OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek odcinka na skrzyŝowaniu z drogą powiatową Nr 0779T relacji Grzybów- Arkuszów, a koniec na skrzyŝowaniu z drogą gminną na terenie gminy Raków. Skala inwestycji lokalna. 2. Podstawa opracowania. aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 1000; wizja w terenie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn r. poz. 430). 2. Stan istniejący. Odcinek drogi przewidziany do budowy, to droga gminna o nawierzchni Ŝwirowej o szerokości 4,5-4,0 m. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny niezabudowane, przez pola, łąki i las. Odwodnienie powierzchniowe, miejscowo za pomocą rowów przydroŝnych oraz przepustów w poprzek drogi. W pasie drogowym brak jest uzbrojenia podziemnego. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem planowana inwestycja będzie polegać na wykonaniu kompleksowej konstrukcji nawierzchni jezdni (korytowanie lub nasyp uzupełniający, warstwa odsączająca, podbudowa z materiału kamiennego, warstwy

2 bitumiczne - wiąŝąca i ścieralna), wykonaniu zjazdów do działek oraz odwodnienia korpusu drogi (odtworzenie istniejących lub załoŝenie nowych rowów, przebudowa lub budowa nowych przepustów). Zakładana szerokość jezdni 5,0 m o przekroju daszkowym: szerokość poboczy 0,75m utwardzonych materiałem kamiennym 4.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Długość odcinka 1003,50 mb; Przedmiotowy odcinek drogi obsługiwał będzie ruch lokalny. 5. Informacja dotycząca ochrony zabytków. Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie MPZP. 6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŝeń dla środowiska i higieny zdrowia uŝytkowników. UŜytkownikami budowanego odcinka drogi będą uczestnicy ruchu drogowego. Jednym z celów budowy drogi jest zapewnienie obsługi ruchu lokalnego. Zaprojektowana jezdnia o nawierzchni twardej (bitumiczna) o odpowiednich parametrach gwarantuje bezpieczeństwo ruchu drogowego. Odpowiednie bezpieczeństwo ruchu drogowego wiąŝe się ze zmniejszeniem zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia uŝytkowników.

3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa drogi gminnej relacji Pułaczów - Niedźwiedź Nr T połoŝonych na terenie gm. Bogoria Nazwa i adres Inwestora: Gmina Bogoria; Bogoria ul. Opatowska 13 Nazwa i adres jednostki projektowej: db projekt Konrad Gądek ul. Wschodnia Staszów

4 OPIS 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Zakres robót obejmuje wykonanie budowy drogi gminnej relacji Pułaczów - Niemirów Nr T połoŝonych na terenie gm. Bogoria tj.: - budowę drogi wraz z poboczami, - odtworzenie istniejących i budowa nowych rowów przydroŝnych - przebudowa istniejącego przepustu pod drogą - docelową stałą organizację ruchu. Kolejność realizacji poszczególnych robót na placu budowy zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w harmonogramie robót budowlanych i w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Trasa drogi przebiega przez tereny niezabudowane: pola, łąki i las. Droga o nawierzchni Ŝwirowej szerokości 4,5-4,0m. Na gruntach przylegających do pasa drogowego znajdują się tereny rolne, nieuŝytki i las. 3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Brak. 4) Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: - Prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego, - Praca cięŝkiego sprzętu budowlanego, - Głębokie wykopy i wysokie nasypy, - Fundamentowanie przepustu i jego wykonanie, - Brak prawidłowego oznakowania dla ruchu i zabezpieczenia całego placu podczas prowadzenia robót drogowych.

5 5) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń: Teren budowy naleŝy odpowiednio zabezpieczyć na czas wykonywanych robót, oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykonać oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi zgodnie z zatwierdzonym Tymczasowym Projektem Organizacji Ruchu. Teren budowy posiada bezpośredni dojazd z jednej strony z drogi powiatowej Nr 0779T relacji Grzybów- Arkuszów, z drugiej strony z drogi gminnej na trenie gminy Raków umoŝliwiający dostęp dla jednostek ratowniczych. 6)Sposoby prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z odrębnymi przepisami. 7) Określenie sposobu przechowywania materiałów szczególnie niebezpiecznych: Nie dotyczy 8) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu: Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu publicznego wykonawca jest obowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. Teren budowy powinien być ogrodzony i oznakowany zgodnie z zasadami określonymi przepisami szczegółowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

6 9) Ochrona osobista i instruktaŝ pracowników. Przed dopuszczeniem pracowników do pracy naleŝy zabezpieczyć pracownika w odzieŝ roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy naraŝeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagroŝenia powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego uŝytkowania. Kierownik budowy winien zapewnić instruktaŝ pracowników w zakresie ogólnych przepisów BHP i szczegółowych objaśnień z zakresu robót stanowiskowych. Do zapewnienia ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

7 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niemirów gmina Bogoria 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - Uzgodnienia z Inwestorem - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r/ - Decyzja Nr 04/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Znak RGI-7625/54/08 z dnia r. 2. STAN ISTNIEJĄCY Odcinek drogi przewidziany do budowy, to droga gminna o nawierzchni Ŝwirowej o szerokości 4,5-4,0 m. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny niezabudowane oraz przez pola, łąki i las. Odwodnienie powierzchniowe, miejscowo za pomocą rowów przydroŝnych oraz przepustu w poprzek drogi, który jest w złym stanie technicznym. W pasie drogowym w początkowym odcinku drogi zlokalizowane jest przejście wodociągu w poprzek jezdni. Na pozostałym odcinku drogi brak jest uzbrojenia podziemnego. 3. CEL INWESTYCJI Projektowana droga zapewni obsługę ruchu lokalnego skracając połączenie ruchu pomiędzy miejscowościami Niedźwiedź- Pułaczów.

8 4. STAN PROJEKTOWANY a. Plan sytuacyjny Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem drogę gminną długości 1003,50 mb nawiązano sytuacyjnie z jednej strony do drogi powiatowej Nr 0779T relacji Grzybów - Arkuszów i z drugiej strony do drogi gminnej na terenie gminy Raków. Parametry techniczne projektowanej drogi: Klasa drogi "L" Prędkość projektowa - 40km/h Przekrój poprzeczny - 2 pasy ruchu po 2,5m, szer. jezdni 5,0m. Obustronne pobocza szer. 0,75m. Przekrój poprzeczny daszkowy ze spadkiem 2%. Zastosowano w planie drogi następujące łuki poziome i odpowiednio dla nich poszerzenia na łukach i spadki poprzeczne: 100m - 0,60m i = 4% 150m - 0,40m i = 3% Przejście ze spadku jednostronnego na łuku do spadku daszkowego wykonać na prostej przejściowej długości 20 m. Projektuje się zjazdy na działki w kilometrach: Lewostronne Prawostronne 0+017, , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 b. Rozwiązanie wysokościowe, roboty ziemne Niweleta projektowanej drogi nawiązana jest do wysokości nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 0779T relacji Grzybów- Arkuszów z jednej strony i do wysokości nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy Raków z drugiej strony. Na całym swym odcinku dostosowano niweletę projektowanej drogi do istniejących warunków terenowych. Zastosowano spadki podłuŝne.

9 Załomy niwelet naleŝy wyokrąglić łukami pionowymi. Roboty ziemne polegają na wykonaniu zdjęcia warstwy humusu 15 cm, wykonaniu nasypów i wykopów. Roboty te zbilansowano i zestawiono w tabeli robót ziemnych. Grunt o słabej nośności z wykopów naleŝy wykorzystać w celu wyrównania nierówności terenowych w miejscu wskazanym przez Inwestora. c. Konstrukcja W oparciu o RMTiGM zał. nr 5 ust i wybrano dla kategorii ruchu KR1 i po uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych następującą konstrukcję jezdni: - 4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki min.-asf. - 4 cm - w-wa wiąŝąca z mieszanki min.-asf cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 14 cm - w-wa odsączająca z piasku; Pobocza utwardzone materiałem kamiennym grub. 10cm. Konstrukcja zjazdów na posesje: - 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - 15 cm - w-wa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie W ciągu rowów pod zjazdami projektuje się przepusty Ø40 d. Odwodnienie Odprowadzenie wody z pasa drogowego zapewniają odpowiednio nadane pochylenia podłuŝne niwelety oraz spadki poprzeczne jezdni. Wody opadowe zostaną sprowadzone powierzchniowo do proj. rowów przydroŝnych a następnie do cieków naturalnych. Istniejący przepust (w złym stanie technicznym) w km ,00 naleŝy przebudować. Przebudowę wykonać w oparciu o katalog Transprojekt Warszawa. Zastosować przepust rurowy Ø1000 (mm). Przepust projektuje się z prefabrykowanych rur Ŝelbetowych. Długość przepustu 8m. Sposób zbrojenia wlotu i wylotu pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Fundament przepustu z pospółki. Izolację przepustu naleŝy wykonać przez dwukrotne malowanie bitumem powierzchni prefabrykatów rurowych po ich ułoŝeniu. Styki pomiędzy prefabrykatami naleŝy przykryć opaskami z papy o szer. 20 cm. Dwukrotne malowanie bitumem naleŝy równieŝ wykonać na powierzchni ścian wlotu i wylotu stykających się z nasypem.

10 5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. Parametry projektowanych dróg umoŝliwiają ruch wszystkich rodzajów pojazdów, w tym poŝarniczych. Projektant: Sprawdzający: Asystent:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE... I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE.... 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.... 3.1. PLAN SYTUACYJNY.... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła OBIEKT ADRES OBIEKTU Plac zabaw budowany w ramach programu Radosna Szkoła, przy

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA OBIEKT BUDOWLANY Nazwa Adres Rozbudowa odcinka ul. Wiejskiej Przebudowa kolidującego odcinka gazociągu śr/c PE de 125 m. Nowa Wieś Rzeczna ul. Wiejska, gm. Starogard

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY dla zadania nr 4: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) Nr dokument.: SKD 001-4-A Nr umowy: Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ PREBUD JANUSZ PREISS ul. Małej Łąki 23\24 02-793 WARSZAWA tel. fax: (022) 649-40-97 0604505252 NIP- 951-134-27-98 Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji Spis specyfikacji 1. D.M.00.00.00. Wymagania ogólne str. 3 2. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 13 3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu str. 17 4. D.01.02.04. Rozbiórki elementów

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo