'"s PL MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'"s PL 43-190 MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer"

Transkrypt

1 Telefn Fax (02) 248 (02) ljrz4d Miata Miklwa Rvnek 16 U t PL 4190 MK,'W. 4rlP r6t 114 t2tr} Miklw. 0?. 06, l n U zetn iy PtPPwania: Kd CPV, t Utugi udzielania kredytu Udzielenie kredyu dlugterminweg w kwie ,00 zl (dwadzieia iem miiinw zltyh) na finanwanie defiytu budzetu GminY Miklw na rk 2010' Dzialajqw trybie rart. 8 utawy z dniazg r.,,praw zam6wien publiznyh" Q.t. Dz. J. z 2007 r. r i12, pz z p2n. zm.), przekazujq tre zapytafi wyknavry r., data.wplywu d [Jrzdu nr , 12741/05/10 wrazz dpwiedziami. zgdnie z art.g ut. 2 yt.utawy tre6 zapytan wraz z wyjanieniami zamawiaj4y pr zekazuje wyk n aw m, k l ry m pr zekazal i wz. zadnemu z wyknaww. zamawiaiqy iwz nie przekazal. tak wi zapytania u'az z wyj asnieniami zamawiajqy zamrezzajedynie na trnie internetwej' i,:tl h{ r4,{b'f ti i fl/i! Kitt{j t{*a 'l i t,1,"/yk * l rjater. t \n\., t * d,,f.,'r '" \ / l i i\ '. i J i

2 , dnia 2S t. Szanwnl Pani Brrbarr Grjdt Sknrbnik Mita Mikrilr iw ul. RYnek Mikldw viplynql 2 B Dtyzy:pggJfuejitl.l']yh.warkw?:?m6w4j++dzielenikredyhl_dlggtel!!1u'w_y kwrilzg 0L0000.0) z;rdwdz.:,,i'ffi; finanr)wanie defivtrlf,qdzeuem'ltty Mikldiv ng,rk 201C'" w zwi4lku z planrrrr,arrynr przyt4piniem d ww przehrgu nlegranizn, ulvfaa tg z prbq udtgpninie dkrrmentirw raz wvjanienia \f Zgdnie z ze:r.arvinim przeptyw6w p.iniqlly:lt.pl]lgy"'ry defiyt bul2eturv Miata na 2010r' wyni 25,5()6.58 zl, a'utrwala Rady ttiii*ti"j Miklwa w prawie zai4gniqia kredytu na pkryi 4fi1rhr budzetrrwg w.kazup r.*t zthm zl, primy wyjatrienie tej r6?'niy' i tta' t). z.tani przeznnr:zna pezirr* r*ttr.tytu. w zyiyku z rzbi2ngiami primy infbrm'jg ;;ililrie p<di:a nwa l.jhwala Rady Mia^qra krelnjqa el krdytwanin' 2, w z.e.qtarvierriu p:zeply"rrv6rv pieniqtnyh prirny p"ill,t z jakiglylufu nat4pi w 201 lr' pn'dek wydatkrlw bi lqr yh (g.a79,465 zr) w pr6wnaniu d 20 l0r. (122,4.4 zj)', ry Miat mn plpiane.iui umwy na dfinanwani zr rdk6w U na kwty wyk4tantl w zrawieniu przeptywiw pieniznyh (z0l0r l6 r'}, 201 lr' 1'758'724 zl' ' 2012r. 1,1880t)0 zl)',a., ilr.rl"r+zrry d,r lwz w.r.6r.jmwy'mie by rztrudwany inue ittne dla Banku (wybrartgtt frenta) p.tarrwienia wynikajq z llrawa ltirnkrveg i inne rtgulrtj ptrwzehttie irwiqzuiq, n tt6re nie z"rrtalyjl*e wzrze'

3 ilr;,&.ffi MASTA n/xf;k*w,"jvv rltr i ai Fr i rlan(iw'' 'URil ZAMW fi'),\l v f, ltr Miklw, dnia r W dpwiedzi na zapytanie z dnia r., infrmujemy: ad.1. rznia w kwie ,00 zl. tanwr ptatq dtyhza zaiqgniqty;h zbwiqzan. ad.2. w rku 2011 natqpuje glny padek wydatkw, wynikajy z wdrzenia prgramu rrrgdniweg, ktry jet miqdzy innymi efektem dtyhzawyh naktadw inwetyyjnyh termmdernizaile biektw uzytezn6i publiznej (grzewanie, energia) raz zmmejzenia zakupu ulug pztalyh. ad i}. Gmina w 70% ma pdpiane umwy na dfinanwanie ze rdkw U Pztale 0% jet w fazie eny frmalnej r merytrycznej. ad.4 zgd nie z zalqznym wzrem umwy w 12 wtdnieje zapi,,w prawah nieuregurwanyh umwa tuje iq przepiy prawne: Praw Zamwien Publiznyh, Kdeku Cywilneg, Prawa Bankweg", ktry w pelni wyzerpuje dpwiedz na zadane pytanie' lii_r,t

4 Szanwna Pani Barbara Gajda Skarbnik Miata Mikl6w ul. Rynek Mikl6w f,rkaii kwie zl dw Mikl6w na rk pzta bisie lu dnia r. Wt w Zamwienia dziel kred dtueterminweg w iaiem milin6w lnanw fivtu budzetu W zwi4zku z planwanym przyt4pieniem d w przetargu niegranizneg,ir.""u ip z pr6b4 udtqpnienie dkument6w raz wyja6nienia d SWZ: Dkumenty: 1. za6wiad zenie nadania numeru Regn dla by prawnej raz P, Z. dkumenty ptwierdzajqe upwaznienie przedtawiieli JST d pdpiania umwy kredytu, utanaw i ania zab ezpiezefi,. wykaz intytuj i pwi4zanyh kapitalw i rganizayjnie (z uwzglgdnieniem nazw, numeru RG i P raz Y udzial6w), 4. ewentua ne z b w iqzania wbe p dm i tw pwi4zanyh, infrmaja zbwi4zaniah *g tytulw dlu2nyh raz udzielnyh prpzeniah i gwaranjah, pinig R z wyknania budzetu 2a2008r,2009r., 7. prawzdanie RbPDP za 2008r. i 2009r., 8. pra*zdania finanwe za pierw zy kwartal2010r.: RBDS, RB27S, RB28S, RB, RBZ, 9. pi*ie zu9 q przedllnym przez rgan wyknawzy JST prjektu Uhwaly budzetwej na 2010r. wraz z plnl4 dtyzqa m2liwsi finanwania defiytu budzetweg raz prawidlwsi prgnzy kwty dfugu, 10. pdanie truktury dhd6w wlanyh na dzieh t' j t.:.2010r.i l r. z wyzzeglnieniem nat. pryji: pdatek rlny, pdatek d nieruhmsi, pdatki plane w frmie karfy pdatkwej, plata karbwa, pztale dhdy wlane, udzialy w pdatk ah z teg: w pdatku dh. 6b prawnyh i jedn. rg. bez b. pr. taz w pdatku dhdwym 6b fizyzrryh, ubwenje, dtaje. 11. pianie truktury dhd6w wlanyh na dzie^ 1.i2.2008r., r. ubwenje, dtaje. tz. pdanie truktury wydatk6w bie24yh na dzieri r., r, r. :t.:.zt.. i r. z wyzzeg6lnieniem natgpujqyh pzyji: wynagrdz nia w tym: wynagrdzenia bwe i pztale wynagrdzenia, phdne d wynagrdzeri, pztale wydatki bie24e. WyjaSnienia d SWZ: 1. zy Skarbnik Miata zl2ry kntraygnatp na deklaraji weklwej?, 14. zy Skarbnik Miata zlzy kntraygnate na weklu in blan?, 15. zy Miat pdpize 6wiadzenie pddaniu ig egzekuji?, 16. w elu pr6wnywaln6i fert zy d nalizania detek naleiy przyjq6 kalendarz rzezywity 65166? i ry taki kalendarz bwiqgywa bqdzie w umwie kredytwej?' 17. zgdnie z SWZ pkt..1. plata pierwzej raty kedytu przypada na r. w zwiqzku z pwyzzym karenja w plaie kredytu jet d 29'0.2011r. a nie jak pdana d kria l r. (identyznie w umwie kredytwej 1 ust. 2), l8.zy Zamawiajqy w yraria zgdg na dpreyzwanie zapiu umwy kredytwej ut. 2 na:,,prentwanie kredyu utalane jet na pdtawie tawki WBR dla depryt6w mieigznyh, ntwanei w tatrim dniu rbzvm mieia a przedzajae kwartal, z,a kt6ry nalizane 4 dtki, pwigkznej mariq Banku w wyk6i...%." Przykladw dla nalizenia detek za kre d r. d r. nalerv przyjad MBR M z dnia r.. 19, w ztawieniu przeplyw6w pienigznyh primy pdanie z jakieg tytulu nat4pil wzrt 'wydatk6w, bieiryyh na dziefi r., kt6ry pwdwal przekzenie dhd6w biezqyh, 20. w zetawieniu przeplyw6w pienigznyh w alym kreie prgnzy tj. 2010r2020r zaplanwan rznie dhdy z maj4tku na pzimie mln zl primy pdanie klada ig na t9 pzyjg.

5 '"rtirfi zam6wlrm ",1,'i. ";'. i)? : (.:\l Li Miklw, dnia 01 06'2010 r ad'lzgdniezpr6b,przedkladamyzaswiadzenienadaniunumeru RG raz P 'enie przedtawiieli JST d ad.2:" dkumenty ptwierdzaiqe upwazn'".n1:l,:::::;;;,,jir" pdpiania i utanwienia zabezpiezen umwy ztan przedlane bankwiwytninemuwdrdzeprzetarguprzedzawargl"'i':y ad. zgdnie z prbq przedkladamy wyxaz intytuji pwiqzanyh kapitatw ad. tl Gmina nie piada zbwiqzan wbe jedntek pwi4zanyh' ad5 zgdnie z piu przedkridamy infrmajq tanie zbwiqzan wg tytulw dtuznyh' ad. ( Rl z wyknania budzetu 2008 lgdnie z prb q przedktadamy plnle r. i 2009 r. ad. 7 zgdnie zprba przedktadamy prawzdanie Rb PDP za lata 2008 i 2009 _a_r..,. ad. 8 praw zdaniafinanwe za kwartar 2010 ztary Juz udtqpnrne na trnie internetwej 'riq Rl przedlznym pzez ad. 9 zgdnie z prba przedkladamy p'111 T:Y,^t ul'*1,1'l!l',1'i), Gminq prjekie budzetu na 21 t., raz pinig dtyzqa mzriwr finanwania defiytu budzetweg raz prawidtwi kwty dtugu ad 10 i11zgd nie zprba przedktadamy tiukturq dhdw wedlug wkazanyh fr"r* rzlizeniwyh za lala ad.12 zgd nie zprba przedkladamy trukturq wydatkw wedlug wkazanyh f,ur* rzlizeniwyh za lata ad.1t14lnfrmaja dtyzqa zrzenia kntraygnaty na deklaraji weklwej i weklu znaiduje ig na trnie internetwej ^^...: ^^^r ad. 15 Gmina przedlzy Swiad zenie pddaniu iq rygrwi egzekuli z zbwiqzrn *ynlkajqyh z umwy kredytu na pdtawie art' 777 S 1' ad 16 ad 17,'{J'i L C Z S.{ Y il fl,, Dty;zy prze argu na udzielenie kredytu w wyki zt w dlpwiedzi nazapytanie zdnia25'05 '2010 r'' infrmujemy: ad. 18 ad 19 ad.20 pkt'5 k'p'',,..i^ ^)^^r^1, ^rairr r w eru prwnania fert zy d narizenia detek nalezy przy q kalendarz 65 dniami, D peyfikaji przyjgt, za karenja w plaie raty kredytu truua d r, ' *yhif.a z faktu, ze ptatn rat natqpujq zgdnie z dlqznym d peyfikaji harmngramem plat w terminah kwartalnyh na knie kazdeg kwartatu zamawiajay wyraza tgde na dpreyzwante zapiu umwy kredytwej wut.2,,aa A.\ it.^a^r, wzrt wydatkw biezqyh na dzien r. wynika z prqzenta dla ptki z..., ktrej Gmina jet 100% udzialwem rzne dhdy z majqtku na pzimie mln zttyh wynikajq z p anwanyhprzedazymieniakmunalneg. 4.,r' /'' /' '' t'1) /

6 al GLWY URZAD STATySTyzFiY, Al. ieplleglsi 208' Warzawa ffi,w KA.WY R'],.T STR U RZ4 DWY PD VttT W G S P D TK ARD WJ URZ,AD STA YS'YCZY W KATWCACH 4058 KATWC. UL,. WCWA tel r01t , thk: (02) enrail SekretalatLJSKe '1'tat gr pl data: ZASWTADCZ numerze identyfikayinym RG ZaSiviadza ip. ):.e na pdtawie zlzneg wniku ba prawna nanvie: G\ll\A!llK[\\ i iedzibie w:wjervdaw SLASK pwiar M K WS K, grnina,, dziel niardelegatura M KL W adre: MKLW. RYK l6 ri e0 MKLW trz'ymala nllmer identyfi kayj n,','' R 'G : D pury1zeg nlrmeru przypiane 4 miqdzy innymi natpuj4e inflrmaje: Sz;reglrra fbnna prawna: WtanS; 0i WS'}LfY SAvRZADW' lli wlasl AvlM'ADwA Rdzaj przew aztrj qej dzialal nst : wg,dlkiej Ktayfikaqii Dzialalnii (PKD 2007) wg,plkiej Klaulikaji Dzialalnii (PKD 2001) Lizbajedntek lkalnyh: t 841 tz KRWA, PDS' AWWY \,l RDZAiAivll DZALALSC PLBLCZJ 15 1Z KRWA PDSTAWWY RDZAJT\lvl DZALALSC PUB L CZT. Zawiadzenia Lr numerah identyfi kayj nyh drqbnie. RG nadanyh.iedntkm lkalnym drukwane Q :l('p\,(t ir j ii, 7,r\il iit'a i' )i l:;',i'"y C Ai'{'li l1. r]1rrtg f;,il ' r,r '.1 ;1 l i! il il 'Pigt'i t4q ii T r*i \rtj t dl i: il e n i1,' ill'r; i;: r 0 il il :i "i i:; i j p. L"'li i"{ ic r;t i.j ra.;dt.l il ii.l'r' :r i'i ';.il i"li l i, '. ",..ylh'1,'l"r " Ltl ll..... i.q;r A il *ta."tr;if* i##r, u,,ri:'i rri... lpapi by uwazninej przez Dyrektra Urzqdu Statytl'Tneg)

7 l{r.r*rrr ir ill'^l PCL P,1U'.,f U TAX' 4 MTKL,6W 06" DCYZJA W SPRAW ADA}T:A UMRU DTYFKACJ P'DATKWJ.ia ::1;: a..;i: a::. u:a''u''' z 'l nrriw t ia:n;l':., l: : lll r : len:'' : i,< a : r'l :l.'n a z e l :'t Ur z 9Cu GM:A MKTW '.)95 ln:a il,rilz::r:n:ka r. : zaaa:n e'"len;; i l:en:.;i:k.r:;. pa: 'rt ll: 2ig. pz. 26",2 p n. zm., z'llzk; z lk:na:'n :i:s:,ln;:tr Srarb,,vegr) ladal e zsilal e'lelnu : urner dentryf ikaj i Pdatkwej n.r, ln i l pdanre ^rr ':5n Pia:nik r:az Pl::nir: lna bwil:ek : a plug;^ania,;1 niimelen i.1ent7f lka; i prdatkwes rpi zgdnle z art ll ww 'itlwt' r,..iuaiz,vanr.l lan.,ir b;q:7:n zgi.zeniem ien'yfikavln7m, zgdnre z a.rr l) ww ura"!'7' Jd.:.nie )ze) e:_vz j, iuz.' pra? wniereni.a lwlanra d Dyrektra wtaiwej i::bv karblel la re:cni:.wem lja::.:llrr,.,a..r:ejzg rz9u Skarbweg'nr rerminie 1l lnr:d dnia lel Cr:2:zenia :ra l;d:aw:e ar*...ll l i 2:l,J";:aw',' z Cnra 29 rerpnra 199 T ::C.;na;'r Pdaikilwa Dz tj z 2r l5 r lir, Pz. 5t z P2n zm' ; \T:l:',r^e UR]A] SKARti{Y ;^J 14](.CLW PF.CF MAKSYMLA.JA :i.jbtra '1 l KCL''i ] 1?i MKCLCW Adreat, GMA M]KCL.W _t(rl\ti ra MiKCL6^. ^^ nrrznr Arr +J J.>V lvlljlv7r &8.\',dJlt

8 WYKAZ JDSTK RGAZACYJYCH GMY MlKtw azwa RG P PWMA 1. U rzad Miata Miklw ' iedntka Zrureffi rdek PmY Sptez ledntt<a. Dzienny Dm Pm iedntka 4. Zlbek l\4iklwki iedntka 5 Zaklad GPdarki Lq\Clqwql iedntka 6. Zarzad Szkt i Przedzkli MiktwkM iedntka Z. Szt<la F'dtawwa nr B, ul Wlni jedntka A. Zepl SizklnPrzedgzklny, ul' Skaln iedntka gszt(la Pdtawwa nr 9, ul. Glrwika ledntka 10. Przedzkle nr 9, ul K. Miarki iedntka i. Zept Szkl nr 2, ul. Gliwika jedntka 1Z Szk+a Pdtawwa nr 4, ul. Katwika iedntka 1. Zept Szk{ nr, ul. Szklna '17058 iedntka 14. Przedzkle nr 7, ul. Zamkwa iedntka ltizedzkle nr 8, ul. Warynkieg 28A ' tedntka B jedntka 16. Przedzkle nr 12,. Stwakiew i. Przedzkle nr 4, ul. Katwika 18, Przedzkle nr, ul. Kntytuji g Maja t g. Szt<la Pdtawwa nr 7, ul. Zamkwa Gimnazium nr 2, ul. Krakwka Przedzkle nr 2, ul. JanaaT iedntka ZZ. Crmna4um nr 1, ul. Kntytuji g Maja ' Przedzkle nr 1, ul. Zwirki i Wigury nr '177298jedntka 24. Przedzkle nr 11, ul M Kwnaelll Przedzkle nr 5, ul. Kiqdza Grka 26. Szkta Pdtawwa nr, ul. K bpa Przedzkle nr 6, ul. Gllwika Szfla Pdtawwa nr 5, ul. Katwika iedntka 274jedntka iedntka tedntka jedntka 012jedntka iedntka iedntka jedntka iedntka zaklad 29. Zaktad Utug KmunalnYh budzetwv gpdartw 0. Centrum ntegraji Spteznej ' pmnize intytuja 1. Mieika Bibliteka Publizna kultury intytuja 2. Mieiki Dm KulturY kultury intytula. ntytut Miklwki kulturv 4. Mieiki rdek Kultury i Sprtu iedntka uiaaly Splka z.. 5 Zaklad nzynierii Miekjkiei J 6.[ pt ;!,,,'"1d: i

9 (f, g 6. (,) (' tr Q.q r ( _:<.q Y.q ( t Y.q (! B Y.q Cg v.9 (! P (! _v..9 ( (! j.9 ; (! ja.9 ( Y.9 ( l<.9 i (g.9 ( Y x '.,, 0).6 j tr 5 q, v F f.r { v.f ) t.. f.* v! l'. f) rr) t lf) lr) rf) lr) C9.) ( t* rr) ( {, f ( () \t )! r), \t i r{) \f F C! C\l (f) L F (\ r T lt (5 F rq + v?. (9.g e. (,9 ' 0) Y 0.u ;<. ' x,.!(, L v (t' t ( ( ).R ( 5.(! ; i > q R a 9,? R Yi. h.:ri i:h:i;*n, : U J F a F { r 5 i :. g t a [ [i S u t Y l.bi ) > F > > j ' ;! : \t lf)!, x : 9 0.t ) ) ( ō > F > 5'; ' : ) r! S 5; U i;i+.i.a; a ; 0 ) ) 0) ; y trt > 5';.! \r r) ( B > t r > )>' ';!.! ( t.*.! a q r. ; ) ( l d y X > ' A A j ; t ( ( ( (.9 F S ;.l.594 _ v _ ) < (l)<l: 9nr S! ;! e a v b ; 0) ( {! r. ; 9 >. t r > 7 6.;. (.).! 5 z ;g C ) (! Lri tr q ) > ' 6 6.A; ) 0) (! lr) B 9 > L C t r > 0 > 5 ;. : r :': d. ; ( ) ) (,f, 9 > L C e. : i:6 j : : F ( ) \r { t,. U."e; 0 ) (! d ; v >, r; T 0 ) >?< 1; j ; 6 g e, (. 9 h " A ; g ( t,^ ; >, F t i a > \ 5 6 g ( e C l' rr).9 q) r rf) t.) x x X x (f, F (^ \f f + G'.g e(u L.:<!!! t* ( f.* t, f.* lr) ) fr rr) f.* r C ( rif t ( ) f.* ) (.)!.) rr) e v ( v r lr) \l C{ \t +, ([ L rf F Y l< rn '(n LL z rn 'a LL n ' LL 'a LL n 'a 9 'u) TL 9 'a tl 9,a LL 'a \J tr 'a LL a n.u) Y a U) X ( 0 rn z 5..:< F J i X >\ q) (f, v ( D m '( i z (,..)(), f )< > f,z d 6' C U. B 0)U? Y L'''" :\ tr iz l a Y f _ (! ''.r Z (l) : f ( n \. l< l m 2 ( g d' ; rfil J2 6 6 tr lz! i f d' ' L z ( g nr. i v ) a 2 ( '()' d ia; ( d 9 L L C J tr lz )< Z (( q > e ( S 6,4 F ( lz?u) f, v.), z mt(! ' :. (! 6 9 X F_ ( U tr Y ra r f )< J ( '^. ' F S V * q ) tril.9,a Y :l _ 'd.) <1 Z '* ei 6 a ) 6 6 (/) q) F :f j f _ ( '6' d\.y ; \J) J '6 (/) q ) F a i a q) l< ( i lu t (Y) r,9 (g : rn Y a. r a ) (! :.r> f' A! *r9 l. ; A T

10 RnGri\i,i\A fif r 7 rf,',, )Q.? ' lit.1'lii ;)tr(,!lir).' "J Dr\jl Kaf irlah.li Grabvra KAT\rVlC e,rrrall Kat,"v'err g,/ l ie' C fax i 2 a0 4,1 901 Katrvie, dnia 8 kwietnia 2009 r ' \/, t, / l t1/ /.,'lm? ' Rada liejka Miklw W zalqzentu przeyiam Uhwalg Skladu rzekaj4eg Reginalnej zby brahunkwej w Katwiah: r 4100fi1118/2009 w prawie zapiniwania wni Kmiji Rewizyjnej Rady Miejkie.l w Vlikiwie. :.

11 U hw ala n '*100iX[/18/2S09 z dnia 8 kwietnia 2009 rku [[ f,,iladu rzekaj4eg R.eginalnae [zby' brahunkwe.i w Katwiatl * praw ie: zapinirvania wniku Kmiji t{ewizr'jnej R.ad.v }iejkiej rv }[iklwie' a pltar,r,ie art. t pkt 8, art..11] i l0 uta\\) z dma 1 paldzrernika 1992 rku r,:qinarnl.h izbah brahunkr,r,lh (Dz. z 200i r. r 55. pz' 51i z p2n' zm'l liikiadrzekaj4,vreginalnej rzb'ybrahlrnkwej wkatwiah u hwala na:;tepuje: l. \\'yda.1e iq pz.vty]4/n4 piniq wniku Kmij i Reu'iz:j nej Rad'v \tiejkiej Burmitrzrvi w \rikir,'".ie!\. prawie udzietenia \liata ablutrium za 2008 rk' 2. Uhrvala whdzi w zvie z dniem pdjqia' Uzaadnienie: Sklad rzekaj4l, Reginalnej lzby'brahunkgwej w' Katw'iah p zapznanru i z w,nikiem Kmiji Rew.iTrjnej Radl liejkiej w {iklwie z dnia 6 kwietnia 2009 r,ku, ktr,v lvpt,,n4i d zbl' w' dniu 7 k'vietnia 2009 rku' twierdza natqpuje: z nad,eraneg dkumentu wynika, ze t(mija Rewizljna r,r1'tqp*j ag z rvnikiem udzielenie ablutrium Burmitrzw'i \liata dknala anahzt przedlzneg prawzdania z r'i'1'kn anla budzetu miata za 2008 rk' d't'z4e reali zair \a tej pdta,,l'ie Kmija frmutwaia pz\t"wne i negat,vwne uwagl /! budzetu w.2r0g rku, znala zl dzwi...i.it.nie w niejednm,v1n,vm w1'niku glwania' Bira.pduwagQpw}'ZSZewniekKmijiRewizrjnejwprawieudzieleni Burmitrzr,vi \,{iata ablutriu z r,vykna'ia budzetu za 2008 rk zapinivvan jak w entenji uhw'aty...rzwdczac. Skladu ffiekaj4eg t/t mr mgr,r[ J rbthr,ri d niniej zej uhwaly Radzie \liej kiej \\ t{iktrvie przy'luguj e dwlanie d petneg kradu Klegiurn nelinarnej rzb1, brahunkrvej r,r,' Katwiah, w terminie 11 rlni d dari.iej drqzenia. z ny glliltlfi lgdill B0[0Pn {,8, af,2pl

12 {Jhwala {n 4100/H/ 7 l2&& z dnia 9 li.wietnia 201_0 nku Sktadu nzekaj4eg Reginalne [zby braharnkwej w Katwiah w prawie: pinii przedlinym przez Burmitrza Miata Mikkiw prawzdaniu z wyknania budzetu z^ 20{09 rk. a pdtawie art. 1 pkt 5, art. 19 ut. 1 i 2. art. 20 ut. utawy z dnia 7 patdziernika 1992 rku reginalnyh izbah brahunkwyh (Dz. U. z 2001 r. r 55, pz. 577 ;zpln. zm.) Sklad rzekaj4y Reginalnej zby brahunkwej w Katwiah uhwala natpuje: 1. Wydaje iq pzyfywn4 piniq przedllnym przez Burmitrza Mrata Mikiw prawzdaniu z wy'knania budzetu za 2009 rk. 2. Uhw'ala r.'"'hdzi ',,l 2yie z dnim pdiqia. Uzaadnienie: Sklad rzekaj4y Reginalnej lzly brahunkwej w Katwiah dknal anahzy przedllneg przez Burmitrza Miata lvliklw (Zarzqdzemem r /10 z dma 16 mara 2010 r.) prawzdania z wyknania budzehr miata 2a2009 rh. Przy wyda'uvaniu pinii wykrzytan takze dane lizbwe zawarte w, praw'zdaniah budzetwih jedntki amrz4du tery'trialneg. Prwnan dane tam zawarte z danymi zawartyml w prawzdaniu piwym. nie twierdzajq niezgdnsi PruedlZne prawzdanie piwe z wyknania budzetu miata pelnia, w zakreie wej zzeglwsi, lvymg wynikaj4y z art. 199 ut. pkt utawy z dnta 0 zenrua 2005 rku finanah publiznyh (Dz.tJ. itjr 249, pz, 2104 z pln. zrn.), ktry twany jet d prawzdan z wyknania budzetw jedntek amrzqdu terytrialneg na my art. 121 ut. 6 utauy z dma 27 ierpnia 2009 r. Przepi_v wprwadzajqe utaw finanah publiznyh (Dz. U. r 157, pz. l21 z pin. zm.). Budzet Miata Miklw na 2009 rl uhwalny ztal w' dniu 16 grudnia 2008 rku Uhwal4 Rady Miejkiej r XXVV517/011. Dhd,v zaplanwan w wyksi zl, wl'datki w wyksi \8 zl, przyhdy * wyksi i rzhdv w wyki zl. W r,vyniku zmran wprwadznyh w igu rku dhdy' ztaly, zwipk zne d kwty 12r zl a wydatki d lwtv ,8.1. zl. Zr.vikzeniu ulegla q'ks przyhdr,v zl natmiat rzhdv nie uleglv zmianie.

13 Rearizaj a budzetffis:d:r1 ::"ii:;i;;ff fi':i,i:::,r ^pranu wydatki glem 12'691 '79'95 zl' ti' 92'977 pianu' Drhdy btezqewyknan.w 95,4g % a diray ma;ltkwe w 70,85 % planu' w truk turzei4gniqtyh dhdw' dhay *lun1 tanlll'1*'8 h' ubwenja grna r2,g2,% i dtaje..t*. 12,27 h. atmiat w trukturzepnieinyh wydatkw 81,86%twydatkibieZ4ealS'14%wydatkimaj4tkwe' wyknane d.hdy bie24e w 2009 r. prze *yzriuly pnieine w tym zaie wydatki na kwtq 4'644'000'24 zl' zadantabre,qe. zantwan tym amym;#6jpjtu"yln4na wynik budzetu i4gnity w 2009 rku jet ujemny wyni 10'952'981 zl' Defiyt ztal pkryty Srdkami ujtymi w przyhdah budzetu' Stan zbwiqzan Miata Miklw wedlug tytulw dluznyh, zgdnie ze r)rawzdaniem Rbz,na knie 200g rku wynil n.7r.+g:,tt, tj' 15,7 % wyknanyh dhdw, znaza ze nteprzekrzyt dpu zzalneg prgu krllneg przez att' r70 ut. r utawy z dnta zerwa 2005 r. finanat prruliznyh i dtyzyi zbwiryn z tytutu zai,4gnttyh kredytw i p?yzek' plan finanwy zadan z za1<reu adrninitraji rz4dwej raz innyh zadan zienyh utawami wyknany ztal p trnie dta.li wydatk6w w 97 '98 ' Biril Pd uwagq w entenji. przedizne prawzdanie zapiniwan jak PRZWDCZ,ACL arryk d niniejzej uhwaly przyluguj e dwlanie d Reginalne.i zby brahunkwejw Katwiah, w terminie 14 pelneg kladu Klegium dni d dafy jej drzenla' mar [)r Gdanre

14 ffiprawzdawzej Urzqd Miata Miklw RYnek MKtw tt umer identyfikayiny RG t',ta.*a*jewdztwa azwa pwiatu azwa gnlrny 00052v227 Slkie miklwki MTKLW dreat: RbPDP PLRCZ / nczr'r# Reginaln a lzba brahunkwa w SPRAWZDA Z Katwiah WYKAA DCHDW PDATKWYCH 02A68A87C89C828 gminy / miata na Prawah za kre d Pzqtku rku d dnia 1 grudnia rku 2008 lil lfilllilillillil lilli \li tllilillilllilllilil prze wypelnieniem przezyta intru KJQ SYMBL GMA TYP GM Wyzzegl'niente Wyknanie Skutki bnrzenia grnyh tawek pdatkw bltzne za KTS prawzdawzy Skutki deyzli wydanyh pzez rgan pdatkwy na Pdtawte utawy Skutki udzielnyh rdynala Pdatkwa, blizne za Kre ulg zwlnlen, PrawzdawzY blizne za kre prawzdawzy (bez ulg i arvlnien rziznie na raty. utawwy n) umrzenle zaleglsi pdatkwyh drzenie termlnu PlatnSi 2 glem dhdy pdatkwe A1. (A2+A+A4+A5+A6+A7+ A , , ,75 767, ,9 A8+A9+A10+A11) z teg: urfialy we wpiywah z X X X X A2 pdatku dhdwegd A ,14 b PrawnYh 2) dziaty we wpiywah z X X X X A pdatku dhlweg d A ,00 b fizyznyyt 2) 44. datek rlny A ,2C 0,00 0,00 27,00 224,5C < x{h xv A5 pdatek d nieruhm6i A , A7, , ,4 A6. pdatek lesny A6 2615,20 0,00 0,00 2,00 0,0 ^, pdatek d Srdkw n / A , , , ,00 212,00 tranprtwyh pdatek dhrjwy d nnn AB b fizyznylt, PlaanY A ,46 X 0,00 0,00 w frmie karty Pdatkwej patek d zynnsi r\y' "^ A ,74 X 0,00 0,00 00 ywilnprawnyh A10. wptywy z PlatY karbwej A ,09 X 0,00 5,00 wplywy z PlatY A11. ekplatayjnej A ,69 X 0,00 0,00 nnr w tym: ^. Przediqbirtwa p.12 r\ L' ,69 X 0, ,0 " grnizeg ) ' nieptzebne kreli 2)miata na prawah pwratu wykazulqtyrk zq "gminnq'udzialuwewpywah z pdatku dhdweg d b fizyznyh ib prawnvh )wypernra,agminygrnizew,rzumreniuart.2pktautawy zdnia28litpada200r retrukturyzali grnitwawqglakamtennegwlatah (Dz U r21, pz.207 z25 r Dz' U 150 pz 1250)..,'1, Glw ny K iggwy'/,s_karbn ik (02) '10 telefn rk m dzien 02468A87C89C82C8 Krerwnrk jedntki / Prze w dni zqy Zarzdu Strna 1

15 4 12'00919&zawa Adreat ffii pnawzdawze1 Rb.PDP PLRCZ / RCZ Regrnaln a lzl,a brahunkwa w Urz4d Miata Miklw SPRAWZDA Z Katwtah WYKAA Rynek 1{ DCHDW PDATKWYCH 4190 MKC)_W umer identyfikayjny RG gminy / miata na Prawah za kre d Pzqtku rku d dnia 1 grudnia rku 2009 P rzed wypein ienielm przezyta intruk1q SYMBL ttazwawjewdztwa Slqkie azwa pwiatu miklwki PWAT GMiA azwa gminy MTKLW Wyzzeglniente Wyknante Skutki bnizenta Skutkr udzieln Y h grnyh tawek ulg r arulnren, pdatk w blizne za kre blizne za prawzdawzy ^kra (bez ulg a/vlnlen utawwy n) praw zdawzy Skutkr deyzli wydanyh ptzez rgan pdatkwy na Pdtawle ulawy rdynalil Pdatkwa, blizne za kre um0rzenle zaleglt pdatk.wyh PrawzdawzY rzlznie na raty drzenie terminu platnst 2 4 a glem dhdy pdatkwe A1. (A2+4+A4+A5+A6+A7+ A , tvj.vl A8+A9+A10+A11) z teg: udzialy we wplywah z A2 pdatku dhdwegd A ,40 X X,X X b PrawnYh 2) udzialy we wplywah z A. pdatku dhdwegd A ,00 X X X X b fizyznyh 2',t A4. pdatek rlny A ,21 0,00 0, A5 pdatek d nieruhmsi A , , , , ,9C A6. pdatek lesny A ,20 0, ,00 0,0 ^^^ n^^ nn pdatek d rdkw A / A ,52 vzj Y,UU ,0 tranprtwyh pdatek dhdtvy d A8. b fizyznyh, PlaanY A8 1596,81 X w frmie kartv Pdatkwej n ^ pdatek d zynn,l AY A ,95 X vwilnrawnvh A10. wplyvvy z PlatY karbwej A U X ,0 wplywy z PlatY A11 ekplatayjnej A ,6 X w tym. A 4^ d przedigbirtwa r''t'' grnizeg ) A 1.\ X ' nreptzebne kreli 2) miata na prawah pwiatu wykizulq tylk zq "gminna' udzialu we wptywah z pdatku dhdweg d b fizyznyh b prawnyil )wypelnralgmrnygrnrzewrzumieniuart 2pkt4utawy zdntazblitpada200r.retrukturyzaji grnrtwawqglakamiennegwlatah (Dz. U r 210, pz 207,2 20Cr5 r Dz U 150 pz 1250) rj?{ (02)24855 ^nln na n4 ZU UitJ4U Glwny Kiggwy / Skarbnik telefn rk m dzten 6ABF1856A0BDAF7 Kierwntkjedntkt / Prze w d ni zqy Zar zdu Strna 1

16 WVftS.i*'" d prawzdania RbPDP ar10 l G{wnY Ki{g'fuY / Skarbnik (02) telefn rk m dzien 6A8F DAF7, a l Prze w d ni zq'lt Lar zqdu j Strna: i

17 {,ihwala F{r 4100A/158/2009 z dnia [4 grudnia 2009 rku Sndadu nzekaj4eg Reginalne tzby' hrahunkwej w Katwiah w prawie: pinii prawidlwsi za\4znej d prjektu uhwaly budzetwej na 2010 rk pr gnry lwfy dlugu Miata Mikl6w a pdtawie art. 1 pkt 2. art. 19 ut. 2 i art. 20 ut. 1 utaw',' z dn'ta 7 pa2dzierntka 1992 r. reginalnyh tzbah brahunkwyh(dz. J. z 2001 r. r 55, Pz. 5ll zp2n' zm.) raz art. 172 ut. 1 pkt 2 utawy z dnia 0 zerwa 2005 rku finanah publiznyh (Dz.U. r 249, pz.2104 z P2n, zm.) Sklad rzekaj 4y Fi.eginalnej zby brahunkwej w Katwiah u h w a a natgpuje: 1. Wy,Caje iq prytywn4 pini prawidtwsi zalqznei d prjektu uhwaly budzetwej na 2010 rk prgnzy kwty dlugu Miata Miklw. 2. Uhwala whdzi w Zyte z dniem pdjqia. Uzaadnienie : Wediug przedlanej przez Brrnritrza Miata Miklwil Zarzqdzeniem r 948/298/09 z dma 1 litpada 2009 r. prgnzy,l4zna kwta dlugu Miata Miklwa wynies ma na knie ZA0g rku zl., tanwi bdzie 4.,9lA prgnzwanyh d i4gniq2ia w biez4ym rku dhdw. a knie Z0l0 rku planwanalqzna kr,vta dlugu Miata t zl, na klada iq maj4 zbwrqzania z tytulu: kredytw w wyksi zl', plyzek w wyksi zl. przedtawina prgnz a lqznej kwty dlugu na knie 2010 rl.u i lata natpne uwzglqdnia dane dtjzqe planwanyh, w prjekie uhwaly budz:etwej, plat rat zara,nrqtyh w ze Sniej kredyt w i pzy zek prgnzwana lqzna kwta dlugu lvliata na knie 2010 rku tanwi, wedlug przedlznyh danyh 11,82 % dhdw planwanyh na 2010 rk, znaza, iz nie przelaaza dpu zzalneg 60% prgu zadluzenia. kreslneg w art. '70 ut. 1 utawy z dnta 0 zerwa 2005 rku finanah publiznyh (Dz.U. r 249, pz z p2n' zm.). przedtawiny diug Miata lvliklw pdlegal bqdzie plaie d 2018 rku. K6rtr0P A TilDttfi/ 0nYeffrfl J8,t,2Pl

18 Zaklada i, ze kwty plat rat..kapitalwyh wra,z detkami, d 2()1 rku nte przekz4 dpu izarneg prg, krern.;; ;rr; z art.169 ut' 1 ww' utawy finanah publiznyh. aprltawiealalrtzyprzed z.?ny.hdanyhlllktadrzekaj4ynlewnl zatrzezen d prgnzy dt,rg; viiata Miklwa i twie 'dt),;; przedtawinym kztalie zapewnia przetrzeganie prr.piry d:ty: ti'r"nuhwalaniu i wyknywania bud2etw d kna 201 r. Sklad,urrrr"{ujednak,ze,i latah natqpnyh ittny wplyrv na tq enq mie bqdzie zmianaregulajifru*.,y.t' 01'^t1t^r::,:*ii;"i zadluzanta i jedntek amrz4du terytriarneg,_*yrrit ul qazart.z4utawy ta*;i ""pnia 2009 r' ltnanah ilrtfth Pz'U' r 157 'Pz' 1240)' Wbe pwyzzeg rzezn jak na wtqpie' d niniej zej uhwaly zby brahunkwej w Katwlan' Reginalnej PRZWDCZ4iL Sktadu rzekaj4eg r{r,,j,rnr,\,,,'./l : tigrterea Uarryk p':',:"g"r:^""y::h:",:ir1'jllt'u',i"1i:" 1\.P\ 'P't G{.CW l/rzejr.l KSGWV fv4 ikiw

19 Uhwala r 4100/V z dnia 14 grudnia 2009 rku Skladu rzekaj4eg Reginalnej lzby brahunkwei w Katwiah w prawie: pinii przedlznym przez Burmitrza Miata Miklwa pr.iekie uhwaty budzetwej na 2010 rk wraz z infrmajq tanie mienia kmunalneg i uzaadnieniem. a pdtawie art. 1 pkt, art. 19 ut. 2i art.20 ut. utawy zdniat paldziernika lgg2rku reginalnyh izbah brahunkwyh (Dz.J. z 2001 r. r 55, pz. 577 zp62n. zm.)lllkladbrzekaj4yreginalnejlzbybrahunkwejwkatwiahuhwala natgpuje: 1. Wydaje ig pryfywnq piniq przedlznym przezburmitrza Miata Miklwa prjekie uhwalybudzetwej na 2010 rk wraz z infrm aiq tanie mienia kmunalneg i uzaadnieniem. 2. Uhwala whdzi w zyie z dniem pdjqia. Uzaadnienie: Sktad rzekajy Reginalnej lzby brahunkr,vej rv Katwiah, dknal analizy przedl1neg przez gurmitrru Miutta Miklwa prjektu uhwaly budzetrvej na 2010 rk wrazz infrmajq_ tanie mienia kmunalneg i uzaadnieniem. prjekt utr*aty budzetwej na 20l rk prawany ztal na pdtawie przepi6w utawy zdnia27 ierpnia2}}9 r. finanah publiznyh (Dz. U. r l57,pz. 1240), Sktad rzekajqy utalil, natpuje: pdtawwe wielksi budzetwe: dhdy i wydatki raz przyhdy i rzhdy zaplan*an w utaww ej zzeglwsi z dpwiednim wydrbnienie m.in. zadan zlenyh i pwierznyh d realizaji w 2010 rku, przedlzny prjekt jet zrwnw akny i kredln przezna:zenie nadwyzki budzetwej ig na platp kredyw i p yzek, prjekt jet kmpietny, gdyz pza budzetem bejmuje r6wtriez wymagane zalqzniki, u j"g iawartsi jet zgdna z zapiem art. 212 utawy, upwaznienia dla Burmiirza Miata d dknywania zmian w budzeie i zaiqgania zbwrqzan z tytulu um6w, ktryh tealizaia w rku natpnym jet niezbina dla zapewnienia i4glsi dzialania miata i termin uplywa w 201 rku raz przekazania uprawnien w tym zakreie,iedntkm rganizayjnym, ztaly prawidlw kredlne.

20 przedlzne d prjektu uhwaly budzetwej uzaadnienie raz infrrmaja tante mienia kmunalneg w enie Skladu izekaj4eg nie budzq zattzezen' Sktad rzekajq y zwraa ig jednak uwagq' 2e zgdnie z art' 180 utawy z dn\a 0 zerw az005r. finanah pubrizny:h twanym w rku 2010 na mr)y art' r21 ut' 9 utawy z dnia 27 ierphia 20d9 r. przepiry *pr* adiai.qe utawg finanah publiznyh (Dz. u. r r57, pz. r24r1 _ prgnru t *iy dtugu i lnf.m aia tanir mienia nie 4 elementami uhwaly budzetwej, tylk maierialem prawanym ptzez zarz4d j''t' i przedklaany. *irz prjektem budzetu. ie pwinny by6 uhwallana przez Rad zatem Miejk4(prpnujeiqwl5prjektuuhwatyRadyMiejkiej) Pnadt Sktad rzekaj4y zwraa uwagq na: _ nieprawidrwq klayfik u"i? z, tytu\u platy planity znei, ktr:a pwinna by6 _dhdu zaklayfikwana w iziale 7 56, t,'t^'n'tt'1i'n* 1:' ','^'jl'"" ''iu ' \ _ brak w trei uhwaty krelenia limitu zbwiqzah z tytulu zai4grmyh kredytw ipiyzek jet wym agane art.?12 ut. 1 pkt 6 utawy z dnia 27 ierpnia 2009 r. finanah publi znyh, ti'trr^'t'paf un'.t<' _ brak w trei uhwaly kreren,ra rqznei kwty (limitu) prpzeri (art. 9)4 ut' utawy. z dnia 27 ierpnia 20g..; il;ah" pubriznyh) a zw\qzane jert z udzielnym upwaznieniem..\z', L v,*'fr f").' Bir4pduwagQpwy*zeutalenia,ktadrzekajqyzapiniwai jakwentenji. PRZWDCZ\tt Skladu rzekajpeg Vr *{\r^'v1 y rffirerea JarzYk d niniejzej uhwaly przyluguje dwlanie d pelneg kladu Klegium Reginalnej zby brahunkwej * rutiiah, w terminie 14 dni d daty drpzenia' t. 2t t:hy i\ktu "

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11 BURMISTR.Z GMIY i MIASTA Crerwinka-Leszzyny Zarzqdzenie r 503/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrinka-Leszzyny z dnia 30 grudnia 20'11 w sprawte ustalenia zasad prawywania bilansu sknslidwaneg Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ń ń Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę ć Ę ć Ę Ę ć Ę Ą Ę Ł ledtyczy 1 Prsimy infrmacj, czy na Państwa rachuńach w bankach cizajcta egzekrrcyjne. Jeeli tał t prsimy pdanie kwty zajć egzekucyjnych (węs. PL): IE Prsimy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pi S~ Warszawa, dnia 15.04.2013 r. 24.0'-1. WI/.3

tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pi S~ Warszawa, dnia 15.04.2013 r. 24.0'-1. WI/.3 \ Reginalna Izba Obrachunkwa w Warszawie ul. Kszykwa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.ri.gv.pi Biur tel. (22) 621 49 37; 625 20 97 KI.0011.181.2013 S~ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

PnrzynENT Mr^,tsm Goyt'lt

PnrzynENT Mr^,tsm Goyt'lt PnrzynET Mr^,tm Gyt'lt &-j8z Cdlni, L Mrmlk Piludkieg z/4 telejn (centrl): -88-;J: 2-09-798; e-mil: umg$nig$ni.pl; www.gdyni.pl EZP nr M.271.2.20ll Gdvni. dni 18. 10.201]r. Wzycy uczetnicy ptgpwni W zwi4zku

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE PRO JEKT Nr UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dhia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawic zmiany Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Grdkw na lata 2015-2020 Na pdstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY i MIASTA Czerwlonka-Leszczyrry Zarzqdzenie Nr 323 I 11 B u rm istrza Gm i ny i M iasta Gzetwion ka-leszczy ny

BURMISTRZ GMINY i MIASTA Czerwlonka-Leszczyrry Zarzqdzenie Nr 323 I 11 B u rm istrza Gm i ny i M iasta Gzetwion ka-leszczy ny BURMSTRZ GM i MASTA Czerwlnk-Lezzyrry Zrzzenie r 2 11 B u rm irz Gm i ny i M i Gzewin k-lezzy ny z ni wrze5ni 211 rku. w prwie zminy Wieeniej Prnzy Finnwej Gminy i Mi Czerwink-Lezzyny pwie: - r. u. 2 pk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r.

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r. Uhwl nr38/8/2008 Prezyd i um Zrzqdu Gl6wneg Zwiqzku Ohtnizyh Striy Pirnyh Rzezyps pl itej Pls kiej z dni 12 wze6ni 2008 r. w sprwie wzr6w druk6w :legitymji zlnk OSP, wnisku przyjqie d OSP, wnisku wystqpienie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow et6,wuv unzao srewsrvcztw, at.nepodtggtosb 28,-925 waf$zwa *ce*t,:, 1728233 F-1/t-1 l Sprawozdaneo przychodach, kosztach,wynku fnansowym arazo nakladachna Srodk tnrvale 36 kwartal 5-2 wotomtn PRZEDSIEB

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

» Wnoszelwnosimy 0 zastosowanie ulgi podatkowej w formie ( wlasciwe podkreslie):

» Wnoszelwnosimy 0 zastosowanie ulgi podatkowej w formie ( wlasciwe podkreslie): WNIOSEK DOTYCZACY ZASTOSOWANIA ULGI PODATKOWEJ OSOBIE/OSOBOM FIZYCZNEJ/FIZYCZNYM 1. Nazwa rganu d ktreg zstaje zlzny wnisek: Dane wnszaceg/wnszacych, adresu ( miejsca zamieszkania, pbytu, tel. kntaktweg)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu UCHWALA r Zrrqdu Pwiu w dm grudni prwie miny bud2eu i burclzeu Pwiu pdwie *. 2 u" 2 prk. 4 uwy dni 5 cerwc D. U. 21 y., p. 595) r f. 212 u. 1 w w finnch publicnych (ek.jednliy D.J. 21r., p. g ). 1421 wku

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

RADA CMINY. Uchwala Nr 321. /XLI/2010 Rady Gminy Myslakowice z dnia 30 mmca 2010r.

RADA CMINY. Uchwala Nr 321. /XLI/2010 Rady Gminy Myslakowice z dnia 30 mmca 2010r. RADA CMIY ul, Szklna 5 58.533 MYSI,AKOWICE tel. 643-99-96 Uchwala r 321 /XLI/2010 Rady Gminy Mylakwice z dnia 30 mmca 2010r. w prawie zatwierdzenia,nwielletnieg Planu Rzrvju i Mdernizacji Urzqdzeír Wdci4gwych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr X/59/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata2012 _2015.

Uchwala Nr X/59/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata2012 _2015. Uhw r X/59/2011 Ry miny w Brku ni 29 runi 2011 r. w prwi winij Prny Finnwj miny Brk n 2012 _2015. pwi.22, r.227, i.228, r.20 u. i r.24 uwy ni27 irpni 2009 r. innh pubinyh (D.. r 157, p. 1240 p2n. m.) w

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 9 udnia 2014 r. w sprawie kreślenia wzrów frmularzy infrmacji i deklaracji na pdatek d nieruchmści Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Truri 20.09.2013 rku StwarryszenieBadar{nad Zrildłamii Funkcjami Prawa'Fntes" Z siedzibw Rzeszwie (35.225) Ul. Sucharskieg2D26 RA KRS 0000436773 Regn 180912721 D Waln egzgr madzenia CzłnkÓw Stwarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

"lt'tr. *5j+a- CZ4SC A. organrzacyjnej gmrny, l. Zasoby pienig2ne: 28.0,1.2015r. (dn ia) Kobylnica.. (micjscowosi)

lt'tr. *5j+a- CZ4SC A. organrzacyjnej gmrny, l. Zasoby pienig2ne: 28.0,1.2015r. (dn ia) Kobylnica.. (micjscowosi) . ti' t. t,^.,.. '. ii.-.-.--.,. organrzacyjnej gmrny, *5j+a- Kobylnica.. (micjscowosi) 28.0,1.2015r. (dn ia) TJWA(;A: l. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowi4zanajcst do zgodnego z prarvdq, starannego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Gminy Miast Łwicz Numer głszenia: 153859-2014; data zamieszczenia: 15.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wydruk raz dstawa kalendarzy infrmacyjnych na 2016 r. prmujących Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sroda.psp.wlkp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sroda.psp.wlkp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiajcy udstpnia Specyfikacj Isttnych Warunków Zamówienia: www.srda.psp.wlkp.pl/ rda Wielkplska: Termmdernizacja budynku garaw - magazynweg wraz z mntaem pmpy ciepa

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie prjektu, wyknanie, umieszczenie nadruku raz dstawa artykułów

Bardziej szczegółowo

a.\ * j.j :r*"j'** *'J : - : j'..s )",J r.]t--j"{ a '*:']{}'! *! c, r*!.l/! / 9 r.e\j 'r, 'w w.!r_. a j""...r. /-..j*){.: 'r {-' fr'-1 :.s {j*...j "'''**'s ^.'''*!' 1" ;"-u.-{)'*: ]j'l-. L,\ r,^?- {-5

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie na ptrzeby 50 Międzynardweg Festiwalu Wratislavia Cantans

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

w sprawie: instrukcji udzielania ulg w zakresie zobowiazari podatkowych

w sprawie: instrukcji udzielania ulg w zakresie zobowiazari podatkowych ZARZJ\DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 11 kwietnia 2012 rku w sprawie: instrukcji udzielania ulg w zakresie zbwiazari pdatkwych Na pdstawie art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu Krsn Odrzariskie: UsJugi chrniarskie, mnitringu raz knserwacji systemw S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim przy ul. Piastw 10 L raz S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim WydziaJy Zamiejscwe z siedzib~ w Gubinie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10 STARM6':p"I'il POWIATOWE l;j SFRZY~OWIE KAlt!ZESLhf91A OG~LNA UCHWALA Nr 1 12012 r- a WP?:, f I, 0 9, 02, 2012 z dnia 7 lutego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

w sprawie książki obiektu budowlanego.

w sprawie książki obiektu budowlanego. Dziennik Ustaw r 135-4810 - Pz. 881 i 882 knania krekty należnści za dstarczną energię elektryczną 44. 1. Przepisy 43 stsuje się d dbirców przyłącznych d sieci napięciu znaminwym nie wyż szym niż 1 kv.

Bardziej szczegółowo