Dotacje dla KLASTRA Odpadowego 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje dla KLASTRA Odpadowego 2014"

Transkrypt

1 Dotacje dla KLASTRA Odpadowego 2014 PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and other financial resources for their innovations, and at boosting the effects of these organizations innovative work. Marek Dalka Beata Maczyszyn PNO Consultants PNO works with expert teams, among others in the area of Energy, Life Sciences & Healthcare, Logistics, High Tech and EU grants.

2 CENTRUM ZARZĄDZANIA DOTACJAMI DOTACJE KRAJOWE DOTACJE UE DOTACJE NORWESKIE DOTACJE BRUKSELSKIE

3 ŹRÓDŁA WSPARCIA DOTACJE KRAJOWE UE- STRUKTURALNE NORWESKIE BRUKSELSKIE REGIONALNE OGÓLNOPOLSKIE NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERWTO URZĄD MARSZAŁKOWSKI NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERSTWO MINISTERSTWO BĄDŹ ORGANY CENTRALNE KOMISJA EUROPEJSKA BĄDŹ AGENCJE

4 NOWY NIŻSZY POZIOM DOFINANSOWAŃ 2014

5 FUNDUSZE KRAJOWE

6 3.2 część 4) Inwestycje energooszczędne w MŚP z NFOŚiGW RODZAJ DOFINANSOWYWANYCH PROJEKTÓW I. Inwestycje LEME (Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeńponiżej strona 2)- przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: a. poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, b. termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza euro; II. Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, wzakresie: a. poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, b. termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu zdotacjąnieprzekroczy euro. WNIOSKODAWCY Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane MŚP). KOSZTY KWALIFIKOWANE 1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wszystkie koszty ponoszone przez beneficjenta związane z przygotowaniem, realizacją, wdrożeniem i weryfikacją przedsięwzięcia. 2. Jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Pożyczka z dotacją na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych: wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, dotacja w ramach pomocy de minimis. Wysokość dotacji: do 15% kosztów kwalifikowanych, gdy koniczność inwestycji potwierdzona zostanie audytem energetycznym, do 10% kosztów kwalifikowanych, gdy konieczność inwestycji wynika z innych przesłanek niż wynik audytu energetycznego. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz zweryfikowaniu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. TERMIN KONKURSU Planowany na początku III kwartał 2014r.

7 LEME- Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń Ścian i dachów Remont Budynku Podwójne szyby i drzwi Kotły, palniki, podgrzewacze Kotły parowe Ogrzewania ciepłej wody Odnawialne Źródła Energii (słoneczna, biomasa, biogaz, elektrownie wodne) Kolektory próżniowe - Słoneczne systemy ciepłej wody Słoneczne systemy ciepłej wody - kolektory płaskie Folie okienne Palniki Kotły na biomasę - Pelety EMS i BEMS Izolacja ścian - polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (grubości powyżej 15 cm) Izolacja ścian - polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (grubość poniżej 15 cm, minimalna R 3,18 m2k / W) Izolacja dach płaski / taras - wytłaczane polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (o grubości powyżej 23 cm) Płaski dach / taras izolacji - wytłaczane polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (grubość poniżej 23 cm, minimalna R 5,1 m2k / W) Okna i drzwi - "termopan" z ramkami PCV (U poniżej 1,3 W/m2K) Okna i drzwi - "termopan" z drewnianą ramą (U poniżej 1,3 W/m2K) Silniki Grzejniki gazowe na podczerwień Kotły na biomasę - brykiet drzewny Sprzęt AGD Kotły kondensacyjne gazu Kotły gazowe ciepła woda Kotły parowe gazu Modulowania palniki gazowe Palniki gazowe jednostopniowe Okna i drzwi - "termopan" z ramą Palniki gazowe dwustopniowe aluminiową (U poniżej 1,3 W/m2K) Ocieplane bramy przemysłowe - ręczne Grzejniki gazowe na podczerwień i automatyczne Folie okienne Kotły na biomasę / piece - drewno, trociny i inne Kotły na biomasę - uprawy rolne / odpady z upraw Instalacje biogazowe Kotły na biopaliwa Systemy kogeneracyjne na biomasę - silniki Systemów kogeneracyjnych na biogaz - silniki Urządzenia Elektryczne Napędy o zmiennej prędkości Silniki z napędem o zmiennej prędkości (VSD) s, a dla istniejących silników VSD Urządzenia elektryczne do chłodzenia, suszenia, mycia systemy zarządzania energią i budynkowe systemy zarządzania energią (EMS & BEMS) Żaluzje i naturalne systemy cieniujące Maszyny Oświetlenie Kogeneracja i Tri-Generacja Pompy Ciepła Kompresory Oświetlenie LED Kogeneracja Ciągniki Lampy klasy 'A' wraz z systemem mocowania i kontroli Trójgeneracja Kombajny Światłowody Systemy kogeneracyjne gazu - silniki Sprężarki - tłokowa Systemy pomp ciepła ze źródłem gruntowym Pompy ciepła - źródło ziemia minimalne COP 4 Pompy ciepła - źródło ziemia SPF 2,875 minimalna Sprężarki - śruba Sprężarki - śrubowe bezolejowe Sprężarki - odśrodkowy

8 część 2) Instalacje gospodarowania odpadów CEL PROGRAMU Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez: ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utworzenie i utrzymanie w kraju RODZAJ DOFINANSOWYWANYCH PROJEKTÓW 1. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), 2. Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK. 3. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 4. Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: a. przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu; b. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne; c. termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii; d. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne. WYMOGI Przedsięwzięcie spełnia jeden z następujących warunków: 1. w przypadku instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w których nie jest wykorzystywany proces biosuszenia, ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, docelowo min. 45%, 2. w przypadku pozostałych instalacji ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, docelowo min. 70%. Dodatkowe kryteria są związane z minimalną wydajnością instalacji (5-100 tyś. Mg/ rok) oraz minimalnym progiem efektywności energetycznej (między 50-75%)- wartości zależą od rodzaju inwestycji WNIOSKODAWCY 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 2. przedsiębiorcy. TERMIN KONKURSU Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym- składanie wniosków odbywa się do odwołania. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych: oprocentowanie 3,5%(w skali roku) naokresniedłuższyniż15lat kwota umorzenia do 30%.

9 5.8 część 3) E-KUMULATOR z NFOŚiGW Co to jest E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu? Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez ekologiczną gospodarkę odpadami i spalinami. Wymóg: Moc nominalna każdego źródła ciepła w ramach projektu jest nie mniejniż1mw. Łączna moc nominalna źródła spalania pomiędzy: 20 MW- 40 MW. Rodzaj dofinansowywanych projektów Kwalifikowane projekty opisane są w trzech obszarach tematycznych: I Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Wymóg: Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) niemniejniż15%. Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) Nie mniej ni15%. II Ograniczanie szkodliwych emisji do atmosfery Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT. III Energetyczne wykorzystanie przemysłowych osadów ściekowych iodpadów Przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna. Wymóg: Maksymalna moc instalacji dla termicznego przekształcania przemysłowych odpadów nie przekracza 3 MW. Wnioskodawcy- Przedsiębiorcy. Termin konkursu Od r. do r. Forma i wysokość dofinansowania Forma- preferencyjna pożyczka: maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia w formie dotacji do 15% oprocentowanie nie mniej niż 2,5% kwotapożyczki:od0,3mlnzłdo50mlnzł okres finansowania nie dłuższy niż 10 lat. Kwalifikowalnoścć kosztów od r. do r.

10 5.9. Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych CotojestGEKON? Hybryda NCBiR oraz NFOŚiGW. Wsparcie przedsięwzięć dwuetapowych: badawczo-rozwojowych wraz z planami wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w zakresie koncepcji proekologicznych. Rodzaj dofinansowywanych projektów W ramach programu można opracować i wdrożyć innowacyjne, proekologiczne rozwiązania (np. technologia, produkt) w pięciu obszarach tematycznych: 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego. 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii. 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód. 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł. 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. Warunki konkursu Wsparcie przeznaczone będzie dla inwestycji, składających się z dwóch etapów: a. faza badawczo-rozwojowa- opracowanie rozwiązań proekologicznych, b. faza wdrożeniowa (komercjalizacja) opracowanych w fazie B+R rozwiązań. Nabór wniosków aplikacyjnych będzie dwustopniowy: 1. Procedura wniosku wstępnego; 2. Nabór wniosków właściwych. Ocena wniosku wstępnego będzie prowadzona przez NCBiR wspólnie z NFOŚiGW. Wśród kryteriów brane będą pod uwagę m.in.: poziom innowacyjności projektu, efekt ekologiczny projektu, możliwość wdrożenia projektu, w tym koncepcja wdrożenia efektów projektu badawczo-rozwojowego. Wnioskodawcy Konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy. Termin konkursu Nabór wniosków planowany jest na koniec lipca 2014r. Forma i wysokość dofinansowania Faza badawczo-rozwojowa: dotacja od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju prac i beneficjenta, od0,5mlnplndo10mlnpln Faza wdrożeniowa: dotacja od 30% do 70% kosztów w zależności od lokalizacji inwestycji i rodzaju beneficjenta, do 20 mln PLN na projekt, lecz nie więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R.

11 Demonstrator + Rodzaj dofinansowanych projektów W ramach programu DEMONSTRATOR możliwe jest dofinansowanie następujących rodzajów projektów: Duże zintegrowane przedsięwzięcia badawczorozwojowe ukierunkowane na komercjalizacje wyników badan obejmujących wszystkie etapy (od badan naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu/technologii przetestowanej na instalacji demonstracyjnej Budowy instalacji pilotażowych/ demonstracyjnych służacych testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach Łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy. Minimalna wartość projektu to 5 mln PLN Procedura aplikowania Wnioski o dofinansowanie składane są w ramach konkursu zamkniętego organizowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioskodawcy Przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsieęiorcy, w tym spółki, których udziałowcami są organizacje badawcze i przedsiębiorcy. Termin konkursu Nabór wniosków przewidziany jest na sierpień/wrzesień 2014r. Forma i wysokość dofinansowania Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek/refundacji. Wartość procentowa pomocy może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku badan przemysłowych, do 60% w przypadku prac rozwojowych i do 50% w przypadku technicznych studiów wykonalności, ale nie więcej nizż100 mln PLN. Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych Wynagrodzenia osób zaangazowanych w projekt, Odpisy amortyzacyjne uzywanej w procesie badawczym aparatury naukowobadawczej, budynków; Koszty zewnetrznych usług badawczych, Koszty operacyjne zwiazane z realizacja projektu, Koszty ogólne (max. 8% dla przedsiebiorcy i 15% dla jednostki naukowej).więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R.

12 FUNDUSZE BRUKSELSKIE

13 Horyzont 2020 jest największy w historii Unii Europejskiej programem ramowym na rzecz badań naukowych oraz innowacji. Jego całkowity budżet na lata wynosi 80 mld euro. W 2014 r. rozdysponowana zostanie kwota ok. 7,8 mld euro. Projekty obejmują 3 główne filary: 1. Doskonała baza naukowa: Budżet:3mldeuro,wtym: - 1,7 mld obejmie granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla najlepszych badaczy, mln euro stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie, mln euro na rozwijanie nowych technologii. HORIZON 2020 Zalety: dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych na prace B+R, zaliczkowanie dotacji do 80% wartości udzielonej subwencji, średni czas przyznawania dotacji został skrócony o 100 dni, ułatwienia dotyczące rozliczania projektów, składanie wniosków drogą elektroniczną, otwarty dostęp do wyników badań, określenie szczególnej roli dla sektora MSP w procesie komercjalizacji badań. Beneficjenci: Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym. Termin naboru wniosków: od11grudnia2013 r. 2. Wiodąca pozycja w przemyśle: Budżet: 1,8 mld euro. Dziedziny: technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny. Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych: -VAT - wynagrodzenia pracowników -zakupśrodkówtrwałychiin. 3. Wyzwania społeczne: Budżet: 2,8 mld euro. Innowacyjne projekty wpisujące się w 7 obszarów: ochrona zdrowia, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka, energetyka, transport, działania dotyczące klimatu, ochrona środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami, samoświadomość społeczeństwa i bezpieczeństwa.

14 Instrument MŚP w ramach Horizon 2020 Cele Instrumentu MSP: wypełnienie luk w finansowaniu badań na ich wczesnym etapie, a przez to stymulowanie przełomowych innowacji. wspieranie innowacyjnych, ambitnych, pragnących swojego wzrostu i umiędzynarodowienia MŚP, wspieranie wszystkich rodzajów innowacji, w tym tych nie-technologicznych, społecznych i w zakresie usług.

15 Instrument MŚP w ramach Horizon 2020 Fazy realizacji projektu: Faza 1- Studium wykonalności Dofinansowanie ryczałtowe 50k eur Faza 2- Realizacja Dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych, nie mniej niż 500k i nie więcejniż2,5mlneuro Faza 3 Komercjalizacja Wsparcie w formie dostępu do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych Dodatkowo dostęp do coachingu i doradztwa w każdej fazie. Nie ma obowiązku korzystania z dofinansowania w każdej fazie.

16 Instrument MŚP w ramach Horizon 2020 Dziedziny wskazane przez Komisję Europejską jako szczególnie interesujące: Innowacyjne koncepcje produktów i usług teleinformatycznych, uwzględniające przełomowe podejście, wartości i modele. Przyspieszenie wdrożenia nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i ich wysoko zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania. Pobudzanie konkurencyjnych i zrównoważonych procesów przemysłowych opartych na biotechnologii. Zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie badań i rozwoju technologii kosmicznych. Eko-innowacyjne i zasobooszczędne metody produkcji i przetwarzania żywności. Wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dla niebieskiego rozwoju (wykorzystanie potencjału europejskich mórz, oceanów i wybrzeży dla rozwoju ekonomicznego i w tworzeniu miejsc pracy, w dziedzinie biotechnologii morskiej oraz w technologii i usługach akwakultury morskiej). Niskoemisyjne i wysokosprawne systemy energetyczne. Innowacje small-biznesu w dziedzinie rozwiązań transportowych. Zwiększenie potencjału małych przedsiębiorstw w dziedzinie eko-innowacji i zrównoważonych dostaw surowców. Mobilne aplikacje dla realizacji e-administracji (zakładane objęcie dofinansowaniem w naborach wniosków w 2015 roku). Tworzenie nowych modeli biznesowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw MŚP (zakładane objęcie dofinansowaniem w naborach wniosków w 2015 roku). Zapewnienie bezpieczeństwa miejskich miejsc dużego skupienia ludzi i krytycznej infrastruktury (między innymi: instalacji i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, finansowych, ale też zabytków o znaczeniu ponadnarodowym). Kliniczna walidacja biomarkerów i/lub medycznych urządzeń diagnostycznych.

17 LIFE Kluczowa charakterystyka LIFE: - Program na rzecz środowiska i klimatu - Obowiązujący w okresie Zdefiniowany szczegółowo na okres (budżet ponad 1,7 mld euro) - Projekt ewaluowany przez KE (LIFE EA) po pozytywnej rekomendacji z kraju beneficjenta(lub lidera projektu) - Dotacje bezzwrotne pomiędzy 50 a 70% dla przedsiębiorstw z budżetu KE - Możliwość uzyskania uzupełniającego wsparcia dla beneficjentów LIFE ze środków krajowych z budżetu NFOŚiGW(dotąd nawet 35%)

18 LIFE Cele LIFE: - efektywne wykorzystanie zasobów, niskoemisyjna gospodarka, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej(budżet blisko 500 mln euro) - rozwój, wdrażanie i egzekwowanie unijnej polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska i klimatu, także poprzez promowanie, integrację i włączanie celów ochrony środowiska i klimatu do praktyk sektora publicznego i prywatnego; - wspieranie lepszego zarządzania ochroną środowiska i klimatu na wszystkich poziomach, w tym większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych(budżet 160 mln euro)

19 LIFE Priorytety wskazane przez Komisję Europejską dla LIFE: Priorytety tematyczne dla wody, w tym środowiska morskiego, w tym: technologie dla systemów uzdatniania wody pitnej i oczyszczania wody z odpadów komunalnych recyklingu / regeneracji wody Priorytety tematyczne dotyczące odpadów, w tym: Wdrożenie przepisów dotyczących odpadów: komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, pojazdów wycofanych z eksploatacji, opakowań, odpadów medycznych oraz bio-odpadów, w tym odpadów spożywczych gospodarka niebezpiecznymi odpadami z gospodarstw domowych. Priorytety tematyczne w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów, w tym: realizacja koncepcji cyrkulacyjnego wykorzystania surowców wtórnych w przemyśle lub szerszym łańcuchu (kaskadowe wykorzystanie materiałów, przetwarzanie, ponowne użycie, recykling, innowacyjne systemy zwrotu i zbiórki). nowe modele biznesowe dla efektywności zasobów Priorytety tematyczne dotyczące oddziaływania środowiska na zdrowie człowieka, w tym skażenie chemiczne i hałas Priorytety tematyczne dotyczące jakości emisji wprowadzanych do powietrza, w tym w środowisku miejskim Priorytety tematyczne Natura 2000 Priorytety tematyczne dla różnorodności biologicznej Priorytetowy obszar zarządzania i informacji o środowisku

20 Marek Dalka Operations Manager Tel.: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Beata Maczyszyn Manager ds. OZE Tel.: Biuro w Warszawie Biuro w Krakowie Biuro w Rzeszowie PROMENADA Ul. Ostrobramska 75 c Warszawa T: +48(0) F: +48(0) Ul. Kamienna Kraków T: +48(0) Al. Dąbkowskiego Rzeszów T: +48(0) F: +48(0)

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013 Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020 Anna Ober 10.12.2013 1 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014 _2020/Strony/konsultacje_spoleczne_projek tow_programow_2014_2020.aspx

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

www.pnocee.com CZY BRUKSELA SFINANSUJE TRANSPORT INTERMODALNY? Przegląd programów brukselskich dostępnych dla polskich przedsiębiorców

www.pnocee.com CZY BRUKSELA SFINANSUJE TRANSPORT INTERMODALNY? Przegląd programów brukselskich dostępnych dla polskich przedsiębiorców PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo