Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku"

Transkrypt

1 Konferencja portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku listopada 2012 r. Polonia Palace Hotel, Warszawa Partnerzy merytoryczni:

2 Prelegenci: Dzień I - Bilans Krzysztof Horodko, Partner w TPA Horwath Krzysztof Horodko jest ekspertem w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Rozpoczął pracę w poznańskim biurze spółki Arthur Andersen w dziale audytu i grupy TPA Horwath. Krzysztof był zaangażowany w liczne projekty obejmujące przeglądy typu due diligence (m.in. spółek przemysłu naftowego, energetycznego, ciepłowniczego oraz telekomunikacyjnego, z branży nieruchomości, cukrowni oraz wiele innych), wyceny oraz przeglądy i badania sprawozdań finansowych. Brał także udział w projektach obejmujących szeroko pojęte doradztwo gospodarcze (m.in. łączenie i podział spółek, konwersje pożyczek i kredytów). Krzysztof w trakcie swojego kilkunastoletniego doświadczenia brał udział bądź nadzorował badania sprawozdań finansowych, wyceny oraz projekty typu due diligence oraz business consulting dla takich Klientów jak, między innymi: spółki z grupy Nordzucker, spółki z grupy Erbud, spółki z grupy Rewe, spółki z grupy Strabag, BZ WBK, Deka Immobilien Investment, Delecta, minima, Meinl European Land (Atrium European Real Estate), Rafineria Gdańska (Lotos), Warimpex czy spółki grupy Winkelmann Group. Prowadził liczne seminaria oraz uczestniczył w wielu programach szkoleniowych m.in.: Core IAS Techniques czy Business Audit Advanced. Michał Kołosowski, Partner w ECA Auxilium, biegły rewident Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate oraz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. W Grupie ECA Auxilium kieruje departamentem audytu w północnowschodniej Polsce. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości. Tomasz Karpiński, Menedżer w TPA Horwath Od 2011 roku Tomasz jest biegłym rewidentem, ekspertem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów specjalizującym się w rachunkowości podmiotów działających w branży nieruchomościowej. współpracę z firmą TPA Horwath rozpoczął w roku Realizuje projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw, badań sprawozdań finansowych, przeglądów typu due diligence oraz procedur kontroli wewnętrznej. Swoje doświadczenie zdobył również pracując na stanowisku kierowniczym w dziale finansów jednej z czołowych sieci dyskontów spożywczych w Polsce. Tomasz był zaangażowany w liczne projekty obejmujące m.in. badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych, przeglądy typu due diligence oraz przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF takich firm, jak: spółki z grupy Erbud, spółki z grupy Strabag, spółki z grupy Nordzucker, Immoeast, Steico S.A, Raiffeisen, MC Bauchemie czy Royal Brinkers. Ponadto przeprowadzał szereg szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz procedur badania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw oraz dla biegłych rewidentów

3 Dzień II Podatki Dorota Pokrop, Senior Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young Dorota Pokrop jest jednym z liderów Zespołu Podatków Pośrednich. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów podatkowych, w tym z zakresu optymalizacji VAT oraz wdrażania procedur podatkowych. Wielokrotnie z sukcesem reprezentowała podatników przed organami podatkowymi i sądami w sporach dotyczących skutków niezgodności polskich regulacji z przepisami wspólnotowymi. Autorka i współredaktor komentarza do Dyrektywy VAT. Polska perspektywa. (Komentarz, Wolters Kluwer 2012), który ukaże się w maju 2012 r. Współautorka komentarza do Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT. Komentarz, Wolters Kluwer 2008). Autorka licznych wywiadów i publikacji prasowych dotyczących podatku VAT. Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach podatkowych. Sławomir Łuczak, Radca Prawny, Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Sławomir Łuczak jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz reprezentowaniu klientów w sprawach podatkowych i celnych przed organami podatkowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w renomowanej francuskiej firmie audytorskiej. Pracę w SK&S rozpoczął w 1998 roku. W roku 2001 został radcą prawnym, zaś w roku 2007 został partnerem w kancelarii. Ukończył magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tomasz Niwiński, Tax Consultant, TPA Horwath Tomasz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także kurs w zawodzie głównego księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz specjalistyczny kurs podatkowy w Polskiej Akademii Rachunkowości. Od początku 2012 r., jako członek TPA Horwath, zaangażowany jest w projekty z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, przeglądów podatkowych, badań typu Due Diligence oraz doradztwa transakcyjnego. Autor artykułów prasowych, m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Małgorzata Nicewicz, TAX Consultant, TPA Horwath Małgorzata jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Prawo) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Zarządzanie i Marketing, Finanse i Bankowość). Uczestniczyła także w programie wymiany międzynarodowej SOCRATES i studiowała w Wiedniu (Wirtschaftsuniversität Wien). Pod koniec 2010 r. dołączyła do zespołu podatkowego TPA Horwath. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym w szczególności w zakresie rozliczeń CIT oraz VAT jak również obsługą rynku detalicznego oraz szeroko rozumianej branży energetycznej. mec. Piotr Andrzejak - Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, celnego i dewizowego, w szczególności w obszarze podatku VAT, optymalizacji podatkowej dla transakcji zagranicznych zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i obcokrajowców przebywających w Polsce. Jako absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywał doświadczenia zawodowe w zespole doradztwa podatkowego międzynarodowej firmy doradczej. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego w dziennikach Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna.

4 Jarosław Dziewa doradca podatkowy, Partner w Piekielnik & Partnerzy Uznany autorytet w dziedzinie opodatkowania obrotu wierzytelnościami, specjalizujący się również w krajowym i międzynarodowym prawie podatkowym, w tym w zakresie opodatkowania inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw i zmian właścicielskich, jak również w zakresie optymalizacji planowania podatkowego oraz opodatkowaniu nieujawnionych źródeł przychodów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, opracowywania umów w obrocie gospodarczym oraz w pracach Rad Nadzorczych. Biegły rzeczoznawca w dziedzinie doradztwa podatkowego, autor licznych artykułów i publikacji, a także wykładowca w dziedzinie prawa podatkowego. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1992 r. Program: Dzień I. Bilans Rejestracja i przywitanie I. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego jednostek stosujących w pełnym zakresie ustawę o rachunkowości: Krzysztof Horodko, TPA Horwath a) niezbędne elementy sprawozdania b) zakres not do sprawozdania finansowego c) zakres wprowadzenia do sprawozdania finansowego II. Zasady i tryb sporządzania, badania i zatwierdzania oraz publikowania sprawozdania finansowego, w tym harmonogram prac bilansowych: Krzysztof Horodko, TPA Horwath a) jednostki stosujące ustawę o rachunkowości; b) jednostki zobowiązane do stosowania MSSF III. Inwentaryzacja 2012 zasady, dokumentacja, rozliczenia. Krzysztof Horodko, TPA Horwath a) środki trwałe b) wartości niematerialne i prawne c) zapasy d) należności Przerwa kawowa IV. Wycena wybranych aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym i konsekwencje tej wyceny dla pozostałych elementów sprawozdania. Omówienie prezentacji, w tym w notach dodatkowych: Michał Kołosowski, ECA Auxilium a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe aktywa trwałe,

5 Lunch c) utrata wartości środków trwałych i wartości niematerialnych d) należności długoterminowe i krótkoterminowe, e) zapasy (produkcja w toku, produkty gotowe i towary) wycena do ceny sprzedaży netto i obniżanie wyceny w związku ze zdarzeniami po dniu bilansowym, f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, g) kapitał zapasowy, h) rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, i) kompletność i wycena rezerw, j) zobowiązania krótko i długoterminowe, k) rozliczenia międzyokresowe, l) wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych V. Wybrane problemy dotyczące rachunku przepływów pieniężnych VI. Zmiany w polityce rachunkowości, tryb ich wprowadzania i konsekwencje dla ujawnień. Korekty błędów i korekty oszacowań księgowych VII. Zdarzenia po dniu bilansowym VIII. Przygotowanie sprawozdania z działalności jednostki w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym Zakończenie Dzień II. Podatki 10:00 10:45 I. Czynności związane z zakończeniem roku podatkowego i ich konsekwencje podatkowe: Tomasz Niwińśki, TPA Horwath a) inwentaryzacja, b) sporządzenie sprawozdania finansowego (ustalenie daty sporządzenia sprawozdania), c) rok podatkowy inny niż kalendarzowy a stosowanie znowelizowanych przepisów, d) przejście z wyniku finansowego na wynik podatkowy. 10:45 11:30 II. Przychody w CIT oraz obowiązek podatkowy na przełomie roku Sławomir Łuczak, SK&S Legal a) pojęcie przychodu, b) identyfikacja nieodpłatnie uzyskanych przychodów, c) przychód a moment wystawienia faktury, d) opodatkowanie zaliczek,

6 e) przychód i obowiązek podatkowy w przypadku usług ciągłych, f) szczególne obowiązki podatkowe na gruncie VAT a moment wystawienia faktury VAT. 11:30 11:45 Przerwa na kawę 11:45 12:15 III. Rozliczenia w walucie obcej: Jarosław Dziewa, Piekielnik i Partnerzy a) pojęcie różnic kursowych na gruncie CIT (PIT), b) zasady przeliczania należności wyrażonych w walucie obcej na gruncie VAT, c) wybór metody rachunkowej i jej konsekwencje na gruncie CIT (PIT) d) stosowanie metody podatkowej po nowelizacji przepisów, e) problem kursu faktycznie zastosowanego, f) różnice kursowe a środki trwałe, g) różnice kursowe związane z podatkiem VAT. 12:15 13:00 IV. Podatek u źródła obowiązki związane z zakończeniem roku: Jarosław Dziewa, Piekielnik i Partnerzy 13:00 13:45 Lunch a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, b) ustawa o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, c) dywidendy, umorzenie udziałów (akcji), łączenie oraz podział spółek kapitałowych po nowelizacji, d) należności licencyjne w ustawie o CIT a należności licencyjne w postanowieniach modelowej konwencji OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, e) usługi o charakterze niematerialnym a podatek u źródła, f) zmiany w podatku u źródła od 1 stycznia 2013 r., g) składanie informacji IFT. 13:45 14:15 V. Reguły ogólne dotyczące rozliczania kosztów podatkowych: Małgorzata Nicewicz, TPA Horwath a) definicja kosztu podatkowego, b) pojęcie racjonalności wydatku w świetle orzecznictwa, c) koszty o charakterze bezpośrednich i ich kwalifikacja w czasie, d) koszty inne niż bezpośrednie a rozliczenie w czasie, e) zaniechanie inwestycji a koszt podatkowy, f) inwestycja w obcych środkach trwałych. 14:15 14:45 VI. Koszty związane z marketingiem w świetle orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych: Piotr Andrzejak, SK&S Legal a) rozróżnienie pomiędzy reklamą a reprezentacją, b) koszty marketingu oraz reklamy, c) sprzedaż premiowa oraz konkursy,

7 d) dokumentowanie kosztów związanych ze wsparciem sprzedaży. 14:45 15:30 VII. Odliczanie podatku VAT: Dorota Pokrop, Ernst &Young a) reguły ogólne dotyczące odliczania VAT, b) reprezentacja a odliczanie VAT, c) gastronomia, usługi hotelowe, usługi konferencyjne, usługi cateringowe a odliczenie VAT, d) odliczanie VAT od samochodów, e) terminy odliczenia VAT. 15:30 16:00 VIII. Rozliczanie VAT w oparciu o proporcję sprzedaży: Dorota Pokrop, Ernst & Young a) podmioty zobligowane do odliczania VAT poprzez proporcję, b) zasady dotyczące obliczania proporcji sprzedaży, c) odliczanie VAT poprzez proporcję, d) korekta roczna z tytułu zmiany współczynnika sprzedaży, e) korekta środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 16:00 16:30 IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje 16:30 Zakończenie wręczenie certyfikatów Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa: jednej osoby % VAT, jednej osoby w jednym dniu 790 zł + 23% VAT zarejestrowani Czytelnicy portalu TaxFin.pl otrzymują 10% rabatu,* Klienci spółek będących Partnerami konferencji otrzymują 20% rabatu.* * Wszelkie rabaty lub oferty specjalne nie sumują się. Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Prosimy o dokonanie płatności: po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Szczegółowe informacje: dotyczące konferencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Pytania można zadawać telefonicznie pod numerem: (22) lub mailowo na adres:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia Warsztaty portalu TaxFin.pl VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia 20-21 marca 2011 r. Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA CFO 2014

X KONFERENCJA CFO 2014 X KONFERENCJA CFO 2014 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I PRAWNE KONFERENCJA CFO 2014 PATRONAT MEDIALNY PARTNER MERYTORYCZNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa 17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa dr Janusz Fiszer Partner White & Case Marcin Panek Doradca podatkowy, Senior Counsel White & Case Partner Strategiczny: Grzegorz Jukiel Doradca podatkowy,

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - postępowanie podatkowe/kontrola

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Podatki 2013

Ogólnopolska konferencja Podatki 2013 Ogólnopolska konferencja Podatki 2013 Warszawa 30-31.01.2013 r., Hotel Mercure grand Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Podatki 2013. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo