konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar gach przy nie sie Pań stwu ko rzy ści biz ne so we, a tecz ki nie po miesz czą pod pi sa nych kon trak tów na ko lej ny se zon tu ry stycz - ny, któ ry prze cież już nie dłu go Destynacja Palestyna zaprasza Polaków Kraj jest tegorocznym partnerem targów Tour Salon, jej przedstawiciele promują możliwości współpracy z miejscową branżą turystyczną. (stro na 4) Polacy wyruszają na weekend czytaj str Klau zu le stra szak na branżę? Warunki uczestnictwa w imprezach zorganizowanych od wielu lat poddawane są kontrolom UOKiK-u. Kontrole przeprowadzone w ostatnich latach wykazują coraz mniej przypadków naruszeń praw konsumenckich, jednak problem klauzul niedozwolonych pojawiających się w warunkach uczestnictwa w zorganizowanych imprezach turystycznych nadal nie został zażegnany mówi Aleksander Giertler, prezes Izby Turystyki RP. Ponieważ kwestia stosowania zapisów niedozwolonych wciąż pozostaje aktualna, widzimy potrzebę głośnej rozmowy na ten temat z udziałem wszystkich zainteresowanych. Na konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. MG Konferencja Klauzule niedozwolone w turystyce a współpraca z UOKiK, 25 X, godz. 14, pawilon 14, sala 3 C Gość specjalny To, co bliskie i swojskie Znana nie tylko z programu Pieprz i wanilia Elżbieta Dzikowska opisuje, co fascynuje ją w naszym kraju i dlaczego warto zwiedzać także to, co bliskie. (stro na 6) W Poznaniu warto odkryć Małopolskę Pre zen ta cja re gio nu na naj waż - niejszych tar gach tu ry stycz nych w Pol sce to oka zja do spo tka nia z ma ło pol ską bo ga tą ofer tą tu ry stycz ną i go ścin no ścią. (strona 16) Lista wystawców stro na Redakcja Wiadomości Turystycznych zaprasza na stoisko 132 paw. 5 czekamy na Ciebie

2 2 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Marzena Zarzycka, redaktor WT Tour Salon Lubię to! Tak sa mo jak kon tak tów i spo - tkań, któ re od by wa ją się na tar - gach nie moż na za stą pić ma ila mi i Sky pem, tak nie war to re zy gno - wać ze sło wa dru ko wa ne go. Pa - pier da je nam czas i po czu cie od po wie dzial no ści za prze ka zy - wa ną in for ma cję. Tym nie mniej ten, kto nie jest obec ny w sie ci, nie ist nie je. Dla te go wła śnie naj - le piej wy brać zło ty śro dek wy - da nie pa pie ro we uzu peł nio ne prze ka zem na ży wo. Ta ką wła śnie for mę przyj mie w tym ro ku re la - cja z To ur Sa lo nu w wy ko na niu dwu ty go dni ka bran żo we go Wia - do mo ści Tu ry stycz ne. Nasz pro - fil na Fa ce bo oku do star czy Wam naj śwież szych in for ma cji o tym, co dzie je się na tar gach. Śledź i ko men tuj re la cję na ży wo, ale nie za po mnij po tem prze czy tać ob - szer nej re la cji w wy da niu pa pie - ro wym. Fa ce bo ok.com/ Wia do mo sci Tu ry stycz ne 2012 Tour Salon rynki Tu ry stycz ny pro dukt ro ku Szlak Or lich Gniazd zo stał w tym ro ku uho no ro wa ny Zło tym Cer ty fi ka tem Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. Pie szy czer wo ny Szlak Or lich Gniazd o dł. 164 km, opi sa ny i utwo rzo ny przez Ka zi mie rza So snow skie go pro wa dzi przez te ren dwóch wo je wództw ślą skie go i ma ło pol skie go. Na szla ku znaj du ją się Or le 7 mln turystów od wie dza rocz nie Ju rę Kra - kow sko -Czę sto chow ską. W Zam ku Ogro dzień skim w 2011 r. by ło ich 165 tys. Gniaz da czy li zam ki i wa row - nie bu do wa ne na wa pien nych i ska li stych wznie sie niach. Szlak bie gnie przez ta kie miejsca jak Oj cow ski Park Na ro do wy, Ja - ski nia Ło kiet ka, re zer wa ty przy - ro dy, a klam rą spi na ją cą ca łą tra sę są Wa wel i Ja sna Gó ra. W 2010 r. na szla ku po ja wi ły się dwa par ki te ma tycz ne Mi nia tur Zam ków Ju raj skich w Pod zam - czu i Pia sku, w 2011 r. otwar ty zo stał Park Mi nia tur Sa kral - nych na Zło tej Gó rze w Czę sto - cho wie. Róża Regionów 2012 Publikacje in spi ru ją do dal szych po szu ki wań War tość dru ko wa nych wy - daw nictw pro mo cyj nych nie zmniej sza się, po mi mo co raz więk sze go wpły wu mul ti me - diów. Wy da je się wręcz, że to wła śnie roz wój in - ter ne tu i apli ka cji mo bil - nych sty mu lu je ich udo sko na la nie. Nie usta - ją cy po pyt na pa pie ro we for my pro mo cji re gio nu jest owo cem po dą ża nia twór - ców ka ta lo gów za bie żą cy mi tren da mi. Waż ne jest, by we wszech obec nych mul ti me diach nie wi dzieć kon - ku ren cji, lecz sprzy mie rzeń ca. Ja ko Ku jaw - sko -Po mor ska Or ga ni za cja Tu - ry stycz na pu bli - Głów nym pro mo to rem tra sy jest Zwią zek Gmin Ju raj skich, któ ry opra co wał kon cep cję mar ke tin go wą dla ca łe go szla - ku. Do tej po ry zre ali zo wa ne zo sta ły kam pa nie w in ter ne cie, na lot ni sku w Py rzo wi cach, szlak pro mo wa ny jest tak że w cza sie tar gów. Zło ty Cer ty fi kat Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz - nej to nie tyl ko pre stiż, to na rzę - dzie, któ re po zwo li nam jesz cze le piej pro mo wać Szlak Or lich Gniazd w Pol sce i za gra ni cą mó wi Ro bert Nie ro da, dy rek tor ku je my po ręcz ne fol de ry te ma - tycz ne, któ re za chę ca ją, sy gna - li zu ją i zwra ca ją uwa gę na kon kret ne pro duk ty za pew - nia Ju sty na Ma li now ska, pre - zes KPOT. Nie mo gąc kon ku ro wać ilo ścią in for ma cji z sie cią, ka ta lo gi nie rzad ko prze wyż sza ją ją je śli cho dzi o przej rzy stość in for ma cji. Ko niecz ność współ pra cy róż - nych środ ków prze ka zu do - strze ga rów nież Pa weł Mier ni czak, pre zes Ma ło pol - skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. Przy pusz czam, iż nowe me - dia ra czej uzu peł nią gro no Związ ku Gmin Ju raj skich. W ra mach na gro dy otrzy ma li - śmy na rok bez płat nie sto isko na wszyst kich tar gach, na któ - rych wy sta wia się POT, zre ali - zo wa li śmy już film pro mo cyj ny, któ ry bę dzie emi to wa ny na an - te nie TVP1, po pra wi li śmy na - szą stro nę in ter ne to wą, na przy szły rok pla nu je my pre mie - rę zu peł nie no we go ser wi su www wy mie nia dy rek tor ZGJ. Sta ty sty ki po ka zu ją, że na szla - ku z każ dym ro kiem po ja wia się co raz wię cej tu ry stów. MG środ ków prze ka zu skie ro wa - nych do tu ry sty niż cał ko wi cie za stą pią dru ko wa ne wy daw - nic twa kwi tu je. Za in te re so wa nie, ja ki mi wciąż cie szą się ka ta lo gi, nie zwal nia ich twór ców z dal sze - go udo sko na la nia ich kształ tu. Przej rzy ste pre zen ta cje poszcze gól nych atrak cji co raz czę ściej uzu peł nia ne są kon - kret ny mi pro duk ta mi tu ry - stycz ny mi. KP Uroczyste wręczenie nagród w konkursie Róża Regionów, 25 października, godz , paw. 5 scena, organizator Wiadomości Turystyczne WYDANIE SPECJALNE TOUR SALON 2012 CODZIENNIE 1 ISSN Wydawca: Eu ro sys tem, Ja ro sław Śle szyń ski, War sza wa, ul. Wa wel ska 78, ap. 30, tel. (22) , faks (22) , e -ma il: do mo sci tu ry stycz ne.pl, Zespół: Marzena German, Anna Oporska, Kinga Popiołek, Marzena Zarzycka, Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor), Anna Chyżyńska, Joanna Mputu Lese, Karolina Tamioła Skład: Studio4you, Iwona Borowska, Agnieszka Wierzejska-Jouini O biz ne sie na Wscho dzie 25 paź dzier ni ka o go dzi nie od bę dzie się pre zen ta cja POT Ry nek tu ry stycz ny w Ro sji i na Ukra inie. Pre zen ta cja po dzie lo - na zo sta nie na dwie czę ści. Pierw szą, po świę co ną ryn ko wi tu ry stycz ne mu na Ukra inie, po - pro wa dzi Wło dzi mierz Szczu rek, dy rek tor POIT w Ki jo wie. Dru ga, na te mat ryn ku ro syj skie go, po - pro wa dzo na zo sta nie przez dy - rek to ra PO IT Mo skwa, An drze ja Sie ra kow skie go. Sa la kon fe ren - cyj na II pa wi lo nu 6a. stowarzyszenia Ży cie w lepszym tem pie W tym ro ku na tar gach To ur Sa lon po raz pierw szy swo je sto - isko bę dzie mia ła Pol ska Kra jo wa Sieć Miast Cit ta slow. Przed sta wi - cie le na kon fe ren cji o ży ciu w try bie slow opo wie dzą m.in. o dzia ła niu Cit ta slow w Pol sce i o tym, jak przy stą pić do Mię dzy na - ro do we go Sto wa rzy sze nia Cit ta - slow. Kon fe ren cja od bę dzie się 25 paź dzier ni ka w go dzi nach , w sa li II, pa wi lon 6a. wyróżnienia No wa for mu ła Me da lu MTP W tym ro ku kon kurs o Zło ty Me dal Mię dzy na ro do wych Tar gów Po - znań skich zo sta nie zor ga ni zo wa ny w no wej for mu le. Tak jak wcze - śniej lau re atów kon kur su ka pi tu ła wy ło ni ła na mie siąc przed tar ga mi. Zwy cięz cy zo sta ną na gro dze ni pod czas uro czy stej ga li pierw sze go dnia tar gów. No wo ścią jest dru gi etap kon kur su: Zło ty Me dal wy bór kon su men tów. Gło so wa - nie na lau re atów bę dzie moż li we na stro nie ty me dal.mtp.pl oraz na spe cjal nie za aran żo wa nym sto isku Strefa Mistrzów.

4 4 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Palestyna zaprasza Polaków Palestyna jest tegorocznym krajem partnerskim targów Tour Salon, jej przedstawiciele prezentują możliwości współpracy z miejscową branżą turystyczną. Kopuła Skały, zwana tak ze względu na charakterystyczny dach w złotym kolorze. Wznosi się majestatycznie i góruje nad cała historyczną Jerozolimę. Meczet wybudowano w VII wieku na skale Moria. W cza sie czte rech dni tar go wych od - wie dza ją cy bę dą mo gli za po znać się z ofer tą tu ry stycz ną kra ju, a dla przed sta - wi cie li bran ży tu ry stycz nej z pew no ścią waż na bę dzie moż li wość na wią za nia bez po śred nich kon tak tów z przed sta wi - cie la mi to uro pe ra to rów. W trak cie im pre - zy tar go wej pla no wa ne jest za mknię te spo tka nie tzw. gru py ro bo czej ds. tu ry sty - ki pol sko -pa le styń skiej, któ rej pa tro nu je Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki. Ru la Ma ay ah, Mi ni ster Tu ry sty ki i Sta - ro żyt no ści Pań stwa Pa le sty ny w sło wie wstęp nym prze ka za nym z oka zji tar gów To ur Sa lon mó wi, że Pa le sty na jest jed - nym z naj bar dziej zna nych miejsc na świe cie, w któ rym miesz czą się naj waż - niej sze skar by hi sto rycz ne i kul tu ro we ludz ko ści. Mi ni ster za pew nia, że wi zy ta w re gio nie jest bez piecz na, a w jej kra ju naj le piej od naj dą się piel grzy mi, ar che - olo dzy, od kryw cy i pa sjo na ci do brej kuch ni. Tu ry sty ka mię dzy na ro do wa jest roz wi ja na i wspie ra na przez Pa le sty nę na wie lu fron tach. Sta le re ali zo wa ne są no - we in we sty cje, na Za chod nim Brze gu i we wschod niej Je ro zo li mie bu do wa ne są ho te le, a w la tach pry wat ny sek tor za in we sto wał w tu ry sty kę ok. 700 mln USD. Na prze strze ni ostat nich pię - ciu lat po wsta ły par ki, ośrod ki re kre acyj - ne, re stau ra cje, cen tra kul tu ry, roz wi nię to też flo tę trans por to wą. Oży wie nie in we sty cji by ło moż li we dzię ki zwięk sze niu licz by miejsc noc le go - wych. Dziś do dys po zy cji tu ry stów znaj - du je się po nad 8 tys. po koi, co ozna cza wzrost o pra wie 100 proc. w po rów na niu do 2000 r. Wraz z in ny mi za in te re so wa - ny mi stro na mi uczest ni czy my w roz wi ja - niu al ter na tyw nej tu ry sty ki po przez two rze nie róż ne go ro dza ju pro gra mów i ście żek mó wi Ru la Ma ay ah. Tu ry sty - ka al ter na tyw na jest bar dzo waż na dla Pa le sty ny, jest to ide al na plat for ma do za pre zen to wa nia sze ro kiej ofer ty kra ju do da je Mi ni ster Tu ry sty ki i Sta ro żyt no - ści Pań stwa Pa le sty ny. Ele men tem przy - cią ga ją cym do kra ju ma ją być tak że wy da rze nia kul tu ral ne, ta kie jak np. fe - sti wa le, któ re każ de go ro ku od wie dza ją licz nie go ście z za gra ni cy. Tu ry sty ka od - po wie dzial na jest za ok. 9 proc. kra jo we - go PKB, pa le styń skie mi ni ster stwo sza cu je, że w br. kraj od wie dzi ok. 200 tys. osób z Pol ski. Top 5 w Pa le sty nie 1. Wschod nia Je ro zo li ma. Mia - sto moż na okre ślić mia nem sto li cy naj - więk szych re li gii świa ta. To tu spo ty ka ją się i mo dlą obok sie bie chrze ści ja nie, Ży dzi i mu zuł ma nie. War to od wie dzić Sta re Mia sto, w gra - ni cach któ re go znaj du je się miej sce ukrzy żo wa nia Je zu sa. 2. Be tle jem. Miej sce na ro dzin Je zu - sa Chry stu sa to dziś cel wie lu piel grzy - mów, któ rzy chcą na wła sne oczy zo ba czyć mia sto, któ re dla chrze ści jan ma zna cze nie szcze gól ne. Wśród naj - waż niej szych za byt ków wy mie nić na le - ży Ba zy li kę Na ro dze nia Pań skie go, Gro tę Mlecz ną, stud nię Da wi da i wie le mniej szych ko ścio łów. War to wy brać się też do wsi Be it Sa ho ur po ło żo nej nie opo dal Be tle jem, w któ rej znaj du je się słyn ne Po le Pa ste rzy, skąd pa są cy owce uj rze li Gwiaz dę Be tle jem ską. 3. Ra mal lah. Mia sto po ło żo ne ok. 15 km na pół noc od Je ro zo li my jest fak - tycz ną sto li cą Pa le sty ny. To tu znaj du je się sie dzi ba władz pa le styń skich, uni - wer sy tet i przed sta wi ciel stwa or ga ni za - cji mię dzy na ro do wych. To wszyst ko na da je mia stu cał ko wi cie in ny cha rak - ter niż ten zna ny z po pu lar nych miejsc piel grzym ko wych. W Ra mal lah znaj du - je się też grób Ja se ra Ara fa ta. 4. Je ry cho. Jed no z naj star szych miast na świe cie, a z du żym praw do po - do bień stwem naj dłu żej za miesz ki wa ne nie prze rwa nie sie dli sko lu dzi li czy ok. 10 tys. lat. Je ry cho zna ne jest tak że dzię ki swe mu nie zwy kłe mu po ło że niu w de pre sji Jor da nu na po zio mie 260 m p.p.m. Naj waż niej sze za byt ki Je ry cha to pa łac Hi sha ma, ru iny Qum ran, łaź - nia, klasz tor żeń ski, klasz tor Św. Je rze - go i grób Moj że sza. 5. Taybeh. Choć Pa le sty na mo że nie ko ja rzyć się z pi wem, to praw dzi wi sma ko sze nie od mó wią so bie wi zy ty w Tay beh. Miesz ka ją cy tu Nad im Kho ury, któ ry otwo rzył w mie ście bro war, przy - cią ga ją cy dziś nie tyl ko mi ło śni ków pi - wa, ale i tu ry stów zwie dza ją cych fa brycz kę. MG

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Choć cru ising to w Pol sce jesz cze ni szo wa ga łąź tu ry sty - ki, sta ty sty ki po ka zu ją, że za kil ka lat ma on re al ne szan se stać się kon ku ren cją dla po pu - lar nych wy jaz dów sta cjo nar - nych do kra jów Ba se nu Mo rza Śród ziem ne go. Jesz cze 10 lat te mu Rej sc lub wy sy łał na mor skie wa ka cje 40 osób rocz nie. W 2011 r. licz ba klien tów uro sła wręcz w astro - no micz ny spo sób. Po przed nie wa ka cje na stat kach z Rej sc lu - bem spę dzi ło już 10 tys. osób. Urlop na mo rzu sta je się dla Po la ków co raz bar dziej do - stęp ny twier dzi Mar cin Aga - ciak, spe cja li sta ds. mar ke tin gu w Rej sc lub. Za ok. 2,5 tys. zł moż na spę dzić ty dzień na wy - ciecz kow cu w opcji all in c lu si - ve do da je. Za po dob ne pie nią dze Po la cy wy po czy wa ją w Egip cie lub w in nych po pu - lar nych kra jach Eu ro py Po łu - dnio wej i Afry ki Pół noc nej, przy czym w przy pad ku rej sów mo wa za zwy czaj o wie le lep - szym ser wi sie i świet nej ja ko - ści świad czo nych usług. Klien ci wy ciecz kow ców chęt - nie na stat ki po wra ca ją, od se - tek ta kich osób wy no si w tym wy pad ku po nad 90 proc. MG Kon fe ren cja Rej sc lub.pl, 25.X., godz , pa wi lon 10, Cen trum Pra so we, Sa la Kon fe ren cyj na OSAT walczy o agentów Po la cy chęt nie popłyną 2012 Ceny rejsów wycieczkowcami obniżyły się w ciągu ostatnich lat Ogól no pol skie Sto wa rzy sze - nie Agen tów Tu ry stycz nych za pra sza na spo tka nie kon sul - ta cyj ne przed sta wi cie li biur agen cyj nych. W cza sie kon fe ren cji za pre - zen to wa ne zo sta ną do tych cza - so we dzia ła nia po dej mo wa ne przez or ga ni za cję, m.in. w związ ku z prak ty ka mi sto so - wa ny mi przez TUI Po land. Ten nie miec ki kon cern za sły - nął ostat nio udzie la niem zni - żek przy za ku pie im prez bez po śred nio przez swo ją stro nę in ter ne to wą oraz wpro - wa dze niem nie ko rzyst nych dla współ pra cu ją cych biur po dró - ży za pi sów do umów agen cyj - nych. W tej ostat niej kwe stii pro - wa dzo no bez po śred nie roz mo - wy z za rzą dem TUI Po land. W cza sie kon fe ren cji OSAT -u nie za brak nie też go rą cych roz - mów z Ad ria ty kiem, któ ry w koń ców ce se zo nu tu ry stycz ne - go do ko ny wał anu la cji im prez tu ry stycz nych za re zer wo wa - nych z kil ku mie sięcz nym wy - prze dze niem. Ostat nio żą dał od agen tów wpłat z ty tu łu ob - słu gi agen cyj nej, co rów nież wzbu dzi ło w bran ży mie sza ne uczu cia. Przedstawiciele OSAT zre - la cjo nu ją też prze bieg dzia łań do ty czą cych prób ścią ga nia od agen tów kwot za re zer wa - cje, przez fir mę win dy ka cyj ną, do któ rej swo je dłu gi sprze dał Sky Club. Po nie waż w pi śmie wy sto so wa nym do agen tów po ja wił się za pis, że zobo wią - za nia do ty czą nie ist nie ją cej spół ki Sky Club Plus, OSAT zło żył w tej spra wie do nie sie - nie do pro ku ra tu ry i urzę du mar szał kow skie go woj. ma zo - wiec kie go. Na tar gach bę dzie moż na też pod pi sać zgło sze nie człon kow - skie i przy stą pić do sto wa rzy - sze nia. MG Kon fe ren cja OSAT, 25.X., godz :30, pa wi lon 10, Cen trum Pra so we Krótko Tour Salon Vir no wa chor wac ka de sty na cja Jed ną z cie kaw szych wysp ar chi - pe la gu za dar skie go jest Vir. Raj dla że gla rzy i mi ło śni ków nie na - ru szo nej na tu ry. Ta ma ło jesz cze w Pol sce zna na wy spa, każ de go ro ku od kry wa na jest przez ko lej - nych mi ło śni ków Chor wa cji. Atrak cją są nie tyl ko miej sco we za byt ki, ale tak że lecz ni cze bło - to, któ re po ma ga oso bom cier - pią cym na reu ma tyzm. MG Vir chor wac ka wy spa o dwóch twa rzach, 24.X, godz , pa wi lon 6a, sa la kon fe ren cyj na II

6 6 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE To, co bliskie i swojskie Zna na nie tyl ko z pro gra mu Pieprz i wa ni lia Elż bie ta Dzi kow ska opi su je, co fa scy nu - je ją w na szym kra ju i dla cze go war to zwie dzać tak że to, co bli - skie. Przy po mi na rów nież, że aby przy go to wać się na wy pra - wę, trze ba przede wszyst kim wie dzieć, co chce się zo ba czyć. Wśród go ści uświet nia ją cych te go rocz ną edy cję To ur Sa lo nu zna la zła się rów nież Elż bie ta Dzi kow ska zna na po dróż nicz - ka, pi sar ka i dzien ni kar ka. Tar - gi to dla mnie przede wszyst kim moż li wość po ka za nia mo ich ksią żek opo wia da Elż bie ta Dzi kow ska i do da je, że z przy - jem no ścią spo tka się ze swo imi czy tel ni ka mi, wśród któ rych ma na dzie ję zo ba czyć rów nież daw - nych wi dzów Pie przu i wa ni lii Chcę, żeby Polacy poznawali Polskę 27 października Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wydawnictwo Rosikon Press, Paw. 5, scena oraz dłu go nie wi dzia nych zna - jo mych. Jak mó wi, wśród pre zen to wa - nych ksią żek na szcze gól ne miej sce za słu gu je Groch i ka pu - sta. Chcę, że by Po la cy po zna - wa li Pol skę. Kie dyś był Pieprz i wa ni lia, czy li to co da le kie i ob - ce, a te raz jest Groch i Ka pu - sta, czy li to co bli skie i swoj skie opi su je Elż bie ta Dzi kow ska. Opo wia da rów nież, że Pol sce bra ku je tras tu ry stycz nych, któ re pro mo wa ły by jej pięk no. Lu - dzie py ta ją mnie cza sa mi, jak mo gą zo ba czyć te miej sca, o któ - rych pi szę ża li się Dzi kow ska. Zdra dza rów nież, że choć do - pie ro wró ci ła z Pa ry ża, gdzie wy - sta wia ła zdję cia swo je go au tor stwa, już pla nu je wy pra wę do Ka me ru nu. KP Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na profesjonalnie o spa, wellness, uzdrowiskach Sa mo sto isko to dziś nie wy star cza ją cy spo sób na za ist nie nie na tar go wej prze strze ni. By w peł ni wy ko rzy stać czas prze zna czo ny na uczest nic two w wy sta wach bran żo wych POT bę dzie pro wa dził warsz ta ty w ra mach Dnia Eks perc kie go. W cza sie warsz ta tów Pol ska Or ga ni za cja Tu ry - stycz na za pre zen tu je po dej mo wa ne przez sie bie dzia ła nia w Pol sce i za gra ni cą oraz pro duk ty i ryn ki okre ślo ne ja ko prio ry te to we na naj bliż sze la ta. Wy bór po szcze gól nych te ma tów i ryn ków wy ni ka bez po śred nio z stra te gii mar ke tin go wej Pol ski dla sek to ra tu ry sty ki opra co wa nej przez POT na la ta W cza sie tar gów or ga ni - za cja za pra sza na work shop, któ ry zo sta nie po - dzie lo ny na dwa mo du ły za mknię ty i otwar ty. W czę ści za mknię tej udział we zmą Pol skie Ośrod ki In for ma cji Tu ry stycz nej oraz Re gio nal ne Or ga ni za cje Tu ry stycz ne, któ re bę dą wy pra co - wać wspól ne pla ny do ty czą ce pro wa dze nia kon - kret nych dzia łań na po szcze gól nych ryn kach. W przy szłym ro ku pro duk ta mi prio ry te to wy mi dla Pol ski bę dą spa, wel l ness, uzdro wi ska i tu ry sty ka me dycz na, wśród, ryn ków topowych znaj dą się na to miast Da nia, Szwe cja oraz kra je Be ne lu xu. W czę ści otwar tej spo tka nia udział wziąć mo gą przed sta wi cie le bran ży tu ry stycz nej, któ rzy bę dą mie li oka zję po roz ma wiać z dy rek to ra mi wszyst - kich PO IT -ów, do py tać o szcze gó ły pro mo cji Pol - ski w po szcze gól nych kra jach, za po znać się ze spe cy fi ką da nych ryn ków emi syj nych i spo so ba - mi ko mer cja li za cji na nich wła snych pro duk tów tu ry stycz nych. MG 25.X., Warsztaty otwarte dla branży z na temat produktu spa, wellness i uzdrowiska, Organizator: Polska Organizacja Turystyczne, Pawilon 6a, sala konferencyjna II 6 rzeczy które musisz zrobić na targach Weź udział w grze Multi Culti. W czasie wspólnej zabawy, będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów i ich kultur. 26 X, godz , pawilon 6a, sala I Skosz tuj grza ne go wi na. W sto isku Dol nej Sak so nii za pre zen to wa ne zo sta ną atrak cje tu ry stycz ne lan du, rów nież w kon tek ście nad cho dzą cych świąt Bo że go Na ro dze nia. 24, 25 i 26 X, godz.14:15, ha la 5, sto isko 6. Prze je chać się Ko ra lo wym We hi ku łem. Czer wo ne Ko ra le, któ re są sym bo lem Ma ło pol ski za wład ną prze strze nią tar go wą, a To ur Sa lon prze mie rzał bę - dzie Ko ra lo wy We hi kuł. hala 5, stoisko nr 187A Zostawić list do św. Mikołaja. Na stoisku Finlandii pojawi się skrzynka pocztowa, do której będzie można wrzucać listy adresowane do św. Mikołaja. Organizatorzy akcji gwarantują, że każdy list dotrze do słynnego świętego. Finlandia, stoisko 68 1 Poznaj program podróżowania dla seniorów. W czasie pokazu, będzie można zapoznać się z nowościami dotyczącymi hiszpańskiego programu Europe Senior Tourism, obejmującymi oferty specjalnie przygotowane dla osób, które ukończyły 55 rok życia. 24 X, godz , pawilon 14, sala 3 a. Po znaj spo so by na Ta nie la ta nie z Po zna nia. W cza sie work sho pów bę dzie moż na do wie dzieć się, jak ta nio za re zer wo wać bi let lot ni czy uni ka jąc np. opłat do dat - ko wych, po znać se kre ty prze sia dek i ćwi czyć re zer - wo wa nie pod czuj nym okiem pro wa dzą cych. 26 X, godz , pa wi lon 6a, sa la kon fe ren cyj na I Wy spa nur ko wa (też) dla początkujących Na te go rocz nym To ur Sa lo - nie za de biu tu je Wy spa Nur ko - wa, w ra mach któ rej od bę dą się szko le nia z te ma ty ki bez - pie czeń stwa w wo dzie oraz wie le in nych atrak cji dla zwie - dza ją cych. Wy spa bę dzie rów nież pa ne - lem dys ku syj nym, pod czas któ - re go po ru szo ny zo sta nie te mat tu ry sty ki ak tyw nej w kon tak - tach B2B, bo wiem co raz po pu - lar niej sze nur ko wa nie po ja wia się ja ko ele ment spo tkań biz ne - so wych i szko leń. Nurkowanie cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem Przetańczyć całą noc Po tar go wym dniu po moc atrak cji naj le piej udać się na po znań ski Sta ry Ry nek. To tu ży cie to czy się do bia łe go ra na. Wśród ofer ty lo ka li roz ryw ko - wych zna leźć moż na coś la ty no skie go (Bo go ta, Mu chos Pa ta tos), mi ło śni cy mu zy ki lat 80 i 90-tych chęt nie spę dzą czas w Gra mo fon Pub. Ir landz ka at - mos fe ra pa nu je w Bro gans Irish Pub i w The Du bli ner Irish Pub. Po tań czyć do róż nych ryt mów moż - na Pod Mi no gą oraz W Sta rym Ki nie. A kto ko cha cze skie kli ma - ty, z pew no ścią wy bie rze się do U Hon zi ka Ce sky Pub na pi wo, któ re spo ży wa się przy dźwię kach cze skiej mu zy ki. MG go tac lub.pl, port.pl, fla.com.pl, gans.pl, bli ner.com.pl, rym ki nie.pl, zik.pl, znan.po go dzi nach.pl Marka Karkonosze z Duchem Gór Pierw sze go dnia tar gów od bę dzie się pre - mie ra pre zen ta cji mar ki Kar ko no sze. Ini cja ty - wa jest wspól nym pro jek tem dzie się ciu sa mo rzą dów. Ich ce lem jest pro mo cja re gio - nui i bu do wa sil nej, roz po zna wal nej mar ki. Jest to pierw szy w Pol sce pro jekt re ali zo wa ny w opar ciu o kon cep cję smart bud get. AO 24.X., Paw. 10, Cen trum Pra so we

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon

8 8 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Weekendowa bije rekordy Po pu lar ność tu ry sty ki week en do wej bi je re kor dy, a to za spra wą ta nich bi le tów lot ni czych. Jak po da je por tal Fru.pl, za in te re so wa nie ta ką for mą wy jaz dów wzro sło o bli sko 20 proc. w po rów na niu z ubie głym ro kiem. Tak zwa ny ci ty bre ak nie raz za stę pu je dłu gi urlop tu ry ści re zy gnu ją z tra dy - cyj nych wy jaz dów na rzecz kil ku krót - szych wy pa dów do eu ro pej skich miast. W tym ro ku Po la cy na krót ki wy po czy - nek naj chęt niej la ta li do Lon dy nu, Rzy - mu i Pa ry ża te de sty na cje wy bra ło 30 proc. klien tów. Po pu lar ne są tak że wy pa - dy do Bruk se li i Bu da pesz tu. Nie wąt pli - wą za le tą te go ty pu po dró ży jest oszczęd ność pie nię dzy, więk sza swo bo - da w or ga ni za cji po by tu oraz in dy wi du al - ny, do pa so wa ny do na szych ocze ki wań plan zwie dza nia. We dług da nych CBOS w 2011 ro ku nie mal co trze ci Po lak wy - brał się na kil ku dnio wy wy jazd. W tym ro ku, po dob nie jak w ro ku po przed nim, wię cej Po la ków zde cy do wa ło się na wy - jazd na wła sną rę kę. Je śli my śli my o wy jeź dzie na kil ka dni w li sto pa dzie lub grud niu, bi le ty lot ni cze po win ni śmy re zer wo wać już w paź dzier - ni ku. Po lu jąc na naj niż szą ce nę bi le tu war to po rów ny wać po szcze gól ne ofer ty i być ela stycz nym, je śli cho dzi o ter min po - Statystyki jasno pokazują, że organizując wyjazd samodzielnie, coraz więcej Polaków decyduje się na korzystanie z usług tanich przewoźników. dró ży. Po zwo li nam to na zna le zie nie praw dzi wej oka zji ce no wej mó wi Bo gu - mi ła So wa z Fru.pl. Sta ty sty ki ja sno po ka zu ją, że or ga ni zu - jąc wy jazd sa mo dziel nie, co raz wię cej Po - la ków de cy du je się na ko rzy sta nie z usług ta nich prze woź ni ków. Na pod sta wie ana - li zy za py tań oraz re zer wa cji bi le tów lot - ni czych do ko na nych od 1 ma ja do 30 wrze śnia na plat for mie Fru.pl przy go to - wa ny zo stał ra port na te mat po dró żo wa - nia Po la ków po Eu ro pie ta ni mi li nia mi lot ni czy mi. W okre sie wa ka cyj nym 40 proc. klien tów ser wi su wy bra ło ta nie li - nie, a śred nia ce na bi le tu w obie stro ny na oso bę wy nio sła 454 zł. Od ma ja do koń - ca wrze śnia 45 proc. Po la ków po le cia ło do Wiel kiej Bry ta nii, Włoch lub Hisz pa - nii. Za in te re so wa nie ta ni mi li nia mi prze - ło ży ło się tak że na wy bór lot ni ska co czwar ta oso ba ko rzy sta ją ca z war szaw - skich por tów wy la ty wa ła z Mo dli na. Choć ci ty bre aki to nie tyl ko wy jaz dy na week end, zde cy do wa na więk szość wy bie - ra wła śnie ko niec ty go dnia na krót ki wy - pad. 46 proc. wszyst kich wy jeż dża ją cych na ci ty bre ak roz po czy na swój wy jazd w pią tek, a po nad 1/3 z nich zo sta je na wy - jeź dzie do nie dzie li. 32 proc. wy jeż dża ją cych na dzień wy - jaz du wy bie ra czwar tek, nie mal co trze ci z nich zo sta je na wy jeź dzie do nie dzie li. Dłu gość ci ty bre aków, na któ re wy bie ra ją się Po la cy bar dzo rzad ko prze kra cza okres week en do wy 46 proc. ko rzy sta ją - cych z tej for my wy bie ra się na wy jaz dy trzy dnio we, a 1/3 wy jeż dża ją cych or ga ni - zu je so bie wy pad na dwa dni. 45% Polaków do końca września poleciało do Wielkiej Brytanii, Włoch lub Hiszpanii W przedświątecznej atmosferze Week end w Eu ro pie nie mu si ozna czać ty po we go zwie dza nia jed ne go z wiel - kich miast. Przy czyn kiem do zor ga ni zo wa nia wy jaz - du, a na wet se rii krót kich wy praw po me tro po liach Sta re go Kon ty nen tu mo gą być jar mar ki bo żo na ro dze nio we. Wy ciecz ki po łą czo ne ze zwie dza niem i za ku pa mi świą tecz nych ozdób oraz ła ko - ci or ga ni zo wa ne są do wie lu kra jów eu - ro pej skich. Naj sze rza ofer ta do ty czy Nie miec. Chęt ni mo gą udać się do Ber li - na, Lpi ska, ale naj bar dziej zna ny mi im - pre za mi te go ty pu są no rym ber ski Christ kin dl markt otwie ra ny przez Dzie - ciąt ko Je zus oraz drez deń ski Strie zel - Podróże Ama zoń skie opo wie ści Po kaz Śla dem szep tu ama zoń skie go po to ku to oka zja na po zna nie hi sto rii wy pra wy do po łu dnio wej We ne zu eli, ja ką od był Ste fan Czar niec ki. Po dróż nik opo wie o dzie wi czym od cin ku Ori no ko, ta jem ni czych te pui wy stę - pu ją cych w za ka za nym i nie do stęp nym re gio - markt, któ re go na zwa po cho - dzi od świą tecz nej struc li. Jar mar ki cie szą się po pu lar - no ścią tak że wśród tu ry stów od wie dza ją cych Au strię, te naj bar dziej zna ne od by wa ją się w Wied niu i w Sal zbur gu. Mi ło śni cy przed świą tecz nej at mos fe ry wy jeż dża ją też chęt nie do Bu - da pesz tu, Pra gi, a na wet do Lwo wa. Jar - mar ki zwie dzać moż na tak że w mniej ty po wy spo sób, a mia no wi cie na po kła - dzie stat ku wy ciecz ko we go pły wa ją ce go po Re nie. Nie miec kie biu ro Aro sa ofe ru je pię cio dnio wą wy ciecz kę po Re nie Środ - ko wym, w cza sie któ rej od wie dza się jar - mar ki w Ko lo nii, Düssel dor fie, Ko blen cji, Lo re ley i Rüde she im. MG nie Ama zo nas, o in diań skich le gen dach i o uciecz ce przed ana kon dą. Opo wieść uzu peł - ni po kaz slaj dów, fil mów oraz mu zy ka. Ostat nią książ kę au to ra, Da lej od Bu enos, bę dzie moż na na być po pro mo cyj nej ce nie. 25.X., , paw. 6a, sa la konf. II Berlin na Tour Salonie bliżej niż myślisz Po raz pierw szy na tar gach To ur Sa lon w Po zna niu szes na ście naj więk szych atrak cji tu ry stycz nych sto li cy Nie miec za pre zen tu je się wspól nie. Ha słem pro - mu ją cym mia sto bę dzie Ber lin. Bli żej niż my ślisz. Wię cej niż ocze ku jesz. Na sto isku nr 41 Agen cji Tu ry sty ki Przy jaz do wej Tra ve lick Ber lin In co - ming Se rvi ce bę dzie moż na zdo być in - for ma cje o wie lu ber liń skich atrak cjach i prze ko nać się, że w sto li cy Nie miec każ dy znaj dzie coś dla sie bie. Na sto isku re pre zen to wa ne bę dą m.in.: Aqu adom & Sea Li fe, wie ża te le wi zyj na Fern seh - turm, punkt wi do ko wy Pa no ra ma punkt, nie zwy kły bu dy nek Hum boldt -Box, mu - zycz no -ta necz ne show Frie drich stadt - -Pa last, ber liń skie ogro dy zoo lo gicz ne oraz licz ne mu zea, w tym mu zeum NRD, mu zeum Sto ry Of Ber lin a na wet mu zeum Cur ry wurst. Pol sko ję zycz ny per so nel sto iska nr 41 w ha li 5 ofe ru je róż no rod ne pa kie ty gru po wych po by tów w Ber li nie i Bran den bur gii i za pra sza do współ pra cy biu ra po dró ży i or ga ni za to - rów wy jaz dów gru po wych. Ta in no wa - cyj na for mu ła łą czą ca rów no cze śnie pro mo cję re gio nu jak i sprze daż pro duk - W stolicy Niemiec każdy znajdzie coś dla siebie tu tu ry stycz ne go jest ide al nym uzu peł - nie niem pod czas te go rocz nej edy cji tar - gów sto iska in for ma cyj ne go vi sit Ber lin, znaj du ją ce go się w bez po śred - nim są siedz twie. Tuż obok, na sto isku nr 40 spo tkać bę dzie moż na przed sta wi cie - li par ku roz ryw ki Tro pi cal Is land. In for - ma cje o Par ku Fil mo wym Ba bels berg zdo bę dzie my przy sto isku nr 36.

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Po znaj sma ki Eu ro py Za pra sza my na week en do we po dró że do eu ro pej skich me tro po lii, któ re ku szą nie tyl ko za byt ka mi, ale tak że na ro do wy mi spe cja ła mi i przy sma ka mi. Dzię ki do god nym po łą cze niom ko le jo wym Deut sche Bahn mo że cie Pań stwo w kom for to wych wa run kach, bez piecz nie i co naj waż niej sze za nie wiel kie pie nią dze do trzeć do naj pięk niej szych miejsc Eu ro py. Za chę ca my do nie po wta rzal nych wy jaz dów, pod czas któ rych moż na po znać naj wspa nial sze re gio nal ne sma ki. Fot.: visitberlin Niem cy to jed ni z naj więk szych pro du cen tów pi - wa. To w tym kra ju pi wo sta no wi pod sta wę trun - ków i nie mo że go za brak nąć pod czas żad ne go obia du. Do sto li cy na szych za chod nich są sia dów moż na bez pro ble mo wo do trzeć po cią giem Ber lin War sza wa Express z Po zna nia już od 19 EUR, a z War sza wy od 29 EUR w jed ną stro nę. Ber lin za - uro czy każ de go, peł ną roz ma chu ar chi tek tu rą i urba - ni sty ką, po łą czo ną z nie zwy kłym po ło że niem na brze gu kil ku rzek i je zior. Ho len der skie se ry zna ne są na ca łym świe cie, a eks por to wa ne już od śre dnio wie cza. Aby roz sma - ko wać się tym spe cja łem, war to wy brać się na week end do sto li cy Ho lan dii. Z Po zna nia do Am - ster da mu kur su je co dzien nie po ciąg noc ny, a bi let moż na na być już od 29 EUR w jed ną stro nę. Am - ster dam, ze swo ją mno go ścią ka na łów, ka fe jek i mu - ze ów, jest w sta nie za gwa ran to wać każ de mu tu ry ście nie za po mnia ne wra że nia. Sma ko szy cze ko la dy za chwy ci po dróż do naj więk - sze go im pe rium te go przy sma ku w Eu ro pie. Z Ber - li na do sto li cy Bel gii kur su je kil ka po cią gów dzien nie, a naj tań szy bi let moż na na być już za 39 EUR w jed - ną stro nę. Bruk se la naj waż niej szy ośro dek Unii Eu - ro pej skiej jest naj więk szym mia stem kra ju, sie dzi bą kró la i par la men tu oraz miej scem ko smo po li tycz - nym, go ścin nym i to le ran cyj nym. Fon due jest bar dzo po pu lar ną po tra wą szwaj car - ską, któ rą przy rzą dza się z jed ne go lub kil ku od mian se ra. Po da je się w spe cjal nym na czy niu zwa nym ca - gu elon. Dzię ki ofer cie Deut sche Bahn, po dróż ni ma ją moż li wość sko rzy sta nia z bez po śred nie go po - łą cze nia noc ne go z Ber li na do Zu ry chu od 39 EUR w jed ną stro nę. Zu rych to mia sto wszech stron ne, ofe ru ją ce cie ka we za byt ki, bo ga tą kul tu rę, wie le tras tu ry stycz nych i ro we ro wych, a wszyst ko w oto cze - niu ośnie żo nych szczy tów Alp. Sło necz na Ita lia sły nie z naj lep szej ka wy na świe - cie, ma ją cej nie po wta rzal ny smak i aro mat. Praw - dzi wi pa sjo na ci te go czar ne go na po ju mo gą sko rzy stać z po łą cze nia ko le jo we go z Ber li na do sto - li cy Włoch od 39 EUR w jed ną stro nę. Rzym, Wiecz ne Mia sto, po ło żo ne na sied miu wzgó rzach, ma do za ofe ro wa nia wie le atrak cji, wspa nia łą po go - dę, bez cen ne za byt ki, ro man tycz ne za uł ki, ma łe za - cisz ne pla ce oraz par ki to ną ce w zie le ni. Fran cu skie wi na są naj bar dziej ce nio ne na świe cie, co ma po twier dze nie w ich ja ko ści i pre cy zji wy twa - rza nia te go szla chet ne go trun ku. Deut sche Bahn ofe - ru je kil ka po łą czeń ko le jo wych z Ber li na do Pa ry ża, w tym jed no bez po śred nie, kom for to wym po cią - giem noc nym Ci ty Ni ght Li ne od 39 EUR w jed ną stro nę. Co ro ku Pa ryż od wie dza oko ło 30 mi lio nów tu ry stów. Jest to jed no z naj bar dziej zna nych i cha - rak te ry stycz nych miast na ku li ziem skiej. Kuch nia cze ska to praw dzi we bo gac two sma ków, szcze gól nie dla wiel bi cie li tra dy cyj nych dań przy rzą - dza nych we dług sta rych re cep tur. Cze ski smak to przede wszyst kim kne dli ki, choć oczy wi ście są zwy - kle tyl ko do dat kiem do po tra wy, a rza dziej da niem głów nym. Naj wię cej lo ka li znaj du je się w Pra dze, któ ra, jak na sto li cę przy sta ło, jest naj bar dziej ob le - ga nym tu ry stycz nie mia stem Czech. Do Pra gi kur - su je bez po śred ni po ciąg z Ber li na, a bi let moż na na być od 39 EUR w jed ną stro nę. Wię cej in for ma cji na stro nie: le ty ko le jo we.eu Za pośrednictwem TSS Polska Touristik Service System Sp. z o.o. można nabyć wszystkie bilety kolejowe oferowane przez Deutsche Bahn oraz dokonać rezerwacji hoteli. Za chę ca my do od wi edze nia na sze go biu ra w Po zna niu ul. So ko łow skie go 2 oraz kon tak tu te le fo nicz ne go lub dro gą elek tro nicz ną: in ska.pl. Cze ka my tak że na Pań stwa pod czas TO UR SA LON, Ha la 5, sto isko nr 63.

10 10 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Stam buł tań szy od War sza wy Na eu ro pej skiej ma pie week en do wych de sty na cji ta kie hi ty jak Pa ryż, Rzym czy Bar ce lo na nie są już ofer tą luk su - so wą. Me tro po lie Eu ro py co raz chęt niej od wie dza ją tu ry ści szu ka ją cych roz wią zań ni sko bu dże to wych. Na tle in nych państw Eu ro py Pol ska ofer ta week en do wa wy pa da bla do. Na sze mia sta, w tym Kra ków i War sza wa, nie ma ją jesz cze na ty le wy ro bio nej mar ki, że - by atrak cja mi prze bić Pa ryż z Wie żą Eif fla czy Rzym i je go ko lo seum. Wy da wać by się mo gło, że tu ry stów przy cią gnąć mo gą pol skie ce ny, jed nak w po rów na niu z wie - lo ma po pu lar ny mi de sty na cja mi pol skie mia sta oka zu ją się dro gie. W naj now szym ran kin gu wy szu ki war ki Sky scan ner po rów na no ze so bą ofer ty week en do wych wy jaz dów do naj więk - szych eu ro pej skich miast. W wy li cze niach uwzględ nio no trzy noc le gi dla dwóch osób w trzy gwiazd ko wym ho te lu w cen trum mia sta, zwie dze nie dwóch po pu lar nych atrak cji tu ry stycz nych oraz ob je cha nie mia sta au to bu sem tu ry stycz nym. Naj ko rzyst niej w ran kin gu wy padł Stam buł za week en do wy po byt w sto li - cy Tur cji we dług Sky scan ne ra za pła ci my ok. 794 zł. Na dru gim miej scu naj tań - szych opcji na ci ty bre ak w Eu ro pie zna la - zła się Pra ga, gdzie ce na wy jaz du wy no si ok zł. Za Stam bu łem i sto li cą Czech Rzym jest jedną z droższych propozycji weekendowych. ulo ko wał się Ma dryt tam trzy noc le gi i zwie dza nie to koszt rzę du 1305 zł. W ran - kin gu nie zo sta ły uwzględ nio ne pol skie mia sta, jed nak sza cun ko wy koszt week en - du w War sza wie wy no si 1100 zł po nad 300 zł wię cej niż w przy pad ku daw nej sto - li cy Bi zan cjum. Po da ne kwo ty nie uwzględ nia ją jed nak ce ny do jaz du. Ten sam ran king po wzię ciu pod uwa gę kosz tów prze lo tu z Lon dy nu i z po wro tem wy glą da już zu peł nie ina czej. Ma dryt po now nie zna lazł się w pierw szej piąt ce de sty na cji na ci ty bre ak za jął dru - gie miej sce z kosz tem wy jaz du wy no szą - cym 2166 zł, 167 zło tych wię cej niż w przy pad ku lo tu na week end do Du bli na. Trze cim mia stem, do któ re go wy jazd na trzy dni z prze lo tem nie nad we rę ży kie sze - ni Bry tyj czy ka, jest Sztok holm. Week en - do wy po byt w sto li cy Szwe cji wraz z prze lo tem w obie stro ny to koszt rzę du 2196 zł zł za pła ci tu ry sta z Wiel kiej Bry ta nii le cą cy na week end do Ko pen ha gi, a do Am ster da mu 2424 zł. Naj droż szym mia stem Eu ro py na ci ty bre ak we dług Sky scan ne ra jest Rzym za spę dze nie week en du w sto li cy Włoch za pła ci my 2105 zł., wy jazd z prze lo tem to już 3375 zł. Na ko lej nym miej scu w ran kin gu naj droż szych miejsc na week - en do wy wy jazd bez prze lo tu zna lazł się Lon dyn. Pa ra, któ ra zde cy du je się zo - stać w sto li cy An glii na trzy no ce wy da oko ło 2090 zł. Da lej w ran kin gu zna la - zły się: Pa ryż (1867 zł), Bar ce lo na (1827 zł) oraz Am ster dam (1639 zł). Dla po rów na nia trzy noc le gi w Kra ko - wie wraz ze zwie dza niem dla dwóch osób to koszt ok zł w ran kin gu Sky scan ne ra upla so wał by się mię dzy świa to wy mi sto li ca mi mo dy! W przy pad ku ci ty bre aków z prze lo tem naj droż sza jest Mo skwa wy pad do sto - li cy Ro sji na week end to 3967 zło tych mniej w port fe lu tu ry sty z Wiel kiej Bry - ta nii. Dru gie miej sce za jął Rzym, a trze - cie Wie deń (3173 zł). Po ni żej sze ściu set fun tów wy da dzą pa ry uda ją ce się sa mo - lo tem do Stam bu łu (2955 zł za week - end) i Pa ry ża (2813 zł). Week end w Kra ko wie to, po do da niu prze lo tu w obie stro ny, koszt 3676 zł. Ła two za uwa żyć, że dla zagranicznego tu ry sty pol ska ofer - ta na ci ty bre ak nie przed sta wia się tak atrak cyj nie jak du żo bar dziej zna ne i po - pu lar ne de sty na cje. Miesz kań cy Eu ro py za chod niej, któ rzy chcie li by zo ba czyć, co Pol ska ma do za ofe ro wa nia, mo gą wy - stra szyć się tak wy so kich kosz tów krót - kie go wy pa du. KP

11 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Trudna targowa szkoła turystyki Szko ły po win ny wy ja śnić uczniom, po co cho dzi się na tar - gi. Na wet naj le piej przy go to wa ni ucznio wie nie po ra dzą so bie jed nak, bez współ pra cy ze stro ny wy staw ców. Wy sta wia ją cy się na tar gach tu ry stycz - nych to uro pe ra to rzy czę sto z mie sza ny mi uczu cia mi pa trzą na od wie dza ją ce sto iska gru py ze szkół tu ry stycz nych, li ce ów i gim na zjów. Rów nież ze stro ny szkół im - pre zy ta kie by wa ją je dy nie nie po trzeb ną stra tą go dzin lek cyj nych. Tym cza sem wy - star czy odro bi na do brej wo li obu stron, by spo tka nie na tar gach za mie ni ło się oka zję do zna le zie nia przy szłych klien - tów, a tak że do brych pra cow ni ków i pra - co daw ców. Przy go to wa nie w szkol nej ła wie Na rze ka nie, że ucznio wie kon cen tru ją Dossier Stu den ci i ucznio wie kie run ków tu ry stycz nych mo gą uczest ni czyć w Tour Salonie wy łącz nie w dniach X. Ce na bi le tu 9 zł. się je dy nie na zbie ra niu ka ta logów, z któ rych po tem i tak nie chcą i nie umie ją sko rzy stać, do mi nu je w opi niach ko men tu ją cych szkol ne wy ciecz ki na tar gi. Ucznio wie zwy kle tyl ko bio rą ka ta lo gi, bo tak ich uczą w szko łach ko men tu je dr Wło dzi mierz Ba na sik z war szaw skiej AWF. Do da je, że bez wzglę du na wiek od wie dza ją cych, czy są to ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych czy stu den ci, waż ne jest, by wcze śniej wy tłu ma czo no im, po co tam idą. Trze - ba ich na uczyć, ja ka jest idea tar gów, po co są wy ja śnia dr Ba na sik. W wal ce z bez myśl nym zbie rac twem naj więk szą ro lę ma ją sa me szko ły. Ma ry la Peć z Ze - spo łu Szkól Ho te lar sko -Ga stro no micz - no -Tu ry stycz nych w War sza wie opi su je, że waż ne jest, by ucznio wie mie li do - stęp do ka ta lo gów na co dzień. Wte dy po ku sa, by zbie rać nie przy dat ne dla sie - bie ma te ria ły ma le je. Dobrze przygotowana obecność uczniów i studentów na targach jest ważną metodą nauki zawodu. Za in te re so wa nie wy staw ców Aby przej ście szkol nej wy ciecz ki nie mia ło zna mion egip skiej sza rań czy szyb - kiej i do szczęt nie pu sto szą cej sto iska, waż ne jest rów nież na sta wie nie sa mych wy staw ców. Prze waż nie wy staw cy nie zwra ca ją uwa gi na szko ły ża li się Ma ry - la Peć. Do da je, że na uczy cie lom bar dzo za le ży, by przed sta wi cie le biur cho ciaż po - krót ce przed sta wi li uczniom swo ją dzia - łal ność. Waż na jest pre zen ta cja ofer ty to uro pe ra to ra oraz sa me go biu ra po dró ży ja ko miej sce po ten cjal nych prak tyk przy po mi na Ma ry la Peć. Waż ne jest, że - by mło dzi lu dzie nie prze le cie li przez sto - iska jak wiatr do da je. Przy zna je jed nak, że waż ną ro lę od gry wa ją sa mi na uczy cie - le i wy kła dow cy. Przede wszyst kim, nie roz pusz cza my grup. Do pie ro pod ko niec dnia da je my im czas na in dy wi du al ne zwie dza nie opi su je. Szko ła, któ ra w tym ro ku za re je stro wa ła 80 uczest ni ków tar - gów, wy sy ła ich w 15 oso bo wych gru pach pod opie ką na uczy cie la. To on ma za pro - wa dzić ich do współ pra cu ją cych z pla - ców ką biur. Sza no wać się na wza jem Na uczy cie le mu szą więc za dbać, by w fer wo rze tar go wych wra żeń i spo tkać ucznio wie nie za po mnie li, że roz ma wia ją z po ten cjal ny mi póź niej szy mi pra co daw - ca mi. To uro pe ra to rzy zaś, za miast na rze - kać na stan edu ka cji tu ry stycz nej, ma ją ogrom ną szan sę, by wy ło wić po ten cjal ne ta len ty oraz po ka zać mło dym lu dziom na czym na praw dę po le ga pra ca w bran ży tu - ry stycz nej. KP

12 12 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

13 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Zachodniopomorskie i małopolskie turystycznie najlepsze Z przeprowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny analizy wynika, że najlepiej rozwiniętymi pod względem funkcji turystycznych w 2011 r. były województwa zachodniopomorskie i małopolskie. W ra por cie GUS Tu ry sty ka 2011 wo - je wódz two za chod nio po mor skie za ję ło naj wyż szą lo ka tę w kra ju pod wzglę dem licz by miejsc noc le go wych, licz by tu ry - stów oraz udzie la nych im noc le gów w po rów na niu do licz by miesz kań ców. Wy mie nio ne wskaź ni ki w tym wo je - wódz twie kil ku krot nie prze kro czy ły śred nią kra jo wą, co świad czy o naj wyż - szej in ten syw no ści ru chu tu ry stycz ne go w kra ju. Au to rzy ra por tu wska zy wa li głów nie na do god ne dla roz wo ju tu ry sty - ki re gio nu po ło że nie nad Bał ty kiem. W czo łów ce upla so wa ły się tak że wo je - wódz twa ma ło pol skie i po mor skie. Ma - ło pol skie osią gnę ło naj wyż sze war to ści pod wzglę dem wskaź ni ków od no szą - cych się do po wierzch ni wo je wódz twa ze wzglę du na je go nie wiel ki ob szar i du - żą gę stość za lud nie nia. Tu znaj do wa ła się w 2011 ro ku m.in. naj więk sza licz ba go spo darstw agro tu ry stycz nych i dru ga pod wzglę dem wiel ko ści, po woj. po mor - skim, ba za noc le gów in dy wi du al nych 4,6 tys. obiek tów. Obiek tów noc le go wych by ło mniej Naj go rzej pod wzglę dem oce ny funk cji tu ry stycz nych wy pa dły woj. lu bel skie oraz opol skie. Wskaź ni ki bra ne pod uwa - gę w ba da niu przyj mo wa ły tam na ogół war to ści o po ło wę niż sze niż śred nie kra - jo we i kil ku krot nie niż sze w od nie sie niu do przo du ją cych wo je wództw. Jed nak w po rów na niu z 2010 r. naj wię cej obiek tów noc le go wych przy by ło wła śnie w wo je - wódz twie opol skim, mi mo że w ogól nym pod su mo wa niu upla so wa ło się ono na ostat nim miej scu. W 2011 r., w sto sun ku Zachodnipomorskie 110, Lubuskie 66,2 280 Dolnośląskie 70,5 692 Wielkopolskie 48,1 613 Pomorskie 73, Kujawsko-pomorskie 39,7 299 Opolskie 23,6 116 Śląskie 39,0 508 do ro ku po przed nie go, po wsta ło tam o 4,5 proc. obiek tów wię cej. Za chod nio po - mor skie pod tym wzglę dem upla so wa ło się na dru giej po zy cji, osią ga jąc wy nik 3,6 proc., da lej świę to krzy skie 2,5 proc., łódz kie 2,4 proc. i ma ło pol skie 0,6 proc. Na to miast w po zo sta łych wo je - wódz twach licz ba obiek tów noc le go - wych pre zen to wa ła war to ści ujem ne. W od nie sie niu do 2010 r. spa dła od 0,3 proc. w woj. war miń sko -ma zur skim, aż Łódzkie 41,5 296 Warmińsko-mazurskie 67,3 386 Mazowieckie 63,0 391 Świętokrzyskie 34,5 166 Małopolskie 94,5 990 Podlaskie 39,9 165 Lubelskie 30,5 273 Podkarpackie 34,1 353 OPCJA I Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego (relacja korzystających z noclegów w ciągu roku do liczby stałych mieszkańców). OPCJA II Ilość turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2011 r. Największy ruch turystyczny odnotowano w 2011 r. w woj. zachodniopomorskim. Tam też znajduje się jedna z najlepiej rozwiniętych baz noclegowych w kraju. Większą ilością ośrodków noclegowych może się pochwalić tylko woj. małopolskie, które w ocenie GUS-u odznacza się największym potencjałem turystycznym. po 15,2 proc. w woj. lu bel skim. Ogó łem rzecz uj mu jąc w 2011 r. w tu ry stycz nych obiek tach zbio ro we go za kwa te ro wa nia by ło przy go to wa nych o 3,9 tys. miejsc mniej niż w ro ku po przed nim. Licz ba obiek tów zmniej szy ła się o 167 tj. o 2,3 proc. i 0,6 proc. miejsc noc le go wych. Wo - je wódz twa naj le piej oce nio ne w ra por cie Tu ry sty ka 2011 mo gą się po chwa lić naj więk szą licz bą udzie lo nych noc le gów: - 17,4 proc. (9,9 mln), a ma ło pol skie 14,7 proc. (8,4 mln). War to tak że zwró cić uwa gę, że naj wyż szy od se tek noc le gów udzie lo nych tu ry stom za gra nicz nym od - no to wa no wła śnie w tych wo je wódz - twach, od po wied nio 21,1 proc. i 20,5 proc., a naj niż szy w wo je wódz twach: świę to krzy skim, opol skim, pod la skim i lu bel skim. Ma ło pol ska z po ten cja łem Ra port oce nił tak że po ten cjał tu ry stycz - ny po szcze gól nych re gio nów. I tak naj le - piej pod tym wzglę dem wy pa dło wo je wódz two ma ło pol skie, dzię ki znaj - du ją cym się na je go te re nie mu ze om i wa lo rom przy rod ni czym. W Ma ło pol sce znaj du ją się tak że naj dłuż sze w kra ju szla ki tu ry stycz ne, co prze wa ży ło o jej do mi na cji w ze sta wie niu. Na po dium upla so wa ły się rów nież woj. dol no ślą skie ze wzglę du na licz bę za byt ków oraz świę to krzy skie dzię ki wa lo rom przy - rod ni czym. Pod czas oce ny po ten cja łu tu - ry stycz ne go w ra por cie uwzględ nio no wa lo ry przy rod ni cze, kul tu ro we, in fra - struk tu rę tu ry stycz ną oraz do stęp ność ko mu ni ka cyj ną. Co rocz na pu bli ka cja GUS po zwo li ła na szki co wać tu ry stycz ną ma pę Pol ski. Tak, jak nie za ska ku je, że za chod nio po - mor skie i ma ło pol skie wy pa dły naj le piej, tak lek kim zdzi wie niem na pa wa in for ma - cja o spad ku licz by obiek tów noc le go - wych na rok przed mi strzo stwa mi Eu ro py w pił ce noż nej. Oka zu je się, że pro gno zo wa ny wcze śniej ho te lo wy bo om jed nak nie na stą pił, w za mian mo gli śmy ob ser wo wać zja wi sko od wrot ne i zmniej - sze nie licz by ho te li. Ka to wi ce sto li cą prze my słu spo tkań Mię dzy na ro do we Cen trum Kon gre so - we, no wa sie dzi ba Na ro do wej Or kie - stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia i Mu zeum Ślą skie go, od no wio ny dwo - rzec PKP, te obec nie to czą ce się w Ka - to wi cach re ali za cje ma ją wzmoc nić po zy cję mia sta ja ko de sty na cji MI CE. Pro wa dzo ne obec nie in we sty cje w tzw. Stre fie Kul tu ry, war te łącz nie ok. 1 mld zł, w czę ści współ fi na no wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej zmie nią ob - raz Ka to wic i przy cią gną z pew no ścią or ga ni za to rów prze my słu spo tkań. Li - czy my na za in te re so wa nie Ka to wi ca mi jesz cze więk szej licz by firm z sek to ra MI CE mó wi Kry stian Gry gla szew ski z ka to wic kie go CB. Prze mysł spo tkań roz - wi ja się w Ka to wi cach od wie lu lat. Obec nie naj czę ściej or ga ni zo wa ne są tu spo tka nia grup spe cja li zu ją cych się w na ukach hu ma ni stycz nych, me dycz nych oraz tech no lo gicz nych. Ob ser wu je my, że wie le osób, któ re przy je cha ło do Ka - to wic w ce lach biz ne so wych, chce po - wró cić do mia sta pry wat nie, by po zwie dzać i po czuć je go at mos fe rę do da je. Za in te re so wa nie bu dzą gór ni cza dziel ni ca Ni ki szo wiec, czy Szlak Mo der - ny Ka to wic kiej. Na kon fe ren cji po świę - co nej Ka to wi com do wie dzieć się bę dzie moż na szcze gó łów do ty czą cych Mię dzy - na ro do we go Cen trum Kon gre so we go, któ re ma być po łą czo ne z ka to wic kim Spodkiem. Na te re nie MCK, któ re po mie ści 12 tys. osób, moż li wa bę dzie or ga ni za cja nie tyl ko kon gre sów, czy spo - tkań, ale dzię ki współ pra cy ze Spodkiem tak że kon cer tów, tar gów i in nych wy da - rzeń o cha rak te rze ko mer cyj nym. Kon fe ren cja Pro mu ją ca Pro dukt Mar ko wy Ka to wi ce MI CE, 25.X. godz , pa wi lon 6a, sa la kon fe ren cyj na I Pismo dla całej branży MICE

14 14 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Słowackie wina promują kraj Choć Sło wa cja ko ja rzy się z gó ra mi, zam ka mi, ba se na mi ter mal ny mi i pi wem, do kra ju co raz czę ściej przy jeż dża - ją sma ko sze wi na. Ma ło kar pac ki Szlak Wi na to część szer sze go pro duk tu tu ry - stycz ne go, któ ry zo stał za ini cjo - wa ny w ce lu wy pro mo wa nia po łu dnio wych re gio nów kra ju. Pro jekt Ma ło kar pac ki Szlak Win ny po wstał w 1995 r., obec nie rocz nie od wie dza go ok. 1 mln tu ry stów mó wi Ján Bošno vič, dy rek tor Na ro do we go Cen trum Tu ry sty ki Sło wac kiej w Pol sce. Je go tra sa prze bie ga przez ta kie mia sta jak Bra ty sła wa, Svätý Jur, Pe zi nok, Mo dru, a koń czy się w Trna wie. Prze jazd tą tra są to moż li wość zwie dze nia naj więk szych atrak cji tu ry - stycz nych Sło wa cji, po zna nia kul tu ry i sztu ki lu do wej, ja ką za ob ser wo wać da je się np. w Vaj no rach. Jest to dziel ni ca Bra - ty sła wy, któ rej cha rak ter na da ją ma lo wa - ne ścia ny do mów, lu do we in stru - men ty dę te i mu zeum wi niar stwa. Na szla ku naj waż niej sza jest jed - nak moż li wość zwie dze nia lo kal - nych win nic, po zna nia spo so bów wy twa rza nia wi na i je go de gu sta - cja. Tu ry ści chęt nie bio rą udział w zor ga ni zo wa nych im pre zach, ta - kich jak Dni Otwar tych Piw nic. Te go rocz na, trzy na sta edy cja tej im - pre zy od bę dzie się w ter mi nie li sto pa da i bę dzie oka zją do zwie - dze nia 150 lo ka li i spró bo wa nia se tek ga - tun ków mło dych win z rocz ni ka Uczest ni cy bę dą mo gli też wziąć udział w bo ga tym pro gra mie kul tu ral nym i ga - stro no micz nym, ja ki ma to wa rzy szyć wy - da rze niu. Bi let, któ ry kosz tu je 40 eu ro, upo waż nia do od wie dze nia wszyst kich win nic po ło żo nych na szla ku. MG Andora idealna przez cały rok Rozmowa z Kariną Kabus, partner & managing director w firmie Eventhalia 2000 m n.p.m., w zi mie i w le cie, a na wet w no cy, sko rzy stać z bo ga tej ofer ty wel l ness, wy brać się na de gu sta cję w win ni cach win gór - skich, czy po jeź dzić na ro we rze w bi ke park i do wn hill free ri de. Od naj dą się tu tak że gol fia - rze, a to dzię ki dwóm po lom gol fo wym. Na mi - ło śni ków za ku pów cze ka ją na to miast skle py stre fy bez cło wej. Ja kie go tu ry stę przy cią ga An do ra? An do ra to wy jaz dy nar ciar skie, tu ry sty ka ak - tyw na, kul tu ro wa i ga stro no micz na. To tu znaj - du ją się Pi re ne je ze szczy ta mi się ga ją cy mi 3 tys. m n.p.m., z przej ścia mi gór ski mi, przez któ re w okre sie II woj ny świa to wej ucie ka ło wie lu Po - la ków, ko rzy sta jąc z po mo cy An dor czy ków prze pro wa dza jąc ich przez Pi re ne je. Tu tej sze gó ry ofe ru ją wie le ki lo me tró w tras wę drow nych i 300 km tras nar ciar skich. An do ra to tak że je den z naj star szych kra jów w Eu ro pie, któ ry od mo men tu po wsta nia nie zmie nił swo ich gra nic. Zna leźć tu moż na naj - mniej szy par la ment w Eu ro pie, po nad 60 ko - ścio łów ro mań skich, uro kli we mia stecz ka gór skie oraz licz ne mu zea, m.in. ta ba ki, per fum, czy epo ki ro mań skiej. An do rę moż na po zna wać w cza sie je ep sa fa ri, po dró żu jąc np. szla kiem daw nych prze myt ni ków. Na mi ło śni ków wo dy cze ka ra fting po rwi stych rze kach, moż na też po jeź dzić kon no na wys m w Pi re ne jach, po nur ko wać w je zio rach gór skich na po nad Czy Even tha lia or ga ni zu je też do jazd do An dor ry? Naj le piej do le cieć do Bar ce lo ny, skąd do An do ry je dzie się tyl ko 2,5 godz. pa no ra micz - ną tra są. Even tha lia ofe ru je pa kie ty łą czą ce po byt w ho te lu z trans fe rem, zi mą też ze ski - pas sem, szkół kę nar ciar ską, atrak cje na śnie - gu, ale tak że wy ciecz ki z pol sko ję zycz nym prze wod ni kiem. Dla klien tów kor po ra cyj nych za pew nia mysa le kon fe ren cyj ne, trans fe ry, ho stes sy, ochro nę, ca te ring. An do ra ofe ru je bo ga te za ple cze kon fe ren cyj ne z no wo cze sną in fra struk tu rą i au dy to rium do 900 miejsc sie - dzą cych, znaj du je się tu po nad 250 ho teli (2-5-gwiazd ko wych) oraz apar ta men tów tu ry stycz nych. Ja kie wa run ki współ pra cy ofe ru je Even tha - lia? Nie wy ma ga my mi ni mum osób, ani sta le okre ślo nych dni przy jaz du czy wy jaz du. To uro - pe ra to rzy mo gą za kła dać re zer wa cje dla po je - dyn czych osób, dla któ rych zor ga ni zu je my trans fer do An do ry oraz in ne, wcze śniej uzgod - nio ne atrak cje. Na szym part ne rom ofe ru je my wy jaz dy stu dy to ur, spo tka nia in for ma cyj ne w Pol sce, wspie ra my też ak cje mar ke tin go we pro - mu ją ce An do rę.

15 Regularnie co dwa tygodnie, prosto na biurko, otrzymasz profesjonalnie opracowane aktualności z branży turystycznej. Wśród nich znajdziesz niezbędne w codziennej pracy branżowe informacje z kraju i zagranicy oraz analizy gospodacze. Dwutygodnik branży turystycznej, dostępny wyłącznie w prenumeracie Zamów prenumeratę przez internet AK TU AL NO ŚCI Z BRAN ŻY Wy da rze nia ma ją ce wpływ na sy tu ację w tu ry sty ce, naj - now sze tren dy, ana li zy oraz wia do mo ści z kra ju i ze świa ta. Pi sa li śmy m.in. o tym, ja kie jest praw do po - do bień stwo wpro wa dze nia tu ry stycz ne go fun du szu gwa ran cyj ne go. BIURA PODRÓŻY Sy tu acja na pol skim i świa to wym ryn ku or ga ni za to rów tu ry sty ki. Pro ble my agen tów tu ry stycz nych. Ostat nio pi sa li śmy o ubez pie cze niu OC dla agen tów i o char ge bac ku. LU DZIE Ja ko dwu ty go dnik bran żo wy, śle dzi my ro sza dy per so nal ne w bran ży tu ry stycz nej. Pre zen tu je my syl wet ki osób, któ re zwią za ły swo je ży cie z tu ry sty ką, po ka zu je my, że dro ga do tej bran ży by wa za wi ła, ale za wsze in te re su ją ca. RA PORT NU ME RU Śle dzo ne na bie żą co zmia ny na ryn ku usług tu ry stycz nych. W każ dym nu me - rze pu bli ku je my prze kro jo wą ana li zę do ty czą cą jed nej z ga łę zi te go biz ne su. Pi sa li śmy m.in. o per spek ty wach roz - wo ju ryn ku czar te rów w Pol sce. PRAK TYCZ NE PO RA DY Naj now szy mi tren dy, no win ki tech - no lo gicz ne, in ter net, prak tycz ne roz - wią za nia biz ne so we. Pod po wie dzi eks per tów do ty czą ce pro mo cji w me - diach spo łecz no ścio wych, wy ko rzy - sta nia apli ka cje mo bil ne w tu ry sty ce PRA WO W TU RY STY CE Zmia ny w pra wie, wy ro ki w spra wach, któ re ma ją wpływ na bran żę, biz nes pro wa dzo ny w zgo dzie z pra wem pol skim i eu ro pej skim. Oprócz prak tycz - nych po rad pu bli ku je my rów - nież ana li zy pro jek tów ak tów praw nych. BAROMETR GOSPODARCZY Gieł da, wa lu ty, pa li wa, wy ni ki sprze - da ży. Ko men ta rze eks per tów, ana li zy, pro gno zy. Tu taj znaj dziesz wszyst kie wskaź ni ki, któ re po mo gą Ci w po dej - mo wa niu biz ne so wych de cy zji KOMENTARZE Listy do redakcji i komentarze naszych autorów żywo odnoszące się do ostatnich wydarzeń. Ostatnio prof. Kachniewska (SGH) oburzała się zatrważająco niskim poziomem kształcenia kadr dla turystyki.

16 16 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Krótko Zro zu mieć sieć In ter net to dziś jed no z waż niej szych miejsc po zy ski wa nia klien ta -tu ry sty. W cza sie tar gów moż na za po znać się z róż ny mi aspek ta mi zwią za ny mi z mar ke - tin giem 2.0.Warsz ta ty mar ke tin go we dla bran ży tu ry stycz nej za pla no wa ne zo sta ły na dwa dni. Wśród po ru sza nych te ma tów znaj dą się kwe stie zwią za ne z nie tyl ko Fa ce bo okiem, ale ogól nie z me dia mi spo łecz no ścio wy mi. Dru gi dzień szko leń po świę co ny bę dzie za - gad nie niom zwią za nym z pro wa dze niem sku tecz ne go e -ma ilin gu. Udział w szko le - niu jest płat ny. Warsz ta ty mar ke tin go we dla bran ży Tra vel 2.0, X.2012, To ur Sa lon Po znań, pa wi lon 14. Si ła sprze da ży le ży w sys te mie Jak zwięk szyć sprze daż w biu rze agen cyj - nym wy ko rzy stu jąc do stęp ne na rzę dzia? Jak za aran żo wać wi try nę biu ra po dró ży, by przy cią gnąć uwa gę prze chod nia, jak za ist nieć na Fa ce bo oku? Te i in ne za gad nie nia oma wia ne są w cza sie szko le nia Mer lin.x Po wer Sa les Day. Prezentowane będą możliwości techniczne i marketingowe systemu Merlin.X. 24, 25, 26 paź dzier ni ka (Spotkanie zamknięte konieczne zgłoszenie) W Poznaniu warto odkryć Małopolskę Tu war to tra fić pod ta kim ha słem, re gion bę dzie pro mo wał się na te go rocz nych tar gach tu ry stycz nych To ur Sa lon. Ma ło pol ska jest w tym ro ku re gio nem part ner skim Tar gów. Pre zen ta cja re gio - nu na naj waż niej szych tar gach tu ry stycz - nych w Pol sce to oka zja do spo tka nia z na szą bo ga tą ofer tą tu ry stycz ną i słyn ną go ścin no ścią. Mul ti me dial na pre zen ta cja, ja ką przy go to wa li śmy dla wszyst kich od - wie dza ją cych tar gi, za wie ra wszyst ko, czym chlu bią się Ma ło po la nie za po wia - da Ma rek So wa, mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. W Po zna niu bę dzie moż na zo ba czyć je go no wą od sło nę. Głów nym ele men tem wy stro ju sto iska bę dzie bo wiem pod wie - szo ny sznur ogrom nych czer wo nych kul - -ko ra li. Na ekra nach umiesz czo nych we wnę trzach wy bra nych ko ra li wy świe tla - ne bę dą te ma tycz ne pre zen ta cje fo to gra - fii w tech no lo gii 3D, przed sta wia ją ce atrak cje re gio nu. Go ście sto iska bę dą czę sto wa ni zie lo ny mi jabł ka mi pro sto z ma ło pol skich sa dów, a tak że zie lo ną wo - dą fir mo wą z ory gi nal ne go, po pu lar ne - Motywem przewodnim prezentacji targowej jest tradycyjnie czerwony Koral Małopolski. go w la tach PRL, a dziś old sku lo we go w kształ cie, dys try bu to ra za po wia da Ka - ta rzy na Kry sta, spe cja li sta ds. pro mo cji MOT. Zwie dza ją cy tar gi z pew no ścią na tkną się też na je den z dzie się ciu dro go wska - zów kie ru ją cych do sto iska wo je wódz twa. War to rów nież wsiąść do Ko ra lo we go We - hi ku łu krą żą ce go po te re nie tar gów. Z ko - lei w ho lu wschod nim tar gów, go ści wi tać bę dzie mul ti me dial ny ko ra z pię cio ma ekra na mi. Wy świe tla na na nich pro jek cja trój wy mia ro wych zdjęć za chę cać bę dzie do sko rzy sta nia z uro ków zi my w Ma ło - pol sce. Przy cią gnąć zwie dza ją cych na ma ło pol skie sto isko ma ją rów nież or ga ni - zo wa ne na nim kon kur sy z na gro da mi, m.in. lot ba lo nem wi do ko wym nad Kra - ko wem. Na wet jed nak spoj rze nie z pod - nieb nej per spek ty wy mo że nie wy star czyć, by w peł ni do ce nić tu ry stycz ne wa lo ry Ma ło pol ski. Ma ło pol ska na tar gach To ur Sa lon 201, ha la 5, sto isko nr 187A Ubezpieczenie Travel World plaster na rany Mariusz Górski, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Po dró żu jąc za gra ni cą w na tu ral ny spo sób na sta wia my się, że przy wie zie my tyl ko do bre wspo mnie nia i cie ka we pa miąt ki. Nie ste ty zda rza się, że ta ką pa miąt ką jest zła ma na rę - ka lub in ny po waż ny uraz. Po sia da jąc od po - wied nie ubez pie cze nie nie mu si my jed nak po po wro cie z wo ja ży ani po no sić wy dat ków na le cze nie w Pol sce, ani być zda nym na pań - stwo wą służ bę zdro wia. Ochro nę ta ką da je Ubez pie cze nie le cze nia kosz tów po po wro cie z za gra ni cy. Sze ro ki pa ra sol ochron ny nad tu ry stą roz ta cza ubez pie cze nie Tra vel World, stwo rzo ne przez To - wa rzy stwo Ubez pie czeń Eu ro pa. Za pew nia ono po moc me dycz ną i po kry wa kosz ty le cze nia w sy tu acji, gdy tu ry ście przy da rzy się nie szczę śli - wy wy pa dek lub na gle za cho ru je on pod czas po dró ży za gra nicz nej. Ubez pie cze nie gwa ran tu - je rów nież or ga ni za cję, a tak że sfi nan so wa nie trans por tu tu ry sty do kra ju oraz po kry cie kosz - tów ak cji po szu ki waw czej, je śli trze ba bę dzie ją prze pro wa dzić. Ja ko je dy ne na pol skim ryn ku ofe ru je wspo mnia ną opcję kon ty nu acji le cze nia po po wro cie z za gra ni cy. W ra mach te go ubez pie czy ciel zor ga ni zu je i sfi nan su je le cze nie w szpi ta lu, za pew ni do stęp do le ka rzy 14 spe cjal no ści oraz umoż li wi wy ko na - nie ba dań m.in. la bo ra to ryj nych, RTG, USG, to - mo gra fii kom pu te ro wej bez skie ro wań i li mi tów za nie ca łe 2 zł dzien nie. To nie wie le, bio rąc pod uwa gę, ile mu sie li by śmy za pła cić za pry wat ne le - cze nie w Pol sce. Przyj mu jąc, że za gra ni cą przy - da rzył nam się nie szczę śli wy wy pa dek i po prze trans por to wa niu do kra ju je ste śmy zmu sze - ni kon ty nu ować ku ra cję pła cąc z wła snej kie sze - ni, bo nie mo że my cze kać mie sią ca mi w ko lej kach do pań stwo wej służ by zdro wia, mo że - my wów czas po nieść na stę pu ją ce kosz ty: po byt w szpi ta lu 45 dni zł, re ha bi li ta cja zł, kon sul ta cje le ka rzy spe cja li stów (14 wi zyt) zł, ba da nia dia gno stycz ne zł. Da je to łącz ną su mę aż zł, a to prze cież ogrom - ne ob cią że nie dla do mo we go bu dże tu. Każ de mu we dług po trzeb Ubez pie cze nie Tra vel World cha rak te ry zu je się du żą ela stycz no ścią klient, wska zu jąc do dat ko - we pa kie ty usług, mo że skom pi lo wać in dy wi du - al ną, roz bu do wa ną po li sę do sto so wa ną pre cy zyj nie do swo ich po trzeb. Przy kła do wo: wy bie ra jąc opcję Car As si stan ce zy sku je ubez - pie cze nie pa sa że rów i po jaz du, któ rym się po ru - sza. Po li sa chro ni klien ta, je śli sa mo chód ule gnie wy pad ko wi, awa rii lub zo sta nie skra dzio ny. TU Eu ro pa zor ga ni zu je wów czas ho lo wa nie, wy na - jem po jaz du za stęp cze go, do sta wę czę ści za - mien nych oraz po moc w za ła twie niu for mal no ści zwią za nych ze zgło sze niem szko dy oraz wy peł - nie niem de kla ra cji wy pad ko wej. W ra mach Tra - vel World do stęp ne są tak że opcje: Kom for to wa Kie szeń, Ubez pie cze nie miesz ka nia lub do mu na czas po dró ży za gra nicz nej, Ubez pie cze nie ar tro - sko pii i re ha bi li ta cji oraz Ubez pie cze nie psów i ko tów pod czas po dró ży za gra nicz nej. Wy so kie su my ubez pie cze nia, na wet do 60 tys. eu ro, po - zwa la ją na ko rzy sta nie z bo ga tych pa kie tów usług me dycz nych za rów no za gra ni cą, jak i w Pol sce w przy pad ku wspo mnia nej opcji ubez - pie cze nia kosz tów le cze nia po po wro cie do kra - ju. Spo śród bo ga te go port fo lio pro duk tów tu ry - stycz nych, ofe ro wa nych przez TU Eu ro pa, na uwa gę za słu gu je tak że Ubez pie cze nie Kosz tów Re zy gna cji. Gwa ran tu je ono zwrot aż 100 pro - cent ce ny wy ciecz ki, noc le gu oraz bi le tu lot ni cze - go lub au to bu so we go, gdy klient nie ma moż li wo ści ich zre ali zo wa nia. Agent part ner tu ry sty Od chwi li wej ścia na ry nek ubez pie czeń tu ry - stycz nych Eu ro pa in ten syw nie roz wi ja współ pra - cę z part ne ra mi biz ne so wy mi. Współ pra cu je już z 1200 biur po dro ży w ca łej Pol sce, ofe ru jąc ubez pie cze nia za rów no gru po we, jak i in dy wi - du al ne. Jest part ne rem naj więk szych to uro pe ra - to rów na pol skim ryn ku, udzie la jąc gwa ran cji ubez pie cze nio wych m.in. dla Ra in bow To urs, Bee&Free, Lo gos Tra vel, Vi va Club. To wła śnie pra cow ni cy biur po dró ży peł nią bar dzo waż ną ro lę w pro ce sie sprze da ży ubez pie czeń dla tu ry - stów. Kom pe tent ny i świa do my zna cze nia ubez - pie czeń agent, któ ry do brze zna pro dukt, po tra fi traf nie roz po znać po trze by klien ta oraz je go ocze ki wa nia w za kre sie ochro ny. W efek cie umie do brać ubez pie cze nie tak, aby tu ry sta zy skał od - po wied nie dla nie go za bez pie cze nie i czuł się kom for to wo w po dró ży.

17 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon LOT-y muszą się zdefiniować na nowo Lo kal ne Or ga ni za cje Tu ry stycz ne dzia ła ją, choć nikt nie wie, czym kon - kret nie po win ny się zaj mo wać i skąd czer pać środ ki na swo ją dzia łal ność. Tym i in nym za gad nie niom po świę co - ne bę dzie spo tka nie pol skich LOT -ów w trak cie To ur Sa lo nu. W Pol sce za re je stro wa nych jest ok. 130 Lo kal nych Or ga ni za cji Tu ry stycz - nych, dziś trud no jed no znacz nie okre - ślić, ile z nich dzia ła. Pro ble mem jest nie tyl ko (nie)chęć za re je stro wa nych do po dej mo wa nia dzia łań, ale przede wszyst kim brak ich upodmio to wie nia pod wzglę dem or ga ni za cyj nym, funk - Zawalcz o klienta Jak roz ma wiać z biu ra mi po dró ży, jak ko mer cja li zo wać swo je pro duk ty, jak zwięk szyć sprze daż na te i in ne py ta nia od po wia da ją przed sta wi cie le Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Or ga - ni za to rów Tu ry sty ki. ETOA (Eu ro pe an To ur Ope ra tors As - so cia tion) w cza sie swo jej kon fe ren cji po ru szy kwe stie kon tak tów po mię dzy cyj nym i fi nan so wym. LOT -y funk - cjo nu ją tak jak in ne sto wa rzy sze nia, nie wia do mo jed nak, jak po win ny wy - glą dać ich sto sun ki z Re gio nal ny mi Or ga ni za cja mi Tu ry stycz ny mi, gmi na - mi, czy sa mo rzą da mi mó wi Ma rek Mig dal, pre zes Fo rum Tu ry sty ki Re gio - nów. W cza sie or ga ni zo wa ne go w trak - cie To ur Sa lo nu spo tka nia oma wia ne bę dą pro ble my, ja kich na co dzień w swo jej pra cy do świad cza ją LOT -y, do - pre cy zo wa ne za ło że nia pro jek tu Ogól - no pol skie go Fo rum LOT -ów, któ re wkrót ce ma się za wią zać. Ogól no pol skie Fo rum LOT -ów to uro pe ra to ra mi, agen ta mi i por ta la mi tu ry stycz ny mi. Uczest ni cy za po zna ją się z naj lep - szymi prak tykami sto so wa ny mi przez wio dą cych eu ro pej skich or ga ni za to - rów. Zo ba czą też w ja ki spo sób moż na zwięk szyć zwrot z po czy nio nej in we - sty cji (ROI- re turn on in ve st ment). Ana li zie pod da wa ne są kam pa nie e - mia ło by re pre zen to wać na sze sto wa - rzy sze nia, or ga ni zo wać spo tka nia, w cza sie któ rych oma wia ne by ły by bie żą - ce spra wy i usta la ne wspól ne sta no wi - ska wy ja śnia Ma rek Mig dal. Do da je, że obec nie nie zbęd ne jest prze pro wa - dze nie do głęb nej ana li zy pro ble mów LOT -ów, omó wie nie ocze ki wań ich przed sta wi cie li, ale tak że wy pra co wa - nie Ko dek su Do brych Prak tyk. MG Ogól no pol skie spo tka nie Lo kal nych Or ga ni za cji Tu ry stycz nych pod na zwą Fo rum LOT, 25.X., godz , pa wi lon 14, sa la 3 A+B -mar ke tin go we pro wa dzo ne dla bran - ży tu ry stycz nej, im pre zy, kom po zy cje stron in ter ne to wych, a tak że in ne na - rzę dzia po ma ga ją ce po bu dzić sprze daż pro duk tów tu ry stycz nych. MG Ma xi mi se your B2B mar ke ting: how to con nect with the tra vel tra de, 25.X., godz , pa wi lon 10, cen trum pra so we, sa la kon fe ren cyj na Krótko Świę te Mo rze Sy be rii Pod ta kim in try gu ją cym ty tu łem kry je się opo wieść po dróż ni ków Ali cji i Ję drze ja Łu - kow skich o ma low ni czym je zio rze Baj kał. Świę te Mo rze Sy be rii jest głów nym bo ha te - rem pre zen ta cji, ale w cza sie po ka zu nie za - brak nie też zdjęć pre zen tu ją cych bez miar dzi kiej przy ro dy taj gi, wio ski z drew nia ną za bu do wą, po tęż ne gó ry i nie prze by te la sy. Uro ko wi pre zen ta cji do da ją cie ka we ko - men ta rze au to rów, któ rzy opo wia da ją nie tyl ko o sa mej przy ro dzie, ale też o nie zwy - kłej kul tu rze rdzen nych miesz kań ców Sy be - rii i o pol skich pa miąt kach, ja kich nie ma ło zna leźć moż na w tym od le głym re jo nie Ro sji. MG Pre zen ta cja Pri wiet Baj kał, 27 X, godz , Hol Wschod ni, Sa la Zie lo na Acanthus Aureus dla najlepszych Wyróżnienie jest przyznawane wystawcom za najlepiej przygotowane stoisko targowe. Dodatkowo, raz w roku, na podstawie rankingu prowadzonego przez MTP na własnych stronach internetowych, nagrodę specjalną Acanthus Aureus" otrzymują projektanci oraz firmy zabudowujące, których stoiska otrzymały w ciągu roku największą liczbę nagród w konkursie. MG

18 18 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Lista wystawców alfabetycznie Achat Hotel 5/67 Active Club Poland - Guide 6a/19 Aer Lingus 5/37 Agencia De Turismo De Les Illes Balears (Atb) 5/87 Air Berlin Plc & Co. Luftverkehrs Kg 6a/6 Akademia Wychowania Fizycznego Poznań 5/164 Aktualności Targowe 5/5 Amadeus Travel Lufthansa City Center 5/10 Ambasada Brazylii 5/61 Ambasada Norwegii 5/69 Ambasada RPA 5/27 Ambasada Turcji 5/33 Andaluzja Turismo Andaluz 5/87 Andrzejczuk 5/101 Apli Media 5/187a Aquadom & Sea Life Berlin 5/41 Argon Travel Unipessoal 5/23 Asia Experience Tours Sdn Bhd 6a/101 Astra Hotel 5/34 Axa 6a/114 Balkan Group Łukasz Wieczorek 6a/107 Balladins Superior 5/64 Benidorm Tourist Board 5/87 Berliner Fernsehturm 5/41 Bien Vivre Hotels 5/57 Bohdanec Therapeutic Spa 5/34 But 6a/88 Bydgoskie Centrum Informacji 5/129 Camping i Les D'or 6a/77 Canadian Tours International 6a/101 Carpathian Travel Center 5/53 Castellon Tourist Board 5/87 Catalonia, Catalan Tourist Board 5/87 Catering Mariola Moczyńska 6a/139 Catering Mariola Moczyńska 5/17 Centrum Dana**** Hotel & Spa 5/93 Centrum Green Hill*** Business & Spa 5/93 Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 5/157 Centrum Podróży Aura 6a/28 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu 5/142 Centrum Turystyki i Rekreacji Niedzica.Pl 5/187a Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza 5/93 Cestovni Kancelar Ludor 6a/56 Chamaeleon Theater 5/41 Charly R. Awad 6a/125 Chemonics International, Inc 5/10 Cmt Cottbus Congres, Messe & Touristik Gmbh/ Cottbus Service/ Dentsch-Polnisches Zentrum 5/7 Color Line Gmbh 5/28 Costa Blanca Tourist Board 5/87 Cpi Hotels/Clarion Hotels 5/,34 CRV d.o.o.za Turizam, Trgovinu i Pružanje Usluga Putničkih Agencija 5/18 Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 5/188 Czechtourism 5/34 Czechy Wschodnie 5/34 Dali Berlin Ausstellungsbetriebs Gmbh 5/41 Damp 6a/14a Dana Travel & Tourism 6a/34 Ddr Museum 5/41 Desert Adventures Tourism Llc 6a/101 Deutsches Currywurst Museum Berlin 5/41 Dfds Seaways English Channel 5/28 Dfds Seaways-Sea Tours Biuro Podróży Karol Rosada 5/69 Direzione Promozione Turistica Integrata - Regione Veneto 6a/104 DW Ciągłówki Zakopane 5/93 DW Huzar Krynica Górska 5/93 DW Sopot 5/93 DW Świteż Szklarska Poręba 5/93 DW Ustroń Jaszowiec 5/93 Dolnośląska Organizacja Turystyczna 5/178 Dom Uzdrowiskowy Ewa 5/93 Dominican Republic Tourism Board 5/31 Droga do Santiago w Galicji, S.A. De Xestion Do Plan Xacobeo 5/87 DTL Sp. z o.o. South African Airways 5/27 Dwór Kombornia 5/152 Easia Travel 6a/101 Ecco Holiday 6a/45 Eckero Line Ab Oy 5/68 Elektroniczne Systemy Sprzedaży 6a/115 Elit Events Baltic 5/83 Etravel 6a/9 Etva, Uab 5/83 Euro Pol Tour 6a/8 Euro Ray Incoming 6a/14 Europaeische Reiseversicherung 6a/10 European Tour Operators Association 6a/69 Eurosatourism 5/27 Eventhalia K and M Iniciatives Turístiques S.L 6a/67 Filmpark Babelsberg Gmbh 5/36 Finnlings Plc 5/68 Fjord Line 5/69 Flughafen Dresden Gmbh 6a/103 Food & Travel Kuusamo 5/68 Fortunatrade Tours D.O.O. 6a/129 Frajda 6a/19 Fraport Ag Frankfurt Airport Services Worldwide 6a/21 Fregata Biuro Turystyki Skandynawskiej 6a/19 Friedrich Stadt- Palast 5/41 Fuerteventura Tourist Promotion Board 5/87 Fundacja Zielone Płuca Polski 6a/19 Fundacja Muzeów Wielkopolskich 5/190 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego 5/154 Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty 5/127 Gie Lourdes Hotels Services 5/66 Glob Metropoliten Tours 6a/49 Gmina Czaplinek 5/125 Gmina Goleniów 5/149 Gmina Kielce 5/147 Gmina Koronowo 5/129 Gmina Miastko 5/143 Gmina Miejska Hrubieszów 5/148 Gmina Miejska Turek 5/189 Gmina Przemęt 5/138 Gmina Radków 5/196 Gmina Słubice 5/124 Gmina Strzelce Krajeńskie 5/124 Gmina Sulęcin 5/124 Gmina Wolsztyn 5/195 Gmina Wschowa 5/124 Go West Ltd 6a/85 Go West Tours 6a /101 Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna 5/129 Gran Canaria Tourist Board 5/87 Grecos Holiday 6a/74 Greek National Tourism Organization 5/35 Greland-Tour 6a/19 Grupa Eholiday.Pl 6a/53a Gruper 6a/75a Ha Hessen Agentur Gmbh 6a/21 Hanka Szkolne Schronisko Młodzieżowe 6a/19 Holiday Extras 5/44 Holidays Agencja Podróży i Turystyki 6a/19 Holiday-Travel Biuro Podróży 6a/19 Hostel Pink Panther S 6a/19 Hostel Service 5/99 Hostel Service 6a/19 Hostelling International 6a/19 Hotel Krystyna *** 5/109 Hotel "Logos" Warszawa Bt Znp Logostour 5/93 Hotel *** Dobosz 5/93 Hotel *** Nidzki 5/93

19 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Hotel *** Patria 5/93 Hotel *** Tycjan 5/93 Hotel **** Stary Tartak 5/93 Hotel **** Wileński 5/93 Hotel ****Aurora 5/93 Hotel /93 Hotel Ariston 5/93 Hotel Bartis 5/93 Hotel Forum 5/119 Hotel Grand Felix** 6a/53k Hotel Horizont 5/34 Hotel Joseph Conrad 5/93 Hotel Juno 5/34 Hotel Logos Gdańsk 5/93 Hotel Logos Lublin 5/93 Hotel Logos Suwałki 5/93 Hotel Nestor 5/93 Hotel Pałac Wolsztyn 5/93 Hotel Spa Wojciech 5/93 Hotel Styl 5/65 Hotel Victoria 5/93 Hotel Zimnik 5/93 Hotel*** Dębowe Wzgórze 5/93 Hotel*** Jaskółka 5/93 Hotele.Pl 6a/9 Hotelecom.Biz - Turystyczne Portale Internetowe 6a/19 Hotelspro Magdalena Rosła 6a/53h Htt Hungaricum Tours & Travel Kft. 6a/22 Humboldt Box-Megaposter Gmbh 5/41 Iberoservice Incoming Services 5/87 Index 6a/63 Inowrocławska Lokalna Grupa Turystyczna 5/129 Intersystem 5 Intourist Polska 6a/53b Israel Ministry Of Tourism 5/90 Isram Israel 6a/101 Ivanatour Praha Spol. 6a/83 Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 6a/17 J.A.M. Travel 6a/79 Jantar 5/97 Jaworzyna Tour 6a/26 Jazz-Pol Hotel Turystyczno - Młodzieżowy 6a/19 Jerusalem T&T Ltd 5/86 Jizerski Hory 5/34 Jordan Wilderness Travel & Tours 6a/102 Jurapark Krasiejów Stowarzyszenie Delta 5/181 Juventur 6a/127 Kajtur 6a/48 Karpaten Hotels 5/53 Karpaten Turism 5/53 Kaunas City 5/83 Keloniu Viesbuciai, Uab 5/83 Kinga Hotel Wellnes 5/187a Klinika Młodości Czerniawa 5/93 Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka 6a/19 Kompleks Hotelowy Augustów 5/93 Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna 5/187a Kraina Trzech Rzek Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 5/188 Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne 5/139 Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna 5/129 Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 5/129 Kuoni Private Safaris 6a/101 Kurzras Spa 5/29 Lanzarote Tourist Promotion Board 5/87 Lekier Sp. z o.o. 6a/72 Lgd Buduj Razem 5/157 Lgd Dolina Rzeki Grabi 5/157 Lgd Stowarzyszenie Solna Dolina 5/188 Likidis Travel Agency 6a/14b Lithuanian State Department Of Tourism 5/83 Logos Travel Marek Śliwka 6a/27 Lokalna Grupa Działania Kold 5/188 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska 5/188 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Wełny 5/188 Lokalna Organizacja Turystyczna Centralny Łuk Turystyczny 5//157 Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie 5/129 Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń 5/129 Lokalo.pl 5/130 Look At Finland - Comma Group Oy 5/68 Lorda Appart'hotel 6a Lux Hotels 5/66 Madame Tussauds Berlin/Merlin 5/41 Madart 5/152 Magic Incoming And Dmc Aladdin Tours 6a/101 Małopolska Organizacja Turystyczna 5/187a Małopolskie Centrum Promocji Turystyki 5/58 Mano Turas, Uab 5/83 Marco Polo Travel 6a/9 Maroje Travel 6a/107 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 5/171 Me Tours Internacional Sa De Cv 6a/84 Mediterraneum 6a/80 Metropol-Express 6a/66 Mgs Tours 6a/77 Miasto Brno 5/34 Miasto Ciechocinek 5/129 Miasto Deciw 5/34 Miasto Gorzów Wielkopolski 5/124 Miasto Kostrzyn Nad Odrą 5/124 Miasto Kraków Wydział Informacji Turystyki i Promocji Miasta 5/187a Miasto Mikulov 5/34 Miasto Poznań 5/170 Miasto Szczecin 5/142 Miasto Świnoujście 5/142 Miasto Zabrze 5/187 Miasto Zamość 5/128 Miasto Zielona Góra 5/124 Międzynarodowe Schroniska Młodzieżowe PTSM Na Wyspie 6a/19 Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM Oleandry 6a/19 Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM Szarotka 6a/19 Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM Świteź 6a/19 Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM Wiecha 6a/19 Mikotel Group 5/83 Ministry of Economy, Energy and Tourism 5/9 Moravian Silesian Region 5/34 MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 5/124 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 5/190 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 5/190 Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile 5//90 Muzeum Okręgowe w Lesznie 5/190 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 5/190 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 5/190 Muzeum Początków Państwa Polskiego 5/190 Muzeum Zamek Górków 5/190 Muzeum Zespół Pałacowy w Dobrzycy 5/190 Nado 6a/36 Nadwiślańska Agencja Turystyczna 6a/53g Narodowy Osrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji 5/21 Nirwana Gardens, Bintan Island 6a/101 Not 7 6a/5 Novasol 5/69 Nt Incoming 5/87 Oasis Tours 6a/44 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich 5/185 Olimp 6a/110 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 5/181 Organizacja Turystyczna Leszno Region 5/189 Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski 5/198 Ośrodek Informacji Turystycznej Rumunii 5/53 Ośrodek Integracji Europejskiej W Rokosowie 5/188 Ośrodek Wypoczynkowy Hanka 5/93 Palestine Ministry Of Tourism And Antiquities 5/111 Pałuki Powiat Żniński 5/129 Panorama Punkt Gmbh 5/41 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 5/156 Patron Travel 6a/20 Patronat Turisme Costa Brava Girona 5/87 Pawo 5/105 Pensjonat Boruta** 6a/53k Peregrinos Travel 6a/84 Petpolonia 5/28 Pilsen Region 5/34 Piro 6a/116 Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna 5/171 Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna5/152 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 5/162 Podróże 5/79 Polan-Travel Biuro Podróży 6a/19 Polka Travel 6a/50 Polska Izba Turystyki 6a/53 Polska Izba Turystyki Młodzieżowej 6a/19 Polska Izba Turystyki Oddział Dolnośląski 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Kujawsko-Pomorski 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Podlaski 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku 6a/53c Polska Izba Turystyki Oddział Śląski 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Toursalon 2012 Program targów ŚRO DA, 24 PAŹ DZIER NI KA Warsz ta ty mar ke tin go we Tra vel 2.0.: Fa ce bo ok i So cial Me dia Mar ke ting w Tu ry sty ce. Re je stra cja: ve l20.pl, Paw. 14, sa la 2.3 Warsz ta ty mar ke tin go we Tra vel 2.0.: Funk cjo nal ność i uży tecz ność stron www Re je stra cja: ve l20.pl, Or ga ni za tor: Gru pa eho li day.pl, Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie Paw. 14, sa la : Uro czy ste otwar cie To ur sa lon 2012 Ga la Na gród To ur Sa lon Zło ty Me dal MTP Or ga ni za tor: Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie Paw. 10, Cen trum Pra so we, Prze strzeń otwar ta Za mie niaj ma łe i du że ma rze nia na bli skie i da le kie po dró że! Kon sor cjum Pol skich Biur Po dró ży - Tra de & Ra vel Com pa ny Sp. z.o.o. za pew nia moc wra - żeń, bez pie czeń stwo gwa ran tu je fir ma Si gnal Idu na. Or ga ni za tor: Kon sor cjum Pol skich Biur Po dró ży Tra de &Tra vel, Pa wi lon 6a, Sa la kon fe ren cyj na I , News of the Spa nish pro gram for Po lish se niors: Eu ro pe Se nior To urism, Pre zen ta cja w ję zy ku an giel skim, Or ga ni za tor: So cie dad Es ta tal pa ra la Ge - stión de la In no va ción y las Tec no logías Turísti cas, S. A., Pa w. 14, sa la 3.A Kraj Part ner ski: Spo tka nie z Oj cem Je rzym Kraj, fran cisz ka ni nem, oso bi stym de le ga tem Pa triar chy Je ro - zo li my oraz Ku sto sza Zie mi Świę tej. Or ga ni za tor: Kraj Part ner ski, Pa w. 5, Sto isko Kra ju Part ner skie go, Pa le sty ny nr "Mer lin.x Po wer Sa les Day, czy li jak sprze dać wię cej wy cie czek". Spo tka nie za mknię te Or ga ni za tor: Mer lin.x Elek tro nicz ne Sys te my Sprze da ży, Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na II Wy sta wa po ple ne ro wa Mię dzy na ro do we go Ple - ne ru Rzeź biar skie go Pusz cza Zie lon ka Or ga ni za - tor: Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul tu ry i Re kre acji w Mu ro wa nej Go śli nie, współ or ga ni za to rem są: Ko mi tet Part ner ski Zie mi Go śliń skiej i Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie, Paw. 5, Sto isko Warsz ta ty z ob słu gi sys te mu CRM dla agen ta. Spo tka nie za mknię te. Or ga ni za tor: PI RO Sy kon, Paw. 14, sa la 3.C Spo tka nie Gru py Ro bo czej ds. Tu ry sty ki Pol sko -Pa le styń skiej. Spo tka nie za mknię te Or ga ni za tor: Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki Cen trum Tar go we, sa la Spo tka nie ws. ak cep ta cji kon cep cji kre - atyw nej kam pa nii pro mo cyj nej Wo je wódz twa Wiel ko - pol skie go, Or ga ni za tor: Wiel ko pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na, Paw. 14, Sa la "Kar ko no sze i Łu ży ce Gór ne - ak tyw nie przez czte ry po ry ro ku": pre zen ta cja pro jek tu Kar ko - no sze i Łu ży ce Gór ne ak tyw nie przez czte ry po ry ro ku" o Je le niej Gó rze na we so ło pre zen ta cja no wej Mar ki Kar ko no sze pre zen ta cja Re gio nal nej Kar ty Ra ba to wej dla Kar ko no szy po stro nie pol skiej i cze skiej sport w Kar ko no szach i Gó rach Izer skich za pro sze nie w Kar ko - no sze dla uczest ni ków kon fe ren cji po czę stu nek Kar - ko no ski. Or ga ni za tor: Po wiat Je le nio gór ski, Paw. 10 Cen trum Pra so we, Sa la Kon fe ren cyj na No wo cze sne tech no lo gie w ko mu ni ka cji z miesz kań ca mi i tu ry sta mi. Or ga ni za tor: Mo bi lems Paw. 14, Sa la 3.B Re gion Part ner ski: Se mi na rium Re gio nu Part ner skie go Ma ło pol ski Sys tem In for ma cji Tu ry stycz - nej w prak ty ce. Or ga ni za tor: De par ta ment Tu ry sty ki, Spor tu i Pro mo cji Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz - twa Ma ło pol skie go. Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na II "Mer lin.x Po wer Sa les Day, czy li jak sprze dać wię cej wy cie czek". Spo tka nie za mknię te. Or ga ni za tor: Mer lin.x Elek tro nicz ne Sys te my Sprze da ży, Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na I Vir chor wac ka wy spa o dwóch twa rzach Or ga ni za tor: Na ro do wy Ośro dek In for ma cji Tu ry stycz nej Re pu bli ki Chor wa cji, Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na II CZWARTEK, 25 PAŹ DZIER NI KA Warsz ta ty mar ke tin go we Tra vel 2.0.: Jak wy ko rzy stać e -ma il mar ke ting w bran ży tra vel Re je stra cja: ve l20.pl., Paw. 14, sa la 2.3 Warsz ta ty mar ke tin go we Tra vel 2.0.: SEO dla po cząt ku ją cych i śred nio za awan so wa nych Re je stra cja: ve l20.pl. Or ga ni za tor: Gru pa eho li day.pl, Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie Paw. 14, sa la Kon fe ren cja Ini cju ją ca "Agro tu ry sty ka - współ pra ca w sie ci". Or ga ni za tor: Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, Hol Wschod ni Sa la nie bie ska Spo tka nie ple nar ne człon ków Fo rum Tu ry - sty ki Przy jaz do wej. Spo tka nie za mknię te wy łącz nie za po twier dzo nym zgło sze niem. Or ga ni za tor: Fo rum Tu ry - sty ki Przy jaz do wej, POT, Cen trum Tar go we, sa la Ogól no pol skie spo tka nie Lo kal nych Or ga ni za cji Tu ry stycz nych pod na zwą Fo rum LOT. Or ga ni za tor: Fo rum Tu ry sty ki Re gio nów, Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki, Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na Paw. 14, sa la 3 A+B Kon fe ren cja Pro mu ją ca Pro dukt Mar ko wy Ka to wi ce MI CE, Or ga ni za tor: Mia sto Ka to wi ce Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na I Świad cze nie usług tu ry stycz nych w kra - jach UE Do wiedz się jak ła two roz po cząć dzia łal ność za gra ni cą. Or ga ni za tor: In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no - wa nia w Po zna niu (pro jekt SPOCS), Paw. 14, sa la Pre zen ta cja ryn ku ukra iń skie go Wło dzi mierz Szczu rek, Dy rek tor PO IT Ki jów Pre zen ta cja ryn ku ro syj skie go An drzej Sie ra kow ski, Dy rek tor PO IT Mo skwa, Or ga ni za tor: POT Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na II Rej sc lub.pl i Ogól no pol skie Sto wa rzy sze - nie Agen tów Tu ry stycz ny za pra sza ją do współ pra cy: prze sta wie nie dzia łań OSAT pre zen ta cja Rej sc lub.pl,,rej sy Wy ciecz ko we al ter na ty wą dla kla sycz nych wa ka - cji. Or ga ni za tor: Rej sc lub.pl, Ogól no pol skie Sto wa rzy - sze nie Agen tów Tu ry stycz ny, Paw. 10, Cen trum Pra so we, Sa la Kon fe ren cyj na Warsz ta ty z ob słu gi sys te mu CRM dla agen ta, Spo tka nie za mknię te. Or ga ni za tor: PI RO Sy kon, Paw. 14, sa la 3.C , Uro czy ste wrę cze nie na gród w Kon kur sie Ró ża Re gio nów. Or ga ni za tor: Wia do mo ści Tu ry stycz ne, Paw. 5, sce na Kon fe ren cja Pol skiej Kra jo wej Sie ci Miast Cit ta slow. Or ga ni za tor: Pol ska Kra jo wa Sieć Miast Cit ta slow, Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na II Po sie dze nie Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Gre mium Eks per tów Tu ry sty ki. Or ga ni za tor: Fo rum Tu ry sty ki Re gio nów, Uni wer sy tet Eko no micz ny we Wro cła wiu, Paw. 14, sa la 3 A+B Ma xi mi se your B2B mar ke ting: how to con nect with the tra vel tra de. Pre zen ta cja w ję zy ku an giel skim. Or ga ni za tor: Eu ro pe an To ur Ope ra tors As so cia tion (ETOA), Paw. 10, Cen trum Pra so we Sa la Kon fe ren cyj na Klau zu le nie do zwo lo ne w tu ry sty ce a współ pra ca z UOKiK. Or ga ni za tor: Izba Tu ry sty ki Rze czy po spo li tej Pol skiej, Paw. 14, Sa la 3.C Warsz ta ty dla Re gio nal nych Or ga ni za cji Tu ry stycz nych i Pol skich Ośrod ków In for ma cji Tu ry stycz - nej na te mat pro duk tu spa, wel l ness i uzdro wi ska. Spo tka nie za mknię te. Or ga ni za tor: POT Paw. 14, sa la "Mer lin.x Po wer Sa les Day, czy li jak sprze dać wię cej wy cie czek". Spo tka nie za mknię te Or ga ni za tor: Mer lin.x Elek tro nicz ne Sys te my Sprze da ży, Pa w. 6a. Sa la kon fe ren cyj na I Kraj part ner ski: Kon fe ren cja pra so wa Kra ju Part - ner skie go i Mi ni ster ds. Tu ry sty ki Pa le sty ny Ru la Ma ay ah Or ga ni za tor: Palestyna Kraj Part ner ski, Pa w. 5 Sto isko nr "Mer lin.x Po wer Sa les Day, czy li jak sprze dać wię cej wy cie czek", Spo tka nie za mknię te Or ga ni za tor: Mer lin.x Elek tro nicz ne Sys te my S prze da ży, Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na I Warsz ta ty otwar te dla bran ży z udzia łem Re gio nal nych Or ga ni za cji Tu ry stycz nych i Pol skich Ośrod ków ITna te mat pro duk tu spa, wel l ness i uzdro wi ska, Or ga ni za tor: POT, Pa w. 6a, Sa la kon fe ren cyj na II

20 20 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Warmińsko-Mazurski 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Wielkopolski 6a/53 Polska Izba Turystyki Oddział Zachodniopomorski 6a/53 Polska Organizacja Turystyczna 5/ Polska Żegluga Bałtycka S.A. 5/30 Polski Traker Bus 6a/4 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Warszawski 6a/19 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny 5/167 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny 5/161 Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 5/143 Port Lotniczy Poznań Ławica 6a/21 Povilo Liaudansko 5/136 Powiat Bytowski 5/153 Powiat Czarnkowsko Trzcianecki 5//189 Powiat Jeleniogórski 5/177 Powiat Ostródzki 5/160 Powiat Poznański 5/169 Powiat Suski 5/187a Powiat Tarnowski 5/187a Powiat Tomaszowski 5/157 Poznański Travel Biuro Turystyczne Andrzej Poznański 6a/131 Pp Uzdrowisko Cieplice 5/102 Primeria Oras Borsa 5/54 Promocja Regionu Chojnickiego Sp. Z O.O. 5/173 Promotor 6a/15 Promus 5/89 Promyk Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 6a/19 Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Kraków 6a/53k Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń 5/108 Przymorze 5/93 Puchacz Spa Niechorze 5/93 Ravelion 5/100 Region Of Thessaly 5/35 Region Walencji, Valencia Region Tourist Board 5/87 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 5/157 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 5/123 Rego-Bis Gabriela Mańka-Sokullu 6a/52 Reiseagentur Bavaria 6a/76 Rejsclub.Pl 6a/41 Restel Hotels Group 5/68 Rhi 6a/18 Rmg 6a/101 Rodos Tourism Promotion Organisation 5/35 Rosikon Press Grażyna Kasprzycka-Rosikoń 5/96 Rtm 5/92 Rtm 5/133 Rumuński Ośrodek Informacji Turystycznej 5/53 Rynek Podróży 5/117 Rynek Turystyczny 5/118 Safpol Safaris 5/27 Salou Tourist Board, Patronato de Turismo de Salou 5/87 Sanatorium Uzdrowiskowe Przy Tężni 5/107 Sanatorium Uzdrowiskowe Piast 5/152 Sanchez y Siwkowska Operadora Turistica. 6a/73 Sandra 5/88 Sanyog Gupta Voyages 6a/82 Schmetterling Reisen 6a/103 Selin Group Hotel Zora ** Golden Sands Resort,Bulgaria 5/62 Selva Tour 6a/39 Set Travel Viatges 5/87 Siedziba Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami 5/188 Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 6a/91 Silbuild 6a/51 Sima Tours -Llc 6a/25 Sindbad 6a/124 Skandia Bogdan Palka 5/22 Skandynawskie Biuro Podróży 5/69 Skipper 6a/16 Skirama Dolomiti Adamello Brenta 5/8 Slon Tour Sevice Company Ltd 6a/23 Sol Nostrum Tourist 6a/86 Spectours 6a/87 Speedbadminton 5/1 Sprava Jeskyni Ceske Republiky 5/55 Staatsballett Berlin 5/41 Stage Entertainment / Bluemax Berlin 5/41 Starostwo Powiatowe w Bochni 5/187a Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 5/189 Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim 5/124 Starostwo Powiatowe w Koninie 5/189 Starostwo Powiatowe w Legionowie 5/171 Starostwo Powiatowe w Pile 5/189 Starostwo Powiatowe w Turku 5/189 Stempart 6a/105 Stern Und Kreisschiffahrt 5/41 Stołeczne Biuro Turystyki 5/172 Stowarzyszenie Dolina Pilicy 5/157 Stowarzyszenie G5 5/144 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej 5/142 Stowarzyszenie Lgd "Wadoviana" 5/187a Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami 5/126 Stowarzyszenie LGD Solidarni w Partnerstwie 5/188 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska 5/189 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska 5/188 Stowarzyszenie Metropolia Poznań 5/170 Stowarzyszenie Mroga 5/157 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 5/193 Stowarzyszenie Puszcza Notecka 5/188 Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub Norda Lot 5/143 Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.5/188 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki 6a/53d Stowarzyszenie Wspólnie Dla Przyszłości 5/188 Str Cee Turisztikai Kepviselet Kft 6a/101 Stuweb Travel & Tours Ltd 6a/37 Stylistic Cristal 5/ Superadria 6a/54 Syrenka Szkolne Schronisko Młodzieżowe 6a/19 Szarpie Travel 5/158 Szkolne Schroniska Młodzieżowe Lubachów 6a/19 Szkolne Schroniska Młodzieżowe Świdnica 6a/19 Szkolne Schronisko Młodziezowe w Białymstoku 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gdańsk 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Agrykola 6a/19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Bydgoszcz 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Chęciny 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gościniec 6a/19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Konin 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Kraków-Grochowa 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Morena w Osiecznej 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Olsztyn 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Podlasie 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Podlasie 6a/19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Puławy 6a/19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Radom 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sarenka w Kobylnicy 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sławków 6a/19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Śmigiel 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Tpd Poznań 6a/19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdyni 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przemyślu 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rzeszowie 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szczecinie 5/105 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Warszawa 6a/19 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zacisze 6a/19 Szkolne Schronisko Olkusz 6a/19 Szym-Info 6a/108 Śląska Organizacja Turystyczna 5/187 Światowid Stowarzyszenie LGD 5/188 Tallink Silja 5/68 Targowa Oficyna Wydawnicza Magdalena Kunikowska 5/95 Tarnowskie Centrum Informacji 5/187a Tatra Bis S.R.L. 5/10 Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury 5/187a Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury 6a/53j Tax S.C. Władysław Rutkiewicz-Nikorowicz, Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz 6a/13 Tcme Touristic Concept 5/44 Tenerife Tourism Corporation 5/87 Teplice Spa in The Czech Republic 5/34 The City Of Pribram (Mesto Pribram) 5/56 The Sentoas a Beaufort Hotel 6a/101 The Story of Berlin 5/41 Time Voyage 6a/70 Tmb Tourismus Marketing Brandenburg Gmbh 5/7 Tmn Tourismus Marketing Niedersachsen Gmbh 5/6 Top Hotels Group 6a/83 Tour Promotion Mirosława Korczyk 6a/40 Tourism Ireland 5/37 Tourismusverein Frankfurt (Oder) 5/124 Touroperator Ronis i Syn 6a/128 Tourshop Systemy Promocyjne 5/93 Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Dwa Mosty W Ślesinie 5/188 Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Sa 6a/136 Trade & Travel Company 6a/24 Tramp 6a/57 Travel Agency Petbo 5/120 Travel Network Solutions 6a/9 Travelick Berlin Incoming Service 6a/41 Trocka Asocjacja Rozwoju Turystyki i Usług Rekreacyjnych 6a/53e Tropical Island Management 5/40 Tropicoco 5/103 Tss Polska 5/63 Ttg Polska 5/84 Tunezyjski Urząd ds. Turystyki 5/70 Tur Info 6a/99 Turespana - Biuro Radcy ds.turystyki Ambasady Hiszpanii 5/87 Turismo de Lisboa 5/32 Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości 5/189 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 5/197 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki 5/189 Urząd Gminy Drawsko 5/189 Urząd Marszałkowski w Łodzi 5/157 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 5/128 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5/124 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 5/187 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 5/159 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 5/188 Urząd Miasta Czarnków 5/189 Urząd Miasta Opola 5/181 Urząd Miasta Piotrków Trybunalski 5/157 Urząd Miasta Przemyśla 5/152 Urząd Miasta Świdwin 5/142 Urząd Miejski Gdańsk 5/143 Urząd Miejski Gniezno 5/198 Urząd Miejski w Koninie 5/189 Urząd Miejski w Biskupcu 5/159 Urząd Miejski w Bisztynku 5/159 Urząd Miejski w Kaliszu 5/189 Urząd Miejski w Lidzbarku 5/159 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 5/159 Urząd Miejski W Prudniku 5/181 Urząd Miejski w Reszlu 5/159 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim 5/142 Utr A.M.R. 6a/49 Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa 5/102 Uzdrowisko Janske Lazne/Spa Janske Lazne 5/34 Uzdrowisko Kołobrzeg SA 5/104 Uzdrowisko Kraków Swoszowice 5/109 Uzdrowisko Połczyn 5/102 Uzdrowisko Świnoujście 5/110 Uzdrowisko Wysowa 5/109 Van Der Valk Deutschland 5/36 Viajes Arturo Costa Mediterranea 6a/55 Viking Line 5/68 Vilnius City 5/83 Vinaria Purcari 5/10 Virgo 5/137 Visitberlin - Berlin Tourismus & Kongress 5/7 Voiaj International 5/10 Vysocina Tourism 5/34 Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 5/158 Weneda New 5/22 Wędrowiec Biuro Usług Przewodnickich 6a/19 Wiadomości Turystyczne 5/132 Wide Africa Tours 5/27 Wielkopolska Izba Turystyczna 6a/17 Wielkopolska Organizacja Turystyczna 5/189 Wielkopolska Wschodnia Stowarzyszenie 5/188 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych W Poznaniu 5/190 Wilejka Agencja Turystyczna 6a/19 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku 5/184 Województwo Łódzkie 5/157 Województwo Południowoporawskie 5/34 W-Reservation.Com 6a/109 Wyspy Kanaryjskie, Promotour Turismo De Canaris 5/87 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii 6a/68 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 5/142 Zespół Pałacowy Galiny 5/93 Zespół Uzdrowisk Kłodzkich 5/102 Znp Logostour 6a/71 Zoologishcher Garden Berlin Ag 5/41 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 5/142 Źródło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 5/188

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 3 Autor: prof. dr hab. Jan Barcz Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Projekt logo polskiej prezydencji na okładce:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wyjście z mroku Projekt Viroit

Wyjście z mroku Projekt Viroit Wyjście z mroku Projekt Viroit Roz mo wa Rad ka Bi zo nia z Ada - mem Paw li kiem o je go eks plo ra cji ja ski ni Vi roit w Al ba nii do 201 me - trów Ra dek Bi zoń: Cześć, z te go co ko ja rzę, to chy

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Pod nie sie nie ja ko ści ży cia miesz kań ców Rze szo wa a wzrost je go atrak cyj no ści tu ry stycz nej

Pod nie sie nie ja ko ści ży cia miesz kań ców Rze szo wa a wzrost je go atrak cyj no ści tu ry stycz nej To masz Mar kow ski 1) Pod nie sie nie ja ko ści ży cia miesz kań ców Rze szo wa a wzrost je go atrak cyj no ści tu ry stycz nej Abs trakt Od kil ku lat moż na wy raź nie za uwa żyć, że ja kość ży cia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo