'"s PL MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'"s PL 43-190 MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer"

Transkrypt

1 Telefn Fax (02) 248 (02) ljrz4d Miata Miklwa Rvnek 16 U t PL 4190 MK,'W. 4rlP r6t 114 t2tr} Miklw. 0?. 06, l n U zetn iy PtPPwania: Kd CPV, t Utugi udzielania kredytu Udzielenie kredyu dlugterminweg w kwie ,00 zl (dwadzieia iem miiinw zltyh) na finanwanie defiytu budzetu GminY Miklw na rk 2010' Dzialajqw trybie rart. 8 utawy z dniazg r.,,praw zam6wien publiznyh" Q.t. Dz. J. z 2007 r. r i12, pz z p2n. zm.), przekazujq tre zapytafi wyknavry r., data.wplywu d [Jrzdu nr , 12741/05/10 wrazz dpwiedziami. zgdnie z art.g ut. 2 yt.utawy tre6 zapytan wraz z wyjanieniami zamawiaj4y pr zekazuje wyk n aw m, k l ry m pr zekazal i wz. zadnemu z wyknaww. zamawiaiqy iwz nie przekazal. tak wi zapytania u'az z wyj asnieniami zamawiajqy zamrezzajedynie na trnie internetwej' i,:tl h{ r4,{b'f ti i fl/i! Kitt{j t{*a 'l i t,1,"/yk * l rjater. t \n\., t * d,,f.,'r '" \ / l i i\ '. i J i

2 , dnia 2S t. Szanwnl Pani Brrbarr Grjdt Sknrbnik Mita Mikrilr iw ul. RYnek Mikldw viplynql 2 B Dtyzy:pggJfuejitl.l']yh.warkw?:?m6w4j++dzielenikredyhl_dlggtel!!1u'w_y kwrilzg 0L0000.0) z;rdwdz.:,,i'ffi; finanr)wanie defivtrlf,qdzeuem'ltty Mikldiv ng,rk 201C'" w zwi4lku z planrrrr,arrynr przyt4piniem d ww przehrgu nlegranizn, ulvfaa tg z prbq udtgpninie dkrrmentirw raz wvjanienia \f Zgdnie z ze:r.arvinim przeptyw6w p.iniqlly:lt.pl]lgy"'ry defiyt bul2eturv Miata na 2010r' wyni 25,5()6.58 zl, a'utrwala Rady ttiii*ti"j Miklwa w prawie zai4gniqia kredytu na pkryi 4fi1rhr budzetrrwg w.kazup r.*t zthm zl, primy wyjatrienie tej r6?'niy' i tta' t). z.tani przeznnr:zna pezirr* r*ttr.tytu. w zyiyku z rzbi2ngiami primy infbrm'jg ;;ililrie p<di:a nwa l.jhwala Rady Mia^qra krelnjqa el krdytwanin' 2, w z.e.qtarvierriu p:zeply"rrv6rv pieniqtnyh prirny p"ill,t z jakiglylufu nat4pi w 201 lr' pn'dek wydatkrlw bi lqr yh (g.a79,465 zr) w pr6wnaniu d 20 l0r. (122,4.4 zj)', ry Miat mn plpiane.iui umwy na dfinanwani zr rdk6w U na kwty wyk4tantl w zrawieniu przeptywiw pieniznyh (z0l0r l6 r'}, 201 lr' 1'758'724 zl' ' 2012r. 1,1880t)0 zl)',a., ilr.rl"r+zrry d,r lwz w.r.6r.jmwy'mie by rztrudwany inue ittne dla Banku (wybrartgtt frenta) p.tarrwienia wynikajq z llrawa ltirnkrveg i inne rtgulrtj ptrwzehttie irwiqzuiq, n tt6re nie z"rrtalyjl*e wzrze'

3 ilr;,&.ffi MASTA n/xf;k*w,"jvv rltr i ai Fr i rlan(iw'' 'URil ZAMW fi'),\l v f, ltr Miklw, dnia r W dpwiedzi na zapytanie z dnia r., infrmujemy: ad.1. rznia w kwie ,00 zl. tanwr ptatq dtyhza zaiqgniqty;h zbwiqzan. ad.2. w rku 2011 natqpuje glny padek wydatkw, wynikajy z wdrzenia prgramu rrrgdniweg, ktry jet miqdzy innymi efektem dtyhzawyh naktadw inwetyyjnyh termmdernizaile biektw uzytezn6i publiznej (grzewanie, energia) raz zmmejzenia zakupu ulug pztalyh. ad i}. Gmina w 70% ma pdpiane umwy na dfinanwanie ze rdkw U Pztale 0% jet w fazie eny frmalnej r merytrycznej. ad.4 zgd nie z zalqznym wzrem umwy w 12 wtdnieje zapi,,w prawah nieuregurwanyh umwa tuje iq przepiy prawne: Praw Zamwien Publiznyh, Kdeku Cywilneg, Prawa Bankweg", ktry w pelni wyzerpuje dpwiedz na zadane pytanie' lii_r,t

4 Szanwna Pani Barbara Gajda Skarbnik Miata Mikl6w ul. Rynek Mikl6w f,rkaii kwie zl dw Mikl6w na rk pzta bisie lu dnia r. Wt w Zamwienia dziel kred dtueterminweg w iaiem milin6w lnanw fivtu budzetu W zwi4zku z planwanym przyt4pieniem d w przetargu niegranizneg,ir.""u ip z pr6b4 udtqpnienie dkument6w raz wyja6nienia d SWZ: Dkumenty: 1. za6wiad zenie nadania numeru Regn dla by prawnej raz P, Z. dkumenty ptwierdzajqe upwaznienie przedtawiieli JST d pdpiania umwy kredytu, utanaw i ania zab ezpiezefi,. wykaz intytuj i pwi4zanyh kapitalw i rganizayjnie (z uwzglgdnieniem nazw, numeru RG i P raz Y udzial6w), 4. ewentua ne z b w iqzania wbe p dm i tw pwi4zanyh, infrmaja zbwi4zaniah *g tytulw dlu2nyh raz udzielnyh prpzeniah i gwaranjah, pinig R z wyknania budzetu 2a2008r,2009r., 7. prawzdanie RbPDP za 2008r. i 2009r., 8. pra*zdania finanwe za pierw zy kwartal2010r.: RBDS, RB27S, RB28S, RB, RBZ, 9. pi*ie zu9 q przedllnym przez rgan wyknawzy JST prjektu Uhwaly budzetwej na 2010r. wraz z plnl4 dtyzqa m2liwsi finanwania defiytu budzetweg raz prawidlwsi prgnzy kwty dfugu, 10. pdanie truktury dhd6w wlanyh na dzieh t' j t.:.2010r.i l r. z wyzzeglnieniem nat. pryji: pdatek rlny, pdatek d nieruhmsi, pdatki plane w frmie karfy pdatkwej, plata karbwa, pztale dhdy wlane, udzialy w pdatk ah z teg: w pdatku dh. 6b prawnyh i jedn. rg. bez b. pr. taz w pdatku dhdwym 6b fizyzrryh, ubwenje, dtaje. 11. pianie truktury dhd6w wlanyh na dzie^ 1.i2.2008r., r. ubwenje, dtaje. tz. pdanie truktury wydatk6w bie24yh na dzieri r., r, r. :t.:.zt.. i r. z wyzzeg6lnieniem natgpujqyh pzyji: wynagrdz nia w tym: wynagrdzenia bwe i pztale wynagrdzenia, phdne d wynagrdzeri, pztale wydatki bie24e. WyjaSnienia d SWZ: 1. zy Skarbnik Miata zl2ry kntraygnatp na deklaraji weklwej?, 14. zy Skarbnik Miata zlzy kntraygnate na weklu in blan?, 15. zy Miat pdpize 6wiadzenie pddaniu ig egzekuji?, 16. w elu pr6wnywaln6i fert zy d nalizania detek naleiy przyjq6 kalendarz rzezywity 65166? i ry taki kalendarz bwiqgywa bqdzie w umwie kredytwej?' 17. zgdnie z SWZ pkt..1. plata pierwzej raty kedytu przypada na r. w zwiqzku z pwyzzym karenja w plaie kredytu jet d 29'0.2011r. a nie jak pdana d kria l r. (identyznie w umwie kredytwej 1 ust. 2), l8.zy Zamawiajqy w yraria zgdg na dpreyzwanie zapiu umwy kredytwej ut. 2 na:,,prentwanie kredyu utalane jet na pdtawie tawki WBR dla depryt6w mieigznyh, ntwanei w tatrim dniu rbzvm mieia a przedzajae kwartal, z,a kt6ry nalizane 4 dtki, pwigkznej mariq Banku w wyk6i...%." Przykladw dla nalizenia detek za kre d r. d r. nalerv przyjad MBR M z dnia r.. 19, w ztawieniu przeplyw6w pienigznyh primy pdanie z jakieg tytulu nat4pil wzrt 'wydatk6w, bieiryyh na dziefi r., kt6ry pwdwal przekzenie dhd6w biezqyh, 20. w zetawieniu przeplyw6w pienigznyh w alym kreie prgnzy tj. 2010r2020r zaplanwan rznie dhdy z maj4tku na pzimie mln zl primy pdanie klada ig na t9 pzyjg.

5 '"rtirfi zam6wlrm ",1,'i. ";'. i)? : (.:\l Li Miklw, dnia 01 06'2010 r ad'lzgdniezpr6b,przedkladamyzaswiadzenienadaniunumeru RG raz P 'enie przedtawiieli JST d ad.2:" dkumenty ptwierdzaiqe upwazn'".n1:l,:::::;;;,,jir" pdpiania i utanwienia zabezpiezen umwy ztan przedlane bankwiwytninemuwdrdzeprzetarguprzedzawargl"'i':y ad. zgdnie z prbq przedkladamy wyxaz intytuji pwiqzanyh kapitatw ad. tl Gmina nie piada zbwiqzan wbe jedntek pwi4zanyh' ad5 zgdnie z piu przedkridamy infrmajq tanie zbwiqzan wg tytulw dtuznyh' ad. ( Rl z wyknania budzetu 2008 lgdnie z prb q przedktadamy plnle r. i 2009 r. ad. 7 zgdnie zprba przedktadamy prawzdanie Rb PDP za lata 2008 i 2009 _a_r..,. ad. 8 praw zdaniafinanwe za kwartar 2010 ztary Juz udtqpnrne na trnie internetwej 'riq Rl przedlznym pzez ad. 9 zgdnie z prba przedkladamy p'111 T:Y,^t ul'*1,1'l!l',1'i), Gminq prjekie budzetu na 21 t., raz pinig dtyzqa mzriwr finanwania defiytu budzetweg raz prawidtwi kwty dtugu ad 10 i11zgd nie zprba przedktadamy tiukturq dhdw wedlug wkazanyh fr"r* rzlizeniwyh za lala ad.12 zgd nie zprba przedkladamy trukturq wydatkw wedlug wkazanyh f,ur* rzlizeniwyh za lata ad.1t14lnfrmaja dtyzqa zrzenia kntraygnaty na deklaraji weklwej i weklu znaiduje ig na trnie internetwej ^^...: ^^^r ad. 15 Gmina przedlzy Swiad zenie pddaniu iq rygrwi egzekuli z zbwiqzrn *ynlkajqyh z umwy kredytu na pdtawie art' 777 S 1' ad 16 ad 17,'{J'i L C Z S.{ Y il fl,, Dty;zy prze argu na udzielenie kredytu w wyki zt w dlpwiedzi nazapytanie zdnia25'05 '2010 r'' infrmujemy: ad. 18 ad 19 ad.20 pkt'5 k'p'',,..i^ ^)^^r^1, ^rairr r w eru prwnania fert zy d narizenia detek nalezy przy q kalendarz 65 dniami, D peyfikaji przyjgt, za karenja w plaie raty kredytu truua d r, ' *yhif.a z faktu, ze ptatn rat natqpujq zgdnie z dlqznym d peyfikaji harmngramem plat w terminah kwartalnyh na knie kazdeg kwartatu zamawiajay wyraza tgde na dpreyzwante zapiu umwy kredytwej wut.2,,aa A.\ it.^a^r, wzrt wydatkw biezqyh na dzien r. wynika z prqzenta dla ptki z..., ktrej Gmina jet 100% udzialwem rzne dhdy z majqtku na pzimie mln zttyh wynikajq z p anwanyhprzedazymieniakmunalneg. 4.,r' /'' /' '' t'1) /

6 al GLWY URZAD STATySTyzFiY, Al. ieplleglsi 208' Warzawa ffi,w KA.WY R'],.T STR U RZ4 DWY PD VttT W G S P D TK ARD WJ URZ,AD STA YS'YCZY W KATWCACH 4058 KATWC. UL,. WCWA tel r01t , thk: (02) enrail SekretalatLJSKe '1'tat gr pl data: ZASWTADCZ numerze identyfikayinym RG ZaSiviadza ip. ):.e na pdtawie zlzneg wniku ba prawna nanvie: G\ll\A!llK[\\ i iedzibie w:wjervdaw SLASK pwiar M K WS K, grnina,, dziel niardelegatura M KL W adre: MKLW. RYK l6 ri e0 MKLW trz'ymala nllmer identyfi kayj n,','' R 'G : D pury1zeg nlrmeru przypiane 4 miqdzy innymi natpuj4e inflrmaje: Sz;reglrra fbnna prawna: WtanS; 0i WS'}LfY SAvRZADW' lli wlasl AvlM'ADwA Rdzaj przew aztrj qej dzialal nst : wg,dlkiej Ktayfikaqii Dzialalnii (PKD 2007) wg,plkiej Klaulikaji Dzialalnii (PKD 2001) Lizbajedntek lkalnyh: t 841 tz KRWA, PDS' AWWY \,l RDZAiAivll DZALALSC PLBLCZJ 15 1Z KRWA PDSTAWWY RDZAJT\lvl DZALALSC PUB L CZT. Zawiadzenia Lr numerah identyfi kayj nyh drqbnie. RG nadanyh.iedntkm lkalnym drukwane Q :l('p\,(t ir j ii, 7,r\il iit'a i' )i l:;',i'"y C Ai'{'li l1. r]1rrtg f;,il ' r,r '.1 ;1 l i! il il 'Pigt'i t4q ii T r*i \rtj t dl i: il e n i1,' ill'r; i;: r 0 il il :i "i i:; i j p. L"'li i"{ ic r;t i.j ra.;dt.l il ii.l'r' :r i'i ';.il i"li l i, '. ",..ylh'1,'l"r " Ltl ll..... i.q;r A il *ta."tr;if* i##r, u,,ri:'i rri... lpapi by uwazninej przez Dyrektra Urzqdu Statytl'Tneg)

7 l{r.r*rrr ir ill'^l PCL P,1U'.,f U TAX' 4 MTKL,6W 06" DCYZJA W SPRAW ADA}T:A UMRU DTYFKACJ P'DATKWJ.ia ::1;: a..;i: a::. u:a''u''' z 'l nrriw t ia:n;l':., l: : lll r : len:'' : i,< a : r'l :l.'n a z e l :'t Ur z 9Cu GM:A MKTW '.)95 ln:a il,rilz::r:n:ka r. : zaaa:n e'"len;; i l:en:.;i:k.r:;. pa: 'rt ll: 2ig. pz. 26",2 p n. zm., z'llzk; z lk:na:'n :i:s:,ln;:tr Srarb,,vegr) ladal e zsilal e'lelnu : urner dentryf ikaj i Pdatkwej n.r, ln i l pdanre ^rr ':5n Pia:nik r:az Pl::nir: lna bwil:ek : a plug;^ania,;1 niimelen i.1ent7f lka; i prdatkwes rpi zgdnle z art ll ww 'itlwt' r,..iuaiz,vanr.l lan.,ir b;q:7:n zgi.zeniem ien'yfikavln7m, zgdnre z a.rr l) ww ura"!'7' Jd.:.nie )ze) e:_vz j, iuz.' pra? wniereni.a lwlanra d Dyrektra wtaiwej i::bv karblel la re:cni:.wem lja::.:llrr,.,a..r:ejzg rz9u Skarbweg'nr rerminie 1l lnr:d dnia lel Cr:2:zenia :ra l;d:aw:e ar*...ll l i 2:l,J";:aw',' z Cnra 29 rerpnra 199 T ::C.;na;'r Pdaikilwa Dz tj z 2r l5 r lir, Pz. 5t z P2n zm' ; \T:l:',r^e UR]A] SKARti{Y ;^J 14](.CLW PF.CF MAKSYMLA.JA :i.jbtra '1 l KCL''i ] 1?i MKCLCW Adreat, GMA M]KCL.W _t(rl\ti ra MiKCL6^. ^^ nrrznr Arr +J J.>V lvlljlv7r &8.\',dJlt

8 WYKAZ JDSTK RGAZACYJYCH GMY MlKtw azwa RG P PWMA 1. U rzad Miata Miklw ' iedntka Zrureffi rdek PmY Sptez ledntt<a. Dzienny Dm Pm iedntka 4. Zlbek l\4iklwki iedntka 5 Zaklad GPdarki Lq\Clqwql iedntka 6. Zarzad Szkt i Przedzkli MiktwkM iedntka Z. Szt<la F'dtawwa nr B, ul Wlni jedntka A. Zepl SizklnPrzedgzklny, ul' Skaln iedntka gszt(la Pdtawwa nr 9, ul. Glrwika ledntka 10. Przedzkle nr 9, ul K. Miarki iedntka i. Zept Szkl nr 2, ul. Gliwika jedntka 1Z Szk+a Pdtawwa nr 4, ul. Katwika iedntka 1. Zept Szk{ nr, ul. Szklna '17058 iedntka 14. Przedzkle nr 7, ul. Zamkwa iedntka ltizedzkle nr 8, ul. Warynkieg 28A ' tedntka B jedntka 16. Przedzkle nr 12,. Stwakiew i. Przedzkle nr 4, ul. Katwika 18, Przedzkle nr, ul. Kntytuji g Maja t g. Szt<la Pdtawwa nr 7, ul. Zamkwa Gimnazium nr 2, ul. Krakwka Przedzkle nr 2, ul. JanaaT iedntka ZZ. Crmna4um nr 1, ul. Kntytuji g Maja ' Przedzkle nr 1, ul. Zwirki i Wigury nr '177298jedntka 24. Przedzkle nr 11, ul M Kwnaelll Przedzkle nr 5, ul. Kiqdza Grka 26. Szkta Pdtawwa nr, ul. K bpa Przedzkle nr 6, ul. Gllwika Szfla Pdtawwa nr 5, ul. Katwika iedntka 274jedntka iedntka tedntka jedntka 012jedntka iedntka iedntka jedntka iedntka zaklad 29. Zaktad Utug KmunalnYh budzetwv gpdartw 0. Centrum ntegraji Spteznej ' pmnize intytuja 1. Mieika Bibliteka Publizna kultury intytuja 2. Mieiki Dm KulturY kultury intytula. ntytut Miklwki kulturv 4. Mieiki rdek Kultury i Sprtu iedntka uiaaly Splka z.. 5 Zaklad nzynierii Miekjkiei J 6.[ pt ;!,,,'"1d: i

9 (f, g 6. (,) (' tr Q.q r ( _:<.q Y.q ( t Y.q (! B Y.q Cg v.9 (! P (! _v..9 ( (! j.9 ; (! ja.9 ( Y.9 ( l<.9 i (g.9 ( Y x '.,, 0).6 j tr 5 q, v F f.r { v.f ) t.. f.* v! l'. f) rr) t lf) lr) rf) lr) C9.) ( t* rr) ( {, f ( () \t )! r), \t i r{) \f F C! C\l (f) L F (\ r T lt (5 F rq + v?. (9.g e. (,9 ' 0) Y 0.u ;<. ' x,.!(, L v (t' t ( ( ).R ( 5.(! ; i > q R a 9,? R Yi. h.:ri i:h:i;*n, : U J F a F { r 5 i :. g t a [ [i S u t Y l.bi ) > F > > j ' ;! : \t lf)!, x : 9 0.t ) ) ( ō > F > 5'; ' : ) r! S 5; U i;i+.i.a; a ; 0 ) ) 0) ; y trt > 5';.! \r r) ( B > t r > )>' ';!.! ( t.*.! a q r. ; ) ( l d y X > ' A A j ; t ( ( ( (.9 F S ;.l.594 _ v _ ) < (l)<l: 9nr S! ;! e a v b ; 0) ( {! r. ; 9 >. t r > 7 6.;. (.).! 5 z ;g C ) (! Lri tr q ) > ' 6 6.A; ) 0) (! lr) B 9 > L C t r > 0 > 5 ;. : r :': d. ; ( ) ) (,f, 9 > L C e. : i:6 j : : F ( ) \r { t,. U."e; 0 ) (! d ; v >, r; T 0 ) >?< 1; j ; 6 g e, (. 9 h " A ; g ( t,^ ; >, F t i a > \ 5 6 g ( e C l' rr).9 q) r rf) t.) x x X x (f, F (^ \f f + G'.g e(u L.:<!!! t* ( f.* t, f.* lr) ) fr rr) f.* r C ( rif t ( ) f.* ) (.)!.) rr) e v ( v r lr) \l C{ \t +, ([ L rf F Y l< rn '(n LL z rn 'a LL n ' LL 'a LL n 'a 9 'u) TL 9 'a tl 9,a LL 'a \J tr 'a LL a n.u) Y a U) X ( 0 rn z 5..:< F J i X >\ q) (f, v ( D m '( i z (,..)(), f )< > f,z d 6' C U. B 0)U? Y L'''" :\ tr iz l a Y f _ (! ''.r Z (l) : f ( n \. l< l m 2 ( g d' ; rfil J2 6 6 tr lz! i f d' ' L z ( g nr. i v ) a 2 ( '()' d ia; ( d 9 L L C J tr lz )< Z (( q > e ( S 6,4 F ( lz?u) f, v.), z mt(! ' :. (! 6 9 X F_ ( U tr Y ra r f )< J ( '^. ' F S V * q ) tril.9,a Y :l _ 'd.) <1 Z '* ei 6 a ) 6 6 (/) q) F :f j f _ ( '6' d\.y ; \J) J '6 (/) q ) F a i a q) l< ( i lu t (Y) r,9 (g : rn Y a. r a ) (! :.r> f' A! *r9 l. ; A T

10 RnGri\i,i\A fif r 7 rf,',, )Q.? ' lit.1'lii ;)tr(,!lir).' "J Dr\jl Kaf irlah.li Grabvra KAT\rVlC e,rrrall Kat,"v'err g,/ l ie' C fax i 2 a0 4,1 901 Katrvie, dnia 8 kwietnia 2009 r ' \/, t, / l t1/ /.,'lm? ' Rada liejka Miklw W zalqzentu przeyiam Uhwalg Skladu rzekaj4eg Reginalnej zby brahunkwej w Katwiah: r 4100fi1118/2009 w prawie zapiniwania wni Kmiji Rewizyjnej Rady Miejkie.l w Vlikiwie. :.

11 U hw ala n '*100iX[/18/2S09 z dnia 8 kwietnia 2009 rku [[ f,,iladu rzekaj4eg R.eginalnae [zby' brahunkwe.i w Katwiatl * praw ie: zapinirvania wniku Kmiji t{ewizr'jnej R.ad.v }iejkiej rv }[iklwie' a pltar,r,ie art. t pkt 8, art..11] i l0 uta\\) z dma 1 paldzrernika 1992 rku r,:qinarnl.h izbah brahunkr,r,lh (Dz. z 200i r. r 55. pz' 51i z p2n' zm'l liikiadrzekaj4,vreginalnej rzb'ybrahlrnkwej wkatwiah u hwala na:;tepuje: l. \\'yda.1e iq pz.vty]4/n4 piniq wniku Kmij i Reu'iz:j nej Rad'v \tiejkiej Burmitrzrvi w \rikir,'".ie!\. prawie udzietenia \liata ablutrium za 2008 rk' 2. Uhrvala whdzi w zvie z dniem pdjqia' Uzaadnienie: Sklad rzekaj4l, Reginalnej lzby'brahunkgwej w' Katw'iah p zapznanru i z w,nikiem Kmiji Rew.iTrjnej Radl liejkiej w {iklwie z dnia 6 kwietnia 2009 r,ku, ktr,v lvpt,,n4i d zbl' w' dniu 7 k'vietnia 2009 rku' twierdza natqpuje: z nad,eraneg dkumentu wynika, ze t(mija Rewizljna r,r1'tqp*j ag z rvnikiem udzielenie ablutrium Burmitrzw'i \liata dknala anahzt przedlzneg prawzdania z r'i'1'kn anla budzetu miata za 2008 rk' d't'z4e reali zair \a tej pdta,,l'ie Kmija frmutwaia pz\t"wne i negat,vwne uwagl /! budzetu w.2r0g rku, znala zl dzwi...i.it.nie w niejednm,v1n,vm w1'niku glwania' Bira.pduwagQpw}'ZSZewniekKmijiRewizrjnejwprawieudzieleni Burmitrzr,vi \,{iata ablutriu z r,vykna'ia budzetu za 2008 rk zapinivvan jak w entenji uhw'aty...rzwdczac. Skladu ffiekaj4eg t/t mr mgr,r[ J rbthr,ri d niniej zej uhwaly Radzie \liej kiej \\ t{iktrvie przy'luguj e dwlanie d petneg kradu Klegiurn nelinarnej rzb1, brahunkrvej r,r,' Katwiah, w terminie 11 rlni d dari.iej drqzenia. z ny glliltlfi lgdill B0[0Pn {,8, af,2pl

12 {Jhwala {n 4100/H/ 7 l2&& z dnia 9 li.wietnia 201_0 nku Sktadu nzekaj4eg Reginalne [zby braharnkwej w Katwiah w prawie: pinii przedlinym przez Burmitrza Miata Mikkiw prawzdaniu z wyknania budzetu z^ 20{09 rk. a pdtawie art. 1 pkt 5, art. 19 ut. 1 i 2. art. 20 ut. utawy z dnia 7 patdziernika 1992 rku reginalnyh izbah brahunkwyh (Dz. U. z 2001 r. r 55, pz. 577 ;zpln. zm.) Sklad rzekaj4y Reginalnej zby brahunkwej w Katwiah uhwala natpuje: 1. Wydaje iq pzyfywn4 piniq przedllnym przez Burmitrza Mrata Mikiw prawzdaniu z wy'knania budzetu za 2009 rk. 2. Uhw'ala r.'"'hdzi ',,l 2yie z dnim pdiqia. Uzaadnienie: Sklad rzekaj4y Reginalnej lzly brahunkwej w Katwiah dknal anahzy przedllneg przez Burmitrza Miata lvliklw (Zarzqdzemem r /10 z dma 16 mara 2010 r.) prawzdania z wyknania budzehr miata 2a2009 rh. Przy wyda'uvaniu pinii wykrzytan takze dane lizbwe zawarte w, praw'zdaniah budzetwih jedntki amrz4du tery'trialneg. Prwnan dane tam zawarte z danymi zawartyml w prawzdaniu piwym. nie twierdzajq niezgdnsi PruedlZne prawzdanie piwe z wyknania budzetu miata pelnia, w zakreie wej zzeglwsi, lvymg wynikaj4y z art. 199 ut. pkt utawy z dnta 0 zenrua 2005 rku finanah publiznyh (Dz.tJ. itjr 249, pz, 2104 z pln. zrn.), ktry twany jet d prawzdan z wyknania budzetw jedntek amrzqdu terytrialneg na my art. 121 ut. 6 utauy z dma 27 ierpnia 2009 r. Przepi_v wprwadzajqe utaw finanah publiznyh (Dz. U. r 157, pz. l21 z pin. zm.). Budzet Miata Miklw na 2009 rl uhwalny ztal w' dniu 16 grudnia 2008 rku Uhwal4 Rady Miejkiej r XXVV517/011. Dhd,v zaplanwan w wyksi zl, wl'datki w wyksi \8 zl, przyhdy * wyksi i rzhdv w wyki zl. W r,vyniku zmran wprwadznyh w igu rku dhdy' ztaly, zwipk zne d kwty 12r zl a wydatki d lwtv ,8.1. zl. Zr.vikzeniu ulegla q'ks przyhdr,v zl natmiat rzhdv nie uleglv zmianie.

13 Rearizaj a budzetffis:d:r1 ::"ii:;i;;ff fi':i,i:::,r ^pranu wydatki glem 12'691 '79'95 zl' ti' 92'977 pianu' Drhdy btezqewyknan.w 95,4g % a diray ma;ltkwe w 70,85 % planu' w truk turzei4gniqtyh dhdw' dhay *lun1 tanlll'1*'8 h' ubwenja grna r2,g2,% i dtaje..t*. 12,27 h. atmiat w trukturzepnieinyh wydatkw 81,86%twydatkibieZ4ealS'14%wydatkimaj4tkwe' wyknane d.hdy bie24e w 2009 r. prze *yzriuly pnieine w tym zaie wydatki na kwtq 4'644'000'24 zl' zadantabre,qe. zantwan tym amym;#6jpjtu"yln4na wynik budzetu i4gnity w 2009 rku jet ujemny wyni 10'952'981 zl' Defiyt ztal pkryty Srdkami ujtymi w przyhdah budzetu' Stan zbwiqzan Miata Miklw wedlug tytulw dluznyh, zgdnie ze r)rawzdaniem Rbz,na knie 200g rku wynil n.7r.+g:,tt, tj' 15,7 % wyknanyh dhdw, znaza ze nteprzekrzyt dpu zzalneg prgu krllneg przez att' r70 ut. r utawy z dnta zerwa 2005 r. finanat prruliznyh i dtyzyi zbwiryn z tytutu zai,4gnttyh kredytw i p?yzek' plan finanwy zadan z za1<reu adrninitraji rz4dwej raz innyh zadan zienyh utawami wyknany ztal p trnie dta.li wydatk6w w 97 '98 ' Biril Pd uwagq w entenji. przedizne prawzdanie zapiniwan jak PRZWDCZ,ACL arryk d niniejzej uhwaly przyluguj e dwlanie d Reginalne.i zby brahunkwejw Katwiah, w terminie 14 pelneg kladu Klegium dni d dafy jej drzenla' mar [)r Gdanre

14 ffiprawzdawzej Urzqd Miata Miklw RYnek MKtw tt umer identyfikayiny RG t',ta.*a*jewdztwa azwa pwiatu azwa gnlrny 00052v227 Slkie miklwki MTKLW dreat: RbPDP PLRCZ / nczr'r# Reginaln a lzba brahunkwa w SPRAWZDA Z Katwiah WYKAA DCHDW PDATKWYCH 02A68A87C89C828 gminy / miata na Prawah za kre d Pzqtku rku d dnia 1 grudnia rku 2008 lil lfilllilillillil lilli \li tllilillilllilllilil prze wypelnieniem przezyta intru KJQ SYMBL GMA TYP GM Wyzzegl'niente Wyknanie Skutki bnrzenia grnyh tawek pdatkw bltzne za KTS prawzdawzy Skutki deyzli wydanyh pzez rgan pdatkwy na Pdtawte utawy Skutki udzielnyh rdynala Pdatkwa, blizne za Kre ulg zwlnlen, PrawzdawzY blizne za kre prawzdawzy (bez ulg i arvlnien rziznie na raty. utawwy n) umrzenle zaleglsi pdatkwyh drzenie termlnu PlatnSi 2 glem dhdy pdatkwe A1. (A2+A+A4+A5+A6+A7+ A , , ,75 767, ,9 A8+A9+A10+A11) z teg: urfialy we wpiywah z X X X X A2 pdatku dhdwegd A ,14 b PrawnYh 2) dziaty we wpiywah z X X X X A pdatku dhlweg d A ,00 b fizyznyyt 2) 44. datek rlny A ,2C 0,00 0,00 27,00 224,5C < x{h xv A5 pdatek d nieruhm6i A , A7, , ,4 A6. pdatek lesny A6 2615,20 0,00 0,00 2,00 0,0 ^, pdatek d Srdkw n / A , , , ,00 212,00 tranprtwyh pdatek dhrjwy d nnn AB b fizyznylt, PlaanY A ,46 X 0,00 0,00 w frmie karty Pdatkwej patek d zynnsi r\y' "^ A ,74 X 0,00 0,00 00 ywilnprawnyh A10. wptywy z PlatY karbwej A ,09 X 0,00 5,00 wplywy z PlatY A11. ekplatayjnej A ,69 X 0,00 0,00 nnr w tym: ^. Przediqbirtwa p.12 r\ L' ,69 X 0, ,0 " grnizeg ) ' nieptzebne kreli 2)miata na prawah pwratu wykazulqtyrk zq "gminnq'udzialuwewpywah z pdatku dhdweg d b fizyznyh ib prawnvh )wypernra,agminygrnizew,rzumreniuart.2pktautawy zdnia28litpada200r retrukturyzali grnitwawqglakamtennegwlatah (Dz U r21, pz.207 z25 r Dz' U 150 pz 1250)..,'1, Glw ny K iggwy'/,s_karbn ik (02) '10 telefn rk m dzien 02468A87C89C82C8 Krerwnrk jedntki / Prze w dni zqy Zarzdu Strna 1

15 4 12'00919&zawa Adreat ffii pnawzdawze1 Rb.PDP PLRCZ / RCZ Regrnaln a lzl,a brahunkwa w Urz4d Miata Miklw SPRAWZDA Z Katwtah WYKAA Rynek 1{ DCHDW PDATKWYCH 4190 MKC)_W umer identyfikayjny RG gminy / miata na Prawah za kre d Pzqtku rku d dnia 1 grudnia rku 2009 P rzed wypein ienielm przezyta intruk1q SYMBL ttazwawjewdztwa Slqkie azwa pwiatu miklwki PWAT GMiA azwa gminy MTKLW Wyzzeglniente Wyknante Skutki bnizenta Skutkr udzieln Y h grnyh tawek ulg r arulnren, pdatk w blizne za kre blizne za prawzdawzy ^kra (bez ulg a/vlnlen utawwy n) praw zdawzy Skutkr deyzli wydanyh ptzez rgan pdatkwy na Pdtawle ulawy rdynalil Pdatkwa, blizne za kre um0rzenle zaleglt pdatk.wyh PrawzdawzY rzlznie na raty drzenie terminu platnst 2 4 a glem dhdy pdatkwe A1. (A2+4+A4+A5+A6+A7+ A , tvj.vl A8+A9+A10+A11) z teg: udzialy we wplywah z A2 pdatku dhdwegd A ,40 X X,X X b PrawnYh 2) udzialy we wplywah z A. pdatku dhdwegd A ,00 X X X X b fizyznyh 2',t A4. pdatek rlny A ,21 0,00 0, A5 pdatek d nieruhmsi A , , , , ,9C A6. pdatek lesny A ,20 0, ,00 0,0 ^^^ n^^ nn pdatek d rdkw A / A ,52 vzj Y,UU ,0 tranprtwyh pdatek dhdtvy d A8. b fizyznyh, PlaanY A8 1596,81 X w frmie kartv Pdatkwej n ^ pdatek d zynn,l AY A ,95 X vwilnrawnvh A10. wplyvvy z PlatY karbwej A U X ,0 wplywy z PlatY A11 ekplatayjnej A ,6 X w tym. A 4^ d przedigbirtwa r''t'' grnizeg ) A 1.\ X ' nreptzebne kreli 2) miata na prawah pwiatu wykizulq tylk zq "gminna' udzialu we wptywah z pdatku dhdweg d b fizyznyh b prawnyil )wypelnralgmrnygrnrzewrzumieniuart 2pkt4utawy zdntazblitpada200r.retrukturyzaji grnrtwawqglakamiennegwlatah (Dz. U r 210, pz 207,2 20Cr5 r Dz U 150 pz 1250) rj?{ (02)24855 ^nln na n4 ZU UitJ4U Glwny Kiggwy / Skarbnik telefn rk m dzten 6ABF1856A0BDAF7 Kierwntkjedntkt / Prze w d ni zqy Zar zdu Strna 1

16 WVftS.i*'" d prawzdania RbPDP ar10 l G{wnY Ki{g'fuY / Skarbnik (02) telefn rk m dzien 6A8F DAF7, a l Prze w d ni zq'lt Lar zqdu j Strna: i

17 {,ihwala F{r 4100A/158/2009 z dnia [4 grudnia 2009 rku Sndadu nzekaj4eg Reginalne tzby' hrahunkwej w Katwiah w prawie: pinii prawidlwsi za\4znej d prjektu uhwaly budzetwej na 2010 rk pr gnry lwfy dlugu Miata Mikl6w a pdtawie art. 1 pkt 2. art. 19 ut. 2 i art. 20 ut. 1 utaw',' z dn'ta 7 pa2dzierntka 1992 r. reginalnyh tzbah brahunkwyh(dz. J. z 2001 r. r 55, Pz. 5ll zp2n' zm.) raz art. 172 ut. 1 pkt 2 utawy z dnia 0 zerwa 2005 rku finanah publiznyh (Dz.U. r 249, pz.2104 z P2n, zm.) Sklad rzekaj 4y Fi.eginalnej zby brahunkwej w Katwiah u h w a a natgpuje: 1. Wy,Caje iq prytywn4 pini prawidtwsi zalqznei d prjektu uhwaly budzetwej na 2010 rk prgnzy kwty dlugu Miata Miklw. 2. Uhwala whdzi w Zyte z dniem pdjqia. Uzaadnienie : Wediug przedlanej przez Brrnritrza Miata Miklwil Zarzqdzeniem r 948/298/09 z dma 1 litpada 2009 r. prgnzy,l4zna kwta dlugu Miata Miklwa wynies ma na knie ZA0g rku zl., tanwi bdzie 4.,9lA prgnzwanyh d i4gniq2ia w biez4ym rku dhdw. a knie Z0l0 rku planwanalqzna kr,vta dlugu Miata t zl, na klada iq maj4 zbwrqzania z tytulu: kredytw w wyksi zl', plyzek w wyksi zl. przedtawina prgnz a lqznej kwty dlugu na knie 2010 rl.u i lata natpne uwzglqdnia dane dtjzqe planwanyh, w prjekie uhwaly budz:etwej, plat rat zara,nrqtyh w ze Sniej kredyt w i pzy zek prgnzwana lqzna kwta dlugu lvliata na knie 2010 rku tanwi, wedlug przedlznyh danyh 11,82 % dhdw planwanyh na 2010 rk, znaza, iz nie przelaaza dpu zzalneg 60% prgu zadluzenia. kreslneg w art. '70 ut. 1 utawy z dnta 0 zerwa 2005 rku finanah publiznyh (Dz.U. r 249, pz z p2n' zm.). przedtawiny diug Miata lvliklw pdlegal bqdzie plaie d 2018 rku. K6rtr0P A TilDttfi/ 0nYeffrfl J8,t,2Pl

18 Zaklada i, ze kwty plat rat..kapitalwyh wra,z detkami, d 2()1 rku nte przekz4 dpu izarneg prg, krern.;; ;rr; z art.169 ut' 1 ww' utawy finanah publiznyh. aprltawiealalrtzyprzed z.?ny.hdanyhlllktadrzekaj4ynlewnl zatrzezen d prgnzy dt,rg; viiata Miklwa i twie 'dt),;; przedtawinym kztalie zapewnia przetrzeganie prr.piry d:ty: ti'r"nuhwalaniu i wyknywania bud2etw d kna 201 r. Sklad,urrrr"{ujednak,ze,i latah natqpnyh ittny wplyrv na tq enq mie bqdzie zmianaregulajifru*.,y.t' 01'^t1t^r::,:*ii;"i zadluzanta i jedntek amrz4du terytriarneg,_*yrrit ul qazart.z4utawy ta*;i ""pnia 2009 r' ltnanah ilrtfth Pz'U' r 157 'Pz' 1240)' Wbe pwyzzeg rzezn jak na wtqpie' d niniej zej uhwaly zby brahunkwej w Katwlan' Reginalnej PRZWDCZ4iL Sktadu rzekaj4eg r{r,,j,rnr,\,,,'./l : tigrterea Uarryk p':',:"g"r:^""y::h:",:ir1'jllt'u',i"1i:" 1\.P\ 'P't G{.CW l/rzejr.l KSGWV fv4 ikiw

19 Uhwala r 4100/V z dnia 14 grudnia 2009 rku Skladu rzekaj4eg Reginalnej lzby brahunkwei w Katwiah w prawie: pinii przedlznym przez Burmitrza Miata Miklwa pr.iekie uhwaty budzetwej na 2010 rk wraz z infrmajq tanie mienia kmunalneg i uzaadnieniem. a pdtawie art. 1 pkt, art. 19 ut. 2i art.20 ut. utawy zdniat paldziernika lgg2rku reginalnyh izbah brahunkwyh (Dz.J. z 2001 r. r 55, pz. 577 zp62n. zm.)lllkladbrzekaj4yreginalnejlzbybrahunkwejwkatwiahuhwala natgpuje: 1. Wydaje ig pryfywnq piniq przedlznym przezburmitrza Miata Miklwa prjekie uhwalybudzetwej na 2010 rk wraz z infrm aiq tanie mienia kmunalneg i uzaadnieniem. 2. Uhwala whdzi w zyie z dniem pdjqia. Uzaadnienie: Sktad rzekajy Reginalnej lzby brahunkr,vej rv Katwiah, dknal analizy przedl1neg przez gurmitrru Miutta Miklwa prjektu uhwaly budzetrvej na 2010 rk wrazz infrmajq_ tanie mienia kmunalneg i uzaadnieniem. prjekt utr*aty budzetwej na 20l rk prawany ztal na pdtawie przepi6w utawy zdnia27 ierpnia2}}9 r. finanah publiznyh (Dz. U. r l57,pz. 1240), Sktad rzekajqy utalil, natpuje: pdtawwe wielksi budzetwe: dhdy i wydatki raz przyhdy i rzhdy zaplan*an w utaww ej zzeglwsi z dpwiednim wydrbnienie m.in. zadan zlenyh i pwierznyh d realizaji w 2010 rku, przedlzny prjekt jet zrwnw akny i kredln przezna:zenie nadwyzki budzetwej ig na platp kredyw i p yzek, prjekt jet kmpietny, gdyz pza budzetem bejmuje r6wtriez wymagane zalqzniki, u j"g iawartsi jet zgdna z zapiem art. 212 utawy, upwaznienia dla Burmiirza Miata d dknywania zmian w budzeie i zaiqgania zbwrqzan z tytulu um6w, ktryh tealizaia w rku natpnym jet niezbina dla zapewnienia i4glsi dzialania miata i termin uplywa w 201 rku raz przekazania uprawnien w tym zakreie,iedntkm rganizayjnym, ztaly prawidlw kredlne.

20 przedlzne d prjektu uhwaly budzetwej uzaadnienie raz infrrmaja tante mienia kmunalneg w enie Skladu izekaj4eg nie budzq zattzezen' Sktad rzekajq y zwraa ig jednak uwagq' 2e zgdnie z art' 180 utawy z dn\a 0 zerw az005r. finanah pubrizny:h twanym w rku 2010 na mr)y art' r21 ut' 9 utawy z dnia 27 ierphia 20d9 r. przepiry *pr* adiai.qe utawg finanah publiznyh (Dz. u. r r57, pz. r24r1 _ prgnru t *iy dtugu i lnf.m aia tanir mienia nie 4 elementami uhwaly budzetwej, tylk maierialem prawanym ptzez zarz4d j''t' i przedklaany. *irz prjektem budzetu. ie pwinny by6 uhwallana przez Rad zatem Miejk4(prpnujeiqwl5prjektuuhwatyRadyMiejkiej) Pnadt Sktad rzekaj4y zwraa uwagq na: _ nieprawidrwq klayfik u"i? z, tytu\u platy planity znei, ktr:a pwinna by6 _dhdu zaklayfikwana w iziale 7 56, t,'t^'n'tt'1i'n* 1:' ','^'jl'"" ''iu ' \ _ brak w trei uhwaty krelenia limitu zbwiqzah z tytulu zai4grmyh kredytw ipiyzek jet wym agane art.?12 ut. 1 pkt 6 utawy z dnia 27 ierpnia 2009 r. finanah publi znyh, ti'trr^'t'paf un'.t<' _ brak w trei uhwaly kreren,ra rqznei kwty (limitu) prpzeri (art. 9)4 ut' utawy. z dnia 27 ierpnia 20g..; il;ah" pubriznyh) a zw\qzane jert z udzielnym upwaznieniem..\z', L v,*'fr f").' Bir4pduwagQpwy*zeutalenia,ktadrzekajqyzapiniwai jakwentenji. PRZWDCZ\tt Skladu rzekajpeg Vr *{\r^'v1 y rffirerea JarzYk d niniejzej uhwaly przyluguje dwlanie d pelneg kladu Klegium Reginalnej zby brahunkwej * rutiiah, w terminie 14 dni d daty drpzenia' t. 2t t:hy i\ktu "

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w. stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly' UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art'

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW RZPRZADZT RADY MIISTRW PRKT zdni....2011. zm ien ijqe zpzqdzen ie w pwie wpwdzen i,, Kjweg pg m u zwlzni niekt6yh etyp6w Slmnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt 2010-2012 pdtwie t. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie

pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie strtt w s ttuifl ll lutego - Swiut(ntl l)ziei Chorqto Swiatowy Dzieri Chorcgo zosi,rl ustanowiony przez papieia lana Pawla II 13 maja 1992 roku w liscic do przewod nicz4cego Papieskiej Rady ds. Duszpa

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u093-0008/11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958

WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958 BA PSTA REPUBLCA PPULARit RMlA Rumunia 1858 1958 R 15 RK V WARSZAWA 1 SERPEŃ 1958 MESZAA FRAKATURA PLSK - RSYJSKA statni sptkałem się z bardz ciekawym listem, frankwanym dwma znaczkami: pierwszym znaczkiem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

l\*l 14, Aif;ilfif"F tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

l\*l 14, Aif;ilfifF tn{ Tylko do uiytku sluzbowego KW0921-0053/0054/1 I KW0920-0045t0046n1 PROTOKOL KONTROLI WEWNBTRZNEJ IZBA SKARBOWA W KATOWICACH Tylko do uiyku sluzbowego -r'{,fr. i ZBA SKARBOWA W KATOWCACH. i,.. /r;""' :i KW0921-0053/0054/1 KW0920-00450046n1 PROTOKOL KONTROL WEWNBTRZNEJ z konroli wewnqrznych KW/0920-004511 i KW0920-0046/11, przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo