attractiveness and usefulness of investing in Debica Industrial: young and qualified staff technical and personnel facilities in already existing and operating companies availability of public help, also called regional support Firmen die im Industriegebiet Dębica investieren, können auf Mitfinanzierung von Berufsschulung der Arbeiter, Mitfinanzierung für Arbeitgeber die Arbeiter aus dem Arbeitslosen Register einstellen und vor allem eine zeitbegrenzte Auslösung von Gebäudesteuer, die von dem Stadtrat in einem Beschluss gefasst war. Die Attraktivität und Zweckmässigkeit vom Investieren im Industrieraum Dębica hat folgende Grundlagen: Ein junges und gut ausgebildetes Kader Technische Basis und Kader in den in der Stadt funktio nierenden Betrieben Das Recht für den Investoren die öffentliche Hilfe, die auch Regionalhilfe genannt wird, anzunehmen 9

10 Dębica otwarta na inwestycje Dębica jest miejscem bardzo atrakcyjnym do inwestowania, ze względu na rozwijający się Obszar Przemysłowy Dębica, będący podstrefą Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie Strefą objęte jest 24,7 ha na terenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Na kolejnych 0,7 ha zamierza inwestować firma NordPol. Istnieje także możliwość objęcia strefą innych terenów. Wiarygodność Dębicy jako idealnego miejsca do inwestycji została potwierdzona tytułami Gmina Fair Play 2004, 2005, 2006 i Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, przyznawanymi przez Krajową Izbę Gospodarczą. Każdy z przedsiębiorców podejmujący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniony jest do korzystania z pomocy publicznej, na podstawie zezwolenia wydanego przez zarządzającą strefą Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. maksymalna wielkość pomocy publicznej, jaką może otrzymać duży przedsiębiorca wynosi 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach realizowanego projektu natomiast w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy, wskaźnik powyższy podwyższa się o 15%. Daje to w sumie możliwość skorzystania z pomocy publicznej do wysokości 65% nakładów inwestycyjnych. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną udzielaną z tytułu: kosztów nowej inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zwolnienia, na: nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; w przypadku inwestorów innych niż mali i średni koszty tych inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 50%. Debica open for investment Dębica is a very attractive place for investment due to developing Debica Industrial Zone, which is a part of Mielecka Special Economic Zone. At present, 24,7 ha of land is in industrial zone, which is taken by tyre company Dębica S.A. The company NordPol plans to use next 0,7 ha for investment. There is possibility of setting up industrial zones in other locations. Credibility of Decica, as perfect place for investment, was proved by getting Fair Play District title in 2004, 2005, 2006 and in 2007 Certified Investment Localization, awarded by National Chamber of Economy. Each investor setting up business within special industrial zone is allowed to use public support, according to resolution decided by Industry Development Agency S.A. in Warsaw. the maximum amount of public help, that can be obtained by investor is 50% of investment necessary to realize the project in case of small and medium-sized investor, this amount can be increased by 15%. It gives possibility of getting 65% of expenditure. Public support given to entrepreneurs as tax cuts is form of regional help and is granted to cover the costs of new investment or opening new working places. Expenses qualified to be covered from public funds must be incurred within the area of industrial zone and during licence validity, and can be spent on: obtaining land or right to use the land on hereditary tenure buying or using fixed assets extension or modernization of existing fixed assets obtaining intangible assets, connected with technology transfer by purchasing patents, licences, know-how or technological knowledge not protected by patent law; in case of investors, other than small and medium-sized, the cost of the investment can be increased by 50% at the maximum. Dębica - offen auf Investitionen Dębica ist auf Grund des seit 2001 funktionierenden Industrieraumes Dębica ein sehr investitionsfreundliches Ort. Dieser Raum ist Teil der Speziellen Industriezone Mielec. Zur Zeit zu dieser Zone gehören 24,7 Hektar auf dem Gelände des Reifen Unternehmens Dębica A.G. Auf weiteren 0,7 Hektar will das Unternehmen NordPol investieren. Es gibt auch die Möglichkeit andere Terrains mit der Zone zu übernehmen. Die Glaubwürdigkeit von Dębica als einem idealen Investitionsort wurde mit dem Titel FairPlay Gemeinde in Jahren 2004, 2005, 2006 und 2007 Zertifizierte Investitionslokalisierung von der Staatlichen Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Jeder Unternehmer der sein Betrieb in der speziellen Industriezone eröffnen möchte, hat das Recht und die Möglichkeit die öffentliche Hilfe zu verwenden, auf Basis von Erlaubnis des Leitenden der Zone, der Agentur für Entwicklung der Industrie A.G. in Warszawa. Die maximale grösse der öffentlichen Hilfe, die ein gros ser Unternehmer erhalten kann, beträgt 50% des Investi tionsaufwands im Ramen des geführten Projektes. Im Fall eines kleinen oder mittelgrossen Unternehmers der Index steigert sich um 15%. Das bedeutet, dass man eine öffentliche Hilfe von bis zu 65% des Investition saufwands verwenden kann. Die öffentliche Hilfe, die den Unternehmern als Steuerauslösung angeboten wird, belegt eine Regionalhilfe, die zur folgenden Zwecken erteilt wird: Investitionsaufwand von neuerschaffenen Investitionen, Erschaffung von neuen Arbeitsstellen. Ausgaben die für Mitfinanzierung qualifiziert sein können befassen Kosten der Investition in der Zone bei der gleichzeitigen Auslösung betreffend: Erwerbung von Grundstücken oder das Recht für erbliche Verwertung Erwerbung oder selbsterschaffte Herstellung von Anlagekapitall Weiterbau oder modernisierung des vorhandenen Anlage kapitalls Erwerbung der nicht materialischen und rechtlichen Werten, die mit der Übertragung von Technologien aufgrund der Erwerbung von Patentrechten zu tun haben. Erwerbung von Lizenz, know how oder einem nicht patentierten technischen Wissen; Im Fall von anderen Investoren als den kleinen und den mittelgrossen die Kosten von diesen Investitionen können maximal bis 50% erhöht werden. 10

11 Planowane tereny pod inwestycje przemysłowe Prospective areas for industrial investment Grundstücke die für industriale Investitionen vorausgesehen sind foto Józef Ambrozowicz 11

12 Dębica otwarta na inwestycje - ciąg dalszy Z pomocy mogą korzystać wszyscy planujący prowadzenie w Dębicy stabilnego przedsiębiorstwa. Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, a dla przedsiębiorców małych i średnich - odpowiednio - 70% i 60%. Od listopada 2007 r. na obszarze 24,7 ha Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej w obrębie Firmy Oponiarskiej S.A. w Dębicy zostanie uruchomiona produkcja opon klas wyższych high value added. Wydatki na tą największą inwestycję firmy do roku 2010 wyniosą ok. 117mln $, a w Firmie Oponiarskiej zostanie dodatkowo utworzonych ok. 200 nowych miejsc pracy. Natomiast firma NordPol Polska zajmująca się produkcją akcesoriów do wentylacji mieszkań i pomieszczeń przemysłowych w latach na terenie o pow. 0,7 ha strefy ekonomicznej zainwestuje około 5 mln euro, dzięki czemu w Dębicy powstanie ok. 110 miejsc pracy. Debica open for investment Continuation Everyone who plans to run stable enterprise can use public support. The amount of tax cuts available for creating new working places is equivalent of 50% of 2-year cost of employment of new staff, in case of small and medium-sized companies 70% and 60% accordingly. One of the conditions to use public support is connected with running the company and keeping fixed assets for at least 5 years in case of big companies, or 3 years in case of small and medium-sized companies. Since November 2007, on the area of 24,7ha, which is a part of Special Economic Zone, belonging to tyre company Debica S.A., high value added tyre production will be started. Expenses for the investment until 2010 will reach 117mln $, and there will be 200 new working places created. NordPol, producing air conditioning facilities for flats and industrial spaces, from 2008 to 2012, on the area of 0,7ha in the economic zone, plans to invest 5mln euro and Debica will gain 110 new working places. Dębica offen auf Investitionen - Fortsetzung Die Hilfe kann man verwenden unter der Bedingung, dass man eine Geschäftstätigkeit führt und das Anlagekapitall erhaltet, für die Zeit von 5 Jahren grosse Firmen oder für 3 Jahren kleine und mittelgrosse. Die Höhe der Steuerauslösung aufgrund der Erschaffung von neuen Arbeitsstellen beträgt 50% der zweijährigen Arbeitskosten der neuangestellten Arbeiter, und für kleine und mittelgrosse Unternehmer beträgt die Auslösung beziehungsweise - 70% und 60%. Seit November 2007 auf der Fläche von 24,7 Hektar der Speziellen Industriezone, im Raum des Reifen Unternehmens Dębica A.G., wird die Produktion von Reifen höheren Klassen und Standarten high value added in Betrieb gesetzt. Die Kosten von dieser Investition werden im Jahre 2010 zirka 117 Millionen $ erreichen, und es werden in der Firma zirka 200 neue Arbeitsplätze erschaffen. Hingegen die Firma NordPol Polska, die sich mit der Herstellung von Lüftung Ventilation Akzesorien für Wohnungen und Industrieräume spezialisiert, wird in Jahren 2008 bis 2012 auf der Fläche von 0,7 Hektar der Industriezone zirka 5 Millionen Euro investieren. Dank dessen werden in Dębica zirka 110 neue Arbeitsplätze erschaffen. Firma Oponiarska Dębica S.A. Trans Południe S.A. Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Suret Sp. z o.o. 12

13 Dębica Miasto Dobrego Produktu W Dębicy inwestują już największe firmy o zasięgu światowym. Największym zakładem działającym w mieście jest Firma Oponiarska Dębica S. A., jeden z największych polskich producentów opon samochodowych, który jest częścią amerykańskiego koncernu Goodyear. Znaczącą pozycję na gospodarczej mapie miasta ma producent farb i lakierów firma TBD S.A, która jest częścią fińskiego koncernu Tikkurila OY. Oprócz wyżej wymienionych przedsiębiorstw, potencjał przemysłowy miasta tworzą dziś także m.in. Trans-Południe S.A. firma transportowa i logistyczna, Darco Sp. z o.o. producent urządzeń techniki kominowej i wentylacyjnej, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL - Dębica S.A., Animex Południe Sp. z o.o. i Igloomeat Sokołów Sp. z o.o. firmy przetwórstwa mięsnego, Ventor Sp. z o.o. producent urządzeń wentylacyjnych, Rufus Sp. z o.o. producent precyzyjnych części do przemysłu lotniczego, Suret Sp. z o.o. logistyka wewnątrzzakładowa. Niektóre firmy prowadzą swoją działalność na obrzeżach miasta, należą do nich m.in. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., Jabo Marmi S.A. Zakład Obróbki Marmuru, producent suplementów diety i odżywek dla sportowców Olimp Laboratories Sp. z o.o., Arkus & Romet Group Sp. z o.o. - największy w Polsce producent rowerów i motocykli. Debica Good Product Town The biggest companies with international range already invest in Debica. Tyre company Debica S.A., part of American corporation Goodyear, one of the biggest Polish tyre producers, is the biggest factory in the town. TBD S.A., paint and varnish producer, part of Finnish corporation Tikkurila OY, has strong position on economic map of the town. Besides companies mentioned above, industrial potential of the town in connected with: Trans-Poludnie S.A. logistics and transport company, Darco Sp. z o.o. air conditioning and fireplaces technology producer, PZL Debica S.A. cooling units producer, Animex South Sp. z o.o. and Igloomet Sokołow Sp. z o.o. meat processing company, Ventor Sp. z o.o. air conditioning facilities producer, Rufus Sp. z o.o. air industry components producer and Suret Sp. z o.o. internal logistics. Some of the companies choose to base their business activities on the outskirts, for example, paint and varnish producer Sniezka S.A., marble tooling company Jabo Marni S.A., diet supplement and nutrients for sportspeople producer Olimp Laboratories Sp. z o.o., and the biggest producer of bicycles and motor bikes in Poland - Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Dębica die Stadt eines guten Produktes In Dębica investieren schon Firmen und Unternehmen die weltweit bekannt sind. Dębica A.G., ein Reifen Unternehmen, ist der grösste Betrieb der in der Stadt funktioniert. Das Unternehmen gehört zu den grössten Reifen Produzenten in Polen. Es ist ein Teil des amerikanischen Konzerns Goodyear. Eine wichtige Rolle auf der wirtschaftlichen Mappe der Stadt spielt auch die Firma TBD A.G., ein Produzent von Farben und Lack. Das Unternehmen ist Teil des finnischen Konzerns Tikkurila OY. Ausser der oben gennanten Unternehmen das industriale Potenziall der Stadt wird heutzutage gestalltet durch u. a. Trans- Południe A.G. eine Transport und Logistik Unternehmen, Darco GMBH Produzent von Schornstein und Ventilationsinstallationen, PZL Dębica A.G. Produzent von Kälteanlagen (Kühlanlagen), Animex Południe GMBH und Igloomeat Sokołów GMBH Fleischverarbeitung, Ventor GMBH Produzent von Ventilationsanlagen, Rufus GMBH Produzent von Präzisionsteilen für die Flugzeugindustrie, Suret GMBH Transportlogistik Intern. Manche Firmen haben ihre Tätigkeit ausserhalb die Stadt verlegt. Zu diesen Firmen gehören u. a. Śnieżka A.G. Produzent von Farben und Lack, Jabo Marmi A.G. Betrieb der Marmor Bearbeitung, Olimp Laboratories GMBH Produzent von Nährstoffen für Sportler, Arkus & Romet Group GMBH der grösste polnische Produzent von Fahrrädern und Motorrädern. Rufus Sp. z o.o. Darco Sp. z o.o. Olimp Laboratories Sp. z o.o. Prografix Sp. z o.o. 13

14 Dębica miastem współpracy Dębica, jako jeden z inicjatorów powołania Związku Gmin powiatu Dębickiego współpracuje z wszystkimi okolicznymi samorządami. Gminy spotykają się na konwentach, gdzie omawiane są najważniejsze sprawy dotyczące rozwoju powiatu dębickiego, poprawy infrastruktury, promocji gospodarczej oraz zwalczania bezrobocia. W tym kierunku nawiązano współpracę m.in. z Gminą Żyraków w sprawie wspólnego opracowania planu zagospodarowania terenów po byłym poligonie wojskowym, w celu dostosowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje przemysłowe. Dębica jest także współzałożycielem Stowarzyszenia Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego, w którym przed 70 laty lokowano duże zakłady. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i obrona wspólnych interesów gmin, również pod kątem rozwoju gospodarczego, jak i pozyskiwanie środków zewnętrznych, na działania promujące przedsiębiorczość i wszystkie obszary z tym związane. Oddalone o 30 km miasto Mielec, w którym prężnie rozwija się przemysł związany z Doliną Lotniczą, jest również partnerem współpracującym z Miastem Dębica. Obydwa miasta planują połączyć się wspólną linią autobusową, działać razem na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, a także wspierać wspólne działania inwestycyjne, sportowe, kulturalne i oświatowe. Współpraca ponadregionalna miasta Dębica zaowocowała również podpisaniem z województwem Podkarpackim umowy na stworzenie internetowej sieci bezprzewodowej Wimax. W ten sposób mieszkańcy Dębicy otrzymają pełny i tani dostęp do tego medium. Swoją współpracę miasto również kieruje na arenę międzynarodową. W ramach autorskiego programu Europa Miast, polegającego na bezpośredniej współpracy społeczności z 27 krajów Unii Europejskiej, planuje się stworzyć Centrum Konferencyjne i Centrum Targowo - Festiwalowe, w których organizowane będą założone w projekcie targi i seminaria gospodarcze. Debica town to cooperate with Debica, as one of the initiators of establishing Association of Communities from Debicki District, cooperates with all local authorities. Boroughs meet on conventions, where they discuss the most important issues concerned with district development, infrastructure improvement, economic promotion and fighting unemployment. There was cooperation established with Zyrakow Borough to set up plan of using land after previous military training ground, to make it suitable for housing and industrial investment. Debica is also one of the initiators of Association of Central Industrial Zone Towns, where in the 70-ties huge factories where located. The aim of the Association is to support and protect rights of boroughs, when it comes to economic growth as well as gaining external funds on promotional activities and all land connected with it. Mielec, 30km away from Debica, where industry connected with Airline Valley is dynamically developing, is also partner working closely with Debica. Two towns are planning to join each other by establishing bus communication, work closely to gain external funds and support mutual sport, cultural and educational investments. Cross-regional cooperation of Debica resulted in signing agreement with Podkarpacki District on establishing wireless Internet connection Wimax. In this way, residents of Debica will gain not-limited and cheap access to this medium of communication. Fully use cheap Internet connection wherever possible. International cooperation is also what we aim for. Within author s Europe of the Towns programme, based on direct cooperation of communities from 27 countries of European Union, there are plans to open Conference, Trade and Festival Centre, where fairs and industrial seminars will be held. Dębica die Stadt der Mitarbeit Dębica als einer der Initiatoren der Berufung vom Verband der Gemeinde des Dębica Kreises kooperiert mit allen umliegenden Selbstverwaltungen. Die Gemeinden treffen sich auf Konventen, wo man die wichtigsten Themen, die den Kreis von Dębica betreffen, diskutiert. Die Themen betreffen die Entwicklung des Kreises, die Verbesserung der Infrastruktur, die wirtschaftliche Promotion und die Probleme der Arbeitslosigkeit. In dieser Richtung hat man eine Mitarbeit u. a. mit der Gemeinde Żyraków aufgenommen. Die Mitarbeit betrifft die wirtschaftliche Erschliessung von Gründstücken die früher als Militär Truppenübungsplatz gedient haben. Man will diese Terrains als mögliche Lokalisierung für Wohneinrichtungen und Industrie Investitionen nutzen. Dębica ist auch der Miterfinder der Gesellschaft der Städte des Zentralen Industrieraumes, in dem man vor 70 Jahren grosse Betriebe lokalisiert hat. Das Ziel der Gesellschaft ist die Unterstützung und Verteidigung von Interessen der Gemeinden, auch in Hinsicht auf die wirtschaftliche Entwicklung. Ein weiteres Ziel ist das Erwerben von Mitteln, die die Aktivitäten, die die Unternehmungsbereitschaft unterstützen. Mielec, die Stadt die 30 km entfernt ist, wo die Industrie mit dem Flugtal Gebiet hoch entwickelt ist, ist auch eine der Partnerstädten von Dębica. Beide Städte plannen sich miteinander mit einer Bus Linie zu verbinden, die Mitteln zu erwerben und gemeinsame Investitionsaktivitäten, Sportaktivitäten, Kulturaktivitäten und Bildungsaktivitäten zu unterstützen. Die überregionale Mitarbeit der Stadt hat damit resultiert, dass man mit der Wojewodschaft von Podkarpacie einen Vertrag für die Erschaffung des Wimax Internetnetzes unterschrieben hat. Dank dessen werden die Bewohner von Dębica überall in der Stadt das Internet verwenden können. Die Stadt ist auch international sehr aktiv. Im Ramen des Programmes Europa der Städte, dass die Mitarbeit zwischen 27 Völkern der EU Staaten ermöglicht, plannt man die Erschaffung von einem Konferenz Zentrum, sowie von einem Messe und Festival Zentrum. Dort werden alle Veranstaltungen, die mit dem Programm verbunden sind, stattfinden unter anderem Messen und wirtschaftliche Seminars. 14

15 Przedstawiciele samorządów powiatu Dębickiego i Urzędu Pracy podczas konwentu District town councils and Employment Office representatives during Convention Vertreter der Selbstverwaltungen des Dębica Kreises und des Arbeitsamtes während dem Konvent Władze Dębicy i Mielca podpisały umowę o współpracy gospodarczej miast Town Councils from Debica and Mielec signed agreement on economic cooperation of the towns Die Stadtsbehörde von Dębica und Mielec haben einen Vertrag zu wirtschaftlichen Mitarbeit der beiden Städte unterschrieben. Rada Miejska Dębicy jednogłośnie popiera rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej Debica Town Council unanimously supports development of Special Economic Zone Der Stadtrat von Dębica unterstützt einstimmig die Entwicklung der Speziellen Industriezone Polsko - Amerykańska Izba Handlowa i Dębica na Forum Przemysłowym w Krakowie Polish-American Chamber of Commerce and Debica on Industrial Forum in Cracow Die polnisch amerikanische Handelskammer und die Stadt von Dębica auf Industrialem Forum in Kraków 15

16 Dębica - Miasto Otwarte Dębica jest inicjatorem międzynarodowej współpracy miast obejmującej, wszystkie kraje Unii Europejskiej, w której aktualnie uczestniczą miasta: Puurs z Belgii, Kapuvar na Węgrzech, Obzor i Svishtov z Bułgarii, Carei z Rumunii, Salo z Finlandii, Muro na Majorce i Dunaujvaros na Węgrzech. Ideą współpracy są szeroko rozumiane porozumienia w tym również w obszarze gospodarczym. Od 1999 roku Dębica oficjalnie współpracuje z belgijskim miastem Puurs. Wielostronna współpraca Dębicy i Puurs odbywa się poprzez kontakty samorządów obydwu miast, ośrodków kultury, organizacji miejskich, szkół. Wciąż zacieśniane są więzy między miastami zainteresowanymi współpracą w ramach programu Europa Miast, którego Dębica jest pomysłodawcą. Polega on na bezpośredniej współpracy miast Unii Europejskiej, po co najmniej jednym z każdego kraju. W ramach tego programu mieszkańcy będą mogli skorzystać z taniej oferty turystycznej, poznać kulturę krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej, nawiązać współpracę handlową i gospodarczą, zaprezentować swoje firmy w innych krajach. Dębica aktywnie współpracuje z wieloma sąsiednimi miastami, w celu poprawy warunków życia mieszkańców, unowocześnienia infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska. Po godzinach Odwiedzając Dębicę warto pamiętać, że jest to miasto pięknie położone, wokół malowniczych wzgórz, pełnych zieleni lasów. To znakomite miejsce do spacerów pieszych i rowerowych. Zimą są tu znakomite tereny do narciarstwa biegowego, zaś w pobliskiej Stobiernej także zjazdowego. Na przepływającej przez miasto Wisłoce odbywają się międzynarodowe spływy kajakowe. Dębica otoczona jest atrakcyjnymi, kameralnymi ośrodkami wypoczynkowymi m.in. w Chotowej i Kozłowie. Miasto gwarantuje także dobrą zabawę w klubach muzycznych, klubie bilardowym oraz licznych pubach i kawiarniach. Dębica - Open town Debica is the initiator of international cooperation of towns from all countries of European Union. At present following towns are involved in this cooperation: Puurs from Belgium, Kapuvar from Hungary, Obzor and Svishtov from Bulgaria, Carei from Romania, Salo from Finland, Muro on Majorca and Dunaujvaros from Hungary. The idea of the wide cooperation is also concerned with economy. Since 1999 Debica cooperates with Belgian town Puurs. Multilateral cooperation of Debica and Puurs is promoted by local authorities, cultural centers, town organizations and schools. Ties between the towns interested in cooperation within Europe of the Towns programme are still being tightened, and Debica was initiator of this project. It is based on the idea of direct cooperation with towns from European Union, at least one from each member country. Within this programme residents can use cheap tourist offers, get to know the culture of member countries, establish industrial and economic links, present their companies in other countries. Debica is involved in active cooperation with neighbouring towns to improve living conditions, modernise infrastructure and protect environment. After hours Visiting Debica it is worth remembering that the town is beautifully located, round picturesque hills and green forests. It is a perfect place for walking and cycling. There are excellent places for cross-country skiing and in nearby Stobierna for downhill skiing. There are international canoeing contests organized on Wisloka river which is flowing through the town. Debica is surrounded by attractive and cosy recreation centers in Chotowa and Kozlow. The town guarantees good fun in music pubs, billiards club and plentiful pubs and cafes. Dębica - Eine offene Stadt Dębica ist der Initiator der internationalen Mitarbeit von Städten. Die Mitarbeit umfasst alle EU Staaten, aus den zur Zeit Städte wie: Puurs aus Belgien, Kapuvar aus Ungarn, Obzor und Svishtov aus Bulgarien, Carei aus Rumänien, Salo aus Finnland, Muro aus Mallorca und Dunaujvaros aus Ungarn teilnehmen. Das Ziel der Mitarbeit sind weitliegende Vereinbarungen, auch die im Feld der Wirtschaft. Seit 1999 hat die Stadt Dębica viele Kontakte mit der belgischen Stadt Puurs. Eine vielseitige Mitarbeit der beiden Städte findet statt durch Kontakte zwischen den Selbstverwaltungen, Kulturzentren, städtlichen Organisationen, Schulen. Immer weiter werden die Kontakte zwischen Städten, die an dem Programm Europa der Städte interessiert sind, gestärkt. Dębica ist der Erfinder von diesem Programm. Es besteht darin, dass Städte der Europäischen Union miteinander direkt mitarbeiten und kooperieren, mindestens eine Stadt aus jedem EU Staat. Dank dessen werden die Bewohner die Möglichkeit haben von einem günstigen touristischen Angebot zu profitieren. Das bedeutet das Kennenlernen von Kultur in anderen EU Staaten, Herstellung von geschäftlichen und wirtschaftlichen Verbindung, Vorstellung und Presentation des eigenen Unternehmens in anderen Ländern. Dębica kooperiert mit vielen Nachbarstädten. Das Ziel ist die Lebensbedingungen der Einwohner deutlich zu verbessern, die Infrastruktur der Stadt zu modernisieren und sich mehr um die Umwelt kümmern. Nach den Stunden Wenn man nach Dębica kommt, sollte man im Sinn haben, dass es eine Stadt mit einer sehr schönen Lage ist. Sie liegt in der unmittelbaren Nähe von wunderschönen Hügeln, reich an grünen Wäldern. Es ist ein ideales Ort für sowohl Fuss als auch Fahrrad Spaziergänge. Im Winter kann man hier wunderbar Ski Langlauf treiben, und in der nahliegenden Stobierna kann man auch Ski laufen. Auf dem Fluss Wisłoka, der durch die Stadt fliesst, veranstaltet man internationale Kanu Wanderfahrten. Dębica liegt in der Umgebung von attraktiven und kleinen Erholungszentren, wie die in Chotowa und Kozłów. Die Stadt garantiert auch viel Spass in Musikklubs, in einem Billardklub und vielen Pubs und Cafe s. 16

17 I Convention of the Europe of Towns Dębica Reprezentanci ośmiu miast Europy na I konwencie w Dębicy Representatives of eight European towns on I Convention in Debica Vertreter von acht Städten auf dem I Konvent in Dębica 17

18 Dębica kulturalna Dębica ma spore osiągnięcia kulturalne, szczególnie w dziedzinie muzyki i teatru. Ponad stuletnie tradycje ruchu muzycznego miały wielki wpływ na życie Krzysztofa Pendereckiego, światowej sławy kompozytora, który urodził się i wychował w Dębicy. Dębica może się także pochwalić jedynym w Polsce ruchem artystów amatorów, którzy od kilku lat wystawiają opery: autorów polskich i zagranicznych m.in. Nabucco Halka, Verbum Nobile, Krakowiacy i Górale. Każdego roku w to olbrzymie przedsięwzięcie zaangażowanych jest kilkaset osób. Placówką odgrywającą wielką rolę w edukacji pokoleń dębiczan to szczycąca się bogatym księgozbiorem, liczącym ponad 250 tysięcy woluminów Biblioteka Publiczna. W jej czytelni zgromadzono wiele unikalnych książek oraz imponujący zbiór czasopism. Do ważnych wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę należy zaliczyć Dni Poezji oraz liczne spotkania mieszkańców ze znanymi pisarzami. W Dębicy działa wiele zespołów muzycznych. Wizytówką są Zespoły Pieśni i Tańca Małopolska i Igloopolanie, występujące od lat na scenach w kraju i zagranicą. Do ludowych tradycji Polski i regionu odnoszą się także członkowie Zespołu Ludowego Morsy i Gryfici. W mieście odbywa się wiele imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Do nich należą m.in.: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Złota Para, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej Polonia Semper Fidelis, Festiwal Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych O Laur Rzecha, Dębickie Wieczory z Kulturą, Dni Sztuki i ogólnopolskie konkursy recytatorskie. Działalność kulturalną w Dębicy prowadzą trzy domy kultury. W placówkach działają różnorodne zespoły taneczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne i fotograficzne. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów od lat cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży, ale także ich uczestnikami są ludzie dorośli. Miejscem spotkań artystów z dębiczanami jest także Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury. To tutaj można obejrzeć znakomite prace malarskie i rzeźby nie tylko polskich, ale także zagranicznych artystów. Galeria prowadzi także szkołę rysunku dla młodzieży i dorosłych oraz organizuje plenery malarskie. Cultural Debica Debica has considerable cultural achievements, especially in music and theatre. More than a hundred years old tradition of music movement had great influence on life of Krzysztof Penderecki, world famous composer, who was born and grew up in Debica. Debica can be proud of amateur artists movement, which is the only one in Poland and since many years performs Polish and foreign operas, like Nabucco, Underskirt, Verbum Nobile, Cracovians and Mountaineers. Each year hundreds of people are involved in organising this huge event. Public Library is one of the very important educational institutions, which play key role in education since many centuries. It has very rich collection of books, consisting of more than 250 thousand of them. There are many unique books and impressive collection of magazines gathered in the readingroom. Poetry Days and meetings with famous writers are examples of events organised in the library. There are also many music bands in Debica. Two music and dance groups, Małopolska and Igloopolanie are the pride of the town and give performances locally and internationally. Folk Groups Morsy and Gryfici relate their art to folk traditions of this region and whole Poland. There are many local and national events taking place in Dębica. For example, National Classical Dance Tournament Golden Couple, National Festival of Religion and Patriotic Song Polonia Semper Fidelis, Children s and Teenagers Bands Festival O Laur Rzecha, Debickie Evenings with Culture, Days of Arts and national recitation contests. There are three cultural centers responsible for cultural activities. They organize dance, musical, acting, recitation, arts and photography groups. Lessons are conducted by professional instructors and are very popular with children and teenagers, but they are also attended by adults. One of the places for meetings with artist is the gallery in Town Cultural Centre. There you can also admire magnificient paintings and sculptures by Polish and foreign artists.the gallery runs school of painting for teenagers and adults and organises plein-air paintings. Kulturelle Dębica Dębica hat ziemlich grosse kulturelle Erfolge, insbesondere im Feld der Musik und des Theaters. Die über 100 jährige Traditionen der Musik Bewegung hatten einen grossen Einfluss auf das Leben von dem ausgezeichneten und weltberühmten Komponisten Krzysztof Penderecki, der hier in Dębica geboren und aufgewachsen war. Die Stadt verfügt auch über die einzige in Polen Bewegung von Amateurkünstler, die seit paar Jahren Opern ausstellen: von polnischen und ausländischen Autoren, u. a. Nabucco, Halka, Verbum Nobile, Krakowiacy i Górale. Jedes Jahr sind in diese grosse Veranstaltung hunderte von Leuten engagiert. Die Einrichtung, die eine sehr wichtige Rolle in der Edukation der Bewohner von Dębica spielt, ist die Städtliche Öffentliche Bibliothek, die in ihrer reichen Sammlung mehr als 250 Tausend Bücher hat. In der Lesehalle hat man viele einzigartige Bücher und eine grosse Sammlung von Magazinen gesammelt. Zu den wichtigen Veranstaltungen die durch die Bibliothek organisiert werden, gehören Poesie Tage und viele Treffen der Bewohner mit berühmten Schriftstellern. Es gibt in der Stadt viele Musikgruppen. Die Visitenkarte der Stadt sind Gesang - und Tanzgruppen Małopolska und Igloopolanie, die seit Jahren auf Bühnen in Polen und im Ausland auftreten. Die Volkstradition von Polen und dem Region wird auch durch Truppen wie Morsy und Gryfici gepflegt. Es finden in Dębica viele kulturelle Veranstaltungen von einer sowohl regionalen als auch landesweiten Reichweite. Zu diesen Veranstaltungen gehören u. a. ein landesweites Tanzturnier Das goldene Paar, das Festival des religiösen und patriotischen Gesangs Polonia Semper Fidelis und ein Festival der Kinder und Jugendgruppen O Laur Rzecha, Dębica Kulturabende, Tage der Kunst, landesweite Wettbewerbe im Rezitieren. Das Kulturleben wird von 3 Kulturhäusern gestaltet. Es funktionieren dort viele Tanzgruppen, Musikgruppen, Theatertruppen, Rezitiergruppen, bildende Kunstgruppen und Fotografiegruppen. Das Unterricht, das durch hochqualifizierte Kursleiter geführt wird, ist seit vielen Jahren sehr populär mit den Kindern und der Jugend, es nehmen aber auch Erwachsene daran teil. Die Künstler treffen sich mit den Bewohnern von Dębica auch in der Gallerie des Städtlichen Kulturzentrums. Hier kann man überragende Malerwerke und Skulpturen von polnischen und ausländischen Künstlern bewundern. Die Gallerie führt auch eine Zeichnungschule für Jugend und Erwachsene und veranstaltet Freilichtmalereien. 18

19 19

20 Dębica kształci fachowców Na wysokim poziomie plasuje się dębicka oświata. W mieście funkcjonuje jedenaście przedszkoli, w tym dwa z oddziałami żłobkowymi. Powstają także przedszkola w których zabawy i nauka prowadzona będzie w językach obcych. Absolwenci czterech dębickich gimnazjów mogą kontynuować naukę w sześciu szkołach średnich. Młodzież może kształcić się w liceach ogólnokształcących oraz szkołach profilowanych o kierunkach m.in. ekonomicznych, handlowych, spożywczych, gastronomicznych, krawieckich, mechanicznych, budowlanych oraz administracyjnych. O rozwój młodzieży dba wykwalifikowana kadra wychowawców szkół działających w mieście. Wszystkie mają znakomitą bazę lokalową i bogate wyposażenie. W Dębicy znajduje się Wydział Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa. Społeczność akademicka w znaczący sposób włącza się w życie miasta organizując wiele interesujących imprez i wykładów. W mieście działa także Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki, odnosząca sukcesy w szkoleniu kadry branży hotelarskiej i informatycznej. Ważną instytucją oświatową miasta jest także Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Pendereckiego, która wykształciła już wielu pasjonatów muzyki i aktualnie koncertują oni z licznymi zespołami czy też uświetniają uroczystości odbywające się w powiecie dębickim. Szkoła funkcjonuje już ponad 10 lat. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy szkoli najbardziej niezbędną kadrę skutecznie odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Obecne kierunki kształcenia to: frezer, spawacz, tynkarz, murarz, grafik komputerowy i wiele innych. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych szkoli profesjonalną kadrę nauczycieli języków dla potrzeb lokalnych firm w zakresie komunikacji międzynarodowej. Wielu pracowników dębickich firm dzięki temu podnosi swoje kwalifikacje zawodowe co ma wpływ na współpracę międzynarodową. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu władze Dębicy organizują coroczne Targi Pracy i Edukacji, które dla wielu osób zaowocowały podpisaniem umowy o pracę a dla firm pozyskaniem poszukiwanej kadry. Debica educates professionals Education in the town is kept on high level. There are eleven kindergartens in the town, two of them have infants nurseries. There are also nursery schools where games and lessons are studied in foreign languages. Former pupils from four grammar schools can continue their studies in six high schools. Teenagers can choose to study in comprehensive school or choose vocational training: economic, trade, comestibles, gastronomic, sewing, mechanical, building and administrative. Qualified staff cares for young people development. All schools have excellent facilities and rich equipment. There is Faculty of Regional Development of Economic University from Cracow in Debica. Academic community takes part in town s life by organizing many interesting events and lectures. There is also European School of Technology and Tourism, which achieves great success in training people for hotel industry and informatics. Public Panderecki Music School of I and II level is also very important educational institution, which is proud of educating many music professionals, who are giving concerts and take part in many events happening in this district. The school is now working more than 10 years. Vocational training Centre educates professionals according to the needs of the local job market and entrepreneurs. Current specializations are as follows: hairdresser, welder, plasterer, bricklayer, computer graphic designer and many others. Teachers from Foreign Languages College train professional staff, according to local job companies needs in the field of international communication. Many people working in local companies improve their formal vocational qualifications, what also influences international cooperation. Town officials along with Debica s Business Club organize annual Job and Education Fairs, which resulted for many people in signing employment contracts and for companies in gaining sought employees. Dębica erzieht Profis Das Bildungssystem in Dębica ist auf einem hohen Niveau. In der Stadt funktionieren 11 Kindergärten, darunter 2 mit Rille Abteilung. Es entstehen auch Kindergärten in den das Spielen und Lernen in Fremdsprachen geführt wird. Absolventen der 4 Gymnasien können ihre Bildung in 6 Oberschulen fortsetzen. Die Jugend hat die Wahl zwischen allgemeinbildenden Lyzeen und Profil Oberschulen mit folgender Bildungsrichtung: Ökonomie, Handel, Lebensmittel, Gastronomie, Schneiderhandwerk, Mechanik, Bauwesen und Administration. Um die Erziehung der Jugend kümmert sich ein Kader von gut qualifizierten Klassenlehrern aus den in der Stadt funktionierenden Schulen. All die Schulen verfügen über eine sehr gute Lokal Basis und ein Reichtum an Ausrüstung. In Dębica befindet sich eine Abteilung der Regionalen Entwicklung der Ökonomischen Universität in Kraków. Die akademische Gemeinschaft ist sehr aktiv und beteiligt sich im Leben und Funktionieren der Stadt in dem sie viele interessante Veranstaltungen und Vorlesungen organisiert. Es funktioniert in der Stadt auch die Europäische Schule für Neue Technologien und Tourismus, die erfolgreich ist beim ausbilden von einem hochqualifizierten Kader in Hotel und Informatik Branche. Eine wichtige Institution in der Stadt ist auch die Staatliche Musikschule der I und II Stufe, die schon viele Musik Passionaten gebildet hat, Leute die jetzt Konzerte machen und bei vielen Veranstaltungen, die im Kreis Dębica stattfinden, aktiv teilnehmen. Die Schule funktioniert schon seit 10 Jahren. Das Zentrum des Praktischen Bildens in Dębica bildet das meist gefragte Arbeitskader aus. Ein Kader, dass genau den Ansprüchen des lokalen Arbeitsmarkt und der Unternehmer entspricht. Aktuelle Bildungsrichtungen: Fräser, Schweisser, Gipser, Maurer, Komputer Grafiker und viele andere. Das Fremdsprachen Kollegium für Lehrer bildet ein profesionelles Kader von Lehrern, die in der internationalen Kommunikation für lokale Firmen und Unternehmen dienen können. Dank dessen können viele Angestellte der lokalen Firmen ihre Kenntnisse und Qualifikationen verbessern, was einen positiven Einfluss auf die internationale Mitarbeit hat. Gemeinsam mit der Gesellschaft Dębicki Klub Biznesu die städtliche Behörden veranstalten jedes Jahr Arbeits und Edukationsmessen. Diese Messen haben vielen geholfen eine Arbeitsstelle zu bekommen, und im Fall der Unternehmer, ein gutes Arbeitskader kompletieren zu können. 20

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

BERLIN-WARSCHAU WARSZAWA-BERLIN

BERLIN-WARSCHAU WARSZAWA-BERLIN BERLIN-WARSCHAU WARSZAWA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informacje dla partnerów biznesowych Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Business Targi, kongresy Turystyka

Bardziej szczegółowo

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 Strefa K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 magazyn Investors wanted! Regionalne Parki KSSE ZABRZE UJAZD TUCZNAWA [spistreści] 3. [strefastrefy] Zaproszenie na Śląskie Forum

Bardziej szczegółowo