Wymagania programowe - klasa I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe - klasa I"

Transkrypt

1 1 Wymagania programowe - klasa I stara się słuchać kolegów i dorosłych oraz zrozumieć co przekazują EDUKACJA POLONISTYCZNA słucha wypowiedzi dorosłych i kolegów, rozumie co przekazują, uczestniczy w rozmowie zna wszystkie litery alfabetu, z pomocą czyta i rozumie proste, krótkie teksty z pomocą pisze proste, krótkie zdania, przepisuje, pisze z pamięci zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie krótkie, proste teksty pisze proste, krótkie zdania, przepisuje, pisze z pamięci uważnie i ze zrozumieniem słucha dorosłych i kolegów, zadaje pytania, udziela odpowiedzi na pytania, samodzielnie wypowiada się na podany temat zna wszystkie litery alfabetu, czyta biegle i ze zrozumieniem różne, krótkie teksty pisze proste, krótkie zdania zachowując estetykę i poprawność graficzną, przepisuje, pisze poprawnie z pamięci, pisze ze słuchu wyrazy przy pomocy posługuje się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie słucha fragmentów lektur czytanych przez nauczyciela bierze udział w zabawach teatralnych odtwarza z pamięci krótkie wiersze i piosenki dla dzieci posługuje się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie interesuje się książką i czytaniem, słucha czytanych lektur czynnie uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się rekwizytem odtwarza z pamięci wiersze i piosenki dla dzieci ze zrozumieniem posługuje się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, samogłoska, spółgłoska słucha w skupieniu czytanych utworów dla dzieci, interesuje się książką i czytaniem, czyta lektury, wyszukuje w tekście potrzebne informacje czynnie uczestniczy w zabawach teatralnych, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera, rozumie umowne znaczenie rekwizytu i potrafi posłużyć się nim w odgrywanej scenie odtwarza z pamięci z właściwą intonacją wiersze dla dzieci i fragmenty prozy

2 2 wspólnie z klasą śpiewa poznane piosenki, wykonuje śpiewanki i rymowanki EDUKACJA MUZYCZNA śpiewa proste piosenki z repertuaru dziecięcego, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, powtarza proste melodie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego z uwzględnieniem tempa i dynamiki, wie, że muzykę można zapisać i odczytać z pomocą odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych słucha muzyki; wie, że należy kulturalnie zachować się w trakcie śpiewania hymnu narodowego odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych, realizuje proste tematy rytmiczne świadomie słucha muzyki, pląsając i tańcząc reaguje na zmianę tempa i dynamiki, kulturalnie zachowuje się w trakcie śpiewania hymnu odtwarza rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych, wyraża nastrój i charakter muzyki, realizuje proste schematy rytmiczne, zna dźwięki sol, mi, la, re, do świadomie i aktywnie słucha muzyki; kulturalnie zachowuje się w trakcie śpiewania hymnu narodowego, tworzy własne proste melodie EDUKACJA PLASTYCZNA ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, stosuje proste techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane baśnią, opowiadaniem wybraną techniką przy pomocy wykonuje proste rekwizyty i stara się je wykorzystać w małych formach teatralnych z pomocą rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźba oraz tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej naszego regionu wykonuje proste rekwizyty: lalki, pacynki i wykorzystuje je w małych formach teatralnych rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźba oraz tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej naszego regionu, wykonuje rzeźby w plastelinie ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, posługuje się środkami: kształt, barwa, faktura, w miarę możliwości korzysta z narzędzi medialnych w swej działalności samodzielnie wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźba, grafika, wypowiada się na ich temat, tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej naszego regionu, wykonuje rzeźby w glinie i plastelinie.

3 3 zgodnie współpracuje z innymi w zabawie i nauce szkolnej, grzecznie zwraca się do innych EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA zgodnie współpracuje z rówieśnikami w zabawie i nauce szkolnej, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej różnych sytuacjach życiowych wie, gdzie można bezpiecznie zorganizować zabawy przy pomocy potrafi wymienić kilka nazw zawodów: policjant, strażak, lekarz wie, że mieszka na wsi, w Polsce, w Europie, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn) z pomocą wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, na polu, w sadzie i w ogrodzie; zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku; wie, że zwierzęta przynoszą pożytek środowisku; wie o zagrożeniach ze strony zwierząt i roślin wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy i dlaczego wie czym zajmuje się: policjant, strażak, lekarz, weterynarz wie, że mieszka na wsi, w Polsce, w Europie, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, w lesie, na polu, w sadzie i ogrodzie, zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku; zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin zgodnie i kulturalnie współdziała z rówieśnikami w nauce szkolnej, zabawie i wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego zna cechy różnych zawodów, wie do kogo i jak zwrócić się o pomoc wie, że mieszka na wsi, w Polsce, w Europie, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn), rozpoznaje flagę Unii Europejskiej rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych; zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku; zna różne zagrożenia ze strony zwierząt i roślin, przeprowadza obserwacje przyrodnicze, rejestruje wybrane wyniki obserwacji z pomocą wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka takie jak: wypalanie traw, zatruwanie powietrza, wyrzucanie odpadów potrafi wymienić warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie, prowadzi proste hodowle zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowiek: wypalanie traw, zatruwanie powietrza i wody, wyrzucanie odpadów, chroni przyrodę, nie śmieci wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie; prowadzi hodowle i uprawy, zna etapy rozwoju roślin zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie traw, zatruwanie powietrza, wyrzucanie odpadów, chroni przyrodę; pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato, szanuje rośliny, wie, że należy oszczędzać wodę wie, że należy segregować śmieci wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens segreguje śmieci, stosuje opakowania

4 4 i oszczędzać wodę pod kierunkiem obserwuje pogodę i różne zjawiska atmosferyczne w kolejnych porach roku; wie, jak ubierać się odpowiednio do pogody stosowania opakowań ekologicznych; wie jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; rozumie komunikaty o pogodzie, nazywa różne zjawiska atmosferyczne; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych (burza, huragan, powódź, pożar), zna kolejność pór roku EDUKACJA MATEMATYCZNA ekologiczne; rozumie znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; rozumie komunikaty o pogodzie; nazywa różne zjawiska atmosferyczne; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych (burza, huragan, powódź, pożar); wie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, zna kolejność pór roku i potrafi wymienić różnice w pogodzie między porami roku tworzy zbiory; ustala ich równoliczność przy pomocy tworzy zbiory i przelicza elementy z pomocą określa położenie obiektów; wyprowadza kierunki od siebie i innych, rozróżnia prawą i lewą stronę kontynuuje regularny wzór w prostych szlaczkach określa położenie obiektów; wyprowadza kierunki od siebie i innych, orientuje się na kartce papieru, rozróżnia prawą i lewą stronę dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek), układa rytmy z przedmiotów wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 wyznacza sumy i różnice w zakresie 20, poprawnie zapisuje działania, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 tworzy zbiory; wyodrębnia zbiory przedmiotów spełniających dany warunek, rozumie pojęcie zbiorów równolicznych bezbłędnie określa położenie obiektów, wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, rysuje strzałki we właściwym kierunku, orientuje się dobrze na kartce papieru, określa położenie obiektów względem obranego obiektu dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, rozpoznaje i klasyfikuje figury geometryczne sprawnie oblicza w pamięci sumy i różnice w zakresie 20, oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania z treścią przedstawione na rysunkach zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, rozwiązuje samodzielnie proste zadania z treścią, układa zadania do sytuacji, ilustracji, działania

5 5 z pomocą mierzy długość, posługując się linijką przy pomocy waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze odmierza płyny kubkiem i miarką litrową nazywa dni tygodnia a przy pomocy nauczyciela miesiące zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł, zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go stosując zapis cyfrowy i znaki działań mierzy długość, posługując się linijką, porównuje długości obiektów potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany wg wagi potrafi odmierzać płyny kubkiem i miarką litrową nazywa dni tygodnia i miesiące, orientuje się do czego służy kalendarz zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10zł, zna wartość nabywczą monet, radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży; zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go mierzy długość, posługując się linijką, używa terminu: cm, porównuje długości waży przedmioty, zna pojęcie kg, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany wg wagi sprawnie odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, używa terminu: litr nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, potrafi korzystać z kalendarza, rozpoznaje czas na zegarze zna będące w obiegu monety i banknot 10zł, wykonuje obliczenia pieniężne; zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go, układa i rozwiązuje proste zadania z treścią o kupowaniu i płaceniu ZAJĘCIA TECHNICZNE wykonuje proste zabawki np. latawce, wiatraczki, tratwy przy pomocy próbuje wykonać proste zabawki np. latawce, wiatraczki wie, jak posługiwać się prostymi urządzeniami domowymi (latarka, odkurzacz, zegar) posługuje się prostymi urządzeniami domowymi (latarka, odkurzacz, zegar) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody; samodzielnie wykonuje proste zabawki np. latawce, wiatraczki, tratwy zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (latarka, odkurzacz, zegar), posługuje się nimi nie psując ich

6 6 potrafi wykorzystać dostępne przedmioty i materiały do budowy np. wagi, toru przeszkód wie, że należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych, utrzymywać porządek wokół siebie wykorzystuje dostępne przedmioty i materiały do budowy np. wagi, toru przeszkód dba o bezpieczeństwo własne i innych, dba o porządek wokół siebie z inicjatywą wykorzystuje dostępne przedmioty i materiały do budowy wagi, toru przeszkód zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych, utrzymuje porządek wokół siebie i pomaga innym w utrzymaniu porządku WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA uczestniczy w zajęciach rozwijających uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną fizyczną zgodnie z regułami sprawność fizyczną; zawsze zgodnie z regułami chwyta piłkę, rzuca nią na odległość i do celu, toczy ją, pokonuje naturalne przeszkody, wykonuje ćwiczenia równoważne chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy ją, pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne wykonuje ćwiczenia równoważne sprawnie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłuje, pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, wykonuje sprawnie ćwiczenia równoważne, pokonuje wyznaczone odległości marszem, wie, jak należy prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole biegiem, na czworakach zawsze prawidłowo siedzi w ławce i przy stole wie, że należy dbać o swoje zdrowie wie, jak dbać o swoje zdrowie i zapobiegać chorobom przez szczepienia, odżywianie się, aktywność fizyczna, higienę dba o swoje zdrowie i zapobiega chorobom przez właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, higienę, wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

7 7 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszki i klawiatury sprawnie posługuje się wszystkimi poznanymi narzędziami, samodzielnie wykonuje ćwiczenia stara się korzystać z komputera tak, żeby nie wie jak korzystać z komputera, by nie narażać zna i przestrzega zasad korzystania z komputera narażać zdrowia zdrowia stosuje się do ograniczeń w korzystaniu z komputera stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera Wiadomości i umiejętności nie ujęte w wymaganiach programowych w klasie I traktuje się jako wymagania wykraczające poza program.

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA)

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) rozumie proste polecenia; komunikuje swoje potrzeby EDUKACJA POLONISTYCZNA słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA a) Uczeń słucha i chce zrozumieć, co przekazują dzieci i dorośli, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, b) w kulturalny

Bardziej szczegółowo

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.1. Uczeń otrzymuje ocenę wspaniale, gdy: a) uważnie słucha wypowiedzi innych, rozumie słuchany tekst, b) wypowiada się płynnie i na temat, posługując się poprawnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE DLA KLASY I. 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń kończący klasę I :

EDUKACYJNE DLA KLASY I. 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń kończący klasę I : WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I I. Opis osiągnięć ucznia z zakresu edukacji polonistycznej 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń kończący klasę

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I Podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego W zakresie umiejętności społecznych

Bardziej szczegółowo

Edukacja muzyczna a) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki;

Edukacja muzyczna a) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki; WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY I Edukacja polonistyczna 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: b) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych dotyczących porozumiewania się i kultury języka uczeń: - słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową

Wymagania edukacyjne na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową Wymagania edukacyjne na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka.

Bardziej szczegółowo

Treści i umiejętności przewidziane do realizacji w klasie I

Treści i umiejętności przewidziane do realizacji w klasie I Treści i umiejętności przewidziane do realizacji w klasie I Edukacja polonistyczna 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. I b wychowawca: Iwona Młynarska

Wymagania edukacyjne dla kl. I b wychowawca: Iwona Młynarska Wymagania edukacyjne dla kl. I b wychowawca: Iwona Młynarska I. Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) posiada duży zasób słów, które poprawnie stosuje w wypowiedziach układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną całość bardzo chętnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I Osiągnięcia uczniów wynikają z podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE PIERWSZEJ (CO UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ I WIEDZIEĆ PO KLASIE PIERWSZEJ)

WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE PIERWSZEJ (CO UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ I WIEDZIEĆ PO KLASIE PIERWSZEJ) WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE PIERWSZEJ (CO UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ I WIEDZIEĆ PO KLASIE PIERWSZEJ) Edukacja polonistyczna W wyniku edukacji polonistycznej uczniowie po ukończeniu klasy pierwszej Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy Iab SP z przedmiotu EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA na rok 2017/18 nauczyciele: Anna Łata, Wladysława Makoś

Wymagania edukacyjne dla klasy Iab SP z przedmiotu EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA na rok 2017/18 nauczyciele: Anna Łata, Wladysława Makoś Wymagania edukacyjne dla klasy Iab SP z przedmiotu EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA na rok 2017/18 nauczyciele: Anna Łata, Wladysława Makoś Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie)

6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) 6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie osiąga sukcesy w konkursach, samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

6- celujący- oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności powyżej poziomu pierwszej klasy.

6- celujący- oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności powyżej poziomu pierwszej klasy. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa1. Ocena opisowa końcoworoczną sporządzana jest na podstawie całorocznej obserwacji postępów ucznia.za skalę osiągnięć przyjęto zapis cyfrowy oznaczany punktami od 6 do 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/ KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/ ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA KLASY 1 Beata Dąbrowska wrzesień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: wsoki Mówienie Uczeń posiada duży zasób słów, które poprawnie wykorzystuje w wypowiedziach. Układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA I

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA I OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA I Edukacja polonistyczna 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA ZSzP W CIEMNEM/

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA ZSzP W CIEMNEM/ KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA ZSzP W CIEMNEM/ ROK SZKOLNY 2013/2014 WYCHOWAWCA KLASY 1 Jadwiga Zalewska wrzesień 2013 1 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 1a rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne dla klasy 1a rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne dla klasy 1a rok szkolny 2014/2015 WYMAGANIA KONIECZNE Edukacja polonistyczna - słucha wypowiedzi dorosłych - stara się słuchać wypowiedzi dzieci - pełnym zdaniem odpowiada na pytania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

I. Treści nauczania - klasa I szkoły podstawowej

I. Treści nauczania - klasa I szkoły podstawowej I. Treści nauczania - klasa I szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy II a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne dla klasy II a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II a w roku szkolnym 2016/2017 Ocena śródroczna 1. Edukacja polonistyczna Umiejętności społeczne w zakresie porozumiewania się i kultury języka - słucha wypowiedzi innych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 1. (Zgodne z nową podstawą programową - reforma 2017r.)

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 1. (Zgodne z nową podstawą programową - reforma 2017r.) KRYTERIA OCENIANIA KLASA 1 (Zgodne z nową podstawą programową - reforma 2017r.) POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe (w ujęciu ogólnym)

Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe (w ujęciu ogólnym) Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe (w ujęciu ogólnym) Klasa 1 l. Edukacja polonistyczna Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka Słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka.

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe. klasa I szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe. klasa I szkoły podstawowej 1 Treści nauczania wymagania szczegółowe klasa I szkoły podstawowej I. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy I

Wymagania programowe dla klasy I Wymagania programowe dla klasy I Edukacja polonistyczna Mówienie i słuchanie - słucha wypowiedzi dorosłych - stara się słuchać wypowiedzi dzieci - pełnym zdaniem odpowiada na pytania innych osób - rozmawia

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I. Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej.

Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I. Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej. Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I. Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej. 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 I. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne klasa 1 Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka Słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych. Stara się zrozumieć wypowiedzi innych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO 1. Edukacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE Opracowany przez zespół przedmiotowy edukacji wczesnoszkolnej w składzie: Karolina Gontarz Daria Idzik Izabela Jastrzębowska

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - treści nauczania/wymagania edukacji wczesnoszkolnej na koniec kl.i szkoły podstawowej

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - treści nauczania/wymagania edukacji wczesnoszkolnej na koniec kl.i szkoły podstawowej KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - treści nauczania/wymagania edukacji wczesnoszkolnej na koniec kl.i szkoły podstawowej ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa r.szk. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 5 PUNKTÓW Uważnie słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych. Prowadzi rozmowę wyraźnie komunikując swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa 1

KRYTERIA OCENIANIA Klasa 1 KRYTERIA OCENIANIA Klasa 1 Kryterium oceniania zawiera sześciostopniową skalę obowiązującą na drugim etapie kształcenia. Pozostawiono nazewnictwo liczbowe. Podstawa programowa zawarta jest w ocenie dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych Stara się komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia Najczęściej w kulturalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA Gra w kolory. Kryteria oceniania, klasa 1 EDUKACJA PRZYRODNICZA 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący) Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - treści nauczania/wymagania edukacji wczesnoszkolnej na koniec kl.i szkoły podstawowej ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASACH I-III. Słabo Pracuj więcej Ładnie Bardzo ładnie Wspaniale

KRYTERIA OCENIANIA KLASACH I-III. Słabo Pracuj więcej Ładnie Bardzo ładnie Wspaniale Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASACH I-III Porozumie -wanie się i kultura języka Słabo Pracuj więcej Ładnie Bardzo ładnie Wspaniale Obdarza uwagą dzieci i Uważnie słucha Zawsze uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Winkowska. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY I wg nowej podstawy programowej

Małgorzata Winkowska. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY I wg nowej podstawy programowej Małgorzata Winkowska WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY I wg nowej podstawy programowej Edukacja polonistyczna ROZWÓJ POZNAWCZY 1. W zakresie mówienie i słuchania Uczeń: - słucha ze zrozumieniem wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY- KLASA I A SP ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY- KLASA I A SP ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY- KLASA I A SP ROK SZKOLNY 2016/2017 Edukacja polonistyczna Porozumie -wanie się i kultura języka 1 (nie umie) 2 - wymaga poprawy 3 (przeciętnie) 4 (dobrze) 5

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I. 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący)

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I. 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący) Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie Nie zawsze uważnie Uważnie słucha Zawsze uważnie słucha słuchać wypowiedzi słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych Stara się komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej

Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi - 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 l. Edukacja polonistyczna Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka Słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych. Stara się zrozumieć wypowiedzi innych.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej. Klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej. Klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Program nauczania: Program edukacji wczesnoszkolnej, Klasy 1 3 Autor: Tytuł: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania edukacja wczesnoszkolna (kl. I) 6 wspaniale: uczeń wiedzą i umiejętnościami wykracza poza podstawę programową. 5 - bardzo dobrze: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej

Ogólne zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej Ogólne zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej Zasady oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja polonistyczna 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: Obdarza uwagą rówieśników i

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady Przedmiotowego Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej

Ogólne zasady Przedmiotowego Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej Ogólne zasady Przedmiotowego Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej Zasady oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Od 1 września 2017 roku w szkole podstawowej obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. Obejmie ona oddziały przedszkolne, klasy I, IV i VII.

Od 1 września 2017 roku w szkole podstawowej obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. Obejmie ona oddziały przedszkolne, klasy I, IV i VII. Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które są uwzględnione w programach nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 1

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.J. NIEPOKOJA W ZGIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.J. NIEPOKOJA W ZGIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.J. NIEPOKOJA W ZGIERZU EDUKACJA POLONISTYCZNA: Wspaniale-otrzymuje uczeń, który opracowany tekst czyta poprawnie, płynnie, z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I. 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący)

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I. 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący) Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący) Nie potrafi uważnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I CZYTANIE Znajomość

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE A

EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE A PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY PIERWSZEJ W edukacji wczesnoszkolnej, każde dziecko oceniane jest w sposób zindywidualizowany na miarę swoich możliwości. EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA ZAKRES WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim. wykonuje dodatkowe prace z własnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasach I-III oraz sposoby oceniania uczniów.

Wymagania niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasach I-III oraz sposoby oceniania uczniów. Wymagania niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasach I-III oraz sposoby oceniania uczniów. Podstawa programowa z 14 lutego 2017 r. precyzuje charakterystyczne cechy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Edukacja wczesnoszkolna klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Edukacja wczesnoszkolna klasa I : Musisz jeszcze popracować i Dobrze sobie radzisz : Bardzo dobrze sobie radzisz i Znakomicie Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wspaniale ( W)

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wspaniale ( W) WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wspaniale ( W) Płynnie czyta tekst. Wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki, czasopisma dziecięce. Wypowiada się

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania oczekiwane umiejętności ucznia kończącego klasę I SP

Treści nauczania oczekiwane umiejętności ucznia kończącego klasę I SP Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 4 10) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący) Nie potrafi uważnie

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r. Edukacje Edukacja polonistyczna: W zakresie

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY I

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY I KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY I Oznaczenia, zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, określające poziom osiągnięć ucznia: 6 punktów umiejętności opanowane wspaniale 5 punktów umiejętności opanowane

Bardziej szczegółowo