Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Propozycja cytowania: P. Zapadka, Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej, Warszawa 2012 Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów VII Literatura XI Przedmowa XXV Część I. Definicja usług bankowości inwestycyjnej Rozdział I. Wybrane zagadnienia wstępne, terminologiczne i metodologiczne Rozdział II. Kryterium źródeł pochodzenia zasobów pieniężnych oraz występowania ryzyka inwestycyjnego, jako determinanta świadczenia usług bankowości inwestycyjnej Pieniądz bankowy wybrane aspekty Budowa bazy depozytowej przez banki Mechanizm powierzania zasobów pieniężnych na określony cel inwestycyjny na przykładzie banku hipotecznego Ryzyko inwestycyjne jako element bankowości inwestycyjnej Rozdział III. Usługi bankowości inwestycyjnej ujęcie systemowe Uwagi wprowadzające Usługa oraz usługa finansowa zarys pojęć Rodzaje usług bankowości inwestycyjnej Usługi bankowości inwestycyjnej propozycja definicji Część II. Podstawy prawne świadczenia usług bankowości inwestycyjnej przez banki Uwagi wprowadzające Rozdział IV. Banki krajowe analiza zasad ustrojowych prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej Rozdział V. Zakres zastosowania uregulowań dotyczących czynności bankowych dla potrzeb bankowości inwestycyjnej Uwagi wprowadzające Wybrane czynności bankowe sensu stricto, jako podstawa świadczenia usług bankowości inwestycyjnej Rola banku powierniczego w mechanizmie emisji kwitów depozytowych Rola banku reprezentanta w zapewnieniu bezpieczeństwa emisji obligacji Rodzaje czynności bankowych sensu largo, stanowiących podstawę prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej Operacje z wykorzystaniem warrantów opcyjnych V

7 Spis treści 3.2. Terminowe operacje finansowe Mechanizm sekurytyzacji wierzytelności pieniężnych Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych Rozdział VI. Inne działania podejmowane przez banki, jako przykłady prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej Uwagi wprowadzające Artykuł 6 PrBank jako dopełnienie spectrum obszarów aktywności banku Prowadzenie przez banki działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) Bezpośrednie inwestycje kapitałowe banków Obrót papierami wartościowymi (pośrednie inwestycje kapitałowe) Inwestycje banków w inne aktywa Bankowa działalność usługowa wybrane aspekty Usługi konsultacyjno-doradcze Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych Świadczenie innych usług finansowych Inne czynności wykonywane przez banki na podstawie art. 6 PrBank Rozdział VII. Działalność banków spółdzielczych w obszarze bankowości inwestycyjnej Rozdział VIII. Działalność oddziałów banków zagranicznych i instytucji kredytowych wybrane aspekty Część III. Bank jako firma inwestycyjna Rozdział IX. Działalność banków w świetle regulacji ObrIFinU Rozdział X. Wybrane rodzaje usług maklerskich Uwagi wprowadzające Umowa zlecenia maklerskiego Zarządzanie portfelami (asset management) Usługi doradcze, w tym doradztwo inwestycyjne Oferowanie instrumentów finansowych Organizowanie alternatywnego systemu obrotu Rozdział XI. Działalność inwestycyjna banków w świetle dyrektywy MIFID Wnioski końcowe Indeks rzeczowy VI

8 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankHipU... ustawa z r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BFGU... ustawa z r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BGKU... ustawa z r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) FBankSpółdzU... ustawa z r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz ze zm.) FundEmU... ustawa z r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU... ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) MIFID... (łącznie) dyrektywy MIFID I oraz MIFID II, a także rozporządzenie Komisji (WE) 1287/2006 z r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z r., s. 1) MIFID I... dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 145 z r., s. 1) VII

9 Wykaz skrótów MIFID II... dyrektywa 2006/73/WE Komisji z r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z r., s. 26) NadRFinU... ustawa z r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) ObligU... ustawa z r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz ze zm.) ObrIFinU... ustawa z r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz ze zm.) OfertaPublU... ustawa z r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz ze zm.) PostEgzAdmU... ustawa z r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zm.) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrSpółdz... ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrUpNapr... ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) SwobGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) TFUE... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat z Lizbony) wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 83 z r., s. 49) TWE... Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 321 z r., s. 37) WarPostFIR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. Nr 204, poz ze zm.) 2. Czasopisma, publikatory BiK... Bank i Kredyt Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz.... Dziennik Urzędowy VIII

10 Wykaz skrótów MoP... Monitor Prawniczy OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PB... Prawo Bankowe PiP... Państwo i Prawo PPH... Przegląd Prawa Handlowego PPW... Prawo Papierów Wartościowych Pr. Sp.... Prawo Spółek PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej.... Rejent RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC... Studia Cywilistyczne SP... Studia Prawnicze 3. Organy orzekające NSA... Naczelny Sąd Administracyjny SA... Sąd Apelacyjny SN... Sąd Najwyższy TK... Trybunał Konstytucyjny TSUE... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4. Piśmiennictwo Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe. Komentarz, 2002 (2005)... Prawo bankowe. Komentarz (pod red. E. Fojcik-Mastalskiej), Warszawa 2002, 2005 Gniewek, Komentarz KC, 2006 (2008, 2011)... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006, 2008, 2011 Góralczyk, Prawo bankowe. Komentarz... Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999 Jaworski, Współczesny bank... Współczesny bank (pod red. W. L. Jaworskiego), Warszawa 1998 Pietrzykowski, Komentarz KC, t. [ ]... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, Warszawa 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2011; t. II, Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 IX

11 Wykaz skrótów Włodyka, Prawo papierów wartościowych... Prawo papierów wartościowych (pod red. W. Włodyki), Warszawa 2004 System PrHandl, t. [ ]... System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe część ogólna, Warszawa 2009; t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, 2011 System PrPryw, t. [ ]... System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2001, 2004, 2011; t. 8, Warszawa 2004, 2011; t. 9, Warszawa 2010; t. 17A, Warszawa 2010, t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, Warszawa 2005, 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 Szelągowska, Współczesna bankowość inwestycyjna... Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa Inne skróty BFG... Bankowy Fundusz Gwarancyjny BGK... Bank Gospodarstwa Krajowego EBC... Europejski Bank Centralny GPW... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. KDPW... Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KNF... Komisja Nadzoru Finansowego KRS... Krajowy Rejestr Sądowy NBP... Narodowy Bank Polski Nr... numer OECD... Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OTC... ang. over the counter (rynek pozagiełdowy) PE... ang. private equity poz.... pozycja uchw.... uchwała UE... Unia Europejska WTO... Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization) wyr.... wyrok WZA... walne zebranie akcjonariuszy VC... ang. venture capital X

12 Literatura M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005; M. Aleksandrowicz, M. Grzybowski, Sekurytyzacja wierzytelności bankowych zagadnienia prawne i podatkowe, Glosa 2004, Nr 12; M. Al-Kaber, Cechy współczesnego rynku kapitałowego a polski rynek papierów wartościowych, BiK 2001, Nr 6; S. Antkiewicz, Konsekwencje uchwalenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dla uregulowań rynku derywatów, PB 2006, Nr 7 8; S. Antkiewicz, Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej, w: Współ - czesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; B. Bacia, A. Zawidzka, Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowej w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; B. Bajor, Spółka akcyjna jako forma prawnoorganizacyjna banku, SP 2001, Nr 3 4; W. Baka, Pieniądz, bank centralny i polityka monetarna, w: Ekonomia dla prawników (pod red. M. Bednarskiego, J. Wilkina), Warszawa 2003; C. Banasiński, w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (pod red. M. Wierzbowskiego), Warszawa 1996; M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989; M. Bączyk, Problemy odpowiedzialności gwarancyjnej BFG wobec posiadaczy okazicielskich papierów wartościowych, Biuletyn BFG 1996, Nr 7; M. Bączyk, w: M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000; M. Bączyk, Łączenie się banków w formie spółek akcyjnych. Nowe regulacje prawne i nowe wątpliwości interpretacyjne (art. 124 prawa bankowego i art. 494 kodeksu spółek handlowych), PB 2001, Nr 2; M. Bączyk, Bankowe papiery wartościowe, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004; M. Bączyk, Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; M. Bączyk, Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; M. Bednarek, Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, MoP 2005, Nr 11 12; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2003; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2003; Z. Bielecka, M. Wierzbowski, Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 1998; XI

13 Literatura W. Bień, Obrót papierami wartościowymi, Warszawa 1990; S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2006; S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2006; P. Binkowski, H. Beeck, Innowacje bankowe, instrumenty terminowe rynku finansowego, Warszawa 1998; Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Investments, Burr Ridge (USA) 1995; M. Borek, Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku, Bank 2001, Nr 2; K. Borowski, Bankowość inwestycyjna, BiK 2005, Nr 4 (dodatek pt. Polski system bankowy. Stan i perspektywy); K. Borowski, Giełdy towarowe w Polsce, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2007; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej art banking i fundusze dzieł sztuki, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń (pod red. M. Marcinkowskiej, S. Wieteski), Warszawa 2007; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej rynek diamentów naturalnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 81, Warszawa 2007; K. Borowski, Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej rynek dzieł sztuki, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; E. F. Brigham, Fundaments of financial management, 1989 Dryden Press; K. Broda, Nadzór krajowy w europejskim modelu zarządzania kryzysowego, Monitor Prawa Bankowego 2010, Nr 1; Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2002; Z. Brodecki, A. Jurkowska, Rynek usług finansowych Unii Europejskiej, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; H. E. Büschgen, Przedsiębiorstwo bankowe, t. 2, Warszawa 1997; S. Ciarowski, Prawa pochodne jako papiery wartościowe, PPW 2001, Nr 4; T. Cichocki, Rola banków na rynku fuzji i przejęć, BiK 1999, Nr 12; J. Cichy, Sekurytyzacja aktywów, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003; L. Convill, Excellence in investment banking operations, London 2000, Euro-money Books; R. Cranston, The Single Market and the Law of Banking, Lloyd s of London Press Ltd. 2001; Don M. Chance, An introduction to derivatives, the Dryden Press 1995; XII

14 Literatura J. Chłąd, Sekurytyzacja a emisja obligacji zabezpieczonych aktywami własnymi, Rynek Terminowy 2004, Nr 4; J. Chłąd, Ogólne oraz deregulacyjne funkcje sekurytyzacji, PB 2006, Nr 11; J. Chłąd, Dopuszczalność sekurytyzacji wierzytelności przyszłych oparcie emisji na aktywach rewolwingowych, PB 2007, Nr 3; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe w prawie polskim, Glosa 1996, Nr 6; A. Chłopecki, Mechanizm prawny transakcji giełdowych nowe zjawiska w obrocie gospodarczym, PPW 2000, Nr 9; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001; A. Chłopecki, Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, PPH 2004, Nr 7; A. Chłopecki, Publiczny obrót i instrumenty finansowe redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH 2005, Nr 11; A. Chłopecki, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006, s. 760; A. Chłopecki, Zasady odpowiedzialności prospektowej polemika, PPH 2006, Nr 9; A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie toksycznych opcji ), PPH 2009, Nr 7; A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003; W. Chojnowski, Sekurytyzacja aktywów banku ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych, Zeszyt Hipoteczny 2003, Nr 16; W. Czachórski, Odpowiedzialność odszkodowawcza w ramach tzw. ujemnego interesu umowy, RPEiS 1968, Nr 3; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999; M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2008; T. Czech, Zastosowanie art. 6a 6d PrBank do oddziałów instytucji kredytowych, PB 2005, Nr 7 8; T. Czech, Zastosowanie art. 6a 6d Prawa bankowego do oddziałów instytucji kredytowych (cz. II), PB 2005, Nr 9; T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych według MIFID, PPH 2009, Nr 7; D. Daniluk, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999; D. Daniluk, S. Niemierka, Proces licencjonowania działalności bankowej w Polsce na tle standardów Unii Europejskiej, PB 1999, Nr 3; D. Daniluk, B. Smykla, Harmonizacja polskiego prawa bankowego ze standardami Unii Europejskiej, Warszawa 1997; D. Daniluk, w: J. K. Solarz, D. Daniluk, J. Zombirt, Integracja europejska a krajowe banki komercyjne, Warszawa 1999; W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2002; B. Dmitruk, W. Stachowiak, Produkty strukturyzowane w realiach polskich przedsiębiorstw, Rynek Terminowy 2005, Nr 3; G. Domański, Umowa o subemisję inwestycyjną w publicznym obrocie papierami wartościowymi, PUG 1998, Nr 1; XIII

15 Literatura T. Domińczyk, w: H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzykowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, art , Warszawa 2005; A. Drewicz-Tułodziecka, M. Łosiak-Szewczyk, Z. Obradowić, J. Ostrzechowska, Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości, Warszawa 2001; M. Dubicki, Jak odnieść sukces w operacjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, BiK 2000, Nr 1 2; M. Dunin-Wąsowicz, Polski sektor bankowy negocjacje z Unią Europejską, PB 2001, Nr 6; M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Warszawa 2001; M. Dyl, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; D. Dziawgo, Bony komercyjne na polskim rynku finansowym wybrane aspekty w działalności bankowej, BiK 1998, Nr 4; D. Fair, Ch. de Boissieu, Financial institutions in Europe under new competitive conditions, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (the Netherlands) 1990; I. Floras, T. Czech, Działalność transgraniczna instytucji kredytowych w Polsce, PB 2006, Nr 4; E. Fojcik-Mastalska, glosa do wyr. NSA z r., SA/Wr 2290/93, PB 1995, Nr 3; E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. E. Fojcik-Mastalskiej), Warszawa 2005; E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe w zarysie (pod red. E. Fojcik-Mastalskiej), Wrocław 2006; E. Frankowski, Gwarantowanie emisji w prawie amerykańskim i polskim, PPH 2003, Nr 2; J. Frąckowiak, Umowa komisu, w: Prawo zobowiązań część szczegółowa (pod red. J. Rajskiego), System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2004; M. Frysztak, Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych, Warszawa 2009; K. Gabryelczyk, Alternatywne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; K. Gabryelczyk, Tradycyjne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1996; B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC, t. XVIII, 1971; J. Gliniecka, Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym, Sopot 1997; J. Gliniecka, Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i fun - kcjonalne, Bydgoszcz Gdańsk 2007; J. Gliniecka, J. Harasimowicz, R. Krasnodębski, Polskie Prawo bankowe ( ), Warszawa 1996; E. Głogowski, M. Münch, Nowe usługi finansowe, Warszawa 1996; W. Goetzmann, Accounting for Taste: Art and the financial markets over three centuries, American Economic Review, 1993, Nr 5; P. Goleń, Status prawny instytucji pieniądza elektronicznego, PB 2003, Nr 12; XIV

16 Literatura J. Gołaczyński, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006; S. Gołębiewski, Swoboda świadczenia usług, w: Wolność gospodarcza. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2003; L. Góral, Nadzór bankowy, Warszawa 1998; W. Góralczyk, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999; W. Gradoń, Ewolucja bankowości inwestycyjnej, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; J. Grodzicki, Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny a pieniądz gotówkowy, Glosa 2002, Nr 1; B. Gruszka, w: Współczesny bank (pod red. W. Jaworskiego), Warszawa 1998; J. Grzywacz, Faktoring, Warszawa 2005; W. Gudaszewski, M. Hnatiuk, Zasady konstruowania strukturyzowanych instrumentów finansowych, Rynek Terminowy 2004, Nr 3; W. Gudaszewski, M. Hnatiuk, A. Lachowicz, Diagnoza światowego i polskiego rynku instrumentów strukturyzowanych, Rynek Terminowy 2004, Nr 4; A. Haliżak, Pojęcie, istota i znaczenie międzynarodowego rynku dzieł sztuki, Stosunki Międzynarodowe 2003, Nr 1 2; K. Haładyj, Sekurytyzacja potrzeba zmian, PPH 2007, Nr 3; K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009; A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa 1998; S. Hayes, Wall Street and Regulations, Boston 1987; A. Herdan, L. Antolak, Połączenia przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Kraków 2005; I. Heropolitańska, P. Kawaler, P. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Warszawa 1998; J. Hull, Introduction to futures and options markets, Prentice Hall, Inc 1994; J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Warszawa 1998; K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Warszawa 1996; A. Jakubiak, Sekurytyzacja w świetle prawa polskiego, w: Nowe regulacje bankowe, Materiały i Studia NBP, Warszawa 2004; A. Janc, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Warszawa 2004; A. Janiak, Charakter prawny kontraktów terminowych i opcji nierzeczywistych, PPH 2002, Nr 9; A. Janiak, Zakres czynności bankowych, PB 2003, Nr 3; M. Janicka, Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej stan obecny i perspektywy, BiK 2002, Nr 6; M. Janicka, Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej początek kolejnego etapu Zielona Księga, BiK 2005, Nr 9; W. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, rynek, operacje, polityka, Warszawa 1992; W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001; R. W. Jennings, H. Marsh, J. C. Coffee, Securities Regulation. Cases and Materials, Seventh Edn., Westbury, New York 1992; XV

17 Literatura H. Johnson, Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Warszawa 2000; R. Jurga, M. Michalski, Krótkoterminowe papiery wartościowe w systematyce typów normatywnych papierów wartościowych w prawie polskim, PPH 1999, Nr 6 (wkładka); A. Jurkowska, Zasady licencjonowania działalności bankowej w Unii Europejskiej, Glosa 2000, Nr 5; A. Jurkowska, Warunki podejmowania działalności bankowej, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008; K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Przenoszenie praw z opcji, Glosa 1997, Nr 3; M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008; R. W. Kaszubski, M. Olszak, Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Warszawa 2000; W. J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003; A. Kawulski, B. Smykla, Pozycja banku w prawie polskim na tle regulacji Unii Europejskiej, Radca Prawny 2001, Nr 5; A. Kawulski, B. Smykla, Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), Materiały i Studia NBP, Warszawa 2003, Nr 156; A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, art KSH, Warszawa 2010; Z. Knakiewicz, Problemy kreacji pieniądza i regulacji obiegu pieniądza, RPEiS 1998, Nr 3 4; A. Koch, Umowa gwarancji bankowej, w: Prawo zobowiązań część szczegółowa (pod red. J. Panowicz-Lipskiej), System Prawa Prywatnego, t. 8, Warszawa 2004; W. Kocot, Umowa factoringu, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; W. Kocot, Umowa forfaitingu, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; K. Kołakowski, w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 1999; J. Konieczny, Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce, Warszawa 1996; A. Konishi, R. E. Dattatreya, The Handbook of derivatives instruments, Irwin 1996; C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 1998; C. Kosikowski, Pieniądz, w: Encyklopedia prawa bankowego (pod red. W. Py - zioła), Warszawa 2001; C. Kosikowski, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2002; C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003; A. Kosiński, Sekurytyzacja aktywów, Warszawa 1997; XVI

18 Literatura M. Kowalak, Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego (Bankowość Centralna od A do Z), BiK 2006, Nr 3; E. Kozakiewicz, Polski bursztyn jak zawsze trendy, Nasz Rynek Kapitałowy 2007, Nr 10; L. Koziorowski, Umowa opcji kupna lub sprzedaży jako gra lub zakład, PPH 1996, Nr 5; K. Kreczmańska, Faktoring w teorii i praktyce, Warszawa 1996; K. Kruczalak, w: Prawo umów w obrocie gospodarczym (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2001; N. Kulpa, Uczestnictwo banków w finansowaniu fuzji i przejęć, Rynek Kapitałowy 1998, Nr 6; P. Kulpaka, Rola publicznego rynku papierów wartościowych w procesie w procesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle sektora bankowego, BiK 2004, Nr 1; B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004; R. L. Kwaśnicki, Łączenie bankowych spółek akcyjnych, PB 2003, Nr 3; M. Lewandowski, Doradztwo w fuzjach i przejęciach, Rynek Kapitałowy 1998, Nr 6; M. Lewandowski (red.), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa 2001, s. 3; M. Litwińska-Werner, Podział i przekształcenie spółek, w: Prawo spółek kapitałowych (pod red. S. Sołtysińskiego), System Prawa Prywatnego, t. 17B, Warszawa 2010; P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006; A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1997; K. Majewska-Otawska, Zezwolenia w świetle prawa działalności gospodarczej, RPEiS 2002, Nr 2; J. Majewski, Odpowiedzialność karna za przestępstwo określone w art. 171 ust. 1 prawa bankowego, PB 1998, Nr 6; J. Majewski, glosa do uchw. SN z r., III CZP 15/99, PB 2000, Nr 6; J. Majewski, Uprawnienie do żądania od banku informacji objętych tajemnicą bankową, PB 2000, Nr 6; H. Mamcarz, Odwrotna obligacja zamienna na akcje klasyczny produkt ustrukturyzowany, w: Rynki finansowe (pod red. H. Mamcarza), Lublin 2006; S. Manigart, The performance of venture capital funds in Europe, Brussels 1990; M. Markiewicz, System finansowy, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; H. B. Mayo, Wstęp do inwestowania, Warszawa 1997; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008; T. A. McCafferty, R. R. Wasendorff, All about options, Irwin 1995; M. Michalski, Konstrukcja bankowych papierów wartościowych w świetle zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, PB 1998, Nr 2; M. Michalski, Prawne uwarunkowania bankowości inwestycyjnej w Polsce, PB 2000, Nr 5; XVII

19 Literatura M. Michalski, w: M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000; M. Michalski, Prawne uwarunkowania tzw. zdolności emisyjnej banków, PB 2003, Nr 5; M. Michalski, Obrót papierami wartościowymi na publicznym rynku kapitałowym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004; M. Michalski, Bankowe papiery wartościowe, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Listy zastawne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Warranty subskrypcyjne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Certyfikaty inwestycyjne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, w: Spółka akcyjna (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2008; M. Michalski, Ramy prawne działalności inwestycyjnej banków w świetle dyrektywy 2004/39/WE oraz przepisów prawa polskiego, MoP 2010, Nr 24; A. Mikos, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006; A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2009; A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2010; J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Lublin 1995; N. Moussis, Access to European Union, European Study Service, Brussels 2001; T. Narożny, Prawo bankowe, Poznań 1998; S. Niemierka, P. Zapadka, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego Unii Europejskiej, BiK 2003, Nr 10; S. Niemierka, P. Zapadka, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej, BiK 2003, Nr 11 12; S. Niemierka, P. Zapadka, Analiza regulacji prawnych w zakresie gospodarki finansowej instytucji kredytowych na rynku finansowym Unii Europejskiej, BiK 2005, Nr 8; B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Warszawa 2007; M. Nowak, Rynek papierów komercyjnych w Polsce, BiK 1998, Nr 3; Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Kraków 2004; L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989; L. Ogiegło, Umowy odnoszące się do świadczenia usług. Zlecenie, w: Prawo zobowiązań część szczegółowa (pod red. J. Rajskiego), System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2004; L. Ogiegło, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. II, art , Warszawa 2005; M. Olszak, Outsourcing w działalności bankowej, Warszawa 2006; XVIII

20 Literatura S. Olszewski, Produkty strukturyzowane, w: Inwestycje finansowe (pod red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek), Warszawa 2007; J. Onoszko, Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, BiK 2003, Nr 4; K. Oplustil, Wierzytelność wobec spółki kapitałowej jako przedmiot potrącenia i konwersji, opracowania monograficzne Przeglądu Prawa Handlowego, PPH 2002, Nr 2 (dodatek); L. Oręziak, Systemy bankowe krajów Unii Europejskiej, BiK 2000, Nr 9; M. Panfil, Fundusze private equity, Warszawa 2005 R. Parczewski, Zbywanie wierzytelności przez banki zagadnienia prawne, Glosa 2003, Nr 1; M. Pawelczyk, Subemisja istota, przesłanki i funkcje, Pr. Sp. 2002, Nr 12; M. Pawliszyn, Rozwój rynku pochodnych instrumentów kredytowych, BiK 2004, Nr 11 12; L. Pawłowicz, Biała Księga 2003, część IV: Liberalizacja i integracja rynków finansowych, Gdańsk Warszawa 2003; E. Pietrzak, Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Okres , Transformacja Gospodarki, Gdańsk 1992, Nr 20; H. Pietrzykowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (pod red. T. Erecińskiego), Część trzecia, Postępowanie egzekucyjne, t. 4, Warszawa 2009; K. Pilbeam, International Finance, Macmillan Business, London 1998; A. Pilecka, Financial Services Action Plan stan realizacji i wpływ na kształt europejskiego rynku finansowego, BiK 2005, Nr 1; A. Pilecka, Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP) założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej (Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej od A do Z), BiK 2007, Nr 2; P. Pinior, Podział spółek kapitałowych wybrane problemy prawnoporównawcze, Pr. Sp. 2001, Nr 5; P. Pinior, Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie z obniżeniem kapitału zakładowego spółki dzielonej, Pr. Sp. 2005, Nr 5; A. Piotrowska, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych rozważania na tle art i 5 KSH, PPH 2003, Nr 9; J. Pisuliński, Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, PB 2003, Nr 12; J. Pisuliński, Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatniczy, PB 2004, Nr 3. R. Płókarz, Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; R. Płókarz, Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na polskim rynku kapitałowym, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; Z. Polański, System finansowy, w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte (pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego), Warszawa 2001; W. Popiołek, Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie zagadnienia wybrane, PPH 2002, Nr 2; XIX

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.

Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. Prawo bankowe 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529) 1 Niniejsza ustawa dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by Lexis Nexis Polska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Andrzej Jakubiec Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Łódź 2014 Andrzej Jakubiec doktor nauk

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach płatniczych

Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka Michał Grabowski Ustawa o usługach płatniczych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o usługach płatniczych Polecamy nasze najnowsze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ Praca doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno Administracyjnych Katedra Prawa Finansowego Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Jadwiga Witecka. Opracowanie typograficzne Anna Wojda. Copyright by Wydawnictwo Key Text

Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Jadwiga Witecka. Opracowanie typograficzne Anna Wojda. Copyright by Wydawnictwo Key Text 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text ISBN: 978-83-87251-08-6 Warszawa 2013 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ

USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Dorota Wojtczak Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 7 Wstęp / 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego... 1 1. Cele regulacji... 1 2. Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna...

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Monika Paw³owska

Redakcja: Monika Paw³owska Bezpieczeñstwo danych osobowych Redakcja: Monika Paw³owska Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Kolonel Druk i oprawa: Bia³ostockie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo