Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy"

Transkrypt

1 Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy 2013

2 Copyright by Dolnośląska Szkoła Wyższa Copyright by Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze Wrocław 2013 Rada naukowa Annamaria Di Fabio (Włochy), Berndt Joachim Ertelt (Niemcy), Jean Guichard (Francja), Gaby Jacobs (Holandia), Spyros Kriwas (Grecja), Robert Kwaśnica (Polska), Laura Nota (Włochy), Mark Savickas (USA), Ewa Solarczyk Ambrozik (Polska), Bogusław Śliwerski (Polska), Bożena Wojtasik (przewodnicząca) (Polska), Richard A. Young (Kanada) Zespół redakcyjny Alicja Kargulowa (redaktor naczelny) Elżbieta Siarkiewicz (z ca redaktora naczelnego) Anna Bilon (sekretarz redakcji) Witold Gidel (redaktor techniczny) Wojciech Sitek (redaktor statystyczny) Korekta językowa Zofia Smyk (język polski) Patrycja Poniatowska (język angielski) Projekt okładki Anna Mikoda Antoniewicz ISSN Adres redakcji Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska Wrocław tel e mail:

3 Copyright by Dolnośląska Szkoła Wyższa Copyright by Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze Wrocław 2013 Editorial Advisory Board Annamaria Di Fabio (Italy), Berndt-Joachim Ertelt (Germany), Jean Guichard (France), Gaby Jacobs (the Netherlands), Spyros Kriwas (Greece), Robert Kwaśnica (Poland), Laura Nota (Italy), Mark Savickas (US), Ewa Solarczyk-Ambrozik (Poland), Bogusław Śliwerski (Poland), Bożena Wojtasik (chairman) (Poland), Richard A. Young (Canada) Editors Alicja Kargulowa (editor in chief) Elżbieta Siarkiewicz (vice editor in chief) Anna Bilon (editorial assistance) Witold Gidel (typesetting) Wojciech Sitek (statistical editor) Proofreading Zofia Smyk (Polish language) Patrycja Poniatowska (English language) Cover design Anna Mikoda-Antoniewicz ISSN The Address University of Lower Silesia ul. Strzegomska Wrocław tel

4

5 Spis treści W imieniu redakcji Violetta Drabik-Podgórna I. Studia i rozprawy Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi Odpowiadają: Alicja Czerkawska, Joanna Kłodkowska, Elżbieta Siarkiewicz, Daria Zielińska-Pękał, Edyta Zierkiewicz, Zebrała i opracowała: Alicja Kargulowa Anna Bilon Współczesne tendencje w badaniach poradnictwa kariery Monika Noworolnik-Mastalska Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach Alicja Kargulowa O potrzebie badań poradoznawczych. Ku antropologii poradnictwa II. Komunikaty z badań i opinie Sandra Collins, Nancy Arthur, Candace Brown, Barbara Kennedy Opinie doradców i opiekunów praktyk na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa Tom Luken Przygotowanie do konstruowania kariery (career learning) czy rzeczywiście zmierzamy w dobrym kierunku? IV. Recenzje Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał, Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, 2012, Kraków, Impuls, ss Bogusław Śliwerski Bożena Wojtasik, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa, 2011, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, ss Sokratis Spyridis Joanna Minta, Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012, ss Marcin Szumigraj

6 6 Studia Poradoznawcze 2013 V. Aktualności i kronika Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego organizatorem konferencji Poradnictwo kariery i dialog dla zrównoważonego rozwoju (Orientation, conseil et dialogue pour un développement humain durable), Wrocław, listopada 2013 roku Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny Kolokwium habilitacyjne Barbary Skałbani, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław Alicja Czerkawska Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie sobie ze zmianami w organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 czerwca 2012 roku Joanna Minta Career Guidance for Social Justice, Prosperity and Sustainable Employment Challenges for the 21st. Century, Mannheim, Niemcy, 3-6 października, 2012 roku Anna Paszkowska-Rogacz Spyros Kriwas, Nauczyciel jako doradca, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kłodzko, 24 stycznia 2013 roku Elżbieta Moroń XV Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Międzygórze maja 2013 roku Joanna Kłodkowska

7 Contents On behalf of the Editors Violetta Drabik-Podgórna I. Studies and Dissertations Response to Professor Jean Guichard Responses by: Alicja Czerkawska, Joanna Kłodkowska, Elżbieta Siarkiewicz, Daria Zielińska-Pękał, Edyta Zierkiewicz, Compiled by: Alicja Kargulowa Anna Bilon Career Counselling: Current Trends in Research and Theory Monika Noworolnik-Mastalska Professional development as learning in relationships Alicja Kargulowa Why We Need Counsellogical Research: Towards an Anthropology of Counselling II. Research Reports Sandra Collins, Nancy Arthur, Candace Brown, Barbara Kennedy Counsellor and Supervisor Views of Multicultural and Social Justice Education III. Recommendations for Counselling Practice Tom Luken Are we on the right track with career learning? IV. Reviews Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał, Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców (Educational provocations: On using performative etnography in counsellor education), 2012, Kraków, Impuls, p Bogusław Śliwerski Bożena Wojtasik, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli. (The basics of career counselling: A guide for teachers), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education), Warsaw, 2011, pp Sokratis Spyridis Joanna Minta, Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery (From actor to author: Supporting the youth in constructing their careers), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National Centre For Supporting Vocational and Continuing Education), Warsaw 2012, pp Marcin Szumigraj

8 8 Journal of Counsellogy 2013 V. News and Chronicles UNESCO Chair of Lifelong Guidance and Counselling: Conference Career Guidance, Education and Dialogue for a Fair and Sustainable Human Development (Orientation, conseil et dialogue pour un développement humain durable), Wrocław, November 26-27, Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny Barbara Skałbania s Habilitation Colloquium, Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wroclaw Alicja Czerkawska Joanna Kłodkowska, PhD dissertation: Radzenie sobie ze zmianami w organizacjach (na przykładzie pracowników OHP) (Coping with changes in organisations: The case study of the Voluntary Labour Corps workers), Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wroclaw, 14 June Joanna Minta IAEVG Conference: Career Guidance for Social Justice, Prosperity and Sustainable Employment Challenges for the 21 st Century, Mannheim, Germany, 3-6 October Anna Paszkowska-Rogacz Spyros Kriwas, Teacher as a counsellor, Counsellogy Seminar, University of Lower Silesia, Kłodzko, 24 th January Elżbieta Moroń The 15 th Summer School for Young Researchers on Adult Education and Counsellogists, May 22-24, 2013, Międzygórze, Poland Joanna Kłodkowska About the Authors Lista recenzentów/reviewers list

9 Studia 2013 Poradoznawcze

10

11 Studia Poradoznawcze 2013 ISSN Violetta Drabik-Podgórna Uniwersytet Wrocławski W imieniu redakcji Myśleć jak poradoznawca Tytuł tego krótkiego tekstu w sposób oczywisty nawiązuje do książki Bogusława Śliwerskiego Myśleć jak pedagog i stanowi próbę odpowiedzi na zaproszenie do włączenia się do dyskusji nad specyfiką pedagogicznej refleksji (Śliwerski, 2010, s. 31). Nie podejmuję się jednak konfrontacji z podjętym wyzwaniem w całej jego złożoności, lecz chciałabym ograniczyć swoje rozważania do jednego tylko obszaru, na którym działają pedagodzy (choć nie tylko oni się tym zajmują), a którym jest poradnictwo. Próby doprecyzowania samego pojęcia poradnictwo od lat podejmowane są przez badaczy, ale wydaje się, że w ostatniej dekadzie, na skutek pojawiających się na rynku różnorodnych usług pomocowych, coraz trudniej określić, co poradnictwem jest, a co nim nie jest. Niektóre działania występują pod nazwą poradnictwo, lecz nimi nie są; inne natomiast odżegnując się od poradnictwa w rzeczywistości realizują jego cele. Alicja Kargulowa pisze: poradnictwo stanowią działania racjonalnych podmiotów wchodzących w różnorodne relacje z innymi podmiotami. Za najbardziej charakterystyczną można w nim uznać relację międzyosobową, jaką nawiązują doradca i radzący się, zmierzając do opracowania porady wspólnie z radzącym się i dla niego, relację mającą swe miejsce w różnych kontekstach społecznych, ekonomicznych i kulturowych (Kargulowa, 2009, s. 22). Na tej samej stronie w przypisie dodaje: zwrot opracowanie porady jest tu pewnym skrótem myślowym. W relacji poradniczej nie zawsze chodzi o zwerbalizowaną poradę, czasem o wspólne bycie, okazanie zrozumienia, emocjonalne wsparcie (tamże). Zatem skoro poradnictwo nie ogranicza się do udzielania porad, ale może przybierać postać różnych form wsparcia, które pozwalają radzącemu się na znalezienie odpowiedzi na pytania: jak w danej sytuacji się zachować?, co myśleć?, co wybrać? czy wreszcie jak żyć?, to może równie dobrze być obecne i realizowane w relacji nauczyciela i ucznia, rodzica i dziecka, spowiednika i spowiadanego, terapeuty i pacjenta, coacha i klienta, trenera i uczestnika szkolenia, rehabilitanta i pacjenta, doradcy finansowego i klienta banku, choć oczywiście nauczanie, wychowywanie, spowiedź, terapia, coaching, trening, rehablitacja i doradztwo finansowe mają również inne funkcje. Nie chcę przez to powiedzieć, że poradnictwo jest wszechobecne i wszystko jest

12 12 Studia Poradoznawcze 2013 poradnictwem, ale pragnę zaznaczyć, że jest wpisane w różne role społeczne bardziej, niż nam się to wydaje. Skoro nie odmawiamy miana poradnictwa poradnictwu nieprofesjonalnemu (koleżeńskiemu, przyjacielskiemu, itp.), to dlaczego kwestionujemy poradnictwo tam, gdzie jest ono częścią wykonywanego zawodu? Wypowiedzi wielu autorów, przytaczane w tym tomie w odpowiedzi na dyskusję zainicjowaną przez Jeana Guicharda, są konstynuacją dyskursu, rozpoczętego jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku właśnie przez Alicję Kargulową, która dokonała wyodrębnienia subdyscypliny, jaką jest poradoznawstwo. Wielokrotnie próbowała dookreślić, co kryje się za tą nazwą, więc trudno w tym miejscu przytoczyć wszystkie powstałe przez lata definicje. Przytoczę zatem tylko jedną z ostatnich, zawartą w książce Poradoznawstwo kontynuacja dyskursu. Jak pisze autorka: poradoznawstwo jest nauką o poradnictwie jako fakcie, zdarzeniu, zjawisku, procesie życia społecznego, przyjmującego kształt relacji międzyosobowej lub działalności instytucjonalnej (Kargulowa, 2009, s. 17). Ewidentnie więc poradoznawstwo nie jest zwyczajnym znawstwem porad stosownych do określonych okoliczności (co najczęściej zaznaczają studenci w testach sprawdzających ich wiedzę z tej dziedziny), lecz refleksją nad praktyką doradczą, teorią poradnictwa. Stawiając zatem pytanie: co to znaczy myśleć jak poradoznawca (a nie co to znaczy myśleć jak doradca?), pytam o specyficzny rodzaj myślenia badaczy poradnictwa (choć oczywiście mogą i nierzadko są oni jednocześnie na co dzień pracującymi doradcami 1 ). Kim są zatem owi poradoznawcy? Baza Nauki Polskiej (http://nauka-polska. pl) wskazuje jedynie osiem osób. Czy zatem tylko one myślą jak poradoznawcy? Oczywiście NIE. Grupa badaczy poradnictwa jest zdecydowanie większa. Dla poradoznawców ważne jest badanie rzeczywistości i poszukiwanie w niej przejawów fenomenu pomagania/doradzania/wspierania; analizowanie przebiegu procesu udzielania pomocy oraz efektów, jakie on przynosi; konstruowanie modeli pomagania, metod, technik i narzędzi oraz sprawdzanie ich w praktyce poradniczej. Poradoznawcy z uwagą pochylają się nad wartościami, zasadami, normami, które leżą u podstaw procesu pomocowego oraz odkrywają i demaskują ukryte wymiary. Tworzą zatem wiedzę o świecie, środowisku i klimacie doradczym. Jak jednak stwierdza B. Śliwerski, przytaczając słowa Roberta Kwaśnicy, nie każda wiedza o czymś jest zarazem myśleniem (Kwaśnica, 1994, s. 5), można więc wiedzieć, ale niekoniecznie w jakiś sposób myśleć (Śliwerski, 2010, s. 38). Parafrazując słowa B. Śliwerskiego, można by napisać, że myśleć jak poradoznawca, to znaczy skierować swoją uwagę na to, co jest dla nas istotne ze względu na poradoznawstwo lub poradniczy aspekt czegoś (tamże, s. 9). Poradoznawstwo powinno zatem być (i jest faktycznie) specyficznym sposobem myślenia o rzeczywistości na/(prze)syconej poradnictwem. Jako subdyscyplina nauk humanistycznych, 1 Pedagog, o którego myślenie niepokoi się B. Śliwerski w swojej pracy, może być zarówno praktykiem, jak i teoretykiem. W przypadku dziedziny, na której się koncentruję, sprawa wydaje się mocno komplikować.

13 W imieniu redakcji 13 mocno zakorzeniona w innych dyscyplinach filozofii, psychologii, socjologii, ekonomii czy medycynie proponuje swoistą perspektywę oglądu i interpretacji fenomenu pomagania jako specyficznej interakcji między dwoma osobami/podmiotami, jako relacji opartej na dialogu. Myślenie poradoznawcze oznacza zatem dla mnie antropocentryczne myślenie wrażliwe na dialog. W odniesieniu do poradnictwa pozwala ono dostrzec, iż: dialog jest relacją interpersonalną (poradnictwo to spotkanie doradcy z radzącym się, choć termin radzący się może oznaczać również grupę klientów czy nawet całą firmę, która poszukuje rozwiązania problemu); dialog ma również wymiar intrapersonalny (każdy prowadzi wewnętrzny dialog i choć brzmi to paradoksalnie może być jednocześnie doradcą i klientem (tzw. życiowe motto, które jednostka przyjmuje, nie jest niczym innym jak poradą, jaką sama sobie udziela można by to nazwać autoporadnictwem ); dialog może mieć charakter formalny i nieformalny (poradnictwo może być realizowane w formie instytucjonalnej w specjalnie tworzonych placówkach, zatrudniających profesjonalistów, jak również poza instytucjami doradczymi w domu, wśród rówieśników, przyjaciół, znajomych czy współpracowników); dialog może mieć charakter przedmiotowy i podmiotowy (poradnictwo może być zatem dyrektywną instrukcją, algorytmem działań, wskazówką, informacją oraz niedyrektywną obecnością, słuchaniem, wsparciem); dialog może być prowadzony bezpośrednio i pośrednio (poradnictwo może być bliskim spotkaniem twarzą w twarz oraz spotkaniem za pośrednictwem różnych mediów: telefon, Internet, telewizja, na odległość) ; dialog może być rozmową i postawą (poradnictwo może być przekazem treści, dyskusją, wymianą poglądów, konfrontacją, jak również może odbywać się bez słów poprzez zachowania, działania, gesty, poprzez towarzyszącą i wspierającą obecność); dialog ma wymiar jednostkowy i globalny (dialogiczność jest specyficznym sposobem istnienia człowieka, dlatego bycie w relacji z kimś w bezpośredniej relacji jest czynnikiem konstytutywnym; jednocześnie jednak jednostka wchodzi w dialog z otaczającym ją światem, dlatego można mówić o kulturze terapeutycznej/poradniczej, która doradza, jak żyć, podsuwając/oferując możliwe wzory życia i projekty tożsamościowe); dialog wymaga poszanowania wartości (poradnictwo potrzebuje zasad etycznych, by mogło proponować działania dla dobra jednostek, by było wrażliwe na kulturową odmienność oraz odporne na zewnętrzne naciski); i wreszcie: dialog wymaga akceptacji, otwartości, zaufania, dyskrecji, odpowiedzialności oraz świadomości konsekwencji wpływu, jaki wywiera doradca na radzącego się. Nawet jeśli doradca preferuje model skrajnego leseferysty (Wojtasik, 1993), to przez sam fakt swojego istnienia w horyzoncie

14 14 Studia Poradoznawcze 2013 radzącego się (który powinien radzić sobie sam ) oddziałuje na działanie, myślenie, zachowanie osoby, która z jego pomocy (?) korzysta. Jak pisał Józef Tischner: Spotkanie człowieka z człowiekiem niesie za sobą taką siłę perswazji, że zdolna jest zmienić radykalnie stosunek człowieka do otaczającego świata, ukształtować na nowo sposób bycia człowieka w tym świecie, zakwestionować uznawaną dotychczas hierarchię wartości. Spotkanie wprowadza człowieka w głąb wielkich tajemnic istnienia, gdzie rodzą się pytania o sens i bezsens wszystkiego co jest (Tischner, 1980, s. 137). Innymi słowy w poradoznawczym myśleniu chodzi o pewien rodzaj wrażliwości na dostrzegane problemy i zjawiska, które zostają poddane tłumaczeniu i przepracowaniu na kategorie pozwalające na lepsze zrozumienie analizowanej rzeczywistości. Przedstawiona powyżej propozycja zrozumienia, co to znaczy myśleć jak poradoznawca, jest oczywiście tylko jedną z możliwych. Mam świadomość, że moja próba zmierzenia się z wyzwaniem, jakim było udzielenie odpowiedzi na postawione na początku pytanie, jest raczej ponownym otwarciem, czy może raczej przedłużeniem toczącej się wciąż dyskusji, niż faktycznie gotową odpowiedzią. Mam nadzieję, że będzie to kolejny krok do dalszego eksplorowania tej problematyki. Bibliografia Kargulowa A. (red.) (2009) Poradoznawstwo kontynuacja dyskursu, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN. Kwaśnica R. (1994) Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, Wrocław, Wrocławska Oficyna Nauczycielska. Śliwerski B. (2010) Myśleć jak pedagog, Sopot, GWP. Tischner J. (1980) Bezdroża spotkania, Analecta Cracowiensia, nr XII. Wojtasik B. (1993) Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław Wyd. UWr.

15 I. Studia i rozprawy Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi Odpowiadają: Alicja Czerkawska, Joanna Kłodkowska, Elżbieta Siarkiewicz, Daria Zielińska-Pękał, Edyta Zierkiewicz, Zebrała i opracowała: Alicja Kargulowa Anna Bilon Współczesne tendencje w badaniach poradnictwa kariery Monika Noworolnik-Mastalska Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach Alicja Kargulowa O potrzebie badań poradoznawczych. Ku antropologii poradnictwa

16

17 Studia Poradoznawcze 2013 ISSN Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi Jean Guichard jest profesorem psychologii, wieloletnim pracownikiem INETOP-u (Institut national d etude du travail et d orientation professionnelle) w Paryżu. Zajmuje się analizą czynników i procesów konstruowania własnej tożsamości (ang. self i self-identity) i procesami projektowania życia, w tym głównie życia zawodowego. Prowadził wykłady i seminaria na uczelniach francuskich i zagranicznych, m.in. w Argentynie, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Estonii, Finlandii, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Maroko, Portugalii, USA i Polsce. Otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetów: Wschodniej Finlandii, Lizbony i Buenos Aires. Jest także laureatem nagród i wyróżnień przyznawanych przez znane światowe organizacje, takie jak APA (American Psychological Association) oraz European Society of Vocational Designing and Career Counseling. Od 2013 roku jest kierownikiem Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w Uniwersytecie Wrocławskim. Odpowiadają: Alicja Czerkawska, Joanna Kłodkowska, Elżbieta Siarkiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) Daria Zielińska-Pękał (Uniwersytet Zielonogórski) Edyta Zierkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) Zebrała i opracowała: Alicja Kargulowa (Dolnośląska Szkoła Wyższa) Artykuł odzwierciedla dyskusję badaczek poradnictwa, zainspirowaną listem prof. Jeana Guicharda, przesłanym do prof. Alicji Kargulowej. Autorki przytoczonych wypowiedzi swobodnie poruszają się w symbolicznej przestrzeni dyskursu prowadzonego drogą ową. Wychodząc od własnych badań, porzucają konwencjonalny, ustrukturyzowany sposób prowadzenia wywodu i raczej spontanicznie, choć z głęboką uwagą, odnoszą się do poszczególnych podniesionych przez Profesora kwestii, związanych z procesami puryfikacji i translacji, obecnymi zarówno w uprawianiu nauki o poradnictwie, jak i w postrzeganej rzeczywistości. W artykule rozważane są kwestie takie jak: trudności w zidentyfikowaniu specyfiki poradnictwa; teoria a praktyka poradnictwa; poradnictwo i inne praktyki pomocowe; skutki, efekty uboczne, zakłócenia w codzienności poradniczej praktyki. Zamieszczona została w nim także pełna treść listu Profesora. Słowa kluczowe: dialog, pomoc, poradnictwo, poradoznawstwo, pseudopomoc, radzenie sobie, sepizowanie problemów

18 18 Studia Poradoznawcze 2013 Redakcja Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy, wydając pierwszy numer pisma, nie jest pewna, czy trafnie określiła jego profil, dlatego z dużym zainteresowaniem śledzi opinie na temat przydatności pisma i wartości zamieszczonych w nim tekstów. Wybór podejmowanych zagadnień i ich sposób interpretacji bez zainteresowania się tym ze strony środowiska naukowego byłyby dla nas niewiele warte. Dlatego tak ważna dla redakcji jest każda informacja, zarówno pozytywna, jak i podważająca sens całego przedsięwzięcia. Z satysfakcją przyjęte zostały pozytywne oceny niektórych Czytelników oraz dwie pisemne wypowiedzi Członków Rady Naukowej naszego pisma 1. Najogólniej wypowiedzi te dotyczą poradoznawstwa jako odrębnej subdyscypliny i specyfiki przedmiotu jego badań poradnictwa, jego granic, odrębności od innych procesów i zjawisk kształtujących ludzi, jego miejsca w przestrzeni życia społecznego. Profesor Jean Guichard swoim listem przywołał potrzebę pogłębienia refleksji nad poradnictwem, konieczność powrócenia do podstawowych założeń poradoznawstwa i dopracowania zakresu i specyfiki przedmiotu jego badań. Zwrócił uwagę na to, co też od lat 70. i 80. pojawiało się w publikacjach polskich poradoznawców i jest przedmiotem naukowych sporów. Dał bowiem do zrozumienia, że dokładniejsze określenie przedmiotu badań jest ciągle ważne, gdyż różnicując się w założeniach i realizacji, poradnictwo ostatecznie przybiera kształt sieci i przez to staje się używając słów Bruno Latoura jednocześnie realne jak natura, narracyjne jak dyskurs i kolektywne jak społeczeństwo (Latour, 2011, s. 16). Górnolotnie można powiedzieć, że w obecnej sytuacji zarówno poradnictwo, jak i budowana o nim nauka poradoznawstwo są wytworem późnej nowoczesności, a ta zdaniem francuskiego myśliciela odsyła do dwóch całkowicie odmiennych zespołów praktyk, które muszą pozostać różne, aby zachować efektywność ( ). Pierwszy zespół praktyk wytwarza za pomocą translacji mieszaniny zupełnie nowego rodzaju hybrydy natury i kultury. Drugi zespół praktyk wytwarza za pomocą puryfikacji dwie całkowicie różne przestrzenie ontologiczne jedną dla ludzi (kultury A.K.), drugą dla nieludzi (natury A.K.). Bez pierwszego zespołu praktyk puryfikacja byłaby pusta lub zbyteczna. Bez drugiego praca translacji zostałaby spowolniona, ograniczona, a nawet zawieszona. (Latour, tamże, s. 22). Dychotomia procesów translacji (przeniesienia) i puryfikacji (oczyszczania) jest łagodzona przez mediację. Odkąd bierzemy pod uwagę pracę mediacji, powraca też z pracą puryfikacji zwykłe człowieczeństwo i potoczna nieludzkość czytamy w książce Nigdy nie byliśmy nowocześni (tamże, s. 165). Na łamach naszego pisma włączamy się w społeczną mediację poprzez analizę poradnictwa, traktowanego jako relacja międzyludzka, jako działanie podejmowane wobec drugiego oraz jako działalność powoływanych instytucji pomocowych. 1 Była to obszerna wypowiedź prof. Jeana Guicharda, która zainspirowała członków Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego do refleksji i dyskusji na temat podstawowych zagadnień poradoznawstwa i stała się przedmiotem wymiany drogą ową poglądów na postawione przez Pana Profesora pytania. I wypowiedź krótka, ale jakże dla nas ważna, prof. Spyrosa Kriwasa.

19 I. Studia i rozprawy 19 Poszukujemy w nim to znaczy w poradnictwie zarówno odpowiedzi na głęboko zakorzenioną w ludzkiej naturze potrzebę wzajemności, jak i stosunku ludzi do wytworzonych w kulturze wymagań, rygorów, przepisów często o nieludzkiej twarzy, rodzących problemy egzystencjalne, dotyczące sfer: duchowej, moralnej lub materialnej 2. Poszukujemy także sposobów wykorzystania technicznych urządzeń charakterystycznych dla społeczeństwa ery komunikacji satelitarnej, umożliwiających uprawianie poradnictwa w skali globalnej. Podejmując taką mediację wpisujemy się w odtwarzanie praktyk translacji. Natomiast, gdy próbujemy ustalać ogólniejsze prawa lub prawidłowości dotyczące poradnictwa, jeśli staramy się odróżnić ową hybrydę jak powiedziałby Latour od nauki o niej, nasz udział w mediacji sprowadza się do puryfikacji. W przytoczonych wypowiedziach obydwie praktyki: puryfikacji i translacji, nie dają się jednak wyraźnie wyodrębnić, i dotyczy to obecnie nie tylko poradnictwa i poradoznawstwa, a więc wytworów społecznych i bytów abstrakcyjnych, ale również zjawisk przyrodniczych, zjawisk technicznych i łączących się z nimi badań. We współczesnej płynnej rzeczywistości poradnictwo staje się bowiem także tym razem używając terminologii Manuela Castellsa przepływem, staje się strumieniem utworzonym z ludzkich problemów, emocji, wiedzy, działań i zachowań oraz materialnych i symbolicznych wytworów (idei, ideologii, organizacji, stowarzyszeń, urządzeń), przepływem o charakterze globalnym, jednak możliwym do uchwycenia w życiu codziennym, a nawet mocno zakotwiczonym w codzienności i przez nią zatrzymywanym (Castells, 2008). Zabiegi puryfikacji mogą zatem zaledwie pomóc uporządkować podjęty dyskurs, a nie zmienić obraz świata poradnictwa. Profesor Jean Guichard wypowiadając się na temat naszego pisma, zainicjował ten dyskurs w całym obszarze hybrydowego tworu, jakim jest poradnictwo, nadając mu tym samym antropologiczny wymiar. Zachęcił bowiem do pracy w nim na dwóch płaszczyznach. Na jednej płaszczyźnie puryfikacja ma prowadzić do rozdzielenia: poradnictwa-praktyki i poradoznawstwa-teorii, a na płaszczyźnie drugiej: poradnictwa i innych praktyk wspierających ludzi, praktyk zinstytucjonalizowanych lub umocowanych w codzienności. Celem podjętej pracy na płaszczyźnie drugiej powinna być odpowiedź na pytanie: co jest poradnictwem, a co nim nie jest, gdy weźmiemy pod uwagę różne działania społeczne i nawiązywane przez ludzi relacje. W podejściu do poradnictwa jako pewnej sieci, wyróżnienie obu płaszczyzn: teorii i złożonej praktyki ma charakter umowny, praktyki translacyjne dotyczą bowiem ich obu, gdyż jak pisze wcześniej cytowany B. Latour nauka nie tworzy 2 Problemy zgłaszane przez osoby radzące się to wg Alicji Czerkawskiej: kryzysy sytuacyjne (choroba, rozstanie, rozwód, żałoba, utrata pracy, przeprowadzka); kryzysy rozwojowe (dookreślanie siebie, wybór drogi życiowej, celów życiowych); nieradzenie sobie z pełnieniem ról społecznych i zawodowych oraz trudności związane z godzeniem poszczególnych sfer życia; trudności emocjonalne; trudności relacyjne; problemy rodzinne, wychowawcze, partnerskie, zawodowe, edukacyjne, tożsamościowe; współuzależnienie; konflikty; dylematy; sekrety; tranzycie; transgresje. (Wypowiedź w wirtualnej dyskusji).

20 20 Studia Poradoznawcze 2013 się naukowo, tak samo jak technologia nie wytwarza się technologicznie a ekonomia ekonomicznie (Latour, 2011, s. 168). I Płaszczyzna puryfikacji: teoria-poradoznawstwo praktyka-poradnictwo Jak już wspomniałam, dyskusje związane z wyodrębnieniem poradoznawstwa jako swoistej dyscypliny w obszarze nauk społecznych i humanistycznych toczą się w Polsce od połowy lat siedemdziesiątych 3. Potrzeba odróżnienia opisów praktyki poradniczej i metodyki jej uprawiania od analiz teoretycznych dotyczących ontologii, epistemologii i metodologii badań nad poradnictwem powstała w czasie, gdy zaczęło rozwijać się u nas poradnictwo edukacyjne, rodzinne i zawodowe jako praktyka uprawiana przez różne podmioty społeczne: państwo, Kościół katolicki i stowarzyszenia, a także gdy podjęto badania nad tym rodzajem procesu życia społecznego, jakim jest poradnictwo w ogóle. Pierwsze badania prowadzone były w paradygmacie pozytywistycznym i zmierzały do wyjaśnianiu związków, jakie miały zachodzić między działaniami podejmowanymi przez psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradniach, a zmianami pojawiającymi u osób radzących się, w ich rodzinach lub instytucjach, z którymi były związane. W badaniach tych ważne miejsce zajmowało podejście tzw. systemowe. Poradnictwo traktowane było jako podsystem optymalizujący inne systemy społeczne: wychowania, zatrudnienia, produkcji itp. Udzielanie porad i podejmowanie innych działań przez poradnie, które były ulokowane wewnątrz poszczególnych systemów społecznych, miało przyczyniać się do optymalizacji działań tych systemów, do wzrostu ich produktywności. Podawane w postaci twardych liczbowych dane, opisujące stan poradnictwa i uzyskiwane z wyskalowanych pomiarów wskaźniki jego skuteczności, przemawiały za wspieraniem jego rozwoju, co miało odbywać się poprzez zwiększanie nakładów na badania, rozwój poradni, wzrost uposażenia zatrudnionych specjalistów; lub odwrotnie. Gdyby wyniki działań poradniczych okazały się mało efektywne, mogłoby to być podstawą zamykania poradni. Doradca pedagog lub psycholog, podobnie jak osoba korzystająca z usług poradni, byli ludzkim elementem systemu, który to system, poza elementem ludzkim posiadał elementy rzeczowe i procesowe i nawet przy pewnej otwartości zachowywał dość precyzyjnie określoną strukturę i zdefiniowane społeczne funkcje, pełnione wobec innych systemów. Nauka, która by miała opisywać i wyjaśniać sposób funkcjonowania tego systemu, także powinna być ściśle powiązanym układem pojęć, definicji, praw lub prawidłowości. Z perspektywy czasowej daje się zauważyć, że ten klarowny, modernistyczny obraz systemu poradnictwa, 3 W latach toczone były interdyscyplinarne dyskusje w ramach ogólnopolskiego seminarium naukowego Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie organizowanego przez Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zmiany w polskim poradnictwie 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. Poradnictwo dla dorosłych refleksje, badania, praktyka

Zmiany w polskim poradnictwie 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. Poradnictwo dla dorosłych refleksje, badania, praktyka Zmiany w polskim poradnictwie 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH Poradnictwo dla dorosłych refleksje, badania, praktyka Redaktor prowadząca Ewa Dębska PÓŁROCZNIK Nr 1 (62) 2010

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003 Materiały konferencyjne BIURO KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Wydawca: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy poradnictwa kariery

Podstawy poradnictwa kariery Podstawy poradnictwa kariery Poradnik dla nauczycieli Bożena Wojtasik Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2011 Projekt Euroguidance Projekt Euroguidance realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Nauki społeczne. a komercjaliacja

Nauki społeczne. a komercjaliacja a- Nauki społeczne a komercjaliacja wiedzy Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Nauki społeczne

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Część 1

Poradnik metodyczny. Część 1 Poradnik metodyczny KALEJDOSKOP KARIERY Część 1 Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Recenzja

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

Bardziej szczegółowo

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Mirosława Nowak-Dziemianowicz This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia.

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 Warszawa 2014 2 Elżbieta Dubas Akademickie Towarzystwo Andragogiczne RADA NAUKOWA Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Praktyka badań pedagogicznych

Praktyka badań pedagogicznych Seminaria Metodologii Pedagogiki Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Praktyka badań pedagogicznych pod redakcją naukową Teresy Bauman Kraków 2013 Copyright by Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Copyright by

Bardziej szczegółowo

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8 Redakcja: Jakub Iwański Korekta: Dorota Dąbrowska, Hanna Zielińska Opracowanie graficzne i skład: David Sypniewski Nakład: 430 egz. Druk: ZYX Poligrafia Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Kultury www.praktycy.org

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015 ul. Kopernika 26 31-501 Kraków tel. 12 39 99 620 faks 12 39 99 501 wydawnictwo@ignatianum.edu.pl http://www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl Recenzenci prof. dr hab. Iwona

Bardziej szczegółowo

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PROFESJOLOGII

PROBLEMY PROFESJOLOGII PROBLEMY PROFESJOLOGII Nr 2/2012 PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY PROBLEMOM ROZWOJU ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA WYDANIE W WERSJI GŁÓWNEJ PIERWOTNEJ ZIELONA GÓRA 2012 RADA REDAKCYJNA: Henryk Bednarczyk, Kazimierz M. Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com Tytuł: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej Redakcja: Marta Kondracka, Alina Łysak Recenzja: dr hab. Mirosława Wawrzak - Chodaczek, prof. w UWr Korekta: Zespół Projekt okładki i skład:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Halina Dołęga-Herzog Małgorzata Rosalska Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Polemiki i recenzje 229

Polemiki i recenzje 229 K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 1 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Eva Zamojska, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo