Raport Płacowy Antal. Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom. Salaries Offered to Professionals. Marzec 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Płacowy Antal. Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom. Salaries Offered to Professionals. www.antal.pl. Marzec 2014."

Transkrypt

1 Raport Płacowy Antal Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom Marzec 2014 Antal Salary Report Salaries Offered to Professionals and Managers March 2014

2 Spis treści / table of contents Wstęp Metodologia Jak czytać raport? Średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów Wynagrodzenia a obszary zawodowe O Antal International Introduction Methodology How to read this report? Average professional and managerial salaries Salaries by discipline About Antal International

3 Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno o kandydatach, jak i pracodawcach. Chcemy pokazać Państwu przekrój wynagrodzeń Wstęp / Introduction w różnych dyscyplinach i różnych branżach w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie to cenny punkt odniesienia w przypadku negocjacji swojego wynagrodzenia oraz ustalania siatki płac i budżetów rekrutacyjnych na określone stanowiska. Aby raport był jak najbardziej trafny sięgnęliśmy po dane z trzech źródeł badania ankietowego na próbie ponad 2700 respondentów, danych uzyskanych z ponad 1000 projektów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal International, a także zebranych przez nich informacji podczas rozmów z pracodawcami i kandydatami. Dzięki temu mamy pewność, że materiał, który Państwu przekazujemy odzwierciedla specyfikę rynku specjalistów i menedżerów. Mamy nadzieję, że raport ten będzie stanowić dla Państwa cenne źródło wiedzy. Życzę ciekawej lektury, Antal International has prepared a report about the salaries offered to professionals and managers which aims at satisfying the needs of both candidates and employers. It will let you compare salaries across various disciplines and sectors in Poland. We hope that this will provide a valuable reference point when negotiating salaries, as well as devising salary schemes and recruitment budgets for specific job positions. In order to ensure the highest level of validity, we have decided to obtain data from three different sources a survey conducted on a sample of 2700 respondents, data gathered from over 1000 recruitment projects conducted by Antal International consultants and information gathered through interviews with employers and job candidates. Therefore, we are confident that this report is a complete presentation of the professional and managerial job market. We hope that it will prove to be a valuable source of information. I wish you a fruitful reading, Artur Skiba Prezes Zarządu President of the Board Antal International

4 Metodologia / Methodology Raport Płacowy Antal 2014 został przygotowany w procesach rekrutacyjnych na stanowiska Antal Salary Report 2014 has been prepared processes for professional and managerial na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje with the use of 3 sources of data. The first positions and encompassed individuals who do badanie ankietowe przeprowadzone metodą osoby, które mają minimum 2-letnie being CAWI and CATI research conducted possessed a minimum of two-year work CAWI oraz CATI w terminie na doświadczenie oraz pracują w średnich between on a sample of 2742 experience in medium and large companies, próbie 2742 respondentów z Polski. Dane te i dużych firmach zarówno polskich, jak respondents from Poland. The data thus both Polish and multinational. The report zostały zweryfikowane i poszerzone o dane i międzynarodowych. Wynagrodzenia acquired was then verified and expanded with presents monthly total, average and gross z ponad 1000 procesów rekrutacyjnych przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami the use of information gathered from over 1000 salaries actual salaries at specific positions are przeprowadzonych przez konsultantów Antal całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie recruitment processes conducted by Antal often dependent on a number of factors (see International w 2013 roku, a także wywiady faktyczne wynagrodzenia na konkretnych International in 2013, as well as telephone How to Read the Report? section). telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. stanowiskach są uzależnione od szeregu interviews with employers and candidates. The Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych czynników (por. rozdział Jak czytać raport?). research covered salaries offered in recruitment Antal International

5 Jak czytać raport How to Read the Report Raport Płacowy Antal 2014 powstał, aby wskazać pochwalić się wybitnymi osiągnięciami np. Antal Salary Report 2014 was created to set able to boast exceptional achievements, e.g. punkt odniesienia w przypadku oferowanych wdrożeniem nowego pomysłu do firmy a benchmark for salaries offered in specific implementing a new concept in the company - wynagrodzeń w poszczególnych branżach, takie cechy są bardzo punktowane przez sectors, disciplines and job positions. One must employers consider this a very valuable asset), dyscyplinach i stanowiskach. Jednak należy pracodawców), miękkie umiejętności keep in mind, however, that the actual wage soft (personal) skills. pamiętać, że rzeczywiste wynagrodzenie na konkretnym stanowisku jest uzależnione od wielu czynników. Aby odnieść prezentowane dane do interpersonalne. Po stronie pracodawcy: pertaining to a particular position is determined by a variety of factors. In order to use the data contained within this report for comparison against On the employer s side: the region of the country: in some własnego bądź oferowanego przez pracodawcę region kraju: w niektórych przypadkach na one s own salary, or to assess the feasibility of circumstances, salaries are differentiated across wynagrodzenia należy wziąć dodatkowo pod różne wynagrodzenia możemy liczyć w różnych a job offer, the following variables should be taken voivodeships. Typically the highest salaries are uwagę elementy takie, jak: województwach. Najczęściej najwyższe into consideration: offered by employers located in the Mazowieckie, Po stronie kandydata wynagrodzenia oferują pracodawcy z obszaru województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, On the cadidate s side Dolnośląskie, and Śląskie voivodeships, the lowest are offered in the Świętokrzyskie and lata doświadczenia kandydata, śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego the number of years of work experience, Warmińsko-Mazurskie voivodeships. However, profil doświadczenia kandydata (w firmach i warmińsko-mazurskiego. Jednak należy the candidate s work experience profile (small it should be emphasized that a number of mniejszych czy międzynarodowych), pamiętać, że część korporacji ustala or multinational companies), corporations implement nation-wide pay scales zakres obowiązków (często zakres wynagrodzenia na poziomie ogólnopolskim i nie scope of duties and responsibilities (the scope which makes the offered salaries consistent obowiązków na identycznie nazwanych różnicuje ich w zależności od regionu. of duties and responsibilities can often differ across the entire country. stanowiskach może się znacząco różnić), wielkość firmy, between similarly named positions), company size, znajomość języków obcych, kapitał polski/zagraniczny, foreign language skills, Polish/foreign capital, posiadane certyfikaty, system premiowy pracownicy czasami acquired certificates, bonus system employees are sometimes odniesione sukcesy (na tym samym otrzymują premię uznaniowe, czasami notable achievements (while working at granted incentive bonuses which, in some stanowisku, można wykonywać swoją pracę jest to wpisane w zasadę rozliczania the same position, one can carry out his/her cases, are considered a part of the monthly bezbłędnie, ale część kandydatów może comiesięcznego wynagrodzenia. duties flawlessly, but some candidates are salary. Antal International

6 Średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce w poszczególnych dyscyplinach i branżach Average professional and managerial salaries in Poland across specific disciplines and sectors Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2013 roku wyniosło: The average gross monthly salary offered to professionals and managers in Poland in 2013 amounted to: PLN PLN [w stosunku do PLN w roku 2012] [compared to PLN in 2012] Antal International

7 Średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w podziale na dyscypliny Average manager and professional salary by discipline Najwyższe wynagrodzenia osiąga kadra sięgać nawet 100% rocznego wynagrodzenia. Upper management earns the most the average considerable bonuses which can sometimes zarządzająca średnia miesięczna brutto wyniosła Najniższe średnie wynagrodzenie odnotowano monthly gross salary in this group amounted amount to a 100% of the base yearly salary PLN. Wysokie zarobki notujemy również wśród specjalistów i menedżerów z obszaru to PLN High wages were also observed The lowest average salaries have been observed w obszarze Sprzedaż i Marketing PLN. SSC/BPO wyniosło ono PLN miesięcznie. in the Sales and Marketing discipline PLN among SSC/BPO professionals and managers Na wysoką średnią w tej grupie zawodowej wpływają Należy jednak zwrócić uwagę, że sektor ten The average salary in this group has a PLN monthly average. However it is worth wysokie zarobki kadry dyrektorskiej (często powyżej cechuje wyjątkowo wysoki odsetek bardzo been determined by high wages paid to upper noting that we have high percantage of young PLN) oraz wysokie premie, które mogą młodych specjalistów. management (often exceeding PLN ) and proffesionals in SSC/BPO sector. Wyższa kadra zarządzające / Senior Management Prawo / Law Sprzedaż i Marketing / Sales and Marketing Logistyka / Logistics 9907 IT 9419 Finanse i Księgowość / Finance and Accountancy 8690 Inżynieria / Engineering 8101 HR 7076 Administracja / Administration 6196 SSC / BPO 5200 Antal International

8 Antal Legal LEGAL PLN

9 Anna Piotrowska- Banasiak Team Manager Antal Legal Prawniczy rynek pracy jest bardzo silnie skoncentrowany w Warszawie właśnie tam swoje siedziby mają największe kancelarie i znaczna część korporacji z wyodrębnionymi departamentami prawnymi. Konkurencja na rynku pracy o wykwalifikowanych i doświadczonych prawników przekłada się bezpośrednio na wysokość średnich wynagrodzeń. Relatywnie wysokie, choć niższe niż w stolicy średnie wynagrodzenia osiągają prawnicy w innych dużych ośrodkach biznesu. Dysproporcje rosną wraz z tzw. seniority stanowisk w przypadku osób rozpoczynających karierę zawodową są relatywnie niewielkie, najbardziej znaczące natomiast na najwyższych i najbardziej eksponowanych pozycjach. The legal job market is centred in Warsaw the biggest law firms and most corporations with separate law departments operate from Poland s capital. Strong competition over qualified and experienced lawyers has a direct impact on average salaries. Lawyers salaries in other large business-oriented regions are lower than those offered in Warsaw, but nevertheless remain relatively high. There is a large degree of salary disparity associated with job seniority in the law sector. Entry-level remunerations are quite low, while prestigious, toplevel jobs are the highest paid. Antal Legal

10 Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom Determinants of Salaries Offered to Professionals and Managers Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku Aspekt ten z perspektywy pracodawcy jest bardzo istotny przy zatrudnianiu kandydata, gdyż świadczy o znajomości specyfiki i obowiązków na danym stanowisku. Przy ubieganiu się Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie Wielkość firmy, z której rekrutujemy kandydata jest ważna z perspektywy doświadczeń w takich aspektach, jak: złożoność projektów, liczby negocjowanych rocznie kontraktów i ich skala, wartość przedmiotu sporu przy sprawach sądowych. o pozycję prawnika, obsługującego spółkę istotne jest min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, umiejętności doradztwa prawnego, ale również biznesowego. Jeśli firma, która poszukuje kandydata ma międzynarodowe korzenie, duże udziały w rynku i bogate portfolio asortymentu, wówczas bardziej pożądany będzie kandydat wywodzący się z organizacji o podobnej specyfice i skali biznesu. Work experience in the same or similar job position This is an important factor for employers who wish to decide upon a suitable candidate, because it proves whether he or she is familiar with the duties and characteristics of a specific job The size of the candidate s current and former companies The size of the candidate s current company is important because of the following factors: projects complexity, the number and scale of contracts negotiated yearly, the value of the object of litigation in court cases. If the company that searches for a candidate position. Candidates looking for jobs as company lawyers should have at least 3 years of work experience and possess the necessary skills in legal, as well as business consulting. has international roots, a large market share and an extensive portfolio of provided services, it will prefer candidates who earned their work experience in organizations of similar scope and characteristics. Antal Legal

11 Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom Determinants of Salaries Offered to Professionals and Managers Znajomość języków obcych Foreign Language Skills Standardem jest już wymaganie od kandydatów kandydata na rynku pracy. Dużym atutem Candidates are required to have a very good candidates. Knowledge of the company s bardzo dobrej znajomości prawniczego języka wpływającym na wynagrodzenie jest znajomość command of legal English. Knowledge of an native language is considered a big asset during angielskiego. Coraz częściej to dobra znajomość języka pochodzenia firmy. additional foreign language is increasingly often the salaries negotiation. innego języka niż angielski stanowi o wartości the deciding factor when choosing suitable Odniesione sukcesy Professional achievements Na atrakcyjność danego kandydata w bardzo zrealizowanych projektów prawniczych, sukcesów The worth of a candidate is determined mostly by the following factors: the number of completed law dużym stopniu wpływa, nie tyle zakres w zakończonych postępowaniach sądowych his or her professional achievements, rather than projects, successful court cases and, in the case pełnionych obowiązków, co sukcesy zawodowe lub przy doradztwie podatkowym, sukcesów the scope of responsibilities associated with his or of tax consulting, the amount of savings made by z nimi związane. Mierzalne dowody w postaci: w uzyskanych oszczędnościach dla firmy. her position. This can be measured by analyzing the company. Miękkie umiejętności interpersonalne Soft (personal) skills W sektorze prawnym liczą się umiejętności takie, umiejętności analityczne, komunikatywność czyli In law sector the following skills are valued: communication skills - all of these are essential in jak: zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, takie cechy, które pozwolą pracownikowi być commitment, teamwork skills, a high stress being a competent and effective legal consultant. odporność na stres, kreatywność, mocne dobrym i skutecznym doradcą prawnym. tolerance, creativity, strong analytic skills and Antal Legal

12 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Wynagrodzenie całkowite miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefits junior associate PLN associate PLN prawnik in-house / in-house lawyer PLN Prywatna opieka medyczna, karta fitness / private healthcare, fitness card senior associate PLN of counsel PLN partner PLN dyrektor działu prawnego / legal deparment director PLN prywatna opieka medyczna, karta fitness, samochód służbowy / private healthcare, fitness card, company car local partner PLN Antal Legal

13 Antal Sales & Marketing SALES & MARKETING PLN

14 Joanna Kuzioła Team Manager Antal Sales & Marketing Obecnie podczas rekrutacji głównie na stanowiska sprzedażowe można zauważyć coraz większy nacisk na obniżanie wynagrodzenia podstawowego na rzecz wzrostu wynagrodzenia premiowego lub prowizyjnego. Pracodawcy chcą płacić za efekty pracy i uzależniać je często od wyników całego biznesu, a nie tylko sprzedaży danej osoby, czy działu. Warto dodać, że kryteria przyznawania wynagrodzeń różnią się w zależności od specyfiki branży w szczególności w obszarze technicznym. We can currently observe a trend of lowering the base salaries of sales employees which are supplemented with an increase in bonuses and commission-based remunerations. Employers prefer to pay for actual work results and, thus, base remunerations on company-wide revenues, rather than those achieved by individual employees or departments. It is worth noting that the criteria for the granting of salaries vary depending on the specifics of the industry - particularly in the technical area. Antal Sales & Marketing

15 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku Przy ubieganiu się o pozycję regionalnego kierownika sprzedaży istotna jest min. 3-letnia znajomość regionu i obsługiwanych klientów tradycyjnych (sieci lokalne, sklepy detaliczne, klienci hurtowi), a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem w regionie. Przy zatrudnianiu na stanowisko key account managera znaczenie ma min. 3-letnie doświadczenie we współpracy z dużymi sieciami międzynarodowymi handlu nowoczesnego, z którymi kandydat miał możliwość prowadzenia negocjacji na poziomie centralnym. W przypadku ubiegania się o pozycję group key account managera czy national key account managera ważną rolę odgrywa także doświadczenie związane z zarządzaniem ludźmi. Jeśli kandydat myśli o pozycji dyrektora sprzedaży czyli najwyższej pozycji w piramidzie sprzedażowej, trzeba liczyć się z tym, że pracodawcy oczekują minimum 5-letniego doświadczenia i bardzo dobrej znajomości wszystkich kanałów dystrybucji: tradycyjnego, nowoczesnego, jak i hurtowego, a także bardzo mocnych kompetencji strategicznych, operacyjnych i menedżerskich. Sprzedaż w branży technicznej: Przy ubieganiu się o pozycję regionalnego kierownika sprzedaży, ważne jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Jeżeli chodzi o stanowiska inżyniera sprzedaży, kluczowym elementem jest wiedza techniczna, często poparta doświadczeniem w innej organizacji oraz gruntownym technicznym wykształceniem. Na stanowiska dyrektorskie, wymagane jest 5 letnie doświadczenie kierownicze, doskonała znajomość branży, a także doświadczenie w zrządzaniu zespołem. Niewątpliwie istotnym aspektem są sukcesy na polu handlowym. Work experience in the same or similar job position Regional sales managers should have at least 3 years of work experience in cooperating with traditional clients located within a specific region (local chain stores, retail stores, wholesalers), as well as managing a regional team. Key account managers should have at least 3 years of work experience in cooperating with large multinational store chains, including negotiations with their head offices. Team management experience is an additional asset for group key account managers and national key account managers. Candidates for the position of sales director the highest position in the sales hierarchy are expected to have at least 5 years of work experience and extensive knowledge of all channels of distribution: traditional, modern and wholesale, as well as strong strategic-planning, operational and managerial skills. Technical Sales Team-leading experience is especially important in the case of candidates for the position of regional sales director. Sales engineers are required to have extensive knowledge of technology, backed both by work experience gained in another organization and a degree in technology. Directorial position candidates are required to have 5 years of managerial experience, exhaustive knowledge of the market and team-leading experience. There is no doubt that a successful sales record acts as an additional asset. Antal Sales & Marketing

16 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie Wielkość firmy, z której rekrutujemy kandydata jest ważna z perspektywy doświadczeń w takich aspektach, jak: wysokość budżetu, jakim zarządzał kandydat, liczby produktów będących w ofercie firmy, liczby negocjowanych rocznie kontraktów i ich skala, a także wielkości struktur handlowych organizacji. Jeśli firma, która poszukuje kandydata ma międzynarodowe korzenie, duże udziały w rynku i bogate portfolio asortymentu, wówczas bardziej pożądany będzie kandydat wywodzący się z organizacji o podobnej specyfice i skali biznesu. The size of the candidate s current and former companies The size of the candidate s current company should be taken into account as it may provide him or her with experience in the following areas: the size of the budget managed by the candidate, the number of products offered by the company, the number of contracts negotiated annually and their scope, the size of the organization s sales structure. If the company that searches for a candidate has international roots, a large market share and an extensive portfolio of provided services, it will prefer candidates who earned their experience in organizations of similar scope and characteristics. Znajomość języków obcych Foreign Language Skills Standardem jest już wymaganie od kandydatów angielskiego z szczególnym uwzględnieniem All candidates in the FMCG sector are required field of technological expertise. Knowledge of w branży FMCG bardzo dobrej znajomości języka języka technicznego. Często kandydaci to have a very good command of English. the company s native language is considered angielskiego. Coraz częściej to dobra znajomość o wykształceniu technicznym posiadają jedynie Knowledge of an additional foreign language is an additional asset. Candidates who graduated innego języka niż angielski stanowi o wartości podstawową znajomość języków obcych increasingly often the deciding factor when choosing in technological fields are often excluded from kandydata na rynku pracy. Dużym atutem jest co okazuje się czynnikiem wykluczającym suitable candidates. Knowledge of the company s recruitment processes due to their unsatisfactory znajomość przez kandydata języka pochodzenia firmy. z różnych procesów rekrutacyjnych. Sprawia native language is considered a big asset. foreign language skills. Their careers are, therefore, to, iż kandydaci w swej karierze zatrzymują się halted as promotion becomes impossible, Sprzedaż w branży technicznej: na pewnym etapie i dalsze szczeble kariery Technical Sales: especially in large multinational corporations. Standardem w procesach rekrutacyjnych są poza ich zasięgiem, zwłaszcza w korporacjach Candidates in the technical field are required branży technicznej jest dobra znajomość języka międzynarodowych. to have a very good command of English in their Antal Sales & Marketing

17 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Odniesione sukcesy Professional achievements Na atrakcyjność danego kandydata w bardzo regionu, pozyskanych nowych klientów czy The worth of a candidate is mostly determined increasing regional sales, acquiring new dużym stopniu wpływa, nie tyle zakres wynegocjowanych nowych, opłacalnych dla by his or her professional achievements, clients, closing new deals that prove beneficial pełnionych obowiązków, co sukcesy zawodowe firmy warunków handlowych, są podstawą rather than the scope of responsibilities for the company a candidate with such z nimi związane. Mierzalne dowody w postaci: świadczącą o tym, że kandydat będzie associated with his or her position. Measurable achievements will most likely prove to be zrealizowanych celów sprzedażowych, wyników wartością dodaną dla organizacji. achievements such as: reaching sales goals, a valuable part of the company. Miękkie umiejętności interpersonalne Soft (personal) skills Dla pracodawcy z sektora FMCG liczą się kluczowymi umiejętnościami idealnego Employers operating in the FMCG sector value skills, the ability to work independently, a high umiejętności takie, jak: wytrwałość w dążeniu kandydata są: umiejętność pracy w grupie, duża the following skills: determination, commitment, stress tolerance, communication skills, the ability do celu, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielność w pracy, odporność na stres, teamwork skills, being dynamically-minded, to socialise, being dynamically-minded, analytical w grupie, dynamizm w działaniu, odporność komunikatywność, łatwość nawiązywania a high stress tolerance, creativity, strong skills, as well as sales skills coupled with extensive na stres, kreatywność, mocne umiejętności kontaktów, dynamika w działaniu, umiejętności analytical skills, communication skills, i.e. a skill technological knowledge which will allow the analityczne, komunikatywność czyli takie cechy, analityczne, a także umiejętności sprzedażowe set that will aid the employee in becoming candidate to achieve good sales results, but also które pozwolą pracownikowi być dobrym połączone z głęboką wiedzą techniczną, która a successful sales specialist. enable him or her to tailor offers to clients needs i skutecznym sprzedawcą w branży. pozwoli nie tylko na osiąganie wysokich wyników by providing technological consulting. sprzedażowych, ale także ułatwi dostosowanie Technical Sales: Sprzedaż w branży technicznej: oferty firmy do potrzeb indywidualnych klientów Employers operating in the technological sector Dla pracodawców z sektora technicznego poprzez doradztwo techniczne. consider the following skills essential: teamwork Antal Sales & Marketing

18 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach FMCG Salaries offered in selected FMCG job positions Wynagrodzenie całkowite miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefit regionalny dyrektor sprzedaży / regional sales director samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare junior brand manager prywatna opieka medyczna/ private healthcare district manager samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare junior key account manager opieka medyczna / private healthcare brand manager prywatna opieka medyczna / private healthcare key account manager trade marketing manager group brand manager senior key account manager national key account manager marketing manager dyrektor sprzedaży / sales director samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare Antal Sales & Marketing

19 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Handel Detaliczny / Salaries offered in selected Retail job positions Wynagrodzenie całkowite miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefit sales representative PLN telefon, laptop, samochód / cell phone, laptop, company car marketing specialist PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment key account manager PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card sales manager telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card sales director PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment marketing manager PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment marketing director PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment Antal Sales & Marketing

20 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach FMCG Salaries offered in selected FMCG job positions Wynagrodzenie całkowite Miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefit sales specialist PLN karta fitness / fitness card marketing specialist PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna / fitness card, private healthcare key account manager inżynier sprzedaży / sales engineer business development manager PLN PLN PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego/ / fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego / fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego/ fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work marketing manager PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna / fitness card, private healthcare dyrektor sprzedaży / sales director PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego / fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work Antal Sales & Marketing

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM

WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM METODOLOGIA METHODOLOGY Raport Płacowy Antal 2015 został przygotowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 placing people first RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Opole 1 / Raport Płacowy Cpl Jobs Spis treści 3 / Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Specialize your English

Specialize your English Specialize your English English for business & legal professionals K U R S Y L U T Y C Z E R W I E C 2 0 1 7 Kształcimy profesjonalistów Specialize your English 2017 KURSY BRANŻOWE KONTEKST BRANŻOWY W

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA

BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA II Krakowskie Forum Wynagrodzeń 31.05 01.06.2007 BADANIE SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA dr Kazimierz Sedlak 1 Satysfakcja z wynagrodzenia jako ważny element badania postaw wobec pracy Wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2

Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2 Spis treści Spis treści 2 Raport o wynagrodzeniach SAR 2008 3 Wzrosty wynagrodzeń 5 Naj naj Zatrudnienie Stawki godzinowe 7 Definicje i pojęcia 8 Załącznik 1 płaca całkowita Agencje Reklamowe 9 Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Obsługa klienta Contact Center Agent z Językami

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor oddziału (Business Unit Director) PION SPRZEDAŻY 3. Dyrektor sprzedaży II (międzynarodowy)

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo