JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH"

Transkrypt

1 1

2 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach i zwolnieniach z podatków OLSZTYN, GRUDZIEŃ

3 Spis treści 1. Wstęp Informacje ogólne o kraju oraz województwie warmińsko-mazurskim Gospodarka regionu Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionu Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej System podatkowy System finansowy Dane teleadresowe istotne dla potencjalnego inwestora Wykaz źródeł

4 1. Wstęp Niniejsza publikacja ma za zadanie przekazać przedsiębiorcy, potencjalnemu inwestorowi, podstawowe informacje o województwie warmińsko-mazurskim. Zawiera ona dane o gospodarce regionu ze szczególnym uwzględnieniem jej głównych sektorów oraz perspektyw rozwoju. Ponadto broszura zawiera niezbędne informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na Warmii i Mazurach. Znajdziecie tu Państwo również podstawową wiedzę z zakresu obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorcy oraz informacje o ulgach i zwolnieniach z podatków. W kolejnej części broszury przybliżona została tematyka funkcjonowania systemu finansowego w Polsce oraz obowiązków przedsiębiorcy w zakresie dokonywania transakcji płatniczych. W materiale omówiono również kwestie międzynarodowej gospodarczej współpracy województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiono główne instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz pozyskiwania inwestorów. Potencjalny inwestor oraz przedsiębiorca znajdzie w niniejszej broszurze również dane kontaktowe instytucji przydatnych przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz w procesie obsługi inwestycji. Mamy nadzieję, iż prezentowane wydawnictwo okaże się pomocne w Państwa działaniach oraz udowodni, że Warmia i Mazury to dobry klimat dla Państwa inwestycji. 6 7

5 2. Informacje ogólne o kraju oraz województwie warmińsko-mazurskim 1 Polska położona jest w północnej części Europy Środkowo-Wschodniej, nad Morzem Bałtyckim. Polska jest jednym z największych krajów Europy pod względem terytorium. Leży ona w środkowoeuropejskiej strefie czasowej (GMT +1). Powierzchnia kraju wynosi km 2, co daje jej ósme miejsce (nie biorąc pod uwagę europejskiego terytorium Rosji) w Europie. Polska graniczy z 7 państwami - Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Republiką Czeską oraz Niemcami. Najdłuższa linia graniczna jest z Republiką Czeską km, najkrótsza z Litwą km. Granice Polski są jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej najdłuższą wschodnią granicą z Europą Wschodnią. Do Unii Europejskiej Polska przystąpiła 1 maja 2004 roku. W Polsce na stałe zamieszkuje osób, co daje 122 mieszkańców na 1 km 2 powierzchni. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej Polska będzie jedynym krajem UE, który w 2009 r. osiągnął wzrost gospodarczy (plus 1,0%). Na wzrost PKB pozytywny wpływ miały: eksport netto, który wyniósł 3,1 %, oraz spożycie - ogółem 1,3 %, natomiast negatywny wpływ: akumulacja -3,3 % i spadek popytu inwestycyjnego (-0,6%). Region Warmii i Mazur położony jest w rejonie Polski Północno- Wschodniej. Graniczy z województwami: podlaskim, pomorskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Na północy sąsiaduje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, a na północnym zachodzie Zalewem Wiślanym. Województwo dzieli się na 19 powiatów oraz 2 miasta na prawach powiatu Olsztyn i Elbląg. Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje powierzchnię km2, z czego 55% zajmują użytki rolne, 32% użytki leśne, niecałe 5% - wody powierzchniowe, a tereny zabudowane jedynie 3,5%. Edukacja W roku szkolnym 2007/2008 w regionie funkcjonowało 558 szkół podstawowych (uczyło się w nich 96,7 tys. dzieci) oraz 270 gimnazjów (60,8 tys. uczniów), z czego na wsi 117 (43%). W szkołach na poziomie średnim uczyło się 64,5 tys. osób, czyli o ponad 40 tys. mniej niż w 2000 r. W ostatnim okresie rysuje się w województwie warmińsko-mazurskim wzrost zapotrzebowania na kadry z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. W roku szkolnym 2007/2008 w województwie funkcjonowały 102 ponadpodstawowe szkoły średnie zawodowe (8% liczby krajowej) oraz 216 szkół ponadgimnazjalnych (5% liczby krajowej). Łącznie uczyło się w nich 53,9 tys. uczniów (4% liczby krajowej). Zgodnie ze strategią rozwoju województwa warmińsko mazurskiego niezbędna jest budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, w tym gastronomiczno hotelarskiego. Region bowiem priorytetowo traktuje branżę turystyczną, która ma za zadanie przyśpieszyć rozwój gospodarczo społeczny województwa. W roku akademickim 2007/2008 funkcjonowało w województwie warmińsko-mazurskim 17 szkół wyższych (łącznie z filiami). Studiowało w nich ponad 58,6 tys. studentów, w tym ponad 50% na studiach dziennych (kraj 48 %), liczba absolwentów wynosi ok Tylko Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu są uczelniami państwowymi. Głównymi kierunkami kształcenia w regionie są: technologie produkcji biopaliw, inżynieria budowlana, mechanika, bioinżynieria produkcji żywności, geodezja, rolnictwo oraz ochrona środowiska. Największą uczelnią w regionie jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie ponad 40 tys. studentów, w tym 24,6 tys. na studiach dziennych. Dominujące kierunki UWM to: biologia, biotechnologia, geodezja, ochrona środowiska, rolnictwo, medycyna weterynaryjna, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, inżynieria chemiczna i procesowa, towaroznawstwo, ekonomia, marketing i zarządzanie, prawo, medycyna

6 3. Gospodarka regionu W województwie warmińsko-mazurskim wytwarzane jest 2,8 % polskiego PKB. Przemysł skupia zaledwie 3 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 2,6 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Przeważa produkcja wyrobów z drewna oraz ze względu na rolniczy charakter regionu - przetwórstwo rolno-spożywcze. W końcu grudnia 2008 roku w rejestrze REGON województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowanych było 116,1 tys. podmiotów gospodarczych. Jednostki sektora publicznego stanowiły 5,8 %, a prywatnego 94,2 % W sektorze prywatnym 78,8 % jednostek stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; najwięcej zajmowało się handlem 29,6%, obsługą nieruchomości i firm 15,3% oraz budownictwem 11% Natomiast w sektorze publicznym prawie połowa podmiotów (49,4 %) zajmowała się obsługą firm i nieruchomości, 28 % edukacją, 8,3 % administracją publiczną i 5,4 % ochroną zdrowia. Z ogólnej liczby zatrudnionych 58,0% pracowało w przemyśle, z czego ponad połowa w trzech działach: produkcja artykułów spożywczych i napojów - 22,5%, produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna - 17,5%, a w produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny - 11,5%. Produkt krajowy brutto w regionie wyniósł w 2007 r mln zł, co stanowiło jedynie 2,78 % PKB krajowego. Głównymi źródłami dochodów były usługi (64% wartości PKB) oraz przemysł (8,2% PKB). W województwie warmińsko-mazurskim zatrudnionych jest blisko 241tys. osób. Pomimo rolniczo-turystycznego charakteru regionu, w przemyśle zatrudnionych jest 34% osób. Istotnym z punktu widzenia zatrudnienia sektorami są też: edukacja 15%, handel 9,8% oraz administracja publiczna. 2 Nie ulega wątpliwości, że Warmia i Mazury są regionem turystycznym. Jednakże dzięki walorom środowiska naturalnego, położeniu regionu i jego strukturze geograficznej oraz niskiemu stopniowi zanieczyszczenia środowiska do kluczowych branż w województwie zalicza się przemysł spożywczy. Ten dział przemysłu posiada wysoki udział w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, duży poziom zatrudnienia oraz wysoki poziom 2 Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2008, GUS 2008 dostępności do surowca (rolnictwo). Największe znaczenie w tej sekcji ma produkcja artykułów żywnościowych i napojów; jej wartość stanowi około 1/3 wartości produkcji sprzedanej. Region ma pozycję dominującą w skali kraju w zakresie produkcji mięsa drobiowego (przede wszystkim indyczego), wołowego i wieprzowego, wędlin, masła, piwa. Istotną pozycję w wolumenie produkcji spożywczej w warmińsko-mazurskim zajmują soki owocowe i warzywne, mrożonki, kasze, mąki, przetwory i galanteria mleczna, miód, ryby (wędzone i konserwy). Przetwórstwo spożywcze oparte jest przede wszystkim na surowcach lokalnych wysokiej jakości, wytwarzanych w warunkach czystego środowiska naturalnego. Wyroby przemysłu spożywczego są w znacznym stopniu eksportowane, stąd poziom produkcji jest dość silnie uzależniony od sytuacji na rynkach zagranicznych. Na rzecz przemysłu spożywczego pracują zlokalizowane w regionie jednostki badawczo-rozwojowe (głównie naukowo-badawcze związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim). Mają one jedne z największych w kraju osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych i we wdrażaniu wynalazków, przede wszystkim w takich dziedzinach, jak mleczarstwo (nowe technologie serów dojrzewających, twarogów, śmietanki, kazeiny), przemysł mięsny, przetwórstwo owocowo-warzywne. Podstawą dla rozwoju przetwórstwa spożywczego jest rolnictwo, które odgrywa ważną rolę w strukturze gospodarki województwa warmińskomazurskiego. Użytki rolne zajmują ponad połowę z 24,2 tys. km kw. obszaru województwa, a rolnictwem i leśnictwem zajmuje się około 17 proc. ogółu pracujących. Pod względem wielkości gospodarstwa rolnego region warmińsko-mazurski ze średnią powierzchnią 21 ha użytków rolnych zajmuje drugie miejsce w Polsce. Rolnictwo w regionie produkuje i przetwarza na skalę rynkową głównie zboża (79,4 % powierzchni zasiewów) i ziemniaki (3,8 proc). Hoduje się tu drób, trzodę chlewną, bydło, konie i w niewielkim procencie owce. W województwie coraz większego znaczenia nabiera produkcja rolna prowadzona metodami ekologicznymi. Systematycznie wzrasta liczba gospodarstw ekologicznych: z 33 w 1999 roku do prawie 600 w roku 2006; wzrasta również areał upraw roślin prowadzony metodami ekologicznymi, analogicznie z 1264 ha do blisko ha. Inna ważną dla regionu branżą jest przemysł drzewny i meblarski, który także generuje wysoki udział w wartości sprzedanej przemysłu 10 11

7 oraz zatrudnienia dzięki czemu jest gospodarczą wizytówką regionu. Duża powierzchnia lasów sprzyja łatwiejszemu pozyskiwaniu surowca. Dodatkowo branża ta jest silnie zorientowana na eksport. Jako bardzo silna gałąź warmińsko-mazurskiej gospodarki już od pewnego czasu leży ona w kręgu zainteresowań inwestorów zagranicznych, głównie kapitału francuskiego, holenderskiego, niemieckiego, szwedzkiego. Jak już wcześniej wspomniano województwo warmińsko-mazurskie posiada niezwykle dogodne warunki do funkcjonowania przedsiębiorstw z branży drzewnej: odpowiedni klimat, bazę surowców własnych oraz sąsiedztwo województw z dużymi kompleksami leśnymi pozwalające na współpracę producentów i kooperantów, rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz kilkudziesięci oletnie tradycje. Region warmińsko-mazurski zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem pozyskania drewna (powyżej średniej krajowej) oraz eksportu mebli i wyrobów stolarskich (około 15 proc. produkcji krajowej). Funkcjonuje tu wiele zakładów specjalizujących się w branży drzewnej lub z nią związanych (liczne tartaki, zakłady meblarskie). Terytorialnie największe skupiska firm przemysłu meblarskiego koncentrują się w powiatach: iławskim, działdowskim, piskim, elbląskim i olsztyńskim. Produkowane na Warmii i Mazurach okna i drzwi nie ustępują niczym wyrobom zachodnim, a są od nich tańsze, dlatego też łatwo znajdują odbiorców w krajach Unii Europejskiej, bardzo dobrze sprzedają się również na terenie Polski. Inwestycje w województwie warmińsko-mazurskim kształtują się w ostatnich latach na poziomie 2 3 proc. inwestycji krajowych. Największe znaczenie mają inwestycje w przemyśle, stanowiące podobnie jak w kraju ponad 1/3 nakładów inwestycyjnych. Prawie połowa kapitału jest ulokowana w spółkach. Istnieje prawie 5000 spółek handlowych, w tym prawie 800 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Wśród największych zagranicznych inwestorów na Warmii i Mazurach wymienić należy: Michelin (Francja, produkcja opon w Olsztynie), Safilin (Francja, przetwórstwo lnu w Miłakowie i Szczytnie), Philips Lighting (Holandia, przemysł elektromaszynowy w Kętrzynie), Heineken (Holandia, browar w Elblągu), Schieder (Niemcy, meblarstwo), Ikea (Szwecja, zakłady meblarskie w Lubawie), Alstom Power (producent turbin w Elblągu), Smithfield Food (USA, udziałowiec w Zakładach Mięsnych w Ełku, Morlinach i Ekodrobie w Iławie). Zachętą do podejmowania działalności gospodarczej jest funkcjonowanie w regionie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WMSSE) z 18 podstrefami (Bartoszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, Elbląg, Iława, Iłowo, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk, Szczytno i Wielbark) oraz dwóch podstref Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) Ełk i Gołdap. WMSSE zajmuje obszar 700,2 ha, natomiast SSSE (dotyczy tylko Ełku i Gołdapi) obszar 155,8 ha. Powyższe podstrefy stwarzają inwestorom przyjazne otoczenie biznesowe, o które dbają władze samorządowe oraz liczne organizacje i instytucje ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Jedną z takich instytucji jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie działająca na rzecz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i podnoszenia konkurencyjności jego gospodarki. Inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej oraz aktywizuje działalności instytucji, organizacji społecznych i samorządowych oraz podmiotów gospodarczych. Usługi około biznesowe świadczą w województwie również firmy consultingowe, oddziały i filie banków, biura projektowe, firmy ubezpieczeniowe oraz kancelarie prawne. Zatrudnienie Liczba pracujących w regionie na koniec grudnia 2008 rok wynosiła Struktura pracujących w regionie różni się stosunkowo nieznacznie od krajowej. Liczba pracujących w rolnictwie wynosiła 6087, w przemyśle i budownictwie , natomiast w usługach rynkowych było zatrudnionych osoby, a w nierynkowych osób. Wskaźnik zatrudnienia wynosił w 2008 r. dla kobiet 48,94%, podczas gdy dla mężczyzn 51,05%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw województwa warmińsko - mazurskiego w okresie styczeń - grudzień 2008 roku wyniosło 2310 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stale wzrasta, a w zeszłym roku nawet do 13,8% w niektórych sektorach

8 W 2008 roku na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w budownictwie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2 144,10 zł. Podmioty prywatne płaciły 2471 zł, a publiczne 2585 zł. Najniższą płacę zanotowano w sekcji handel i naprawy 1950 zł. W prywatnym handlu płacono 1948 zł, a w publicznym 2876 złotych. podniesienie lub zmianę kwalifikacji. Wsparcie kierowane było także do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Projekty te były współfinansowane przez środki PHARE (ok. 25 mln zł) oraz Europejski Fundusz Społeczny (ok. 140 mln zł). W ramach funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych w woj. warmińsko-mazurskim zrealizowano ponad 200 projektów odpowiadających potrzebom regionalnego rynku pracy. Projekty te dotychczas objęły wsparciem ok. 50 tys. osób. Bezrobocie Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie warmińsko mazurskim w 2008 roku wyniosła 16,8%, w kraju 9,5%, a w UE-27 6,8 %. Stopa bezrobocia w regionie jest najwyższa w Polsce. Również poziom długookresowej stopy bezrobocia w województwie znacznie przewyższa średnią dla kraju i Unii Europejskiej i wynosi on: w województwie 18,3%, w kraju 10,2%, dla UE-27 natomiast 4%. Problemy rynku pracy w województwie pogłębiane są przez niską mobilność zawodową i przestrzenną pracowników (dalekie i kosztowne dojazdy do pracy) oraz wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (ponad połowa bezrobotnych pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy). Największy udział bezrobotnych długotrwale w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych jest w powiatach północnej części województwa, czyli na obszarach popegeerowskich (sięga 77% bezrobotnych). Oczekiwania pracodawców województwa odnośnie kwalifikacji potencjalnych pracowników są różne i zależą od stanowiska pracy. Najbardziej poszukiwani pracownicy to specjaliści z wykształceniem wyższym i technicznym. Potrzeby pracodawców są na bieżąco monitorowane przez placówki edukacyjne, które stale pracują nad rozszerzeniem swojej oferty oraz dostosowaniem jej do potrzeb rynku pracy. W województwie warmińsko mazurskim od lat realizowane są projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, odchodzących z rolnictwa, osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, integrację społeczna i zawodową kobiet oraz osób niepełnosprawnych, które ukierunkowane są na ich reorientację zawodową, 14 15

9 4. Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionu Współpraca zagraniczna Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 6 Współpraca zagraniczna ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.). Aby formalnie uznać stosunki Województwa Warmińsko-Mazurskiego z jego zagranicznymi partnerami i stworzyć platformę do wielopłaszczyznowego współdziałania Sejmik Województwa uchwalił Priorytety współpracy zagranicznej województwa. Pierwsze priorytety opracowane na podstawie wcześniejszych doświadczeń 5 województw, których gminy weszły w skład Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr X/118/99 w dniu 14 października 1999 r. Realizacja współpracy międzynarodowej w latach stanowiła podstawę poszerzenia priorytetów. Nowy dokument został następnie przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/ 560/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 6 sierpnia 2002 r. Integracja Polski z Unią Europejską postawiła Województwo Warmińsko- Mazurskie w nowej sytuacji, która spowodowała konieczność uaktualnienia celów współpracy z zagranicą, a także jej kierunków priorytetowych. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął w dniu 25 kwietnia 2006 r. uchwałę w tej sprawie. Została ona następnie zaakceptowana przez Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 17 lipca 2007 r. Regiony, z którymi Samorząd Województwa prowadzi współpracę na podstawie podpisanych porozumień: 1. Chiny Prowincja Heilongjiang - Protokół uzgodnień pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Prowincją Heilongjiang został podpisany dnia 18 lutego 2005 r. 2. Dania Regionalna Gmina Bornholm Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 29 września 2003 r., natomiast 14 maja 2008 r. podpisano aneks do Porozumienia o współpracy na lata Francja Departament Côtes d Armor Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 24 czerwca 2000 r.; aneks do Porozumienia na lata sygnowano w dniu 25 kwietnia 2003 r., a w lutym 2006 r. podpisano II aneks do Porozumienia na 2006 r. 4. Hiszpania Autonomiczny Region La Rioja Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 22 grudnia 2003 r. 5. Litwa Okręg Taurogi Porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 5 listopada 2004 r.; Plan współpracy na lata został podpisany 22 czerwca 2007 r. 6. Rosja Obwód Kaliningradzki Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 19 września 2001 r., a 9 czerwca 2008 roku podpisany został w Kaliningradzie Plan Pracy pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim na lata Słowacja Województwo Bańsko-Bystrzyckie Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 8 lipca 2003 r.; aneks nr 1 do porozumienia o współpracy z lipca 2003 r. został podpisany 18 maja 2005 r.; Plan Współpracy na lata został podpisany 27 listopada 2007 r. 8. Szwecja Województwo Halland Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 27 listopada 2000 r. 9. Ukraina Obwód Rówieński Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 9 grudnia 2003 r.; aneks do Porozumienia na lata podpisano w dniu 4 października 2004 r.; 3 czerwca 2008 r. w Olsztynie podpisany został Plan Pracy pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Obwodem Rówieńskim na lata Włochy Autonomiczny Region Vallée d Aoste Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 11 kwietnia 1999 r., a 15 kwietnia 2005 r. parafowano aneks do Porozumienia na lata Włochy Prowincja Perugia Umowa o współpracy międzyregionalnej została podpisana 22 kwietnia 2008 r. Międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorców odbywa się niezależnie, często wspomagana przez inicjatywy instytucji otoczenia biznesu działających w regionie Warmii i Mazur. Na rzecz aktywizacji współpracy międzynarodowej przedsiębiorców m.in. działa Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie w ramach której funkcjonuje Punkt Kontaktowy Enterprise Europe Network wspierający przedsiębiorczość poprzez: - przekazywanie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy europejskich 16 17

10 - pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiednich partnerów poza granicami kraju, celem rozwoju nowych produktów, wejścia na nowe rynki, podjęcia wspólnych prac badawczo rozwojowych. - dostarczanie informacji przedsiębiorcom na temat polityki UE w zakresie innowacji, prawa własności intelektualnej, prawodawstwa - poprzez zastosowanie mechanizmu feedback sieć jest kanałem informacyjnym dla Komisji Europejskiej na temat spostrzeżeń, doświadczeń związanych z uwarunkowaniami prawnymi, w jakich działają przedsiębiorcy. Wkład przedsiębiorstw jest tu nieoceniony, ponieważ dostarczana wiedza pozwoli na lepsze kształtowanie ustawodawstwa na terenie UE. Punkt kontaktowy EEN należy do sieci punktów zarządzanych przez konsorcja. Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego jest członkiem konsorcjum BISNEP - Business and Innovation Support for North - East Poland, w którego skład wchodzą również: Uniwersytet Warszawski będący koordynatorem przedsięwzięcia, Lubelska Fundacja Rozwoju, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Politechnika Lubelska. Terenem działania konsorcjum są trzy województwa z obszaru Polski północno wschodniej: warmińskomazurskie, podlaskie i lubelskie. BISNEP jest ogniwem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network będącej nową inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem strategicznym jest pomoc w rozwinięciu potencjału i zdolności innowacyjnych sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na terenie Europy. Co z kolei zwiększy jego konkurencyjność na rynku światowym. MŚP są szczególnie ważne dla całej gospodarki europejskiej, stanowią jej trzon, są głównym źródłem miejsc pracy oraz procesów innowacyjnych. Sieć zrzesza około 500 organizacji z prawie 40 krajów: 27 UE, Państwa kandydujące: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Państwa EOG: Norwegia, Islandia oraz państwa trzecie: Armenia, Izrael, Szwajcaria. Sieć dostarcza przedsiębiorcom wiedzę na temat wykorzystywania narzędzi, które ułatwią im dostosowywanie się do ciągłych zmian. Usługi świadczone przez sieć to: - wsparcie przedsiębiorstw w uzyskaniu informacji na temat możliwości korzystania z funduszy europejskich - pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiednich partnerów poza granicami kraju, celem rozwoju nowych produktów, wejścia na nowe rynki, podjęcia wspólnych prac badawczo rozwojowych. - dostarczanie informacji przedsiębiorcom na temat polityki UE w zakresie innowacji, prawa własności intelektualnej, prawodawstwa - poprzez zastosowanie mechanizmu feedback sieć jest kanałem informacyjnym dla Komisji Europejskiej na temat spostrzeżeń, doświadczeń związanych z uwarunkowaniami prawnymi, w jakich działają przedsiębiorcy. Wkład przedsiębiorstw jest tu nieoceniony, ponieważ dostarczana wiedza pozwoli na lepsze kształtowanie ustawodawstwa na terenie UE. Kolejną inicjatywą WMARR S.A. w Olsztynie wspierającą współpracę transgraniczną przedsiębiorców jest Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora. Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora powstało w lutym 2005 r. na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Warmińsko-Mazurką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Do głównych zadań Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) należy działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych, prowadzenie baz danych ofert inwestycyjnych oraz doradztwo odbiorcom inwestycji. Działania COI są skierowane w szczególności na promowanie Warmii i Mazur, jako terenów szczególnie atrakcyjnych dla potencjalnego inwestora. Dzięki współpracy z PAIiIZ, COI może docierać z najlepszymi ofertami do bardzo szerokiego kręgu potencjalnych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto COI służy swoją pomocą w profesjonalnym doradztwie przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje oraz promowanie ich kanałami krajowymi i zagranicznymi; dostarczaniu inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji; poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji dla inwestycji - zarówno typu greenfield jak i brownfield ; poszukiwaniu lokalizacji pod inwestycje; pomocy w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi

11 5. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 5.1 Podstawowe pojęcia, definicje i przepisy Działalnością gospodarczą według prawa polskiego, jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Oznacza to, że działalność gospodarcza zawsze skierowana jest na osiągnięcie zysku, a ten, kto ją wykonuje powinien działać jako jednostka zorganizowana i stale zajmująca się wykonywaniem działalności gospodarczej zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U Nr 173 poz. 1807). Pojęcie działalności gospodarczej jest ograniczone do niektórych tylko dziedzin aktywności : produkcji, budownictwa, handlu, świadczenia usług, rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych. Oznacza to, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zatem przedsiębiorcą nie jest sama spółka cywilna, lecz osobno wszyscy jej wspólnicy. Za przedsiębiorców nie uznaje się natomiast (i nie stosuje do tego rodzaju działalności przepisów ustawy) osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Ze względu na to, jakich czynności należy dopełnić przed rozpoczęciem jej prowadzenia działalność gospodarcza może być podejmowana po uzyskaniu: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru, Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym koncesji lub zezwolenia. Zasady podejmowania działalności przez cudzoziemców: Art. 13 Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza podział cudzoziemców na: 1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2. obywateli innych państw niż wymienione powyżej, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium 3. osoby zagraniczne nie wymienione w ust. 1 i 2. Definicja osoby zagranicznej została wyjaśniona w art. 5 powołanej ustawy i oznacza: a. osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nie posiadającą obywatelstwa polskiego b. osobę prawną z siedzibą za granicą c. jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą. Osoby zagraniczne wymienione w ustępie 1 i 2 art. 13 ustawy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarcza na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pozostałe osoby (art. 13 ust. 3) mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie: spółki komandytowej, komandytowo akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania 20 21

12 do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Polska Konstytucja zapewnia wolność prowadzenia działalności gospodarczej, jednak pewne dziedziny tej działalności są zastrzeżone dla państwa ze względów bezpieczeństwa, ochrony jego interesów lub dla zapewnienia należytego wykonywania działalności. Jeśli przedsiębiorca chce prowadzić działalność w jednej z zastrzeżonych dziedzin, musi postarać się o uzyskanie od państwa pozwolenia (koncesja). udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Koncesje są wymagane między innymi na : poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią; ochrony osób i mienia; rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; przewozów lotniczych. W niektórych dziedzinach działalności gospodarczej odrębne przepisy przewidują obowiązek uzyskania zezwolenia. O konieczności uzyskania zezwoleń i zasadach ich udzielania stanowią przepisy szczególne. Przed rozpoczynaniem działalności dobrze jest upewnić się, czy nie jest dla niej wymagana koncesja (lub zezwolenie) i podjąć starania o jej uzyskanie. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego wynika już z samego faktu ich powstania (przeważnie taki jest cel ich utworzenia) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jest w przypadku innych osób prawnych: są wpisywane do właściwych rejestrów. Gdy natomiast działalność zamierza prowadzić osoba fizyczna, powinna zgłosić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy. Reasumując przyszły przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do: 1. rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 2. rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki 3. Ewidencji Działalności Gospodarczej Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają: a. spółki prawa handlowego b. oddziały przedsiębiorców zagranicznych Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego uregulowane zostało w Kodeksie spółek handlowych. W kodeksie spółek handlowych unormowane zostały dwa typy spółek: osobowe i kapitałowe. Określono też sposób ich powstawania, łączenia się, przekształcania i podziału. Spółkami osobowymi są: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Natomiast spółkami kapitałowymi są: spółka z o.o. i spółka akcyjna. Osobowość prawną mają tylko spółki kapitałowe. Spółki osobowe nie mają takiej osobowości, a ich wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Osoby zagraniczne z krajów członkowskich UE oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywatele innych państw, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium mogą prowadzić działalność we wszystkich formach prawnych przyjętych w polskim systemie prawnym. Pozostałe osoby zagraniczne mogą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Podstawową cechą oddziału jest brak odrębnej od przedsiębiorcy zagranicznego osobowości prawnej, jakkolwiek nie oznacza to całkowitego braku autonomii oddziału. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek prowadzenia 22 23

13 dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości. Przedsiębiorca zagraniczny, którzy utworzył oddział zobowiązany jest używać do jego oznaczenia oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów oddział w Polsce. Tworząc oddział przedsiębiorca zagraniczny może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oznacza to, iż przedmiot działalności wykonywanej przez oddział nie może być szerszy niż przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby oddział realizował węższy zakres działalności. Ustawodawca przewidział również obowiązek ustanowienia przez przedsiębiorcę zagranicznego osoby, która będzie go reprezentować w zakresie działalności wykonywanej w ramach oddziału. Osoba taka będzie więc dokonywała wszelkich czynności w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, przy czym w aktach rejestrowych oddziału ujawnia się tożsamość tej osoby. Złożeniu do sądu podlega również informacja o jej adresie w Polsce, oraz, tak jak w przypadku członków zarządu spółek kapitałowych wzór podpisu tej osoby. Osoba taka działać będzie najczęściej bądź to na podstawie pełnomocnictwa cywilnego, bądź na podstawie pełnomocnictwa handlowego prokury, które to pełnomocnictwo może być ograniczone na podstawie art k.c. do działania w ramach oddziału (prokura oddziałowa). Ustanowienie osoby reprezentującej w oddziale nie pozbawia przedsiębiorcy zagranicznego wpływu na działalność wykonywaną przez oddział. Obowiązek jej obecności w Polsce podyktowany jest natomiast względami praktycznymi oraz bezpieczeństwa obrotu i pewności kontrahentów prowadzących interesy z przedsiębiorcą zagranicznym wykonującym w Polsce swoją działalność w formie oddziału. Do likwidacji oddziału stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Opłata za wpis oddziału do Krajowego Rejestru Sadowego wynosi 1000 zł, a ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym 500 zł. Przedstawicielstwa. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby, z tym, że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis dokonywany jest na wniosek i zgodnie z jego treścią. Wniosek sporządzony w języku polskim zawiera: nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego imię, nazwisko oraz adres na terytorium RP osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego adres przedstawicielstwa na terytorium RP. Do wniosku należy dołączyć: jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu odpis tego dokumentu, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru odpis z tego rejestru, oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu ( nieruchomości ), w którym działalność będzie wykonywana. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw wydaje się z urzędu zaświadczenie. Rejestr przedstawicielstw jest jawny

14 5.2 Formy prowadzenia działalności 3. Prawo polskie oferuje przedsiębiorcom szeroki katalog dostępnych form prawnych, gwarantując możliwość wyboru pomiędzy indywidualnym prowadzeniem działalności gospodarczej, spółką cywilną, nieposiadającymi osobowości prawnej spółkami osobowymi, a także spółkami kapitałowymi. Czynnikami, które determinują ostateczną decyzję co do formy, są m.in. wymogi co do kapitału początkowego, zakresu odpowiedzialności wspólników czy formalności związanych z założeniem danej formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa. Jedną z najprostszych form, dostępnych dla każdego obywatela polskiego oraz osób zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osób zagranicznych z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, obywateli z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, można wskazać w pierwszej kolejności indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna oraz spółkę cywilną. Pozostałe osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Osoby chcące prowadzić przedsiębiorstwo w większym wymiarze powinny wybrać formy działalności gospodarczej wymienione w kodeksie spółek handlowych. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wskazać spółki osobowe, którym przepisy prawa nie przyznają osobowości prawej, choć mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. W wypadku spółek osobowych każdy ze wspólników rozlicza się według 3 Chałas J. Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy ogólnych stawek podatku od osób fizycznych. Kodeks wyszczególnia spółkę: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną. Wszystkie z nich wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i poniesienia kosztów w wysokości 750 złotych za wpis do Rejestru Przedsiębiorców (plus koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złotych), a ponadto dodatkowych nakładów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego umowy spółki (oprócz spółki jawnej). Spółka jawna jest podstawową formą spółki osobowej. Przepisy nie wymagają zgromadzenia kapitału początkowego, podobnie jak w przypadku spółki partnerskiej i komandytowej. Jej cechą charakterystyczną, a zarazem czynnikiem który winien być brany pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji o wyborze tej formy prawnej, jest zakres odpowiedzialności wspólników. Ponoszą oni subsydiarną, nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Spółka partnerska, w przeciwieństwie do innych form działalności gospodarczej przeznaczona jest jedynie do wykonywania wolnych zawodów enumeratywnie wymienionych w art. 88 ksh: adwokat, radca prawny, aptekarz, księgowy, architekt, lekarz, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny. Ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do założenia spółki jest rekompensowane dogodnym uregulowaniem kwestii odpowiedzialności. Partner w spółce nie odpowiada bowiem za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera. Spółka komandytowa przeznaczona dla osób fizycznych jak i prawnych, umożliwia istotne ograniczenie odpowiedzialności

15 Przynajmniej jeden ze wspólników - komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, natomiast odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości określonej kwoty - sumy komandytowej. Jednakże, gdy nazwisko lub firma komandytariusza zamieszczone są w firmie spółki komandytowej, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Bardziej złożoną strukturą jest spółka komandytowo-akcyjna, która mimo pozostawania spółką osobową, wymaga wniesienia minimalnego kapitału w wysokości 50 tysięcy złotych. Zakres odpowiedzialności uregulowany jest w podobny sposób jak w spółce komandytowej: przynajmniej jeden ze wspólników - komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusz jest z niej wyłączony. Jednakże, gdy nazwisko lub firma akcjonariusza zamieszczone są w firmie spółki komandytowej, akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółka Akcyjna. Podmiotami przeznaczonymi do realizacji największych przedsięwzięć gospodarczych, a zarazem cieszącymi się największą popularnością, są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców spółki akcyjnej lub spółki z o. o. wynosi zł. Obie, na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych, są osobami prawnymi, a co się z tym wiąże ich wspólnicy ponoszą odpowiedzialność jedynie do wysokości kapitału zakładowego. Należy jednak nadmienić, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna to członkowie zarządu tej spółki odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, chyba że we właściwym czasie zgłoszą wniosek o upadłość, zostanie wszczęte postępowanie układowe albo wykażą że niezgłoszenie wniosku o upadłość oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z ich winy albo też że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Przedstawicielstwo oraz oddział. Nie należy zapominać, iż chcąc ograniczyć koszty działalności przedsiębiorca może skorzystać z wtórnej wolności przedsiębiorczości i założyć oddział lub przedstawicielstwo. Oddziałem, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Przedsiębiorca zagraniczny, na zasadzie wzajemności (art. 85 ustawy) może utworzyć oddział. Zasada wzajemności stanowi, że osoba zagraniczna może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak przedsiębiorca polski, jeżeli w kraju pochodzenia osoby zagranicznej polskie podmioty gospodarcze mają zagwarantowane takie uprawnienie. Jest on zobowiązany wykonywać działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Rozpoczęcie działalności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i spełnienia dodatkowych warunków, takich jak m.in. wskazanie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego, złożenie odpisu aktu założycielskiego i odpisu z rejestru przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca został ponadto zobowiązany przez ustawodawcę do m.in. prowadzenia dla oddziału rachunkowości w języku polskim i zgłaszania wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego ministrowi ds. gospodarki. Minister ds. gospodarki dysponuje uprawnieniem do wydania decyzji o zakazie wykonywania wyżej opisanej działalności w przypadku, gdy oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie zgłasza zmian faktycznych lub prawnych, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, działalność przedsiębiorcy zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innym interesom publicznym. W przeciwieństwie do oddziałów zakres działalności przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki. Szczegółowe wymogi dotyczące treści wniosku, wymaganych dokumentów oraz możliwości wydania zakazu działalności przedstawicielstwa określa, podobnie jak to ma miejsce w przypadku oddziału, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Inne formy działalności gospodarczej. Na marginesie rozważań należy nadmienić, że w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wybór form prowadzenia działalności należy postrzegać znacznie szerzej - w aspekcie nowych, europejskich struktur współpracy transgranicznej tj. Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (EZIG) oraz 28 29

16 Europejskiej Spółki Akcyjnej (ESA). EZIG nie wymaga dla swego istnienia kapitału zakładowego oraz grupuje jednostki z krajów Unii Europejskiej nie w celu osiągnięcia zysku, lecz własnej promocji, co odbiega od klasycznej formy prowadzenia działalności. Dostęp do ESA może natomiast zostać ograniczony poprzez wprowadzenie wysokiej minimalnej kwoty kapitału zakładowego Euro - niezbędnej do zarejestrowania spółki, jak też zamkniętego kręgu podmiotów uprawnionych do jej utworzenia. Niezależnie jednak od wyżej wymienionych, specyficznych cech tychże podmiotów, możliwość ich powoływania stanowi dopełnienie wolności gospodarczej, a także przyczynia się, na równi z polityką finansową UE, do niwelowania różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy krajami członkowskimi. 5.3 Obowiązki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki musimy uzyskać wpis do rejestru sądowego. Aby uzyskać wpis należy: 1. Udać się do siedziby sądu rejestrowego (funkcje te pełnią sądy rejonowegospodarcze, obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część) i złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, o który należy poprosić w siedzibie sądu rejestrowego. 2. Należy uiścić opłatę sądową, a jeśli wpis podlega ogłoszeniu to także opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Do wniosku należy dołączyć: uwierzytelnione notarialne albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki, dokument potwierdzający nasze prawo do lokalu lub nieruchomości, w której będziemy prowadzić naszą działalność, odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi. 4. Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W tym celu przedsiębiorca musi udać się w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki do urzędu skarbowego i zapłacić w kasie lub na rachunek urzędu skarbowego lub też zrobi to za niego notariusz- jeśli umowę spółki została zawarta w formie aktu notarialnego. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (akcyjnego). 5. Do urzędu skarbowego musimy złożyć odpowiednią deklarację, której formularze są dostępne w urzędach skarbowych, oraz dowód wpłaty podatku. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika dokonującego zapłaty, numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania czynności cywilnoprawnej oraz jej przedmiot

17 REGON Zgłoszenia do rejestru podmiotów gospodarczych (REGON), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny powinno się dokonać w terminie do 14 dni od daty powstania podmiotu, który będzie prowadził działalność. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie statystycznym województwa, w którym mieści się siedziba przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania). Należy do niego dołączyć odpis zaświadczenia o powstaniu tej jednostki (wyciąg z właściwego rejestru) lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej. Do zgłoszenia są zobowiązane także te podmioty, których działalność gospodarcza nie podlega wpisowi do ewidencji. Rejestr jest prowadzony dla celów statystycznych i przedsiębiorstwa mają obowiązek udzielania pewnych informacji dotyczących ich funkcjonowania, posługując się właśnie numerem REGON. NIP Należy złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT lub akcyzowym albo przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej (w przypadku podatku dochodowego). Składa się go w urzędzie skarbowym miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy. Zgłoszenie musi zawierać określone dane dotyczące przedsiębiorcy (gdy jest on osobą fizyczną m.in. nazwisko i imię, adres, obywatelstwo, numer PESEL) oraz prowadzonej przez niego działalności ( jej forma organizacyjnoprawna, siedziba, numer REGON, organ rejestrujący). Zgłoszenie rozpoczęcie działalności do urzędu skarbowego, ma na celu uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), którym osoba prowadząca działalność będzie się posługiwać przy wykonywaniu obowiązków podatkowych. Nadanie tego numeru danej osobie następuje tylko raz, bez względu na to ile i jakie podatki będzie ona płacić. ZUS Rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek zgłoszenia do ZUS: osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym płatnika składek na te ubezpieczenia. Obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego) jest objęty tak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jak i zatrudnieni przez tę osobę pracownicy. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia powstaje w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności (dla przedsiębiorcy) lub w momencie zatrudnienia pracownika. Zgłoszenia trzeba dokonać w terminie 7 dni od tej daty i musi być ono własnoręcznie podpisane przez osobę zgłaszaną. W razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przez przedsiębiorcę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam dokonuje rejestracji osoby, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Ponadto przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, ma też obowiązek zgłoszenia siebie do ewidencji ZUS jako płatnika składek w sytuacji, gdy zatrudnia przynajmniej jedną osobę objętą obowiązkiem ubezpieczenia (w terminie 7 dni od zatrudnienia tej osoby). Konto bankowe Przedsiębiorca ma obowiązek Założenie rachunku bankowego dla dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 EURO albo równowartość 1000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość EURO. W przypadku gdy przedsiębiorca ma otwarte rachunki w kilku bankach, to musi wskazać jeden z nich jako podstawowy i poinformować o tym (podając numery kont) wszystkie nasze banki, a także urząd skarbowy i ZUS. W prowadzeniu działalności należy pamiętać, że: Zarządzanie własnym majątkiem (np. wynajmowanie mieszkań w swojej kamienicy lokatorom) zasadniczo nie jest działalnością gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji lub niezgłoszenie zaistniałych zmian jest wykroczeniem, za które grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny

18 Za niedopełnienie obowiązku koniecznych zgłoszeń do rejestru REGON, do ubezpieczeń społecznych oraz do ewidencji podatników i płatników przepisy przewidują karę grzywny. Numer NIP jest nadawany dla danej osoby tylko raz, więc gdy ktoś, kto płaci podatek dochodowy i w związku z tym ma już NIP, zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, nie musi drugi raz składać wniosku o jego nadanie. Poniżej przedstawione są definicje pozwalające prawidłowo identyfikować przedsiębiorców w podziale na mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa co ma ogromne znaczenie w przypadku udzielania pomocy publicznej oraz ubiegania się o środki z UE. Tabela 1. Klasyfikacja przedsiębiorstw 5.4 Obowiązki pracodawcy. Prowadząc działal,ność gospodarczą pracodawca zobowiązany jest uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zatrudnionych pracowników. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; 3) ubezpieczenie chorobowe (w razie choroby i macierzyństwa); 4) ubezpieczenie wypadkowe (z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Tabela 2. Stopy procentowe składek ubezpieczeń społecznych Liczba zatrudnionych w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekracza Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyła Ubezpieczenie emerytalne 19,52% Ubezpieczenie rentowe 6% Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe 2,45% Od 0,40% do 8,12% Mikroprzedsiębiorca Mniej niż 10 2 miliony euro 2 miliony euro Mały przedsiębiorca Mniej niż milionów Euro 10 milionów euro 9,76% finansowane przez ubezpieczonego 9,76% finansowane przez płatnika 1,50% finansowane przez ubezpieczonego 4,50% finansowane przez płatnika Średni przedsiębiorca Mniej niż milionów Euro 43 miliony euro Duży przedsiębiorca Powyżej 250 Przekracza 50 milionów euro Przekracza 43 miliony euro Nie uważa się za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego, przedsiębiorcę, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają: 25 % i więcej wkładów, udziałów lub akcji, prawo do 25 % i więcej udziału w zysku, 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni. Sporządzono na Podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U Nr 137 poz. 887) Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Płatnik składek jest zobligowany do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imienne raporty miesięczne, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek

19 Ubezpieczenie emerytalne i rentowe W artykule 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymienione zostały osoby fizyczne, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Poniżej wymieniono niektóre z nich: - pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów, - osoby wykonujące pracę nakładczą, - członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, - osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi, - osoby prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Ubezpieczenie chorobowe Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają następujące osoby: - pracownicy, - członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, - osoby odbywające służbę zastępczą. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają, na swój wniosek, następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi: - wykonujące pracę nakładczą, - wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, - prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, - duchowni. Ubezpieczenie wypadkowe Obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegają: - bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, - osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu, - osoby wykonujące pracę nakładczą, - żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę, - osoby przebywające na urlopach wychowawczych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, - osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, - osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia, - osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, - osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowyzlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy. Ubezpieczenie zdrowotne Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

20 Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Składka ta jest uiszczana miesięcznie i jest niepodzielna. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Za osobę pozostającą w stosunku pracy składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracodawca. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7,75% wysokości składki. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego reguluje ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Potencjalny inwestor oraz przedsiębiorca zastanawiający się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej powinien również pamiętać o dostępnych narzędziach wsparcia takich jak Specjalne Strefy Ekonomiczne czy też zwolnienia i ulgi z podatków lokalnych oferowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości na danym obszarze. Informacje o powyższych znajdziecie Państwo w publikacji Ulgi i zwolnienia dla inwestorów w województwie warmińsko-mazurskim w podziale na gminy i specjalne strefy ekonomiczne przygotowanej przez Warmińsko- Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Warmińsko- Mazurskim Centrum Obsługi Inwestora przy WMARR S.A. w Olsztynie do którego głównych zadań należy aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych, działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu, monitorowanie stanu inwestycji w regionie, prowadzenie baz danych ofert inwestycyjnych oraz doradztwo odbiorcom inwestycji. Ponadto COI służy swoją pomocą w profesjonalnym doradztwie przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje oraz promowanie ich kanałami krajowymi i zagranicznymi; dostarczaniu inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji; poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji dla inwestycji - zarówno typu greenfield jak i brownfield ; poszukiwaniu lokalizacji pod inwestycje; pomocy w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi. Dzięki współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Warmińsko- Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora zapewnia potencjalnym inwestorom dostęp do pełnych i aktualnych informacji oraz szybką i sprawną obsługę procesu inwestycyjnego. Główne zadania Centrum Obsługi Inwestora: Działania na rzecz promocji regionu pod kątem inwestycyjnym, Zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa, Profesjonalna pomoc doradcza przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowywanych pod nowe inwestycje. Centrum Obsługi Inwestora dostarcza inwestorom: Wszelkich informacji ekonomicznych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji, Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji zarówno Greenfield jak i Brownfield, Pomoc w kontaktach z lokalnymi władzami, Pomoc w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik Publikacja Vademecum Przedsiębiorcy przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo