Raport Płacowy Antal. Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom. Salaries Offered to Professionals. Marzec 2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Płacowy Antal. Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom. Salaries Offered to Professionals. www.antal.pl. Marzec 2014."

Transkrypt

1 Raport Płacowy Antal Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom Marzec 2014 Antal Salary Report Salaries Offered to Professionals and Managers March 2014

2 Spis treści / table of contents Wstęp Metodologia Jak czytać raport? Średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów Wynagrodzenia a obszary zawodowe O Antal International Introduction Methodology How to read this report? Average professional and managerial salaries Salaries by discipline About Antal International

3 Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno o kandydatach, jak i pracodawcach. Chcemy pokazać Państwu przekrój wynagrodzeń Wstęp / Introduction w różnych dyscyplinach i różnych branżach w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie to cenny punkt odniesienia w przypadku negocjacji swojego wynagrodzenia oraz ustalania siatki płac i budżetów rekrutacyjnych na określone stanowiska. Aby raport był jak najbardziej trafny sięgnęliśmy po dane z trzech źródeł badania ankietowego na próbie ponad 2700 respondentów, danych uzyskanych z ponad 1000 projektów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal International, a także zebranych przez nich informacji podczas rozmów z pracodawcami i kandydatami. Dzięki temu mamy pewność, że materiał, który Państwu przekazujemy odzwierciedla specyfikę rynku specjalistów i menedżerów. Mamy nadzieję, że raport ten będzie stanowić dla Państwa cenne źródło wiedzy. Życzę ciekawej lektury, Antal International has prepared a report about the salaries offered to professionals and managers which aims at satisfying the needs of both candidates and employers. It will let you compare salaries across various disciplines and sectors in Poland. We hope that this will provide a valuable reference point when negotiating salaries, as well as devising salary schemes and recruitment budgets for specific job positions. In order to ensure the highest level of validity, we have decided to obtain data from three different sources a survey conducted on a sample of 2700 respondents, data gathered from over 1000 recruitment projects conducted by Antal International consultants and information gathered through interviews with employers and job candidates. Therefore, we are confident that this report is a complete presentation of the professional and managerial job market. We hope that it will prove to be a valuable source of information. I wish you a fruitful reading, Artur Skiba Prezes Zarządu President of the Board Antal International

4 Metodologia / Methodology Raport Płacowy Antal 2014 został przygotowany w procesach rekrutacyjnych na stanowiska Antal Salary Report 2014 has been prepared processes for professional and managerial na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje with the use of 3 sources of data. The first positions and encompassed individuals who do badanie ankietowe przeprowadzone metodą osoby, które mają minimum 2-letnie being CAWI and CATI research conducted possessed a minimum of two-year work CAWI oraz CATI w terminie na doświadczenie oraz pracują w średnich between on a sample of 2742 experience in medium and large companies, próbie 2742 respondentów z Polski. Dane te i dużych firmach zarówno polskich, jak respondents from Poland. The data thus both Polish and multinational. The report zostały zweryfikowane i poszerzone o dane i międzynarodowych. Wynagrodzenia acquired was then verified and expanded with presents monthly total, average and gross z ponad 1000 procesów rekrutacyjnych przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami the use of information gathered from over 1000 salaries actual salaries at specific positions are przeprowadzonych przez konsultantów Antal całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie recruitment processes conducted by Antal often dependent on a number of factors (see International w 2013 roku, a także wywiady faktyczne wynagrodzenia na konkretnych International in 2013, as well as telephone How to Read the Report? section). telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. stanowiskach są uzależnione od szeregu interviews with employers and candidates. The Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych czynników (por. rozdział Jak czytać raport?). research covered salaries offered in recruitment Antal International

5 Jak czytać raport How to Read the Report Raport Płacowy Antal 2014 powstał, aby wskazać pochwalić się wybitnymi osiągnięciami np. Antal Salary Report 2014 was created to set able to boast exceptional achievements, e.g. punkt odniesienia w przypadku oferowanych wdrożeniem nowego pomysłu do firmy a benchmark for salaries offered in specific implementing a new concept in the company - wynagrodzeń w poszczególnych branżach, takie cechy są bardzo punktowane przez sectors, disciplines and job positions. One must employers consider this a very valuable asset), dyscyplinach i stanowiskach. Jednak należy pracodawców), miękkie umiejętności keep in mind, however, that the actual wage soft (personal) skills. pamiętać, że rzeczywiste wynagrodzenie na konkretnym stanowisku jest uzależnione od wielu czynników. Aby odnieść prezentowane dane do interpersonalne. Po stronie pracodawcy: pertaining to a particular position is determined by a variety of factors. In order to use the data contained within this report for comparison against On the employer s side: the region of the country: in some własnego bądź oferowanego przez pracodawcę region kraju: w niektórych przypadkach na one s own salary, or to assess the feasibility of circumstances, salaries are differentiated across wynagrodzenia należy wziąć dodatkowo pod różne wynagrodzenia możemy liczyć w różnych a job offer, the following variables should be taken voivodeships. Typically the highest salaries are uwagę elementy takie, jak: województwach. Najczęściej najwyższe into consideration: offered by employers located in the Mazowieckie, Po stronie kandydata wynagrodzenia oferują pracodawcy z obszaru województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, On the cadidate s side Dolnośląskie, and Śląskie voivodeships, the lowest are offered in the Świętokrzyskie and lata doświadczenia kandydata, śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego the number of years of work experience, Warmińsko-Mazurskie voivodeships. However, profil doświadczenia kandydata (w firmach i warmińsko-mazurskiego. Jednak należy the candidate s work experience profile (small it should be emphasized that a number of mniejszych czy międzynarodowych), pamiętać, że część korporacji ustala or multinational companies), corporations implement nation-wide pay scales zakres obowiązków (często zakres wynagrodzenia na poziomie ogólnopolskim i nie scope of duties and responsibilities (the scope which makes the offered salaries consistent obowiązków na identycznie nazwanych różnicuje ich w zależności od regionu. of duties and responsibilities can often differ across the entire country. stanowiskach może się znacząco różnić), wielkość firmy, between similarly named positions), company size, znajomość języków obcych, kapitał polski/zagraniczny, foreign language skills, Polish/foreign capital, posiadane certyfikaty, system premiowy pracownicy czasami acquired certificates, bonus system employees are sometimes odniesione sukcesy (na tym samym otrzymują premię uznaniowe, czasami notable achievements (while working at granted incentive bonuses which, in some stanowisku, można wykonywać swoją pracę jest to wpisane w zasadę rozliczania the same position, one can carry out his/her cases, are considered a part of the monthly bezbłędnie, ale część kandydatów może comiesięcznego wynagrodzenia. duties flawlessly, but some candidates are salary. Antal International

6 Średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce w poszczególnych dyscyplinach i branżach Average professional and managerial salaries in Poland across specific disciplines and sectors Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2013 roku wyniosło: The average gross monthly salary offered to professionals and managers in Poland in 2013 amounted to: PLN PLN [w stosunku do PLN w roku 2012] [compared to PLN in 2012] Antal International

7 Średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w podziale na dyscypliny Average manager and professional salary by discipline Najwyższe wynagrodzenia osiąga kadra sięgać nawet 100% rocznego wynagrodzenia. Upper management earns the most the average considerable bonuses which can sometimes zarządzająca średnia miesięczna brutto wyniosła Najniższe średnie wynagrodzenie odnotowano monthly gross salary in this group amounted amount to a 100% of the base yearly salary PLN. Wysokie zarobki notujemy również wśród specjalistów i menedżerów z obszaru to PLN High wages were also observed The lowest average salaries have been observed w obszarze Sprzedaż i Marketing PLN. SSC/BPO wyniosło ono PLN miesięcznie. in the Sales and Marketing discipline PLN among SSC/BPO professionals and managers Na wysoką średnią w tej grupie zawodowej wpływają Należy jednak zwrócić uwagę, że sektor ten The average salary in this group has a PLN monthly average. However it is worth wysokie zarobki kadry dyrektorskiej (często powyżej cechuje wyjątkowo wysoki odsetek bardzo been determined by high wages paid to upper noting that we have high percantage of young PLN) oraz wysokie premie, które mogą młodych specjalistów. management (often exceeding PLN ) and proffesionals in SSC/BPO sector. Wyższa kadra zarządzające / Senior Management Prawo / Law Sprzedaż i Marketing / Sales and Marketing Logistyka / Logistics 9907 IT 9419 Finanse i Księgowość / Finance and Accountancy 8690 Inżynieria / Engineering 8101 HR 7076 Administracja / Administration 6196 SSC / BPO 5200 Antal International

8 Antal Legal LEGAL PLN

9 Anna Piotrowska- Banasiak Team Manager Antal Legal Prawniczy rynek pracy jest bardzo silnie skoncentrowany w Warszawie właśnie tam swoje siedziby mają największe kancelarie i znaczna część korporacji z wyodrębnionymi departamentami prawnymi. Konkurencja na rynku pracy o wykwalifikowanych i doświadczonych prawników przekłada się bezpośrednio na wysokość średnich wynagrodzeń. Relatywnie wysokie, choć niższe niż w stolicy średnie wynagrodzenia osiągają prawnicy w innych dużych ośrodkach biznesu. Dysproporcje rosną wraz z tzw. seniority stanowisk w przypadku osób rozpoczynających karierę zawodową są relatywnie niewielkie, najbardziej znaczące natomiast na najwyższych i najbardziej eksponowanych pozycjach. The legal job market is centred in Warsaw the biggest law firms and most corporations with separate law departments operate from Poland s capital. Strong competition over qualified and experienced lawyers has a direct impact on average salaries. Lawyers salaries in other large business-oriented regions are lower than those offered in Warsaw, but nevertheless remain relatively high. There is a large degree of salary disparity associated with job seniority in the law sector. Entry-level remunerations are quite low, while prestigious, toplevel jobs are the highest paid. Antal Legal

10 Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom Determinants of Salaries Offered to Professionals and Managers Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku Aspekt ten z perspektywy pracodawcy jest bardzo istotny przy zatrudnianiu kandydata, gdyż świadczy o znajomości specyfiki i obowiązków na danym stanowisku. Przy ubieganiu się Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie Wielkość firmy, z której rekrutujemy kandydata jest ważna z perspektywy doświadczeń w takich aspektach, jak: złożoność projektów, liczby negocjowanych rocznie kontraktów i ich skala, wartość przedmiotu sporu przy sprawach sądowych. o pozycję prawnika, obsługującego spółkę istotne jest min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, umiejętności doradztwa prawnego, ale również biznesowego. Jeśli firma, która poszukuje kandydata ma międzynarodowe korzenie, duże udziały w rynku i bogate portfolio asortymentu, wówczas bardziej pożądany będzie kandydat wywodzący się z organizacji o podobnej specyfice i skali biznesu. Work experience in the same or similar job position This is an important factor for employers who wish to decide upon a suitable candidate, because it proves whether he or she is familiar with the duties and characteristics of a specific job The size of the candidate s current and former companies The size of the candidate s current company is important because of the following factors: projects complexity, the number and scale of contracts negotiated yearly, the value of the object of litigation in court cases. If the company that searches for a candidate position. Candidates looking for jobs as company lawyers should have at least 3 years of work experience and possess the necessary skills in legal, as well as business consulting. has international roots, a large market share and an extensive portfolio of provided services, it will prefer candidates who earned their work experience in organizations of similar scope and characteristics. Antal Legal

11 Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom Determinants of Salaries Offered to Professionals and Managers Znajomość języków obcych Foreign Language Skills Standardem jest już wymaganie od kandydatów kandydata na rynku pracy. Dużym atutem Candidates are required to have a very good candidates. Knowledge of the company s bardzo dobrej znajomości prawniczego języka wpływającym na wynagrodzenie jest znajomość command of legal English. Knowledge of an native language is considered a big asset during angielskiego. Coraz częściej to dobra znajomość języka pochodzenia firmy. additional foreign language is increasingly often the salaries negotiation. innego języka niż angielski stanowi o wartości the deciding factor when choosing suitable Odniesione sukcesy Professional achievements Na atrakcyjność danego kandydata w bardzo zrealizowanych projektów prawniczych, sukcesów The worth of a candidate is determined mostly by the following factors: the number of completed law dużym stopniu wpływa, nie tyle zakres w zakończonych postępowaniach sądowych his or her professional achievements, rather than projects, successful court cases and, in the case pełnionych obowiązków, co sukcesy zawodowe lub przy doradztwie podatkowym, sukcesów the scope of responsibilities associated with his or of tax consulting, the amount of savings made by z nimi związane. Mierzalne dowody w postaci: w uzyskanych oszczędnościach dla firmy. her position. This can be measured by analyzing the company. Miękkie umiejętności interpersonalne Soft (personal) skills W sektorze prawnym liczą się umiejętności takie, umiejętności analityczne, komunikatywność czyli In law sector the following skills are valued: communication skills - all of these are essential in jak: zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, takie cechy, które pozwolą pracownikowi być commitment, teamwork skills, a high stress being a competent and effective legal consultant. odporność na stres, kreatywność, mocne dobrym i skutecznym doradcą prawnym. tolerance, creativity, strong analytic skills and Antal Legal

12 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Wynagrodzenie całkowite miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefits junior associate PLN associate PLN prawnik in-house / in-house lawyer PLN Prywatna opieka medyczna, karta fitness / private healthcare, fitness card senior associate PLN of counsel PLN partner PLN dyrektor działu prawnego / legal deparment director PLN prywatna opieka medyczna, karta fitness, samochód służbowy / private healthcare, fitness card, company car local partner PLN Antal Legal

13 Antal Sales & Marketing SALES & MARKETING PLN

14 Joanna Kuzioła Team Manager Antal Sales & Marketing Obecnie podczas rekrutacji głównie na stanowiska sprzedażowe można zauważyć coraz większy nacisk na obniżanie wynagrodzenia podstawowego na rzecz wzrostu wynagrodzenia premiowego lub prowizyjnego. Pracodawcy chcą płacić za efekty pracy i uzależniać je często od wyników całego biznesu, a nie tylko sprzedaży danej osoby, czy działu. Warto dodać, że kryteria przyznawania wynagrodzeń różnią się w zależności od specyfiki branży w szczególności w obszarze technicznym. We can currently observe a trend of lowering the base salaries of sales employees which are supplemented with an increase in bonuses and commission-based remunerations. Employers prefer to pay for actual work results and, thus, base remunerations on company-wide revenues, rather than those achieved by individual employees or departments. It is worth noting that the criteria for the granting of salaries vary depending on the specifics of the industry - particularly in the technical area. Antal Sales & Marketing

15 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku Przy ubieganiu się o pozycję regionalnego kierownika sprzedaży istotna jest min. 3-letnia znajomość regionu i obsługiwanych klientów tradycyjnych (sieci lokalne, sklepy detaliczne, klienci hurtowi), a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem w regionie. Przy zatrudnianiu na stanowisko key account managera znaczenie ma min. 3-letnie doświadczenie we współpracy z dużymi sieciami międzynarodowymi handlu nowoczesnego, z którymi kandydat miał możliwość prowadzenia negocjacji na poziomie centralnym. W przypadku ubiegania się o pozycję group key account managera czy national key account managera ważną rolę odgrywa także doświadczenie związane z zarządzaniem ludźmi. Jeśli kandydat myśli o pozycji dyrektora sprzedaży czyli najwyższej pozycji w piramidzie sprzedażowej, trzeba liczyć się z tym, że pracodawcy oczekują minimum 5-letniego doświadczenia i bardzo dobrej znajomości wszystkich kanałów dystrybucji: tradycyjnego, nowoczesnego, jak i hurtowego, a także bardzo mocnych kompetencji strategicznych, operacyjnych i menedżerskich. Sprzedaż w branży technicznej: Przy ubieganiu się o pozycję regionalnego kierownika sprzedaży, ważne jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Jeżeli chodzi o stanowiska inżyniera sprzedaży, kluczowym elementem jest wiedza techniczna, często poparta doświadczeniem w innej organizacji oraz gruntownym technicznym wykształceniem. Na stanowiska dyrektorskie, wymagane jest 5 letnie doświadczenie kierownicze, doskonała znajomość branży, a także doświadczenie w zrządzaniu zespołem. Niewątpliwie istotnym aspektem są sukcesy na polu handlowym. Work experience in the same or similar job position Regional sales managers should have at least 3 years of work experience in cooperating with traditional clients located within a specific region (local chain stores, retail stores, wholesalers), as well as managing a regional team. Key account managers should have at least 3 years of work experience in cooperating with large multinational store chains, including negotiations with their head offices. Team management experience is an additional asset for group key account managers and national key account managers. Candidates for the position of sales director the highest position in the sales hierarchy are expected to have at least 5 years of work experience and extensive knowledge of all channels of distribution: traditional, modern and wholesale, as well as strong strategic-planning, operational and managerial skills. Technical Sales Team-leading experience is especially important in the case of candidates for the position of regional sales director. Sales engineers are required to have extensive knowledge of technology, backed both by work experience gained in another organization and a degree in technology. Directorial position candidates are required to have 5 years of managerial experience, exhaustive knowledge of the market and team-leading experience. There is no doubt that a successful sales record acts as an additional asset. Antal Sales & Marketing

16 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie Wielkość firmy, z której rekrutujemy kandydata jest ważna z perspektywy doświadczeń w takich aspektach, jak: wysokość budżetu, jakim zarządzał kandydat, liczby produktów będących w ofercie firmy, liczby negocjowanych rocznie kontraktów i ich skala, a także wielkości struktur handlowych organizacji. Jeśli firma, która poszukuje kandydata ma międzynarodowe korzenie, duże udziały w rynku i bogate portfolio asortymentu, wówczas bardziej pożądany będzie kandydat wywodzący się z organizacji o podobnej specyfice i skali biznesu. The size of the candidate s current and former companies The size of the candidate s current company should be taken into account as it may provide him or her with experience in the following areas: the size of the budget managed by the candidate, the number of products offered by the company, the number of contracts negotiated annually and their scope, the size of the organization s sales structure. If the company that searches for a candidate has international roots, a large market share and an extensive portfolio of provided services, it will prefer candidates who earned their experience in organizations of similar scope and characteristics. Znajomość języków obcych Foreign Language Skills Standardem jest już wymaganie od kandydatów angielskiego z szczególnym uwzględnieniem All candidates in the FMCG sector are required field of technological expertise. Knowledge of w branży FMCG bardzo dobrej znajomości języka języka technicznego. Często kandydaci to have a very good command of English. the company s native language is considered angielskiego. Coraz częściej to dobra znajomość o wykształceniu technicznym posiadają jedynie Knowledge of an additional foreign language is an additional asset. Candidates who graduated innego języka niż angielski stanowi o wartości podstawową znajomość języków obcych increasingly often the deciding factor when choosing in technological fields are often excluded from kandydata na rynku pracy. Dużym atutem jest co okazuje się czynnikiem wykluczającym suitable candidates. Knowledge of the company s recruitment processes due to their unsatisfactory znajomość przez kandydata języka pochodzenia firmy. z różnych procesów rekrutacyjnych. Sprawia native language is considered a big asset. foreign language skills. Their careers are, therefore, to, iż kandydaci w swej karierze zatrzymują się halted as promotion becomes impossible, Sprzedaż w branży technicznej: na pewnym etapie i dalsze szczeble kariery Technical Sales: especially in large multinational corporations. Standardem w procesach rekrutacyjnych są poza ich zasięgiem, zwłaszcza w korporacjach Candidates in the technical field are required branży technicznej jest dobra znajomość języka międzynarodowych. to have a very good command of English in their Antal Sales & Marketing

17 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Salaries offered in selected job positions Odniesione sukcesy Professional achievements Na atrakcyjność danego kandydata w bardzo regionu, pozyskanych nowych klientów czy The worth of a candidate is mostly determined increasing regional sales, acquiring new dużym stopniu wpływa, nie tyle zakres wynegocjowanych nowych, opłacalnych dla by his or her professional achievements, clients, closing new deals that prove beneficial pełnionych obowiązków, co sukcesy zawodowe firmy warunków handlowych, są podstawą rather than the scope of responsibilities for the company a candidate with such z nimi związane. Mierzalne dowody w postaci: świadczącą o tym, że kandydat będzie associated with his or her position. Measurable achievements will most likely prove to be zrealizowanych celów sprzedażowych, wyników wartością dodaną dla organizacji. achievements such as: reaching sales goals, a valuable part of the company. Miękkie umiejętności interpersonalne Soft (personal) skills Dla pracodawcy z sektora FMCG liczą się kluczowymi umiejętnościami idealnego Employers operating in the FMCG sector value skills, the ability to work independently, a high umiejętności takie, jak: wytrwałość w dążeniu kandydata są: umiejętność pracy w grupie, duża the following skills: determination, commitment, stress tolerance, communication skills, the ability do celu, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielność w pracy, odporność na stres, teamwork skills, being dynamically-minded, to socialise, being dynamically-minded, analytical w grupie, dynamizm w działaniu, odporność komunikatywność, łatwość nawiązywania a high stress tolerance, creativity, strong skills, as well as sales skills coupled with extensive na stres, kreatywność, mocne umiejętności kontaktów, dynamika w działaniu, umiejętności analytical skills, communication skills, i.e. a skill technological knowledge which will allow the analityczne, komunikatywność czyli takie cechy, analityczne, a także umiejętności sprzedażowe set that will aid the employee in becoming candidate to achieve good sales results, but also które pozwolą pracownikowi być dobrym połączone z głęboką wiedzą techniczną, która a successful sales specialist. enable him or her to tailor offers to clients needs i skutecznym sprzedawcą w branży. pozwoli nie tylko na osiąganie wysokich wyników by providing technological consulting. sprzedażowych, ale także ułatwi dostosowanie Technical Sales: Sprzedaż w branży technicznej: oferty firmy do potrzeb indywidualnych klientów Employers operating in the technological sector Dla pracodawców z sektora technicznego poprzez doradztwo techniczne. consider the following skills essential: teamwork Antal Sales & Marketing

18 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach FMCG Salaries offered in selected FMCG job positions Wynagrodzenie całkowite miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefit regionalny dyrektor sprzedaży / regional sales director samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare junior brand manager prywatna opieka medyczna/ private healthcare district manager samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare junior key account manager opieka medyczna / private healthcare brand manager prywatna opieka medyczna / private healthcare key account manager trade marketing manager group brand manager senior key account manager national key account manager marketing manager dyrektor sprzedaży / sales director samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, laptop, cell phone, private healthcare Antal Sales & Marketing

19 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Handel Detaliczny / Salaries offered in selected Retail job positions Wynagrodzenie całkowite miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefit sales representative PLN telefon, laptop, samochód / cell phone, laptop, company car marketing specialist PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment key account manager PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card sales manager telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card sales director PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment marketing manager PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment marketing director PLN telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe / cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment Antal Sales & Marketing

20 Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach FMCG Salaries offered in selected FMCG job positions Wynagrodzenie całkowite Miesięczne brutto / Total monthly salary Standardowe benefity / Standard in-work benefit sales specialist PLN karta fitness / fitness card marketing specialist PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna / fitness card, private healthcare key account manager inżynier sprzedaży / sales engineer business development manager PLN PLN PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego/ / fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego / fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego/ fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work marketing manager PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna / fitness card, private healthcare dyrektor sprzedaży / sales director PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu służbowego / fitness card, private healthcare, company car may be used for reasons other than work Antal Sales & Marketing

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS EDYCJA 4. LISTOPAD 2013 4TH EDITION NOVEMBER 2013 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS PARTONAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KURSY JĘZYKOWE ORAZ ICT, REALIZOWANYCH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO POKL 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Raport końcowy Opracował zespół konsultantów: Poznań,

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO

GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO FINANCE & ACCOUNTING BANKING & INSURANCE ADVISORY & AUDIT SHARED

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Projekt Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie pracowników. a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw. Bogusław Plawgo Janusz Kornecki

Wykształcenie pracowników. a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw. Bogusław Plawgo Janusz Kornecki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo