konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar gach przy nie sie Pań stwu ko rzy ści biz ne so we, a tecz ki nie po miesz czą pod pi sa nych kon trak tów na ko lej ny se zon tu ry stycz - ny, któ ry prze cież już nie dłu go Destynacja Palestyna zaprasza Polaków Kraj jest tegorocznym partnerem targów Tour Salon, jej przedstawiciele promują możliwości współpracy z miejscową branżą turystyczną. (stro na 4) Polacy wyruszają na weekend czytaj str Klau zu le stra szak na branżę? Warunki uczestnictwa w imprezach zorganizowanych od wielu lat poddawane są kontrolom UOKiK-u. Kontrole przeprowadzone w ostatnich latach wykazują coraz mniej przypadków naruszeń praw konsumenckich, jednak problem klauzul niedozwolonych pojawiających się w warunkach uczestnictwa w zorganizowanych imprezach turystycznych nadal nie został zażegnany mówi Aleksander Giertler, prezes Izby Turystyki RP. Ponieważ kwestia stosowania zapisów niedozwolonych wciąż pozostaje aktualna, widzimy potrzebę głośnej rozmowy na ten temat z udziałem wszystkich zainteresowanych. Na konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. MG Konferencja Klauzule niedozwolone w turystyce a współpraca z UOKiK, 25 X, godz. 14, pawilon 14, sala 3 C Gość specjalny To, co bliskie i swojskie Znana nie tylko z programu Pieprz i wanilia Elżbieta Dzikowska opisuje, co fascynuje ją w naszym kraju i dlaczego warto zwiedzać także to, co bliskie. (stro na 6) W Poznaniu warto odkryć Małopolskę Pre zen ta cja re gio nu na naj waż - niejszych tar gach tu ry stycz nych w Pol sce to oka zja do spo tka nia z ma ło pol ską bo ga tą ofer tą tu ry stycz ną i go ścin no ścią. (strona 16) Lista wystawców stro na Redakcja Wiadomości Turystycznych zaprasza na stoisko 132 paw. 5 czekamy na Ciebie

2 2 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Marzena Zarzycka, redaktor WT Tour Salon Lubię to! Tak sa mo jak kon tak tów i spo - tkań, któ re od by wa ją się na tar - gach nie moż na za stą pić ma ila mi i Sky pem, tak nie war to re zy gno - wać ze sło wa dru ko wa ne go. Pa - pier da je nam czas i po czu cie od po wie dzial no ści za prze ka zy - wa ną in for ma cję. Tym nie mniej ten, kto nie jest obec ny w sie ci, nie ist nie je. Dla te go wła śnie naj - le piej wy brać zło ty śro dek wy - da nie pa pie ro we uzu peł nio ne prze ka zem na ży wo. Ta ką wła śnie for mę przyj mie w tym ro ku re la - cja z To ur Sa lo nu w wy ko na niu dwu ty go dni ka bran żo we go Wia - do mo ści Tu ry stycz ne. Nasz pro - fil na Fa ce bo oku do star czy Wam naj śwież szych in for ma cji o tym, co dzie je się na tar gach. Śledź i ko men tuj re la cję na ży wo, ale nie za po mnij po tem prze czy tać ob - szer nej re la cji w wy da niu pa pie - ro wym. Fa ce bo ok.com/ Wia do mo sci Tu ry stycz ne 2012 Tour Salon rynki Tu ry stycz ny pro dukt ro ku Szlak Or lich Gniazd zo stał w tym ro ku uho no ro wa ny Zło tym Cer ty fi ka tem Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. Pie szy czer wo ny Szlak Or lich Gniazd o dł. 164 km, opi sa ny i utwo rzo ny przez Ka zi mie rza So snow skie go pro wa dzi przez te ren dwóch wo je wództw ślą skie go i ma ło pol skie go. Na szla ku znaj du ją się Or le 7 mln turystów od wie dza rocz nie Ju rę Kra - kow sko -Czę sto chow ską. W Zam ku Ogro dzień skim w 2011 r. by ło ich 165 tys. Gniaz da czy li zam ki i wa row - nie bu do wa ne na wa pien nych i ska li stych wznie sie niach. Szlak bie gnie przez ta kie miejsca jak Oj cow ski Park Na ro do wy, Ja - ski nia Ło kiet ka, re zer wa ty przy - ro dy, a klam rą spi na ją cą ca łą tra sę są Wa wel i Ja sna Gó ra. W 2010 r. na szla ku po ja wi ły się dwa par ki te ma tycz ne Mi nia tur Zam ków Ju raj skich w Pod zam - czu i Pia sku, w 2011 r. otwar ty zo stał Park Mi nia tur Sa kral - nych na Zło tej Gó rze w Czę sto - cho wie. Róża Regionów 2012 Publikacje in spi ru ją do dal szych po szu ki wań War tość dru ko wa nych wy - daw nictw pro mo cyj nych nie zmniej sza się, po mi mo co raz więk sze go wpły wu mul ti me - diów. Wy da je się wręcz, że to wła śnie roz wój in - ter ne tu i apli ka cji mo bil - nych sty mu lu je ich udo sko na la nie. Nie usta - ją cy po pyt na pa pie ro we for my pro mo cji re gio nu jest owo cem po dą ża nia twór - ców ka ta lo gów za bie żą cy mi tren da mi. Waż ne jest, by we wszech obec nych mul ti me diach nie wi dzieć kon - ku ren cji, lecz sprzy mie rzeń ca. Ja ko Ku jaw - sko -Po mor ska Or ga ni za cja Tu - ry stycz na pu bli - Głów nym pro mo to rem tra sy jest Zwią zek Gmin Ju raj skich, któ ry opra co wał kon cep cję mar ke tin go wą dla ca łe go szla - ku. Do tej po ry zre ali zo wa ne zo sta ły kam pa nie w in ter ne cie, na lot ni sku w Py rzo wi cach, szlak pro mo wa ny jest tak że w cza sie tar gów. Zło ty Cer ty fi kat Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz - nej to nie tyl ko pre stiż, to na rzę - dzie, któ re po zwo li nam jesz cze le piej pro mo wać Szlak Or lich Gniazd w Pol sce i za gra ni cą mó wi Ro bert Nie ro da, dy rek tor ku je my po ręcz ne fol de ry te ma - tycz ne, któ re za chę ca ją, sy gna - li zu ją i zwra ca ją uwa gę na kon kret ne pro duk ty za pew - nia Ju sty na Ma li now ska, pre - zes KPOT. Nie mo gąc kon ku ro wać ilo ścią in for ma cji z sie cią, ka ta lo gi nie rzad ko prze wyż sza ją ją je śli cho dzi o przej rzy stość in for ma cji. Ko niecz ność współ pra cy róż - nych środ ków prze ka zu do - strze ga rów nież Pa weł Mier ni czak, pre zes Ma ło pol - skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. Przy pusz czam, iż nowe me - dia ra czej uzu peł nią gro no Związ ku Gmin Ju raj skich. W ra mach na gro dy otrzy ma li - śmy na rok bez płat nie sto isko na wszyst kich tar gach, na któ - rych wy sta wia się POT, zre ali - zo wa li śmy już film pro mo cyj ny, któ ry bę dzie emi to wa ny na an - te nie TVP1, po pra wi li śmy na - szą stro nę in ter ne to wą, na przy szły rok pla nu je my pre mie - rę zu peł nie no we go ser wi su www wy mie nia dy rek tor ZGJ. Sta ty sty ki po ka zu ją, że na szla - ku z każ dym ro kiem po ja wia się co raz wię cej tu ry stów. MG środ ków prze ka zu skie ro wa - nych do tu ry sty niż cał ko wi cie za stą pią dru ko wa ne wy daw - nic twa kwi tu je. Za in te re so wa nie, ja ki mi wciąż cie szą się ka ta lo gi, nie zwal nia ich twór ców z dal sze - go udo sko na la nia ich kształ tu. Przej rzy ste pre zen ta cje poszcze gól nych atrak cji co raz czę ściej uzu peł nia ne są kon - kret ny mi pro duk ta mi tu ry - stycz ny mi. KP Uroczyste wręczenie nagród w konkursie Róża Regionów, 25 października, godz , paw. 5 scena, organizator Wiadomości Turystyczne WYDANIE SPECJALNE TOUR SALON 2012 CODZIENNIE 1 ISSN Wydawca: Eu ro sys tem, Ja ro sław Śle szyń ski, War sza wa, ul. Wa wel ska 78, ap. 30, tel. (22) , faks (22) , e -ma il: do mo sci tu ry stycz ne.pl, Zespół: Marzena German, Anna Oporska, Kinga Popiołek, Marzena Zarzycka, Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor), Anna Chyżyńska, Joanna Mputu Lese, Karolina Tamioła Skład: Studio4you, Iwona Borowska, Agnieszka Wierzejska-Jouini O biz ne sie na Wscho dzie 25 paź dzier ni ka o go dzi nie od bę dzie się pre zen ta cja POT Ry nek tu ry stycz ny w Ro sji i na Ukra inie. Pre zen ta cja po dzie lo - na zo sta nie na dwie czę ści. Pierw szą, po świę co ną ryn ko wi tu ry stycz ne mu na Ukra inie, po - pro wa dzi Wło dzi mierz Szczu rek, dy rek tor POIT w Ki jo wie. Dru ga, na te mat ryn ku ro syj skie go, po - pro wa dzo na zo sta nie przez dy - rek to ra PO IT Mo skwa, An drze ja Sie ra kow skie go. Sa la kon fe ren - cyj na II pa wi lo nu 6a. stowarzyszenia Ży cie w lepszym tem pie W tym ro ku na tar gach To ur Sa lon po raz pierw szy swo je sto - isko bę dzie mia ła Pol ska Kra jo wa Sieć Miast Cit ta slow. Przed sta wi - cie le na kon fe ren cji o ży ciu w try bie slow opo wie dzą m.in. o dzia ła niu Cit ta slow w Pol sce i o tym, jak przy stą pić do Mię dzy na - ro do we go Sto wa rzy sze nia Cit ta - slow. Kon fe ren cja od bę dzie się 25 paź dzier ni ka w go dzi nach , w sa li II, pa wi lon 6a. wyróżnienia No wa for mu ła Me da lu MTP W tym ro ku kon kurs o Zło ty Me dal Mię dzy na ro do wych Tar gów Po - znań skich zo sta nie zor ga ni zo wa ny w no wej for mu le. Tak jak wcze - śniej lau re atów kon kur su ka pi tu ła wy ło ni ła na mie siąc przed tar ga mi. Zwy cięz cy zo sta ną na gro dze ni pod czas uro czy stej ga li pierw sze go dnia tar gów. No wo ścią jest dru gi etap kon kur su: Zło ty Me dal wy bór kon su men tów. Gło so wa - nie na lau re atów bę dzie moż li we na stro nie ty me dal.mtp.pl oraz na spe cjal nie za aran żo wa nym sto isku Strefa Mistrzów.

4 4 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Palestyna zaprasza Polaków Palestyna jest tegorocznym krajem partnerskim targów Tour Salon, jej przedstawiciele prezentują możliwości współpracy z miejscową branżą turystyczną. Kopuła Skały, zwana tak ze względu na charakterystyczny dach w złotym kolorze. Wznosi się majestatycznie i góruje nad cała historyczną Jerozolimę. Meczet wybudowano w VII wieku na skale Moria. W cza sie czte rech dni tar go wych od - wie dza ją cy bę dą mo gli za po znać się z ofer tą tu ry stycz ną kra ju, a dla przed sta - wi cie li bran ży tu ry stycz nej z pew no ścią waż na bę dzie moż li wość na wią za nia bez po śred nich kon tak tów z przed sta wi - cie la mi to uro pe ra to rów. W trak cie im pre - zy tar go wej pla no wa ne jest za mknię te spo tka nie tzw. gru py ro bo czej ds. tu ry sty - ki pol sko -pa le styń skiej, któ rej pa tro nu je Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki. Ru la Ma ay ah, Mi ni ster Tu ry sty ki i Sta - ro żyt no ści Pań stwa Pa le sty ny w sło wie wstęp nym prze ka za nym z oka zji tar gów To ur Sa lon mó wi, że Pa le sty na jest jed - nym z naj bar dziej zna nych miejsc na świe cie, w któ rym miesz czą się naj waż - niej sze skar by hi sto rycz ne i kul tu ro we ludz ko ści. Mi ni ster za pew nia, że wi zy ta w re gio nie jest bez piecz na, a w jej kra ju naj le piej od naj dą się piel grzy mi, ar che - olo dzy, od kryw cy i pa sjo na ci do brej kuch ni. Tu ry sty ka mię dzy na ro do wa jest roz wi ja na i wspie ra na przez Pa le sty nę na wie lu fron tach. Sta le re ali zo wa ne są no - we in we sty cje, na Za chod nim Brze gu i we wschod niej Je ro zo li mie bu do wa ne są ho te le, a w la tach pry wat ny sek tor za in we sto wał w tu ry sty kę ok. 700 mln USD. Na prze strze ni ostat nich pię - ciu lat po wsta ły par ki, ośrod ki re kre acyj - ne, re stau ra cje, cen tra kul tu ry, roz wi nię to też flo tę trans por to wą. Oży wie nie in we sty cji by ło moż li we dzię ki zwięk sze niu licz by miejsc noc le go - wych. Dziś do dys po zy cji tu ry stów znaj - du je się po nad 8 tys. po koi, co ozna cza wzrost o pra wie 100 proc. w po rów na niu do 2000 r. Wraz z in ny mi za in te re so wa - ny mi stro na mi uczest ni czy my w roz wi ja - niu al ter na tyw nej tu ry sty ki po przez two rze nie róż ne go ro dza ju pro gra mów i ście żek mó wi Ru la Ma ay ah. Tu ry sty - ka al ter na tyw na jest bar dzo waż na dla Pa le sty ny, jest to ide al na plat for ma do za pre zen to wa nia sze ro kiej ofer ty kra ju do da je Mi ni ster Tu ry sty ki i Sta ro żyt no - ści Pań stwa Pa le sty ny. Ele men tem przy - cią ga ją cym do kra ju ma ją być tak że wy da rze nia kul tu ral ne, ta kie jak np. fe - sti wa le, któ re każ de go ro ku od wie dza ją licz nie go ście z za gra ni cy. Tu ry sty ka od - po wie dzial na jest za ok. 9 proc. kra jo we - go PKB, pa le styń skie mi ni ster stwo sza cu je, że w br. kraj od wie dzi ok. 200 tys. osób z Pol ski. Top 5 w Pa le sty nie 1. Wschod nia Je ro zo li ma. Mia - sto moż na okre ślić mia nem sto li cy naj - więk szych re li gii świa ta. To tu spo ty ka ją się i mo dlą obok sie bie chrze ści ja nie, Ży dzi i mu zuł ma nie. War to od wie dzić Sta re Mia sto, w gra - ni cach któ re go znaj du je się miej sce ukrzy żo wa nia Je zu sa. 2. Be tle jem. Miej sce na ro dzin Je zu - sa Chry stu sa to dziś cel wie lu piel grzy - mów, któ rzy chcą na wła sne oczy zo ba czyć mia sto, któ re dla chrze ści jan ma zna cze nie szcze gól ne. Wśród naj - waż niej szych za byt ków wy mie nić na le - ży Ba zy li kę Na ro dze nia Pań skie go, Gro tę Mlecz ną, stud nię Da wi da i wie le mniej szych ko ścio łów. War to wy brać się też do wsi Be it Sa ho ur po ło żo nej nie opo dal Be tle jem, w któ rej znaj du je się słyn ne Po le Pa ste rzy, skąd pa są cy owce uj rze li Gwiaz dę Be tle jem ską. 3. Ra mal lah. Mia sto po ło żo ne ok. 15 km na pół noc od Je ro zo li my jest fak - tycz ną sto li cą Pa le sty ny. To tu znaj du je się sie dzi ba władz pa le styń skich, uni - wer sy tet i przed sta wi ciel stwa or ga ni za - cji mię dzy na ro do wych. To wszyst ko na da je mia stu cał ko wi cie in ny cha rak - ter niż ten zna ny z po pu lar nych miejsc piel grzym ko wych. W Ra mal lah znaj du - je się też grób Ja se ra Ara fa ta. 4. Je ry cho. Jed no z naj star szych miast na świe cie, a z du żym praw do po - do bień stwem naj dłu żej za miesz ki wa ne nie prze rwa nie sie dli sko lu dzi li czy ok. 10 tys. lat. Je ry cho zna ne jest tak że dzię ki swe mu nie zwy kłe mu po ło że niu w de pre sji Jor da nu na po zio mie 260 m p.p.m. Naj waż niej sze za byt ki Je ry cha to pa łac Hi sha ma, ru iny Qum ran, łaź - nia, klasz tor żeń ski, klasz tor Św. Je rze - go i grób Moj że sza. 5. Taybeh. Choć Pa le sty na mo że nie ko ja rzyć się z pi wem, to praw dzi wi sma ko sze nie od mó wią so bie wi zy ty w Tay beh. Miesz ka ją cy tu Nad im Kho ury, któ ry otwo rzył w mie ście bro war, przy - cią ga ją cy dziś nie tyl ko mi ło śni ków pi - wa, ale i tu ry stów zwie dza ją cych fa brycz kę. MG

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon Choć cru ising to w Pol sce jesz cze ni szo wa ga łąź tu ry sty - ki, sta ty sty ki po ka zu ją, że za kil ka lat ma on re al ne szan se stać się kon ku ren cją dla po pu - lar nych wy jaz dów sta cjo nar - nych do kra jów Ba se nu Mo rza Śród ziem ne go. Jesz cze 10 lat te mu Rej sc lub wy sy łał na mor skie wa ka cje 40 osób rocz nie. W 2011 r. licz ba klien tów uro sła wręcz w astro - no micz ny spo sób. Po przed nie wa ka cje na stat kach z Rej sc lu - bem spę dzi ło już 10 tys. osób. Urlop na mo rzu sta je się dla Po la ków co raz bar dziej do - stęp ny twier dzi Mar cin Aga - ciak, spe cja li sta ds. mar ke tin gu w Rej sc lub. Za ok. 2,5 tys. zł moż na spę dzić ty dzień na wy - ciecz kow cu w opcji all in c lu si - ve do da je. Za po dob ne pie nią dze Po la cy wy po czy wa ją w Egip cie lub w in nych po pu - lar nych kra jach Eu ro py Po łu - dnio wej i Afry ki Pół noc nej, przy czym w przy pad ku rej sów mo wa za zwy czaj o wie le lep - szym ser wi sie i świet nej ja ko - ści świad czo nych usług. Klien ci wy ciecz kow ców chęt - nie na stat ki po wra ca ją, od se - tek ta kich osób wy no si w tym wy pad ku po nad 90 proc. MG Kon fe ren cja Rej sc lub.pl, 25.X., godz , pa wi lon 10, Cen trum Pra so we, Sa la Kon fe ren cyj na OSAT walczy o agentów Po la cy chęt nie popłyną 2012 Ceny rejsów wycieczkowcami obniżyły się w ciągu ostatnich lat Ogól no pol skie Sto wa rzy sze - nie Agen tów Tu ry stycz nych za pra sza na spo tka nie kon sul - ta cyj ne przed sta wi cie li biur agen cyj nych. W cza sie kon fe ren cji za pre - zen to wa ne zo sta ną do tych cza - so we dzia ła nia po dej mo wa ne przez or ga ni za cję, m.in. w związ ku z prak ty ka mi sto so - wa ny mi przez TUI Po land. Ten nie miec ki kon cern za sły - nął ostat nio udzie la niem zni - żek przy za ku pie im prez bez po śred nio przez swo ją stro nę in ter ne to wą oraz wpro - wa dze niem nie ko rzyst nych dla współ pra cu ją cych biur po dró - ży za pi sów do umów agen cyj - nych. W tej ostat niej kwe stii pro - wa dzo no bez po śred nie roz mo - wy z za rzą dem TUI Po land. W cza sie kon fe ren cji OSAT -u nie za brak nie też go rą cych roz - mów z Ad ria ty kiem, któ ry w koń ców ce se zo nu tu ry stycz ne - go do ko ny wał anu la cji im prez tu ry stycz nych za re zer wo wa - nych z kil ku mie sięcz nym wy - prze dze niem. Ostat nio żą dał od agen tów wpłat z ty tu łu ob - słu gi agen cyj nej, co rów nież wzbu dzi ło w bran ży mie sza ne uczu cia. Przedstawiciele OSAT zre - la cjo nu ją też prze bieg dzia łań do ty czą cych prób ścią ga nia od agen tów kwot za re zer wa - cje, przez fir mę win dy ka cyj ną, do któ rej swo je dłu gi sprze dał Sky Club. Po nie waż w pi śmie wy sto so wa nym do agen tów po ja wił się za pis, że zobo wią - za nia do ty czą nie ist nie ją cej spół ki Sky Club Plus, OSAT zło żył w tej spra wie do nie sie - nie do pro ku ra tu ry i urzę du mar szał kow skie go woj. ma zo - wiec kie go. Na tar gach bę dzie moż na też pod pi sać zgło sze nie człon kow - skie i przy stą pić do sto wa rzy - sze nia. MG Kon fe ren cja OSAT, 25.X., godz :30, pa wi lon 10, Cen trum Pra so we Krótko Tour Salon Vir no wa chor wac ka de sty na cja Jed ną z cie kaw szych wysp ar chi - pe la gu za dar skie go jest Vir. Raj dla że gla rzy i mi ło śni ków nie na - ru szo nej na tu ry. Ta ma ło jesz cze w Pol sce zna na wy spa, każ de go ro ku od kry wa na jest przez ko lej - nych mi ło śni ków Chor wa cji. Atrak cją są nie tyl ko miej sco we za byt ki, ale tak że lecz ni cze bło - to, któ re po ma ga oso bom cier - pią cym na reu ma tyzm. MG Vir chor wac ka wy spa o dwóch twa rzach, 24.X, godz , pa wi lon 6a, sa la kon fe ren cyj na II

6 6 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE To, co bliskie i swojskie Zna na nie tyl ko z pro gra mu Pieprz i wa ni lia Elż bie ta Dzi kow ska opi su je, co fa scy nu - je ją w na szym kra ju i dla cze go war to zwie dzać tak że to, co bli - skie. Przy po mi na rów nież, że aby przy go to wać się na wy pra - wę, trze ba przede wszyst kim wie dzieć, co chce się zo ba czyć. Wśród go ści uświet nia ją cych te go rocz ną edy cję To ur Sa lo nu zna la zła się rów nież Elż bie ta Dzi kow ska zna na po dróż nicz - ka, pi sar ka i dzien ni kar ka. Tar - gi to dla mnie przede wszyst kim moż li wość po ka za nia mo ich ksią żek opo wia da Elż bie ta Dzi kow ska i do da je, że z przy - jem no ścią spo tka się ze swo imi czy tel ni ka mi, wśród któ rych ma na dzie ję zo ba czyć rów nież daw - nych wi dzów Pie przu i wa ni lii Chcę, żeby Polacy poznawali Polskę 27 października Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wydawnictwo Rosikon Press, Paw. 5, scena oraz dłu go nie wi dzia nych zna - jo mych. Jak mó wi, wśród pre zen to wa - nych ksią żek na szcze gól ne miej sce za słu gu je Groch i ka pu - sta. Chcę, że by Po la cy po zna - wa li Pol skę. Kie dyś był Pieprz i wa ni lia, czy li to co da le kie i ob - ce, a te raz jest Groch i Ka pu - sta, czy li to co bli skie i swoj skie opi su je Elż bie ta Dzi kow ska. Opo wia da rów nież, że Pol sce bra ku je tras tu ry stycz nych, któ re pro mo wa ły by jej pięk no. Lu - dzie py ta ją mnie cza sa mi, jak mo gą zo ba czyć te miej sca, o któ - rych pi szę ża li się Dzi kow ska. Zdra dza rów nież, że choć do - pie ro wró ci ła z Pa ry ża, gdzie wy - sta wia ła zdję cia swo je go au tor stwa, już pla nu je wy pra wę do Ka me ru nu. KP Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na profesjonalnie o spa, wellness, uzdrowiskach Sa mo sto isko to dziś nie wy star cza ją cy spo sób na za ist nie nie na tar go wej prze strze ni. By w peł ni wy ko rzy stać czas prze zna czo ny na uczest nic two w wy sta wach bran żo wych POT bę dzie pro wa dził warsz ta ty w ra mach Dnia Eks perc kie go. W cza sie warsz ta tów Pol ska Or ga ni za cja Tu ry - stycz na za pre zen tu je po dej mo wa ne przez sie bie dzia ła nia w Pol sce i za gra ni cą oraz pro duk ty i ryn ki okre ślo ne ja ko prio ry te to we na naj bliż sze la ta. Wy bór po szcze gól nych te ma tów i ryn ków wy ni ka bez po śred nio z stra te gii mar ke tin go wej Pol ski dla sek to ra tu ry sty ki opra co wa nej przez POT na la ta W cza sie tar gów or ga ni - za cja za pra sza na work shop, któ ry zo sta nie po - dzie lo ny na dwa mo du ły za mknię ty i otwar ty. W czę ści za mknię tej udział we zmą Pol skie Ośrod ki In for ma cji Tu ry stycz nej oraz Re gio nal ne Or ga ni za cje Tu ry stycz ne, któ re bę dą wy pra co - wać wspól ne pla ny do ty czą ce pro wa dze nia kon - kret nych dzia łań na po szcze gól nych ryn kach. W przy szłym ro ku pro duk ta mi prio ry te to wy mi dla Pol ski bę dą spa, wel l ness, uzdro wi ska i tu ry sty ka me dycz na, wśród, ryn ków topowych znaj dą się na to miast Da nia, Szwe cja oraz kra je Be ne lu xu. W czę ści otwar tej spo tka nia udział wziąć mo gą przed sta wi cie le bran ży tu ry stycz nej, któ rzy bę dą mie li oka zję po roz ma wiać z dy rek to ra mi wszyst - kich PO IT -ów, do py tać o szcze gó ły pro mo cji Pol - ski w po szcze gól nych kra jach, za po znać się ze spe cy fi ką da nych ryn ków emi syj nych i spo so ba - mi ko mer cja li za cji na nich wła snych pro duk tów tu ry stycz nych. MG 25.X., Warsztaty otwarte dla branży z na temat produktu spa, wellness i uzdrowiska, Organizator: Polska Organizacja Turystyczne, Pawilon 6a, sala konferencyjna II 6 rzeczy które musisz zrobić na targach Weź udział w grze Multi Culti. W czasie wspólnej zabawy, będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów i ich kultur. 26 X, godz , pawilon 6a, sala I Skosz tuj grza ne go wi na. W sto isku Dol nej Sak so nii za pre zen to wa ne zo sta ną atrak cje tu ry stycz ne lan du, rów nież w kon tek ście nad cho dzą cych świąt Bo że go Na ro dze nia. 24, 25 i 26 X, godz.14:15, ha la 5, sto isko 6. Prze je chać się Ko ra lo wym We hi ku łem. Czer wo ne Ko ra le, któ re są sym bo lem Ma ło pol ski za wład ną prze strze nią tar go wą, a To ur Sa lon prze mie rzał bę - dzie Ko ra lo wy We hi kuł. hala 5, stoisko nr 187A Zostawić list do św. Mikołaja. Na stoisku Finlandii pojawi się skrzynka pocztowa, do której będzie można wrzucać listy adresowane do św. Mikołaja. Organizatorzy akcji gwarantują, że każdy list dotrze do słynnego świętego. Finlandia, stoisko 68 1 Poznaj program podróżowania dla seniorów. W czasie pokazu, będzie można zapoznać się z nowościami dotyczącymi hiszpańskiego programu Europe Senior Tourism, obejmującymi oferty specjalnie przygotowane dla osób, które ukończyły 55 rok życia. 24 X, godz , pawilon 14, sala 3 a. Po znaj spo so by na Ta nie la ta nie z Po zna nia. W cza sie work sho pów bę dzie moż na do wie dzieć się, jak ta nio za re zer wo wać bi let lot ni czy uni ka jąc np. opłat do dat - ko wych, po znać se kre ty prze sia dek i ćwi czyć re zer - wo wa nie pod czuj nym okiem pro wa dzą cych. 26 X, godz , pa wi lon 6a, sa la kon fe ren cyj na I Wy spa nur ko wa (też) dla początkujących Na te go rocz nym To ur Sa lo - nie za de biu tu je Wy spa Nur ko - wa, w ra mach któ rej od bę dą się szko le nia z te ma ty ki bez - pie czeń stwa w wo dzie oraz wie le in nych atrak cji dla zwie - dza ją cych. Wy spa bę dzie rów nież pa ne - lem dys ku syj nym, pod czas któ - re go po ru szo ny zo sta nie te mat tu ry sty ki ak tyw nej w kon tak - tach B2B, bo wiem co raz po pu - lar niej sze nur ko wa nie po ja wia się ja ko ele ment spo tkań biz ne - so wych i szko leń. Nurkowanie cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem Przetańczyć całą noc Po tar go wym dniu po moc atrak cji naj le piej udać się na po znań ski Sta ry Ry nek. To tu ży cie to czy się do bia łe go ra na. Wśród ofer ty lo ka li roz ryw ko - wych zna leźć moż na coś la ty no skie go (Bo go ta, Mu chos Pa ta tos), mi ło śni cy mu zy ki lat 80 i 90-tych chęt nie spę dzą czas w Gra mo fon Pub. Ir landz ka at - mos fe ra pa nu je w Bro gans Irish Pub i w The Du bli ner Irish Pub. Po tań czyć do róż nych ryt mów moż - na Pod Mi no gą oraz W Sta rym Ki nie. A kto ko cha cze skie kli ma - ty, z pew no ścią wy bie rze się do U Hon zi ka Ce sky Pub na pi wo, któ re spo ży wa się przy dźwię kach cze skiej mu zy ki. MG go tac lub.pl, port.pl, fla.com.pl, gans.pl, bli ner.com.pl, rym ki nie.pl, zik.pl, znan.po go dzi nach.pl Marka Karkonosze z Duchem Gór Pierw sze go dnia tar gów od bę dzie się pre - mie ra pre zen ta cji mar ki Kar ko no sze. Ini cja ty - wa jest wspól nym pro jek tem dzie się ciu sa mo rzą dów. Ich ce lem jest pro mo cja re gio - nui i bu do wa sil nej, roz po zna wal nej mar ki. Jest to pierw szy w Pol sce pro jekt re ali zo wa ny w opar ciu o kon cep cję smart bud get. AO 24.X., Paw. 10, Cen trum Pra so we

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE CODZIENNIE 1 Tour Salon

8 8 Tour Salon 2012 CODZIENNIE 1 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Weekendowa bije rekordy Po pu lar ność tu ry sty ki week en do wej bi je re kor dy, a to za spra wą ta nich bi le tów lot ni czych. Jak po da je por tal Fru.pl, za in te re so wa nie ta ką for mą wy jaz dów wzro sło o bli sko 20 proc. w po rów na niu z ubie głym ro kiem. Tak zwa ny ci ty bre ak nie raz za stę pu je dłu gi urlop tu ry ści re zy gnu ją z tra dy - cyj nych wy jaz dów na rzecz kil ku krót - szych wy pa dów do eu ro pej skich miast. W tym ro ku Po la cy na krót ki wy po czy - nek naj chęt niej la ta li do Lon dy nu, Rzy - mu i Pa ry ża te de sty na cje wy bra ło 30 proc. klien tów. Po pu lar ne są tak że wy pa - dy do Bruk se li i Bu da pesz tu. Nie wąt pli - wą za le tą te go ty pu po dró ży jest oszczęd ność pie nię dzy, więk sza swo bo - da w or ga ni za cji po by tu oraz in dy wi du al - ny, do pa so wa ny do na szych ocze ki wań plan zwie dza nia. We dług da nych CBOS w 2011 ro ku nie mal co trze ci Po lak wy - brał się na kil ku dnio wy wy jazd. W tym ro ku, po dob nie jak w ro ku po przed nim, wię cej Po la ków zde cy do wa ło się na wy - jazd na wła sną rę kę. Je śli my śli my o wy jeź dzie na kil ka dni w li sto pa dzie lub grud niu, bi le ty lot ni cze po win ni śmy re zer wo wać już w paź dzier - ni ku. Po lu jąc na naj niż szą ce nę bi le tu war to po rów ny wać po szcze gól ne ofer ty i być ela stycz nym, je śli cho dzi o ter min po - Statystyki jasno pokazują, że organizując wyjazd samodzielnie, coraz więcej Polaków decyduje się na korzystanie z usług tanich przewoźników. dró ży. Po zwo li nam to na zna le zie nie praw dzi wej oka zji ce no wej mó wi Bo gu - mi ła So wa z Fru.pl. Sta ty sty ki ja sno po ka zu ją, że or ga ni zu - jąc wy jazd sa mo dziel nie, co raz wię cej Po - la ków de cy du je się na ko rzy sta nie z usług ta nich prze woź ni ków. Na pod sta wie ana - li zy za py tań oraz re zer wa cji bi le tów lot - ni czych do ko na nych od 1 ma ja do 30 wrze śnia na plat for mie Fru.pl przy go to - wa ny zo stał ra port na te mat po dró żo wa - nia Po la ków po Eu ro pie ta ni mi li nia mi lot ni czy mi. W okre sie wa ka cyj nym 40 proc. klien tów ser wi su wy bra ło ta nie li - nie, a śred nia ce na bi le tu w obie stro ny na oso bę wy nio sła 454 zł. Od ma ja do koń - ca wrze śnia 45 proc. Po la ków po le cia ło do Wiel kiej Bry ta nii, Włoch lub Hisz pa - nii. Za in te re so wa nie ta ni mi li nia mi prze - ło ży ło się tak że na wy bór lot ni ska co czwar ta oso ba ko rzy sta ją ca z war szaw - skich por tów wy la ty wa ła z Mo dli na. Choć ci ty bre aki to nie tyl ko wy jaz dy na week end, zde cy do wa na więk szość wy bie - ra wła śnie ko niec ty go dnia na krót ki wy - pad. 46 proc. wszyst kich wy jeż dża ją cych na ci ty bre ak roz po czy na swój wy jazd w pią tek, a po nad 1/3 z nich zo sta je na wy - jeź dzie do nie dzie li. 32 proc. wy jeż dża ją cych na dzień wy - jaz du wy bie ra czwar tek, nie mal co trze ci z nich zo sta je na wy jeź dzie do nie dzie li. Dłu gość ci ty bre aków, na któ re wy bie ra ją się Po la cy bar dzo rzad ko prze kra cza okres week en do wy 46 proc. ko rzy sta ją - cych z tej for my wy bie ra się na wy jaz dy trzy dnio we, a 1/3 wy jeż dża ją cych or ga ni - zu je so bie wy pad na dwa dni. 45% Polaków do końca września poleciało do Wielkiej Brytanii, Włoch lub Hiszpanii W przedświątecznej atmosferze Week end w Eu ro pie nie mu si ozna czać ty po we go zwie dza nia jed ne go z wiel - kich miast. Przy czyn kiem do zor ga ni zo wa nia wy jaz - du, a na wet se rii krót kich wy praw po me tro po liach Sta re go Kon ty nen tu mo gą być jar mar ki bo żo na ro dze nio we. Wy ciecz ki po łą czo ne ze zwie dza niem i za ku pa mi świą tecz nych ozdób oraz ła ko - ci or ga ni zo wa ne są do wie lu kra jów eu - ro pej skich. Naj sze rza ofer ta do ty czy Nie miec. Chęt ni mo gą udać się do Ber li - na, Lpi ska, ale naj bar dziej zna ny mi im - pre za mi te go ty pu są no rym ber ski Christ kin dl markt otwie ra ny przez Dzie - ciąt ko Je zus oraz drez deń ski Strie zel - Podróże Ama zoń skie opo wie ści Po kaz Śla dem szep tu ama zoń skie go po to ku to oka zja na po zna nie hi sto rii wy pra wy do po łu dnio wej We ne zu eli, ja ką od był Ste fan Czar niec ki. Po dróż nik opo wie o dzie wi czym od cin ku Ori no ko, ta jem ni czych te pui wy stę - pu ją cych w za ka za nym i nie do stęp nym re gio - markt, któ re go na zwa po cho - dzi od świą tecz nej struc li. Jar mar ki cie szą się po pu lar - no ścią tak że wśród tu ry stów od wie dza ją cych Au strię, te naj bar dziej zna ne od by wa ją się w Wied niu i w Sal zbur gu. Mi ło śni cy przed świą tecz nej at mos fe ry wy jeż dża ją też chęt nie do Bu - da pesz tu, Pra gi, a na wet do Lwo wa. Jar - mar ki zwie dzać moż na tak że w mniej ty po wy spo sób, a mia no wi cie na po kła - dzie stat ku wy ciecz ko we go pły wa ją ce go po Re nie. Nie miec kie biu ro Aro sa ofe ru je pię cio dnio wą wy ciecz kę po Re nie Środ - ko wym, w cza sie któ rej od wie dza się jar - mar ki w Ko lo nii, Düssel dor fie, Ko blen cji, Lo re ley i Rüde she im. MG nie Ama zo nas, o in diań skich le gen dach i o uciecz ce przed ana kon dą. Opo wieść uzu peł - ni po kaz slaj dów, fil mów oraz mu zy ka. Ostat nią książ kę au to ra, Da lej od Bu enos, bę dzie moż na na być po pro mo cyj nej ce nie. 25.X., , paw. 6a, sa la konf. II Berlin na Tour Salonie bliżej niż myślisz Po raz pierw szy na tar gach To ur Sa lon w Po zna niu szes na ście naj więk szych atrak cji tu ry stycz nych sto li cy Nie miec za pre zen tu je się wspól nie. Ha słem pro - mu ją cym mia sto bę dzie Ber lin. Bli żej niż my ślisz. Wię cej niż ocze ku jesz. Na sto isku nr 41 Agen cji Tu ry sty ki Przy jaz do wej Tra ve lick Ber lin In co - ming Se rvi ce bę dzie moż na zdo być in - for ma cje o wie lu ber liń skich atrak cjach i prze ko nać się, że w sto li cy Nie miec każ dy znaj dzie coś dla sie bie. Na sto isku re pre zen to wa ne bę dą m.in.: Aqu adom & Sea Li fe, wie ża te le wi zyj na Fern seh - turm, punkt wi do ko wy Pa no ra ma punkt, nie zwy kły bu dy nek Hum boldt -Box, mu - zycz no -ta necz ne show Frie drich stadt - -Pa last, ber liń skie ogro dy zoo lo gicz ne oraz licz ne mu zea, w tym mu zeum NRD, mu zeum Sto ry Of Ber lin a na wet mu zeum Cur ry wurst. Pol sko ję zycz ny per so nel sto iska nr 41 w ha li 5 ofe ru je róż no rod ne pa kie ty gru po wych po by tów w Ber li nie i Bran den bur gii i za pra sza do współ pra cy biu ra po dró ży i or ga ni za to - rów wy jaz dów gru po wych. Ta in no wa - cyj na for mu ła łą czą ca rów no cze śnie pro mo cję re gio nu jak i sprze daż pro duk - W stolicy Niemiec każdy znajdzie coś dla siebie tu tu ry stycz ne go jest ide al nym uzu peł - nie niem pod czas te go rocz nej edy cji tar - gów sto iska in for ma cyj ne go vi sit Ber lin, znaj du ją ce go się w bez po śred - nim są siedz twie. Tuż obok, na sto isku nr 40 spo tkać bę dzie moż na przed sta wi cie - li par ku roz ryw ki Tro pi cal Is land. In for - ma cje o Par ku Fil mo wym Ba bels berg zdo bę dzie my przy sto isku nr 36.

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie.

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie. Wydanie specjalne Wiadomości Turystyczne dwutygodnik branży turystycznej Zobacz o czym ważnym dla Ciebie i Twojego biznesu piszemy i zamów prenumeratę. www.wiadomosciturystyczne.pl TT Warsaw Warszawa,

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo