INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA KANDYDATÓW"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2011/ tel.(091) tel.(091) tel./fax.(091) Szczecin ul Staromłyńska 13

2 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie tworzą Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (OSM II st.) i Szkoła Muzyczna II st. (SM II st.) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. i Szkoła Muzyczna II st. to szkoły muzyczne o odmiennym systemie nauczania. Wymienione szkoły podlegają jednolitemu kierownictwu ZSM Dyrektor ZSM dr Piotr Piechocki Wicedyrektor ds. kształcenia muzycznego mgr Renata Wilento Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i ogólnomuzycznego mgr Dorota Kalinowska SEKRETARIAT ZSM, pokój nr 3, czynny w godzinach: Poniedziałek - piątek tel.: sekretariat (w godzinach otwarcia) portiernia (w dniach nauki godz ) fax:

3 W Zespole Szkół Muzycznych obowiązuje Statut ZSM oraz regulaminy dotyczące procesu nauczania, egzaminów promocyjnych, egzaminów dyplomowych, egzaminów maturalnych i egzaminów wstępnych. Przepisy obowiązujące w ZSM są zgodne z obowiązującym prawem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Podstawy prawne rekrutacji do ZSM 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.z2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.Nr 85, poz. 943) 3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. Nr 181, poz. 1507) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi (Dz.U.Nr131, poz.1458) 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania ucznió oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. Nr 65 poz. 400). 3

4 I. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (OSM II st.) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. realizuje 6-letni program średniej szkoły muzycznej /II st./ w połączeniu z programem ogólnokształcącym następujących poziomów: klasa I, II, III - poziom gimnazjum klasa IV, V, VI - poziom zreformowanego liceum Ukończenie klasy szóstej OSM II st. umożliwia przystąpienie do muzycznego egzaminu dyplomowego oraz do egzaminu maturalnego i uprawnia absolwenta do ubiegania się o przyjęcie na każdą wyższą uczelnię, a zwłaszcza muzyczną oraz stwierdza nabycie jednego z następujących tytułów zawodowych: - muzyk instrumentalista specjalność instrumentalistyka klasyczna specjalność instrumentalistyka jazzowa Wydział Instrumentalny obok kształcenia ogólnego i ogólnomuzycznego zapewnia przede wszystkim: kształcenie w zakresie solowej instrumentalistyki klasycznej lub jazzowej w wybranej specjalności doskonalenie gry zespołowej: kameralnej i orkiestrowej - nauczyciel rytmiki Wydział Rytmiki obok kształcenia ogólnego i ogólnomuzycznego zapewnia kontynuację nauki gry na fortepianie, doskonalenie umiejętności ruchowych oraz rozwijanie zdolności tanecznych, choreograficznych i aktorskich naukę improwizacji fortepianowej z elementami kompozycji kształcenie umiejętności wokalnych 4

5 zdobycie umiejętności pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznoruchowych II. Szkoła Muzyczna II stopnia (SM II st.) Jest szkołą 6-letnią na wydziale instrumentalnym i rytmiki oraz 4-letnią na wydziale wokalnym. Dyplom SM II st., pod warunkiem posiadania świadectwa maturalnego, upoważnia do zdawania egzaminów na studia muzyczne. Szkoła Muzyczna II st. realizuje program średniej szkoły muzycznej w trybie popołudniowym i wieczorowym. Dyplom SM II st. stwierdza uzyskanie jednego z następujących tytułów zawodowych: - muzyk instrumentalista specjalność instrumentalistyka klasyczna specjalność instrumentalistyka jazzowa Wydział Instrumentalny obok kształcenia ogólnomuzycznego zapewnia przede wszystkim: kształcenie w zakresie solowej instrumentalistyki klasycznej lub jazzowej w wybranej specjalności doskonalenie gry zespołowej: kameralnej i orkiestrowej - nauczyciel rytmiki Wydział Rytmiki zapewnia obok kształcenia ogólnomuzycznego kontynuację nauki gry na fortepianie, a ponadto: doskonalenie umiejętności ruchowych oraz rozwijanie zdolności tanecznych, choreograficznych i aktorskich naukę improwizacji fortepianowej z elementami kompozycji kształcenie umiejętności wokalnych 5

6 zdobycie umiejętności pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznoruchowych - muzyk wokalista specjalność solowy śpiew klasyczny specjalność wokalistyka jazzowa i estradowa Wydział wokalny obok wykształcenia ogólnomuzycznego zapewnia kształcenie głosu w zakresie śpiewu klasycznego lub jazzowego doskonalenie dykcji zdobycie umiejętności aktorskich i estradowych Dyplom SM II st., pod warunkiem posiadania świadectwa maturalnego, upoważnia do zdawania egzaminów na studia muzyczne. 6

7 EGZAMIN WSTĘPNY DO OSM II ST. I. Postanowienia ogólne. 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do OSM II st. jest nieprzekroczenie 14-go roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia OSM I st. lub ukończenie ogólnokształcącej szkoły podstawowej i przygotowanie muzyczne. 2. Do dnia 06 maja 2011r. należy złożyć w sekretariacie ZSM następujące dokumenty: - kwestionariusz osobowy kandydata - 2 zdjęcia legitymacyjne /aktualne i podpisane/ - świadectwo zdrowia od lekarza rodzinnego, kandydaci na wydział rytmiki także od lekarza ortopedy. - odpis ocen za I semestr br. szkolnego szkoły ogólnokształcącej i /lub muzycznej. 3. Egzamin wstępny składa się z dwóch części: - Część praktyczna - bada poziom umiejętności w grze na instrumencie - Część teoretyczna bada uzdolnienia muzyczne i wiedzę muzyczną kandydata z przedmiotów ogólnomuzycznych w zakresie szkoły muzycznej I st. 4. Egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSM, podzielona na zespoły egzaminacyjne, składające się z przewodniczącego i co najmniej dwóch egzaminatorów. 5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc uwzględnia się: - wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym zajęć ogólnokształcących i zachowania - wyniki egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu) Przyjmuje się kandydatów mających wyższą średnią ocen, w tym wyższą ocenę z zachowania oraz wyższą punktację uzyskaną na sprawdzianie (nie mniej niż 25 punktów). 6. Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły kandydatów w ciągu trzech dniu po zakończeniu egzaminów wstępnych. 7

8 II. Zakres egzaminów: 1. Część teoretyczna - pisemna, jednakowa dla wszystkich obejmuje umiejętności w zakresie Szkoły Muzycznej I st. z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej: a) sprawdzian w formie pisemnej z kształcenia słuchu z zasadami muzyki b) sprawdzian w formie pisemnej z wiadomości o muzyce (audycje muzyczne). 2. Część teoretyczna ustna, dla osób, które uzyskały w części pisemnej niewystarczającą ilość punktów (poniżej 15 punktów) obejmuje: a) zadania sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz podstawową wiedzę z zakresu teorii muzyki. b) badanie predyspozycji w zakresie kształcenia w szkole muzycznej II stopnia - Czas trwania egzaminu pisemnego 60 minut. - Czas przeznaczony dla jednego kandydata podczas egzaminu ustnego ok minut. 3. Część praktyczna - według następujących szczegółowych wymogów na poszczególne specjalności Wydziału Instrumentalnego (Specjalność Instrumentalistyka Klasyczna i Jazzowa) i Wydział Rytmiki III. Terminy egzaminów: r. (piątek) część teoretyczna pisemna r. (sobota) egzamin praktyczny: Wydział Instrumentalny Instrumentalistyka Klasyczna, Wydział Rytmiki r. (poniedziałek) część teoretyczna ustna r. (poniedziałek) egzamin praktyczny Wydział Instrumentalny - Instrumentalistyka Jazzowa 8

9 UWAGA W przypadku zdawania do wyższej klasy zakres egzaminów jest określany indywidualnie. Wymagane jest świadectwo promujące ze szkoły ogólnokształcącej do klasy odpowiadającej planowanemu kształceniu w OSM II st. Kryteria przyjęć są zgodne z kryteriami oceniania promującymi w zakresie poszczególnych przedmiotów ogólnomuzycznych i kierunkowych muzycznych, z których zdawany jest egzamin do wyższej klasy. Egzaminy odbywają się w dniach 13, 14 i 16 maja 2011r. UWAGA: Kandydaci zgłaszają się na egzamin praktyczny z czytelnie napisanym programem. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu z własnym akompaniatorem. W przypadku korzystania z pomocy nauczycieli pianistów-kameralistów z naszej szkoły, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły oraz przygotowanie i pozostawienie materiałów nutowych. 9

10 WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY FORTEPIAN - gama i pasaże: durowa i mollowa ( zgodnie z programem nauczania w klasie VI PSM I st.) do wyboru ucznia, - utwór polifoniczny, - allegro sonatowe /sonatina lub sonata przedklasyczna lub klasyczna/, - etiuda z problemami technicznymi dla obu rąk, - utwór dowolny, - czytanie a`vista z zakresu III-IV klasy SM I st. - utwór klauzurowy z zakresu programu III-IV kl. PSM I st. AKORDEON - gama i pasaże: durowa i mollowa ( zgodnie z programem nauczania w kl. VI PSM I st.) do wyboru ucznia, - utwór polifoniczny, - jedna część sonaty lub sonatiny lub 1 część utworu cyklicznego - etiuda, - czytanie a`vista z zakresu III IV klasy SM I st. - utwór klauzurowy z zakresu programu III-IV kl. PSM I st. - utwór dowolny ORGANY - jak fortepian KLAWESYN - jak na fortepian HARFA - jak fortepian muzycznej I st. innej specjalności niż fortepian, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego. 10

11 SKRZYPCE - dwie gamy jednoimienne i gamy w dwudźwiękach i pasaże trzyoktawowe /dur-moll/, - etiuda z programu dyplomowego, - I lub II i III część koncertu, - utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu o stopniu trudności zgodnym z etapem nauczania. ALTÓWKA - gama i trójdźwięki trzyoktawowe /dur-moll/, - etiuda z programu dyplomowego, - I lub II i III część koncertu, - utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu o stopniu trudności zgodnym z etapem nauczania. WIOLONCZELA - gama dur-moll przez 2 lub 3 oktawy, - etiuda z programu dyplomowego, - I lub II i III część koncertu lub dwie części sonaty, - utwór dowolny o stopniu trudności przewidywanym w VI kl. SM I st. KONTRABAS muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. GITARA - gama do trzech znaków dur-moll wersja pojedyncza, tercje i seksty przez 2 oktawy, - etiuda problemowa /gama, arpeggio lub legato/, - muzyka dawna lub klasyczna /część suity lub utwór samodzielny/, - utwór dowolny. 11

12 FLET - gamy (dur, moll), trójdźwięki, tercje, D7, chromatyczna (całość -do wyboru komisji) - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór cykliczny z fortepianem (koncert, sonata, suita) 2 części do wyboru komisji - czytanie a`vista OBÓJ gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. KLARNET - gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki, tercje dur, D7-2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem - czytanie a`vista muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. FAGOT - gamy do 4 znaków (dur), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze ( legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem 12

13 muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. SAKSOFON - gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. TRĄBKA - gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. RÓG - gamy G-dur, F-dur, C- dur ( 2 oktawy) - 1 etiuda staccato - utwór dowolny z fortepianem 13

14 muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. PUZON - 2 gamy C-dur i E dur - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze ( legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. PERKUSJA - gama i trójdźwięk ksylofon - etiuda ze zbioru K. Kupińskiego lub M. Goldenberga - ksylofon - 2 ćwiczenia o zróżnicowanym charakterze - werbel muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. 14

15 WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA Obowiązują egzaminy jak na Wydział Instrumentalny Instrumentalistyka Klasyczna, wyłącznie na specjalności: - kontrabas - saksofon - trąbka - perkusja Kandydaci wykonują wybrane przez komisję utwory z przygotowanego programu, komisja bada predyspozycje kandydata do kształcenia w specjalności instrumentalistyka jazzowa. WYDZIAŁ RYTMIKI 1. Sprawdzian dyspozycji muzycznych i ruchowych w formie zespołowej lekcji rytmiki: - badanie poczucia rytmu i tempa, - badanie zdolności ruchowych, wyobraźni ruchowej, poczucia wyrazistości ruchu - badanie szybkości reakcji - prezentacja piosenki (pieśni) 2. Improwizacja fortepianowa - sprawdzian umiejętności tzw. "grania ze słuchu", ewentualne przedstawienie własnych prób kompozytorskich. 3. Fortepian - program jak dla kandydatów na fortepian główny z wyłączeniem czytania a`vista i utworu klauzurowego. 15

16 V. Szczegółowe kryteria naboru. 1. Do OSM II st. zostają przyjęci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość punktów i nie mniej niż: - z egzaminu praktycznego 18 pkt - z egzaminu teoretycznego 15 pkt Uwaga, jeżeli kandydat z pełnym przygotowaniem otrzymał z egzaminu pisemnego poniżej 15 pkt i zdał egzamin ustny to uzyskuje ostateczny wynik egzaminu 15 pkt - ze sprawdzianu ruchowego /rytmika/ 18 pkt 2. Jeżeli ilość kandydatów, którzy otrzymali wymaganą ilość punktów przewyższy ilość miejsc w poszczególnych specjalnościach w OSM II st., pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny z egzaminu praktycznego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc uwzględnia się ocenę z zachowania oraz wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym zajęć ogólnokształcących za I półrocze i wyniki egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu) - przyjmuje się kandydatów mających wyższą średnią ocen, w tym oceny z zachowania oraz wyższą punktację uzyskaną na sprawdzianie (nie mniej niż 25 punktów). 3. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor na podstawie punktów wystawionych przez Komisję i ogłasza listę przyjętych w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów wstępnych. 4. Po ogłoszeniu wyników egzaminu wstępnego kandydaci i ich rodzice /opiekunowie/ mają prawo do uzyskania informacji u przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub jego zastępców. Rodzicom i kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od dnia ogłoszenia wyników. Uszczegółowienie trybu odwoławczego znajduje się w Regulaminie Odwołań. 5. W uzasadnionych przypadkach komisja może wnioskować po zdaniu odpowiednich egzaminów przyjęcie kandydata do wyższej klasy lub na inny niż w jego podaniu kierunek kształcenia. Dyrekcja ZSM Informuje, że na poszczególne specjalności ilość miejsc jest ograniczona. 16

17 EGZAMIN WSTĘPNY DO SM II STOPNIA I. Postanowienia ogólne. 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I SM II st. jest ukończenie 10 lat i nieprzekroczenie 21-go roku życia oraz przygotowanie w zakresie szkoły muzycznej I st. Na Wydział Wokalny oraz na wybrane specjalności Wydziału Instrumentalnego mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego, jeżeli komisja stwierdzi wybitne predyspozycje do nauki w obranym kierunku. 2. Do dnia 06 maja 2011r. należy złożyć w sekretariacie ZSM następujące dokumenty: - kwestionariusz osobowy kandydata - 2 zdjęcia legitymacyjne /aktualne i podpisane/ - świadectwo zdrowia od lekarza rodzinnego, kandydaci na wydział wokalny także od lekarza foniatry, kandydaci na wydział rytmiki także od lekarza ortopedy. - odpis ocen uzyskanych w I semestrze klasy programowo najwyższej szkoły muzycznej I stopnia lub ogniska muzycznego. 3. Egzamin wstępny składa się z dwóch części: - Część praktyczna - bada poziom umiejętności w grze na instrumencie - Część teoretyczna bada wiedzę muzyczną kandydata z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych w zakresie szkoły muzycznej I st. i uzdolnienia muzyczne. 4. Egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSM, podzielona na zespoły egzaminacyjne, składające się z przewodniczącego i co najmniej dwóch egzaminatorów. 5. Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły kandydatów w ciągu trzech dniu po zakończeniu egzaminów wstępnych. 17

18 II. Zakres egzaminów: 1. Dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym (pełnym lub niepełnym) - Część teoretyczna - pisemna, jednakowa dla wszystkich obejmuje umiejętności w zakresie Szkoły Muzycznej I st. z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej: a) sprawdzian w formie pisemnej z kształcenia słuchu z zasadami muzyki b) sprawdzian w formie pisemnej z wiadomości o muzyce (audycje muzyczne). - Część teoretyczna ustna, dla osób, które uzyskały w części pisemnej niewystarczającą ilość punktów (poniżej 15 punktów) obejmuje: a) zadania sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz podstawową wiedzę z zakresu teorii muzyki. b) badanie predyspozycji w zakresie kształcenia w szkole muzycznej II stopnia - Czas trwania egzaminu pisemnego 60 minut. - Czas przeznaczony dla jednego kandydata podczas egzaminu ustnego ok minut. - Część praktyczna - według następujących szczegółowych wymogów na poszczególne specjalności Wydziału Instrumentalnego, Wydział Rytmiki i Wydział Wokalny 2. Dla kandydatów bez przygotowania muzycznego wyłącznie na wybrane specjalności - Część teoretyczna - test pisemny sprawdzający uzdolnienia muzyczne Czas przeznaczony na egzamin pisemny nie przekracza 100 minut. - Część teoretyczna ustna, dla osób, które uzyskały w części pisemnej niewystarczającą ilość punktów (poniżej 15 punktów) obejmuje: a) zadania sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu b) badanie predyspozycji w zakresie kształcenia w szkole muzycznej II stopnia - Część praktyczna - według następujących szczegółowych wymogów na poszczególne specjalności Wydziału Instrumentalnego i Wokalnego 18

19 III. Terminy egzaminów: r. (piątek) część teoretyczna pisemna r. (sobota) egzamin praktyczny: Wydział Instrumentalny Instrumentalistyka Klasyczna, Wydział Rytmiki, Wydział Wokalny Śpiew Klasyczny r. (poniedziałek) część teoretyczna ustna r. (poniedziałek) egzamin praktyczny Wydział Instrumentalny - Instrumentalistyka Jazzowa i Wydział Wokalny Wokalistyka Jazzowa UWAGA W przypadku zdawania do wyższej klasy zakres egzaminów jest określany indywidualnie. Kryteria przyjęć są zgodne z kryteriami oceniania promującymi w zakresie poszczególnych przedmiotów ogólnomuzycznych i kierunkowych z których zdawany jest egzamin do wyższej klasy. Egzaminy odbywają się w dniach 13, 14 i 16 maja 2011r. UWAGA: Kandydaci zgłaszają się na egzamin z czytelnie napisanym programem. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu z własnym akompaniatorem. W przypadku korzystania z pomocy nauczycieli pianistów-kameralistów z naszej szkoły, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły oraz przygotowanie i pozostawienie materiałów nutowych. 19

20 WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY specjalność Instrumentalistyka Klasyczna specjalność Instrumentalistyka Jazzowa FORTEPIAN - gama i pasaże: durowa i mollowa ( zgodnie z programem nauczania w klasie VI PSM I st.) do wyboru ucznia - utwór polifoniczny, - allegro sonatowe /sonatina lub sonata przedklasyczna lub klasyczna/, - etiuda z problemami technicznymi dla obu rąk, - utwór dowolny, - czytanie a`vista z zakresu III-IV klasy SM I st., - utwór klauzurowy z zakresu programu III-IV kl. PSM I st. AKORDEON - gama i pasaże :durowa i mollowa ( zgodnie z programem nauczania w kl. VI PSM I st.) do wyboru ucznia, - utwór polifoniczny, - jedna część sonaty lub sonatiny lub 1 część utworu cyklicznego - etiuda, - czytanie a`vista z zakresu III IV klasy SM I st. - utwór klauzurowy z zakresu programu III-IV kl. PSM I st. - utwór dowolny, ORGANY - jak fortepian KLAWESYN - jak fortepian HARFA - jak fortepian. 20

21 - możliwe jest przyjęcie kandydata z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej I st. innej specjalności niż fortepian, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego. SKRZYPCE - dwie gamy jednoimienne i gamy w dwudźwiękach i pasaże trzyoktawowe /dur-moll/, - etiuda z programu dyplomowego, - I lub II i III część koncertu, - utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu o stopniu trudności zgodnym z etapem nauczania. ALTÓWKA - gama i trójdźwięki trzyoktawowe /dur-moll/, - etiuda z programu dyplomowego, - I lub II i III część koncertu, - utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu o stopniu trudności zgodnym z etapem nauczania. WIOLONCZELA - gama dur-moll przez 2 lub 3 oktawy, - etiuda z programu dyplomowego, - I lub II i III część koncertu lub dwie części sonaty, - utwór dowolny o stopniu trudności przewidywanym w VI kl. SM I st. KONTRABAS muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata, - możliwe jest przyjęcie kandydata bez przygotowania muzycznego, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. 21

22 GITARA - gama do trzech znaków dur-moll wersja pojedyncza, tercje i seksty przez 2 oktawy, - etiuda problemowa /gama, arpeggio lub legato/, - muzyka dawna lub klasyczna /część suity lub utwór samodzielny/, - utwór dowolny FLET - gamy (dur, moll), trójdźwięki, tercje, D7, chromatyczna (całość -do wyboru komisji) - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór cykliczny z fortepianem (koncert, sonata, suita) 2 części do wyboru komisji - czytanie a`vista OBÓJ gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata - możliwe jest przyjęcie kandydata bez przygotowania muzycznego, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. KLARNET - gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki, tercje dur, D7-2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem - czytanie a`vista 22

23 muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata FAGOT - gamy do 4 znaków (dur), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze ( legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata SAKSOFON - gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata TRĄBKA - gamy do 4 znaków (dur, moll), trójdźwięki - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze (legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem 23

24 muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata RÓG - gamy G-dur, F-dur, C- dur ( 2 oktawy) - 1 etiuda staccato - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata, - możliwe jest przyjęcie kandydata bez przygotowania muzycznego, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. PUZON - 2 gamy C-dur i E dur - 2 etiudy o zróżnicowanym charakterze ( legato, staccato) - utwór dowolny z fortepianem muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata, 24

25 - możliwe jest przyjęcie kandydata bez przygotowania muzycznego, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. TUBA - 2 gamy do wyboru - 2 ćwiczenia lub 2 etiudy - utwór dowolny z fortepianem lub solo muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata, - możliwe jest przyjęcie kandydata bez przygotowania muzycznego, komisja sprawdza predyspozycje kandydata. PERKUSJA - gama i trójdźwięk ksylofon - etiuda ze zbioru K. Kupińskiego lub M. Goldenberga - ksylofon - 2 ćwiczenia o zróżnicowanym charakterze - werbel muzycznej I st. innej specjalności, kandydat wykonuje wybrane przez komisję pozycje z programu dyplomowego, z przygotowanego programu, komisja sprawdza predyspozycje kandydata 25

26 WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA Obowiązują egzaminy jak na wydział instrumentalny klasyczny, wyłącznie na specjalności: - kontrabas - saksofon - trąbka - perkusja Kandydaci wykonują wybrane przez komisję utwory z przygotowanego programu, komisja bada predyspozycje kandydata do kształcenia w specjalności instrumentalistyka jazzowa. WYDZIAŁ RYTMIKI 1. Sprawdzian dyspozycji muzycznych i ruchowych w formie zespołowej lekcji rytmiki: - badanie poczucia rytmu i tempa, - badanie zdolności ruchowych, wyobraźni ruchowej, poczucia wyrazistości ruchu, - badanie szybkości reakcji - prezentacja piosenki (pieśni) 2. Improwizacja fortepianowa - sprawdzian umiejętności tzw. "grania ze słuchu", ewentualne przedstawienie własnych prób kompozytorskich. 3. Fortepian - program jak dla kandydatów na fortepian główny z wyłączeniem czytania a`vista i utworu klauzurowego. WYDZIAŁ WOKALNY KLASYCZNY ŚPIEW SOLOWY 1. Badanie skali głosu 2. Wykonanie - dwóch utworów wokalnych lub kandydaci bardziej zaawansowani do wyboru: - wokaliza N.Vaccai 'a, - Arietta starowłoska, - Pieśń polska /Moniuszko, Chopin/. 3. Przygotowanie i prezentacja fragmentu prozy, tekstu poetyckiego (ok. 3-5 minut) 26

27 4. Rozmowa kwalifikacyjna. WYDZIAŁ WOKALNY WOKALISTYKA JAZZOWA I ESTRADOWA 1. Dwa dowolne utwory jazzowe lub estradowe o zróżnicowanym tempie i charakterze z solową rolą śpiewu wykonane z sekcją rytmiczną w całości z pamięci 2. Przygotowanie prezentacja tekstu poetyckiego lub prozy (ok. 3-5 minut) 3. Rozmowa kwalifikacyjna. 27

28 IV. Kryteria naboru. 1. Do klasy pierwszej SM II st. zostają przyjęci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość punktów i nie mniej niż: - z egzaminu praktycznego 18 pkt - z egzaminu teoretycznego 15 pkt Uwaga, jeżeli kandydat z pełnym przygotowaniem otrzymał z egzaminu pisemnego poniżej 15 pkt i zdał egzamin ustny to uzyskuje ostateczny wynik egzaminu 15 pkt - ze sprawdzianu ruchowego /rytmika/ 18 pkt - z egzaminu sprawdzającego zdolności muzyczne (dla kandydatów bez przygotowania ) 15 pkt 2. Jeżeli ilość kandydatów, którzy otrzymali wymaganą ilość punktów przewyższy ilość miejsc w poszczególnych specjalnościach w SM II st., pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny z egzaminu praktycznego i posiadają przygotowanie w zakresie szkoły muzycznej I st. 3. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor na podstawie punktów wystawionych przez Komisję i ogłasza listę przyjętych w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów wstępnych. 4. Po ogłoszeniu wyników egzaminu wstępnego kandydaci i ich rodzice /opiekunowie/ mają prawo do uzyskania informacji u przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub jego zastępców. Rodzicom i kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od dnia ogłoszenia wyników. Uszczegółowienie trybu odwoławczego znajduje się w Regulaminie Odwołań. 5. W uzasadnionych przypadkach komisja może wnioskować po zdaniu odpowiednich egzaminów przyjęcie kandydata do wyższej klasy lub na inny niż w jego podaniu kierunek kształcenia. Dyrekcja ZSM Informuje, że na poszczególne specjalności ilość miejsc jest ograniczona 28

29 Informacje dodatkowe. a. Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie współpracuje z Bursą Szkół Artystycznych - ul. Wawrzyniaka 7b tel.: , która przeznaczona jest dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych i Liceum Sztuk Plastycznych. b. ZSM organizuje odpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych. Kierownikiem Kursu Przygotowawczego jest p. mgr Dorota Kalinowska. Szczegóły na temat kursu zawiera Informator Kursu Przygotowawczego - suplement do niniejszego informatora. c. Dnia 3 marca 2011r. w ramach akcji Drzwi otwarte szkoły można będzie uzyskać dodatkowe, szczegółowe informacje na temat ZSM, egzaminów wstępnych, trybu nauczania itp., jak również odbyć bezpłatne konsultacje z przedstawicielami wszystkich specjalności muzycznych w zakresie rozpoznawania przydatności do nauki gry na instrumencie. d. Informacja na temat akcji Drzwi otwarte szkoły ukaże się w odrębnym komunikacie na stronie internetowej szkoły i w prasie. e. Wizytówka szkoły prezentowana jest na stronie internetowej 29

30 Wszelkich informacji na temat egzaminów udzielają Kierownicy Sekcji w ramach swoich dyżurów: Sekcja Teorii wraz z Wydziałem Wokalnym i Wydziałem Rytmiki p. mgr Anna Wasilewska w każdy wtorek, godzina Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary p. mgr Grzegorz Kmita w każdą środę, w godzinach Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Harfy p. mgr Iwona Kołodzińska w każdy czwartek, w godzinach ; p. mgr Julita Juszkiewicz w każdą środę, w godzinach Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji p.mgr Grzegorz Święciochowski w każdy poniedziałek, w godzinach Sekcja Jazzu p. mgr Bartosz Świątek w każdą sobotę godzinach tel.(091) tel.(091) tel./fax.(091) Szczecin ul Staromłyńska 13 Opracowanie Informatora ZSM 2011/2012 D. Kalinowska 30

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zsm2.szczecin.pl sekretariat@zsm2.szczecin.pl tel.(091) 48 81 356 tel.(091) 48 80 866 tel./fax.(091) 48 80 324 70-561 Szczecin ul Staromłyńska 13 Zespół

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin dotyczący rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek tel./fax 094/ 37 430 02 e-mail: szkolamuzyczna@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 1. W roku szkolnym 2014/2015 o przyjęcie do klasy pierwszej OSM I stopnia może ubiegać się kandydat, który w 2014 r. kończy 6 lat albo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. HENRYKA MELCERA W KALISZU opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Muzyka kościelna Gra na organach,, kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane).

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa tel. centrali 827 72 41 fax 827 83 06 www.chopin.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. ***

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. *** Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE Podstawa prawna: Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

1 REGULAMIN REKRUTACJI

1 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I i II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby i

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia EGZAMINY Z GRY NA INSTRUMENCIE Poniedziałek, dnia 20 czerwca 2016 r. godz. 10.00 Aula NOVA fortepian godz. 09.40 Błękitna flet, fagot,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Uchwała nr 11/2014 Rady Pedagogicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku Z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I klasy OSM II st. PSM II st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji do I klasy OSM II st. PSM II st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie Zał. nr 1 do ZARZĄDZENIE NR 7/2017 DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 8 lutego 2017 r. Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Drzwi Otwarte Szkoły

Drzwi Otwarte Szkoły Drzwi Otwarte Szkoły 22 kwietnia 2017 godz. 10.00 13.00 Zapraszamy na: lekcje indywidualne (różne instrumenty i śpiew solowy) lekcje rytmiki i teorii muzyki zajęcia ogólnokształcące punkt konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja i II stopnia Komisje NA WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 EGZAMINY WSTĘPNE 2014/2015 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 43/ 1 42 / 2014 z d n ia 2 6 ma ja 2 014 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego i d r ugiego s t o p ni a w r o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Podstawa prawna: - art. 20n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na I rok studiów I stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Li pińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2011/2012 Wydział Kompozycji, Dyrygentury,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji. do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji. do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim Regulamin został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy ZASADY REKRUTACJI do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy 1 1. Klasa I - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (dzieci 6 i 7- letnie) 1. Spotkania z psychologiem 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI w Szkole Muzycznej I stopnia w Słomnikach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA Specjalność: data godzina sala Organy 13.; 14.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Dziennik Ustaw 13 Poz. 1408 Załącznik nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA 6 letni cykl kształcenia klasy I VI Specjalność: instrumentalistyka Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU Regulamin został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Z WIEDZĄ O

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 30/65/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w s p r a w i e z m i a n w u c h w a l e n r 1 5 6 / 2 5 5 / 2 0 1 6 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia Środa, dnia 17 czerwca 2015 r. PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia godz. 09:30 sala 152 kształcenie słuchu wokalistyka jazzowa godz. 10:00 Błękitna gitara basowa, kontrabas

Bardziej szczegółowo

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze Kariera w zasięgu ręki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Załącznik nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE dla klas I IV Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji ZSM im. M. Spisaka zwany regulaminem określa: 2) sposób, tryb i terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego w ZSM:

Regulamin rekrutacji ZSM im. M. Spisaka zwany regulaminem określa: 2) sposób, tryb i terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego w ZSM: REGULAMIN REKRUTACJI Podstawa prawna: 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 17 / 48/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Regulaminie Studiów Na podstawie 38 p. 4 b Statutu UMFC z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia 1 REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych oraz sposoby i terminy informowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I i II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na I rok studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2010/2011 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki

Bardziej szczegółowo

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji PSM II st. im. Fryderyka Chopina i OSM II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu Szkolny plan nauczania - INSTRUMENTALISTYKA; CYKL SZEŚCIOLETNI Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I II III IV V

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego jest ukończenie 5 lat i nie przekroczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ

STATUT DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ STATUT DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ Rozdział pierwszy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej jest szkołą, która przejmuje tradycję i doświadczenie dotychczas istniejącego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1, tel.(22)839-18-78. fax: (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl, sekretariat@szymanowski.edu.pl INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI ROZKŁAD EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

AKADEMIA MUZYCZNA im. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI ROZKŁAD EGZAMINÓW WSTĘPNYCH WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII, RYTMIKI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ STUDIA I STOPNIA Muzykoterapia 18.09.2010 godz. 11.00 s.105 WYDZIAŁ FORTEPIANU, ORGANÓW, KLAWESYNU I INSTRUMENTÓW DAWNYCH STUDIA I STOPNIA Fortepian

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 DATA SALA GODZINA LUTY 01.02.2016 r. Ferie zimowe 02.02.2016 r. 03.02.2016 r. 04.02.2016 r. 05.02.2016 r. 06.02.2016 r. 07.02.2016 r. 08.02.2016 r. Ferie zimowe 09.02.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU

REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rozporządzenia MKiDN z dnia 15 maja 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Zespół Paostwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, czyli: - Paostwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (o sześcioletnim cyklu kształcenia)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Liczba godzin tygodniowo dla klas I-VI 2. Instrument główny 3. Zespół instrumentalny

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Liczba godzin tygodniowo dla klas I-VI 2. Instrument główny 3. Zespół instrumentalny Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.. 2014 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6-letni cykl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów w ramach rekrutacji

Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów w ramach rekrutacji Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów w ramach rekrutacji WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI, DYRYGENTURY, RYTMIKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ kierunek: DYRYGENTURA kierunkowe dyrygentura harmonia podstawowowe

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 DATA SALA GODZINA LUTY 01.02.2016 r. Ferie zimowe 02.02.2016 r. 03.02.2016 r. 04.02.2016 r. 05.02.2016 r. 06.02.2016 r. 07.02.2016 r. 08.02.2016 r. Ferie zimowe 09.02.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku

Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku 1 Załącznik nr 1 do Planu Pracy SM I i II st. im. Oskara Kolberga w Szczecinku KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku Termin Zdarzenie Miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 II SEMESTR

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 II SEMESTR Luty 2014 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 II SEMESTR 1 (sobota) 18 00 Koncert uczniów ZSM z Toruńską Orkiestrą Dwór Artusa Symfoniczną 3 17 ferie zimowe 17 (poniedz) zebranie

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu OGŁASZA ZAPISY na rok szkolny 2017/2018 kształcimy muzycznie dzieci i młodzież w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu

REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

AKORDEON. 9. Minimum programowe w zakresie nauczania gry na akordeonie w PSM I stopnia. (Brakuje danych autora i roku napisania)

AKORDEON. 9. Minimum programowe w zakresie nauczania gry na akordeonie w PSM I stopnia. (Brakuje danych autora i roku napisania) AKORDEON 1. Ministerstwo Kultury i Sztuki Centralny Zarząd Szkół Artystycznych. Program Nauki w Szkołach Muzycznych I i II stopnia. Nr 52: Akordeon główny /Dział Młodzieżowy Szkoły Muzycznej/ Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu Katowice, dnia 25 czerwca 2015r. Lista rankingowa wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do egzaminów wstępnych na 1 rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2015/2016, uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Załącznik nr 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 Data Zadanie Odpowiedzialny 6-10. II. Szkolne przesłuchania uczniów szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 Sierpień Wrzesień 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 I SEMESTR 25 (wtorek) egzaminy poprawkowe 11 00 zebranie Kadry Kierowniczej 26 (środa) postepowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu OGŁASZA ZAPISY na rok szkolny 2016/2017 kształcimy muzycznie dzieci i młodzież w

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 24 / 55/2 013 z d n ia 2 2 k w ietn ia 2013 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego, d r u gi e go i trz e ci e g

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia Przedmiot: fortepian dodatkowy 6-letni i 4-letni cykl kształcenia

Program Nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia Przedmiot: fortepian dodatkowy 6-letni i 4-letni cykl kształcenia Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2016/2017 PSM I st. L.p Nazwa zajęć edukacyjnych Nazwa programu Autor/Autorzy programu SEKCJA FORTEPIANU

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2016/2017 SEMESTR I SEMESTR II

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2016/2017 SEMESTR I SEMESTR II ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2016/2017 SEMESTR I 29.01 niedziela SEMESTR II 30.01 poniedziałek Próby orkiestry 31.01 wtorek Próby orkiestry 01.02 środa Próby orkiestry 2.02 czwartek Próby orkiestry 3.02 piątek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II SEMESTR

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II SEMESTR Luty 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II SEMESTR Dzień Godz 1 (niedziela) Niedzielny Poranek Muzyczny Koncert Kolęd, chóry pod dyrekcją Pani Renaty Szerafin-Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II SEMESTR

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II SEMESTR Luty 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II SEMESTR Dzień Godz 1 (niedziela) Niedzielny Poranek Muzyczny Koncert Kolęd, chóry pod dyrekcją Pani Renaty Szerafin-Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. Nr 4 im. KAROLA KURPIŃSKIEGO Warszawa ul. Wiktorska 73 Tel. : 22 844-42-31 Fax.: 22 844-46-54 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. N r 4 im. Karola

Bardziej szczegółowo

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej ZASADY ORGANIZACJI Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II st. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 26/2012 z dn. 23 kwietnia 2012 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2016/2017 Sierpień Wrzesień 2016 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok 2016/2017 I SEMESTR 29 (poniedz.) 12 30 zebranie sekcji teorii, rytmiki, wok. 14 00 Rada Pedagogiczna postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2016 r. (poz...) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6 letni cykl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. K. PENDERECKIEGO W BUSKU - ZDROJU 1 1 Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POPISÓW, PRZESŁUCHAŃ I EGZAMINÓW. Rok szkolny 2016/2017 Semestr II

TERMINARZ POPISÓW, PRZESŁUCHAŃ I EGZAMINÓW. Rok szkolny 2016/2017 Semestr II TERMINARZ POPISÓW, PRZESŁUCHAŃ I EGZAMINÓW Rok szkolny 2016/2017 Semestr II LUTY 2017 r. 20 luty 2017 r. Fortepian Koncert kameralny kl. II c.6 kl. IVc.6 ul. Rydzowa 26, sala kameralna, godz. 17.30 22

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 6 września 2017 r.

Warszawa, dnia 21 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 6 września 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 września 2017 r. Poz. 1763 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Tabela 1 Liczba godzin tygodniowo Razem w 3- Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Tabela 1 Liczba godzin tygodniowo Razem w 3- Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2017 r. (poz...) RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załącznik nr 1 ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH Załącznik nr VI do Statutu PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa Prawna : - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU REKRUTACJA 2016/2017 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA INFORMACJE OGÓLNE Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów i ma charakter

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Tabela 1 Liczba godzin tygodniowo Razem w 3- Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Tabela 1 Liczba godzin tygodniowo Razem w 3- Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. (poz...) RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załącznik nr 1 ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Uczniowie kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej na następujących instrumentach:

Uczniowie kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej na następujących instrumentach: INFORMATOR Rok szkolny 2015/2016 O szkole Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Bardziej szczegółowo