Postanowienia ogólne; Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. Zastosowanie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne; Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. Zastosowanie."

Transkrypt

1 ,. \ [}łzjieiilllliik Ustaw Nr PIOłZ.,282 Prr-Izeik~ald. 282 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O LINIACH ŁADUNKOWYCH 1966 '. Umawiające się Rządy, pragnąc us'talić jednolite zasady i przepisy co dogranie, 'do któtych statki 'odbywające!podróże międzyn arodow e mogą być załadowane ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeńst'ważycia i mienia na morzu;. zważywszy, że cel ten najie'piej ',osiągnąć można przez zawarcie, konwencji; iujzjgoldiili 1ły, co na lstęłpflljje: Artykuł '1. Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji. (1) Umawiające się Rządy zobowiązują się stosować IPOstanowienia niniej 'sz ~j konwencji i jej załączników b~dących in'tegrainą częścią niniejszej ' konwencji. Wszelkie powoływanie się na Illiniejszą konwencję stanowi równocześnie po-, wołanie 'się na Izałączniki. (2) Umawiające się Rządy 'zobowiązują się podjąć wszelkie środiki, jaikie mdgą!być konieczne, dla zapewnienia re a li~acji postanowień niniejszej :k onwencji. Artykuł 2. Określenia. W niniejszej konwelllcji, jeśli wyrażnie nie postanowiono inagej, stosuje się nastęi:jująceokreś!lenia:, Q1') "ipira~kha;' o,znacrz:a~ą lpt!aiwiidjta, Iz1aiWIal"lte w ilalą'cziiliikiaich do niniejszej konwencji. (2) "Wla'dza Administracyjna"oznacza Rząd Państwa, któ Te'g'o banderę stat ek podnosi. (3) "Zatwierdzony" oznaczd zatwierd:zjony pr'zez Władzę Ad t i m'ini:stracyjną. ' (4) \ipodr6ż międzynarodowa".'oznacza podróż morską z lirajlu, Id10 IkJtóu,elgo ma z!astosowanie In'in:ieljsz,a k:o'ilwencj.a!, do,portu położoneg'o,poza tym krajem lub odwrotnie. Pod tym wz!glęldem każde terytorium, za którego stosunki międzynarodowe odpowie'dzialny jest umawiają'cy!się IRlząld!lMb Idla iklwi'elglo NaiPddy fzijeldnjoic00rne są Wła!dlzą Aldlmli'n'ilsltr a~yjiną, tttak~oq lwtalne j,eist I}aikio loid/dlz,ie1llny kraj. (5) "S'tatek rybacki",oznacza statek używany do połowu ryib, wi'elorybów, fok, -morsów lub 'innych żywych zasobów morza. (6) "Nowy statek"! oznacza :statek, którego stępka położona zastał? lub który zna!lazł się w Ipodohnym stadium bu'dowy w dniu lulbteż 'po dniu wejścia w 'życie niniejszej konwencji dla każdego umawiającego się Rządu. (7) "Statek istniejący" oznacza statek, iktóry nie jest statkiem nowym. (8) "Długość" oznacza 96 procent całkowitejdługo.ści wodnicy 'znajdującej się ponad stępką w odległości równej 85 procent najmniejszej wysokości bocznej, mierzo" neij,od Jgórnej ikrr-awęldlz ii Istęlpfkii, Illulb Idl Mulgi olść mie irlzolną,od ptzedniej krawędzi dziobnicy do o.si trzonu sterowego na tej wodnicy, je.śli <lługość ta joest więk :sza. Na. statkach z prze 'głę!bieniem konstrukcyjnym tę długość mierzy się na wodnicy równoległej do wodniey konstrukcyjnej. Artykuł 3. Postanowienia ogólne; (1) Statek, do którego niniejsza konwencja ma za'stoso-' warnie, lnie może 'Wyjsć na molrze IW Ipolc1rÓIŻ jmii'ęd!zyrnar ioidolwą po dacie 'wejścia w życie niniejszej konwencji zanim nie zostanie zjbadany, 'oznakowany i zaoipa'l:rzony w mię'dzynarodowe świadectwo wolnej burty 1(19166) 'lulbodipowie'dnio w międzynarodoweświadectwo zwolnienia.od wymagań wolnej burty zgodni'e z postanowieniami niniejszej konwencji. (2) Za'dne postano;wie.nie niniejszej konwencji nie s toi na przeszkodzie w wyznaczeniu prze 'zwła'dzę Adminis'tracyjną większej wolnej burty' niż minimalna wolnaburlaolkreś LDna :zgodnie z załącznikiem I.. Adykuł 4. Zastosowanie. (1) Nini'ejsza konwencja ma zastosowanie do: (a) statków zarejelstrowanych w kr,ajach, których Rządy są um 'awiającymi się Rząda:mi, (b) statków zarejestrowanych na terytoriach, które oibej" muje niniejs;za konwencja wmyśl artykułu 32, (c) nie zarejestrowanych statków podnoszących banderę Państwa, którego Rzą :d jest umawiającylill się Rządem. (2) Niniejsza konwencja ma zastosowanie do statków odbywających podróże międzynarodowe. (3) Prawidła zawarte w załąc:zmiku I znajdu j ą w szczególności za'stosowani:e do nowych statków. ' (4) Stalki istniejące, które nie całkowicie odpowiadają Iwym!alg:aniio!ffi Ipr,ajwli1deł lz1afw1aii~ycih \w 'z!a'łą~!z!iljijklu,i IDulb jialkdejkol wiek ieh c zę.ści, powinny 'przynajmniej odpdwiadać wymaganiom mniej rygorystyc.znym, jakie Władza Administracyjna stosowała do statków odlbywających podróże między-, narodowe przed wejściem w życie niniejszej konwencji; w żadnym przypadku nie należy od takich statków wytnagać zwiększenia wolnej burty. Statki istniejące mogą skorzystać ze zmniejszenia wolnej burty w stos.unku do wyznaczonej po" przednio, j e iżeli.odpowiadają wszystkim wymaganiomniniejszej konwencji. (5) 'Prawidła zawarte w załączniku II mająi:astosowanie do nowych oraz istnieją,cych statków, do iktórych odnosi się niniejsza konwencja. I Artyk!Uł 5. Wyjątki. ~1) Niniejsza konwencja ni'e.. ma zastosowania do: (a) okrętów wojennych, (b) nowych s tatków o długoś :ci mniejszej niż 24 m (79 :st<~p), (e) statków istniejących o pojemności brutto mniejszej niż 150 ton rejestrowych, (d) jach'iów spacerowych nie uprawiających han<l.j,u, (e) statków rybackich. (2) Niniejsza konwencja nie ma zalstos,owania do statków uprawiających ż'eglugę wyłącznie na:

2 \ ' - 24 ij'iorz. 282 (a) Wielkich Jeziorach Ameryki Północnej oraz na rzece Sw.,Wawrzyńca na obszarach ogrankzonych od wschodu Unią prostą łączącą przylądek des Rosiers z W:est Point na wyspie Anticosti i południkiem 63 długości zachodniej na półn.ocod wyspy Antkostii ~b) Morzu Kas'pijskim; (c) rzekach La Pllata, P'arana i Uru'gwaj na zachód.od linii prostej łączącej Punta Norte w Arg!elIltynie i Puntadel Este w Urugwaju. Artykuł 6. Zwolnienia. lub przyrządu!il!a statiku lub też może zastosować w s~osuillku (clo ls!t<altlktu rw:ymalglanie,inne n1itż lolklreś1ll0lile lililniejszą \kjotnwencją, jeś/li nabierreprzekonania na podstawie!prób luib też w inny sposób, że to wyposażenie, materiał, urządzenie lub przyrząd albo wyma'ganie je~t co' najmniej tak samo' sku Ite1cwe, j1alk ' olkir eiś11lone 1Iliitn.li.eljLSZą 1k10000lWelIlcją. (2) Władza Administra-cyjna, która zezwoli na zastosoiwlanie Wyipos :ażen:ua., mate'i' iiia~, u!1zą)dlz 1eń ffiu(b (ptlzyrlząid:ótw czy też wymagań innych ni'żdkreślone niniejszą konwencją, przekaże Organizacji szczególqwyopis wraz ze sprawozdaniem z dokonanych prólb w ceiu rozpowszech,nienia pomię dzyumawiającymi się Rządami. (1) Statki,odbywające podróże międzynarodowe pomiędzy sąsiadującymi portami dwu lub więcej Państw mogą być./. wyłączone przez Władzę Admini5tracyjną spod postanowień Zatwierdzanie dla celów doświadczalnych. niniejszej konwencji tak dług-o, jak długo odbywają one takie.podróże, i 'pod warunkiem, że Rządy Państw, w których ęl) Żadne z postanqwień niniejszej kqnwencji nie stqi na przeszkodzie Władzy Administracyjnej w zatwierdzaniu położone są te 'porty, uważają, że osłonięty -charakter akwenu lub warunki podróży nie dają podstawy,lub nie pozwalają postanowień s!pecjalnych dtlace<lów doświadczalnych w, stosunku do statku, do którego stqsuje się niniejszą konwencję. na zast-osowanie postanowień niniejszej Ikonwencj.i do statkówod'bywających takie podróże.. (2) Władza Administracyjna, kióra zatwierdzi tego ro. dzaju. postanowienia, powiadomi o szczegółach Organiz ację (2) Wladza Administracyjna może wyłączyć każdy statek -o -e-lemen:tach konstrukcyjnych dotychczas nie spotyka w celu ich rozpowszechnienia 'pomiędzy umawiającymi się Rządami. I nych spod jakiegokolrwiek z postanowień tej konwencji, któreg o zastosowanie m-ogłq'by powawie zahamować badania Artytkuł '10: mające na celu r-ozwój takich elementów i ich stosowanie na statkach Naprawy, zmiany i przeróbki. odbywających podróże międzynarodowe. Każdy taki siatek powinien jednak spełniać wymagania bezpieczeii~ tl) Statek, na którym dqkonano napraw, zmian i przeróbek oraz z tym związanych zmian wyposażenia, powinien stwa, które według.oceny danej Władzy Administracyjnej \ IWysta 'rc'ha 'j lą 'dilla s EulZby, Id,o IkItóre'j Jest IPlTZe!ZlrllaC'z'OIIly, i ~apelwniając ogólne bezpieczeństwo statku są do przyjęcia przez w dalszym ciągu od'powiadać c.o najmniej wymaganiom. PQprzednio do n je'go stos'owanym. W takim iprzypad~u statek Rządy Państw, do których portów statek się udaje: istniejący powinien :z za'sady -od'powiadać ' wymaganiom dla (3) Władza Administracyjna, która na podstawie ustępów P) i (2) niniejszeg.oartyku~u zezwala na jakiekolwiek poprzednio. statku nowe'go nie w mniejszym stopniu niż odpowiadał im wyłączenie, powinna zawiado!mić Międzyrządową Morską (2) Na'prawy, zmiany i pr,zer'óbki o :poważniejszymcharak terze oraz wynikające z tego zmiany wyposażenia po Organiza'cję Dora;dczą (zwaną dalej Organizacją) o szczegółach wyłączenia i jego 'przyczynach, o czym z kolei OrganirzacJa 1JlI0000i:aldo!IIl[ luplaw:i 'a~ ące się lrizą'dy.. winny odpowiadać wyma,ganiqm stawianym statkowi nowe, mu w takim stqpniu, w jakim Władza Administracyjna u~na (4) Statek, który normalnie nie -odbywa podróży międzynarodowy ch, aecz wskutek wyjątk~ych okoliczności to za. rozsądne i wykonalne. ma podjąć jednorazową podróż międzynarodową, może być zwolniony przez Władzę Administracyjną.od jakiegokolwiek z wymagań niniejszej konwencji pod warunkiem, że odpowiada wyma'gan'iom bezpieczeństwa, które według oceny Władzy Administracyjnej są wystat,czające dla podróży, którą statek ma podjąć. Artykuł 7. Siła wyższa. (1) Statelk, który w chwili wyruszenia w jakąk 'olwiek. podróż nie. podle'ga!postanowieniom niniejszej konwencji, nie będzie również im podle rgał w razie jakie-g.okolwiek zboczenią z zamierzonej trasy podróży, jeżeli 'zboczenie to na'" stą:piło wskutek niepog-ody lub z Jakiejkólwiek przyczyny o charakterze siły wyższej. (2) Przy si-os.owaniu poslanowień niniejsz,ej konwencji umawiające się Rządy powijmy w sposób właściwy rozważyć każde 2'Jboczenie z trasy lub,opóżnienie statku pod wpływem niepogody lub spowodowane jakąlkolwiek inną przyczyną o charakterze. siły wyższej. _ Artykuł 8. Srodki zastępcze. ~l) Władza Administracyjna może zezwolić na zastosowanie jakieg.ok,olwiek wyp Qsażeni a, materiał~, urządzenia Artyikuł 9. Artykuł 11. Strefy i obszary. (1) Statek, do kjtórego ma!zastosowanie niniejsza ~OIl1wencja, powinien odpowiadać wymaganiom mającym zastoso' wanie do niego w s'trefach i na -obszarach okreś1ony'ch w załączniku II. (2) Pmt Ie.z:ący na I linii granicznej pomiędzy dwiema s,trefami lru!b 'OIl)srz1a!ram'i' iu'wialżasdę lzia ~erżący IW 'obręjjjie strefy lub.obszaru, skąd statek przyby-wa lub dokąd się udaje. Artykuł 12. Zanurzenie. ~l) Z wyjątkiem przy!padków przewidzianych w ustępach,(2) i (3) niriie-jszego artykułu, właściwe linie ładunkowe na,burtach statku -odpowiadające porze r-oku.oraz strefie 'lub o'bszarowi, w których.statek może się znajdować, nie powinny się zanurzać w wodzie przez cały czas podróży od wyjścia na morze doprzylbycia do,portu. (2) Jeżeli statek pływa w wqdzie słodkiej Q gę stości równej jedności, właściwa nnia ładunkowa może być zanurzona na 'głębokość iodpowiadającą wielkości poprawki na wodę I słodką,określonej w międzynar,odowym świadectwie wolnej!burty ~1966). Gdy gęst -ość wody nie jest równa jed-

3 "",f D1zJieruliJk u staw Nr 3'3-25. \PIOZ. 282 nosci, poprawka powinna być pr,oporc}onail.na do różnicy pomiędzy!1,025 a rzeczywistą gęstością. (3) Jeżeli statek wychooz'i z portu położonego nad rzę- ' ką lub na wodach wewnętrznych, dozwolone jest więksże załadowanie 'o ilość, jaka,odpowiada ciężar,owi paliwa i innych materiałów potrzebnych na przejście między punktem ' wyjścia a morzem. Artykuł 11'3. frzeglądy, inspekcje i oznakowanie_ Przeglą:dy, 'ins'pekcje i oz:nakowanie statków w zakresie dotyczącym zastos,owania postanowień niniejszej konwencji oraz udzielania zwolnień od nich przeprowadzają urzędnicy Władzy Administracyjnej. Władza Administracyjna moze jednak powierzyć :przeglądy, ins'pek,cje i,oznakowanie.statków ins'pektorom w tym celu mianowanym albo uznanym przez nią instytucjom. W każdym przypadku właściwa Władza Administracyjna całkowicie odpowiada za wszechstr.oniiliość li. skiult 'C7JIlJOŚĆ Ipr 'zeg[ątlow, :imjsi.pelk'cj-i, li!qizjnalk!o'wlalilia 5,t 1 a1- kó'w. Artykuł H. Początkowe i okresowe przeglądy i inspekcje_ (1) Statek poddaje się niżej wymienionym przeglądom inspekcjom: (la} Pll"1Zeglątl' IPtr'Zetl. 'orltl;aliliem 'Sta'tlklu ldjo ~pl i Qlai\:<łlCj,i, który,obejmuje pełną ins ipekcję je'go konstrukcji i. iwyposażenia w takim zakresie, w, jakim Statek 'Podlega niniejszej konw ncji. Prze~'>ląd ten pozwa Ila na upewnienie się, Że urządzenia, materiały i wymiary elementów konstrukcyjnych całkowicie odpowiadają wymaganiom niniejszej konwencji. tb) Okresowy :przegląd w,odstępach określonych 'Przez Władzę Administracyjną, lecz nieprzekr,aczających lat,pięciu, który pozwa'la na upewnienie się, że konstrukcja, wy'posażenie, urządzenia, materiały i wymiary elementów konstrukcyjnych całkowicie odpo. wiadają wymaganiom niniejszej konwencji. (c)okres:owa inspekcja w odstępach roczny'chod daty wydania świadectwa z możliwością odchyleń o trzy miesiące w 'oibie strony w celuu:pewnienia się, że w kadłulbie lub nadbudówkach nie zostały dokonane zmiany, które mogłyby wpłynąć na obliczenia. lokuesll1aljąice!p'0łiq!żeiil1ie alin[,i IłJaJdIunlk!owych, 'Qlflarz IW' ceiliu upewnienia się, że zostaio zachowane we właściwym stanie następujące wy'po'sażenie i urządzenia!, (i)za'bezpieczenia otworów; '(ii) [bariery; (Iii) fllity,odwadniające ora7 (iv) d.rogi dostępu do pomiesz'czeń załogi. (2) Okresowe inspekcje, o których mowa w punkcie (c) ustępu el) niniejsze'g,o,artykułu, odnotowuje się na międzynarodowym świadectwie wolnej burty,c1966) lub na międzynarodowym świadectwie zwolilienia od wymagań wolnej. łlur~y" rwy'dalllym s!łaltlk.lotwi. "Z'WIoilni1ooelmJu :na!ploklsltaiwie lulsltępu (2) artykułu 6 niniejszej konwencji. Artykuł '1'5. Zachowanie stanu po przeglądzie. Po dokonaniu j,aikiegokolwiekprze 'glądu stat'ku zgodnie z artykułem N nie wolno bez zgody Władzy Administracyjnej czynić żadnych zmian w konstrukcji, wyposażeniu, urządzeniach, materiałach i wymiarach e1lementów konstrukcyjnych objętych,przeglądem. Artykuł '16. Wydawanie świadectw. (1) Międzynarodowe świadectwo wolnej burty Cl966) będzie wydane ka'żdemu,statkowi, który został poddany przeglądowi i został oznakowany zgo'ctnie z niniejszą konwencją. (2) Międzynarodowe świadectw,o zwolnienia od wymagań wolnej burty będzie wydane każdemu statkowi, któremu przyznano zwolnienie na. podstawie ustę'pu (2) lub (4) artykułu 6. (3) Świadectwa takie wydaje Władza Administracyjna lu!b też osoba a.jlbo,organizacja właściwie przez nią upoważniona. W każdym przypadku Władza Administracyjna 'bie,' rze ;pełną,:odpowiedzia1ność za świadectwo. 1(4) Bez Iwz 'glę,du na jakiekolwiek inne 1P0stanowienie niniejszej konwencji kazde międzynarodowe świadectwo wole nej burty pozostające w mocy w chwiu wejścia w życie nil!1i'eljls,zej!kjon'welilcji wy,otljniiesieli1ilu ti10 lrizą1dlu 'piańls;bw1a, kitórego.banderę statek podnosi, zachowuje moc na 'oik.res dwu lat al1bo do chwili jego wygaśnięcia, jeśli nastą 'pi ono wcześniej. Po upływie tego.okresu należy wymagać międzynarodowego świadectwa wolnej burty ~1966). Artykuł '17. Wydanie świadectwa przez inny Rząd- (1) Umawiający się Rząd może na,proślbę inne'9'o urnawiającegosię Rząd;u spowodowaćprzeyląd statku i po u,p,ew-' nieniu się, że postanowienia niniejszej konwencji są spełnione, wydaje Iluib upowil'żriia do wydania statkowi międzynarodoweg,oświadectwa wolnej burty (1966) z'godniez niniejszą konwencją.. (2) Kapię świadectwa, kopię sprawozdania z,przeglądu s'porządzonego dla Obliczenia wolnej burty oraz kopię 'o:bli- ' czeń naie'ży przekazać mozliwie jaik najszybciej Rządowi wystę 'pującemu o wydanie świadectwa. (3) Świadectwo wy'dane w ten sposób powinno zawier,ać stwierdze'nie, że wydano je na wui'osek Rządu, Państwa) ikltórelg10 ibaljjlderrę s,tjaltelk lpoidiil,osi I'uib!pofulj'esie. Ma IQIIlO tę samą moc,i jest uznawane na równi ze świadectwem wydanym,na podstawie artykułu 16. (4) Mię 'dzynaiodowego,świadectwa w,olnej burty (1966) nie należy wy'ctawać statkowi pły'wającemu pod banderą Państwa, którego Rząd nie jest umawiającym się Rządem. Artykuł t8. Forma świadectw. fi) Świadectwa sporządza się w języku urzędowym łub w językach urzędowy'ch kraju, który je wystawia. Jeżeli językiem tym nie jest ang.ielski ani fr,ancuski, tekst powinien tawierać tłumaczenie na jeden z tych języków. (2) Forma świadectw powinna,odpowiadać wz:órom podanym 'w załączniku III. Układ drukowanej części każde 'g,o wzoru ś"(iadectwa ma być dokladnie powtórzony w każdym wy'ctawanym świadectwie i w każdej uwierzyte'lnionej jego ko'pii,..artykuł 19. Okres ważności świadectwa. (1) Międzynarodowe świadectwo wolnej burty ' (1966) wydaje się na dkr'es ustalony przez Władzę Administracyjną. Okres ten nie może być dłuższy niipięć lat od <laty ' wydania. (

4 '"1 ', ł. 26. " (2) Jeśli pookres,owym przeglądzie, o którym mowa w ustępiec1) (b) artylkułu 14, nowe świadectwo nie móże być wydane statkowi prz'ed wyg<,\śnięciem ważności świadectwa jpi-epwlolbnie wyti.anelglo, iqis'olb'a djujb iot\galil'itzac,ja!ptizeprowad zająca prze 'gląd może przedłużyć ważność pierwotnie wydanego świadectwa na okres nie iprzekraczający pięcil,l miesięcy. Przedłużenie to wpisuje się~a świ,ade 'ctwie i moż,e być udzielone tylko wtedy, gdy nie poczyniono żadnych zmian w konstrukcji, wyposarżeniu, urządzeniach, materiałach lub wymiaracheleme~w konstrukcyjnych, które mo. (b) poł'ożenie linii ładu'rlk,owej statku ' odpowiada wskazaniom zawartym w świadectwie, (c) na statku nie dokonano zmiah w zakresie określo Ilym w pooktach (a) i (b) ustępu (3) artykułu. 19 tak istotnych, że statek jest w sposó'b oczywisty niezdatny do wyjścia na morze bez narażenia żyda Iludzkieogo na n'iebe2!pi,eczeństwo. Jeżeli na statku znajduje się ważne międzynarodowe SWla ', dectwo zwolnienia od wyma 'gań wolnej burty, kontrola ta ogranicw się Ido ~'T ;a:w'4~ealila, czy /wis'zy\stlkie rwiar:u!nim,dkreślone gą mieć wpływ na wolną burtę ~t.atku. w tym ś'wiadectwie są s 'pełnione. r (3) Międzynarodowe świadectwo wolnej burty (1966) (2) Jeżeli kontrolę tę wykonuje się na podstawie punktu będzie unie'wa 'żni,one przez Władzę Administracyjną, jeżeli (c) ustę 'pu (1) niniejszego artykułu, t.o jej za'kres ograni zaiistniejejedna z następuj~cych okoliczności: cza się do upewnienia się, rże statek nie wyjdzie na morze (a) nastą;pią istotne zmiany w kadłubie 'lub. nactlbudówkach statku, które powodowałyby konieczność wyrów i zalogi na niebezpieczeństwo. zanim nie 'będzie mógł tego uczynić bez narażenia pasa'żeznaczenia zwiększonej wolnej. burty;, (3) W przypadku gdy k,ontrola przewidziana w nin'iejszym (h) wyposażenie i urząd'lenia wymienione w punkcie (c) artyku'le daje powód do interwencji jakiegokolwiek 'uls itę lplu,(\1) 'arltylk.lu:łiu \114 n,ie ~'ą JutJrzytrualIle 'W naile)ży rodzaju, urzędnik przeprowadzający kontrolę iawiadomi natychmiast ~yun Sit anie ; na piśmie konsula 1:uIb iprzedstawicie:la dyploma (c) na świadectwie nie dokonano wpisu, że state'k poą.~ tyczneg,o Państwa, które'go ban'derę statek :podnosi, o tej decyrz:rj~ dano ins'pekcji przewidzianej w punkcie (c) ustę li lo rwfszy5tk'i'ch,dk1oll'iic lz:njoiściaich, iz (Piotwoldiu 1k1tÓTych ilil- 'pu e1) artykułu 14; te't 'wencję /ulw'a~a!się iz'a!ldoo'ie 'clzjną, ' (d)' wytrzymałość konstrukcji statku uległa obniżeniu do takieg,o stdpnia, że statek,przestał ibyć 'bezpieczny. Artykuł 22. (4) (a) Okres wai.ności międzynarodowego świadectwa zwolnienia 'od wymagań wolnej burty wydanego przez Władzę Przywileje. Administracyjną statkowi zwollnionemu, na podstawie ustępu (2) artykułu 6 nie moze trwać dłużej niż 5 lat od daty Nie moima doma'gać się 'PTzywilejÓw wynikających z ni,wydania. Ś 'wiadectwo t,akie podlega,odnowie'rliu, wpisom niejszej k,onwencji na korzyść jakieg'okolwiek statku, jeżeli ollh'elsiorwy,ch liin!sip'e!kcji li 'UnietwarżlIlien :ilu, jploldolhnie 'jak prr'zewidziano nie posiada on ważnego świ,adectwa wydanego na.podstadectwa w niniejszym artykule :dla międzynarodow,eg,o świawie konwe'rlcji. wolnej burty (1966). ~b) Okres ważności międzynar.odowego świadectważwolnieniaod Artykuł 23. wymagań woilnej burty wydanego przez Wladzę Ądmi 'nistracyjną statkowi zwolnionemu na,podstawie ustępu Wypadki. (4) artykułu 6 winien tyć ograniczony do jednej podró (, (1) Każda Władza A(Imin'istracyjna podejmi,e się prze- ży, dla któr'ej!świadectwo to wyd'ano. prdwla idizlić dldchddlz 'Il!i'e IW IStpr a'w[e ikarżjdejgo rwy\paklikllli, j1alki (5) Świ'adedwq wydane statkowi przez Władzę A'dministracyjną traci swą ważność po przejściu te'go statku pod podlega postanowieniom ni:niejszej konwencji, jeżeli wyld1arzy!się ISl1:JaltlklOlw'i, lzia lkitó!ry ijelst 'oid\powiedrz'i'ai1jil!a i Ikitóry uzn'a, banderę i'rlnego Państwa. Artykuł 20. Uzpawanie świadectw. Świadectwa \wydanew imieniu umawiające 'g,o się Rządlu Z1glotllIlie rz :n1tn':i 'eljszą lki Olll'Welloją Ibę/d,ą IuJZI!lćllwlane IPrrzetŻ [inne umawiające się Rządy i honor'owane dla wszystkich celów objętych niniejszą konwencją na równi ze ś'wiadectwa 'mi wydanymi przez te Rządy. Artykuł 21. że Itakiie Idodliotdiz,elIlie IIIl!OIŻe (pomóc rw 'oikjr,elśneliliu lzjmiialil, 'jlakie mogłylby być w niniejsz'ej konwencji, pożądane.!, (2) Każdy z ' umawiających się Rządów podejmie się dostarczyć Organizacji stosownych inf.ormacji dotyczących wy. ników takich dochodzeń. Żadne sprawozdania ani zalecen'ia Organ'izacji o:parite na takiej inf.ormacji nie będą ujawniać nazwy.,lub przynal,e'żhości pańsfwowej statków, któ,rych dotyczą, ~fulb ~eż {wtżja/dlnytrp. s 'tjoip~ilu lilie IbęidąlUiStJaIl lać iliulb IPI'lyjplisywaćodpowiedzialności jak'iem:ulkolwiek stptkowi lub osobie. Artykuł 24. Poprzednie umowy i konwencje. Kontrola. (1) Wszystkie inne umowy, k,onwencje i porozumienia między Rządami będącymi stt'onami ' niniejszej konwencji (il» ) Statki posiadające i świadectwa wydane na po'dsta- ' dótyczące :l'inii ładulnk'owy'ch i,powstające obecnie w mocy wie artykułu,16 lub 17 i znajdujące się w 1porcle inne'go za1chowują w pełni i ca~kowicie waźmość w,okresie ich obowią 'zywania w stosunku do: _ umawiające 'go się Rządu podlegają kontroli urzędników na- ',.1e'Życie upowa2iuionych przez ten Rząd. Umawiające się Rządy!P!orwIiInlny ~a!pewnlić, że!by klonttohla'. Italk'a iolcllb)'lwa,j:,a się w " Iza~tlOIS'()iw,ania, 'oraz ' (a) statków, ' do kltórych niniejsza. konwencja nie ma sposób r,ozsądny i możliwy dó przeprowadzenia w celu (b) statków, do których nin'iejsza k'onwencja ma zastosowanie, w odniesieniu '9.0 spraw nie objętych wy sprawdzenia, 'czy na statku znajduj'e slę ważne świadectwo i wydane na podstawi'e niniejszej konwencji. Jeże ili na statku rażnie jej przepisami. znajduje się ważne mię(izynarodowe świadectwo wolnej burty (1966), kontrola ta ogranicza się do sprawdzenia, czy: cje lub porozumienia pozostają w sprzeczności z postanowie (2 1 ) Jerdln!alk,w rz.aikretsi'e, w lk~bryliil ltiaikie!umidlwy, IklonwelIl (a) :statek nle jest załadowany ponad granice dozwolone w ś'wiadectwie, wencji będą niami nin1:ejsżej konwencji, postanowienia niniejsze'j kon decydują'ce., I, \

5 '- '. rx.m= ' ~ e=nn~'i=k~u~s~t=a~ 'w~, N~r~3'~3 - _~1_2_7_' P,OiZ " l Artykuł 25. Przepisy szczególne wynikające z porozumień. JeżeN zgodnie z niniejszą konwencją i w wynik'u poriozumień -'zawartych mię<lzy wszystkim'i lub niektórymi z umawiających się Rządów wydallle zostaną specjalne prze'pisy, to przepisy takie z-ostaną podane do wiadomości Organizacji IW cei]u [elh I 'or4p 1 dwlsizedlliłielllia!wiślrótl :wt>rlys;tkiich IUrrJl!aw,iają1cych się lr1ząldólw. Artykuł 26. Przekazywanie iniormacji. (l) Umawiające się Rządy zobowiązują się, do -zawiadomieni.a Organizacji maz z~ożenia u niej:, (a) dostatecznej -licz/by wzoró'w świadectw wydawanych w myśl postanowień niniejszej k,on-wencji, w celu rozesłania umawiającym się Rządom; (b) Ite'kstó'w ustaw, dekretów, roztporządzeń, przepisów oraz innych dokumentów, jakie zostaną wydane we wsze'lkich 'sprawach wchodzących w zakres niniejszej konwencji; -oraz (c) 'listy nier'ządowych orcg,anó'w u'poważni,q'nych do dzia ' łania z, ramienia 'Rządu w zakresie linii ładunkowych, w celu rozesłania umawi,ającym - się Rządom. (2) Każdy z' umawiających się Rządów zobowiązuje się udostę'pnić ustalone przez siebie normy wytrzymałościowe każdemu innemu umawiającemu się Rząd-owi na jego prośbę. :Artykuł 27. Podpisanie, przyjęcie i przystąpienie. (1) Niniejsza k,onwencjabędzie otwarta do podpisu w ciągtu trzech miesięcy począws 'zy od dnia 5 kwietnia 1966 r., a następnie będzie 'otwarta do przystąpienia. Rządy pań'stw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, członków agemcji, wys'pecja1iz.owany,ch, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej lulb s1r,on Statutu Międzynarodowe 'glo Trybunału Sprawied'liwości mogą stać się stronami konwencji przez: (a) podpisanie bez zastrzeżenia co do przyjęda; Cb) podpi'sanie z zastrzeż'eniem co do przyjęcia i póżniejsze przyjęcie; (c) przysląpienie. ~2) Przyjęcie lub przystąpienie powinno nastą'pić przez złożenie Organizacji dolkjumentó'w stwierdzających :przyjęcie lub przystąpienie, Org,anizacja zaś poinform'uje wszystkie R'ządy, które podpisały k-onweńcję łub przystą'piły do niej, o każdym nowym przyjęciu lub pr'zystąpien'i'u oraz o dacie ich zlożenia. Artykuł 28. Wejście w życie. I (1) Niniejsza konwencja wejdzie w życie w dwanaście miesięcy po te,rmin1e, w którym pod'piszą ją bez zasjtrzeżenia przyjęcia Jub złożą dokumenty stwierdzają'ce przyjęcie lub przystąpienie Z'godl!lie z artykułem 27 Rządy nie nmiej niż, piętnastu,państw, w tym siedem, z których każde posiada flotę,o tona'zu nie mniejszym niż milion ton rejestrowych brutt.o. Organizacja powiadomi wszystkie Rządy, kltór'e podpi,sały lub przystąpiły do niniej'szej konwencji, o dacie, w której konwencj~ wejdzie w życie. (2) W st,osuniku do Rządów, które złożyły dokumenty stwierdzająoe Przyjęcie lulb przystąpienie do niniejszej konwencji w okresie dwunastu miesięcy wym'ien10nyni w usil:ępie ~1) mmejszego a,rtykułu, przyjęcie lub przystąpienie nahiera iij1io(;y Iw IclhlwiJli :we,jlś'cia in1inie]ls:zelj lk.ioiiljwencji rw żyic'i,e lub w trzy m'iesią'ce po dacie złożenia dokumentów stwierdzających przyjęcie lub przystą'pienie, w zależności,od tegoj która z tych dat jest ipóżniejsza. (3) W stosunku do Rządów, które zł'ożyłydokumenty stwierd'zające przyjęcie lub przystą!pienie po dacte wejścia w życie konwencji, konwencja nabierze mocy, w trzy miesiące po dn'iu złożenia takich dokumentów. (4) Po dniu, w ~tórym ' do :pełniono wszelkich warunków wyma!ganych do wprowadzenia w życie popr,awki do niniej- 5z,ej ikto:n'w'enc'ji" Uiulb lpio!dtnlilu Jllznanlla IwlSiZeilkklhlktoniecznych aklce'pta'cji jako zgodnych z punktem (b) ustępu (2) rartykułu 29 w przypadku jednomyślnie zaakceptowanej pol>rawk'i, każdy (Złożony dokument stwierdzający Iprzyjęc'ie lub przystą,pienie nale 'ży uznać.za dokument,o'dnoszący się do konwen-. 'cji wraz z poprawkami. Artykuł 29. Poprawki.. (1) Niniejsza konwencja może być zmieniona na wniósek umawi,ająceg'o się Rządu zgodnie ~ procedurą okreś 'loną. w jednym z lustępów tegoarl-y'kułu. ' (2) Poprawka ~aa'kceptowali1a na ' podstawie jednomyślnej zgody: '. (a) Na wn'iqsek uma'wiająceg'o się Rządu Organizacja ' poda za 1pw 'ponowlauą popr,aw'kę do,niniej:sz,ej konwencji do wiadomośd wszystkim umawiającym się Rządom w celu rozpatrzenia możu-wości jednomyślnejakcep'tacji. (b) Ka'zda taka pdprawka wejdzie w życie w dw9-naśde miesięicy po,dniu!wyrażenia 'aoccepl\:acjti przez 'WszystJkie umawiające się Rzą'dy, chyba że uzgodni,ono wczesniejszy termin. Umawiający się Rząd, kltóry nie zawiadomi Organizacji o swej akce'ptacji. allbo o odrzuceni'u po:praw'ki w okresie trzech lat -od pierwszego zawiadomienia o niej, będzie uznany' Zla,akceptujący tę poprawkę. (e) Każda proponowana poprawka będzie uznana za niq I przyjętą, jeś'li nie zostanie za'akceptowana na podstawie punktu ~b) niniejszego ustę 'pu w,okresie trzech lat (Po podaniu jej,przez Organl'Zlację po raz pierwszy do wiadomo- ' ŚoC~ ws'zystki'ch umawiających się Rządó'w : (3) Poprawka za,akceptowana po roz'patrzeuiu przez Or- Igan'iIz'atję ~. (a) Na WIlll-osek umawi-ają'cego się Rządu OrganizacjlCl, rozpatrzy każ!dą za 'pro'ponowaną pr!zezeń poprawkę do niniejszej konwencji. Jeśli p'oprawka zoslanie zaakcelptowana. ", większością złożoną z dwóch trzecich obecnych i <9łosujących w ~omitecie Bezpieczeństwa Morskiego OrganIzacji, to poprawkę tę podaje się do wia!domości wszystkim członk,om Organizacji i wszystkim. umawiającym się Rządom przy'n:ajmniej sze 'ść miesięcy przed jej IoZ'patrzeniem przez Z'gr,omadzen'ie OrganiZacji. ~b) Jeżeli wstanie ona przyjęta przez wię!kszośćzłoż-oną z dwóch trzecich obecnych i głosujących na Zgromadzeniu, to poprawkę tę Organizacja zakomunik'uje Wszystkim umawiającym się Rządom w celu uzyskania akceptacji. (c). P,oprawka taka wchodzi w życie w dwanaśde miesięcy po duiu, w którym dwie trzede umawiających się Rządó~ zaakcep'tuje ją. P~praw'ka wchoid~i w życie w odniesie- ' niu do wszystkich umawiających się Rządów, z wyjątkiem tyc;h, które przed wejściem jej w ~ycie złożyły 'oświadczenie, że jej nie akce!ptują.. :(d) Zgroma'dzenie może większością dwóc? trzecich czł,o:n:kó'w \ dbecnych i głosujących, włączając w to dw.ie trzecie Rządó 'w reprezento'wanych w Komitecie BeZpieczeństwa Morskiego a o'beclllych i gł,o'sujących, na Zgromadzeniu, I

6 w czasie uch'walania poprawki zai>r,opqil:ować ustalenie, że pdprawka t!a ma zna'czenie tak wa'żne, iż każdy z umawiających się Rządó'w, który złqżył oświadczenie na podstawie pun'ktu (c) i który ni'e akceptuje po'prawki w okresie dwunastu miesięcy po' jej wejśdu w życie, przestanie być StTQ- ' ną niniej1szej kqnwencji,po' upływie te'gqokresu. Ustalenie to' po'dlega uprzedniej akce'ptacjidwu trzecich umawiających się Rzą'dów str,on niniejszej kqnwencji. (e) PQstanO'wienia niniejszego' us'tępu nie stqją na przeszkqdzie, aby umawiający się Rząd, który w sprawie po' prawki do' niniejszej konwencji najpi'erw przyjął prqcedurę przewidzianą w tym ustępie, zastosqwał w dqwolnym mqmencie każdą inną prqcedurę, jaka mu się. wyda PQżądana, przy.zast'qsqwaniu ustę 'pu (2) lub ulsj1:ępu (4) niniejsze,gq artykułu. (4) PqpJr'aw!ka!i a,ailocelplt'owana jptr:zelz 'kqnfe ii" e!ilcję: (a) Na WiIliQsek umawiającego' się Rządu, PQparty przynajmniej przez jedną trzecią umawiających się Rządów, Organizacja zwqła ' kqnferencję Rzą9.óW dla rozpatrzenia po' prawek do' niniejszej konwencji. (b) Każdą PQpraWkę przyjętą przez taką koiilferencję większością dwóch trzeoi'ch obecnych i głqsujących umawiających się Rządów Organi7JacJa zakqmunikuje wszystkim umawiającym się Rządom w celu akceptacji., (c) P,QpraWka taka wchddzi w życie w dwanaście miesięcy po' dniu, w który'ffi z,osoonie zaak'ceptqwana przelz dwie trzecie umawiających się Rządów. PQpr,aw!ka wchqdzi wżycie w Qdniesieniu do' wszy\sltkich umawiających się Rzą'd6w, z wyjąt'kiiem tych, które przed dniem wejścia jej wżycie zło'żą O'świadczenie, że jej,nie.akoe 'ptują. (d) Konferencja zwqłana w mym punktu (a) mo'żeqkre 28 IP,Qi. 282 ślić w czasie akceptacji poprawki wię'kszością dwóch trzecich obecnych i głqsujących, że ma Qna t'ak ważne znaczenie, iż każdy umawiający się Rząd, który zło'żyqświadcze szar i mqgą w każdym czasie 'Qświadczyć Organizacji w forgo' tery t O'r ium rozciągnięcie nijniejszej kqnwencji na je.gq O'lb-, nie na PQdstawie pun'ktu (c) i który jej nie zaakqe!ptuje mie pisemnej nqtyfikacji, iż e koiilwem::ję niniejszą wzciąga w,q'kresiedwunaslu miesięcy po' wej'ściu jej w życie, przestanie. się na,to'.teryiorium. być stroną niniejszej kqpwencji po' upływie tego Qb). Niniejsza kqnwencja :będzie II 'Qzdąg'ać się na wymie okresu. nione w notyfika'cji tery'tlotiumz!dniem jej otrzym,ania tujb (5) Każda pdpraw!k'a d'o niniejszej ko'nwencji dokonana z dqwqlnym innym dniem wskazanym w no'tylfik,acji. na PQdstawie niniejszego' ar,tykułu, a dotycząca konstrukcji (2) (a) Orga,ni'Zacja Narodów Zjed'rlQczQnych,lub którykqlwiek itatku, QdnQsi się z umawiających tyjl'kq do' tych statkó~, których stę 'pk,a :w-. się /Rządów, który zł'qżył oświad stała PQłożQna lub które zna:la'zły się w po'dqib:nym stadimil czenie na po'dstawie punktu' (a) ustępu (1) niniejszego' art y budqwy w dniu lub po' d'rliu wejśda tej poprawki w życie ; kułu. \. - mqże wdqwq'lnym czasie, po' upływie pięciu,lat od (6) Org'8nizacja 'PQWiadQmi wszystkie umawiające si~ daty ro'zciągnięcia konwencji w t en spqsób na jakiekolwiek Rządy Q 'ka'żdej ipoprawce, która wc'h!qdzi w życie n,a ipqd~ st'aiw,ie nililie~ls :zeig1q laty1t1kiu!~u,lolilć1rz 'o idiade, IQlelI Ikitó~ej Italk'a IPiQprawka!będzie Q'bowiąrzywać. (7) Każdą akceptację htb 'Oświadczenie na PQdstawie ni~ ' niejszego' 'arrty!kułu skł,ada się 'Organizacji 'w formie!p'lsęmnej nqtyfikacji. Organizacja z k,dlei 'piowiadqmi wszystkie urnawiając.e się!rządy '0'.otrzymaniu akceptacji lub O'świadczenia. Artykuł 30. Wypowiedzenie. AlItY'kuł :3'1. Zawieszenie tl) W wypadku działań wqjennych 'lub też innych wyjąitlk lqiwych, ofkiqrrd'ozntqści,n,atius '7Jaljącyich zyc101we ~njl:erres'y'!p 'ańs twla, I iklt<órelgq Rlz,ąkl jest IUtrnatw1ia 'j,ącym się lrząldellll', Rlząld ten moż:e zawiesić slosqwaniecałej lub też kjtórejlkqlwiek części niniejszej k10illwencji. Rząd ten 'powinien natychmiast powiadqmić Or:gani'zację,Q każ dym takim zawieszeniu. ' (2) Zawieszenie 'takie nie pqzbawia innych umawiających się /Rządów prawa kqntwli przysłu'gującsgq im w rramach niniejszej kqnwencji nad st'atki'em na 'leżącym do' Rządu 'stqsującegq "llawieszenie, 'gdy statki te znaj'dują się w ich PQrtach.., - \ (3) /Rząd stqsujący zawieszenie maże je w każdej chwili QdwQłać i wó'wczas '~awiadam:ia natychmiast Organizację Q swej decyzji. (4) OrganiZ!acja PQwiadQmi wszy\sltkie umawiając 'e się Rządy 'Q k'ażdym zawieszeniu 'lub 'QdwQłaniu zawieszenia 'dqkqnanym na lpodstawie niniejszego' artykułu. Arty'kuł 32. Terytoria. (l} (a) Organizacja lnaliodów ZjednQczonych, jeżeli jest Qd'pQwiedzialna zaadministmcję lua jakiiniś terytqrium, lub którykqlwiek z umawiających się RządówQ'd'pQwiedzialny za sfqsuriki międzynar,odqwe jakieg'qś terytqrium!pqwinny możli'wie jak najszy'bciejprzekq'ilsultqwać z władzami dane terytqrium,.~świadczyć O~gani'zacH w fqrmie pisemnej notyfikacji; że niniejsza kqnwencja hacizasl\: os Qwanie do' 'terytqrium wymienicme:go w notyfika'cji. (Ib) :NinieijslZ'a lkiqn)w!elllcjia jpa'zestanie l oijjowiąrz:ylwlać na terytqrium wymieniqnym w takie'j notyfika'cji po' upływi!,! irdku od daty Qtrzymania jej prz'ez :Qrganizację lub pel ulpływie dłuższeg'q oktesu czasu, O'kreślQne 'go w tejiil:qtyfikacji. (3). Organizacja powiadqmi wszystkie umawiające się Rządy :0' r,qzdągnięciu niniejszej k:o'nwencji na ka'żde tery -tioo'iluttn IzJgO!dnie IZ rulsitęjpelin 'Cl)' n'im!i.ejlstz'e\go Ić1rrtylkluiłlu, ijlak również i 'Q ustani'u kazdegq taki,egq rq'lcią 'gnięcia 'zgodnie z (p 0'-. stanqwieniami IUsltępU i ~2),!podając w każdy'ffi przypadku datę, 'Qd której niniejsza kqnwencja wstanie 'ZastosO'waIl!a lub przestanie obqwiązywać. (3) WYPQwiedzenie nabierze mocy!po' upływie rqku licząc :od dalyqtrzymania go' 'przez Organizację,lub po' u:pływie Q}l:.resu 'd}{te:śllqne 'gq w n,o't)'tikacji, jeżeli jest IQn dłuższy 'ód jedne'gq rqku. (1) Niniejsza 'kqnwencja maże być wy,pqwierlziana prze'z ka~dy z umawi,ających się /Rzą:dów w każdej chwili po' u:pły. wie ipięcil\llat Qd daty wejścia jej IW lżycie w st'qsunku do tego' Rządu.- Artyikuł 33. (2) WypO'wiedzenie 'PQwinnQ nastąpić 'w fqrmie!pisemnej no'tyfi!kacji skieliowanej do' 'Organizacji, która. PQwiadQ-'. Rejestracja., mi wszys,bkie inne umawiająr:;e się!rządy Q,otrzymaniu klari: dej ta'kiej nqtyfikacji 1 Q dacie jej ;otrzymania. 1«1) IN:iniejs:zJa k 'OIIlwe!IllCjla Ibę l0tz:ie (prr'lzeoh:ofwy!w'alna lpii"rzez Or l gianri7jalcję, 'a ISek.rreltiaiPz GeneiIaliny ()rig'alili~a~ji!piize!k'ati:e iulwiieii"zylteln[lone ljej loidjpliisy twlszysltildlin 'R.iząldQIIn SY'gm,8Jt,ar,iiu ~ szioim IQra/Z rwlszysit!kjiim IR,IząIdJoan, lkltóre IPrrzyiStlą(pią dla niln:i'e1is1z ej KIQntwelndj1i.., I (f i

7 D1Zii,enm:iik Usta'w Nr , I (2) Natychmiast po wejs'clu n1niejszej k,onwencji w ży; de Orl91alIl!i1za'cja z,ali ejestriulje ~j 'ą 1~91ddn:j.e 'z,arltylkiulłeim 1l.'m Karty ln'ali,od8w IZ'je'dlIl!oc'zionych.. Aritykuł 34. Języki. Niniejs 'zą konwencję sporządzono '" w jednym,egzemp[ar'zlu '!on ję:zylkju lalll9'i,eq~'i1lll [ franciuls!k.im, IPtr~Y' cizym IOlby(dJWla teksty są jeooaik,owjoautentyczne. Oficjalne przekłady na języki rosyjski'oraz hiislpanski będą ' sporzą'dzooe iprzecho: wywane wraz 'Z IPod:pisaIiymorY'ginałem. Na dowód 'Powyiższeg o niż'ej pod!pisani, właściwie w tym celu U'powa,żnieni 'przez cswe Rządy, podpilsajli niniejszą konwencję., ' Sp 'orząiclzono w Londynie dni'a piąte'go kwietnia r. Za Rząd Repu1bliki Argentyńskiej: Za Rząd Australii: Za irząd Królestwa Be[gii: z zastrzeżeniem przyjęcia H. G, MAlRGO z zastrzeżeniem przyjęcia L. R.iDOWNFJR 4,l~pca 1966 r. z zastrzeżeniem,przyjęcia i ratyfika'cji V AJN nsn BOSCH R. V AlNORAEYNEJST Za JR.Z'ą\d Stanów ZJje1din!ocizlOillydh Br'aJZy1lii'i: z zastrzeżeniem przyjęcia GEORGE A. MACIBL Za Rząd!Ludowej R'epu'l)lilki IBułogarii: Za Rząd Kan,ady: Za Rzą1d Republiki Chin: Za Rząd Krolestwa Danii: z :zastrzeżeniem przyjęcia p.noinov ~ z'ajsmze 'żeniem ratyfikacji R. R. MAiOGH.iLIVRA y z zalstrzeżeniem przyjęcia TSING-CHAlNGUU z zalstrzeżeniem przyjęcia AlNnFJRIS BA:GHE M. ROSHDL Za Rząd Niemieckiej Repu!bHki Federalnej: Za Rząd Królestwa Grecji: Za Rząd Re'pulbliki Islandii: Za Rząd 'Republiki Indii: Za Rząd Ir'landi: \ Za Rząd PansItwa IzraeJ: z zastrzeżeniem przyjęcia ip. ip AJOONIS z zalstrzeżeniem przyjęcia HJAJI1MAR R. BAJRDA:RSON z za lstrzeżenieln NA:GENDRA S]NGH Za Rząd Re'pull>liki Włoskiej: przyjęcia z zastrzeżeniem przyjęcia M. A. HAYES R. RODGERJS z zalsttzeżeniem przyjęcia P. MUENCH D. iperry,z zastrzeżeniem ' przyjęcia NUlNiZIO i[)'ajngblo. Za Rząd orepulbli'ki 'WYbrzeża ~ości Słoniowej: Za Rząd Japonii: Za Rząd Kuwejtu: z ' zastrzeżeniem przyjęcia S. AK'f: Za Rząd Republiki Uberii: I z zastrzeżeniem przyjęcia AWUSHI UYAMA TERUTAKA AKUTAGA WA z ;zastrzeż eniem przyjęda A. R. HUlSSAIN z :zalstrzeżeniem przyjęcia J: D. LAWRENCE F1RAJNC]S i[)bnnis Za Rząd Republiki Mal'gaskiej: Za Rząd ikrólesll:wa Holandii: :z zajstrzeżeniem przyjęcia JULEJS A. RAZAFillv1iBAHIINY z zastrzeżeniem przyjęcia D.W. VAN LYINiDEN.4 lipca \1966. Za Rząid lręp'ulbiiiki,z zastrzeżeniem przyjęcia KARL SCHUBBRT Francuskiej: z zastrzeż'eni.em -późniejszego \ 'Przyjęcia J. MORIN Za Rząd Re!pulhliki Ghany: z zastrzeżeniem przyjęcia Y. K. QUAJRTEY Za Rząd Nowej Zelandii: z zastrzeżeniem przyjęcia T. Ł. MAODONA'VD 30 czerwca '1966. Za Rząd KrOlestwa Norwe'gii: z zastrze.żeniem przyjęcia ARNE SiKAUG 1 'li!pca ,

8 " 1 / D.Z!i-enn'ilk Ustaw Nr Za Rząd Pakiśtanu: z zastrzeżeniem przyjęcia A. HILALY ' 4 maja Za Rząd Re'puibliki Panamy: Za Rząd Republiki lperu: EUSEBlO A. MORAlLES 13 maja Ad referendum R. lpinto T. Za Rząd RepujbIiki Filipin: z zastrzeżeljliem 'ratyfikacji lulb pizy1ę'cia TIHlJIRCIO C.!BAJA 1.Hpoa,'1966.; Za Rząd lpolskiej Rzeczypos'pollitej Ludowej: Za Rząd RepubJiki Korei: z za!strze,żeniem przyjęcia J. ~ROSKlOW1SKI z za'strz!e,żeniem przyjęcia GEN. HONKiON LEE. Za Rząa Republiki lpo~dniowej Afryki: z zastrz!ezeniem przyjęcia R. KBNNY. E. R. BA'RlKER F. J. ORONJE. Za Rząd Państwa Hiszpańskiego: z :zastrzeżeniem [przyjęcia SANTAORUZ Za Rząd KonfederacjiSzwaJcar'skiej: Za Rząd Trynidadu i TOlba'go: Za Rząd Repu1bliki Tunezji: z zastrzeżeniem!przyjęcia B. DE HSCHBR!1,1 maja z :zastrzeżeniem [przyjęcia J. A. V. HAlRlPBR z zastrzeżepiem!przyjęcia A. BA,:DRA 5 'lipca Za Rząd Związku SocjaIistycznYf h R-e'Pu'bllik Radzieckich: z loiś'wii 'a!dcz'enieim \doty:c'zącym IaTltyllWbu 27, (~) M. SiM1RlNOW:SKY 4 li'pca '1966. "Związek S,ocjalistycznych Republik Radzieckkhoświadc7;a, że artykuł 27 (1) Międzynarlodowej KonweJ;l:cji o Uniach ładunkowych <1966 r., na podstawie którego Rządy niektórych państw są.po7!bawione mo~liwości przystą'pienia do itej konweillcji, ma char'akter dyskrymina'cyjny i uważa, że zgodnie z za 'sadą s'uweli'enności i równości państw uczec stnjczenie w konwencji powinno być dostępne dla wszystkich zainteresowanych naro- I dów bez jaki'chkolwiek rożlnic lub,ograni- ) ", '., C:lljen. ' I I Za Rząd ZjednoczT ejre:pu'\)liki Arabskiej: z F astrzeżeniem ratyfik'acji i oświa 'dczeniem: "l}ząd Zjednoczonej Republiki Arabskiej s'kjłada nas'tę 'pujące zastrzeżenie: Niniejsza k:dnwencja nie ;powinna. w jakikolwiek spo- ' I ' sóib oddzfalywać na przepisyogloszone przez wrładzę Kanału ISueskiego. W 'przypadku jakiejkolwiek s'przeczno'ści między nimi obowt ązywać,będą te,ostatnie". F. I IRr~ I I Za Rząd /Królestwa Wie!Jkiej Brytanii i \Północnej z ~ astrzeżeniem Iprzyjęcia I GILMOUR JEN/K]NS BASI/L EDW,A;RlD IBBLiLAMY.R.I W. BiU[jlJMORE ' Za Rząd StainÓW Zj ~ dnoczonych Ameryki: z 'zastrzeżeniem :przyjęcia E: I J. ROLAND Dt v:m B. BAiNNBRlMAN Jr.! I Za Rząd Republiki iwenezueli: I A1 refecr-endum MORITZ EłRIIS VDlJLBGAS Za Rząd l Ir,1andii: S,ocjalistycznej Federacyjnej Repu1)liki Jugosławii: ) z zaskzeżeniem IPrzyjęcia BLAZEVIC

9 .' I,, I \! })z!iennilk U~taw Nr 33 i - 31 Paz. 282 ZAŁĄOZ 'NIK 1\ PRĄ WIDŁA DLA OKRESLENIA LINII ŁADUNKOWYCH 'i Ro' zdzhlł I. 'BOSTANOWIENIA OGOlJNE. W 'prawidłach zakłada się,,że rodzaj orazz'asztauowanie ładunk'u, bala:stu ijtp.. są takie, że za'pewniają statkowi wystarczającą stateczność i zapobiegają nadmiernym naprętż:eniom konstruk'cji.. W prawidłach zakłada się także, że jeśli istnieją międzynarodowe,wymagania odnos;zące się do stateczności lub hi!,!zatapial:ności, to i te wymag.ania są :przestrzegane. Prawidło 'L Wytrzymałość kadłuba. Władza Administracyjna powinna nabrać przekonania o,tym,,że ogó'lna wytrzymałość konstrukcji Ikadłuba jest Wy1 sltarczająca. przy zanurzeniu odpowiadającym wyznaczonej wolnej burcie. Statki 'budowane i ipozostają'ce w zgodzie Z wymagipli 9 mi towarzystw 'klasyfikacyjnych ilpm:anych ~rzez Władzę Administracyjną mogą,być uważane za posiadające wystarczają'cą wytrzymał.ość.. Prawidło 2. Zastosowanie. r ~1) Statkom o na'pędzie mechanicznym lub lichtug,om i barkom,oraz innym statkom bez własne1go na'pędu wyznacza się wdlną ~burtę zgodnie z wymaganiami 'prawi'deł 1 do 40 zawarty'ch w tym załąc,zmi'ku. (2) Sta1tkD:rąprzewożącym ładune'k 'pokładowy drewna, oprócz w,olnej buliitywymieni,onej w ustę'pie (1) tego artykułu można wyznaczyć drzewną wolną,burtę zg.odnie z postacrwrwli,eniami Ipnatwlilde 'ł 41 ido '415!Witą'Cznie Itelgo 'z,a'łą'czn'ilkja. (3) Statkom żaglowym, zarówno _ wtedy, gdy żag,le stanowią wyłączny na ':r>ęd, jak wtedy, 'gdy stanowią napęd pomocniczy, oraz holownik,om 'Wyznacza się wolną burtę zgodnie. z wymagani'ami prawideł 1 do 40 tego załącznika włącznie. Władza Administracyjna może wyniagaćo'd ni'ch wo'lnej burty więks;zejod,określonej w ten s'pos ó,b. (4') St!altikiom Ikl0000s,trukc ji ldirewtrl'iia:ned Illull> ani.i SlZiane~!aillpo wykonanym z ' innych materiałów uzlflany'ch 'przez Władzę Administracyjną oraz sltatkioid <O,,cechach konstrukcyjnych takich, że zastosowanie rpos'tanowień tego załąc.znika jest nie usprawiedli'wione lub niewykonajne, wyznacza się wolną bujttę okreśiloną (przez Władzę Administracyjną. (5) Prawidła 10 do 26 tego załą 'cznika mają za'slosowanię do każde igo statku, któremu wyznaczono minima ilną wolną iburtę. Wymagania te można złagodzić w stosunku do i s tatkiu, któremu wyznacwno wię'kszą niż minimalną wolną burltę!pod warunkiem, że Władza Administmcyjna nabierze pr,:z;ekonania, iż w~arunki ibez!pieczenstwa są za[pewnione. Prawidło 3. Okr~ślenie terminów użytych w załącznikach.. \ ~1) Dług~Ść. Długość ~L)'Ozna'cza 96 proc,ent całkowitej długooci wodnicy znajdującej się ponad stępką w odlegmści rów!llej 85 procent najmniejszej wysokości bocz!llej, mierzonej od górnej krawe}dz~ stępki, lub długość miecr-zoną.od przedniej krawędzi dziobnicy do osi trzonu sterowego ( na tej wodnicy, jeś.li długość ta jest większa. Na siatkach z przegłębieniem :kon:strukcyjnym tę długość mierzy się na wodnicy równoległej do wodnicy konstmkcyjnej. (2) ' Piony. Pion dżiobowy i rufowy przyjmuje się w punktach końcowych długości (L) na dziobie i rufie.!pion dziobowy 'powinien przechodzić przez przecięcie się prze'dnie'j kirawędzi dzi,obnicy z wodnicą, na kltórej ta długość jest mierzona. (3) Sródokręcie : Śródokręci~ jest w połowie / długości, ~L). (4) Szerokość. Jeżeli nie postanowiono wyrażnie inaczej, szerokość ~B) jest to maksyma!lna szerokość statku na śróldolkifędlu l!nliie't/zjooa na lze!wlnętr7.1n'e1j lkirawęplzi.wręlglu sltart... ku 'o :poszy'ciu met'a1lowym i na zewnętrznej powierzchni kadłulba stat'kuo [poszyciu z innych materiałów. (5) Wysokość boczna, konstrukcyjna. (a) Wysokość Iboczna,!konstrukcyjna jest to 'pionowa odleglość mierzona odgórnej krawę idzi stępki do 'górnej krawędzi pokładnika pokładu wolnej bunty 'przy Iburcie. Na statka.ch dre'wni'anych [ulb,o kionstrukcji mieszanej odległość tę mierzy się od dolnej krawędzi wpustu istę'pkowego. Jeśli dolna część poprzeczne,go. przekroju statku na śródokręciu ma kształt wik'lęsły 'lub je,żeili zastosowano grube jpasyprzystępkowe, odle 'glość tę miea-zy :się od punktu, w!którym przedłużenie Unii płaskiej części dna w kierunku osi statku przecina hoki stę'pki. (b) Na s'tajtku z za'o'krcrg1onymi krawędzi'ami ipokładu wysokość konstrukcyjną należy mierzyć do punktu przęcięcia konstrukcyjnej. linii pokła!du z 'poszyciem burtowym;!inie Ite \pom~intny ibyć!polprqwlaldlz!one ItIak., [jialk!gjdy!by Ikra'wę\dż pokładu była oslra. I. (cl Gdy polkład wólnej!burty ma uskok i wyższa czę Ść :pokładu rozciąga się poz'a 'punkt, w którym należy mierzyó wysokość konstruk'cyjną, to wysokość 'konstrukcyjną najeży mierzyć do Unii -odniesienia, ipitze[prowadzonej od dolnej części pokładu równolegle do wyższej części pokładu. (6) Wysokość boczna dla wolnej burty (D). (a) Wysokość boczna dla wolnej burty ~D) jest to konstrukcyjna wysokość na 'śródokręciu z dodaniem grubości mocnicy ;pokładowej pokładu wolnej bunty, jeśli talka istnie- T' f L-S) je, or'az [powiększona 10 wartość, jeżeili nie oslo- L nięty,pokład wolnej Iburty jest 'pobyty wykładziną, przy czym: T - jest średnią gruibością wykładziny nie osłoniętego pokładu pozaotwmami w nim,. S, - jest!całkowitą długośdą nad!budówek,określoną w punkcie ~10),ed) tego prawidła..,;(lb) Wys.oIk,()IŚ'cią ;J:)O[C'ZIllą IdLa iwldlnelj :bujt~y,(d) na, sibal1!kiu z zaokrą 'g.loną!kr:awędzią pokła'du, 0 Ipwmieniu zaokrąglenia większym niż :4 'pro'cent szemkości(b), 'lub na statku mającym 'część Igórnąo nie zwykłych ks:zjtałtach jest wysokość; boc:mla dla wolnej Iburty,stat'ku mającego owręże o piono'j wych iburtach z tą samą wypukłośdą pokładu i powierzchnią przekroju 'paprze;cznego górnej części równą takiej powierz'chni owrrę;ża ' statku rzeczywi'stego. (7) Współczynnik pełnqtliwośd. Współczynnik pełnoth" Wdści kadłuba :(C b ) okre'ślonyjest wzorem: V L B' dl

10 { DZlieumiJk Ustaw Nr 3'3-32 IP,Oz: 282 v - jest lobjętością konstn.jikcyjną podwodnej CZęSCl sta~u z wyłączeniem 'Osłon wałów śrubowych, liczoną do zewnętrzlilej powierz'chni wręgów stall: kówo poszydu metalowym, i!liczoną do zewnętrz- ' dl - nej powierzchni poszycia statków 'o :poszyciu z jakie'g.ok'olwiek inne'go materiału, przy czym w dbu prizy1paidlk1a'ch fprizyjlmiu'je Isię lzanurzenie IklonJs:t!r(ukcyjned li. jest to 85 procent konstrukcyjnej wysokości bocznej.. (8) W~lna burta. Wyznaczona wolna bln'ta jest 'to odległość m'iet:zlona iplilo:iljowio lilia stqd;oiktęd\u 'ol<!!gó[n,eij IkIiawę!drzi linii poldadowej do górnej /krawędzi odpowiedniej linii ładunk'owej. \,(9) Pokład wolnej burty. 1P10MaJdielIn rwomne1j ' Ilfudy j'8'st normalnie najwyższy 'c ałlkowiity 'pokład nie osłonięty ;przed dźlałaniamiatm6sferycznymi i morza, mający stałe zamknię. cia wszystkich otworów na swych nie osłoniętych częściach i poni~ej którego wszystkie otwory w Iburtach statku są z'aopatrzone w stałe oj wodoszczelne zam'knięcia. Na statku mająic)'iffi nielcicllgły polkl~ald wollneij 'b'urty za IP! oikł.ad wolln elj burty uważa się najniższą część nie.osł,oniętego pokładu oraz jej rprze'dłu!l:8'llie równjdle!gle dowyżls lzej czę ści pokładu. Na życzenie 'armatora ' :po z'altwierdzeniu przez Władzę.Ndministriacyjną jakjo Ipdk'~ad wo'lnej Iburty może być wyznaczony ni'ższy pokład przy założeniu, ;że jest on :pokładem ca'łik'owitym, stał)'lffi 'i ciągłym w /kierunku 'paprzecznymoraz ciąigłym w fk,ienlnlku wzdłużnym międzyśilownią a g~odlzi'ai!ll'i slklta'jn'iik,ótw. Jelż elli ten niiżjszy polkłaid ma Ulslkialk, z,a!pdlk~ad fwiolltnej ItiuJIty lu!w1a~a się lil!adnf~szą część Ipdktaldlu 'mlaz jej przedłużenie równoległe do wyższej części :pokłądu. JeżeH jak'opokład wolnej Iburty wyznaczono niższy pokład, to część kadłuba u:'ozciągająca się 'powy:żej 'pokładu wolnej burty jest tra/ktowana jako nadbudówk'a w tym zakresie, w jakim to. dotyczy zastosowania warunków wyznaczania idblic'zania wolnej,burty. Od tego 'pokładu oblicza się wolną budę. {lo) Nadbudówka. (a) Nadbudówką jest 'przykryta pokładem!konstrukcja majdują'ca się na p'okładzie wolnej 'burty, jeżeli rozciąga si~ Oilla lold Ilmr<ty dlo ij)mily ISitlaltlkru IlruIb jejż1elli ~e lj (boczne Ip'oszycie majduje się w,odległości nie większej niż 4 :procentszerokości :~B)od!burty statku. ISzanie'c uważa się za nadbudówikę. (b) Nadbudówka zamknięta jest to nadbudówk'a : (i) 'która ma,grodzie ograniczające o wystalfczająco mocnej konstru'kcji, (ii) której "otwory wejściowe, jeśli Itakie istnieją w. tych grodziach, są zaopatrzone w drzwi 'Odpowiadające wymaganiom zawartym w prawidle Ilq, (Hi) której Wszystkie inne otwory w ścianach bocznycu lub grodziach /końcowych nadbudówki sązaopatrzone 'W dostatecznie skuteczne strugoszcze'lne zamknięcia. Średniówka lub rujfów'ka nie powinny być traktowape jaik,o l zamknięte, jeśli nie jest!pil'zewidziane inne wejście dla załogi udającej się do siłowni oraz innych pomie lszczeń w tycb nalcwulcroovlk'acih, d OlSttęjpne w k 'a,ż ldej chlwlil'i w czasie,gldiy otwory w 'grodziach są zamknięte. (c) Wysokość nadbudówki jest 10 najmniejsza pionow~ odle'głość mier~ona na burcie od,górnej krawędzi po'kładników nadbudówki do górnej 'kr,awędzi 'pokładnikówpokładl1 wdlriej burty. (d) ldługość nadlbudówkics) jest to średnia długość części nadbudówki, iktóra 'leży w 'dbrębie długości ' (Ł). (H) Gładkopokładowiec. Gładkopokładowiec jest to statek, który nie posiada nadbudówki na po'kładzie wolnej burty. ~12) Strugoszczelny. Strugosz'czelny oznacza, że w żad.nych warunkach pogody woda nie może d-ostać się d'o wnętrza stat'ku. PlTawidło 4. Linia pokładowa. Linia ipdkładowa jest to 'linia ;poziomao dłl:lgości 300 milimetrów (12 cau) i szerokości 25 milimetrów (1 cal). Linię tę omacza się na 'śródokręciu na 'każdej :burde a jej górna krawędź przechodzi normalnie przez punkt przecięcia się ptzę;dłużenia 1górnej powierzchni ;pokładu wolnej hurty z zewnętrzną powierzchnią poszycia!b'urty(jak 'poka. zano na u:ysunku 1). Linia 'pokładowa może być umieszczona w odniesieniu do inneg'o 'stałego pun'ktu na statku pod warun'kiem,że wolna /burta zostanie,odpowiednio popr,awiona. P,ołożenie punktu odniesienia orazpznaczenie pokładu wolnej 'burtyw każdym :przypadku powinno być wpisane w Międzynarodowym świadectwie wo'lnej!burty,{1966). Prawi'dlo 5. Znak wolnej burty. Znalkiem wolnej :burty jest krąg o średni'cy zewnętrznej 300 milimetrów tj.2 cali) i szer.okości 2'5 milimetrów (1 caa) przecięty linią p'oziomą 'O długoś'ci 450 milimetrów,ps cau) i szerokości 25 milimetrów 'U cail), iktórejgórna krawędź przechodzi 'przez środek kręgu. 'Środek krę 'gu Ipowinien być umieszczony w śródokręciu i wodle'glości równej wyzna. czonej letniej wolnej burcie mierzonej pionowo 'od górnej krawędzi linii 'po'kładowej (jak Ipokazano na rysunku 2)... L.INIA POKtl'lDOW,\ RYS; 2. ZNAl( WOLNEJ BURTY I LINIE z: TYM łnaki EM I, ~::f Dl. "" DZAP / RYS. 3. ZN"K WDLNEl BURTY DR2EWNEll LINIE STOSOWANE Z TVM łn"icjem RY.s.". %NAKI'IDLNll SURTY STATKU it\gldwigd I LINIE $T~&OWA"e 'TYM ZNAKlłM..I y.

11 Dimennik Ustaw Nr lpioz. 282 Prawidło 6. Linie stosowane łącmie ze znakiem wolnej burty. (1) Linie ładunkowe wskazujące wyznaczone wolne burty zgodnie z niniejs-zymi prawidłami są,liniami 'poziomymi o długości 230 milimetrów (9 cali) i szeroko,śd.25 miemetrów ~1 -cal), Iktóre skierowane są [ku dziobowi, jeśili wyra źnie nie post anowiono inaczej i pod kątem -prostym do linii pionowej o szerokości t~5 milimetrów (1 cal) wyznaczonej w odległości 540 milimetrów 1(21caIi) ku dzi,abowi -od środka kręgu (jak pokazano na rys. 2). (2) Stosuje się następujące Ilinie ładunkowe ': (a) Letnią linię ład unkową wskazaną przez <górną krawędź linii przechodzącej przez środek kręgu, a tak~e oznaczonej literą L., Cb) Zimową linię ładunkową wskazaną przez górną kra wędź linii oznacz-onej literą Z. (c) Zimową linię ładunkową d.la ipólnocneg-o Atlantylku wskazaną -przez górną krawędź linii o~naczonej literami ZAP. ~d) T'l"-cJlpiik.la'lną ajnię 'łlaidlunlk lo'w'ą rwslklazalllą IP'fze~góirną krawędź linii oznaczonej literą T. (e) Letnią linię ładunkową dla wody słodkiej ws'kazaną przez 'górną krawędź linii loznaczonej 'literą S. Ta ilinia ła-, dunkowa jest skierowana -od linii pion-owej ku rufie. Różnica,pomiędzy tą linią ładunkową a 'letnią Unią ładunkową stanowi poprawkę do illlllych linii ładunkowych w przypadlku ładowania sta'tku na wodzie słodkiej. (f) Tropikalną Hnię ladunkową dla wody sł.odkiej wska- zanąprzez górną krawędź linii.oznacz ornej literami TS i skierowaną od linii pionowej ku rl,lfi.e. (3) Jeielizg-odnie,z niniejszymi prawidłami wyznaczone są drzewne wdlne burty, to zwykłe linie ładunkowe uzupełnia się drzewnymi liniami ładunkowymi. Linie te są poziomymi liniami 'O dłu<g'ości 230 milimetrów (9 caili) i szerdkości 25 mhimetrów 'Ql cal) i jeśli wyraźlllie nie postanowiono ina 'czej; skierowane pod kątem prostym do Hnii pionowej -o szerokości 25 mihmetrów ~1 cal) ' wyznaczonej w odległości 540 milimetrów (211 caili) od śródlka kręgu ku rufie (jak p.o- I kazano na rysunku 3). _ (4) Stosuje się następujące drzewne linie ładunk,owe: (a) Letnią drzewną linię ładunkową wska,zaną przez górną krawędź linii oznaczonej literami DL. Cb) Zimową drzewną linię ładunkową WlSkaz,aną przez górną krawędź linii oznaczonej 'liiterami DZ. (c) Zimową drzewną Iinię ładunkową dla Północnego Atlantyku, wskazaną 'przez górną!krawędź linii oznaczonej literami DZA!P. (d) Tropikalną drzewną linię ładunkową wskazaną przez g.órną krawędź linii oznaczonej literami DT. (e) Letnią drzewną linię ładunk'ową 'dla wody słodkiej wslkazaną przez gómą krawędź ilinii oznaczonej :literami DS i skierowaną od Iinii pi,ornowej ku dziobowi. Różnica między tą linią ładunkową a letnią drze 'wną linią ładunkową stanow) poprawkę do innych linii ładunk;owych w przypadku ładq - wania statku na wodzie słodkiej. ' (f) Tropi'ka1lną drzewną linię ładunkową d,la wody slodkiej wskazaną przez <górną krawędź linii. oznaczonej Jit.ell"ami DIS i skierowaną -od linii pi-onowej ku dziobowi. (5) Jeżeli ze względu na charakterystykę statku lub ze względu na charaikter jego eksploatacji lubograniczeiiia -źeglugi pewne linie nie będą miały zast,osowania, 11:0 można je pominąć. (6) Jeżeli state'k ma wyznaczoną wolną burtę większą od,minimalnej, tak że Unia ładunkowa jeśt umieszczona na poziomie najniższejokresowej linii ładunkowej odpowiadającej tej minimalnej wolnej 'burcie lu'b na poziomie niższym, to na'leiy umieścić jedynie 'linię ładunkową dla wody słodkiej. (7) Na statkach ża'glowych naieiy,oznaczyć jedynie U nię ładunk,ową dla wody słodkiej 'oraz zimową linię ładunkową dla Północnego Atlantylku (jiak pokazano na rysunku 4). (8) Gdy zimowa Jinia ładunkowa dla PómocillE!go Atlantyku jest identy'czna z zimową,linią ładunkową w odniesieniu do tej samej linii piornowej; to tę linię ładunlk..ową.oznacza się ItterąZ. (9) Dodatikowe linie ładunkowe wymagane przez inne międzynarodowe -obowiązujące konwencje mogą 'być wykreślane pod kątem prostym do 'linii pionowej opisanej w listępie(l) tego prawidła i ku rufie. uprawnionej do wyznaczania linii ładun umieszczona przy kręgu wolnej burty po Cecha władzy kowych może ibyć Pr -awidł.o 7. Cecha władzy uprawnionej. do wymaczania linii ładunkowych. wyźej lilllii przechodzącej przez środek!kręgu lub powyźej i :poniźej. Cecha ta składa się najwyżej z czterech liter służących do zidentyfikowania nazwy władzy; każda z tych liter powinna mieć w przy1bliżeniu wysokość /1,16 milimetrów (4 1 /2 'ca1a) i szerokość 75 milimetrów,(3 cale). / Prawidło '8. Szczegóły oznakowania. Krąg, linie i <litery powinny być namalowane kolorem białym lulb żółtym na ciemnym tle albo czarnym kolorem na jasnym tle..oznakowanie wykonuje się rw sposób tr-wały na iburtach statku zgodnie z zaleceniem Władzy Administracyjnej. Znaki powinny być dobrze widoczne i jeś'li jest, to potr;>:elbne, st.osuje się w tym celu specjalne urządzenia. Pr -awidło 9. Sprawdzanie znaków. Międzynarodowego świadectwa wolnej burty (1966) nie wolno wydać statkowi, zanim urzędnik lub inspektor qzialający na podstawie postanowień artykułu 13 niniejszej konwencji nie zaświadczy,. że znaki ' zostały ' umieszczone poprawnie i w,sposób trwały na!burtach statku. :R o z d z i a ł U. WAlR!UN\KI WYZNACZANIA W.oLNEJ BURTY ipll"awidł,o '10. Informacje, których należy dostarczać kapitanowi. (1) Kapi:tan każde<go nowego statku 'powinien,otrzymać wystarczające informacje, w zatwierdzonej formie, dotyczące rozmieszcz-enia ładunku i balastu na jeg o statku w taki sposób, aby uniknąć wywołania jakichkolwiek niedopuszcza1- nych ną'pręień w kadłubie statku, z tym źewymaganie t-o nie musi być stosowane w odniesieniu do statków -o szcze Igó!llllej idifugośici, ikjoillstrtu'kcj!i iiulb lty!:piie, Id!lla lk.it ó:rych lwetlfug uznania Władzy Admini:stracyjnej nie jest 'to konieczne. (2) Kapitanowi!ka~dego noweg-o statku, który nie został zaopatrzony w informację o stateczn-ościllla podstawie,obowiązującej Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie źycia na morzu, należy dostarczyć wystall"czająco dokładne informacje w zatwierdz-onej formie :pozwa1lające na,określenie stateczności statku w różnych zmiennych warunkach eks'ploatacji. Odpis informacji dostarcza sięwładiy Adniinistracyjnej.

12 ,, Dizlierul'ik Ustaw. Nr ip!oiz. 282 Prawidło '1'l. Grodzie krańcowe nadbudówek. Grodzie n~ nie 'osłoniętych końcach zamkniętych, nadbudówek powinny!pieć właściwą konstrukcję i powinny być wykonane tak, aby.odpowiadały wymaganiom Władzy Administr acyjne j.. I Pll"awidło 12. Drzwi. (1) W'szystkieotwory wejściowe w grodziach końco, wych nadbudówek zamkniętych powinny być za'opatrzone w drzwi ze stali lub innego równowarżnego materiału, w SPO" sób trwały i. ~i:lnie 'przymocowaiile do grodzi i obramowane, uszjtywnione i umieszcz ane tak, by cała konstrukcja miała wytrzymałość równoważnągr.odzi bez otworów, ;oraz strugoszcze'lne, gdy są zamiknięte. Środki służące do zapewnienia strugoszcze'lnośd tych $zwi,powinny składać się z urządzeń uszczelniających i dociskających lub też innych urządzeń 'Iównoważnych ' i powinny być przymocowane w sposób trwały do 'grodzi :lu'b d'o samych d~zwi, a drzwi powin-, ny Ibyć tak urządzone, by można je otwierać z obu stron grodzi. ' ~2) Z wyjątkiem lprzypadków, gdy w niniejszych prawidłach postanowian,o inaczej, wys,okość 'prógówotworów wejściowych w -grodziach krańcowych zam'kniętych nadbu o dówek powinna wynosić co najmniej 380 milimetrów ~15 cali) powyżej 'pokładu.. Pll"awidło 13. Położenie luków, zejściówek i wentylatorów. W ~ elu zastosowania niiniejszych prawideł określa si ę, dwa T:odzaje położenia luków, zejściówek oraz wentylatorów, jak,następuje: Położenie 1 rodzaju ~ na nie osłoniętym pokładzie wolnej burty tub pokładzie szańcowym oraz na nie osłoniętych poikładach nadbudówek. położonych w kierunku dzio-, bu od,punktu Ileżąceg,o w,odległości jednej czwartej długości statku od piwni dziobowe'go. Położenie 2 rodzaju - na nie osłoniętych pokładach nadbudówek położonych w kierunku rufy punktu leżącego w,odle'glości jednej czwartej długości statku od pionu dziobowego.. IPrawidło '14. Luki ładunkowe i illqe otwory. (1) Konstrukcja oraz UIl"ządzenia służące do. zapewnienia strugaszczelności 'Iluków ładunkowych i innych, znajdujących się w poł,ożeniu 1 i' 2 rodzaju, 'powinny być co najmniej równoważne wymaganiom 'prawideł 11'5 i,16 niniejszego załącznika. (2). Zrębnice i pokrywy luków na nie osłoniętych częściach 'pdkładów- leżących ponad pokładem iiladbudówki powinny odpowiadać wymaganiom Władzy A:dministracyj~ejl Prawidło '15.. Luki zamknięte przenośnymi pokrywami i zabezpieczone strugoszczelnie brezentem oraz. sżtabami, Zrębnice luków. (1) Zrębnice luków zamkniętych przenośnymi po'krywami i zabezpie.czone strugoszczelnie ~blrezentem oraz sztapami powinny mieć silną budowę, a ich wysokość 'powyżej pokładu nie 'powinna Ibyć mniejsza niż:., 600 mi'limetrów (23 1 /2 cala), jeśli są w położeniu i rodzaju, 450 milimetrów ( ,cala), jeśli są w połoo:eniu 2 rodzaju. Pokrywy luków, (2) Szewkość każdej!powierzchni nośnej dla pokryw lu. ków powinna wynosić co iilajmniej 65 milimetrów (2 1 /2 caqa). (3) Jeżeli pokrywy wykonane sąz drewna, to ich grubość w stanie 'gotowym powinna wynosić ca najmniej 60 milimetrów (2 3 /8 ca'la) ;przy rozpi.ętośc~ nie przekraczającej 1,5 me'tra. (4,9 stopy)... (4) Pok,rywy wykonane ze sta'li konstll"ukcyjnejzwyft{łej jakoś'ci oblicza się na zał,ożone,obciążenie co najmniej równe 1,7'5 tony metrycznej na metr kwadrcłltowy {358 /funtów na stopę kwadratową), jeżeli lu'ki znajdują się w położeniu 1 Todzaju, ora'zl,;lo tony metryoznej na. metr 'kwildmtowy ' ~2B6 ilum.1tóiw 1Il.6' $ lbolpę k'wi~rajtojwą) - ~,e~e1[ rtnajjkliują się lone w 'położen'i1~ 2 fiodzaju, a Hoczyn maiksym,alne'9:0 ncłlprężenia w ten s,pos~b obliczonego 1 ws;pó'k:'zynnika. 4,2'5 nie ipowinnen pi'ze:kraczać minimalnej wy,trzymałośoi materiału na 'rozciąganie.,pokrywy IPowinny być tak za:pt'ojektowane, by strzał!ka. ugięcia pod tym obcią'żellliem nie.przekra 'czała. 0,00.28 rozjpię- ' tości. (5) Założone o'bciążenie ;pokll"yw luków W położeniu 1 rodzaju może być zmniejszone d o 1 tony metrycznej na, metr kwadratowy (205 funtów na stopę ikwadiajtową) dla statków,o dług'ości 24 metry (79 stóp), lecz powinno wynosić co najmniej 1,7'5 tony metrycznej na metr kwadratowy (358 funtów na stopę kwadratową) dla statków!q długości 100 metrów,(328 :stóp). Te dbciążenia luków W położeniu. 2 rodzaju mogą być zmniejszone odpowiednio do 0,75 tony metrycznej na metr kwadratowy,, ~154 funty na stopę 'kwadr.at.ową) i 1,30 tony metrycznej na metr kwa~ratowy (266 funtów na!stopę lkrwiadratowąl\ We wszystkich przylpadka,ch wartości od!powiadają.ce długościom pośredjn'im otrzymuje się przez interlpolację ~ Rozpornice przenośne. ' \ (6) Roz~pornice przenośiile podtrzymujące pokrywy Iluków wykonane ze stlali konstn.ikcyjnej zwykłej Ija!kości oibli cza się przy założeniu obcicrżenia co najmniej równego 1,75 tony metrycznej na metr kwą.dratowy '(35'8 funtów na stopę kwad:ratową), jeże'li luki znajdują się w iilołożeniu 1 m. dzaju i 1,30 tony metrycznej na ' metr kwadratowy (266 funtów na stopę kwadrat,ową), jeże'li znajdują się one w położeniiu 2 r1oldjzalju, a Ii[ IOC~yn makjs,ym1a[nelgo n'ajplręri; 'eni1a w Itęn sposób,?bliczonego l. współczynni'ka '5 nie powinien przekra 'czać mmimalnej wytrzymalości materiału na rozciąganie. Rozpornice 'przenośne powinny być tak za'pi'.ojektowane, aby pod wpływem tego,obciążenia maksyma.ina strzałka ' ugięcia nie przekr aczała 0,0022 rozpiętośd. Do statków o długości nie większej niż 100 rm'etrów (328 stóp) mają zastosowanie wymagania ustępu~5) niniejszego' plrawidła. Pokrywy typu pontonowego, (7) Pokrywy typu pon't,onowego stosowane zamiast przenośnych rozpornic i ;pokryw wykonane ze stali!konstrukcyjnej zwykłej jakościablicza się przy zalożeniudbciążenia określonego w ustępie (4) ' niniejszego prawidła, a il,oczyn maksymalnego naprężenia w ten sposqb 'Obliczonego i współczynnika 5 nie powinien przekraczać minimalnej wy trzyma-. lości ma~eriału na rozciąganie. P,okrywy te powinny być tak 'Z'aiPr,oljeikltlolWlane" lalby rrna[ksyiil1a1lill'a!strlllcl 'ł!k 1a IUlgli 'ęd 1a 'nie IPrrz'e Ikcracza ~a 0,1002'2 r loi'llpiętlosci. ~os,zycie ::zje stall!i ik.joiilst'r,uik.'ć yjnej zwykłej jakości tworzące w,ierzch pokrywy nie będzie mieć ' ł

13 ~ Drz!ilerulik Ustaw Nr PioZ. 282 grubości mniejszej niż jeden procent odlegtości :pomiędzy I.IJSzltywmierrriallllt, leclz nie mlnietj :ni~ 6 milfunetcr-ow (0,1214 calia). Do statków o długości nie większej niż 100 metrów (3\28 stóp) mają zastosowanie wymatgania ustępu (5) niniejszego iprawidia. (8) Wytrzymałość i sztywność,pokryw wykonanych z materiałów innych powinna być równowa'żma wytrzymałości i sztywności pokryw ze stali kons!l:rukcyjnej zwykłej jakości i odpowiadać wymaganiom Władzy Administracyjnej. Podpory lub gniazda. (9) Podpory lub gniazda przenośnych rozpomic powinny być pewnej koiil:struk'cji i pozwalać na niezawodne umoco- I wap.ieoraz za1bezpieczenie. rozpornic. Je :żeli stosowane S,! rozpornice typu _przetaczanego, urządzenie :powinno zapewniać -pozostawanie rozpornic na właściwych miejscach, -gdy luk jest zakryty. - Łapki klinowe. (10) Łapki klino:w-e :powinny być wykonane tak, aby pasowały do zbieżnośc i klinów. ipowin~y mieć szerokość nie mniejszą niż 65 milimetrów -(2 1 /2 cala) i znajdować się w odo. stępach nie więlkszych niż 600 mbimetrów(23,i/2 cala) 'licząc pomiędzy ich środkami. Łajplki ~linowe na ściallkach zrębnic nie powimy leżeć w odległości większej niż,150 milimetrr"ów (6caE) 'Od naroży luku. Listwy i kliny. I (11) Listwy i kliny powinny być mocne i w dobrym stanie. Kliny powinny być wykonane z twardego drewna lub też innego równoważnego maif.eriału. IPowinny mieć~bieżność nie większą ni,ż 11 do 6 i' nie powinny Ibyć.cieńsze u wierzchołka niż 13 milimetrów (l/2cala). Brezenty. lew) Na['eiŻy s,tolsidwa,ć Ipr>Zyrrlajmni'elj diwie wansrbwy brezentu będącego w dobrym stanie do luków znajdujących się w położeiiliu 1 lub 2 rodzaju. Brezenty ~owinny Ibyć nieprzemakalne i mieć dobrą wytrzymałość. Płót.no ipowinno mieć ciężar i jakość co najmniej z,godne z zatwierdzonymi normami.. Zabezpieczenie,pokryw luków. ~q) W 'celu skutecznego i niezależnego zabezpieczenia kaźde!g-oodcinka pokrywy luku należy przewidzieć dla wszystkich JulkówznajdującY'C'h się w położeniu 1 lub 2 rodzaju stal'owe płaskowni.ik.i IUlb też mne równoważne elementy, zakładane po zaklinowaniu brezentów li listew. Pokrywy luków dłuższe ni'ż 1,5 metra (4,9 stdpy) [lowinny 'być zabezpiepane przynajmniej dwoma takimi urządzeniami zalbez - piecz-a'jącymi. Prawidło 16. Luki zamykane strugo szczelnymi pokrywami ze stali lub innych równoważnych materiałów, zaopatrzonymi w. urządzeriia uszczelniające i dociskające.. Zrębnice luków. (1) Wysokość zrębnic łuków znajdujących się rw położ eniu 1 lub 2 rodzaju, zaopa,trzonych w ~tcr-ugoszczelne pokrywy ze stajli lub innych równoważnych materiałów, wyposa'zone w uszczelnienia i urządzenia dociskające, powinna być zgodna z postanowieniami prawidła 115 ~1). Wysokość tych zrę'bni'c może!być żmniejszona dub też zrębnice m-ogą być. w ogóle pominięte,pod warunkiem, że Wladza Administr acyjna nabierz e przekonania, ze 'bezpieczeństwo statku nie zostanie skutkiem.te'go narusz-one we wszelkich warunkach morskich., JeiŻ:eH przewiduje się zastoso;wanie zrę'bni,c, powinny one posi.adać mocną konstrukcję. Pokrywy strugoszczelne. ~2) Wytrr"zymałość,pdkryw strugoszczelnych wyk,ooanych ize ISta l:i [mn'sitlnulkcyjinej 1z!W1ylkll!eij j 1alk.l OlŚci 'ollllriczta się lila mqożone obciążenie co najmniej równe 1,75 tony metrycznej na metr kwadratowy (3'58) funtów na stopę kwadratową), jeżeli luki znajdują się w położeniu 1 rodzaju i 1,30 tony metrycznej na metr kwadratowy (266' Juntówna st'opę kwadratową), jeżeli znajdują się one w położeniu 2 r-odzaju, a iloczyn ma- ksyma,lnego napręż,enia w ten.sposóib obliczoneg'o i współ 'czynnika 4,25 nie -powfuien przekraczać miinimalnej wy trzymałości materiału na rozdągalllie. Pokrywy powinny być zapcr-ojektowane, by strzalka ugięcia pod tym obciążeniem nie,przekmczała 0,0028 rozpię'toą,ci. Gru'bość poszycia ze stali k-on!1trukcyjnej zwykłej. jalkoqści tworzące :go wierzch pokryw' nie powinna lbyć mniejsza liliż je{ien procent odległości pomięld\zy U!S'2ltyiWlIl'ieni,amii, ielcz 1Il1ie mtni'ejj lli~ 6 m'ililme'trólw (0,24 cala). Do statków o długoości nie większej niż 100 metrów (328 stóp) mają zastosowanie postanowienia prawidła ls (5). (3) Wyil:rzymałość i sztywność pokryw wykonanych z materiałów innych powinny być równowazne 1N'ytrzyma łości i s ztywnoś-c i pokryw wykonanych ze stalli -konstrukcyjnej zwykłej jakości i pdpowiadać wymaganiom Władzy Admilllistracyjnej. Środki dla zapewnienia strugoszczelności. (4) Śr -odki dla z.a-pewnienia i utrzymania 'strugoszczelnoki powinny odpowiadać wyma:ganiom Władzy Administracyjnej. Zastosowam.e urządzenia powinny za'pewniać zachowanie szczeiności we wszelkich warunkach POgoOdYi w tym celu należy wymagać próby szczellil:ośc ~ przy prze!glądz~e po. czątkowym, a można jej również wymagać przy okresowych przeglądach rocznych inspekcj'ach lub w olkresa'ch krótszych. ' Prawidło 17. Otwory umieszczone w siłowni. (1) Otwory umieszczone w siłowni i znajdujące się w p -ołoż,epiu 1 lub 2 rodzaju powinij.ybyć stosownie,o:bramowane i ddpowiednio otocz-one 'pcr-zez stal19we szyby 'O wystarczę.jącej wytrzymałości, a ttam 'gdzie szylby nie są osłonięte przez i'llne koqnstrukcje, ich wytrzymalość powinna być specjalnie rozpatrzona.. Otwory wejściowe w takich szybach powinny -być wyposażone w drzwi odpowiadające wy maganiom prawidła l'2cl) i progi o wysokości co najmnie~ 600 milimetrów (23 1 /2 cala) ponad,pokładem, jeśli znajdują się w po~oiżjenilu 1 IiodJzaUiu, i co na'jlmjnie'j 300 wqilmeitraw (1'5,cali) ponad pokładem, jeśu znajdują się w poł,ożeniu 2 rodzaju. Inne otwmy w takich szybach powinny być wy ' posażone w równoważne pokrywy, stale umocowane we właściwych położeniach.., (2) Zrębnice,powietrr"znych szylbów kotłowych, 'kominów lujb maszynowych szybów wentyla'cyjnych znajdujących się w nie,osłoniętych miejscach na 'Pokładzie wolnej burty [ub na pokładzie nadlbudówki powinny mieć ponad pokł~dem taką wysokość, jaka jestt z.godna z. rozsądkiem i pralktycznie do tpr~yijęda. O~'wocr-y polwielttizillelgo s~yjbu k'o :jj~o:weg1o powinny,być wyposaż,one w ' silne pokrywy wykonane ze stali lu'b też inrieg'o równowa'żnego materiału i na stałeprzymocowane w..e właściwym położeniu ora-z zapewniające strugoszczelność.

14 Dzieoo:iJk Ustaw Nr Prawidło 1'8. Różne otwory na pokładzie wolnej burty i na pokładach nadbudó~ek.. ~ ) ~1} Wł lazy d Ibe iz:zręibttj.iclo'we!zarruklirięcia ZTl1a)jdtująlce się 'W Ip'D '~orżeni lach \1 i!lutb 2 )rdwaljiu liuib rw d1lrę[biie IIllCł!Cllbuldólwelk inmych ni 'ż Iz'aml1rn:ięite IpDrw:inny być :zamyłkane liiljócny1ffi'i ip'dlkry IWIalIllii rzrlaittnym'i KliO' IzatpffiWl1'enila 110h IWooDszczeUnlDsd. :P,oIkrylwy te lpdlwiimylbyć rw sjplooólb hm1la l ły lp!rizyttwiei1dtz:'d:rle, 'jeś1i n ie są IUiIll'O'cOlWattle Igęsto ii,o!:ljsi:aiwliidnytmli IŚr'UlbalIllii. (2) OtwDry w pdkładzie wolnej burty inne niż luki, zejścia ldo.siłdwni, W\łla'Z'y i lbe!z'z!ięfbn:icidrwe 'Z'amlkn,ięlCia IP'D'Wlinny być osł,onięte zamkniętą nadbudówką lubpo1daldówlką Ibąd:ź zejśdówką o równoważnej wytrzymałości i strugqszczehlqści. Każdy taki 'Qtwór znajdujący się na nieosłqniętej części pqkładu ńa.dbudówki,lub też na wierzchu pokładówkipqłqżqnej na pqkładzie wqlnej burty, który umqżliwia dqstęp do' przestrzeni 'PQniżej pqkładu wqlnej burty lub do' 'pqmieszczenia w,obręlbie zamkniętej nad'budówki, pqwinien być z,ahez. pieczqny w spqsób skuteczny pqkładówką lub zejśdówką, Wejście do' takich ipdkładówe'k lub zejściówek 'powinno' być zaqpatrzone w drzwi Qd'pQwiadające wyma'ganiqm \ prawidła12 (l). (3) WysQk'QŚĆ zręilmi'cy PQnad pqkładem przy drzwiach do' zejściówek PQwinna wynqsić CO'; najmniej 600 milimetrów (23 1 /2 oala), jeżeti 'znajduje się 'Qna w PQłQżeniu,1 rqdza}u, i 00' najmniej 380 milimetrów (1'5 cali), je 'śli znajduje się wpqłóżeniu 2 rodzaju. PrawidłO' '19. Przewody wentylacyjne. el} IPrzewQq.y wenty'lacyjne znajdujące się w PQłQżeniu lub 2 rqdzaju prqwadzące do' przestrzeni poniżej pqkładu wqlnej [burty ilujb pokładów zam'kniętych nadbudówek pqwin : nymieć zrębnice wykonane ze stali lub innego' równoważnego' materiału, mqcnej.budqwy i w spqsób niezawodny' przymqcqwane do' 'p Qkładu. Tam,,gd'zie wysqk,ość z!iębnicy jakieg,qkqtwiek przewqdu wentylacyjnego' przekra'cza 900 milimetrów ( cala), zrębnfcę na'lęży szczególnie dobrze usztywnić. (2) PrzewQdy wentylacyjne przechodzące przez nadbudówiki 'Qt'warte PQwiitlny mieć na pqkładzie wqlnej 'burty mocne zrę lj:mice, wykonane - 'Ze stali lub innego' równqważnego' materiału. ' (3) PrzewQdy wentylacyjne znajdujące się w położeniu 1 iiqdzaju, których zrębnice wzndsząsię na wysokość więk s ózą riitż 4,'5!metra 1(114,8 s'n>jpy} iplonad [piolkłard, ' 0'rW:Zirra ljidłu'j 'ące. się wpqł'qżeniu 2 rqdzaju,!których zrębnice wznqszą się na wysokqść większą niż 2,3 metr'a (7,'5 stqpy) PQnad pqkład, nie muszą być wy'pqsażdne w urządzenia zamykające, jeżeli nie Jest to' wyrażnie wymagane przez Władzę Administra cyjną (4) Z wyjątkiem przypadkowprzewidzianych w ustępie(3} niniejszego' prawidła, otwory przewqdów wentylacyjny'ch PQwinny być zaqpatrzqne w,qdpqwiednie slrugqszczelne urządzenia zamykające. Na statkach,q długości nie przek>raczającej 100 metrów (328 stóp) urządzenia zamykające PQwinny,być przytwierdzone na stałe; jeżeli nie pr'zewidziano' tego' na statka,ch innych długośc'l il:qpqwinny Qne być złqżqne w spqsób dogodny w polbliżu przewqdów wentylacyjnych, dla których są przeznaczone. Przewody wentylacyjne znajdujące się w pqłożeniu 1 rorclz'aju PQwinny mieć zr~bnice Q wysqkqści CO' najmniej 900 milimetrów ('35 1 /2 cala),ponad pdkładem, a znajdujące się w 'pqłqżeniu 2 rqdzaju PQwinny mieć zrębnice,q wysqkqścicq najmniej 760 milimetrów (30 cau) 'ponad PQkładem. / \PIQrz. 282 (5) Wysok'QŚĆ zrę!bnic znajdujących się w PQłQżeniu nie osłoniętym powinna być zwiększona odpq~iednio do' wymagań Władzy Administracyjnej. PrawidłO' 20. Rury odpowietrzające. Jeżel' i rury QdpQwietr'Zające z'biqrników balastqwych.i in'i1ych wystają PQnadpQ'kład wqlne'j bmty luib pokłady nadbudówek, nie QsłQnięte 'części ty'ch rur powinny być mocnej budqwy. Jch wysokqść Qd 'PQkładli do' punktu, w którym woda może do'stać się PQd.PQkład, p Qwinna wynosić CO' najmniej 7'60 mi'limetrów (30 'cali) na pqkładzie wqlnej,bllrty i 450 milimetrów (1'7 1 / 2 c'ala) na pqkładzie nadbudówek. Jeżeli wys ' DkQ,ści te będą 'przeszkadzać manewrqwaniu statkiem, mqżna dopuścić mniejszą wysokość PQd warunkiem, że Władza AdminIstracyjna. uzna, że UIizą'dzenia zamknięć i inne,qkqlicz ;IlOŚci usprawiedliwiają mniejszą wysokość. Należy przejwidziecna'leżyte urządzenia, przymqcqwane na stałe, do' zamykania QtwQrów rur odpqwietrzających. \PrawidłO' 21. Furty ładunkowe i inne podobne otwory. r1} Furty ładunk,qwe i inne PQdQbne 'QtwQry w burtach stat'ku PQniżej pqkładu wolnej.iburty PQwinnybyć za,qpatmqne w drzwi, tak zapr0'j-ektqwane,alby zapewnić wddqszczel~ nqść i wytrzymałqść. równoważną, w}'1trzymało'ści. tej _ części kadłuba, który je QtaCiza. UCzJba takich otworów przy. uwzględnieniu typu i nqrmalne'gq użytkowania sta~u PQwinna być zr edukowana do' minimum.. (2) Bez zgqdy Władzy Administracyjnej dolina krawęd~ takich QtwQrów nie PQwinna się znajdqwać poniżej lin.ii wykreślqnej równolegle do' pqkładu wo'lnej burty :przy burcie i której najniższy punkt przechodzi przez,górną krawędż najwyższej linii ładunkqwej.,plidwidło 22. Seleki, wloty i odpływy. ' ~1} Ś 'delkli ;p<r i QlW1ald:zące!P'rIZ,erz: p:oozylcie ka~uulba z pize, strllenl poniżej pqkładu wqlnej burty lujb z nadbutlówe!k i PQkładówek, znajdujących się na pqkładzie wqlnej bur.ty i zaqpatrzonych w drzwi odpqwiadające wyma1ganiom z prawidła 1'2, PQwinhybyć wypqsażooe w niezawqdnile działające i łatwqdqstępne ' urządzeniachiiqnią1ce prlzed wtargnięciem wojdy do' wnętrza stat,ku. Normalinie każdy oddzielny,qdpływ pqwinien mieć jeden samoczynny zarwór zwrqtny, z niezawqdnie działającym uriządzeniem dqbezpqśredniego 'zamyka: nia go' z ' mliejsica PQłQżoneg'Q!PQwyżej PQkła :du wolnejl:turty. Je.żeli jednak piqnqwa!odległość od letniej wodnicy ładunkqwej do' wewinętrznej krawędzi wylqtu rury,qdpływow,ej przekracza 0,01' L, Qdpływ może mieć dwa samo'crzynne zawqry zwr'qtne bez urządzen1ia do' zamykania pod warunkiem, że zawór rwewnęt!izny jest zaws'ze dqstępny do' sprawdzenia PQdczas nqrmalnych warunków służby. Jeż'eE tapiqnqwą odległość pi'zelkracza 0,02 L, można dqpuścić jeden samqczynny zawór zwrqtny Ibez ui1z,ą 1 dzenia do bezpqśredniego' zamykania PQd warunkiem zatwlierdzenia przez Władzę Administracyjną. Ur'Ządzenie do' zamykanhl zawqru powinno' być; łatwo' dqstępne i wyp.qsażqne we ws!każnik otwarcia i zamknięda. (2). W siłqwniach, w krtórych jest zapewniqna Qbsługa normatna,przez załogę, wl.qtowe i odpływqwe zawory WQdy za:burtqwej używattlej do' silników mqgą być sterqwane na /

15 D:zJi II1l1'i[{ Ustaw Nr tpioiz ~~ ~miejscu. UT1Ządzeniia sterujące powinny być łatwo dostępne i wyi>osażon we wskażnik otwarcia i zam'lm'ięcia. (3) Ś'Cieki i rury od:pływowe 'prowadzące z każdego poziomu, a przechodzą 'ce prze'z poszycie statku w odległości większej niż 4S0 milimetrów (17 1 /2 -cala) pomzej pokładu wolnej burty,lub mn!iejs,-:ej niż 600 mil'imetrów ~231/2 cala) ponad 'lei'nią wddnkę ładunkową, powinny być zaopatrzone w zawór zwrotny prll.y poszyciu. Zawór ten, jeri:eli nie jest wymagany 'Przez ustęp ~1), można 'pominąć w pm:ypadku zastosowania rurociągu znacznej 9r~bośd. (4) Ścieki prowadzące z nadbud6welk i pokładówek nie posiadających drżwi zgodnych z wymagamiami prawlidla 12 powinny Ibyć wypr-owadzone za,burtę. (S) Ws'zystkie :zawory i armatura w poszyciu!statku wymagane przez niniejsze pratwidł-o powinny być ze sit ali, brązu.lub inne'go UlZnanego malecr-iału.ciągliwego. Nie należy stosować zaworów ze zwylkłego iellliwa lub materiału podobneg,o. Wszystkie rury, do których odnos'i się niniejs'ze prawidło, powilnny być ze) sia'li lub innego równoważnego materiah~ odpowiadającego Władzy Administracyjnej. Prawidło 23. Iluminatory burtowe. (1) łluminatory pomieszczeń położonych poniżej pokładu wolnej burty lub pomieszcze -ńzamkniętych nadibudówek powlinny być za,opatrzone w solidne wewnętrzne pokrywy. UIIllIOIcOIWi&ne z,awialslow-o, talk by mio7ma je w sjplo's-óib nieizawodny zamykać i wodoslzcze'linie zabezpieczać. (2) Nie najeży umieszczać żadnych iluminatorów burtowych w takim położeniu, a'by ich ddlne krawędzie były _ponrż,ej linii wykreśli onej ró'wulolegle do pokładu wolnej burty przy burcie 'Ii mającej swój najniższy I punkt na wysokośc'~ 2,5 procent szerdk.ości statku (B) lulb SOO milimetrów t19 1 /2 'cala) nad wo 'dnicą ładulilkową, w zaileimośd od teg'o, która z tychodległośd jest większa. (3) fluminatory burtowe, wraz 'Z: szybami, jeżeli iluminatory są 'w nie wyp os ari:one, i pokrywy powinny być moc-'" nej i /Zatwierdzonej konstrukcji. dla ka7jdej 011 metra roznicy wysokości. Jeżeli 'śred 'nia wysokość nadburcia jest mniejsza niż 0.,9 ' metra, wymagana.powier'tchlnia, może,być zmn!iej's'zona o 0,0.04 metra kwadratowego na każdy metr dług-ości studni dla każdej 0,1 metra róinicy wysokości nadburcia. AI'bo: jeżeli długość nadburcia (1) w studni nie przekracza 66 stó.p, A = 7,6 + 0.;1151 swp kwadratowych, jeże'li lprzelklracza 66 stóp,. ) A = 0,23 l stóp kwad:ratowych. WieGkośiC'i l w żajcljnym prr'zyjpaldlklu ulie na llelży prrzyjlm'o :wać j,alk,o,w!i -ę'lclslze lj ni,ż 0.,7 L. ' Jeże'l'i średnia wysokość nadburc.ia jest więlk lsza niż 3,9 srt:olpy, wyma lgianą puw'i ea- :zrclhinię flurlt Z'więlkisza się o 0.,04 stopy kwadratowej na każdą stopę długości studni dla każdej SltIOlPY [ó'żlilicy 'Wy'S'O!klo~ci. Je'Żelli śre 1dlnia wys,okjość nadibiurcia jest mniejsza niż 3 stopy, wymagana powierz,chnia moż e być zmniejszona o 0,04!Stopy kwa'dratow ę j na każdą stopę długośdi studni dla każ!dej stopy róż'nky wysokości nadburda. (2) Na statkach beż wzniosu 'obliczoną,powierzchnię furt wodnych należy zwiększać o Jeżeli wznios jest mdlejszy niż przepisowy, to warrtośd pośredni,e otrzymuje się za pomocą interpolacji liniowej... (3 Jeżel ii statek ma skrzynię, która nie od ~powiada wymaganiom ;p rawidła 36 (1) (e) lub ma _boczne!z rębnice luków ciągnące się nieprzerwanie lub prawie nie'przerwanie między oddzielnymi nadbudówkami, to najmniejszą powierzchnię furt wodnych ol:ilicza slię według następującej tablity: Szerokoś ć luku lub skrzyni w stosunku do szerokości statku 'PowierZlchnia fmil odwaldniający-ch w stosunku do ca łk 'owitej powierzchni nadburcia lub mniej 20% 7S% lub więcej 100/0 IPrawidł,o 2,4. Furty odwadniające. (l) Jeżeli nadburcia na nie -osłoniętych częściach pokładów wolnej Iburty 'lu-b nadbudówek tworzą studnie, należy zastosowaćodlpowiednie środki dla!szylbkiego usunięcia wody!z pokła'dów i osuszenia ich. Z zastrzeżeniem wyjątków ' okreś:jonych w ustępach (2) li (3) niniejszego prawiidła najmniejszą powierzchnię furt,odwadniając yrch (A) dla każdej, burty s'tatku i dla każdej studni na polkła!dzie wolnej burty ' na'leży oblk'zać za pomocą niżej podanych wzorów w przypa!dkach,gdy Wznios wo'bręlbie studni jest równy norma,lnerrnłu UiUIb lord rnie'go lwii,ęlkstzy. Na'jlInJJlie'js2'a lp'otwrierrzcihrnila!flutt 'cua Ilmżłded Is,tiudmi lila IP 1 olkł-a.ldlzie n;ad!blulddwuti IplowlilIlJll1a Ibyć równa połowie powierzchni.określonej tym:i, wzorami:. jeżeli długość,nadburcia (l) w studni nie prze!k,racza 20, metrów,. A = 0,7 + 0,035 J metrów kwadratowych, jeże'li l przekracza 20 metrów A = 0.,0.7 l metrów kwadratowych. Wielk 'ośd l w żarllnym prr~yljlaldlk\u,nie :nai lelży p(rzyjmowa ć Jalko _Wi,ęk!stze!j nl12: 0.,7 L.. Jeże'li śre 'dnia wysokośćnądblircia jest wiiększa nii 1,2 metra, wymaganą powierz-chmię furt zwięlk'sza się O 0.,0.0.4 metra kwadratowego na każdy mew długości stu'dni Powierzchnię ' furt odwadniających dla pośrednich szerrolkości,otrzymluje się za p -omocą irn'tel'polacji liniowej. (4) Na s'tatka-ch mających na1dlbudówkio'twarte na jednym lub,ol1u końocach na:leży 'przewidzieć dostateczne,osuszanie przestrzeni wewnętrznych takkh nadbudówek,odp'owiadąjące wym:argani 'om. Władzy A'dminiiStracyjnej.. (S) Dolne krawęldlzie furt 'odwadniających powinny być tak blisko ;pokładu, Jak to jest praktycznie możliwe;' Dwie trzecie wyma'garnej powierzchni furt -ordwa :dniających 'P'owinn y marjld 'QlWać się w proiolwie stiuldmi Ibrlifż:sze j najn'irisz liillu pooktowi Ikrzywej. WZ'IliooS!U wzrdlu'żneg,o -. (6) Wszystkie takie 'otwory w :na!d'jmrciach :powinny być chron~one prę'tami łub płask 'ownikami umieszczonymi W odstępach 'okoto 230 milimetrów (9 cali). Jeżeli furty 'Odwadniające są zaó:pattzone w klalpy, to należy przewidzieć tlost,ateiczjilie!duży 'luz, alby zarpobiec ich zacinaniu się. Za'Wia- sy prdwiinmy m~e :ć swrortzmie!lulb ~oiżysika z m'altecr'liafu n'joe kio!l'odującego. Jeżeli stosuje się kjla<py z ur'z:ądrz:elniami lzabe7jp'ieczającymi, to takie urządzenia!powinny mieć k!onstmkcję zaltwierdzoną. ' tprawidło 25. Ochrona załogi. (1) Wy1trzymałość pokładówek wykoorzystanych na pomiesz-czenia mieszkalne 'ZaIogi 'Powinna 'odpowiaid,ać wymagani,om Włatlzy Admin'istracyjnej,

16 D21iemlik Ustaw Nr 3'3 (2) Wszystkie nie 'Osłonięte części poikłaaów w'oinej burty i n-adbuldówek tnalelźy z,aopattzyć w mocne bajl"iery lub na!dlj:)urcia. Wys loklość nadburcia lu!b barf,er powinna wynosić CQ najmniej '1 metr (39 1 /2 ' cala) z zastfżeżeniem, ż,e,gdyby ta wysokość zakłóc ała ójl!orma'lne mali1:ewrowanie s Ł-atkliem, to wyg,ok,ość ta może!być mniejsz,a, jeżel'i Właldza Administracyjna uzna, że zastosowa:n-o właściwą [ochronę zaiogi. (3) Odstęp najniższeg,o 'pręta bariery 10(1 pokłaldu nie powinien p'r'zekraczać 230 mhime!traw /(9 \Cali). Inne ' 'P 'ręlł:y nie, powinny być baiid'ziejoddaloole Od s~e'me niż 380 mil'ime- ' brów ' ~15 cali). Jeżeli statek ma zaqkrągl'one mocnice, to 'Podpory barier 'PoWinny być umies'zczone na płaskiej części plokła(iu. (4) Należy zastosować,odpowieidnie śrddk'i!dla 'Ochrony załogi (w form'i,e Ibarierek, 'linochr'onnych, schodni ąu!b przejść pod~kład'owy,ch litd.) przy p:rlzechddzeniu d'o i z 'pomieszczeń mieszkahlych zał,dgi, showtnii ioo.ychpomieszczeń używanych w, celu normalnej eksploątalcji statku. (S) Ładunek tpokłald,owy przew'oż'ony na jakimk,olwiek statlku IpiOwinien być tak rozmieszczony, 'alby wsz'e'lik'ie dtwo~ ry, kt6're'.znajdu'ją się 'w 'Obrębie ładunku, a które umożiiwi,ają :dostęp Ido, pomdeszczeń zał.ogi, siłowni i 'innych pomi 'eszczeń używanych w ce'lu lil'oridalne'jeksploatacji statku, mogły,być należycie zamknięte 'i zabeztpiecz'one przed pj:zeld'ostawaniem się wody. JeIŹeU nie ma wygoldne'go przejści,a na rpoklaldzie sta,tk:u luib Iponiże'j, tło na~erży zastosować slkluteczną 'ochr,onę załogi w postaci!barier lu!b lin ochr,onnych na(1 ła'dun'kiiempokładowym. \ iprawidło 26. Szczególne.' waru~l wyznacz~la wolnej burty statków typu "A". ~zyby siłowni. '~1) S\zylby si~owtrl!i Ila; sltaltk'acn ty)plu "Ali, okireś!lolily'ch w p1raiwlldjie 27'" powilnny 'być oilmkiiolwatne zallilkhięltą rlll'fó'wką lluib średnliów!ką co na'jimlrliej!pli'zełpisoowej wys rolkości lub pokładówką :równej WY'S 'okości i :ró'wnoważnej wytrzymaiości. Szyb siłowni moo ebyć nie 'osionięty, joeż'eli nie ma w nim 'otworów umożliwiających be~ośredni dostęp z pokładu wolnej hurty do przedziału siłowni.,drzwi. IOdpowiadające wymagani'om rprawidła 1'2, moma jeldnak sitosować w szybach siłowni pod warun~em, że Iprowaldrz:ą 'one 'do!przestrzeni ~Ulb korytarza, które są ' tak samo m1oono zlbudotwane jak szyb i są oid.lclzielone o'd. zejścia do siłowni 'drugimi!drzwiami,wodoszcze'lnymi ze s'tali lulb inneg,o równoważne 1g,o matenału. Pomost i środki zapewniające dostęp do poszczególnych częścistat ku. (2) Na statku typu "Ali na1leży zastos.ować 'O'dpowiedni'O skonstruowany wzdłużny, stały pomost, dostatecznej wytrzymał,ości, na' poziomiepo!kłaau nadbudówkii mięldzy rufówką a średniówką lub pokładowką, 'jeśli tarka istnieje. Zamiast pomlostiu można ' z,astosować inne rów;noważne,ślr'odki dostępu, takie jalk przejścia pod pokładej"l, slpełnia'jące poo'obne zaaanie jak pomlos't. Na statkach typu "Ali bez.' średnió'wlki na'leży izastos'owaćodpbwialdlają,ce wymaganiom Wlaldzy A!d ministr<icyjnej prząfu:enie słulźące do zabe'ipieczenia z,ałogi w d'ostawani'u się Id'o wszystkich części używanych do norm.alnej eksploatacji statku. (3) Należy umożliwić' :bez:pieczne i 'Zdatne do użytku w każdej chwi1li d,ojście z pozi'omu!pomostu do :różnych pom:ieszezeń załogi : ora?: przejścię ' PQmiędzy. l>9mieszczent{imi :z:ałog'i a prze!dzłałem. showni... '. Luki. (4) Luki nie osłonięte na pokładach wolnej burty i 'dziobówki 1U'b na szybach e!kspansyjnych na sta;tikach typu "A" powinny ibyć wy'p'osażone w wodoszczelne pokrywy ze stali lub irtneg'o równoważnego materiału.. Urządzeriia odwadniające. (5) Stalki tyipu "A" z nlad'ljurciem powi,nny mieć co najmniej na połowie długości nie 'osł,orriętej części pokla1du otwa.meg,o barierki lub inne urząldzenie umożewiające,odwadniahie lp'o'kłaldu. Górna krawędż mocnicy'lyurtolwe j ip'owinna być umie'szcizona tak nisk,o, Jak to, jest ~raktycinie m9żliwe. (6) J'eżeI'i nadbudówki są połączone skrzyniami, nale'ży :zjas'tos,ować!barierki na całej długości nie 'Osłoniętej części pokładu w.o'lnej butty. R.o z d z i a ł III. WOLNĘ BlJiRTY. Prawidło 27. Typy statków. ~1) W celu,obliczania wolnej burty statkj, dzie'li się nr statki typu "A" i typu "B". Statki typu "A"., (2) Statek typu "Ali jest statjkiem projektowany'in de przew'ożenia tylk,o płynnych łaldujn'ków masowych, w którym zbioarnik'i ła1dq!nl),wwe mają małe otwory zamykane 'ZJaopatrzonymi w uszczelki pokrywami ze stali lub materiału równoważnego. Statek taki 'Powinien mieć następujące nieodłączne cechy:,(a) wys olką iwoidios,zcrze[nlqść )pioik~adju!1l!ie osionięte'91o; i Ch) wysloki stotpień z,abezpietczen'ia, przeciw zatopieniu. wyniklający z niskieg'o st'opnia zatap.ialności przestrzeni zajętych ładunkiem i stopnia p otlzia fu grodzirowe'g,o, jaki zwykle ' jest s'tos,owany. (3) Statek typu "A",o długości ponad 1'50 met,rów (492 stopy) z przoewiidzianymi I!mstymi przedziałami w stanie - zała!dowania rdo letniej wodnicy ładunkowej powinien wytrzymać 'Zatlolpielnie któreg,ok,oi'wiek!pustego przed'zilału, przy zalożeniu stopnia zatapiajności równego 0,95 i cutrzymać się na powierzchni w stanie r6wn.owa<gi u'znanej rprzez Władz~ Administracyjną za z,adowa'lającą. Na~ta'tku 'o długości przekraczającej 225 meitrrów (738 stóp) przedział siłowni powinien być traktowany jakro przedział zatapiany, lecz ze stopniemzata'pialln'ości równym 0;8'5. lpli'zyjmując jak'o wskazówkę dla Władzy Aldministr,acyjnej można uważać następujące wartości 'graniczne za wystarczające:, (a). wodnica awaryjna pio zatopieniu ;przedziału znajduje się poniżej 'doli).ej krawędzi kazdegp OItWOTU, ' przez który może następować stopniowe ż,ątą.rpianie; (b) mąksyma'llrlyką't 'Przechyłu powstały wskutek niesymetryczme'go zat'opieinia jest rzędu 1'5 stopni; (e) wy5,oik1oś ć lineltacelil'ny'<:ma tw sloo.nle z.altiojpienija (pil'fzedziału jest dodatnia. (4) Stat'klowi rty'pu ',:A" wyznacza się wolną~ burtę nie mniejszą,ani'że'ii wynik,a to z tablicy "A" prawidła 28. S(atki typu "B". (S) WszystkIe statki, które nie,odpowiadają postanowieniom ustę 'pów (2) i (3) niniejszego <prawidła,odnoszącym się <lo statków typu "A" uważa ąięza sta'tiki typu "B",.:J l, '

17 " PIOZ. 282 (6) Statkom.typu "B",kłtóre w położooiu 1 rodzaju mają -luki wyposażlone w 'Pokrywy o'd/powiadające wymagani'()ln prawidła 1'5 (7) lub iprawi!dła '16 wyznaczla się" z wyjątka~ określ 'onymi w- ustępach,(7) do tlo) niniejszeg-o prawidła. włącznie, wolną burtę we 'dług tablicy "B" prawidła 28. (7) Każdemu statkowi typu "B"oponad 100 metrów (328 stóp) długości można wyznaczyć wolną',burtę mni 'ejszą niż wymagana w ustępie t6) ninielszego pmwidła pod wa-. runkiem, że w odniesieniu do wartości teg'o (ZmniejszenIa Władza Adminisbracyjmł uzna, że: (a) śmdki 'ochrpny zalogi są należyte, ~b)!ulriząldzeni 'a iold!wlaldni 'aljące są 'odjpowierlin:ie, (c) pokrywy luków w położenilll -l i 2 ifodzaju -odpo-..yiadają wyma 'ganiomokreśl 'onym W prawidle 16 i mają dostatteczlllą wytrzymałość; należy zwrócić szczegó'lną uwagę na ich ' urządzenia uszczelniające i zabez Ipieczające; (d) statek załadowany d'o letniej linii ładllln!kowej utflzyma' się na powieflzchni W,zadowalającym stlanie równowagi po zat'opi'eniu Jednego dowolnego prz-edziału us:zk'odzonego, z wyłączeniem iprz-edziahi siłowni, Iprzy z -ałożonym st-o.pniu zatąpialnośd tego przedziału równym 0,95;, (e) w takim statku, jeżeli je:go długość przebacza 2J25metrów (738 stóp), p'rrzedzi-ał siłowni powinien być.'tpalktowany jako przeo'ział zatopiony sto,pniem zatapialnośd -równym 0,8'5. ', Przyjmując jaklo wskazówkę dla Władzy Administracyjnej co dost,osowania postanowień [punktów, ~d) i (e) -niniejsze'g-c ustępu, wartości gratriczne podane w ustę'pie 3, punlktacłl (a), (b) i (c), można uwa'żać Zl9-,wystarczające. St'osowne dbliczenia mogą być oparte na następujących głó'wnyc h założ-eniach: - pionowy rozmiar uszk'odz-enia jest równy wys okości 'bocznej statku;, -głęibok,ość uszkodzenia nie jest więksrza niż B/oS; - żadna z głównych popf1zeczlllych grodzi nie jest uszkodzona; - wys'okość środka ciężkości potiloo linią podstawową,określa się uwzglę!dniając ładunek jetln'<yfodny w ładownia'ch i 50 pro ent pełnej ;pojemności płynów i za 'pasów przeznaczonych n~ zużyde. -(8) W -obliczeniach wdlnych 'burt statków- tylpu "B"; któcr-e odpowiadają wymaganiom ustępu (7) ni,niejszego Ipra,widła, wartości -dk.reśl'one w t'alblicy "B" prawidła 28 nie z ostaną zmniejsz-one więcej niż pr-ocent różnicy mię 1dizy wartościami tabelarycznymi tab1ic "A" i ",B" dla ~tatków, octpo-, wiedniej długości.. - " (9) Zmniejszenie tabelarycznej wolnej burty do.zwolone według IllS~ępu (8) niniejs'zego prawidła można zwiększyć do całej różnicy między wart,ościami z tcliblilcy "A" i tab'licy "B'! 'prawid~a 28 :pod wa'runkiem, że statek o'dpowiada wymaganiom ~pra,wmeł 26~1),(2). 1(3)" ~5) i (6), jalk gdyby był statki'em typu "A", a dodatk'ow,o '-od,powiada wymaganiom ustępu,(7) (a) do (d) niniejszelgo prawidł-a, z wyjątkiem tego, ż e p9stanowiooi-e -punktu (d), dotyczące zatopienia jednego aow,olne ~g.o uszkod':z.one'g'o!pf"ledzia~u, powinno być trakt'owane j'ako 'odnosrzące się do zatopiooia dwóch przedziałów sąsiadujących ;ze sobą w /kierunku długości statku, z których żaden nie jest p r zedziałem siłowni. Każ:dy taki statek o długości ip,pnald 225 melill'ólw(7bib stóp), zalła!cjio'walily dlq letni'ej llinii ła1d1uiillkiolwe 1j polw'ilnielil u~rzymać się na po'wiiet'l'ch!ni w z,ald'o~ wa'lającym stani'e równowagi rówlllież po zatopieliliu wyłącznie -przedziału siłowni przy założonym stlopni'll zata!pialnośd równym 0,85. (10) Statlkom typu "B", które w położeniu 1 rodzaju mają luki wyposaż'one w pok'l'ywy, odpowiadające wymagani,om 'Prawidła '15, z wyjątkiem jedna'kże wymagań ustępu (7), wyzna-c za się wolną burtę -opartą na wartościach podanych 'w tablicy,.b" prawidła 28, rzwi ększoną -D wartości _podane w poniższ'ej t.a!ljlicy: Zwiększe~ie wolnej burty ponad tabelaryczną wolną b~rtę statków typu "B" z pokrywami luków nie odpowiadającymi wymaganiom prawidła 15(7) lub 16 ' Długość Zwi ę ksz. Długość Zwiększ. Długość Zwiększ. statku wolnej statku wolnej statku wolnej (m) burty (m) burty (fi) burty (mm) (mm) (mm) 108 i poniżej I llo III ll H ll ll ll , 308 ll I 1I ll9, ' ' ' I2 158 ;! ' 128 ll _ ' i Wolne hurty.statków pośrednich długości otrzymuje się ze 'pomocą interpolacji liniowej. W,olne btlrty statków o dłu gości większej ni 'ż 200 metrów 'zostalti~ -okreś 'Ione 'przez, Władzę Administracyjną. Zwiększenie wolnej burt" ponad tabelaryczną wolną burtę statków typu "B" z pokrywami luków nie odpowiadającymi' wymaganiom. prawidła 15(7) lub 16 Długość statku (stopy) Zwiększenie wolnej burty (cale) Długo ść statku,(stopy) Zwiększenie wolnej burty (cale) 350 i poniżej 2, ; , , , , , ;3 550 ll,o 400 3,7 560 ll, , , , , , , , ,8' 450 6, , , ;4 470, 7, , , ;9 49(> 8, , , ,3 Wolne burty statków pośrednich dłu1jości,otrźymuje sief 'Z.a pomocą inter,p.olacji.1ilili l owej.. -. ' "

18 OzJioomilk Ustaw Nr W,olne Iburty statków o dług.ości większej niż ' 660 stop zostaną :dkreślone prziez W~adzę Administracyjną.. ~1 1 1) Lich'tlug,om, barkom i innym statkom 'bez własnego n,apędu należy wyznaczać walną,burtę zgodnie z wymaganiami,niniejszych prawideł. Jeżeli jednak barki nie posiadają załóg, wymagainilaz prawideł 25, 26(2) i(3) i 39 nie mają 7IaJSltios owania. Balf~lom ta[dtm. bez - za'~og~, ma ljącytm. na. 1J)I~~ad~ie wtolllile'j buirity tylllklq małe IO!t'wOIry zatm.ylkane waoqpatrzonymi w uszczelki pdk,rywami ze stali.lub z materiału równowaineg,?, można wy'zina<:zyć wolną,burtę lo, 25 procent mniejszą niż obliczana weldług niniejszych prawideł. Statki typu "A". Prawidło 28. Tablice WOlnej burty. ' ~1) TaibeIarycmą wolną hurtę statków typu "A" należy okreś'lać według poniższej Itp.hlicy: -Tablica "A" Tablica: wolnej burtg statków tgpu "A" Długość Wolna Długość Wolna Długoś.ć Wolna statku burta statku burta statku burta (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) Il ( _ ISO , Il I ) II I II Il / I III U; < I I I I I ' I i , DługośĆ Wolna Długość Wolna Długość Wolna statku burta statku burta statku burta (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) ) < _ , ' \ W'olne,buT!l:y slta!łlków pośireldinich d1łru]golś'ci,oikieśja się za pomocą ililterpolacji liljlfowej. Wolne burty statków Q długości większej niż 3fiS metirów zostaną,oikreślone pl1zez Władrzę Administracyjną Tablica "A" Tablica wolnej burty statków tgpu "A" Długość Wolna Długość Wolna Długość Wolna statku burta statku burta. stiltku burta (stopy) (cale) (stopy). (cale) (stopy) (cale) no

19 ,. Y' DZ'ie.nJIl:~k Ustaw Nr I Długość Wolna Długość Wolna Długość Wolna statku burta statku burta statku burta (stopy) (cale) (stopy) (cale) (stopy) (cale) I ~ I ' : L , : II H I WioIJIl:e hurlty s-ta.tkaw iplośrr-eidjnich ~iości ' toikreś'ta się za pomocą inter.polacji 'liniowej. ' Wolne burty statków o dług ości większej niż 1200 stóp zostaną,określ,one przez Władzę Admin~stracyjną. określać Statki typu "B". (2) Tabelaryczną wolną burtę statków typu "B" należy według poniższej,tajblicy: Tablica "B" Tablica ~olnej burty statków typu "B" Długość Wolna Długość Wolna Długość Wolna statku burta statku burta statku burta (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) , 7l , 'l i Długość statku (m) I6 1I I g 131, :._-_._--- PIQ7:. 282, Wolna Długość Wolna. Długość Wolna burta statku burta statku burta (mm) (m) (mm) (m) (mm) , I 255, ~Il , S ' ol I t Il

20 ., \ DizJi.ennik Ustaw Nr 33.--'- --":"- ---~ Długość Wolna Długość Wolna Długość Wolna statku burta statku burta statku burta (m). (mm) (m) (mm) (m) (mm) ' ' W-olne 'burty, statków.p;oiś'l'edni<:ih długoiści, oikr,eśla. się za pomocą inter,polacji liniowej.., Woline 'burty statków o długości większej niż 365 metrów zostaną-okreś1loneprz ez Władzę Adminiostracyjną., Tablica "B" Tablica wolnej burtu statków tupu... B" Długość Wolna I Długość Wolna Długość " Wolna statku burta 'statku burta statku ' burta (stopy) (cale) (stopy) (cale) (stopy) (cale) ~ ~ p,oz'. 282 nadjbudówki e dług-ośd 'efektywnej de 35 procent długości. si-a1!ku należy zwiększyć,o: gdzie L E albo' gdzie Ł E. ' 7,'5 POO-L) (0,3'5-:) milimetrów, długość statku w metra'ch, elfektywna długeść nadbudówki w metrach okre Mona w 'prawi!dle,,35; 1 0,09 (328-L) ( 0,35--=-) oali,. L dł:ugość statku w st1opach, - efekty,wna długość nadlbu<iów'ki w stepach określona V{ p,rawilctle 35. ipr,awi<he 30.. j Poprawka ze względu na współczynnik pełnotliwości kadłuba. Jeże'li współczynnik :peł1notliwości kadłuba (C b ) jest większy,od 0,68, tarbelaryczną welną burtę,określoną w prawidle 28, jeżeli ma ono zlastosowanie, i przekształconą według 'Prawideł 27 (8), '27 ~10) i '29 na'leży pomnożyć przez C b +0,68 ' llo \ llo.o ll ll4.6, ll ll , , lloo Ill ll ll I 63.2, ll ll " f ll ll ll ' ll W'olne burty statków- pośrednich dług,ościo'kreśi a się za pomocą interpolacji liniowej: W,olne,burty statków 'o długości większej 'niż 1200 stóp z.ostartąokreślone prze~ Władzę A!dminist,racyjną. Prawidło 29. Poprawka wolnej burty statków 9 długości (328 stóp) i poniżej. 100 metrów Tabelarycmą wo'lnąburtę statków typu "B" e długeści (L) 24 ~de 190 metrów (79 de 328 stólp), mających zamknięte 1,36 Prawidło 31. Poprawka ze względu na wysokość b~czną., L (1) Jeżeli ID jest większe, ni 'ż -, wolną burtę należy 15 zwiększyć.o wartość (D ~~) R w milimetrach, gd"l'ie R jest, 1'5,L równe -- przy długości sta'l:1k'll!poniżej 120 metr6w i o 250 0,48 ( P:~diug)'0:Ciwst::~:c:,2:d:i:tr:~~t w::::: j, ~lb~pr:y w:::::~, 'l<s 131,2 śd statku poniż'ej 393,6 stop i o 3 przy długości statku 393,6 stó'p i większej. L (2) Jeżeli D je'st mniejsze od -:-, 'to nie: zmniejsza się 1'5 wolnej burty. Jeżeli jednak statek ma nadibudówlkę zamknię-, tą r ozlcią-g ającą się w środokręcilu na długości co najmniej 0,6 L a'l'bo skrzynię całkowitą, alibo ze'sta,w oddzielnie stojących nadbudówek rzamkniętych i skrzyń, które ciągną siej nieprzerwanie od azi'obu d.o rufy, t,o walną burtę należy zmniejszyć w s'posob dkreślony w ustępie (1) niniejszego. prawidła.,(3) Jeżeli wysokość nadjbjldówki lub sik'l'zyni jest mniej-' sza -od wysokości przepisowej określonej w prawid'te 33, to zmniejsz'enie następuje w stosunku wysokości rzeczywistej do prze'pis,owej. Prawidlo 32. Poprawka ze względu na położenie linii pokładowej. Jeżeli wysoil<'ość boczm,a rzeczywista mierzona do górnej krą'wę\dlzi llin'i'i 1P0lk.illadJoweij \j,els-t 'W'iękSZia ['Ul\) mn:ietjsm ITI'Lż D, ró'żnicęmiędzy wysokeściami na/leży dddać lu'bedjąć od wolnej 'bu:rty.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r. Dz.U.00.39.444 KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU 1995 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.05.112.938 KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części IV Stateczność i niezatapialność 2010, Przepisów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Preambuła Wysokie Umawiające się Strony, (Ustęp1) Potwierdzając

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.)

POROZUMIENIE. o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) Dz.U. 1999 Nr 96, poz. 1112 POROZUMIENIE o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. Dz.U.1981.2.4 KONWENCJA NR 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1981 r.) W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Dz.U.00.50.582 KONWENCJA o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.55.16.86 KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U.04.248.2484 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

KONWENCJA. sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA KONWENCJA o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.)

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych,

KONWENCJA. sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, Dz.U.00.2.13 KONWENCJA sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r.

KONWENCJA. o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 48, poz. 348 Dz. U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37 KONWENCJA o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY UZNAWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

ZASADY UZNAWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 14/P ZASADY UZNAWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 1998 GDAŃSK Publikacja Nr 14/P Zasady uznawania programów komputerowych stanowi rozszerzenie wymagań Części I Zasady klasyfikacji 1998

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości:

KONWENCJA. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147 KONWENCJA w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA PROTOKÓŁ do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 Zmiany do Konwencji MARPOL 1973/78/97 opracowane w oparciu o rezolucje IMO, uchwalone w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 159 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZĄCA REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONWENCJA NR 159 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZĄCA REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KONWENCJA NR 159 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZĄCA REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjęta w Genewie w dniu 20 czerwca 1983 roku (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) 13408/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 października 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0020 (NLE) 13408/13 TRANS 466 MAR 126 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.)

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) ZAŁĄCZNIK 11 REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1978 R. DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 Poprawki

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1 UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Umawiające się Strony, dąŝąc do wzmoŝenia bezpieczeństwa międzynarodowych przewozów drogowych, uzgodniły, co

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O WCZESNYM POWIADAMIANIU O AWARII JĄDROWEJ

KONWENCJA O WCZESNYM POWIADAMIANIU O AWARII JĄDROWEJ L 314/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.11.2005 KONWENCJA O WCZESNYM POWIADAMIANIU O AWARII JĄDROWEJ PAŃSTWA-STRONY NINIEJSZEJ KONWENCJI, ŚWIADOME, iż w wielu państwach prowadzona jest działalność

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęty 6.10.1999 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją A/54/4 i otwarty do podpisu 10.12.1999

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK PRZEPISY ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH 2003 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Publikacji Nr 32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Konwencja o ograniczeniu bezpaństwowości

Konwencja o ograniczeniu bezpaństwowości łumaczenie robocze Konwencja o ograniczeniu bezpaństwowości Uchwalona dnia 30 sierpnia 1961 r. podczas Konferencji Pełnomocników, którzy zebrali się w 1959 r. i obradowali ponownie w 1961 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ. sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.

KONWENCJA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ. sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r. Dz.U.61.17.87 zał. KONWENCJA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rybołówstwa 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Europejska Karta Samorządu Lokalnego Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607 ze zm.) Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze mniejszej Karty, zważywszy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych BGBl. III - Ausgegeben am 18. November 2014 - Nr. 218 1 von 8 Umowa między Rządem Federalnym Republiki Austrii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Rząd Federalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A GRUZJĄ Podkomitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych Bruksela, 20 stycznia 2015 r. (OR. en) UE-GE 4651/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu

Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z dnia 26 listopada 1987 r. (w brzmieniu ustalonym zgodnie z Protokołami nr 1 i 2 z 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Republika Argentyńska. Deklaracja:

Republika Argentyńska. Deklaracja: Deklaracje i zastrzeżenia (Jeżeli nie wskazano inaczej, deklaracje i zastrzeżenia złożono przy ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu albo przystąpieniu) Republika Argentyńska W odniesieniu do postanowień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 39 3741 Poz. 314 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 lutego 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 39 3741 Poz. 314 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 lutego 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 39 3741 Poz. 314 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzeênia 2008 r. o ochronie eglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarzàdza si, co nast puje: 1. 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r.

KONWENCJA. o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. Dz.U.95.18.86 KONWENCJA o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 lutego 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjęty podczas 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 (Rezolucja 61/106) Państwa-Strony poniższego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I 1 Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Francję do zawarcia umowy ze Szwajcarią obejmującej postanowienia, które stanowią

Bardziej szczegółowo

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym Rzeczpospolita Polska i Australia zwane dalej Stronami, pragnąc wzmocnić istniejącą przyjaźń pomiędzy obu państwami, oraz pragnąc

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0294 (NLE) 15469/15 VISA 393 CHINE 30 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU 2003 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

Kodeks morski. z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1545) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz.

Kodeks morski. z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1545) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. Kodeks morski z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1545) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 758) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1014) Spis treści Art. Tytuł I. Przepisy ogólne...........................

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem,

EUROPEJSKA KONWENCJA. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, EUROPEJSKA KONWENCJA o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzona w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. (Dz. U. z dnia 18 marca

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej Stronami ), dążąc do uregulowania stosunków

Bardziej szczegółowo

TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO

TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO Rządy Argentyny, Australii, Belgii, Chile, Republiki Francuskiej, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167022 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 285260 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.05.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B63B 43/12 (54)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa Żegluga morska - dopuszczenie Moduł B Moduł D Deklaracja Zgodności Tłumaczenie z języka niemieckiego Europejska jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 0736

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973/1978 MARPOL. Tekst jednolity, 2015

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973/1978 MARPOL. Tekst jednolity, 2015 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973/1978 MARPOL Tekst jednolity, 2015 Jednolity tekst polski Konwencji MARPOL 1973 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASY OMEGA STANDARD (WERSJA BARLINEK 2004) KADŁUB

PRZEPISY KLASY OMEGA STANDARD (WERSJA BARLINEK 2004) KADŁUB PRZEPISY KLASY OMEGA STANDARD (WERSJA BARLINEK 2004) KADŁUB Przepisy punktów 1-10 obowiązują wszystkie jachty startujące w klasie OMEGA STANDARD z dniem wejścia przepisów w życie, z wyłączeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH Tytuł aktu Czy dotyczy jachtów rekreacyjnych o długości poniżej 24 m Źródło Regulation 3 Exceptions (a) The present Regulations, unless expressly provided otherwise,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 108 RE PREAMBUŁA. Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszej Konwencji;

KONWENCJA NR 108 RE PREAMBUŁA. Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszej Konwencji; KONWENCJA NR 108 RE o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podpisana w Strasburgu dn. 28 stycznia 1981 r. (Ogłoszona D.n. 85-1203, 15 list. 1985.- JO 20 list. 1985. Weszła

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOMISJI CENTRUM NAUKOWEGO FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO DO SPRAW NADAWANIA PRZEZ NOTARIUSZY KLAUZULI APOSTILLE

RAPORT KOMISJI CENTRUM NAUKOWEGO FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO DO SPRAW NADAWANIA PRZEZ NOTARIUSZY KLAUZULI APOSTILLE Organ wydający: Minister Sprawiedliwości Rodzaj aktu: rozporządzenie Rodzaj tekstu: tekst ogłoszony / tekst jednolity Data wejścia w życie: 01.01.2010 Wygaśnięcie ważności bieżącej wersji: obowiązująca

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.

KONWENCJA. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Dz.U.95.108.528 1999.12.05 sprost. Dz.U.99.93.1085 ogólne KONWENCJA dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA. o przysposobieniu dzieci, (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

EUROPEJSKA KONWENCJA. o przysposobieniu dzieci, (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej EUROPEJSKA KONWENCJA o przysposobieniu dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo