Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. "S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. "S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI"

Transkrypt

1 łr Opłata pocztowa ui!jzczona ryczałtem....-.u łódź, Wtorek, 22 listopada 1938 r. lotr. W.iiM '2M DlEN~1 SJOlECZNY, POLiTYCZNY LTERACK Redakcja: Piotrkowska 101. Tel , RA RR. Rf'dakłflr 'Jr7.yimnłf' od!!odz. G-ej -.i-ej wieł'z. li (ł'na 20 flrolzg ii == Administracja: Piotrkowska 70. Telef.: i 26ij (j( fl', W.. t-l.t J4 i 177 ':'7. Nr kontn P. f\. () /... t MW! Azącl angielski przyjl'llie bard,zo ograni.. czoną 'liczbę uchodz' '6w w. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n p ł e o z~r.g. "S.-, o w nio LONDYN, (pa 1'). _ ł runków, ~ jaki~h mogą oni 0-1 R'-:<?" NTERESY NE MOG Ą, przygo.to.wanie gleby i osiedlenie' wielkich obszarów zie~ na.l.- zba gmi poświ ' dzisi.l pośełć kraj, z ktorego pochodzą. B1C PRZESĄDZANE. uchodźcow. godnych wal'wlkach, które ust.l o n ŚĆ ~l a.oo:j ' _ l CAŁY SZEREG WELKCH i Gubl'l'nator Tanganiki wyl'a;~ił nne b3'łyby później. Obszary re ni Pnew~wi czę h~:g~ JH?8l e. OgraniCZana OBSZAROW KTÓRE SĄ OBEC po<iląd że stosowne. dla koloni- wynoszą Z3pewne około a spra e ue UUeow zy d ow- d b b - ' e, skieh Z Niemiec. Na początku po Z O nosc a sor owanul ; NE SŁABO ZALUDNONE, Nł~ zae,;i ~a ~,riclką s~alę.obszal'y nul k...,. siedzenia PREMER CHAMBER uchodźc6w i NADAJE SĘ BĄDŹ ZE ":.ZGL~J znall~zc Sl.ę mo~ą Je~ym.e..w H)- Pa[est,na nf e :est LAN ZŁOzYL OBSZERNĄ DE- DU NA KLlMA.T, BĄDZ TEZ łudmowe.j okolicy ~;orsk!ej or.n W '-S arc"a:;iua KLABACJĘ O STARANAcH. Co się tyczy zjednoezoncg? ZE WZGLĘDÓW GOSPODAR-,w części zachodmej l)l owinc.ji,... f ' PODJĘTYCH PRZEZ 'RZĄD kr~lestwa, TO pczba UCHO~Z CZYCH DO OSADNCTWA. EJ-' a~e konieczne jest l!l~('prowad:l(' <":0 -SiE TYCZY P,\LESTYl\;), BRYTYJSK, ulem znałezłeniajcow, NA KTO~YCH DOPUSZ- ROPEJSKEGO. Uządy kol?nial me dojdadllycb. bawm. TO UZNANO POWSZECHNE, miejsca dla osiedlenia uehodź_,czene BĄDZ PO~YT TYM- ne. mogą. w~półpr?cować. na.l; 50 ~~s. ~~iff6w ŻE TEN MAŁY l{raj W ŻAneów żydowskich z Niemiec, wie- CZASOWY, BĄDŹ TEZ NA S'(~ pro.lek!amł oslt;d!ema na wle~~ą' l. lj.. NYl\l,'YY!PADfU. NE MÓG!_- czorem zaś izba odbyła łrzygo. LE ZAMESZKANE W. BR1-, czy. tez na nuuejszą skalę, o de Ooszary, Jaklc 11l~głyby byt: ~y W l ~'l,\.l~cn:c D~A ł.o~ dzinną debatę nad specjalnym TAN!A MOGŁABY SĘ ZG~- pro,lckty łi' wstaną oprac~wa~c ewentuahl~e udostęplli;ut!, wyno ';!.-_Z.~N.A ZA~ADN.c.NA l. WNOSKEM LABOUR PARTylDZC, ~EST ~GR~NCZON~\, l wyko~yll:ane przez orgruuzac.le szą około.,~ łys. akl'ow. PO'la {'HOnZCO~,ZYDOWSKCH, iw. SPoRA WE SYTUACJ MNEJ zdojnośc~ 0Fgan1Z3C.11 dobro,":oll odpowmd!fjajne. ~ tym, ro.zwaz:łt,ty.,~st dud~1łkł.lw{) ~HMO T~ ~E :MNE.J,. Nt 4~ SZOŚC.W NEKTÓRYCH KRA. nych, za..łujących się 7.agadrue M-pvesla l pro.wkt kojmm;~c.łl U:ł małn ska- H~QCENJ E.mGR~NTOW żt~ JACK.... niem uc~odźcó~, do wz!-:t:fa od- ~ k y wzn r ch ~ ~.'411' d \\ -DOWSUCH, }{TOR,ZY.0~Ę~ powiedzla noścl za wy ot, p zy-,'" iw (ell,l" Osalluley c. JUl: wyłna- HXLJ. ~lt~ W PALES1'Y~E w: W deklaraeji swej {łftdlier za jęcie i utrzymanie uchodźców.' Rząd.T. T{. )1. uważa, ic W O ni, osi('dłeni zoslaną 113 fa1'mach. cqgu OSTATNCH DWUClT znaczył m. in., że w zgodzie z za- Od roku 1933 r:jednocwne króle llm~be MPERU~l KO,..O- zakupio'ilych llrzez O'~ani :::a('i e \-HESĘCY, PRZYBYŁO Z NEleceniami konferencji w EVlan słwo zezwoliło H-ty tysiącom NALNEGO NE MA OB~ZA. żydowsłde po odb~'du 1)l'Zeszko l\1h':c. rząd brytyjski zbadał możuwość1męzczyzn, komet i dzieci wylą nów. NA KTÓRYCH l\ozna- lenia. Guhci'nabll'zy 161n. Rodc- Nu zalwńczclłie premier (od udziału zjednoe:zonego króle dować w WieHdej Brytanii, nie BY OSEDL~Ć WĘKSZĄ LCZ z,ti i ziemi Nya:",u. ndzi~~1i odp')- "-rerm, że chnciaż ll'ug nienłe sna oraz imperiom kolonialne- zależnie od 4 do ;) tysięcy in- HĘ UCłODZCÓW, aczkolwiek wielbi. że :MOZLWOSC OSAD- W. Brytanii,,lak i innych U'ngo w międzynarodowych wysil./ nych, któł'zy od tego czasu.ful JH~ niektórycb obszarach osiedla NCTWA NA MNE.TSZĄ SKA- Jów. łjl'zyez;ynimia się do załnkaeh dla ułat",ienia osiedlenia, wyemigrowali dalej do kj'a,iów nie na muiejszą skalę mogłoby LĘ STNE,JE U NCH. twienia tej poważne., sytual'ji emigrantów z Niemiee. Rząd bry zamol'skich. si~ okazać p(,3kt~'('znicwyłwnal : Co się tyczy bryły.iskiej Gu,la- iesł hardzo wielkie, to.1t'duał;: tyjski brał również Pod nwagę Co się tyczy MP<:RUl\l KO- Hl' ZwródH";'luy się j('?nsk do ny, to wcwnątrz trgo krnju zna,i- 3OŻL\VOŚC OSEDLEŃCZ E ~lądy, wyrażane przez pań- LONALNEGO, TO NALEŻY /,!i!hc''nator(j'" T:lU~3niki i bl'y- dują się znl!ezl1c obszary main SĄ BARDZO O{iHANCZONE. siwa, biorące udział w konferell- PAMĘTAĆ O TYM, i: MMO ~~.i_ kiej Gu,imt~~, pj'oszą(', aby w~r zaludnione, ktul'{, W:U!O w~łn'i>-.jak z puwyższej deklal'acji P',' cji'w Evian, że KRAJ, Z KTÓRE ' ZNACZNYCH OBSZARÓVl NE-.ia'nili. ez~' bez szkody dla int,, hować, t'zy nada,tą się dla osar!- mi~l'a Chamberłai1l8 wynika. GO UCHODŹCY POCH~DZĄ, KONECZNE ZDOLNE JEST l'esów tubylczych ziemia mogła- nictwa uchodźców. RŁł1d J. li. proptlzycjf' rządu bl yty.iski"!!h PQlVNEN PRZYCZYNC SĘ ONO DO BEZZWŁOCZNEGO by być wydzierżawiona na d'j- M. zamierza zaprosić ol'ga!1izn- ni" idą bal'd.zu dal.eko NE ZJ, DO ZAŁATWENA ' ZAGADNm ~BSORBOW ~NA DUŻEJ LO- go{ln~t ch wlłrunju!ch lla ce!tlw e.je dtlbl'owolne do wysłani:\ F'O\VADA.TĄ. Z W RAMACH NA' EMGRACJ PRZEZ UMO-i SC UCHODZCÓW. Wice z 'na- Hsit'rl.leÓczyell na wklk:t skalę. swych przedstawicieli celem TyCH ZAl\UARÓW ZAG \DNU: tlwene TYM, KTÓRZY sżych kalonii, pl'otcktol'ałów 1 k pl'z)' ('~;>'m zjt>:mia hi WYDZEn Pl'l~epl'owadzenia na miejscu te NE ŻYDOWSKE MOGŁOBY ZAMERZAJĄ WYE~nGROW AC ' rytoriów manc!ał()wych WP. ZA WONA ZOSTAŁABY DO- ~o l'odza,fn badań i ~otów byłby Byt; ROZWĄZANE. ZABRANA ZE SOBĄ CH DO_ wschodniej i zachodniej _.u.. ~ eł' RROWOJ-,~YM ORGANZ.\. Z'c swe,i SfrOlly wysłać równic!.; Ponadto _Jany 1'Ządu bl'ytyj BYTKU MAJĄTKU. Bozmiar!- mówił pr{,lilicr - POSAD \ C.Wl. z.-\.r~n;.jacy~t SĘ {T. łlaj'u doświadczonych urzędui- skiego nie stanowią latychmladoposzezenia tych emigrantów' LUDNOŚĆ TUBYLCZA WiELO- f:hodźc. UH, pod w31'unkieul. il)w dla współdziałania i udzie si:owego środlm zaradczego, )~7. pnez odnośne kraje zależeć mn.. 1 ML~ONOW Ą, KTÓREJ.n~-: że organizacje te wzięłyby na lania wskazówek. Uząd uwa:ln są ł:rl1w muqk}l,daleld('.i łll'i! ~'" si w znaem)'lll stopniu od wn, STESMY OPEKliNAM ł KTÓ- siebie pełną odpowiedzialuość za za możliwe wydzierżawienie szłości. ' Los ch...", LONDYN, (P A T). - ale nie m Ożeil1Y Ukł'YĆ lusz:\ el! Cale to zagadnienie,iest typo. dział w tej akcji międzynarodo-j du ki a.in wielką ich ilo e, Debata w izbie 'gmin",.. sprawie oczu z powodu cicl'pii"ń, jakie wym zagadnieniem międzynal' O - : wej. Co się tyczy dopusz~zonia\ Sir Samu('! Ho:)1'(' ZHkOlUUl1l' wniosku Lahour Party, potępia spadły na niewinnych nuzi, 1 dowym i jako takie musi być. uchodieów ż~i dowskich do sao, kował ilb:t, że odb) f wla~nic ją.cego traktowanie mniejszości Przemawiam Jako przyjaciel traktowane. 'Vszyslkic pallsl,va mej "'ielkiej Brytanii, to- -zda., tli;isiaj rozmow)' z komill'h~nl żydow~ie.i w Niemczech i na- Niemiec i jako zwolennik poro muszą się przyczynić na rzecz niem ministra - obawy przed, żydowskm, },JÓ'Y sj~ tym znjwołującego rząd do ws.pólnego zumienia m OlUlCh i iskje~o, alf' rozwiązania tego zagaduienia_ wzrosłem ruchu antysemickie- muje i że ndzielił swej zgody wysiłku z i,nnymi pańs,twami, 7ilz:naCZy(- muszę. że nie mog~ : Sir Samuel Hoare na,s,tę.pnic!!o w An~Jii zmwsza.fą do llil pl,zyjęcie do W. BryllmH zwłaszc~a ze Stanami l.i~c1jno-1 si~ zgodzić z p.o,:-~!-1c,m nick l~ii'l omówił p~ogram. ~lshl!ony pr;r~('z 1 (~GRA N,9ZEN!A " DO~L ~WU w~z:vstkjc!! ~ch dz!ł'ci żj'(ło~:. czonyml na rz ecz wspo1ue.l po'l'ycl ł,ru-d,jawlclt>h rządn me- konfcren<::1<' w EVJan l znoow1('- lchodzców ZYDOWS-KCH sklcb z N emlec, ktol'ycb l'otlztlityki, nie wywolała w iz,bi-e mieckie!!,o, jakoby zajmowanit> rhi:lł, że drlsze kroki stworzo. DO l\hast BRYTY,JSKCH r ce ~otowi są dzieci do "'. Bry,\'i('kJ,:z~go zainteresowania. sl~ ł~,~:'h'2wą,było wtrąeanj('d} neqo tam komitetu p6'tli"łe zo-, i z te~o powodu o imigracji m~ hmii wysłać. \Yvchowanicm i Jedynym przemówieniem, któ. si~ do Sluraw wewnętrznych Niel słaną, ~dy komitet 1 ~rudnia owc,ł do \\" Brytanii nic może; ulr7ymunil, t1l tych dzieci za,i,l'l1ie te g.?ra"vi~o na izbie wit:ks~el mice. Wła~nie dla~ego, że jes- zbierze się w Londynie. Data.fa h;}:ć,mowy. Na,tomias t. Z0a!l}ClT s ~ę 's p~cjnlny komitet, żydów nil wrazeme l w którym w SpOSOD tem przy.iaclclem l T Jcmicc, uwa- została ustalona na 1 g rlldm<l. 1ll111lSotra. 11lozna dopu5.cle u - gles,];:h'h. U'atowalllc lllłod<'j bardzo rzeczowy u,jęte llyło ea 1 żarn za obo,viązek spra'"q tę po aby odczeka<.~ chodźców żydowskich z Nie ge, Jlel'a(~.ii jest. zda.niem sir Sn' te zagadnienie, było przemówie. stawić jasno i szczerze, Zal'zą-l\"A PRZYJAZn DO LONDYNli miec do 'V. Bryla,nli na pobyt l11u('1n Hoarc, nf'czą laiwn~. ni('.i nic ministra spr. wewll. sir Sa-~ dzenia niemieckie nrzeciwko ż~'1 S{łl~(:..A.l,N'~GO D~Lf(~ATA ezas~'wy z ty,m, ~c po llcwn:plll ~zą.,,,.. mncla Roure, dom nie są za.l zą~zentami w~y PREZYDENTA po-nsevelt A" czasie wycmlgru.1ą, ~dy zna,ld ą,\ zaknlj('zenm 111llU~ tc r ( ) ~ Min. Hoare, p.rzemav'lia inc w łąclr,q;e 1:"' ewn~trzn:vmt Ponie.! TAYLORA. odoowiednie tereny dla emigra- ~ wiadczył, iż z dotychczasowych mieniu rzą,du. zaznaczył: '\Vsz.ys W3'Ż żydzi z natury rzeczy mu- Przechodzą c l1ast p puie do ro- er!. wiadomości wynika. Że llf8wie cv potepiamy b(vl;m:n'lu<.!. :o;brod. 1 S7.(t st.m ać sic o' dopusż.czenie li \V, Brytanii sir Samuel Hoarel Co się tyc?:y dzicci żydow. wsz;rscy 1'odzice Zydowsc~' w ni~, której ofiarą padł młody ich do innych krajów, pneto in oświadczył, że rząd hrytyjski "kieł. z Niemiec, to rząd bry1yj.! ~iem('zeeh ~odzą si~ na to, a')~' dyplomata niemiecki 'W ParYŻ\ł~!lC hi);".'.:'l. l'ówn;eż Wci~l1i0te, nrzyimuic na siebi.e poważny u.l ski uważa za możliwe dopuścić swoje d7:ied wysiać do Anglii.

2 12. X. -.. GLO~ pnllan'ny" - TlJ~~!'\fr. 922 francuza a lin;; aginoła do niemca na lin;; Z gir a.teden z tygodników pary-j' mieni: Cóż to za dziwne "pra ezyków w JapOnii, którzy )1O-1 dni", czy nie, posiadania kolo-lllę z Kailru do Ptrzylą,dk.a Dobrej t;kich opuhikował następujący wo"? Kiedy ' włosi chceli mleć prostn zajęli wasze dawne kolo nii; nie mam sensu tego słowa. Nadziei (<<esztą 'nie mieszam list otwarły: kolonie, zdobyli je. Abisynia by nie na Pacyfiku, z którymi Ale zdobyliśmy wasze kolonie.. ię w jej sprawy), Albo będzie-. ra ostatnim niezależnvm teryto- Hamburg i Brema prowadziły z bronią wj'ękn. Fra'ncuzi., an eie prowadzłć WOjnę nad Re-.,Kochany Ko.łegot rium w Afryce (po z; Liberią). l3k wiel'ki handel. Pozostańmy glicy, belgowie, dali się zabić za nem o Togo i Kamerun, do któ Moiie czy t,a liś.ci e z pew'l1ym l Chętnie wi-erzymv w to, co po- pi"zy Afryce. W waszych pude'l-. tę zdobycz, Bądźcje srezer.zy, rych llie motna się bezpośred.- 7.dum jeniem w dziennm01ch nie wiadacie. Ale cóż mamy na to knch od papierosów wale;!ć mo kochany kolego, gdybyścle byli nio dostać; albo nie będ%iec!e miecldch, że fran.euzi robią poradzić -: Gdyby wystarczało zna ód czasu do czasu obrazki, na naszym miejsen, zwr6edi- prowadzł wojn,.. Dt.aezego wielkie łrudnoś1!i w sprawie żądae, dlaczego nie miałaby na których się nam wyjaśnia, byście ją? Oezywikie, te nie. więe mielibyśmy zrobit wam zwrotu" waszych dawnych ko POska, RosJa, Słany ZJednoczo że wasze kolonie tl-:zymały się mielibyś,ci,e rację.., ten podanmek? Ot6ł widzicie, Jonit Różne partie, plrasa róż ne uezynit'l to samo'! A Jeżeli boha-łersko przeciw aliantom w P02)wóleie mi wię!! powie- to sobiepowiada,a ~. ' nych przekona1], deputowani, erhcecie zdobyczy, dlaczego nie 1!H5 i 1916 r. Jesteśmy zawsze' dzicć z z.upełnym spokojem., te Wielu wśród Dłdl byłoby skłon nugle Z1ualeti się w zgodzie, a- porozumiecie się z waszymi ~otowi oddać cześć waszym za w wyniku walki garstki lud.zi nych do poro%uidlień ejtonomicz f1::,.zc wywi,eszolno na murach, a przyjaciółmi i aliantami, mały- lełom wojskowym j waszym przeeiw g. arstce lu. dzi (alianci/ n,..:h, o k.t~h ~wue dvsk.. rząd zawiadomił, że kwes1ja ta ini żółtymi aryjczykami w Japo Przy bólach głowy i Z8wrotaeb, wy. r6wnie! nie byli zbyt icmi w fować moma. MOm ldaniem n/f" będzie podniesiona podczas nil, aby dosta. ć kawał Chin? w?łanych pl'zez zap.arcie stolca, naleź.y Af.ryce) nasza garstka zwyel'~ mo!na, powidno się nawet, - 'l l" h d d i C., llzywać wieczorem 1 rano na czczo pol la L " d letć -'aszery70na porozumielli- Hll.!!) JZszyc O We zm prem e- 'z,ego WlęC ellicecle? M:v zdoby- szklanki, naturalnej wody gorzkiej UbCe twier ZĆ, ze jesteś- tn', '3 Chamberlalna. Ponie'Waż 1iśmy kolonie. Zapłaciliśmy za Franciszka J{,zefa, Zapyl. Wasz. lek. cie narodem wojo wnlk6w, pod natural~le pod warudsuem, te. '"~ZySltko,to mogłoby się wyda- nie ludźmi, pieniqdzmi, trudem. żo1nierzo~~-~~,stat~mi; je- dajcie si~ więc prawom wojea- wsz:ysfkie narody (btcmie z ma wać waszym współobywatelom Jest to mo,ż'e słabo ć naszego źeli sami przyznajecie że w nym. łymi, tóttymi aryjczykami) cła niciasne, pozwalam sobie napi- ducha, ale powiadamy sobie, że 1916 r. stracijłśeie Afry~ę, trak. 3. Poniewał więc teoretycm.e się w,sprawie tej zai1lltereso N)X- d was nr'btlj'ą t w.,., ob'j;, to s"nlo nrawo pos'adanl'a k-olo''''' n 'e w, ać. Ale odda, Ć kn,j bez wza. 'c. ~ o '." o.. c, o YJa~'1 ł ~y, JlU}ZeCle zr l ' tlt wersalski nie ma tu żadne-.....~ nic, na paml:vt'kę pamętnych o MOWlę, kochany kolego. z szcze. go zna~zeni, a. istnieje, a prawo odzyskania jemnego śwlaoozellla... Pro&zc t t 'h d' 1., k' d _!' któ h b " W"'" z"'...,-' da"''''ych pos a.j~~,(- was" k.ooh,an y kolego" h>go.!l nh: 'TU wrze::vma, Je y rw.cą. 'rą c y a zrozumle- 0'1 h d' t t kt t ' Ao3.1"U".. ust.~ t li 1'" M'. l e c o Zl o,en ra a, Je "od,rob Slę nigdy na WS., a my jef )':lnl'tlz s a na mu l a~lbota, "1-1',.,." me Jest xg ne z prawam wo-.,.. stesmy z,godm, ale moze z roz., ',, słeśmy narodem ehł0p81dm. Z. : niemcy na Unii Zy~fryda, a 2. Odpowiecie mi, ze l was) h dó '7_ b!"ś Jennym, poz().~taja - tak m ",.,.,,. nyc powo w. u< o lll my'. " '.,pamiętajce to sobie,.. \yj('c kied:v hvliśmy nie Lardzo zol'1erze tntdzj,h 'HE.' za ocea-. k' ł t' l"ś może powece - pertraktacje. N k ' We Je g ups WO, ze wysun.ę l - " '".' a ma "porozuuuellla AU.,.,blTrko od si.ehie. nem. ahy zdobyć owe lmpe-. lasz 11 oral to Tu.TUZ mozece mleć rację, bo d ' bo ',, rium południowo - 3fr~'ka(L~ld(', m).na Pt 11'- czkyz.. ę t t ~m 1'łyn ą., ll'tzecież trndno byłoby przy_ zy naml, d,po~ozum16enlel.e ~ N i")oz\yolicic, ze przede wszyst, co.les y 'o w,-s Ją s. le '.. teraz w mo Zle, poz;w Je m, t. lm przypomjl(~ \Va111, ze ta po To~;o, Kamerun l t. d.. które h d' t ' t ', znać, ze Togo warte Jest wojny k h k l wł~śnip obecnie reklamujeci!'. \ (' o Z o. o, czy Jes es'cle,,go- światowej. Ptrzeciet wasz fiih- oh oc any t Ot ~go, P'l'ZY1?edz~j~ lityka "nieoddania" wam kolo- "!>~""~~O~''>"'~ ". :nowa, os a mo WypoWl lane nii b'.-la oz,naką naszes!o wielkie a kt6re wam zostało odebrane. DR ",w:" "~r OŚWadczył, te dla tego na r-'--.1., Al ł ś <.! ' 11'.'.0. d: b' przez waszego Uucent, pnj' ~(l l.wrci~s,twa. Jeden z lluhli- e w a me w tym mejscu pro J li Z E P Pll praw: ę wojd.y y Ule nrowa tą;, f:vstów "". 'da'ł w 1937 r. p.ra"'p. Sozę was, abyście mnie dobrz!" dził. A więc na czym oprzeć kezy?" za.s :plę ll~ę w~~e.go., 1 - ~, l' lik'? N l ó rajlll, nazwą., mojego AnlJ1l! () Kamerunie, Jako {worze fran- Zl'OZUnle l,. pertra tacje ałura me, m Prawami FJ'an j ni otna Pozostawmy nawet na ubo- chorobr uszu. gard'a i nosa! ~ję tyko o Francji bo wecie" A_U e e m C'uskim, w któr'e.i wyjaśnił d-tł \ '. prowaueou; bandju"'. Powiedmi. wsz~ stko, co Z1'obiliśmy w kra- ezu fakt, że nie (lomaga-eic si~ pr2:ept'oy,sf~ P,!«~lę _ 42 ba.rdzo d~rz~, te ~!a za- wszysllkim u was, te to jest głęnicze!!o od wasz"cb prz"';aeiół i aa ul. en le~u~cza wsze b-"zle 51" wzbranlała p... jl~. lijóry wasz naró,) porosła- ~ oj oj,} u.. W M ~ ",..."'" bok yśl Fra - Nt mołaa wił odłogiem. Poniewaź jednak aliantów, małych, żółtych Bryj- tel ciw temu, aby jej J)"/Zeei~ dro. nie ~~ego zr::~' dl. e pokoja. może nie zda.iecie sohie sprawy / " Bo chcemy przeciet po.koju, 7 wszvstdch naszych argumen ZAMAST ODPSAÓ LUB ODRYSOW AĆ nieprawdat' Zawarliśmy go z tów, cheę je tutaj oz; największą kor Z y S : a.- W, Brytani... dziedzicznym Da' 'izczerością zresumować. szym ex-w.rogiem, kiedy zrez:y' złotokap ntrd",,- gnowała z wszelkich ambicji tel. Zapewniaci-e nas, kocliany. '6. t~neo'alndyocbnansa nakool_!ynałoede pioel!_lt_ kol C'go, ż,e "'nsz naród potrzebu, _,.._ C"~A.U.i(' kolo,nii i ~e - Jak piszą W3- Zamówienia od 2.- zł. przy.imują:. dajmy nadzieje w pnyszł~ ~ /t' dzicl1jliki - nawet w tym ale starajmy się poznać nieod '\'~' lh\dk.u. gdyby ich poprze- Zakll!d fotogr. NSTYTUT Skład prqt, tatogr, z:owne warunki tej nadziei, lllio nie posiadał, ma do tego C. u!}} NTRO«J. MORGEHnERN Pl'oszę was, kochany kolego. 11l'~ w O, Tu mu!szę wam powie-, PRZEJAZD 1 POTRKOWSKA 80 POTRKOWSKA 40 przyjąć moje pozdrowienie d7irt. 7(' francuzi są nader zduj B. B. Najpiękniejsza artystka i k-obieta za którą szaleje cały świat Wielki, do gł~bi serc przemawiający dramat kobiety, walcząeej o honor i o dziecko ; : r ł = :: e ---: t!, na czele plejady artystów wiedeńskich: Paweł Htirbfger - Leo S[ezak - (itgrg Atexarkder Porywający tema. t Mistrzowskie kreacje lui lutro " kinie "DJl0"

3 Nr, 332 łł2. X m_n,: pnn!.~" -- ff.ł~~ 1'f o rozizerz~d o f W17siedleńc, wdzieczni ~ldjdra( Dlacówkom e ów polskim o _\Y.\~SZA WA, (PAT). zan)~ch z nlokowanicm i uh'zy- żydowskich z\''il'óciło się d? prej ~adnj{'zy!,obszarem kolonizacji,\ związku z utwol'zclllem w mamem dopuszczonych do HO- ' zydenta Roose,'eUa z prosbą o zydowsklt'.. ' [ych uniach "'pecjajncgo żydow land,ii UCh~dźców, żydu,wskieb, int{'rwenc.ię u rząd? ~1 yty.!skie-1. Ci sami d~iałacz~.wyst~so,,:a ~kiego komitetu dla spraw kolo WASZYNGTON, 21 lstopada. go, by rozszerzył imgrację doili apel do 4 l pół nul).ona zydow nialnych. dowiadujemy się z (PAT). 300 wybi~n~-ch działacz~' Palestyny. która winna być 7,8-. amer:\'kań~ich wzięcia udziału kół, zbliżonych do komitetu, o hli~._'zych zadaniach. Jakie len. kon.litet postawił sobie do speł- ]licnia. \V pierwszym rzędzie ('lłodzi (\ pomoc ze sh'ony ży- dów w Polsce na rzecz akcji 0- siedlrliczej żydów w koloniach al~s_gdg iemczech za Domo, w sfinansowaniu koloniz;:tcji \to ohodźców żydowskich, prt'liminując sł1m~ 100 milionów dola. rów na koszty te.f akcji, zamgl'skich, CharaklerJlSJCzn, inc ent u ers,tecie genews \Y obecnej chwili prace komi tetu zma,jdują się w stadium or- GENEWA, (ŻAT). Ca-{zorgllllizowano spe('jalny kurs Obecni studenci na zistycz ni, PARYŻ, (PAT). Age'fi 4 ganizac~.inym, a członkowie je- la opinia publiczna w Szwajcarii prawa ni.emieckiego, aby zwol- zaczęli się awanturować i opuści cja Ho.vasa n.a podstawie wiadogo zna.jdu.fą s~ w szeregu miast jest do głębi oburzona prześlado nić ich od egzaj111lnó,,' dodatfko- li salę. Prof...iebeskiud muazie mości z dotbr,ego źródła donosi z POlski celem ostatecznego usta- waniaani żydów w l'iemc:w-ch. \vvch w Niemezech, przerwał wykłady. Tokio, ż-e zakwjl przyjazdu żylenia składu OSobOwego kon;dte W: oalym kll'aju odbywają sit< -Po drakońskich us'tawa-ch an- PARYŻ, (ŻAT). Z Ber- dów z Niemiec do,jnponii za~- Lu, '" którym byłyby reprezen- zgromadzenia protestacyjne, na lyżydowskich wykładowca prof. li na da lnoszą : 1farszałek lloering, nie obowiązywać z dniem 25 litowane na,ipoważdie.lsze prądy, których występują przedsta\y- Li('beskJnd (szwa.ic3') wszedł na za'rządził zaniechanie ogłaszan'la stopada, z cbwilą podpisania H- nurtujące w spolee.zelistwie ży- ciele świa'ła naukowego. katedr~ i oświadczył: wszelkich {'~'fł', datycz~leycb.,do l, kładu klljtul'alupgo niemi eckndowskim. Na wielu uniwersytctach szwaj "Po 12 listopadn nie ma.ill.;;lbrowolnych lub niecobrowol-,japońskiego. Ohejmowanie kclcarskidl powstały grupy profe- prawa nie,mieekiego. Nie mam nych" samobójstw żydowskie,b'l tedl' profesorskich przez żydów Nieme, opiekowali sie sorów, które sto.ią ua czele J'U- więc czego wam wykładać. 1pśli: wzgł~dn;e wypadkuw śmierci w llicmieckkh, którzy w znacznej ivdami ehu protestacy.inego. \V Gpne-' cllcpcie, możemy r..1udiować dzie' więzieniach i obozach konceu-! liczbi~ wykładhją ju7 od 3 lal wie zwolano zgromadzenie pro-.ie prawa niemieckiego do 12 li- h aeyjnych, 'na wyższych uczelniach japoń- Wa,l'SZ. ltor. "Głosu Pora'll,ne- tjes,ta,cyjne z inicjatywy "Li,gi l:n- stopada". Do dijlil3. wyda.uia tego zarlą- l ~kkh, będzie rówlliei un,iemożf ~o" telefonu.je:, telekrualnej dla Obrony Kultu- dzenia - 12 listopada - z-are- wione. gdyż rząd niemiecki zu-, Komis~rycmy -prezes ~my ry", jestl"o'woano w cent:rali Gest.apo 11,e'zt'l'wowul sobie Jłl'awo wybuzydowskle.l w Warszawe p. Równi.eż wladze kości.ejne pię- niemniej, niż G04 \"'ypad,ki rzc- 'U odpowiednich sił naukowyc'b, Ma1li'yCy Mayzel w rozjmqwie z mują jak najostrrej bal"barzyj1- komych samobójstw ofiar ży - kt~re obe.jmą katcdry.japońskie. dzi;nmikarzami oświadczył, ~e skie pm,eśladowania żydów. d~wskich ~ 9R.. wypad'ki śmie f- i Zydzi. 1-tórzy obpcnic są ptogmma ż!d~ka w Warszawe., Jaskra":ą iluslracj..1 n~s>tl'~: ci" w wi~zl'? lliach i obnz(1.cl1 kon.fl:so'l'ami, a zo.stali, za~m~.ażowa- JłrOW~d,Zl akcj~ ~oey dla ~- ~ow pa!;ly:lc~ch, w SzwaJcar,l 1 centracy.lnyc~l,.... \ przez ~'ząd.la~oll.'>]". me ~~d~ chodźeow *' N!e.mlec spj'awm~,1 Jest zajsclc, laklc ) ozegl a}o slt~!1 l ~a mocy 111.lrl1kCj htj.en'l1,g:\ "yra,wdzle llsul\ęf';l,.lee;z Uleotl ofiary :w'p!ywa.rąee prrekazule na uniwersytecie genewskim. Sllef C!estapo HU;11?1er zar,ząd,-:ł c,j.u~le r~ąd ()Zlla.]mlł, z~ zas:tąkmd:1tet?w' pomocy ucl1odłcom ~a wydziale prawnrm tegl), kar!,dle ~vszelkle} ~~ytykl poh- j ple11l om zo~t~n~ przez 1nne, jł. z N*mlee, ~ sama n:,- własny uruwel"syt.etll kształci ~nę 80 Slu- tyk antyzydowskle,.lako.,p.. ZC- J.\'. po \V~gasnl~cl\l konfraldow rachill!nek daje ea1lkowlte ut:rzy- denłów 'Z Niemiec dla któn-cn stępsłwa państwowego", 1 manie 200 osobom, co stanowi,- ciężar około 600 zł. dziennie. W aal-szych oświadczeniach }l. p.rezes podklre!ił, te ~ód uchodźców łydowskfeh panuje wdzł~ dla placówek polsldeh w'nlem.~ch za akeję m manj.!tarn.ej pomoej.. Równie! i ze stron.,. łuttnokt w ie~czech areszto ano t.tiemlecldej wypędzani z Rzesą Havas donosi '1. Fnnkfurłu W miejscawosciiłclt pogrnnicz dowskie domy modlitwy, wszel- \ bandę pogromową. zydzl ąot,kaj się esęsto z po- nad Menem, że popełnił samo- nych tysiące kobiet i azieci, któ kle schroni~{a dla i.nwaidó\,. W Norymb:rdzc W:.zysŁkl~h m;ą'..." -. bójsłwo dyrektor kliniki radolo- rych o~owie i mężowie są a.resz Wielkie dziecięce schr<misko w C'hor.vc~ z~ szplfala żydowsik~- lllhmm,ealeg,o $połecz~n- gicz,nej tamtejszego szpitala ży- towani, zuka możjljc:)śei ucjieozld Kaput pod Berlinem trzeba h.);'ł <1j go '''ymeso'no na podwó~e, po ~twa żydowskiego l uchod,źcow d:owski-ego dr. Leve, wstrzą~llięl.y z, -iemiec. pospiesznie ewakuować, zanim ('zym r;>zp~ęto mszczenie, gum p. Mayzel składa wyr:-zy uzna- ostatnimi wydarzeniami. Przed' Zniszczone są wszysf:ki>e 7.y- gmach został rozgromiony przez chu. Schro'lllsw dla starcow "" nia za stanowsko, za.!ęte prze~ objęciem władzy przez hitlero"'- ' Em. zostało ewakuowane w nopra~ polską w sprawe uchodz ców dr. Leve hvł dyrektorclu cy. Pewien sparaliżowany StoafUrów. ~ Niem~.., szpitala w Monachium: las l'm J-eS nl-elaez lecz s'zek, który po 'został w lóżlku, w ~lę.za:r,pomocy ~la, żydow. Samobójstwo popełnił rów- 6 " stał ranny kawałem drzewa pod ~- YJezdz~.J~ych z Nemec, wzra llileż drugi lekarz żydowskiego List kardynała Verdiera do kardynała van Roy czas rąbania toporami m-ehu. ta: g~y~ l,lom, nlc~odk6w by- SiZpitala we Frankfurc.ie dr. Ro- Okrwawionego sta,ruszka zna1e ~ na nmlc] me m,aleje.. senthał. Przed kil!lm dniami prymas o ile jest na usługach ras~ ". zio11o nazajutrz po pogron~i~. ~S.SEN, ~1 hs~opada.,(pat) Z Kolonii d011o, Z~l o samt)bój- ]~elgii, kardynał. val! Ro~ ogo' Te~o rodzaju definicja "PJ'!- gdy zjawiła się inna handa, aby.. ~a:nonal, zetulllg podaje me- slwie BluUla, właścieiela firmy ~lł w pr7.egląj~lzle deeezj~~ym wa" _ pisze dalej kard. Vel' - dokoń.::zyć dzioela zn,iszcz en!9, któ:{! szczeg~ły. ~?t~cząee c~~- mebjowej,.blum i Foss".. o~)sze.rne. g.tudlt~m, POtęP:";JąC,: diet _ tego na.iświęlszego po.ig rozp()czętego poprzednego dm. lrah dla eml~rae~l ~ydowskle,l' \V samym tylko Bcrlinie a- 1 l1le~:llledne. teore ant)'ll'ehgljnc- l cia dla ludzko~ci całej, obr,ża _ Centrala t~ mleścl Się w ~ała.cu resztowano około żydów raslslow.kle,.będą~e!łbs1ll',~cm d,ogmat ko~cioła i otwiera wf.,.- NemeJ wjb,erajił... R~szyl~a! m~ za zadanc UJąć _ donosi (lyplomalyczny reda'k- z pu?ktu, ~ndzema!llo~ofll! ta "'lsz~lklemu,?anoszeniu ~1()1 %ydzi nieprawomyślni cnugrac.ję zydow z Rzeszy w ra- tor.,manchester Gnardian" - - a na~kl kos.cjo!a ~atohcklego. okrucłenstwa sity brutalnej. pozbaw-len", obywatelstw. mv u~awow{'.,..,liczho. aresztowanych żydów w l\.a.'dy~uł1 \{!T'dler po 7.apo- _ D \V Cląę,U dwoch ostatmch mje całych i ' iemczl'l'h okl'c.'lana ',e5ll znamu Się z tym studwm k~rd. Kardvnał Verdi el' zaznacza -.. l dl ' ".. R 's'" ow'ał do nego..j,ale,l', z c Fra... ~.J a l' llel,!!'a '~,vw' " :,Va",rSl. koresp. " " Głosu Por...- ~QC~- cel1'~ra a a emjgra-cjl zy- na ~nn. oy, 'w." ",.5 u """'., "J " llo w<:jkicj 7.Organizowa1a plano-, '. " '.. '~,.,.. list. opubhkowany '",,'La wsp6lny ideał prawa chrzt: 11\ e,., o telefonuje. '. '.' l? 000 "d', Znaczna \nęj.; ~zosc, ~ 51.[0'\ cl-\ (;ro ' " w któr""1ll w'vr:1ża {"'l'.l'an'skl e_.r,o l' W l razem stoj'ą na Plano',,,, : konsula.rne RUM" emlg-l1c.l~ _. ZJ o..., 11 ' 1 -B l" _"... A L....1 J ""'..."-,TJY J Hzeszy. Dzi~ age.ndy hiura zo-,\'c 1" er lll~c,\\) ~)a~\ Ona,Z~- wd:ri~zllość katolików francu- straży wielowiekowych zdohy" Niemieckiej w Polsce rozpocz~ [ł. 1 '1 t stała do ohozo\.\ kolh.. cntl'ac\ J- skil'h za ś\'detne ujęeie za!.(:l czy ko~cioła, \Vyraz.em tego ly w Łych (lnjach wydawanie no.s? y to - ~r?zsz~j'zodne6'oozedozaga50-' n"ch w SaChSe[lhallsen. w pobl'i-'(jjlf~nl'3 ~'alk\' teo'rj'aml' ra's''~ J'd. h b wla ono uzcwuc o '.' O. b et 'V 1..' t _... ~ z jest m. in, o&tatnie SOl arne po wych dowodów osobi'styc O' ~" podaii, z~d :an}en.u~,.,a t ~?.le.. tim Gtowskimi i (l'atulu,tc' mu z po- tępienie przcz oba kra.le,,jak i walelom Mwnej.\.'l.lstrii. \ " l l' th' d 'u o,le, 1.1 1'OW11lez. P,lS Ol' - lemo er. ';\'O(!U zdecydowanedo otwarte przez; ś.wia;t cał,y.. n!!romów źy- Powazn' "" ods... tek łych były... sam\' l1l y,,-o vv le 111 'O " C1 t " 'f.' _ '., "'.,. - ł"~~ oj" UP " l' :.. ł t -' '-e 13r; t y- procz te,.,o y:slącc oresz o"oa go pote,ple'llla okruclens.tw mc- dowskjch w. Nemczech,. bęcą, obywatel' austrl'ackl'ch nl'e 0..."- Cle,-UJC 11,1 za a \\!Cnl,.), n ch przeniesiono do Buchell- '..-., ~"oj sięcy podat'l które nie mo".ły y. -. hl'. '\... 1 llue-cklch, pszą,c dosłowme: eyeh skutk, lem',.szerzella ~o":c,! mai ob"watelstwa niemieckiego..,.. ',.,. wnld w po ZU CJ\1aru l (O ł.. f f d la slue],'! hyc z:lłalwlollc ze wzgl~du na Dachau 'ie ma uic bardziej niebez- CO"!. J ozo l!,,:,el'll Dotyczy to obywateli austriacto. i-e zaf,!wnica. zwła. zeza An- ",.','" d d dl krw l rasy, ktorą SQ me tylko kich żydów a także i innych.!.!lia l Sł;UV Zi-edno('zOne. broni Rc~akl()r.. J[ancllCs[.H Gua~ ' - ll!e h t1 czne,.,o, ~Ut... oszoną. :ze~ p.ropaguje, ale także eks'ploatu- posądzanych' o uieprawomyśl- '.'. ł '''ó <lian" olr"ymał polwlerclzco1c l ic'oweou e01ją rasy l W.(', "'~ prze( naj) ywcm Z~b w.. l,: k' l. - Dclczuwa "ie prlwd7.iwe poniż,, ' J. ilość poltyczną.\\sterd.u (P_\T1. 1 "j';a( 0111?SC1 o 1 1 c!-.lt~p 17COJa~ 11';)'; 11'e ' crd'- '~l'; czy' ta ' że Plra\~o Nic daj Bóg - kończy kar "Uszyst'kie te o ob~' ",tały si~ 7 ł' )" k 't (0\<;\<; >llcl\::l1\',uu. zy(o\,. h _' "-.:. ' '.'..V,.'. ~r(,~~lnt ~~,n.le 1'~1 )J~lOW. (~ml ~ lrozslrzelano w nocy z 8 na 9 li.,icst wyrazem wymagań.krwi i. d:n~ł Ver,dl~r -- ~by rozpę, ta- bezpaństwowc.ami i ko~'zyst~ć cen lt,llln z ', do\\ ~ldch slo" arz~ - d t " l', 3 7'/, 'lyy" tylko ma racje h"hl. nte lllslynktow z\vlerzę.cych wc mogą - H z pobytu w Polsce Jedynie l (" d l s loda a o JCs Jcszcze prze", O.", J..' k', sl.el~ l"". (d)?1. 0raz lplr~ej s ;1- ~llicrci l~ von Raha. nne egzekn w dt~g, teo,rułras y l ~~"' gcnntan- na zasadach, stosqwamych wohec WCle.C 7," ow por t uga s oc 1 po '..t t \V ' skle.! mog o za8tą;-p: szczy nv nansenowców. w' pt">ln \o ch ohradach uchwal ili c.jekl1<aslląp. y POnyml' sladmd~ 111 Meteor n:lld R'esz: ideał l... ościola katolickicgo. Bóg., l d d b lyl -o o )OZe w ue lcnw:l (l- g a. \\ w\"s(o~owac ał)e o 1'Zą u ry-. ' k"?oo " -d', oddali od nas raszlll oraz Rodz lna Gruensz.ana tx.i.8ki<,~o o dolluszl"zf'nie do Pa ]\.onano. C g 7.,C' UCJl - Z) O". _. FRANKFURT n. :\oenem, Z11 wszelkie przejawy Zbl'Odni, pro )<'St;\'11Y możliwie lajwi~bz{'.i i-.'" lleklorych okf ę 1ach -'~: r t d (PAT) W nocy z nie- JlagmvaaJ-e przez Wlt'ogic 'lam 'li pozostanie w wi-:zieniu J(f."ci żydów, J1111' C,~r:sztowano ca ą m~s <l 15. o~a a,,'. _. _ ty, a to w imię dobra tudz'kosci _ ol,.' 11(; cr"ki komil l do 'pe- ludno~e ~ydo\~- ską od 16 do 60 dzch na po~ledza!e~ zaobser \ ~li 'storij, filozofii. oraz w imi<: PARVt, 21,11. (PAT), prośb~ cialtl\"ch spraw ;;vdowskich ko- roku zycja, w 1l11lych ~ od 16 <1:0 wowano tu.jasno Jsmący mete- prawa, motalatości i dobrorj.l~ej 10 lymcz:tgowe ~~pus~czeole ja 1 ':.:n lilunikujc, iż zebrał milion gul- 80 roku. Doty~.bc~s Jeszcze WC or. Widziano go r6wniet w ~wa ;Jowszeehnego, które to' ną stopę cłotlu l wula zam er od. denów. 'na które wr~czyl rządo- \ lu żydów. k~yje. S'~ po la~ch: ~ Kadsruhe, Monachium, Heidel,!pokcia są naj,wjększ~~m Pi~- Ratha - Gru~szpana zos~:;ta"1 wi holen.ut'j'"kiemu (lwal'ancję najbogats ZydZl mcusta:nme ]ez 'F 'bu kinem dogmatu Ohrystusowe- rzucona, wo czego To hont;:nwą. Pi: ' niądzc t; użyte b~i dżą kol~jam! 7 miflsta do.mia" t-l, J bergu l rei T,gn. $i.o". - oni nadal w więzienłu. dą na pokrycie kosztów zwią- aby unj 1klląC aresztowa.ma.

4 NORM LZA(A STOSUNKO --.;. ~~. X. -,.Gt:os 'pf)"ranny" - n~~ Nr. 322 FR (USKO-WlOSK( głównym lemałem konferencji parjlskie; CJamberlaina PARYŻ, (pat) - Na 3 dni "Vuchy mają. zażądać, aby klucz wie liczby statmw danego państwó:, gdyż statki włoskie stoją na drugim gadnierti., Dżibuti. Kore8pOlld~t f;/zed wi~ytą., paryt;ką. premiera pl-działu miejsc w radzie administra przez kanał przejeżdżających. miejscu l'\' liczbie przf'jeżd7,.ających "Journal" l)rzyta{)za. glosy dzienni. CbamlJf'rlama.. lorda ~aifa.xa., kt6- ; cyjnej został określony na podsta.j To ma dla Włoth duże ~r.aczen!~, przez kanał Suezki st:ttków. 4) za- kćw Wl05kich, wskazujące l'a to, Żl' ta kt.ncantruje na sobe uwag-ę kół Dżibuti dotychczas była portem dla ~dity(,'tuych, prasa paryska zajmu tk - całej Abisynii. WłOChy będą ZlllUie się tema~ami" jakie.będą por,usza... L Z S ę n e s po al ą szone prawdopodobnie zbudować w ue W czase wzyty oczekuje na najbliższych latach własną linię ko wyniki rozmów.... l....' lem omówienia sprawy pacyfika lejową, dającą okręgom Środkowej Poglą.dy na wymkl te są w llaj-1 LONDYN, (PAT). Yo- ~zej przyszłości przewlclziane cji. Abisynii bezpośrednią komunikację_ wyższyl!1 stopniu rozbieżl'e. Poza. seł F1etchel' zapylał w izbie Jest ~potkan~ ezłonkó.w rządu. Na pytanie to Chamberlain W tych warunkach Dżibuti sh'laci J-"( ln v "" d"lennl'kl'e P' 1\,1".1'''.. bpvlyjskie"o l nlemłeek.-'" ce-. '1. w... - za m " ans 1.1ul, gmm premera, czy w najbhz-." e-e'" odpowiedział przecząco. całe swoje zaplecze. k\cry w d-epe8zy z Londynu zapo wia~la. prawdopodobne ogłoszenie ;:zy~:'~j:;:'':,~r':'':':'wp!~::taj-na m-lsj-a gen :~::~~:l. ~~~~~~j~ ~~:~u:~~?::~~; odenschatza koła polityczne ~ą zdama, ze za- l r~~:~=~~~~;::a~~:~~~~:ó~~ j Jaki jest cel Wiz", szefa lotnictwa niemieckiego w Lond,nie razem molejszą rolę w rozmowach. ftancuski> - angielskich, a to ze LONDYN, (PAT) -- Na stwa ktnictwa R-uszy Gei. Bodec.- '1 m~eckiego lotnictwa w LOndynie! dzi.ej zu'jfmly i n::.jbliź$zy współpra. względu na ostatnie wydarzenia, 10tnisko Croydom przybył wczoraj :::ehatll udał się wpr(rst z lotniska nie jest znany. cuwnik feldnnn'załka Gom-inga, bęktó1"e utrlldniły poważnie atmosfer ę jl wipclorem samolotem generał-ma. do am1,asa.dy. Ant tel, ani czas trwa J.ONDYN, (PA'l') _. Gane dący oficja.lnie szefem mini"terstwa. pomiędzy Londynem a Berlinem. jor Karl Bodenschatz z minister. r.ia wizyty wysokiego oficera nie. lał - major Bodens( hatz, uajbar llc:tnicl wa., przybył wczoraj do Lor..- ~~~~~M~WW~U~~u;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~. W~~ plb~m~a~ h b b &kich Z l,:\(zelne zagadnienie rozmów pary-' nie była aiespodzianl;ą dla angielf:kich sprawę obrony militarnej obu, sfer pnlitycznych. amae, om owe na s,nagogl ~u~~~:::~ i_ ~~~~:;~~;r :Sfe?~~~:' Uy~~u. ~.~t~:~)s3chal~\~i~~;el~i:~~~c~~ dzinie. "'()j:,kc wy przy :lmb~~aclzi,~ ni2~:niec- Na łamach "lnformation" Zll~y [uhłicysta. de Brinon, doskonała lo "'qa1fap,--dl-a ad~gz-gdomjal,-- " Rumuni.- kic-j Geu, Bodeuschatz zamieszkał n."...,..."..., 11 ambasadora "en Dirckst'na jako tin,tllwany w zagadnieniach francu- CZERNOWCE, (PAT) pj'zeprowadziły liczne al'eszto- Lugozu w Siedmio.g'rodzie prósl,n-:mgielskich i francusko-nieutiec '" Reszycy w Siedmiogrodzie wania wśród ndności. bowano podpalić żydowską fakich, przewiduje nastepują.cy pr~e usiłowano wysadzić w powie.. brykę wyrobów tekstylnych oil:g ro~mćw: Obecne spotkanie l'a- i trze synagogę za pomocą podło- BUKARESZT, (PAT). przez rzucenie na dach suszal'- Jy!-kj~ dochojzi do skutku jako cal żenia dużej ilości ekrazytu. 10 godz. 7 rano w synagodze w, ni bomby zapala.iącej. ~,;:e z kolei spotkanie po letnich i j~ Jedna ze śdan synagogi z.wa- A~a JD!ia naslą~lł wt buch ".. _:," 1::;/ twych spotkaniach londyński ch i liła się oraz uszkodzone zo-stały ktor~ Zl11s~zył SUft. Ohar w JedY~le ~zlęk~ temu, ze dacl,l je;.;l. kldsekwencją. naturalną sp ot znajdująee się w są.siedz.twie ludzla.ch me było. suszar~l1 był. skowtruowany z... aaia mona.chijskiego Przedmiotem d~y, ' będące również własnoś- CZ ERNlOWCE, WAT) ~~late~alu l1jepal<ne~o, zamach lolr.ów zatym musi być kwestia> cią żydów. Władze rumuńskie Plrasa rumuńm8 donosi, że w ll~ me udał. ;~;:::::::F-:~~=~! (zesl- rozstrzeli-wuj-ii bez Sildo" W jego gość. Na tl'at tej wizyty dzieuniki ano gid~ldt) snuj~ dzisiaj rozmahe d,), Jf.vsły: twi a r,1zą.e, że gen. Bodel1- &chatz przyijył z t:ljną mi<;ją. Pra:n. ~J,Ugielska twierdzi. iż \v przl'dd~icli angie13ko. francul;kicl. nzl(.w w Paryżu przyl ycie gen. B dcn.sehatza po!'iac1a p<'wue Zilllcre nil" i porównuje wizytę tę z przyjaz dem kpt. Wieclemal1na w swoim cza ste do Londynu przed przyjazdem fr,ancusk~!!h ministrów. :dil:e~ ::r;:f;~o~ Ja:~~z/~;... '.. ni(~l~~~~i~e~l~~~~~~~~ą, ~: w~z~!:~:!: 'Środki zastosować. Aresztowanie wikariusza apostolskiego w UżhorodzJe BMlemcbatza b~'h już od pewnego Z natury lzeezy a.ni sprawy u~ C7.:lSU przygotowywana, ale że ~ Rłiet"kio, &tli sprawy włoskie nic bę - TJtHOROD, 21.11', (PAT) - W dzieli ogniem ka.rabinu maszynowe. zakopane w nawozie zwłoki (lwuell' ~jada ona chara1;.tc! llrywatny. Mi dą mogły być pomini ~te w tych Per2czynie ża.ndarmeria czeska roz. g'o, zmuszając czechć w do odwrotu nężczyz.t z.e śladami rozstrzelania, ll,(. te gen. Bodenschatz niew:1 tpli rozmowach. Z logiki rz.eczy tędzij strzelała bez sądu dyrektora tamtej- R. zp,."nano w nich mi.:jseowych wie SPOdUl się również z odpowiewynikało, że będą mu$iały hyć T'o- szej szkoty wydziałowej. W miej.. F~HOROD, (pat) - W działac7.y karpatoruskich. dzialnymi czynnil;.ami brytyjskimi luązone dwa. problematy, które do- "cowości Lokard żołnierze czescy czasie pa,rządkowania k(j~zar woj- UZHOROD, (PAT) - ~e'l Gl n Boder.schatz był już w Annll!lUlil! ~ za.g!l~nieniach. e~ropej- ostrzpli,:"ali. patrol w,ęgierski, rani~c fko~~y.!h w Użhorodzie żan~arm.~ia, l~gowany?r.zez rzymsko - kat?h;- glii prz<:ld <h:o~la 1:tly l~:t wielki~,"kl~h, 1T13UO"'lCle zagaclmeme sto- dwuch zołm<3rzy. Węgrzy odpoww- węgerska znalazła na dzledzłuctl kleg~ admll~lstratora apostol~kle~o \ V k:uie brytyjf'klch wojl';k lotmsunl,ów między Francją a Niemca-. w Uzhorodzle na teren RUS Pod, cl.yrb. mi i stosunków między Francja a.. karpackiej wikur!usz apostolski l{s. WłOC. hami... ' DemokraC"; J.~ utrzumall Porabil został. przez,wł;adze czes~ie.' ul. ' ". aresztowany l wy,vlezlony w me, Autor attyk u przyta.<lza tu, ze _, r. nanvm {ierunku Francja ~na,iduja się w t<'lkiej sytu. Odezwa K.K.D. z okazji 20-lecla Niepodległości ~. " ~;łl,,~h ~tos~~:kdyro:?:~c:ne i~ "-arsl. kor... Gło~u Poranne- kiego, aby tworzyć w 'PolS<!e! KardJnal nnitzer Pos. Sommerstein i Mincberg u pana premiera.. oc ~ są, a o.,ru ni J z,11 Z go" telefonu ie: sprawiedliwość i demokrację l.. t., Hesunkl z Nemcami to w ok~esh~, Krakows.ki Klub Demokraty- _ \V obliczu fa,sz'-'zac'i świa- wstępuje do klasz oru. WARSZAWA, (tat) ~.. li'ed zawarcie' wprowadzellle w..]. S t _. ł M' c l Y l.,cwy wydal odezw" z okaz ii t:i _ kollczy się odezwa-przy- Z \Viednia donoszą że tra<1c- Poseł dr. omme.s cm l p'ose nivcle akladu analelsko - włoskego ',.. '<.;'.' '. ".':' t l' p~e.... d.. An r,vł h '3.wudzresl.olecJa odzyskama me pou11.llamy Pols-ce: DemokraCja di.a kardynala nmtzera, ktory berg przyjęci zos a l przez pana \ st~arza P?~~:: d g li ą ':\?c,~' podległoś.ci. Pisze w niej. że: po- ' dala nam spr,1 wiedlh'ość, demo nał.ycbmia.st 00 zajęciu Austrii zesa.. ad~l ministrów gen. dr. Slalrot zapowe z ro zen a przylazill, ra na p1ro.gram {azimierza \Yjel kracj:l.i~ l'trzyma. przez woj,~ :ka ni.eillieckie. ogo woj - Składlwwr.kiego.. P~ruszot1e De Brinon pl'zyp0mip.<l., że rz::)11,,ił stynny list z "Hei1 Hitler!", zostaly aktual,ll'; :ag,adl1l~n~a. do- :...ngieh!ki w swoim cza~1e przyrzekli K U b 7 posło~: 1M 7:blila się k.u ro~wiązaniu.. Ka~'- tyczące ludnoscl z~l dowsl{jt'j iż uczyni wszystko; aby przyczynil:. (l \,11 al musał Się usprawlcdl_- 1 się dv uregulowania stoslulkćw mię będzie na swoją rękę opracowywał projekt ordy- wi~ć przed \~-atykancm,.al.e Ezzio Garibaldi dzy Fra.nc.ją a Włochami i oś\viad WZął to na, leble, w nadzjel. 'cza, że zbliża się chwila, dedy to nacj wyborczej że gestem tym u1uof:ni sytuację pu~eciwko rasizmowi przyrzeczellie, angielslde powinno :Wl'USl. koresp. "Głosu Poran- ' ihodził p'od red.akcj"l p. Bud:zyń- l,atolików w Amh ii.. i uilikl~ie we Włoszech lfyć przypomma. ne i wvlmnane. Bego" telefou~j e :,, ~k.iego, a g. rnpa przystąpi lhlty~h nw~g~ ~ ~s.t:rego. kol;fhktll 1~11l~ : ' Hayas donosi Z l{zymu, że de Kore~p()n1ent rzym i,.le.lolit Ja~ s!ychac, ~s'fod ob.ecnycll nl'~st do opmcowath'a p~oj e-?z\. k.oscjolp.!~ par~'itwcm,.lal,1 u 'owan\' raszys~0wski Ezzio Lal" przytacza w obszernej depe- posłow Jest 7, klorzy załozą klub,ktow ustawodawczych..jakle to lsvl.1le.le. ~ NJemczeuh.. ~ t.:. ' " 'unedo., 't l '.' d -.,.Jutra Prac"". Grupa ta 'UŻ te- będą pro,'ekty ło.two sobi.e w)'o- Nadzle.!e te okazały St: płon- l1:lnhaldj, bratanel\. sł~ n f.z~ cz. ery zagac melta, OlllDUJ3-Cv " J.,..' N d l' tl ". -. t.~ w stosunkach frallcusko-włosld~ll raz komunikuje, że nie ma wśród brazić. ll;-. 'apa 11 ' ~l'oweuw na 0'1\0: patrioty w'łosklego, wys ąp\l w n sprawa hiszpańska 2) zagadnie. : niej żadnego l"ozłmllu, klub ma Międ,zy innymi g.rupa prz:ygo- hstą rezyde~l.-c.lc: kardyl"wła: l pi:śmie "Camiceia Rossa" z bar lie Tuni~u przy ('z'v~ Włochy ~a. się ukonstytuować natychmiast tawuje własny projekt ordyna- aprobata,. z.laką ten wandalzm dzo ostra kr'-tyj;.a teorii rasl'. '., " '. ' d 'k'" b.,, t spotkał Sę ze 's;łrol1y włnd.z, roz. J ~ ządają prawdopodobnie nowego me po otwarcm sejmu, L)go 111 CJ wy orczej, OCZ)WSCJe Opal y.'. ;..,~ k' h ul. kt' b t _'.. Julro Pracv<l bę.dz.;,c nadal \""Y' na zasadach kurialnych. Wlały ost.atl11~ 1.luz.J e J 1ml.zera. SLO~'"S. le.... g OW~Dł~, ~re y zastąp~ ~ po " Jak zapewniają w sfcra-ch kol barlbalul zclcc~'do\',-r\n\c pott'; rozunlleme mlędz~ 1~uSS~h'dllru ~ Z no" \ zaj s" c,-a na uezeln-ach ś-ciel~lych,.kal:dynał. nnitz~t pia poglądy Alfl'c(la. Ro ~cn hcr- Lava em. ze styczma 35., oma, wkro:'cp' po Eozym NarorlzenJll '..,....z gaj'ąc Sll~ specjalnego statutu dla ' '.. d' dr'., '.1 ~a l ~trelchera. prote- UJe pl.c l',. _.,wyleli Z<l o ZY11lU l wl~ ce.l uo ;., b wloebów, ~micszkałycb ~ TU11l;le, Bojówkarze endeccy zdjęli klamki u drzwi, by '-,h'ednia mc po ~'fócl. Na włas- ; clwko tw:crd7.e nlll,.lal_o \" woj a spec~a1ni: l1reglllowan~a sp~aw~ uniemotliwić wejście tydom na salę wykładową ne życzenie wstępu.i~. Tako :t;wy ; lla światowa wybuchła. wsokunatur~bzacj tych włochow,, 3) ~ l'.,. kły m.nich dl) klasztoru WłOiSkic,tek. 6pisku 7.ydc:\-\-sklcgO wystę." "..... " l urzw, Y Ult emoz lwc zy om wej' '7.. ł k..' l H)lraW'.e Suezu Włochy zamierzają Warszawsk koresp. "GłG~U Po Obecnych na sah sdą usuwano, <10 ddzie będzie- pokutował Z3" 1.. l'. ws!)omi ~. -,,., < i pulc w O )rollle zy( 0\\,. 2arądac całkowite! reformy statutu rannego" telefonuje: W szkole im. Wawelberga i Rot swe ~rzt!chy wobec kośdoła. \ ".. '. _..., ~ tokanału czy to za pomocą obniżenia Wczorai na wyższveh uczetniact d d j l' 1 k' na}'lc ncllw 1f;1,a ":Ll1Hl.l,,.... '. _.,.. wan a en ecv zd r ę l k am u ' ".,.! '. taryj przeiazdowych przez 1(ltlOal, warszawsldch znów miały miejsce. 'b i L 'l ' d..,111:.1. SOlllllllO, oruz Jll.1\ c l z~- ~zy tez przez całkc.wlte umlędzyna, zajscla antyzydowsk.e. ście na salę wyk~adowa. Lap'LSZ Sę na cz on a dów wło~klch, klorz\ po:-'juc a- rot1owienie rady admini5jtracyjnel W Szkole Głównej Gospodarstwa. 'T' p.. ją, wszelkie prawa do wdzi.::cz- ;e.nału. W chwili obecnej bowiem Wiejskiego i im. Wawelb~rga i Rot- W związku z tymi zajściami uda- L OWo ODZeranZa ".. 'losl-ic'] o JCZYzny. P,llriow radzie tej zasiadają plzedstawi wanda bojówkarz\:. endecty 7oatara- ły się delegacje studenfów do władz. nosc\" ".' : 1 -'k' o eiele państw w &tosunku proporcjo sowali w~cie na salę wykładową, uczelni z prośbą o interweneję w, BUdOW1J PubllcznlJch lyzlll w~och~w z~': (n\ s.' J.c7~. Pl ualnym 10 ilości posiadanych akcji 'uniemożliwiając wejście na nie stu..! kierunku położenia krf'su dalszyulls k'ł D h h chodze1l1a nc moze ulrg.h za(-.. zez dane państwo. l l!cn!(}lu żydom,,podobnym zajściom. Z O rowszec nqc llpj wątpliwości.

5 z.:..--..:. '~2. Xl. -.,r.t,o~ l'n-lu'n'n'r" - l~~ ni ni arz,'! "udz~ zostały przedłożone w prezydium rady ministrów rj ~arsz. ko~. "Głosu poifanne-1 rz~ główny przesłał telegrafi- rząd główny na posiedzeniu nie,0 t~efo~u;le:, r c~lle. panu prezesowi rady mi- dzielnym, a dotyczą.cej projektu _ Za~ząd ~.ło,:,n) Z" "0 Dz.~cn,m- n:~trow gen. SławoJ ~ S~ładkow dekr~tu prasoweg-o. Delegację ~ arz;v. ~zpl:te~-orgalllzacjl s:to- s~jemu, a pł"~eds,tawlel11e SliCZC- pj,zyjął szef biw'a zadań specjał.lą,cc~ z~odmc z~ s:tatutem na sta goło':~'ch \V<nlosków zlecono de- nych p. prcmitn"a p. Mieczysław ll?wsku w?ln?sc! prasy,; gta- leg~c.l1.zarządu głównego Zw. Lepceki,i oświadczył, że zrefemcach nujogolme.l przyjętych DZlerrmkarzy Rzplitej. ruje przedstawi n memodobra powszechnego i reprezen *' rial ony lu tacji jnłeresów zawodowycb ca- "V d... lego dziennikarstwa zatwicrd7jł' mu wc~ora.ls.zym z~ło~lta WARS.zA WA, (PAT). z8słozeźenia wydziału wykonaw Sę. do prezydum r?dy ~lm- P..!,rezyd~nt Rzplitej przyjął czego w stosunku do szeregu sm: ow ~~ana. deeg~c.la. ZWlązk.ll dzls p~eml~ra.s~awoja - Sikład "~cznych pl'o 'ektu dekrctu dzlenllll~arzy Rzphte.l w sprawe kowsklego lululsf,ra sprawiedli..,t"j. uch w al..:- powz'ętej' prasowego przedstawionych pa-. W't d J' l pi'zez za- WOSC l o a Grabowskiego. nu ministrowi sprawiedliwości ;;;;;w,:rzez delegację a u ~&~ (6& ~~uft ATU CHQCHW WMFONA.. MAJGł:lENE ZAWSKE LABORATORUM CłEMCZN~ U W5zeOZE DO KABYCA noszących się przede wszystkim do procedury zawi~szania pism, " p.. Ringeri wy~iału wykonawczego w dniu' 19 b. m., a od' O rzeb At a Człer, swastyk f do zasady ogłasżania komunika łów T ' na mocy zarządzenia prezy- rumnę na lawetę armatnią przeniosło 12 posłów Z GrLldziądza c1onoszl\: W Bladowie pow. tucholskic~ d,10m rady ministrów. upo ,. wszeclmiauia niejawności roz- ANK~RA, (PAT): DZŚ madzll1 Sę w sąsedztwie gma-. Za trumną postępowała sl,o- go właścicielka nieruchomości praw są,dowych w proeesach odbył Sę W Ankarze uroczysty Ohll parlamentu czlod>kow1e rzą- stra Ataturka p. Makbule jako p. Ril},gert puleciłn ;robotnikowi prasowych oraz postanowień o pogr~~b zljl13jl'łego pr.ezydlcnta du, del~gacji zag'ranicznych Ol"".łl najhliższy członek mdzin~ zmur wy,~y.c na budyrnku cztery swapozbawieniu praw redaktora. TUl"CJL Ata'turlka.,. 'PosłO'wi~ do najwyżsugo zgru- lego. Za nią kroczyli: nowy p,re- styk. Za1rząd Dostanowił przedsla-.trujllla re z~łokaml ~ys~a- mad~ema. Trumnę Ataturka zydent geod. smet nonu wrall z wić powyższe W'llioski panu pre w~na była w CągU całej uhle- przeniosło 12 posłów z ka,tata- rządem oraz szefowie delegacji l zesowi rady ministrów z proś- glej nocy p,rzed g~a~hetn parła- kn na law.etę annatnią. zagranicznych. Kond1lkt żalol! bą, aby poinformował pana mantu: D~oko-ła Oi?WleU()nego po Nas~ępm~ ufoo:nlow:a się kon-' ny POs.tępował wśród 200-tysj~cz Prezydenta Rzeczypospolite. chodnruam~ k~tafa}kn stała ~ono dukt załobny, n~ ktorego c 1 zele nego szpaleru ludności aż dl) V. 'rz,ietw WA Berdllesgaden' BERCHiESGADEN, (PAl', przed przedłożeniem pro.tektu ro~a sl!raz OfiCel'OW z obnawny'po~ę~<?wały O'~dzlał~.ws.zYSł.k~Ch muzeum etnograficznego, gdzil' l(anclerz Hitler przy,jął dziś w 'poludnie w swej rezydencji licznych dekretu do podpisu. m~ szablami. O ~odz. 9 mno do- rodzajow brom a '~m tui'ecklej. pj'lowizorycl'rne złożono trumn~ Treść powyższej uchwaly za- wodc~' orszaku "zalo~nego gem:~- Law~t~ z ~u~ą Ciągnęło 100 tu zmarłego prezydenta do czasu dyplomatów zagranicznych; kłórzy m1 pechoty FahreUm p:~zeszed11 reclnch zołmerzy, po boka~h ostatecznego wybudowania mau, złożyli mą swe listy uwierzytelniające. Jak~ pierws~y, przyjęty zo przed f'rontem delega~j' za.gra- zaś kroczyli generałowie i adjt\i-' z,oleum. ndjcznycll. Okolo godz. 10 zgro-! rało'\vje. '.s1ał nowy ambasador,japoński Gen. Sosnkowski loszima, po nim zaś amharndor "Bel wróci do polityki gii Davignon. Następnie kolejno WaTSZ. koresp. "Głosu Poran- nego" telef{)l11uje:, przyjęci zostali: po~cł Alhallii Fico. lloseł repllbliki (lominikańskiej Del' padel oraz po s l"ł i\'faudżukuo L le.,v kołach polityczilyeh legio Jl?wC). - peowiackich ~ powodu,o 00 rozbiły sifa. rumuńsko-niemieckie rokowania handlowe - n!edzf~lpego prz,emówienia gen. "", iw J O'", L~ODDld" " ' Somkowskiego w Alltooiewie '. t' N h _;.nn.ond.. il\ mówią o bliskim pow1l'ocie ge- CZERNOWCE, (PAT}'1 1l d~a;s.~r-ce: R l~~ kc Cli:... e..,...,kie pokłady źel~ l ko Z wizytą W Amsterdamie nerala do ez, e d i ci o'~ W ZTW'ią~u z rerwaniem rolko-, wy erzawj w umu~ OU- pal~e miedzi Y' Dob~udzy. ' '". tycllnea'o. ynn g. y a p łt wań hand10rwych rumuńsłoo~n1e- pl~ wiej kości kilkudziesjęclu 0. ile.rujll~ przyjęłaby?fer AMS~ER:DAM, tpoatj... '. _ mjec'kic:h" praoo. rumuńska piszc, tysęcy morgów, na którym mo- tę mennecką, Nlt"1llcy ZO/bOWląZU W pomedzmłelt po połudmu pr~,.. Po ted.n.ka aeka.- że gospodarcze postulaty clelegn- glyby do~onywac uprawy po- ją się w,oi!lgu dwu~~l n8:stępllych b~ł ~ wizytą do Amsterdamu. bel U i t t J P l' eji niemiec-jdej sformułowane W łl'zebny~h m surowców rośu~. Jat przejąc całko:wjlł.e zbi'ory pr'll' gljskl król ' Leopold H, pow1~ n wersy e. za ega-.specjaljnym mem<ll'ml<lt.m1.!'<l m.lny. eh, ldlyskaćkoneesjtr na...!dky'w Rumunii. l na dworcu prze'z kffl. lową ',.hoł-a-. zował statut B. P.. ' lny naftywł1 kopaln.łe złota,'" &ką oraz ks. Bern~rda., J".udn~ć zgo Wamz. km-esp... Głosu Poran- towala królowi bęlg:jskiemu mani, Z Scbu«beg'o" telefolluj.e: chll festacyjn~ przyjęcie. l\1iast~ prz~ ZaTÓWn'O władm politoolmł1u brane jelt bogat() Uagami. Po prz,v' warsli8wskiej jak minist«'stwo jęciu zagranicznych gości 'vi ~al1lkf1 oświeoenia nie ndzielały odpo- odbył się wieczorem obiad,alo'\\'y, wiedzi na zgłos':teni~ nowej orga Wgznił zgl ren.c a..,gksic iu Oftonowi wy~an~ prżez.~r~lo~ą holendersk<). nlzlacji Bratniej Pomocy w Po li- Kroiowi belgjslnemu towarzyszy technice warszawsk1ej re statu-!wedeń', (PAT). Do- 'cyjnym, miało wykazał'; te kan-;ko Schusclt,ni'gg,owl, nie jest wy_' premie\" i minister spia~ zagr::m,i,: tern bez paragrafu a/'yjsikiego. "hodr.eaie- plrz.edw aresztowa- cjerz Scbuschnigg na własną rę- kluczo.oo, że sprawa ta spowodu nych Spaak.. 0. legalizację statutu talkiego,nym wczoraj wyższym urzędni- kę wyznaczył arcyksięcin OHo- je powołanie Schuscbnigga przl'il K. L " - zahlegały również ugrupowania kom byłego urzędu kanclerskie- nowi rentę miesięczną w wyso- sąd i w ten sposób przyspies:ły ro ewslde PO OWanif! stn.denckie w.uni,wersytecie. W go, oska,rżonym o samowolne k.ości 20 tys. szylingów. wytoczenie zapowiadanego jui W Rambouwłlet, tduwersyłeeie mstytuej~ taką,za l'ozporządzanie specjalnym pań- W zwi'ązku z prowadzoną Qlb.!c' o~dawna wiejkieg~ procesu prz f '. :,., 'egalbowano, a w p'ohtechllllce stw>owym fundus2?em dysplozy- Jl!i.,e kcunpaooią pra-sowa przeciw- CW b. kan~jerzowl. PARYŻ, 21 hstopada. (\P~ l). oo'tychczlas brak legali,z,acji.. Król KaTol rumuński, prezydent 10 - 'b Lehrun, ksiąa;g Michał i towazgłosiło!~~~~rcy O:a~itałY n g li, u o e rb e, s z e e ~~:z~c:o~~ 19,:i!,o' zodj!.~~~~ ZagraniCZne" M~tparnlł!slSe. do. Rall)-h,«;>mnet, gdze odbędze 'SH~ polowanie,.wocsz. koresp. "Głosu Poran- D a l sze potycz k i z o dd zia ł ami ara b skimi w Palestynie urządzane. przez pl'czydenta l't'- llego" telefonuje: publiki na eze~ królewskich Wydział rograniezny Banku JEROZOLMA, (pat) - rewizje w całej dzielnicy. W czasio ła, za ł.i';ycl1 zostało 3 arabów, a ran gości. Polskhego wydaje już bezpł:atnie P,) zaciętej walce, patrol brytyjski Hwizji po d.łużsloej strzelaninie ujc:- nveh dwuch.ąresz1owano 8 araformularze do z,gł.aszanjq mienia zmusil do wycof:ania się oddział po to jl'd,nego powst:\ńca, kury z. u- b.:w Regent Ulasta ii ~anjqzjllego. Według informa- wstaticów arabskich. Dwueh po- iuy'f:ia ostrzeliwał oddzinł żołni~- BF:JRUr, (P AT) - Pra&<'1 t l d. cii z wydzi~łu 7)agranilCZTh-ego w~ta{lcó'\' zginęło. Pl' stronie bry l"'ty. syryj... ka dono~i, że pc zakończeniu Z wizy ą W on ynle Bani){u Polskiego po formularze tyj~kie.i zginął jeden iołnierz, a je świt:ta, Ramadanu,:J. więe w połowi<' LONDYN, (,PAT). ~ te zgłosiło się dotychc,za s ptze- dm (,necr od.tjić"ł r:tlly. JEWZOLMA, (pat) - bieiąl'eo'o tygodnia. we wszvstki cl~ Rcgent Jugosławii książę Pawel szlo interesantów". oon- W.laffie znal~ziouo zwloki 2 a.ra- WoJska brytyjskie ~ajęły dziś naj- iuajatlt" arabskich!toklamowany \'1raZ z małżonkq księżną O~g~ tr,ali i oddziruach.. bi.w. W zwlą.zku z tym zarządzono b:?rdziej wysunięte na południe Pa bę.t/b bojkqt żydów i anglików. przybyli do ilondynu... tyny miasto Berszeba. Sam chi rozlj'il wóz MFW f~ Skarbnik organizacji Csar ll ". Pr ces a JEROZOLMA, (pat) zeik Ab:1nl R~,blUan e1 Khatib, Dwa konie zginęły na miejscu pzy'wt>jc:ł umiarkowanych nacjona aresztowany za handel bronią i udział w spisku lihów arabskich, zmarł dzisiaj na PARYŻ, 21 listopada. (PAT). CZą;tkll wykrycia o:rganizacji POTRKÓW, (PAT). fem. Józefa Tasa'l'za lllaj'(}chal z skul.ek rao, odniesionyeh w ubiegły "Vładze hezpiecze'1stwa a.rclszło- "Csar" l - zdaniem,,' ład'z, P~() Na anto'sttadzie Pi ołrków - To tyłu na dwukonny wóz, skut- czwartek. wały w Hawtzc na poł:ładzie Od wadzących dochouzellir - byt maszów Muz. w pobhżll PiQlŁrko dem czego obydwa konic zginę- W R leh 11 ta. wa pod WS'", Mes'zcze J adą.~y ł.. 'O-.. d'k l d' m. am Wl a, s nowłąca pływającego do Lizbony statku jednym 7. założycieli organiza ~ V na m 'lejscu. V\' ypa -u z 11 t- ł. d b k w S\trn.nJ>...,,,,.v P;'otrkowa sam.ncllo r.l llll '. nc b'l y' o, gc l' yz wozruca.. z d 0- w asnosc wy awcy " ara s Jego "Highland Prłncesse" skarbni- ' cii Ol'az m~ałp{)wicl'zone lllil'l.i~ ciężarowy finny _ Kin w Często- lał w o~tattli. ~J' clrwij' k ', dzlenlllka "Falashn, została podpa k.a tajnej organizac.fi "Csar" Ar- zakupu broni zagl anieą. osk/umanda Cr~tin. jednego ze żono go obecnie o handel 'bl'o " t:: l wys' -oczyc lona. ' cholwje, 'prrf)waozcmy,przez szo- 7. wozu. wspólników Deloncle'a. ni.ą i udzial "" spi"kl1..,,~ 'skiego.jerozolma, (PAT)-:- Clfestin 7!biegł na samym po-. & a U li W ~t:lrej dzielnjc'v Hl'hronu zastrzewyznaczony na 7 grud'nia r. b. lony ~o3!ał szeik at"~b~ki. W jednoj ld-.rłlllll ~Z-0'-OD ZC- W"l pod Raml"h cl~'zko ranny zo-.., "".. Warsz. koresp. "Głosu Poran- wy termin na 7 grudnit1.. Na sl:tł ar;'lb. We wsi A.ira ~zamaliy:t nego" telefonuje: dzień ten wezwano lo św1ad- w okręgu Samaria p,llieja otoczyła arcybiskupa Aten Dowiadujemy si~, że w słya- ków, dopmzcz,oll1ych przez sąd. d. t. w którym odbywało się ze."-teny, 21 listopada. (pat). wego areybis-kupa prawobla w " nym procesie mee. Kazimierza ObrOl1cY sta :wią się ta:k jak PD- lranie aktywi'itów,arabskicb. PO(-1 Oficjalnie koonunikują, że ra- nego Aten z powodu-niedoklad. Kowalskkgo sąd wy7.malc'zyl no-przednio. w licz.bie 18-h' l C7as s trzelanin~-. lak:! ~iq wywiąza. - da stanu tlnieważll1iła wyhór no ności proceduralnych.,

6 _- ~~~.. ~X~J~.~.~.G~L~-n~~~~~n~AN~~V_"_-- '~~_~~ '!'fr. 3" Między zmarłym Kemalem A ta turkiem a jego następcą, generałem smetem Jnohu, zaszedł kiedyś spór, wynikający z różnicy upodobań. Ge m,r,ał grywał namiętnie w bilard, a Ataturk, jak w:adomo - w pokera. Jednym ze swoich rozporządzeń, znoszącym gry hazardowe, zniósl także i bilardy. i"ad, ~. n f- Ch pl-na kfórelło. zdaie sie. nie uirzymy na elfranie HOllywood, w listopadzie. Jednakże protesty Niemiec Chaplin wyobrata ~ nim nie r fiihrera" po.winno być, 00t3-" "Cha,plill nie będzie g,rał Hi- zmusiły Chaplina do ustąpienia. "fiihrera", lecz nikomu niezna- wiście, ro~ązanie partii nacjo tłera" - tak brzmi sensacyjll:l Prace nad zdjęciami do filmu, llego małego żyda w obozie kon' nal "socjalistycznej, ror.pędzenowina, obiel','ająca w ostatnich który miał się uazywać "A- centracyjnym. Zyd ten jest so-! nie brą.zowych i ezamyeh mul{" dniach Hollywood. dolf"" zostały na razie przerwa bo~-tórem Hitlera: ten sam nol!, mówek i zwolnienie łyd6,.. z o Nie jest dla nikogo tajemni, ne, a~z~o.l,:iek w ~olly,wood ~a to s~~o spojrzenie,,te same.., bolów koncentracyjnych. cą, że w ciągu ostatnich n lilie' pe:wm~ją, ze Chaphn me p~wle wąsk. Me, niestety, mały łyd jest sięey artysta ten pracował Jlad dzał.leszcze sweg,o ostat?~ego ltdp,rzeni tym liezwyk.łym po tak zmęczony a. obemie wielkim humorys-lycznym fil- ~łowa, Jest zup~hl\~ mozh.w~, dobieństwem spiskowcy ~ anty- zwolnieniu talk zmocdowa:; mem:, w którym odtwatzal os~- ze ~ll'ty~ta. z'rewu?. e, p.owzlę'ą hitlerowcy posta~owili porwać wszystkimi okoliemokiami, bę Fu 11lrera, Os,oby, które Wl- prz~~ sleb~e dec!zję l fdm,,~~ kanclerza, o.sadzć go w obozie ltjtórym musi się poddać, tak o działy fragmenty zdjęć i zawa- d,olf pollljmo ~szystko,,!kazc ko.ncentracyjnym zamiast żyda, głw;zony W\StZystddmi okrzyka. jomiły się z planami Chaplina,! Sl~ na ekranach Ameryk l czę- 8. tyda uczynić ka'lwlerzem Rz~ mi,,.hear", których musi wy_ - Grywasz przecież sam w poke- z~pewniały, że film ten byłby ŚC Europy,.. zv, słuchiwać, że w głębi dn...,"" ła~ ta - wyrzucał mu smet nonu. kł k l T "f -J mezwy ym su 'cesem, resc ilrnu jest n:ts.tępują.ca: Pierwszym k'rokiem nowego luje tych dni, które spędzał,.. - Ba - uśmiechnął się Ataturk otoczonym drutem kolezastydi - właśnie, że poker - to dla mnie ()bozie koncentracyjnym. Jed- P':::~.~!:::::d:l. PrOleS POSMich niemców-socjalislów ~=~~~~;~d:.: brzymia sala teatru-variete wypeł- k '" mnicę małego iyda, kł6rv stał' niona po brzegi, Publiczność bawi przecw o ekscesom antysemckm w Nemczech się fiihrerem Niemiec i razu. ~ię świetnie_.', "..,,,, ' roie Jego tragedię. Pocz~t.kowQ W tej chwili na scenie znajduje "' Egzek~Lywa,~ henlleckje.j SocJa Jest dudelp. na,rodu lllemleokle- J który biej'l1je sobie za pretekst usiłu.ie ona przeciwdziałać wszy się dwu popularnych komików, J!tyc~ne.J Partu,Pracy w Polsce go" lecz, dziełem tych, któ~y.pa~ szaleńczy ozyn nieletniego, aby, stkim jego poczynaniom, staje' Dowcip polega na tym, że w miesz' oł08lła n~stępnjllcą ~dezwę,:, J1?Ją dziś nad, narodem ~leml,ec- zepchnąć w nędzę setki tysięcy. \ ~dzie ty~o może w poprzek jekania jakiego. szanowanego oby "Ostatn!e ~vydarzema, w l~l11 klm; utrz,~~1tjąc ~o, :w mewol. Środki, któl'ych chwyta się na- go dr o g., prz,eszk.adza natu~a}. watela psule sie lampa. \\ozywa on ' czech przybały formy rozl1j!a,1,\ ch,uli, gdy s\\'ja,t na nowo rodowy soc'al' do od nemu begow rzeczy, '\Tkonc. monterów. 1\1echanicy piją piwo, o ry, któr~ ~lakł~dają na k~lżde~(1 :w.slaf za~larmowany l przern~o, jest on na JrO:' do ;ała:;;'n~: udaje ".ię jej wyrwać te~o nie. powiadają różne anegdotki, ale nie l ~rzyz':olt~go?lemca, 3 na S?CJa- ll).ncsł)cha~y~ terorem n~cłu, się. Gwałty, stosowane przez na- szc.zęśiuka, z,ok'l'opnych waru.n. przejawiają zbytniej chęci, aby się lu~tę nh:m~lecklego w szczegolno- nahzn~u, mu~m). p.r~ypommec o rod'owy socjahzm wobec ni win- k.~w.' w Jakle pooac1l i prze' zabrać do roboty. Wreszcie zlliecier ŚC1, O?owJąze}< ~ł!rotes!owal1ia tym, ze w ~enuec.klch Ob?z~('h nych i bez1yronnych, nie są do, wlezć go do S~wa.i'carii. Gdy ty pliwiony gospodarz denerwuje się, przeej\vko.tej 1!31il!C, ~łora spa- k~)uce~tracy~n~ch J~zą dzlcsląt- wodem Jego siły, lecz dowodem ko pse~do - fuhirer, znalazł SU potrząsa)ampę i o dziwo, ta zapala da na narod llemleekl wskutek k ty~lęcy lc-zy~ó\v,, przestęp- : jego zmierzchu. zagramcą, natychmla'st stał sił si bez fachowe' o a" 1\1 łych wydarzeń. stwo ch polega Jedyme na tym, "samym sobą: ś.piewa tańczy ę J pen CJl. on ter, '" że przeciwstawili się narodowc- Nasz ptotest ma SJE~ Je,dnak s'kacze z radości oddd h ' wytrzeszcza "czy., Zawsze podkreslchsmy 1 pod- llii g.oeł'all zmo"'' który śc!j'ąrra przyczynić również do te.cfo aby ty. ' ~c a czj k śl t ' '. l.. ","'",.".. s m powletrzc1ll "ór l wolno.. - PaU się jak synagoga! ~ krzy re amy, o ~ownj(,z ( Z!~, : prl,c na ' iemcy hańbę pogromów ży- nienawiść i wrogie nastroje, wy- ści. Przed ocz 'ma ~vidz Czy z tryumfem. śladow~l1j~ zyd,ów w -.lemczc~1l dowskich. Musimy przypomnieć wołane przez tę hańbę, Z'Ostały ukazuje się klas cm ajno;- Sal " stanową jedyme pf7e.jaw me'lo t ch t -si cach któr ch ż cie odwrócone od narodu niemiec- f y Y ar: ~ a odpowiada na teu "dowcip, mieckiej narod.owo _ socjalist\'o y Y, ą, y y k' P' d t1k ć u ny, zekka rozczarowany, sa.. wyłjuchem śmiechu. czne' kontrrew 1.. Ni d ' 'j zostało Z11Jszozone przez narodo- l~o. OWllny ODe. c: uą J~' momy, po.woli 1Jt1ikai~y na M * do l b ' N? uc:]1 ~ ~ ~ ~ e wy socjalizm, ponieważ pragnęli dyd1!e na,rod?"w y, ~~Jahmn., a ~e ryzoncic, wymachując swą lasz o ~ w lemczl'e o e s- wolności dla Niemiec narod medl1cckl 1 Rzeszę me- seczk Na balach, Jakie zapowiadają się e~sów tego rodzaju, gdyby naród W zwiaz,ku z tym 'musimy z:t miecką! ą w tym sezoaie 1Ve wszystkich stoli-' Dl~iecki był wolny, ~dybr mógł obecne stoslulki w Niemczech n.1 Z satysfakcją ~ierdzamy, że P cach świata -:- będą na nowo króo d:z1l3łać wedle własnej wob, czynić współodpowied:dalnymi nłemlecki świat pracy w Polsce lowały krynolmy. Liczne aresdow811ia nie-żydów wszystkich, którzy wskutek nie- ' okazał swój skromny udział w ' Pierwszy ich występ odbył się którzy odważyli się przeciw'sta wiedzy ł!zy dla własnego inte.. ~-' dziele pomocy dla żydów, wyda Masnie w Londynie na wielkim ba- wić hańbie prześladowań żydow-. ' su, z tchórzostwa czy głupoty, to-'lonyeh z Niemiec. Spełnił on w lu, wyd:mym w pałacu królewskim s'kich, ostra reakcja przeciwko rowali drogę do władzy narodo- ten sposób nie tylko swój ludzki Da cz~ć króla Karola rumu!iskiego'l tym, którzy oburzają się na te wemu socjalizmowi, lub ~ osl-: obowią-zek, lecz w&pólnde z resz- Już na kilka tygodni przed tym nielud:zkie ctyny, dowodzą aż ' łują go utrzymać przy tej władzy. tą świata robotnimego PolSki dobalem wytworne angielki wiedzia-j nl3.'zhyt wyraźnie, że grabienie Jako socjal-demokraci potępia: wi6dł owej ludzkiej solidarności, ły, że trzeba szyć krylloliny, Prze-, żydowskich mieszkań i przedsię, liśmy stale, indywidualny teror która k-onijec końców zwycięży deż królowa Elżbieta występowała biotsltw, ba,rbarzyńskie napady w walce z rea'kcją. Niemniej prze narodowy socjali'zm,.. Niemjuż w krynolinie na gajowym przed na ludność żydowską i areszto, to musimy ze wstrętem odrzucić czech i rea:kcję na całym świestaweniu w teatrze Coliseum... wanie dziesi 'ątk6w t~y nlie próbę narodowego socjalizmu, de". Na balu dla króla Rumunii uka, ~ały się więc w krynolinach za prz) p. ~ k- h k h P - 'ł L H b -- kładem królowej wszystkie maucn- O WieJ le su cesac w remierze a a anera ki dyplomatów zagranicznych, wszystkie d::.my zbliżone do dworu, słowem aały elegancki świat kobie ('y, Nr. i oczywiście - sama królowa. Ąr~;:,n:li:~~:łya~: s~!~:e::rj:: stworzyła najpiękniejszą swoją kreacj-= W filmie \\ele krynolin z tiulu wszelkich M - t.,,. k barw lub tiulu usianego w bukiety.,.. al r n Krynoliny powitały z zachw) tem :. ' panie, nie odznaczające się całkiem,z~rah Leander stała Sę UOS~) smukłą linią bioder," blen~em an.yz~u:!ntcrvretuc.la powerzonych.lej 1'01, odtwarz::tl ' nie przeróżnych pieśni, bądź to T L sentymentalnych, bądź też mniej,lt!b wi~cej, S\\'<1,:,'olnych nip. l~~ rownej SOblC, JeJ realna r;ra,.lej jedyny W swoim rodzaju głos D Z i S oraz nieprz!e,cięt~a fasc~nu.ią:a. d -, ' uroda wynoszą Ją na perwsze l Ol nastę~nvch: miejsce w świecj~ gwiazd filmo Królowa e~r~nu, WdZlę~U lwych, Ni-c tedy dziwnego, że każ r a ta n et cor a widzach niezatarte wrażenie, 'ga od filmu Łreśd, problemu, te Film jest dramatem kobiety, matu. Takim właśnie filmem o. walczącej o honor i o dziecku, niezwykle f~apującej treści, peł Magdalena dal Ort.o, światowej nej mocnych i naprawdę fascy- ł sławy śpiewaczka, powraca do nujących momentów dtam.ałyczrodz,jnnego miasta i niespodzia- nych, jest "Marnollrawna cór>ka'\ nie spotyka człowieka, który po Film ten rozwiązuje doniosły i rzucił ją, gdy była jeszcze niezna zawsz aktualny problem życioną, zostawiając ją na pastwę lo wy, czy ojciec może i powimen su wraz z córeczką, jego dzi c- ' pr~ebaczyć córce jej pierwszy i krem. Los znowu z,etknął ich ze jedyny grzech młodości, ely dla sobą, znowu, jak przled laty, rarowgjnia honoru konieozne jest stara się dostać ją w swoje 8'ZpO- poślubi~nie łotra, sprawcy weny, tym więcej, że jest bogata, a &zczęśda i hańby, po to tylko, pieniądze jej są mu potrzebne by dzi'ecko miało prawego ojca.. dl,a popełni~ny~h, nadużyć, K~n: W ni~wykle moc!jly, a Z3.raflikt ko:mplk?je Jeszcze bardzle~ zero subbelny sposób ujęto w fil urody, Nalwlększa gwazda: da zapovlriedź nowego z nią fil- Europy mu wywołuje ogólne zlłil1tereso- Dan"elle DARREU wank ni-etylko V' kołach fachow plzepięknvm romansie fil, wych, nc i w 'ród szerokich mas publicznośoi kinowej. Temu też mowym rl3żvserii s'tanowlsko Ojca,Magdaleny, kt,) mie te wszystk~e ciekawe Z'3ga-:łry dla uratowatil.'3 "honoru ro- nienia HER1~L;'\.RNAyKl-o~srHERKL1~T. Z~; ~f~~!~i~rt;!!~~;s:; o:a~~~i~~!i nowego filmu z udziałem ZaTah dzinn.ego" domaga się od córki. '. d a. Leandel' p, t, "Ma.rnotrawna córka", ma, DJ ZUli:l.jąc so le sprawy, Ja' F k G ktt' t ł Film "Mal"llOtrawlla c6r'ka" " przepojony jest muzyką i ~pje- Wspóludzi.ał biorl\ C' Doug!as Fairbanks Misch Auer wem: zyż, bowl,em można wyobrazć sobe Zarah Leander bez Nadproglam: Wspania!y do- śpiewu? Piosenki z tego fi'lm'.! datek kolorowy Walt Dlsney'a. staną się wkrótce przebojami i oraz kronika i tygodnik P.-\ T' nie przebrzmią bez echa, jak rów Ceny m iel5c na d 54 nież n~e b~z ' echa pozostanie wszystkie seanse O gr. wspa?'lały flm,p, t. "Marno~ra w...- n cm na corka". klorv poz,ostawl na.. nd,widualne.viazdv do: Anglii Belgii Bułgarii Danii Francji Grecji Holandii talii Jugosławii Łotwy Niemiec Palestyny Rumunii ~zwecji Turcji Węgier i innych Zapisy i informacje: PDLT UR l6c1i. TraUguHa 2, tel poślubienia spr:awcy jej shańbie- - Pakartn~~ml tzaśr~h L~ed ~ s:, E C Z N C A,.3_ 'b'. k Zl omlcl ar y C W enscy. wielk krz wd ządza t m enry' eorge, ory s worzy _ swej ~łasn~j c~rc;:r: y,kreację na ~al~ Emila Janndn~- D ra Z. Rakowskiego Ot k 'lk ł h tr., sa, Paweł Horblger, Georg AL- ze sbłeml.6ikaml 'o V' - ' -u s owac esc Ule- d. L S 'k DLA CHORYCH NA kle mocn "O życiowego fil- xa.n er l eo eza:, :U7. którego bohaterką jest falscy,,~~rnotraw.na ~ór:ka" jest w USJ. nos. gardło nująca artystka Zarah Leander,. chwili.0beonej najwększym wy drog oddechowe Minął okres powodzen1a opoce- darzedl~m. artystycznym na ca- Gabinet Rentgena, tek filmowych, lekkich komedii łym św1ecle. dla prześwietlań zdjąć muzycznych i śpiewno - tanecl- Premiera odbędzie się jutr-o w Piotrkowska 67, tel t nych, Publ:ic~ność kinowa wvma kinie.. Rialto", ~a i V.

7 ,!fr. :r.d o!~!~m~!rl ~ie!~~ed~'p alf r a siejszej dyżurują następujące apte- - k- " b d O OS. no ki: H. Pastorowej, Lapewoicka 9b, ReDreZenlancl DOS adu DO S lego a cz,e e C ~. J. Kahanego, Limanowskiego 80,. k h konst lu* ~ J. Koprowskie.), NowoJllleJs... 1), wanie DraW C owle al zagwaran owan,e ".. M. Rozenbluma, Śródmiejska 21, _ ~ M. Bartoszewskle,o, Piotrkow- lasizld -najjasjjrawlzą lorm. Wspól zesneeo barbarzgosaw ska 94, L. Czyń ski ego, Rokicm- ~ka 53, E. Zakrzewskiego i Sk;a, W miarę z,bliżarria się terminu Jak. widzimy, odezwa Str. De- społeczno _ gospodarczych i in. niu przez główną ~od1i.sję wybo' Kątna M.. Sinieckiej, Rz,ow w~borów do rady miejskiej mokratycznego stanowi coś w Agitacja za ka.ndy:d'atami na i czą list kandyd?,ckich karl1~yda ska 59, S. Trawkowskiej, Brzeziii wzrasta nasilenie kampanii wy- rodzaju platformy wyborcz~j, radnych 1'0zp.ocznw Sę ~ przy- tur w po~zczegolnych olkręl:>ach sl,a 56. borczej, prowadzonej. w ostat- S~onnictwo,to staje. zd~cydowa- szłym tygodnu, po zatwlerdze- glosowama. (G) DODATKOWA KOMSJA po. BOROWA. - D!a PKU ~liasto lrzqduje doaatkowa komisja pobo lewa w dniu 28 listopada r. b. Sta wic się winni wszyscy poboro ~i ro~zruka 1918 i starszych rocznikó w, zamieszkali na terenie 1, 4, 6, 7, , 13 i 14 komisa.jiatlw pvlicji, kt~rzy z jakichkolwiek po wodów nie sta.wili się w OZJ.:aCZOcym terminie do przeglądu wojsko. wego i otrzymali imienne wezwanie z łódzkiego starostwa grodzkiego. Dodatkowa. komisja poborowa 4rzęduje w lokalu wydzia.łu wojsko weg(. przy Al. Kościuszki 19. nich barcze dniach z przez komtety wy- me po.stronle p~zeclwn~ów ra- Akadem.-a N epodległ~s" owa TUR dużym rozmachem. sizmu l antysemityzmu l w?'p0: Po niedzielnych wiecach i zgro wi~~a się za wa1!'-ą o. sprawloot Mówcy potępili hitleryzm i ruch antysemicki w Polsce maozeniach, urządzonych przez wosc społeczllą poh~yczną. PPS i K. zw. mwooowe, Str. Wydana została takze platf~r- W ni\'dzielę odbyła się akademia w Polsce, kury ślepo naśladuj. Narodowe, Str. pracy, Bund i ma wyborcza Bundu. Stronllll~- TUR z okazji dwud:z.iestolecia od. wzory obce. NSPP, zapowiadają obecnie dal- two to zap~i~da bezwzględną. zyskania Niepodległości Polsk. Na.,tępny mówca, p Purtal, Jf sze wiece w ldkadach padli i or walkę o SOCJ~h8t.YCzny ~o~'1 Na akademii wystą.pili z przemó. zobraz',warun sytuaeji politycz.ne.i, ganizacji społeczno - politycz- w naszym ~l1eścle. Stwl~dza, ze wie'niami pp. Adam Próchniak i na- rozprawił się z narodową demokra. llych. wyborca - zyd przez Udzał w gło czelnik Antoni Pur tal. cją, obecnie Str. Narodowym. którł Szereg zgromadzeń zapowmd.a. so.wani~.d,a wy.r,az s~emu ~an?- pr.,w:dzi swych zwolenników na ją k-omitety wyboroz.e pracowru- Wsku, Z w panmwle.nalezą Się Pit'rw5~y z nich zobrazc'wał rllie- be'zdrl'ża.. ków umysłowych i parti~ żydow- równe prawa wszystkim obywa- je ruchu socjalistycznego polskit go. Puuliczność b. silnie reagowała skich. telo~. Hasło t? jest dzisiaj S'rel!e wyrażają.c. p~glą.d, że.gdyby. ni~ La mowę p. Purtn.la, przerywająe ją W dniu wczorajszym kolport-o gólme na Czase, wobec wysuwa- było PPS. lej bohaterskch ~{)low- ckrzykarni pod adresem '"ndecji wano na mieście mnóstwo odezw nych phez reakcję endecką ha- ników niepodległościowych me h~'- "Hańba!", "Precz ze zdrajclami!" wyborczych. s~!ozbawieni~ ludności żydow- łoby wolnej, Nlepodległej Polski.!)o.nowach odbvła się część ar. Stronnictwo Demokra tyczne, sklej praw pohtyczn~ch.. \ W mowie swej p. Prćchnik ostro tvstv( zna. Akademie zakońrzon:r ~HOROB:V ZA~A1;NE. - Wy- idące do wyborów w bloku,zl Od.ezwa.B~ndu,konczy s-ę.sło, zaatakował reżym hitlerowski, pię- (,~]śpit'wa.niem "Cz.er~onego Szwn. dział zdrowia pubhclnego ::a.rządu PPSern, wydało odezwę, w kto- wam: "Ne )estesmy obcym w ntując zarazem ruch antysemicki daru'... (g) miejskiego w Lodu infolmuje, te rej m. in. ozytamy, co na.stępu~: tym kraju. Na~ pot i na~'za pra-~ ~!!~'!~_"'~~~~~~~~~~~" w okresie cz.asu od 13 do 19 b. m. "Przyszłość lj3.szą widzimy na ca,. na'sze dz1s l na~e JU~~ są zarejestrował 31 wypadk-:.'w zacho. drodze walki o ballde formy so-1 zwlą~e z ł~ krajem l Jego /. Wszystkim, kt6r.y oddali ostatnill posługę naszemu neodżałowanemu lowa-ń na dur brzuszny, 28 na pło cjalne i ustrojowe, któteby wy- masa nu.. Jestoesmy ró~owatto- b. D. JO' ZEFOW MONT.. GO.. W nacę, 27 na. błonicę, 7 es odrę, 10 pełnijaly rzetelną treścią założe- : ŚCiJO'~ 0~ywatelm1l1 1 nie po- ra- róż", 8 na krztusiec, :3 na zaka- nia konstytucjl" nas21ej' "Państwo zwobmy Sę zepchnąc do ghet-, a tv ssczeg6lno cl Radzie Nadzorczej, Zarzlldowl l. DyrekCJ Tow. ". Akc. Zawiercle", Koleż::mkom i Kolegom ~raz Pr~YJaclo1om z; Julżeni i! połogowe, 3 pokąsania. przez.t est wspólnym dobrem wszyst- ta".... janowa składamy fil drogll serdeczne podzl~kowan1e psy podejr~e o wściekliznę,.51 kich ~ywatel~". \ W na.jbl~zszrch dmach odezw~ Żona. Córka i Rodzina ~~~l~~m~~ ~~~~W~~~~~y~d~a~d~zą~k~o~m~rt~e~t~O~Z~N~.,~S~tir~.~N~a~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: oraz 9 wypadków l;achorowa.ń na \ prac naszych do złagodzenia ja_ rodowe, komitet wyborczy sfer jaglicę skrawych k.ontrasltów, do zroou- POlepienie pogromów ~~:~ą~ch~cna.;~a:?~~: MaJ-slro -le p zec-ilz enl- pra'i _ dzy mateni3lnej z Jednej str:ony,.. DZSiejszy wlec Bundu a wykwi ty koryfeuszów ijnteek- W sali Angielskiej tu od nędz~ duchowej ~szeehl Związek prosi o powiększenie personelu insp.ękcji _A_ 1930 odb... neg.o koltunsłwa z d1ruglej. DzisutJ o gv.u... "&,,z.e Sę W szczególności walezyć be- " * JDA~wie... w Sall Angielskiej, urządzony sta- dziem z t zw rasłzmem jako ~ Związek majstrów fabrycz-[ stulały.../ zmany,. _l..~jo..~ ~ -..-a... J aniem Bund~ wielki. wiec protes- najjaska';szą' formą wspmeze.s- t nych wystosował do ':lliruster- ( W memofla!e swym ~w. m~j mu~~ą ~~: ;;;;:ny:a' ~~ tacyjoy przeclwko fali pogromów i barbarzyństwa. stwa opieki S1połec.mleJ za po.- strów WlSkazuJe na ~ l'zym e po. l zbyt dute ae... przemadowań w Niemcze<;b. n~ pracach naszyeh w przy_ śred.nictwem okręgowego bn- przeciążenie pracą majstrów w :fzy'!:e a~::n' pll'zeciąże- Na wiecu wystąpią ~ mowami pp. sllym samorząd. opierać się spektora pracy obszerny memo- zakladac~ przemysł~wyeh. di' :f.e i'naraż: na s~ank zarów- Nutkiewicz, Zygelbojm i Mllmao. będziemy na zasadach wynika- rial, zasadnicze po- RobotlllCY pracują na We n~ spraw1dość, jak 1 be~ieczeń- Naleźy zazuaczyc, że wiec prote- jących z naszej wiary p-olityez- stwo p;racy...' stacyjny Bundu odbyć się mial Je. nej. W pierwszym rzędz.ie pocly Maj.s.trowie energiem1e prof.e. 62Cze w ub. tygodniu; został Jednak naniami naszymi kierować bę- Potężna epopea filmowa stują przeciwko st050wanym w zakazanr przez,,:ładze. Dopłer?.na, dzie zaws'1je zrozumi~n~e p'm~- na tle krwawych walk niektórych fabrykach re,,?zjom skutek mterwencji przed'-tawlclelj dy, że gospoda.rkia mejska naj-/ o z ł o t o i z i e m i ~! OSobiSltym przy opuszczamu po Bundu w starostwie grodzkim, wy więksrego ośrodka po<lskiego cy. Rewizja jest bowiem jedy_ A\ Al l Al nie 113 datto obecnie zezwolenie na. urzą świata pracy musi mieć przede pl'zywllejem władz bezpietlzenie witecu. wszystkim na uwadze duchowe i czeństwa. Zgromadzeni podejmą ostre rezo., materialne iarberle5y na.jszerslzych W końcowych ust~pach melucje, potępiające pogromy żydów, warst~.rabo<bn.ików, intelektual- moriał porusza SJ?'f3Wę nk.ła~u jako. akt bezprzykładnego barba- nych l fzycznych. NEUS r BA ZONYCH zbiorowego, apelując o przy ple rzyństwa narodowych socjalistów. dziemy do wyborów razem z' F' szenie terminu konfer~.ii. PPS i klasowymi rw. zawodowy : Wreszeie związek. maj!strów,. mi, rozumiejąi::, że V dzi'siejszym Gigantyczna r e ~ 1 i z a c.i a. na równi z innymi organizaeja- Ź ałoba lo d świ ecie rzeczywi"stośd polsiki~j MCHAELA CURTZA mi pracowniczymi plfosi o po-., dniu pogrzebu Ataturka uwi?aczmia się coraz w?,raźniej większenie persoll~lo j~~ istnenie dwuch dokładme odgra Następny program pracy dla usprawmenla Jel d:1;la W dnia wczorajszym, jako w d:za.iących się od siebie obozów KNA "EUROPA" łałności. dciu pogrzebu prezydenb. Turcji, politycznych. Jeden - to świat Keruala Ataturka, na wszystkich pracy, świat postępu społecznegmachach państw<lwych i samorz:j.- go, opartego na poszanowanhl dowych Lodu wywieszon~ zostały prawa człowieka - świat demoflagi o barwach narodowych, opu- kracji. Drugi - to świat reak.;ji szczone, na. znak żałoby. do 0010-\_ obóz mniej lub więcej zamawy masztu. skowanego tot'aliizmu".. Przegląd pojazdów. mechanicznych rozpoczął się w dnu wczorajszym Wczoraj rozpoczął się i trwać bę-. premii, podlegają pojazdy całkowi-, dzie do czwartku dni~ 24 b. D. ci~ wyprodukowane. w Polsce i za, ",łącznie przegląd po.łazdow me~'ha- rejestrowane od dola r. r.icznych: cięiarowych, autobusó", do dnia r. i sanitarnych z terenu Lodzi i po./ Przegląd odbywa się przy ul. Za i wiału łódzkiego. Przeglądowi, zor- gajnikowej 17 od godziny 8.30 rano. ganizowanemu dla celów udzieleni.a Poslowie i senatorowie lódzc, otrzymali wczoraj listy wierzytelne Pocz Pierwszy długometrażowy film w naturalnych kolorach WAL TA DSNEY'a ŚN J;tk 11(1:; informują, w dniu WCl'.) donosi oficjalnie o wyborze na pp. ;.rand.u-no W 3-cim ty~oddiu wyświe\lania. T3J's:!;ym wybrani z Łodzi poslowi~ sl:l.. wzgl. S-3nntora w danym okrę- U... f l n p t i :::enatorowie otrzymali on głt:wne- gu wyborczym. p o('s l m., _ go komisarza wyborczegc:; p. St. Litity wiarlytellle ot~zym~li posł., Pra"'o do &Z~ZP~'- A Giżyckicgo, listy wi~rzytelne, na v. ie: ks. Slymano":'~'lo, Mmcber~: n ~.., ~:... ta odstawie który<:h będą. mogu Wadowski, MilewE.k, WymY"~CWSKll (OSTATNA BRYGADA) wziąć llojział w pierwszych posi ~ i Dutkiewicz, oraz senatorowe: dr., Z ł ' 2 20 na wszystkie dze'niach nowego sejltu i 'enat\a. Fichna. prez. Wikzyt.Eki. Stolarski.. c~nj :r.j.c seanse W Jj.;t&ch wierzytelnych komisarz Wasilewski i Hempel. *' Dziś w lokalu Unii odj:)~zie się konferencja z udziałem przedstawicieli wszystkieh związków zawodowych pracowników umysłowych, celem wyło nienia delegai::ji na wyjazd do Warszawy do min~ter5llwa o pieki SiPołecmej i omówieni. j działalności na :ajbliższ y okra.s l nst>ektor pracy zarządził!ja na.ibliższy oktes kojl,trolę zakła dów pracy, celem stwierdzeni. warnnków higienicznych, ber. pieczeńs.twa i pirzesłrzegania 1l~ staw socjalljlych w łódzkich fa. brykach. BBLOTEK\. im. B. BOROCHOWA Zachodnia 59, tel lrląd za w piątek r. o go r.zinie 8.30 wiecz. abonamentow,' Cud kinematografii! prz<,dstawienie świetnej komedii Moliera p. t. "Sąplec", w roli gt. LUDWK SOLSKJ. Bilety.10 nabycb "\v bibliotecf' tylko do czwartku wł. do godz. H wiecz. Przt'oJsta.w:'3nia abonamentowe Clił tj)'wają się "lormanie co pi:]tek, a. t.iety nabyć można tylko do J!."::':':~~:':':_._---';"' "",!," czwartku włą.~znie.

8 , od"o~;ada dziś "rzed sadem oltre90vl'ilm w Piotrkowie G.-ozi lnu kara śrmierci z erotyk lu 2SS K. K. Dziś przed sądem okręgowym Ojciec JaskÓ'lskiego, Alllto-1 wiązał stosunki ze swoją byłą su. Po drodze, w pe~ej chwi'l'i, ~. Piotlr'ko~ ie odpo 'wiadać b~-. hi. diróżlllik w pow. opoczyń- kol żanką sllkoltną Mi.chalską.- wyciągnął rewqlw r i polecił dzie za wyrafinowaną i b stial- s/kim, oświadczył, iż syn jego, Po zdefraudowaniu 1000 zł. Jaskó)skiemu rozebrać się do ską zbrodnię Władysław gnacy niedawno opuścił dom, udają'c, znów musial porrucić Łódi i u- uaga, mówiąc:,~dokwnen.ty two PASTERNAK, zabójca swego so się na studia le:ślllicz do Cieszy! krywać się p-rzez dłuższy czas,je są mi potrzcbd~ do życia. - bowtóra. Zbrodnia pastemaka,1 na wraz z niejakim Justyn m,»rzed pohcją. O ile oddałbym ci je,,ta musiałktóra wstr.z.ąsnęła opinią publi- Mącz)"1l,s/kim,. swoim przy.iacie-1 KtÓl'C~OŚ dnia przypadkiem bym ni~ żyć: o i!e ~~,nic od- C7.1ną i przez ddluższy czas była l m adiunktem l-eśnym. Ojciec pozuał Zygmunta Jas:kólski~go. dam, ty ~l1s~'z nl~.zyc.. przedmiotem wielkiego zai:n.tc.re; pokazał policji lisły od syna. i i Odrazu spostrze~ł łudzące 1'0-1. Na.stęp\ru.e sttzehł w k:la:.k~ sowal1ia, stanowiła trudną 7,8- MączYlJSlkiep;o, w których dono- dobicństwo między sobą a sy- Plerslow~ J w głowę z ~hslkle.j gadkę kryminalną, której roz-j szą, że dzieje się im doslwnaje, nem dróżnika. wówczas zlł- od1e"'ło~cl. ~o ~Yl~, gdy Się przl' wiązanie było sukcesem ł6dz- 9. Jl.'łwet ZygDlJUnt Jaskólrski 0-' świtała mu myśl o zbrodni na konał, ze ~e. zy.jf',. zab~'ał mu kiej policji. trzvmał już posade i zatabia $Obowtórze. Chciał zdobyć jego worek.z pledlędzłlll z~wlesr.o~y Tło SJ)Tawy przedstawia się 120 zł. miesięcznie. Mączyl.ski Władysław Ptalłternak. papiery, by wykreślić raz na na ~zyj, do 'kumenły } ubran~e. nastę;pująeo:. byl nawet po raz drugi u Jas-...,..,. zaw'sze nazwijsko swoje z listyl Zablt~O ubrał w swoje lmran~,., k6t-~-' h' 'ąl dl Z t Łod~l - ztblixyc >Sl~ do MChalsklt>J ~ "' h Wszystko to działo się o godzl' lepsze ubranie i trochę drobno- 'no d ł l ik d l,.1, 'ol no obse;wację. istotnie w dniu.. o a Sl-ę za esl1 n, u awa i Po dokonaniu zbrodni ode- Zagadka kr,m?nalna 1no1\.1(' l WZl a ygmu\q1 a nad jej miesljkaniem roz!oczo- ZJi.lącyc...,. uie pierwlszej' w noc". C:ie~/o~ ~te'k, 15 Wlfzcśnia Pasternak został u- pr.zy,iaciela Jask?J.s1kieg,o i uamó brał z ptze<lhowall11 rz-eczy Jas- ~:~nh 5 w ~esie a~ Gz~rw:- Zdemaskowana jęty.,znaleziono przy nim auto: W: 1ł R'O, aby ZUlm pojec?ał.~10 kólskiego, dokąd, polecił mu hl' Y Ytk:.ą.ł go y loki męi- zbrodnia matyczny rewolwer kał l Ceszyna. n~ pos~dę, zabe.rając, przed tym ulokować je. a za s',u ~a ~eż~:!ęp:~z-:krzyżow8-., '. ~okumenty Jaskólskiego O.raz, fu'ochę 'plemędzy l wszy~tkte do zrabowa.'oe pieniądze kupit ~V. dm: ~ 7:::: 3 c!yzndyó' l.::c- h J P. d 'ł PohcJa okazala Ja,s.kóLskm Jego garderobę., kllmenty. plasz<lz i bieli1jl1e. 11U r g U'Jllye. OW,Hl ()m r to f'f' d ~ _! J kol.' l" f l'..'. ' poieję, która wsuzela dacho- o gra 1 c. w cnacle ~-~.. _zna Pasternak zeznałe as o s~" uwcrz~ l zau :). D'llla 8 wrzcsmu r. b w:rjedzenie.. i swego syna, na. dru~lm zdję-.. Ja mu$zp. itl' chał poóą.giem do Cieszyna. D t ryłkoł ' 28 l t ' ~ elu rzekom~o Mąezyusldego. Pasternak odrazu przyznał skąd nadal karły pocztowe do enał d~..;. ~str aał: e Teraz sprawa była połowicz- się do zabójstwa. Oświadczył, Pasternak podjechał z Zyg- JaskÓlsldch. zmi'eniając char::dr..1,_ koll~" :.w_d me WY.1a mona. as ema ZY.l, Z y'1, arany WęZienem za 0- mdn em,as:,,-o s,m. w nhl '11er pisma uhy. tal si~ podol) t rzyma W..- rany..- z w", Ś P t k' -c " b.. k..,. t J'- 'l k' d' ~. JeUll.lą w o eę,",rea, a u.o'ueą M "k... tu'e' J k"j.... 'k d '. b l.., l do O'k p'ot,. - kroń Słlr ł k' dd ączyns l m" JS J Je~ a as o sztj:... w.q n3 sz o ę- swojej yej wrzesma r.). r z ą z l'-lyl1l do pisma ich syna. w, S '. za w s ron. o, ~- ski został zamordowany. Przez żony, ~ po.odbyciu ka,ry, 8 mie- kowa do lasu, rzekomo cejenil ldł d d"' 11~ był 7.: bhska, ~ ~'zym SW'la -, k~o? Czy przez Pasterna.ka 1-1 sięcv. gdy opuścił mury więzien objęcia posady leśniczego. l;l ą mor er..,v :::~y10 os!1tol()~e mejsce ~ skro w iakim celu? n~, 'nie wiedżiał, co z sobą po- Na skra.tu lasu Pasternak po-, Bl~dą(' w Łodzi wydawało nft! ~l. W,k~e,szeDl marynar~~ena: Słusmie p!rzyplt!s7lczając} jż cząć. 'Vreszcie udalo mu się.zdo l/ecił dorożlk.arz;hyi. zaw'róci(\ _ si:.. ic został p.0.zna~ly.. S~yb~ł la 1Jl~lcz~on() kartkę tjr l na Pastemąk będze p.róbował w by polsadę w Lodzi. Tu też na- Wls'?,cdł 2; Jaskolsktffi w g-łąb la', WęC kazał zrobc zdj~ca 1 shn ~lr.fpująlcf'j:... ~ował listy do 'odziny i Michał.. J-estem Pasternak Wlady- 1M!. - ) skiei aby Z2trzf'ć wszelkie ś1a. ~~,ie}~g':i~:je:::~ 201 uromad~.. 5" 06 os-edll- 1' POlU"'8C-e dyi,~:bił.ie~en błąd: daty na ~ ~obó,jstwo. Plotrków., ~ tografiach były późnie.tsze, ui1. Dla 1938"... data, którą podał jako dzł_ Na mie,jscu znalezono r6w- larzadz-d-. p "0' /la"'odg JAZ' D,,-=.L-._AO OZ..,... a '~()jej rzekomo samobójczej niei łu:-k~ rewolwerową z rewol Uf ~., YW U., ",! ~- _ 'Y... śmi~rci. To go vdradzil:o. v.: eru ikal. 6.35: Bro.ni pnydena.- dzlilłalnoit s.blerz.dow wl~'5kl(h ' DziŁś Pastemak Sitaj-e przed ~ ('C me malezlono... dem w Piotrkowie. Broni lo,v tolku 'W1Szczęt)'Ch w..łodzi Gromada wiejska stanowi naj,' dziły szeroko zakrajane trzech- wi-xmo :/:.wr6cić uwag~, aby do l adw. Missala Z Lodzi. Pasłem.. poszl1kiwalj.. us:talo!l1o, że istot- Miszą lo'rganiżowaną Jedno. slk:ę lełni-e Pl.aDY.s:we"j działalności i ciał Bamor2ą.dowych weszli lu- ko.wi!!'rori kara '-mier~i z art.,lic Pastemak jest poszłłki~y życia ' spolecztnego. Spo-lcczeti-' sjitupulajtnie je l"ealizują. dzie z ilnicjaływą o dużej war" 225 pa"'r. 1 k. k. pl'zez ]łołcję za przywłasr.eze- s-two zaczyna należy~ie doeę~ W o.klresie budzetowym tości moralnej i wyrobieniu spo Na ten niezwykle se.-c,jii uic na S1Jkodę firmy Paweł Pie- niać.zldaezenie i r&l~, j$.ll oq gromady V powiecie 16dz- \ lee71nym. iplrzys71y samorząd gro p;roces Głos Poranny" delegn kanki (lp'iotrkowska 73) 1050 grywa gtromada,.. tyeiu pań- kim wykonały własnymi środo, mad7jld ma być bowiem szkołą \ je do Pi~ł!rkO'Wa "'co specjal 7J. ~ p~ljętego ezekl1 na PKO. stwa i ba~ą ZWl'aea uwag~ Da karni nast~pująee inwestycje: źycia obywatblskicgo. neg'o wysa.nntka. ", nną~tl z lpowyżs'zym ro- weś, która stanowi poniekąd o- w 5 ~madach nłożone zostały :t.łali zbada,ni e~ontkowie rodzi stoję dobrob)'tu kraju.. betonowe chodniki i jezdnie ob- ny Pasternaka, 'k.'tórzy nie mogli TO' tet obeony w.łodail'z woje- sadzone zostały d'l'zewkami, 18 dokładllie TO"P()ZinaĆ zwłok z fo wództwa łódzkiego' - p. woje- g'omadprzeprowadziło roboty ng,rafii, natomia'st Sltwierdz.in. woda HemYk. Józew-ski,.tako ziemne drogow~ na przestrzeni, że lsitotnie PasteJ:lnak mial bliz- wielki sp ołecljdik, doceniający,'. 10 klm. i.po~udowało 2,5 klm. i '1~ po operaeji na brzu~htl, 2'l1aczenie wsi, wydał cały sze drogi o trwale,i nawi~rzehni, u- J{ochanka Pasternaka, C.ze.sla reg zarządzeń, mająlcy~h Ul za- regulowane zostały rzeki na l ~'a MCHALSKA, z całą SJta.now danie ożywić działalność 1rO- przestrzeui 9 pół kim. oraz c zością p()twj.er~iła, że zmarły mad w kształtowaniu się *ycłn zmeliorowano 30 ba łąk, zbudojest Pasternakiem. Biegli '1eka- s8morządo.w~~o,oraz pobudzić wano jeden J)Om LudOwy i l'oztze w opinii swe.i nie wyłą.czyli lokan.. mi~jatywę.. poczęto budow~ ó domów, pol1loi;u"rośei. że zmarły POflełinił,W o.stabdlch dw~h. lat,a.eh,ży budowano 4 i rozuoezęt? budo- samoh~istwo, Fakty te utwier- ClC gromad W powece łódz;k1d1 wę 5 murowanych remllz strarhity władz,e w przekonaniu, ź dzięki troskli",-e.i,opiece Drzc- żackieh. Założo.no ochronkę dla 7,m arl y.l.es't Pastermakiem i wodniczącego wydziale powia- dzi-eci, 29 gromad zakupiło 37 ~miet-ć j~~o nastąpiła 'wskutek towego - p. starosty Denysa, siewników, w 6 gromadach za- ~amobójstwr. znacznie się ożywiło we WSZysłl' lo 'żono kółka ro'lnicze i 5 gro- "... ~ t6 kich.i~o l!rzej?wac~. mad.zorganizow:;tło zl:ewj).ie ~e L 'S~ Z... ZS$W =a. V. POWat. łodziu posada w s~\ o ka.. Na czoło. twórczej pra.cy ~a l Po pe'!\'łlvhl czasie Michalska jlul ~ere!lu! 201 g~o~ad.. kłc!rc W,S! w ostatml11 :oku wybły SG: ~tl'zymała list pod~isanv p"zcz b e.1m U,lą 506 osl~dh. Nlektore gromady: Dalko\\', Bukowiec,.. Cześka z Pinczowa" w k/łórvml z g,ro.mad okaz.ały dużą żywot Jerwonice i Plcznicw. autor do'11o"ił, ii g,p~lnia ostat- 110Ś~,. mi;n.o?ardzo skromnydl \Vybory do rad g'roma~z~ich nią wolę "Tiochy" (tak nazy.?lozlrwos:<!l fllansowv:ch. Rad} WYlll~czonc zo!>tały na dz~u 11 wan)' był prze.z Michal!S!ką Pa_ zebrana gromadzke 'Soporzą- grurullla r. b. - Społeczenstwoj slernn1k), który przed śmicrcią, -- pole<,ił przesłać dla niej i dla ZJ~!!li Z d d,reł t"ro'of ' s zfttt~ll" rod,ziny o~talni{) ~if'd~. P~!e- U "'Ul" ~ł'i a w~ w ~r~ed~łc~ k!os dom os Z terenu ł6dzkiego województwa Mlchalsklc.h Z WidZiał past~r-.,..., ", naka w ',odzi Michalska ' udała W dniu 19 grudnia r. b. odh(~d.zle rektorzy s:;pltali ll1djsklch z dr, St.,>ię do polie ji.' f'ię w Piotrkowie Trybunal:.:kim ~tańc'z:1k.i{-1!l - inspekt.orem szpital Zbadano fotografie ' i stwier- zjazhil. d:yrleltó{~oróhw szpita.1i Plblblicz. llictwal~ehjskidego i.na.czeldnymble~~ 1 ilw!no, że z;!'ohione były 24 sierp ::Y? l Ule { ryc. J)rywatny~, 'p0'1 r~.em s U'Z y Z rowl3. - r,.. mnia zaś list n,adan b ł 1 t wrześ sw~cony aktualnym ~aga(l~l1en~om f:jonem na ~zele...." uia'. y y.' svpltalnh:twa na tereme WOl.'lw(d7~ Zaznaczyc nalozy, n w z,10znzje.., " twa łóu~kiego.. >;:;"nmą. udział ć'7rektorzy szp.i.~li To.n~su:J(~ło yodejil'zc~a,.. Zjazd orga.nizowany jest na woi')- ~ pul'hcznycb z tych terenów, które Pollc.la Z~CZ(ła szuka~ ~akł.-1 f, 'k dr. Bolesława :::alaka., mt{'zelrj z dniem 1 kwiet'cia 1839 roku przedll foto~ :1fCz.ne~o, <idze doko- k d. ł d ' a ' h d fi.. tr.. d. ił ' 'ły d. ~ l'>, a wy Zl3, u z rowa linę 11 woje, c o zą <M.lDJms acyjrue o woje łlane ~ z.l.~cja. lu stwh~r wódzkiego kdzkiego. wćdzt.wa łódtldego A\ KNO NEODWOŁALNE : po t:~da(h OSTATNE zniiodqcb! ur. GENALNY w wielkim filmie erotycznym p, t KOB JA, KTÓRA reżyserii ANATOLA LTVAKA lutk dzooorzecznl~w~~:p~"~ sam o(lt~brał zd.ięcia w dniu!z~l:~:'~d:a~:~:~~':e:;d:':a~'~~l:~ J Zl" ZJ zc WYJ z 2 J", ( - ~!:::::::::::::::::::::::~: 11 wrzf'śnia, legitymując się innym naz\'..-iskicm-zyg'qlunt J/as kól,s,ki. Szczegół ten ustalony zo stał tvl.ko dzięki przypadik'owi,,tn.skólski bowiem zgóry zapłacił za fotografie, co je... t rzeczą d()~ć rzadko Slpolykaną i zwró cho uwag~ fotografa. Wyjazdy dowolne via Cons\a lza J Triest i Marsylia Zapisy i informacje: Wagons-LitsllCoOk. Piotrko1llł'sk.a a8. tel zł

9 t ~2. X...frf,m; pn~ 4W1\1V" ld~ Nr ~ ~~~ Tomaszów J B h MPREZA DOMU SEROT. O : erom pows' n r RADO Zarząd żydowskiego dcmu eiewt. U DZSEJSZY PROGRAM ~~~~~::. ;r~~~t;;i:~iem t(':tr~:e: Podnioll~ DrO(zgs~oj(i W po"i~c:ie brz~z iń,kim ó.35 MUZy~~~~~~płyty) i gim. nast~l.nie odbędą się tańce i śpie- nastyka. wy. ktt're wyk. nane hędą pru'z wy Ziemia brzezińska była w nie ł stość wręczenia sprzętu woje u- ' haterskieh oddziałów powstań- 11,00 "Zwiedzamy przędzalni e i tkał cbowankćw domu sierot. Dochtd dzielę terenem podniosłego ob- nego Armii i poświęcenia pom- czych. Na zdjęciach naszych wi nie" - reportaż.. chodu 75 rocznicy powstania ników poległych nnv"-łańców dzł'my dwa nowe po... iki. Pod 11,15 Auber Meyerber (płyty). lorzezna.cwny Jest dla powiększenia t i...-,. '" Audycja południowa. fundusze w tej placówld dobro czyn S yezn owego. Z te,i okazji odby '1863 roku w Kołacinku i w 'Wo pierwszym (z lewe.i strony) stoi i Koncert życzeń. n(~j Zarząd :twraca sie za naszym la się w obecności władz pań- li Cyrusowe.i, które były swego wojewoda łódzki, Henryk Jó-, Ma.jU 13.~t" - powieść m6 słwowyeh i wo,iskowych uroczy czasu terenem wielu walk bo- zew5ki. Na pomniku znajduj'e wlona dla młoozlczy.,.. P. śr~dnictwem.. gorąc-ynl arel- u em ' "Szabla na lt'llimle" - Stani rlo mif>szkańców naszego miasta. o się tablica z napisem: "Bohate- sława Racbalewsk.iego. ~ oparde tej imprezy rom 1863 r. poległym pod Wo Muzyka obiadowa. Ją Cyrusową - ziemia brzeziń- 16.2~ Pieśni ~iev:'iadomski~o. ~ ""f' ska" konad1u Losaklewlcz MohckieJ Z pamiętnik6w ob1:'ońc6w Lwo KONCERT MRE UNGARA. Staraniem miejoscowego towa.rzy ~twa przyjaciół nauki, literatury i sztuki odbędzie się w Tomaszowie w dniu 24 b. D. koncert inaugura, cyjny, z udziałem światow.'j sławy pial1isty węgierskiego mrt' Unga:ra, laureata. konkursn szopenowskiego Wczoraj W ł.odzi Z mieszkania Julb15za SZULCA (6 Sierpnia 53) skrad1:iooo róme rzeczy wartości 1000 złotych. Policja aresztowała awan1u.rującego się w stanie pijanym na ulicy Rzgowskiej Stanisława PARZYNOWSKEGO (Gen. Różyckiego.), przy którym '" czasie osobistej rewizji maleziono widelec j n6ż, pochodzące z kradzieży w restauracji "Hellada" na Placu Reymonta. Władysław Gm (And.rzeja 48) W6,'ll w bramie zamieswwarnego przez się domu napadnięty i pokłuty notiem przez niejakiego KOŁODZEJSKEGO (Lipowa 58), który zbiegł. Policja aresztowała AntO!llliego JĘ DRZEJCZAKA (Źródłowa 15) i Kalimierza HOŁACZKEWCZA (Marysilska 36) za dokonanie napaści na Fe~iksa MAKOWSKEGO (Źródłowa el, którego ciężko pokłuli baguetem. Poza tym napastnicy strzelali z rewo l<weru przy uj. Zródlowej 15, gdzie kule...,.. biły dwie szyby..., mi~niu Jamoy 1\ 1 ł k Sniadej. Samuel WARSZAWSK (GdańSK 14) przy zbiegu ulic Al. Kośoiusm j Legionów 1:05ta1 najechany przez ~a.. ksóv1kę, prowadzoną przez S1:ofera BJ' Endek lesława GADZŃSKEGO (Wawelsk:t 35). Va awie OS arżonqch U stóp drugiego polonika pod wa - recytacje. Kolacinkiem wygłasza przemó Aud~cła. śląsko. l,!owska. menie dowódca OK-Łódź gen.,17.30 "Z plesnlą po kraju - audyb ryg. Th ommee. ' Na tabhcy, n- cja Marsze Francisrka Szuberta na mieszczone.i bezpośrednio pod 2 fortepiany. orłem, widnieje napis: "Cho Audycje dla robotruków. pom bolownikom Niepodleg- 19.0~ K~c~ roz;rywkowy..'. O 20.,3., DZlenD1k wieczorny. losć z roku ziemia brze-j. 2,1.00 Koncert stow. mił~nik6w daw zjńska". dopuścił sie obraz, Narszal.. Pilsadskic", ł~d. ler. W mie5zkaniu Lucjana UJBCA. przemysłowca (Mielcz.a.rskiego 16) wy bucht pożar od raz.palooego pieca. p",. żar ugaszono po pew.nym czasie. Ku(';~ BardU) cha.rakterystycwy pto~s w odpowiedzi Da. io udersyl kupca sze świadectwo. poniósł straty w kwocie 600 złotych. toczył się W dniu wczorajszym w twarz, skopał go l wyrzucił za \ Madalh\ski skaza~ mstat - 8 Na ulicy Wolb<mlkiej został napa d 0.,11 kr L d' d Ob' ki pl ~.. -L.-l--.. rlnięty i ugodzony kamieniem w glow~ pne ~em O ęgowym.w O 7.1. rzwl. ecnl W S e e ",,,,..,,,,ul -"P' więzeaia.,\ 1'0'11 KAPELUSZNK (Zgierska 19).. Na ła.wle oskarżonych zasadł czło mu uwagę na niewla chrość takie, ' Przy ulicy Pogonowskiego 13 spedla Dek Str. Narodowego Eugeniusz go postępowania. To stajo się P<'-j S...!!U's-zl.dzie.-lla nej muzyki "Temperamenty" m6wiona CwojdZ'ińskiei(o. - powicie Pieśń zwycięstwa - konc~ AUDYCJE ZAGRANCZNE KALUNDBORG (1250) Kwartet smyczkowy Es mou Czajkowskiego. STRASSBURG (349) "Poławiacze pereł" i "Djami!ch'" - opery Bizeta.. LPSK (382) "Rigoletto" - o.pera Verdiego. SZTOKHOLM (426) ,Pieśń strażn.ika wieży" Graen~ ra. Wariacje Regera i Symfooia C moll Brahmsa. RZYM (420) "Tannhauser" - opera Wagnera ledolan (368) Operetka.. Akcja "Radio chorrmprzykładem dla nnych )1 ańs!w W ckiemuk.u "Osserva t'ore Bomua~ u-bzały Gę ostatnio dw. artykuły mawiające radiowl działa1n~t... stłjjslwa chorych w Polsce, podlaeu.r jlłce doświadczenie i wyni'ki tej.kc. Artykuły te wywalały ~ zamterelow\ulie wśród akcji ~ kich radiofonii PonJ~zajll ooe... fakt. te na WZól Polski ro1:poczłu. akcj~ radiofollirmcji zpitali misjoaarze.. Ocy w Japonii i o. o. Kamijani.. Bruylii, którzy niedawno oddali "o użytku chorych olbrzymq szpital całk3 'Wide madiofooizowany. f411ł'y ze s,chodów j rozbiła sobi~ głow~ 75 1 MADALŃSK, karany wielokrotnie wodem ostrej scysji, '" trakcie ktć-... letna G. POZNA~SKA, tamze zamle3! za awant.. rv i opilstwo od arzu. rc.j zacietrzewiony endek obr. mł okradała sublokatorow TEATR POLSK ] :a ła, ~~,p z lał,v domu starców pn,y ul. NaTutowi. tern obrazy czci Marswłka Józefa rząd, kler i wre9zcie dopuścił się Prud sądem grodzkim odpcwia- wi1r, WąUlłała Solski stwa na kreacja. w arcykomedii jaką muł:rz Mo ' ;:zn GO dostał ataku furh Bolesław Piłsudskiego. zniewagi parroęei Marszałka Piłsud- dala w dniu wczorajszym Anna PA Hero. "Sklpiec" ściąga w dalszym eią SO,lCZA,{, któreg? przewiezi0110 do Madaliński którv j0st wła: rici.:j skiego.. BELA, służ... a., oskarżona o kra. gil tłumy publiczności do teal1nl Pol,zpllala sw. AntoUlego. '. '.. 'r' ki Przy ulicy 11 Listopada i Zacbod. lem sklepu w Szydl0':'1e pod Łodzlą., Cały incydent został powtć rzony dzież. s ego. ni E'j został najechany przez samochód wszczął pewnego dma awanturę w miejscowemu proboszczowi, który U pracodawców PaNeli mieszkał."skllpiee" gntny będzie dziś?.30 S. ZAUDER (Nowe Złotno, Majowa 4;. obecności kitku osób i w zacietrzc złożył zameldowanie do pojicji. jako sll~loka~r ~rok. Lipm~i, któ- :;::;;e~~ :r:o~zeń) a..., środę l '" Och! ió s ł on ciężk!e.obrażenia głowy. w;eniu dopuścił sie obrazy czci Pie~ W wyniku dochodzenia. Madaliń- T_V stwerd";} ze co pewen czas DZ'Ś, J'utro l' p"';nlrze o g...l..._~ ;'\a dworcu Lódz _ Fabryczna ':em. -.,...,~. <AU ~ dl:lł Adam KOCHANOWSK (Zawiszv wszego Marszałka.. ~ki znalazł się na ławia osk:użo giną um z kieszeni garderoby róż "Most" Szaniawskiego dla młod1;jeły 10). Awantur& wynikła w na:otępujl!' lych. ne sumy, przeważnie drobn~ mo- szkolnej. Prw d domem przy ulicy Lagiew-:nie. cvch okoecznościach : Nie przyz!1ał się do winy, ale nety TEATR POPULARNY k.' ~ e.i 10 został ciężko poranio1ly tec.h. \ Jakiś handlarz-domokr'1żc:1 iya świadkowie zeznali obciążająco, a Ponieważ trudno było u~talić, kt.) Dziś, J'uwo i poj'utn:e o 8.16 baj.- ll!. dentystyczny M, (\\' olborska 32). ZYLBERBERG. wstąpił do sklgpu Jladahńskl2go '. '. ), 1,omenrlant miej::rowego posterun, jcl't sl:rawcą. kradzieży, prok. Lipiń nj~ kolor,~_wa komedi~,'?'pera "Sbl. Poslcrun k.owy Teodor FABSAl<:, onaro' ~' ując mu towar. ~1adaliński kil Jlolicji wydał o nim jak najgt)r. toki wyprowadził się. Jego pokoje ~~~z~~dą~r!s~:~~sklego w rety (Krucza 25) z o stał na. ulicy. Zgierskiej _,--. za~ą. ł uczę druk b' lura reglom '] negr. * polnrhowa/ly przeto Jakiegoś pijanego Gruźlicą pluc jest nieubłaganą i corocznie, nie!obiąc różnicy dla płci, wieku osobniki!, in \ li sianu,,<osi mill'ony ludzi. PRZY ZWALCZA.'HU CHORÓB PŁUCN.YCH, KAHL.. d P temu. poczęły ł" ginąć pie K Q ł o ma t e k przy sz k o e JlC"HZ BRON<"f{ (TU uporczywego, męczącegl) kaszlu, ('RYPY itp. stosują p. p. leka ; 1lą 'U. Orolumlfl Sę WęC Z 'roj~. 11 za kupiło na dziś o godz pneł ik~ ' repb'l.jlerrlra rze "Bli,SA\1 TRKOLAN" Gąseckic~o~ który ułatwia wvd~ielanie się pl~) 'LijliJiskim, a. nas~pnie złożył za sławienie p. t.,skalmierzanjci" w te Kron 5 U.,.i.'l\ dny, wllllaenia organ.izm i samopoc.zucle cbo,. ::;0 ora~ powększa ",'agę cla!3 meldowanie. W wyru ku dochodzt, atrze Popularnym. wo n ew6dztwa łódzkiego l usuw'! kaszel. Sprzedają aptekj. l.ja Pabiela znalazła się przed są. Dochód przeznaozooy jest.. ~. J tekę uozmowską. gr~~~i~vsi fl~l~~~~~' P~,~d:l~~~~J~Z~~ Skazanie członka Sir'. Narodowego! d~~~.~b:ł.a sbzana lla 6 mi~sięcy ".~~".6 " s iii:' wskulek zaprószenia ol!nia. W YbUC.lll _ 1_'le~l"nn F O, O P L A ' pożar. Ogień rozprzestrzeniał -- si~ z bly za na W o ływanle do b-le"la "'yd6w" ' ".""... ". ul. Potrkowska 17 ska ",kzną sz~'bkością, Pożar zniszclyl..,," '. * \ lu rok!!ł"wietla dziś i dni nasłępn,ch: wszystkie zabudowania l\ichałowicz!. UlnegłeJ meuzleb poltcja areszto.!. Jllro -.. wystawa Światowa w Parytu" kltn'y swe straly oblicza na okol,) wała na ulicy Rzgowskia.i członka Przed powatowym sądem. staro- d'".,937 r. :l.000 złotych. Stronnictwa Narodowego w Łodzi ścińskim w Łodzi odpowiadał wczo, W procesie o na u,yc a Fotoplllstilron c:,ynny od.. 9 r..o *. Kazimierza LEWKOWCZA (Choj- tr.lj mieszkaniec osady Kazimierz skarbowe do 11 wiecz. W \\ iskilnic pod Lodzią w CZaSl\!. 'y, Piaski 49), który po opuszczeniu pod Łodzią 46-letni Jan SZARY. W d.. d 1. Wstęp 25 gr. młod.ieł szle. '~ 1Jroczy~lości weselnej doszło do rozjlra. ul' d mu wczorajszym w aj5zym "y nożowej. C i ~żko ranny hngnetf' l1l _., ;:,u k.a; w ','ecu przedwyborczego, ~wołaneg() Szary rozd~wał otkl prz.e. wy,,'. et.,_.:1 1" b F O, O P L A S,." O,. został 26-lellli Andrzej SZY~KOWSK{ przez Stronnictwo Narodowe w sali borcze do rady gromadzkiej, a (~'h,u pr~e~u o n UZyCla. s r o- " ul. Moniussk. 2 z \\'i,kitua. Policja zalrzymałll.'1 podcj k' N ' l' R gow k'el chcąc by głoszone przez niego ba- \.\e przeciwko byłemu nacz. urzędu MEKSYK Malownicze zd)'''c:ia z: ktl~ :.,, lila" asze przy u Cy z S l.,, k b GĄSOROWSKEMlT..,- rzanycl l o zadanic cl~zklc'h uszkodze.l f ' r" '. 1"' ~ ł " ce ~ła miały więltnzy posłuch podawał E a.r O'W'3g0 'wiecznych rewoluc:ji i wojen ~iel(,slych SZ"l11kowskienlll. (l zaczą WZOvle oj,rzy.l, na, o ują...'. FLAJSZHAKEROW MARKOW- Fotoplastkon c:zynn, od g. 9 rało. do bicia żyd6w. Sę w osadze za wywladowrę słuz-..,. do 11 wiec:z. ODCZYT W STRONNCTWE DEMO. Wczoraj LewkC\wicza doprowa, by śledczej. C~OW.l ROSE~B;R~~~OC:~Y' Wstęp 25 gr., młodzież szkolna 15 gt. KRATYCZNYM Gzono do sądu starościńsltiego. W Za to wykroczenie Szary skaza w o :"~ ~rze8 c anw a o.... Znany działacz społeczny, l'l'dakt.w. 'k ~ L l" t ł t1 został na 20a złotych grzywny wych swladków, "Czarno na białyll", pr('zes okr~gu wylll u rozpr.. wy ew W\\C:t Z.)S a y..'.. ~.,. '". W k warszawski('go Strolllli c.twa Orlll ok;a. skazany na 7 (.ni bezwzględnego a z zamaną w raze nteśclągalllo5t', 1 D7.l.s ~rzem~wl_ma stror.. yro MBE UNGAB W FLBARMOND lycznesil, pk. January Grz«;:dzińsk i, "t's1.tll. na 1 miesiąc aręsztn. (1) w dron lutrz'3]szym. W środę, dni1t 23 bm. o godz znawca spr:n' militarnych, po kilku... ~onaniu odbędzie się mre koncert Ungara mistrzowski.. poi~isty ma '" S,l ezdza do łaldzl l dma 4 grujuw rh.!! 2 U N G A - ~y?o~lniow~' m p~h.ycic. zagral1icą,prz:;. S FLHARMON KONCE'RT MSTRZOW K towej' sławy. Bilety do nabycia w kas.. "" sa li Stow. Śpi c \Y!lczl'go ul. Listo W! lu!. M A E filha.rmonrii.-----ł. pacja 21 w)'f(losi odczyt na lemat: Narutowicza 20. Tel "APSZ SĘ NA CZLONU Hiszpania \Y walce". Bilety do na bycia w ka:;it> Filharm..,... PrzC'd,prz edaż biletów w lokalu K \,) Środa, dnia 23 listopada r. b, znakomity pianista wiatowej sławy. ŁÓDZKEGO TOWARZYSTW l bu DemokratycZ11E'go, ul. Kilillskiego nr proaramie: Bach, Mozart, lk-etboven, Cbopin i imń. PRZECWtEBRACZEGO". 49, codziennie w godz. Hl _ 21. O godz WlecZ......

10 10 łj2. X,.. G';-O~ "'O"~A"'N'NY-. _~_.._.--..:... tęe:!!.:r...:s~!~~ Z esttae(j koncertowej W- d Jl!!!;,- 18 O'l'lO.;;aC spor'l:o""e Koncert SYnt=onic:znv /.,.. N",'","~ pop::w~~~:::!~el:.:=je~.:uiennym "y_ Bez OZOł88, S88łecklego Szumu ode~wała S1ę Of'kLest1~a symfonie z ciem" - że się tak wyrażę - Skł d P..... n.a l wybrała.dla przypom.nienia:muzyków i pł"zelać moc swej a oznanla na niedzelny mecz mlc:~dzypanstwowy w Łodzi!\lę (~d~wy~'z.aj~ne.j od kon<?e~tó,,: pałe<?z~i na grających. W części publicznosc. dla pe\\'n1cjszej drugiej poranku usłyszeliśmy Reprezentacja POZlnan:ia na przynęty, dzieło wielkiego kalio niestety tylko jedną z "Trzech niedziemy międzymiastowy h~l: V-q (Patetyc1Jl1ąL Cz'ajkow- 'odwiecznych pieśni" Mieczysła- mecz bokserski z Lodzią, ustalo Skl-egO.. Ko]o.s~lna rozmiarami. ~ wa Karłowicza, a mianowici~ na została następującp: p'frm.sz.ająoo. ~ajgłęhsze struny 11-: "Pieśń o Wszechbycie". PTreży. w. musza Słempniewicz (HCP) C:ZUCla ~~dzk,ego od łagodnej me wał ją twórca, gdy sam na sam w. k?gucia Li8zke (Hep) ]~nchol!l, od n;astroju elegijnego błądz.ił między szczytami tatrzań w. pórkowa Pela (Sokół) az do wyb~chow b~zgranicznej,s.kich granitów, gdy spędzał nie-/ w. le~a ~mezak (HOP') rol'p~cz.y l PQnur~.1 r?zygnaeji,! zlicz.one godziny w turniach" w. połśredm3 JarecJd (Wac-.sy~f?D'-a!a. stanow eplog twór J wchłaniając w simie mocne wraj ta),.. CZ0;SCl two~cy "Eug. Onieg'ma", lżenia, unmając rozgwaru nizin w. S'~d'~ll~ Szułc:zynsk~ (Hep) kouczący,su~ straslzną tragedią ducha. To prom.eteuszmvy wy- w. p.o~lęzk~ KhmcC~1 (Hep) b.ezna~~le.lnego p~zec'zuci;a śmier b?-ch.duszy, ~'-yzw().}ony z wię- w. c~~a, B~oWSki (Wart~) C (CT.ęsc 4-13). Epl,log ten poprze zow zlemskich, hymn. wyśpiewa Jak ~dzlm), s~ljad. Pomama dzoll~'.je~t e~ekt'ow~ą częśei~, ny na cześć natury, do której po- =Piiiodiiiiiioiiibiiiniiile_ziiriiiesiiiztąiiiii~J~aiiik.;1 ~Stkł~a~d~L;o trzecą, ktoro DJ.g~y. me.zawodz! wracamy po chwili rmłąki, by MW na:wet '': skrommej.szym skła-' l';ię ~. niej rozpłynąć, jak się roz- Z d d.ue or'kj.csf.ry, a którą dyrygen-! pływa melodia przy końc'li tej mian,,, semce ~.l prowadzą c~ amore. Można wsp,runiałej pieśni. Coś pierwol- reprezentacyjnej na mecz f:agment ten p?jmować rozma.i- neg-o i mocnego jest w takim poj- CC. "Usymbolizowana młtodość mowaniu śm..ierci. w p~staci ~owie~iej nag.o~." a Programu d~niła jeszc'ze dalej PUlk wojenne. \VosnaaU'l.,Uwertura 1812 rok" Czajkowl11u,zycie!ska. mił?ść rośnie i skiego, utwór wymagający poza prz.eobra~ Sę w zą~~ę ~or: pełną orkiestrą symfoniczną, jesz ną ~?Ts<ko z lj.ajpę~rne.j'szej ('.Ze dodatkową orkiestrę w-ojskomlodzle>z): napada na mmsto. dy- wą. Oczywiście w tych warun SZY. l rwą. g",:~łci... słychać kach wyszło. blado, a dziwię si.~> gwzd bru!-illny P,W.ycll rot" -- że d~"l'. Bermajew, wytrawny l.nars~, ktor! wzr~sta?o try~m- znawca muzyki rosyjskiej, xgoialne.! potęg"l. Ta f.centa poebca, / dz1ł si~ na flak obcesowe pokakw}~snuta z fantazj, charaktery towame ulubiolj1.ego swego kom ZllJe cechy brutalnej namiętnoki: pozytora. muzyki gen-ialnego rosy';slkiego Sala koncertowa nre mogła po kompozytora, który łączył w 50- mw.ścić wszystkich, albowiem hk zachodnią k~turę muz.yozną kasę bhle~ą zamknięto przed z szeroką, TOZibuJ8łą fan'la,zją Mo- rozpoczęcl!em się koncertu. Jest wiańską to nader JK)Cies.zający objaw, O~kiestra mi'ala swe dt:jik.c ŚW1iadczący o tym, że pokaz mód. z Estonią? dzi są mocno osłabione. Odnoś-' - --;;;;-:;~..;;;:;;;;:;;;;.= nie Poznania należy się spytać, dlaczego nie walczą Koziołek, Skałecki i Szymura. Ta tró.tka "warciarzy" jest zdrowa, bila siq w niedzielę i wyg'rała swoje wajki z ",polonilstami" w \Var- ~a~~ Łódź przeciwls'tawia skład na- -=;.::.;::.:...:.-= ~~!!.!~~~ stępujl},lcy: w. musza ROS!man (Hakoah) się walki: much, lekkich, śred w.k ogucia MaJ>cinkoWSki (KP) iiniiiciihiiiii;;piiióiiłciiiiiii~_'iiiciiihii'iiiiiiiiiiiiiii_iiiiii w. piórkowa Celmer (Wima) w, le'k.ka Kowalewski (KP? W. póśrednia Taborek (!KP) W. Śłl'edJllia Pisal'Ski (Geyer) W. półciężka MoszkOWicz (Ha lotholc W lodzi walczył b«:dzie z Rossma nem,koab) w. cięż'ka KłOdas (Wima). Sekc.ta boksers4a łódzkiego.mecz odbędzie się w hali spor H2koahu prowadzi pert'raktacje towej w parku im. ks. Poniatow z warszawską Gwiazdą o mecz W składach boksel'skicli re- ski ego. Ciekawie zapowiadają na 18 grudnia w Łodzi. W 1'&- prezen'tac.ii Polski na na.fbłiż- mach tego meczu dojdzie dcl sze dwa mecze mięclzypaństwo- sensacyjnej walki między wiewe z ~a.i<:arią (8.vudnia w POS. Estonii min. Markus lokrotnym reprezentantem Pol Warszawe} l Estonią (11 grud- ski Rotholcem a reprezentanma w Łodzi) za.łść mogą jesz- na meczu w ŁodZ tern Łodzi Rossmanem, cze zmiany. Możliwe, że w obu Dowiadujemy się, że na mi~- Prócz warszawskie.i Gwiazdy meczacli Lendzin wałł'.zye hę- dzy;państwowy meez bokserski łódzki Hakoah zakontraktował dzi-: ~ mu8zej, a RofhoJe w ko- Polska - Estonia, który Odb ę -/ również w dniu wczorajszym gncje~ poza tym nie jest wyk~- Czie się 11 ~dnia r. h. w Lo- na przy,lazd do Łodzi sos~owlcczone, że Kowalski nie będze dz obeeność swą zapowiada po,eką Makabi która w sezonie wa~ł, ale tff zależei będzie sel Estonii, minister pełnolloi!-' bieżącym zd~była wicemisły7!ood.~go formy. BY' B. M8'kus. stwo drużynowe Śląska. Dwi straszne kat s o ehw'e. Tematy pierwszy~b z:apowiechiany na tę ~ godzi- d r o,. t b 1 h A dwllch częśd, w których obok tę- nę w Sali Malinowej, nie zdołał po czas wyscg'ow au omo owyc w rgenłynie sknego pesymijzmu brv.m.i nuta frekwencji koneectowej OtSłabić.. r óeh. Jakby niepewności i wahania Tempora muta11lłurl. Z BnertO& ~es d00061 ~T: dw ~yszący ~edn-:mn ku zdołał.zatrzymae... porę. były nazbyt "niepewne". Za fo Poranek lh'ządzony był starn- Podcza! ~śeg6w a~tomob~l«!- s nieh meehanik zostab cięzko ~oeh~,.1ad ący natomiast_ już w trzeciej części udało się mem stow. "Kultur _ Liga", wych, Jakle odbyły Sl~ w mel' J"ali.. rum klej'owca automobiln Ftr d yr. Berdia.jewowi rol,gnać wy- F Hape seo~ośei ~es Aft'Oyos wydany Wstrzymane oałyehmiast wy młn Martin, któremu towa.rzyii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiii.. o..._miiiii _ ta Się traglc2'jluł. w UUltępstwaeh ~ spowodowały drugą kata- szył Michał Zatuszek, pol~ po /katastrofa. S~óły jej 54 na- _olę - pjenvszy z kleroweów. ehodząey ze Lwowa nie zdoa do RilD'-ił f,- n~'a stępujące: dojeżdtająey do miejsca wypad tego uczynić, wskutek esep... li., Jeden s 1derOwe6w, b_~eh stąpiło zderzeni~ które SfJOwoudział w wyścłgaeh, muałał sa- 110 all'snsu ia, dowalo eksplozję. Oba S81M)cho F.ohr na ostatnim miejscu lrzj'lae samoehód na b1&łe ~ -,~ dy zakreśliły łuk W' powietrzu i BREDA (Holandia), :lt.11. WAT) tonla) _ 6 en pkt, Bołwłmlłlt (Z.. 8efgoweJ s powodu pęknęcla 0- do A klasy? wpadły pomiędzy stojących wł- W dzisiejszej rundzie wielkiego S. R. R.) _,5 pkt., Olpablanca pony. Pędzące jeden za drugim O awans do bokserskiej k.łasy dzów, raniąc ciężko kilka osób. międzynarodowego tutnieju szaeho. (Kuba) _ 4,5 (1) pkt., dr. Aleehin z zaw.rotną szybkośei.. dwa sa- A ubiegają się Sokół i TFSJ z których.iedna zmal'ła. Kierow wego pani Ker F br i d (F. ) A5 (1) k D moellody, których kierowej nie. 'l cy obydwóch samochodów i to- - e es - o r,. ran~ja -.., p -t., ~w zauważyli stojąeego na trasje przy czym która z tych drużyn warzysząey jednemu z nich Mi- Luwe - dr. Alil'Chin zakończyły ~kle (U('HS' A.d)-) _3 (3 3 )spkł k 't.dr. Eu. wyścigowej automobilu.z powo-. wejdzie do wyższej klasy zade- chał Za~ek ponieśli śmjm-(o lię na remis, partie zaś Capablanca... o au a,p oraz d.d &-.. ł d.!..,t. ;hl..'. ~ Fine i Rzeszewski _ Botwinnik Flohr (Ozecbosłowaeła) _ 3 kto u unoszącego Sę nil lhlsą u- cy uje lc<1j mecz na.ju" l~szej me na ~JeJscn. Jostały po 40!)OSunięciach pner. p manu pyłu, zderzyły Się ze sto- dzieli. Ponieważ mecz TFSJ _ Mchał Zatuszek był b.ratet wane, będdziś w... A~edterkdańR1je dog!'ytr Wane jącym. samks ehlodc:m~ PWl'zy czy11tk' Sokół odb~ie się na terenie zmkaduhe g? tt agicz.ną ś~iercią ~ ił pv... ~ Dl o o ('zone, JU o w i nastąpiła e P OZ]&. szys Je T.. _ ro u. leg ym w wyścg'ach au- Stan turnieju (w nawiasach fie2 Rotterdame - jedenasta runda tur trzy samochody uległy doszezęt omaszowa. Wl~ej.sza.ru> d<l a toonobllowych Karola ZatusZ'kanieju. nemu zniszezenin, jeden z kie- WaMU mają pęścarze toma- manego kierowcy na atgen.tyń: ba partii niedokończonych): Fine (U. S. A.) - 6 (2) pkt., Keres (Es-l row'ców zginął na mie.jseu, SZ'owscy. skim terenie. Na lodzkich ekranach ności. Mamy wtedy do czynienia skówki kolorowej. Tłomaczono, któi'ej zwierzęta grają naró'wni z p,rawd:ziwym arcydziełem, któ że widz kinowy prog'me obrazu z żywymi ludźmi, biorąc siale l'e w tryumfie' obchodzli cały z łr-eścią, pragnie dziejów i kon- udział w akcji i stając snę meoświat, zapełniając kinoteatry we ili'któw między prawdziwymi dz()wnym składniikiem calości.,.śneżka" wszystkich z31kątkach kuli zienl- ludźmi, że inscenizacja bajki w Teclmika p!oo'dukcji talkicll filskiej. Do takich fiamów nrue'żą f<lrmie rysunlwwej nie może wy mów otwiera SlZereg wspan~a- Niepor6wnane arcydzieło Walta Disney'a.Tedną z wartości dzieła Slz.tuki, ni'żej wszelkiego poziomu, które dzd:eła ChaTlie Ghaplina. takim pełnić programu i n~~ może w łych możli'wości itllscellizrcyjoblicroneg<l na jalma.j.szerszlo ko- jednak cieszą się wielkim poowo- filmem był w swoim c:za&i.e nie- żadnym ra ie dać zadowolerua nych, o których.l'eżyser w DOrla. jest jego pows'zechl!ość. Nie dzeniem wśród szerokich mas, my, ale jakże wymowny obraz widzowi, nie może zaaj'okoić je- malnym fi1mie oczywiście nawet znaczy to bynajmniej, aby zasłu- napełniają kasę producenta i po wojellłlly "J'Accuse" i inne. go wymagań i nad'~id. jakie ży- maorzyć nie może. Oprawa dekogiwało na mia.n<l dxieła sztuki :zwalają mu śmiać się w kułak z O ile trud!rw jest połączyć gu- wi, udając się na pl'lzcdsil:a'wlienie racyjna i kostiumowa "Śnież:ki wszystko, 00 zdobywa poklask,subtelnego ar1tystycznego zn.3w- sm znawców z gustami tłumu, do kina. jest arcydzicłem dobrego s:mak'ł jaknajslzcrszych tłumów, Bard7.o cy". to o ileż trud.mej musi być spro- Rzeczywistość przekreśliła a malowniczość krajobrazów t często miernota, schlebiająca gu C 't. 'sk. t fił wad:oić do wspól'nego mian(ywllli- wszystkie obawy i objekcje. - wnętl'lz WZlDlOsi. si~ na wyżyny, stom pospólstwa, cies'zy si,ę wid- kit' zęs ~ ~Jawr mm.r~.~:' ka upodobania dorosłych i d1.ie "ŚnieŹ'ka" Disney'a. zdobyła których zwykły ()bra'z dać n je kim powodzeniem, nie zys'kuj'ąc orydzz... Je f.!".~ez m! osm w ci. Są to przecież pod względem wstępnym bojem serca wsxyst- może i nugdy me daje.. praw lwej SZLLUU nz'nany za ar tal'. d ełni ó k' h "~'-ó pnez ki h be ', to bynapnniej ani o jotę d' ł l k... 'd me:n.. nos~ wa zup e r zne ~c W,~ w 1l'~, Z ro~- Z h-mr,ł '_.1_'._'ł", więcej wartości. Jeżeli jednak cy Zle o, a ~ a~w? zajmuje Je śwtaty. W liiterałurze spotykamy rucy pca, pochodzemq, stanow-. ac"j., Ji:tll!..l WywV1UjC l ~u wyeliminujemy bezwartościową l'0 z.ostatmch m~e~s~. Zna~ n~- się czasami z takimi fenomena- Ska społeczllego i wieku. Co in- S'l. w~oły~ać t~n dłrugome1:r-atomasową tandetę i wybiel'zemv wet łednego włascclela.welkle mi. Należy do nich np. "Ksi~ga nego enruzjamnuje l'zes~e milu- WJ flm Dig.n,ey a w:śt'ód ~srz.'ys.t Jedyme naprawdę to, co cenne i go km~'t~tru w LooZJ, który dżungli" Kiplinga. W filmie do- sińskich, co innego zacllwyca do k1ch. ~er w~zów. k~now!ch. n '~~..,. h ś' martwl Slę., gdy z:naw. cy chwalą, łychczl3's mi:aj!o to miei"ce P"y ro"'łych Ale wszyscy zn-~-ie zalezme od ch Wł. eku,.jest naj- Ule przedl1jające, powszec no c _1. t. t, d ' r;" t)vuju l d d.. t stanowić będzie cechę, któta war vu~a~, Ceszy ~ię na ~as. ~ y j~noa'ktowych, kr~utkicll kre- wychodzą z ~'1JSU oc.za'l'owani. epszym owo ~~. OSHt~l~ ~;) tość potęguje. o.plllla wybranych m~ośnkó~ l skowkach bądź Flel'sehem, bądi l zachwyt ten Jest pod każdym sukce.su. Kt~ Wl?z,~ał. "Sn~eżik:ę, kiilla wypada ne~!y~-rue. Moze Disney'a. Kiedy świat obiegła względem nz,asadniony. Geniusz ten Jlllgdy n.~ dziw ~oę, ze fiłm Kino pt bał'dj.z.o specyficz- ma on n~wet. rację: pra~tyk~ wiadomość, że DilSney, autor nie twórczy Disney'a w połączeniu ten został Wlelo~rotUle odjziuuczo nym ~Z3.jem. SlZtuki: Pr?<lUko-! '.~czy, bowem, ze.upoooba~a n~j porównan-ych kolorowych fil- z nieslychanąprj3c,owitością wy- ny w Sta1ll3.C~ Zjed~oczonych o wane dzwła wymagają Welkich sze.rszyc~ ma~ mgdy praw": Dl~ mów rysunkowych, stworu:yj dał naprawdę wspaniałe owoce. raz w E,?,rope, a.jleg~ twcs:~3: inw~stycji pieniężnych, a kapitał pok~ywaj~ " Sę z upodobam~nu! swoją tecbnj,ką długometrażowy Pow.stał wr1ełki film, posiadający, \V:.J3lt DliS~. e-y, z,ajmuje _d~!s].aj. must prooentować. Dlatego też h~dzl, wrazhwych na pra~dzd'~e film, mający za treść dzieje uro- wszystkie elementy nonnalnego czoło\~e m:e.jme w pr()~uikc~ fil pierwszą zasadą producenta fil- piękno ~raz głębszą wart-osć ttzle czej Śnieżiki i jej przygody wśród obrazu: piękną treść, galerię ma mowej świata. Rac~eJ d~ll.lwn" mowego jest Slłwarzan;,e 1nkich! la SZtuk. krasnoludków, rozległy się gło<sy i komicie posltawionych i konse- ' hyło?y, gdy?y było ~na'cze.1. Arobrazów, które mają zapewnio- Jednak od czasu do czasu na pesymistyczne, że tua dwugo. kwentnie przeprowadzonych ty- ] Cydz,eł:O. D JSD~y'a, Jest cudo\\' n!, kasę, c.hociażby kosztem po ekranach pojawia się obca'z, kt6- dzinna kreskówka chyba będzie ' pów i charakterów, żywą alkcję, nym.umkał~,. ~toremu n~lpe,,'y. ZomU dzeła. W związku z tą ll'ego wartość jest bezsporna, ie nre do strawienia dla dorosł4'go mocne spięcia dram3jtyc2.ne. A no ~C w najbhzsllym czasje Ule zasadą produkcji jesteśmy aż n3 'opini,a o nim wawców i SlZero- widza, choćby największego! przy tym wszystko utrzymane dorowna. _;; ~1, ellp. sm widz.ami filmów po-' kkh rzesz pokrywa si~ w zupeł- zwolennijka nadprogramowej kre Jest ka.pittoln1ie w stylu bajki., w...

11 ~"rff, 22 nstopada 1938 r. GLOS HA LO Ł6df, 22 listopada 1938 ~ to obajlnie spuściznę po SEO?!it.~ QOoE Reorganizacja wywozu odzlety z dniem 1 grudnia wyeliminuje szereg firm eksportulących 'PODZW\AJĄ j~ Jall już doniósł "Głos POMOny" ma iadnych przeszkód co do WYko-! stom osiągane powinny być ceny o : wej pod względem cen i jakości, Syndykat Eksportu Odzieźy, istnie nywania eksportu przez zaintereso- ok. 10 proc. wyższe od poziom.' l!elegatura P.. E. w Białymstoku jący od 1933 roku i zrzeszający wane firmy, odpowiadające wspom., wspomnianych cen minimalnych, ro przesyłać będzie odpisy zamówień wszystk~ch niemal eksporterów kon nianym warunkom. to jednak fakt, zumianych jako granica dolna przy z teg" okrę1.u do delt'gatury w Lo- rekcji zootae dniem 1.12.,.. b_ iż sporzą.lzony będzi.e rejestr-lista sprzedaży towaru importerom_ dzl, mającej czuwać nad całością ~likwłdowany. eksporterów za.<mdniczo na podsta- Ponieważ eksport odzit'ży obel- wywozu, która może ingerowac Likwidacja synd~katu spowodowana wie wniosków izby przem.-handło- 1 mować będue r6wnież arjykuly in również w sprawie cen i jakości eks we), wskazuje na wprowadzenie ne, nie wywożone dotychczas przez portu białostockiego. Ek'iporterzy została niedostateczną pręż. nością organizacyjną przedstawicielstw zagranicznycb, pewnej selekcji, której celowość i Seo, p,zeto zaprowadzona będzłe mogą udzielać wyłączności swym słuszność motywowana jest koniecz ewidencja tych artykułów dla te zagranicznym odbiorrom zarówno ognanłcza nośclą niem się wyłącznie do wykonywalia zleceń i zdaniem s'er miarodaj dopu'izczcnia do wywozu lów kontroli cen eksportowych. w zakresie artykułów, Jak i tere firm, dających rękojmię pracy 50- Szczególna uwaga zwrócona zo.sta- nów sprzedaży, przy czym winni nych, niespelnieniem tych celów, lidnej, wykluczającej wzajemną nie na jakołć wywożonej odzieży. zgłaszać odn~nym delegaturom szkodliwą konkurencję które przy zało'lenłu zostały postawione. na rynkach Kontrola towaru odbywać się bę P.. E_ swych przedstawicieli z o! zagranicznych. dzie stale przez kontrolerów P.U:, kr"'eniem warunków opracowy- Tego rcdzaju podejście do spra- po zgłoszeniu towaru do W~OZt wania rynleu. W związku z tym wyłoniła się wv wyw<rzu odzieży wiąże 9ię z do uraz dodatkowo w miej9cacb pro ł b id - ł ;'J,. nna orma z ytu przew Zlana l(odlecznośc unormowama wywozu swiadczeniami z okresu przedsyn- duktj! eksportowej w czasie pro. '-t dla k t ó - d odzieży po likwidacji S_ E. O., co ~ykackiego i znajduje wyraz w dal- dukcr., a nawet w magazynach por.,.", h e lsr;:r ~~ ~ ;e ~o~a ~ląteż zostaje uregulowane w sposób l szych zasadach dotvuących cen i. towych w Gdvni Ta rwiększona u. cyc prtt.e s -: Cle ę, C, d owkem,. mogą o w i era", w a"ne s (a y onnastępujący: jakości eksportowanych tow.arów. wa~a. na rodzaj l jak,.ć eksportu sygnacyjne, nie mniej ceny' towa- W chwili obecnej eksporterem o- W dążeniu do podniesienia cen odzel)' Jest niezbędna. w obecnyclj rów fakturowane powinny b~ć co Mliilitdltifz~~~H~fiU~lłi!l dzieży moźe być osoba fizyczna lub przyjmuje się jako minjmalne '- na zwłaszc~a warunkach l w Plerws~eil najmniej o 10 proc. "'y7sze od cen Jlr.aWlJa, odpowiadająca warunkom, okres p"ejściowy - dotychezaso- mierze Stotna dla pozytywnyc~ re- sprzedażnych dla imp~rterów. plzewidzlanym w regulaminie dla l we ceny, osiągane przez S. E. O. zultatów, jakie s~odziewamy Sę'!',. _. Komisji standaryzacyjnych w Łodzi w zakresie tych towarów, Jakle sta- sjągnlłć w dziedzinie ten sprzedaz- ZdaOlem czynnikow ~arodal" i w Bi<lłymstoku, wzgl. zarejestro- nowiły przedmiot wywozu syndy- nych. t;yth oparcie wyw~zu o incjatywę l wana, gdy chodzi o eksport arty katu -- z tym, te ceny te zróżnłcz. W nowych ramach orpnłzicj prywatną, jako tez!:kuteczna kon lm łów standartowyc~ wywożonych kowane są w zaleźnoścl od rodzaju wywozu odzieiy Białystok otrzy- tlola organów nadz01czycb,,:inn.y Rl'nek pienzęznl} detycbczas pruz s_ E. O. odbiorcy, mianowicie przy sprzeda- ma autonomię. Dla zapewnienia, spowodowa~ wydatn~ WZ1D!)z~rue ~. Jaltkolwiek więc w zasadzie nie źy odzieży hartownikom l detau- jednak jednolitej polityki eksporto- eksportu juz w najblbszym czasll~'1 U ci d ł. rze owa ce u a - t - k to a~ g~ełd, warszawskfte~ lec WG nus e spor ""... Nawez()l"ajszymzebraniugiełdyw~ lutowo - dewizowej w Warszawie tell Kontyngenty na surowce otrzymat ma tylko przemysł. - Handel winlen skoncentrowat mport. - dencja dla dewiz była słabsza, przy o Nie wolno czeka t na pomoc państwa. - Skreślanie mporter6w ~=a~~8.:5~ł):f~~k~~~o;~~n~ań~~si~~:. Kopenhaga , Helsingfors W centralnym stowarzys7je-\ S7JCzegótnyeh krajów w naszym tego samego artykułn, rozdrab-! la surowee wył~mte przemy- Londyn 25,01, Nowy Jork ó.31.7-f),.'" UU knpców i»rzemysłowe6w eksporcie, wyszedl na jaw cały nlająe przydziały dq "orm słowł, który będzie mógł wy- wy J.ork - kabel 5.32, Oslo ~2;).'jO, wojew. łódzkiego W'iott''kowska' szereg braków i Juk naszego wręcz śm.iesmyeh i gospodar- brać sobie kupców. CopTawda i~~~ 1~, d. P [as a27 ~.1~, Sf~t;oO~~ lo) odbyła się' on-egdaj konfe- ha'nd1u zagran,iezmego. tak np.\ e%0 szjk.odłiwreh. Rozdrobnienie ~ehodzi obawa, it ~rzedstllwi- Ba~ka'pol:k~o ~:Cił. z~ d~r;~y.m~;y: rencja importerów, na której w wysilkach o zbył w Argell,ty- przywozu nlekj!ór~eh artykn- ełele domów za,gramemych ~o kańskie , kanadyjs~ie U4, f?" referat p. 1:. Obec>ne przepisy nie dla oaszvch produktów, o-j łów doszło obecnie do tego gą uzyskiwać u nas zamówle- reny hol ~87.95: frank francusk1e Ol.. _ k ł... b 6_ d - s.t t tlll'towtlley ntr-.. ' C ejlńnrów na 13.Sł,!izwaJcarskle , funty au", w reglamentacj towarowej l de aza o Sę. t ez'p03oce mo z te opma, 1 '-J nla l Dre ponoszą _ '<~ guldeny gdańskie bel~ wizc)\\-e.i w Pol~e" wygłosił tro klraju nie sprowadzamy ni- mojąe,djoobne kontyngejlty'1 rr.eez ~arbu pol5klego~ ofero- belgijskie , korony czeskie 'odciia. mec. Bolesław OłCJmucld War czego, a polska konsomc.ja arfy kollkul'ują detaustaml. wać misze eeny. Ale medopus2! ki do 100 koron , norweskie... '7.aWY,. kołów 8J'~enłyńsłdch fłgurowa- Z obserwacji lego stanu ne- e7.enie do tego stanu rzeczy _ , ~uńskje 1 ~ 1.20,. sz.wedzkie -<.. la w obrothh krajów po.łrednł- czy wyłoniło się Dgadnienie; to spraw JUl5UJtO ha,ndlu.' 1~8.30. hry wl.()sk~e ~cmkl do KonferenCję zagnił prezes sto. t_ d -., k ero- ~,. h. "..,... ort row 19, mark fimkle 10.80, nl... eząeyeh. )a'm.lm.1 rogatm wlidlen l~lec SU~ or~antzuje, e...,... u- Jde 5'ehrne 90. W3Tzyszex.Ul\ p. 19n. Jaszunskl, wa6 się Dasz import i jakim wa je i nie dopuśei kodlkuren.f6w z PAPERY PROCENTOWE ldórv' polllform?w\\ł obecnych Wl)rowa~zone zostały wó~- runkom winien odpowiadać im- zaw:miey. D" papierów procentowych ten-de~ O ~clach zebrana, ~ola~ego w czas w tyce t. zw. 1rllftsakc~ orler, o ile oezywiście pr.- _ e~a była slabu&, przy obrota~h ogra Z\Y3Zku z zarząd7f-}mam wyda wiązane. Trzeba przymać, lz p.. d uśc ć te Następna ~estlll ldde w kle,dlc%ony~h. Noto,wano: 3 proc. mwestynvmi ()statnio W zakresi~ 'han- transakeje te w bardzo pował- ~,ljem~". me op l W J mnku ustanowi",la minimum cyjna.1 em , seria em.. -..ł. - c1zh~dztme do absurdu. J.-iłDl.,m-ntu lmpol'tow~ Pró 83, s("rla 91.7". ł proc, dolar. 42, 4 pól lu zagralllc2j1lego. le.~ merze przyczym y Sę do Dotychczasowy chaos łmpor" r,.,- _. wewnętrzna 64.50, 4 pro(!. konsolid3- N astępni.e zabrał gł~ moce. Olumucki. Referl'm-t, doskonały znawca zagadnień handll1 7agranicznego, w dłuższym refeta cie zobrazował..'vtuacj~ nuze ~o importu w chwili obecnej, o raz prace i wysiłki. zmier1.ająer do postawienia go na pozio- 1nir odpowiednim. ZWększena naszej ekspansjl na to d rowadził do,tego ił by ~ tym kler,unkn zn~łaly o- cyjn!ł 66.50, :; proc. konwersyjna rynki zagraniczne. ~orter bo 7 op - mt ł ' ak be~nte J)OCzynlone w mporcie - 68, l) proc. Warszawy r wiem chciał importować i to go zar ~o wle p.rzemys J herbat, l kawy, gdzie skre' lcni , 5 proc. Warszawy z f'l... "7~mlosło, które stworzyło een- r'.. rf ' 'k. ku '), 5 proc. Warszaw;- właśme zmusło do sznkanla tratę zakup6w, imtportuje na zosta ~mpo_ eny. me. upują- stare 76.25, 4 i pół proc. ziemskie 64:;0 rynków zbvlu. dla naszych pro- własna rękę. Wprawdzie illllllor ey na gtełdzle londyńskej proc. ~zęstocho\vy z r. HB3 duktów. t. ł.n b W wynikn prou.kto,,'anyeh 64,[10, 5 proc. Kahsza z r. lq Ulą ollc wy ~zme Ua Ale le,...,-. 15 proc. Łodzi z r pruc. W ten sposób dotarliśmy po nie magazynują i nie korzysta- :mwld pozostaje handlowi tvl-. kolejowa 67, ł i pół proc. ziemski.. raz pierwszy na niektóre rynki ją z takich kredytów, z jakich ko jedno wyjście - koncentra- ~ zamorskie, o których istnieniu korzysta handel, ale przyznać eja. N k k~cje t d. był...:t_. l ' t t k d... boi ł a ryn n a cyjnym en encja 2 wc'ulle smy yu O Z po r~c:mtl- trzeba, li przy ro~dro etl o K~entrncia importerów da również słabsza, przy większycb obrtt Na wste,pie prejege!dt omówn l;:ów geografii, przy czym tran- konty~entów kupują one o za ła jui w niekt6rych branżach lach ak.cjami Banku Pohkiego. NGtor-ole handlu zagranicznego, ja sakde te były naog6ł poważme, ledwie 2-3 ptoe. droże.i od han zdumiewa iące wporost wyniki i wan~; Ban~ Polski , Cuki.er 35, ko in..,.trumenłu polityki C'OSipO- choćby wspomnieć tytko o prze dlu Dla handlu w beom.-ch '6 Węgel 33.7a , Llpopy,., ił' O.. mewątp lwe pow'. rzą Sę O'De 87, Oslrowiec 65.50, Norblin bez kupo tlnrcze.i państwa. Handel ten mygle b a ostockim, kł.6ry na warunka<:h pozosta.'e tvlko 8ft- w. innych. Przede wszvshdm nu za rok płaci 7 zł. Ea ten7.l' (lecvduj,e bowiem niejako o 1'6- pod"tawie transnkcji wiązanej dnł t dr~bny przcmysł, k,łóry umożliwi ona podjęcie plnnowe ; kup~n, Sta~achowice 43. ".'" obrołaeh wdowadze ekonomicznej krajn, wyeksportował do KOlumbii za p.otrzelyuje klredytu. ~o i ciągłego eksportu słanda- p:y,~atnych. 3 proc. renla Zemska oj przy czym od umiejętn ip. pro-' pól mfjioua złotyeb. Co więcej ~~ wprowadzenia ~eg!amen-l')'28~k ~arów :1 wykorzysty- : ~n~~.i5~ ~~~k~łii.7o,5i;:~r~~w6:,5~ wadzonej polityki cp.lnej i kon- cena towarów importowanych tac~t P1'!ZY",,:Oz.u n8js:tątplł~ ponad wame koninnktury polity~zno - 1 gram czystego zlota wyniósł _ tyngentowe.i zależne jest osią- okazała się również niższa, to nn e, ~1J1an~. Z j~,nej strony ~podarczej (Wiedeń _ Su de «. gnięele potenejału gospodarcze'- gdyż sprowadzłuśmy Je z pfer- prawdzw, wlelcy Jmporfe.rzy ty). Ponadto 1Xlz w oli ooa na MEŁDA ŁÓDZKA 2"0; t!lk ~onieczlnego w dobie wszego źródła. prze~c!m się ~a eksporł~, pr~e wiązane sam~o eksportu: ryn Na w~orajszym zebrania giełdo..,. dnsle}sze.1. O ile transakc'e wig,zane by- ważllle w CormJe tratljsakcjl WUl ld rentowne polus nierentowne w ŁodZ notowlldo:.t ~ h Z dl.. sir d Tram. Sprzedał Kupae Szybkie zmiany polityczne, t. V hłogosławielljsłwem dla na- z::m.y'c. rugleł ~as ony u oraz impol'ltu z surowcami kra- Dolarówka ooko'1ywu,iące się obecnie po- "7.ego handlu zaf.'ranicz.n~o, o ta t1o~ u,lłoszen mportowych,;owymi. nw. em. 8-ł.7~ cill.ga ją za sobą nie tnliel do- tyle import % krajów konłyn- z kra.low kontyngen.towyc~ d?-, _,Em. em. 83.7;), ~", ł. _. k com kl'a-,,"1l, nl\szukiwać me onwers...,.,.' l 1. lik d T denfowy~h pnedstawi hec prowaclziła do rozdrobmedla Kt],Jnectwo WlOlllO howt~m KonsDl S e s,,,-u gospo arc.ze. o ~, _ a o me d. 'łó - od 1 -t wi-ej uwa~i poświ-ać 8UrOw Wew td państwa wspo'"'"zewe z.nlu- Wele do' życzena. przy Za1 w l nsam ze Dl a...,.,.,,,-, K 68"" ~7()ne są stale i'oferesować sie J ik d ',)rzemys l rzemo:!ilo, co t o- d~~,j"'~ 5% Łodzi 1933 r &. bilansem handlowym kt6ry u~.t a' ~la omo, ~akaz mportu )pi unlemo!llwia sakop t: pierw tod i ikoocepcji, celem większe-, Tendencja Diejednolita. J' ~. S worzy z począł u t. zw. ren- szego źródła. go ru!ywa'ł1la tych sujro~6w w Gl}'''ł..l>A znozow A!:'~a _ r6znym '.'"s'trząsom, co. z tę importową, gdy! kontyngen- o naszym przemyśle. Co więcej, ~ 2 to 1ł 25 _ luf! l~olel?owodu1c ro~zert,eme ty hyły nieraz niższe od zapo- W. tych waru";kaoh ure~ -, na balikach kupiectwa lety oho \ P!zeniea (~ie DotoW.\ kontrolt _ nad obrotami g08p?- trzebowania. Dla tego fe-l coraz f wame spraw, Z'Wl.ązanyc~ z 1m- wiazek wyaukanla nowych Gryka d 3 rczyml, przez wprowadzemc więcej finn opanowało przywózj p~rtem stało S ll~ kodlecwo- podstawowych artykułów ł pyl Owies reglamentacji itlllporhl i dewi-. Clą i z tych to J)Owod6w pony- - Owies TY gat ~.. "'-"own}e S " wte... Lonferen- ków, celem spotęgowama na, Mąka llszenna gał. wyciągowa zowej. n VL '" -.. A ~-- od j. '% 4 00 "00. N; t dę importową. SUJ pręrllno:k;1 gosp a reze. 3a:o o. - -u.... :~:;g fjy., n.le zostac zepchnęta!la eksportu ł6dzklego deeyz.i,ę m-egulowa,nła i u!!vpora- czy p!ele,l?nt - wtnna, nie o- n gat % 31,25-3?,2~ T"als.ka rli'tts~ala db3~.0 to, a-!!ezrilczn, wzros. Konfereue.ła ta pow zi~ ma niejalywa kupieclta - koń- g1t.g~~ ::it ::..;; = dalsz.v plan w gospodsrce ŚWla Ek t bó ló11 h wniema importu 1'1 grup towa glądająe Sę na pomoc! ze *o..! gal A % 2ł.2~ :0 towcj. NaL~ze. czyllnik~. miarodaj. okrę::o:ód2~o : ;aidzi~:!e.;.' rów, które rep:ezent~ane ~- nv r6tnych instytucji, s:!m~ ki~ ł ~ą::'; :::: ::;-!! ~~:~ = ne nc mogh dopuśce, abyśmy niósl kg., warłośel zl U", dą p1'lze7. S'Wolch pn:edsław- rować swą clc.s.pansją na mewy :\fąka psl:. raz. 95% ,fali się kolonią, do kłórc.l to.to w porówllonlu z ł!ksporłem u wrze' cieli. Jak.'k~wiek truooo jest korzystane r~ki, gdy!, jak wy- Mąka tvlnl!ł 50% 26,/iO \",/31' przychodzi z dru~tej. ezę- sit'ń łwyllkaś~uje pewien bn~eznaezny fui: obeonie przesądzać wvniki "knała praktyka dotychczaso- 55% i t l. f '. k wnos - o. e WyWlez onye 3_ wzro-. 'lł7.owa 95 % ł o;o.roc l'zccle.1 f' - Dn lego sla" 6.390, warłoś~ eksportn zwlęksj!y- t~.i konferencji, nalety Jedinak wa, tego rodzafu kontakt daje gat' 50-55% _ 20:00 f et. zmuszom~ była roztoczyć la się o zl. 69,959_ podkreślić, it wed~u'g sugestii na.~epsze rezultaty. l Olręby żytnie ( 8.75 _ ~.oo l-cll1trolę nad 1ll1J1Jorf,eru i pod J Na pierwszym miejscu pod wz~t~ k6ł miaroda inv~h łmtjol'ł wł- lpo re Ceracie mec. OłomucJde Otręby pszenne gr lać ~o re'~lnrntm~ac.fi. dem war!oścl wyeksportowanych to- nfen uó.iść W klernnkti EOnet!nw ~o wvwhłznłn Oię n7ywionn (ty. Otręby p5zenn~ śr: 8.?3 - 'J.OO skusfa po czym prele~ent OU. Otręby psz. małke 9.7.> Z chwiłą skcnfyngcntovvnnin warów utrzymała się w paidziernlka ra,, ' mportu uszeregowama,:',0 'We clm _ Kolumhla,!la czwartym _ E- Sugestie te rdą 'Wl~ 'W lne. nowiedtłał na ~5zys.t1tle r.apy..! Tendencja spokojna. tlłu~,' procentowego udziału llo_lg1pt, Ba piątym - Szweep.runku udzleleni3 tontyn!!enłó,«", t:'lni:ł O«ółnJ obrót tonn... '. ' AngUa, na drugim - fjolandla, a8 trze J...1.,,n Gorc~ea ' ~!:;~

12 t! "~..2X~~. =-~"G~Ł~OS PORANNY" ,POKAZ. ~..c.- <.> DYWAN 'O" W NADZWYCZAJNE OKAZY \OC Po.». C.. j. CENY B PRZYSTĘPNE... ~----.;,.".;;,.-;;. Obejrzenie nie obowiązuje do kupna o - PERSKCH - ~ Grand' Hote\ ap. 136 KNO moz Od wtorku 22 do poniedziałku 8 listo pach rb. NAJWESELSZA KOMEDA SEZONU P. T. ~.~h ~~'!!h!'~!.!!wc!,.j! E lilie A! iw. 8,. Gross6wna lorwd i inn słynni artyści polscy ' D. ULCA KL~S~EGO Nr Nadprogram: N G C R O M A N S 6 W h~,1'ł Pocsątek seansow; w dn pows. o god 3 pp., w nfedziel.e i święta o 12 w p, ostatni 9 w. olazd ramw. J.~;Nr. 0, 4. 10, 16, 17. Na,t~pny program: edzjewcz\'na SZUKA MŁOŚC ~"'ł/'v~ ' r. _-..,J...a_Aa,- ZAOSZCX'DZS% SOBE TROSKi KŁOPOTdw, WYRAŹNE i PRZYJMUJĄC.JEDYNE ORYGNALNE O J..A" ",.., CiUM.?. PATeNT FRANC. NR. 790.';~ PATENT AMER. NR.10~O 701, ;~~p~~:~,"~~e'rpo?ag~pcerstayzło. 'L Ogłoszenia drobńe.. '!KóJ lad':~t~:tany' ~!"~~~ ~~~ od oraz chęć j zdolność do pracy.. _ 7 g 1:127 mlełnlach, powstallł bolesne obrzml... cbo grudnia do wynajęcia. Pierackiego wted, stale ", ttawach. ' tołctlcll ZOŁ '", Z GÓR HARCU : ~,(). "'_'""~. ~ nr.,d.,te dzenle. a a.",et oorus2anle łe "",.1 alfo' ~ j ----o KUPEC z. kapitałem 2Q.(}O()O zł dnio'. C,",leł. te OOW1talll nuttdem 01- O~ĄLAUERA. nauka i UlycllowaBie ' p~.lyhą.pi do interesu lub fabryka- 2, 3, 4 POKOJE z kuchni!ł. i ~~'1:::~'::: ~J,"'ra':t=~Rt":.=, Sfoso~.Qne t)rzy zaparciu (Ob. /..-J.. CJl. ewent. kupna. Or. Bub,.Kupiuc. sklep w podwórzu przy ul. ~lotr- ~~:k:l: J:~~~k~~eW ::c.. :,,~~e:-.::\~ slrukc) są.łagodnym naturol: DOKTÓR flologu wyucga angl21-. _ kowskiej 101, oraz 6 pokoi z sc wewnctrzny lejc.;urbmosan" 04SEC- ~qycmymśrwodykd'qelm. pr~ect:y5zcza. skiego, fr~cllskiego i niemieckiego. 10 TYSĘCY zlotvcb oddam na bi- \ kuchni~ przy ul. Piotrkowskiel' K'!OO. ktory rozllu8zczalec kwas moczdw> alq nles rowlone <::kr d. Zł" / - d -l.... organlimie. ~olał. obfite "",dzielaale l resztki pożywienia, stosvl'q się '-' <tmne wynagro zerue. g 08z~ p(,tekę meza. dłużoną. Zgłoszenia <l. o wynajęca. Wadomość: si, takowelto wt.. moczem ł wsp6łdzl.ł. 6 " kl' D któ "d K 'tet U h d' j d H' 1 d z ustrole m ww.lee lego z artretyzmem, rm' r woez $.ijtecznie w choro. ma" o r - o orn u c o Z' i" :: lpoteka" do administracji u c ozorców omów lub tel ltyzmem. DOdagr,. sclllasem, kamlee nlf' ~okh ~erłe~, wqtroby, pęche. ) c{;w, Cegialniana 19, tel ] kowj oraz zł. przemianą mater. rzy 0.% 6 Clowego (komicy) Or"lnalny.. UREMOSAN" Ol\SECKBOO reumołytmie. 'orłreły:tmie DYPLOMOWANA ł' k d' TYLKO REKLAMA do "abycla.., 2pt.l<aCl!. hemoroido.ch ' j otyłości:.~.. mg~18t a u z~e- FRONTOWY, ~łoneczny pokój z. la. lekc}1 &ngl.elskegc l francuske w dziale l wslelkim ~ wygodami od zara.z cl,) Dr. med. go ynw~ met.odą..?ferty gwlstkn. a!:,:!=:acj. GŁOSU PORANNEGO Nr~~, m. 1, t{ '. """'tl l""" 1... w_ *. ze., Wr. SH.. sub,lin DROB01YCH OGLOSZEŃ wynajęoia. Wi:-ld (,D()ŚĆ' Al. 1 Maja l ADAM mandel d.aje odpowiednie rezultaty D!l!n-',_.". Różne 'ii. Po. sad, księgowy - bilansista ZGUBONO kwit k:lltcvj'n~7 Elek- _ ol ol ' "'. ~-.. '- ~. udziela porad ZAMENĘ nowy doili trzypiętrowy trowni Lódzkiej na ntłlw. Poters.1.\KU:JKOL\DEK prac.y poszukll-... w Wł,lcławku na dom w Łodzi; l1;an 'Mordka., Ullll. ŻC')'omi'kiego H. j.:j byj y uflęrlnik państwowy. Miej.,przYJmuJe ~racę na godzuly. L. NTECK.vszelkil.!!lośradnictwa wykluczon! S( łh\o.śc ob0jrtna Oferty &ub' lol}' h.orespondencja polska i niemiecka. Specjalista chorbb sk6rnych, Zgłoszenia pod,,160000" do admi WOL-SK Jan w Loilzi. Okopowa 2:1 de adrrjjli~tj'a:cji. " Zgłosz. tel , godz. 3 _ 4. lmenerycanyoh i mocl:opłclowjch tishacji. zguldl kwit kaucy.in~- wydany przez ~~ywlm:~~~~~,:j:;* ~:~:r: ~::'~,~~:~!;:' "::.::=:;: :,~:"~:::;~,::~:' "~38 P'~ Waine ~a ll[~o~i[ówfl la H,. g i7 e n a t' W niede. i święta od 9 -,12", poło.,' ". gpntną, przystojną, zamotną do lat Bank Zw. S). Z:'Tob. Od(l'!. - L/'u'zkl' ",- _ to zdrowie! Cl~l matrymonialny. Oferty suj nt zł ?O~tał zagubiol:y' j.htro fotokopi_,uj-e. DOKTOR Chemik" do administracj'j Unieważniam. \Y. 1Tr.zes. _ Cyldinow3llie, drutowanie i iro' K L ~ terowan;e posadze:~, li E R czysscze' Sz('zegółow~ oferty pon,,7.500" dl) Nr r:a. nazwisko A Gry1l- po ceme zmzonel l Pakowanie okien i dr;;wi. GOTÓWKĘ i w!!pćłpraeę ulokują 2'.GHBONO kwit ink3.eowy, wrua-/ was~eil1~~~:~!n. ~~~.,.b. iste.. ~:~r~! ~t::i~ o:j~~~z!~f!ą~i~~~ W powa.żnym przedsięhiorstwie. ny przez Bank B.. ci rr-c\.ub W Łodzi.J trolu"em. Reneracje linoleum. SPECJ. CBOł. WENEłYCZNYCB, SE- ;, Głosu Poranne2'o". bilrg., który uniew.ainiam, J. HUPERT.- S-ka KSUALNYCB SKÓRNYCH (włosów) ~ ~ przeprowadził się na ~k.."",-.~'"1ó~ "..;.- ~1\PANlENKA of'iemnn!'t01atnia akr<;- ul. Przejazd.. 7 UNmWA~NAM zgubiony kwit in- UlmO \ sprzedaż fi! T,na, uczciwa., szuka. posady ~ lep- Piotrkowska 4 J. GODZ~:'RZ~~:. ~~2!s.11 l od ~~~::Ys~rie~6~~~oh;~!~~1 p~:: ;.:;~>~T ;tym1y V:;:::::.,!~;~~i ~~~~i;:j ~~a~a~!e~;cla~~u;f~~~l te'l na zł Wiktor Zemsz- za. g'ot.ówkę. Ofert~T :,\Jb "Gotówka' i ty ~ub.,skromne wymagania" do ~-~~ Dr.R. BORNSTEN kowieki, Kilh\"kiego 89. do udljl.inistracji. l::t<1minl,tracji.! LEKARZ DENTYS~A CHORo WEWNĘTRZNE (specj. żoł~dek, wlltrobo, prsemilna mat.) Traugutta 9. tel gi tydzień rekordowego powodzenja! ti ~ K ( R. M [[ l Y H ~ K ł n l f' ~ ' ~' wlnowila Drlviecia łk l V ~') fidańska g ' ~ na.iwybitnie;szymi siłami scen warszawskicb telefon 166 \':1. ~~~~~~::~~~~~... -:~~~~~~i~~we~--~,~u~.~m:~~~~... *.~.. zamaz2 ric 44aaE ~~~~t~, Jeszcze tylko 2 dni RUTH CHATTERTON i ADOLF WOHLBRiiCK w filmie p. f. Gl Mocny erotyczny dramat O n i e w i n n e j dziewczyny, doświadczonej kobiety prawdziwego mężczyzny. t ~~~~~~~~~~~~.A:O~ ~~_~.Nmamd~p.rmo~g~~mm~ m:~km r~e~~w~~o=~s~ie~ro~i:- RAKETA Sienkiewicza 40, tel Cegielniiana2 Tel PrnnJllmer5t3 miesięcz na MAURYCY CHEVALER i MARY GLORY ruszają. Dziś wielka Drem~era! "Glosu Porannego" ze "'uystkimi do ~ M Ul S1 datkami wynosi 'v Lodzi zł za odnoszenie - &o groszy, ;>; przesyłką ~czlową' w kraju - d. 6.-, za gramcą - zł 9.- Redakcja rękopisów na podbój publiczności E U TAC " Następny prograf1n:... GRANiCA tt"'-ilłre & i.~ljw# ma t'mj Z AGA RAW RENA DUNlłE i CARY GRANT w filmie A" Nailepsza.komedia sezoq.u. - Temat. jakiego jeszcze nie było. - Film, który zdobył 4 złote medale: Jako naji~psly film roku, za najlepszą reż YlJerię (Leo Me Carey). za najlepszą kreację kobieoą (rena Dunne), za najlepiej ugraną rolę drugoplanową (Ralph Bellamy) Ceny miej8c~ r m. 1,09, m. 90 :!,r., m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem u]mowania dowolnych miejsc W niedziele i święta nieważn e. - Pocz. pr.zedst W. dni powsz. o godz. 4. w soboty, niedziele i święta. o godz. 12. v'. JA -"M '&LWA ib i J. - Dziś i dni nastepnvch! Poraz pierwsz, w łodzi! 8.miel'lelnc zmagania ludzi z naicjzik1'3ymi bestiami... L\.\ y - TYGRYSY - PUMY - HENY - oto film p. t. "ladinionćł Dżuulila" W ro gł.: CLYDS BEATTY i CECYLA PARKER nie ~wraca. Wielki podwójny DrOgram! -. Pięknv życiowy film p. t. "P A S K 1\ R AD 1\" W rot gł. JJUJZA RANER i WLLAM POWELL.Pocz. codz. o godz. 4-ej, w soboty, niedziele i święta H.30 i~ Ogl.OS en,-a za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona l) szpalt): l-~za strona 2 zł.; Reklamy tekstem.,. redakc:yjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeżeniem mieis~ GO gr., bez zastrzeżenia miejsca 50 gr., nekrologi 40 gr.. Zwyczajne (slr. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr, za wyraz, najmniejsze ogło!zenie d. 1.&0. Poszukiwanie pracy 10 ~r. za wyraz. JlaJlD.liejsze zł Ogłoszenia zareczvnowe i zaślubin owe 12 zł. Ogło szenia w.dodatku niedzielnym "Rewia" (stlr. ii szp.) l r. Ogłoszenia zamejscowe obliczane Sił o 50% drożej. firm zagr. 100%. Z. ogłoszenia tabaaryezne lub fanta.~. dodatkowo 50%. Ogłoszenia dwuk.olor. o 50% drałej Za Wydawnictwo!.. Głos Poranny - Jan Urbach i S ka" Eugeoiuaz Kronman. W drukarni własnej Piotrkows1ul 101.

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) -111. vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.'

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo