Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Propozycja cytowania: P. Zapadka, Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej, Warszawa 2012 Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów VII Literatura XI Przedmowa XXV Część I. Definicja usług bankowości inwestycyjnej Rozdział I. Wybrane zagadnienia wstępne, terminologiczne i metodologiczne Rozdział II. Kryterium źródeł pochodzenia zasobów pieniężnych oraz występowania ryzyka inwestycyjnego, jako determinanta świadczenia usług bankowości inwestycyjnej Pieniądz bankowy wybrane aspekty Budowa bazy depozytowej przez banki Mechanizm powierzania zasobów pieniężnych na określony cel inwestycyjny na przykładzie banku hipotecznego Ryzyko inwestycyjne jako element bankowości inwestycyjnej Rozdział III. Usługi bankowości inwestycyjnej ujęcie systemowe Uwagi wprowadzające Usługa oraz usługa finansowa zarys pojęć Rodzaje usług bankowości inwestycyjnej Usługi bankowości inwestycyjnej propozycja definicji Część II. Podstawy prawne świadczenia usług bankowości inwestycyjnej przez banki Uwagi wprowadzające Rozdział IV. Banki krajowe analiza zasad ustrojowych prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej Rozdział V. Zakres zastosowania uregulowań dotyczących czynności bankowych dla potrzeb bankowości inwestycyjnej Uwagi wprowadzające Wybrane czynności bankowe sensu stricto, jako podstawa świadczenia usług bankowości inwestycyjnej Rola banku powierniczego w mechanizmie emisji kwitów depozytowych Rola banku reprezentanta w zapewnieniu bezpieczeństwa emisji obligacji Rodzaje czynności bankowych sensu largo, stanowiących podstawę prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej Operacje z wykorzystaniem warrantów opcyjnych V

7 Spis treści 3.2. Terminowe operacje finansowe Mechanizm sekurytyzacji wierzytelności pieniężnych Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych Rozdział VI. Inne działania podejmowane przez banki, jako przykłady prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej Uwagi wprowadzające Artykuł 6 PrBank jako dopełnienie spectrum obszarów aktywności banku Prowadzenie przez banki działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) Bezpośrednie inwestycje kapitałowe banków Obrót papierami wartościowymi (pośrednie inwestycje kapitałowe) Inwestycje banków w inne aktywa Bankowa działalność usługowa wybrane aspekty Usługi konsultacyjno-doradcze Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych Świadczenie innych usług finansowych Inne czynności wykonywane przez banki na podstawie art. 6 PrBank Rozdział VII. Działalność banków spółdzielczych w obszarze bankowości inwestycyjnej Rozdział VIII. Działalność oddziałów banków zagranicznych i instytucji kredytowych wybrane aspekty Część III. Bank jako firma inwestycyjna Rozdział IX. Działalność banków w świetle regulacji ObrIFinU Rozdział X. Wybrane rodzaje usług maklerskich Uwagi wprowadzające Umowa zlecenia maklerskiego Zarządzanie portfelami (asset management) Usługi doradcze, w tym doradztwo inwestycyjne Oferowanie instrumentów finansowych Organizowanie alternatywnego systemu obrotu Rozdział XI. Działalność inwestycyjna banków w świetle dyrektywy MIFID Wnioski końcowe Indeks rzeczowy VI

8 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankHipU... ustawa z r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BFGU... ustawa z r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BGKU... ustawa z r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) FBankSpółdzU... ustawa z r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz ze zm.) FundEmU... ustawa z r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU... ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) MIFID... (łącznie) dyrektywy MIFID I oraz MIFID II, a także rozporządzenie Komisji (WE) 1287/2006 z r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z r., s. 1) MIFID I... dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 145 z r., s. 1) VII

9 Wykaz skrótów MIFID II... dyrektywa 2006/73/WE Komisji z r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z r., s. 26) NadRFinU... ustawa z r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) ObligU... ustawa z r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz ze zm.) ObrIFinU... ustawa z r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz ze zm.) OfertaPublU... ustawa z r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz ze zm.) PostEgzAdmU... ustawa z r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zm.) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrSpółdz... ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrUpNapr... ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) SwobGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) TFUE... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat z Lizbony) wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 83 z r., s. 49) TWE... Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 321 z r., s. 37) WarPostFIR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. Nr 204, poz ze zm.) 2. Czasopisma, publikatory BiK... Bank i Kredyt Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz.... Dziennik Urzędowy VIII

10 Wykaz skrótów MoP... Monitor Prawniczy OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PB... Prawo Bankowe PiP... Państwo i Prawo PPH... Przegląd Prawa Handlowego PPW... Prawo Papierów Wartościowych Pr. Sp.... Prawo Spółek PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej.... Rejent RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC... Studia Cywilistyczne SP... Studia Prawnicze 3. Organy orzekające NSA... Naczelny Sąd Administracyjny SA... Sąd Apelacyjny SN... Sąd Najwyższy TK... Trybunał Konstytucyjny TSUE... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4. Piśmiennictwo Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe. Komentarz, 2002 (2005)... Prawo bankowe. Komentarz (pod red. E. Fojcik-Mastalskiej), Warszawa 2002, 2005 Gniewek, Komentarz KC, 2006 (2008, 2011)... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006, 2008, 2011 Góralczyk, Prawo bankowe. Komentarz... Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999 Jaworski, Współczesny bank... Współczesny bank (pod red. W. L. Jaworskiego), Warszawa 1998 Pietrzykowski, Komentarz KC, t. [ ]... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, Warszawa 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2011; t. II, Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 IX

11 Wykaz skrótów Włodyka, Prawo papierów wartościowych... Prawo papierów wartościowych (pod red. W. Włodyki), Warszawa 2004 System PrHandl, t. [ ]... System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe część ogólna, Warszawa 2009; t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, 2011 System PrPryw, t. [ ]... System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2001, 2004, 2011; t. 8, Warszawa 2004, 2011; t. 9, Warszawa 2010; t. 17A, Warszawa 2010, t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, Warszawa 2005, 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 Szelągowska, Współczesna bankowość inwestycyjna... Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa Inne skróty BFG... Bankowy Fundusz Gwarancyjny BGK... Bank Gospodarstwa Krajowego EBC... Europejski Bank Centralny GPW... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. KDPW... Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KNF... Komisja Nadzoru Finansowego KRS... Krajowy Rejestr Sądowy NBP... Narodowy Bank Polski Nr... numer OECD... Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OTC... ang. over the counter (rynek pozagiełdowy) PE... ang. private equity poz.... pozycja uchw.... uchwała UE... Unia Europejska WTO... Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization) wyr.... wyrok WZA... walne zebranie akcjonariuszy VC... ang. venture capital X

12 Literatura M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005; M. Aleksandrowicz, M. Grzybowski, Sekurytyzacja wierzytelności bankowych zagadnienia prawne i podatkowe, Glosa 2004, Nr 12; M. Al-Kaber, Cechy współczesnego rynku kapitałowego a polski rynek papierów wartościowych, BiK 2001, Nr 6; S. Antkiewicz, Konsekwencje uchwalenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dla uregulowań rynku derywatów, PB 2006, Nr 7 8; S. Antkiewicz, Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej, w: Współ - czesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; B. Bacia, A. Zawidzka, Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowej w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; B. Bajor, Spółka akcyjna jako forma prawnoorganizacyjna banku, SP 2001, Nr 3 4; W. Baka, Pieniądz, bank centralny i polityka monetarna, w: Ekonomia dla prawników (pod red. M. Bednarskiego, J. Wilkina), Warszawa 2003; C. Banasiński, w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (pod red. M. Wierzbowskiego), Warszawa 1996; M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989; M. Bączyk, Problemy odpowiedzialności gwarancyjnej BFG wobec posiadaczy okazicielskich papierów wartościowych, Biuletyn BFG 1996, Nr 7; M. Bączyk, w: M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000; M. Bączyk, Łączenie się banków w formie spółek akcyjnych. Nowe regulacje prawne i nowe wątpliwości interpretacyjne (art. 124 prawa bankowego i art. 494 kodeksu spółek handlowych), PB 2001, Nr 2; M. Bączyk, Bankowe papiery wartościowe, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004; M. Bączyk, Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; M. Bączyk, Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; M. Bednarek, Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, MoP 2005, Nr 11 12; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2003; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2003; Z. Bielecka, M. Wierzbowski, Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 1998; XI

13 Literatura W. Bień, Obrót papierami wartościowymi, Warszawa 1990; S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2006; S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2006; P. Binkowski, H. Beeck, Innowacje bankowe, instrumenty terminowe rynku finansowego, Warszawa 1998; Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Investments, Burr Ridge (USA) 1995; M. Borek, Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku, Bank 2001, Nr 2; K. Borowski, Bankowość inwestycyjna, BiK 2005, Nr 4 (dodatek pt. Polski system bankowy. Stan i perspektywy); K. Borowski, Giełdy towarowe w Polsce, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2007; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej art banking i fundusze dzieł sztuki, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń (pod red. M. Marcinkowskiej, S. Wieteski), Warszawa 2007; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej rynek diamentów naturalnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 81, Warszawa 2007; K. Borowski, Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej rynek dzieł sztuki, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; E. F. Brigham, Fundaments of financial management, 1989 Dryden Press; K. Broda, Nadzór krajowy w europejskim modelu zarządzania kryzysowego, Monitor Prawa Bankowego 2010, Nr 1; Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2002; Z. Brodecki, A. Jurkowska, Rynek usług finansowych Unii Europejskiej, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; H. E. Büschgen, Przedsiębiorstwo bankowe, t. 2, Warszawa 1997; S. Ciarowski, Prawa pochodne jako papiery wartościowe, PPW 2001, Nr 4; T. Cichocki, Rola banków na rynku fuzji i przejęć, BiK 1999, Nr 12; J. Cichy, Sekurytyzacja aktywów, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003; L. Convill, Excellence in investment banking operations, London 2000, Euro-money Books; R. Cranston, The Single Market and the Law of Banking, Lloyd s of London Press Ltd. 2001; Don M. Chance, An introduction to derivatives, the Dryden Press 1995; XII

14 Literatura J. Chłąd, Sekurytyzacja a emisja obligacji zabezpieczonych aktywami własnymi, Rynek Terminowy 2004, Nr 4; J. Chłąd, Ogólne oraz deregulacyjne funkcje sekurytyzacji, PB 2006, Nr 11; J. Chłąd, Dopuszczalność sekurytyzacji wierzytelności przyszłych oparcie emisji na aktywach rewolwingowych, PB 2007, Nr 3; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe w prawie polskim, Glosa 1996, Nr 6; A. Chłopecki, Mechanizm prawny transakcji giełdowych nowe zjawiska w obrocie gospodarczym, PPW 2000, Nr 9; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001; A. Chłopecki, Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, PPH 2004, Nr 7; A. Chłopecki, Publiczny obrót i instrumenty finansowe redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH 2005, Nr 11; A. Chłopecki, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006, s. 760; A. Chłopecki, Zasady odpowiedzialności prospektowej polemika, PPH 2006, Nr 9; A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie toksycznych opcji ), PPH 2009, Nr 7; A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003; W. Chojnowski, Sekurytyzacja aktywów banku ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych, Zeszyt Hipoteczny 2003, Nr 16; W. Czachórski, Odpowiedzialność odszkodowawcza w ramach tzw. ujemnego interesu umowy, RPEiS 1968, Nr 3; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999; M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2008; T. Czech, Zastosowanie art. 6a 6d PrBank do oddziałów instytucji kredytowych, PB 2005, Nr 7 8; T. Czech, Zastosowanie art. 6a 6d Prawa bankowego do oddziałów instytucji kredytowych (cz. II), PB 2005, Nr 9; T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych według MIFID, PPH 2009, Nr 7; D. Daniluk, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999; D. Daniluk, S. Niemierka, Proces licencjonowania działalności bankowej w Polsce na tle standardów Unii Europejskiej, PB 1999, Nr 3; D. Daniluk, B. Smykla, Harmonizacja polskiego prawa bankowego ze standardami Unii Europejskiej, Warszawa 1997; D. Daniluk, w: J. K. Solarz, D. Daniluk, J. Zombirt, Integracja europejska a krajowe banki komercyjne, Warszawa 1999; W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2002; B. Dmitruk, W. Stachowiak, Produkty strukturyzowane w realiach polskich przedsiębiorstw, Rynek Terminowy 2005, Nr 3; G. Domański, Umowa o subemisję inwestycyjną w publicznym obrocie papierami wartościowymi, PUG 1998, Nr 1; XIII

15 Literatura T. Domińczyk, w: H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzykowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, art , Warszawa 2005; A. Drewicz-Tułodziecka, M. Łosiak-Szewczyk, Z. Obradowić, J. Ostrzechowska, Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości, Warszawa 2001; M. Dubicki, Jak odnieść sukces w operacjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, BiK 2000, Nr 1 2; M. Dunin-Wąsowicz, Polski sektor bankowy negocjacje z Unią Europejską, PB 2001, Nr 6; M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Warszawa 2001; M. Dyl, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; D. Dziawgo, Bony komercyjne na polskim rynku finansowym wybrane aspekty w działalności bankowej, BiK 1998, Nr 4; D. Fair, Ch. de Boissieu, Financial institutions in Europe under new competitive conditions, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (the Netherlands) 1990; I. Floras, T. Czech, Działalność transgraniczna instytucji kredytowych w Polsce, PB 2006, Nr 4; E. Fojcik-Mastalska, glosa do wyr. NSA z r., SA/Wr 2290/93, PB 1995, Nr 3; E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. E. Fojcik-Mastalskiej), Warszawa 2005; E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe w zarysie (pod red. E. Fojcik-Mastalskiej), Wrocław 2006; E. Frankowski, Gwarantowanie emisji w prawie amerykańskim i polskim, PPH 2003, Nr 2; J. Frąckowiak, Umowa komisu, w: Prawo zobowiązań część szczegółowa (pod red. J. Rajskiego), System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2004; M. Frysztak, Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych, Warszawa 2009; K. Gabryelczyk, Alternatywne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; K. Gabryelczyk, Tradycyjne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1996; B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC, t. XVIII, 1971; J. Gliniecka, Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym, Sopot 1997; J. Gliniecka, Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i fun - kcjonalne, Bydgoszcz Gdańsk 2007; J. Gliniecka, J. Harasimowicz, R. Krasnodębski, Polskie Prawo bankowe ( ), Warszawa 1996; E. Głogowski, M. Münch, Nowe usługi finansowe, Warszawa 1996; W. Goetzmann, Accounting for Taste: Art and the financial markets over three centuries, American Economic Review, 1993, Nr 5; P. Goleń, Status prawny instytucji pieniądza elektronicznego, PB 2003, Nr 12; XIV

16 Literatura J. Gołaczyński, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006; S. Gołębiewski, Swoboda świadczenia usług, w: Wolność gospodarcza. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2003; L. Góral, Nadzór bankowy, Warszawa 1998; W. Góralczyk, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999; W. Gradoń, Ewolucja bankowości inwestycyjnej, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; J. Grodzicki, Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny a pieniądz gotówkowy, Glosa 2002, Nr 1; B. Gruszka, w: Współczesny bank (pod red. W. Jaworskiego), Warszawa 1998; J. Grzywacz, Faktoring, Warszawa 2005; W. Gudaszewski, M. Hnatiuk, Zasady konstruowania strukturyzowanych instrumentów finansowych, Rynek Terminowy 2004, Nr 3; W. Gudaszewski, M. Hnatiuk, A. Lachowicz, Diagnoza światowego i polskiego rynku instrumentów strukturyzowanych, Rynek Terminowy 2004, Nr 4; A. Haliżak, Pojęcie, istota i znaczenie międzynarodowego rynku dzieł sztuki, Stosunki Międzynarodowe 2003, Nr 1 2; K. Haładyj, Sekurytyzacja potrzeba zmian, PPH 2007, Nr 3; K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009; A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa 1998; S. Hayes, Wall Street and Regulations, Boston 1987; A. Herdan, L. Antolak, Połączenia przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Kraków 2005; I. Heropolitańska, P. Kawaler, P. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Warszawa 1998; J. Hull, Introduction to futures and options markets, Prentice Hall, Inc 1994; J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Warszawa 1998; K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Warszawa 1996; A. Jakubiak, Sekurytyzacja w świetle prawa polskiego, w: Nowe regulacje bankowe, Materiały i Studia NBP, Warszawa 2004; A. Janc, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Warszawa 2004; A. Janiak, Charakter prawny kontraktów terminowych i opcji nierzeczywistych, PPH 2002, Nr 9; A. Janiak, Zakres czynności bankowych, PB 2003, Nr 3; M. Janicka, Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej stan obecny i perspektywy, BiK 2002, Nr 6; M. Janicka, Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej początek kolejnego etapu Zielona Księga, BiK 2005, Nr 9; W. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, rynek, operacje, polityka, Warszawa 1992; W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001; R. W. Jennings, H. Marsh, J. C. Coffee, Securities Regulation. Cases and Materials, Seventh Edn., Westbury, New York 1992; XV

17 Literatura H. Johnson, Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Warszawa 2000; R. Jurga, M. Michalski, Krótkoterminowe papiery wartościowe w systematyce typów normatywnych papierów wartościowych w prawie polskim, PPH 1999, Nr 6 (wkładka); A. Jurkowska, Zasady licencjonowania działalności bankowej w Unii Europejskiej, Glosa 2000, Nr 5; A. Jurkowska, Warunki podejmowania działalności bankowej, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008; K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Przenoszenie praw z opcji, Glosa 1997, Nr 3; M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008; R. W. Kaszubski, M. Olszak, Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Warszawa 2000; W. J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003; A. Kawulski, B. Smykla, Pozycja banku w prawie polskim na tle regulacji Unii Europejskiej, Radca Prawny 2001, Nr 5; A. Kawulski, B. Smykla, Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), Materiały i Studia NBP, Warszawa 2003, Nr 156; A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, art KSH, Warszawa 2010; Z. Knakiewicz, Problemy kreacji pieniądza i regulacji obiegu pieniądza, RPEiS 1998, Nr 3 4; A. Koch, Umowa gwarancji bankowej, w: Prawo zobowiązań część szczegółowa (pod red. J. Panowicz-Lipskiej), System Prawa Prywatnego, t. 8, Warszawa 2004; W. Kocot, Umowa factoringu, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; W. Kocot, Umowa forfaitingu, w: Prawo zobowiązań umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; K. Kołakowski, w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 1999; J. Konieczny, Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce, Warszawa 1996; A. Konishi, R. E. Dattatreya, The Handbook of derivatives instruments, Irwin 1996; C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 1998; C. Kosikowski, Pieniądz, w: Encyklopedia prawa bankowego (pod red. W. Py - zioła), Warszawa 2001; C. Kosikowski, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2002; C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003; A. Kosiński, Sekurytyzacja aktywów, Warszawa 1997; XVI

18 Literatura M. Kowalak, Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego (Bankowość Centralna od A do Z), BiK 2006, Nr 3; E. Kozakiewicz, Polski bursztyn jak zawsze trendy, Nasz Rynek Kapitałowy 2007, Nr 10; L. Koziorowski, Umowa opcji kupna lub sprzedaży jako gra lub zakład, PPH 1996, Nr 5; K. Kreczmańska, Faktoring w teorii i praktyce, Warszawa 1996; K. Kruczalak, w: Prawo umów w obrocie gospodarczym (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2001; N. Kulpa, Uczestnictwo banków w finansowaniu fuzji i przejęć, Rynek Kapitałowy 1998, Nr 6; P. Kulpaka, Rola publicznego rynku papierów wartościowych w procesie w procesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle sektora bankowego, BiK 2004, Nr 1; B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004; R. L. Kwaśnicki, Łączenie bankowych spółek akcyjnych, PB 2003, Nr 3; M. Lewandowski, Doradztwo w fuzjach i przejęciach, Rynek Kapitałowy 1998, Nr 6; M. Lewandowski (red.), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa 2001, s. 3; M. Litwińska-Werner, Podział i przekształcenie spółek, w: Prawo spółek kapitałowych (pod red. S. Sołtysińskiego), System Prawa Prywatnego, t. 17B, Warszawa 2010; P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006; A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1997; K. Majewska-Otawska, Zezwolenia w świetle prawa działalności gospodarczej, RPEiS 2002, Nr 2; J. Majewski, Odpowiedzialność karna za przestępstwo określone w art. 171 ust. 1 prawa bankowego, PB 1998, Nr 6; J. Majewski, glosa do uchw. SN z r., III CZP 15/99, PB 2000, Nr 6; J. Majewski, Uprawnienie do żądania od banku informacji objętych tajemnicą bankową, PB 2000, Nr 6; H. Mamcarz, Odwrotna obligacja zamienna na akcje klasyczny produkt ustrukturyzowany, w: Rynki finansowe (pod red. H. Mamcarza), Lublin 2006; S. Manigart, The performance of venture capital funds in Europe, Brussels 1990; M. Markiewicz, System finansowy, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; H. B. Mayo, Wstęp do inwestowania, Warszawa 1997; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008; T. A. McCafferty, R. R. Wasendorff, All about options, Irwin 1995; M. Michalski, Konstrukcja bankowych papierów wartościowych w świetle zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, PB 1998, Nr 2; M. Michalski, Prawne uwarunkowania bankowości inwestycyjnej w Polsce, PB 2000, Nr 5; XVII

19 Literatura M. Michalski, w: M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000; M. Michalski, Prawne uwarunkowania tzw. zdolności emisyjnej banków, PB 2003, Nr 5; M. Michalski, Obrót papierami wartościowymi na publicznym rynku kapitałowym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004; M. Michalski, Bankowe papiery wartościowe, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Listy zastawne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Warranty subskrypcyjne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Certyfikaty inwestycyjne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, w: Spółka akcyjna (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2008; M. Michalski, Ramy prawne działalności inwestycyjnej banków w świetle dyrektywy 2004/39/WE oraz przepisów prawa polskiego, MoP 2010, Nr 24; A. Mikos, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006; A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2009; A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2010; J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Lublin 1995; N. Moussis, Access to European Union, European Study Service, Brussels 2001; T. Narożny, Prawo bankowe, Poznań 1998; S. Niemierka, P. Zapadka, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego Unii Europejskiej, BiK 2003, Nr 10; S. Niemierka, P. Zapadka, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej, BiK 2003, Nr 11 12; S. Niemierka, P. Zapadka, Analiza regulacji prawnych w zakresie gospodarki finansowej instytucji kredytowych na rynku finansowym Unii Europejskiej, BiK 2005, Nr 8; B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Warszawa 2007; M. Nowak, Rynek papierów komercyjnych w Polsce, BiK 1998, Nr 3; Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Kraków 2004; L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989; L. Ogiegło, Umowy odnoszące się do świadczenia usług. Zlecenie, w: Prawo zobowiązań część szczegółowa (pod red. J. Rajskiego), System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2004; L. Ogiegło, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. II, art , Warszawa 2005; M. Olszak, Outsourcing w działalności bankowej, Warszawa 2006; XVIII

20 Literatura S. Olszewski, Produkty strukturyzowane, w: Inwestycje finansowe (pod red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek), Warszawa 2007; J. Onoszko, Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, BiK 2003, Nr 4; K. Oplustil, Wierzytelność wobec spółki kapitałowej jako przedmiot potrącenia i konwersji, opracowania monograficzne Przeglądu Prawa Handlowego, PPH 2002, Nr 2 (dodatek); L. Oręziak, Systemy bankowe krajów Unii Europejskiej, BiK 2000, Nr 9; M. Panfil, Fundusze private equity, Warszawa 2005 R. Parczewski, Zbywanie wierzytelności przez banki zagadnienia prawne, Glosa 2003, Nr 1; M. Pawelczyk, Subemisja istota, przesłanki i funkcje, Pr. Sp. 2002, Nr 12; M. Pawliszyn, Rozwój rynku pochodnych instrumentów kredytowych, BiK 2004, Nr 11 12; L. Pawłowicz, Biała Księga 2003, część IV: Liberalizacja i integracja rynków finansowych, Gdańsk Warszawa 2003; E. Pietrzak, Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Okres , Transformacja Gospodarki, Gdańsk 1992, Nr 20; H. Pietrzykowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (pod red. T. Erecińskiego), Część trzecia, Postępowanie egzekucyjne, t. 4, Warszawa 2009; K. Pilbeam, International Finance, Macmillan Business, London 1998; A. Pilecka, Financial Services Action Plan stan realizacji i wpływ na kształt europejskiego rynku finansowego, BiK 2005, Nr 1; A. Pilecka, Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP) założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej (Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej od A do Z), BiK 2007, Nr 2; P. Pinior, Podział spółek kapitałowych wybrane problemy prawnoporównawcze, Pr. Sp. 2001, Nr 5; P. Pinior, Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie z obniżeniem kapitału zakładowego spółki dzielonej, Pr. Sp. 2005, Nr 5; A. Piotrowska, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych rozważania na tle art i 5 KSH, PPH 2003, Nr 9; J. Pisuliński, Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, PB 2003, Nr 12; J. Pisuliński, Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatniczy, PB 2004, Nr 3. R. Płókarz, Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; R. Płókarz, Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na polskim rynku kapitałowym, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; Z. Polański, System finansowy, w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte (pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego), Warszawa 2001; W. Popiołek, Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie zagadnienia wybrane, PPH 2002, Nr 2; XIX

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego Podręczniki Prawnicze Prawo rynku kapitałowego Aleksander Chłopecki Marcin Dyl 4. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek,

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe Æwiczenia Becka Prawo handlowe testy pytania tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C H BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD.

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe Komentarz

Prawo bankowe Komentarz Komentarze Becka Bernard Smykla Prawo bankowe Komentarz 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Jankowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO BANKOWE

POLSKIE PRAWO BANKOWE POLSKIE PRAWO BANKOWE WYBRANE ZAGADNIENIA 2. WYDANIE Agnieszka Mikos-Sitek Piotr Zapadka Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Przedmowa... 13 Rozdział pierwszy System bankowy w Polsce... 15 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. A. Chłopecki/M. Dyl Prawo rynku kapitałowego

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. A. Chłopecki/M. Dyl Prawo rynku kapitałowego PODRĘCZNIKI PRAWNICZE A. Chłopecki/M. Dyl Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH, wyd. 3 Skrypty Becka K. Bilewska, A. Chłopecki PRAWO HANDLOWE, wyd.

Bardziej szczegółowo

Część I. Specyfika systemu bankowego w Polsce

Część I. Specyfika systemu bankowego w Polsce Wstęp Funkcjonowanie banku wymaga podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania posiadanych przez niego zasobów i osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych. Decyzje te, odnoszące się

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE. 10h 1. System prawa UE. 2h Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11 Tytuł: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego Autorzy: Radosław Pastusiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Książka "Przedsiębiorstwo na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego ő 1. Cele regulacji ő 2. Metoda regulacji I. Metoda cywilnoprawna II. Metoda administracyjnoprawna

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego... 1 1. Cele regulacji... 1 2. Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek papierów wartościowych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-1-704-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek kapitałowy i pieniężny Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-417-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Pojęcie umowy nienazwanej 1 1 Uwaga wstępna 2 2 Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych 3 3 Umowy nazwane przesłanki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Witold Małecki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

FINANSOMANIA JUNIOR ZAKRES TEMATYCZNY

FINANSOMANIA JUNIOR ZAKRES TEMATYCZNY FINANSOMANIA JUNIOR ZAKRES TEMATYCZNY Rachunkowość 1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości (Kamela-Sowińska A. (red.), 2015, Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 11-16)

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej.............................

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA. Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA. Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TORUŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.........................................................

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 Spis treści Podziękowania. 9 Wstęp 11 Rozdział pierwszy Teoria regulacji a regulacja rynku finansowego n Wprowadzenie 17 1. Regulacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Szelągowskiej

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Szelągowskiej INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją Anny Szelągowskiej Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny - Urszula Kosterna Tradycje polskiej bankowości centralnej Narodowy

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TORUŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 EWOLUCJA RYNKU INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, BIBLIOGRAFIA 1. Ablewicz J., Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck 2010. (Kazusy Becka). 2. Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004. 3. Bagan-Kurluta K., Bieniek-Koronkiewicz E., Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek papierów wartościowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-705-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce Wydawnictwo C.H. Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Darmowy fragment Darmowy fragment Darmowy fragment 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp: rynki finansowe są już globalne... 11

Spis treści. Wstęp: rynki finansowe są już globalne... 11 Wstęp: rynki finansowe są już globalne........................... 11 ROZDZIAŁ 1. Architektura globalnego rynku finansowego.................. 15 1.1. Globalny system finansowy..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, L 157/28 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2016/16) RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo bankowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo bankowe KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: Edward Gniewek (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE 4. WYDANIE

PRAWO BANKOWE 4. WYDANIE PRAWO BANKOWE 4. WYDANIE Zbigniew Ofiarski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 Rozdział pierwszy System bankowy w Polsce... 15 1. Zagadnienia wprowadzające... 15 2. System źródeł

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo