REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem. 2. Regulamin niniejszy regulamin Loterii. 3. Organizator Organizator Loterii, o którym mowa w 3 Regulaminu. 4. Uczestnik osoba dokonująca zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, spełniająca warunki opisane w 8 Regulaminu. 5. Towar Promocyjny produkt objęty promocją, opisany w 9 Regulaminu. 6. REAL - sieć sklepów real, - sp. z o.o. i spółka spółka komandytowa zgodnie z informacją wskazaną w 9 ust. 2 Regulaminu. 2 Nazwa Loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą My Little Pony Chodząca Pinkie Pie. 3 Organizator Organizatorem Loterii jest OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, przy ul. PCK 26A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 pln, adres dla doręczeń, biuro w Warszawie: ul. Niedźwiedzia 29a, Warszawa. 4 Organ wydający zezwolenie

2 Loteria jest prowadzona zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz.U r., Nr 201, poz.1540, z późn. zm.) i urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach. 5 Zasięg Loterii Promocyjnej Loteria jest organizowana na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 6 Udostępnianie Regulaminu 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej oraz na stronie internetowej i 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej Regulamin może zostać przesłany przez Organizatora zainteresowanemu pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu. II. ZASADY ORGANIZACJI LOTERII 7 Termin Loterii 1. Loteria jest urządzana od dnia 12 maja 2013 r. do dnia 30 sierpnia 2013 r., przy czym termin opisany w niniejszym ustępie obejmuje: a) okres sprzedaży Towaru Promocyjnego ( uprawniającego do wzięcia udziału w Loterii ), o którym mowa w ust. 2 poniżej; b) okres przyjmowania zgłoszeń udziału w Loterii, o którym mowa w ust. 3 poniżej; c) okres reklamacyjny. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej, opisanej w 20 Regulaminu. 2. Sprzedaż Towaru Promocyjnego (produktów objętych promocją umożliwiających wzięcie udziału w Loterii) trwa od dnia 12 maja 2013 r. do dnia 01 czerwca 2013 roku. Poza okresem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Towar Promocyjny jest dostępny w sprzedaży, jednak jego zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. 3. Przyjmowanie zgłoszeń udziału w Loterii odbywa się w terminie od dnia 12 maja 2013 roku do dnia 01 czerwca 2013 roku. 4. Nabycie Towaru Promocyjnego przed dniem 12 maja 2013 roku lub po dniu 01 czerwca 2013 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

3 8 Uczestnicy Loterii 1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, (będąca konsumentem w rozumieniu art ustawy Kodeks cywilny), spełniająca łącznie następujące warunki: a) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie RP; c) w okresie przyjmowania zgłoszeń udziału w Loterii ( 7 ust. 3 Regulaminu ) dokonała zgłoszenia swego uczestnictwa w Loterii na warunkach wskazanych Regulaminem ( 10 Regulaminu); d) nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Loterii, zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej. 2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz spółki pod firmą Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Loterii, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób. 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 9 Towar promocyjny 1. Towarem promocyjnym, którego zakup wyłącznie w sieci Real - uprawnia do udziału w Loterii jest interaktywny chodzący kucyk PINKIE PIE z serii My Little Pony, producent : Hasbro (numer produktu: A1384). 2. W promocji uczestniczą wszystkie sklepy REAL, funkcjonujące na terenie RP, według stanu na roku. Adresy marketów dostępne są na stronie internetowej REAL, pod adresem 10 Zgłoszenie udziału w Loterii 1. Aby wziąć udział w Loterii należy : a) zakupić w okresie sprzedaży Towaru Promocyjnego, o którym mowa w 7 ust. 2 Regulaminu ( tj. w okresie od dnia r. do dnia r.), w jednym ze sklepów sieci Real, Towar Promocyjny; oraz: b) zachować dowód nabycia Towaru Promocyjnego (paragon fiskalny) przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupowanego Towaru Promocyjnego została wskazana w sposób umożliwiający stwierdzenie nabycia Towaru

4 Promocyjnego paragon należy przechować do celów weryfikacji zgłoszenia i wydania nagrody, zgodnie z postanowieniami 15 ust. 2 pkt b) Regulaminu; c) w okresie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Loterii, o którym mowa w 7 ust. 3 Regulaminu (tj. w okresie od dnia roku do dnia roku ) dokonać zgłoszenia udziału w Loterii za pośrednictwem SMS zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej, jednakże zgłoszenie nie może być wcześniejsze w dacie niż zakup Towaru Promocyjnego uprawniający do zgłoszenia, przy czym każdy zakup jednego Towaru Promocyjnego uprawnia do jednego zgłoszenia, a zgłoszenie bierze udział w Loterii jeżeli SMS został otrzymany przez Organizatora (zarejestrowany w systemie rejestrującym teleinformatycznym) w okresie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Loterii (zgodnie z ust. 5 poniżej). 2. W celu dokonania zgłoszenia w Loterii należy wysłać wiadomość SMS pod nr (koszt SMS a według stawki operatora) o treści MLP tzn. wiadomość w formacie [MLP]. Zgłoszenie SMS musi być wysłane z telefonu komórkowego działającego w Polsce operatora telefonii komórkowej w Loterii nie uczestniczą wiadomości SMS wysłane za pomocą Internetu. Koszt SMS a odpowiada stawce operatora. 3. W odpowiedzi na pierwsze (piętnaście tysięcy ) zgłoszeń do Loterii wysyłany jest SMS zwrotny, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia udziału w Loterii. Potwierdzenie zwrotne, o którym mowa w niniejszym ustępie wysłane będzie nie później niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie teleinformatycznym. Uczestnik nie ponosi opłat za zwrotną wiadomość SMS. Koszt SMS a zwrotnego ponosi Organizator. Data wysłania informacji zwrotnej nie decyduje o terminie zgłoszenia uczestnictwa w Loterii termin zgłoszenia ustala się w oparciu o postanowienia ust. 5 poniżej (tj. według chwili rejestracji wiadomości SMS Uczestnika przez system teleinformatyczny). W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do Loterii przekroczy (piętnaście tysięcy) zgłoszeń, na kolejne, począwszy od , zgłoszenia nie będę wysyłane SMS-y zwrotne. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym informacja o przyjęciu zgłoszenia Uczestnika może zostać wysłana zainteresowanemu drogą elektroniczną, na prośbę wnioskodawcy przesłaną Organizatorowi na adres Organizator prześle zainteresowanemu informację zwrotną nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania wiadomości wnioskodawcy, na adres e- mail wnioskodawcy, z którego wpłynął wniosek o informację. 4. W bazie zgłoszeń uczestnictwa w Loterii są przechowywane dane w postaci: numer telefonu nadawcy, treść zgłoszenia oraz data i godzina rejestracji zgłoszenia, zgodnie z treścią postanowień ust. 5 poniżej. 5. O terminie zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania wiadomości SMS przez system teleinformatyczny. Za zgłoszenia w Loterii uznaje się tylko te zgłoszenia, które zostały zarejestrowane w systemie teleinformatycznym w terminie przyjmowania zgłoszeń ( 7 ust. 3 Regulaminu). Wszystkie zgłoszenia SMS w Loterii są rejestrowane z dokładnością do 0,001 sekundy. 6. Przesłanie zgłoszenia, zgodnie z formułą wskazaną w ust. 2 powyżej, stanowi dowód udziału w Loterii.

5 7. Każdy z Uczestników może dokonać zakupu (w jednym ze sklepów sieci Real) dowolnej liczby Towarów Promocyjnych w okresie sprzedaży Towarów Promocyjnych ( 7 ust. 2 Regulaminu) i dokonać zgłoszenia udziału w Loterii w takiej liczbie zgłoszeń, jaka odpowiada ilości zakupionych w jednym ze sklepów sieci Real Towarów Promocyjnych z uwzględnieniem zasady, że na każde zgłoszenie udziału w Loterii musi przypadać zakup jednego Towaru Promocyjnego w jednym ze sklepów sieci Real a każde zgłoszenie nie może być wcześniejsze niż w dacie niż zakup Towaru Promocyjnego uprawniający do zgłoszenia. 8. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w danym losowaniu tygodniowym. 9. Zgłoszenia nie spełniające wymogów, o których mowa w ustępach poprzedzających są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. III. NAGRODY 11 Pula Nagród 1. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 9395,67 zł (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 67/100) brutto. 12 Rodzaje Nagród 1. W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody: Nagrody Dzienne oraz Nagrody Tygodniowe, odpowiednio: a) 21 (dwadzieścia jeden) Nagród Dziennych w postaci zestawu składającego się z : kucyka My Little Pony ( Kucyk do dekoracji, producent: Hasbro, numer produktu: A1385 ) o wartości 50,12 zł (pięćdziesiąt złotych 12/100) brutto każdy oraz puzzli My Little Pony (4w1) o wartości 10,75 zł (dziesięć złotych 75/100) brutto każde i łącznej wartości każdego zestawu 60,87 zł (sześćdziesiąt złotych 87/100) ) brutto. Łączna wartość Nagród Dziennych stanowi kwotę 1278,27 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 27/100) brutto; b) 30 (trzydzieści) Nagród Tygodniowych w postaci: rowerek My Little Ponny 12" (kolor różowy; specyfikacja: koła : bezobsługowe, odporne na wgniecenia opony z pianki EVA, rozmiar 12" z ozdobnymi plastikowymi obręczami ; kierownica: regulowana wysokość, profilowane rączki kierownicy; siodełko: regulowana wysokość; Hamulce: przedni hamulec zaciskowy, tylny hamulecnożny; rama: stalowa; akcesoria dodatkowe : przedni błotnik, ozdobny koszyczek, pełna osłona łańcucha, kółka boczne) o wartości 270,58 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych 48/100) brutto każdy i łącznej wartości 8117,40 zł (osiem tysięcy sto siedemnaście złotych 40/100) brutto. 2. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany nagród.

6 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.jedn. Dz. U. 2010r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.). IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 13 Sposób wyłaniania zwycięzców Nagród 1. Nagrody Dzienne oraz Nagrody Tygodniowe w Loterii, o których mowa w 12 Regulaminu, zostaną przyznane w drodze losowania. 2. Wszystkie losowania nagród ( Nagród Dziennych oraz Nagród Tygodniowych) odbywają się pod nadzorem komisji, o której mowa w 17 ust. 1 Regulaminu, w biurze Organizatora w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 29a, pomiędzy godziną a godziną Losowania odbędą się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego pełną losowość i bezstronność losowania, wybierającego losowo kolejnych laureatów spośród uczestników Loterii na warunkach określonych Regulaminem. 4. Z losowań są sporządzane protokoły. 14 Losowania 1. W Loterii będą przeprowadzone następujące losowania: 21 (dwadzieścia jeden) losowań dziennych oraz 3 (trzy) losowania tygodniowe. 2. Losowania dzienne będą przeprowadzone w dniach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , W każdym z losowań dziennych wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w loterii ( 10 ust. 1 pkt c) Regulaminu) w dniu poprzedzającym tj. odpowiednio: a) w losowaniu dziennym pierwszym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; b) w losowaniu dziennym drugim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; c) w losowaniu dziennym trzecim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku;

7 d) w losowaniu dziennym czwartym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; e) w losowaniu dziennym piątym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; f) w losowaniu dziennym szóstym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; g) w losowaniu dziennym siódmym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; h) w losowaniu dziennym ósmym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; i) w losowaniu dziennym dziewiątym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; j) w losowaniu dziennym dziesiątym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; k) w losowaniu dziennym jedenastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; l) w losowaniu dziennym dwunastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; m) w losowaniu dziennym trzynastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; n) w losowaniu dziennym czternastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; o) w losowaniu dziennym piętnastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; p) w losowaniu dziennym szesnastym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w dniu roku; q) w losowaniu dziennym siedemnastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; r) w losowaniu dziennym osiemnastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku;

8 s) w losowaniu dziennym dziewiętnastym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; t) w losowaniu dziennym dwudziestym, które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku; u) w losowaniu dziennym dwudziestym pierwszym które odbędzie się w dniu roku wezmą udział zgłoszenia, które wpłyną do udziału w Loterii ( 10 ust. 1 pkt c Regulaminu), w dniu roku. 4. W każdym z dwudziestu jeden losowań dziennych zostanie wylosowana 1 (jedna) Nagroda Dzienna, określona w 12 ust. 1 pkt a) Regulaminu. 5. W każdym z dwudziestu jeden losowań dziennych zostanie wylosowane również jedno zgłoszenie laureata rezerwowego Nagrody Dziennej danego losowania dziennego na wypadek, gdyby główny laureat danego losowania dziennego z przyczyn określonych w Regulaminie nie był uprawniony do odbioru Nagrody Dziennej danego losowania dziennego. 6. Losowania tygodniowe będą przeprowadzone w dniach: , oraz , każdorazowo po losowaniu dziennym danego dnia. 7. W losowaniu tygodniowym pierwszym, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w okresie od dnia roku do dnia roku włącznie, w tym również zgłoszenia wylosowane w losowaniach dziennych. 8. W losowaniu tygodniowym drugim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w okresie od dnia roku do dnia roku włącznie, w tym również zgłoszenia wylosowane w losowaniach dziennych. 9. W losowaniu tygodniowym trzecim, które odbędzie się w dniu roku Regulaminu), w okresie od roku do roku włącznie, w tym również zgłoszenia wylosowane w losowaniach dziennych. 10. W każdym z trzech losowań tygodniowych zostanie wylosowanych 10 (dziesięć) Nagród Tygodniowych określonych w 12 ust. 1 pkt b) Regulaminu. 11. Jeżeli zostanie stwierdzone, że wylosowany w losowaniu tygodniowym uczestnik nie może być laureatem danego losowania tygodniowego w oparciu o postanowienia 10 ust. 8 Regulaminu, wylosowane zgłoszenie zostanie odłożone, po czym w danym losowaniu tygodniowym zostanie wylosowane kolejne zgłoszenie. 12. W każdym z trzech losowań tygodniowych zostanie wylosowane również jedno zgłoszenie laureata rezerwowego na wypadek, gdyby którykolwiek z 10 (dziesięciu) laureatów głównych danego losowania tygodniowego z przyczyn określonych w Regulaminie nie był uprawniony do odbioru Nagrody Tygodniowej. 15 Powiadamianie o przyznaniu nagrody i ogłoszenie wyników

9 1. W terminie 2 dni roboczych od wylosowania nagrody w danym losowaniu dziennym oraz tygodniowym (wylosowania zgłoszenia), Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami wysyłając SMS a na numer, z którego przesłano SMS ze zgłoszeniem. Koszt SMS a powiadamiającego o przyznaniu nagrody ponosi Organizator. 2. Organizator w SMS ie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poinformuje zwycięzcę o konieczności przesłania na adres do doręczeń Organizatora w Warszawie (ul. Niedźwiedzia 29a, Warszawa ) w terminie, o którym mowa w ust. 3 poniżej, przesyłki zawierającej: a) imię, nazwisko oraz adres dla doręczeń laureata w Polsce wraz z numerem telefonu laureata zgodnym z numerem, z jakiego laureat dokonał zgłoszenia udziału w Loterii, wylosowanego jako zwycięskie; b) oryginałów wszystkich dowodów zakupu (paragonów fiskalnych) potwierdzających zakup Towaru Promocyjnego uprawniający do dokonania wszystkich zgłoszeń laureata w Loterii; c) podpisanego przez laureata oświadczenia, że laureat jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, zgodnie z postanowieniami 8 Regulaminu oraz że laureat zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje a także oświadczenie, że laureat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Loterii, w tym publikację danych zgodnie z treścią postanowień 15 ust. 7 Regulaminu. Wzór oświadczenia będzie znajdował się na stronie oraz a ponadto na wniosek laureata po podaniu przez laureata adresu - może być przesłany laureatowi przez Organizatora drogą elektroniczną. 3. Przesyłka, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna być przesłana Organizatorowi w ciągu 7 dni od informacji SMS, o której mowa w ust. 1 powyżej na adres: OS3 sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29a, Warszawa, w zamkniętej kopercie. 4. O zachowaniu terminu określonego w ust. 3 powyżej w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data nadania przesyłki na poczcie, jednakże przesyłka otrzymana przez Organizatora po upływie 21 dni po dacie powiadomienia o wygranej, nie będzie uwzględniana mimo prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego. Dopuszcza się również wysyłkę pocztą kurierską - w takim przypadku decyduje data nadania przesyłki pocztą kurierską. 5. W przypadku, jeżeli zgodnie z postanowieniami Regulaminu, laureatem Nagrody Dziennej lub Tygodniowej danego losowania zostanie laureat rezerwowy, Organizator skontaktuje się z laureatem rezerwowym wysyłając SMS a na numer, z którego przesłano SMS ze zgłoszeniem, w terminie 2 dni roboczych od wygaśnięcia uprawnienia laureata głównego do nagrody tj. w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu, opisanego w ust. 4 powyżej. Postanowienia ust. 2 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do laureata rezerwowego. 6. Przesyłki nadesłane po terminach wskazanych odpowiednio w ust. 3 5 powyżej lub nie zawierające wszystkich danych i dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. 7. Organizator ogłasza listę osób nagrodzonych w Loterii (imię i nazwisko) na stronie w terminie do dnia 26 lipca 2013 roku.

10 16 Wydanie nagród w Loterii 1. Nagrody w Loterii zostaną wydane laureatom, którzy spełnili warunki wydania nagrody, opisane w 15 Regulaminu, poprzez ich wysłanie w terminie do dnia 15 lipca 2013 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 2. W przypadku, gdy laureatem nagrody zostanie laureat rezerwowy nagroda na rzecz takiego laureata zostanie wydana poprzez jej wysłanie w terminie do dnia 26 lipca 2013 roku. 3. Organizator wyda nagrody rzeczowe przesyłką poleconą poczty polskiej za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, na koszt Organizatora. 4. Odbiór nagrody przesyłanej przesyłką kurierską uzależniony jest od okazania kurierowi przez laureata, dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) - w celu spisania danych. 5. Nieodebranie nagrody wysłanej na adres wskazany przez laureata w przesyłce, o której mowa w 15 ust. 2 Regulaminu, jest równoznaczne z rezygnacją z tej nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Loterii błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika Loterii danych w przesyłce, o której mowa w 15 ust. 2 Regulaminu, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 7. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz.307). 8. Nagrody zostaną wydane wyłącznie laureatom tj. prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę, przed jej odbiorem od Organizatora. V. PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZANIA I PRZEPROWADZANIA LOTERII 17 Nadzór 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawować będzie komisja powołana przez Organizatora. Organizator wyda regulamin działania komisji. W składzie komisji znajdzie się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 2. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik Loterii, na żądanie, może zapoznać się z tym protokołem w siedzibie Organizatora. VI. DANE OSOBOWE 18.

11 Administrator Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem ( 15 ust. 2 Regulaminu) jest Organizator. 19 Przetwarzanie danych 1. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Loterii. 2. Na potrzeby wydania nagrody laureat Loterii uprawniony do otrzymania nagrody zobowiązany będzie podać dane wymagane przez Organizatora, niezbędne do wydania nagrody zgodnie z treścią postanowień 15 ust. 2 Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody. 3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. VII. REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 20 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii w terminie do 7 dni od końcowej daty wydania nagród, opisanej w 16 ust. 2 Regulaminu tj. w terminie do dnia 02 sierpnia 2013 roku (decyduje data nadania reklamacji) przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską na adres dla doręczeń Organizatora tj. na adres: OS3 sp. z o.o., Warszawa, ul. Niedźwiedzia 29A, z dopiskiem na kopercie Reklamacja Loteria PINKIE PIE. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację, w tym numer telefonu, z jakiego nastąpiło zgłoszenie do uczestnictwa w Loterii, oraz przyczynę reklamacji. 3. Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 16 sierpnia 2013 roku nie będą uwzględniane, nawet w przypadku prawidłowej daty nadania reklamacji (data stempla pocztowego w przypadku przesyłki pocztowej, a w przypadku przesyłki kurierskiej - data nadania przesyłki pocztą kurierską). 4. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika - w formie pisemnej listem poleconym - o wyniku reklamacji. Nadanie zawiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji przesyłką poleconą poczty polskiej stanowi zakończenie postępowania reklamacyjnego. Wszystkie postępowania reklamacyjne wynikające z reklamacji zostaną zakończone do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

12 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 21 Przedawnienie roszczeń Roszczenia z tytułu uczestnictwa w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia odpowiedzi na reklamację. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22 Sprawy nieuregulowane W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

13

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody!,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów!

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola. Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Pielęgnuj wspólne lata

Regulamin loterii promocyjnej Pielęgnuj wspólne lata Regulamin loterii promocyjnej Pielęgnuj wspólne lata Nazwa i podmiot urządzający loterię 1 Loteria pod nazwą Pielęgnuj wspólne lata (dalej Loteria ) organizowana jest przez Tequila Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Złota 11 BASF ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą Powiedz nie dla cukrów, zwanego dalej Konkursem. 2. Konkurs prowadzony jest w Internecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem Konkursu jest agencja Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (zima 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (zima 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych 1 Nazwa konkursu Promocyjnego 1. Konkurs promocyjny prowadzony będzie pod nazwą PAOLA ROZGRZEWA. Niniejszy

Bardziej szczegółowo