w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach"

Transkrypt

1 or s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 20I4r. poz. llls z p6in. zm.) oraz Uchwaly Nr XLVII/ Rady Miejskiej w Morikach zdniag puldziernika2}l4r.w sprawie Programu wsp6lpracy Gminy Moriki z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnosd pozytku publicznego na rok 2015 zarzqdzam, co nastgpuje: s1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. s2. O gl o szeni e stano wi zalec znlk d o ni ni ej sz e go zar z4dzenia. s3. Traci moc Zarz4dzenie Nr 341/14 Burmistrza Moniek z dnia23 stycznia20l4r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadanpublicznych w Gminie Moriki w 2014r. $4. Zarzqdzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez zarrieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or az na stronie internetowej Urzgdu (www. um-monki. pl). $s. Zarz1dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania. STnz KomotsH

2 Zalqcznik do Zarzydzenia Nr 13/15 Burmistrza Moniek z dnia 4 lutego 2015r. OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XLVII/ Rady Miejskiej w Morikach zdniag pu2dziernika2}i4r. w sprawie Programu wsp6lpracy Gminy Moriki z organizacjami pozarz1dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymr dzialalnosd pozytku publicznego na rok 2015, Burmistrz Moniek oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacjr zadahpublicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. I 1. RODZAJE ZADAN Obszar zadarria Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnania szans tych rodzin i os6b: 2. DzialalnoSci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej os6b zagr o Zony ch wykluczeni em spolecznym or az dzialalno St narzecz os6b niepelnosprawnych: Rodzai zadania a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci imlodziezy, b) organizacja atrakcyjnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci imlodziezy, c) wspomaganie wolontariatu, d) pomoc mieszkafcom gminy znajduj4cym sig w trudnej sytuacji, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem Srodowisk dysfunkcyjnych, angazowanie os6b wykluczonych spolecznie do poprawy swojej sytuacji, pomoc osobom zagr ohony m wykluczeniem spolec zrly m, e) organizowanie pomocy osobom znaidil4cym sie w sytuacii kryzysowei, ofiarom katastrof i klesk; a) popularyzowanie wsr6d spoleczefstwa znaczenia istoty wczesnej interwencji, prof,rlaktyki i jej wplywu na proces rehabilitacji, b) wsparcie psychiczno-terapeutyczne dla os6b niepelnosprawnych i ich rodzin, c) wspieranie dzia\afi w zakresie dostgpu os6b niepelnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoc zynku, d) podejmowanie kompleksolvych dzialan prowadz4cych do pelnego uczestnictwa os6b niepelnosprawnych w zyciu spolecznosci lokalnej, e) wsp6lpraca w zakresie rekrutacji i szkoleri os6b niepelnosprawnych oraz os6b zagrolonych wykluczeniem spolec znym, f) dzidtania na rzecz reintegracji spolecznej os6b zagr ohony ch wykluczeni em, g) wsp6lpraca przy realizacji spotkari, konferencji, tmpr ez okoliczno Sciowych, konkurs6w, itp. ; J. Ochrona i promocja zdrowia: a) wspieranie dzialah promuj4cych profilaktykg zdrowotn4, b) wsp6lorganizowanie akcji i kampanii prozdrowotnych ta rzecz lokalnei spolecznosci,

3 4. Dzialarianaruecz os6b w wieku emerytalnym: 5. Dzialanianarzecz spleczeristwa obywatel skie go : 6. Porz4dek i bezpieczef stwo publiczne: 7. Nauka, edukacja, oswiata, wychowanie i obronno6i: c) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotny ch oraz profilaktyce chor6b, d) realizacjazadah w zakresie ochrony zdrowia dzieci r m\odziely, w tym w Srodowisku opieki, nauczania i wychowania, e) ograniczenie dostgpu mlodzie?y do alkoholu, papieros6w i Srodk6w psychoaktywnych, f) popularyzacja w1r6d dzieci i mlodzie y wzorc6w i postaw zdrowego stylu zycia, g) podejmowanie dzialah zmierzajqcych do poprawy jakosci opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi; a) tworzenie warunk6w dla rozwoju, integracji, aktywnosci i samodzielno5ci os6b starszych, b) integracja Srodowisk mlodziezy i ludzi starszych; a) dofinansowanie wkladu wlasnego organizacj w przypadku uzyskania dotacji ze 2r5del zewngtrznych, b) doradztwo z zalc:.esu prawa, rachunkowosci i innych waznych dla sektora pozarz4dowego dziedzin prowadzonych przez ekspert6w z tych dziedzin; a) poprawa poczucia bezpieczeitstwa mieszkanc6w gminy, b) budowani e wsp 6 lpra cy or ganizacji p o zar zedo wyc h z przedstawicielami organ6w wladzy publicznej, odpowi edzi alnych za bezpieczeristwo i porz4dek, c) podejmowanie dzialah dla poprawy poszanowania mienia publicznego; a) promocja aktywnego spgdzania czasu wolnego dzieci i mlodzie y, b) wspieranie aktywnofici oraz wyr6wnywania szans edukacyjnych dzieci i mlodzie?y poprzez alternatywne formy edukacj i, c) wspieranie dzialafi, kt6re przyczyniajq sig do ksztaltowania postaw tolerancji i otwartosci wobec rolnic etnicznych, rasowych czy religijnych, a takle wspieranie inicjatyw promuj4cych walkg z wszelke nietolerancj4, uprzedzeniani i stereotypami, d) wsp i eran i e or garizacj i imprez i dzialafi zw iqzany ch z upowszechnianiem zagadnieh militarnych wsr6d spoleczeristwa, e) wspieranie dzialafi maj4cych na celu ksztaltowanie postaw moralnych, proekologicznych i og6lnorozwojowych wsr6d dzieci i mlodzie?y, f) upowszechnianie wiedzy i umiejgtnofici na rzecz obronnosci paflstwa,

4 8. Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego: 9. Wspieranie, upowszechnianie kultury frzycznej, turystyki i krajoznawstwa: g) ksztaltowanie postaw patriotycznych dzieci i mlo dziezy, p opul aryz acj a tradycj i or az wzmo cni eni e tozsamosci lokalnei i regionalnei ; a) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki, b) wspomaganie tw6rczosci artysty cznei, c) wspomaganie organizacji impr ez kulturowych, d) organizowanie przedsigwzig6 artystycznych, w zbo gacaj4cych ofertg gminy, e) zwigkszanie dostgpu mieszkaric6w do d6br kultury na terenie gminy, powiatu, wojew6dztwa podlaskiego i kraju, f) wsp6lorganizowanie plenerowych imprez kulturowych o zasiggu lokalnym, regionalnym, og6lnopolskim, g) edukacja kulturalna orazwzrost czytelnictwa dzieci imlodziezy, h) upowszechnianie kultury i sztuki, i) dzialania na rzecz kultury, sztuki oraz wspierania zadafizzakresuochrony d6br kultury i tradycji, j) wspieranie tworczosci i edukacji artystycznej os6b niepelosprawnych; a) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a takhe zajq1, sportowo-rekreacyjnych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b niepelnosprawnych i ze Srodowisk zagrohonych wykluczeniem spolecznym oraz dzieci i mlodziezy, b) wspieranie program6w pozwalaj4cych na osi4gnigcie wysokiego poziomu sportowego zwlaszcza w r yw alizacj i sp o rto wej dzi e c i r mlo dziely, c) wspieranie dzialah w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w r6znych dyscyplinach sportu, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zespolowych gier sportowych, d) wspieranie program6w sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodzie?y, szczeg6lnie w okresie ferii zimowych i letnich, e) wspieranie dzialafi na rzecz upowszechniania i popularyzacji uprawiania lekkiej atletyki w gminie, f) wspieranie dzialan maj4cych na celu r6wnomierny rozw6j sportu naobszarze gminy; l0 Ekologia i ochrona zwierz4t: a) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci imlodzie?y, b) zapewnienie opieki zwierzgtom bezdomnym na terenie gminy, c) ochrono Srodowiska i przyrody,

5 l1 d) wsp6tpr aca przy realizacji konferencj i, konkurs6w i innych przedsigwzig(, zwiqzanych z prowadzon4 edukacj4 ekologiczn4 spoleczeristwa lokalnego, e) promowarie dzialari, ekologicznych w realizacji innych zadah publicznych; D zialanra na r zecz ro dziny, macierzyris tw a, rc dzicie I stwa, upowszechniani a ochrony praw dziecka, w szczeg6lnosci prowadzeniadzialalnosci promocvjnei narzeczrodziny; t2. Wspieranie i promocja wolontariatu: a) wsp6lorganizowanie szkoleri podnosz4cych j akos6 prac wolontariuszy, b) wspieranie dzialan maj4cych na celu krzewienie idei wolontariatu. 2. WYSOKOSC SNOOTOW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ\ TYCH ZADAN zl (slownie: trzydziesci pig6 tysigcy zlotych). 3. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 3.1 O dotacje mogq ubiega6 sig: 1) organizacje pozarz4dowe, niebgd4ce jednostkami sektora finans6w publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych; 2) nie dzialaj1ce w celu osi4gnigcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce osobowosci prawnej, kt6rym odrgbna ustawa przyznaje zdolno5d prawr4, w tym fundacje i stowarzyszenia; 3) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w o stosunku Paristwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych kosciol6w izwiqzkow wyznaniowychorazo gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jeheli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego; 4) stowarzyszenia jednostek samorzqdu terytorialnego; 5) sp6tdzielnie socjalne; 6) sp6lki akcyjne i sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 oraz kluby sportowe bgd4ce sp6lkami, kt6re nie dzialaje w celu osi4gnigcia zysku oraz przeznaczajq calos6 dochodu na realizacjg cel6w statutowych oraz nie przeznaczajq zysku do podzialu migdzy swoich udzialowc6w, akcjonariuszy i pracownik6w. 3.2Szczeg6lowe warunki przyznawarria dotacji, realizacji zadaria i rozliczania dotacji oluesli umowa. 4. TERMINY I WARUNKI REALIZACJIZADAN 4.7 Zadalrrie winno by6 wykonane od dnia podpisania umowy do 3l grudnia 2015r. 4.2 Zadanie winno by(, zrealizowane z najwigkszq, starawrosci4, zgodnie z zasadarri uczciwej konkurencji, gwarantujec wykonanie zadania w spos6b efektywny, oszczgdny i terminowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w ofercie, oraz w umowie wraz z zalecznikarni.

6 4.3 Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z regulaminem dotycz4cym trybu postgpowania o udzielenie dotacji na realizacje zadah publicznych w Gminie Moriki w 2015r., stanowi4cym zil'qcznik do Zarz4dzenia Nr I 1 / 1 5 Burm rstrza Moniek z dnia 29 sty cznia 20 I 5r. 4.4 Dotacja nie moze zostat przezfiaczona na: 1) budowg, zakup i remont budynk6w, zakup grunt6w; 2) dzialalno Si go spodarcz 4, polity czn4 i reli gij n4; 3) pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji (chyba, ze stanowi4 one niezbqdne elementy w realizacji projektu); 4) programy dofinansowane z innych funduszy gminnych; 5) pokrycie defi cytu zrealizowanych wczesniej przedsigwzig Dotacj a mo2e zostat przeznaczona na takie koszty kwalifikowane jak: 1) koszty administracyjne zwi4zate z realizacjq zadania, w tym koszty osobowe administracji i obslugi zadania,np.: koordynator projektu, obsluga administracyjnobiurowa, ksiggowosd (w czgsci odpowiadaj4cej zaangalowaniu danej osoby w realizacjg proj ektu) ; 2) koszty osobowe merytoryczne, w tym np.: trenerzy, eksperci, lekarzelratownik medyczny, inni specjalisci realizuj4cy zadania (koszt umowy zlecenia, umowy o dzielo lub czgsd wynagrodzenia odpowiadaj4ca zaangazowaniu danej osoby w realizacjg projektu) - nie mog4 przelcoczye 20% ptzyznanei dotacji; 3) koszty zwi4zane z uczestnictwem bezposrednich adresat6w projektu, w tym np.: a) koszt obslugi imprezy przewodnickiej, b) wynajem obiekt6w (z wyjqtkiem wynajmu obiekt6w wlasnych lub dzierzawionych), c) wynajem element6w technicznych (np. naglosnienie, oswietlenie, scena d) e) f) s) z wyj4tkiem wynajmu element6w wlasnych lttb dzierlawionych), wydatki zwiqzane z opr aw 4 muzy czne r taneczn4, zaktp bilet6w wstgpu (np. do muze6w), zakup uslug transportowych dla uczestnik6w (w tym dla os6b niepelnosprawnych), zakup napoj6w, wy2ywienia oraz zakwaterowanie dla uczestnik6w i os6b o b slu guj 4c y ch zadanie, h) zaklp poczgstunku i napoi dlauczestnik6w i os6b obslugujqcych zadanie, i) zakup drobnych nagr6d rzeczov,tych oraz puchar6w, medali, dyplom6w, statuetek i pater (z zaleczeniem protokolu komisji z rchwrgczeh), j) zakup material6w dydaktycznych oraz material6w do terapii i rehabilitacji, k) zakup apteczki pierwszej pomocy lub wyposazenia do apteczkt, l) wydatki zwi4zane ztbezpieczeniem sprzgtu i os6b tczestniczecych w zajgciach; 4) koszty funkcjonowania organizacji zwi4zarre z realizacjq projektu - w stosownej czgsci, przypadajecej na dany projekt, w tym, np.: wydatki zwiqzane zmaterialamr biurowymi oraz kserografi cznymi; 5) wyjazdy sluzbowe os6b zaangahowanych w realizacjg projektu - nie mog4 przel<r oczy e rc % przy znatej dotacj i ; 6) wydatk i zwi4zate z dofi nansowaniem zajgt ter apeutycznych; 7) wydatki zwi4zane z uslugami wydawniczymi i poligraficznymi oraz dzial,aniarni promocyjnymi projektu, w tym m. in.: plakaty, ulotki, banery, gadzety promocyjne, na kt6rych zostal zarnieszczony herb Gminy Moriki, bqdl informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu.

7 4.6 Koszty bgd4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy: a) s4 bezposrednio zwiqzane zrealizowanym zadaniem i niezbgdne do jego realizacji, b) s4 racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe, c) zostan4 poniesione w ramach realizacji danego zadania, tj. zgodnie z terminem pr zy j gty m w um o wi e na r e alizacj g zadania pub I i c zne go. 4.7 Koszty bezposrednio zwi4zane z rcalizacjq zadania. a nieuregulowane niniejszym Zarzqdzeniem bgd4 uznawane, wedlug potrzeb podmiot6w skladaj4cych oferty, przez Burmistrza Moniek. 4.8 Dotacja nie moze byd wykorzystana na zobowi4zania powstale przed dat4 zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie koszt6w statutowych niezwiqzanych bezposrednio z rcalizacj4 zadania lub trudnych do wyodrgbnienie. 4.9 Srodki, kt6re nie zostan4 wykorzystane w okresie realizacji zadarria podlegaj4 zwrotowi, bez odrgbnego wezwania, w terminie okreslonym w umowie Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci podlega zwrotowi w tej czesci, kt6ra zosta\a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienaleznie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokosci, zwrot dotacji nastgpuje wraz z odsetkami liczonymi, jak od zaleglosci podatkowych. 5. TERMIN SKLADANIA OFERT Oferty nalezy sklada6 w terminie do 25 lutego 2015r., do godz. 1530, w sekretariacie Urzgdu Miejskiego w Morikach, ul. Slowackiego 5a, Moriki, pok.114. O terminie zlohenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wyslanych pocztqlub data wplywu do Urzgdu, w przypadku ofert zlolonychosobiscie. Oferta powinna byl, zlozona w zamknietej kopercie z dopiskiem,,otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych w Gminie Moriki w 2015r.". Na kopercie powinna by6 umieszczona nazwa oferenta, adres oferenta oraz nzwa zadania okre6lonego w rczdziale I niniejszego ogloszenia. Ten sam oferent mohe zlozyc oferty na realizacjg wigcej ni? z jednego obszaru zadan i dla kahdego obszaru zadan nale y zl.ozyc je odrgbnie. Na kaady rodzaj zadania w danym obszarze molnazlozyc tylko I ofertg, chyba 2e grupaadresat6w jest r6zna. Oferty narealizacje zadafipublicznych powinny byi skladane wedlug obowi4zuj4cego aktu wykonawczego do ustawy o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie, zawterajqcego przepisy w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczecych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferta musi byd sporzedzona w jednym egzemplarzu, podpisana przez oferenta lub osoby upowa2nione do reprezentowania oferenta. wymagane zaleczniki musz? by6 dol4czone do oferty w formie papierowej, a dol4czone kopie musz4 by6 potwierdzone za zgodno56 z oryginalem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

8 TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT Ocena ofert zostanie przeprowadzona wedlug kryteri6w okreslonychw Zarzqdzeniu Nr lll15 Burmistrza Moniek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu dotycz4cego trybu postgpowania o udzielenie dotacji na realizacjg zadaf publicznych w Gminie Moriki w 2015r. Dotacjg otrzymajq oferenci, kt6rych oferty byly najlepsze, kt6re uzyskaly 50Yo punkt6w przy zastosowaniu kryteri6w okreslonychw zaleczniku nr 2 do Regulaminu z wlw Zarzqdzenia, otaz zostaly przeglosowane zv'rykj4 wigkszosci4 glos6w przez czlonk6w Komisj i Konkursowej. Ostateczn4 decyzjg o wyborze oferty iprzyznaniu,bydl odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz, po zapoznaniu sie z opiniami Komisji. 7. INFORMACJA O ZNEALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU 2OI4 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWI4ZANYCH Z NIMI KOSZTAM1 ZE SZCZEG0LNYM UWZGL4DNIENIEM WYSOKOSCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZIDOWYM r podmrotom, O KToRYCH MOWA W ART.3 UST.3. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysoko66 przyznanych Srodk6w publicznych 1. Po I ski Zwi4zek Emeryt6w, Rencist6w i Inwalid6w Zarzqd Rejonowy w Morikach,,ZwiEkszani e do stgpu mie szkaric 6w do d6br kultury na terenie gminy, powiatu, wojew6dztwa podlaskiego i kraju" zl 2. Migdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,GIM-NET",,X[l Og6lnopolskie Wiosenne Biegi 5 Uliczne Moriki 2014" zl 3. Migdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,GIM-NET",,Letni ob6z sportowo-rekreac yjny 20 I 4" l0 000 zl 4. Migdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,GIM-NET",,Popularyzacja pilki siatkowej wsr6d dzieci i mlodziezy z terenu miasta i gminy Moflki" zl

9 5. Fundacj a na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego,,Klub rodzin autystycznych" I 800 zl 6. Polski Zwi4zek Niewidomych - OkrEg Podlaski,,Aktywizacja spoleczna os6b niewidomych i slabowidzqcych z Miasta Moriki" I 800 zl 7. Sportowy Klub Taneczny,,PRESTIGE'',,IJpowszechnianie dyscypliny tanca towarzyskiego wsr6d dzieci i mlodzie?y poprzez szkolenie i udzial tancerzy w ryw alizacji sportowej Pol skie go Towarzystwa Tanecznego" zt 8. Stowarzyszenie Centrum Zdrowej Rodziny,, S wiadome Macierzy hstwo " zl 9. Ludowy Klub Sportowy,,Promieri" Moriki,,Upowszechnianie pilki noznej w Gminie Moriki" zl 10. Stowarzyszenie Przyjaci6l Jedynki,,Gminny konkurs - Matematyczny Czar Pat" I 000 zl ll. Stowarzyszenie Przyj aci6l Jedynki,,Jan Pawel II naszym patronem" 800 zl 12. Stowarzyszenie Przyj aci6l,,dw6jki",,m6j teatr" zl 13. Stowarzyszenie Przyj aci6l,,dw6jki",,spotkanie z filharmoni4" 220 zl 14. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",, Wspieran ie dzialan na r zecz upowszechniania i popularyzacj i uprawiania la w gminie" zl 15. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",,Ob6z sportowy" zl

10 16. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",,Pilka siatkowa" zl 17. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",,Pilka plazowa" zl 18. Stowarzyszenie Akademia Karate,,ILA.TAI",,Upolszechnianie dyscypliny karate poprzez szkolenie i udzial w rywalizacji sportowej w dyscyplinie karate WKF" zl 22. Og6lem zl 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogloszeniem stosuje sig Zarz4dzenie Nr 11/15 Burmistrza Moniek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu dotycz4cego trybu postgpowania o udzielenie dotacji narealizacjg zadahpublicznych w Gminie Moriki w 2015r.

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40 Dzialajac na podstawie art. 11ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 ra. Nr 96, poz. 873 z póznozm.) Burmistrz Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r.

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadaf Gminy Dgbe Wielkie w z&kresie organizacji czasu wolnegoraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Koprzywnica w 2013 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Burmistrza Miasta Wisła z dnia 01 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr OR Burmistrza Miasta Wisła z dnia 01 grudnia 2016r. Zarządzenie Nr OR.0050.171.2016 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016 Na podstawie 5 uchwały Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dn. 17 grudnia 2015r.w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna z dnia 7 stycznia 2016 roku

Burmistrza Opoczna z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 312016 Burmistrza Opoczna z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację Opoczno. zadań publicznych Gminy Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na zadania publiczne Powiatu Żywieckiego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r.

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r.

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. w sprawie: przyj cia Programu Wspó pracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno po

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego w 2017 roku Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2017 r. Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przedszkolnego w Dobrym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14.01.2015 BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza Działając na podstawie art.13 ustawy.z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING Dokumenty opracowane przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA (PROJEKT) ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 40/VII/2015 z dnia 13.03. 2015 r. Burmistrza Gminy Burmistrz Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT Załącznik do zarządzenia Nr 34 /2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 07 maja 2014 r. OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje:

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 395/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2014r. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań

Bardziej szczegółowo

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie Zatqcznik do Zarz^dzenia Nr 5 /2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 24 st^cznia 2014r. OGLOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 stycznia 2014 roku

z dnia 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 312014 Burmistrza Opoczna z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ROZDZIAŁ I CELE I RODZAJ ZADAŃ

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ROZDZIAŁ I CELE I RODZAJ ZADAŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn nr I/27/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia projekt w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wynikających z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 97/257/11 Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.01.2015r. KONKURS OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Załącznik do Zarządzenia nr 528/2011 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 listopada 2011 r. OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2014 rok

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2014 rok I. Rodzaje zadań Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2013 r. WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r. Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Dąbrówno o otwartym konkursie ofert z dnia r.

Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Dąbrówno o otwartym konkursie ofert z dnia r. WYTYCZNE dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na realizację zadań publicznych w ramach II otwartego konkursu ofert w 2016 roku Dąbrówno, marzec 2016 r. 1 Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Przepisy ogólne

Wstęp. 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia... 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miasta Gryfów Śląski Nr 1 /2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KO KURS OFERT A REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZ YCH. Burmistrz Miasta i Gminy iepołomice

OTWARTY KO KURS OFERT A REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZ YCH. Burmistrz Miasta i Gminy iepołomice OTWARTY KO KURS OFERT A REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZ YCH Burmistrz Miasta i Gminy iepołomice działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego Uchwata Nr XVI I 5g 2O1S Rady Powiatu KoScierskiego z dnia 18 listopada 2O15 r. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okre6lonymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r. Projekt z dnia 2 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn.

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kowary

Burmistrz Miasta Kowary Nr konkursu 1/16 Data: 10.02.2016 r. Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (Dz.U. z 2015 poz. 1515 tekst jedn. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Filantropia a podatki w Polsce

Filantropia a podatki w Polsce Filantropia a podatki w Polsce Filantropia a podatki w Polsce Podatkowe otoczenie filantropii w Polsce 2 Doświadczenia i obserwacje dlaczego Polacy (nie) decydują się na zaangażowanie prywatnego kapitału

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y w s p ó ł p r a c y Z a k r e s p r z e d m i o t o w y F o r m y w s p ó ł p r a c y

Z a s a d y w s p ó ł p r a c y    Z a k r e s p r z e d m i o t o w y  F o r m y w s p ó ł p r a c y PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Sokolniki z dnia. 2016 r. Program współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 rok

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 rok I. Rodzaje zadań Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo