Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzień pra cow ni ka so cjal ne go"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM n e -ma il: re dak kal na.pl n W NUMERZE AK CJA NA RZECZ MIESZ KAŃ CÓW JAN KO WA W nie dzie lę, 8 grud nia, na kro to szyń skim ryn ku od bę dzie się IV Jar mark Świą tecz - ny. Mię dzy godz a wo lo na ta - riu sze kwe sto wać bę dą na rzecz po szko - do wa nych miesz kań ców Jan ko wa Przy - godz kie go. Za chę ca my do włą cze nia się w tę ak cję. Wię cej na str. 2 WY BRA LI ŚCIE KA RO LA KRYST KA W na szym ple bi scy cie na naj lep sze go pił ka rza Astry w run dzie je sien nej zwy - cię żył Ka rol Kry stek. Za ba wa, któ rą or - ga ni zo wa li śmy we spół z za rzą dem kro - to szyń skie go klu bu, za koń czy ła się w mi nio ny czwar tek. Wię cej na str. 9 ŚPIE WA LI PO AN GIEL SKU I NIE MIEC KU W Ko by li nie zor ga ni zo wa no I Gmin ny Fe - sti wal Pio sen ki Ob co ję zycz nej. Na sce nie za pre zen to wa ło się bli sko 40 mło dych ar - ty stów. Ju ro rzy przy zna li pierw sze miej sca w dwu na stu ka te go riach. Wię cej na str. 10 ME DA LO WE ŻNI WA KRO TO SZYŃ SKICH TRÓJ BO ISTÓW Sze ściu za wod ni ków z Kro to szy na, tre nu - ją cych w Ko brze Ko ścian, wzię ło udział w XXIV Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów i XXXVII Mi strzo stwach Pol ski Se nio rów w Trój bo ju Si ło wym, któ re od by ły się w Miń sku Ma zo wiec kim. Kro to szy nia nie spi sa li się zna ko mi cie. Wię cej na str. 16 ZDRO WIE Cen trum dla ser ca Przed kil ko ma la ty po wstał Ruch Oby wa tel ski na Rzecz Kom plek so - wej Am bu la to ryj nej Re ha bi li ta cji Kar dio lo gicz nej w Kro to szy nie. Oso - by za an ga żo wa ne w tę ini cja ty wę gło śno mó wią o tym, że sta gna cja w roz wo ju pre wen cji pier wot nej cho rób ukła du krą że nia (ser co wo - -na czy nio wych) oraz brak no wo cze - snej kom plek so wej am bu la to ryj nej re ha bi li ta cji kar dio lo gicz nej, dzia ła - ją cej w ra mach pre wen cji wtór nej, spo wo du ją nie od wra cal ne kon se - kwen cje dla sta nu zdro wia na sze go spo łe czeń stwa. Ruch pod jął dzia ła nia wy ja śnia ją ce par la men ta rzy stom RP, or ga nom sa mo - rzą do wym i miesz kań com po wia tu kon se - kwen cje bra ku sys te ma tycz ne go roz wią zy - wa nia wspo mnia nych pro ble mów. Jest to nie zwy kle waż ne, al bo wiem ob ser wu je się nie po ko ją cy trend wzro stu za cho ro wań i zgo nów na cho ro by ukła du krą że nia. Za trzy ma nie i od wró ce nie te go tren - du jest moż li we po przez ra dy kal ną zmia - nę in dy wi du al ne go sty lu ży cia miesz kań - ców, czy to w kwe stii ży wie nia, czy ak tyw - no ści fi zycz nej, czy też mniej sze go czyn ni - ka stre so we go. Ja ko na der istot ną wy mie - nia się pla no wą i pro gra mo wa ną dzia łal - ność kom plek so wej am bu la to ryj nej re ha - bi li ta cji kar dio lo gicz nej, ma ją cej sta tus cen trum pre wen cji pier wot nej i wtór nej na Zie mi Kro to szyń skiej. Ta kie cen trum dla ser ca by ło by mi lo wym kro kiem w kwe stii po pra wy opie ki me dycz nej na - szych miesz kań ców. I to kro kiem re al nie po lep sza ją cym stan zdro wia. Kar dio lo dzy do dat ko wo alar mu ją, że do 2030 ro ku z po wo du cho rób ukła du krą że nia (ser co wo -na czy nio wych) mo gą umrzeć na świe cie na wet 24 mi lio ny lu - dzi. Gru pa ry zy ka obej mu je nie tyl ko oso - by ob cią żo ne ge ne tycz nie. Cho ru ją rów - nież lu dzie mło dzi po dwu dzie stym ro - ku ży cia. We dług kar dio lo gów w ich przy - pad ku przy czy ną zgo nu bę dzie ra czej za - wał ser ca niż no wo twór. Mo że my więc mó wić o pan de mii cho rób ser ca. W Pol sce z te go po wo du umie ra co dzien nie oko ło 250 ko biet oraz 230 męż czyzn. Ruch or ga ni zu je spo tka nia au to ry te - tów róż nych dzie dzin na uki i prak ty ki, me dy cy ny i re ha bi li ta cji kar dio lo gicz nej z miesz kań ca mi Zie mi Kro to szyń skiej, sze - rząc wie dzę w za kre sie ogra ni cza nia i zmniej sza nia wpły wu czyn ni ków ry zy ka na zdro wie. In spi ru je i pro pa gu je współ - dzia ła nie pu blicz ne go i nie pu blicz ne go sek to ra opie ki zdro wot nej, zmie rza ją ce do speł nie nia w obu sek to rach wy ma gań nie - zbęd nych dla uru cho mie nia kom plek so - wej am bu la to ryj nej re ha bi li ta cji kar dio lo - gicz nej. Dokończenie na str. 3 WY DA RZE NIE Dzień pra cow ni ka so cjal ne go W kro to szyń skim ra tu szu od by ła się uro czy stość w ra mach ob cho - dów Dnia Pra cow ni ka So cjal ne go. Spo tka nie, któ re po łą czo no z pod - su mo wa niem dzia łań po dej mo wa - nych w cią gu ro ku przez pla ców ki so cjal ne, otwo rzył An drzej Pio trow - ski, dy rek tor Po wia to we go Cen - trum Po mo cy Ro dzi nie. Pio trow ski wspo mniał o du żej licz bie lu dzi ko rzy sta ją cych ze wspar cia ośrod - ków po mo cy spo łecz nej. 740 osób prze - wi nę ło się przez ośrod ki po mo cy w ra - mach pro gra mu ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie moż li wo ści do stę pu do ryn ku pra cy oraz in te gra cja spo łecz na osób za gro żo nych mar gi na li za cją spo łecz ną i za wo do wą mó wił dy rek tor PCPR -u. Re ali za cja pro jek tu Ra zem z to bą bę - dę so bą ma na ce lu ni we lo wa nie ba rier, na ja kie na po ty ka ją oso by ze szcze gól ny - mi trud no ścia mi na ryn ku pra cy, za gro żo - ne wy klu cze niem spo łecz nym. Uczest - ni ków pro jek tu ak ty wi zo wa li śmy po - przez trzy ścież ki: za wo do wą, re ha bi li ta - cyj ną i spo łecz ną. Te oso by otrzy ma ły po - moc w wej ściu na ry nek pra cy, w uzy ska - niu zdol no ści do pra cy. Po nad to oso by nie peł no spraw ne mo gą ko rzy stać z usług me dycz nych re ha bi li ta cyj nych wy ja - śniał Pio trow ski. Dokończenie na str. 6

2 2 Aktualności WTOREK, 3 grudnia 2013 KON KURS Biad ki wczo raj i dziś JAR MARK ŚWIĄ TECZ NY Za śpie waj my dla Jan ko wa! Fi lia nr 4 w Biad kach Kro to szyń - skiej Bi blio te ki Pu blicz nej prze - pro wa dzi ła kon kurs hi sto rycz ny Biad ki wczo raj i dziś. W szran ki sta nę ło ośmio ro uczest ni ków. Wszy scy otrzy ma li na gro dy i pa - miąt ko we dy plo my. Kon kurs zo stał po prze dzo ny cy - klem spo tkań, zor ga ni zo wa nych przez bi blio te ka rza Ma riu sza Kar bo - wia ka, na któ rych w cie ka wy spo sób opo wia dał on o hi sto rii Bia dek oraz o naj waż niej szych wy da rze niach dla roz - wo ju tej miej sco wo ści. Uczest ni cy kon kur su mu sie li wy ka - zać się wie dzą na te mat swo jej ma łej oj czy - zny, roz wią zu jąc test z py ta nia mi otwar ty - mi i za mknię ty mi. Zwy cię żył Re mi giusz Ju ra. Dru gie miej sce za jął Fi lip Dzier gwa, a na trze ciej po zy cji upla so wa ła się Da ria Tar now ska. W nie dzie lę, 8 grud nia, na kro to szyń skim ryn ku od bę dzie się IV Jar mark Świą tecz ny. Mię dzy godz a człon ko wie Sto - wa rzy sze nia Two ja Al ter na ty wa, przed sta wi - cie le Cen trum Wo lon ta ria tu Zie mi Kro to szyń - skiej oraz ZSP nr 2 im. K. F. Li bel ta kwe sto - wać bę dą na rzecz po szko do wa nych miesz - kań ców Jan ko wa Przy godz kie go. Nie daw no by li śmy świad ka mi ogrom nej tra - ge dii, któ ra spo tka ła na szych są sia dów z po bli skie - go Jan ko wa Przy godz kie go. Po tęż ny wy buch i po - żar po zba wił wie le ro dzin do rob ku ca łe go ży cia. Na zbli ża ją ce się świę ta Bo że go Na ro dze nia zo sta li z ogro mem smut ku i bez rad no ści. Już 8 grud nia kro to szy nia nie bę dą mie li oka - zję wspo móc po szko do wa nych miesz kań ców Jan - ko wa. Kwe stu ją cy wo lon ta riu sze bę dą po sia dać pusz ki i spe cjal ne iden ty fi ka to ry. Punk tem kul mi na cyj nym ak cji bę dzie wspól - ne za śpie wa nie przez wszyst kich zgro ma dzo nych na kro to szyń skim ryn ku wspa nia łe go utwo ru Jest ta ki dzień ze spo łu Czer wo ne Gi ta ry. Za śpie wa ją m.in. se na tor RP An dże li ka Moż dża now ska, rad - ny Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go Fran - ci szek Mar sza łek, bur mistrz Kro to szy na Ju lian Jokś, sa mo rzą dow cy i lu dzie do brej wo li. We wspól nym śpie wa niu po mo że lau re at ka Kro to - szyń skich Ta len tów - Aga ta Ra taj czyk, któ rej to wa - rzy szyć bę dą ucznio wie ZSP nr 2. Nad ak cją ho no ro wy pa tro nat ob ję ła se na tor An dże li ka Moż dża now ska. Ko or dy na to rem ini - cja ty wy jest rad ny Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie Krzysz tof Ma ni sta. OPRAC. Wydawca: Wielkopolska Squad S.C. Redakcja: Rynek 20b, Krotoszyn Redagują: Red. Naczelny: Daniel Borski Andrzej Kamiński Grzegorz Nowak Reklama: Mariusz Kowalczyk Agata Ratajczak Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam. WARSZ TA TY PLA STYCZ NE XIII edy cja Świą tecz ne go drzew ka Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na za pra sza ro dzi ców z dzieć mi na XIII edy cję Warsz ta tów Pla stycz nych Świą tecz ne drzew ko. Spo tka nie od bę dzie się w czwar tek, 5 grud - nia, o godz , w du żej sa li na par te rze książ ni cy. W pro gra mie: wy ko ny wa nie ozdób cho in ko wych, wspól ne śpie wa nie ko lęd, stro je nie cho in ki. Po nad to do bi blio te ki przy bę dzie św. Mi ko łaj. Or ga ni za to rzy na gro dzą rów nież naj ak tyw niej szych mło dych czy tel ni ków.

3 Temat Tygodnia Cen trum dla ser ca W nie daw no za koń czo nym kon kur - sie wy grać moż na by ło week en do wy wy po czy nek w Dwor ku Czar ny Sad oraz - przede wszyst kim - znacz ne upu sty przy or ga ni za cji ślu bu. By stać się lau re atem, na le ża ło pra wi - dło wo od po wie dzieć na py ta nie po wią za - ne z ofer tą Dwor ku Czar ny Sad. Jed ną z osób, któ re wy sła ły sms z traf ną od po wie - dzią, by ła Ho no ra ta Ję dr ko wiak z Ła giew - nik. Z rąk re stau ra to ra Ka ro la Ślą skie go pa ni Ho no ra ta otrzy ma ła ta lon upraw - NA SZA AK CJA KON KURS Czas na zre ali zo wa nie na gro dy! 3 nia ją cy do week en do we go po by tu na te re - nie dwor ku. Po nad to je śli lau re at ka bądź jej naj bliż si zde cy du ją się na or ga ni za cję przy ję cia we sel ne go w Czar nym Sa dzie, mo gą li czyć na spo re upu sty (10 lub 20 osób bę dzie się ba wić w gra ti sie). (GOL SKI) Dokończenie ze str. 1 Dzia ła jąc w ra mach Ru chu Oby wa tel - skie go, wo lon ta riu sze zmie rza ją do utwo - rze nia or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go o sta tu sie sto wa rzy sze nia, to wa rzy stwa lub fun da cji o za się gu lo kal nym, re gio nal nym, ogól no pol skim lub mię dzy na ro do wym. Nie wy klu cza ją, iż ten ro dzaj dzia łal no ści przej mie już ist nie ją ca or ga ni za cja po za - rzą do wa, któ ra mo gła by po sze rzyć za kres swo je go dzia ła nia o wy dzia ły na po zio mie Pol ski lo kal nej. Ruch dą ży tak że do trwa łe go wpi sa nia w ka len darz im prez na Zie mi Kro to szyń - skiej dzia łań in te gru ją cych sa mo rzą dy i miesz kań ców wo kół ob cho dzo ne go w Pol - sce Świa to we go Dnia Ser ca oraz pro wa dzo - nej przez mło dzież z ca łe go po wia tu e - -Aka de mii Ser ca. Na ko niec war to zwró cić uwa gę na cy tat ze stra te gii rzą do wej, do ty czą cej służ by zdro - wia. - Zdo by cie przez sa mo rzą dy i or ga ni za - cje po za rzą do we na Zie mi Kro to szyń skiej no - we go ja ko ścio wo do świad cze nia w za kre sie prak tycz nej re ali za cji Ce lu ope ra cyj ne go 12 za war te go w Na ro do wym Pro gra mie Zdro - wia na la ta Ak ty wi za cja jed no - stek sa mo rzą du te ry to rial ne go i or ga ni za cji po za rzą do wych na rzecz zdro wia spo łe czeń - stwa po przez współ dzia ła nie z Mi ni ster - stwem Zdro wia i NFZ w re or ga ni za cji sys te - mu spra woz daw cze go, zbie ra ją ce go da ne sta - ty stycz ne ob ra zu ją ce stan zdro wia miesz kań - ców w za kre sie cho rób ukła du ser co wo -na - czy nio we go oraz czyn ni ków ry zy ka już od po zio mu gmi ny... - te sło wa de cy den ci szcze - gól nie po win ni roz wa żyć. (ESUE) FE LIE TON Cho ra służ ba zdro wia Ktoś kie dyś po wie dział że by cho ro wać, to trze ba mieć koń skie zdro wie. Ta żar to - bli wa wy po wiedź sta je się nie ste ty gro te - sko wą rze czy wi sto ścią. Nie tyl ko w wy - mia rze kra jo wym czy mię dzy na ro do - wym, ale rów nież w wy mia rze lo kal nym. Pro blem dro gich le ków to tyl ko je den z punk tów dłu giej li sty za ża leń. Kon cer ny far - ma ceu tycz ne za ra bia ją gru be pie nią dze na le - kach ta nich w pro duk cji (koszt pro duk cji jed - nej szcze pion ki sza cu je się na 2 cen ty eu ro pej - skie), a dziw nie dro gich w dys try bu cji. To jed - nak nie je dy na me dycz na nie spra wie dli wość i wy raz bra ku du cha za ku rzo nej przy się gi Hi - po kra te sa we współ cze snej me dy cy nie. Ze bra łem gło sy od czy tel ni ków i je den zde cy do wa nie mnie za sko czył. In for ma cja o tym, iż zda rza ło się, że w kro to szyń skich ap te kach nie moż na by ło w cza sie dy żu rów noc nych otrzy mać le ków nie zbęd nych, to in for ma cja po ra ża ją ca. I to le ków pierw szej po trze by, ra tu ją cych ży cie! Nie jest dla mnie wy tłu ma cze niem noc na po ra. Przy kład pa - cjen ta, któ ry nie mógł otrzy mać in su li ny (sic!), po ka zu je, że choć by pro sty lek na cu - krzy cę nie jest to wa rem, w któ ry ap te ki sta - ra ją się za opa try wać na bie żą co, pre wen cyj - nie, w wy star cza ją cych ilo ściach. Wi docz nie da się za ro bić le piej na pa styl kach od bó lu gło wy, ma ści na he mo ro idy, kre mie do twa - rzy czy ta blet kach wcze sno po ron nych. Mo że przez to, że one nie są re fun do wa ne..? In ny przy kład nie daw no zmar łej dziew - czy ny z po wo du nie do star cze nia na czas nie zbęd ne go le ku smut ną praw dę tyl ko po twier dza. Na der draż li wą (dla ko go..?) kwe stią jest po dej ście le ka rzy do pa cjen tów. W każ dym sta dzie owiec zda rza ją się też ba ra ny. Tak też jest w tej gru pie za wo do wej. Le ka rzy nie moż - na kry ty ko wać zbyt nio, bo to cięż ka pra ca, w więk szo ści przy pad ków z po wo ła nia. Znam ta kich, któ rzy po świę ca ją się nie mal ca - łym ser cem dla służ by, któ rą peł nią. Ale na dal na po ty ka my przy kła dy nie do koń ca ludz - kiej po mo cy me dycz nej. Wi na nie raz nie le ży wy łącz nie po stro - nie czyn ni ka ludz kie go, gdyż nie jed no krot - nie nie wła ści we po dej ście do pa cjen tów jest kon se kwen cją nad mia ru biu ro kra cji, ogra ni - czeń sys te mo wych czy też eko no micz nych, a to już pro ble my two rzo ne przez de cy den - tów po li tycz nych, prze pi sy pra wa, czyn ni ki eko no micz ne i pro ce du ry. Nie ste ty. Jed nak w tej (mó wiąc na prze kór) becz ce dzieg ciu jest też i łyż ka mio du. Mam na my śli dzia ła nia nie złom nych spo - łecz ni ków, ta kich jak choć by Jan Paw lik, któ ry już od kil ku lat sta ra się prze ko nać lo - kal ne wła dze do bu do wy kar dio lo gicz ne go cen trum opie ki am bu la to ryj nej. Pro jekt ów sze rzej opi su je my w ar ty ku le po wy żej. Za - chę cam do lek tu ry. Czas po rząd nie wy le - czyć na szą służ bę zdro wia. JA REK BA NA SZEK

4 4 Wydarzenia WTOREK, 3 grudnia 2013 KON KURS Gwa ra ma się do brze W na szym mie ście gwa ra wiel ko pol - ska wśród mło dych lu dzi ma się do - brze. Udo wod ni li to w cza sie V Po - wia to we go Kon kur su Gwa ra wiel - ko pol ska, któ ry od był się 22 li sto - pa da w kro to szyń skim Mu zeum Re - gio nal nym. Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów gim na zjów oraz szkół po nad gim na zjal nych z te re nu na sze go po wia tu. W tym ro ku w szran ki sta nę ło 15 uczest ni ków, któ rzy re - pre zen to wa li wszyst kie szko ły po nad gim - na zjal ne z Kro to szy na, Gim na zjum nr 2 w Kro to szy nie oraz Ze spó ł Szkół Po nad gim - na zjal nych w Koź mi nie Wlkp. Im pre zę pro wa dził na uczy ciel ZSP nr 2 Ma riusz Urba niak, któ ry na po cząt ku pod - kre ślił waż ną ro lę gwa ry w na szej kul tu rze. Uczest ni cy kon kur su w pierw szym i dru gim eta pie po pi sy wa li się zna jo mo ścią słów i zwro tów gwa ro wych, na to miast w trze cim fi na ło wym ich za da niem by ło ugwa ro wie nie zna ne go tek stu Ju lia na Tu - wi ma Pan Hi la ry. W ju ry zna leź li się Jan Ro sik - mi ło śnik i po pu la ry za tor gwa ry wiel ko pol skiej, au - tor książ ki Okra kiem na rycz ce, Ma riusz Urba niak na uczy ciel ZSP nr 2, Piotr Mi - ko łaj czyk dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne - go. Pierw sze miej sce przy zna no Da rii Ro - ba kow skiej (ZSP nr 2), a ko lej ne po zy cje za - ję li Piotr Droż dżyń ski (ZSP nr 3), Agniesz - ka Bud nar (ZSP nr 1), Mi chał Ko kot (ZSP w Koź mi nie Wlkp.), Pa tryk Dry gas (ZSP nr 1) i Mar ta Te ra kow ska (ZSP nr 1). Spe - cjal ne wy róż nie nie otrzy ma ła Ka ro li na Ba - ran z I LO w Kro to szy nie. Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 i Sta - ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie, któ re tra - dy cyj nie ufun do wa ło na gro dy dla zwy cięz - ców w po sta ci ksią żek. Upo min ki dla po zo - sta łych uczest ni ków prze ka zał Wy dział Pro - mo cji Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie. - Tyl ko od mło de go po ko le nia za le ży, ja ka bę dzie przy szłość na szej pięk nej wiel - ko pol skiej gwa ry. Po sta wa uczest ni ków kon kur su bu dzi na dzie ję na za cho wa nie na sze go dia lek tu. Trzeba jed nak pa mię tać, iż gwa rę na le ży sza no wać i znać ją, a przede wszyst kim nie wsty dzić się jej. Gwa ra to bo wiem nie tyl ko ję zyk, ale tak że oby cza je i tra dy cja. A tra dy cja to pięk no, któ re po win - ni śmy chro nić i kul ty wo wać mó wi Prze - my sław Wój cik z ZSP nr 2. Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją mło dzie ży za pięk ne chwi le z gwa rą, opie - ku nom za przy go to wa nie uczest ni ków, jak rów nież fun da to rom na gród, wszyst kim zaś za wszel ką po moc i wkład w po pu la ry - za cję i oca la nie sta re go ję zy ka Wiel ko po lan. OPRAC. OR PI SZEW Plu szo wy przy ja ciel W związ ku z Dniem Plu szo we go Mi - sia fi lia nr 3 w Or pi sze wie Kro to szyń - skiej Bi blio te ki Pu blicz nej zor ga ni zo - wa ła spe cjal ne za ję cia dla przed - szko la ków. Dzie ci przy szły do przed - szko la z ulu bio ny mi plu sza ka mi. Ma lu chy wy słu cha ły ba jecz ki Ró żo wy miś, po czym opo wia da ły jej treść. Po nad to dys ku to wa ły o tym, dla cze go lu bią plu szo - we mi sie. Na tym jed nak nie ko niec. Dzie ci za - śpie wa ły rów nież pio sen kę o mi siach i ba - wi ły się przy dźwię kach utwo ru Po ko chaj plu szo we go mi sia. Wzię ły też udział w kon kur sie na naj ład niej po ko lo ro wa ny ry - su nek i obej rza ły wy sta wę ksią żek, któ rych bo ha te ra mi są mi sie. Za ję cia by ły bar dzo cie ka we i we so łe, a za - koń czy ły się słod kim po czę stun kiem, przy go to - wa nym przez ma my przed szko la ków.

5 Kultura 5 WER NI SAŻ Wy sta wa ma lar stwa kra kow skich ar ty stek W po nie dzia łek, 18 li sto pa da, w ga - le rii Re fek tarz Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry od był się wer ni saż wy sta wy ma lar stwa Do ro ty Wy pich i An ny Le sła wy Pła chec kiej - kra - kow skich ma la rek do tknię tych cho - ro bą psy chicz ną. By ła to tak że oka - zja do spo tka nia z Alek san drą Ko - żu szek - au tor ką książ ki "Ra dość od zy ska na". Wy sta wę, wraz z sze re giem in nych wy da rzeń, zor ga ni zo wa no w ra mach Wiel ko pol skich Dni Zdro wia. Do ro ta Wy pich od dziec ka uwiel bia - ła ry so wać, ma rzy ła o stu diach na wy - dzia le gra fi ki Aka de mii Sztuk Pięk nych. Za bra kło jej jed nak wia ry we wła sne moż li wo ści i zde cy do wa ła się stu dio wać ita lia ni sty kę. Swo je za mi ło wa nie do sztuk pla stycz nych roz wi ja ła przez ca łe ży cie. Jest wszech stron nie uzdol nio na. Oprócz ta len tu pla stycz ne go ma zdol no - ści mu zycz ne - gra na gi ta rze i śpie wa, ale tak że pi sze wier sze i pięk ne ar ty ku ły. Jak sa ma mó wi, cho ro ba psy chicz na da ła jej szan sę zre ali zo wa nia ma rzeń twór czych. Dzię ki te ra peu tom tra fi ła na gru pę ma - lar ską przy od dzia le dzien nym, pro wa - dzo ną przez pro fe sjo na list kę - ar tyst kę Mał go rza tę Bun dze wicz. By ła to dla niej al ter na tyw na Aka de mia Sztuk Pięk nych, bez stre su i eg za mi nów. Ar tyst ka lu bi ry su nek czar no -bia ły, ale tak że akwa re lę, któ ra da je wie le moż - li wo ści za ba wy ko lo rem i nie za mie rzo ne, cie ka we efek ty. Ry su je re ali stycz nie, jest to jed nak re alizm ma gicz ny, po nie waż lu bi wpla tać weń wy two ry wy obraź ni, sen ne ma rze nia i ele men ty za sko cze nia. W swo jej twór czo ści łą czy nie zwy kłą fan - ta zję z sub tel ną wraż li wo ścią, co stwa rza spe cy ficz ny, cha rak te ry stycz ny, tro chę ba śnio wy styl. D. Wy pich od wie lu lat pia stu je sta - no wi sko re dak tor na czel nej cza so pi sma Dla nas, któ ry wy da je Sto wa rzy sze nie Otwórz cie Drzwi w Kra ko wie. Róż ne for my jej twór czo ści - ar ty ku ły, wier sze i pra ce gra ficz ne - z pew no ścią na le żą do naj lep szych w każ dym nu me rze. Uka za - ło się kil ka to mi ków wier szy ilu stro wa - nych przez tę ar tyst kę. Nie daw no pod ję ła no we wy zwa nie. Przy ję ła bo wiem pro po - zy cję Wy daw nic twa Św. Sta ni sła wa i wy - ko na ła por tre ty świę tych i bło go sła wio - nych, któ re znaj dą się na okład kach se rii Świad ko wie Chry stu sa. Ar tyst ka cią gle szu ka no wych form wy ra zu. Z upodo ba - niem szy deł ku je i ro bi na dru tach, a na - wet wy ko nu je fry wo lit ki - ro dzaj ko ron ki z wy ko rzy sta niem spe cjal nej tech ni ki. An na Le sła wa Pła chec ka jest ab sol - went ką Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra - ko wie. Stu dio wa ła na wy dzia le rzeź by i gra fi ki, ukoń czy ła stu dia w 1982 ro ku ze zło tym me da lem. Bra ła udział w licz nych wy sta wach na te re nie Kra ko wa, jak rów - nież za gra ni cą. W swo jej twór czo ści wy - ra ża bo gac two prze żyć we wnętrz nych, wy wo ła nych sce na mi z ży cia. Prze twa rza i pod da je re flek sji do świad cze nia i ob ra - zy, któ re - ja ko by stra ob ser wa tor ka - do - strze ga w spo sób in ten syw niej szy niż zwy kli śmier tel ni cy. Jej wraż li wość na pięk no jest po głę bio na o świat do stęp ny oso bom cho ru ją cym psy chicz nie. W swo ich dzie łach wy raź nie po ka zu je, jak zmie niał się jej na strój. Od da je to szcze - gól nie ko lo ryt ob ra zów - od ciem nych, mrocz nych po łą czeń barw do ja snych, peł nych świa tła, któ re są cha rak te ry stycz - ne dla dzieł ak tu al nie po wsta ją cych. Jej ma lar stwo i gra fi ka nie przed sta - wia ją te ma tu w spo sób re ali stycz ny, są ra - czej im pre sja mi ko lo ry stycz ny mi, peł ny - mi za du my, i cie ka wy mi ze sta wie nia mi kształ tów i fi gur. Na sy co ne są sil nym ła - dun kiem emo cjo nal nym i przy cią ga ją uwa gę od bior cy. Ar tyst ka prze no si swój za chwyt nad mu zy ką, spo tka ny mi ludź - mi czy uro ka mi miejsc, któ re mi ja, nie tyl ko na for my pla stycz ne. Bar dzo chęt - nie wy po wia da się w wier szach, po wsta - ją cych spon ta nicz nie pod wpły wem wzru szeń i me ta fi zycz nych me dy ta cji. Cho ciaż wie dzie ży cie sa mot ne, ak tyw - nie an ga żu je się w spra wy du że go gro na przy ja ciół. Mi sia - wier na su ka - czę sto go ści w jej utwo rach po etyc kich. W swo - jej twór czo ści wy ra ża wdzięcz ność Bo gu za pięk no świa ta rze czy wi ste go i dar dzie le nia się je go prze ży ciem po przez sztu kę. Or ga ni za to ra mi spo tka nia w Re fek - ta rzu by ły Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to szy nie, Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy, Fun da cja Con cor - dia, Za kład Ak tyw no ści Za wo do wej Sie - dem w Koź mi nie Wlkp., Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej Psy che w Kro to szy nie, Sta ro stwo Po wia to we oraz Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry. (ALA) BI BLIO TE KA Czło wiek bez pasz por tu W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz - nej im. Ar ka de go Fie dle ra zor ga ni zo - wa no spo tka nie, w cza sie któ re go wy - emi to wa no film do ku men tal ny o pa - tro nie książ ni cy. By ła to też oka zja do pro mo cji książ ki Ar ka dy Fie dler. Czło wiek bez pasz por tu. Film i książ ka opo wia da ją o po wo jen - nych lo sach Fie dle ra. W cza sach so cre ali zmu prze sta no wy da wać je go książ ki, a Dy wi - zjon 303 tra fił na PRL -owski in deks i wy co - fa no go z bi blio tek. Pi sa rzo wi za bro nio no wy jeż dżać z kra ju. Re ży se rem i sce na rzy stą fil mu jest Je rzy Jer nas, któ ry zre ali zo wał m.in. ob raz Bo ha - te ro wie z Wap na. Ten nie za leż ny twór ca z Po zna nia po sta no wił przy po mnieć współ - cze snym Po la kom za słu gi Fie dle ra. - Kil ka lat te mu uświa do mi łem so bie, że ko niecz nie trze ba przy po mnieć wszyst kim lo sy te go słyn ne go po dróż ni ka i pi sa rza mó wi Jer - nas. - Prze cież je go dzia łal ność po win na być wzor cem dla mło de go po ko le nia. Przy glą da - jąc się je go wie lu na pi sa nym ży cio ry som, uświa do mi łem so bie, że za wsze po mi ja ny jest okres sta li now ski. Wte dy już wie dzia - łem, że ten film mu si opo wie dzieć wła śnie o tym naj trud niej szym okre sie w je go ży ciu. Ra zem z fil mem opu bli ko wa na zo sta ła książ ka o tym sa mym ty tu le, któ rą na pi sał syn re ży se ra - Oskar Jer nas. Jest ona nie tyl ko uzu peł nie niem fil mu, lecz za wie ra znacz nie wię cej in for ma cji o wo jen nych lo sach i dra - ma cie, ja ki Fie dler prze żył po po wro cie do oj - czy zny. Jest w niej wię cej wy wia dów i fo to - gra fii. Za chę ca my do wy po ży cze nia pu bli ka cji Ar ka dy Fie dler. Czło wiek bez pasz por tu oraz ksią żek te go pi sa rza, znaj du ją cych się w zbio rach kro to szyń skiej bi blio te ki. BI BLIO TE KA Ten wie czór nie był nud ny W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu - blicz nej już po raz dru gi zor ga ni zo - wa no im pre zę pod ha słem Je sien - ne wie czo ry nie mu szą być nud ne. Wszy scy ar ty ści, któ rzy za pre zen to - wa li się te go dnia, otrzy ma li grom - kie bra wa i wie lo krot nie bi so wa li. Pierw sze spo tka nie z cy klu Je sien ne wie czo ry nie mu szą być nud ne od by ło się w ubie głym ro ku w ra mach pro jek tu Bi blio te ka po my słów Wo je wódz kiej Bi - blio te ki Pu blicz nej i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna niu. Bi blio te ka, prócz sze ro kiej ofer ty czy tel ni czej, za pro po no - wa ła swo im użyt kow ni kom spę dze nie wol ne go cza su przy mu zy ce. Mo gli oni zo ba czyć i po słu chać mło dych ar ty stów ze Sto wa rzy sze nia Two ja Al ter na ty wa, któ re go pre ze sem jest Krzysz tof Ma ni sta. Wy stą pi li tan ce rze Ama de usz, Wi śnia, Emil, Ba lon, Dłu gi i Ma te usz Gasz tyk, Gru pa Ta necz na An ge li ki Mi lew skiej, Gru pa Te atral na In fer nal oraz Aga ta Ra - taj czak. Pu blicz ność by ła pod wra że niem ta len tów tych mło dych lu dzi. Dy rek tor i pra cow ni cy bi blio te ki dzię ku ją pa nom z za przy jaź nio nej pie kar - ni za słod ki po czę stu nek dla ar ty stów.

6 6 Na Bieżąco WTOREK, 3 grudnia 2013 Dzień pra cow ni ka so cjal ne go Dokończenie ze str. 1 Dy rek tor na wią zał rów nież do uro - czy sto ści ju bi le uszu 15-le cia Po wia tu Kro - to szyń skie go. Przy tej oka zji war to wspo mnieć o tym, co dzia ło się dzię ki współ pra cy z pań stwem, z sa mo rzą dem mia sta i gmi ny oraz z na szy mi spon so ra - mi. Pań stwo je ste ście świad ka mi i uczest - ni ka mi tych wy da rzeń, za co ser decz nie dzię ku je my oznaj mił Pio trow ski. Na ko - niec swo je go wy stą pie nia wspo mniał o kil - ku ini cja ty wach, któ re zre ali zo wa ne bę dą w naj bliż szym cza sie. Mó wił więc o za re je - stro wa niu spół dziel ni so cjal nych w po wie - cie kro to szyń skim oraz w Koź mi nie Wlkp. To ko lej ny przy kład wspól ne go dzia ła nia. Idzie my za tem do przo du stwier dził dy rek tor PCPR -u. W cza sie uro czy sto ści głos za brał rów nież wi ce sta ro sta Krzysz tof Kacz - ma rek, któ ry zło żył ży cze nia i po dzię - ko wał pra cow ni kom so cjal nym za trud wło żo ny w pra cę. Więk szość z pań - stwa pew nie ża łu je, że dzień pra cow ni - ka so cjal ne go ob cho dzi my raz do ro ku, bo wła śnie wte dy mo że cie przyj mo wać po dzię ko wa nia i gra tu la cje za wa szą co dzien ną, nie wdzięcz ną pra cę, czę sto nie do ce nia ną przez oso by z tej po mo cy ko rzy sta ją ce mó wił Kacz ma rek. Je - ste ście bar dzo ak tyw ni, o czym świad - czy to, że do cie ra cie do lu dzi, któ rzy po mo cy po trze bu ją. Chciał bym ser - decz nie po dzię ko wać za ca ło rocz ną pra cę i ży czyć, by ście znaj do wa li sa tys - fak cję w tym, co ro bi cie - do dał wi ce - sta ro sta. Spo tka nie w ra tu szu by ło też oka zją do wrę cze nia na gród za pra ce wy ko na ne na kon kurs pla stycz ny w ra mach Wiel ko - pol skie go Dnia Zdro wia Psy chicz ne go. Na kon kurs wpły nę ło 30 prac pla stycz - nych od uczniów ze szkół po wia tu kro to - szyń skie go wy ja śnił dy rek tor PCPR -u. Na gro dy wrę czy li kie row nik Śro do wi sko - we go Do mu Sa mo po mo cy oraz pre zes Fun da cji Con cor dia. Na za koń cze nie uro - czy sto ści wy stą pił chór go spel Po si ti ve pod dy rek cją Iza be li Pia snej. (ALA) Miejsce na Twoją reklamę WSPÓŁ PRA CA Ban ki Spół dziel cze po mo gą nie peł no spraw nym Bank BPS i Pol skie Fo rum Osób Nie peł no spraw nych (PFON) roz po czy na - ją współ pra cę przy two rze niu za bez pie czeń fi nan so wych dla nie peł no - spraw nych. Obie in sty tu cje pod pi sa ły po ro zu mie nie, w ra mach któ re go bę dą fi nan so wać pro gra my spo łecz ne, po wo ły wać fun da cje, sto wa rzy sze - nia i spół dziel nie dzia ła ją ce na rzecz nie peł no spraw nych. Wy pra cu ją też za sa dy or ga ni zo wa nia za bez pie cze nia fi nan so we go dla tych osób, np. w mo men cie odej ścia ich opie - ku nów. Ce lem współ pra cy Ban ków Spół - dziel czych i PFON jest rów nież upo - wszech nie nie w spo łe czeń stwie wie dzy o po trze bach nie peł no spraw nych i uwraż li - wie nie osób zdro wych na pro ble my, z któ - ry mi bo ry ka ją się na co dzień lu dzie z nie - peł no spraw no ścią. - Na sze wspól ne dzia ła nia po mo gą oso bom nie peł no spraw nym funk cjo no - wać w go spo dar ce ryn ko wej moż li wie sa - mo dziel nie i god nie. Wspie ra nie przez nas pod mio tów eko no mii spo łecz nej przy czy nia się do roz wo ju go spo dar cze go re gio nów, w któ rych dzia ła ją ban ki spół - dziel cze. Za le ży nam na tym. Pol skie ban - ki spół dziel cze są moc no osa dzo ne w śro - do wi skach lo kal nych i są otwar te na po - trze by in nych. Ma jąc ta ki atut, wie rzę w do bre efek ty współ pra cy pod su mo wał To masz Mi ron czuk, pre zes Za rzą du Ban - ku BPS. W Pol sce miesz ka bli sko 8 mi lio - nów osób do tknię tych nie peł no spraw - no ścią i ich opie ku nów. Wie lu z nich jest tak po chło nię tych swo ją cho ro bą lub po ma ga niem bli skim, że nie ma ją cza su i ener gii na do kład ne za po zna wa - nie się z ofer tą in sty tu cji fi nan so wych. W związ ku z tym czę sto pa da ją ofia rą nie zbyt rze tel nych re klam pro duk tów fi nan so wych. By wa też, że nie są świa - do mi swo jej zdol no ści kre dy to wej i za - cią ga ją kre dy ty, któ rych po tem nie są w sta nie spła cić. Zda rza ją się tak że sy tu - acje, że oso bom nie peł no spraw nym psy - chicz nie od bie ra ne są ma jąt ki. PFON re pre zen tu je oso by nie peł no - spraw ne, wpły wa też na po li ty kę pań stwa i roz wią za nia praw ne de cy du ją ce o ja ko ści ży cia osób nie peł no spraw nych. Ban ki Spół dziel cze wspie ra ją i sil nie an ga żu ją się w ży cie lo kal nych śro do wisk, w któ rych dzia ła ją. Są bli sko lu dzi, po wsta ły naj - pierw z po trze by serc, a do pie ro w dru giej ko lej no ści w ce lu wy pra co wa nia zy sku dla swo ich udzia łow ców. Ban ki Spół dziel cze i PFON są więc na tu ral ny mi part ne ra mi do współ pra cy. - Chce my pra co wać z pol ską in sty tu - cją fi nan so wą o do brej re pu ta cji. Ban ki Spół dziel cze ma ją re no mę wraż li wych spo łecz nie i przy ja znych dla swo ich klien - tów. Dla te go zde cy do wa li śmy się na te go wła śnie part ne ra po wie dzia ła An na Ma cha li ca -Puł to rak, prze wod ni czą ca Za - rzą du PFON. (RE DAK CJA)

7 Rozmaitości SPO TKA NIA Co war to wie dzieć o krio te ra pii? Bi blio te ki pu blicz ne z te - re nu po wia tu kro to szyń - skie go za pra sza ją na spo tka nia au tor skie ze Zbi gnie wem Koł bą - au - to rem książ ki Krio te ra - pia. To war to wie dzieć. Le cze nie bez sen no ści. Wstęp wol ny. Na spo tka niach oma wia - ne bę dą kwe stie har to wa nia or ga ni zmu, bez sen no ści oraz nie bez pie czeń stwa, ja kie nie - sie ze so bą prze mę cze nie psy - chicz ne. Au tor książ ki prze - ka że też kon kret ne in for ma - cje z za kre su me dy cy ny chiń - skiej, zwią za ne z od dy cha - niem, któ re są zna ko mi tym spo so bem wyj ścia z bez sen - no ści. Bę dzie moż na po dy sku to - wać rów nież o tym, dla cze go lu dzie czu ją się wy pa le ni, a tak - że dla cze go mi ne ra ły czy wi ta - mi ny nie są przy swa ja ne przez or ga nizm, po mi mo że mo gą być zja da ne czę sto i w sto sun - ko wo du żych ilo ściach. Spo tka - nia od bę dą się 3 grud nia o godz w Miej skiej Bi blio - te ce Pu blicz nej w Sul mie rzy - cach i o godz w Kro to - szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej, 4 grud nia - o godz w Bi - blio te ce Pu blicz nej Mia sta i Gmi ny Ko by lin, o godz w BPMiG Koź min Wlkp. i o godz w Gmin nej Bi blio - te ce Pu blicz nej w Roz dra że wie. Bę dzie moż na za ku pić książ kę z de dy ka cją au to ra. ZE SPÓŁ SZKÓŁ W CHWA LI SZE WIE Roz ma wia li o sub stan cjach odu rza ją cych 7 FOT. Ilo na Jam ry RZE MIO SŁO AR TY STYCZ NE Ob ra zy igłą ma lo wa ne Iwo na Bąk, mi ło śnicz ka ha ftu krzy ży ko we go, by ła go ściem spo - tka nia, któ re zor ga ni zo wa ła fi lia nr 2 w Ko bier nie Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. Ar ka de - go Fie dle ra. Iwo na Bąk opo wia da ła o swo jej dłu go - let niej pa sji wy szy wa nia, o zdo by wa niu ma te ria łów wzor co wych oraz o ol brzy - miej sa tys fak cji z wy ko na nej pra cy. Jej twór czość moż na by ło po dzi wiać w bi - blio te ce w Ko bier nie. W Ze spo le Szkół w Chwa li sze wie go ścił Piotr Szcze pa niak z Ko men - dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy - nie. W cza sie za jęć z ucznia mi I kla sy gim na zjum funk cjo na riusz mó wił o nar ko ty kach i do pa la - czach. Ce lem spo tka nia by ło uświa do mie - nie mło dym lu dziom, że bar dzo czę sto ma ją oni myl ne po ję cie o od dzia ły wa niu sub stan cji odu rza ją cych na or ga nizm ludz ki. Po nad to cho dzi ło o uka za nie uczniom ne ga tyw nych skut ków eks pe - ry men to wa nia z używ ka mi. P. Szcze pa niak omó wił pro blem uza leż nie nia, ne ga tyw ne skut ki za ży wa - nia nar ko ty ków i do pa la czy. Dzia ła nia po dej mo wa ne przez szko łę ma ją uświa - do mić mło dzie ży, jak wie le za gro żeń nie sie za so bą za ży wa nie wszel kich środ - ków odu rza ją cych. War to wie dzieć, iż do pa la cze, choć róż nią się od nar ko ty - ków, ma ją po dob ne dzia ła nie psy cho ak - tyw ne.

8 8 FO TO GRA FIA Warsz ta ty w bi blio te ce Na Bieżąco FE STI WAL W roc ko wych ryt mach W pią tek, 22 li sto pa da, w Szko le Spe cjal nej nr 6 w Kro to szy nie po raz pierw szy od był się Fe sti wal Mu - zy ki Roc ko wej. Do kon kur su przy - stą pi ła mło dzież ze spe cjal nych ośrod ków szkol no -wy cho waw czych w Bo rzę cicz kach i Ko na rze wie oraz z ze spo łów szkół spe cjal nych w Ja - ro ci nie i Kro to szy nie. Uczest ni ków mu zycz nych zma gań oce nia ło ju ry w skła dzie: Jo lan ta Szó stak, Ju liusz Pocz ta, To masz Za tor ski oraz uczen ni ca Ni ko la Mać ko wiak. Pierw sze miej sce przy zna no Sa bi nie Ro ba kow skiej z Bo rzę ci czek. Dru gą lo ka tę za ję ła Ka mi la Dwor ni czak z Kro to szy na, a na trze ciej upla so wa ła się Pa try cja Mu sie lak z Ja ro ci - na. Wy róż nie nia otrzy ma ły Da ria Do rosz z Ko na rze wa i Ewe li na Ro ba kow ska z Kro to szy na. Wszyst kich uczest ni ków na gro dzo no drob ny mi upo min ka mi, a lau re atom wrę - WTOREK, 3 grudnia 2013 czo no na gro dy. Roc ko wa at mos fe ra fe sti wa - lu sprzy ja ła wspa nia łej za ba wie. Grom kich owa cji by ło co nie mia ra. Wi dow nia spi sa ła się na me dal, tak jak i wy stę pu ją cy ar ty ści. Po fe sti wa lu wszy scy uczest ni cy i opie ku no wie zo sta li za pro sze ni na po czę stu nek. Or ga ni za cją im pre zy za ję ły się Jo an na Kasz ko wiak, Ma rze na Ro gal ka -Mróz i Mag da le na Snad na. (ALA) W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu - blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra od - by ły się warsz ta ty fo to gra ficz ne z Ar le tą Zmy ślo ną. W za ję ciach udział wzię li ucznio wie kla sy V Szko ły Pod sta wo wej nr 8 wraz z na - uczy ciel ką Alek san drą Sne lą -Bro - dziak. Ar le ta Zmy ślo na jest współ or ga ni za - tor ką sze re gu im prez kul tu ral nych i kon - cer tów. Uczest ni czy ła w wie lu kon kur - sach i wy sta wach fo to gra ficz nych w kra ju, jak rów nież w dwóch eks po zy cjach za gra - ni cą - w Ho lan dii i Fran cji. Pro wa dzo ne przez nią warsz ta ty umoż li wi ły uczniom po głę bie nie wie dzy oraz udo sko na le nie umie jęt no ści z dzie - dzi ny fo to gra fii. Dzie ci do wie dzia ły się, czym jest fo to gra fia i dla cze go jest dla nas tak waż na, a tak że kie dy war to ro bić zdję - cia i dla cze go lu dzie fo to gra fu ją. Uczest ni cy za jęć wy ko ny wa li cie - ka we eks pe ry men ty optycz ne, po zna li i oglą da li róż ne apa ra ty i sprzęt fo to - gra ficz ny. Prze ko na li się, jak wy ko nać do bre zdję cie, po zna li pro ste za sa dy kom po zy cji. Ba wi li się świa tłem przy wy ko rzy sta niu do mo wych przed mio - tów, któ re da wa ły in te re su ją ce efek ty ar ty stycz ne. Do ro bie nia zdjęć wy ko - rzy sta li lu stra, fo lię czy pły ty CD. Po za tym ucznio wie mo gli obej rzeć cie ka we książ ki o te ma ty ce fo to gra ficz nej, znaj - du ją ce się w KBP. OPRAC. CHWA LI SZEW To już 111. uro dzi ny FOT. Mar ta We so łow ska 25 li sto pa da swo je świę to ob cho - dzi ła jed na z naj po pu lar niej szych ma sko tek dla dzie ci. Plu szo wy miś ma już 111 lat, jed nak Świa - to wy Dzień Plu szo we go Mi sia zo - stał usta no wio ny do pie ro w 2002 ro ku - w set ną rocz ni cę je go po - wsta nia. 27 li sto pa da dzie ci z od dzia łu przed - szkol ne go oraz ucznio wie klas I -III Ze spo - łu Szkół w Chwa li sze wie przy by li licz nie ze swo imi plu sza ka mi do sa li przed szko la, aby świę to wać uro dzi ny mi sia. Gim na zja li ści przy go to wa li z tej oka - zji przed sta wie nie pt. Uro dzi ny Ku bu sia Pu chat ka. Naj młod si czy tel ni cy bi blio te - ki chęt nie opo wia da li o swo ich ma skot - kach, a po nad to wzię li udział w gim na sty - ce z mi sia mi. Na za koń cze nie spo tka nia roz strzy - gnię to kon kurs pla stycz ny Mój ulu bio ny miś. Lau re ata mi zo sta li Zu zan na Ma te la, Ju lia Szulc, Bar tosz Ko kot i Bar tosz Po - spiech.

9 Rozmaitości 9 PLE BI SCYT Ka rol Kry stek pił ka rzem je sie ni TRA DY CJA Dzień wróżb i cza rów Gru dzień to czas ad wen tu, więc koń ców ka li sto pa da sta - no wi ostat nią szan sę na za - ba wę. Dla te go też w pią tek, 29 li sto pa da, w bi blio te ce Ze - spo łu Szkół w Chwa li sze wie, zor ga ni zo wa no Dzień Ta jem - ni czych Wróżb i Cza rów. Uczniów szko ły pod sta wo - wej przy wio dła do bi blio te ki cie - ka wość te go, co przy nie sie im przy szłość. W ro le wró żek wcie li - ły się uczen ni ce gim na zjum i SP, któ re prze po wia da ły, co w naj - bliż szym cza sie spo tka uczest ni - ków an drzej ko wych wróżb. Dzień ten do star czył dzie ciom wie le emo cji i prze żyć, a przede wszyst kim stał się oka zją do po - zna nia na szej tra dy cji. Zda niem na szych Czy tel ni ków naj - lep szym za wod ni kiem Astry Kro to - szyn w za koń czo nej nie daw no run - dzie je sien nej był Ka rol Kry stek. Ple bi scyt, któ ry zor ga ni zo wa li śmy wraz z za rzą dem KKS Astra, za koń - czył się 28 li sto pa da. Jesz cze dwa dni przed za koń cze niem za ba wy na cze le ran kin gu pla so wał się Ma te usz Mar ci niak. Ko lej ne miej sca zaj - mo wa li To masz Do ma ga ła i Ry szard Id ko - wiak. Do pie ro na czwar tej lo ka cie znaj do - wał się Ka rol Kry stek. Jed nak w cią gu ostat nich dwóch dni gło so wa nia w kla sy - fi ka cji za szły zna czą ce zmia ny. Zwo len ni cy ta len tu Kryst ka ostro wzię li się do pra cy i osta tecz nie ich gło sy wy sfo ro wa ły go na li de ra na sze go ple bi - scy tu. W chwi li za mknię cia bra mek sms - -owych Kry stek miał 27% gło sów. Dru gi w koń co wej kla sy fi ka cji Do ma ga ła uzbie - rał 23,3% gło sów, a na Mar ci nia ka, któ ry spadł na trze cią lo ka tę, od da no 17,8% gło - sów. Ko lej ne po zy cje za ję li Id ko wiak i Ja - cek Chro miń ski. Zwy cięz cy ple bi scy tu ser decz nie gra tu lu je my. (RE DAK CJA) Szko łę w Chwa li sze wie od wie dzi - li wy cho wan ko wie Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze - go w Bo rzę cicz kach wraz z wy - cho waw ca mi i dy rek to rem. Obie pla ców ki za przy jaź ni ły się rok te - mu dzię ki pro bosz czo wi chwa li - szew skiej pa ra fii oraz szkol ne mu ka te che cie. Go ście z Bo rzę ci czek za pre zen to - wa li pro gram ar ty stycz ny, po świę co - ny Ja nu szo wi Kor cza ko wi, któ ry jest pa tro nem ich szko ły. W cza sie spo tka - nia wy po wie dzia no wie le waż nych słów, któ re po win ny to wa rzy szyć każ - de mu w ży ciu co dzien nym. Po wy stę - pach mło dzież z SOSW oraz gro no pe da go gicz ne za pro szo no na słod ki po czę stu nek. OŚWIA TA Z wi zy tą w Chwa li sze wie FOT. Ilona Jamry

10 10 Wydarzenia WTOREK, 3 grudnia 2013 KO BY LIN Kon kurs pio sen ki ob co ję zycz nej W czwar tek, 28 li sto pa da, w sa li szkol nej ko by liń skie go gim na zjum od był się I Gmin ny Fe sti wal Pio sen ki Ob co ję zycz - nej. Na sce nie za pre zen to wa ło się bli sko 40 mło dych ar ty stów, któ rzy ry wa li zo wa - li w 12 ka te go riach. W kon kur sie uczest ni czy li ucznio wie wszyst kich szkół z te re nu gmi ny Ko by lin. Moż na by ło star to wać w ka te go rii so li sta bądź ze spół, śpie wa jąc pio sen kę w ję zy ku an giel - skim lub nie miec kim. W ju ry za sie dli: bur mistrz Ber nard Ja siń - ski, Ka ta rzy na Jac kow ska dy rek tor Ze spo łu Gim na zjum i Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa w Ko by li nie, Jo an na Po praw ska na uczy ciel - ka ję zy ka an giel skie go i or ga ni za tor ka fet si wa - lu, Sła wo mir Do ma szew ski na uczy ciel mu - zy ki, Mał go rza ta Po lna przed sta wi ciel ka Ra - dy Ro dzi ców. Po wy słu cha niu wszyst kich uczest ni ków wo kal nych zma gań ju ro rzy uda li się na ob ra - dy. W tym cza sie zgro ma dze ni w sa li wi dzo - wie, wśród któ rych zna leź li się też go ście z Ho lan dii, mie li oka zję obej rzeć in sce ni za cję w ję zy ku an giel skim w wy ko na niu gim na zja li - stów, wy stę py mło dzie ży fran cisz kań skiej pod kie run kiem oj ca Mas seo, a tak że po pi sy ta - necz ne ze spo łu Te am III MG New Lo ok. Wresz cie przy szedł czas na ogło sze nie wer dyk tu. Ju ry po sta no wi ło przy znać tyl ko pierw sze miej sca. I tak w po szcze gól nych ka te - go riach zwy cię ża li: Ja kub Cał ka (SP Ko by lin so li sta, kl. I -III, j. an giel ski), Wik to ria Łu ko wiak, Na ta lia Maj sne row ska, Ju lia Na bz dyk i Alek - san dra Szwar czyń ska (SP Smo li ce ze spół, kl. I -III, j. an giel ski), Kin ga Spru ta (SP Ko by lin so li sta, kl. IV -VI, j. an giel ski), Mar ce li na Gi lic ka i Ga brie la Ja nic ka (SP Ku kli nów ze spół, kl. IV -VI, j. an giel ski), Klau dia Wa cho wiak (SP Ko - by lin so li sta, kl. I -III, j. nie miec ki), Oli wia Ciół ko i Ane ta Łęc ka (SP Ko by lin ze spół, kl. I -III, j. nie miec ki), Ali cja Ne le (SP Ko by lin kl. IV -VI, so li sta, j. nie miec ki), Klau dia Brdys i Mi - ko łaj Pra czyk (SP Ko by lin kl. IV -VI, ze spół, j. nie miec ki), Ka ta rzy na Pła czek (Gim na zjum Ko by lin so li sta, j. an giel ski), Ju li ta Łu ko wiak, An na Na bz dyk, Ka ta rzy na Pła czek i Zu zan na Win na (Gim na zjum Ko by lin ze spół, j. an giel - ski), Na ta lia Si be ra (Gim na zjum Ko by lin so - li sta, j. nie miec ki) oraz An ge li ka Ko niecz na i Mag da le na Przy byl ska (Gim na zjum Ko by lin ze spół, j. nie miec ki). Zwra ca uwa gę osią gnię cie Ka ta rzy ny Pła - czek. Smo li czan ka za ję ła bo wiem dwa pierw - sze miej sca - ja ko so list ka za pio sen kę "My ro - ad" (akom pa nio wa ły jej Fran cisz ka Ha łas, Ju li - ta Łu ko wiak i Zu zan na Win na) oraz w ka te - go rii ze spół za utwór "We are the world", któ - ry śpie wa ła ra zem z Ju li tą Łu ko wiak, An ną Na bz dyk i Zu zan ną Win ną. War to wspo - mnieć, iż wszyst kie wy żej wy mie nio ne dziew - czy ny od ro ku wy stę pu ją w ze spo le ELI XIR. FOTOGALERIA NA WY DA RZY SIĘ Kro to szyn Ki no Przed wio śnie 6-11 grud nia godz RA TUJ MY MI KO ŁA JA Wlk. Bry ta nia, ko me dia ani mo wa na, 84', dub bing, 2D godz RA TUJ MY MI KO ŁA JA Wlk. Bry ta nia, ko me dia ani mo wa na, 84', dub bing, 3D godz IGRZY SKA ŚMIER CI: W PIER ŚCIE NIU OGNIA USA, ak cja/sci -fi, 146' godz KA PI TAN PHIL LIPS USA, dra mat bio - gra ficz ny, 134' 5 grud nia Spo tka nie z pi sar ką Ol gą Rud nic ką godz w czy - tel ni dla do ro słych Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej. 6 grud nia Ogól no pol ski Mi ko łaj ko wy Tur niej Mi ni pił ki Siat ko wej Chłop ców, or ga ni zo wa ny przez UKS Piast Kro to szyn 7 grud nia Mi ko łaj ko wy tur niej ama to rów w trój bo ju si ło wym 8 grud nia Jar mark Świą tecz ny, or ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy - sze nie Przy ja ciół Szko ły na Par ce lakch wraz z Kro to - szyń skim Cen trum Przed się bior czo ści na kro to szyń - skim ryn ku Aka tyst ku czci Bo gu ro dzi cy w in ten cji po ko ju na świe cie, or ga ni zo wa ny przez mło dzież z Gim - na zjum nr 4 oraz Pa ra fieę św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła Koź min Wlkp. Od 1 paź dzier ni ka do 13 stycz nia 2014 Kon kurs fo to gra ficz ny dla dzie ci i mło dzie ży Fir - my Koź mi na Wiel ko pol skie go w obiek ty wie 7 grud nia Ka ba ret Ciach w ki nie Miesz ko

11 Autopromocja 11

12 12 Na Sygnale WTOREK, 3 grudnia 2013 Z PO LI CJI Kra dli w mar ke tach Ka ra od trzech mie się cy do pię ciu lat wię zie nia gro zi trój ce miesz kań - ców Ole śni cy, któ rzy pró bo wa li ukraść to war w jed nym z mar ke tów w Kro to szy nie. Jak się oka za ło, zło - dziej skie trio wcze śniej do ko na ło kra dzie ży w in nych skle pach. W so bo tę, 23 li sto pa da, pra cow ni cy jed ne go z kro to szyń skich mar ke tów uję li dwóch miesz kań ców Ole śni cy w wie ku 33 i 36 lat, któ rzy chcie li ze skle pu wy - nieść to war. Na miej sce na tych miast skie - ro wa no pa trol mun du ro wych, któ rzy prze ję li de li kwen tów. - Funk cjo na riu sze usta li li, że zło dzie je mie li wspól ni ka mó wi Wło dzi mierz Szał, rzecz nik pra so - wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to - szy nie. - Trze ci męż czy zna, 31-let ni miesz ka niec Ole śni cy, cze kał na kom pa - nów w sa mo cho dzie za par ko wa nym w po - bli żu mar ke tu. W au cie po li cjan ci zna leź li skra dzio ny to war. Jak usta lo no, zło dziej skie trio mia ło na kon cie jesz cze dwie in ne kra dzie że. Te - go sa me go dnia, na tra sie z Ole śni cy do Kro to szy na, od wie dzi li bo wiem dwa mar - ke ty, z któ rych skra dli m.in. ko sme ty ki, al - ko hol i ar ty ku ły spo żyw cze. W su mie ich łu pem padł to war o war to ści co naj mniej 840 zł. Skra dzio ne ar ty ku ły od zy ska no. Zło dzie je usły sze li za rzu ty kra dzie ży. Mo - gą tra fić za krat ki na okres od trzech mie - się cy do pię ciu lat. PO ŻAR Za pa li ły się opo ny W śro dę, 27 li sto pa da, w jed nym z za kła dów na te re nie Kro to szy na pa li ły się opo ny. Zgło sze nie o zda - rze niu wpły nę ło do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia - to we go PSP oko ło go dzi ny Na ak cję wy sła no po dwa za stę py ga śni cze z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga - śni czej i kro to szyń skiej OSP oraz za - stęp z OSP Zdu ny. - Gdy stra ża cy przy by li na miej sce po ża ru, pa li ły się skła do wa ne w bu dyn ku opo ny mó - wi To masz Ni cie jew ski z KP PSP w Kro to szy nie. - By ło bar dzo du że za dy - mie nie do da je. Ra tow ni cy, za opa - trze ni w sprzęt ochro ny dróg od de - cho wych, do tar li do pa lą ce go się ma te - ria łu i po da li prąd pia ny z urzą dze nia ONE SE VEN. Stra ża cy z in nych jed no stek, przy uży ciu dra bin, wspię li się do okien obiek tu, przez któ re po da li do dat ko - wo dwa prą dy wo dy. - Po uga sze niu po ża ru wszyst kie po miesz cze nia za - kła du zo sta ły od dy mio ne, prze wie - trzo ne i prze szu ka ne in for mu je Ni - cie jew ski. Przy po mo cy ka me ry ter - mo wi zyj nej spraw dzo no, czy nie wy - stę pu ją ukry te za rze wia ognia. Nie stwier dzo no żad nych za gro żeń. Dzia - ła nia trwa ły po nad dwie go dzi ny. Zda rze nie dro go we 27 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Koź miń skiej w Roz dra że - wie kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Cir to en Ber lin go miesz kan ka gmi - ny Roz dra żew z nie usta lo nej przy - czy ny zje cha ła na prze ciw ny pas ru chu i wje cha ła do ro wu. W na - stęp stwie zda rze nia po jazd da cho - wał. Po szko do wa ni w wy pad ku, tj. ko bie ta i dwój ka dzie ci, zo sta li prze wie zie ni do szpi ta la. Kie ru ją - ca po jaz dem by ła trzeź wa. Trwa ją dzia ła nia wy ja śnia ją ce oko licz no - ści i prze bieg zda rze nia. Nie trzeź wy cy kli sta 28 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Wi to sa w Kro to szy nie za - trzy ma no miesz kań ca wy mie nio - nej miej sco wo ści, któ ry kie ro wał ro we rem, ma jąc 1,38 mg/l za war - to ści al ko ho lu w wy dy cha nym po - wie trzu. Kra dzie że w Kro to szy nie Man da tem w wy so ko ści 250 zł zo sta ła uka ra na miesz kan ka Kro to - szy na, któ ra 27 li sto pa da, ok. godz , z jed ne go z lo kal nych skle pów ukra dła to war o war to ści 123,94 zł. Z ko lei dzień wcze śniej w in nych kro to - szyń skich punk tach han dlo wych od - no to wa no dwa ra bun ki. Pierw sze go, ok. godz , do pu ścił się miesz ka - niec Kro to szy na, któ ry przy własz czył so bie to war o war to ści 50,94 zł. Na to - miast za dru gą kra dzież, ok. godz , od po wie miesz ka niec Basz ko - wa, któ ry ze skle pu skradł to war o war to ści 14,97 zł. Obaj spraw cy uka - ra ni zo sta li man da ta mi w wy so ko ści po 200 zł. Wy pad ki w Koź mi nie Wlkp. 27 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Zie lo ny Ry nek mia ło miej - sce zda rze nie dro go we. Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Mer ce des koź - mi nia nin, wy ko nu jąc ma newr skrę tu w pra wo, nie za cho wał środ ków ostroż no ści i w na stęp - stwie ude rzył w po jazd mar ki VW Pas sat. Dzień póź niej, ok. godz , na uli cy Strze lec kiej kie ru - ją cy sa mo cho dem mar ki Re nault Clio miesz ka niec po wia tu go styń - skie go, wy ko nu jąc na par kin gu ma newr co fa nia, nie za cho wał środ ków ostroż no ści i ude rzył w za par ko wa ny au to bus. Uczest ni cy obu zda rzeń by li trzeź wi. Spraw cy uka ra ni zo sta li man da ta mi w wy - so ko ści od po wied nio 250 i 200 zł. Ko li zje dro go we 27 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Zam ko wy Fol wark w Kro to szy - nie mia ła miej sce ko li zja dro go wa. Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Re - nault Tha lia miesz ka niec gmi ny Kro - to szyn nie udzie lił na ron dzie pierw - szeń stwa prze jaz du, w re zul ta cie zde - rza jąc się z po jaz dem mar ki BMW. Te go sa me go dnia, ok. godz , na uli cy Kro to szyń skiej w Ko bier nie kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Ford Escort miesz ka niec gmi ny Roz dra - żew nie za cho wał na le ży tej od le gło ści od po jaz du po prze dza ją ce go, w na - stęp stwie ude rza jąc w tył au ta mar ki Re nault Ma ster. Uczest ni cy obu zda - rzeń by li trzeź wi. Spraw cy uka ra ni zo sta li man da ta mi w wy so ko ści po 250 zł. Wy pa dek w Zdu nach Do zda rze nia do szło 28 li sto - pa da, ok. godz , na uli cy Wro cław skiej, gdzie z nie usta lo nej przy czy ny kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki BMW miesz ka niec gmi ny Zdu ny na łu ku dro gi zje chał na pra wą stro nę, a na stęp nie ude rzył w ba rie rę ener go chłon ną i w bu dy - nek. Po szko do wa ny w wy pad ku pa sa żer zo stał prze wie zio ny do szpi ta la. Kie ru ją cy po jaz dem był trzeź wy. Trwa ją dzia ła nia wy ja - śnia ją ce oko licz no ści i prze bieg zda rze nia.

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 DODATEK SPECJALNY DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Akrobatyka sportowa w szkole

Akrobatyka sportowa w szkole MARZENA KURZAK Akrobatyka sportowa w szkole Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na przykładzie zajęć z akrobatyki sportowej jednego ze sposobów zwiększenia spontanicznej aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM G d y n i a 2 0 1 1 Spis tre ści Wstęp... 3 I. Za ło że nia i ce le pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem kla sa dru ga... 4 II. Or ga

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze Wiadomoœci Parazytologiczne 2009, 55(1), 89 93 Copyright 2009 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze Conference Tropical and

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo