X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 Poz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz, ul. Staszica 1 tel.(018) : fax REGON PKD 8542B SZKOŁY WYŻSZE 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, jest państwową jednostką organizacyjną - uczelnią publiczną utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 499). 2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.). 3. Uczelnia ma osobowość prawną. Nadzór nad uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 4. Organem kolegialnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest Senat. 5. W uczelni są prowadzone studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe na zasadach określonych ustawą i inne kursy dokształcające. 6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przy założeniu kontynuacji działalności. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zatwierdzoną polityką rachunkowości Uczelni. 8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazywane według cen nabycia lub wartości wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. 9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową przy stosowaniu stawek zawartych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczelnia nie amortyzuje budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej, natomiast dokonuje naliczenia ich umorzenia. 10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie przekazania ich do użytkowania. 11. Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 12. Materiały wycenia się po cenach zakupu i zalicza się w koszty w momencie ich nabycia. Nie prowadzi się ewidencji magazynowej. 13. Wartości materiałów (opał) i wydawnictw uczelnianych, zalicza się w koszty na dzień ich zakupu lub w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny nie później niż na dzień bilansowy. 14. Należności i zobowiązania są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. 15. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów, z wyjątkiem odpisu aktualizującego wartość należności. 16. Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski. 17. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. 18. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w pełnych kwotach. Nowy Sącz, dn r. Kwestor mgr Halina Marcisz 156

2 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku) Aktywa Stan na r r. A. Aktywa trwałe , ,70 I. Wartości niematerialne i prawne , ,75 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,75 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,95 1. Środki trwałe , ,58 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,38 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,79 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,40 d) środki transportu 9 275,00 0,00 e) inne środki trwałe , ,01 2. Środki trwałe w budowie , ,37 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,77 I. Zapasy , ,44 1. Materiały , ,44 25 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 157

3 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe , ,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,09 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,09 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,04 do 12 miesięcy , ,04 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 6 264,23 730,51 c) inne , ,54 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,97 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,97 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,97 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,97 inne środki pieniężne ,00 0,00 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,27 Aktywa razem , ,47 Stan na Pasywa r r. A. Kapitał (fundusz) własny , ,08 I. Kapitał (fundusz) zasadniczy , ,30 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 158

4 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , ,78 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,39 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 długoterminowa 0,00 krótkoterminowa 0,00 3. Pozostałe rezerwy , ,00 długoterminowe 0,00 krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,32 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,82 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,11 do 12 miesięcy , ,11 powyżej 12 miesięcy 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,47 h) z tytułu wynagrodzeń 5 289,00 0,00 i) inne , ,24 3. Fundusze specjalne , ,50 a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,90 b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów , ,60 c) własny fundusz stypendialny , ,00 25 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 159

5 d) fundusz rozwoju uczelni 0,00 0,00 e) inne fundusze specjalne* 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,07 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,07 długoterminowe , ,97 krótkoterminowe , ,10 Pasywa razem , ,47 *) należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Nowy Sącz, dn r. Kwestor mgr Halina Marcisz Rachunek zysków i strat sporządzony za okres r r. (wariant porównawczy) Lp. Treść r r. 4 A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,13 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,34 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) , ,61 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , ,40 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,39 I. Amortyzacja , ,90 II. Zużycie materiałów i energii , ,52 III. Usługi obce , ,69 IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 771, ,58 podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,41 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,20 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,09 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , ,74 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,24 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,56 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 091, ,20 III. Inne koszty operacyjne 5 336, ,36 160

6 4 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,42 G. Przychody finansowe , ,76 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,83 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 48,93 H. Koszty finansowe , ,40 I. Odsetki, w tym: 749,12 514,78 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,62 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , ,78 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto , ,78 L. Podatek dochodowy 39,00 31,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto , ,78 Nowy Sącz, dn r. Kwestor mgr Halina Marcisz Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym 2013 Wyszczególnienie Kwota w zł na koniec roku: I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,49 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,49 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu: , ,77 odpis z zysku , ,86 równowartość nieodpłatnie otrzymanych udziałów w budynkach i gruntach 0,00 0,00 rownowartość przyjętych do użytkowania budynków, obiektów sfinansowanych z dotacji i innych źródeł , , Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu: , ,96 umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej , , Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,30 25 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 161

7 4 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: 2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: 2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały własne na początek okresu 3.1. Zwiększenie - z tytułu Zmniejszenie - z tytułu Udziały własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu 0,00 0,00 - z podziału zysku 4.2 Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu 0,00 0,00 - przeniesienia na fundusz rezerwowy 4.3 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu 5.2 Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy) 5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: 0,00 0,00 - przeniesienia z kapitału zapasowego - podziału zysku - przeniesienia kapitału z aktualizacji - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio) - z innych tytułów 6.2 Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: 0,00 0,00 - sfinansowania straty 0,00 0,00 - przeznaczenia na dodatkową dywidendę - przeznaczenia na zwiększenie ilości/wartości udziałów w kapitale podstaw. - z innych tytułów 6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych - zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0, Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu: a) przeniesienia na kapitał rezerwowy b) przeniesienia na kapitał zapasowy c) wypłaconej dywidendy d) przeznaczenia na ZFŚS e) przeznaczenia na darowizny 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - korekty błędów podstawowych 162

8 4 - strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7.5 Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo 0,00 0,00 8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) , ,78 a) zysk netto , ,78 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,08 IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) IIIa. Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne , ,08 Nowy Sącz, dn r. Kwestor mgr Halina Marcisz Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od r r. (metoda pośrednia) Treść r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,78 II. Korekty razem: , ,90 1. Amortyzacja , ,90 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw , ,20 6. Zmiana stanu zapasów , ,51 7. Zmiana stanu należności , ,69 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,38 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,19 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,12 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 25 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 163

9 zbycie aktywów finansowych 0,00 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 odsetki 0,00 inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki , ,48 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,48 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 nabycie aktywów finansowych 0,00 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,48 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,68 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe , ,68 II. Wydatki 0,00 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 8. Odsetki 0,00 9. Inne wydatki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,68 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,92 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,65 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , ,73 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,89 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,97 o ograniczonej możliwości dysponowania , ,01 Nowy Sącz, dn r. Kwestor mgr Halina Marcisz 164

10 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Staszica 1 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Jednostki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Staszica 1, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: ,47 zł; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości: ,78 zł; - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,73 zł; - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: ,92 zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. oraz członkowie Organu nadzorującego Uczelnię są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 330), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu jednostki. Uczelnia nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności w rozumieniu art. 49 ust.1 ustawy o rachunkowości. Krystyna Adamus nr Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie w imieniu: AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o., nr Kraków, os. Złotego Wieku 89 Małgorzata Dębska Prezes Zarządu AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o. os. Złotego Wieku 89, Kraków Kraków, dnia 18 kwietnia 2014 r. 25 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 165

11 UCHWAŁA Nr 17/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Na podstawie art. 62 ust. 3 i art. 101 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za 2013 rok zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą ,47 zł. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu; 3) rachunku zysków i strat; 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 5) rachunku przepływów pieniężnych; 6) dodatkowych informacji i objaśnień. 3. Zysk finansowy za 2013 rok ,78 zł zostaje przeznaczony na fundusz zasadniczy uczelni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Przewodniczący Senatu 166

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo