Dotacje dla KLASTRA Odpadowego 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje dla KLASTRA Odpadowego 2014"

Transkrypt

1 Dotacje dla KLASTRA Odpadowego 2014 PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and other financial resources for their innovations, and at boosting the effects of these organizations innovative work. Marek Dalka Beata Maczyszyn PNO Consultants PNO works with expert teams, among others in the area of Energy, Life Sciences & Healthcare, Logistics, High Tech and EU grants.

2 CENTRUM ZARZĄDZANIA DOTACJAMI DOTACJE KRAJOWE DOTACJE UE DOTACJE NORWESKIE DOTACJE BRUKSELSKIE

3 ŹRÓDŁA WSPARCIA DOTACJE KRAJOWE UE- STRUKTURALNE NORWESKIE BRUKSELSKIE REGIONALNE OGÓLNOPOLSKIE NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERWTO URZĄD MARSZAŁKOWSKI NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERSTWO MINISTERSTWO BĄDŹ ORGANY CENTRALNE KOMISJA EUROPEJSKA BĄDŹ AGENCJE

4 NOWY NIŻSZY POZIOM DOFINANSOWAŃ 2014

5 FUNDUSZE KRAJOWE

6 3.2 część 4) Inwestycje energooszczędne w MŚP z NFOŚiGW RODZAJ DOFINANSOWYWANYCH PROJEKTÓW I. Inwestycje LEME (Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeńponiżej strona 2)- przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: a. poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, b. termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza euro; II. Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, wzakresie: a. poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, b. termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu zdotacjąnieprzekroczy euro. WNIOSKODAWCY Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane MŚP). KOSZTY KWALIFIKOWANE 1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wszystkie koszty ponoszone przez beneficjenta związane z przygotowaniem, realizacją, wdrożeniem i weryfikacją przedsięwzięcia. 2. Jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Pożyczka z dotacją na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych: wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, dotacja w ramach pomocy de minimis. Wysokość dotacji: do 15% kosztów kwalifikowanych, gdy koniczność inwestycji potwierdzona zostanie audytem energetycznym, do 10% kosztów kwalifikowanych, gdy konieczność inwestycji wynika z innych przesłanek niż wynik audytu energetycznego. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz zweryfikowaniu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. TERMIN KONKURSU Planowany na początku III kwartał 2014r.

7 LEME- Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń Ścian i dachów Remont Budynku Podwójne szyby i drzwi Kotły, palniki, podgrzewacze Kotły parowe Ogrzewania ciepłej wody Odnawialne Źródła Energii (słoneczna, biomasa, biogaz, elektrownie wodne) Kolektory próżniowe - Słoneczne systemy ciepłej wody Słoneczne systemy ciepłej wody - kolektory płaskie Folie okienne Palniki Kotły na biomasę - Pelety EMS i BEMS Izolacja ścian - polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (grubości powyżej 15 cm) Izolacja ścian - polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (grubość poniżej 15 cm, minimalna R 3,18 m2k / W) Izolacja dach płaski / taras - wytłaczane polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (o grubości powyżej 23 cm) Płaski dach / taras izolacji - wytłaczane polistyren, płyty warstwowe, płyty izolacyjne (grubość poniżej 23 cm, minimalna R 5,1 m2k / W) Okna i drzwi - "termopan" z ramkami PCV (U poniżej 1,3 W/m2K) Okna i drzwi - "termopan" z drewnianą ramą (U poniżej 1,3 W/m2K) Silniki Grzejniki gazowe na podczerwień Kotły na biomasę - brykiet drzewny Sprzęt AGD Kotły kondensacyjne gazu Kotły gazowe ciepła woda Kotły parowe gazu Modulowania palniki gazowe Palniki gazowe jednostopniowe Okna i drzwi - "termopan" z ramą Palniki gazowe dwustopniowe aluminiową (U poniżej 1,3 W/m2K) Ocieplane bramy przemysłowe - ręczne Grzejniki gazowe na podczerwień i automatyczne Folie okienne Kotły na biomasę / piece - drewno, trociny i inne Kotły na biomasę - uprawy rolne / odpady z upraw Instalacje biogazowe Kotły na biopaliwa Systemy kogeneracyjne na biomasę - silniki Systemów kogeneracyjnych na biogaz - silniki Urządzenia Elektryczne Napędy o zmiennej prędkości Silniki z napędem o zmiennej prędkości (VSD) s, a dla istniejących silników VSD Urządzenia elektryczne do chłodzenia, suszenia, mycia systemy zarządzania energią i budynkowe systemy zarządzania energią (EMS & BEMS) Żaluzje i naturalne systemy cieniujące Maszyny Oświetlenie Kogeneracja i Tri-Generacja Pompy Ciepła Kompresory Oświetlenie LED Kogeneracja Ciągniki Lampy klasy 'A' wraz z systemem mocowania i kontroli Trójgeneracja Kombajny Światłowody Systemy kogeneracyjne gazu - silniki Sprężarki - tłokowa Systemy pomp ciepła ze źródłem gruntowym Pompy ciepła - źródło ziemia minimalne COP 4 Pompy ciepła - źródło ziemia SPF 2,875 minimalna Sprężarki - śruba Sprężarki - śrubowe bezolejowe Sprężarki - odśrodkowy

8 część 2) Instalacje gospodarowania odpadów CEL PROGRAMU Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez: ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utworzenie i utrzymanie w kraju RODZAJ DOFINANSOWYWANYCH PROJEKTÓW 1. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), 2. Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK. 3. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 4. Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: a. przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu; b. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne; c. termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii; d. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne. WYMOGI Przedsięwzięcie spełnia jeden z następujących warunków: 1. w przypadku instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w których nie jest wykorzystywany proces biosuszenia, ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, docelowo min. 45%, 2. w przypadku pozostałych instalacji ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, docelowo min. 70%. Dodatkowe kryteria są związane z minimalną wydajnością instalacji (5-100 tyś. Mg/ rok) oraz minimalnym progiem efektywności energetycznej (między 50-75%)- wartości zależą od rodzaju inwestycji WNIOSKODAWCY 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 2. przedsiębiorcy. TERMIN KONKURSU Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym- składanie wniosków odbywa się do odwołania. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych: oprocentowanie 3,5%(w skali roku) naokresniedłuższyniż15lat kwota umorzenia do 30%.

9 5.8 część 3) E-KUMULATOR z NFOŚiGW Co to jest E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu? Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez ekologiczną gospodarkę odpadami i spalinami. Wymóg: Moc nominalna każdego źródła ciepła w ramach projektu jest nie mniejniż1mw. Łączna moc nominalna źródła spalania pomiędzy: 20 MW- 40 MW. Rodzaj dofinansowywanych projektów Kwalifikowane projekty opisane są w trzech obszarach tematycznych: I Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Wymóg: Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) niemniejniż15%. Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) Nie mniej ni15%. II Ograniczanie szkodliwych emisji do atmosfery Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT. III Energetyczne wykorzystanie przemysłowych osadów ściekowych iodpadów Przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna. Wymóg: Maksymalna moc instalacji dla termicznego przekształcania przemysłowych odpadów nie przekracza 3 MW. Wnioskodawcy- Przedsiębiorcy. Termin konkursu Od r. do r. Forma i wysokość dofinansowania Forma- preferencyjna pożyczka: maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia w formie dotacji do 15% oprocentowanie nie mniej niż 2,5% kwotapożyczki:od0,3mlnzłdo50mlnzł okres finansowania nie dłuższy niż 10 lat. Kwalifikowalnoścć kosztów od r. do r.

10 5.9. Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych CotojestGEKON? Hybryda NCBiR oraz NFOŚiGW. Wsparcie przedsięwzięć dwuetapowych: badawczo-rozwojowych wraz z planami wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w zakresie koncepcji proekologicznych. Rodzaj dofinansowywanych projektów W ramach programu można opracować i wdrożyć innowacyjne, proekologiczne rozwiązania (np. technologia, produkt) w pięciu obszarach tematycznych: 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego. 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii. 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód. 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł. 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. Warunki konkursu Wsparcie przeznaczone będzie dla inwestycji, składających się z dwóch etapów: a. faza badawczo-rozwojowa- opracowanie rozwiązań proekologicznych, b. faza wdrożeniowa (komercjalizacja) opracowanych w fazie B+R rozwiązań. Nabór wniosków aplikacyjnych będzie dwustopniowy: 1. Procedura wniosku wstępnego; 2. Nabór wniosków właściwych. Ocena wniosku wstępnego będzie prowadzona przez NCBiR wspólnie z NFOŚiGW. Wśród kryteriów brane będą pod uwagę m.in.: poziom innowacyjności projektu, efekt ekologiczny projektu, możliwość wdrożenia projektu, w tym koncepcja wdrożenia efektów projektu badawczo-rozwojowego. Wnioskodawcy Konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy. Termin konkursu Nabór wniosków planowany jest na koniec lipca 2014r. Forma i wysokość dofinansowania Faza badawczo-rozwojowa: dotacja od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju prac i beneficjenta, od0,5mlnplndo10mlnpln Faza wdrożeniowa: dotacja od 30% do 70% kosztów w zależności od lokalizacji inwestycji i rodzaju beneficjenta, do 20 mln PLN na projekt, lecz nie więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R.

11 Demonstrator + Rodzaj dofinansowanych projektów W ramach programu DEMONSTRATOR możliwe jest dofinansowanie następujących rodzajów projektów: Duże zintegrowane przedsięwzięcia badawczorozwojowe ukierunkowane na komercjalizacje wyników badan obejmujących wszystkie etapy (od badan naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu/technologii przetestowanej na instalacji demonstracyjnej Budowy instalacji pilotażowych/ demonstracyjnych służacych testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach Łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy. Minimalna wartość projektu to 5 mln PLN Procedura aplikowania Wnioski o dofinansowanie składane są w ramach konkursu zamkniętego organizowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioskodawcy Przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsieęiorcy, w tym spółki, których udziałowcami są organizacje badawcze i przedsiębiorcy. Termin konkursu Nabór wniosków przewidziany jest na sierpień/wrzesień 2014r. Forma i wysokość dofinansowania Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek/refundacji. Wartość procentowa pomocy może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku badan przemysłowych, do 60% w przypadku prac rozwojowych i do 50% w przypadku technicznych studiów wykonalności, ale nie więcej nizż100 mln PLN. Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych Wynagrodzenia osób zaangazowanych w projekt, Odpisy amortyzacyjne uzywanej w procesie badawczym aparatury naukowobadawczej, budynków; Koszty zewnetrznych usług badawczych, Koszty operacyjne zwiazane z realizacja projektu, Koszty ogólne (max. 8% dla przedsiebiorcy i 15% dla jednostki naukowej).więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R.

12 FUNDUSZE BRUKSELSKIE

13 Horyzont 2020 jest największy w historii Unii Europejskiej programem ramowym na rzecz badań naukowych oraz innowacji. Jego całkowity budżet na lata wynosi 80 mld euro. W 2014 r. rozdysponowana zostanie kwota ok. 7,8 mld euro. Projekty obejmują 3 główne filary: 1. Doskonała baza naukowa: Budżet:3mldeuro,wtym: - 1,7 mld obejmie granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla najlepszych badaczy, mln euro stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie, mln euro na rozwijanie nowych technologii. HORIZON 2020 Zalety: dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych na prace B+R, zaliczkowanie dotacji do 80% wartości udzielonej subwencji, średni czas przyznawania dotacji został skrócony o 100 dni, ułatwienia dotyczące rozliczania projektów, składanie wniosków drogą elektroniczną, otwarty dostęp do wyników badań, określenie szczególnej roli dla sektora MSP w procesie komercjalizacji badań. Beneficjenci: Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym. Termin naboru wniosków: od11grudnia2013 r. 2. Wiodąca pozycja w przemyśle: Budżet: 1,8 mld euro. Dziedziny: technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny. Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych: -VAT - wynagrodzenia pracowników -zakupśrodkówtrwałychiin. 3. Wyzwania społeczne: Budżet: 2,8 mld euro. Innowacyjne projekty wpisujące się w 7 obszarów: ochrona zdrowia, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka, energetyka, transport, działania dotyczące klimatu, ochrona środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami, samoświadomość społeczeństwa i bezpieczeństwa.

14 Instrument MŚP w ramach Horizon 2020 Cele Instrumentu MSP: wypełnienie luk w finansowaniu badań na ich wczesnym etapie, a przez to stymulowanie przełomowych innowacji. wspieranie innowacyjnych, ambitnych, pragnących swojego wzrostu i umiędzynarodowienia MŚP, wspieranie wszystkich rodzajów innowacji, w tym tych nie-technologicznych, społecznych i w zakresie usług.

15 Instrument MŚP w ramach Horizon 2020 Fazy realizacji projektu: Faza 1- Studium wykonalności Dofinansowanie ryczałtowe 50k eur Faza 2- Realizacja Dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych, nie mniej niż 500k i nie więcejniż2,5mlneuro Faza 3 Komercjalizacja Wsparcie w formie dostępu do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych Dodatkowo dostęp do coachingu i doradztwa w każdej fazie. Nie ma obowiązku korzystania z dofinansowania w każdej fazie.

16 Instrument MŚP w ramach Horizon 2020 Dziedziny wskazane przez Komisję Europejską jako szczególnie interesujące: Innowacyjne koncepcje produktów i usług teleinformatycznych, uwzględniające przełomowe podejście, wartości i modele. Przyspieszenie wdrożenia nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i ich wysoko zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania. Pobudzanie konkurencyjnych i zrównoważonych procesów przemysłowych opartych na biotechnologii. Zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie badań i rozwoju technologii kosmicznych. Eko-innowacyjne i zasobooszczędne metody produkcji i przetwarzania żywności. Wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dla niebieskiego rozwoju (wykorzystanie potencjału europejskich mórz, oceanów i wybrzeży dla rozwoju ekonomicznego i w tworzeniu miejsc pracy, w dziedzinie biotechnologii morskiej oraz w technologii i usługach akwakultury morskiej). Niskoemisyjne i wysokosprawne systemy energetyczne. Innowacje small-biznesu w dziedzinie rozwiązań transportowych. Zwiększenie potencjału małych przedsiębiorstw w dziedzinie eko-innowacji i zrównoważonych dostaw surowców. Mobilne aplikacje dla realizacji e-administracji (zakładane objęcie dofinansowaniem w naborach wniosków w 2015 roku). Tworzenie nowych modeli biznesowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw MŚP (zakładane objęcie dofinansowaniem w naborach wniosków w 2015 roku). Zapewnienie bezpieczeństwa miejskich miejsc dużego skupienia ludzi i krytycznej infrastruktury (między innymi: instalacji i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, finansowych, ale też zabytków o znaczeniu ponadnarodowym). Kliniczna walidacja biomarkerów i/lub medycznych urządzeń diagnostycznych.

17 LIFE Kluczowa charakterystyka LIFE: - Program na rzecz środowiska i klimatu - Obowiązujący w okresie Zdefiniowany szczegółowo na okres (budżet ponad 1,7 mld euro) - Projekt ewaluowany przez KE (LIFE EA) po pozytywnej rekomendacji z kraju beneficjenta(lub lidera projektu) - Dotacje bezzwrotne pomiędzy 50 a 70% dla przedsiębiorstw z budżetu KE - Możliwość uzyskania uzupełniającego wsparcia dla beneficjentów LIFE ze środków krajowych z budżetu NFOŚiGW(dotąd nawet 35%)

18 LIFE Cele LIFE: - efektywne wykorzystanie zasobów, niskoemisyjna gospodarka, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej(budżet blisko 500 mln euro) - rozwój, wdrażanie i egzekwowanie unijnej polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska i klimatu, także poprzez promowanie, integrację i włączanie celów ochrony środowiska i klimatu do praktyk sektora publicznego i prywatnego; - wspieranie lepszego zarządzania ochroną środowiska i klimatu na wszystkich poziomach, w tym większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych(budżet 160 mln euro)

19 LIFE Priorytety wskazane przez Komisję Europejską dla LIFE: Priorytety tematyczne dla wody, w tym środowiska morskiego, w tym: technologie dla systemów uzdatniania wody pitnej i oczyszczania wody z odpadów komunalnych recyklingu / regeneracji wody Priorytety tematyczne dotyczące odpadów, w tym: Wdrożenie przepisów dotyczących odpadów: komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, pojazdów wycofanych z eksploatacji, opakowań, odpadów medycznych oraz bio-odpadów, w tym odpadów spożywczych gospodarka niebezpiecznymi odpadami z gospodarstw domowych. Priorytety tematyczne w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów, w tym: realizacja koncepcji cyrkulacyjnego wykorzystania surowców wtórnych w przemyśle lub szerszym łańcuchu (kaskadowe wykorzystanie materiałów, przetwarzanie, ponowne użycie, recykling, innowacyjne systemy zwrotu i zbiórki). nowe modele biznesowe dla efektywności zasobów Priorytety tematyczne dotyczące oddziaływania środowiska na zdrowie człowieka, w tym skażenie chemiczne i hałas Priorytety tematyczne dotyczące jakości emisji wprowadzanych do powietrza, w tym w środowisku miejskim Priorytety tematyczne Natura 2000 Priorytety tematyczne dla różnorodności biologicznej Priorytetowy obszar zarządzania i informacji o środowisku

20 Marek Dalka Operations Manager Tel.: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Beata Maczyszyn Manager ds. OZE Tel.: Biuro w Warszawie Biuro w Krakowie Biuro w Rzeszowie PROMENADA Ul. Ostrobramska 75 c Warszawa T: +48(0) F: +48(0) Ul. Kamienna Kraków T: +48(0) Al. Dąbkowskiego Rzeszów T: +48(0) F: +48(0)

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Geneza i założenia Programu GEKON Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Jan Wiater Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu POLEKO: Efektywność energetczna i technologie oczyszczania wody Poznań, 8 Pażdziernik 2013 r. NFOŚiGW powołany przy

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Prezentacja programu 1. Czym jest PolSEFF? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest programem finansowania inwestycji małych

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Program Gekon - Cele Wsparcie inicjatyw w obszarze technologii proekologicznych

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami Finansowanie gospodarki odpadami dr MAŁGORZATA SKUCHA Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 1 Rok 2009 jest pierwszym rokiem

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy:

Program priorytetowy: Program priorytetowy: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Agnieszka Rendemann Doradca Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa 14.06.2016 Programy priorytetowe NFOŚiGW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2 ZIT WROF Działanie 1.4 Internacjonalizacja 1.4.1 1.4.2

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych dr Ewa Witoń-Morgiewicz 20 czerwca 2013 r., Szczecin ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Horyzont 2020 BRIdge Innotech M-Era.Net SmartGrids Era-Net Cornet Innomed Projekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

i Środowisko Priorytet IV

i Środowisko Priorytet IV Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Marzena Słupeczańska Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW ŁĄCZNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Fundacja Euro Most ul. Wiertnicza 138, 02-952 Warszawa tel./fax: (22) 827 27 30, (22) 828 06 20 tel. kom. : 501 712 020 e-mail: biuro@euro-most.eu,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2) wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 "Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. środki krajowe. Paulina Górska

Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. środki krajowe. Paulina Górska Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych środki krajowe Paulina Górska Gdańsk, 14 listopada 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania innowacji ze źródeł międzynarodowych

Możliwości pozyskania dofinansowania innowacji ze źródeł międzynarodowych Możliwości pozyskania dofinansowania innowacji ze źródeł międzynarodowych PNO Consultants 24.06.2013 PNO w Europie 250 ekspertów 13 krajów 40 biur Ponad 30 lat doświadczenia w Europie w pozyskiwaniu funduszy:

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI Renata Kot EuroDotacje Consulting e-mail: biuro@eurodotacja.com Fundusze strukturalne Fundusze Strukturalne Europejski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Działa na rynku usług doradczych i od kilku lat zajmując pozycje

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo