REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem. 2. Regulamin niniejszy regulamin Loterii. 3. Organizator Organizator Loterii, o którym mowa w 3 Regulaminu. 4. Uczestnik osoba dokonująca zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, spełniająca warunki opisane w 8 Regulaminu. 5. Towar Promocyjny produkt objęty promocją, opisany w 9 Regulaminu. 6. REAL - sieć sklepów real, - sp. z o.o. i spółka spółka komandytowa zgodnie z informacją wskazaną w 9 ust. 2 Regulaminu. 2 Nazwa Loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą My Little Pony Chodząca Pinkie Pie. 3 Organizator Organizatorem Loterii jest OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, przy ul. PCK 26A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 pln, adres dla doręczeń, biuro w Warszawie: ul. Niedźwiedzia 29a, Warszawa. 4 Organ wydający zezwolenie

2 Loteria jest prowadzona zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz.U r., Nr 201, poz.1540, z późn. zm.) i urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach. 5 Zasięg Loterii Promocyjnej Loteria jest organizowana na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 6 Udostępnianie Regulaminu 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej oraz na stronie internetowej i 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej Regulamin może zostać przesłany przez Organizatora zainteresowanemu pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu. II. ZASADY ORGANIZACJI LOTERII 7 Termin Loterii 1. Loteria jest urządzana od dnia 12 maja 2013 r. do dnia 30 sierpnia 2013 r., przy czym termin opisany w niniejszym ustępie obejmuje: a) okres sprzedaży Towaru Promocyjnego ( uprawniającego do wzięcia udziału w Loterii ), o którym mowa w ust. 2 poniżej; b) okres przyjmowania zgłoszeń udziału w Loterii, o którym mowa w ust. 3 poniżej; c) okres reklamacyjny. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej, opisanej w 20 Regulaminu. 2. Sprzedaż Towaru Promocyjnego (produktów objętych promocją umożliwiających wzięcie udziału w Loterii) trwa od dnia 12 maja 2013 r. do dnia 01 czerwca 2013 roku. Poza okresem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Towar Promocyjny jest dostępny w sprzedaży, jednak jego zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. 3. Przyjmowanie zgłoszeń udziału w Loterii odbywa się w terminie od dnia 12 maja 2013 roku do dnia 01 czerwca 2013 roku. 4. Nabycie Towaru Promocyjnego przed dniem 12 maja 2013 roku lub po dniu 01 czerwca 2013 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

3 8 Uczestnicy Loterii 1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, (będąca konsumentem w rozumieniu art ustawy Kodeks cywilny), spełniająca łącznie następujące warunki: a) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie RP; c) w okresie przyjmowania zgłoszeń udziału w Loterii ( 7 ust. 3 Regulaminu ) dokonała zgłoszenia swego uczestnictwa w Loterii na warunkach wskazanych Regulaminem ( 10 Regulaminu); d) nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Loterii, zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej. 2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz spółki pod firmą Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Loterii, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób. 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 9 Towar promocyjny 1. Towarem promocyjnym, którego zakup wyłącznie w sieci Real - uprawnia do udziału w Loterii jest interaktywny chodzący kucyk PINKIE PIE z serii My Little Pony, producent : Hasbro (numer produktu: A1384). 2. W promocji uczestniczą wszystkie sklepy REAL, funkcjonujące na terenie RP, według stanu na roku. Adresy marketów dostępne są na stronie internetowej REAL, pod adresem 10 Zgłoszenie udziału w Loterii 1. Aby wziąć udział w Loterii należy : a) zakupić w okresie sprzedaży Towaru Promocyjnego, o którym mowa w 7 ust. 2 Regulaminu ( tj. w okresie od dnia r. do dnia r.), w jednym ze sklepów sieci Real, Towar Promocyjny; oraz: b) zachować dowód nabycia Towaru Promocyjnego (paragon fiskalny) przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupowanego Towaru Promocyjnego została wskazana w sposób umożliwiający stwierdzenie nabycia Towaru

4 Promocyjnego paragon należy przechować do celów weryfikacji zgłoszenia i wydania nagrody, zgodnie z postanowieniami 15 ust. 2 pkt b) Regulaminu; c) w okresie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Loterii, o którym mowa w 7 ust. 3 Regulaminu (tj. w okresie od dnia roku do dnia roku ) dokonać zgłoszenia udziału w Loterii za pośrednictwem SMS zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej, jednakże zgłoszenie nie może być wcześniejsze w dacie niż zakup Towaru Promocyjnego uprawniający do zgłoszenia, przy czym każdy zakup jednego Towaru Promocyjnego uprawnia do jednego zgłoszenia, a zgłoszenie bierze udział w Loterii jeżeli SMS został otrzymany przez Organizatora (zarejestrowany w systemie rejestrującym teleinformatycznym) w okresie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Loterii (zgodnie z ust. 5 poniżej). 2. W celu dokonania zgłoszenia w Loterii należy wysłać wiadomość SMS pod nr (koszt SMS a według stawki operatora) o treści MLP tzn. wiadomość w formacie [MLP]. Zgłoszenie SMS musi być wysłane z telefonu komórkowego działającego w Polsce operatora telefonii komórkowej w Loterii nie uczestniczą wiadomości SMS wysłane za pomocą Internetu. Koszt SMS a odpowiada stawce operatora. 3. W odpowiedzi na pierwsze (piętnaście tysięcy ) zgłoszeń do Loterii wysyłany jest SMS zwrotny, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia udziału w Loterii. Potwierdzenie zwrotne, o którym mowa w niniejszym ustępie wysłane będzie nie później niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie teleinformatycznym. Uczestnik nie ponosi opłat za zwrotną wiadomość SMS. Koszt SMS a zwrotnego ponosi Organizator. Data wysłania informacji zwrotnej nie decyduje o terminie zgłoszenia uczestnictwa w Loterii termin zgłoszenia ustala się w oparciu o postanowienia ust. 5 poniżej (tj. według chwili rejestracji wiadomości SMS Uczestnika przez system teleinformatyczny). W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do Loterii przekroczy (piętnaście tysięcy) zgłoszeń, na kolejne, począwszy od , zgłoszenia nie będę wysyłane SMS-y zwrotne. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym informacja o przyjęciu zgłoszenia Uczestnika może zostać wysłana zainteresowanemu drogą elektroniczną, na prośbę wnioskodawcy przesłaną Organizatorowi na adres Organizator prześle zainteresowanemu informację zwrotną nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania wiadomości wnioskodawcy, na adres e- mail wnioskodawcy, z którego wpłynął wniosek o informację. 4. W bazie zgłoszeń uczestnictwa w Loterii są przechowywane dane w postaci: numer telefonu nadawcy, treść zgłoszenia oraz data i godzina rejestracji zgłoszenia, zgodnie z treścią postanowień ust. 5 poniżej. 5. O terminie zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania wiadomości SMS przez system teleinformatyczny. Za zgłoszenia w Loterii uznaje się tylko te zgłoszenia, które zostały zarejestrowane w systemie teleinformatycznym w terminie przyjmowania zgłoszeń ( 7 ust. 3 Regulaminu). Wszystkie zgłoszenia SMS w Loterii są rejestrowane z dokładnością do 0,001 sekundy. 6. Przesłanie zgłoszenia, zgodnie z formułą wskazaną w ust. 2 powyżej, stanowi dowód udziału w Loterii.

5 7. Każdy z Uczestników może dokonać zakupu (w jednym ze sklepów sieci Real) dowolnej liczby Towarów Promocyjnych w okresie sprzedaży Towarów Promocyjnych ( 7 ust. 2 Regulaminu) i dokonać zgłoszenia udziału w Loterii w takiej liczbie zgłoszeń, jaka odpowiada ilości zakupionych w jednym ze sklepów sieci Real Towarów Promocyjnych z uwzględnieniem zasady, że na każde zgłoszenie udziału w Loterii musi przypadać zakup jednego Towaru Promocyjnego w jednym ze sklepów sieci Real a każde zgłoszenie nie może być wcześniejsze niż w dacie niż zakup Towaru Promocyjnego uprawniający do zgłoszenia. 8. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w danym losowaniu tygodniowym. 9. Zgłoszenia nie spełniające wymogów, o których mowa w ustępach poprzedzających są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. III. NAGRODY 11 Pula Nagród 1. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 9395,67 zł (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 67/100) brutto. 12 Rodzaje Nagród 1. W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody: Nagrody Dzienne oraz Nagrody Tygodniowe, odpowiednio: a) 21 (dwadzieścia jeden) Nagród Dziennych w postaci zestawu składającego się z : kucyka My Little Pony ( Kucyk do dekoracji, producent: Hasbro, numer produktu: A1385 ) o wartości 50,12 zł (pięćdziesiąt złotych 12/100) brutto każdy oraz puzzli My Little Pony (4w1) o wartości 10,75 zł (dziesięć złotych 75/100) brutto każde i łącznej wartości każdego zestawu 60,87 zł (sześćdziesiąt złotych 87/100) ) brutto. Łączna wartość Nagród Dziennych stanowi kwotę 1278,27 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 27/100) brutto; b) 30 (trzydzieści) Nagród Tygodniowych w postaci: rowerek My Little Ponny 12" (kolor różowy; specyfikacja: koła : bezobsługowe, odporne na wgniecenia opony z pianki EVA, rozmiar 12" z ozdobnymi plastikowymi obręczami ; kierownica: regulowana wysokość, profilowane rączki kierownicy; siodełko: regulowana wysokość; Hamulce: przedni hamulec zaciskowy, tylny hamulecnożny; rama: stalowa; akcesoria dodatkowe : przedni błotnik, ozdobny koszyczek, pełna osłona łańcucha, kółka boczne) o wartości 270,58 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych 48/100) brutto każdy i łącznej wartości 8117,40 zł (osiem tysięcy sto siedemnaście złotych 40/100) brutto. 2. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany nagród.

6 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.jedn. Dz. U. 2010r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.). IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 13 Sposób wyłaniania zwycięzców Nagród 1. Nagrody Dzienne oraz Nagrody Tygodniowe w Loterii, o których mowa w 12 Regulaminu, zostaną przyznane w drodze losowania. 2. Wszystkie losowania nagród ( Nagród Dziennych oraz Nagród Tygodniowych) odbywają się pod nadzorem komisji, o której mowa w 17 ust. 1 Regulaminu, w biurze Organizatora w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 29a, pomiędzy godziną a godziną Losowania odbędą się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego pełną losowość i bezstronność losowania, wybierającego losowo kolejnych laureatów spośród uczestników Loterii na warunkach określonych Regulaminem. 4. Z losowań są sporządzane protokoły. 14 Losowania 1. W Loterii będą przeprowadzone następujące losowania: 21 (dwadzieścia jeden) losowań dziennych oraz 3 (trzy) losowania tygodniowe. 2. Losowania dzienne będą przeprowadzone w dniach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , W każdym z losowań dziennych wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w loterii ( 10 ust. 1 pkt c) Regulaminu) w dniu poprzedzającym tj. odpowiednio: a) w losowaniu dziennym pierwszym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; b) w losowaniu dziennym drugim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; c) w losowaniu dziennym trzecim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku;

7 d) w losowaniu dziennym czwartym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; e) w losowaniu dziennym piątym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; f) w losowaniu dziennym szóstym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; g) w losowaniu dziennym siódmym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; h) w losowaniu dziennym ósmym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; i) w losowaniu dziennym dziewiątym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; j) w losowaniu dziennym dziesiątym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; k) w losowaniu dziennym jedenastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; l) w losowaniu dziennym dwunastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; m) w losowaniu dziennym trzynastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; n) w losowaniu dziennym czternastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; o) w losowaniu dziennym piętnastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; p) w losowaniu dziennym szesnastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; q) w losowaniu dziennym siedemnastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; r) w losowaniu dziennym osiemnastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku;

8 s) w losowaniu dziennym dziewiętnastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; t) w losowaniu dziennym dwudziestym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; u) w losowaniu dziennym dwudziestym pierwszym które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku. 4. W każdym z dwudziestu jeden losowań dziennych zostanie wylosowana 1 (jedna) Nagroda Dzienna, określona w 12 ust. 1 pkt a) Regulaminu. 5. W każdym z dwudziestu jeden losowań dziennych zostanie wylosowane również jedno zgłoszenie laureata rezerwowego Nagrody Dziennej danego losowania dziennego na wypadek, gdyby główny laureat danego losowania dziennego z przyczyn określonych w Regulaminie nie był uprawniony do odbioru Nagrody Dziennej danego losowania dziennego. 6. Losowania tygodniowe będą przeprowadzone w dniach: , oraz , każdorazowo po losowaniu dziennym danego dnia. 7. W losowaniu tygodniowym pierwszym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w okresie od dnia roku do dnia roku włącznie, w tym również zgłoszenia wylosowane w losowaniach dziennych. 8. W losowaniu tygodniowym drugim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w okresie od dnia roku do dnia roku włącznie, w tym również zgłoszenia wylosowane w losowaniach dziennych. 9. W losowaniu tygodniowym trzecim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w okresie od roku do roku włącznie, w tym również zgłoszenia wylosowane w losowaniach dziennych. 10. W każdym z trzech losowań tygodniowych zostanie wylosowanych 10 (dziesięć) Nagród Tygodniowych określonych w 12 ust. 1 pkt b) Regulaminu. 11. Jeżeli zostanie stwierdzone, że wylosowany w losowaniu tygodniowym uczestnik nie może być laureatem danego losowania tygodniowego w oparciu o postanowienia 10 ust. 8 Regulaminu, wylosowane zgłoszenie zostanie odłożone, po czym w danym losowaniu tygodniowym zostanie wylosowane kolejne zgłoszenie. 12. W każdym z trzech losowań tygodniowych zostanie wylosowane również jedno zgłoszenie laureata rezerwowego na wypadek, gdyby którykolwiek z 10 (dziesięciu) laureatów głównych danego losowania tygodniowego z przyczyn określonych w Regulaminie nie był uprawniony do odbioru Nagrody Tygodniowej. 15 Powiadamianie o przyznaniu nagrody i ogłoszenie wyników

9 1. W terminie 2 dni roboczych od wylosowania nagrody w danym losowaniu dziennym oraz tygodniowym (wylosowania zgłoszenia), Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami wysyłając SMS a na numer, z którego przesłano SMS ze zgłoszeniem. Koszt SMS a powiadamiającego o przyznaniu nagrody ponosi Organizator. 2. Organizator w SMS ie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poinformuje zwycięzcę o konieczności przesłania na adres do doręczeń Organizatora w Warszawie (ul. Niedźwiedzia 29a, Warszawa ) w terminie, o którym mowa w ust. 3 poniżej, przesyłki zawierającej: a) imię, nazwisko oraz adres dla doręczeń laureata w Polsce wraz z numerem telefonu laureata zgodnym z numerem, z jakiego laureat dokonał zgłoszenia udziału w Loterii, wylosowanego jako zwycięskie; b) oryginałów wszystkich dowodów zakupu (paragonów fiskalnych) potwierdzających zakup Towaru Promocyjnego uprawniający do dokonania wszystkich zgłoszeń laureata w Loterii; c) podpisanego przez laureata oświadczenia, że laureat jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, zgodnie z postanowieniami 8 Regulaminu oraz że laureat zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje a także oświadczenie, że laureat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Loterii, w tym publikację danych zgodnie z treścią postanowień 15 ust. 7 Regulaminu. Wzór oświadczenia będzie znajdował się na stronie oraz a ponadto na wniosek laureata po podaniu przez laureata adresu - może być przesłany laureatowi przez Organizatora drogą elektroniczną. 3. Przesyłka, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna być przesłana Organizatorowi w ciągu 7 dni od informacji SMS, o której mowa w ust. 1 powyżej na adres: OS3 sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29a, Warszawa, w zamkniętej kopercie. 4. O zachowaniu terminu określonego w ust. 3 powyżej w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data nadania przesyłki na poczcie, jednakże przesyłka otrzymana przez Organizatora po upływie 21 dni po dacie powiadomienia o wygranej, nie będzie uwzględniana mimo prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego. Dopuszcza się również wysyłkę pocztą kurierską - w takim przypadku decyduje data nadania przesyłki pocztą kurierską. 5. W przypadku, jeżeli zgodnie z postanowieniami Regulaminu, laureatem Nagrody Dziennej lub Tygodniowej danego losowania zostanie laureat rezerwowy, Organizator skontaktuje się z laureatem rezerwowym wysyłając SMS a na numer, z którego przesłano SMS ze zgłoszeniem, w terminie 2 dni roboczych od wygaśnięcia uprawnienia laureata głównego do nagrody tj. w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu, opisanego w ust. 4 powyżej. Postanowienia ust. 2 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do laureata rezerwowego. 6. Przesyłki nadesłane po terminach wskazanych odpowiednio w ust. 3 5 powyżej lub nie zawierające wszystkich danych i dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. 7. Organizator ogłasza listę osób nagrodzonych w Loterii (imię i nazwisko) na stronie w terminie do dnia 26 lipca 2013 roku.

10 16 Wydanie nagród w Loterii 1. Nagrody w Loterii zostaną wydane laureatom, którzy spełnili warunki wydania nagrody, opisane w 15 Regulaminu, poprzez ich wysłanie w terminie do dnia 15 lipca 2013 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 2. W przypadku, gdy laureatem nagrody zostanie laureat rezerwowy nagroda na rzecz takiego laureata zostanie wydana poprzez jej wysłanie w terminie do dnia 26 lipca 2013 roku. 3. Organizator wyda nagrody rzeczowe przesyłką poleconą poczty polskiej za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, na koszt Organizatora. 4. Odbiór nagrody przesyłanej przesyłką kurierską uzależniony jest od okazania kurierowi przez laureata, dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) - w celu spisania danych. 5. Nieodebranie nagrody wysłanej na adres wskazany przez laureata w przesyłce, o której mowa w 15 ust. 2 Regulaminu, jest równoznaczne z rezygnacją z tej nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Loterii błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika Loterii danych w przesyłce, o której mowa w 15 ust. 2 Regulaminu, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 7. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz.307). 8. Nagrody zostaną wydane wyłącznie laureatom tj. prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę, przed jej odbiorem od Organizatora. V. PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZANIA I PRZEPROWADZANIA LOTERII 17 Nadzór 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawować będzie komisja powołana przez Organizatora. Organizator wyda regulamin działania komisji. W składzie komisji znajdzie się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 2. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik Loterii, na żądanie, może zapoznać się z tym protokołem w siedzibie Organizatora. VI. DANE OSOBOWE 18.

11 Administrator Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem ( 15 ust. 2 Regulaminu) jest Organizator. 19 Przetwarzanie danych 1. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Loterii. 2. Na potrzeby wydania nagrody laureat Loterii uprawniony do otrzymania nagrody zobowiązany będzie podać dane wymagane przez Organizatora, niezbędne do wydania nagrody zgodnie z treścią postanowień 15 ust. 2 Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody. 3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. VII. REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 20 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii w terminie do 7 dni od końcowej daty wydania nagród, opisanej w 16 ust. 2 Regulaminu tj. w terminie do dnia 02 sierpnia 2013 roku (decyduje data nadania reklamacji) przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską na adres dla doręczeń Organizatora tj. na adres: OS3 sp. z o.o., Warszawa, ul. Niedźwiedzia 29A, z dopiskiem na kopercie Reklamacja Loteria PINKIE PIE. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację, w tym numer telefonu, z jakiego nastąpiło zgłoszenie do uczestnictwa w Loterii, oraz przyczynę reklamacji. 3. Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 16 sierpnia 2013 roku nie będą uwzględniane, nawet w przypadku prawidłowej daty nadania reklamacji (data stempla pocztowego w przypadku przesyłki pocztowej, a w przypadku przesyłki kurierskiej - data nadania przesyłki pocztą kurierską). 4. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika - w formie pisemnej listem poleconym - o wyniku reklamacji. Nadanie zawiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji przesyłką poleconą poczty polskiej stanowi zakończenie postępowania reklamacyjnego. Wszystkie postępowania reklamacyjne wynikające z reklamacji zostaną zakończone do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

12 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 21 Przedawnienie roszczeń Roszczenia z tytułu uczestnictwa w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia odpowiedzi na reklamację. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22 Sprawy nieuregulowane W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

13

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo