w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach"

Transkrypt

1 or s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 20I4r. poz. llls z p6in. zm.) oraz Uchwaly Nr XLVII/ Rady Miejskiej w Morikach zdniag puldziernika2}l4r.w sprawie Programu wsp6lpracy Gminy Moriki z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnosd pozytku publicznego na rok 2015 zarzqdzam, co nastgpuje: s1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. s2. O gl o szeni e stano wi zalec znlk d o ni ni ej sz e go zar z4dzenia. s3. Traci moc Zarz4dzenie Nr 341/14 Burmistrza Moniek z dnia23 stycznia20l4r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadanpublicznych w Gminie Moriki w 2014r. $4. Zarzqdzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez zarrieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or az na stronie internetowej Urzgdu (www. um-monki. pl). $s. Zarz1dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania. STnz KomotsH

2 Zalqcznik do Zarzydzenia Nr 13/15 Burmistrza Moniek z dnia 4 lutego 2015r. OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XLVII/ Rady Miejskiej w Morikach zdniag pu2dziernika2}i4r. w sprawie Programu wsp6lpracy Gminy Moriki z organizacjami pozarz1dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymr dzialalnosd pozytku publicznego na rok 2015, Burmistrz Moniek oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacjr zadahpublicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. I 1. RODZAJE ZADAN Obszar zadarria Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnania szans tych rodzin i os6b: 2. DzialalnoSci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej os6b zagr o Zony ch wykluczeni em spolecznym or az dzialalno St narzecz os6b niepelnosprawnych: Rodzai zadania a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci imlodziezy, b) organizacja atrakcyjnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci imlodziezy, c) wspomaganie wolontariatu, d) pomoc mieszkafcom gminy znajduj4cym sig w trudnej sytuacji, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem Srodowisk dysfunkcyjnych, angazowanie os6b wykluczonych spolecznie do poprawy swojej sytuacji, pomoc osobom zagr ohony m wykluczeniem spolec zrly m, e) organizowanie pomocy osobom znaidil4cym sie w sytuacii kryzysowei, ofiarom katastrof i klesk; a) popularyzowanie wsr6d spoleczefstwa znaczenia istoty wczesnej interwencji, prof,rlaktyki i jej wplywu na proces rehabilitacji, b) wsparcie psychiczno-terapeutyczne dla os6b niepelnosprawnych i ich rodzin, c) wspieranie dzia\afi w zakresie dostgpu os6b niepelnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoc zynku, d) podejmowanie kompleksolvych dzialan prowadz4cych do pelnego uczestnictwa os6b niepelnosprawnych w zyciu spolecznosci lokalnej, e) wsp6lpraca w zakresie rekrutacji i szkoleri os6b niepelnosprawnych oraz os6b zagrolonych wykluczeniem spolec znym, f) dzidtania na rzecz reintegracji spolecznej os6b zagr ohony ch wykluczeni em, g) wsp6lpraca przy realizacji spotkari, konferencji, tmpr ez okoliczno Sciowych, konkurs6w, itp. ; J. Ochrona i promocja zdrowia: a) wspieranie dzialah promuj4cych profilaktykg zdrowotn4, b) wsp6lorganizowanie akcji i kampanii prozdrowotnych ta rzecz lokalnei spolecznosci,

3 4. Dzialarianaruecz os6b w wieku emerytalnym: 5. Dzialanianarzecz spleczeristwa obywatel skie go : 6. Porz4dek i bezpieczef stwo publiczne: 7. Nauka, edukacja, oswiata, wychowanie i obronno6i: c) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotny ch oraz profilaktyce chor6b, d) realizacjazadah w zakresie ochrony zdrowia dzieci r m\odziely, w tym w Srodowisku opieki, nauczania i wychowania, e) ograniczenie dostgpu mlodzie?y do alkoholu, papieros6w i Srodk6w psychoaktywnych, f) popularyzacja w1r6d dzieci i mlodzie y wzorc6w i postaw zdrowego stylu zycia, g) podejmowanie dzialah zmierzajqcych do poprawy jakosci opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi; a) tworzenie warunk6w dla rozwoju, integracji, aktywnosci i samodzielno5ci os6b starszych, b) integracja Srodowisk mlodziezy i ludzi starszych; a) dofinansowanie wkladu wlasnego organizacj w przypadku uzyskania dotacji ze 2r5del zewngtrznych, b) doradztwo z zalc:.esu prawa, rachunkowosci i innych waznych dla sektora pozarz4dowego dziedzin prowadzonych przez ekspert6w z tych dziedzin; a) poprawa poczucia bezpieczeitstwa mieszkanc6w gminy, b) budowani e wsp 6 lpra cy or ganizacji p o zar zedo wyc h z przedstawicielami organ6w wladzy publicznej, odpowi edzi alnych za bezpieczeristwo i porz4dek, c) podejmowanie dzialah dla poprawy poszanowania mienia publicznego; a) promocja aktywnego spgdzania czasu wolnego dzieci i mlodzie y, b) wspieranie aktywnofici oraz wyr6wnywania szans edukacyjnych dzieci i mlodzie?y poprzez alternatywne formy edukacj i, c) wspieranie dzialafi, kt6re przyczyniajq sig do ksztaltowania postaw tolerancji i otwartosci wobec rolnic etnicznych, rasowych czy religijnych, a takle wspieranie inicjatyw promuj4cych walkg z wszelke nietolerancj4, uprzedzeniani i stereotypami, d) wsp i eran i e or garizacj i imprez i dzialafi zw iqzany ch z upowszechnianiem zagadnieh militarnych wsr6d spoleczeristwa, e) wspieranie dzialafi maj4cych na celu ksztaltowanie postaw moralnych, proekologicznych i og6lnorozwojowych wsr6d dzieci i mlodzie?y, f) upowszechnianie wiedzy i umiejgtnofici na rzecz obronnosci paflstwa,

4 8. Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego: 9. Wspieranie, upowszechnianie kultury frzycznej, turystyki i krajoznawstwa: g) ksztaltowanie postaw patriotycznych dzieci i mlo dziezy, p opul aryz acj a tradycj i or az wzmo cni eni e tozsamosci lokalnei i regionalnei ; a) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki, b) wspomaganie tw6rczosci artysty cznei, c) wspomaganie organizacji impr ez kulturowych, d) organizowanie przedsigwzig6 artystycznych, w zbo gacaj4cych ofertg gminy, e) zwigkszanie dostgpu mieszkaric6w do d6br kultury na terenie gminy, powiatu, wojew6dztwa podlaskiego i kraju, f) wsp6lorganizowanie plenerowych imprez kulturowych o zasiggu lokalnym, regionalnym, og6lnopolskim, g) edukacja kulturalna orazwzrost czytelnictwa dzieci imlodziezy, h) upowszechnianie kultury i sztuki, i) dzialania na rzecz kultury, sztuki oraz wspierania zadafizzakresuochrony d6br kultury i tradycji, j) wspieranie tworczosci i edukacji artystycznej os6b niepelosprawnych; a) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a takhe zajq1, sportowo-rekreacyjnych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b niepelnosprawnych i ze Srodowisk zagrohonych wykluczeniem spolecznym oraz dzieci i mlodziezy, b) wspieranie program6w pozwalaj4cych na osi4gnigcie wysokiego poziomu sportowego zwlaszcza w r yw alizacj i sp o rto wej dzi e c i r mlo dziely, c) wspieranie dzialah w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w r6znych dyscyplinach sportu, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zespolowych gier sportowych, d) wspieranie program6w sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodzie?y, szczeg6lnie w okresie ferii zimowych i letnich, e) wspieranie dzialafi na rzecz upowszechniania i popularyzacji uprawiania lekkiej atletyki w gminie, f) wspieranie dzialan maj4cych na celu r6wnomierny rozw6j sportu naobszarze gminy; l0 Ekologia i ochrona zwierz4t: a) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci imlodzie?y, b) zapewnienie opieki zwierzgtom bezdomnym na terenie gminy, c) ochrono Srodowiska i przyrody,

5 l1 d) wsp6tpr aca przy realizacji konferencj i, konkurs6w i innych przedsigwzig(, zwiqzanych z prowadzon4 edukacj4 ekologiczn4 spoleczeristwa lokalnego, e) promowarie dzialari, ekologicznych w realizacji innych zadah publicznych; D zialanra na r zecz ro dziny, macierzyris tw a, rc dzicie I stwa, upowszechniani a ochrony praw dziecka, w szczeg6lnosci prowadzeniadzialalnosci promocvjnei narzeczrodziny; t2. Wspieranie i promocja wolontariatu: a) wsp6lorganizowanie szkoleri podnosz4cych j akos6 prac wolontariuszy, b) wspieranie dzialan maj4cych na celu krzewienie idei wolontariatu. 2. WYSOKOSC SNOOTOW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ\ TYCH ZADAN zl (slownie: trzydziesci pig6 tysigcy zlotych). 3. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 3.1 O dotacje mogq ubiega6 sig: 1) organizacje pozarz4dowe, niebgd4ce jednostkami sektora finans6w publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych; 2) nie dzialaj1ce w celu osi4gnigcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce osobowosci prawnej, kt6rym odrgbna ustawa przyznaje zdolno5d prawr4, w tym fundacje i stowarzyszenia; 3) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w o stosunku Paristwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych kosciol6w izwiqzkow wyznaniowychorazo gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jeheli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego; 4) stowarzyszenia jednostek samorzqdu terytorialnego; 5) sp6tdzielnie socjalne; 6) sp6lki akcyjne i sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 oraz kluby sportowe bgd4ce sp6lkami, kt6re nie dzialaje w celu osi4gnigcia zysku oraz przeznaczajq calos6 dochodu na realizacjg cel6w statutowych oraz nie przeznaczajq zysku do podzialu migdzy swoich udzialowc6w, akcjonariuszy i pracownik6w. 3.2Szczeg6lowe warunki przyznawarria dotacji, realizacji zadaria i rozliczania dotacji oluesli umowa. 4. TERMINY I WARUNKI REALIZACJIZADAN 4.7 Zadalrrie winno by6 wykonane od dnia podpisania umowy do 3l grudnia 2015r. 4.2 Zadanie winno by(, zrealizowane z najwigkszq, starawrosci4, zgodnie z zasadarri uczciwej konkurencji, gwarantujec wykonanie zadania w spos6b efektywny, oszczgdny i terminowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w ofercie, oraz w umowie wraz z zalecznikarni.

6 4.3 Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z regulaminem dotycz4cym trybu postgpowania o udzielenie dotacji na realizacje zadah publicznych w Gminie Moriki w 2015r., stanowi4cym zil'qcznik do Zarz4dzenia Nr I 1 / 1 5 Burm rstrza Moniek z dnia 29 sty cznia 20 I 5r. 4.4 Dotacja nie moze zostat przezfiaczona na: 1) budowg, zakup i remont budynk6w, zakup grunt6w; 2) dzialalno Si go spodarcz 4, polity czn4 i reli gij n4; 3) pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji (chyba, ze stanowi4 one niezbqdne elementy w realizacji projektu); 4) programy dofinansowane z innych funduszy gminnych; 5) pokrycie defi cytu zrealizowanych wczesniej przedsigwzig Dotacj a mo2e zostat przeznaczona na takie koszty kwalifikowane jak: 1) koszty administracyjne zwi4zate z realizacjq zadania, w tym koszty osobowe administracji i obslugi zadania,np.: koordynator projektu, obsluga administracyjnobiurowa, ksiggowosd (w czgsci odpowiadaj4cej zaangalowaniu danej osoby w realizacjg proj ektu) ; 2) koszty osobowe merytoryczne, w tym np.: trenerzy, eksperci, lekarzelratownik medyczny, inni specjalisci realizuj4cy zadania (koszt umowy zlecenia, umowy o dzielo lub czgsd wynagrodzenia odpowiadaj4ca zaangazowaniu danej osoby w realizacjg projektu) - nie mog4 przelcoczye 20% ptzyznanei dotacji; 3) koszty zwi4zane z uczestnictwem bezposrednich adresat6w projektu, w tym np.: a) koszt obslugi imprezy przewodnickiej, b) wynajem obiekt6w (z wyjqtkiem wynajmu obiekt6w wlasnych lub dzierzawionych), c) wynajem element6w technicznych (np. naglosnienie, oswietlenie, scena d) e) f) s) z wyj4tkiem wynajmu element6w wlasnych lttb dzierlawionych), wydatki zwiqzane z opr aw 4 muzy czne r taneczn4, zaktp bilet6w wstgpu (np. do muze6w), zakup uslug transportowych dla uczestnik6w (w tym dla os6b niepelnosprawnych), zakup napoj6w, wy2ywienia oraz zakwaterowanie dla uczestnik6w i os6b o b slu guj 4c y ch zadanie, h) zaklp poczgstunku i napoi dlauczestnik6w i os6b obslugujqcych zadanie, i) zakup drobnych nagr6d rzeczov,tych oraz puchar6w, medali, dyplom6w, statuetek i pater (z zaleczeniem protokolu komisji z rchwrgczeh), j) zakup material6w dydaktycznych oraz material6w do terapii i rehabilitacji, k) zakup apteczki pierwszej pomocy lub wyposazenia do apteczkt, l) wydatki zwi4zane ztbezpieczeniem sprzgtu i os6b tczestniczecych w zajgciach; 4) koszty funkcjonowania organizacji zwi4zarre z realizacjq projektu - w stosownej czgsci, przypadajecej na dany projekt, w tym, np.: wydatki zwiqzane zmaterialamr biurowymi oraz kserografi cznymi; 5) wyjazdy sluzbowe os6b zaangahowanych w realizacjg projektu - nie mog4 przel<r oczy e rc % przy znatej dotacj i ; 6) wydatk i zwi4zate z dofi nansowaniem zajgt ter apeutycznych; 7) wydatki zwi4zane z uslugami wydawniczymi i poligraficznymi oraz dzial,aniarni promocyjnymi projektu, w tym m. in.: plakaty, ulotki, banery, gadzety promocyjne, na kt6rych zostal zarnieszczony herb Gminy Moriki, bqdl informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu.

7 4.6 Koszty bgd4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy: a) s4 bezposrednio zwiqzane zrealizowanym zadaniem i niezbgdne do jego realizacji, b) s4 racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe, c) zostan4 poniesione w ramach realizacji danego zadania, tj. zgodnie z terminem pr zy j gty m w um o wi e na r e alizacj g zadania pub I i c zne go. 4.7 Koszty bezposrednio zwi4zane z rcalizacjq zadania. a nieuregulowane niniejszym Zarzqdzeniem bgd4 uznawane, wedlug potrzeb podmiot6w skladaj4cych oferty, przez Burmistrza Moniek. 4.8 Dotacja nie moze byd wykorzystana na zobowi4zania powstale przed dat4 zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie koszt6w statutowych niezwiqzanych bezposrednio z rcalizacj4 zadania lub trudnych do wyodrgbnienie. 4.9 Srodki, kt6re nie zostan4 wykorzystane w okresie realizacji zadarria podlegaj4 zwrotowi, bez odrgbnego wezwania, w terminie okreslonym w umowie Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci podlega zwrotowi w tej czesci, kt6ra zosta\a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienaleznie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokosci, zwrot dotacji nastgpuje wraz z odsetkami liczonymi, jak od zaleglosci podatkowych. 5. TERMIN SKLADANIA OFERT Oferty nalezy sklada6 w terminie do 25 lutego 2015r., do godz. 1530, w sekretariacie Urzgdu Miejskiego w Morikach, ul. Slowackiego 5a, Moriki, pok.114. O terminie zlohenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wyslanych pocztqlub data wplywu do Urzgdu, w przypadku ofert zlolonychosobiscie. Oferta powinna byl, zlozona w zamknietej kopercie z dopiskiem,,otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych w Gminie Moriki w 2015r.". Na kopercie powinna by6 umieszczona nazwa oferenta, adres oferenta oraz nzwa zadania okre6lonego w rczdziale I niniejszego ogloszenia. Ten sam oferent mohe zlozyc oferty na realizacjg wigcej ni? z jednego obszaru zadan i dla kahdego obszaru zadan nale y zl.ozyc je odrgbnie. Na kaady rodzaj zadania w danym obszarze molnazlozyc tylko I ofertg, chyba 2e grupaadresat6w jest r6zna. Oferty narealizacje zadafipublicznych powinny byi skladane wedlug obowi4zuj4cego aktu wykonawczego do ustawy o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie, zawterajqcego przepisy w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczecych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferta musi byd sporzedzona w jednym egzemplarzu, podpisana przez oferenta lub osoby upowa2nione do reprezentowania oferenta. wymagane zaleczniki musz? by6 dol4czone do oferty w formie papierowej, a dol4czone kopie musz4 by6 potwierdzone za zgodno56 z oryginalem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

8 TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT Ocena ofert zostanie przeprowadzona wedlug kryteri6w okreslonychw Zarzqdzeniu Nr lll15 Burmistrza Moniek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu dotycz4cego trybu postgpowania o udzielenie dotacji na realizacjg zadaf publicznych w Gminie Moriki w 2015r. Dotacjg otrzymajq oferenci, kt6rych oferty byly najlepsze, kt6re uzyskaly 50Yo punkt6w przy zastosowaniu kryteri6w okreslonychw zaleczniku nr 2 do Regulaminu z wlw Zarzqdzenia, otaz zostaly przeglosowane zv'rykj4 wigkszosci4 glos6w przez czlonk6w Komisj i Konkursowej. Ostateczn4 decyzjg o wyborze oferty iprzyznaniu,bydl odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz, po zapoznaniu sie z opiniami Komisji. 7. INFORMACJA O ZNEALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU 2OI4 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWI4ZANYCH Z NIMI KOSZTAM1 ZE SZCZEG0LNYM UWZGL4DNIENIEM WYSOKOSCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZIDOWYM r podmrotom, O KToRYCH MOWA W ART.3 UST.3. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysoko66 przyznanych Srodk6w publicznych 1. Po I ski Zwi4zek Emeryt6w, Rencist6w i Inwalid6w Zarzqd Rejonowy w Morikach,,ZwiEkszani e do stgpu mie szkaric 6w do d6br kultury na terenie gminy, powiatu, wojew6dztwa podlaskiego i kraju" zl 2. Migdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,GIM-NET",,X[l Og6lnopolskie Wiosenne Biegi 5 Uliczne Moriki 2014" zl 3. Migdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,GIM-NET",,Letni ob6z sportowo-rekreac yjny 20 I 4" l0 000 zl 4. Migdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,GIM-NET",,Popularyzacja pilki siatkowej wsr6d dzieci i mlodziezy z terenu miasta i gminy Moflki" zl

9 5. Fundacj a na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego,,Klub rodzin autystycznych" I 800 zl 6. Polski Zwi4zek Niewidomych - OkrEg Podlaski,,Aktywizacja spoleczna os6b niewidomych i slabowidzqcych z Miasta Moriki" I 800 zl 7. Sportowy Klub Taneczny,,PRESTIGE'',,IJpowszechnianie dyscypliny tanca towarzyskiego wsr6d dzieci i mlodzie?y poprzez szkolenie i udzial tancerzy w ryw alizacji sportowej Pol skie go Towarzystwa Tanecznego" zt 8. Stowarzyszenie Centrum Zdrowej Rodziny,, S wiadome Macierzy hstwo " zl 9. Ludowy Klub Sportowy,,Promieri" Moriki,,Upowszechnianie pilki noznej w Gminie Moriki" zl 10. Stowarzyszenie Przyjaci6l Jedynki,,Gminny konkurs - Matematyczny Czar Pat" I 000 zl ll. Stowarzyszenie Przyj aci6l Jedynki,,Jan Pawel II naszym patronem" 800 zl 12. Stowarzyszenie Przyj aci6l,,dw6jki",,m6j teatr" zl 13. Stowarzyszenie Przyj aci6l,,dw6jki",,spotkanie z filharmoni4" 220 zl 14. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",, Wspieran ie dzialan na r zecz upowszechniania i popularyzacj i uprawiania la w gminie" zl 15. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",,Ob6z sportowy" zl

10 16. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",,Pilka siatkowa" zl 17. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpik",,Pilka plazowa" zl 18. Stowarzyszenie Akademia Karate,,ILA.TAI",,Upolszechnianie dyscypliny karate poprzez szkolenie i udzial w rywalizacji sportowej w dyscyplinie karate WKF" zl 22. Og6lem zl 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogloszeniem stosuje sig Zarz4dzenie Nr 11/15 Burmistrza Moniek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu dotycz4cego trybu postgpowania o udzielenie dotacji narealizacjg zadahpublicznych w Gminie Moriki w 2015r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo