Postanowienia ogólne; Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. Zastosowanie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne; Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. Zastosowanie."

Transkrypt

1 ,. \ [}łzjieiilllliik Ustaw Nr PIOłZ.,282 Prr-Izeik~ald. 282 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O LINIACH ŁADUNKOWYCH 1966 '. Umawiające się Rządy, pragnąc us'talić jednolite zasady i przepisy co dogranie, 'do któtych statki 'odbywające!podróże międzyn arodow e mogą być załadowane ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeńst'ważycia i mienia na morzu;. zważywszy, że cel ten najie'piej ',osiągnąć można przez zawarcie, konwencji; iujzjgoldiili 1ły, co na lstęłpflljje: Artykuł '1. Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. (1) Umawiające się Rządy zobowiązują się stosować IPOstanowienia niniej 'sz ~j konwencji i jej załączników b~dących in'tegrainą częścią niniejszej ' konwencji. Wszelkie powoływanie się na Illiniejszą konwencję stanowi równocześnie po-, wołanie 'się na Izałączniki. (2) Umawiające się Rządy 'zobowiązują się podjąć wszelkie środiki, jaikie mdgą!być konieczne, dla zapewnienia re a li~acji postanowień niniejszej :k onwencji. Artykuł 2. Określenia. W niniejszej konwelllcji, jeśli wyrażnie nie postanowiono inagej, stosuje się nastęi:jująceokreś!lenia:, Q1') "ipira~kha;' o,znacrz:a~ą lpt!aiwiidjta, Iz1aiWIal"lte w ilalą'cziiliikiaich do niniejszej konwencji. (2) "Wla'dza Administracyjna"oznacza Rząd Państwa, któ Te'g'o banderę stat ek podnosi. (3) "Zatwierdzony" oznaczd zatwierd:zjony pr'zez Władzę Ad t i m'ini:stracyjną. ' (4) \ipodr6ż międzynarodowa".'oznacza podróż morską z lirajlu, Id10 IkJtóu,elgo ma z!astosowanie In'in:ieljsz,a k:o'ilwencj.a!, do,portu położoneg'o,poza tym krajem lub odwrotnie. Pod tym wz!glęldem każde terytorium, za którego stosunki międzynarodowe odpowie'dzialny jest umawiają'cy!się IRlząld!lMb Idla iklwi'elglo NaiPddy fzijeldnjoic00rne są Wła!dlzą Aldlmli'n'ilsltr a~yjiną, tttak~oq lwtalne j,eist I}aikio loid/dlz,ie1llny kraj. (5) "S'tatek rybacki",oznacza statek używany do połowu ryib, wi'elorybów, fok, -morsów lub 'innych żywych zasobów morza. (6) "Nowy statek"! oznacza :statek, którego stępka położona zastał? lub który zna!lazł się w Ipodohnym stadium bu'dowy w dniu lulbteż 'po dniu wejścia w 'życie niniejszej konwencji dla każdego umawiającego się Rządu. (7) "Statek istniejący" oznacza statek, iktóry nie jest statkiem nowym. (8) "Długość" oznacza 96 procent całkowitejdługo.ści wodnicy 'znajdującej się ponad stępką w odległości równej 85 procent najmniejszej wysokości bocznej, mierzo" neij,od Jgórnej ikrr-awęldlz ii Istęlpfkii, Illulb Idl Mulgi olść mie irlzolną,od ptzedniej krawędzi dziobnicy do o.si trzonu sterowego na tej wodnicy, je.śli <lługość ta joest więk :sza. Na. statkach z prze 'głę!bieniem konstrukcyjnym tę długość mierzy się na wodnicy równoległej do wodniey konstrukcyjnej. Artykuł 3. Postanowienia ogólne; (1) Statek, do którego niniejsza konwencja ma za'stoso-' warnie, lnie może 'Wyjsć na molrze IW Ipolc1rÓIŻ jmii'ęd!zyrnar ioidolwą po dacie 'wejścia w życie niniejszej konwencji zanim nie zostanie zjbadany, 'oznakowany i zaoipa'l:rzony w mię'dzynarodowe świadectwo wolnej burty 1(19166) 'lulbodipowie'dnio w międzynarodoweświadectwo zwolnienia.od wymagań wolnej burty zgodni'e z postanowieniami niniejszej konwencji. (2) Za'dne postano;wie.nie niniejszej konwencji nie s toi na przeszkodzie w wyznaczeniu prze 'zwła'dzę Adminis'tracyjną większej wolnej burty' niż minimalna wolnaburlaolkreś LDna :zgodnie z załącznikiem I.. Adykuł 4. Zastosowanie. (1) Nini'ejsza konwencja ma zastosowanie do: (a) statków zarejelstrowanych w kr,ajach, których Rządy są um 'awiającymi się Rząda:mi, (b) statków zarejestrowanych na terytoriach, które oibej" muje niniejs;za konwencja wmyśl artykułu 32, (c) nie zarejestrowanych statków podnoszących banderę Państwa, którego Rzą :d jest umawiającylill się Rządem. (2) Niniejsza konwencja ma zastosowanie do statków odbywających podróże międzynarodowe. (3) Prawidła zawarte w załąc:zmiku I znajdu j ą w szczególności za'stosowani:e do nowych statków. ' (4) Stalki istniejące, które nie całkowicie odpowiadają Iwym!alg:aniio!ffi Ipr,ajwli1deł lz1afw1aii~ycih \w 'z!a'łą~!z!iljijklu,i IDulb jialkdejkol wiek ieh c zę.ści, powinny 'przynajmniej odpdwiadać wymaganiom mniej rygorystyc.znym, jakie Władza Administracyjna stosowała do statków odlbywających podróże między-, narodowe przed wejściem w życie niniejszej konwencji; w żadnym przypadku nie należy od takich statków wytnagać zwiększenia wolnej burty. Statki istniejące mogą skorzystać ze zmniejszenia wolnej burty w stos.unku do wyznaczonej po" przednio, j e iżeli.odpowiadają wszystkim wymaganiomniniejszej konwencji. (5) 'Prawidła zawarte w załączniku II mająi:astosowanie do nowych oraz istnieją,cych statków, do iktórych odnosi się niniejsza konwencja. I Artyk!Uł 5. Wyjątki. ~1) Niniejsza konwencja ni'e.. ma zastosowania do: (a) okrętów wojennych, (b) nowych s tatków o długoś :ci mniejszej niż 24 m (79 :st<~p), (e) statków istniejących o pojemności brutto mniejszej niż 150 ton rejestrowych, (d) jach'iów spacerowych nie uprawiających han<l.j,u, (e) statków rybackich. (2) Niniejsza konwencja nie ma zalstos,owania do statków uprawiających ż'eglugę wyłącznie na:

2 \ ' - 24 ij'iorz. 282 (a) Wielkich Jeziorach Ameryki Północnej oraz na rzece Sw.,Wawrzyńca na obszarach ogrankzonych od wschodu Unią prostą łączącą przylądek des Rosiers z W:est Point na wyspie Anticosti i południkiem 63 długości zachodniej na półn.ocod wyspy Antkostii ~b) Morzu Kas'pijskim; (c) rzekach La Pllata, P'arana i Uru'gwaj na zachód.od linii prostej łączącej Punta Norte w Arg!elIltynie i Puntadel Este w Urugwaju. Artykuł 6. Zwolnienia. lub przyrządu!il!a statiku lub też może zastosować w s~osuillku (clo ls!t<altlktu rw:ymalglanie,inne n1itż lolklreś1ll0lile lililniejszą \kjotnwencją, jeś/li nabierreprzekonania na podstawie!prób luib też w inny sposób, że to wyposażenie, materiał, urządzenie lub przyrząd albo wyma'ganie je~t co' najmniej tak samo' sku Ite1cwe, j1alk ' olkir eiś11lone 1Iliitn.li.eljLSZą 1k10000lWelIlcją. (2) Władza Administra-cyjna, która zezwoli na zastosoiwlanie Wyipos :ażen:ua., mate'i' iiia~, u!1zą)dlz 1eń ffiu(b (ptlzyrlząid:ótw czy też wymagań innych ni'żdkreślone niniejszą konwencją, przekaże Organizacji szczególqwyopis wraz ze sprawozdaniem z dokonanych prólb w ceiu rozpowszech,nienia pomię dzyumawiającymi się Rządami. (1) Statki,odbywające podróże międzynarodowe pomiędzy sąsiadującymi portami dwu lub więcej Państw mogą być./. wyłączone przez Władzę Admini5tracyjną spod postanowień Zatwierdzanie dla celów doświadczalnych. niniejszej konwencji tak dług-o, jak długo odbywają one takie.podróże, i 'pod warunkiem, że Rządy Państw, w których ęl) Żadne z postanqwień niniejszej kqnwencji nie stqi na przeszkodzie Władzy Administracyjnej w zatwierdzaniu położone są te 'porty, uważają, że osłonięty -charakter akwenu lub warunki podróży nie dają podstawy,lub nie pozwalają postanowień s!pecjalnych dtlace<lów doświadczalnych w, stosunku do statku, do którego stqsuje się niniejszą konwencję. na zast-osowanie postanowień niniejszej Ikonwencj.i do statkówod'bywających takie podróże.. (2) Władza Administracyjna, kióra zatwierdzi tego ro. dzaju. postanowienia, powiadomi o szczegółach Organiz ację (2) Wladza Administracyjna może wyłączyć każdy statek -o -e-lemen:tach konstrukcyjnych dotychczas nie spotyka w celu ich rozpowszechnienia 'pomiędzy umawiającymi się Rządami. I nych spod jakiegokolrwiek z postanowień tej konwencji, któreg o zastosowanie m-ogłq'by powawie zahamować badania Artytkuł '10: mające na celu r-ozwój takich elementów i ich stosowanie na statkach Naprawy, zmiany i przeróbki. odbywających podróże międzynarodowe. Każdy taki siatek powinien jednak spełniać wymagania bezpieczeii~ tl) Statek, na którym dqkonano napraw, zmian i przeróbek oraz z tym związanych zmian wyposażenia, powinien stwa, które według.oceny danej Władzy Administracyjnej \ IWysta 'rc'ha 'j lą 'dilla s EulZby, Id,o IkItóre'j Jest IPlTZe!ZlrllaC'z'OIIly, i ~apelwniając ogólne bezpieczeństwo statku są do przyjęcia przez w dalszym ciągu od'powiadać c.o najmniej wymaganiom. PQprzednio do n je'go stos'owanym. W takim iprzypad~u statek Rządy Państw, do których portów statek się udaje: istniejący powinien :z za'sady -od'powiadać ' wymaganiom dla (3) Władza Administracyjna, która na podstawie ustępów P) i (2) niniejszeg.oartyku~u zezwala na jakiekolwiek poprzednio. statku nowe'go nie w mniejszym stopniu niż odpowiadał im wyłączenie, powinna zawiado!mić Międzyrządową Morską (2) Na'prawy, zmiany i pr,zer'óbki o :poważniejszymcharak terze oraz wynikające z tego zmiany wyposażenia po Organiza'cję Dora;dczą (zwaną dalej Organizacją) o szczegółach wyłączenia i jego 'przyczynach, o czym z kolei OrganirzacJa 1JlI0000i:aldo!IIl[ luplaw:i 'a~ ące się lrizą'dy.. winny odpowiadać wyma,ganiqm stawianym statkowi nowe, mu w takim stqpniu, w jakim Władza Administracyjna u~na (4) Statek, który normalnie nie -odbywa podróży międzynarodowy ch, aecz wskutek wyjątk~ych okoliczności to za. rozsądne i wykonalne. ma podjąć jednorazową podróż międzynarodową, może być zwolniony przez Władzę Administracyjną.od jakiegokolwiek z wymagań niniejszej konwencji pod warunkiem, że odpowiada wyma'gan'iom bezpieczeństwa, które według oceny Władzy Administracyjnej są wystat,czające dla podróży, którą statek ma podjąć. Artykuł 7. Siła wyższa. (1) Statelk, który w chwili wyruszenia w jakąk 'olwiek. podróż nie. podle'ga!postanowieniom niniejszej konwencji, nie będzie również im podle rgał w razie jakie-g.okolwiek zboczenią z zamierzonej trasy podróży, jeżeli 'zboczenie to na'" stą:piło wskutek niepog-ody lub z Jakiejkólwiek przyczyny o charakterze siły wyższej. (2) Przy si-os.owaniu poslanowień niniejsz,ej konwencji umawiające się Rządy powijmy w sposób właściwy rozważyć każde 2'Jboczenie z trasy lub,opóżnienie statku pod wpływem niepogody lub spowodowane jakąlkolwiek inną przyczyną o charakterze. siły wyższej. _ Artykuł 8. Srodki zastępcze. ~l) Władza Administracyjna może zezwolić na zastosowanie jakieg.ok,olwiek wyp Qsażeni a, materiał~, urządzenia Artyikuł 9. Artykuł 11. Strefy i obszary. (1) Statek, do kjtórego ma!zastosowanie niniejsza ~OIl1wencja, powinien odpowiadać wymaganiom mającym zastoso' wanie do niego w s'trefach i na -obszarach okreś1ony'ch w załączniku II. (2) Pmt Ie.z:ący na I linii granicznej pomiędzy dwiema s,trefami lru!b 'OIl)srz1a!ram'i' iu'wialżasdę lzia ~erżący IW 'obręjjjie strefy lub.obszaru, skąd statek przyby-wa lub dokąd się udaje. Artykuł 12. Zanurzenie. ~l) Z wyjątkiem przy!padków przewidzianych w ustępach,(2) i (3) niriie-jszego artykułu, właściwe linie ładunkowe na,burtach statku -odpowiadające porze r-oku.oraz strefie 'lub o'bszarowi, w których.statek może się znajdować, nie powinny się zanurzać w wodzie przez cały czas podróży od wyjścia na morze doprzylbycia do,portu. (2) Jeżeli statek pływa w wqdzie słodkiej Q gę stości równej jedności, właściwa nnia ładunkowa może być zanurzona na 'głębokość iodpowiadającą wielkości poprawki na wodę I słodką,określonej w międzynar,odowym świadectwie wolnej!burty ~1966). Gdy gęst -ość wody nie jest równa jed-

3 "",f D1zJieruliJk u staw Nr 3'3-25. \PIOZ. 282 nosci, poprawka powinna być pr,oporc}onail.na do różnicy pomiędzy!1,025 a rzeczywistą gęstością. (3) Jeżeli statek wychooz'i z portu położonego nad rzę- ' ką lub na wodach wewnętrznych, dozwolone jest więksże załadowanie 'o ilość, jaka,odpowiada ciężar,owi paliwa i innych materiałów potrzebnych na przejście między punktem ' wyjścia a morzem. Artykuł 11'3. frzeglądy, inspekcje i oznakowanie_ Przeglą:dy, 'ins'pekcje i oz:nakowanie statków w zakresie dotyczącym zastos,owania postanowień niniejszej konwencji oraz udzielania zwolnień od nich przeprowadzają urzędnicy Władzy Administracyjnej. Władza Administracyjna moze jednak powierzyć :przeglądy, ins'pek,cje i,oznakowanie.statków ins'pektorom w tym celu mianowanym albo uznanym przez nią instytucjom. W każdym przypadku właściwa Władza Administracyjna całkowicie odpowiada za wszechstr.oniiliość li. skiult 'C7JIlJOŚĆ Ipr 'zeg[ątlow, :imjsi.pelk'cj-i, li!qizjnalk!o'wlalilia 5,t 1 a1- kó'w. Artykuł H. Początkowe i okresowe przeglądy i inspekcje_ (1) Statek poddaje się niżej wymienionym przeglądom inspekcjom: (la} Pll"1Zeglątl' IPtr'Zetl. 'orltl;aliliem 'Sta'tlklu ldjo ~pl i Qlai\:<łlCj,i, który,obejmuje pełną ins ipekcję je'go konstrukcji i. iwyposażenia w takim zakresie, w, jakim Statek 'Podlega niniejszej konw ncji. Prze~'>ląd ten pozwa Ila na upewnienie się, Że urządzenia, materiały i wymiary elementów konstrukcyjnych całkowicie odpowiadają wymaganiom niniejszej konwencji. tb) Okresowy :przegląd w,odstępach określonych 'Przez Władzę Administracyjną, lecz nieprzekr,aczających lat,pięciu, który pozwa'la na upewnienie się, że konstrukcja, wy'posażenie, urządzenia, materiały i wymiary elementów konstrukcyjnych całkowicie odpo. wiadają wymaganiom niniejszej konwencji. (c)okres:owa inspekcja w odstępach roczny'chod daty wydania świadectwa z możliwością odchyleń o trzy miesiące w 'oibie strony w celuu:pewnienia się, że w kadłulbie lub nadbudówkach nie zostały dokonane zmiany, które mogłyby wpłynąć na obliczenia. lokuesll1aljąice!p'0łiq!żeiil1ie alin[,i IłJaJdIunlk!owych, 'Qlflarz IW' ceiliu upewnienia się, że zostaio zachowane we właściwym stanie następujące wy'po'sażenie i urządzenia!, (i)za'bezpieczenia otworów; '(ii) [bariery; (Iii) fllity,odwadniające ora7 (iv) d.rogi dostępu do pomiesz'czeń załogi. (2) Okresowe inspekcje, o których mowa w punkcie (c) ustępu el) niniejsze'g,o,artykułu, odnotowuje się na międzynarodowym świadectwie wolnej burty,c1966) lub na międzynarodowym świadectwie zwolilienia od wymagań wolnej. łlur~y" rwy'dalllym s!łaltlk.lotwi. "Z'WIoilni1ooelmJu :na!ploklsltaiwie lulsltępu (2) artykułu 6 niniejszej konwencji. Artykuł '1'5. Zachowanie stanu po przeglądzie. Po dokonaniu j,aikiegokolwiekprze 'glądu stat'ku zgodnie z artykułem N nie wolno bez zgody Władzy Administracyjnej czynić żadnych zmian w konstrukcji, wyposażeniu, urządzeniach, materiałach i wymiarach e1lementów konstrukcyjnych objętych,przeglądem. Artykuł '16. Wydawanie świadectw. (1) Międzynarodowe świadectwo wolnej burty Cl966) będzie wydane ka'żdemu,statkowi, który został poddany przeglądowi i został oznakowany zgo'ctnie z niniejszą konwencją. (2) Międzynarodowe świadectw,o zwolnienia od wymagań wolnej burty będzie wydane każdemu statkowi, któremu przyznano zwolnienie na. podstawie ustę'pu (2) lub (4) artykułu 6. (3) Świadectwa takie wydaje Władza Administracyjna lu!b też osoba a.jlbo,organizacja właściwie przez nią upoważniona. W każdym przypadku Władza Administracyjna 'bie,' rze ;pełną,:odpowiedzia1ność za świadectwo. 1(4) Bez Iwz 'glę,du na jakiekolwiek inne 1P0stanowienie niniejszej konwencji kazde międzynarodowe świadectwo wole nej burty pozostające w mocy w chwiu wejścia w życie nil!1i'eljls,zej!kjon'welilcji wy,otljniiesieli1ilu ti10 lrizą1dlu 'piańls;bw1a, kitórego.banderę statek podnosi, zachowuje moc na 'oik.res dwu lat al1bo do chwili jego wygaśnięcia, jeśli nastą 'pi ono wcześniej. Po upływie tego.okresu należy wymagać międzynarodowego świadectwa wolnej burty ~1966). Artykuł '17. Wydanie świadectwa przez inny Rząd- (1) Umawiający się Rząd może na,proślbę inne'9'o urnawiającegosię Rząd;u spowodowaćprzeyląd statku i po u,p,ew-' nieniu się, że postanowienia niniejszej konwencji są spełnione, wydaje Iluib upowil'żriia do wydania statkowi międzynarodoweg,oświadectwa wolnej burty (1966) z'godniez niniejszą konwencją.. (2) Kapię świadectwa, kopię sprawozdania z,przeglądu s'porządzonego dla Obliczenia wolnej burty oraz kopię 'o:bli- ' czeń naie'ży przekazać mozliwie jaik najszybciej Rządowi wystę 'pującemu o wydanie świadectwa. (3) Świadectwo wy'dane w ten sposób powinno zawier,ać stwierdze'nie, że wydano je na wui'osek Rządu, Państwa) ikltórelg10 ibaljjlderrę s,tjaltelk lpoidiil,osi I'uib!pofulj'esie. Ma IQIIlO tę samą moc,i jest uznawane na równi ze świadectwem wydanym,na podstawie artykułu 16. (4) Mię 'dzynaiodowego,świadectwa w,olnej burty (1966) nie należy wy'ctawać statkowi pły'wającemu pod banderą Państwa, którego Rząd nie jest umawiającym się Rządem. Artykuł t8. Forma świadectw. fi) Świadectwa sporządza się w języku urzędowym łub w językach urzędowy'ch kraju, który je wystawia. Jeżeli językiem tym nie jest ang.ielski ani fr,ancuski, tekst powinien tawierać tłumaczenie na jeden z tych języków. (2) Forma świadectw powinna,odpowiadać wz:órom podanym 'w załączniku III. Układ drukowanej części każde 'g,o wzoru ś"(iadectwa ma być dokladnie powtórzony w każdym wy'ctawanym świadectwie i w każdej uwierzyte'lnionej jego ko'pii,..artykuł 19. Okres ważności świadectwa. (1) Międzynarodowe świadectwo wolnej burty ' (1966) wydaje się na dkr'es ustalony przez Władzę Administracyjną. Okres ten nie może być dłuższy niipięć lat od <laty ' wydania. (

4 '"1 ', ł. 26. " (2) Jeśli pookres,owym przeglądzie, o którym mowa w ustępiec1) (b) artylkułu 14, nowe świadectwo nie móże być wydane statkowi prz'ed wyg<,\śnięciem ważności świadectwa jpi-epwlolbnie wyti.anelglo, iqis'olb'a djujb iot\galil'itzac,ja!ptizeprowad zająca prze 'gląd może przedłużyć ważność pierwotnie wydanego świadectwa na okres nie iprzekraczający pięcil,l miesięcy. Przedłużenie to wpisuje się~a świ,ade 'ctwie i moż,e być udzielone tylko wtedy, gdy nie poczyniono żadnych zmian w konstrukcji, wyposarżeniu, urządzeniach, materiałach lub wymiaracheleme~w konstrukcyjnych, które mo. (b) poł'ożenie linii ładu'rlk,owej statku ' odpowiada wskazaniom zawartym w świadectwie, (c) na statku nie dokonano zmiah w zakresie określo Ilym w pooktach (a) i (b) ustępu (3) artykułu. 19 tak istotnych, że statek jest w sposó'b oczywisty niezdatny do wyjścia na morze bez narażenia żyda Iludzkieogo na n'iebe2!pi,eczeństwo. Jeżeli na statku znajduje się ważne międzynarodowe SWla ', dectwo zwolnienia od wyma 'gań wolnej burty, kontrola ta ogranicw się Ido ~'T ;a:w'4~ealila, czy /wis'zy\stlkie rwiar:u!nim,dkreślone gą mieć wpływ na wolną burtę ~t.atku. w tym ś'wiadectwie są s 'pełnione. r (3) Międzynarodowe świadectwo wolnej burty (1966) (2) Jeżeli kontrolę tę wykonuje się na podstawie punktu będzie unie'wa 'żni,one przez Władzę Administracyjną, jeżeli (c) ustę 'pu (1) niniejszego artykułu, t.o jej za'kres ograni zaiistniejejedna z następuj~cych okoliczności: cza się do upewnienia się, rże statek nie wyjdzie na morze (a) nastą;pią istotne zmiany w kadłubie 'lub. nactlbudówkach statku, które powodowałyby konieczność wyrów i zalogi na niebezpieczeństwo. zanim nie 'będzie mógł tego uczynić bez narażenia pasa'żeznaczenia zwiększonej wolnej. burty;, (3) W przypadku gdy k,ontrola przewidziana w nin'iejszym (h) wyposażenie i urząd'lenia wymienione w punkcie (c) artyku'le daje powód do interwencji jakiegokolwiek 'uls itę lplu,(\1) 'arltylk.lu:łiu \114 n,ie ~'ą JutJrzytrualIle 'W naile)ży rodzaju, urzędnik przeprowadzający kontrolę iawiadomi natychmiast ~yun Sit anie ; na piśmie konsula 1:uIb iprzedstawicie:la dyploma (c) na świadectwie nie dokonano wpisu, że state'k poą.~ tyczneg,o Państwa, które'go ban'derę statek :podnosi, o tej decyrz:rj~ dano ins'pekcji przewidzianej w punkcie (c) ustę li lo rwfszy5tk'i'ch,dk1oll'iic lz:njoiściaich, iz (Piotwoldiu 1k1tÓTych ilil- 'pu e1) artykułu 14; te't 'wencję /ulw'a~a!się iz'a!ldoo'ie 'clzjną, ' (d)' wytrzymałość konstrukcji statku uległa obniżeniu do takieg,o stdpnia, że statek,przestał ibyć 'bezpieczny. Artykuł 22. (4) (a) Okres wai.ności międzynarodowego świadectwa zwolnienia 'od wymagań wolnej burty wydanego przez Władzę Przywileje. Administracyjną statkowi zwollnionemu, na podstawie ustępu (2) artykułu 6 nie moze trwać dłużej niż 5 lat od daty Nie moima doma'gać się 'PTzywilejÓw wynikających z ni,wydania. Ś 'wiadectwo t,akie podlega,odnowie'rliu, wpisom niejszej k,onwencji na korzyść jakieg'okolwiek statku, jeżeli ollh'elsiorwy,ch liin!sip'e!kcji li 'UnietwarżlIlien :ilu, jploldolhnie 'jak prr'zewidziano nie posiada on ważnego świ,adectwa wydanego na.podstadectwa w niniejszym artykule :dla międzynarodow,eg,o świawie konwe'rlcji. wolnej burty (1966). ~b) Okres ważności międzynar.odowego świadectważwolnieniaod Artykuł 23. wymagań woilnej burty wydanego przez Wladzę Ądmi 'nistracyjną statkowi zwolnionemu na,podstawie ustępu Wypadki. (4) artykułu 6 winien tyć ograniczony do jednej podró (, (1) Każda Władza A(Imin'istracyjna podejmi,e się prze- ży, dla któr'ej!świadectwo to wyd'ano. prdwla idizlić dldchddlz 'Il!i'e IW IStpr a'w[e ikarżjdejgo rwy\paklikllli, j1alki (5) Świ'adedwq wydane statkowi przez Władzę A'dministracyjną traci swą ważność po przejściu te'go statku pod podlega postanowieniom ni:niejszej konwencji, jeżeli wyld1arzy!się ISl1:JaltlklOlw'i, lzia lkitó!ry ijelst 'oid\powiedrz'i'ai1jil!a i Ikitóry uzn'a, banderę i'rlnego Państwa. Artykuł 20. Uzpawanie świadectw. Świadectwa \wydanew imieniu umawiające 'g,o się Rządlu Z1glotllIlie rz :n1tn':i 'eljszą lki Olll'Welloją Ibę/d,ą IuJZI!lćllwlane IPrrzetŻ [inne umawiające się Rządy i honor'owane dla wszystkich celów objętych niniejszą konwencją na równi ze ś'wiadectwa 'mi wydanymi przez te Rządy. Artykuł 21. że Itakiie Idodliotdiz,elIlie IIIl!OIŻe (pomóc rw 'oikjr,elśneliliu lzjmiialil, 'jlakie mogłylby być w niniejsz'ej konwencji, pożądane.!, (2) Każdy z ' umawiających się Rządów podejmie się dostarczyć Organizacji stosownych inf.ormacji dotyczących wy. ników takich dochodzeń. Żadne sprawozdania ani zalecen'ia Organ'izacji o:parite na takiej inf.ormacji nie będą ujawniać nazwy.,lub przynal,e'żhości pańsfwowej statków, któ,rych dotyczą, ~fulb ~eż {wtżja/dlnytrp. s 'tjoip~ilu lilie IbęidąlUiStJaIl lać iliulb IPI'lyjplisywaćodpowiedzialności jak'iem:ulkolwiek stptkowi lub osobie. Artykuł 24. Poprzednie umowy i konwencje. Kontrola. (1) Wszystkie inne umowy, k,onwencje i porozumienia między Rządami będącymi stt'onami ' niniejszej konwencji (il» ) Statki posiadające i świadectwa wydane na po'dsta- ' dótyczące :l'inii ładulnk'owy'ch i,powstające obecnie w mocy wie artykułu,16 lub 17 i znajdujące się w 1porcle inne'go za1chowują w pełni i ca~kowicie waźmość w,okresie ich obowią 'zywania w stosunku do: _ umawiające 'go się Rządu podlegają kontroli urzędników na- ',.1e'Życie upowa2iuionych przez ten Rząd. Umawiające się Rządy!P!orwIiInlny ~a!pewnlić, że!by klonttohla'. Italk'a iolcllb)'lwa,j:,a się w " Iza~tlOIS'()iw,ania, 'oraz ' (a) statków, ' do kltórych niniejsza. konwencja nie ma sposób r,ozsądny i możliwy dó przeprowadzenia w celu (b) statków, do których nin'iejsza k'onwencja ma zastosowanie, w odniesieniu '9.0 spraw nie objętych wy sprawdzenia, 'czy na statku znajduj'e slę ważne świadectwo i wydane na podstawi'e niniejszej konwencji. Jeże ili na statku rażnie jej przepisami. znajduje się ważne mię(izynarodowe świadectwo wolnej burty (1966), kontrola ta ogranicza się do sprawdzenia, czy: cje lub porozumienia pozostają w sprzeczności z postanowie (2 1 ) Jerdln!alk,w rz.aikretsi'e, w lk~bryliil ltiaikie!umidlwy, IklonwelIl (a) :statek nle jest załadowany ponad granice dozwolone w ś'wiadectwie, wencji będą niami nin1:ejsżej konwencji, postanowienia niniejsze'j kon decydują'ce., I, \

5 '- '. rx.m= ' ~ e=nn~'i=k~u~s~t=a~ 'w~, N~r~3'~3 - _~1_2_7_' P,OiZ " l Artykuł 25. Przepisy szczególne wynikające z porozumień. JeżeN zgodnie z niniejszą konwencją i w wynik'u poriozumień -'zawartych mię<lzy wszystkim'i lub niektórymi z umawiających się Rządów wydallle zostaną specjalne prze'pisy, to przepisy takie z-ostaną podane do wiadomości Organizacji IW cei]u [elh I 'or4p 1 dwlsizedlliłielllia!wiślrótl :wt>rlys;tkiich IUrrJl!aw,iają1cych się lr1ząldólw. Artykuł 26. Przekazywanie iniormacji. (l) Umawiające się Rządy zobowiązują się, do -zawiadomieni.a Organizacji maz z~ożenia u niej:, (a) dostatecznej -licz/by wzoró'w świadectw wydawanych w myśl postanowień niniejszej k,on-wencji, w celu rozesłania umawiającym się Rządom; (b) Ite'kstó'w ustaw, dekretów, roztporządzeń, przepisów oraz innych dokumentów, jakie zostaną wydane we wsze'lkich 'sprawach wchodzących w zakres niniejszej konwencji; -oraz (c) 'listy nier'ządowych orcg,anó'w u'poważni,q'nych do dzia ' łania z, ramienia 'Rządu w zakresie linii ładunkowych, w celu rozesłania umawi,ającym - się Rządom. (2) Każdy z' umawiających się Rządów zobowiązuje się udostę'pnić ustalone przez siebie normy wytrzymałościowe każdemu innemu umawiającemu się Rząd-owi na jego prośbę. :Artykuł 27. Podpisanie, przyjęcie i przystąpienie. (1) Niniejsza k,onwencjabędzie otwarta do podpisu w ciągtu trzech miesięcy począws 'zy od dnia 5 kwietnia 1966 r., a następnie będzie 'otwarta do przystąpienia. Rządy pań'stw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, członków agemcji, wys'pecja1iz.owany,ch, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej lulb s1r,on Statutu Międzynarodowe 'glo Trybunału Sprawied'liwości mogą stać się stronami konwencji przez: (a) podpisanie bez zastrzeżenia co do przyjęda; Cb) podpi'sanie z zastrzeż'eniem co do przyjęcia i póżniejsze przyjęcie; (c) przysląpienie. ~2) Przyjęcie lub przystąpienie powinno nastą'pić przez złożenie Organizacji dolkjumentó'w stwierdzających :przyjęcie lub przystąpienie, Org,anizacja zaś poinform'uje wszystkie R'ządy, które podpisały k-onweńcję łub przystą'piły do niej, o każdym nowym przyjęciu lub pr'zystąpien'i'u oraz o dacie ich zlożenia. Artykuł 28. Wejście w życie. I (1) Niniejsza konwencja wejdzie w życie w dwanaście miesięcy po te,rmin1e, w którym pod'piszą ją bez zasjtrzeżenia przyjęcia Jub złożą dokumenty stwierdzają'ce przyjęcie lub przystąpienie Z'godl!lie z artykułem 27 Rządy nie nmiej niż, piętnastu,państw, w tym siedem, z których każde posiada flotę,o tona'zu nie mniejszym niż milion ton rejestrowych brutt.o. Organizacja powiadomi wszystkie Rządy, kltór'e podpi,sały lub przystąpiły do niniej'szej konwencji, o dacie, w której konwencj~ wejdzie w życie. (2) W st,osuniku do Rządów, które złożyły dokumenty stwierdzająoe Przyjęcie lulb przystąpienie do niniejszej konwencji w okresie dwunastu miesięcy wym'ien10nyni w usil:ępie ~1) mmejszego a,rtykułu, przyjęcie lub przystąpienie nahiera iij1io(;y Iw IclhlwiJli :we,jlś'cia in1inie]ls:zelj lk.ioiiljwencji rw żyic'i,e lub w trzy m'iesią'ce po dacie złożenia dokumentów stwierdzających przyjęcie lub przystą'pienie, w zależności,od tegoj która z tych dat jest ipóżniejsza. (3) W stosunku do Rządów, które zł'ożyłydokumenty stwierd'zające przyjęcie lub przystą!pienie po dacte wejścia w życie konwencji, konwencja nabierze mocy, w trzy miesiące po dn'iu złożenia takich dokumentów. (4) Po dniu, w ~tórym ' do :pełniono wszelkich warunków wyma!ganych do wprowadzenia w życie popr,awki do niniej- 5z,ej ikto:n'w'enc'ji" Uiulb lpio!dtnlilu Jllznanlla IwlSiZeilkklhlktoniecznych aklce'pta'cji jako zgodnych z punktem (b) ustępu (2) rartykułu 29 w przypadku jednomyślnie zaakceptowanej pol>rawk'i, każdy (Złożony dokument stwierdzający Iprzyjęc'ie lub przystą,pienie nale 'ży uznać.za dokument,o'dnoszący się do konwen-. 'cji wraz z poprawkami. Artykuł 29. Poprawki.. (1) Niniejsza konwencja może być zmieniona na wniósek umawi,ająceg'o się Rządu zgodnie ~ procedurą okreś 'loną. w jednym z lustępów tegoarl-y'kułu. ' (2) Poprawka ~aa'kceptowali1a na ' podstawie jednomyślnej zgody: '. (a) Na wn'iqsek uma'wiająceg'o się Rządu Organizacja ' poda za 1pw 'ponowlauą popr,aw'kę do,niniej:sz,ej konwencji do wiadomośd wszystkim umawiającym się Rządom w celu rozpatrzenia możu-wości jednomyślnejakcep'tacji. (b) Ka'zda taka pdprawka wejdzie w życie w dw9-naśde miesięicy po,dniu!wyrażenia 'aoccepl\:acjti przez 'WszystJkie umawiające się Rzą'dy, chyba że uzgodni,ono wczesniejszy termin. Umawiający się Rząd, kltóry nie zawiadomi Organizacji o swej akce'ptacji. allbo o odrzuceni'u po:praw'ki w okresie trzech lat -od pierwszego zawiadomienia o niej, będzie uznany' Zla,akceptujący tę poprawkę. (e) Każda proponowana poprawka będzie uznana za niq I przyjętą, jeś'li nie zostanie za'akceptowana na podstawie punktu ~b) niniejszego ustę 'pu w,okresie trzech lat (Po podaniu jej,przez Organl'Zlację po raz pierwszy do wiadomo- ' ŚoC~ ws'zystki'ch umawiających się Rządó'w : (3) Poprawka za,akceptowana po roz'patrzeuiu przez Or- Igan'iIz'atję ~. (a) Na WIlll-osek umawi-ają'cego się Rządu OrganizacjlCl, rozpatrzy każ!dą za 'pro'ponowaną pr!zezeń poprawkę do niniejszej konwencji. Jeśli p'oprawka zoslanie zaakcelptowana. ", większością złożoną z dwóch trzecich obecnych i <9łosujących w ~omitecie Bezpieczeństwa Morskiego OrganIzacji, to poprawkę tę podaje się do wia!domości wszystkim członk,om Organizacji i wszystkim. umawiającym się Rządom przy'n:ajmniej sze 'ść miesięcy przed jej IoZ'patrzeniem przez Z'gr,omadzen'ie OrganiZacji. ~b) Jeżeli wstanie ona przyjęta przez wię!kszośćzłoż-oną z dwóch trzecich obecnych i głosujących na Zgromadzeniu, to poprawkę tę Organizacja zakomunik'uje Wszystkim umawiającym się Rządom w celu uzyskania akceptacji. (c). P,oprawka taka wchodzi w życie w dwanaśde miesięcy po duiu, w którym dwie trzede umawiających się Rządó~ zaakcep'tuje ją. P~praw'ka wchoid~i w życie w odniesie- ' niu do wszystkich umawiających się Rządów, z wyjątkiem tyc;h, które przed wejściem jej w ~ycie złożyły 'oświadczenie, że jej nie akce!ptują.. :(d) Zgroma'dzenie może większością dwóc? trzecich czł,o:n:kó'w \ dbecnych i głosujących, włączając w to dw.ie trzecie Rządó 'w reprezento'wanych w Komitecie BeZpieczeństwa Morskiego a o'beclllych i gł,o'sujących, na Zgromadzeniu, I

6 w czasie uch'walania poprawki zai>r,opqil:ować ustalenie, że pdprawka t!a ma zna'czenie tak wa'żne, iż każdy z umawiających się Rządó'w, który złqżył oświadczenie na podstawie pun'ktu (c) i który ni'e akceptuje po'prawki w okresie dwunastu miesięcy po' jej wejśdu w życie, przestanie być StTQ- ' ną niniej1szej kqnwencji,po' upływie te'gqokresu. Ustalenie to' po'dlega uprzedniej akce'ptacjidwu trzecich umawiających się Rzą'dów str,on niniejszej kqnwencji. (e) PQstanO'wienia niniejszego' us'tępu nie stqją na przeszkqdzie, aby umawiający się Rząd, który w sprawie po' prawki do' niniejszej konwencji najpi'erw przyjął prqcedurę przewidzianą w tym ustępie, zastosqwał w dqwolnym mqmencie każdą inną prqcedurę, jaka mu się. wyda PQżądana, przy.zast'qsqwaniu ustę 'pu (2) lub ulsj1:ępu (4) niniejsze,gq artykułu. (4) PqpJr'aw!ka!i a,ailocelplt'owana jptr:zelz 'kqnfe ii" e!ilcję: (a) Na WiIliQsek umawiającego' się Rządu, PQparty przynajmniej przez jedną trzecią umawiających się Rządów, Organizacja zwqła ' kqnferencję Rzą9.óW dla rozpatrzenia po' prawek do' niniejszej konwencji. (b) Każdą PQpraWkę przyjętą przez taką koiilferencję większością dwóch trzeoi'ch obecnych i głqsujących umawiających się Rządów Organi7JacJa zakqmunikuje wszystkim umawiającym się Rządom w celu akceptacji., (c) P,QpraWka taka wchddzi w życie w dwanaście miesięcy po' dniu, w który'ffi z,osoonie zaak'ceptqwana przelz dwie trzecie umawiających się Rządów. PQpr,aw!ka wchqdzi wżycie w Qdniesieniu do' wszy\sltkich umawiających się Rzą'd6w, z wyjąt'kiiem tych, które przed dniem wejścia jej wżycie zło'żą O'świadczenie, że jej,nie.akoe 'ptują. (d) Konferencja zwqłana w mym punktu (a) mo'żeqkre 28 IP,Qi. 282 ślić w czasie akceptacji poprawki wię'kszością dwóch trzecich obecnych i głqsujących, że ma Qna t'ak ważne znaczenie, iż każdy umawiający się Rząd, który zło'żyqświadcze szar i mqgą w każdym czasie 'Qświadczyć Organizacji w forgo' tery t O'r ium rozciągnięcie nijniejszej kqnwencji na je.gq O'lb-, nie na PQdstawie pun'ktu (c) i który jej nie zaakqe!ptuje mie pisemnej nqtyfikacji, iż e koiilwem::ję niniejszą wzciąga w,q'kresiedwunaslu miesięcy po' wej'ściu jej w życie, przestanie. się na,to'.teryiorium. być stroną niniejszej kqpwencji po' upływie tego Qb). Niniejsza kqnwencja :będzie II 'Qzdąg'ać się na wymie okresu. nione w notyfika'cji tery'tlotiumz!dniem jej otrzym,ania tujb (5) Każda pdpraw!k'a d'o niniejszej ko'nwencji dokonana z dqwqlnym innym dniem wskazanym w no'tylfik,acji. na PQdstawie niniejszego' ar,tykułu, a dotycząca konstrukcji (2) (a) Orga,ni'Zacja Narodów Zjed'rlQczQnych,lub którykqlwiek itatku, QdnQsi się z umawiających tyjl'kq do' tych statkó~, których stę 'pk,a :w-. się /Rządów, który zł'qżył oświad stała PQłożQna lub które zna:la'zły się w po'dqib:nym stadimil czenie na po'dstawie punktu' (a) ustępu (1) niniejszego' art y budqwy w dniu lub po' d'rliu wejśda tej poprawki w życie ; kułu. \. - mqże wdqwq'lnym czasie, po' upływie pięciu,lat od (6) Org'8nizacja 'PQWiadQmi wszystkie umawiające si~ daty ro'zciągnięcia konwencji w t en spqsób na jakiekolwiek Rządy Q 'ka'żdej ipoprawce, która wc'h!qdzi w życie n,a ipqd~ st'aiw,ie nililie~ls :zeig1q laty1t1kiu!~u,lolilć1rz 'o idiade, IQlelI Ikitó~ej Italk'a IPiQprawka!będzie Q'bowiąrzywać. (7) Każdą akceptację htb 'Oświadczenie na PQdstawie ni~ ' niejszego' 'arrty!kułu skł,ada się 'Organizacji 'w formie!p'lsęmnej nqtyfikacji. Organizacja z k,dlei 'piowiadqmi wszystkie urnawiając.e się!rządy '0'.otrzymaniu akceptacji lub O'świadczenia. Artykuł 30. Wypowiedzenie. AlItY'kuł :3'1. Zawieszenie tl) W wypadku działań wqjennych 'lub też innych wyjąitlk lqiwych, ofkiqrrd'ozntqści,n,atius '7Jaljącyich zyc101we ~njl:erres'y'!p 'ańs twla, I iklt<órelgq Rlz,ąkl jest IUtrnatw1ia 'j,ącym się lrząldellll', Rlząld ten moż:e zawiesić slosqwaniecałej lub też kjtórejlkqlwiek części niniejszej k10illwencji. Rząd ten 'powinien natychmiast powiadqmić Or:gani'zację,Q każ dym takim zawieszeniu. ' (2) Zawieszenie 'takie nie pqzbawia innych umawiających się /Rządów prawa kqntwli przysłu'gującsgq im w rramach niniejszej kqnwencji nad st'atki'em na 'leżącym do' Rządu 'stqsującegq "llawieszenie, 'gdy statki te znaj'dują się w ich PQrtach.., - \ (3) /Rząd stqsujący zawieszenie maże je w każdej chwili QdwQłać i wó'wczas '~awiadam:ia natychmiast Organizację Q swej decyzji. (4) OrganiZ!acja PQwiadQmi wszy\sltkie umawiając 'e się Rządy 'Q k'ażdym zawieszeniu 'lub 'QdwQłaniu zawieszenia 'dqkqnanym na lpodstawie niniejszego' artykułu. Arty'kuł 32. Terytoria. (l} (a) Organizacja lnaliodów ZjednQczonych, jeżeli jest Qd'pQwiedzialna zaadministmcję lua jakiiniś terytqrium, lub którykqlwiek z umawiających się RządówQ'd'pQwiedzialny za sfqsuriki międzynar,odqwe jakieg'qś terytqrium!pqwinny możli'wie jak najszy'bciejprzekq'ilsultqwać z władzami dane terytqrium,.~świadczyć O~gani'zacH w fqrmie pisemnej notyfikacji; że niniejsza kqnwencja hacizasl\: os Qwanie do' 'terytqrium wymienicme:go w notyfika'cji. (Ib) :NinieijslZ'a lkiqn)w!elllcjia jpa'zestanie l oijjowiąrz:ylwlać na terytqrium wymieniqnym w takie'j notyfika'cji po' upływi!,! irdku od daty Qtrzymania jej prz'ez :Qrganizację lub pel ulpływie dłuższeg'q oktesu czasu, O'kreślQne 'go w tejiil:qtyfikacji. (3). Organizacja powiadqmi wszystkie umawiające się Rządy :0' r,qzdągnięciu niniejszej k:o'nwencji na ka'żde tery -tioo'iluttn IzJgO!dnie IZ rulsitęjpelin 'Cl)' n'im!i.ejlstz'e\go Ić1rrtylkluiłlu, ijlak również i 'Q ustani'u kazdegq taki,egq rq'lcią 'gnięcia 'zgodnie z (p 0'-. stanqwieniami IUsltępU i ~2),!podając w każdy'ffi przypadku datę, 'Qd której niniejsza kqnwencja wstanie 'ZastosO'waIl!a lub przestanie obqwiązywać. (3) WYPQwiedzenie nabierze mocy!po' upływie rqku licząc :od dalyqtrzymania go' 'przez Organizację,lub po' u:pływie Q}l:.resu 'd}{te:śllqne 'gq w n,o't)'tikacji, jeżeli jest IQn dłuższy 'ód jedne'gq rqku. (1) Niniejsza 'kqnwencja maże być wy,pqwierlziana prze'z ka~dy z umawi,ających się /Rzą:dów w każdej chwili po' u:pły. wie ipięcil\llat Qd daty wejścia jej IW lżycie w st'qsunku do tego' Rządu.- Artyikuł 33. (2) WypO'wiedzenie 'PQwinnQ nastąpić 'w fqrmie!pisemnej no'tyfi!kacji skieliowanej do' 'Organizacji, która. PQwiadQ-'. Rejestracja., mi wszys,bkie inne umawiająr:;e się!rządy Q,otrzymaniu klari: dej ta'kiej nqtyfikacji 1 Q dacie jej ;otrzymania. 1«1) IN:iniejs:zJa k 'OIIlwe!IllCjla Ibę l0tz:ie (prr'lzeoh:ofwy!w'alna lpii"rzez Or l gianri7jalcję, 'a ISek.rreltiaiPz GeneiIaliny ()rig'alili~a~ji!piize!k'ati:e iulwiieii"zylteln[lone ljej loidjpliisy twlszysltildlin 'R.iząldQIIn SY'gm,8Jt,ar,iiu ~ szioim IQra/Z rwlszysit!kjiim IR,IząIdJoan, lkltóre IPrrzyiStlą(pią dla niln:i'e1is1z ej KIQntwelndj1i.., I (f i

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Rozdział I Specjalne środki transportu.

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Rozdział I Specjalne środki transportu. 15.10.2007 r. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II KADŁUB 2014 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II KADŁUB 2014 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DÓBR KULTURY WEDŁUG KONWENCJI PODPISANEJ W HADZE 14 MAJA 1954 ROKU

OCHRONA DÓBR KULTURY WEDŁUG KONWENCJI PODPISANEJ W HADZE 14 MAJA 1954 ROKU OCHRONA DÓBR KULTURY WEDŁUG KONWENCJI PODPISANEJ W HADZE 14 MAJA 1954 ROKU 12. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego....1 13. Regulamin Wykonawczy...12 14. Protokół...20 15.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r.

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE 2014 lipiec GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Dz.U.00.50.582 KONWENCJA o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6 SYGNAŁY WYŚCIGU Znaczenie sygnałów optycznych i akustycznych przedstawione jest poniżej. Strzałki skierowane w górę albo w dół ( ) oznaczają wystawienie lub opuszczenie sygnału optycznego. Kropka ( ) oznacza

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym URZĘDU LOTNICTWA CYWILNĘGO Załącznik do nru 1, poz. 6 z dnia 27 lutego 2004 r. Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym BADANIĘ WYPADKÓW I INCYDĘNTÓW LOTNICZYCH URZĄD LOTNICTWA CYWILNĘGO

Bardziej szczegółowo

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 International Sailing Federation 2 Opublikowano: ISAF (UK) Ltd., Southampton, UK International Sailing Federation,(IOM) Ltd. June 2004

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 6/250 Gdańsk grudzień 2004 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2005 życzą

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana)

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Strasbourg, 3 May 1996 Preambuła Rządy sygnatariusze niniejszej Karty, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy, e celem Rady

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

UMOWA. sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UMOWA. sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.63.267 UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str.

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 2004L0025 PL 20.04.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 7.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263/11 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

Bardziej szczegółowo

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

III KONWENCJA GENEWSKA. Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz.

III KONWENCJA GENEWSKA. Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. III KONWENCJA GENEWSKA Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 175, załącznik) Tytuł I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Wysokie Umawiające się

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 878 Warszawa, 9 września 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 878 Warszawa, 9 września 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 878 Warszawa, 9 września 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-02 Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo