Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. "S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. "S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI"

Transkrypt

1 łr Opłata pocztowa ui!jzczona ryczałtem....-.u łódź, Wtorek, 22 listopada 1938 r. lotr. W.iiM '2M DlEN~1 SJOlECZNY, POLiTYCZNY LTERACK Redakcja: Piotrkowska 101. Tel , RA RR. Rf'dakłflr 'Jr7.yimnłf' od!!odz. G-ej -.i-ej wieł'z. li (ł'na 20 flrolzg ii == Administracja: Piotrkowska 70. Telef.: i 26ij (j( fl', W.. t-l.t J4 i 177 ':'7. Nr kontn P. f\. () /... t MW! Azącl angielski przyjl'llie bard,zo ograni.. czoną 'liczbę uchodz' '6w w. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n p ł e o z~r.g. "S.-, o w nio LONDYN, (pa 1'). _ ł runków, ~ jaki~h mogą oni 0-1 R'-:<?" NTERESY NE MOG Ą, przygo.to.wanie gleby i osiedlenie' wielkich obszarów zie~ na.l.- zba gmi poświ ' dzisi.l pośełć kraj, z ktorego pochodzą. B1C PRZESĄDZANE. uchodźcow. godnych wal'wlkach, które ust.l o n ŚĆ ~l a.oo:j ' _ l CAŁY SZEREG WELKCH i Gubl'l'nator Tanganiki wyl'a;~ił nne b3'łyby później. Obszary re ni Pnew~wi czę h~:g~ JH?8l e. OgraniCZana OBSZAROW KTÓRE SĄ OBEC po<iląd że stosowne. dla koloni- wynoszą Z3pewne około a spra e ue UUeow zy d ow- d b b - ' e, skieh Z Niemiec. Na początku po Z O nosc a sor owanul ; NE SŁABO ZALUDNONE, Nł~ zae,;i ~a ~,riclką s~alę.obszal'y nul k...,. siedzenia PREMER CHAMBER uchodźc6w i NADAJE SĘ BĄDŹ ZE ":.ZGL~J znall~zc Sl.ę mo~ą Je~ym.e..w H)- Pa[est,na nf e :est LAN ZŁOzYL OBSZERNĄ DE- DU NA KLlMA.T, BĄDZ TEZ łudmowe.j okolicy ~;orsk!ej or.n W '-S arc"a:;iua KLABACJĘ O STARANAcH. Co się tyczy zjednoezoncg? ZE WZGLĘDÓW GOSPODAR-,w części zachodmej l)l owinc.ji,... f ' PODJĘTYCH PRZEZ 'RZĄD kr~lestwa, TO pczba UCHO~Z CZYCH DO OSADNCTWA. EJ-' a~e konieczne jest l!l~('prowad:l(' <":0 -SiE TYCZY P,\LESTYl\;), BRYTYJSK, ulem znałezłeniajcow, NA KTO~YCH DOPUSZ- ROPEJSKEGO. Uządy kol?nial me dojdadllycb. bawm. TO UZNANO POWSZECHNE, miejsca dla osiedlenia uehodź_,czene BĄDZ PO~YT TYM- ne. mogą. w~półpr?cować. na.l; 50 ~~s. ~~iff6w ŻE TEN MAŁY l{raj W ŻAneów żydowskich z Niemiec, wie- CZASOWY, BĄDŹ TEZ NA S'(~ pro.lek!amł oslt;d!ema na wle~~ą' l. lj.. NYl\l,'YY!PADfU. NE MÓG!_- czorem zaś izba odbyła łrzygo. LE ZAMESZKANE W. BR1-, czy. tez na nuuejszą skalę, o de Ooszary, Jaklc 11l~głyby byt: ~y W l ~'l,\.l~cn:c D~A ł.o~ dzinną debatę nad specjalnym TAN!A MOGŁABY SĘ ZG~- pro,lckty łi' wstaną oprac~wa~c ewentuahl~e udostęplli;ut!, wyno ';!.-_Z.~N.A ZA~ADN.c.NA l. WNOSKEM LABOUR PARTylDZC, ~EST ~GR~NCZON~\, l wyko~yll:ane przez orgruuzac.le szą około.,~ łys. akl'ow. PO'la {'HOnZCO~,ZYDOWSKCH, iw. SPoRA WE SYTUACJ MNEJ zdojnośc~ 0Fgan1Z3C.11 dobro,":oll odpowmd!fjajne. ~ tym, ro.zwaz:łt,ty.,~st dud~1łkł.lw{) ~HMO T~ ~E :MNE.J,. Nt 4~ SZOŚC.W NEKTÓRYCH KRA. nych, za..łujących się 7.agadrue M-pvesla l pro.wkt kojmm;~c.łl U:ł małn ska- H~QCENJ E.mGR~NTOW żt~ JACK.... niem uc~odźcó~, do wz!-:t:fa od- ~ k y wzn r ch ~ ~.'411' d \\ -DOWSUCH, }{TOR,ZY.0~Ę~ powiedzla noścl za wy ot, p zy-,'" iw (ell,l" Osalluley c. JUl: wyłna- HXLJ. ~lt~ W PALES1'Y~E w: W deklaraeji swej {łftdlier za jęcie i utrzymanie uchodźców.' Rząd.T. T{. )1. uważa, ic W O ni, osi('dłeni zoslaną 113 fa1'mach. cqgu OSTATNCH DWUClT znaczył m. in., że w zgodzie z za- Od roku 1933 r:jednocwne króle llm~be MPERU~l KO,..O- zakupio'ilych llrzez O'~ani :::a('i e \-HESĘCY, PRZYBYŁO Z NEleceniami konferencji w EVlan słwo zezwoliło H-ty tysiącom NALNEGO NE MA OB~ZA. żydowsłde po odb~'du 1)l'Zeszko l\1h':c. rząd brytyjski zbadał możuwość1męzczyzn, komet i dzieci wylą nów. NA KTÓRYCH l\ozna- lenia. Guhci'nabll'zy 161n. Rodc- Nu zalwńczclłie premier (od udziału zjednoe:zonego króle dować w WieHdej Brytanii, nie BY OSEDL~Ć WĘKSZĄ LCZ z,ti i ziemi Nya:",u. ndzi~~1i odp')- "-rerm, że chnciaż ll'ug nienłe sna oraz imperiom kolonialne- zależnie od 4 do ;) tysięcy in- HĘ UCłODZCÓW, aczkolwiek wielbi. że :MOZLWOSC OSAD- W. Brytanii,,lak i innych U'ngo w międzynarodowych wysil./ nych, któł'zy od tego czasu.ful JH~ niektórycb obszarach osiedla NCTWA NA MNE.TSZĄ SKA- Jów. łjl'zyez;ynimia się do załnkaeh dla ułat",ienia osiedlenia, wyemigrowali dalej do kj'a,iów nie na muiejszą skalę mogłoby LĘ STNE,JE U NCH. twienia tej poważne., sytual'ji emigrantów z Niemiee. Rząd bry zamol'skich. si~ okazać p(,3kt~'('znicwyłwnal : Co się tyczy bryły.iskiej Gu,la- iesł hardzo wielkie, to.1t'duał;: tyjski brał również Pod nwagę Co się tyczy MP<:RUl\l KO- Hl' ZwródH";'luy się j('?nsk do ny, to wcwnątrz trgo krnju zna,i- 3OŻL\VOŚC OSEDLEŃCZ E ~lądy, wyrażane przez pań- LONALNEGO, TO NALEŻY /,!i!hc''nator(j'" T:lU~3niki i bl'y- dują się znl!ezl1c obszary main SĄ BARDZO O{iHANCZONE. siwa, biorące udział w konferell- PAMĘTAĆ O TYM, i: MMO ~~.i_ kiej Gu,imt~~, pj'oszą(', aby w~r zaludnione, ktul'{, W:U!O w~łn'i>-.jak z puwyższej deklal'acji P',' cji'w Evian, że KRAJ, Z KTÓRE ' ZNACZNYCH OBSZARÓVl NE-.ia'nili. ez~' bez szkody dla int,, hować, t'zy nada,tą się dla osar!- mi~l'a Chamberłai1l8 wynika. GO UCHODŹCY POCH~DZĄ, KONECZNE ZDOLNE JEST l'esów tubylczych ziemia mogła- nictwa uchodźców. RŁł1d J. li. proptlzycjf' rządu bl yty.iski"!!h PQlVNEN PRZYCZYNC SĘ ONO DO BEZZWŁOCZNEGO by być wydzierżawiona na d'j- M. zamierza zaprosić ol'ga!1izn- ni" idą bal'd.zu dal.eko NE ZJ, DO ZAŁATWENA ' ZAGADNm ~BSORBOW ~NA DUŻEJ LO- go{ln~t ch wlłrunju!ch lla ce!tlw e.je dtlbl'owolne do wysłani:\ F'O\VADA.TĄ. Z W RAMACH NA' EMGRACJ PRZEZ UMO-i SC UCHODZCÓW. Wice z 'na- Hsit'rl.leÓczyell na wklk:t skalę. swych przedstawicieli celem TyCH ZAl\UARÓW ZAG \DNU: tlwene TYM, KTÓRZY sżych kalonii, pl'otcktol'ałów 1 k pl'z)' ('~;>'m zjt>:mia hi WYDZEn Pl'l~epl'owadzenia na miejscu te NE ŻYDOWSKE MOGŁOBY ZAMERZAJĄ WYE~nGROW AC ' rytoriów manc!ał()wych WP. ZA WONA ZOSTAŁABY DO- ~o l'odza,fn badań i ~otów byłby Byt; ROZWĄZANE. ZABRANA ZE SOBĄ CH DO_ wschodniej i zachodniej _.u.. ~ eł' RROWOJ-,~YM ORGANZ.\. Z'c swe,i SfrOlly wysłać równic!.; Ponadto _Jany 1'Ządu bl'ytyj BYTKU MAJĄTKU. Bozmiar!- mówił pr{,lilicr - POSAD \ C.Wl. z.-\.r~n;.jacy~t SĘ {T. łlaj'u doświadczonych urzędui- skiego nie stanowią latychmladoposzezenia tych emigrantów' LUDNOŚĆ TUBYLCZA WiELO- f:hodźc. UH, pod w31'unkieul. il)w dla współdziałania i udzie si:owego środlm zaradczego, )~7. pnez odnośne kraje zależeć mn.. 1 ML~ONOW Ą, KTÓREJ.n~-: że organizacje te wzięłyby na lania wskazówek. Uząd uwa:ln są ł:rl1w muqk}l,daleld('.i łll'i! ~'" si w znaem)'lll stopniu od wn, STESMY OPEKliNAM ł KTÓ- siebie pełną odpowiedzialuość za za możliwe wydzierżawienie szłości. ' Los ch...", LONDYN, (P A T). - ale nie m Ożeil1Y Ukł'YĆ lusz:\ el! Cale to zagadnienie,iest typo. dział w tej akcji międzynarodo-j du ki a.in wielką ich ilo e, Debata w izbie 'gmin",.. sprawie oczu z powodu cicl'pii"ń, jakie wym zagadnieniem międzynal' O - : wej. Co się tyczy dopusz~zonia\ Sir Samu('! Ho:)1'(' ZHkOlUUl1l' wniosku Lahour Party, potępia spadły na niewinnych nuzi, 1 dowym i jako takie musi być. uchodieów ż~i dowskich do sao, kował ilb:t, że odb) f wla~nic ją.cego traktowanie mniejszości Przemawiam Jako przyjaciel traktowane. 'Vszyslkic pallsl,va mej "'ielkiej Brytanii, to- -zda., tli;isiaj rozmow)' z komill'h~nl żydow~ie.i w Niemczech i na- Niemiec i jako zwolennik poro muszą się przyczynić na rzecz niem ministra - obawy przed, żydowskm, },JÓ'Y sj~ tym znjwołującego rząd do ws.pólnego zumienia m OlUlCh i iskje~o, alf' rozwiązania tego zagaduienia_ wzrosłem ruchu antysemickie- muje i że ndzielił swej zgody wysiłku z i,nnymi pańs,twami, 7ilz:naCZy(- muszę. że nie mog~ : Sir Samuel Hoare na,s,tę.pnic!!o w An~Jii zmwsza.fą do llil pl,zyjęcie do W. BryllmH zwłaszc~a ze Stanami l.i~c1jno-1 si~ zgodzić z p.o,:-~!-1c,m nick l~ii'l omówił p~ogram. ~lshl!ony pr;r~('z 1 (~GRA N,9ZEN!A " DO~L ~WU w~z:vstkjc!! ~ch dz!ł'ci żj'(ło~:. czonyml na rz ecz wspo1ue.l po'l'ycl ł,ru-d,jawlclt>h rządn me- konfcren<::1<' w EVJan l znoow1('- lchodzców ZYDOWS-KCH sklcb z N emlec, ktol'ycb l'otlztlityki, nie wywolała w iz,bi-e mieckie!!,o, jakoby zajmowanit> rhi:lł, że drlsze kroki stworzo. DO l\hast BRYTY,JSKCH r ce ~otowi są dzieci do "'. Bry,\'i('kJ,:z~go zainteresowania. sl~ ł~,~:'h'2wą,było wtrąeanj('d} neqo tam komitetu p6'tli"łe zo-, i z te~o powodu o imigracji m~ hmii wysłać. \Yvchowanicm i Jedynym przemówieniem, któ. si~ do Sluraw wewnętrznych Niel słaną, ~dy komitet 1 ~rudnia owc,ł do \\" Brytanii nic może; ulr7ymunil, t1l tych dzieci za,i,l'l1ie te g.?ra"vi~o na izbie wit:ks~el mice. Wła~nie dla~ego, że jes- zbierze się w Londynie. Data.fa h;}:ć,mowy. Na,tomias t. Z0a!l}ClT s ~ę 's p~cjnlny komitet, żydów nil wrazeme l w którym w SpOSOD tem przy.iaclclem l T Jcmicc, uwa- została ustalona na 1 g rlldm<l. 1ll111lSotra. 11lozna dopu5.cle u - gles,];:h'h. U'atowalllc lllłod<'j bardzo rzeczowy u,jęte llyło ea 1 żarn za obo,viązek spra'"q tę po aby odczeka<.~ chodźców żydowskich z Nie ge, Jlel'a(~.ii jest. zda.niem sir Sn' te zagadnienie, było przemówie. stawić jasno i szczerze, Zal'zą-l\"A PRZYJAZn DO LONDYNli miec do 'V. Bryla,nli na pobyt l11u('1n Hoarc, nf'czą laiwn~. ni('.i nic ministra spr. wewll. sir Sa-~ dzenia niemieckie nrzeciwko ż~'1 S{łl~(:..A.l,N'~GO D~Lf(~ATA ezas~'wy z ty,m, ~c po llcwn:plll ~zą.,,,.. mncla Roure, dom nie są za.l zą~zentami w~y PREZYDENTA po-nsevelt A" czasie wycmlgru.1ą, ~dy zna,ld ą,\ zaknlj('zenm 111llU~ tc r ( ) ~ Min. Hoare, p.rzemav'lia inc w łąclr,q;e 1:"' ewn~trzn:vmt Ponie.! TAYLORA. odoowiednie tereny dla emigra- ~ wiadczył, iż z dotychczasowych mieniu rzą,du. zaznaczył: '\Vsz.ys W3'Ż żydzi z natury rzeczy mu- Przechodzą c l1ast p puie do ro- er!. wiadomości wynika. Że llf8wie cv potepiamy b(vl;m:n'lu<.!. :o;brod. 1 S7.(t st.m ać sic o' dopusż.czenie li \V, Brytanii sir Samuel Hoarel Co się tyc?:y dzicci żydow. wsz;rscy 1'odzice Zydowsc~' w ni~, której ofiarą padł młody ich do innych krajów, pneto in oświadczył, że rząd hrytyjski "kieł. z Niemiec, to rząd bry1yj.! ~iem('zeeh ~odzą si~ na to, a')~' dyplomata niemiecki 'W ParYŻ\ł~!lC hi);".'.:'l. l'ówn;eż Wci~l1i0te, nrzyimuic na siebi.e poważny u.l ski uważa za możliwe dopuścić swoje d7:ied wysiać do Anglii.

2 12. X. -.. GLO~ pnllan'ny" - TlJ~~!'\fr. 922 francuza a lin;; aginoła do niemca na lin;; Z gir a.teden z tygodników pary-j' mieni: Cóż to za dziwne "pra ezyków w JapOnii, którzy )1O-1 dni", czy nie, posiadania kolo-lllę z Kailru do Ptrzylą,dk.a Dobrej t;kich opuhikował następujący wo"? Kiedy ' włosi chceli mleć prostn zajęli wasze dawne kolo nii; nie mam sensu tego słowa. Nadziei (<<esztą 'nie mieszam list otwarły: kolonie, zdobyli je. Abisynia by nie na Pacyfiku, z którymi Ale zdobyliśmy wasze kolonie.. ię w jej sprawy), Albo będzie-. ra ostatnim niezależnvm teryto- Hamburg i Brema prowadziły z bronią wj'ękn. Fra'ncuzi., an eie prowadzłć WOjnę nad Re-.,Kochany Ko.łegot rium w Afryce (po z; Liberią). l3k wiel'ki handel. Pozostańmy glicy, belgowie, dali się zabić za nem o Togo i Kamerun, do któ Moiie czy t,a liś.ci e z pew'l1ym l Chętnie wi-erzymv w to, co po- pi"zy Afryce. W waszych pude'l-. tę zdobycz, Bądźcje srezer.zy, rych llie motna się bezpośred.- 7.dum jeniem w dziennm01ch nie wiadacie. Ale cóż mamy na to knch od papierosów wale;!ć mo kochany kolego, gdybyścle byli nio dostać; albo nie będ%iec!e miecldch, że fran.euzi robią poradzić -: Gdyby wystarczało zna ód czasu do czasu obrazki, na naszym miejsen, zwr6edi- prowadzł wojn,.. Dt.aezego wielkie łrudnoś1!i w sprawie żądae, dlaczego nie miałaby na których się nam wyjaśnia, byście ją? Oezywikie, te nie. więe mielibyśmy zrobit wam zwrotu" waszych dawnych ko POska, RosJa, Słany ZJednoczo że wasze kolonie tl-:zymały się mielibyś,ci,e rację.., ten podanmek? Ot6ł widzicie, Jonit Różne partie, plrasa róż ne uezynit'l to samo'! A Jeżeli boha-łersko przeciw aliantom w P02)wóleie mi wię!! powie- to sobiepowiada,a ~. ' nych przekona1], deputowani, erhcecie zdobyczy, dlaczego nie 1!H5 i 1916 r. Jesteśmy zawsze' dzicć z z.upełnym spokojem., te Wielu wśród Dłdl byłoby skłon nugle Z1ualeti się w zgodzie, a- porozumiecie się z waszymi ~otowi oddać cześć waszym za w wyniku walki garstki lud.zi nych do poro%uidlień ejtonomicz f1::,.zc wywi,eszolno na murach, a przyjaciółmi i aliantami, mały- lełom wojskowym j waszym przeeiw g. arstce lu. dzi (alianci/ n,..:h, o k.t~h ~wue dvsk.. rząd zawiadomił, że kwes1ja ta ini żółtymi aryjczykami w Japo Przy bólach głowy i Z8wrotaeb, wy. r6wnie! nie byli zbyt icmi w fować moma. MOm ldaniem n/f" będzie podniesiona podczas nil, aby dosta. ć kawał Chin? w?łanych pl'zez zap.arcie stolca, naleź.y Af.ryce) nasza garstka zwyel'~ mo!na, powidno się nawet, - 'l l" h d d i C., llzywać wieczorem 1 rano na czczo pol la L " d letć -'aszery70na porozumielli- Hll.!!) JZszyc O We zm prem e- 'z,ego WlęC ellicecle? M:v zdoby- szklanki, naturalnej wody gorzkiej UbCe twier ZĆ, ze jesteś- tn', '3 Chamberlalna. Ponie'Waż 1iśmy kolonie. Zapłaciliśmy za Franciszka J{,zefa, Zapyl. Wasz. lek. cie narodem wojo wnlk6w, pod natural~le pod warudsuem, te. '"~ZySltko,to mogłoby się wyda- nie ludźmi, pieniqdzmi, trudem. żo1nierzo~~-~~,stat~mi; je- dajcie si~ więc prawom wojea- wsz:ysfkie narody (btcmie z ma wać waszym współobywatelom Jest to mo,ż'e słabo ć naszego źeli sami przyznajecie że w nym. łymi, tóttymi aryjczykami) cła niciasne, pozwalam sobie napi- ducha, ale powiadamy sobie, że 1916 r. stracijłśeie Afry~ę, trak. 3. Poniewał więc teoretycm.e się w,sprawie tej zai1lltereso N)X- d was nr'btlj'ą t w.,., ob'j;, to s"nlo nrawo pos'adanl'a k-olo''''' n 'e w, ać. Ale odda, Ć kn,j bez wza. 'c. ~ o '." o.. c, o YJa~'1 ł ~y, JlU}ZeCle zr l ' tlt wersalski nie ma tu żadne-.....~ nic, na paml:vt'kę pamętnych o MOWlę, kochany kolego. z szcze. go zna~zeni, a. istnieje, a prawo odzyskania jemnego śwlaoozellla... Pro&zc t t 'h d' 1., k' d _!' któ h b " W"'" z"'...,-' da"''''ych pos a.j~~,(- was" k.ooh,an y kolego" h>go.!l nh: 'TU wrze::vma, Je y rw.cą. 'rą c y a zrozumle- 0'1 h d' t t kt t ' Ao3.1"U".. ust.~ t li 1'" M'. l e c o Zl o,en ra a, Je "od,rob Slę nigdy na WS., a my jef )':lnl'tlz s a na mu l a~lbota, "1-1',.,." me Jest xg ne z prawam wo-.,.. stesmy z,godm, ale moze z roz., ',, słeśmy narodem ehł0p81dm. Z. : niemcy na Unii Zy~fryda, a 2. Odpowiecie mi, ze l was) h dó '7_ b!"ś Jennym, poz().~taja - tak m ",.,.,,. nyc powo w. u< o lll my'. " '.,pamiętajce to sobie,.. \yj('c kied:v hvliśmy nie Lardzo zol'1erze tntdzj,h 'HE.' za ocea-. k' ł t' l"ś może powece - pertraktacje. N k ' We Je g ups WO, ze wysun.ę l - " '".' a ma "porozuuuellla AU.,.,blTrko od si.ehie. nem. ahy zdobyć owe lmpe-. lasz 11 oral to Tu.TUZ mozece mleć rację, bo d ' bo ',, rium południowo - 3fr~'ka(L~ld(', m).na Pt 11'- czkyz.. ę t t ~m 1'łyn ą., ll'tzecież trndno byłoby przy_ zy naml, d,po~ozum16enlel.e ~ N i")oz\yolicic, ze przede wszyst, co.les y 'o w,-s Ją s. le '.. teraz w mo Zle, poz;w Je m, t. lm przypomjl(~ \Va111, ze ta po To~;o, Kamerun l t. d.. które h d' t ' t ', znać, ze Togo warte Jest wojny k h k l wł~śnip obecnie reklamujeci!'. \ (' o Z o. o, czy Jes es'cle,,go- światowej. Ptrzeciet wasz fiih- oh oc any t Ot ~go, P'l'ZY1?edz~j~ lityka "nieoddania" wam kolo- "!>~""~~O~''>"'~ ". :nowa, os a mo WypoWl lane nii b'.-la oz,naką naszes!o wielkie a kt6re wam zostało odebrane. DR ",w:" "~r OŚWadczył, te dla tego na r-'--.1., Al ł ś <.! ' 11'.'.0. d: b' przez waszego Uucent, pnj' ~(l l.wrci~s,twa. Jeden z lluhli- e w a me w tym mejscu pro J li Z E P Pll praw: ę wojd.y y Ule nrowa tą;, f:vstów "". 'da'ł w 1937 r. p.ra"'p. Sozę was, abyście mnie dobrz!" dził. A więc na czym oprzeć kezy?" za.s :plę ll~ę w~~e.go., 1 - ~, l' lik'? N l ó rajlll, nazwą., mojego AnlJ1l! () Kamerunie, Jako {worze fran- Zl'OZUnle l,. pertra tacje ałura me, m Prawami FJ'an j ni otna Pozostawmy nawet na ubo- chorobr uszu. gard'a i nosa! ~ję tyko o Francji bo wecie" A_U e e m C'uskim, w któr'e.i wyjaśnił d-tł \ '. prowaueou; bandju"'. Powiedmi. wsz~ stko, co Z1'obiliśmy w kra- ezu fakt, że nie (lomaga-eic si~ pr2:ept'oy,sf~ P,!«~lę _ 42 ba.rdzo d~rz~, te ~!a za- wszysllkim u was, te to jest głęnicze!!o od wasz"cb prz"';aeiół i aa ul. en le~u~cza wsze b-"zle 51" wzbranlała p... jl~. lijóry wasz naró,) porosła- ~ oj oj,} u.. W M ~ ",..."'" bok yśl Fra - Nt mołaa wił odłogiem. Poniewaź jednak aliantów, małych, żółtych Bryj- tel ciw temu, aby jej J)"/Zeei~ dro. nie ~~ego zr::~' dl. e pokoja. może nie zda.iecie sohie sprawy / " Bo chcemy przeciet po.koju, 7 wszvstdch naszych argumen ZAMAST ODPSAÓ LUB ODRYSOW AĆ nieprawdat' Zawarliśmy go z tów, cheę je tutaj oz; największą kor Z y S : a.- W, Brytani... dziedzicznym Da' 'izczerością zresumować. szym ex-w.rogiem, kiedy zrez:y' złotokap ntrd",,- gnowała z wszelkich ambicji tel. Zapewniaci-e nas, kocliany. '6. t~neo'alndyocbnansa nakool_!ynałoede pioel!_lt_ kol C'go, ż,e "'nsz naród potrzebu, _,.._ C"~A.U.i(' kolo,nii i ~e - Jak piszą W3- Zamówienia od 2.- zł. przy.imują:. dajmy nadzieje w pnyszł~ ~ /t' dzicl1jliki - nawet w tym ale starajmy się poznać nieod '\'~' lh\dk.u. gdyby ich poprze- Zakll!d fotogr. NSTYTUT Skład prqt, tatogr, z:owne warunki tej nadziei, lllio nie posiadał, ma do tego C. u!}} NTRO«J. MORGEHnERN Pl'oszę was, kochany kolego. 11l'~ w O, Tu mu!szę wam powie-, PRZEJAZD 1 POTRKOWSKA 80 POTRKOWSKA 40 przyjąć moje pozdrowienie d7irt. 7(' francuzi są nader zduj B. B. Najpiękniejsza artystka i k-obieta za którą szaleje cały świat Wielki, do gł~bi serc przemawiający dramat kobiety, walcząeej o honor i o dziecko ; : r ł = :: e ---: t!, na czele plejady artystów wiedeńskich: Paweł Htirbfger - Leo S[ezak - (itgrg Atexarkder Porywający tema. t Mistrzowskie kreacje lui lutro " kinie "DJl0"

3 Nr, 332 łł2. X m_n,: pnn!.~" -- ff.ł~~ 1'f o rozizerz~d o f W17siedleńc, wdzieczni ~ldjdra( Dlacówkom e ów polskim o _\Y.\~SZA WA, (PAT). zan)~ch z nlokowanicm i uh'zy- żydowskich z\''il'óciło się d? prej ~adnj{'zy!,obszarem kolonizacji,\ związku z utwol'zclllem w mamem dopuszczonych do HO- ' zydenta Roose,'eUa z prosbą o zydowsklt'.. ' [ych uniach "'pecjajncgo żydow land,ii UCh~dźców, żydu,wskieb, int{'rwenc.ię u rząd? ~1 yty.!skie-1. Ci sami d~iałacz~.wyst~so,,:a ~kiego komitetu dla spraw kolo WASZYNGTON, 21 lstopada. go, by rozszerzył imgrację doili apel do 4 l pół nul).ona zydow nialnych. dowiadujemy się z (PAT). 300 wybi~n~-ch działacz~' Palestyny. która winna być 7,8-. amer:\'kań~ich wzięcia udziału kół, zbliżonych do komitetu, o hli~._'zych zadaniach. Jakie len. kon.litet postawił sobie do speł- ]licnia. \V pierwszym rzędzie ('lłodzi (\ pomoc ze sh'ony ży- dów w Polsce na rzecz akcji 0- siedlrliczej żydów w koloniach al~s_gdg iemczech za Domo, w sfinansowaniu koloniz;:tcji \to ohodźców żydowskich, prt'liminując sł1m~ 100 milionów dola. rów na koszty te.f akcji, zamgl'skich, CharaklerJlSJCzn, inc ent u ers,tecie genews \Y obecnej chwili prace komi tetu zma,jdują się w stadium or- GENEWA, (ŻAT). Ca-{zorgllllizowano spe('jalny kurs Obecni studenci na zistycz ni, PARYŻ, (PAT). Age'fi 4 ganizac~.inym, a członkowie je- la opinia publiczna w Szwajcarii prawa ni.emieckiego, aby zwol- zaczęli się awanturować i opuści cja Ho.vasa n.a podstawie wiadogo zna.jdu.fą s~ w szeregu miast jest do głębi oburzona prześlado nić ich od egzaj111lnó,,' dodatfko- li salę. Prof...iebeskiud muazie mości z dotbr,ego źródła donosi z POlski celem ostatecznego usta- waniaani żydów w l'iemc:w-ch. \vvch w Niemezech, przerwał wykłady. Tokio, ż-e zakwjl przyjazdu żylenia składu OSobOwego kon;dte W: oalym kll'aju odbywają sit< -Po drakońskich us'tawa-ch an- PARYŻ, (ŻAT). Z Ber- dów z Niemiec do,jnponii za~- Lu, '" którym byłyby reprezen- zgromadzenia protestacyjne, na lyżydowskich wykładowca prof. li na da lnoszą : 1farszałek lloering, nie obowiązywać z dniem 25 litowane na,ipoważdie.lsze prądy, których występują przedsta\y- Li('beskJnd (szwa.ic3') wszedł na za'rządził zaniechanie ogłaszan'la stopada, z cbwilą podpisania H- nurtujące w spolee.zelistwie ży- ciele świa'ła naukowego. katedr~ i oświadczył: wszelkich {'~'fł', datycz~leycb.,do l, kładu klljtul'alupgo niemi eckndowskim. Na wielu uniwersytctach szwaj "Po 12 listopadn nie ma.ill.;;lbrowolnych lub niecobrowol-,japońskiego. Ohejmowanie kclcarskidl powstały grupy profe- prawa nie,mieekiego. Nie mam nych" samobójstw żydowskie,b'l tedl' profesorskich przez żydów Nieme, opiekowali sie sorów, które sto.ią ua czele J'U- więc czego wam wykładać. 1pśli: wzgł~dn;e wypadkuw śmierci w llicmieckkh, którzy w znacznej ivdami ehu protestacy.inego. \V Gpne-' cllcpcie, możemy r..1udiować dzie' więzieniach i obozach konceu-! liczbi~ wykładhją ju7 od 3 lal wie zwolano zgromadzenie pro-.ie prawa niemieckiego do 12 li- h aeyjnych, 'na wyższych uczelniach japoń- Wa,l'SZ. ltor. "Głosu Pora'll,ne- tjes,ta,cyjne z inicjatywy "Li,gi l:n- stopada". Do dijlil3. wyda.uia tego zarlą- l ~kkh, będzie rówlliei un,iemożf ~o" telefonu.je:, telekrualnej dla Obrony Kultu- dzenia - 12 listopada - z-are- wione. gdyż rząd niemiecki zu-, Komis~rycmy -prezes ~my ry", jestl"o'woano w cent:rali Gest.apo 11,e'zt'l'wowul sobie Jłl'awo wybuzydowskle.l w Warszawe p. Równi.eż wladze kości.ejne pię- niemniej, niż G04 \"'ypad,ki rzc- 'U odpowiednich sił naukowyc'b, Ma1li'yCy Mayzel w rozjmqwie z mują jak najostrrej bal"barzyj1- komych samobójstw ofiar ży - kt~re obe.jmą katcdry.japońskie. dzi;nmikarzami oświadczył, ~e skie pm,eśladowania żydów. d~wskich ~ 9R.. wypad'ki śmie f- i Zydzi. 1-tórzy obpcnic są ptogmma ż!d~ka w Warszawe., Jaskra":ą iluslracj..1 n~s>tl'~: ci" w wi~zl'? lliach i obnz(1.cl1 kon.fl:so'l'ami, a zo.stali, za~m~.ażowa- JłrOW~d,Zl akcj~ ~oey dla ~- ~ow pa!;ly:lc~ch, w SzwaJcar,l 1 centracy.lnyc~l,.... \ przez ~'ząd.la~oll.'>]". me ~~d~ chodźeow *' N!e.mlec spj'awm~,1 Jest zajsclc, laklc ) ozegl a}o slt~!1 l ~a mocy 111.lrl1kCj htj.en'l1,g:\ "yra,wdzle llsul\ęf';l,.lee;z Uleotl ofiary :w'p!ywa.rąee prrekazule na uniwersytecie genewskim. Sllef C!estapo HU;11?1er zar,ząd,-:ł c,j.u~le r~ąd ()Zlla.]mlł, z~ zas:tąkmd:1tet?w' pomocy ucl1odłcom ~a wydziale prawnrm tegl), kar!,dle ~vszelkle} ~~ytykl poh- j ple11l om zo~t~n~ przez 1nne, jł. z N*mlee, ~ sama n:,- własny uruwel"syt.etll kształci ~nę 80 Slu- tyk antyzydowskle,.lako.,p.. ZC- J.\'. po \V~gasnl~cl\l konfraldow rachill!nek daje ea1lkowlte ut:rzy- denłów 'Z Niemiec dla któn-cn stępsłwa państwowego", 1 manie 200 osobom, co stanowi,- ciężar około 600 zł. dziennie. W aal-szych oświadczeniach }l. p.rezes podklre!ił, te ~ód uchodźców łydowskfeh panuje wdzł~ dla placówek polsldeh w'nlem.~ch za akeję m manj.!tarn.ej pomoej.. Równie! i ze stron.,. łuttnokt w ie~czech areszto ano t.tiemlecldej wypędzani z Rzesą Havas donosi '1. Fnnkfurłu W miejscawosciiłclt pogrnnicz dowskie domy modlitwy, wszel- \ bandę pogromową. zydzl ąot,kaj się esęsto z po- nad Menem, że popełnił samo- nych tysiące kobiet i azieci, któ kle schroni~{a dla i.nwaidó\,. W Norymb:rdzc W:.zysŁkl~h m;ą'..." -. bójsłwo dyrektor kliniki radolo- rych o~owie i mężowie są a.resz Wielkie dziecięce schr<misko w C'hor.vc~ z~ szplfala żydowsik~- lllhmm,ealeg,o $połecz~n- gicz,nej tamtejszego szpitala ży- towani, zuka możjljc:)śei ucjieozld Kaput pod Berlinem trzeba h.);'ł <1j go '''ymeso'no na podwó~e, po ~twa żydowskiego l uchod,źcow d:owski-ego dr. Leve, wstrzą~llięl.y z, -iemiec. pospiesznie ewakuować, zanim ('zym r;>zp~ęto mszczenie, gum p. Mayzel składa wyr:-zy uzna- ostatnimi wydarzeniami. Przed' Zniszczone są wszysf:ki>e 7.y- gmach został rozgromiony przez chu. Schro'lllsw dla starcow "" nia za stanowsko, za.!ęte prze~ objęciem władzy przez hitlero"'- ' Em. zostało ewakuowane w nopra~ polską w sprawe uchodz ców dr. Leve hvł dyrektorclu cy. Pewien sparaliżowany StoafUrów. ~ Niem~.., szpitala w Monachium: las l'm J-eS nl-elaez lecz s'zek, który po 'został w lóżlku, w ~lę.za:r,pomocy ~la, żydow. Samobójstwo popełnił rów- 6 " stał ranny kawałem drzewa pod ~- YJezdz~.J~ych z Nemec, wzra llileż drugi lekarz żydowskiego List kardynała Verdiera do kardynała van Roy czas rąbania toporami m-ehu. ta: g~y~ l,lom, nlc~odk6w by- SiZpitala we Frankfurc.ie dr. Ro- Okrwawionego sta,ruszka zna1e ~ na nmlc] me m,aleje.. senthał. Przed kil!lm dniami prymas o ile jest na usługach ras~ ". zio11o nazajutrz po pogron~i~. ~S.SEN, ~1 hs~opada.,(pat) Z Kolonii d011o, Z~l o samt)bój- ]~elgii, kardynał. val! Ro~ ogo' Te~o rodzaju definicja "PJ'!- gdy zjawiła się inna handa, aby.. ~a:nonal, zetulllg podaje me- slwie BluUla, właścieiela firmy ~lł w pr7.egląj~lzle deeezj~~ym wa" _ pisze dalej kard. Vel' - dokoń.::zyć dzioela zn,iszcz en!9, któ:{! szczeg~ły. ~?t~cząee c~~- mebjowej,.blum i Foss".. o~)sze.rne. g.tudlt~m, POtęP:";JąC,: diet _ tego na.iświęlszego po.ig rozp()czętego poprzednego dm. lrah dla eml~rae~l ~ydowskle,l' \V samym tylko Bcrlinie a- 1 l1le~:llledne. teore ant)'ll'ehgljnc- l cia dla ludzko~ci całej, obr,ża _ Centrala t~ mleścl Się w ~ała.cu resztowano około żydów raslslow.kle,.będą~e!łbs1ll',~cm d,ogmat ko~cioła i otwiera wf.,.- NemeJ wjb,erajił... R~szyl~a! m~ za zadanc UJąć _ donosi (lyplomalyczny reda'k- z pu?ktu, ~ndzema!llo~ofll! ta "'lsz~lklemu,?anoszeniu ~1()1 %ydzi nieprawomyślni cnugrac.ję zydow z Rzeszy w ra- tor.,manchester Gnardian" - - a na~kl kos.cjo!a ~atohcklego. okrucłenstwa sity brutalnej. pozbaw-len", obywatelstw. mv u~awow{'.,..,liczho. aresztowanych żydów w l\.a.'dy~uł1 \{!T'dler po 7.apo- _ D \V Cląę,U dwoch ostatmch mje całych i ' iemczl'l'h okl'c.'lana ',e5ll znamu Się z tym studwm k~rd. Kardvnał Verdi el' zaznacza -.. l dl ' ".. R 's'" ow'ał do nego..j,ale,l', z c Fra... ~.J a l' llel,!!'a '~,vw' " :,Va",rSl. koresp. " " Głosu Por...- ~QC~- cel1'~ra a a emjgra-cjl zy- na ~nn. oy, 'w." ",.5 u """'., "J " llo w<:jkicj 7.Organizowa1a plano-, '. " '.. '~,.,.. list. opubhkowany '",,'La wsp6lny ideał prawa chrzt: 11\ e,., o telefonuje. '. '.' l? 000 "d', Znaczna \nęj.; ~zosc, ~ 51.[0'\ cl-\ (;ro ' " w któr""1ll w'vr:1ża {"'l'.l'an'skl e_.r,o l' W l razem stoj'ą na Plano',,,, : konsula.rne RUM" emlg-l1c.l~ _. ZJ o..., 11 ' 1 -B l" _"... A L....1 J ""'..."-,TJY J Hzeszy. Dzi~ age.ndy hiura zo-,\'c 1" er lll~c,\\) ~)a~\ Ona,Z~- wd:ri~zllość katolików francu- straży wielowiekowych zdohy" Niemieckiej w Polsce rozpocz~ [ł. 1 '1 t stała do ohozo\.\ kolh.. cntl'ac\ J- skil'h za ś\'detne ujęeie za!.(:l czy ko~cioła, \Vyraz.em tego ly w Łych (lnjach wydawanie no.s? y to - ~r?zsz~j'zodne6'oozedozaga50-' n"ch w SaChSe[lhallsen. w pobl'i-'(jjlf~nl'3 ~'alk\' teo'rj'aml' ra's''~ J'd. h b wla ono uzcwuc o '.' O. b et 'V 1..' t _... ~ z jest m. in, o&tatnie SOl arne po wych dowodów osobi'styc O' ~" podaii, z~d :an}en.u~,.,a t ~?.le.. tim Gtowskimi i (l'atulu,tc' mu z po- tępienie przcz oba kra.le,,jak i walelom Mwnej.\.'l.lstrii. \ " l l' th' d 'u o,le, 1.1 1'OW11lez. P,lS Ol' - lemo er. ';\'O(!U zdecydowanedo otwarte przez; ś.wia;t cał,y.. n!!romów źy- Powazn' "" ods... tek łych były... sam\' l1l y,,-o vv le 111 'O " C1 t " 'f.' _ '., "'.,. - ł"~~ oj" UP " l' :.. ł t -' '-e 13r; t y- procz te,.,o y:slącc oresz o"oa go pote,ple'llla okruclens.tw mc- dowskjch w. Nemczech,. bęcą, obywatel' austrl'ackl'ch nl'e 0..."- Cle,-UJC 11,1 za a \\!Cnl,.), n ch przeniesiono do Buchell- '..-., ~"oj sięcy podat'l które nie mo".ły y. -. hl'. '\... 1 llue-cklch, pszą,c dosłowme: eyeh skutk, lem',.szerzella ~o":c,! mai ob"watelstwa niemieckiego..,.. ',.,. wnld w po ZU CJ\1aru l (O ł.. f f d la slue],'! hyc z:lłalwlollc ze wzgl~du na Dachau 'ie ma uic bardziej niebez- CO"!. J ozo l!,,:,el'll Dotyczy to obywateli austriacto. i-e zaf,!wnica. zwła. zeza An- ",.','" d d dl krw l rasy, ktorą SQ me tylko kich żydów a także i innych.!.!lia l Sł;UV Zi-edno('zOne. broni Rc~akl()r.. J[ancllCs[.H Gua~ ' - ll!e h t1 czne,.,o, ~Ut... oszoną. :ze~ p.ropaguje, ale także eks'ploatu- posądzanych' o uieprawomyśl- '.'. ł '''ó <lian" olr"ymał polwlerclzco1c l ic'oweou e01ją rasy l W.(', "'~ prze( naj) ywcm Z~b w.. l,: k' l. - Dclczuwa "ie prlwd7.iwe poniż,, ' J. ilość poltyczną.\\sterd.u (P_\T1. 1 "j';a( 0111?SC1 o 1 1 c!-.lt~p 17COJa~ 11';)'; 11'e ' crd'- '~l'; czy' ta ' że Plra\~o Nic daj Bóg - kończy kar "Uszyst'kie te o ob~' ",tały si~ 7 ł' )" k 't (0\<;\<; >llcl\::l1\',uu. zy(o\,. h _' "-.:. ' '.'..V,.'. ~r(,~~lnt ~~,n.le 1'~1 )J~lOW. (~ml ~ lrozslrzelano w nocy z 8 na 9 li.,icst wyrazem wymagań.krwi i. d:n~ł Ver,dl~r -- ~by rozpę, ta- bezpaństwowc.ami i ko~'zyst~ć cen lt,llln z ', do\\ ~ldch slo" arz~ - d t " l', 3 7'/, 'lyy" tylko ma racje h"hl. nte lllslynktow z\vlerzę.cych wc mogą - H z pobytu w Polsce Jedynie l (" d l s loda a o JCs Jcszcze prze", O.", J..' k', sl.el~ l"". (d)?1. 0raz lplr~ej s ;1- ~llicrci l~ von Raha. nne egzekn w dt~g, teo,rułras y l ~~"' gcnntan- na zasadach, stosqwamych wohec WCle.C 7," ow por t uga s oc 1 po '..t t \V ' skle.! mog o za8tą;-p: szczy nv nansenowców. w' pt">ln \o ch ohradach uchwal ili c.jekl1<aslląp. y POnyml' sladmd~ 111 Meteor n:lld R'esz: ideał l... ościola katolickicgo. Bóg., l d d b lyl -o o )OZe w ue lcnw:l (l- g a. \\ w\"s(o~owac ał)e o 1'Zą u ry-. ' k"?oo " -d', oddali od nas raszlll oraz Rodz lna Gruensz.ana tx.i.8ki<,~o o dolluszl"zf'nie do Pa ]\.onano. C g 7.,C' UCJl - Z) O". _. FRANKFURT n. :\oenem, Z11 wszelkie przejawy Zbl'Odni, pro )<'St;\'11Y możliwie lajwi~bz{'.i i-.'" lleklorych okf ę 1ach -'~: r t d (PAT) W nocy z nie- JlagmvaaJ-e przez Wlt'ogic 'lam 'li pozostanie w wi-:zieniu J(f."ci żydów, J1111' C,~r:sztowano ca ą m~s <l 15. o~a a,,'. _. _ ty, a to w imię dobra tudz'kosci _ ol,.' 11(; cr"ki komil l do 'pe- ludno~e ~ydo\~- ską od 16 do 60 dzch na po~ledza!e~ zaobser \ ~li 'storij, filozofii. oraz w imi<: PARVt, 21,11. (PAT), prośb~ cialtl\"ch spraw ;;vdowskich ko- roku zycja, w 1l11lych ~ od 16 <1:0 wowano tu.jasno Jsmący mete- prawa, motalatości i dobrorj.l~ej 10 lymcz:tgowe ~~pus~czeole ja 1 ':.:n lilunikujc, iż zebrał milion gul- 80 roku. Doty~.bc~s Jeszcze WC or. Widziano go r6wniet w ~wa ;Jowszeehnego, które to' ną stopę cłotlu l wula zam er od. denów. 'na które wr~czyl rządo- \ lu żydów. k~yje. S'~ po la~ch: ~ Kadsruhe, Monachium, Heidel,!pokcia są naj,wjększ~~m Pi~- Ratha - Gru~szpana zos~:;ta"1 wi holen.ut'j'"kiemu (lwal'ancję najbogats ZydZl mcusta:nme ]ez 'F 'bu kinem dogmatu Ohrystusowe- rzucona, wo czego To hont;:nwą. Pi: ' niądzc t; użyte b~i dżą kol~jam! 7 miflsta do.mia" t-l, J bergu l rei T,gn. $i.o". - oni nadal w więzienłu. dą na pokrycie kosztów zwią- aby unj 1klląC aresztowa.ma.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u. Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska 106. 1.8.111 łua

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

STANO S O I. ZA SKI GO

STANO S O I. ZA SKI GO o lłuąelł ZAW ElłA l'. y Ą 8 DODATCU Ul.USTlłOWA EGG OpłAta pocztow ai.cezo.aa ryezałtedj Nr. S Niedziela, dnia S stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 DZERlłllC Telefony:

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""...---...

& 1 F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... :'...---... (~na rtlu~,ru or t-",,,... le.na ~ H. j t n.lu;t) w.clc:!::d: 80es. :r U:L lit :." c.f.lc ~ł' ~iw: A }\,.' r?.. S:t~'a'~ enlaa &1, la redzj. Al.. JtC!(h l:e:l..ł::ł Cl\ 2li.. Slk. 41, Cllill roll..ę.lo

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

daremnidny zamach na ł1ussolinie20

daremnidny zamach na ł1ussolinie20 go nlow,. sw t" ZlurirowaDY dzleddlje Darodowy ka'tol1 k U.1aN ~ 10 tpol!l.,,41_"- mies._ 2,óo R e d a k t O r z y: tekstu red~cyjnego na, atr. 3 i 4 - Stanislaw Cza.piewsJtl; tekstu redakcyjnego na ~tr.

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo